Konsolidovaná účetní závěrka k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012"

Transkript

1 Konsolidovaná účetní závěrka k Z historie Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky Právní úprava Účel konsolidované účetní závěrky Konsolidační celek Povinnost sestavovat KÚZ Systém konsolidace Metody konsolidace Konsolidační pravidla Den sestavení Konsolidační tabulka Charakteristika a etapy plné konsolidace Závěr Z historie Pojem skupina podniků byl vytvořen v USA koncem 19. století. Zahrnuje mateřskou (holdingovou) společnost a její dceřiné společnosti. Postup přípravy konsolidované účetní (KÚZ) závěrky byl vytvořen v USA. KÚZ zveřejňuje agregované výsledky skupiny podniků. Tento postup byl v průběhu 20. století převzat po celém západním světě tržní ekonomiky. Dceřiné podniky se zpravidla zapojovaly do obchodní aktivity se zbytkem skupiny. Do 60. let 20. století bylo z konsolidace vylučováno poměrně málo dceřiných podniků. Předpokládalo se, že výsledky aktiv skupiny by byly zmatené, pokud by se agregovala např. aktiva a pasiva peněžních ústavů s aktivy a pasivy hlavních výrobních a distribučních společností. Od 60. let se naopak stalo zvykem slučovat a vytvářet skupiny s diverzifikovanými činnostmi, jejichž řízení bylo centralizované a jejichž vnitřní transakce byly omezené Báča, Jaromír., Fireš, Bohuslav., Janout, Jiří., Účetnictví II. Nakladatelství Bilance, 1997, s 451 Stránka 1 z 9

2 2. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky Obchodní společnosti jsou účetními jednotkami, jejichž účetnictví a účetní závěrka, informuje zainteresované uživatele účetních informací o finanční situaci každé samostatné společnosti. Informace o finanční situaci jednotlivé obchodní společnosti, která je součástí určité ekonomické skupiny, na základě jejího samostatného účetnictví nejsou většinou dostatečné. Proto již v minulosti vznikla informační potřeba, na kterou účetnictví reagovalo ve formě konsolidované účetní závěrky Právní úprava Konsolidovaná účetní závěrka je regulována národními a mezinárodními normami. Národní regulace v ČR je zajištěna: 1) zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 22, 23 a 23a; 2) vyhláškou 500/2002 Sb., 62 67; 3) ČÚS 020 Konsolidace. Mezinárodní regulaci zajišťují IFRS aias: - IFRS 3 Podnikové kombinace, - IAS 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka, - IAS 28 Investice do přidružených podniků; - IAS 31 Vykazování účastí ve společných podnicích. 4. Účel konsolidované účetní závěrky Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí závěrka skupiny podniků, která slučuje stav majetku a závazků (dluhů) a dosažené hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních podnicích, které kontroluje nebo v nichž má podstatný vliv. Konsolidovaná účetní závěrka slouží k informování akcionářů a společníků účetní jednotky, která kontroluje nebo uplatňuje podstatný vliv na podnikatelskou činnost jiných účetních jednotek. Neslouží pro účely daňové ani pro rozdělování hospodářského výsledku. 2 Vomáčková, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí (vyšší účetnictví), BOVA POLYGON, Praha, 2009, s. 560 Stránka 2 z 9

3 K pochopení účelu a funkce konsolidované účetní závěrky je důležité, pro koho je tato účetní závěrka určena, kdo je jejím uživatelem. Od toho se odvíjí kdy a co konsolidovat a jakou metodou, aby mohly být uspokojeny informační potřeby uživatelů účetních informací. 5. Konsolidační celek Koncernové právo je vymezeno v 66a 66c ObchZ 3 a 190a 190c ObchZ. Podstatným rysem takového podnikatelského seskupení je ta skutečnost, že jednotlivé subjekty zúčastněné na tomto seskupení neztrácejí svojí právní subjektivitu a formálně dále zůstávají samostatnými subjekty, avšak jsou podřízeny jednotnému vedení. Zákon o účetnictví v 22 odst. 2 ukládá povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku účetní jednotce, která je obchodní společností a je ovládající osobou zde je odkaz 20, na 66a ObchZ. 66a odst. 2 ObchZ Ovládající osobou je osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby. 66a odst. 7 ObchZ Jestliže jsou jedna nebo více osob podrobeny jednotnému řízení jinou osobou, tvoří tyto osoby s řídící osobou koncern (holding) a jejich podniky včetně podniku řídící osoby jsou koncernovými podniky. Jednotnému řízení lze podrobit osoby i smlouvou (dále jen ovládací smlouva). Platná právní úprava rozlišuje dva druhy koncernu, smluvní a faktický. Za smluvní koncern se označuje stav, kdy řídící osoba na základě uzavřené ovládací smlouvy realizuje jednotné řízení vůči řízeným osobám, a to i bez majetkového propojení. Mateřská společnost tu potom má faktický vliv na dceřiné společnosti na základě smlouvy i bez jakéhokoliv majetkového propojení. 4 V komentáři ustanovení odst. 7 66a je uvedeno, že je stanovena vyvratitelná domněnka, a že ovládající osoba a ovládané osoby tvoří koncern. Prokázat opak přísluší ovládající osobě a ovládaným osobám. Je-li vztah mezi ovládající osobou a ovládanými osobami upraven ovládací smlouvou, je prokázání opaku pojmově vyloučeno, neboť ovládací smlouvou je 3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 4 Dvořák. T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha: ASPI, a.s., 2005, s Stránka 3 z 9

4 dáno, že jedna smluvní strana je osobou řídící a druhá smluvní strana, resp. všechny osoby stojící na druhé smluvní straně jsou osobami řízenými. 5 Základní formou podnikatelských seskupení je vztah ovládající a ovládané osoby. Ovládající osobou může být kdokoli. Kritériem je výkon rozhodujícího vlivu na řízení nebo provozování podniku jiné osoby, nikoli podíl na hlasovacích právech, velikost podílu nebo počet akcií apod Povinnost sestavovat KÚZ Konsolidující účetní jednotka (KÚJ) není povinna sestavit konsolidovanou účetní závěrku, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za něž se konsolidovaná účetní závěrka (KÚZ) sestavuje, konsolidující účetní jednotka a konsolidované účetní jednotky společně, na základě svých posledních řádných účetních závěrek, nesplnily alespoň dvě z těchto kritérií: a) aktiva celkem činí více než Kč, b) roční úhrn čistého obratu činí více než Kč, c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců činí v průběhu účetního období více než Názory na vymezování konsolidačního celku se vyvíjejí, což dokazuje i dřívější regulační podzákonná norma OKUZ (Opatření MF ČR ke konsolidaci účetních závěrek). Podrobnější vymezení konsolidačního celku i způsobu jeho určování obsahuje vyhláška 500/2002 Sb., a to v 62. Je zde též uvedeno, kdy se konsolidační celek nevytváří, či které účetní jednotky nemusí být zahrnuty do konsolidačního celku. Vyhláška v 64 odst. 1 uvádí, že konsolidovanou účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Součástí KÚZ může být i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. V odst. 3 vyhláška dále uvádí, že KÚZ se dokumentuje přehledem o způsobu transformace z účetních závěrek účetních jednotek, a že tento přehled je písemným záznamem a uchovává se po dobu úschovy KÚZ. 5 Kobliha. I. a kol. Obchodní zákoník s komentářem. Linde Praha a.s., 2006, s Eliáš. K. a kol. Obchodní zákoník, praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r Linde Praha a.s., 2006, s a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění Stránka 4 z 9

5 7. Systém konsolidace Konsolidace se může provádět buď přímo, nebo po jednotlivých úrovních. Přímou konsolidací se rozumí konsolidace všech podniků konsolidačního celku najednou, bez využití konsolidovaných účetních závěrek, případně sestavených za dílčí konsolidační celky. Konsolidace po jednotlivých úrovních znamená, že se postupně sestavují konsolidované účetní závěrky za nižší celky, které pak vstupují do konsolidovaných účetních závěrek vyšších celků. 8 Jednou zvolený způsob konsolidace se nemá měnit a má být důsledně a trvale používán. Lze jej změnit jen na základě vyhláškou daných pravidel. 8. Metody konsolidace ZU v 22 odst. 1 uvádí, že Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka sestavená a upravená metodami konsolidace. Při sestavování konsolidované účetní závěrky se používají tyto metody: a) plná konsolidace použije se při zahrnutí konsolidované účetní jednotky do konsolidované účetní závěrky, b) poměrná konsolidace použije se při zahrnutí účetní jednotky pod společným vlivem do konsolidované účetní závěrky, c) konsolidace ekvivalencí (protihodnotou) použije se při zahrnutí účetní jednotky přidružené do konsolidované účetní závěrky. Metoda plné konsolidace zahrnuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních závěrek konsolidovaných účetních jednotek v plné výši, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky. Metoda poměrné konsolidace zahrnuje položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty účetních jednotek pod společným vlivem v poměrné výši podílu konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu těchto účetních jednotek, po jejich případném vyloučení, přetřídění a úpravách, do rozvahy a výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky. 8 Viz 63 odst. 1 a 2 vyhl. 500/2002 Sb. Stránka 5 z 9

6 Metoda konsolidace ekvivalencí znamená ocenění účasti konsolidující účetní jednotky na účetní jednotce přidružené ve výši podílu na vlastním kapitálu, po případném přetřídění a úpravách jednotlivých položek účetní závěrky. Přetříděním se rozumí takové operace, na jejichž základě je možno přiřadit k sobě v procesu konsolidace sourodé položky a sčítat je. Úpravami se rozumí operace ke sladění účetních metod v rámci konsolidace v případech, kdy odlišné metody by podstatným způsobem ovlivnily pohled na ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní závěrce a na vykázaný výsledek hospodaření. Jde zejména o použití shodných metod oceňování, odpisování, postupů účtování, pokud účetní předpisy dávají účetním jednotkám právo volby. Jedná se např. o sjednocení metod oceňování úbytků zásob u stejného druhu zásob, které se nacházejí u účetních jednotek konsolidačního celku, nebo použití ocenění na bázi váženého aritmetického průměru, metody FIFO apod. Vyloučením se rozumí takové operace, které umožní, aby konsolidovaná účetní závěrka neobsahovala vzájemné transakce, které byly realizovány účetnímu jednotkami v konsolidaci. Jde zejména o vzájemné pohledávky a závazky, nákup a prodej zásob, dlouhodobého majetku, přijaté a vyplacené dividendy, dary a další operace mezi účetními jednotkami, které mají významný vliv na konsolidovaný výsledek hospodaření. Eliminací se dosahuje toho, že v konsolidované účetní závěrce budou zobrazeny pouze vztahy k jednotkám, které jsou mimo konsolidační celek. Jsou tak vylučovány vlastně vnitropodnikové transakce Konsolidační pravidla 10 Konsolidující účetní jednotka stanoví a vyhlásí konsolidační pravidla, podle kterých konsolidované účetní jednotky upraví předkládané údaje pro sestavení konsolidované účetní závěrky. Konsolidační pravidla obsahují zejména: a) vymezení konsolidačního celku, b) způsoby oceňování aktiv a dluhů, c) zahrnování vedlejších pořizovacích nákladů do ocenění nakupovaných zásob, d) uplatňování oceňovacích technik při úbytcích zásob (průměr, FIFO, apod.), e) postupy v oblasti odpisových plánů dlouhodobého majetku, f) účetní zachycení drobného dlouhodobého majetku, g) tvorbu a čerpání rezerv, 9 63 vyhl. 500/2002 Sb. 10 Viz ČÚS č. 020, odst. 3 Stránka 6 z 9

7 h) tvorbu a čerpání opravných položek, i) přepočet položek rozvahy znějící na cizí měnu, j) obsah a formu informací pro konsolidaci, k) použitý systém konsolidace, l) konsolidační metody, m) termín předložení informací pro konsolidaci, n) termín sestavení KÚZ, o) požadavky na údaje určené pro konsolidaci, které předkládají konsolidované podniky. Organizační schéma Konsolidující účetní jednotka vyhlásí kromě konsolidačních pravidel také vymezení konsolidačního celku ve formě organizačního schématu. 10. Den sestavení Konsolidovaná účetní závěrka se sestavuje ke konci rozvahového dne konsolidující účetní jednotky. Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky a jí konsolidovaných účetních jednotek sestavují tyto účetní jednotky v zásadě ke stejnému okamžiku. V některých případech tento ideální stav nemusí být splněn viz 23 odst. 3 ZoÚ. 11. Konsolidační tabulka Součástí dokumentace konsolidované účetní závěrky je přehled o způsobu transformace individuálních účetních závěrek konsolidovaných účetních jednotek do konsolidované účetní závěrky, obvykle nazývané konsolidační tabulka s odpovídajícím vysvětlením jednotlivých kroků konsolidace. Konsolidační tabulka s komentářem je účetním záznamem a archivuje se spolu s veškerou dokumentací účetní závěrky. Vyhláška v 64 odst. 3 hovoří o písemném záznamu Müllerová, L.; Vomáčková, H.; Dvořáková, D. Účetní předpisy pro podnikatele s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 572 Stránka 7 z 9

8 12. Charakteristika a etapy plné konsolidace Plnou metodou konsolidace se rozumí: a) začlenění jednotlivých složek rozvahy (R) a výkazu zisku a ztráty (VZZ) ovládaných a řízených osob v plné výši po případném přetřídění a úpravách do R a VZZ KÚJ. b) vyloučení účetních případů mezi ÚJ konsolidačního celku, které vyjadřují vzájemné vztahy. Etapy konsolidace plnou metodou a) Přetřídění údajů se provede s ohledem na doplněné položky konsolidované R a konsolidovaného VZZ a jejich obsahovou náplň. b) Úpravy se uskuteční podle vyhlášených principů oceňování v konsolidačních pravidlech. Úpravy se provedou pouze u těch osob, jejichž oceňovací principy se odlišují od principů stanovených konsolidačními pravidly a podstatným způsobem by ovlivnily pohled na ocenění majetku. c) ovládající a řídící osoba sečte přetříděné a upravené údaje ze své ÚZ s přetříděnými a upravenými údaji ÚZ ovládaných a řízených osob, d) kompletně se vyloučí vzájemné pohledávky a závazky a náklady a výnosy v rámci konsolidačního celku, které mají významný vliv na stav majetku, závazků a výsledkové účty v KÚZ. e) vyloučí se se vzájemné operace mezi osobami navzájem s významným vlivem na VH konsolidačního celku, mimo jiné v těchto případech: ea) prodej a nákup zásob v rámci konsolidačního celku, eb) prodej a nákup dlouhodobého majetku v rámci konsolidačního celku. Obecná pravidla a) KÚZ se sestavuje za příslušné účetní období k datu řádné ÚZ KÚJ, b) konsolidovaná rozvaha zahrnuje minimálně položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi doplněné o položky podle 65 vyhlášky. c) konsolidovaný výkaz zisku a ztráty zahrnuje minimálně položky označené velkými písmeny latinské abecedy a římskými číslicemi a výpočtové položky doplněné o položky podle 66 vyhlášky. Stránka 8 z 9

9 13. Závěr Problematika konsolidací je poměrně složitá. Článek se věnuje historii, obecným pravidlům a v závěru se zaměřuje pouze na charakteristiku a etapy plné konsolidace ve smluvním holdingu. V Plzni Zpracoval: Mgr. Bc. Jiří Bystřický, QBÚ Č. tel.: Stránka 9 z 9

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více