o rozpočtové kázni České republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o rozpočtové kázni České republiky"

Transkript

1 ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou ze základních podmínek prosperity společnosti jsou zdravé veřejné finance a že trvalým předpokladem odpovědného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky je rozpočtová kázeň vlády. Pouze to je obranou před žitím na účet budoucnosti a před plýtváním omezenými zdroji společnosti na úkor soukromého sektoru, který je prostřednictvím svobodného trhu schopen jich využívat lépe než stát. Dosavadní domácí zkušenosti i příklad vyspělých zemí, především pravidla platná v Evropské unii, ukazují na nezbytnost stanovit zřetelné principy, limity a mechanismy, které ústavní cestou rozpočtovou kázeň vynucují a udržují. S cílem stanovit trvalá, jasná a závazná pravidla garantující rozpočtovou kázeň a odpovědné řízení veřejných financí, jakožto podmínku plného začlenění České republiky do Evropské unie, Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Tento ústavní zákon upravuje rozpočtové a finanční procesy vztahující se k soustavě veřejných rozpočtů České republiky. Čl. 2 Tento ústavní zákon zavádí pojem rozpočtové kázně jako hlavní prioritu pro přípravu, schvalování, sledování průběhu a vyhodnocování rozpočtových a finačních procesů v České republice. Čl. 3 Tento ústavní zákon stanovuje zásady, kritéria a další mechanismy zohledňující a vynucující si rozpočtovou kázeň v rozpočtových a finančních procesech. 1

2 HLAVA DRUHÁ Zásady rozpočtové kázně Čl. 4 Vláda musí realizovat své cíle a priority v souladu s dále uvedenými zásadami rozpočtové kázně. Čl. 5 (1) Vláda je povinna usilovat o takový vývoj hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, který umožní České republice v dlouhodobém horizontu dosahovat vyrovnaného výsledku hospodaření soustavy veřejných rozpočtů. (2) Vláda je povinna dbát o takový vývoj celkového veřejného dluhu České republiky, který by neměl v budoucnu nepříznivý vliv na stabilitu veřejných financí České republiky. (3) Vláda je povinna provádět takovou politiku, jež bude odpovídat přiměřenému stupni stability, případně předvídatelnosti změn daňových sazeb na budoucí rozpočtové roky. HLAVA TŘETÍ Rozpočtová strategie vlády Zpráva o rozpočtové strategii vlády Čl. 6 Vláda nejpozději do 31.března každého roku předloží k projednání Poslanecké sněmovně zprávu o rozpočtové strategii. Čl. 7 Ve zprávě o rozpočtové strategii musí být specifikovány dlouhodobé cíle rozpočtové politiky vlády, a zvláště pak u následujících parametrů: a) celkové předpokládané výdaje jednotlivých veřejných rozpočtů, b) celkové předpokládané příjmy jednotlivých veřejných rozpočtů, c) celkový předpokládaný výsledek hospodaření jednotlivých veřejných rozpočtů, d) celkové předpokládané konsolidované výdaje celé soustavy veřejných rozpočtů, e) celkové předpokládané konsolidované příjmy celé soustavy veřejných rozpočtů, f) celkový předpokládaný konsolidovaný výsledek hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů, g) výše celkového veřejného dluhu České republiky, a h) stav soustavy státních finančních aktiv a pasiv, a musí v ní být vysvětleno, jak tyto dlouhodobé cíle odpovídají zásadám rozpočtové kázně specifikovaným v čl. 5 tohoto ústavního zákona. 2

3 Čl. 8 Ve zprávě o rozpočtové strategii pro nadcházející rozpočtový rok a pro čtyři rozpočtové roky následujících po tomto rozpočtovém roce a) musí být specifikovány široké strategické priority, kterými se vláda bude řídit při zpracování návrhu zákona o státním rozpočtu pro daný rozpočtový rok, a b) musí být výslovně uvedeny, za použití rozpětí, poměrů nebo jiných ukazatelů, záměry vlády ohledně každého parametru specifikovaného v čl. 7 tohoto ústavního zákona. Čl. 9 Ve zprávě o rozpočtové strategii musí být zhodnocena míra, ve které záměry uvedené v souladu s čl. 8 písm. b) tohoto ústavního zákona odpovídají zásadám rozpočtové kázně specifikovaným v čl. 5 tohoto ústavního zákona a cílům specifikovaným čl. 7 tohoto ústavního zákona, a pokud záměry specifikované v čl. 8 písm. b) tohoto ústavního zákona neodpovídají zásadám rozpočtové kázně specifikovaným v čl. 5 tohoto ústavního zákona nebo cílům specifikovaným v čl. 7 tohoto ústavního zákona nebo obojímu, potom ve zprávě o rozpočtové strategii musí být specifikovány a) důvody odchylky těchto záměrů od těchto zásad nebo od těchto cílů nebo od obojího, a b) koncepce, již vláda hodlá přijmout za účelem zajištění souladu jejích záměrů týkajících se každé proměnné specifikované v čl. 7 tohoto ústavního zákona s těmito zásadami a s těmito cíli, a c) lhůta, jež podle očekávání uplyne předtím, než záměry vlády, plynoucí z ustanovení čl. 8 písm. b) tohoto ústavního zákona, týkající se každého parametru specifikovaného v čl. 7 tohoto ústavního zákona, budou odpovídat těmto zásadám a těmto cílům. Čl. 10 Ve zprávě o rozpočtové strategii musí být zhodnocen soulad cílů specifikovaných v čl. 7 tohoto ústavního zákona s cíli specifikovanými v předcházející zprávě o rozpočtové strategii. Čl. 11 Ve zprávě o rozpočtové strategii musí být zhodnocen soulad záměrů uvedených v souladu s čl. 8 písm. b) tohoto ústavního zákona se záměry uvedenými předcházející zprávě o rozpočtové strategii. Čl. 12 Zpráva o rozpočtové strategii je zároveň určujícím podkladem pro přípravu střednědobého výhledu jehož zpracování ke každému návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví zákon. 3

4 HLAVA ČTVRTÁ Příprava návrhu zákona o státním rozpočtu Čl. 13 Vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu k projednání Poslanecké sněmovně nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového roku. Dodatky k takovému návrhu může vláda předložit nejpozději 15 dnů před schůzí Poslanecké sněmovny, na níž má dojít k prvnímu čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Čl. 14 Tvorbu, funkci a obsah návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví zákon. Čl. 15 Současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok předloží též vláda Poslanecké sněmovně k projednání: a) rozpočtový výhled, a b) výkaz odrážející očekávané hodnoty parametrů specifikovaných v čl. 7 písm. a) až f) tohoto zákona, a to pro rozpočtový rok, pro který je předkládán vládní návrh zákona o státním rozpočtu. HLAVA PÁTÁ Rozpočtové režimy a schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu Čl. 16 Naplňování zásad rozpočtové kázně podle čl. 5 tohoto ústavního zákona se posuzuje podle souladu zpráv o rozpočtové strategii a politice vlády, vypracovaných podle čl. 6 až čl. 12 tohoto ústavního zákona, s konkrétním návrhem parametrů soustavy veřejných rozpočtů na jednotlivá rozpočtová léta. Čl. 17 Základním podkladem pro posouzení předpokládaných parametrů soustavy veřejných rozpočtů podle čl. 16 tohoto ústavního zákona je vládou navrhovaný zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. 4

5 Rozpočtové režimy Čl. 18 Na základě předpokládaného výsledku hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, uvedených v dokumentaci vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a požadovaných podle čl. 15 tohoto ústavního zákona, se rozpočtové hospodaření soustavy veřejných rozpočtů v příslušném rozpočtovém roce začleňuje do rozpočtových režimů, které se charakterizují jako rozpočtové režimy a) normální, definované podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů pod 2% hrubého domácího produktu, b) zvýšené pozornosti, definované podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů mezi 2% a 3% hrubého domácího produktu, c) mimořádné situace, definované podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů nad 3% hrubého domácího produktu. Schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu v jednotlivých režimech Čl. 19 Vládou navržený zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok se začlení do příslušného rozpočtového režimu v návaznosti na čl. 18 tohoto ústavního zákona. Čl. 20 K přijetí zákona o státním rozpočtu je třeba souhlasu: a) jde-li o návrh v rozpočtovém režimu normálním, nadpoloviční většiny přítomných poslanců, b) jde-li o návrh v rozpočtovém režimu zvýšené pozornosti, nadpoloviční většiny všech poslanců, a c) jde-li o návrh v rozpočtovém režimu mimořádné situace, třípětinové většiny všech poslanců. Čl. 21 Postup, při kterém, je vládní návrh zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok schvalován pro rozpočtový režim mimořádné situace, uvedený v čl. 18 písm. c) tohoto ústavního zákona, nelze opakovat ve třech, po sobě následujících, rozpočtových letech. Čl. 22 Další podrobnosti projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví zákon. 5

6 HLAVA ŠESTÁ Hodnocení plnění zákona o státním rozpočtu Zpráva o plnění zákona o státním rozpočtu Čl. 23 Za plnění zákona o státním rozpočtu odpovídá vláda Poslanecké sněmovně. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí vývoj ekonomiky a plnění zákona o státním rozpočtu. Čl. 24 Zpráva obsahuje rovněž hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a vývoje státních finančních aktiv, stavu státních záruk, vývoje státního dluhu, jejich podrobnou analýzu, výhledy plnění do konce roku a v případě odchýlení od schváleného zákona o státním rozpočtu informaci o krocích k zajištění stability rozpočtového hospodaření. Zpráva o pokladním plnění zákona o státním rozpočtu Čl. 25 Ministerstvo financí České republiky dále průběžně hodnotí pokladní plnění zákona o státním rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí Poslanecké sněmovně. Čl. 26 Další náležitosti a pravidla hodnocení plnění zákona o státním rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů obcí a rozpočtů krajů a časové určení a účelovost prostředků státního rozpočtu stanoví zákon. HLAVA SEDMÁ Vyhodnocení uplynulého rozpočtového roku Státní závěrečný účet Čl. 27 Státní závěrečný účet uplynulého rozpočtového roku. obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření Čl. 28 Součástí státního závěrečného účtu jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané Poslanecké sněmovně samostatně jejich správci. 6

7 Čl. 29 Přílohu státního závěrečného účtu tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, závěrečné účty státních fondů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Čl. 30 Návrh státního závěrečného účtu podává vláda Poslanecké sněmovně nejpozději do 30.dubna roku následujícího po hodnoceném rozpočtovém roce. Čl. 31 Je-li saldo hospodaření státního rozpočtu odlišné od salda stanoveného v zákoně o státním rozpočtu, rozhodne o použití přebytku nebo o úhradě schodku na návrh vlády Poslanecká sněmovna. Čl. 32 Pokud Poslanecká sněmovna při projednávání návrhu státního závěrečného účtu rozhodne, že přebytek, případně jeho část se použije k financování výdajů státního rozpočtu v běžném rozpočtovém roce, převedou se tyto prostředky do příjmů státního rozpočtu běžného rozpočtového roku. Čl. 33 Další náležitosti a pravidla pro přípravu návrhu státního závěrečného účtu stanoví zákon. HLAVA OSMÁ Vyvození odpovědnosti Čl. 34 Prokazují-li zprávy a návrhy, specifikované v předchozích částech tohoto ústavního zákona, že se vláda v předešlém rozpočtovém roce negativně odchýlila o více než jednu desetinu hodnot a) předpokládaného výsledku hospodaření státního rozpočtu, plynoucího ze schváleného zákona o státním rozpočtu, nebo b) předpokládaného konsolidovaného výsledku hospodaření, plynoucího z výkazu, předkládaného v souladu s čl. 15 písm. b) tohoto zákona, je vláda povinna bez zbytečného odkladu předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry. 7

8 Čl. 35 Žádost o vyslovení důvěry je vláda také povinna bez zbytečného odkladu předložit Poslanecké sněmovně v případě, že a) vláda ve dvou, po sobě následujících, rozpočtových letech předkládá návrh zákona o státním rozpočtu v rozpočtovém režimu mimořádné situace, který je popsán v čl. 18 písm. c) tohoto ústavního zákona, nebo b) vláda nedosáhla souhlasu Poslanecké sněmovny s příslušným návrhem státního závěrečného účtu za příslušný rozpočtový rok, a to ve dvou, po sobě následujících, rozpočtových letech. HLAVA DEVÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení Čl. 36 (1) V případě vyhlášení nouzového stavu nejméně v deseti krajích se od data vyhlášení nouzového stavu pozastavuje účinnost tohoto ústavního zákona do konce rozpočtového roku, ve kterém byl nouzový stav vyhlášen. Účinnost tohoto ústavního zákona se zároveň pozastavuje na následující jeden rozpočtový rok. (2) V případě vyhlášení stavu ohrožení státu se od data tohoto vyhlášení stavu ohrožení státu pozastavuje účinnost tohoto ústavního zákona do konce rozpočtového roku, ve kterém byl tento stav ohrožení státu vyhlášen. Účinnost tohoto ústavního zákona se zároveň pozastavuje na následující dva rozpočtové roky. (3) V případě vyhlášení válečného stavu se od data tohoto vyhlášení válečného stavu pozastavuje účinnost tohoto ústavního zákona do konce rozpočtového roku, ve kterém byl tento válečný stav vyhlášen. Účinnost tohoto ústavního zákona se zároveň pozastavuje na následující čtyři rozpočtové roky. Čl. 37 Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2003 s vyjímkou čl. 12 a čl. 16, které nabývají účinnosti dnem a čl. 10 a čl. 11, které nabývají účinnosti dnem

9 D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Principy nové právní úpravy Jednou ze základních podmínek prosperity společnosti jsou zdravé veřejné finance. Cestou k jejich dosažení je odpovědné a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Základním předpokladem k uskutečnění tohoto cíle je rozpočtová kázeň vlády. Stanovení pravidel rozpočtové kázně České republiky formou ústavního zákona je vedeno pevným přesvědčením, že jen tímto způsobem lze zabránit žití na úkor budoucnosti a plýtvání omezenými zdroji společnosti. Navrhuje se zavést novou úpravu vztahu vlády a Poslanecké sněmovny v rozpočtové oblasti a stanovit vládě povinnost usilovat o takový vývoj hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, který umožní České republice v dlouhodobém časovém horizontu dosahovat vyrovnaného výsledku hospodaření soustavy veřejných rozpočtů. Zároveň se vládě ukládá dbát o takový vývoj celkového veřejného dluhu České republiky, aby v budoucnu neměl nepříznivý vliv na stabilitu veřejných financí státu, a provádět takovou rozpočtovou politiku, jež bude odpovídat přiměřenému stupni jejich stability. Proto se navrhuje stanovit pro schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky odstupňované rozpočtové režimy, a to podle zásady, čím více vláda zadluží stát, tím více podpory bude muset získat v Poslanecké sněmovně. Normální rozpočtový režim, definovaný podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů pod 2% HDP, rozpočtový režim zvýšené pozornosti schodek mezi 2% a 3% HDP a rozpočtový režim pro mimořádné situace schodek nad 3% HDP. V návaznosti na to se navrhuje, aby návrh zákona o státním rozpočtu České republiky byl schvalován odstupňovaným kvórem. Doporučuje se, aby návrh zákona o státním rozpočtu České republiky byl v Poslanecké sněmovně schvalován v normálním rozpočtovém režimu nadpoloviční většinou přítomných poslanců, v rozpočtovém režimu zvýšené pozornosti nadpoloviční většinou všech poslanců a v rozpočtovém režimu mimořádné situace, třípětinovou většinou všech poslanců. Dále se navrhuje výrazně posílit úlohu státního závěrečného účtu, zbavit jej nezávazné formálnosti a učinit z něj významný dokument za nějž bude odpovídat vláda pod sankcí. Navrhuje se, aby neplnění či nadužívání některých ustanovení tohoto ústavního zákona podléhalo sankcím. Navrhuje se, aby vláda České republiky byla povinna v přesně definovaných případech požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Cílem předkladatelů je přispět ke stabilizaci soustavy veřejných rozpočtů, postavit hráz snahám o žití na úkor budoucnosti a přispět tak také k tomu, aby Česká republika se stala co možná nejdříve vyspělým státem Evropské unie. Tento návrh ústavního zákona v případě jeho přijetí zajistí, že Česká republika splní a bude schopna i nadále plnit maastrichtská kritéria a je analogický s příslušnými předpisy Evropské unie. 9

10 Platný právní stav Podle platného právního stavu předkládá vláda návrh zákona o státním rozpočtu České republiky Poslanecké sněmovně do 30.září předchozího roku. Bez ohledu na výši navrhovaného schodku je návrh schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných poslanců. Teoreticky je tedy možné, aby návrh zákona o státním rozpočtu České republiky byl schválen 34 poslanci i kdyby navržené výdaje několikanásobně překročily předpokládané příjmy. Státní závěrečný účet je podle stávající právní úpravy pouze formálním dokumentem, jehož přijetí či nepřijetí nemá žádné následky. Hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy Přijetí ústavního zákona o rozpočtové kázni České republiky povede v dlouhodobějším horizontu k ozdravění soustavy veřejných rozpočtů a výrazně přispěje prosperitě našeho státu. Návrh ústavního zákona nemá přímý finanční dopad na státní rozpočet. Vztah k právu Evropské unie Úmyslem předkladatelů je vytvořit takové právní prostředí, které minimálně zajistí, aby Česká republika nepřekročila negativně hranice maastrichtských kritérií definovaných ve Smlouvě o Evropské unii podepsané v Maastrichtu dne 7. února 1992 v článku 104c a v Protokolu o proceduře nadměrného deficitu, který je nedílnou součástí uvedené smlouvy. Cílem předkladatelů však je, aby se k nim ani nepřiblížila. Závěrem Z logiky věci vyplývá, že navrhovaný ústavní zákon bude v případě jeho přijetí tvořit součást ústavního pořádku České republiky, není s tímto pořádkem v rozporu. Navrhovaný ústavní zákon není v rozporu ani s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy. 10

11 Zvláštní část K preambuli Předkladatelé považují pravidla pro rozpočtovou kázeň České republiky za mimořádně důležitá pro budoucnost naší země a pokládají za potřebné jejich význam podtrhnout také preambulí. K čl. 1 3 V těchto článcích jsou vymezeny základní pojmy návrhu ústavního zákona o rozpočtové kázni České republiky. K čl. 4 5 V těchto ustanoveních jsou definovány zásady rozpočtové kázně a ukládají vládě realizovat své cíle a priority v souladu s těmito zásadami. Vláda je povinna usilovat o takový vývoj hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, který umožní České republice v dlouhodobém časovém horizontu dosahovat vyrovnaného výsledku hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, dbát o takový vývoj celkového veřejného dluhu České republiky, který by neměl v budoucnu nepříznivý vliv na stabilitu veřejných financí a provádět takovou politiku, jež bude odpovídat přiměřenému stupni stability, případně předvídatelnosti změn daňových sazeb na budoucí rozpočtové roky. K čl Zavádí se nový dokument Zpráva o rozpočtové strategii vlády, který bude vláda povinna předkládat k projednání Poslanecké sněmovně do 31. března každého roku pro nadcházející rozpočtový rok a pro čtyři rozpočtové roky následující. Ve zprávě budou muset být zejména specifikovány dlouhodobé cíle rozpočtové politiky vlády. Zvláště budou muset být specifikovány u těchto parametrů: celkové předpokládané výdaje a příjmy veřejných rozpočtů, celkový předpokládaný výsledek hospodaření jednotlivých veřejných rozpočtů, celkové předpokládané konsolidované výdaje a příjmy a předpokládaný hospodářský výsledek celé soustavy veřejných rozpočtů, výše celkového veřejného dluhu České republiky a stav soustavy státních finančních aktiv a pasiv. Vláda bude muset obhájit soulad těchto dlouhodobých cílů se zásadami rozpočtové kázně. Zpráva o rozpočtové strategii vlády bude určujícím podkladem pro přípravu střednědobého výhledu a návrhu zákona o státním rozpočtu. K čl Základní kritéria pro přípravu návrhu zákona o státním rozpočtu a zmocňovací ustanovení. 11

12 K čl Zavádějí se odstupňované rozpočtové režimy ve vztahu k předchozím ustanovením. Jejich hlavním smyslem je zavedení procedury, která bude zabraňovat vládě výrazně zadlužovat stát bez souhlasu opozičních stran. Tento opoziční souhlas je důležitý proto, že není vyloučeno, že dluhy vlády z jednoho volebního období budou muset platit vlády v následujících volebních obdobích a které nemusí být totožné s vládou zadlužující. Normální rozpočtový režim, definovaný podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů pod 2% HDP bude schvalován ve stejném režimu jako podle stávající právní úpravy, tedy nadpoloviční většinou přítomných poslanců. Rozpočtový režim zvýšené pozornosti, definovaný schodkem mezi 2% a 3% HDP by vyžadoval ke schválení souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a rozpočtový režim mimořádné situace definovaný schodkem nad 3% HDP by vyžadoval ke schválení souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. K čl Tato ustanovení zavádějí průběžnou kontrolu plnění zákona o státním rozpočtu Poslaneckou sněmovnu a zdůrazňují odpovědnost vlády. K čl V těchto ustanoveních se definují základní parametry státního závěrečného účtu a zmocňovací ustanovení. K čl Nově se stanoví vyvození odpovědnosti pro vládu, která poruší či bude nadužívat povinností daných tímto ústavním zákonem a zákonem o státním rozpočtu České republiky. Vláda bude povinna požádal o vyslovení důvěry v případech, kdy se vláda negativně odchýlí o více než jednu desetinu hodnot předpokládaného výsledku hospodaření státního rozpočtu, plynoucího ze schváleného zákona o státním rozpočtu nebo předpokládaného konsolidovaného výsledku hospodaření, plynoucího z výkazu, předpokládaného v souladu s čl. 15 písm. b), dvakrát za sebou předloží návrh zákona o státním rozpočtu v rozpočtovém režimu mimořádné situace a v případě, kdy Poslanecká sněmovna dvakrát za sebou neschválí návrh Státního závěrečného účtu. K čl. 36 Toto ustanovení pozastavuje účinnost ústavního zákona o rozpočtové kázni České republiky v souvislosti s případným vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. K čl. 37 Stanoví se účinnost. 12

13 V Praze dne 7. listopadu 2002 Václav Klaus Martin Kocourek Vlastimil Tlustý 13

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 2000 261 USNESENÍ z 28. schůze dne 22. března 2000 k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh. poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 485 Návrh poslanců Radima Vysloužila a Václava Cempírka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance

Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance Ing. Martin Kocourek České Bud jovice, 25. ledna 2010 Úvod ČR chybí jasně formulovaná dlouhodobá rozpočtová strategie a zásady zdravého rozpočtového hospodaření

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II.

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Finanční právo II. Téma: Státní rozpočet 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání 4. ročník

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 951/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 951/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 951/0 Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY PLÁNOVÁNÍ IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ vychází z kompetenčního zákona, strategické či programové dokumentace příslušné organizace definování oblastí, v rámci

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 A. Návrh usnesení vlády České republiky o státním závěrečném účtu České republiky za rok 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2005

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční

a) která je tuzemským investorem s přímou investicí v zahraničí a výše jeho podílu na podnikání zahraniční Částka 91 Sbírka zákonů č. 235 / 2013 Strana 2203 235 VYHLÁŠKA ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období Parlament České republiky Senát 8. funkční období 2011 N á v r h senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Waltera Bartoše. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. poslance Waltera Bartoše. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 896 Návrh poslance Waltera Bartoše na vydání zákona kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010

Negativní vlivy na systém veřejného zdravotního pojištění od roku 2010 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Čl. I. Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 759/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 759/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

ZÁKON ze dne 19. prosince 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 19. prosince 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6674 Sbírka zákonů č. 504 / 2012 504 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012 o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 (1) Celkové příjmy státního

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 511. USNESENÍ SENÁTU z 21. schůze, konané dne 30. května 2014 k návrhu senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 266 10. funkční období 266 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY

KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY KONTROLNÍ ŘÁD MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal JUDr. Ing. Josef Bečvář, vedoucí OVAK Ing. Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 0 Schválil: Rada města Karlovy

Více

Senátní návrh ZÁKON. ze dne ,

Senátní návrh ZÁKON. ze dne , Senátní návrh ZÁKON ze dne...2014, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Rozpočty měst a obcí. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí ČR září 2012

Rozpočty měst a obcí. Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Ministerstvo financí ČR září 2012 Rozpočty měst a obcí Ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti Ministerstvo financí ČR září 2012 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ KUMULATIVNĚ PO MĚSÍCÍCH V LETECH 2007-2012 (V MLD. KČ) DPH 2007

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát funkční období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Senát 2010 7. funkční období Návrh senátora Marcela Chládka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 524/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 524/0 Návrh poslanců Petra Gazdíka, Františka Váchy, Jana Farského, Věry Kovářové, Marka Ženíška, Leoše Hegera, Herberta Pavery, Jiřího

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži, Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase,

Více

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy

Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy V Z O R R Á M C O V É S M L O U V Y O D L O U H O D O B É M S T Á T N Í M F I N A N C O V Á N Í V Y S O K É Š K O L Y Rámcová smlouva o dlouhodobém státním financování vysoké školy Poskytovatel: Česká

Více

ZÁKON ze dne 2016, 1. V Části první, Hl. I., 2 odst. 2 písmeno g) se slova spadající do jedné nebo několika kategorií podpory zrušují.

ZÁKON ze dne 2016, 1. V Části první, Hl. I., 2 odst. 2 písmeno g) se slova spadající do jedné nebo několika kategorií podpory zrušují. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 226/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 226/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 226/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a Václava Snopka na vydání zákona o zrušení

Více

XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy

XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy Ministerstvo financí prosinec 2014 Navrhovaná právní úprava implementace směrnice EU o rozpočtových rámcích členských

Více

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl.

ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Čl. III. N á v r h ZÁKO ze dne 2011 kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1104/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1104/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1104/0 Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 446 Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky,

Více

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR

Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1. Účel Jednacího řádu RHSD. Článek 2. Jednání Plenární schůze RHSD ČR J E D N A C Í Ř Á D Rady hospodářské a sociální dohody ČR (RHSD ČR) Článek 1 Účel Jednacího řádu RHSD V návaznosti na platný Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR (dále jen RHSD ČR) upravuje Jednací

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna. V. volební období 2009

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna. V. volební období 2009 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna V. volební období 2009 730 Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 205/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 205/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 205/0 Návrh poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Jana Zahradníka, Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka a dalších na vydání zákona, kterým se

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012

ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR. Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA ČR Ing. Miroslav Červenka VŠFS, 2012 Rozpočtová soustava ČR A) Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet, vč. Národního fondu Územní rozpočty Rozpočty příspěvkových organizací (netto)

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících 1. Město Mariánské Lázně sídlem: Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně jehož jménem jedná: Ing. Petr Třešňák, starosta města IČ: 002 54 061 DIČ: CZ00254061

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 786/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 786/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 786/0 Návrh poslanců Milana Urbana, Lubomíra Zaorálka, Jana Hamáčka a Petra Hulinského na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003

Více

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence)

II. legislativa zákonodárství legislativní pravomoc legislativní pravomoci nepodmíněnou podmíněnou legislativní působnost (kom- petence) II. Tvorba práva V širším smyslu je tvorba práva chápána jako vytváření veškerých pravidel chování, kterým stát přiznává ochranu a vynucuje jejich dodržování a plnění v případě jejich porušení. Vynutitelná

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje. na vydání -1- PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 334 Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory

Dotační program města Česká Lípa pro oblast sociální v roce Článek 1 Důvod a účel podpory 1/7 Město vyhlašuje dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností v oblasti sociální, na účely související s činností

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 909/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 909/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina. na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 10. 03. 2009 č. 06/09 Čl. 1 Úvodní ustanovení a vymezení

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.

ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č.165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

10. funkční období. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 412 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. (Navazuje na sněmovní tisk č. 412 ze 7. volebního období PS PČR) 349 10. funkční období 349 Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (Navazuje na sněmovní tisk č. 412 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. prosince 2016 2016 ZÁKON

Více

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice

Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Obec Šestajovice Husova 60 250 92 Šestajovice Směrnice č. 1 / 2015 Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obce Šestajovice Čl. 1 Základní ustanovení 1. Hlavním posláním

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 238/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 238/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 238/0 Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více