o rozpočtové kázni České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o rozpočtové kázni České republiky"

Transkript

1 ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou ze základních podmínek prosperity společnosti jsou zdravé veřejné finance a že trvalým předpokladem odpovědného a hospodárného nakládání s veřejnými prostředky je rozpočtová kázeň vlády. Pouze to je obranou před žitím na účet budoucnosti a před plýtváním omezenými zdroji společnosti na úkor soukromého sektoru, který je prostřednictvím svobodného trhu schopen jich využívat lépe než stát. Dosavadní domácí zkušenosti i příklad vyspělých zemí, především pravidla platná v Evropské unii, ukazují na nezbytnost stanovit zřetelné principy, limity a mechanismy, které ústavní cestou rozpočtovou kázeň vynucují a udržují. S cílem stanovit trvalá, jasná a závazná pravidla garantující rozpočtovou kázeň a odpovědné řízení veřejných financí, jakožto podmínku plného začlenění České republiky do Evropské unie, Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky: HLAVA PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Tento ústavní zákon upravuje rozpočtové a finanční procesy vztahující se k soustavě veřejných rozpočtů České republiky. Čl. 2 Tento ústavní zákon zavádí pojem rozpočtové kázně jako hlavní prioritu pro přípravu, schvalování, sledování průběhu a vyhodnocování rozpočtových a finačních procesů v České republice. Čl. 3 Tento ústavní zákon stanovuje zásady, kritéria a další mechanismy zohledňující a vynucující si rozpočtovou kázeň v rozpočtových a finančních procesech. 1

2 HLAVA DRUHÁ Zásady rozpočtové kázně Čl. 4 Vláda musí realizovat své cíle a priority v souladu s dále uvedenými zásadami rozpočtové kázně. Čl. 5 (1) Vláda je povinna usilovat o takový vývoj hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, který umožní České republice v dlouhodobém horizontu dosahovat vyrovnaného výsledku hospodaření soustavy veřejných rozpočtů. (2) Vláda je povinna dbát o takový vývoj celkového veřejného dluhu České republiky, který by neměl v budoucnu nepříznivý vliv na stabilitu veřejných financí České republiky. (3) Vláda je povinna provádět takovou politiku, jež bude odpovídat přiměřenému stupni stability, případně předvídatelnosti změn daňových sazeb na budoucí rozpočtové roky. HLAVA TŘETÍ Rozpočtová strategie vlády Zpráva o rozpočtové strategii vlády Čl. 6 Vláda nejpozději do 31.března každého roku předloží k projednání Poslanecké sněmovně zprávu o rozpočtové strategii. Čl. 7 Ve zprávě o rozpočtové strategii musí být specifikovány dlouhodobé cíle rozpočtové politiky vlády, a zvláště pak u následujících parametrů: a) celkové předpokládané výdaje jednotlivých veřejných rozpočtů, b) celkové předpokládané příjmy jednotlivých veřejných rozpočtů, c) celkový předpokládaný výsledek hospodaření jednotlivých veřejných rozpočtů, d) celkové předpokládané konsolidované výdaje celé soustavy veřejných rozpočtů, e) celkové předpokládané konsolidované příjmy celé soustavy veřejných rozpočtů, f) celkový předpokládaný konsolidovaný výsledek hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů, g) výše celkového veřejného dluhu České republiky, a h) stav soustavy státních finančních aktiv a pasiv, a musí v ní být vysvětleno, jak tyto dlouhodobé cíle odpovídají zásadám rozpočtové kázně specifikovaným v čl. 5 tohoto ústavního zákona. 2

3 Čl. 8 Ve zprávě o rozpočtové strategii pro nadcházející rozpočtový rok a pro čtyři rozpočtové roky následujících po tomto rozpočtovém roce a) musí být specifikovány široké strategické priority, kterými se vláda bude řídit při zpracování návrhu zákona o státním rozpočtu pro daný rozpočtový rok, a b) musí být výslovně uvedeny, za použití rozpětí, poměrů nebo jiných ukazatelů, záměry vlády ohledně každého parametru specifikovaného v čl. 7 tohoto ústavního zákona. Čl. 9 Ve zprávě o rozpočtové strategii musí být zhodnocena míra, ve které záměry uvedené v souladu s čl. 8 písm. b) tohoto ústavního zákona odpovídají zásadám rozpočtové kázně specifikovaným v čl. 5 tohoto ústavního zákona a cílům specifikovaným čl. 7 tohoto ústavního zákona, a pokud záměry specifikované v čl. 8 písm. b) tohoto ústavního zákona neodpovídají zásadám rozpočtové kázně specifikovaným v čl. 5 tohoto ústavního zákona nebo cílům specifikovaným v čl. 7 tohoto ústavního zákona nebo obojímu, potom ve zprávě o rozpočtové strategii musí být specifikovány a) důvody odchylky těchto záměrů od těchto zásad nebo od těchto cílů nebo od obojího, a b) koncepce, již vláda hodlá přijmout za účelem zajištění souladu jejích záměrů týkajících se každé proměnné specifikované v čl. 7 tohoto ústavního zákona s těmito zásadami a s těmito cíli, a c) lhůta, jež podle očekávání uplyne předtím, než záměry vlády, plynoucí z ustanovení čl. 8 písm. b) tohoto ústavního zákona, týkající se každého parametru specifikovaného v čl. 7 tohoto ústavního zákona, budou odpovídat těmto zásadám a těmto cílům. Čl. 10 Ve zprávě o rozpočtové strategii musí být zhodnocen soulad cílů specifikovaných v čl. 7 tohoto ústavního zákona s cíli specifikovanými v předcházející zprávě o rozpočtové strategii. Čl. 11 Ve zprávě o rozpočtové strategii musí být zhodnocen soulad záměrů uvedených v souladu s čl. 8 písm. b) tohoto ústavního zákona se záměry uvedenými předcházející zprávě o rozpočtové strategii. Čl. 12 Zpráva o rozpočtové strategii je zároveň určujícím podkladem pro přípravu střednědobého výhledu jehož zpracování ke každému návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví zákon. 3

4 HLAVA ČTVRTÁ Příprava návrhu zákona o státním rozpočtu Čl. 13 Vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu k projednání Poslanecké sněmovně nejpozději tři měsíce před začátkem rozpočtového roku. Dodatky k takovému návrhu může vláda předložit nejpozději 15 dnů před schůzí Poslanecké sněmovny, na níž má dojít k prvnímu čtení návrhu zákona o státním rozpočtu. Čl. 14 Tvorbu, funkci a obsah návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví zákon. Čl. 15 Současně s návrhem zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok předloží též vláda Poslanecké sněmovně k projednání: a) rozpočtový výhled, a b) výkaz odrážející očekávané hodnoty parametrů specifikovaných v čl. 7 písm. a) až f) tohoto zákona, a to pro rozpočtový rok, pro který je předkládán vládní návrh zákona o státním rozpočtu. HLAVA PÁTÁ Rozpočtové režimy a schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu Čl. 16 Naplňování zásad rozpočtové kázně podle čl. 5 tohoto ústavního zákona se posuzuje podle souladu zpráv o rozpočtové strategii a politice vlády, vypracovaných podle čl. 6 až čl. 12 tohoto ústavního zákona, s konkrétním návrhem parametrů soustavy veřejných rozpočtů na jednotlivá rozpočtová léta. Čl. 17 Základním podkladem pro posouzení předpokládaných parametrů soustavy veřejných rozpočtů podle čl. 16 tohoto ústavního zákona je vládou navrhovaný zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok. 4

5 Rozpočtové režimy Čl. 18 Na základě předpokládaného výsledku hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, uvedených v dokumentaci vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok, a požadovaných podle čl. 15 tohoto ústavního zákona, se rozpočtové hospodaření soustavy veřejných rozpočtů v příslušném rozpočtovém roce začleňuje do rozpočtových režimů, které se charakterizují jako rozpočtové režimy a) normální, definované podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů pod 2% hrubého domácího produktu, b) zvýšené pozornosti, definované podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů mezi 2% a 3% hrubého domácího produktu, c) mimořádné situace, definované podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů nad 3% hrubého domácího produktu. Schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu v jednotlivých režimech Čl. 19 Vládou navržený zákon o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok se začlení do příslušného rozpočtového režimu v návaznosti na čl. 18 tohoto ústavního zákona. Čl. 20 K přijetí zákona o státním rozpočtu je třeba souhlasu: a) jde-li o návrh v rozpočtovém režimu normálním, nadpoloviční většiny přítomných poslanců, b) jde-li o návrh v rozpočtovém režimu zvýšené pozornosti, nadpoloviční většiny všech poslanců, a c) jde-li o návrh v rozpočtovém režimu mimořádné situace, třípětinové většiny všech poslanců. Čl. 21 Postup, při kterém, je vládní návrh zákona o státním rozpočtu na příslušný rozpočtový rok schvalován pro rozpočtový režim mimořádné situace, uvedený v čl. 18 písm. c) tohoto ústavního zákona, nelze opakovat ve třech, po sobě následujících, rozpočtových letech. Čl. 22 Další podrobnosti projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu stanoví zákon. 5

6 HLAVA ŠESTÁ Hodnocení plnění zákona o státním rozpočtu Zpráva o plnění zákona o státním rozpočtu Čl. 23 Za plnění zákona o státním rozpočtu odpovídá vláda Poslanecké sněmovně. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně po skončení pololetí zprávu, v níž hodnotí vývoj ekonomiky a plnění zákona o státním rozpočtu. Čl. 24 Zpráva obsahuje rovněž hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a vývoje státních finančních aktiv, stavu státních záruk, vývoje státního dluhu, jejich podrobnou analýzu, výhledy plnění do konce roku a v případě odchýlení od schváleného zákona o státním rozpočtu informaci o krocích k zajištění stability rozpočtového hospodaření. Zpráva o pokladním plnění zákona o státním rozpočtu Čl. 25 Ministerstvo financí České republiky dále průběžně hodnotí pokladní plnění zákona o státním rozpočtu a podává o něm po uplynutí prvního a třetího kalendářního čtvrtletí informaci vládě tak, aby ji vláda předložila do konce měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí Poslanecké sněmovně. Čl. 26 Další náležitosti a pravidla hodnocení plnění zákona o státním rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů obcí a rozpočtů krajů a časové určení a účelovost prostředků státního rozpočtu stanoví zákon. HLAVA SEDMÁ Vyhodnocení uplynulého rozpočtového roku Státní závěrečný účet Čl. 27 Státní závěrečný účet uplynulého rozpočtového roku. obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření Čl. 28 Součástí státního závěrečného účtu jsou závěrečné účty kapitol zpracovávané a předkládané Poslanecké sněmovně samostatně jejich správci. 6

7 Čl. 29 Přílohu státního závěrečného účtu tvoří souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, závěrečné účty státních fondů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech, přehled o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu. Čl. 30 Návrh státního závěrečného účtu podává vláda Poslanecké sněmovně nejpozději do 30.dubna roku následujícího po hodnoceném rozpočtovém roce. Čl. 31 Je-li saldo hospodaření státního rozpočtu odlišné od salda stanoveného v zákoně o státním rozpočtu, rozhodne o použití přebytku nebo o úhradě schodku na návrh vlády Poslanecká sněmovna. Čl. 32 Pokud Poslanecká sněmovna při projednávání návrhu státního závěrečného účtu rozhodne, že přebytek, případně jeho část se použije k financování výdajů státního rozpočtu v běžném rozpočtovém roce, převedou se tyto prostředky do příjmů státního rozpočtu běžného rozpočtového roku. Čl. 33 Další náležitosti a pravidla pro přípravu návrhu státního závěrečného účtu stanoví zákon. HLAVA OSMÁ Vyvození odpovědnosti Čl. 34 Prokazují-li zprávy a návrhy, specifikované v předchozích částech tohoto ústavního zákona, že se vláda v předešlém rozpočtovém roce negativně odchýlila o více než jednu desetinu hodnot a) předpokládaného výsledku hospodaření státního rozpočtu, plynoucího ze schváleného zákona o státním rozpočtu, nebo b) předpokládaného konsolidovaného výsledku hospodaření, plynoucího z výkazu, předkládaného v souladu s čl. 15 písm. b) tohoto zákona, je vláda povinna bez zbytečného odkladu předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry. 7

8 Čl. 35 Žádost o vyslovení důvěry je vláda také povinna bez zbytečného odkladu předložit Poslanecké sněmovně v případě, že a) vláda ve dvou, po sobě následujících, rozpočtových letech předkládá návrh zákona o státním rozpočtu v rozpočtovém režimu mimořádné situace, který je popsán v čl. 18 písm. c) tohoto ústavního zákona, nebo b) vláda nedosáhla souhlasu Poslanecké sněmovny s příslušným návrhem státního závěrečného účtu za příslušný rozpočtový rok, a to ve dvou, po sobě následujících, rozpočtových letech. HLAVA DEVÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení Čl. 36 (1) V případě vyhlášení nouzového stavu nejméně v deseti krajích se od data vyhlášení nouzového stavu pozastavuje účinnost tohoto ústavního zákona do konce rozpočtového roku, ve kterém byl nouzový stav vyhlášen. Účinnost tohoto ústavního zákona se zároveň pozastavuje na následující jeden rozpočtový rok. (2) V případě vyhlášení stavu ohrožení státu se od data tohoto vyhlášení stavu ohrožení státu pozastavuje účinnost tohoto ústavního zákona do konce rozpočtového roku, ve kterém byl tento stav ohrožení státu vyhlášen. Účinnost tohoto ústavního zákona se zároveň pozastavuje na následující dva rozpočtové roky. (3) V případě vyhlášení válečného stavu se od data tohoto vyhlášení válečného stavu pozastavuje účinnost tohoto ústavního zákona do konce rozpočtového roku, ve kterém byl tento válečný stav vyhlášen. Účinnost tohoto ústavního zákona se zároveň pozastavuje na následující čtyři rozpočtové roky. Čl. 37 Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2003 s vyjímkou čl. 12 a čl. 16, které nabývají účinnosti dnem a čl. 10 a čl. 11, které nabývají účinnosti dnem

9 D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Principy nové právní úpravy Jednou ze základních podmínek prosperity společnosti jsou zdravé veřejné finance. Cestou k jejich dosažení je odpovědné a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Základním předpokladem k uskutečnění tohoto cíle je rozpočtová kázeň vlády. Stanovení pravidel rozpočtové kázně České republiky formou ústavního zákona je vedeno pevným přesvědčením, že jen tímto způsobem lze zabránit žití na úkor budoucnosti a plýtvání omezenými zdroji společnosti. Navrhuje se zavést novou úpravu vztahu vlády a Poslanecké sněmovny v rozpočtové oblasti a stanovit vládě povinnost usilovat o takový vývoj hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, který umožní České republice v dlouhodobém časovém horizontu dosahovat vyrovnaného výsledku hospodaření soustavy veřejných rozpočtů. Zároveň se vládě ukládá dbát o takový vývoj celkového veřejného dluhu České republiky, aby v budoucnu neměl nepříznivý vliv na stabilitu veřejných financí státu, a provádět takovou rozpočtovou politiku, jež bude odpovídat přiměřenému stupni jejich stability. Proto se navrhuje stanovit pro schvalování návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky odstupňované rozpočtové režimy, a to podle zásady, čím více vláda zadluží stát, tím více podpory bude muset získat v Poslanecké sněmovně. Normální rozpočtový režim, definovaný podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů pod 2% HDP, rozpočtový režim zvýšené pozornosti schodek mezi 2% a 3% HDP a rozpočtový režim pro mimořádné situace schodek nad 3% HDP. V návaznosti na to se navrhuje, aby návrh zákona o státním rozpočtu České republiky byl schvalován odstupňovaným kvórem. Doporučuje se, aby návrh zákona o státním rozpočtu České republiky byl v Poslanecké sněmovně schvalován v normálním rozpočtovém režimu nadpoloviční většinou přítomných poslanců, v rozpočtovém režimu zvýšené pozornosti nadpoloviční většinou všech poslanců a v rozpočtovém režimu mimořádné situace, třípětinovou většinou všech poslanců. Dále se navrhuje výrazně posílit úlohu státního závěrečného účtu, zbavit jej nezávazné formálnosti a učinit z něj významný dokument za nějž bude odpovídat vláda pod sankcí. Navrhuje se, aby neplnění či nadužívání některých ustanovení tohoto ústavního zákona podléhalo sankcím. Navrhuje se, aby vláda České republiky byla povinna v přesně definovaných případech požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Cílem předkladatelů je přispět ke stabilizaci soustavy veřejných rozpočtů, postavit hráz snahám o žití na úkor budoucnosti a přispět tak také k tomu, aby Česká republika se stala co možná nejdříve vyspělým státem Evropské unie. Tento návrh ústavního zákona v případě jeho přijetí zajistí, že Česká republika splní a bude schopna i nadále plnit maastrichtská kritéria a je analogický s příslušnými předpisy Evropské unie. 9

10 Platný právní stav Podle platného právního stavu předkládá vláda návrh zákona o státním rozpočtu České republiky Poslanecké sněmovně do 30.září předchozího roku. Bez ohledu na výši navrhovaného schodku je návrh schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných poslanců. Teoreticky je tedy možné, aby návrh zákona o státním rozpočtu České republiky byl schválen 34 poslanci i kdyby navržené výdaje několikanásobně překročily předpokládané příjmy. Státní závěrečný účet je podle stávající právní úpravy pouze formálním dokumentem, jehož přijetí či nepřijetí nemá žádné následky. Hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy Přijetí ústavního zákona o rozpočtové kázni České republiky povede v dlouhodobějším horizontu k ozdravění soustavy veřejných rozpočtů a výrazně přispěje prosperitě našeho státu. Návrh ústavního zákona nemá přímý finanční dopad na státní rozpočet. Vztah k právu Evropské unie Úmyslem předkladatelů je vytvořit takové právní prostředí, které minimálně zajistí, aby Česká republika nepřekročila negativně hranice maastrichtských kritérií definovaných ve Smlouvě o Evropské unii podepsané v Maastrichtu dne 7. února 1992 v článku 104c a v Protokolu o proceduře nadměrného deficitu, který je nedílnou součástí uvedené smlouvy. Cílem předkladatelů však je, aby se k nim ani nepřiblížila. Závěrem Z logiky věci vyplývá, že navrhovaný ústavní zákon bude v případě jeho přijetí tvořit součást ústavního pořádku České republiky, není s tímto pořádkem v rozporu. Navrhovaný ústavní zákon není v rozporu ani s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy. 10

11 Zvláštní část K preambuli Předkladatelé považují pravidla pro rozpočtovou kázeň České republiky za mimořádně důležitá pro budoucnost naší země a pokládají za potřebné jejich význam podtrhnout také preambulí. K čl. 1 3 V těchto článcích jsou vymezeny základní pojmy návrhu ústavního zákona o rozpočtové kázni České republiky. K čl. 4 5 V těchto ustanoveních jsou definovány zásady rozpočtové kázně a ukládají vládě realizovat své cíle a priority v souladu s těmito zásadami. Vláda je povinna usilovat o takový vývoj hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, který umožní České republice v dlouhodobém časovém horizontu dosahovat vyrovnaného výsledku hospodaření soustavy veřejných rozpočtů, dbát o takový vývoj celkového veřejného dluhu České republiky, který by neměl v budoucnu nepříznivý vliv na stabilitu veřejných financí a provádět takovou politiku, jež bude odpovídat přiměřenému stupni stability, případně předvídatelnosti změn daňových sazeb na budoucí rozpočtové roky. K čl Zavádí se nový dokument Zpráva o rozpočtové strategii vlády, který bude vláda povinna předkládat k projednání Poslanecké sněmovně do 31. března každého roku pro nadcházející rozpočtový rok a pro čtyři rozpočtové roky následující. Ve zprávě budou muset být zejména specifikovány dlouhodobé cíle rozpočtové politiky vlády. Zvláště budou muset být specifikovány u těchto parametrů: celkové předpokládané výdaje a příjmy veřejných rozpočtů, celkový předpokládaný výsledek hospodaření jednotlivých veřejných rozpočtů, celkové předpokládané konsolidované výdaje a příjmy a předpokládaný hospodářský výsledek celé soustavy veřejných rozpočtů, výše celkového veřejného dluhu České republiky a stav soustavy státních finančních aktiv a pasiv. Vláda bude muset obhájit soulad těchto dlouhodobých cílů se zásadami rozpočtové kázně. Zpráva o rozpočtové strategii vlády bude určujícím podkladem pro přípravu střednědobého výhledu a návrhu zákona o státním rozpočtu. K čl Základní kritéria pro přípravu návrhu zákona o státním rozpočtu a zmocňovací ustanovení. 11

12 K čl Zavádějí se odstupňované rozpočtové režimy ve vztahu k předchozím ustanovením. Jejich hlavním smyslem je zavedení procedury, která bude zabraňovat vládě výrazně zadlužovat stát bez souhlasu opozičních stran. Tento opoziční souhlas je důležitý proto, že není vyloučeno, že dluhy vlády z jednoho volebního období budou muset platit vlády v následujících volebních obdobích a které nemusí být totožné s vládou zadlužující. Normální rozpočtový režim, definovaný podílem konsolidovaného schodku hospodaření celé soustavy veřejných rozpočtů pod 2% HDP bude schvalován ve stejném režimu jako podle stávající právní úpravy, tedy nadpoloviční většinou přítomných poslanců. Rozpočtový režim zvýšené pozornosti, definovaný schodkem mezi 2% a 3% HDP by vyžadoval ke schválení souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a rozpočtový režim mimořádné situace definovaný schodkem nad 3% HDP by vyžadoval ke schválení souhlasu třípětinové většiny všech poslanců. K čl Tato ustanovení zavádějí průběžnou kontrolu plnění zákona o státním rozpočtu Poslaneckou sněmovnu a zdůrazňují odpovědnost vlády. K čl V těchto ustanoveních se definují základní parametry státního závěrečného účtu a zmocňovací ustanovení. K čl Nově se stanoví vyvození odpovědnosti pro vládu, která poruší či bude nadužívat povinností daných tímto ústavním zákonem a zákonem o státním rozpočtu České republiky. Vláda bude povinna požádal o vyslovení důvěry v případech, kdy se vláda negativně odchýlí o více než jednu desetinu hodnot předpokládaného výsledku hospodaření státního rozpočtu, plynoucího ze schváleného zákona o státním rozpočtu nebo předpokládaného konsolidovaného výsledku hospodaření, plynoucího z výkazu, předpokládaného v souladu s čl. 15 písm. b), dvakrát za sebou předloží návrh zákona o státním rozpočtu v rozpočtovém režimu mimořádné situace a v případě, kdy Poslanecká sněmovna dvakrát za sebou neschválí návrh Státního závěrečného účtu. K čl. 36 Toto ustanovení pozastavuje účinnost ústavního zákona o rozpočtové kázni České republiky v souvislosti s případným vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. K čl. 37 Stanoví se účinnost. 12

13 V Praze dne 7. listopadu 2002 Václav Klaus Martin Kocourek Vlastimil Tlustý 13

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA. 4. volební období. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období Návrh poslanců Milana Cabrnocha, Michala Doktora, Josefa Bíži, Miroslava Ouzkého, Aleny Páralové, Petra Nečase,

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

Sněmovní tisk 913. Vládní návrh zákona o rozpočtu České republiky na rok 2010

Sněmovní tisk 913. Vládní návrh zákona o rozpočtu České republiky na rok 2010 Sněmovní tisk 913 Vládní návrh zákona o rozpočtu České republiky na rok 2010 - Státní rozpočet (218/2000 Sb.,) - Veřejné rozpočty v Cěské republice (250/2000 Sb.,) - Rozpočtové určení daní (243/2000 Sb.,)

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov

Jaké bude doopravdy rozpočtov. tové ení daní od 1.1.2013. Jak stanovit středn. Konec zadlužov Jaké bude doopravdy rozpočtov tové určen ení daní od 1.1.2013 Jak stanovit středn ednědobý dobý výhled Konec zadlužov ování?! Ústavní zákon o rozpočtov tové odpovědnosti, dnosti, dopady na státn tní rozpočet

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci.

2.1. Žadatel je poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání Žádosti a podáním Žádosti se uchází o dotaci. Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1. Úvodní ustanovení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 219/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 219/0 Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy

Více

SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU

SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU SMĚRNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU SMĚRNICE Č. 6/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2015 Číslo: 2 V Praze dne 27. března 2015 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice (dále jen Zásady ) je stanovení závazných, nediskriminačních,

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze

Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Stanovy ANIMA IUVENTUTIS, občanského sdružení zaměřeného na práci s dětmi a mládeží ostravsko opavské diecéze Úvodní ustanovení Občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostravsko opavské diecéze (dále

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium,

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

4a ) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/ (ES) č. 1083/2006.

4a ) Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/ (ES) č. 1083/2006. Strana 407 25 ZÁKON ze dne 20. ledna 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

624/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 624/2006 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 2006, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Zprávy projednávané Poslaneckou sněmovnou

Zprávy projednávané Poslaneckou sněmovnou Zprávy projednávané Poslaneckou sněmovnou JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie 1.197 červen 2009 PI 1.197 2 Obsah: ÚVOD... 2

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ NÁVRH ZÁKONA O VNITŘNÍM ŘÍZENÍ A KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Mgr. Stanislav Klika, VO 4701 Harmonizace IA, MFČR Ing. Dana Ratajská, Harmonizace Interního auditu Praha 17. 2. 2015 OMEZENÍ NADBYTEČNÝCH KONTROL

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více