Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1"

Transkript

1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1

2 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní, bankovní účty, závazky z krátkých prodejů 2 - Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty 4 Dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty 6 - Náklady 7 - Výnosy 8 Vnitropodnikové účetnictví 9 Podrozvahové účty dr. Malíková 2

3 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 0 Zúčtovací vztahy ČNB US Název 01 Měnové pohledávky 02 Měnové závazky dr. Malíková 3

4 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 1 Pokladní, bankovní účty, závazky z krátkých prodejů US Název 11 Pokladní hodnoty 12 Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za centrálními bankami 13 Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za jinými bankami 14 Vklady družstevních záložen 15 Úvěry družstevních záložen 16 Závazky z jiných hodnot 17 Závazky z cenných papírů dr. Malíková 4

5 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 2 Pohledávky a závazky z vybraných finančních činností US Název 20 Zvláštní agendy České národní banky (jen ČNB) 21 Standardní pohledávky 22 Vklady klientů 23 Přijaté úvěry 24 Sledované a ohrožené pohledávky 25 Agendy z pověření (jen ČSOB) 26 Emitované krátkodobé cenné papíry 27 Účelově vázané pohledávky a závazky 28 Vklady a úvěry členů družstevních záložen 29 Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány (jen ČNB) dr. Malíková 5

6 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 3 Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty US Název 31 Pevné termínové operace 32 Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování 33 Pobočky a jednatelství 34 Ostatní pohledávky a závazky 35 Časové rozlišení, dohadné účty, uspořádací účet 36 Realizovatelné cenné papíry a ostatní podíly 37 Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů, závazky z příspěvků penzijního připojištění 38 Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 39 Opce dr. Malíková 6

7 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 4 DNM, DHM, účasti, cenné papíry držené do splatnosti a ostatní DD finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství US Název 41 Dlouhodobé finanční investice 42 Zahraniční pobočky a jednatelství 43 Dlouhodobý hmotný majetek a pořízení dlouhodobého hmotného majetku 47 Dlouhodobý nehmotný majetek a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 48 Zásoby dr. Malíková 7

8 Směrná účtová osnova, účtové třídy US Účtová třída 5 Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty Název 50 Dotace a obdobné prostředky 52 Emitované dlouhodobé cenné papíry 53 Podřízené finanční závazky 54 Rezervy 55 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 56 Základní kapitál a kapitálové fondy 57 Převedený hospodářský výsledek 58 Závěrkové účty 59 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení dr. Malíková 8

9 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 6 Náklady US Název 61 Náklady na finanční činnosti 63 Správní náklady 65 Tvorba rezerv a opravných položek 66 Ostatní provozní náklady 67 Mimořádné náklady 68 Daň z příjmů 69 Vnitropodnikové náklady dr. Malíková 9

10 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 7 Výnosy US Název 71 Výnosy z finančních činností 75 Použití rezerv a opravných položek 76 Ostatní provozní výnosy 77 Mimořádné výnosy 79 Vnitropodnikové výnosy dr. Malíková 10

11 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 8 Vnitropodnikové účetnictví Dle ČÚS č. 101: Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určí ÚJ sama vnitřním předpisem. Finanční aktiva sjednaná mezi různými organizačními útvary v rámci účetní jednotky nesmí ovlivnit aktiva, závazky ani hospodářský výsledek účetní jednotky. Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat: Přímo v rámci analytického členění nákladů a výnosů. Prostřednictvím účtů v účtových skupinách 69 a 79. Kombinací předchozích. V samostatném účetním okruhu v UT 8. dr. Malíková 11

12 Směrná účtová osnova, účtové třídy Účtová třída 9 Podrozvahové účty US Název 91 Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček 92 Pohledávky a závazky ze záruk 93 Pohledávky a závazky z akreditivů 94 Pohledávky a závazky ze spotových operací 95 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací 96 Pohledávky a závazky z opcí 97 Pohledávky a závazky ze zástav a závazky z kolaterálu 98 Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot 99 Uspořádací a evidenční účty dr. Malíková 12

13 Hlediska tvorby analytických účtů Majetek, závazky, N, V podle účelu, časové hledisko. Pohledávky: v podrobném členění na jistinu a příslušenství, které se dále člení na úroky, úroky z opožděného splácení pohledávky a náklady spojené s uplatněním pohledávky. Aktivní obchody (úvěry) z hlediska času (krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé), z hlediska měny (korunové, cizoměnové konvertibilní a nekonvertibilní) z hlediska subjektů (rezidenti a nerezidenti). Dotace - subjekty, které poskytly prostředky a účel na který byly poskytnuty. položky účetní závěrky požadavky vyplývající z postupů účtování o derivátech či jiných investičních instrumentech Podřízené finanční závazky jsou pro banku dlouhodobým návratným cizím zdrojem, k jednotlivým syntetickým účtům se vede podrobná analytická evidence podle jednotlivých věřitelů, půjček, měn a položek účetní závěrky. pevné termínové nástroje dle druhu (swapy, forwardy, futures) dr. Malíková 13

14 ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ finančních institucí dr. Malíková 14

15 Účetní uzávěrka Postup uzávěrkových prací spojených s uzavřením účetního období 1. Ověření správnosti a úplnosti zaúčtovaných údajů. 2. Výpočet daňového základu, daně z příjmů a její zaúčtování. 3. Uzavření účetních knih. 4. Sestavení závěrky, výroční zprávy, audit, konsolidace. 5. Zajištění bilanční kontinuity, tj. otevření účetních knih k 1.1. dr. Malíková 15

16 Závěrkové účty bank a finančních institucí 58 - Závěrkové účty 581 Počáteční účet rozvažný 582 Konečný účet rozvažný 583 Účet zisku a ztráty dr. Malíková 16

17 Účetní závěrka - individuální Druhy účetní závěrky: Řádná Mimořádná Mezi mní Banky musí mít povinně na základě zákona o účetnictví ověřenou správnost účetní závěrky auditorem. Základní vymezení dle 18 ZoÚ (viz ÚZ pojišťoven), tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, v rámci ní výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. Vyhotovení přehledu o peněžních tocích (cash flow) není těmto účetním jednotkám předepsáno!!! dr. Malíková 17

18 Účetní závěrka - individuální Příloha musí obsahovat informace o: způsob sestavení účetní závěrky, přepočet cizích měn a zásady oceňování jednotlivých položek majetku a zdrojů krytí, postup odepisování, tvorba rezerv dopad některých opatření státu či významných transakcí banky na úroveň účetních výkazů struktura a popis vybraných položek výkazů. dr. Malíková 18

19 Účetní závěrka - individuální Příloha minimální požadavky: - použité způsoby oceňování majetku a závazků, cizí měny a kurzy použité při jejich přepočtu na domácí měnu - postupy odepisování hmotného a nehmotného majetku - postupy účtování, jejich změny, jakož i důvody těchto změn - odložený daňový závazek či pohledávka s uvedením důvodu jejich vzniku - obchodovatelné cenné papíry v členění podle emitentů, jednotlivých druhů cenných papírů a cenné papíry kotované na burze - majetkové účasti dle jednotlivých emitentů s uvedením jejich názvu, sídla a výše účasti - emise akcií v průběhu roku s uvedením počtu a nominální hodnoty - druh a výše neprodaných emitovaných obligací - úvěry poskytnuté bankám a jednotlivým sektorům a úvěry přijaté v příslušném členění - ostatní pohledávky a závazky na termín ke klientům dr. Malíková 19

20 Účetní závěrka - individuální Příloha minimální požadavky: - postup odepisování nedobytných pohledávek - propočet rezerv nedaňových - zřizovací náklady - hmotný a nehmotný majetek v příslušném členění, s uvedením přírůstků, úbytků za účetní období - hmotný majetek kupovaný či prodávaný formou finančního leasingu - použití hospodářského výsledku za minulé účetní období a návrh na použití hospodářského výsledku běžného účetního období - hodnoty bankou převzaté do správy - potenciální závazky a pohledávky - členění provozních nákladů na osobní náklady včetně odměn vedení - průměrný počet zaměstnanců a počet členů dozorčích orgánů a orgánů vedení dr. Malíková 20

21 Výroční zpráva kvalitativní a kvantitativní informace o úvěrovém a tržním riziku a ostatních, o metodách jejich měření, sledování a řízení. - informace o minulém vývoji a jejím postavení za dvě bezprostředně předcházející období, - informace o skutečnostech, jež poskytují informace o podmínkách nebo skutečnostech, které nastaly až po konci rozvahového dne, - informace o předpokládaném budoucím vývoji, - informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje, - informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů ovládající osoby - účetní závěrku a výrok auditora, - údaje účetní závěrky za bezprostředně předcházející dvě účetní období, - informace podle zvláštních předpisů a o cenných papírech, - informace o případné organizační složce v zahraničí. dr. Malíková 21

22 Výkaznictví bank vůči centrální bance jsou podmíněny existencí bankovního dohledu - dáno 41 zákona o ČNB. Jedná se o tyto 4 skupiny výkazů: 1. účetní jedná se o dekádní a měsíční bilance a měsíční výkaz zisků a ztrát 2. statistické uvádějí podrobnější členění údajů o vkladech a úvěrech klientů, o předpokládaném vývoji úvěrů, o výši úrokových sazeb o mezibankovních vkladech 3. v devizové oblasti denní a měsíční výkaz o devizové pozici, měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v konvertibilních měnách, měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle nadlimitních transakcí, měsíční výkaz o devizových inkasech a platbách v členění podle měn, měsíční výkaz o prodejích a nákupech na mezibankovním devizovém trhu, měsíční výkaz o pohledávkách a závazcích ve vztahu ke Slovenské republice 4. pro potřebu bankovního dohledu výkazy kapitálové přiměřenosti, úvěrové angažovaností a obezřetného podnikání bank. dr. Malíková 22

23 Výkaznictví pro potřebu bankovního dohledu 1. Kapitálová přiměřenost bank je podíl kapitálu k rizikově váženým aktivům. Upravena Opatřením ČNB. Tento podíl se vyjadřuje v procentech a měl by činit minimálně 8%. V souladu s opatřením ČNB se člení kapitál na vlastní a dodatkový. Vlastní zahrnuje základní jmění, ážiové fondy, zákonné rezervní fondy a ostatní rezervní fondy vytvořené ze zisku mínus neuhrazená ztráta z minulých let, ztráta běžného roku, účetní hodnoty nehmotných aktiv, účetní hodnoty vlastních akcií banky, které banka drží a hodnota upsaného dosud nesplaceného kapitálu. Dodatkový jsou všeobecné rezervy na krytí ztrát do výši 1,25% rizikově vážených aktiv a částka podřízeného dluhu až do výše 50% vlastního kapitálu. Rizikově vážená aktiva jsou veškerá aktiva banky, vynásobená příslušnou rizikovou vahou, podle stupně úvěrového rizika každého jednotlivého druhu aktiva. Rizikové váhy jsou vyjádřeny v závazné normě v %. O tomto ukazateli banky podávají ČNB pravidelné písemné čtvrtletní hlášení. dr. Malíková 23

24 Výkaznictví pro potřebu bankovního dohledu 2. Úvěrová angažovanost bank spočívá v povinnosti obchodních bank dodržovat stanovené limity pro poskytnutí úvěru. Smyslem je omezit co možná nejvíce riziko ztráty, kterému je banka vystavena. Bankám jsou stanoveny limitů vůči jednomu klientovi, skupině navzájem propojených klientů a jiným bankám v ČR nebo zemích OECD. Úvěrová angažovanost banky vůči dlužníkovi jsou veškerá finanční aktiva banky, které banka nabyla anebo oprávněně předpokládá, že je nabude. Rozlišujeme ji na hrubou a čistou, hrubá je součet všech úvěrových angažovaností vůči určitému dlužníkovi, čistá je propočtena z hrubé, od níž se odečtou specifikované položky bezpečného zajištění. dr. Malíková 24

25 Výkaznictví pro potřebu bankovního dohledu 3. Likvidita bank a jejich solventnost - likvidita banky je její schopnost dostát svým závazkům v objemu i v daném čase. Její řízení je založeno na plánování toku peněžních prostředků v budoucnosti. - solventnost je platební schopnost bank uhrazovat ze svých běžných příjmů běžné náklady a závazky. Banky musí podávat měsíčně hlášení ČNB o likviditě dle závazného vzoru. dr. Malíková 25

26 Výkaznictví pro potřebu bankovního dohledu 4. Klasifikace obchodních pohledávek Obchodní pohledávka = jistina + poplatky + úroky dle opatření ČNB - povinnost bank provádět klasifikaci pohledávek, čímž je vyjádřena míra rizika spojená s návratností pohledávky. Ke krytí budoucích ztrát vytváří banky rezervy (slouží k pokrytí všeobecných rizik) a opravné položky (slouží k pokrytí rizik spojených s konkrétní pohledávkou). Banka hodnotí pohledávku podle stanovených kritérií. - dodržování doby splatnosti - úroveň a včasnost informací o klientovi - riziko spojené s klientem Členění pohledávek: standardní a klasifikované, které se dále člení na sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové. Banky podávají ČNB pravidelné písemné čtvrtletní hlášení. dr. Malíková 26

27 Základní struktura rozvahy fin. institucí Aktiva Rozvaha k DD.MM.RRRR Pasiva 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 2 Státní bezkup.dluhop., ost. CP přij.centr. bankou 2 Závazky vůči klientům, členům družst.záložen 3 Pohledávky za bankami 3 Závazky z dluhových cenných papírů 4 Pohledávky za klienty 4 Ostatní pasiva 5 Dluhové cenné papíry 5 Výnosy a výdaje příštích období 6 Akcie, podílové listy a ostatní cenné papíry 6 Rezervy 7 Účasti s podstatným vlivem 7 Podřízené závazky 8 Účasti s rozhodujícím vlivem 8 Základní kapitál 9 Dlouhodobý nehmotný majetek 9 Emisní ážio 10 Dlouhodobý hmotný majetek 10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 11 Ostatní aktiva 11 Kapitálové fondy 12 Pohledávky z upsaného základního kapitálu 12 Oceňovací rozdíly 13 Náklady a příjmy příštích období 13 Nerozdělený zisk /neuhr.ztráta z předch.obd. AKTIVA CELKEM dr. Malíková 14 Zisk nebo ztráta za účetní období = 27 PASIVA CELKEM

28 Základní struktura rozvahy fin. institucí Součástí vykazovaných údajů na rozvaze finančních institucí jsou rovněž podrozvahové položky: Podrozvahové položky 1 Poskytnuté přísliby a záruky 2 Poskytnuté zástavy 3 Pohledávky ze spotových operací 4 Pohledávky z pevných termínových operací 5 Pohledávky z opcí 6 Odepsané pohledávky 7 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 8 Hodnoty předané k obhospodařování 9 Přijaté přísliby a záruky 10 Přijaté zástavy a zajištění 11 Závazky ze spotových operací 12 Závazky z pevných termínových operací 13 Závazky z opcí 14 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 15 Hodnoty převzaté k obhospodařování dr. Malíková 28

29 Základní struktura N ve fin.institucích podle jednotlivých bankovních činností. Náklady obsahují tyto nejvýznamnější položky: úroky placené z primárních vkladů klientů nebo obdobných zdrojů (úvěrů od ostatních bank) věcné náklady na provoz obchodních bank - náklady na zaměstnance, nájemné, nakupované výkony, spotřeba energií, doprava, poštovné, opravy daně odpisy hmotného a nehmotného majetku, tvorba rezerv a opravných položek k majetku dr. Malíková 29

30 Základní struktura V ve fin.institucích podle jednotlivých bankovních činností. Výnosy obsahují tyto nejvýznamnější položky: výnosové úroky z poskytnutých úvěrů klientům poplatky a jiné odměny za provádění platebního styku, za směnárenské služby, za pronájem bezpečnostních schránek apod. ostatní výnosy, např. za pronájem bankovních prostor, mimořádné výnosy, výnosy z rozpuštěných opravných položek apod. dr. Malíková 30

31 Výkaz Z/Z finančních institucí Uspořádán stupňovitě (vertikálně) dle účelu vynaložených N a V: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k DD.MM.RRRR + Výnosy z běžné činnosti bank (finanční, provozní) - Náklady na běžnou činnost bank (finanční, provozní) (+) Zisk nebo (-) ztráta z běžné činnosti před zdaněním + Mimořádné náklady - Mimořádné výnosy Mimořádný (+) zisk nebo (-) ztráta před zdaněním - Daň z příjmů (+) ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ dr. Malíková 31

32 Výkaz Z/Z finančních institucí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k DD.MM.RRRR 1 Výnosy z úroků a jiné podobné výnosy 2 Náklady na úroky a podobné náklady 3 Výnosy z akcií a podílů 4 Výnosy z poplatků a provizí 5 Náklady na poplatky a provize 6 Zisk / ztráta z finančních operací 7 Ostatní provozní výnosy 8 Ostatní provozní náklady 9 Správní náklady 10 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 12 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám dr. Malíková 32

33 Výkaz Z/Z finančních institucí VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k DD.MM.RRRR 13 Odpisy, tvorba a použití opr.pol.a rezerv k pohled. a zárukám 14 Rozpuštění opr.pol.k účastem s rozhodujícím a podstat.vlivem 15 Ztráty z převodu účastí s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ. OP 16 Rozpuštění ostatních rezerv 17 Tvorba a použití ostatních rezerv 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozh.a pods.vlivem 19 (+) Zisk nebo (-) ztráta z běžné činnosti před zdaněním 20 Mimořádné náklady 21 Mimořádné výnosy 22 Mimořádný (+) zisk nebo (-) ztráta před zdaněním 23 Daň z příjmů 24 (+) ZISK NEBO (-) ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ dr. Malíková 33

34 VoZVK finančních institucí ZK Vlastní akcie Emisní ážio Rezerv. fondy Kapitál. Fondy Oceňov. Rozdíly Zisk (ztráta) CEL KEM Zůstatek k XX Změny úč.metod Opravy zásadn. chyb Kurz.rozd.a oceň.rozd. nezahrnuté do VH Zisk/Ztráta za úč.obd. Dividendy Převody do fondů Použití fondů Emise akcií Snížení ZK Nákupy vlast.akcií Ostatní změny Zůstatek k XX dr. Malíková 34

35 Zveřejňování účetní závěrky Účetní závěrka se zveřejňuje podle ZoÚ do 30 dnů po ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem, nejpozději do konce bezprostředně následledujícího úč.období. V případě bank, obchodníků s CP, emitentů kótovaných CP a jednotek kolektivního investování je tato lhůta stanovena na 4 měsíce. Povinně se zveřejňuje též zpráva o auditu a výroční zpráva. Zákonné úpravy zveřejňování účetních závěrek: Subjekt Banka Emitent kótovaných CP Obchodník s CP Družstevní záložna Inv.společnost a Inv.fond Zákon Zák. č. 21/1992 Sb., o bankách Zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zák. č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech Zák. č. 89/ 2004 Sb., o kolektivním investování dr. Malíková 35

36 Konsolidace účetní závěrky Základní principy - Viz konsolidace účetní závěrky pojišťoven!!! Pro finanční instituce upravena: Zákonem o účetnictví V501/2002 Sb., ČÚS 115, 109 dr. Malíková 36

37 Konsolidace účetní závěrky Nemusí být zahrnuty osoby: jejichž čistá částka aktiv je menší než tři sta mil. Kč, 1 % celkové čisté částky hodnoty aktiv ovládající či řídící osoby, Vstupující do likvidace, Nesplňující zákonné podmínky pro konsolidaci UZ, dr. Malíková 37

38 Rozhodující vliv: ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM (ČÚS 109) účast v dceřiné společnosti (ovládané osobě), úč. jednotka v ní vykonává fakticky nebo právně, přímo nebo nepřímo rozhodující vliv (kontrolu) na řízení nebo provozování podniku, úč. jednotka je většinovým společníkem, disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody nebo může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu. Podstatný vliv: účast v přidružené společnosti, úč. jednotka v ní vykonává podstatný (významný vliv), úč. jednotka má schopnost podílet se na finanční a operativní politice jiné společnosti, ale bez schopnosti vykonávat rozhodující vliv. Podstatný vliv vykonává, když má přímý nebo nepřímý podíl nejméně 20 % na základním kapitálu nebo hlasovacích právech v jiné společnosti. ZS 2011/2012 dr. Malíková Účetnictví v pojišťovnictví UT1 - Finanční umístění 38

39 Konsolidované účetní výkazy Konsolidovaná rozvaha Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Příloha s obsahem dle legisl.požadavků Přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku dr. Malíková 39

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více