ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12."

Transkript

1 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : , reg. MěS Praha, OR odd. C, vl

2 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní Zpráva o konsolidované účetní závěrce Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení konsolidované účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU odpovídá statutární orgán společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : , reg. MěS Praha, OR odd. C, vl

3 Výrok auditora Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU. Zpráva o ověření konsolidované výroční zprávy Ověřili jsme soulad konsolidované výroční zprávy společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k s konsolidovanou účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě v části 4. a 5. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu této výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené v konsolidované výroční zprávě společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou konsolidovanou účetní závěrkou. AUDITOR SPICA AUDIT s.r.o. Sídlo : V Tůních 11, Praha 2 osvědčení KAČR : 221 Ing. Janka Píšová Odpovědný auditor osvědčení KAČR : 1235 V Praze dne SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : , reg. MěS Praha, OR odd. C, vl

4 Základní údaje Název emitenta Jihočeské papírny, a.s., Větřní Emitent IČ Adresa sídla Papírenská čp. 2, Větřní Jméno Aleš Chytrý Kontaktní osoba Funkce finanční ředitel Telefon Informační povinnost Datum vzniku IP Typ informační povinnosti Konsolidovaná zpráva Výroční zpráva 1Ano Další informace k formulářům Jednotky 1000 Měna 1CZK

5 Aktiva Běžné období Minulé období Datum Dlouhodobá aktiva celkem Budovy, pozemky, zařízení Dlouhodobé investice Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji 0 0 Goodwill 0 0 Jiný nehmotný majetek Jiná dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva celkem Hotovost a peněžní ekvivalenty Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiná krátkodobá aktiva Aktiva celkem

6 Pasiva Běžné období Minulé období Datum Vlastní kapitál celkem Upsaný základní kapitál Fondy Nerozdělený zisk / (neuhrazená ztráta) Menšinový vlastní kapitál (menšinové podíly) 0 0 Ostatní vlastní kapitál 0 0 Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 0 0 Odložená daň 0 0 Dlouhodobé rezervy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Krátkodobé úvěry Krátkodobá část dlouhodobých úvěrů 0 0 Splatná daň ze zisku 0 0 Krátkodobé rezervy Ostatní krátkodobé závazky Vlastní kapitál a závazky celkem

7 Výsledovka Běžné období Minulé období Datum Provozní výnosy celkem Provozní náklady celkem a) Osobní náklady b) Suroviny, materiál, energie a související služby c) Jiné provozní náklady Provozní zisk (EBITDA) d) Odpisy Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Odpisy nehmotných aktiv 0 0 Provozní zisk (EBIT) Výnosové úroky Nákladové úroky Jiné finanční výnosy a náklady netto Výnosy z dlouhodobých investic 0 0 Jiné výnosy a náklady netto 0 0 Zisk před zdaněním (EBT) Daň z příjmů 0 0 Zisk po zdanění (včetně menšinových podílů) Přiřaditelný většinovým podílům Přiřaditelný menšinovým podílům 0 0

8 Cash Flow Běžné období Minulé období Datum Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti Zisk před zdaněním (EBT) Odpisy Příjem z investic 0 0 Nákladové úroky Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu 0 0 Placené úroky Placená daň ze zisku 0 0 Ostatní provozní položky Peněžní toky z investiční činnosti Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto Přijatý úrok, přijaté dividendy a ostatní investiční činnost netto 0 0 Peněžní toky z financování Příjem z vydání základního kapitálu 0 0 Příjem z (vydání) dlouhodobého dluhu netto 0 0 Zaplacené dividendy 0 0 Ostatní aktivity financování Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty k počátku období Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ke konci období

9 Vlastní kapitál Základní kapitál Emisní ážio Ostatní fondy Oceňovací rozdíly z přecenění Fond z přepočtu měn Nerozdělený zisk Ostatní složky vlastního kapitálu CELKEM (přiřaditelné většinovým vlastníkům) MENŠINOVÝ PODÍL CELKEM POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK Změna v účetních pravidlech Přepočtený zůstatek Přebytek z přecenění majetku Deficit z přecenění majetku Zajištění peněžních toků Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních majetkových podílů Daň z položek nevykázaných ve výsledovce Čistý zisk / ztráta nevykázaná ve výsledovce Čistý zisk / ztráta za účetní období ve výsledovce Celkové uznané zisky a ztráty za účetní období Upsaný základní kapitál Dividendy Převody do fondů, použití fondů Vydané opce na akcie Vlastní akcie Ostatní změny KONEČNÝ ZŮSTATEK

10 Komentář ke konsolidované účetní závěrce za rok 2006 skupiny Jihočeských papíren Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ Větřní, DIČ CZ , vedená u Krajského soudu

11 1. Vymezení konsolidačního celku 1.1. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost a dceřiné a přidružené společnosti, které splňují stanovené podmínky a jejichž součet rozvah přesahuje 350 mil. Kč a současně součet jejich čistého obratu přesahuje 700 mil. Kč. Mateřskou společností jsou Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku a konsolidované plnou metodou: Název sídlo podíl JIP závislost JIP - Papírny Větřní, a.s. Větřní, Papírenská čp % rozhodující 1.2. Datum účetních závěrek společností zahrnutých do konsolidačního celku Název datum JIP - Papírny Větřní, a.s Jihočeské papírny, a.s., Větřní Společnosti vyloučené z povinnosti konsolidace Z konsolidace nebyla vyloučena žádná společnost Systém konsolidace Konsolidace byla provedena systémem přímé konsolidace Mateřská společnost Jihočeské papírny, a.s., Větřní je mateřskou společností majetkově propojeného seskupení společností, ve kterých je podíl Jihočeských papíren větší než 50 % (dále jen Skupina JIP ). Skupina JIP má tuto podobu: Obchodní jméno IČO Výše podílu v % Jihočeské papírny, a.s., Větřní Mateřská spol. JIP-Papírny Větřní, a.s % Mimo Skupinu JIP nejsou vlastněny žádné účastnické cenné papíry s podílem větším než 50 % na základním jmění. Dle výpisu akcionářů k datu 28.března 2007 a oznámení akcionářů, které tito činí na základě 122 zákona 256/2004 Sb., má společnost následující akcionáře s podílem větším než 10%: Akcionář Podíl v % Synex Paper Holding Limited 38,89 Bruno Kohlhofer 12,31 2. Obecné údaje 2.1. Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku celkem z toho řídících pracovníků Společnost běžné období minulé období běžné období minulé období JIP - Papírny Větřní, a.s Jihočeské papírny, a.s., Větřní Konsolidační celek Účetní metody a obecné zásady Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ Větřní, DIČ CZ , vedená u Krajského soudu

12 Konsolidovaná účetní závěrka je sestavená dle 23a zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví za použití účetních závěrek podniků konsolidačního celku, které jsou vyhotovené v souladu s Mezinárodními účetními standardy upravené právem Evropských společenství. Tyto standardy stanovují sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Hodnoty v konsolidované účetní závěrce jsou vykázány v tis.kč. Pozemky, budovy a zařízení jsou oceňovány pořizovací cenou, která obsahuje i vedlejší náklady spojené s pořízením (např. přeprava a manipulace, instalace, odhadované náklady na demontáž a odstranění aktiva, ). Účetní odpisy jsou tvořeny podle odpisového plánu, sazby účetních odpisů jsou uvedeny v konsolidačních pravidlech. V průběhu roku se částky v cizích měnách přepočítávají : -dodavatelské faktury z třetích zemi kurzem ČNB dne kdy byla faktura doručena do závodu -dodavatelské faktury z EU kurzem ČNB ze dne vystavení faktury dodavatelem -odběratelské faktury kurzem ČNB minulého roku ( k poslednímu dni tj ) -banky aktuálním kurzem ČNB -pokladny kurzem ČNB z předešlého dne -úvěry kurzem ČNB ze dne K byly všechny částky v cizích měnách přepočítány kurzem ČNB k tomuto datu a kursové rozdíly byly zúčtovány výsledkově. Při oceňování majetku jsou používány následující ceny: DHM a DNM - pořízený nákupem se oceňuje pořizovacími cenami - vytvořený ve vlastní režii se oceňuje plánovými kalkulacemi výkonů Zásoby - pořízené nákupem se oceňují pořizovacími cenami - vytvořené ve vlastní režii se oceňují plánovými kalkulacemi Peněžní prostředky, ceniny, pohledávky a závazky se oceňují jejich nominálními hodnotami. Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenami pořizovacími Výnosy jsou oceňovány v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty pokud jsou splněny podmínky dle IFRS 18. V průběhu účetního období nedošlo ke změnám ve způsobu ocenění, postupu účtování, uspořádání položek konsolidované účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek. 4. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 4.1. Změna rozsahu konsolidačního celku Ke dni došlo k výmazu společnosti JIP Papírny Vrané,s.r.o. v likvidaci z obchodního rejstříku 4.2. Krátkodobé pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Společnost běžné období minulé období JIP - Papírny Větřní, a.s Jihočeské papírny, a.s. Větřní Konsolidační celek Krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Společnost běžné minulé období období JIP - Papírny Větřní, a.s JIP-Papírny Vrané, spol. s r.o. v likvidaci 0 0 Konsolidační celek Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ Větřní, DIČ CZ , vedená u Krajského soudu

13 4.4. Přehled majetkových cenných papírů a vkladů Emitent Druh a počet cenných Nominální hodnota v tis. Kč papírů běžné minulé běžné minulé období období období období JIP - Papírny Větřní, a.s. 4 akcie 4 akcie JIP-Papírny Vrané, spol. s r.o. v likvidaci -- vklad ARMIN, pensión JIP, s.r.o. Vklad vklad Lignocel v likvidaci 1 akcie 1 akcie Agrobanka a.s. v likvidaci 362 akcií 362 akcií V průběhu roku 2006 z uvedených cenných papírů a vkladů neplynuly žádné výnosy Ostatní informace nejsou 5. Přílohy 5.1. Konsolidační pravidla skupiny Jihočeských papíren, a.s. Větřní Skupina JIP je podle účetních zásad konsolidačním celkem. Konsolidačním celkem se rozumí mateřská společnost, dceřiné a přidružené společnosti, které splňují stanovené podmínky a jejich součet vlastního kapitálu přesáhne 350 mil. Kč a současně součet jejich čistého obratu přesáhne 700 mil. Kč. Skupina JIP tyto podmínky splňuje. Konsolidační celek tvoří: Mateřská společnost: Jihočeské papírny, a.s. Větřní Dceřiné společnosti: JIP - Papírny Větřní, a.s. Do konsolidačního celku nejsou zahrnuty společnosti s ručením omezeným, ve kterých má JIP a.s. vklad, ale tyto společnosti mají nízký základní kapitál a obrat. Účetní závěrky mateřské společnosti a dceřiných společností se konsolidují plnou metodou. Všechny společnosti v holdingu účtují v průběhu roku podle platné účtové osnovy pro podnikatele. V souladu s 19 odst. 9 zákona č. 563/91 Sb. pro potřeby konsolidace sestavili účetní závěrky podle MÚS, kde majetek a závazky jsou oceňovány v souladu s IFRS. Pro oblast dlouhodobého majetku platí v konsolidačním celku tato pravidla: - dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se zatřiďuje do odpisových skupin. Jsou použity následující roční odpisové sazby: Odpisová skupina % odpisu 1 28,6 2 13,4 3 6,9 4 3,4 5 2,25 odepisování je zahájeno měsícem aktivování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Společnosti skupiny JIP předají finančnímu odboru mateřské společnosti ke zpracování konsolidované účetní závěrky do po skončení roku svou roční účetní závěrku - rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu. K vyloučení vzájemných operací mezi mateřskou a dceřinými společnostmi při použití plné metody konsolidace poskytnou všechny společnosti i další potřebné údaje dle tabulky Odsouhlasení konsolidovaných položek. Finanční odbor mateřské společnosti vypracuje konsolidovanou roční závěrku a zajistí její ověření auditorem Postup při konsolidaci Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ Větřní, DIČ CZ , vedená u Krajského soudu

14 5.2.1 Začlenění položek bilance a výkazu zisků a ztrát dceřiných společností do bilance a výkazu zisku a ztrát mateřské společnosti Provedení následujících úprav v bilanci a)vyloučení akcií dceřiných společností z dlouhodobého finančního majetku, úprava odpovídajících položek vlastního kapitálu a přenesení úprav konsolidované bilance provedené v minulých letech b)vyloučení vnitroholdingových vztahů z titulu: a. pohledávek a závazků b. krátkodobých a dlouhodobých půjček c. časového rozlišení Provedení následujících úprav ve výkazu zisků a ztrát a) vyloučení vnitroholdingových vztahů z titulu: a. nákladů a výnosů b. zisky a ztráty z titulu prodeje zásob a dlouhodobého majetku včetně odpisů (Mezi podniky konsolidačního celku nebyly uvažovány, protože jsou z hlediska konsolidace nevýznamné). c. úroků b) úprava konsolidovaného hospodářského výsledku o menšinový podíl 5.3. Individuální účetní závěrky společností vyloučených z konsolidačního celku. nebyly Ve Větřní dne Přílohu vypracovala : Bláhová Miluše, Schinková Alexandra Za Jihočeské papírny, a.s., Větřní Ing.Petr Nováček předseda představenstva Ing. Dušan Grmolec člen představenstva Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ Větřní, DIČ CZ , vedená u Krajského soudu

15 Výroční zpráva společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní za rok 2006 Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 1

16 Obsah 1. Základní údaje o společnostech konsolidačního celku Údaje o mateřské společnosti Údaje o dceřiných společnostech JIP-Papírny Větřní, a.s JIP-Papírny Vrané, s.r.o., v likvidaci Organizační složka 2. Údaje o základním kapitálu Údaje o cenných papírech Mateřská společnost: Dceřiné společnosti: JIP-Papírny Větřní, a.s JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Údaje o činnosti Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky 4.2. Informace o aktivitivitách v oblasti výzkumu a vývoje 4.3. Informace o aktvitách oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 5. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku Stav majetku společnosti % podíl v dceřiné společnosti JIP-Papírny Větřní, a.s % podíl v dceřiné společnosti JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Hospodaření společnosti Vývoj Společnosti v roce Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Mateřská společnost Jihočeské papírny,a.s., Větřní Dceřiné společnosti JIP-Papírny Větřní, a.s JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Další údaje: Informace o skuečnostech po rozvahovém dni 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 2

17 Jihočeské papírny, a.s.,větřní uveřejňují podle 80a odst.1 zákona č. 591/92 Sb. v platném znění výroční zprávu za rok Výroční zpráva obsahuje rovněž konsolidovanou účetní závěrku vzhledem k tomu, že Jihočeské papírny, a.s.,větřní jsou mateřskou společností konsolidačního celku. Společnosti zahrnuté do konsolidačního celku Konsolidační celek tvoří mateřská společnost bez výrobní činnosti a dceřiné společnosti, které splňují stanovené podmínky a jejichž součet vlastního jmění přesahuje 350 mil. Kč a současně součet jejich čistého obratu přesahuje 700 mil. Kč. Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku a konsolidované plnou metodou: Název Sídlo podíl JIP závislost JIP-Papírny Větřní, a.s. Větřní, Papírenská čp % rozhodující 1. Základní údaje o společnostech konsolidačního celku 1.1. Údaje o mateřské společnosti Název: Jihočeské papírny, a.s., Větřní Sídlo: Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ IČO: Datum založení: Společnost byla založena podle práva ČSFR jednorázově rozhodnutím ministra průmyslu České republiky č. 528/1990 ze dne Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání (článek 2 stanov společnosti): činnost organizačních a ekonomických poradců Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 40 Internetová adresa: Údaje o dceřiných společnostech JIP-Papírny Větřní, a.s. Název: JIP-Papírny Větřní, a.s. Sídlo: Větřní, Papírenská čp. 2, PSČ IČO: Datum založení: Společnost byla založena jediným zakladatelem, akciovou společností Jihočeské papírny, a.s., Větřní, na základě privatizačního projektu schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne č.20/0168/92 založit 5 dceřiných akciových společností formou jednorázového založení, a na základě souhlasu Ministerstva průmyslu ČR ze dne č.j. 1/92/700 ve funkci valné hromady zakladatelské a.s. Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání (článek 2 společnosti): výroba, zpracování a prodej papírenských výrobků; inženýrská a investiční činnost v oblasti stavebnictví; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 3

18 podnikání v oblasti nakládání s odpady - ostatní; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; zámečnictví; výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; projektování elektrických zařízení; provozování drážní dopravy; kovoobráběčství; stavba strojů s mechanickým pohonem; poskytování technických služeb; montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení; výroba rozvaděčů nízkého napětí; montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení výroba vyhrazených zdvihacích zařízení; provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu; provozování dráhy; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček); truhlářství; realitní činnost. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 477. Výše upsaného základního kapitálu: ,- Kč V rozvaze k jsou vykázány tyto rezervy: a) zákonná rezerva na rekultivaci skládky ve výši tis. Kč b) provozní rezerva ve výši tis. Kč. Společnost vykázala za rok 2006 ztrátu ve výši tis. Kč. Jihočeské papírny, a.s., Větřní vlastní 100% základního kapitálu a jsou v pozici ovládající osoby. Základní kapitál byl splacen v plné výši. Dividenda nebyla v roce 2006 vyplácena. Internetová adresa: JIP-Papírny Vrané, s.r.o., v likvidaci Název: JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Sídlo: Nádražní 101, Vrané nad Vltavou IČO: Datum založení: 3.května 1995 Způsob založení: Vkladem jediného společníka Ing.Dalibora Koláře Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání (čl. 3.1 Společenské smlouvy): koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje výroba papíru a výrobků z papíru strojírenská výroba zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Ke dni došlo k výmazu společnosti JIP Papírny Vrané,s.r.o. v likvidaci z obchodního rejstříku Organizační složka Společnost nemá organizační složku v zahraničí Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 4

19 2. Údaje o základním kapitálu Jihočeské papírny, a.s., Větřní je mateřskou společností majetkově propojeného seskupení společností, ve kterých je podíl Jihočeských papíren větším než 50 % (dále jen Skupina JIP ). Skupina JIP má tuto podobu: Obchodní jméno IČO Výše podílu v % Jihočeské papírny, a.s., Větřní Mateřská spol. JIP-Papírny Větřní, a.s % Mimo Skupinu JIP nejsou vlastněny žádné účastnické cenné papíry s podílem větším než 50 % na základním jmění. Společnost má následující akcionáře s podílem větším než 10%: Akcionář Podíl v % Synex Paper Holding Limited 38,89 Bruno Kohlhofer 12,31 3. Údaje o cenných papírech 3.1. Mateřská společnost: Základní kapitál společnosti k činí ,- Kč a je tvořen ks zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 185,- Kč/akcie, ISIN CZ Převoditelnost akcií společnosti není omezena. Společnost nemá smlouvu s finanční institucí, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy. Akcie jsou obchodovány na volném trhu Burzy cenných papírů Praha a v systému RMS. Každých 185 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas akcionáře. Hlasování je tajné a uskutečňuje se hlasovacími lístky, jejichž obsah a náležitosti stanoví jednací a hlasovací řád valné hromady. S žádnou akcií není spojeno omezení hlasovacího práva. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydávat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy. Tyto dluhopisy mohou být vydány až do výše 30 % základního jmění společnosti. V současné době žádné takové dluhopisy vydány nejsou. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotace rezervnímu fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy. Vzhledem k tomu, že společnost neemitovala prioritní akcie se výše dividendy na akcii stanoví vydělením celkové výše dividend celkovým počtem akcií. Neuplatněné dividendy zůstávají v evidenci společnosti. Při zrušení společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Dle posledního výpisu akcionářů Jihočeských papíren, který má společnost k dispozici a je k datu , byla struktura akcionářů následující: Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 5

20 Název Počet akcionářů Počet akcií % Synex Paper Holding Limited ,.89 Bruno Kohlhofer ,31 Ostatní fyzické osoby ,06 Ostatní institucionální investoři ,74 Od vlastní 38,89% akcií firmy Jihočeské papírny, a.s.,větřní společnost Synex Paper Holding Limited se sídlem v Kyperské republice Dceřiné společnosti: JIP-Papírny Větřní, a.s. Základní kapitál společnosti činí ,- Kč a je tvořen ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě: 500,- Kč. Převoditelnost akcií společnosti není omezena. Společnost nemá smlouvu s finanční institucí, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů vypláceny výnosy. Akcie nejsou volně obchodovány. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak. Na každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. O způsobu hlasování rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a nebyl-li přijat, i o protinávrzích v pořadí, ve kterém byly předloženy JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Ke dni došlo k výmazu společnosti JIP Papírny Vrané,s.r.o. v likvidaci z obchodního rejstříku. 4. Údaje o činnosti Hlavní činností Skupiny JIP je výroba a prodej papíru a výrobků z papíru. Ostatní činnosti nejsou z hlediska celku významné. Výše výkonů (ř.04 výkazu zisků a ztrát) za poslední tři roky: rok 2006 v tis. Kč Společnost Celkem Tuzemsko Zahraničí JIP-Papírny Větřní, a.s Jihočeské papírny, a.s., Větřní Celkem Konsolidační vztahy Konsolidace rok 2005 v tis. Kč Společnost Celkem Tuzemsko Zahraničí JIP-Papírny Větřní, a.s JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Jihočeské papírny, a.s., Větřní Celkem Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 6

21 Konsolidační vztahy Konsolidace rok 2004 v tis. Kč Společnost Celkem Tuzemsko Zahraničí JIP-Papírny Větřní, a.s JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Jihočeské papírny, a.s., Větřní Celkem Konsolidační vztahy Konsolidace Skupina JIP vlastní nemovitý majetek, který slouží především k výrobním účelům. Nemovitý majetek, který neslouží k výrobním účelům není z hlediska celku významný. Společnost Nemovitý majetek v mil.kč* Z toho zastaveno v mil.kč Jihočeské papírny, a.s., Větřní 0 0 JIP-Papírny Větřní, a.s JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" 0 0 * účetní zůstatková hodnota Společnosti Skupiny JIP nemají žádnou organizační složku, která by se alespoň 10% podílela na celkovém obratu nebo výrobě či poskytovaných službách. Společnosti Skupiny JIP nejsou závislé na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách nebo nových výrobních procesech. Společnosti Skupiny JIP během posledních let vedou reklamační řízení s firmou Finck.Společnost má na tento obchodní případ vytvořenou rezervu v částce tis.kč Celkové konsolidované investice v mil. Kč V roce 2006 neproběhla ve Skupině JIP žádná významnější investiční akce, která by podstatně ovlivnila finanční ukazatele Skupiny. Investice jsou hrazeny z vlastních zdrojů. V roce 2006 byly zahájeny práce na restrukturalizaci energetiky. Byl postaven nový záložní plynový kotel K3, který byl v březnu 2007 uveden do zkušebního provozu. Dále byla vypracována projektová dokumentace na přestavbu plynového kotle K1 na kotel roštový s prvky fluidní techniky spalování, který umožní spalování uhlí v kombinaci s biomasou. Společnosti Skupiny JIP nemají ke zveřejnění žádné významné informace o politice výzkumu nebo vývoje nových výrobků nebo postupů za poslední tři účetní období. Společnosti Skupiny JIP nepřerušily v uplynulých třech účetních obdobích svou činnost. Průměrný počet zaměstnanců konsolidačního celku Společnost JIP-Papírny Větřní, a.s JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Jihočeské papírny, a.s., Větřní Konsolidační celek Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 7

22 4.1. Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky Po stabilizaci nárůstu cen vstupních komodit a služeb dochází k postupnému navyšování prodejních cen výrobků. Finalizuje se restrukturalizace portfolia výrobků s kladením důrazu na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Finalizuje se restrukturalizace portfolia klientů se zaměřením na střední Evropu. Dochází k postupnému odprodeji nepotřebných objektů, čímž se JIP čistí od zátěže správy nemovitostí. Zahajuje se proces hledání klíčových partnerů stran dodávek dřeva, celulozy, přepravních služeb a na druhé straně stran prodeje některých typů papíru za účelem uplatnění synergických efektů v oblasti prodeje. Připravuje se poslední stupeň organizační restrukturalizace za účelem snížení počtu nevýrobních zaměstnanců společnosti. Po uskutečnění všech těchto záměrů bude společnost JIP Papírny Větřní, a.s. zdravě dynamickou flexibilní jednotkou s dlouholetou tradicí výroby balících a tiskových papírů. 4.2 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí činnost, která svým charakterem odpovídala výzkumu, resp. vývoji. Společnost však intenzivně pracuje na zefektivnění, resp. optimalizaci složení vstupních surovin a optimalizaci produktového portfolia. 4.3 Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích Podnikatelská činnost Společnosti probíhala v roce 2006 v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí. Emise znečištění v žádném parametru nepřekročily povolené limity. Této skutečnosti odpovídá i minimální výše poplatků za znečištění životního prostředí. Poplatky za emise do ovzduší činily cca 25 tis. Kč, u odpadních vod bylo zpoplatněno pouze množství vypuštěné odpadní vody. Přehled o vybraných emisích: Druh emise/odpadu do ovzduší do vod Parametr Množství v t tuhé znečišťující 0,49 látky oxid siřičitý 0,13 oxidy dusíku 20,7 oxid uhelnatý 6,2 skleníkové plyny rozpuštěné anorganické soli CHSK Cr 197 nerozpustné látky 36 dusík celkový 23 V roce 2006 Společnost vyprodukovala celkem 9 158,5 tun odpadů kategorie Ostatní a 33,6 tun odpadů kategorie Nebezpečné. Pouze necelých 20 % hmotnosti těchto odpadů bylo uloženo na skládce, zbytek byl předán k dalšímu využití a výrobě kompostů. Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 8

23 V důsledku snížení spotřeby tetrachloethylenu pod tzv. ohlašovací práh emisí do ovzduší není nadále Společnost uváděna v Integrovanému registru znečišťování jako velký znečišťovatel. Ve spolupráci s poradenskou firmou byla zpracována žádost o integrované povolení dle zákona 76/2002 Sb. pro zařízení PAPÍRNY VĚTŘNÍ, které zahrnuje areál JIP-Papírny Větřní, a.s., a areál ČOV Český Krumlov. Žádost byla podána na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne Údaje o majetku a finanční situaci emitenta Konsolidované údaje v mil. Kč Jednotka Výroba mil.kč přidaná hodnota mil.kč provozní hospodářský výsledek před odpisy mil.kč Odpisy mil.kč provozní hospodářský výsledek mil.kč hospodářský výsledek z finančních operací mil.kč mimořádný hospodářský výsledek mil.kč hospodářský výsledek mil.kč Vlastní kapitál mil.kč Cizí zdroje vč. Ostatních pasiv mil.kč Bankovní úvěry mil.kč Přehled o změnách vlastního kapitálu mateřské společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní za poslední tři účetní období v mil. Kč: Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku HV minulých let HV běžného období Vlastní kapitál Společnosti Skupiny JIP nemají mimo Skupinu JIP žádnou přímou nebo nepřímou účast nad 10 % konsolidovaného vlastního kapitálu nebo 10 % konsolidovaného čistého ročního zisku nebo ztráty konsolidačního celku. Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii za mateřskou společnost Jihočeské papírny, a.s., Větřní a konsolidovaně za poslední tři účetní období: Jihočeské papírny, a.s., Větřní jednotka Hospodářský výsledek tis.kč Počet akcií Ks Hospodářský výsledek / akcie Kč Konsolidace jednotka Hospodářský výsledek tis.kč Počet akcií Ks Hospodářský výsledek / akcie Kč Za poslední tři účetní období nebyla vyplacena dividenda. Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 9

24 Změna výše úvěrů v mil.kč: Rozdíl Jihočeské papírny, a.s., Větřní JIP-Papírny Větřní Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku Konsolidovaný hospodářský výsledek ve výši -99,1 mil. Kč společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní byl primárně ovlivněn výmazem dceřiné společnosti JIP-Papírny Vrané spol.s r.o.. V hospodaření její dceřiné společnosti JIP Papírny Větřní, a.s. se projevilo posílení koruny v roce 2006, trvalý nárůst ceny základních surovin a stagnací cen klíčových produktů. U mateřské společnosti v roce 2006 jsou hlavní nákladovou položkou vyúčtované úroky z dlouhodobého závazku Stav majetku společnosti V majetku společnosti z nezanedbatelných aktiv zůstává : % podíl v dceřiné společnosti JIP-Papírny Větřní, a.s. V roce 2006 měla společnost JIP Papírny Větřní, a. s. ztrátu 6,67 mil. Kč. Tento výsledek byl dán souhrnem celé řady faktorů, které různým způsobem a měrou ovlivňovaly hospodaření společnosti. Výrobní portfolio JIP se dělí na dvě základní části - SC magazinové ( superkalandrované) papíry, kterých bylo v roce 2006 prodáno t, a tenké balící papíry, kterých bylo prodáno tun. Rok 2006 byl charakteristický zvýšenou poptávkou po SC papírech. Ta se však nepromítla do nárůstu cen vzhledem k dlouhodobě uzavřeným smlouvám a rostoucímu konkurenčnímu tlaku kvalitnějších LWC papírů. Hlavní trhy SC v roce 2006 byly: CZ,FR,DE (s podílem po 20%), PL (17%) a SK (10%) z celkového objemu prodeje. Cílem pro další období je posilování pozic především v ČR a okolních státech. Poptávka po balících papírech v roce 2006 byla stabilní. Došlo k nárůstu cen v rozmezí 5-10%. Důvodem byl především trvalý růst hlavní výrobní suroviny, kterou je buničina. Hlavní trhy balících papírů v roce 2006 byly: CZ (21%), DE (16%), FR,GB,GR (10%). Cílem pro další období je především optimalizace portfolia zákazníků a zvýšení podílů recyklovaného papíru na celkovém prodeji. Cena základní suroviny, kterou je buničina, vykazovala v průběhu roku 2006 trvalý nárůst. Dokladem toho je vývoj PIX indexu, který byl na úrovni 598,61 USD a byl již na hodnotě 729,96 USD. Cena další významné suroviny, kterou je dřevo na výrobu dřevoviny, zaznamenala v průběhu roku 2006 nárůst ve výši cca 10 %. Velmi výrazně (o 13%) vzrostla cena plynu, což představovalo nutnost pokrýt 20 mil.kč nákladů navíc a nárůst ceny el.energie oproti roku 2005 byl 7%. Koruna v roce 2006 nadále posilovala, což se negativně projevilo na tržbách společnosti. Hospodářský výsledek společnosti byl rovněž ovlivněn tvorbou rezerv na pokrytí rizik spojených se všemi nedořešenými obchodními případy, a to ve výši tis.kč. V roce 2006 byly zahájeny práce na restrukturalizaci energetiky. Byl postaven nový záložní plynový kotel K3. Dále byla vypracována projektová dokumentace na přestavbu plynového kotle K1 na kotel roštový s prvky fluidní techniky spalování, který umožní spalování uhlí. Další investiční akce nebyly v roce 2006 realizovány, zejména z důvodů stabilizace financování a kumulace zdrojů pro náročnější investiční akce v budoucnosti, jako je dokončení restrukturalizace energetiky a projekt zvýšeného využívání druhotných surovin při výrobě papíru. Prostředky investované v roce 2006 byly zaměřeny zejména na snižování spotřeby energií, ekologická opatření, zvyšování kvality a obnovu zařízení. Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 10

25 % podíl v dceřiné společnosti JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Ke dni došlo k výmazu společnosti JIP Papírny Vrané,s.r.o. v likvidaci z obchodního rejstříku, pořizovací cena cenných papírů byla v hodnotě 77,1 mil. Kč Hospodaření společnosti Vzhledem k tomu, že mateřská společnost nevykazuje žádnou výrobní činnost, byl její hospodářský výsledek v roce 2006 ovlivněn zejména úroky z úvěrů vůči Synex Paper Holding Limited. 6.3.Vývoj Společnosti v roce 2006 Společnost podepsala se společností Synex Paper Holding Limited se sídlem v Kyperské republice jako svým věřitelem Smlouvu o úhradě dluhu, kterou se zejména stanovuje datum konečné úhrady na Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta Složení statutárních orgánů: 7.1. Mateřská společnost Jihočeské papírny,a.s., Větřní Dozorčí rada Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) James Lewis Woolf Mánesova 47/1133, Praha 2 předseda David Chirnside Malé Náměstí 14/456, Praha 1 člen Ing.Štěpán Pecka Luční 942,Lom místopředseda Ing.Pavel Weiser Biskupcova 1732/33, Praha 3 člen Představenstvo Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) Ing.Petr Nováček Keltů 1195, Praha 6 předseda Ladislav Jelínek Musílkova 13/167, Praha 5 místopředseda Ing.Dušan Grmolec Dědinská 894/23,Praha 6 člen Členové dozorčí rady přijali za rok 2006 ve formě peněžitých odměn celkem ,- Kč a členové představenstva ve formě peněžitých odměn přijali za rok 2006 celkem ,- Kč Dceřiné společnosti JIP-Papírny Větřní, a.s. Dozorčí rada Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) David Chirnside Malé náměstí 14/456, Praha 1 předseda JUDr. Miroslav Sylla Měšínská 1637, Praha 9 místopředseda Josef Pirný Větřní 218 člen Ing.Michal Morong Na Vyhlídce 502, Kaplice člen Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 11

26 Představenstvo Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) Ing.Petr Nováček Keltů 1195, Praha 6 Předseda Ing.Jan Novák Vyšný 140, Český Krumlov Místopředseda Ing.Dušan Grmolec Dědinská 894/23, Praha 6 Člen James Lewis Woolf Mánesova 47/1133, Praha 2 Člen Ing.Milan Jan Hradecký 28.října 405, Zliv Člen Ing. Aleš Chytrý Seč 4, Bílovice Člen Na základě zasedání Dozorčí rady byl k datu odvolán z Představenstva společnosti Ing. Milan Hradecký a k byl usnesením Dozorčí rady jmenován do Představenstva společnosti Aleš Chytrý. Členové dozorčí rady přijali za rok 2006 ve formě peněžitých odměn celkem Kč a ve formě mzdy přijali Kč. Členové představenstva jsou zároveň členy vedení společnosti. Jejich odměny se skládají z fixní a variabilní složky. Variabilní složka je vázána na plnění úkolů specifikovaných a schvalovaných představenstvem. Úkoly jsou definovány a schvalovány pro každý rok jednotlivě. Ve formě peněžitých odměn přijali za rok 2006 celkem Kč a ve formě mzdy přijali Kč. Kromě členů představenstva jsou členy vrcholového vedení společnosti též Obchodní ředitel, Vedoucí nákupu a Manažer pro údržbu. Tito členové vedení společnosti přijali za rok 2006 celkem Kč a ve formě mzdy přijali Kč JIP-Papírny Vrané spol. s r.o.,,v likvidaci" Jméno Bydliště Funkce Do(datum) Ing. Jan Klášterský Boženy Němcové 2971, Česká Lípa Likvidátor od Ing. Lubomír Lojda Urbinská 182B, Český Krumlov Jednatel Ing. Dalibor Kolář Fialková 448, Jesenice Jednatel Další údaje Společnosti Skupiny JIP neposkytly statutárním orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů žádné úvěry nebo půjčky, ani ručení a jiná zajištění či plnění.. Společnosti neemitovala žádné zaměstnanecké akcie. Principy odměňování: odměny stanovuje a schvaluje ten orgán, který jmenuje, tzn. v případě členů dozorčí rady valná hromada a v případě členů představenstva dozorčí rada. 8. Informace o skutečnostech po rozvahovém dni Po rozvahovém dni proběhla další intenzivní jednání mezi společností jako dlužníkem a Synex Paper Holding Ltd. jako věřitelem o řešení závazků společnosti vůči věřiteli, jejichž výše k rozvahovému dni činila CZK. Tato jednání však skončila neúspěšně, přičemž věřitel následně společnosti oznámil, že je připraven realizovat zástavní právo k cenným papírům vydaným dceřinou společností JIP - Papírny Větřní, a.s., které byly zastaveny k zajištění pohledávek věřitele, a to jejich prodejem ve veřejné dražbě. O této skutečnosti informovalo představenstvo prostřednictvím tiskového prohlášení. Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 12

27 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Roční účetní závěrky za roky 2004, 2005 a 2006 byly ve společnostech Jihočeské papírny, a.s. Větřní a JIP-Papírny Větřní, a.s. ověřeny auditorskou firmou SPICA AUDIT s.r.o., se sídlem Praha 2, V Tůních 11, osvědčení KAČR č.221. Na odměnách za provedený audit roku 2006 bylo auditorovi vyplaceno v Jihočeských papírnách ,-Kč plus DPH a v JIP-Papírnách Větřní ,-Kč plus DPH. Údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti nebyly vynechány. Ve Větřní dne Za Jihočeské papírny, a.s., Větřní Ing. Petr Nováček předseda představenstva Ing. Dušan Grmolec člen představenstva Jihočeské papírny, a.s., Větřní, Papírenská čp. 2,PSČ , Větřní,DIČ CZ , vedená u Krajského soudu 13

28 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : , reg. MěS Praha, OR odd. C, vl

29 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní I. Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod, k Údaje o společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní jsou uvedeny v bodě 2. přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost představenstva společnosti za účetní závěrku Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Odpovědnost auditora Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením I posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k a nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a peněžních toků za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : , reg. MěS Praha, OR odd. C, vl

30 II. Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k AUDITOR SPICA AUDIT s.r.o. Sídlo : V Tůních 11, Praha 2 osvědčení KAČR : 221 Ing. Janka Píšová Odpovědný auditor osvědčení KAČR : 1235 V Praze dne SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : , reg. MěS Praha, OR odd. C, vl

31 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Jihočeské papírny a.s. Větřní Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Papírenská čp. 2 Větřní Označ. A K T I V A číslo Běžné účetní období Minulé období a b řádku Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B. III. Dlouhodobý finanční majetek 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 B. III. 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 C. Oběžná aktiva 031 C. III. Krátkodobé pohledávky 048 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 C. III. 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 C. III. 6. Stát daňové pohledávky 054 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 058 C. IV. 1. Peníze 059 C. IV. 2. Účty v bankách 060 D. I. Časové rozlišení 063 D. I. 1. Náklady příštích období

32 Označ. PASIVA číslo Běžné účetní období Minulé období a b řádku 5 6 PASIVA CELKEM 067 A. Vlastní kapitál 068 A. I. Základní kapitál 069 A. I. 1. Základní kapitál 070 A. II. Kapitálové fondy 073 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy 075 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 079 A. III. 2. Statutární a ostatní fondy 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 B. Cizí zdroje 085 B. II. Dlouhodobé závazky 091 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 092 B. II. 8. Dohadné účty pasivní 099 B. III. Krátkodobé závazky 102 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 107 B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace 109 B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 C. I. Časové rozlišení 118 C. I. 1. Výdaje příštích období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Nováček, Ing. Dušan Grmolec Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: akciová společnost činnost org. a ekon. poradců

33 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění ke dni jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Jihočeské papírny a.s. Větřní Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Papírenská čp. 2 Větřní Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo Skutečnost v běžném účetním období a b II. Výkony 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 B. Výkonová spotřeba 08 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 B. 2. Služby 10 + Přidaná hodnota 11 C. Osobní náklady součet 12 C. 1. Mzdové náklady 13 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 22 G. F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 * Provozní výsledek hospodaření 30 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 * Finanční výsledek hospodaření 48 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 **** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 řádku 25 sledovaném minulém

34 Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY číslo řádku Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém a b 1 2 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Nováček, Ing. Dušan Grmolec Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: akciová společnost činnost org. a ekon. poradců

35 Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) ke dni Jihočeské papírny a.s. Větřní jednotky 1000 Kč CASH FLOW Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Rok Měsíc IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Papírenská čp. 2 Větřní Označ. T E X T Skutečnost ve sledovaném účetním období Skutečnost v minulém účetním období P Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výj. zůst. ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-) Změna stavu opravných položek, rezerv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+") A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. Úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A.** A.3. A.4. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků.(-) Přijaté úroky (+) A.5. A.6. A.7. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy, které tvoří mimořádný výsledek hosp. včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

36 Označ. T E X T Skutečnost ve sledovaném účetním období Skutečnost v minulém účetním období Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků a krátkodobých závazků spadajících do oblasti finančních činností na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z tit. zvýšení zákl. kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. C.*** Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včet. zaplacené sráž. daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky v.o.s. a komplementáři u k.s. (-) Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Nováček, Ing. Dušan Grmolec Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: akciová společnost činnost org. a ekon. poradců

37 Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ke dni jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ BĚŽNÉ OBDOBÍ PŘEHLED ZMĚN VK Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Jihočeské papírny a.s. Větřní Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Papírenská čp. 2 Větřní Počáteční zůstatek Zvýšení Snížení Konečný zůstatek A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku (411) B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku (419) C.1 Základní kapitál (411+/- 419) XXX XXX XXX C.2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (- 252) C. Základní kapitál (C.1 + C.2) XXX XXX XXX D. Emisní ážio (412) E. F. G. Rezervní fondy (421) Ostatní fondy ze zisku (422, 423, 427) Kapitálové fondy (413) H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku I. Zisk účetních období (428 + D 431) J. K. Ztráta účetních období (429 + MD 431) Zisk/ztráta za účetní období po zdanění Vlastní kapitál celkem (součet C až K) XXX XXX XXX Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Petr Nováček, Ing. Dušan Grmolec Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: akciová společnost činnost org. a ekon. poradců

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více