PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD - zpracování projektové Bc. Martina Kubice dokumentace minorité 0445/RM22/2015 oiop - schválení prodloužení dodávky grafického zpracování pracovních Bc. Martina Kubice listů 0446/RM22/2015 oiop - schválení ZD - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro Bc. Martina Kubice fotokomory - opakované řízení 0447/RM22/2015 oiop - schválení ZD - vnitřní vybavení objektů mobiliářem - obytný Bc. Martina Kubice nábytek 0448/RM22/2015 Městské divadlo Český Krumlov - výroční zpráva za rok 2014 Jan Vozábal 0449/RM22/2015 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok výsledky II. výzvy Bc. Soňa Petráková, MBA 0450/RM22/2015 Oslavy 70. výročí osvobození v Českém Krumlově - vyúčtování a zhodnocení akce Bc. Soňa Petráková, MBA 0451/RM22/2015 Výroční zpráva Domů s pečovatelskou službou, o.p.s., Vyšehradská 260 Bc. Ingrid Pechová Český Krumlov za rok /RM22/2015 Žádost o revokaci usnesení RM a přidělení bytu č.1 - v podkroví v DPS Bc. Ingrid Pechová Vyšehradská 260, Český Krumlov manželům panu J.F. a paní J.L. 0453/RM22/2015 Zpráva o hospodaření města k Ing. Radka Ondriášová 0454/RM22/2015 Rozpočtová opatření č Ing. Radka Ondriášová 0455/RM22/2015 Rozpočtová opatření č Ing. Radka Ondriášová 0456/RM22/2015 Návrh smlouvy o nájmu v Základní škole Český Krumlov, Linecká 43 Mgr. Zdeňka Kráková 0457/RM22/2015 Uzavření smlouvy na užívání autobusového nádraží s dopravcem RAIL Ing. Jan Sládek BUS, s.r.o. 0458/RM22/2015 Český Krumlov, Kostelní čp umístění bankomatu ČS, a.s. Smlouva Ing. Petr Pešek o právu provést stavbu 0459/RM22/2015 Český Krumlov, Městské divadlo - Opravy a údržba skalního masivu a Ing. Petr Pešek opěrných zdí Informace o stavu přípravy 0460/RM22/2015 Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov - stavební úpravy objektu vč. změny Ing. Petr Pešek způsobu vytápění Úpravy znění Výzvy k podání nabídky na plnění VZMR na stavební práce 0461/RM22/2015 Žádost Povodí Vltavy - Úprava koryta toku Polečnice Ing. Dagmar Balcarová 0462/RM22/2015 Česká spořitelna a.s. - umístění bankomatu - budova Kostelní 163 Ing. Dagmar Balcarová 0463/RM22/2015 Prodloužení výpůjčky pozemku p.p.č 1360/3 k.ú. Č.K. Ing. Dagmar Balcarová 0464/RM22/2015 Pronájem nebytových prostor - jednotky č. 186/0, sídl. Mír - Sbor Církve Ing. Dagmar Balcarová Bratrské České Budějovice 0465/RM22/2015 Prodej pozemku p.p.č. 747/12 v k. ú. Český Krumlov Ing. Dagmar Balcarová 0466/RM22/2015 Zrušení předkupního práva k bytové jednotce 183/9 v ul. Urbinská Ing. Dagmar Balcarová 0467/RM22/2015 Žádost o povolení splátek dluhu Ing. Dagmar Balcarová 0468/RM22/2015 "Český Krumlov - další rozšíření MKDS" - schválení zadávací Mgr. Radim Rouče dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu 0469/RM22/2015 VZMR "Tvorba Digitální technické mapy města Český Krumlov" - Mgr. Radim Rouče schválení zadání veřejné zakázky 0470/RM22/2015 Veřejná zakázka "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - II." - schválení závěrů hodnotící komise Mgr. Radim Rouče

2 0471/RM22/ /RM22/2015 Náhrada škody na zdraví způsobená pádem stromu u Hornobránského Mgr. Radim Rouče rybníka dne Žádost o zápis objektu části bývalého městského pivovaru do Ústředního Mgr. Radim Rouče seznamu kulturních památek České republiky Projednané informace na programu jednání dne: Komunikace Vyšehrad Různé II. Různé I. Materiály odložené z programu jednání dne: Český Krumlov, Křižovatka I/39 (Pod Kamenem/Chvalšinská) x II/157 (Objížďková) Rozhodnutí o realizaci přípravných prací Vyhrazení parkovacích míst pro pobočku České spořitelny, a.s. v ulici Za Tiskárnou v Českém Krumlově. OZV o zákazu ohňostrojů - 1. čtení Ing. Dagmar Balcarová Ing. Petr Pešek Ing. Jan Sládek Mgr. Radim Rouče Materiály stažené z projednávání Projekt "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Mgr. Radim Rouče Krumlov" - vyjmutí části C "Zvýšení bezpečnosti infrastruktury služeb TC ORP Český Krumlov" z projektu Usnesení č. 0444/RM22/2015 uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne se sdružením společností IKP Consulting Engineers, s.r.o., IČ: a Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o., IČ: , ve znění dodatku č. 1 ze dne ze dne , dodatku č. 2 ze dne , dodatku č. 3 ze dne a dodatku č. 4 ze dne v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov", dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0445/RM22/2015 prodloužení termínu pro dodání ilustrace, grafického zpracování a předtiskové přípravy edukačních materiálů pro děti a mládež pro PPČ 1, 6 a 7b vč. prací s tím souvisejících v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov za cenu Kč, na základě smlouvy (objednávky) ze dne , MUCK 08048/2015/IOP/Kubi, s Mgr. Lucií Neuwirtovou, IČ: z termínu dodání na nový termín , dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0446/RM22/2015 1) 1. výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky a související služby pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro fotokomory - opakované řízení" zpracované dle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období dle přílohy č. 5 a zaslání výzvy k podání nabídek za podmínky schválení této výzvy vč. zadávací dokumentace poskytovatelem dotace 2. seznam zájemců k oslovení pro podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro fotokomory - opakované řízení" dle přílohy č. 4, 22. jednání, dne Strana 2/9

3 3. ustanovení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek(hodnotící komise) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem "Revitalizaceareálu klášterů Český Krumlov - vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro fotokomory - opakované řízení", ve složení dle přílohy č. 2 a dle přílohy č. 3 2) pověřuje tajemníka MěÚ ČK k zapracování případných dílčích nepodstatných změn do výzvy k podání nabídek vč. zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení světelnými zařízeními pro fotokomory - opakované řízení", které mohou vzniknout na základě kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR Usnesení č. 0447/RM22/2015 1) 1. odůvodnění veřejné zakázky a účelnosti VZ na dodávku vybavení zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem III. obytný nábytek, za podmínky schválení tohoto odůvodnění ze strany poskytovatele dotace, dle přílohy č zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodávku vybavení zadávané v rámci otevřeného nadlimitního řízení pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem III. obytný nábytek, zpracované dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dle přílohy č. 3 za podmínky schválení této zadávací dokumentace ze strany poskytovatele dotace, 3. složení komise pro otevírání obálek a komise pro posouzení a hodnocení nabídek (hodnotící komise) v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávku vybavení, zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem III. obytný nábytek, dle přílohy č. 4 a č. 5. 2) pověřuje tajemníka MěÚ ČK k zapracování případných dílčích nepodstatných změn do zadávací dokumentace, které mohou vzniknout na základě kontroly ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR. Usnesení č. 0448/RM22/2015 bere na vědomí výroční zprávu a čerpání rozpočtu Městského divadla Český Krumlov, o.p.s., IČ: , Horní ulice 2, Český Krumlov za rok 2014 dle důvodové zprávy a příloh. Usnesení č. 0449/RM22/2015 1) přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení 2. výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 v celkové výši Kč následovně (žadatel, IČ nebo adresa, projekt, finanční příspěvek Kč): - Fioretto, skupina historických tanců, , Účast v městské historické slavnosti v Burghausenu, Kč - Miroslav Mleziva, , Top koncert podzim 2015, Kč - Regionální muzeum v Českém Krumlově, 70572, Krumbenowe - kupecká osada. Veletrh pravěké a středověké kultury, Kč - Barbora Hudečková, Jabloňová 380, Větřní, Zažít město jinak, Kč 2) doporučuje ZM, 22. jednání, dne Strana 3/9

4 schválit přidělení finančních prostředků z org. 41 (Program podpory kultury) na základě vyhodnocení 2. výzvy Programu podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2015 v celkové výši Kč následovně (žadatel, IČ, projekt, finanční příspěvek Kč): - Krumlovští pištci o.s., , Mezinárodní festival dětí 2015 a s tím spojené aktivity, Kč - Městská knihovna v Českém Krumlově, 70564, Výtvarná a literární soutěž knihovny pro děti (12. ročník), Kč - Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o., , Koncert Robert Křesťan, Charlie McCoy, Katka Garcia a Druhá Tráva, Kč Usnesení č. 0450/RM22/2015 vyúčtování Oslav 70. výročí osvobození v Českém Krumlově dle důvodové zprávy a příloh Usnesení č. 0451/RM22/2015 bere na vědomí předloženou Výroční zprávu Domů s pečovatelskou službou, o.p.s., IČ , Vyšehradská 260, Český Krumlov za rok 2014 dle přílohy č. 1 a 2 Usnesení č. 0452/RM22/2015 1) revokuje usnesení č. 0125/RM9/2015 ze dne o souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 1, který se nalézá v podkroví, v budově B3 domu č.p. 260 (DPS), Vyšehradská, Český Krumlov, mezi pronajímatelem DPS, o.p.s. a manželi panem M.V. a paní M.V. 2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č.1, který se nalézá v podkroví domu č.p. 260 (DPS), Vyšehradská, Český Krumlov, mezi pronajímatelem DPS, o.p.s. a manželi panem J.F. a paní J.L., dle důvodové zprávy Usnesení č. 0453/RM22/2015 bere na vědomí zprávu o hospodaření města k Usnesení č. 0454/RM22/2015 1) revokuje usnesení č. 0430/RM21/2015 v bodě č. 2 ze dne a usnesení č. 0431/RM21/2015 v bodě č. 2 ze dne ), 22. jednání, dne Strana 4/9

5 rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmu nespotřebované provozní dotace poskytnuté z rozpočtu města PRO-SPORT ČK o.p.s. v roce 2014, která byla městu vrácena v letošním roce ve výši ,99 Kč za účelem navýšení rozpočtu provozní dotace PRO-SPORT dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmu nespotřebované provozní dotace poskytnuté z rozpočtu města CPDM o.p.s. v roce 2014, která byla městu vrácena v letošním roce ve výši ,65 Kč za účelem navýšení rozpočtu provozní dotace CPDM o.p.s. dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0455/RM22/2015 rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení dotace přijaté z Úřadu práce ve výši 30 tis. Kč určené na mzdové náklady v rámci veřejně prospěšných prací dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace z OP ROP NUTS II Jihozápad ve výši ,50 Kč na realizace projektu "Rekonstrukce Vyšehradské ulice, Český Krumlov". rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení příjmu z výpůjček kompostérů koncovými uživateli - úhrada spoluúčasti na pořízení ve výši Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení účelové investiční dotace od MV ČR ve výši 241 tis. Kč určené na akci "Rozšíření MKDS" a zapojení vlastního podílu města ve výši 27 tis. Kč dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č rozpočtové zapojení investiční dotace od MMR ČR ve výši ,98 Kč určené na úhradu investičních nákladů a neinvestiční dotace ve výši Kč určené na úhradu mzdových nákladů při realizaci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" dle důvodové zprávy. rozpočtové opatření č.91 - rozpočtové zapojení příjmů z prodeje recyklátů na rozpočtové krytí zvýšených výdajů spojených s nájmem zabezpečovacího systému EZS ve výši Kč. Usnesení č. 0456/RM22/2015 souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Základní školou Český Krumlov, Linecká 43 (IČ ) a CEVRO Institutem, o.p.s. (IČ ) ve znění přílohy č. 2 Usnesení č. 0457/RM22/2015 uzavření smlouvy o poskytování služeb souvisejících s užíváním AN v Českém Krumlově mezi městem Český Krumlov a dopavcem RAIL BUS, s.r.o. Mariánská 11, Sušice, IČ v předloženém znění. Usnesení č. 0458/RM22/2015 uzavření Smlouvy o právu provést stavbu se společností Česká spořitelna, a.s., IČ: , v předloženém znění dle přílohy č. 2., 22. jednání, dne Strana 5/9

6 Usnesení č. 0459/RM22/2015 bere na vědomí informaci o současném stavu jednání ve věci sanace skály a údržby a opravy opěrných zdí pod objektem Městského divadla v Českém Krumlově vč. návrhu dalšího postupu dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0460/RM22/2015 úpravu znění Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na zhotovení díla "Vyšehrad čp. 182, Český Krumlov - stavební úpravy objektu vč. změny způsobu vytápění" v předloženém znění dle důvodové zprávy a přílohy č. 2. Usnesení č. 0461/RM22/2015 1) bere na vědomí žádost Povodí Vltavy s.p., IČ , MUCK 39363/2015 ze dne ve věci majetkoprávního vypořádání stavby " Úprava koryta toku Polečnice" 2) ukládá OSM a OI postupovat ve věci žádosti Povodí Vltavy s.p., IČ , MUCK 39363/2015 ze dne dle postupu navrženého v důvodové zprávě Usnesení č. 0462/RM22/2015 1) oznamuje záměr pronajmout prostory určené k podnikání o celkové výměře 4,21 m2 v suterénu budovy č.p. 163, která je součástí st.p.č. 12 v k.ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město, České spořitelně, a.s., IČ za účelem instalace a provozování peněžního bankomatu na dobu určitou do za nájemné ,-- Kč ročně + DPH v zákonem stanovené výši 2) uzavření smlouvy o nájmu prostor určených k podnikání celkové výměře 4,21 m2 v suterénu budovy č.p. 163, která je součástí st.p.č. 12 v k.ú. a obci Český Krumlov, část obce Vnitřní Město, České spořitelně, a.s., IČ za účelem instalace a provozování peněžního bankomatu na dobu určitou do za nájemné ,-- Kč ročně + DPH v zákonem stanovené výši za podmínky, že nebudou k oznámenému záměru pronájmu dle bodu 1) vzneseny veřejností žádné námitky či připomínky a dále za podmínky souhlasného vyjádření památkové péče 3) uzavření dohody o částečném skončení nájmu části prostor kotelny v suterénu budovy Kostelní 163, která je součástí st.p.č. 12 v k.ú. Český Krumlov, o výměře 8,21 m2 s firmou Energo Český Krumlov, s.r.o., IČ ke dni podpisu smlouvy o nájmu prostor s Českou spořitelnou, a.s. Usnesení č. 0463/RM22/2015 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pozemkové parcely č. 1360/3, k.ú. Č.Krumlov, 22. jednání, dne Strana 6/9

7 s půjčitelem spol. Centrum Český Krumlov a.s., IČ týkající se prodloužení doby výpůjčky do ve znění přílohy č. 3 materiálu. Usnesení č. 0464/RM22/2015 1) revokuje usnesení č. 0439/RM21/2015 ze dne ) oznamuje záměr pronajmout prostory určené k podnikání o výměře 85,7 m2, jednotku č. 186/0 v budově č.p. 186, která je součástí st.p.č. 433/1 a 433/2, v ulici Urbinská, v k.ú. Přísečná-Domoradice a obci Český Krumlov na dobu určitou 15 let Sboru Církve Bratrské v Českých Budějovicích, stanici Český Krumlov, IČ za nájemné ,-- ročně s valorizací dle míry inflace za účelem zřízení a provozování klubovny a kanceláře pro veřejně prospěšnou a kulturně osvětovou činnost Usnesení č. 0465/RM22/2015 doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. p. č. 747/12 (zahrada) v k. ú. Český Krumlov o výměře 198 m 2 manželům Miloslavu Polanskému a Haně Polanské za kupní cenu Kč, dle důvodové zprávy Usnesení č. 0466/RM22/2015 doporučuje ZM neschválit zrušení věcného práva předkupního váznoucího na bytové jednotce č. 183/9 v budově čp. 183, v části obce Domoradice, postavené na pozemku par. č. 414 (zast. plocha a nádvoří) Usnesení č. 0467/RM22/2015 uzavření dohody o splátkách dluhu za neuhrazený nájem a služby spojené s užíváním bytu č. 161/4 s konkrétní fyzickou osobou za podmínek dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0468/RM22/2015 a) zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Český Krumlov - další rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS)" dle přílohy č. 2 b) zaslání výzvy k podání nabídky ve znění dle přílohy č. 3 vybraným uchazečům dle předloženého Návrhu zadání veřejné zakázky (příloha č. 2) c) složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek dle předloženého Návrhu zadání veřejné zakázky (příloha č. 2), 22. jednání, dne Strana 7/9

8 Usnesení č. 0469/RM22/2015 a. zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Tvorba Digitální technické mapy města Český Krumlov", č.j. VZCK 0029/2015/OKT/JaLi postupem podle čl. 4 bod 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 b. výzvu k podání nabídky včetně příloh k veřejné zakázce "Tvorba Digitální technické mapy města Český Krumlov", č.j. VZCK 0029/2015/OKT/JaLi, ve znění dle příloh č. 3 až č. 11 c. složení komise pro otevírání obálek a složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek dle přílohy č. 2 Usnesení č. 0470/RM22/2015 1) výběr nejvhodnější nabídky na část D. "Elektronizace podání a vnitřních procesů městského úřadu" v rámci veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - II.", kterou je nabídka společnosti Software602 a.s., Hornokrčská 15, Praha 4, IČ: dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o dílo s tímto vítězným uchazečem 2) výběr nejvhodnější nabídky na část C "Zvýšení bezpečnosti infrastruktury TC ORP Český Krumlov" v rámci veřejné zakázky "Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC ORP Český Krumlov - II.", kterou je nabídka společnosti Z+M Partner, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, Ostrava, IČ: dle důvodové zprávy a uzavření smlouvy o dílo s tímto vítězným uchazečem Usnesení č. 0471/RM22/2015 nesouhlasí s požadavkem na náhradu škody na zdraví způsobené pádem stromu na břehu Hornobránského rybníka dne , dle důvodové zprávy. Usnesení č. 0472/RM22/2015 podání žádosti o posouzení na zápis do ÚSKP ČR - objekt části bývalého městského pivovaru na parcele č. 182, s předběžně přiděleným č.p. 83, Hradební ul., Český Krumlov, v předloženém znění Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann, 22. jednání, dne Strana 8/9

9 , 22. jednání, dne Strana 9/9

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 146. jednání Rady města Strakonice konané 24.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více