Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank."

Transkript

1 Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu jako celku, a to včetně dokumentů, na které odkazuje. Emitent nese odpovědnost za informace uvedené v tomto Shrnutí, pokud jsou zavádějící, nepřesné nebo neúplné, jsou-li čteny spolu s ostatními částmi tohoto Základního prospektu. V případě uplatnění nároku, který se bude vztahovat k informacím obsaženým v tomto Základním prospektu, u soudu státu Evropského hospodářského prostoru ( stát EHS ), může být navrhovatel, pokud to vyplývá z národní legislativy státu, kde byl nárok vznesen, být povinen nést náklady na pořízení překladu tohoto Základního prospektu, a to ještě před zahájením soudního řízení. Slova a výrazy definované v níže uvedené části Podmínky pro vydávání dluhopisů a v příslušných Konečných podmínkách mají stejný význam jako v tomto shrnutí. Popis emitenta Emitent, společnost NATIXIS Structured Products Limited (dříve IXIS Structured Products Limited), byl založen v Jersey, Channel Islands, dne jako veřejně obchodovatelná společnost s ručením omezeným podle Obchodního zákoníku (Jersey) z roku 1991 (anglicky Companies (Jersey) Law 1991 ). Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Aktivity emitenta nejsou omezeny v žádném zakladatelském dokumentu. Základní činností emitenta jsou dle zakladatelského dokumentu, mezi jinými, nabývání, nakládání nebo poskytování finančních prostředků ve formě úvěrů, opcí, derivátů a jiných finančních aktiv a nástrojů v jakékoli formě a podobě a nakládání s nimi, získávání finančních prostředků skrze emise dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů a uzavírat smlouvy a transakce za tímto účelem. Emitent zřídil Program dne Ode dne zřízení je hlavní obchodní činností Emitenta emise Dluhopisů v rámci tohoto Programu a poskytování výnosů z těchto emisí IXIS CIB formou úvěrů. Popis IXIS CIB Společnost IXIS Corporate & Investment Bank ( IXIS CIB ) je société anonyme à Directoire et Conseil der Surveillance, která se řídí článkem L a následující, francouzského obchodního zákoníku. Sídlem IXIS CIB je 47, Quai d Austerlitz Paris Cedex 13. IXIS CIB je držitelem bankovní licence. Je oprávněna poskytovat plný rozsah hlavních i vedlejších bankovních služeb (s výjimkou správy platebních prostředků) a investičních služeb (včetně vedení klientských účtů na vlastní účet (anglických custodian-accountholder on own account ) a clearingového brokera). IXIS CIB podléhá právním předpisům Francouzské republiky a Evropské unie a předpisům platných pro úvěrové instituce a její činnost je dále upravena Livre V francouzského zákona o peněžnictví a finančních prostředcích (anglicky the French Monetary and Financial Code ). 1

2 IXIS CIB zaměstnává na celém světě okolo zaměstnanců a je zaměřena na institucionální klienty. Jejím cílem je stát se významnou francouzskou investiční a korporátní bankou v oblastech fixních příjmů (anglicky fixed income ), trhů s cizími měnami (anglicky forex ) a akciových trhů, zaměřující se na podnikání s vyšší přidanou hodnotou ve vysoce specifických oblastech a jiných oblastech jako je prodej akcií, derivátů a strukturovaných operací. Přímým vlastníkem IXIS CIB je společnost NATIXIS (dříve Natexis Banques Populaires), dceřiná společnost společností Caisse Nationale des Caisses d Epargne et Prévoyance ( CNCE ) a Banque Fédérale des Banques Populaires ( BFBP ). Finanční výsledky IXIS CIB Konsolidované výkazy 1 auditované údaje mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Čisté bankovní příjmy Hrubé provozní příjmy Konsolidované čisté příjmy Výnos vlastního kapitálu 24% 13% 17% (return on equity) Konsolidovaný kapitál mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Konsolidovaný vlastní kapitál Regulatorní kapitál Celkem konsolidovaná rozvaha mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Konsolidovaná rozvaha celkem První aplikace IFRS Jako první byla v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví připravena mezitímní finanční závěrka IXIS CIB pro rok (Rizikové faktory) Faktory, které mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit svoje závazky z Dluhopisů vydaných v rámci Programu Dluhopisy představují nezajištěné závazky emitenta, nikoliv jiné osoby (s výjimkou Záruky IXIS). Nesplacená částka finančních nástrojů vydaných Emitentem může být kdykoliv podstatná. Emitent ani kterákoli z jeho dceřiných společností (a) smí držet a nabývat důležité informace o podkladových aktivech nebo (b) se může účastnit obchodování nebo zajišťovacích transakcí (anglicky hedging 1 2 Do konsolidovaného rámce skupiny IXIS Corporate & Investment Bank Group patří IXIS Corporate & Investment Bank, IXISSM Capital Markets (United States), IXIS Securities, Natixis Asia Ltd (Hong Kong), Nexgen a několik dalších entit založených za specifickým účelem (plný rozsah konsolidace je uveden v poznámce 36 ke konsolidovaným účetním závěrkám). Bez menšinových podílů a vyjma Fondu Obecných Bankovních Rizik. 2

3 transactions ) týkajících se Dluhopisů, veškerých podkladových cenných papírů nebo jiných derivátových produktů, které mohou ovlivnit hodnotu Dluhopisů. Emitent a kterákoli z jeho dceřiných společností nemají povinnost uveřejňovat jakékoliv informace týkajících se takových činností ani nemají povinnost zdržet se zapojení do jakékoli takové činnosti. Emitent nenese odpovědnost za jakýkoli negativní dopad na investice do Dluhopisů. Emitent je vystaven riziku platební neschopnosti svých klientů a protistran. Nepředvídané události a/nebo stavy nouze mohou vést k náhlému přerušení činnosti Emitenta, což může způsobit značné ztráty a dodatečné náklady. Jakákoli porucha nebo přerušení komunikačních a informačních systémů může mít podstatný negativní dopad na finanční situaci Emitenta a jeho provozní výsledky. Investoři nemusí mít možnost zahájit soudní řízení v rámci USA proti Emitentovi nebo jeho řídícím a vedoucím pracovníkům nebo se vůči nim domáhat vydání soudního rozhodnutí soudů USA. Rozsah záruky poskytnuté IXIS CIB je omezen v souladu s jejími podmínkami. Záruka IXIS CIB není omezena na závazky Emitenta plynoucích z Dluhopisů vydaných v rámci Programu. Záruka IXIS byla vytvořena k zajištění pouze určitých transakcí, které Emitent uzavřel v době od (bez ohledu na jejich Datum splatnosti), a to bez nároku na jakékoli protizáruky, a není omezena na závazky Emitenta plynoucích z Dluhopisů vydaných v rámci Programu. Záruka IXIS není zárukou na první požádání (anglicky first demand ). Před uplatněním práv ze záruky musí protistrana Emitentovi doručit písemnou žádost o výplatu splatné a dosud neuhrazené částky a v případě, že tato částka nebude uhrazena, smí protistrana v příslušné době vydat písemnou žádost v souladu s podmínkami Záruky IXIS. Záruku IXIS lze odvolat v souladu s podmínkami této záruky, což může ovlivnit celkovou úvěrovou bonitu Emitenta. Určité významné faktory ovlivňující zhodnocení rizik vztahující se k Dluhopisům, včetně těchto: Dluhopisy mohou být na základě rozhodnutí Emitenta splaceny dříve. Výnosy získané po splacení mohou být nižší než bylo očekáváno a vyplacená prodejní cena Dluhopisů může být nižší než jejich pořizovací cena a Držitel dluhopisu tak může ztratit část vložené investice. Dluhopisy s proměnlivými úrokovými sazbami mohou představovat nejisté volatilní investice. Tržní cena cenných papírů vydaných s podstatnou slevou nebo s mimořádným výnosem stanoveným z jistiny kolísá více v souvislosti se všeobecnými změnami úrokových sazeb oproti cenám u běžných úročitelných úrokových cenných papírů. 3

4 Daňový dopad na jednotlivé Držitele dluhopisů se může lišit od situace popsané všeobecně pro Držitele dluhopisů. Platby úroků z Dluhopisů realizované platebními agenty v jednom Členském státě osobám se sídlem v jiném Členském státě EU mohou podléhat srážkové dani. Investoři do dluhopisů denominovaných v cizích měnách jsou vystaveni riziku volatility směnných kursů. Změny v tržních úrokových sazbách mohou nepříznivě ovlivnit hodnotu Dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. Není jisté, že se aktivní trh s Dluhopisy bude rozvíjet, nebo udržovat. U Dluhopisů s plovoucí úrokovou sazbou se nedá předvídat výnos včetně úrokového výnosu. Kvůli pákovému efektu jsou Dluhopisy s nulovými kupóny spojeny s mimořádně vysokým cenovým rizikem. Dluhopisy s úrokem vázaným na index, jiné Dluhopisy s proměnnou hodnotou kupónu (včetně Dluhopisů vázaných na akcie), Dluhopisy, jejichž hodnota je vázána na index a další Dluhopisy s proměnnou hodnotou splacení (včetně Dluhopisů vázaných na akcie) jsou spojeny se značným rizikem, které se velmi liší od rizik spojených s podobnými investicemi do konvenčních dluhových cenných papírů s pevnou nebo plovoucí úrokovou sazbou. Podmínky Dluhopisů vycházejí z anglického práva platného k datu tohoto Základního prospektu. Hodnocení nemusí odrážet potenciální dopad všech rizik souvisejících se strukturou, trhem a jinými faktory, které mohou ovlivnit hodnotu Dluhopisů. Tržní hodnota Dluhopisů bude ovlivněna schopností Emitenta splácet jeho závazky a dalšími faktory, včetně hodnoty a volatility referenčních aktiv nebo indexů, úroku na trhu cenných papírů, míry zisku a doby zbývající do splatnosti. Držitelé dluhopisů s nominální hodnotou nižší než euro (nebo jejího ekvivalentu v jiné měně) nemusí obdržet jednotlivé Dluhopisy s minimální Denominací nižší než euro (nebo jejím ekvivalentem v jiné měně). Velikost Programu Konečné podmínky Měny Až do euro (nebo ekvivalentu v jiné měně v den emise) celkové nominální hodnoty nesplacených Dluhopisů v kterémkoliv okamžiku. Vlastnosti každé emise Dluhopisů budou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách. Dluhopisy mohou být vydány v kterékoli měně dohodnuté mezi Emitentem a příslušným Obchodníkem (obchodníky s cennými papíry), a v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a směrnicemi. 4

5 Dluhopisy na jméno registrované v clearingovém systému mohou být vydány v eurech, nebo Norské Dluhopisy mohou být vydané jen v Norských korunách ( NOK ), případně v jiných měnách povolených dle Norských pravidel CSD, Švédské Dluhopisy mohou být vydané jen ve Švédských korunách ( SEK ), případně v jiných měnách povolených dle Švédských pravidel CSD, Švýcarské Dluhopisy mohou být vydané jen ve Švýcarských francích ( CHF ), případně v jiných měnách povolených dle Švýcarských pravidel CSD a ostatní Dluhopisy na jméno registrované v clearingovém systému mohou být vydány v měnách povolených dle příslušných CSD pravidel. Nominální hodnota Forma Dluhopisů Dluhopisy budou vydávány v nominálních hodnotách, které mohou být stanoveny v příslušných Konečných podmínkách, pokud platné zákony a nařízení nestanoví jinak. Dluhopisy (včetně Dluhopisů denominovaných ve šterlincích) se splatností kratší než jeden rok, jejichž emisní výnosy musí být přijaty Emitentem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nebo emise Dluhopisů, jejichž emise by jinak porušovaly článek 19 Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (anglicky Financial Services and Markets Act 2000 ), budou mít minimální nominální hodnotu (nebo její ekvivalent v jiné měně). Dluhopisy mohou být vydány pouze jako Dluhopisy na majitele, dále jako Dluhopisy na majitele vyměnitelné za Dluhopisy na jméno nebo pouze jako Dluhopisy na jméno. Pokud je v příslušných Konečných podmínkách uvedeno, že Globální dluhopisy budou vydány v nové formě globálních dluhopisů ( NGN ), jsou určeny k tomu, aby byly vhodným kolaterálem dle monetárních zásad Eurosystem, a Globální dluhopisy budou dodány k datu nebo před datem originální emise Tranše Obvyklému schovateli. Globální dluhopisy na majitele, které nejsou vydány jako NGN ani Certifikáty mohou být (a) v případě Tranše určené k tomu, aby byly vypořádány prostřednictvím systému Euroclear a/nebo Clearstream Luxemburg, by měly být uloženy k datu vydání u Obvyklého schovatele na účet Euroclear a Clearstream, Luxemburg, a (b) v případě Tranše určené k tomu, aby byly vypořádány prostřednictvím clearingového systému jiného než Euroclear nebo Clearstream Luxemburg nebo vedle nich nebo které by měly být vypořádány mimo clearingový systém, by měli být uloženy podle dohody mezi Emitentem a příslušným obchodníkem. Dluhopisy mohou být také vydány ve formě na jméno a v zaknihované podobě v souladu s platnými zákony příslušné jurisdikce a pravidly, předpisy a postupy platnými pro místní clearingový systém, kde jsou Dluhopisy uloženy a vypořádávány. Veškeré otázky týkající se nabytí a převodu takových Dluhopisů a uplatnění určitých práv z Dluhopisů se budou řídit příslušnými platnými zákony, pravidly, předpisy a postupy. Úrok Příslušné Konečné podmínky stanoví, zda Dluhopisy ponesou úrok, metodu a periodu výpočtu tohoto úroku a stanovená data pro platbu v každém roce. 5

6 Dluhopisy mohou být Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou, Dluhopisy s plovoucí úrokovou sazbou, Dluhopisy s úrokem vázaným na úrok, Dluhopisy s nulovými kupóny, Dluhopisy s vysokým úrokem, Dluhopisy s nízkým úrokem, Dluhopisy s navyšovanou úrokovou sazbou (anglicky step-up Notes ), Dluhopisy se snižovanou úrokovou sazbou (anglicky step-down Notes ), Dluhopisy s dvojí měnou, reverzní Dluhopisy s dvojí měnou, opční Dluhopisy s dvojí měnou, částečně splacené Dluhopisy. Tyto a všechny další typy Dluhopisů, o jejichž emisi se Emitent a kterýkoli Obchodník (Obchodníci) případně dohodnou v rámci Programu, budou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách. Splacení Opční splacení Renominace, renominalizace a konsolidace Dluhopisy mohou být splaceny ve výši nominální hodnoty nebo v proměnné výši. Dluhopisy mohou být splatitelné zcela k okamžiku splatnosti nebo ve splátkách ke stanoveným datům a ve stanovených částkách. Dluhopisy mohou být splaceny před jejich uvedenou splatností podle volby Emitenta (buď plně nebo částečně) nebo držitelů, pokud tak stanoví příslušné Konečné podmínky. Dluhopisy denominované v měně, která může být převedena na euro, mohou podléhat renominaci (anglicky renomination ), renominalizaci (anglicky renominalisation ) a/nebo konsolidaci s jinými Dluhopisy nominovanými v euro. Charakter Dluhopisů Závazky Emitenta v rámci Dluhopisů vytvářejí nepodřízené a nezajištěné závazky Emitenta. Negativní zástava Případy porušení Předčasné splacení Dokud nebudou Dluhopisy a Stvrzenky nebo Kupóny s nimi související splacené, nebude Emitent vytvářet ani nedá souhlas k vytvoření hypotéky, záruky, zástavy, zadržovacího práva, ani jiné formě břemena nebo zajištění na celém či části podniku, majetku nebo příjmech, současných nebo budoucích, za účelem zajištění každého Příslušného dluhu nebo jakékoli záruky či odškodnění ze strany Emitenta vzhledem k jakémukoli Příslušnému dluhu, pokud současně nebo před vznikem výše uvedených závazků nejsou závazky Emitenta vztahující se k Dluhopisům, Stvrzenkám nebo Kupónům (A) zajištěny stejně a porovnatelně, nebo (B) nemají-li užitek z těchto takových jiných zajištění, záruk, odškodnění nebo jiného opatření, jak to schválí Mimořádná schůze Držitelů dluhopisů, také Držitelé dluhopisů. Viz. Podmínky Dluhopisů - Negativní zástava. Jakýkoliv Dluhopis se může stát okamžitě splatným, pokud Držitel dluhopisu oznámí tento požadavek Emitentovi, pokud současně nastanou určité Případy porušení, tak jak jsou definovány a popsány v části Podmínky Dluhopisů - Případy porušení. Pokud část Opční splacení nestanoví jinak, mohou být Dluhopisy splaceny podle volby Emitenta před jejich splatností pouze z daňových důvodů a z důvodů protiprávnosti. Viz. Podmínky Dluhopisů - Splacení, nákup a opce. 6

7 Srážková daň Rozhodující právo Kótování a přijetí k obchodování Omezení při prodeji Záruky IXIS CIB Rating Všechny platby související s Dluhopisy budou provedeny bez srážkové daně ostrova Jersey, s výhradou obvyklých výjimek, vše jak je popsáno v části Podmínky Dluhopisů - Zdanění. Anglické Konečné podmínky pro každou emisi stanoví, zda Dluhopisy budou kótovány, nebo ne, a na jaké burze (burzách). Nabídka a prodej Dluhopisů a distribuce všech dokumentů s nimi souvisejících mohou být v některých jurisdikcích omezeny. Viz. část Úpis a prodej. IXIS CIB se zavázal Emitentovi v Záruce IXIS, jak je popsáno v části NATIXIS Structured Products Limited Záruka IXIS Cautionnement Solidaire. Tranše Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Programu mohou být ohodnocené nebo neohodnocené. Rating Dluhopisů není doporučením k nákupu, prodeji ani držení cenných papírů a může být kdykoli podrobeno pozastavení, omezení nebo stažení ze strany hodnotící agentury. 7

Shrnutí stát EHS Popis emitenta

Shrnutí stát EHS Popis emitenta Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s.

Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. Emisní podmínky dluhopisů emitenta AGROPA a.s. 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost AGROPA a.s., založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Horažďovice, Olšany 75, PSČ 341

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli

Více

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7).

Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ Shrnutí je vytvořeno z požadavků na zveřejnění údajů známých jako Prvky. Tyto prvky jsou číslovány v sekcích A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny prvky, jejich začlenění do shrnutí je vyžadováno

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů

Základní prospekt Nabídkového programu. Raiffeisenbank a.s. Základní prospekt Nabídkového programu investičních certifikátů Raiffeisenbank a.s. investičních certifikátů Na základě tohoto nabídkového programu (dále také jen Nabídkový program nebo Program ) je Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140

Více

SHRNUTÍ PROGRAMU. Citigroup Funding Inc.

SHRNUTÍ PROGRAMU. Citigroup Funding Inc. SHRNUTÍ PROGRAMU Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k tomuto Základnímu prospektu a je poskytováno jako pomůcka pro investory při rozhodování, zda investovat do Cenných papírů, ale nenahrazuje Základní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 1. SKUTKOVÝ A PRÁVNÍ ZÁKLAD DLUHOPISŮ Společnost REALITNÍ FOND PRAHA a.s., IČ: 030 71 740, se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, společnost zapsaná v obchodním

Více

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna.

OBECNÉ ZÁSADY. (3) Kromě toho je třeba provést některé další technické změny v příloze IV obecných zásad ECB/2010/20. Článek 1. Změna. 21.7.2015 L 193/147 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1197 ze dne 2. července 2015, kterými se mění obecné zásady ECB/2010/20 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final}

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013. {SWD(2014) 241 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 COM(2014) 463 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO SPRÁVĚ ZA ROK 2013 {SWD(2014) 241 final} CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

HVB Bank Czech Republic a. s.

HVB Bank Czech Republic a. s. PROSPEKT CENNÉHO PAPÍRU HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Shrnutí Programu SHRNUTÍ PROGRAMU

Shrnutí Programu SHRNUTÍ PROGRAMU SHRNUTÍ PROGRAMU Následující odstavec představuje úvod k tomuto Shrnutí, pokud příslušný členský stát neprovedl změny v požadavcích na Shrnutí podle doplňující směrnice PD 2010. Toto Shrnutí je třeba považovat

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o.

Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky. JVP system s.r.o. Dluhopis JVP rozvoj ISIN CZ0003507279 přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Emisní podmínky JVP system s.r.o. EMISNÍ PODMÍNKY Obsah: 1. NÁLEŽITOSTI DLUHOPISU... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotéčních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

ING Bank N.V., organizační složka

ING Bank N.V., organizační složka Účetní závěrka k 31. prosinci 2004 Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let

ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let ČD Cargo, a.s. Dluhopisový program v objemu 6.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Aranžér programu Komerční banka, a.s. Tyto společné emisní podmínky byly schváleny rozhodnutím České národní banky č.j.

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s.

Emisní podmínky dluhopisového programu a prospekt. ŽS Brno a.s. ŽS Brno a.s. Společné emisní podmínky dluhopisového programu v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 3 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 5 let. a Prospekt dluhopisů Na základě tohoto dluhopisového

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty

140 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty EMISNÍ DODATEK ZE DNE 3. LEDNA 2012 140 000 000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na vývoji akciového indexu S&P 500 (SPX Index) splatné v roce 2013, emisní kurz 107,142857143% jmenovité hodnoty ISIN CZ0003703076

Více