Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank."

Transkript

1 Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu jako celku, a to včetně dokumentů, na které odkazuje. Emitent nese odpovědnost za informace uvedené v tomto Shrnutí, pokud jsou zavádějící, nepřesné nebo neúplné, jsou-li čteny spolu s ostatními částmi tohoto Základního prospektu. V případě uplatnění nároku, který se bude vztahovat k informacím obsaženým v tomto Základním prospektu, u soudu státu Evropského hospodářského prostoru ( stát EHS ), může být navrhovatel, pokud to vyplývá z národní legislativy státu, kde byl nárok vznesen, být povinen nést náklady na pořízení překladu tohoto Základního prospektu, a to ještě před zahájením soudního řízení. Slova a výrazy definované v níže uvedené části Podmínky pro vydávání dluhopisů a v příslušných Konečných podmínkách mají stejný význam jako v tomto shrnutí. Popis emitenta Emitent, společnost NATIXIS Structured Products Limited (dříve IXIS Structured Products Limited), byl založen v Jersey, Channel Islands, dne jako veřejně obchodovatelná společnost s ručením omezeným podle Obchodního zákoníku (Jersey) z roku 1991 (anglicky Companies (Jersey) Law 1991 ). Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Aktivity emitenta nejsou omezeny v žádném zakladatelském dokumentu. Základní činností emitenta jsou dle zakladatelského dokumentu, mezi jinými, nabývání, nakládání nebo poskytování finančních prostředků ve formě úvěrů, opcí, derivátů a jiných finančních aktiv a nástrojů v jakékoli formě a podobě a nakládání s nimi, získávání finančních prostředků skrze emise dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů a uzavírat smlouvy a transakce za tímto účelem. Emitent zřídil Program dne Ode dne zřízení je hlavní obchodní činností Emitenta emise Dluhopisů v rámci tohoto Programu a poskytování výnosů z těchto emisí IXIS CIB formou úvěrů. Popis IXIS CIB Společnost IXIS Corporate & Investment Bank ( IXIS CIB ) je société anonyme à Directoire et Conseil der Surveillance, která se řídí článkem L a následující, francouzského obchodního zákoníku. Sídlem IXIS CIB je 47, Quai d Austerlitz Paris Cedex 13. IXIS CIB je držitelem bankovní licence. Je oprávněna poskytovat plný rozsah hlavních i vedlejších bankovních služeb (s výjimkou správy platebních prostředků) a investičních služeb (včetně vedení klientských účtů na vlastní účet (anglických custodian-accountholder on own account ) a clearingového brokera). IXIS CIB podléhá právním předpisům Francouzské republiky a Evropské unie a předpisům platných pro úvěrové instituce a její činnost je dále upravena Livre V francouzského zákona o peněžnictví a finančních prostředcích (anglicky the French Monetary and Financial Code ). 1

2 IXIS CIB zaměstnává na celém světě okolo zaměstnanců a je zaměřena na institucionální klienty. Jejím cílem je stát se významnou francouzskou investiční a korporátní bankou v oblastech fixních příjmů (anglicky fixed income ), trhů s cizími měnami (anglicky forex ) a akciových trhů, zaměřující se na podnikání s vyšší přidanou hodnotou ve vysoce specifických oblastech a jiných oblastech jako je prodej akcií, derivátů a strukturovaných operací. Přímým vlastníkem IXIS CIB je společnost NATIXIS (dříve Natexis Banques Populaires), dceřiná společnost společností Caisse Nationale des Caisses d Epargne et Prévoyance ( CNCE ) a Banque Fédérale des Banques Populaires ( BFBP ). Finanční výsledky IXIS CIB Konsolidované výkazy 1 auditované údaje mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Čisté bankovní příjmy Hrubé provozní příjmy Konsolidované čisté příjmy Výnos vlastního kapitálu 24% 13% 17% (return on equity) Konsolidovaný kapitál mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Konsolidovaný vlastní kapitál Regulatorní kapitál Celkem konsolidovaná rozvaha mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Konsolidovaná rozvaha celkem První aplikace IFRS Jako první byla v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví připravena mezitímní finanční závěrka IXIS CIB pro rok (Rizikové faktory) Faktory, které mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit svoje závazky z Dluhopisů vydaných v rámci Programu Dluhopisy představují nezajištěné závazky emitenta, nikoliv jiné osoby (s výjimkou Záruky IXIS). Nesplacená částka finančních nástrojů vydaných Emitentem může být kdykoliv podstatná. Emitent ani kterákoli z jeho dceřiných společností (a) smí držet a nabývat důležité informace o podkladových aktivech nebo (b) se může účastnit obchodování nebo zajišťovacích transakcí (anglicky hedging 1 2 Do konsolidovaného rámce skupiny IXIS Corporate & Investment Bank Group patří IXIS Corporate & Investment Bank, IXISSM Capital Markets (United States), IXIS Securities, Natixis Asia Ltd (Hong Kong), Nexgen a několik dalších entit založených za specifickým účelem (plný rozsah konsolidace je uveden v poznámce 36 ke konsolidovaným účetním závěrkám). Bez menšinových podílů a vyjma Fondu Obecných Bankovních Rizik. 2

3 transactions ) týkajících se Dluhopisů, veškerých podkladových cenných papírů nebo jiných derivátových produktů, které mohou ovlivnit hodnotu Dluhopisů. Emitent a kterákoli z jeho dceřiných společností nemají povinnost uveřejňovat jakékoliv informace týkajících se takových činností ani nemají povinnost zdržet se zapojení do jakékoli takové činnosti. Emitent nenese odpovědnost za jakýkoli negativní dopad na investice do Dluhopisů. Emitent je vystaven riziku platební neschopnosti svých klientů a protistran. Nepředvídané události a/nebo stavy nouze mohou vést k náhlému přerušení činnosti Emitenta, což může způsobit značné ztráty a dodatečné náklady. Jakákoli porucha nebo přerušení komunikačních a informačních systémů může mít podstatný negativní dopad na finanční situaci Emitenta a jeho provozní výsledky. Investoři nemusí mít možnost zahájit soudní řízení v rámci USA proti Emitentovi nebo jeho řídícím a vedoucím pracovníkům nebo se vůči nim domáhat vydání soudního rozhodnutí soudů USA. Rozsah záruky poskytnuté IXIS CIB je omezen v souladu s jejími podmínkami. Záruka IXIS CIB není omezena na závazky Emitenta plynoucích z Dluhopisů vydaných v rámci Programu. Záruka IXIS byla vytvořena k zajištění pouze určitých transakcí, které Emitent uzavřel v době od (bez ohledu na jejich Datum splatnosti), a to bez nároku na jakékoli protizáruky, a není omezena na závazky Emitenta plynoucích z Dluhopisů vydaných v rámci Programu. Záruka IXIS není zárukou na první požádání (anglicky first demand ). Před uplatněním práv ze záruky musí protistrana Emitentovi doručit písemnou žádost o výplatu splatné a dosud neuhrazené částky a v případě, že tato částka nebude uhrazena, smí protistrana v příslušné době vydat písemnou žádost v souladu s podmínkami Záruky IXIS. Záruku IXIS lze odvolat v souladu s podmínkami této záruky, což může ovlivnit celkovou úvěrovou bonitu Emitenta. Určité významné faktory ovlivňující zhodnocení rizik vztahující se k Dluhopisům, včetně těchto: Dluhopisy mohou být na základě rozhodnutí Emitenta splaceny dříve. Výnosy získané po splacení mohou být nižší než bylo očekáváno a vyplacená prodejní cena Dluhopisů může být nižší než jejich pořizovací cena a Držitel dluhopisu tak může ztratit část vložené investice. Dluhopisy s proměnlivými úrokovými sazbami mohou představovat nejisté volatilní investice. Tržní cena cenných papírů vydaných s podstatnou slevou nebo s mimořádným výnosem stanoveným z jistiny kolísá více v souvislosti se všeobecnými změnami úrokových sazeb oproti cenám u běžných úročitelných úrokových cenných papírů. 3

4 Daňový dopad na jednotlivé Držitele dluhopisů se může lišit od situace popsané všeobecně pro Držitele dluhopisů. Platby úroků z Dluhopisů realizované platebními agenty v jednom Členském státě osobám se sídlem v jiném Členském státě EU mohou podléhat srážkové dani. Investoři do dluhopisů denominovaných v cizích měnách jsou vystaveni riziku volatility směnných kursů. Změny v tržních úrokových sazbách mohou nepříznivě ovlivnit hodnotu Dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. Není jisté, že se aktivní trh s Dluhopisy bude rozvíjet, nebo udržovat. U Dluhopisů s plovoucí úrokovou sazbou se nedá předvídat výnos včetně úrokového výnosu. Kvůli pákovému efektu jsou Dluhopisy s nulovými kupóny spojeny s mimořádně vysokým cenovým rizikem. Dluhopisy s úrokem vázaným na index, jiné Dluhopisy s proměnnou hodnotou kupónu (včetně Dluhopisů vázaných na akcie), Dluhopisy, jejichž hodnota je vázána na index a další Dluhopisy s proměnnou hodnotou splacení (včetně Dluhopisů vázaných na akcie) jsou spojeny se značným rizikem, které se velmi liší od rizik spojených s podobnými investicemi do konvenčních dluhových cenných papírů s pevnou nebo plovoucí úrokovou sazbou. Podmínky Dluhopisů vycházejí z anglického práva platného k datu tohoto Základního prospektu. Hodnocení nemusí odrážet potenciální dopad všech rizik souvisejících se strukturou, trhem a jinými faktory, které mohou ovlivnit hodnotu Dluhopisů. Tržní hodnota Dluhopisů bude ovlivněna schopností Emitenta splácet jeho závazky a dalšími faktory, včetně hodnoty a volatility referenčních aktiv nebo indexů, úroku na trhu cenných papírů, míry zisku a doby zbývající do splatnosti. Držitelé dluhopisů s nominální hodnotou nižší než euro (nebo jejího ekvivalentu v jiné měně) nemusí obdržet jednotlivé Dluhopisy s minimální Denominací nižší než euro (nebo jejím ekvivalentem v jiné měně). Velikost Programu Konečné podmínky Měny Až do euro (nebo ekvivalentu v jiné měně v den emise) celkové nominální hodnoty nesplacených Dluhopisů v kterémkoliv okamžiku. Vlastnosti každé emise Dluhopisů budou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách. Dluhopisy mohou být vydány v kterékoli měně dohodnuté mezi Emitentem a příslušným Obchodníkem (obchodníky s cennými papíry), a v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a směrnicemi. 4

5 Dluhopisy na jméno registrované v clearingovém systému mohou být vydány v eurech, nebo Norské Dluhopisy mohou být vydané jen v Norských korunách ( NOK ), případně v jiných měnách povolených dle Norských pravidel CSD, Švédské Dluhopisy mohou být vydané jen ve Švédských korunách ( SEK ), případně v jiných měnách povolených dle Švédských pravidel CSD, Švýcarské Dluhopisy mohou být vydané jen ve Švýcarských francích ( CHF ), případně v jiných měnách povolených dle Švýcarských pravidel CSD a ostatní Dluhopisy na jméno registrované v clearingovém systému mohou být vydány v měnách povolených dle příslušných CSD pravidel. Nominální hodnota Forma Dluhopisů Dluhopisy budou vydávány v nominálních hodnotách, které mohou být stanoveny v příslušných Konečných podmínkách, pokud platné zákony a nařízení nestanoví jinak. Dluhopisy (včetně Dluhopisů denominovaných ve šterlincích) se splatností kratší než jeden rok, jejichž emisní výnosy musí být přijaty Emitentem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nebo emise Dluhopisů, jejichž emise by jinak porušovaly článek 19 Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (anglicky Financial Services and Markets Act 2000 ), budou mít minimální nominální hodnotu (nebo její ekvivalent v jiné měně). Dluhopisy mohou být vydány pouze jako Dluhopisy na majitele, dále jako Dluhopisy na majitele vyměnitelné za Dluhopisy na jméno nebo pouze jako Dluhopisy na jméno. Pokud je v příslušných Konečných podmínkách uvedeno, že Globální dluhopisy budou vydány v nové formě globálních dluhopisů ( NGN ), jsou určeny k tomu, aby byly vhodným kolaterálem dle monetárních zásad Eurosystem, a Globální dluhopisy budou dodány k datu nebo před datem originální emise Tranše Obvyklému schovateli. Globální dluhopisy na majitele, které nejsou vydány jako NGN ani Certifikáty mohou být (a) v případě Tranše určené k tomu, aby byly vypořádány prostřednictvím systému Euroclear a/nebo Clearstream Luxemburg, by měly být uloženy k datu vydání u Obvyklého schovatele na účet Euroclear a Clearstream, Luxemburg, a (b) v případě Tranše určené k tomu, aby byly vypořádány prostřednictvím clearingového systému jiného než Euroclear nebo Clearstream Luxemburg nebo vedle nich nebo které by měly být vypořádány mimo clearingový systém, by měli být uloženy podle dohody mezi Emitentem a příslušným obchodníkem. Dluhopisy mohou být také vydány ve formě na jméno a v zaknihované podobě v souladu s platnými zákony příslušné jurisdikce a pravidly, předpisy a postupy platnými pro místní clearingový systém, kde jsou Dluhopisy uloženy a vypořádávány. Veškeré otázky týkající se nabytí a převodu takových Dluhopisů a uplatnění určitých práv z Dluhopisů se budou řídit příslušnými platnými zákony, pravidly, předpisy a postupy. Úrok Příslušné Konečné podmínky stanoví, zda Dluhopisy ponesou úrok, metodu a periodu výpočtu tohoto úroku a stanovená data pro platbu v každém roce. 5

6 Dluhopisy mohou být Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou, Dluhopisy s plovoucí úrokovou sazbou, Dluhopisy s úrokem vázaným na úrok, Dluhopisy s nulovými kupóny, Dluhopisy s vysokým úrokem, Dluhopisy s nízkým úrokem, Dluhopisy s navyšovanou úrokovou sazbou (anglicky step-up Notes ), Dluhopisy se snižovanou úrokovou sazbou (anglicky step-down Notes ), Dluhopisy s dvojí měnou, reverzní Dluhopisy s dvojí měnou, opční Dluhopisy s dvojí měnou, částečně splacené Dluhopisy. Tyto a všechny další typy Dluhopisů, o jejichž emisi se Emitent a kterýkoli Obchodník (Obchodníci) případně dohodnou v rámci Programu, budou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách. Splacení Opční splacení Renominace, renominalizace a konsolidace Dluhopisy mohou být splaceny ve výši nominální hodnoty nebo v proměnné výši. Dluhopisy mohou být splatitelné zcela k okamžiku splatnosti nebo ve splátkách ke stanoveným datům a ve stanovených částkách. Dluhopisy mohou být splaceny před jejich uvedenou splatností podle volby Emitenta (buď plně nebo částečně) nebo držitelů, pokud tak stanoví příslušné Konečné podmínky. Dluhopisy denominované v měně, která může být převedena na euro, mohou podléhat renominaci (anglicky renomination ), renominalizaci (anglicky renominalisation ) a/nebo konsolidaci s jinými Dluhopisy nominovanými v euro. Charakter Dluhopisů Závazky Emitenta v rámci Dluhopisů vytvářejí nepodřízené a nezajištěné závazky Emitenta. Negativní zástava Případy porušení Předčasné splacení Dokud nebudou Dluhopisy a Stvrzenky nebo Kupóny s nimi související splacené, nebude Emitent vytvářet ani nedá souhlas k vytvoření hypotéky, záruky, zástavy, zadržovacího práva, ani jiné formě břemena nebo zajištění na celém či části podniku, majetku nebo příjmech, současných nebo budoucích, za účelem zajištění každého Příslušného dluhu nebo jakékoli záruky či odškodnění ze strany Emitenta vzhledem k jakémukoli Příslušnému dluhu, pokud současně nebo před vznikem výše uvedených závazků nejsou závazky Emitenta vztahující se k Dluhopisům, Stvrzenkám nebo Kupónům (A) zajištěny stejně a porovnatelně, nebo (B) nemají-li užitek z těchto takových jiných zajištění, záruk, odškodnění nebo jiného opatření, jak to schválí Mimořádná schůze Držitelů dluhopisů, také Držitelé dluhopisů. Viz. Podmínky Dluhopisů - Negativní zástava. Jakýkoliv Dluhopis se může stát okamžitě splatným, pokud Držitel dluhopisu oznámí tento požadavek Emitentovi, pokud současně nastanou určité Případy porušení, tak jak jsou definovány a popsány v části Podmínky Dluhopisů - Případy porušení. Pokud část Opční splacení nestanoví jinak, mohou být Dluhopisy splaceny podle volby Emitenta před jejich splatností pouze z daňových důvodů a z důvodů protiprávnosti. Viz. Podmínky Dluhopisů - Splacení, nákup a opce. 6

7 Srážková daň Rozhodující právo Kótování a přijetí k obchodování Omezení při prodeji Záruky IXIS CIB Rating Všechny platby související s Dluhopisy budou provedeny bez srážkové daně ostrova Jersey, s výhradou obvyklých výjimek, vše jak je popsáno v části Podmínky Dluhopisů - Zdanění. Anglické Konečné podmínky pro každou emisi stanoví, zda Dluhopisy budou kótovány, nebo ne, a na jaké burze (burzách). Nabídka a prodej Dluhopisů a distribuce všech dokumentů s nimi souvisejících mohou být v některých jurisdikcích omezeny. Viz. část Úpis a prodej. IXIS CIB se zavázal Emitentovi v Záruce IXIS, jak je popsáno v části NATIXIS Structured Products Limited Záruka IXIS Cautionnement Solidaire. Tranše Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Programu mohou být ohodnocené nebo neohodnocené. Rating Dluhopisů není doporučením k nákupu, prodeji ani držení cenných papírů a může být kdykoli podrobeno pozastavení, omezení nebo stažení ze strany hodnotící agentury. 7

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více