Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shrnutí. Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank."

Transkript

1 Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu jako celku, a to včetně dokumentů, na které odkazuje. Emitent nese odpovědnost za informace uvedené v tomto Shrnutí, pokud jsou zavádějící, nepřesné nebo neúplné, jsou-li čteny spolu s ostatními částmi tohoto Základního prospektu. V případě uplatnění nároku, který se bude vztahovat k informacím obsaženým v tomto Základním prospektu, u soudu státu Evropského hospodářského prostoru ( stát EHS ), může být navrhovatel, pokud to vyplývá z národní legislativy státu, kde byl nárok vznesen, být povinen nést náklady na pořízení překladu tohoto Základního prospektu, a to ještě před zahájením soudního řízení. Slova a výrazy definované v níže uvedené části Podmínky pro vydávání dluhopisů a v příslušných Konečných podmínkách mají stejný význam jako v tomto shrnutí. Popis emitenta Emitent, společnost NATIXIS Structured Products Limited (dříve IXIS Structured Products Limited), byl založen v Jersey, Channel Islands, dne jako veřejně obchodovatelná společnost s ručením omezeným podle Obchodního zákoníku (Jersey) z roku 1991 (anglicky Companies (Jersey) Law 1991 ). Emitent nemá žádné zaměstnance. Je dceřinou společností stoprocentně vlastněnou společností IXIS Corporate & Investment Bank. Aktivity emitenta nejsou omezeny v žádném zakladatelském dokumentu. Základní činností emitenta jsou dle zakladatelského dokumentu, mezi jinými, nabývání, nakládání nebo poskytování finančních prostředků ve formě úvěrů, opcí, derivátů a jiných finančních aktiv a nástrojů v jakékoli formě a podobě a nakládání s nimi, získávání finančních prostředků skrze emise dluhopisů nebo jiných finančních nástrojů a uzavírat smlouvy a transakce za tímto účelem. Emitent zřídil Program dne Ode dne zřízení je hlavní obchodní činností Emitenta emise Dluhopisů v rámci tohoto Programu a poskytování výnosů z těchto emisí IXIS CIB formou úvěrů. Popis IXIS CIB Společnost IXIS Corporate & Investment Bank ( IXIS CIB ) je société anonyme à Directoire et Conseil der Surveillance, která se řídí článkem L a následující, francouzského obchodního zákoníku. Sídlem IXIS CIB je 47, Quai d Austerlitz Paris Cedex 13. IXIS CIB je držitelem bankovní licence. Je oprávněna poskytovat plný rozsah hlavních i vedlejších bankovních služeb (s výjimkou správy platebních prostředků) a investičních služeb (včetně vedení klientských účtů na vlastní účet (anglických custodian-accountholder on own account ) a clearingového brokera). IXIS CIB podléhá právním předpisům Francouzské republiky a Evropské unie a předpisům platných pro úvěrové instituce a její činnost je dále upravena Livre V francouzského zákona o peněžnictví a finančních prostředcích (anglicky the French Monetary and Financial Code ). 1

2 IXIS CIB zaměstnává na celém světě okolo zaměstnanců a je zaměřena na institucionální klienty. Jejím cílem je stát se významnou francouzskou investiční a korporátní bankou v oblastech fixních příjmů (anglicky fixed income ), trhů s cizími měnami (anglicky forex ) a akciových trhů, zaměřující se na podnikání s vyšší přidanou hodnotou ve vysoce specifických oblastech a jiných oblastech jako je prodej akcií, derivátů a strukturovaných operací. Přímým vlastníkem IXIS CIB je společnost NATIXIS (dříve Natexis Banques Populaires), dceřiná společnost společností Caisse Nationale des Caisses d Epargne et Prévoyance ( CNCE ) a Banque Fédérale des Banques Populaires ( BFBP ). Finanční výsledky IXIS CIB Konsolidované výkazy 1 auditované údaje mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Čisté bankovní příjmy Hrubé provozní příjmy Konsolidované čisté příjmy Výnos vlastního kapitálu 24% 13% 17% (return on equity) Konsolidovaný kapitál mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Konsolidovaný vlastní kapitál Regulatorní kapitál Celkem konsolidovaná rozvaha mil. EUR 31/12/ /12/ /12/2004 Konsolidovaná rozvaha celkem První aplikace IFRS Jako první byla v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví připravena mezitímní finanční závěrka IXIS CIB pro rok (Rizikové faktory) Faktory, které mohou ovlivnit schopnost Emitenta plnit svoje závazky z Dluhopisů vydaných v rámci Programu Dluhopisy představují nezajištěné závazky emitenta, nikoliv jiné osoby (s výjimkou Záruky IXIS). Nesplacená částka finančních nástrojů vydaných Emitentem může být kdykoliv podstatná. Emitent ani kterákoli z jeho dceřiných společností (a) smí držet a nabývat důležité informace o podkladových aktivech nebo (b) se může účastnit obchodování nebo zajišťovacích transakcí (anglicky hedging 1 2 Do konsolidovaného rámce skupiny IXIS Corporate & Investment Bank Group patří IXIS Corporate & Investment Bank, IXISSM Capital Markets (United States), IXIS Securities, Natixis Asia Ltd (Hong Kong), Nexgen a několik dalších entit založených za specifickým účelem (plný rozsah konsolidace je uveden v poznámce 36 ke konsolidovaným účetním závěrkám). Bez menšinových podílů a vyjma Fondu Obecných Bankovních Rizik. 2

3 transactions ) týkajících se Dluhopisů, veškerých podkladových cenných papírů nebo jiných derivátových produktů, které mohou ovlivnit hodnotu Dluhopisů. Emitent a kterákoli z jeho dceřiných společností nemají povinnost uveřejňovat jakékoliv informace týkajících se takových činností ani nemají povinnost zdržet se zapojení do jakékoli takové činnosti. Emitent nenese odpovědnost za jakýkoli negativní dopad na investice do Dluhopisů. Emitent je vystaven riziku platební neschopnosti svých klientů a protistran. Nepředvídané události a/nebo stavy nouze mohou vést k náhlému přerušení činnosti Emitenta, což může způsobit značné ztráty a dodatečné náklady. Jakákoli porucha nebo přerušení komunikačních a informačních systémů může mít podstatný negativní dopad na finanční situaci Emitenta a jeho provozní výsledky. Investoři nemusí mít možnost zahájit soudní řízení v rámci USA proti Emitentovi nebo jeho řídícím a vedoucím pracovníkům nebo se vůči nim domáhat vydání soudního rozhodnutí soudů USA. Rozsah záruky poskytnuté IXIS CIB je omezen v souladu s jejími podmínkami. Záruka IXIS CIB není omezena na závazky Emitenta plynoucích z Dluhopisů vydaných v rámci Programu. Záruka IXIS byla vytvořena k zajištění pouze určitých transakcí, které Emitent uzavřel v době od (bez ohledu na jejich Datum splatnosti), a to bez nároku na jakékoli protizáruky, a není omezena na závazky Emitenta plynoucích z Dluhopisů vydaných v rámci Programu. Záruka IXIS není zárukou na první požádání (anglicky first demand ). Před uplatněním práv ze záruky musí protistrana Emitentovi doručit písemnou žádost o výplatu splatné a dosud neuhrazené částky a v případě, že tato částka nebude uhrazena, smí protistrana v příslušné době vydat písemnou žádost v souladu s podmínkami Záruky IXIS. Záruku IXIS lze odvolat v souladu s podmínkami této záruky, což může ovlivnit celkovou úvěrovou bonitu Emitenta. Určité významné faktory ovlivňující zhodnocení rizik vztahující se k Dluhopisům, včetně těchto: Dluhopisy mohou být na základě rozhodnutí Emitenta splaceny dříve. Výnosy získané po splacení mohou být nižší než bylo očekáváno a vyplacená prodejní cena Dluhopisů může být nižší než jejich pořizovací cena a Držitel dluhopisu tak může ztratit část vložené investice. Dluhopisy s proměnlivými úrokovými sazbami mohou představovat nejisté volatilní investice. Tržní cena cenných papírů vydaných s podstatnou slevou nebo s mimořádným výnosem stanoveným z jistiny kolísá více v souvislosti se všeobecnými změnami úrokových sazeb oproti cenám u běžných úročitelných úrokových cenných papírů. 3

4 Daňový dopad na jednotlivé Držitele dluhopisů se může lišit od situace popsané všeobecně pro Držitele dluhopisů. Platby úroků z Dluhopisů realizované platebními agenty v jednom Členském státě osobám se sídlem v jiném Členském státě EU mohou podléhat srážkové dani. Investoři do dluhopisů denominovaných v cizích měnách jsou vystaveni riziku volatility směnných kursů. Změny v tržních úrokových sazbách mohou nepříznivě ovlivnit hodnotu Dluhopisů s pevnou úrokovou sazbou. Není jisté, že se aktivní trh s Dluhopisy bude rozvíjet, nebo udržovat. U Dluhopisů s plovoucí úrokovou sazbou se nedá předvídat výnos včetně úrokového výnosu. Kvůli pákovému efektu jsou Dluhopisy s nulovými kupóny spojeny s mimořádně vysokým cenovým rizikem. Dluhopisy s úrokem vázaným na index, jiné Dluhopisy s proměnnou hodnotou kupónu (včetně Dluhopisů vázaných na akcie), Dluhopisy, jejichž hodnota je vázána na index a další Dluhopisy s proměnnou hodnotou splacení (včetně Dluhopisů vázaných na akcie) jsou spojeny se značným rizikem, které se velmi liší od rizik spojených s podobnými investicemi do konvenčních dluhových cenných papírů s pevnou nebo plovoucí úrokovou sazbou. Podmínky Dluhopisů vycházejí z anglického práva platného k datu tohoto Základního prospektu. Hodnocení nemusí odrážet potenciální dopad všech rizik souvisejících se strukturou, trhem a jinými faktory, které mohou ovlivnit hodnotu Dluhopisů. Tržní hodnota Dluhopisů bude ovlivněna schopností Emitenta splácet jeho závazky a dalšími faktory, včetně hodnoty a volatility referenčních aktiv nebo indexů, úroku na trhu cenných papírů, míry zisku a doby zbývající do splatnosti. Držitelé dluhopisů s nominální hodnotou nižší než euro (nebo jejího ekvivalentu v jiné měně) nemusí obdržet jednotlivé Dluhopisy s minimální Denominací nižší než euro (nebo jejím ekvivalentem v jiné měně). Velikost Programu Konečné podmínky Měny Až do euro (nebo ekvivalentu v jiné měně v den emise) celkové nominální hodnoty nesplacených Dluhopisů v kterémkoliv okamžiku. Vlastnosti každé emise Dluhopisů budou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách. Dluhopisy mohou být vydány v kterékoli měně dohodnuté mezi Emitentem a příslušným Obchodníkem (obchodníky s cennými papíry), a v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a směrnicemi. 4

5 Dluhopisy na jméno registrované v clearingovém systému mohou být vydány v eurech, nebo Norské Dluhopisy mohou být vydané jen v Norských korunách ( NOK ), případně v jiných měnách povolených dle Norských pravidel CSD, Švédské Dluhopisy mohou být vydané jen ve Švédských korunách ( SEK ), případně v jiných měnách povolených dle Švédských pravidel CSD, Švýcarské Dluhopisy mohou být vydané jen ve Švýcarských francích ( CHF ), případně v jiných měnách povolených dle Švýcarských pravidel CSD a ostatní Dluhopisy na jméno registrované v clearingovém systému mohou být vydány v měnách povolených dle příslušných CSD pravidel. Nominální hodnota Forma Dluhopisů Dluhopisy budou vydávány v nominálních hodnotách, které mohou být stanoveny v příslušných Konečných podmínkách, pokud platné zákony a nařízení nestanoví jinak. Dluhopisy (včetně Dluhopisů denominovaných ve šterlincích) se splatností kratší než jeden rok, jejichž emisní výnosy musí být přijaty Emitentem ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska nebo emise Dluhopisů, jejichž emise by jinak porušovaly článek 19 Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (anglicky Financial Services and Markets Act 2000 ), budou mít minimální nominální hodnotu (nebo její ekvivalent v jiné měně). Dluhopisy mohou být vydány pouze jako Dluhopisy na majitele, dále jako Dluhopisy na majitele vyměnitelné za Dluhopisy na jméno nebo pouze jako Dluhopisy na jméno. Pokud je v příslušných Konečných podmínkách uvedeno, že Globální dluhopisy budou vydány v nové formě globálních dluhopisů ( NGN ), jsou určeny k tomu, aby byly vhodným kolaterálem dle monetárních zásad Eurosystem, a Globální dluhopisy budou dodány k datu nebo před datem originální emise Tranše Obvyklému schovateli. Globální dluhopisy na majitele, které nejsou vydány jako NGN ani Certifikáty mohou být (a) v případě Tranše určené k tomu, aby byly vypořádány prostřednictvím systému Euroclear a/nebo Clearstream Luxemburg, by měly být uloženy k datu vydání u Obvyklého schovatele na účet Euroclear a Clearstream, Luxemburg, a (b) v případě Tranše určené k tomu, aby byly vypořádány prostřednictvím clearingového systému jiného než Euroclear nebo Clearstream Luxemburg nebo vedle nich nebo které by měly být vypořádány mimo clearingový systém, by měli být uloženy podle dohody mezi Emitentem a příslušným obchodníkem. Dluhopisy mohou být také vydány ve formě na jméno a v zaknihované podobě v souladu s platnými zákony příslušné jurisdikce a pravidly, předpisy a postupy platnými pro místní clearingový systém, kde jsou Dluhopisy uloženy a vypořádávány. Veškeré otázky týkající se nabytí a převodu takových Dluhopisů a uplatnění určitých práv z Dluhopisů se budou řídit příslušnými platnými zákony, pravidly, předpisy a postupy. Úrok Příslušné Konečné podmínky stanoví, zda Dluhopisy ponesou úrok, metodu a periodu výpočtu tohoto úroku a stanovená data pro platbu v každém roce. 5

6 Dluhopisy mohou být Dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou, Dluhopisy s plovoucí úrokovou sazbou, Dluhopisy s úrokem vázaným na úrok, Dluhopisy s nulovými kupóny, Dluhopisy s vysokým úrokem, Dluhopisy s nízkým úrokem, Dluhopisy s navyšovanou úrokovou sazbou (anglicky step-up Notes ), Dluhopisy se snižovanou úrokovou sazbou (anglicky step-down Notes ), Dluhopisy s dvojí měnou, reverzní Dluhopisy s dvojí měnou, opční Dluhopisy s dvojí měnou, částečně splacené Dluhopisy. Tyto a všechny další typy Dluhopisů, o jejichž emisi se Emitent a kterýkoli Obchodník (Obchodníci) případně dohodnou v rámci Programu, budou stanoveny v příslušných Konečných podmínkách. Splacení Opční splacení Renominace, renominalizace a konsolidace Dluhopisy mohou být splaceny ve výši nominální hodnoty nebo v proměnné výši. Dluhopisy mohou být splatitelné zcela k okamžiku splatnosti nebo ve splátkách ke stanoveným datům a ve stanovených částkách. Dluhopisy mohou být splaceny před jejich uvedenou splatností podle volby Emitenta (buď plně nebo částečně) nebo držitelů, pokud tak stanoví příslušné Konečné podmínky. Dluhopisy denominované v měně, která může být převedena na euro, mohou podléhat renominaci (anglicky renomination ), renominalizaci (anglicky renominalisation ) a/nebo konsolidaci s jinými Dluhopisy nominovanými v euro. Charakter Dluhopisů Závazky Emitenta v rámci Dluhopisů vytvářejí nepodřízené a nezajištěné závazky Emitenta. Negativní zástava Případy porušení Předčasné splacení Dokud nebudou Dluhopisy a Stvrzenky nebo Kupóny s nimi související splacené, nebude Emitent vytvářet ani nedá souhlas k vytvoření hypotéky, záruky, zástavy, zadržovacího práva, ani jiné formě břemena nebo zajištění na celém či části podniku, majetku nebo příjmech, současných nebo budoucích, za účelem zajištění každého Příslušného dluhu nebo jakékoli záruky či odškodnění ze strany Emitenta vzhledem k jakémukoli Příslušnému dluhu, pokud současně nebo před vznikem výše uvedených závazků nejsou závazky Emitenta vztahující se k Dluhopisům, Stvrzenkám nebo Kupónům (A) zajištěny stejně a porovnatelně, nebo (B) nemají-li užitek z těchto takových jiných zajištění, záruk, odškodnění nebo jiného opatření, jak to schválí Mimořádná schůze Držitelů dluhopisů, také Držitelé dluhopisů. Viz. Podmínky Dluhopisů - Negativní zástava. Jakýkoliv Dluhopis se může stát okamžitě splatným, pokud Držitel dluhopisu oznámí tento požadavek Emitentovi, pokud současně nastanou určité Případy porušení, tak jak jsou definovány a popsány v části Podmínky Dluhopisů - Případy porušení. Pokud část Opční splacení nestanoví jinak, mohou být Dluhopisy splaceny podle volby Emitenta před jejich splatností pouze z daňových důvodů a z důvodů protiprávnosti. Viz. Podmínky Dluhopisů - Splacení, nákup a opce. 6

7 Srážková daň Rozhodující právo Kótování a přijetí k obchodování Omezení při prodeji Záruky IXIS CIB Rating Všechny platby související s Dluhopisy budou provedeny bez srážkové daně ostrova Jersey, s výhradou obvyklých výjimek, vše jak je popsáno v části Podmínky Dluhopisů - Zdanění. Anglické Konečné podmínky pro každou emisi stanoví, zda Dluhopisy budou kótovány, nebo ne, a na jaké burze (burzách). Nabídka a prodej Dluhopisů a distribuce všech dokumentů s nimi souvisejících mohou být v některých jurisdikcích omezeny. Viz. část Úpis a prodej. IXIS CIB se zavázal Emitentovi v Záruce IXIS, jak je popsáno v části NATIXIS Structured Products Limited Záruka IXIS Cautionnement Solidaire. Tranše Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Programu mohou být ohodnocené nebo neohodnocené. Rating Dluhopisů není doporučením k nákupu, prodeji ani držení cenných papírů a může být kdykoli podrobeno pozastavení, omezení nebo stažení ze strany hodnotící agentury. 7

Shrnutí stát EHS Popis emitenta

Shrnutí stát EHS Popis emitenta Shrnutí Toto shrnutí by mělo být chápáno jako úvod do tohoto Základního prospektu. Jakékoliv rozhodnutí investovat do nabízených Dluhopisů by mělo být založeno na posouzení tohoto Základního prospektu

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s.

EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ SPOLEČNOSTI SNAPCORE a.s. 1.1. Emitent: I. Základní charakteristika dluhopisů. Emitentem dluhopisů je obchodní společnost SNAPCORE a.s., se sídlem Václavské náměstí 846/1, Palác

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je. 2. Obstarání obchodů s investičními

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl.127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, 17.12.2016 L 344/117 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/2299 ze dne 2. listopadu 2016, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy, L 14/30 21.1.2016 OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/65 ze dne 18. listopadu 2015 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2015/35) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

Konečné podmínky k 30. lednu Erste Group Bank AG. Emise dluhopisů Erste Group s nulovým kupónem (Zero Coupon Notes)

Konečné podmínky k 30. lednu Erste Group Bank AG. Emise dluhopisů Erste Group s nulovým kupónem (Zero Coupon Notes) Český překlad těchto Konečných podmínek byl vytvořen pouze pro informativní účely a může se lišit od anglické verze. Pro zamezení veškerých pochybností o možných rozporech nebo odlišnostech mezi českým

Více

Emisní podmínky dluhopisů

Emisní podmínky dluhopisů Emisní podmínky dluhopisů Dluhopis BOOLER INVEST Limited Emitent: BOOLER INVEST Limited, W1B3HH London, 3rd Floor 207 Regent Street, Spojené království Velké Británie a Irska, Registrační číslo: 10179565,

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako Prvky. Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ PROSPEKTU Shrnutí se vyhotovují na základě požadavků na zveřejňování označovaných jako "Prvky". Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny Prvky, jejichž

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Shrnutí Programu SHRNUTÍ PROGRAMU

Shrnutí Programu SHRNUTÍ PROGRAMU SHRNUTÍ PROGRAMU Toto Shrnutí je třeba považovat za úvod k tomuto Prospektu programu emise dluhových cenných papírů, přičemž rozhodnutí investovat do jakýchkoli Cenných papírů by mělo být založeno na zvážení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ Vydání 2014

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG

Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Konečné podmínky ze dne 16. října 2012 Erste Group Bank AG Trvalá emise dluhopisů Erste Group Zero Coupon Bond 2012 2015 ( EGB Zerobond / 2015 ) v rámci dluhopisového programu v objemu 30 000 000 000 eur

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD.

EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. Tyto emisní podmínky č. 001/2017 vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů,

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Investiční služby investiční nástroje

Investiční služby investiční nástroje Investiční služby investiční nástroje Podnikání na kapitálovém trhu Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká Hlavní body přednášky Investiční nástroje Subjekty investování Investiční služby Dle Zákona č. 256/2004

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) L 157/28 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2016/948 ze dne 1. června 2016 o provádění programu nákupu cenných papírů podnikového sektoru (ECB/2016/16) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční zástavní listy s

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022

Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 Emisní podmínky Dluhopisů SAMMATI 2022 1. Emitent. Emitent Sammati s.r.o. (dále jen Emitent ) vydává níže vymezené dluhopisy a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením 8 zákona č. 190/2004

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

Římská 1222/33 s. r. o. Emisní podmínky Dluhopisů Římská 1222/33

Římská 1222/33 s. r. o. Emisní podmínky Dluhopisů Římská 1222/33 Římská 1222/33 s. r. o. Emisní podmínky Dluhopisů Římská 1222/33 splatné v roce 2022 v celkové výši 20.000.000 Kč Dluhopisy Emitenta mohou být veřejně nabízeny na základě výjimky uvedené v 34 odst. 4 písm.

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Termíny uvedené velkými písmeny, které nejsou v této kapitole definovány, mohou být vyhledány jinde v prospektu, pokud není uvedeno jinak.

Termíny uvedené velkými písmeny, které nejsou v této kapitole definovány, mohou být vyhledány jinde v prospektu, pokud není uvedeno jinak. -překlad z angličtiny- SOUHRN HLAVNÍCH BODŮ Tento souhrn má sloužit jen jako úvod k prospektu a jakékoli rozhodnutí týkající se investic v projektu RAAM EUROPE by mělo být učiněno na základě prostudování

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK

Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK amortizované hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Shrnutí se skládají z náležitostí na zveřejnění označovaných jako Prvky. Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7).

Shrnutí se skládají z náležitostí na zveřejnění označovaných jako Prvky. Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). SHRNUTÍ PROSPEKTU Shrnutí se skládají z náležitostí na zveřejnění označovaných jako Prvky. Tyto Prvky jsou očíslovány v oddílech A E (A.1 E.7). Toto Shrnutí obsahuje všechny Prvky, jejichž uvedení je vyžadováno

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Kapitálový trh a financování akvizice

Kapitálový trh a financování akvizice Kapitálový trh a financování akvizice Petr Vybíral 1 Co všechno je financování Zápůjčka Úvěr Finanční leasing Odložená splatnost Dluhopis Dluhový cenný papír nebo nástroj Emise akcií nebo jiných účastnických

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů

TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY Garantovaných produktů 1 Výnosově -rizikový profil Knockoutprodukty Warrants Výnosová-šance Garantované produkty Dluhopisy Diskontové produkty Airbag Bonus Indexové produkty Akciové

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, as, pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2 OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

SOUHRN PROGRAMU. Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Položek. Tyto Položky jsou číslovány v částech A E (A.1 E.7).

SOUHRN PROGRAMU. Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Položek. Tyto Položky jsou číslovány v částech A E (A.1 E.7). SOUHRN PROGRAMU Souhrny se skládají z povinně zveřejňovaných údajů, Položek. Tyto Položky jsou číslovány v částech A E (A.1 E.7). Tento souhrn obsahuje veškeré Položky, které musejí být zahrnuty v souhrnu

Více