Všeobecná charakteristika profilu absolventa študijného odboru filozofia (1. stupeň Bc.): Rozsah vedomostí absolventa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecná charakteristika profilu absolventa študijného odboru filozofia (1. stupeň Bc.): Rozsah vedomostí absolventa"

Transkript

1 Všeobecná charakteristika profilu absolventa študijného odboru filozofia (1. stupeň Bc.): Naplnenie vymedzených cieľov a obsahových jednotiek určuje profil absolventa odboru FILOZOFIA (1. stupeň): osvojí si sumu znalostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia (dejiny filozofie, systematická filozofia, logika a metodológia); orientuje sa vo faktografii, pozná hlavné filozofické iniciatívy a problémové pole filozofie a rozumie filozofickým textom; dokáže identifikovať a analyzovať filozofické problémy na úrovni zodpovedajúcej 1. stupňu; je pripravený verbálne aj v podobe písomného textu formulovať svoje vlastné hodnotiace stanoviská; osvojí si návyky samostatnej tvorivej práce a rozširovania svojho filozofického poznania tak, aby bol (ťažiskovo) pripravený aj na pokračovanie v štúdiu odboru na úrovni 2. stupňa, resp. v štúdiu príbuzných odborov (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolanie vo vymedzených oblastiach uplatnenia. Rozsah vedomostí absolventa Absolvent odboru FILOZOFIA (1. stupeň) nadobudne zodpovedajúce: A. teoretické vedomosti chápe základnú tematickú a problémovu diferenciáciu vo filozofii a jej konkrétnych disciplínach; osvojil si základné terminologické penzum a kategoriálne inštrumentárium filozofie; naučil sa pracovať s filozofickým textom; vie sa orientovať v dejinách filozofie (smery, tendencie, problémy, postavy); získal súbor relevantných poznatkov o systéme a štruktúre filozofie, ktoré sú obsahom relatívne samostatných filozofických, resp. s filozofiou spojených disciplín (antropológia, axiológia, sociálna a politická filozofia, filozofia dejín, ontológia, logika, metodológia, etika, estetika); B. praktické schopnosti a zručnosti dokáže identifikovať konkrétny praktický problém či problémovu životnú situáciu a je schopný sformulovať jej parametre aj možné riešenia ako filozof. Absolvent odboru FILOZOFIA (1. stupeň) dokáže:so znalosťou prezentovať aj vysvetliť základné filozofické problémy diferencovaným skupinám poslucháčov; je pripravený efektívne participovať v rozmanito orientovaných kolektívoch pri formulovaní a riešení problémov; je schopný konkrétne praktické problémy reflektovať z hľadiska univerzálnejších filozofických súvislostí; je pripravený organizovať svoje vlastné ďalšie (samo)vzdelávanie a pokračovať v profesijnom rozvoji vzhľadom na potreby pracovného zaradenia alebo štúdia. Absolventi odboru FILOZOFIA (1. stupeň) sú spôsobilí hľadať svoje uplatnenie vo verejnom i súkromnom sektore, resp. v štátnej službe. Môžu pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie; organizácie a inštitúcie tretieho sektora ; inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských časopisov; vydavateľstvá odbornej (spoločensko-vednej) literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov ); masmédiá. Všeobecná charakteristika profilu absolventa: Naplnenie vymedzených cieľov a obsahových jednotiek určuje profil absolventa odboru FILOZOFIA (2. stupeň): absolvent nadobudne prehĺbené znalosti z dejín i súčasnosti filozofického myslenia a súčasne aj špeciálne (nadštandardné) poznanie špecifického okruhu filozofických tém a problémov. Rozsah a povaha jeho teoretickej erudície mu umožňuje prípadné pokračovanie v štúdiu odboru (3. stupeň PhD.: Systematická filozofia alebo Dejiny filozofie), prípadne v štúdiu 3. stupňa (PhD). odboru Logika a metodológia vedy, resp. iných odborov (ak to umožňujú ich študijné programy), alebo vykonávať povolanie v uvedených oblastiach. Rozsah vedomostí absolventa študijného odboru filozofia (2. stupeň Mgr.): Absolvent odboru FILOZOFIA (2. stupeň) je kvalifikovaným špecialistom v oblasti filozofického poznania, ktorý nadobudol zodpovedajúce: A. teoretické vedomosti disponuje hlbším zvládnutím pojmového a kategoriálneho aparátu filozofie; má detailné znalosti z oblasti dejín filozofie a je schopný vývoj v danej oblasti kriticky analyzovať; má prehlbené poznatky vo vzťahu k jednotlivým oblastiam

2 filozofického myslenia a prehľad o spôsoboch riešenia filozofickoteoretických problémov v týchto oblastiach, vrátane interdisciplinárnych súvislosti; vie samostatne a tvorivo pracovať s prameňmi a analyzovať filozofické texty v kritickej konfrontácii s vlastným poznaním; je pripravený pracovať ako špecialista v oblasti filozofie; je schopný identifikovať a kriticky reflektovať aktuálne trendy a dynamiku spoločenského vývoja v tých najširších kontextoch; B. praktické schopnosti a zručnosti dokáže registrovať problémovu situáciu a na základe osvojenej teórie hľadať optimálne riešenie; je pripravený kriticky analyzovať a hodnotiť vedecké projekty a iniciatívy vo svojom odbore; disponuje schopnosťou zaujímať fundované odborné stanovisko k aktuálnym spoločensko-praktickým problémom; je pripravený na analýzu, konštruovanie a posudzovanie projektov aj v širšej oblasti kultúry, politiky a sociálnej sféry z hľadiska svojho odboru a špecializácie; je pripravený na interdisciplinárnu a medziodborobú spoluprácu pri riešení odborno-teoretických aj spoločenskopolitických problémov. Absolvent odboru FILOZOFIA (2. stupeň) dokáže: pracovať samostatne a efektívne ako jednotlivec a aj ako člen tímu; identifikovať a vyhľadávať možnosti svojho kontinuálneho odborného prefesijneho vývoja; posúdiť možné dôsledky navrhovaných riešení konkrétnych praktických problémov aj zo širšieho, predovšetkým morálneho a humánneho hľadiska. Absolventi odboru FILOZOFIA (2. stupeň) sú spôsobilí hľadať svoje uplatnenie vo verejnom i súkromnom sektore, resp. v štátnej službe. Môžu pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení spoločenskovedne orientované výskumné organizácie a inštitúcie; vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu; vzdelávacie inštitúcie vysokoškolského typu vysokoškolský učiteľ (asistent, lektor); vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie; organizácie a inštitúcie tretieho sektora ; inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky); kultúrnospoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských časopisov; vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry; politické inštitúcie; štátna správa (oblasť ľudských zdrojov ); masmédia. Charakteristika profilu absolventa študijného odboru systematická filozofia (3. stupeň PhD.) a jeho možností uplatnenia: Vymedzené ciele a obsahové jednotky zároveň určujú profil absolventa študijného programu Systemetická filozofia v treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium). Program je prípravou na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v odbore filozofia, preto sa zameriava na užšiu špecializáciu v konkrétnych disciplínach systematickej filozofie a na prehlbenie ich teoretických a metodologických aspektov. Absolvent programu ovláda vedecké analytické, kritické, argumentačné a interpretačné postupy konkrétnych disciplín systematickej filozofie; schopnosť riešiť teoretické problémy filozofie v kontexte s vývinovými trendami dejín filozofie a vo väzbe ku konkrétnym spoločenským a kultúrnym procesom, sledovať konkrétne filozofickoteoretické a metodologické problémy v súčasnej filozofii, kriticky reflektovať vedeckú úroveň ich riešenia a samostatne navrhovať ich produktívne riešenia. Je schopný odhaliť, sformulovať a riešiť relevantné filozofické a vedecké problémy; hodnotiť možnosti, využívať výsledky a používať metódy interdisciplinárneho výskumu (biológie, psychológie, sociológie, dejín, lingvistiky, teórie kultúry, teórie komunikácie atď.). Absolvent ovláda najnovšie poznatky z uvedených obsahových okruhov korešpondujúcich s témou jeho dizertačnej práce. Dokáže prezentovať výsledky svojho skúmania v dizertačnej práci, ktorá spĺňa obsahové i formálne kritériá vedeckej monografie, ako aj vo vedeckých a odborných štúdiách. Absolvent v plnej miere dokáže riešiť aj otázky, ktoré súvisia s aplikáciou poznatkov vo výskumnej, pedagogickej a spoločenskej praxi. Teoretické vedomosti: Absolvent programu Systematická filozofia dokáže samostatne sformulovať vedecký problém výskumu, vedecky pracuje a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti systematickej filozofie resp. dejín filozofie, ktorých výsledkom sú nové poznatky o predmete výskumu, výsledky svojho skúmania

3 prezentuje v dizertačnej práci, ktorá spĺňa kritériá vedeckej monografie. Výsledkom študijnej časti je osvojenie si najnovších teoretických a metodologických poznatkov zo systematickej filozofie, prípadne príbuzných disciplín súvisiacich s riešeným problémom. Osobitná pozornosť sa venuje súčasným trendom a teoreticko-metodologickým inováciám v disciplíne. Súčasťou prípravy je aj zdokonaľovanie schopností vedeckej komunikácie. Vedecká časť je dominantne orientovaná na samostatné riešenie zvoleného výskumného problému, na zvládnutie teoretických a metodologických otázok, ktoré si jeho korektné a zdôvodnené riešenie vyžaduje vo všetkých fázach vedeckého výskumu, prípadne aj otázky aplikácie poznatkov v praxi. Súčasťou prípravy je aj prezentácia výsledkov vlastnej bádateľskej práce. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: Absolvent doktorandského študijného programu Systematická filozofia si osvojí zásady vedeckej práce, väzby filozofického skúmania k spoločenským a kultúrnym procesom, postupy od formulovania hypotézy cez jej rozpracovanie a overovanie až po prezentáciu dosiahnutých výsledkov, pričom bude zohľadňovať právne, etické a sociálne aspekty problematiky, v predpokladaných výsledkoch preukáže schopnosť teoretickej a metodologickej reflexie. Súčasťou vedomostného profilu absolventa je jazyková vybavenosť, schopnosť aktívne využívať príslušné moderné informačné technológie vo svojom bádaní, ako aj poznatky z príbuzných vedných disciplín, ktoré sú relevantné pre riešený problém. Absolvent programu Systematická filozofia publikovaním vlastných riešení prispieva k rozvoju svojej disciplíny a medzinárodnej vedeckej komunikácie, svoje vedecké schopnosti môže uplatniť aj v pedagogickom procese. Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent môže pôsobiť v oblasti vedy a základného výskumu (samostatná a tímová vedecká práca), v oblasti školstva (predovšetkým ako vysokoškolský pedagóg)a vzdelávania, v oblasti aplikovaného výskumu v príbuzných disciplínach, v oblasti štátnej a verejnej správy, v masovokomunikačných prostriedkoch, v mimovládnom sektore, v kultúrno-spoločenských zariadeniach, vydavateľstvách a pod. Charakteristika profilu absolventa študijného odboru dejiny filozofie (3. stupeň PhD.) a jeho možností uplatnenia: Študijný program Dejiny filozofie v treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) obsahovo nadväzuje na magisterské štúdium študijného programu Filozofia a poníma sa ako príprava na samostatnú vedeckú a výskumnú činnosť v odbore. Preto sa zameriava na užšiu špecializáciu a prehĺbenie teoretických a metodologických aspektov práce historika filozofie. Štúdium má do značnej miery individuálny charakter, vychádza z projektu vlastného vedeckého bádania doktoranda. Orientuje sa na špeciálne problémy a vybrané tematické okruhy v prvom rade historickej, ale aj systematickej, teoretickej a metodologickej stránky štúdia dejín filozofie v jednotlivých etapách jej vývinu. Jeho výsledkom je profilácia špecialistu pre určitú oblasť historickofilozofického bádania. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a interpretácie v histórii filozofie, dokáže sledovať a kriticky konfrontovať súčasný stav výskumov v tejto oblasti, produktívne na ne nadviazať a predložiť nové výsledky. Absolvent je schopný orientovať sa v problematike, samostatne odkryť a riešiť relevantný vedecký problém, v plnom rozsahu pripraviť a uskutočniť samostatný vedecký výskum, v plnej miere dokáže riešiť aj otázky, ktoré súvisia s aplikáciou poznatkov vo výskumnej, pedagogickej a spoločenskej praxi. Teoretické vedomosti: Absolvent programu Dejiny filozofie dokáže samostatne sformulovať vedecký problém výskumu, vedecky pracuje a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti historicko-filozofického výskumu resp. systematickej filozofie, ktorých výsledkom sú nové poznatky o predmete výskumu, výsledky svojho skúmania prezentuje v dizertačnej práci, ktorá spĺňa obsahové a formálne kritériá vedeckej monografie a vo vedeckých a odborných štúdiách. Výsledkom študijnej časti je osvojenie si najnovších teoretických a metodologických poznatkov z dejín filozofie, prípadne z príbuzných disciplín súvisiacich s riešeným problémom. Osobitná pozornosť sa venuje súčasným trendom a teoretickometodologickým inováciám v disciplíne. Súčasťou prípravy je aj zdokonaľovanie schopností vedeckej komunikácie. Vedecká časť je dominantne orientovaná na samostatné riešenie zvoleného výskumného

4 problému, na zvládnutie teoretických a metodologických otázok, ktoré si jeho korektné a zdôvodnené riešenie vyžaduje vo všetkých fázach vedeckého výskumu, prípadne aj otázky aplikácie poznatkov v praxi. Súčasťou prípravy je aj prezentácia výsledkov vlastnej bádateľskej práce. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: Absolvent doktorandského študijného programu Dejiny filozofie si osvojí zásady vedeckej práce, väzby filozofického skúmania k spoločenským a kultúrnym procesom, postupy od formulovania hypotézy cez jej rozpracovanie a overovanie až po prezentáciu dosiahnutých výsledkov, pričom bude zohľadňovať právne, etické a sociálne aspekty problematiky, v predkladaných výsledkoch preukáže schopnosť teoretickej a metodologickej reflexie. Súčasťou vedomostného profilu absolventa je jazyková vybavenosť, schopnosť aktívne využívať príslušné moderné informačné technológie vo svojom bádaní, ako aj poznatky z príbuzných vedných disciplín, ktoré sú relevantné pre riešený problém. Absolvent programu Dejiny filozofie publikovaním vlastných riešení prispieva k rozvoju svojej disciplíny a medzinárodnej vedeckej komunikácie, svoje vedecké schopnosti môže uplatniť aj v pedagogickom procese. Uplatnenie absolventov v praxi: Absolvent môže pôsobiť v oblasti vedy a základného výskumu (samostatná a tímová vedecká práca), v oblasti školstva (predovšetkým vysokoškolský pedagóg) a vzdelávania, v oblasti aplikovaného výskumu v príbuzných disciplínach, v oblasti štátnej a verejnej správy, v masovokomunikačných prostriedkoch, v mimovládnom sektore, v kultúrno-spoločenských zariadeniach, vydavateľstvách a pod. Všeobecná charakteristika profilu absolventa študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov (1. stupeň filozofia, Bc.): Osvojí si sumu vedomostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia dejín filozofie, metafyziky, epistemológie, filozofickej antropológie, sociálnej filozofie, logika a metodológia vied. Získa základné návyky pre samostatnú teoretickú prácu. Absolventi študijného programu filozofia v kombinácii sú spôsobilí vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov, školského administratívno- metodického pracovníka. Zároveň absolventi študijného programu filozofia v kombinácii sú schopní vykonávať odborné práce aj v mimoškolskej praxi - vo vedeckých ústavoch, štátnych inštitúciách, knižniciach, v médiách, v štátnej a verejne správe. Rozsah vedomostí absolventa: Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov filozofia v kombinácii nadobudne teoretické vedomostí osvojí si terminologicko-kategoriálne inštrumentárium filozofie, získa poznatky z dejín filozofie, logiky, metodológie vied a systematickej filozofie metafyziky, epistemológie, filozofie dejín, sociálnej filozofie, filozofickej antropológie a axiológie. Absolvent ovláda základnú štruktúru a obsah disciplín svojej predmetovej špecializácie. Prostredníctvom povinne voliteľnej a výberovej výučby si absolvent môže ďalej prehĺbiť vedomosti z príbuzných spoločenskovedných disciplín sociológia, základy ekonómie, etika, estetika a pod. podľa ponuky v povinne voliteľnej a výberovej výučbe. Absolvent 1. stupňa je však hlavne pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Absolvent študijného programu prostredníctvom povinne voliteľnej a voliteľnej výučby si môže rozšíriť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti o informačno-komunikačné technológie, v cudzích jazykoch a pod. podľa ponuky katedry, resp. fakulty v oblasti výberovej výučby. Absolvent je schopný orientovať sa vo filozofických textoch, ako aj z príbuzných spoločenskovedných disciplín (sociológia, ekonómia, etika, estetika a pod.). Získava návyk permanetne sa vzdelávať. Absolvent študijného programu je spôsobilý uchádzať sa o uplatnenie v školských službách pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,

5 alebo administratívno-metodického pracovníka vo svojej špecializácii. Absolvent sa tiež môže uchádzať o prácu vo verejnom i súkromnom sektore, resp. v štátnej službe. Môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení vládne i mimovládne humanitne orientované inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských periodík; vydavateľstva odbornej spoločensko-vednej literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov); masmédia. Všeobecná charakteristika profilu absolventa: Osvojí si sumu vedomostí, ktorá je predpokladom základnej orientácie v jednotlivých oblastiach filozofického myslenia dejiny filozofie, metafyzika, epistemológia, filozofická antropológia, axiológia, sociálna filozofia, filozofia dejín, logika a metodológia vied. Získa základné návyky pre samostatnú teoretickú prácu. Absolventi študijného programu filozofia sú spôsobilí úspešne vykonávať učiteľskú prax v predmetoch filozofia, logika, resp. občianska náuka, pokiaľ si túto orientáciu výrazne dotovali v povinne voliteľnej a výberovej výučbe. Ovládajú základný obsah disciplín svojho študijného programu a sú oboznámení s metodologickými i metodickými problémami svojej špecializácie a v tejto súvislosti sú schopní ich preniesť do didaktických zámerov a cieľov. Majú primerané poznatky pre tvorbu metodických materiálov pre výučbu. Rozsah vedomostí absolventa študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov (2. stupeň filozofia, Mgr.): Absolvent odboru učiteľstvo akademických predmetov filozofia nadobudne teoretické vedomostí osvojí si terminologicko-kategoriálne inštrumentárium filozofie, získa poznatky z dejín filozofie, logiky, metodológie vied a systematickej filozofie metafyziky, epistemológie, filozofie dejín, sociálnej filozofie, filozofickej antropológie a axiológie. Prostredníctvom povinne voliteľnej a výberovej výučby si absolvent môže ďalej prehĺbiť vedomosti z príbuzných spoločenskovedných disciplín sociológia, základy ekonómie, etika, estetika a pod. podľa ponuky v povinne voliteľnej a výberovej výučbe. Ovláda súčasné filozofické koncepcie a dôkladne pozná metodológiu i metodiku svojej predmetovej špecializácie. Okrem teoretickej a praktickej súvislosti odborovej didaktiky s dôrazom na projektovanie výučby v školskej triede, pozná tiež veľmi dobre využívania informačných a komunikačných technológii v odbore i v pedagogike. Absolvent študijného programu prostredníctvom povinne voliteľnej a voliteľnej výučby si môže rozšíriť svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti o informačno-komunikačné technológie, v cudzích jazykoch a v ďalších disciplínách podľa výberovej ponuky katedry, resp. fakulty s dôrazom na jeho schopnosť podporiť rozvoj informačnej gramotnosti žiakov. Absolvent študijného programu je spôsobilý uchádzať sa hlavne o uplatnenie v učiteľských službách, ale tiež aj vo verejnom i súkromnom sektore, resp. v štátnej službe. Absolvent je pripravený úspešne sa uchádzať o miesto učiteľa filozofie v kombinácii na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. Je pripravený uchádzať sa tiež o miesto špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy y vzdelávania na základných, stredných i vysokých školách. Môže pôsobiť v širokom spektre spoločenských inštitúcií a mimoškolských zariadení vládne i mimovládne humanitne orientované inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa výskumom stavu spoločenského života či verejnej mienky; kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia; redakcie odborných a spoločenských periodík; vydavateľstva odbornej spoločensko-vednej literatúry; politické inštitúcie; štátna a verejná správa (oblasť ľudských zdrojov); masmédia.

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: sociológia (anglický názov Sociology) Sociológia je študijný odbor, ktorý patrí do sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom

Více

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie

Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Paneurópska vysoká škola Fakulta psychológie Dodatok č. 1 Smernica dekana č. 1/2013 Doktorandské štúdium Bratislava 2013 Doktorandské štúdium, vydané ako vnútorný predpis Fakulty psychológie Paneurópskej

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU PREDŠKOLSKÁ A ELEMENTÁRNA PEDAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Predškolská a elementárna pedagogika (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA (a) Názov študijného odboru: Teoretická elektrotechnika (anglický názov "Teoretical Electromagnetic Engineering") (b) Stupne vysokoškolského

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU KLASICKÉ JAZYKY (a) Názov študijného odboru: Klasické jazyky (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: Molekulárna biológia (anglický názov "Molecular Biology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 FILOZOFICKÁ FAKULTA UCM NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA Tel.: 033/5565 159, 5565 145,

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I.

Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŢBETY BRATISLAVA Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce I. Andrej Mátel, Michal Oláh, Milan Schavel Bratislava 2011 MÁTEL, A. OLÁH, M. SCHAVEL, M. 2011.

Více

INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA

INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA INFORMAČNÝ LIST AKREDITOVANÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA Názov vzdelávacieho programu Druh kontinuálneho vzdelávania Fakulta Číslo akreditácie Garantujúce pracovisko Odborný garant

Více

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU formujúca myseľ i srdce TEOLOGICKÁ FAKULTA Teologický inštitút Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie www.ku.sk, tel.: +421 53 4 19 4 1 26, fax: +421 53 419 41

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 5.2.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 5.2. SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 5.2.16 MECHATRONIKA Garant: Údaje o študijnom programe Odporúčaný študijný plán Informačné

Více

Schválené VR PF UMB 23. novembra Platnosť a účinnosť nadobudne dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Schválené VR PF UMB 23. novembra Platnosť a účinnosť nadobudne dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov v oblasti výskumu pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy na Pedagogickej fakulte Univerzity

Více

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16

PV 3 KM 30:70 Spolu: 16 Študijný odbor: Dejiny a teória umenia Študijný program: Dejiny a teória umenia a architektúry Forma štúdia: externá 1. semester DUd001e Metodologický seminár I Historiografia dejín umenia a arch., Ivan

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA VŠEOBECNÉ KRITÉRIA NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Stredná odborná škola podnikania Prešov

Stredná odborná škola podnikania Prešov Stredná odborná škola podnikania Prešov Školské vzdelávacie programy / študijné odbory ŠkVP: Imidž, kreativita a poradenstvo 3158 M styling a marketing ŠkVP: Manažment a tvorba produktov CR 6324 M manažment

Více

Modulový vzdelávací program (MVP) Lektor ďalšieho vzdelávania

Modulový vzdelávací program (MVP) Lektor ďalšieho vzdelávania Modulový vzdelávací program (MVP) Lektor ďalšieho Všeobecná charakteristika MVP Vzdelávací program umožňuje záujemcom získať čiastočnú kvalifikáciu Lektor ďalšieho. Program sa uskutočňuje v rámci neformálneho

Více

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Názov zamestnania: zdravotnícky záchranár bez špecializácie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie Hodnotená oblasť: 16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie Váha jednotlivých atribútov v celkovom profile kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej oblasti - atribút výstupov: 60 % -

Více

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia

Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2016/2017 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2016/2017

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU CESTOVNÝ RUCH

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU CESTOVNÝ RUCH Platný od: 24.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU CESTOVNÝ RUCH (a) Názov študijného odboru: Cestovný ruch (anglický názov "Tourism") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý

(1) Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak získal najmenej 140 kreditov, bez zarátania kreditov prideľovaných za prijatie

Více

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM I. STUPEŇ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM Študijný program: Študijný odbor: Forma štúdia: Metóda štúdia: Sociálna práca 3.1.14 Sociálna práca denná a externá kombinovaná (dištančná+prezenčná) 1.

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

E-learning na FCHPT STU v Bratislave. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

E-learning na FCHPT STU v Bratislave. doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. E-learning na FCHPT STU v Bratislave doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. monika.bakosova@stuba.sk 12. 11. 2012 1 E-learning (e-vzdelávanie) E-learning = e-vzdelávanie, elektronické vzdelávanie je systém vzdelávania,

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita

Povinné predmety (P) Kód Názov predmetu Druh Kr Hod. x:y Prerekvizita Študijný program: Politológia Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky Semester: prvý POb006 Dejiny diplomacie P 4 3 0:100 POb002 Dejiny politického myslenia I. P 4 2 100:0 POb003 Medzinárodné vzťahy

Více

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety:

ELEKTROTECHNIKA. Spoločenskovedné a prírodovedné predmety: Učivo prvých dvoch ročníkov študijného odboru ELEKTROTECHNIKA je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky z: elektrotechniky elektroniky výpočtovej techniky

Více

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č.

Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl Príloha č. 1: Spôsob implementácie finančného vzdelávania do vzdelávacieho

Více

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka. Charakteristika absolventa

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka. Charakteristika absolventa 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka Charakteristika absolventa Absolvent študijného odboru 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka je kvalifikovaný technicko-hospodársky pracovník so širokým odborným profilom

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Absolvent, Mgr. - vedný odbor archívnictvo Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Priebeh zamestnaní Pavol Tišliar, doc. PhDr., PhD. 10. jún 1975, Rožňava

Více

1. OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE

1. OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE 1. OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Chemické technológie je študijný odbor (ďalej len SO) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania ( 50 ods. l Zákona 131/2002, v

Více

1 Údaje o doktorandskom študijnom programe Automatizácia a riadenie 1.1 Charakteristika študijného programu

1 Údaje o doktorandskom študijnom programe Automatizácia a riadenie 1.1 Charakteristika študijného programu 1 Údaje o doktorandskom študijnom programe Automatizácia a riadenie 1.1 Charakteristika študijného programu Názov študijného programu: Stupeň vysokoškolského štúdia: Udeľovaný akademický titul: Forma štúdia:

Více

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 11. 9. 2017, prerokované členmi

Více

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM VÝSTUPOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1. ROČNÍK MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO UMELECKO - VÝCHOVNÝCH PREDMETOV UČITEĽSTVO PROFESIJNÝCH PREDMETOV (METODICKÉ POKYNY A HODNOTENIE ŠTUDENTA)

Více

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy.

Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Zaraďovanie pedagogického asistenta, školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa a sociálneho pedagóga do platovej triedy. Materiál slúži ako pomôcka pre aplikačnú prax. Kvalifikačné predpoklady,

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FYZIKA PLAZMY

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FYZIKA PLAZMY Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FYZIKA PLAZMY (a) Názov študijného odboru: Fyzika plazmy (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela

Min. 86 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci. 4 2PS H 1 Z Szapuová. 4 2S H 1 Z Sabela Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboFI - - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.1. - garant : doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III

ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III ROZVRH HODÍN HOSPITÁCIÍ A VÝSTUPOV PRAKTIKANTA NA SÚVISLEJ PEDAGOGICKEJ PRAXI III Meno a priezvisko praktikanta:... Fakulta:... Ročník:... Št. program:... Škola:... Cvičný učiteľ:... Predmet:... Deň Pondelok

Více

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Paneurópska vysoká škola v Bratislave Paneurópska vysoká škola v Bratislave Smernica rektora č. 2 /2015 spojených s úkonmi interných a externých vysokoškolských učiteľov a odborníkov z praxe na Paneurópskej vysokej škole, (ktorým sa mení vnútorný

Více

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ

SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1/6 Usmernenie k uznávaniu trénerských kvalifikácií a trénerských licencií. 1. Trénerskú kvalifikáciu Tréner I. kvalifikačného stupňa

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA

JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA APLIKOVANÁ EKONÓMIA JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby

Více

Študijný plán. Názov študijného program : Aplikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.

Študijný plán. Názov študijného program : Aplikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc. Študijný plán Názov študijného program : 9.1.9. plikovaná matematika, 3. stupeň Garant študijného programu : prof. RNr. Josef iblík, rc. Názov predmetu kupina* kredity garant Š T U I J N Funkcionálna analýza

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Systémové prvky riadenia Systém je definovaný ako usporiadaný komplex vzájomne pôsobiacich prvkov spolu s ich vlastnosťami a stanoveným účelom. MANAŽMENT

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED 2011 a jej prepojenie s Národným kvalifikačným rámcom História Medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vo vzdelávaní známu pod názvom ISCED navrhlo UNESCO

Více

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica

Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov. Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica Žilinský kraj (aktuálne ponuky: 5) Výber zo štátnych zamestnancov Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: Stála štátna služba, samostatný radca správca II Organizačný útvar: Daňový úrad Žilina, odbor

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy)

Univerzita Komenského v Bratislave. Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové úpravy) Univerzita Komenského v Bratislave S m e r n i c a r e k t o r a U n i v e r z i t y K o m e n s k é h o č. 4 /2004 Dohody s externou vzdelávacou inštitúciou pri zabezpečovaní doktorandského štúdia (vzorové

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava

Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5, Rožňava Vyhodnotenie - spoločné Graf č. 1 Písomný a ústny prejav v slovenskom jazyku (osobná komunikácia, telefonovanie) Graf č. 2 Písomný a ústny prejav v dvoch cudzích jazykoch (korešpondencia) Graf č. 3 Preklad

Více

Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta

Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta Univerzita J. Selyeho Pedagogická fakulta SMERNICA DEKANA č. 1/2017 KRITÉRIÁ HODNOTENIA DIZERTAČNEJ SKÚŠKY NA PEDAGOGICKEJ FAKULTE UNIVERZITY J. SELYEHO Ev. č. 14/1/2017 KOMÁRNO 2017 Čl. 1 Úvodné ustanovenia

Více

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018

Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Prijímacie skúšky kritériá pre školský rok 2017/2018 Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva Prihlášky na štúdium v tomto študijnom odbore treba doručiť do 20. 4. 2017 Prijímacie skúšky budú v

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY

OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY OKRUHY OTÁZOK NA RIGORÓZNE SKÚŠKY Z PREDMETU DIDAKTIKA TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 1. OKRUH: DIDAKTIKA TELESNEJ VÝCHOVY. Vývoj, úlohy, predmet a obsah skúmania v didaktike telesnej výchovy. Štruktúra

Více