PROTIPRAŠNÝ PROJEKT PROTIPRAŠNÝ PROJEKT. společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTIPRAŠNÝ PROJEKT PROTIPRAŠNÝ PROJEKT. společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina"

Transkript

1 PROTIPRAŠNÝ PROJEKT PROTIPRAŠNÝ PROJEKT společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina VÝCHOZÍ STAV PROSINEC 2010

2 OBSAH 1. ZADÁNÍ PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU PROTIPRAŠNÝ PROJEKT PRVKY PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU SOUBOR OPATŘENÍ INDIKÁTORY Systém indikátorů DPSIR Indikátory DPSIR v rámci protiprašného projektu Využití indikátorů pro hodnocení (evaluaci) ZPRÁVY PRO ŘÍZENÍ, MONITORING, EVALUACI A PREZENTACI ŘÍDÍCÍ STRUKTURA KOORDINACE S INICIATIVOU STOP PRACH Základní informace o iniciativě stop prach Koordinace protiprašného projektu a iniciativy stop prach POPIS JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ UDRŢOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ODKRYTÝCH ZÁSOB ÚČINNÉ VYCHLAZOVÁNÍ UHELNÉHO ŘEZU V PRŮBĚHU DOBÝVÁNÍ VČASNÉ UZAVÍRÁNÍ HLUBINNÝCH DĚL PŘI NAFÁRÁNÍ MATERIÁL NÁCHYLNÝ K SAMOVZNÍCENÍ SMĚŘOVAT K LIKVIDACI OMEZENÍ RYCHLOSTI AUTOMOBILŮ V PROSTORU LOMU BÍLINA INTENZIVNÍ KROPENÍ KOMUNIKACÍ V LOMU KROPENÍ VOLNÝCH PLOCH V OKOLÍ POHYBU RYPADEL ZKRÁPĚNÍ PŘESYPŮ UHELNÝCH PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ OVĚŘENÍ MOŢNOSTÍ SNÍŢENÍ PRAŠNOSTI PŘI ZAKLÁDÁNÍ ZAKRYTOVÁNÍ ODTAHOVÝCH UHELNÝCH PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ PŘETVÁŘENÍ BOČNÍCH SVAHŮ LOMU DO KONEČNÉ PODOBY ODPRÁŠENÍ PROSTORŮ HLUBINNÝCH ZÁSOBNÍKŮ ÚPRAVNY UHLÍ LEDVICE ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU IMISNÍHO MONITORINGU ZRUŠENÍ SKLÁDKY MOURU LEDVICE ZAKAPOTOVÁNÍ HLUBINNÝCH ZÁSOBNÍKŮ UHLÍ HZ1 A HZ ODSÁVÁNÍ A FILTRACE UVNITŘ HLUBINNÝCH ZÁSOBNÍKŮ HZ1 A HZ INSTALACE VYSAVAČŮ U HLUBINNÝCH ZÁSOBNÍKŮ HZ1 A HZ Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

3 3.18 OMEZENÍ PRAŠNOSTI V OKOLÍ HLUBINNÉHO ZÁSOBNÍKU HZ VÝSTAVBA OCHRANNÉ STĚNY PODÉL VLEČKOVIŠTĚ ÚUL REALIZACE PROTIVĚTRNÉ ZÁBRANY V KOLEJIŠTI ÚUL LEDVICE ZAHUŠTĚNÍ ZELENÉHO PÁSU PODÉL VLEČKOVIŠTĚ ÚUL OCHRANNÁ OPATŘENÍ V OKOLÍ SKLÁDKY TĚŢENÉHO UHLÍ REALIZACE IZOLAČNÍ ZELENĚ ZÁPADNĚ OD MĚSTA LEDVICE VÝSTAVBA OCHRANNÉHO ZEMNÍHO VALU LEDVICE REALIZACE TERÉNNÍHO OCHRANNÉHO VALU PRO OBEC BRAŇANY VÝSADBA PÁSU OCHRANNÉ ZELENĚ PRO OBEC MAR. RADČICE VÝSADBA PÁSU OCHRANNÉ ZELENĚ PRO MĚSTO LOM PŘEMÍSTĚNÍ NAKLÁDKY UHLÍ NA KAMIONY PŘÍPRAVA ŘEŠENÍ KONEČNÉ REKULTIVACE ZBYTKOVÉ JÁMY HYDROGEOLOGICKÝ POSUDEK A ANALÝZA MOŢNÉHO RIZIKA TĚŢBY POUŢÍVÁNÍ VYZNAČENÝCH KOMUNIKACÍ ÚKLID ZNEČIŠTĚNÝCH VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍ POSKYTOVÁNÍ OBJEKTIVNÍCH INFORMACÍ O IMISNÍ SITUACI AKTUALIZACE HARMONOGRAMU ÚKLIDU V CHOTĚJOVICÍCH OMEZENÍ RYCHLOSTI V UL. CHOTĚJOVICE LEDVICKÁ DODRŢOVÁNÍ RYCHLOSTI NA ŢEL. VLEČKÁCH V CHOTĚJOVICÍCH KAŢDOROČNÍ NÁVRHY KONKRÉTNÍCH OPATŘENÍ PRO KÚ INDIKATIVNÍ PŘEHLED ÚKOLŮ PRO ROK SEZNAM ZKRATEK...47 PŘÍLOHY Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

4 1. ZADÁNÍ PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU Stanovisko Ministerstva ţivotního prostředí k posouzení vlivu záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období ze dne (dále jen stanovisko MŢP) poţaduje ve vztahu k ochraně ovzduší po společnosti Severočeské doly a.s.: V termínu do vypracovat na základě vydaného rozhodnutí povolení k hornické činnosti lomu Bílina pro období samostatný projekt protiprašných opatření, včetně vyhodnocení efektu, nákladů, časových horizontů realizace protiprašných opatření, kontrolních mechanismů a systému monitoringu. Tento projekt úzce koordinovat s iniciativou STOP PRACH, která se věnuje problematice omezování emisí prašnosti z ostatních identifikovaných zdrojů znečištění ovzduší; součástí tohoto projektu bude na základě vyhodnocování imisního pozadí i nové hodnocení zdravotních rizik prašnosti s využitím současných metodik a odborných opatření, a které adekvátně vyhodnotí i zdravotní význam a efekt navrhovaných opatření Jmenovitě se jedná o následující opatření (číslo v levém sloupci udává číslo podmínky ze stanoviska MŢP): 3. Součástí projektu protiprašných opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude: 1. Udrţování minimálních odkrytých zásob; 2. v případě záparu účinné vychlazování uhelného řezu v průběhu dobývání; 3. včasné uzavírání hlubinných děl při nafárání; 4. materiál náchylný k samovznícení bude směřován k likvidaci podle směrnice závodního lomu č. 136/2009 ze dne ; 5. omezení rychlosti automobilů v prostoru lomu Bílina; 6. intenzivní kropení komunikací v lomu velkokapacitními autocisternami; 7. v přímé vazbě na informace ČHMÚ Praha (předpověď silných větrů) bude prováděno kropení volných ploch v okolí pohybu rýpadel; 8. zkrápění přesypů uhelných pásových dopravníků; 9. ověření moţností sníţení prašnosti při zakládání skrývkové zeminy zejména v období silnějších větrů; 10. zakrytování rekonstruovaných a nově instalovaných odtahových uhelných pásových dopravníků v celé trase proti následnému prášení v případě větrného počasí; 11. boční svahy lomu budou při jejich těţbě následně (v bezprostřední návaznosti na směry postupů těţby nebo skrývky) operativně přetvářeny do konečné polohy s následným ozeleněním; 12. odprášení prostorů hlubinných zásobníků úpravny uhlí Ledvice (odsávání s následnou filtrací zaprášených vzdušnin z problematických uzlů dopravního a skladovacího procesu); 13. zajištění provozu stanic imisního monitoringu v lokalitách ovlivněných těţbou tak, jako v současném stavu. 4. Ve vztahu k ochranným opatřením pro město Ledvice realizovat do prosince roku 2012 přemístění skládky mouru Ledvice, a to vybudováním zapláštěné sypané skládky v plně automatizovaném provozu s přívodem a odvodem mourů pásovými dopravníky vedenými 4 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

5 uzavřenými mosty 5. Odprášení hlubinných zásobníků úpravny uhlí HZ1 a HZ2 bude v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období řešeno: 1. Uzavřením a zakapotováním částečně otevřeného venkovního prostoru s instalovanou dopravně skladovací technologií uhlí; 2. odsáváním s následnou filtrací zaprášených vzdušin přímo z kritických uzlů dopravního a skladovacího procesu; 3. instalací průmyslového vysavače sedimentu z okolí technologie 6. V rámci odprášení hlubinných zásobníků uhlí budou realizována v okolí objektu HZ2 následující opatření: 1. Realizace čistitelných manipulačních ploch; 2. výsadba hustých keřových ploch; 3. realizace zelených pásů severně od HZ2, ve směru k městu Ledvice. 7. Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude z hlediska ochranných opatření území Ledvice jih: 1. Výstavba ochranné protipohledové a protihlukové stěny podél vlečkoviště úpravny uhlí, jiţně od zástavby rodinných domků; 2. realizace protivětrné zábrany v bodech nakládky uhlí v kolejišti úpravny; 3. zahuštění stávajícího zeleného pásu situovaného podél vlečkoviště úpravny uhlí, jiţně od budoucí zástavby města Ledvice. 8. Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude vybudování ochranných opatření města Ledvice v prostoru úpravny uhlí spočívající v: 1. Uvolnění stávajících ploch a zájmového prostoru mezi skládkou těţeného uhlí a vlečkovištěm úpravny uhlí Ledvice pro následná ekologická opatření; 2. volné plochy severně a jiţně od skládky těţeného uhlí výškově zónovat s cílem přirozeného oddělení provozního prostoru a okolí; 3. v celém prostoru okolo skládky těţeného uhlí intenzifikovat výsadbu zeleně; 4. provozní prostor přírodními krajinnými prvky oddělit od města Ledvice 9. Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude realizace izolační zeleně západně od města Ledvice představovaná realizací terénní úpravy prostorů souběţných s výstavbou silnice a vodoteče podél paty vnitřní výsypky, vodohospodářských děl u paty vnitřní výsypky, navazujících prostorů podél hráze a odkaliště ČEZ, a.s. Elektrárny Ledvice a Jiráskovo ulicí města Ledvice. 10. Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude výstavba protihlukového a pohledového zemního valu ochranného prvku označeného Ledvice 2, oddělující západní část města Ledvice od prostoru severovýchodní části vnitřní výsypky lomu Bílina. Výstavba bude realizována ve dvou fázích 1. fáze výška valu 26 m na horizont, délka valu 470 m, realizace 06-09/2012, 2. fáze výška valu 15 m, délka valu 350 m, realizace 04-06/ Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude ve vztahu k ochranným opatřením 5 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

6 obce Braňany v roce 2011 vybudován ochranný terénní val vysoký 6 m a dlouhý 860 m, osázený stromy a keři a dále ochrannou stěnou délky 213 m a výšky 11 m, situovanou v prostoru průmyslového areálu. 12. Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude ve vztahu k ochranným opatřením obce Mariánské Radčice výsadba pásu ochranné zeleně šíře m a délce m na konečné hraně lomu. 13. Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude ve vztahu k ochranným opatřením města Lom výsadba pásu ochranné zeleně šíře 100 m a délce m na konečné hraně lomu. 14. Nejpozději do října roku 2012 vyhodnotit moţné varianty nového řešení dopravní trasy k nakládce uhlí pro kamiony respektive zhodnocení varianty přemístění nakládky blíţe areálu elektrárny a tím i úplné vymístění nakládky na nákladní automobily v blízkosti obydleného území a jednoznačně stanovit termín realizace optimální varianty. 20. V rámci přípravy záměru jiţ v předstihu řešit konečnou rekultivaci zbytkové jámy (včetně hydrické části rekultivace) v širších vazbách a souvislostech, zejména z hlediska postupu při tvorbě výsypek a výsledného terénu tak, aby následná hydrická rekultivace mohla být provedena bez větších technických problémů a ve vodohospodářsky, ekologicky i ekonomicky únosných mezích. 44. Do bude KÚ Ústeckého kraje předloţen hydrogeologický posudek a analýza moţného rizika těţby v jihozápadní části loţiska v souvislosti s moţným narušením stability svahů řezu lomu a moţného průvalu kontaminovaných materiálů z plaviště. Popelová skládka Venuše do těţební jámy, resp. v budoucnosti do případného jezera; další těţba v této oblasti bude respektovat závěry analýzy rizika. 47. Pro dopravu materiálů a obsluhu záměru pouţívat pouze vyznačené komunikace 48. Průběţně, bez časových prodlev zajišťovat úklid znečištěných veřejných komunikací. 49. V rámci dobývání lomu Bílina na období budou zpracovávány závěrečné zprávy v rámci monitoringu a poskytování objektivních informací o stavu a vývoji imisní situace v lokalitách obcí dotčených rozvojem lomového provozu. Výsledky monitoringu budou kaţdoročně předávány dotčeným orgánům státní správy v oblasti ochrany ovzduší a na vyţádání všem těţbou dotčeným obcím v časových intervalech s dotčenými obcemi dohodnutými. 50. V rámci provozního řádu aktualizovat harmonogram úklidu všech komunikací v Chotějovicích, které jsou vyuţívány pro nakládku uhlí. Výběr komunikací bude konzultován s příslušným obecním úřadem. 51. Do doby realizace vybrané varianty nového řešení dopravní trasy k nakládce uhlí zajistit s dotčenými orgány státní správy sníţení maximální rychlosti v ulici Ledvické pro nákladní automobily na 30 km/hod a vyţadovat na ţelezničních vlečkách dodrţování maximální povolené přepravní rychlosti. 75. Vţdy ke 30. dubnu bude KÚ Ústeckého kraje předloţen návrh konkrétních protiprašných opatření pro následující rok na všech významných zdrojích prašnosti, vč. návrhu účinných vodních clon na zdrojích prachu ve vztahu k sídelním útvarům a postupu těţby. 6 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

7 2. PROTIPRAŠNÝ PROJEKT Na základě výše uvedeného zadání společnost Severočeské doly zpracovala Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina (dále jen Protiprašný projekt), který je popsán níţe v této zprávě. 2.1 PRVKY PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU Protiprašný projekt se skládá z následujících prvků: Soubor opatření Indikátory Zprávy pro řízení, monitoring, evaluaci a prezentaci Řídící struktura 2.2 SOUBOR OPATŘENÍ Na základě zadání Protiprašného projektu (viz kapitola č. 1) byl zformulován následující výchozí soubor opatření: 01 Udrţování minimálních odkrytých zásob 02 Účinné vychlazování uhelného řezu v průběhu dobývání 03 Včasné uzavírání hlubinných děl při nafárání 04 Materiál náchylný k samovznícení směřovat k likvidaci 05 Omezení rychlosti automobilů v prostoru lomu Bílina 06 Intenzivní kropení komunikací v lomu 07 Kropení volných ploch v okolí pohybu rypadel 08 Zkrápění přesypů uhelných pásových dopravníků 09 Ověření moţností sníţení prašnosti při zakládání 10 Zakrytování odtahových uhelných pásových dopravníků 11 Přetváření bočních svahů lomu do konečné podoby 12 Odprášení prostorů hlubinných zásobníků úpravny uhlí Ledvice 13 Zajištění provozu imisního monitoringu 14 Zrušení skládky mouru Ledvice 15 Zakapotování hlubinných zásobníků uhlí HZ1 a HZ2 16 Odsávání a filtrace uvnitř hlubinných zásobníků HZ1 a HZ2 17 Instalace vysavačů u hlubinných zásobníků HZ1 a HZ2 18 Omezení prašnosti v okolí hlubinného zásobníku HZ2 19 Výstavba ochranné stěny podél vlečkoviště ÚUL 20 Realizace protivětrné zábrany v kolejišti ÚUL Ledvice 21 Zahuštění zeleného pásu podél vlečkoviště ÚUL 22 Ochranná opatření v okolí skládky těţeného uhlí 23 Realizace izolační zeleně západně od města Ledvice 7 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

8 24 Výstavba ochranného zemního valu Ledvice 2 25 Realizace terénního ochranného valu pro obec Braňany 26 Výsadba pásu ochranné zeleně pro obec Mar. Radčice 27 Výsadba pásu ochranné zeleně pro město Lom 28 Přemístění nakládky uhlí na kamiony 29 Příprava řešení konečné rekultivace zbytkové jámy 30 Hydrogeologický posudek a analýza moţného rizika těţby 31 Pouţívání vyznačených komunikací 32 Úklid znečištěných veřejných komunikací 33 Poskytování objektivních informací o imisní situaci 34 Aktualizace harmonogramu úklidu v Chotějovicích 35 Omezení rychlosti v ul. Chotějovice Ledvická 36 Dodrţování rychlosti na ţel. vlečkách v Chotějovicích 37 Kaţdoroční návrhy konkrétních opatření pro KÚ 2.3 INDIKÁTORY Pro popis a hodnocení opatření budeme pouţívat indikátory odvozené od systému DPSIR SYSTÉM INDIKÁTORŮ DPSIR Od devadesátých let minulého století se na popud OECD pro hodnocení problémů v ţivotním prostředí pouţívají indikátory agregované dle významu do struktury hnací síla (Driver) - tlak ( Pressure ) - stav ( State ) dopad (Impact) - odezva ( Response ), ve zkratce DPSIR (viz následující obrázek). Struktura systému DPSIR 8 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

9 V systému DPSIR rozlišujeme tedy následující indikátory: Indikátory hnací síly které podávají informace o sociálním, demografickém a ekonomickém rozvoji společnosti a s ním souvisejících změnách v ţivotním stylu a nárocích na ţivotní prostředí. Tato hnací síla podněcuje změny ve vztahu produkce spotřeba, a prostřednictvím těchto změn vytváří tlak na ţivotní prostředí. Indikátory environmentálních tlaků - které popisují tlaky na ţivotní prostředí zapříčiněné lidskými aktivitami. Indikátory environmentálního stavu - které obsahuje údaje o environmentální kvalitě jednotlivých sloţek ţivotního prostředí (ovzduší, voda, půda, lesy, rostlinstvo a ţivočišstvo) a jiných kvantitativně-kvalitativních parametrech přírodních zdrojů. Indikátory dopadu které jsou odrazem změn v ukazatelích stavu majících dopad na lidské zdraví, stav ekosystémů, biodiverzity, hospodářský vývoj apod. Indikátory dopadu charakterizují tzv. environmentální újmu, tj. poškození ţivotních podmínek a ţivotního prostředí. Indikátory odezvy které poukazují na rozsah, ve kterém společnost reflektuje na negativní změny v ţivotním prostředí, odkazují na individuální anebo kolektivní akce, které: (a) minimalizují člověkem podmíněné negativní dopady lidských aktivit na ţivotní prostředí, (b) zabraňují působení těchto negativních dopadů, (c) uchovávají a konzervují přírodu a přírodní zdroje. Systém DPSIR je nepsaným standardem v rámci Evropské agentury pro ţivotní prostředí (EEA) a pouţívá jej i Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky INDIKÁTORY DPSIR V RÁMCI PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU Pro potřeby hodnocení v rámci Protiprašného projektu budeme pouţívat následující indikátory v rámci systému DPSIR: HNACÍ SÍLA CELOSPOLEČENSKÁ POTŘEBA HNĚDÉHO UHLÍ PRO VYTÁPĚNÍ CELOSPOLEČENSKÝ DŮRAZ NA ZDRAVÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TLAK EMISE PRACHU (ČÁSTIC) V DŮSLEDKU TĚŢEBNÍ ČINNOSTI LOMU BÍLINA RESUSPENZE PRACHU V DŮSLEDKU TĚŢEBNÍ ČINNOSTI LOMU BÍLINA STAV KVALITA OVZDUŠÍ (ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ČÁSTICEMI) V SÍDLECH OKOLO LOMU BÍLINA DOPAD EXPOZICE OBYVATEL ZNEČIŠTĚNÝM OVZDUŠÍM (ČÁSTICEMI) V OKOLÍ LOMU BÍLINA ZDRAVOTNÍ RIZIKA OBYVATEL V SÍDLECH OKOLO LOMU BÍLINA ODEZVA NÁKLADY VYNALOŢENÉ SD A.S. NA REALIZACI PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU SOUBOR REALIZOVANÝCH OPATŘENÍ PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU PODPORA INICIATIVY STOP PRACH VYUŢITÍ INDIKÁTORŮ PRO HODNOCENÍ (EVALUACI) 9 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

10 Monitorovat a vyhodnocovat v rámci Protiprašného projektu kaţdoročně všechny indikátory pro všechna opatření je neúčelné, drahé a často i nemoţné. Protoţe jednotlivá opatření Protiprašného projektu byla předem určena ve stanovisku MŢP k dokumentaci EIA (viz kapitola č. 1), soustředíme se na hodnocení EX POST a hodnocení EX ANTE budeme provádět pouze výjimečně. Indikátory budeme sledovat a hodnotit pro Protiprašný projekt jako celek, a to vţdy jednou za čtyři roky, počínaje rokem Tam, kde to bude moţné a účelné budeme vybrané indikátory sledovat i na úrovni jednotlivých opatření. 2.4 ZPRÁVY PRO ŘÍZENÍ, MONITORING, EVALUACI A PREZENTACI Pro operativní interní řízení Protiprašného projektu v rámci SD a.s. budou slouţit průběţné čtvrtletní zprávy (dále jen čtvrtletní zprávy Protiprašného projektu). Pro monitoring plnění Protiprašného projektu a jeho prezentaci budou slouţit pravidelné roční zprávy (dále jen roční zprávy Protiprašného projektu). Tyto zprávy budou minimálně obsahovat: Přehled ukončených/probíhajících aktivit Protiprašného projektu za daný rok Návrh na doplnění či úpravu Protiprašného projektu Přehled aktivit Protiprašného projektu pro následující rok Pro potřeby evaluace Protiprašného projektu bude kaţdý čtvrtý rok (počínaje rokem 2014) roční zpráva Protiprašného projektu obsahovat navíc informaci o hodnocení Protiprašného projektu prostřednictvím indikátorů DPSIR (v souladu s poţadavkem na hodnocení nákladů, efektů, časových horizontů realizace opatření, imisního pozadí a v neposlední řadě i zdravotních rizik s vyuţitím současných metodik). 2.5 ŘÍDÍCÍ STRUKTURA Řídící struktura Protiprašného projektu bude třístupňová: Koordinátor Protiprašného projektu Řídící výbor Protiprašného projektu Monitorovací výbor Protiprašného projektu Koordinátor bude zodpovědný za koordinaci jednotlivých aktivit Protiprašného projektu v rámci SD a.s. Řídící výbor bude zodpovědný za přímé řízení Protiprašného projektu uvnitř SD a.s., návrh případných změn Protiprašného projektu a za schvalování ročních zpráv Protiprašného projektu. Řídící výbor se bude scházet dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Monitorovací výbor se bude podílet na strategickém řízení Protiprašného projektu a bude projednávat roční zprávy Protiprašného projektu. Na rozdíl od koordinátora a řídícího výboru nebude interním orgánem v rámci SD a.s., bude totoţný s iniciativy STOP PRACH a bude zahrnovat klíčové partnery obcemi počínaje, přes zástupce Ústeckého kraje a MŢP, aţ po zástupce místních nevládních organizací a veřejnosti. Monitorovací výbor 10 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

11 se bude scházet jednou ročně, vţdy na jaře, na veřejném společném zasedání k projednání ročních zpráv iniciativy STOP PRACH a Protiprašného projektu. Výše uvedená řídící struktura slouţí mimo jiné i k tomu, aby zajistila zapojení co nejširšího okruhu partnerů pro diskusi o případných úpravách a umoţnila jejich promítnutí do Protiprašného projektu. Řídící struktura Protiprašného projektu bude vytvořena do konce března roku KOORDINACE S INICIATIVOU STOP PRACH ZÁKLADNÍ INFORMACE O INICIATIVĚ STOP PRACH Dne 1. července 2010 byla v Praze podepsána společná deklarace Ministerstva ţivotního prostředí, představitelů obcí okolo Lomu Bílina a společnosti Severočeské doly a.s. Smyslem deklarace je: sniţování úrovně znečištění ovzduší částicemi v sídlech okolo Lomu Bílina, zvýšení absorpční kapacity prioritní osy 2 Operačního programu Ţivotní prostředí, vytvoření souhrnného akčního programu sniţování úrovně znečištění, praktická realizace kompenzačních opatření s vyšší přidanou hodnotou (kompenzace zajistí sniţování znečištění ovzduší), realizace pilotního projektu spolupráce provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a samosprávy zaloţený na mechanismech a nástrojích legislativních předpisů v oblasti ochrany ovzduší, podpora iniciativy obcí v okolí Lomu Bílina STOP PRACH. Důvody vzniku iniciativy STOP PRACH V oblasti severních Čech okolo lomu Bílina jsou překračovány imisní limity suspendovaných částic PM 10. Z místních zdrojů znečišťování ovzduší se na této situaci vedle lomu Bílina podílejí zejména domácnosti a doprava (včetně resuspenze). Minimalizace vlivu lomu Bílina na úroveň znečištění ovzduší byla řešena i v rámci přípravy, projednávání a posuzování dokumentace posouzení vlivů záměru Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období na ţivotní prostředí. V rámci výše uvedeného hodnocení byl pro kaţdé sídlo v okolí lomu zhodnocen nejen příspěvek Lomu Bílina k imisní zátěţi daného sídla, ale také (horní) odhad vlivu ostatních zdrojů pozadí. 11 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

12 Předpokládaný vývoj úrovně znečištění ovzduší částicemi v okolí Lomu Bílina Zdroj: Rozptylová studie zpracovaná ČHMÚ ve spolupráci s Ascend s.r.o. Z obrázku je zřejmé, ţe významný podíl na úrovni znečištění ovzduší v sídlech okolo lomu Bílina částicemi má i pozadí, včetně místních zdrojů. Jako reakce na tuto skutečnost vznikla na podzim roku 2009 iniciativa STOP PRACH, sdruţující osm obcí okolo lomu Bílina (Bílina, Braňany, Duchcov, Chotějovice, Ledvice, Lom, Mariánské Radčice a Osek), společnost Severočeské doly a.s. a tým odborníků v oblasti ochrany ovzduší. Iniciativa STOP PRACH je doplňková k Protiprašnému projektu. Jejím cílem je omezit znečišťování ovzduší v sídlech okolo lomu Bílina primárními částicemi z ostatních místních zdrojů, zejména z domácností a dopravy, včetně resuspenze. Opatření na těchto zdrojích mohou být několikanásobně méně nákladná neţ opatření na lomu Bílina a vedla by k dalšímu významnému zlepšení kvality ovzduší v zájmovém území. 12 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

13 Zájmové území Iniciativy STOP PRACH Zdroj: Ascend s.r.o. Úvodní fáze Ve své úvodní fázi, která skončila v září 2010, se iniciativa STOP PRACH zaměřila na dosaţení následujících dílčích cílů: informovat zastupitele a obyvatele o problematice znečištění ovzduší částicemi, určit nejvýznamnější původce znečištění ovzduší primárními částicemi v rámci místních zdrojů znečišťování ovzduší v jednotlivých sídlech, identifikovat proveditelná a nákladově efektivní opatření ke sníţení úrovně znečištění ovzduší primárními částicemi, nalézt shodu nad akčním plánem ke zlepšení kvality ovzduší. Práce byly zaměřeny především na vliv malých spalovacích zdrojů (domácností) a dopravy na nejzatíţenějších komunikacích. 13 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

14 S významnou pomocí zúčastněných měst a obcí byly pro jednotlivá sídla odhadnuty emise tuhých znečišťujících látek (prachu) z domácností. Pro získání aktuálních dat o intenzitě dopravy bylo provedeno vlastní sčítání dopravy v Duchcově a Chotějovicích. Srovnání významu dopravy a domácností na úroveň znečištění ovzduší primárními částicemi v jednotlivých sídlech bylo ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem provedeno pomocí rozptylové studie. Pro ověření, doplnění a správnou interpretaci výsledků z modelování provedl Státní zdravotní ústav v Duchcově a Chotějovicích doplňkové měření a následnou analýzu získaných vzorků. Na základě provedených analýz byly pro jednotlivá sídla určeny jejich priority, ve vztahu k místním zdrojům. Spolu s představiteli dotčených měst a obcí byla následně identifikována moţná opatření, zaměřená především na omezení emisí prachu z dopravy a domácností a na sníţení prašnosti z komunikací. Při výběru a formulaci opatření byla pozornost věnována i moţnosti spolufinancování z Operačního programu Ţivotní prostředí (OPŢP), který je ve své prioritní ose 2 na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí jmenovitě zaměřen. V následujícím rámečku je uveden příklad opatření navrţených pro město Duchcov. Návrh opatření ke snížení prašnosti z místních zdrojů pro město Duchcov Sníţení emisí resuspendovaných (znovuzvířených) částic z povrchů komunikací: pořízení čistící techniky, moţné spolufinancování z prioritní osy 2 Operačního programu Ţivotní prostředí následné zvýšené čištění povrchů, zejména v obdobích se zvýšenou prašností Sníţení emisí z dopravy: zvýšení plynulosti dopravy výstavbou kruhového objezdu na křiţovatce Masarykova, Osecká, Teplická vymístění tranzitní dopravy z centra města realizací obchvatu města Sníţení úrovně znečištění ovzduší částicemi: výsadba izolační zeleně v lokalitě u nádraţí, moţné spolufinancování z prioritní osy 2 Operačního programu Ţivotní prostředí Sníţení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic a benzo(a)pyrenu z domácností: podpora zpracování energetického auditu/průkazu budov, které nejsou napojeny na centrální zásobování teplem osvětová kampaň zaměřená na majitele budov, které nejsou napojeny na centrální zásobování teplem, např. formou soutěţe podpora finančního mechanismu (dosavadního systému půjček) na obnovu a rozvoj bytového fondu, zaměřená na opatření směřující ke sníţení emisí Zdroj: Iniciativa STOP PRACH 14 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

15 Navrţená opatření představují stavební kameny, ze kterých byly pro jednotlivé lokality sestaveny návrhy dílčích akčních plánů pro jednotlivé obce a města okolo Lomu Bílina. Tyto návrhy představují výsledek roční společné práce odborného týmu a zástupců jednotlivých lokalit, ať jiţ z řad starostů, místostarostů, zastupitelů, občanských iniciativ či občanů. Aktivity a výsledky této úvodní etapy byly průběţně prezentovány diskutovány a také schvalovány na dosavadních čtyřech konferencích: První konference Víme o problému pořádaná v Ledvicích měla za cíl informovat zastupitele dotčených měst a obcí, obyvatele a zástupce občanských iniciativ o problematice znečištění ovzduší částicemi. Cílem druhé konference Známe priority uskutečněné v Duchcově bylo určit pro jednotlivá sídla nejvýznamnější původce znečištění ovzduší primárními částicemi (s důrazem na sektor domácností a dopravy). Třetí konference Víme jak na to proběhla v Bílině a byla zaměřena na prezentaci a diskusi moţných opatření tak jak je spolu s představiteli dotčených měst a obcí navrhli členové podpůrného odborného týmu. Čtvrtá konference Akční plány ke sníţení prašnosti se konala v Braňanech. Byly na ní prezentovány jak dílčí akční plány ke sníţení prašnosti v osmi účastnických obcích tak i souhrnný akční plán STOP PRACH a protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. Představitelé všech osmi obcí na ní vyjádřili těmto plánům svou podporu a vyzvali nová zastupitelstva vzešlá z nadcházejících komunálních voleb, aby se k iniciativě STOP PRACH přihlásila a akční plány realizovala. Čtvrtou konferencí úvodní fáze iniciativy STOP PRACH skončila a v současné době nastává mnohem důleţitější fáze realizační. Realizační fáze Na počátku roku 2011 budou návrhy dílčích akčních plánů projednány s nově zvolenými zastupitelstvy a představiteli jednotlivých měst a obcí. Po případných úpravách budou tyto plány dopracovány tak, aby kaţdý projekt/aktivita obsahoval v daném akčním plánu následující informace: kdo je za realizaci zodpovědný předpokládané termíny realizace odhad nákladů zdroje financování podpůrné aktivity Předpokládáme, ţe takto dopracované plány budou příslušnými zastupitelstvy schváleny a postupně realizovány. Počátečními partnery pro realizaci akčního plánu STOP PRACH jsou obce a města okolo Lomu Bílina, společnost Severočeské doly a.s. a Ministerstvo pro ţivotní prostředí. Tomu odpovídá i jejich společná deklarace. 15 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

16 Společnost Severočeské doly a.s. realizaci souhrnného akčního plánu STOP PRACH podpoří: finančním příspěvkem na realizaci opatření obsaţených v dílčích akčních plánech s tím, ţe tento příspěvek bude v maximální míře směřován k podpoře projektů financovaných spolufinancovaných z Operačního programu Ţivotní prostředí, zajištěním odborné podpory, činnosti sekretariátu a řídící skupiny iniciativy STOP PRACH, koordinací souhrnného akčního plánu STOP PRACH s Protiprašným projektem společnosti Severočeské doly a.s. zaměřeným na omezení prašnosti v rámci činnosti společnosti. Podporu iniciativě STOP PRACH vyjádřil i Ústecký kraj, mimo jiné i aktivní účastí hejtmanky Jany Vaňhové na konferencích úvodní etapy. Společnost ČEZ a.s. významnou částkou podpoří odstranění téměř všech lokálních zdrojů ve městě Ledvice napojením na blízkou elektrárnu Ledvice. Cílem je zapojení všech důleţitých partnerů jak vně tak i uvnitř zájmového území, včetně zástupců občanských iniciativ. Další informace o iniciativě STOP PRACH lze nalézt na stránkách KOORDINACE PROTIPRAŠNÉHO PROJEKTU A INICIATIVY STOP PRACH Klíčové vazby a nástroje koordinace mezi oběma projekty jsou obsaţeny v následující tabulce. Parametr Protiprašný projekt Iniciativa STOP PRACH Řízení Indikátory Prezentace výsledků Synergie Společný podpůrný sekretariát a odborná podpora Řídící výbor PP Společný monitorovací výbor Společná sada indikátorů Řídící výbor SP Společná roční zpráva shrnující oba projekty Kaţdoroční veřejné zasedání společného monitorovacího výboru obou projektů Společná webová stránka Imisní monitoring a návazné analýzy prováděné v rámci Protiprašného projektu budou zároveň slouţit jako podklad pro souhrnný akční plán STOP PRACH 16 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

17 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ 3.1 UDRŢOVÁNÍ MINIMÁLNÍCH ODKRYTÝCH ZÁSOB Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: Udrţování minimálních odkrytých zásob. 01 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.01 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Dobývací prostor lomu Bílina Jedná se o dlouhodobé, organizačně provozní opatření. Mnoţství aktuálních odkrytých (zakrytých) zásob je přímo závislé na zvolených postupech dobývání v prostoru lomu Bílina. Opatření je průběţně plněno a je zaloţeno na dodrţování ročních (resp. kvartálních) důlních plánovacích map. Přínosem výše uvedeného opatření je omezení prašnosti z povrchů uvnitř lomu. Kaţdoročně vyhodnotit dodrţování roční důlní plánovací mapy za uplynulý rok Informace o dodrţování roční důlní plánovací mapy bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.2 ÚČINNÉ VYCHLAZOVÁNÍ UHELNÉHO ŘEZU V PRŮBĚHU DOBÝVÁNÍ Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: V případě záparu účinné vychlazování uhelného řezu v průběhu dobývání. 02 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.02 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Dobývací prostor lomu Bílina Zápary na uhelném lomu a na skrývce, které vznikají samovolnou oxidací uhlí, mohou být zdrojem znečištění ovzduší jak v lomu samotném, tak v jeho okolí. Z těchto důvodů je nutné provádět pravidelné kontroly na výskyt zápar jak na uhelném lomu, tak na skrývkových řezech a v případě výskytu zápar neprodleně zajistit jejich likvidaci v souladu s provozní dokumentací. Jedná se o dlouhodobé, organizačně provozní opatření, jehoţ provádění se řídí platnou směrnicí závodního lomu č. 136/2009 Pravidla pro likvidaci ohňů a zápar na lomu Bílina (od nahrazena směrnicí č. 127/2010). Přínosem výše uvedeného opatření je prevence emisí znečišťujících látek do ovzduší ze záparů a poţárů Průběţné dodrţování ustanovení směrnice č. 136/2009 Pravidla pro likvidaci ohňů a zápar Aktualizace příslušné směrnice v případě zjištění nedostatků v efektivním a účinném provádění realizace opatření Součástí roční zprávy Protiprašného projektu bude výpis z knihy Evidence ohňů a zápar vedené dle platné směrnice č. 136/ Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

18 Kontrola: V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.3 VČASNÉ UZAVÍRÁNÍ HLUBINNÝCH DĚL PŘI NAFÁRÁNÍ Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: Včasné uzavírání hlubinných děl při nafárání. 03 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.03 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Dobývací prostor lomu Bílina Jedná se o dlouhodobé, organizačně provozní opatření, jehoţ provádění se řídí platnými interními postupy SD a.s. číslo 136/2009 Pravidla pro likvidaci ohňů a zápar na lomu Bílina (od nahrazena směrnicí č. 127/2010), podle. Článku VI c), Zjištěná otevřená důlní díla po hlubinném dobývání včas uzavírat zasypáním nebo protipožární uzávěrou budovanou RBZS. V případě havárií se řídí směrnicí 38/2010 Havarijní plán lomu Bílina dle bodu Přínosem výše uvedeného opatření je prevence emisí znečišťujících látek do ovzduší ze záparů a poţárů Dodrţování relevantních interních postupů Aktualizace příslušných interních postupů v případě zjištění nedostatků v efektivním a účinném provádění realizace opatření Součástí roční zprávy Protiprašného projektu bude informace o dodrţování odpovídajících směrnic V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.4 MATERIÁL NÁCHYLNÝ K SAMOVZNÍCENÍ SMĚŘOVAT K LIKVIDACI Přínos: Úkoly/Termíny: Materiál náchylný k samovznícení bude směřován k likvidaci podle směrnice závodního lomu č. 136/2009 ze dne interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.04 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Dobývací prostor lomu Bílina Jedná se o dlouhodobé, organizačně provozní opatření, jehoţ účelem je v maximální míře omezit výskyt záparů a ohňů. Provádění se řídí platnou směrnicí závodního lomu č. 136/2009 Pravidla pro likvidaci ohňů a zápar na lomu Bílina (od nahrazena směrnicí č. 127/2010). Přínosem výše uvedeného opatření je prevence emisí znečišťujících látek do ovzduší ze záparů a poţárů Průběţné dodrţování ustanovení směrnice č. 136/2009 Pravidla pro likvidaci ohňů a zápar 18 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

19 Monitoring: Kontrola: Aktualizace příslušné směrnice v případě zjištění nedostatků v efektivním a účinném provádění realizace opatření Součástí roční zprávy Protiprašného projektu bude výpis z knihy Evidence ohňů a zápar vedené dle platné směrnice č. 136/2009 V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.5 OMEZENÍ RYCHLOSTI AUTOMOBILŮ V PROSTORU LOMU BÍLINA Přínos: Omezení rychlosti automobilů v prostoru lomu Bílina. 05 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.05 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Areál lomu Bílina Rychlost je v prostoru lomu Bílina jiţ omezena na 40 km/h. Jedná se o dlouhodobé, organizačně provozní opatření, které je na území lomu Bílina realizováno v souladu s interní směrnicí ZL a Z PÚ ÚU 81/2010 Dopravní řád automobilové dopravy. Tento dopravní řád stanoví práva a povinnosti zaměstnanců SD a.s., dceřiných a externích organizací pohybujících se na základě plnění smluvních vztahů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu motorových vozidel na účelových komunikacích SD a.s. Jeho dodrţování u vozidel SD a.s. je zajištěno pomocí systému Protank Účelem systému je omezit nepotřebné cesty mimo areál dolu, kontrolovat dodrţování dovolených rychlostí, trasu a sledovat dosaţenou průměrnou spotřebu. Základem systému je jednotka ProTank Jednotka P2000 umoţňuje mimo jiné sledovat následující veličiny: Ujetou vzdálenost, rychlost jízdy dle snímače z tachometru Rychlost jízdy vozidla výpočtem z polohy vozidla pomocí dat z GPS nezávisle na tachometru Polohu vozidla GPS Pravidla pro provoz systému Protank 2000 se řídí platnou směrnicí VŘ číslo 73/2009. Přínosem výše uvedeného opatření je omezení emisí částic z resuspenze (znovuzvíření). Na druhé straně však při nízkých rychlostech vzrůstají emise částic z provozu vznětových motorů. Tyto částice jsou daleko menší a tím i nebezpečnější z hlediska dopadu na lidské zdraví. Úkoly/Termíny: Průběţné dodrţování ustanovení směrnice ZL a Z PÚ ÚU 81/2010 Dopravní řád automobilové dopravy Namátkové kontroly v rámci ustanovení směrnice VŘ číslo 73/2009 Pravidla pro provoz systému Protank 2000 a zejména aplikace sankcí případných zjištěných nedostatků v souladu s ustanoveními směrnice Aktualizace příslušných směrnic v případě zjištění nedostatků v efektivním a účinném provádění realizace opatření 19 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

20 Monitoring: Kontrola: Součástí roční zprávy Protiprašného projektu bude informace o dodrţování směrnice se zaměřením na překračování povolených rychlostních limitů a dlouhá stání strojů se zapnutým motorem V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.6 INTENZIVNÍ KROPENÍ KOMUNIKACÍ V LOMU Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: Intenzivní kropení komunikací v lomu velkokapacitními autocisternami. 06 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.06 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Areál lomu Bílina Jedná se o dlouhodobé, organizačně provozní opatření, které je na území lomu Bílina realizováno na základě rámcové smlouvy s dceřinou společností Severočeských dolů Chomutov a.s., SD Autodoprava a.s. dle rozpisu nasazení příslušné techniky na jednotlivé směny. Pohyb vozidel je v souladu s interní směrnicí ZL a Z PÚ ÚU 81/2010 Dopravní řád automobilové dopravy. Tento dopravní řád stanoví práva a povinnosti zaměstnanců SD a.s., dceřiných a externích organizací pohybujících se na základě plnění smluvních vztahů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu motorových vozidel na účelových komunikacích SD a.s. Přínosem opatření je sníţení prašnosti z povrchů komunikací. Dodrţování stanoveného provozního řádu pohybu jednotlivých vozidel Průběţné dodrţování ustanovení směrnice ZL a Z PÚ ÚU 81/2010 Dopravní řád automobilové dopravy Aktualizace příslušných předpisů v případě zjištění nedostatků v efektivním a účinném provádění realizace opatření Součástí roční zprávy Protiprašného projektu bude informace o činnosti příslušné čistící techniky V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.7 KROPENÍ VOLNÝCH PLOCH V OKOLÍ POHYBU RYPADEL V přímé vazbě na informace ČHMÚ Praha (předpověď silných větrů) bude prováděno kropení volných ploch v okolí pohybu rýpadel. 07 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.07 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Aktuální stanoviště rypadel v lomu Bílina Jedná se o dlouhodobé, organizačně provozní opatření, s vazbou na 20 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

21 Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: poskytované informace z ČHMÚ. V současné době se nachází ve fázi testování skrápění na vybraném stanovišti v prostoru lomu Bílina. Na základě dosaţených výsledků bude stanoven další postup následné realizace navrţeného opatření. Přínosem opatření je sníţení prašnosti z povrchů v okolí rypadel v období se silnými větry. Do konce roku 2011 vyhodnotit výsledky skrápění okolí vybraného testovacího bagru a stanovit další postup Součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 bude informace o stavu a vývoji realizace navrţeného opatření V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.8 ZKRÁPĚNÍ PŘESYPŮ UHELNÝCH PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: Zkrápění přesypů uhelných pásových dopravníků. 08 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.08 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Aktuální stanoviště pásových přepravníků lomu Bílina Jedná se o dlouhodobé, technologické opatření. V současné době je zkrápění prováděno na všech přesypech odtahových pásových dopravníků. Přínosem opatření je sníţení prašnosti z přesypů uhelných pásových dopravníků. Průběţná kontrola funkčnosti zařízení Součástí roční zprávy Protiprašného projektu bude zpráva o funkčnosti instalovaného zařízení V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.9 OVĚŘENÍ MOŢNOSTÍ SNÍŢENÍ PRAŠNOSTI PŘI ZAKLÁDÁNÍ Ověření moţností sníţení prašnosti při zakládání skrývkové zeminy zejména v období silnějších větrů. 09 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.09 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Lom Bílina Jedná se o dlouhodobé průběţně realizovatelné opatření, k jehoţ komplexnímu řešení je moţné kombinovat technologická i organizačně provozní opatření. Ověření technologicky proveditelných, efektivních a ekonomicky přijatelných řešení ke sníţení prašnosti při zakládání skrývkové zeminy je konzultováno a nachází se ve fázi přípravy zadání pro zpracování 21 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

22 studie proveditelnosti. Přínos: Opatření je podpůrné a nemá ţádný přímý přínos Úkoly/Termíny: Zpracovat analýzu proveditelnosti do konce roku 2011 Monitoring: Součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 bude informace o výsledcích analýzy proveditelnosti Kontrola: V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.10 ZAKRYTOVÁNÍ ODTAHOVÝCH UHELNÝCH PÁSOVÝCH DOPRAVNÍKŮ Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: Zakrytování rekonstruovaných a nově instalovaných odtahových uhelných pásových dopravníků v celé trase proti následnému prášení v případě větrného počasí. 10 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.10 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Lom Bílina Jedná se o technologické opatření, jehoţ realizace probíhá v jednotlivých krocích. V roce 2011 bude zakrytován vybraný pásový dopravník. V dalších letech je plánováno postupné zakrytování dalších odtahových uhelných pásových dopravníků. Všechny nově instalované odtahové uhelné pásové dopravníky jiţ budou instalovány se zakrytím. Přínosem opatření je sníţení prašnosti z odtahových uhelných pásových dopravníků. V roce 2011 provést zakrytování vybraného pásového dopravníku V roce 2011 určit pásové dopravníky pro zakrytování v roce 2012 Součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 bude informace o stavu a průběhu realizace naplánovaných zakrytování a informace o délkách prováděného zakrytování V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.11 PŘETVÁŘENÍ BOČNÍCH SVAHŮ LOMU DO KONEČNÉ PODOBY Boční svahy lomu budou při jejich těţbě následně (v bezprostřední návaznosti na směry postupů těţby nebo skrývky) operativně přetvářeny do konečné polohy s následným ozeleněním. 11 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.11 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Lom Bílina Jedná se o dlouhodobé investiční opatření, jehoţ realizace probíhá v rámci schváleného postupu v Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na 22 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

23 Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: období Je prováděno na základě ročního plánu rekultivací, který je připravován a schvalován v posledním čtvrtletí předcházejícího roku. Přínosem opatření je omezení prašnosti z bočních svahů lomu Dodrţovat roční plány rekultivací Součástí roční zprávy Protiprašného projektu bude informace o dodrţování ročního plánu rekultivací za uplynulý rok. V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 3.12 ODPRÁŠENÍ PROSTORŮ HLUBINNÝCH ZÁSOBNÍKŮ ÚPRAVNY UHLÍ LEDVICE Odprášení prostorů hlubinných zásobníků úpravny uhlí Ledvice (odsávání s následnou filtrací zaprášených vzdušnin z problematických uzlů dopravního a skladovacího procesu) interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.12 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Úpravna uhlí Ledvice Jedná se o investiční technologické opatření, které je rozvedeno a řešeno samostatně v podmínkách zadání stanoviska MŢP pod číslem EIA 5.1, 5.2 a 5.3. a číslem PP 15,16,17. Odprášení hlubinných zásobníků úpravny uhlí HZ1 a HZ2 bude v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období řešeno: Uzavřením a zakapotováním částečně otevřeného venkovního prostoru s instalovanou dopravně skladovací technologií uhlí; odsáváním s následnou filtrací zaprášených vzdušin přímo z kritických uzlů dopravního a skladovacího procesu; instalací průmyslového vysavače sedimentu z okolí technologie. Přínos: Přínosem opatření je sníţení emisí prachu (částic) z hlubinných zásobníků uhlí HZ1 a HZ2 Úkoly/Termíny: viz zadání č. EIA 5.1, č. PP 15 viz zadání č. EIA 5.2, č. PP 16 viz zadání č. EIA 5.3. č. PP 17 Monitoring: viz zadání č. EIA 5.1, č. PP 15 viz zadání č. EIA 5.2, č. PP 16 viz zadání č. EIA 5.3. č. PP 17 Kontrola: viz zadání č. EIA 5.1, č. PP 15 viz zadání č. EIA 5.2, č. PP 16 viz zadání č. EIA 5.3. č. PP ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU IMISNÍHO MONITORINGU 23 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

24 Zajištění provozu stanic imisního monitoringu v lokalitách ovlivněných těţbou tak, jako v současném stavu. 13 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 3.13 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Okolí lomu Bílina Imisní monitoring v okolí lomu Bílina je pro společnost Severočeské doly a.s. zajišťován Výzkumným ústavem pro hnědé uhlí a.s. (dále jen VÚHU). Měření úrovně znečištění ovzduší částicemi PM 10 se provádí v sedmi lokalitách (viz obrázek níţe). Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: Umístění stanic vychází z přímých poţadavků dotčených obcí a ne ve všech případech je vhodné z pohledu zachycení vlivu lomu Bílina na danou lokalitu. Provoz v současném stavu je smluvně zajištěn do konce roku Po roce 2015 předpokládáme úpravu měřící sítě. Opatření je podpůrné a nemá ţádný přímý přínos V roce 2014 navrhnout úpravu systému měření úrovně znečištění ovzduší částicemi v okolí lomu Bílina V roce 2015 projednat návrh s dotčenými obcemi Od roku 2016 provozovat upravený systém měření Krátká zpráva o stavu měřící sítě bude obsaţena v roční zprávě Protiprašného projektu Návrh úpravy měřící sítě bude obsaţen v roční zprávě Protiprašného projektu za rok 2014 V rámci kaţdoročního schvalování roční zprávy Protiprašného projektu V rámci kaţdoročního projednání roční zprávy Protiprašného projektu 24 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

25 3.14 ZRUŠENÍ SKLÁDKY MOURU LEDVICE Ve vztahu k ochranným opatřením pro město Ledvice realizovat do prosince roku 2012 přemístění skládky mouru Ledvice, a to vybudováním zapláštěné sypané skládky v plně automatizovaném provozu s přívodem a odvodem mourů pásovými dopravníky vedenými uzavřenými mosty. 14 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 4 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Skládka mouru Ledvice se nachází v bezprostřední blízkosti města Ledvice na jeho východním okraji (viz obrázek níţe) a je zdrojem fugitivních emisí částic. Oproti původnímu záměru bude skládka mouru do konce roku 2012 nikoliv přemístěna, ale bez náhrady zrušena. V průběhu roku 2013 pak bude její prostor rekultivován. Přínos: Dojde k úplné eliminaci prašnosti z tohoto zdroje. Úkoly/Termíny: Do konce roku 2012 zrušit skládku mouru Ledvice Do konce roku 2013 rekultivovat prostor zrušené skládky Monitoring: Informace o zrušení skládky mouru Ledvice bude obsaţena v roční zprávě Protiprašného projektu za rok 2012 Informace o rekultivaci prostoru zrušené skládky mouru Ledvice bude obsaţena v roční zprávě Protiprašného projektu za rok 2013 Kontrola: V rámci schvalování ročních zpráv Protiprašného projektu za roky 2012 a Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

26 V rámci projednání ročních zpráv Protiprašného projektu za roky 2012 a ZAKAPOTOVÁNÍ HLUBINNÝCH ZÁSOBNÍKŮ UHLÍ HZ1 A HZ2 Odprášení hlubinných zásobníků úpravny uhlí HZ1 a HZ2 bude v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období řešeno: Uzavřením a zakapotováním částečně otevřeného venkovního prostoru s instalovanou dopravně skladovací technologií uhlí 15 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 5.1 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Kapotáţ hlubinných zásobníků uhlí HZ1 a HZ2 (umístění zásobníků viz obrázek níţe) je zaloţena na vyuţití polykarbonátových pásů nesených ocelovou konstrukcí kotvenou k přepravním kontejnerům. Kapotáţ na zásobníku HZ2 byla realizována v roce V roce 2011 bude provedeno měření účinnosti kapotáţe a v závislosti na jeho výsledcích bude v roce 2012 realizována kapotáţ na zásobníku HZ1. Přínos: Úkoly/Termíny: Sníţení emisí prachu (částic) z hlubinných zásobníků uhlí HZ1 a HZ2. Do konce roku 2011 provést měření účinnosti kapotáţe na zásobníku HZ2 V závislosti na výsledcích měření účinnosti kapotáţe zásobníku HZ2 realizovat kapotáţ zásobníku HZ1 26 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

27 Monitoring: Informace o výsledcích účinnosti měření účinnosti kapotáţe na zásobníku HZ2 budou součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 Informace o realizaci kapotáţe na zásobníku HZ1 budou součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2012 Kontrola: V rámci schvalování ročních zpráv Protiprašného projektu za roky 2011 a 2012 V rámci projednání ročních zpráv Protiprašného projektu za roky 2011 a ODSÁVÁNÍ A FILTRACE UVNITŘ HLUBINNÝCH ZÁSOBNÍKŮ HZ1 A HZ2 Odprášení hlubinných zásobníků úpravny uhlí HZ1 a HZ2 bude v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období řešeno: Odsáváním s následnou filtrací zaprášených vzdušin přímo z kritických uzlů dopravního a skladovacího procesu 16 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 5.2 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Odsávání zaprášených vzdušin uvnitř hlubinných zásobníků uhlí HZ1 a HZ2 (umístění zásobníků viz obrázek níţe) bude řešeno v souvislosti s celkovou rekonstrukcí obou zásobníků po roce Opatření nemá přímý vliv na úroveň znečišťování vnějšího ovzduší částicemi (emise tuhých znečišťujících látek vně zásobníků). Přínos: Opatření má minimální přínos ke sníţení emisí prachu (částic) z hlubinných zásobníků HZ1 a HZ2 do vnějšího ovzduší 27 Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

28 Úkoly/Termíny: Monitoring: Do konce roku 2015 rozhodnout o způsobu a termínu realizace opatření Informace o způsobu a termínu realizace opatření bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2015 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2015 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok INSTALACE VYSAVAČŮ U HLUBINNÝCH ZÁSOBNÍKŮ HZ1 A HZ2 Odprášení hlubinných zásobníků úpravny uhlí HZ1 a HZ2 bude v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období řešeno: Instalací průmyslového vysavače sedimentu z okolí technologie 17 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 5.3 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Instalace stacionárních průmyslových vysavačů v prostoru hlubinných zásobníků uhlí HZ1 a HZ2 (umístění zásobníků viz obrázek níţe) proběhla v letech 2009 (HZ1) a 2010 (HZ2). Přínos: Přínosem opatření je sníţení emisí prachu (částic) z prostoru hlubinných zásobníků HZ1 a HZ2. Úkoly/Termíny: Opatření bylo realizováno Monitoring: Informace o realizaci opatření bude součástí úvodní zprávy Protiprašného projektu v roce 2011 Kontrola: V rámci schvalování úvodní zprávy Protiprašného projektu v roce Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

29 V rámci projednání úvodní zprávy Protiprašného projektu v roce OMEZENÍ PRAŠNOSTI V OKOLÍ HLUBINNÉHO ZÁSOBNÍKU HZ2 V rámci odprášení hlubinných zásobníků uhlí budou realizována v okolí objektu HZ2 následující opatření: Realizace čistitelných manipulačních ploch; výsadba hustých keřových ploch; realizace zelených pásů severně od HZ2, ve směru k městu Ledvice. 18 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 6 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice V okolí hlubinného zásobníku uhlí HZ2 (umístění zásobníku viz obrázek níţe) budou provedeny úpravy směřující k omezení prašnosti z povrchů. Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Kontrola: Přínosem opatření bude omezení prašnosti z povrchů v okolí hlubinného zásobníku uhlí HZ2. do konce roku 2011 zpracovat projektovou dokumentaci do konce roku 2013 opatření realizovat Informace o zpracované projektové dokumentaci bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 Informace o realizaci opatření bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2013 V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za roky 2011 a 2013 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za roky 2011 a Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

30 3.19 VÝSTAVBA OCHRANNÉ STĚNY PODÉL VLEČKOVIŠTĚ ÚUL Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude z hlediska ochranných opatření území Ledvice jih: Výstavba ochranné protipohledové a protihlukové stěny podél vlečkoviště úpravny uhlí, jiţně od zástavby rodinných domků 19 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 7.1 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Ochranná protihluková a protihluková stěna podél vlečkoviště úpravny uhlí (umístění stěny viz obrázek níţe) bude realizována tak, aby zároveň omezovala prašnost z vlečkoviště. Na stavbu bylo jiţ vydáno platné územní rozhodnutí. Přínos: Přínosem opatření je sníţení emisí prachu (částic) z provozu vlečkoviště úpravny uhlí. Úkoly/Termíny: do konce roku 2011 opatření realizovat Monitoring: Informace o realizaci opatření bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

31 3.20 REALIZACE PROTIVĚTRNÉ ZÁBRANY V KOLEJIŠTI ÚUL LEDVICE Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude z hlediska ochranných opatření území Ledvice jih: Realizace protivětrné zábrany v bodech nakládky uhlí v kolejišti úpravny 20 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 7.2 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Protivětrná zábrana v bodech nakládky uhlí (umístění viz obrázek níţe) bude realizována tak, aby zároveň omezovala fugitivní emise částic z nakládky. O termínu realizace bude rozhodnuto po zpracování dokumentace stavebně technického řešení. Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Přínosem opatření bude sníţení emisí prachu (částic) z nakládky uhlí. do konce roku 2011 zpracovat dokumentaci stavebně technického řešení a rozhodnout o termínu realizace opatření Informace o dokumentaci stavebně technického řešení i termínu realizace bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

32 3.21 ZAHUŠTĚNÍ ZELENÉHO PÁSU PODÉL VLEČKOVIŠTĚ ÚUL Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude z hlediska ochranných opatření území Ledvice jih: Zahuštění stávajícího zeleného pásu situovaného podél vlečkoviště úpravny uhlí, jiţně od budoucí zástavby města Ledvice 21 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 7.3 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Jedná se o posílení stávajícího ochranného prvku (umístění viz obrázek níţe) pro současnou i připravovanou obytnou zástavbu v západní části města Ledvice. Příprava opatření je zdrţena z důvodu nevyjasněného postoje nových vlastníklů dotčených pozemků. Přínos: Přínosem opatření by bylo posílení izolační funkce stávajícího zeleného pásu ve vztahu k prašnosti z lomu Bílina a Úpravny uhlí Ledvice. Úkoly/Termíny: V průběhu roku 2011 dospět k dohodě s vlastníky dotčených pozemků, případně navrhnout alternativní moţnosti řešení, pokud existují Monitoring: Informace o výsledku jednání s vlastníky dotčených pozemků a případných alternativních řešeních bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

33 3.22 OCHRANNÁ OPATŘENÍ V OKOLÍ SKLÁDKY TĚŢENÉHO UHLÍ Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude vybudování ochranných opatření města Ledvice v prostoru úpravny uhlí spočívající v: 1. Uvolnění stávajících ploch a zájmového prostoru mezi skládkou těţeného uhlí a vlečkovištěm úpravny uhlí Ledvice pro následná ekologická opatření; 2. volné plochy severně a jiţně od skládky těţeného uhlí výškově zónovat s cílem přirozeného oddělení provozního prostoru a okolí; 3. v celém prostoru okolo skládky těţeného uhlí intenzifikovat výsadbu zeleně; 4. provozní prostor přírodními krajinnými prvky oddělit od města Ledvice. 22 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 8 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Všechna výše uvedená ochranná opatření (umístění viz obrázek níţe) budou řešena v návaznosti na rozhodnutí o dalším vyuţití ploch dočasně vyuţívaných společností ČEZ a.s. pro výstavbu nového bloku elektrárny Ledvice. Přínos: Přínosem opatření bude sníţení prašnosti z povrchů v řešeném prostoru. Úkoly/Termíny: Po uvolnění dotčených pozemků společností ČEZ a.s. v roce 2014 rozhodnout o podobě a termínu realizace opatření Monitoring: Informace o podobě a termínu realizace opatření bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2014 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

34 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok REALIZACE IZOLAČNÍ ZELENĚ ZÁPADNĚ OD MĚSTA LEDVICE Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude realizace izolační zeleně západně od města Ledvice představovaná realizací terénní úpravy prostorů souběţných s výstavbou silnice a vodoteče podél paty vnitřní výsypky, vodohospodářských děl u paty vnitřní výsypky, navazujících prostorů podél hráze a odkaliště ČEZ, a.s. Elektrárny Ledvice a Jiráskovo ulicí města Ledvice. 23 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 9 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Realizace izolační zeleně západně od města Ledvice (umístění viz obrázek níţe) přispěje v Duchcově i Ledvicích ke sníţení imisní zátěţe částicemi z těţební činnosti lomu Bílina. Přínos: Přínosem opatření je omezení příspěvku činnosti lomu Bílina k úrovni znečištění ovzduší částicemi ve městech Duchcov a Ledvice. Úkoly/Termíny: Do konce roku 2013 realizovat izolační zeleň západně od města Ledvice Monitoring: Informace o dokončení izolační zeleně západně od města Ledvice bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2013 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2013 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

35 3.24 VÝSTAVBA OCHRANNÉHO ZEMNÍHO VALU LEDVICE 2 Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude výstavba protihlukového a pohledového zemního valu ochranného prvku označeného Ledvice 2, oddělující západní část města Ledvice od prostoru severovýchodní části vnitřní výsypky lomu Bílina. Výstavba bude realizována ve dvou fázích 1. fáze výška valu 26 m na horizont, délka valu 470 m, realizace 06-09/2012, 2. fáze výška valu 15 m, délka valu 350 m, realizace 04-06/ interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 10 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Ledvice Realizace ochranného protihlukového a pohledového zemního valu pro město Ledvice (umístění viz obrázek níţe) přispěje ke sníţení imisní zátěţe částicemi z těţební činnosti lomu Bílina. Přínos: Úkoly/Termíny: Monitoring: Přínosem opatření je omezení příspěvku činnosti lomu Bílina k úrovni znečištění ovzduší částicemi ve měste a Ledvice. Do konce září roku 2012 realizovat 1. fázi ochranného valu pro město Ledvice Do konce června roku 2013 realizovat 2. fázi ochranného valu pro město Ledvice Informace o dokončení 1. fáze ochranného valu bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

36 Kontrola: Informace o dokončení 1. fáze ochranného valu bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2013 V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za roky 2012 a 2013 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za roky 2012 a REALIZACE TERÉNNÍHO OCHRANNÉHO VALU PRO OBEC BRAŇANY Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude ve vztahu k ochranným opatřením obce Braňany v roce 2011 vybudován ochranný terénní val vysoký 6 m a dlouhý 860 m, osázený stromy a keři a dále ochrannou stěnou délky 213 m a výšky 11 m, situovanou v prostoru průmyslového areálu. 25 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 11 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Braňany Realizace ochranného terénního valu pro obec Braňany (umístění viz obrázek níţe) přispěje ke sníţení imisní zátěţe částicemi z těţební činnosti lomu Bílina. Přínos: Přínosem opatření bude sníţení příspěvku těţební činnosti lomu Bílina k úrovni znečištění ovzduší částicemi v obci Braňany. Úkoly/Termíny: Do konce roku 2011 realizovat ochranný terénní val pro obec Braňany Monitoring: Informace o dokončení ochranného terénního valu bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

37 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok VÝSADBA PÁSU OCHRANNÉ ZELENĚ PRO OBEC MAR. RADČICE Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude ve vztahu k ochranným opatřením obce Mariánské Radčice výsadba pásu ochranné zeleně šíře m a délce m na konečné hraně lomu. 26 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 12 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Mariánské Radčice Výsadba pásu ochranné zeleně pro obec Mariánské Radčice (viz obrázek níţe) přispěje k odstínění prašnosti z postupně se přibliţující těţební činnosti lomu Bílina. Přínos: Omezení příspěvku k úrovni znečištění ovzduší částicemi v důsledku těţební činnosti lomu Bílina) v obci Mariánské Radčice. Úkoly/Termíny: Do konce roku 2011 zpracovat projektovou dokumentaci a rozhodnout o termínu realizace Monitoring: Informace o dokončení projektové dokumentace a o stanovení termínu realizace bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2011 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

38 3.27 VÝSADBA PÁSU OCHRANNÉ ZELENĚ PRO MĚSTO LOM Součástí projektu protiprašných a protihlukových opatření v rámci Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období bude ve vztahu k ochranným opatřením města Lom výsadba pásu ochranné zeleně šíře 100 m a délce m na konečné hraně lomu. 27 interní číslo opatření v rámci Protiprašného projektu 13 číslo opatření podle čísla příslušné podmínky ze stanoviska MŢP Lom Výsadba pásu ochranné zeleně pro město Lom (viz obrázek níţe) přispěje k odstínění prašnosti z postupně se přibliţující těţební činnosti lomu Bílina. Přínos: Omezení příspěvku k úrovni znečištění ovzduší částicemi v důsledku těţební činnosti lomu Bílina ve městě Lom. Úkoly/Termíny: Do konce roku 2012 realizovat pás ochranné zeleně pro město Lom Monitoring: Informace o dokončení pásu ochranné zeleně bude součástí roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2012 Kontrola: V rámci schvalování roční zprávy Protiprašného projektu za rok 2012 V rámci projednání roční zprávy Protiprašného projektu za rok Protiprašný projekt společnosti Severočeské doly a.s. pro lom Bílina

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1 Obsah Obsahové zaměření programu... 3 1. Prioritní oblast: Voda... 5 2. Prioritní oblast: Ovzduší... 7 3. Prioritní oblast: Odpady, staré zátěže, environmentální rizika...

Více

M:BSTSKA CAST PRAHA 8

M:BSTSKA CAST PRAHA 8 r M:BSTSKA CAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejněni: ~tp. ý( r)2ort Poslední den zveřejnění: Počet listů: t/i ÚZEMNí ENERGETICKÁ KONCEPCE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE 2014 OZNÁMENí KONCEPCE

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí zpracované podle přílohy č. 3 REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÁJ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚSEK 06 VÝCHOD MILADY HORÁKOVÉ Příloha B.1

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

1. Úvodem, co je to vlastně hluk?

1. Úvodem, co je to vlastně hluk? OBSAH 1. Úvodem, co je to vlastně hluk?... 2 1. 1. Vymezení hluku... 2 1. 2. Účinky hluku... 3 1. 3. Zdroje hluku... 3 1. 4. Jak hluk omezovat?... 3 1. 5. Prameny právní úpravy... 4 2. Ochrana před hlukovými

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Příloha k nařízení č../... Sb. hl. m. Prahy INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ O B S A H Seznam zkratek... 5 Úvod... 7 A. Místo překročení limitních hodnot... 12 A.1.

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Informace z kontrolní akce č. 11/08 Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více