Insolvencnf prâvo TOMÂÔ RICHTER. Î&ASPI Wolters Kluwer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Insolvencnf prâvo TOMÂÔ RICHTER. Î&ASPI Wolters Kluwer"

Transkript

1 Insolvencnf prâvo TOMÂÔ RICHTER Î&ASPI Wolters Kluwer

2 OBSAH Pouzité zkratky 17 Pfedmluva 21 1 Metodologie vykladu Ûvod Ekonomicky pohled na lidské chovâni a jeho pfedpoklady Racionâlni maximalizace uzitku I - jeden (pomërnë) realisticky predpoklad Racionâlni maximalizace uzitku II - fada (velmi) nerealistickych predpokladû Nerealisticnost pouzivanych predpokladû z pohledu ekonomie Nerealisticnost pouzivanych predpokladû z pohledu prâva Nejdûlezitèjsi nerealistické pfedpoklady Lidskâracionalitaajeji limity Vseho moc skodi - i racionâlni maximalizace Spolecnyjmenovatel: transakcni nâklady Externi dopady lidského chovâni Preskriptivni rôle ekonomie v prâvu? Aplikace pfinosû ekonomické metodologie v tvorbë prâva 62 2 Korporace, jeji kapitalovâ struktura a sprâva Ûvod Vyznam kapitâlové struktury pro prâvni analyzu Literatura 67 7

3 2.2 Kapitâlovâ struktura korporace I: zâkladni druhy nârokù Kapitâlovâ struktura korporace II: podrobnëjsi typologie nârokû Fixni nâroky (dluh) Zajistëny (seniorni) dluh Obecnydluh Podfizeny (juniorni) dluh Konsensuâlni a nekonsensuâlni dluh Financni ûvër Dalsi druhy ûvëru Pluralita vëfitelû a likvidita Ûrok Hybridni nâroky Reziduâlni nâroky Konvertibilita Ukoncitelnost nâroku Empirickâ pozorovâni Kapitâlovâ struktura korporace III: proc to vsechno? Dûvody pro pouziti dluhu Danovévyhody Efekt financni pâky Dûvody omezujici pouziti dluhu Nâklady zmocnëni spojené s dluhem Nâklady ûpadku Vlivy informacni asymétrie Exogenni faktory: dostupnost kapitâlu v ekonomice a jeho forma Dopady kapitâlové struktury na sprâvu korporace Sprâva obchodnich spolecnosti Rôle dluhu ve sprâvë obchodni spolecnosti 115 Insolvence a podstata insolvencniho rizeni Ûvod Kapitâlovâ struktura korporace IV: ûpadek 121

4 3.2.1 Ûpadek v feci kapitâlové struktury Ûpadek v feci prâva Ûpadek v feci financni teorie Ekonomickâ krize Financni krize Vypadek likvidity Ûcel(y) insolvencniho prâva Exit z trhu a realokace vyrobnîch aktiv Reseni problému spolecnë uzivaného zdroje Reseni problému nesourodych nârokù Ex post a ex ante ûcinky insolvencniho prâva Nâstroje k dosazeni ûcelû insolvencniho prâva Alokacni rozhodnuti - sprâva insolventniho dluznika Motivace spolecnikû Motivace obecnych vëfitelû Motivace seniornich vëfitelû Vëfitelské orgâny Management Sprâvce Soud Vztah insolvencniho prâva a korporacniho prâva Distributivni rozhodnuti - uspokojovâni nârokû Uspokojovâni nârokû na majetek spolecnosti mimo insolvenci Uspokojovâni nârokû na majetek spolecnosti v insolvencnim fizeni Mechanika insolvencniho fizeni Zahâjeni insolvencniho rizeni a jeho ûcinky Ûvod Podminka zahâjeni insolvenèniho fizeni - ûpadek dluznika Prâvo zahâjit insolvencni fizeni 196 9

5 4.3.1 Vëritelsky nâvrh Dluznicky nâvrh Povinnost zahâjit insolvencni fizeni Automatické ûcinky zahâjeni insolvencniho fizeni Dùsledky zvefejnëni informace o zahâjeni insolvencniho fizeni Automatické moratorium a jehorozsah Nova fizeni Realizace existujiciho a nabyti nového zajistëni Vykon rozhodnuti a exekuce Automatické moratorium a jeho trvâni Trvâni automatického moratoria pfed rozhodnutim o ûpadku Trvâni automatického moratoria po rozhodnuti o ûpadku Omezeni dluznikova oprâvnëni naklâdat s majetkovou podstatou Rizeni zahâjené k nâvrhu dluznika Rizeni zahâjené k nâvrhu vëfitele Fakultativni ûcinky zahâjeni insolvencniho fizeni Obecnë Soudni moratorium Zahâjeni fizeni ohlednë nemajetného dluznika Pfeneseni pohledâvek vëritelû pfed insolvencni forum Ûvod Coje to,,pohledâvka" Splatné penëzité pohledâvky Nesplatné a podminëné penëzité pohledâvky Nepenëzité pohledâvky Pohledâvky neurcité vyse a dalsi tëzké pfipady Pfihlasovâni pohledâvek Procesni technika a zmëny vëfitelû Jaké pohledâvky se pfihlasujf

6 Pohledâvky za dluznikem (nezajistëné a zajistëné dluznikovym majetkem) Pohledâvky za tfeti osobou zajistëné dluznikovym majetkem Pohledâvky za dluznikem zajistëné majetkem tfeti osoby Jaké pohledâvky nelze pfihlâsit, resp. uspokojit Ûrok z pfedinsolvencnich pohledâvek Vyjimka: ûrok ze zajistënych pfedinsolvencnich pohledâvek Dalsï pohledâvky vyloucené z uspokojeni podle 170InsZ Promlcené pohledâvky Kontrola nad dluznikem a sankce za nadsazenou pfihlâsku Pfezkum, popfeni a hlasovaci prâva pfihlâsenych vëfitelû Jinâ fizeni o dluznikovych zâvazcich Postinsolvenèni a jiné nepfihlasované pohledâvky Sporné pfedinsolvencni pohledâvky Zapocteni v insolvencnim fizeni Pfedinsolvencni pohledâvky Postinsolvencni pohledâvky Pfeneseni majetku dluznika pfed insolvencni forum Ûvod Co nâlezi a co nenâlezi do majetkové podstaty Co nâlezi do majetkové podstaty Dluznikûv majetek - jednoduché pfipady Dluznikûv majetek - komplikované pfipady Dluznikûv majetek - majetek zatizeny zajist'ovacimi prâvy Majetek tfetich osob - odporovatelné ûkony

7 Majetek tfetich osob - substantivni konsolidace Co nenâlezi do majetkové podstaty Dluznikûv majetek nepodléhajici exekuci Cizi majetek Majetek tfetich stran, zajist'ujicich dluznikovyzâvazky Dluznikûv majetek vyjmuty z majetkové podstaty Majetek zjistëny po skonceni insolvencniho fizeni Majetek nachâzejici se v zahranici Soupis majetkové podstaty a spory o jeji rozsah Soupis majetkové podstaty Spory o rozsah majetkové podstaty Postup do uplynuti lhûty podle 225 odst. 2 InsZ Postup po zpenëzeni majetku Postup po distribuci konvertovaného majetku Ocenëni majetku Sprâva dluznikova majetku v insolvencnim fizeni Majetek a pohledâvka v jednom: nesplnëné smlouvy Ûvod Co je to,,nesplnënâ smlouva" Nesplnëné smlouvy v konkursu Obecnâûprava Prâvo volby Prâvni dûsledky rozhodnuti splnit Prâvni dûsledky rozhodnuti nesplnit Nâvrh zmëny Zvlâstni pfipady Nâjemni smlouvy Financni leasing

8 Fixni smlouvy Nesplnëné smlouvy v reorganizaci Obecnë Prâvni ûprava InsZ Komparativni vyklad Systematicky a jazykovy vyklad Teleologicky vyklad Dluznikovy zâvazky Dluznikovy pohledâvky Potenciâlni ipso facto problém? Smlouvy vynaté z pûsobnosti InsZ Ochrana kolektivni povahy fizeni: odporovatelnost Ûvod Odporovatelnost mimo insolvencni fizeni Krâtky pohled do historié Podstata odpûrciho prâva Stâvajici prâvni ûprava Vëcnâ pûsobnost Osobni pûsobnost Casovâ pûsobnost Odporovatelnost v insolvencnim nzeni Ûôel odporovatelnosti v insolvenci Limitace odporovatelnosti v insolvenci Odporovatelnost podle ZKV Odporovatelnost podle InsZ Vëcnâ a casovâ pûsobnost Osobni pûsobnost Soudni pravomoc a pf islusnost Dûsledky ûspèchu odpûrci zaloby Reziduum automatické neûcinnosti Stfet mimoinsolvencniho a insolvencniho odpûrciho prâva Retroaktivita?

9 14 Zpûsoby uspokojeni vëfitelû Ûvod Rozhodnuti o zpûsobu feseni ûpadku Obecnyûvod Stav podle ZKV Stav podle InsZ Kvantitativni brâna vstupu do reorganizace Kvalitativni brâna vstupu do reorganizace Konkurs Prohlâseni konkursu Primé prohlâseni konkursu Konverze z reorganizacniho fizeni Dobihajici,,kolektivizacni" procesy Obecnë Probihajici spory Vykon rozhodnuti a exekuce Provoz a sprâva dluznikova podniku Zpenëzeni majetku Rozhodnuti o zpenëzeni Metody zpenëzeni Dûsledky zpenëzeni pro prâva tfetich stran Uspokojeni pohledâvek Pfedinsolvencni pohledâvky Postinsolvencni pohledâvky Ukonceni fizeni Konecnâ zprâva a rozvrh Zruseni konkursu a osud nesplnënych zâvazkû Nepatrny konkurs Reorganizace Povoleni reorganizace Konsensuâlni reorganizace Nekonsensuâlni reorganizace 382

10 9.4.2 Dobihajici,,kolektivizacni" procesy Standardni reorganizace Pfedjednanâ reorganizace Provoz a sprâva dluznikova podniku Obdobi do povoleni reorganizace Obdobi po povoleni reorganizace Dohoda o feseni ûpadku - reorganizacni plan Prâvo podat nâvrh plânu Zpûsob reorganizace Informace o plânu Dalsï nâlezitosti plânu Rozhodovâni vëfitelû o plânu Rozhodovâni soudu o plânu schvâleném vsemi skupinami vëfitelû Rozhodovâni soudu o plânu neschvâleném vsemi skupinami vëfitelû Ûcinky schvâleného plânu a jehoplnëni Ûcinnost reorganizacniho plânu Zâvazky spolecnosti Majetek spolecnosti Sprâva spolecnosti po ûcinnosti plânu a plnëni reorganizacniho plânu Zmëny plânu Ukonceni reorganizacniho fizeni Konverze na konkurs Splnëni plânu Zévërecné poznâmky 431 O autorovi 435 Pouzitâ literatura 436 Pfehled citovanych ustanoveni InsZ a ZKV 454 Pfehled citovanych soudnich rozhodnuti 459 Glosâf vybranych anglickych pojmû 463 Vëcny rejstfik

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1

Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX I. ČÁST: POJEM AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI... 1 Obsah PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ... V PŘEDMLUVA K 2. VYDÁNÍ... IX PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... XI I. Zkratky právních předpisů... XI I.1 České právní předpisy... XI I.2 Právní předpisy ES/EU... XII II. Zkratky

Více

347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Záhlaví Vzor citace: Kozák, J.; Budín, P.; Dadam, A.; Pachl, L. Insolvenční zákon a předpisy související. Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení. Komentář. 2. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013,

Více

Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona

Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Dohlédací činnost soudu po novele insolvenčního zákona Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium Rok odevzdání: 2014 Autor: Ondřej

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více