Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument"

Transkript

1 - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 3. dubna 2015 Ivana Šebestová KUZL 1201/2014 KUSP 59158/2014 KŘ Zpráva č. 107/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (konečné přezkoumání) na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Vyškovec Vyškovec Starý Hrozenkov Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ivana Šebestová Obec Vyškovec zastupovali: starosta obce: Bohumil Hodulík účetní: Lenka Jakůjová Krajský úřad Zlínského tř. Tomáše Bati 21, Zlín kraje IČ: tel.: , fax: e-rnail: ky.cz,

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu 15 dnů přede dnem jeho projednáni v zastupitelstvu obce na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujlclm dálkový přistup od do v souladu s 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování rozpočtu bylo použito příslušných položek rozpočtové skladby v souladu s 12 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Pravidla rozpočtového provizoria Vzhledem k tomu, že rozpočet obce Vyškovec byl schválen před I. lednem rozpočtového roku, neřídilo se jeho rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová Rozpočtový Schválený Závěrečný opatření výhled rozpočet účet Rozpočet byl v průběhu roku 2014 upravován, změny rozpočtu provedené ve výkazu pro hodnoceni plněni rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/2014 byly doloženy rozpočtovými opatřeními č. 1-4 v souladu s ustanovením 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová opatření byla schválena usneseními zastupitelstva obce e. 1/2014 ze dne , č. 2/2014 ze dne a rozpočtové opatření č. 3 a 4 usnesen lm za č. 4/2014. Rozpočet byl k plněn po konsolidaci v příjmové části na 98,75 %, ve výdajové části na 93,71 %. Finanční hospodaření obce se řídilo jejím ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem v souladu s 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů v platném znění. Rozpočtový výhled byl sestaven na období v souladu s 3 výše citovaného zákona. a byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 1/2013 ze dne Rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č. 4/2013 dne jako vyrovnaný, příjmy i výdaje ve výši ,- Kč - závazné ukazatele rozpočtu. Počáteční stav bankovních účtů k činil ,- Kč. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě v době od do způsobem umožňujícím dálkový přístup tj. nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu v souladu s 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet obce za rok 2013, jehož součástí byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, byl schválen bez výhrad usnesením zastupitelstva obce e. 2/2014 ze dne v souladu s 17 odst. 7 písmo a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 2

3 Bankovní výpis Obec měla v roce 2014 zřízeny 2 bankovní ZBÚ u KB, a. s. č /0100 účet Dotace u ČNB č. č /0710 účty: Evidence majetku Faktura Inventurní soupis majetku a závazků Evidence zavedena v ručně vedených knihách za jednotlivé druhy majetku a programem Gordic, duplicitně vedena ručně v inventární knize, zůstatek účtu 031 k neodpovídal zůstatku uvedenému v rozvaze. DDHM byl veden na účtu 028 od hodnoty 3.000,- Kč. Dodavatelské faktury Předmětem kontroly byly dodavatelské faktury přijaté v měsíci listopadu a prosinci 2014 zaevidované v knize došlých faktur' pod č v návaznosti na jejich zaúčtování a úhradu - ověřeno na denní bankovní výpisy KB, a. s. Č. 132 ze dne , Č. 135 ze dne , Č. 137 ze dne ,č. 139 z , Č. 140 ze dne , Č. 141 ze dne , Č. 142 ze dne , Č. 150 ze dne , Č. 152 z a Č. 155 z Dodavatelské faktury byly opatřeny dokladem o zaúčtování, který obsahoval datum zaúčtování účetního případu, číslo účtu, položku rozpočtové skladby a podpis o schválení účetního případu a podpis účtujícího. Faktury nebyly plně v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění opatřeny dokladem o finanční kontrole, který by plně splňoval náležitosti vyplývající z citovaného zákona. Dle Přílohy Č. 1 Směrnice pro provedení inventarizace Plánu inventur sestaveného dne v souladu s ust. 5 vyhl. Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byly vydány pokyny pro zabezpečení řádné inventarizace majetku a závazků k , plán obsahoval složení inventarizační komise, datum zpracování inventarizační zprávy, datum proškolení členů inventarizační komise, fyzická inventarizace bude provedena k , bude ukončena do (soupis položek k Kniha došlých faktur Doložena Prezenční listina o proškolení inventarizační komise k provedení inventarizace. Inventarizace byla provedena k Inventurní soupisy za jednotlivé inventarizované účty byly zpracovány programem Gordic, podrobné soupisy byly vyhotoveny ve Wordu. Soupisy obsahovaly datum vyhotovení, obsahovaly datum zahájení a ukončení inventarizace. Soupisy byly vyhotoveny za jednotlivé druhy majetku, obsahovaly podpisy členů inventarizační komise, v souladu s vyhl. Č. 270/2010 Sb., neobsahovaly jména osob, které jsou členy inventarizační komise. Inventarizační zpráva obsahovala datum, ke kterému byla inventarizace provedena, její zahájení a ukončení, složení inventarizační komise, soupis účtů s uvedením skutečných stavů, konstatování, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictvi a směrnicí pro provedení inventarizace, bylo provedeno odsouhlasení s účetní evidencí, zápis sepsán dne , obsahoval podpisy členů inventarizační komise a starosty obce Zpracována ručně, obsahovala potřebné náležitosti. V i. pololetí roku 2014 byly zaevidovány dodavatelské faktury Č K nebyly na rozvahovém účtu vykázány neuhrazené dodavatelské faktury zaevidované pod Č. 61 a 62 v celkové hodnotě 1.693,26 - viz rozvaha. Kniha odeslaných faktur Vedena ručně, v roce 2014 zaevidovány odběratelské faktury 1-6, neuhrazené odběratelské faktury 2013/1 a 2014/2 v celkové výši ,- Kč vykázány k na rozvahovém účtu

4 Klasifikace: chráněný dokumentu Odměňování zastu pitelstva členů Odměny za výkon neuvolněných členů zastupitelstva obce Vyškovec byly za měsíce leden - září 2014 vypláceny ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obce Č. 3/2011 ze dne a nepřekročili odměny stanovené nařízením vlády Č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům ZO ve znění nařízení vlády č. 459/2013, usnesením ZO č. 1/2014 z bylo schváleno navýšení měsíční odměny pro neuvolněného starostu obce od v maximální výši v souladu s nařízením vlády Č. 37/2003 Sb. v platném znění. Byla provedena kontrola odměn vyplacených neuvolněným zastupitelům za měsíc říjen 2014 do 10. Dne (volby do zastupitelstev) - odměny byly vyplaceny ve správné výši. Dále bvla provedena kontrola odměna za měsíc listopad 2014: u starosty do odměna Kč od odměna Kč Celkem za listopad ,- Kč Vyplaceno dle mzdových listů Kč Nedoplatek odměny -206,- Kč u místostarosty do Kč od Kč Celkem za listopad 2014 nedoplatek 539,- Kč Vyplaceno dle mzdových listů Kč Nedoplatek odměny -193,- Kč u zastupitelů od mělo být Kč bylo vyplaceno Kč Nedoplatek -13,- Kč Další odměny nad rámec cit nařízení vlády vyplaceny nebyly. Pokladní doklad Příjmy v hotovosti byly vybírány na číslované příjmové pokladní doklady vyhotovené ve dvou kopiích. 2. kopie archivovány v očíslovaných a sečtených blocích. Předmětem kontroly byly výdajové pokladní doklady za leden - únor 2014 (d. č. 1-12) a za září 2014 (d. č ) v návaznosti na prvotní doklady a zápisy ve výdajové pokladní knize. Pokladní kniha (deník) Příjmy vybírané v hotovosti byly zapisovány do ručně vedené příjmové pokladní knihy, strany PPK číslovány. Zůstatek pokladní hotovosti v příjmové pokladně byl k ve výši 1.950,- Kč - kontrolou bylo zjištěno, že nebyl k vykázán na rozvahovém účtu 261. Poslední zápis v příjmové pokladní knize ze dne PPD Č příjem poplatku za psa ve výši 50.- Kč. zůstatek ve výši Kč. Příloha Rozvaha rozvahy Výdaje v hotovosti byly zapisovány do výdajové pokladní knihy zpracované ručně. uzavírána měsíčně. K byl dle zápisu zůstatek pokladní hotovosti ve výdajové pokladní knize 13,659,- Kč - poslední zápis ze dne PPD Č příjem hotovosti z příjmové pokladny ve výši Kč. Zůstatek byl vykázán na rozvahovém účtu 261. Zpracována programem Gordic, předložena za období 12/2014. Účetní jednotka předložila rozvahu zpracovanou dne se stavem k Rozvahové účty. jimiž se následující účetní období zahajuje byly ověřeny na zůstatky vykázané k nebyly zjištěny rozdíly, 4

5 Aktiva celkem se ve výši ,10 Kč rovnala pasívům celkem. Stálá aktiva byla vykázána ve výši ,12 Kč. Korekce vykázaná na účtech 018, 019, 021, 022 a 028 v celkové výši ,30 Kč byla shodná se zůstatky vykázanými k na oprávkových účtech 078, 079, 081, 082 a 082. Namátkově byly k kontrolovány rozvahové účty: Účet Ostatní dlouhodobý finanční majetek - vykázán ve výši ,- Kč- jednalo se o 200 ks akcií ČS vykázaných ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie - ověřeno na výpis z účtu majitele k zadanému datu včetně zástava PPN účtu KB, a. s. se stavem k bez rozdílu. Akcie jsou v účetnictví obce vedeny v souladu s 27 odst. 7 zákona o účetnictví v pořizovací hodnotě. Účet Odběratelé - vykázaný zůstatek ve výši ,- Kč, jednalo se o odběratelskou fakturu Č. 2013/1 vystavenou dne , splatnou do a neuhrazenou odběratelskou fakturu Č. 2014/2 vystavenou dne ve výši ,- Kč splatnou , faktury vystavené na odběratele Valmont ČR, spol s. r. o., Nové Sady, Brno za poplatky z ubytování a rekreační pobyty z rekreační chaty. Účet Základní běžný účet - vykázán zůstatek ve výši ,22 Kč - ZBÚ u KB a. s. č /0100 ve výši ,73 Kč - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 158 z a zůstatkem účtu u ČNB Dotace ÚSC č /0710 ve výši ,49 Kč - ověřeno na výpis Č. 29 z bez rozdílu. Účet Jiné pohledávky z hlavní činnosti vykázány ve výši ,- Kč - jednalo se o nedoplatky za odpady ( ) ve výši ,- Kč a nedoplatek ze psa ( ) ve výši 100,- Kč - ověřeno na pomocnou evidenci vedenou v sešitě za roky , evidence vedena nepřehledným způsobem, nedoplatky ověřeny na zůstatek vykázaný v hlavní knize za 12/2014. Účet Pokladna - vykázaný nulový zůstatek Poslední zápis v příjmové pokladně dne převod hotovosti ve výší 2.000,- Kč do výdajové pokladny, poslední zápisze dne odvod hotovosti ve výši 2.000,- Kč na ZBÚ obce u KB, a. s. - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 157 ze dne Účet Dodavatelé - vykázán ve výši ,- Kč - byla zde vykázána neuhrazená dodavatelská faktura zaevidovaná pod Č za terénní úpravy se splatností k do dne kontroly neuhrazena. Účetní doklad Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví programem Gordic, předmětem účetnictví byly skutečnosti týkající se účetního období roku U dodavatelských faktur byla provedena finanční kontrola v souladu se zákonem Č. 320/2001 Sb., faktury byly opatřeny podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetnf. Účetní doklady byly zakládány v členění na pokladní doklady příjmové a výdajové, faktury přijaté, vydané, vnitřní účetní doklady byly zakládány u bankovních výpisů. Byly označeny souvislými číselnými řadami a opatřeny podpisy osob odpovědných za účetní případ a za jeho zaúčtování - v souladu s aktualizacemi podpisových vzorů, které jsou součástí Směrnice k vedení účetnictví platné od , aktualizace provedena dne nová účetní obce - na DoPP, naposledy aktualizováno dne pracovní poměr účetní na základ pracovní smlouvy. 5

6 Účtový Výkaz plnění rozvrh pro hodnocení rozpočtu Zpracován programem Gordic pro rok 2014, k dispozici v PC Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu byl zpracován dne za období 12/2014 programem Gordic. Obsahoval předepsané náležitosti stanovené vyhl. 449/2009 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhl. 10/2013 Sb. Daňové příjmy " ,50 Nedaňové příjmy " ,80 Kapitálové příjmy 0,- Přijaté dotace ,- Příjmy celkem ,30 Konsolidace příjmů (pol. 4134) ,- Příjmy celkem po konsolidaci ,30 Běžné výdaje ,85 Kapitálové výdaje 0,- Výdaje celkem ,85 Konsolidace výdajů ((5345) ,- Výdaje celkem po konsolidaci ,85 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,45 Počáteční stav účtů k ,77 Operace z peněž. účtů nemaj char. P ani V vlád. sektoru (8901l ,- = konečný zůstatek účtu k ,22 Kč byl souhlasný s účtováním na sestavách a se zůstatkem ZBÚ u KB a. s. Č /0100 ve výši ,73 Kč - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 158 z a zůstatkem účtu u ČNB Dotace ÚSC Č /0710 ve výši ,49 Kč - ověřeno na výpis Č. 29 z bez rozdílu. Konsolidace příjmů na pol ve výši ,- Kč (provedeno ve výši ,- Kč dne , ,- Kč ze dne a ve výši ,- Kč ze dne jednalo se o převod dotací poskytnutých na volby na účet obce) se týkaly převodu prostředků z účtu ČNB na účet ZBÚ u KB, a. s., částka ,- Kč se týkala převodu důchodu svěřence z účtu obce u KB, a. s. na jeho účet. Výkaz zisku a ztráty Zpracován dne programem Gordic za období 12/2014, obsahoval předepsané náležitosti. Výkaz zisku a ztráty k Náklady celkem byly vykázány ve výši ,6 Kč Výnosy byly vykázány v celkové výši ,29Kč Výsledek hospodaření běžného účet. období (ztráta) ,64 Kčvykázán v rozvaze za 12/2014. Nejvyšší podíl nákladů za hlavní činnost činily náklady na,ostatní služby (účet 518) - vykázány ve výši ,45 Kč.tj, 39,23 %, náklady na opravu a udržování (účet 511) ve výši ,- Kč, tj. 20,02 % a mzdové náklady (účet 521) vykázány ve výši ,- Kč, tj. 18,45 % celkových nákladů. Nejvyšší podíl výnosů za hlavní činnost činily výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (účet 684) - vykázány ve výši ,- Kč tj. 41,56 %, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (účet 682) vykázány ve výši ,57 Kč, tj 20,47 %, výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (účet 681) - vykázány ve výši ,11 Kč,tj. 18,64 % z výnosů. 6

7 Namátková kontrola nákladových a vvnosových účtů na položky rozpočtové skladby: Účet Cestovné ve výši ,- Kč na pol Účet Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO ve výši ,11 Kč na pol. 1111, 1112, 1113 Účet Výnosy ze sdílené daně z příjmů PO ve výši ,57 Kč na pol Účet Výnosy ze sdílené daně z DPH ve výši ,- Kč na pol Zřizovací listina příspěvkových organizací Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace ani organizační složky. V průběhu roku 2014 přijala obec následující dotace: neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve výši ,- Kč (přijetí zaúčtováno pod UZ na pol. 4111), dotace byla obci poskytnuta na základě Rozhodnutí z MF ČR č.j. MF /2013/ ze dne 8. ledna Přijetí dotace bylo zaneseno do rozpočtu obce v rámci rozpočtového opatřenf Č. 1 schvá/eného usnesením za č. 1/2014 dne 21. Š. 2014, neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč (přijetí dotace zaúčtováno pod UZ na pol. 4111), dotace byla obci poskytnuta na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR čj. MF-37350/2014/ ze dne 9. května Přijetí dotace bylo zaneseno do rozpočtu obce v rámci rozpočtového opatření Č. 2 schváleného usnesením za č. 2/2014 dne , neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé obci v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši ,- Kč (přijetí dotace bylo zaúčtováno pod UZ na pol. 4111), dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR č.j. MF /2014/1201 ze dne , dotace byla přijata na účet obce u ČNB dne ověřeno na výpis Č. 19. Navýšenf provedeno rozpočtovým opatřenfm č. 3 schváleným usnesením za usnesením za č. 4/2014. neinvestiční přijatý transfer ze SR na výkon státní správy ve výši ,- Kč (zaúčtován na pol. 4112), celková výše příspěvku je vypočtena na základě Přílohy č. 8 zák. Č. 475/2013 Sb. a zaokrouhluje se na celé stokoruny. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. Na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní není součástí finančního vztahu příspěvek na školství, o odpovídající objem příspěvku na školství byly posíleny sdílené daně obcí. K přijala obec z výše uvedené dotace na účet ,- Kč, dotace je KÚZK uvolňována v návaznosti na převody z MF ČR. Dotace byla součástí rozpočtu obce na rok 2014 schváleného usnesením za č. 4/2013 dne , Čerpání dotací Obci byla na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR č.j. MF /2013/ ze dne poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve 7

8 výši ,- Kč. Přijetí dotace bylo zaúčtováno pod Ul na pol dokladem č ze dne ve výši ,- Kč, přijata na účet obce u ČNB dne ověřeno na výpis Č. 2. Čerpání dotace bylo zaúčtováno pod Ul na OdPa 6114 v celkové výši Kč - ověřeno na doklady zaúčtované pod Č , , Dotace byla čerpána na:./ nákup kancelářských potřeb v hodnotě 650,- Kč - doloženo paragonem Č. 011/2014 vystaveným dne na nákup flasch disku v hodnotě 240,- Kč z dotace provedena částečná úhrada ve výši 200,- Kč a zjednodušeným daňovým dokladem Č. M ze dne na částku 410,- Kč- - úhrada doložena VPD Č. 4 ze dne ,./ cestovné ve výši 2.407,- Kč,- Kč - doloženo CP za cestu na školení OVK, dovoz materiálu, dovoz hlasovacích lístků, odvoz výsledků, úhrada doložena VPD Č. 3 ze dne ,./ nákup čistících prostředků v hodnotě 306,- Kč - doloženo účtenkou Č vystavenou dne úhrada doložena VPD 7 ze dne ,./ poštovné za distribuci volebních lístků ve výši 350,- Kč - doloženo objednávkou na 100 ks volebních Ifstků a potvrzením České pošty s. p. Č. 20 ze dne úhrada doložena VPD 6 ze dne ,./ občerstvení pro 7 členů volební komise za I. a II. kolo voleb (6 x 67,-) x 4 = 1.876,- Kč -doloženo 4 zjednodušenými daňovými doklady vystavenými dne a za nákup občerstveníúhrada doložena VPD Č. 5 ze dne ,./ odměny 7ti členů volební komise za I. a II. kolo voleb + 200,- Kč, tj. (1.800, ,-) + (1.500,- x 5) tj. celkem = ,- Kč./ 1 DoPP za úklid a přípravu volební místnosti2.000,- Kč./ 1 DoPP za obálkování 671 ks x 1,-Kč./ a úklid volební místnosti v celkové výši 5.885,- Kč, odměny na dohody zaúčtovány pod Ul o 3,- Kč nižší. Obci byla na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace č.j. MF /2014/ ze dne poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč Přijetí dotace bylo zaúčtováno pod Ul na pol dokladem Č ze dne ve výši ,- Kč, přijata na účet obce u ČNB dne ověřeno na výpis Č. 27. Čerpání dotace bylo zaúčtováno pod Ul na OdPa 6117 v celkové výši ,- Kč - ověřeno na doklady Č , , , a Dotace byla čerpána na:./ kancelářské potřeby v hodnotě Kč - doloženo daňovým 8

9 dokladem Č. O vystaveným dne úhrada doložena VPD Č. 32 ze dne ,./ nákup čistících prostředků v hodnotě 181,- Kč - doloženo pokladní stvrzenkou Č ze dne úhrada doložena VPD Č. 34 ze dne ,./ cestovné ve výši 1.065,- Kč - doloženo 1CP za odvoz na školení členů OVK, dovoz volebních materiálů, volebních lístků a odvoz volebních výsledků, úhrada doložena VPD Č. 31 ze dne ,./ poštovné za distribuci volebních lístků ve výši 350,- Kč - doloženo objednávkou na 100 ks volebních lístků a potvrzením České pošty s. p. Č. 46 ze dne úhrada doložena VPD 33 ze dne ,./ občerstvení pro 6 členů volební komise (6 x 67,-) = 804,- Kč - částečná úhrada skutečných výdajů hrazených z dotace -doloženo zjednodušeným daňovým dokladem vystavenými dne za nákup občerstvení v celkové hodnotě 840,- Kč - úhrada doložena VPD Č. 35 ze dne ,./ odměny 6ti členů volební komise (1.600, ,-) + (1.300,- x 4 ) tj. celkem = 8.300,- Kč./ 1 DoPP za přípravu a úklid volební mistnosti celkem 1.800,- Kč Obci byla na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR č.j. MF /2014/1201 ze dne poskytnuta neinvestiční dotace na výdaje vzniklé obci v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výší ,- Kč. Přijetí dotace bylo zaúčtováno pod UZ na pol d. Č ze dne ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo zaúčtováno pod UZ na OdPa 6115 ve výši 8.812,- Kč - zaúčtovány doklady Č , , , Dotace bvla čerpána na:./ kancelářské potřeby v hodnotě 157,- Kč - doloženo daňovým dokladem Č. P vystaveným dne dodavatelem DITIPO, Uh. Brod - úhrada doložena VPD Č. 73 ze dne ,./ cestovné ve výši 1.424,- Kč - doloženo 1CP za odvoz na školení členů OVK, dovoz volebních materiálů, volebních lístků a odvoz volebních výsledků, úhrada doložena VPD Č. 76 ze dne ,./ poštovné za distribuci volebních lístků ve výši 350,- Kč - doloženo objednávkou na 100 ks volebních lístků a potvrzením České pošty s. p. Č. 18 ze dne úhrada doložena VPD 75 ze dne ,./ občerstvení pro 4 členy volební komise (4 x 67,-)x 2 = 536,- Kč - doloženo zjednodušeným daňovým dokladem vystavenými dne za nákup občerstvení, dodavatel M-TRIO Starý Hrozenkov - úhrada doložena VPD Č. 74 ze dne , 9

10 Klasifikace: chráněný dokumentu./ odměny 4 členy volební komise (1.600, ,-) + (1.300,- x 2 ) tj. celkem = 7.200,- Kč, z dotace uhrazeno 6.345,- Kč, rozdíl 855,-Kč se týkal zálohy na daň hrazené z rozpočtových prostředků obce../ 1 DoPP za přípravu a úklid volební místnosti celkem 1.500,- Kč Po předložení účetních dokladů k vyúčtování čerpání neinvestičních dotací na volby do Senátu Parlamentu ČR ve výši a na volby do Evropského parlamentu lze konstatovat, že nebylo zjištěno neoprávněné čerpání účelových prostředků, čerpání dotací proběhlo v souladu se Směrnicí Ministerstva financí č.j. MF /2013/ ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb, zákona o volbách Č. 247/1995 Sb. v platném znění. Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s volbami do Senátu Parlamentu ČR bylo zpracováno dne , vratka vyčíslena ve výši 6.051,- Kč, výdaje ,- Kč, pod UZ Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s volbami do Evropského Parlamentu bylo zpracováno dne , celkové výdaje činily ,- Kč, vratka vyčíslena ve výši ,- Kč. Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obci bylo zpracováno dne , celkové výdaje činily 8.812,- Kč, vratka vyčíslena ve výši ,- Kč. Finanční vypořádání dotací za rok 2014 bylo zpracováno dne , na doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR bylo čerpáno ,- Kč, vratka ve výši 6.051,- Kč, na volby do Evropského parlamentu ČR bylo čerpáno celkem ,- Kč, vratka ve výši ,- Kč, na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí bylo vyčerpáno celkem Kč, vratka ve výši ,- Kč. Vratky dotací v celkové výši ,- Kč provedeny převodem z účtu obce u KB, a. s. dne ověřeno na denní výpis při pohybu Č. 26. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Vnitřní předpis a směrnice Obec nevykazovala k žádné kapitálové příjmy, výdaje na nákup pozemků. V roce 2014 neuzavřela žádnou kupní ani směnnou smlouvu. Obec v roce 2014 nepřijala ani neplácela žádný úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc. Předloženy následující směrnice: k účetn ictví pro provedení inventarizace platná od odpisování dlouhodobého majetku platná od plán Inventur platný od o Schvalování účetní závěrky obce Vyškovec účinná od , schválená za dne dlouhodobý majetek - účinnost od Kontrola doporučuje aktualizovat a konkretizovat směrnici k cestovním náhradám, upravit směrnici o odpisován! dlouhodobého majetku v souladu se změnami pro rok Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Byly předloženy zápisy a usnesení zastupitelstva obce Vyškovec: Č. 4/2013 z , Č. 1/2014 z , Č. 2/2014 z , Č. 3/2014 z ustavující z ač. 4/2014 z Upozorněnf na dodržování 92 odst. 1) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích v 10

11 platném znění, dle kterého se zastupitelstvo obce schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Informace o o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce byly zveřejněny v souladu s 93 odst. 1) výše citovaného zákona. O průběhu zasedání zastupitelstva obce byly pořízeny zápisy, které byly podepsány starostou nebo místostarosta a určenými ověřovateli. V zápise byl uveden počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení v souladu s odst. 1) 95 zákona 128/2000 Sb., v platném znění. Peněžní fondy obce (FRB, Obec neměla v roce 2014 zřízený žádný peněžní fond. sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Účetní závěrka Účetní závěrka obce Vyškovec za rok 2013 byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 33/2014 ze dne Doložen Protokol o schválení účetní závěrky, který obsahoval identifikaci účetní jednotky, datum účetní závěrky, identifikaci osob rozhodujících o schválení, výrok o jejím schválení a vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky. Přllohou byla rozvaha, její přiloha, výkaz zisku a ztráty, zpráva o přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva. B. Zjištění I Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek č. Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. č. Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. Zákon č. 420/ /2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. Sb. 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. 11

12 II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. pod písmenem c): Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 1 odst. 2 Uvolněnému a neuvolněným 61enům zastupitelstva nebvla měsí6ní odměna poskytnuta ode dne. kdy do~/o ke zvolení nebo jmenování do funkce. starosty nedoplatek odměny -206,- Kč, u místostarosty do nedoplatek odměny - 193,- Kč a u zastupitelů od Nedoplatek -13,- Kč Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.: Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8 odst. 1 a 3 Ú6etnictvf nebylo úplné. jelikož nebyly zaú6továny všechny ú6etní pfípady týkající se ú6etního období.odstraněno C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumán! hospodaření za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 3 odst. 1 Územní celek neú6toval o skute6nostech, které jsou předmětem ú6etnictví, do období. s nímž tyto skute6nosti věcně a 6asově souvisí. II. Při přezkoumání hospodaření obce Vyškovec za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmo c) [ 10 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Vyškovec za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podfl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,20% 5,03 % 0,00% Vyškovec dne 3. dubna 2015 Ivana Šebestová kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 12

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINARE. IČ: 00236578 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_069439/2012/KUSK 00175612013/KUSK Stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V VINARE IČ: 00236578 za rok 2012 Přezkoumání 28.2.2013 se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY. IČ: 00235571 za rok 2010 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 03802312010IKUSK 007555/20111KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce NEBOVIDY IČ: 00235571 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE. IČ: 00640212 za rok 2013 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 077920/2013/KUSK 102165/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce BRATČICE IČ: 00640212 za

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ

DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ ZÁLABÍ Krajsk'" úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_077713/2012/KUSK Stejnopis č. Q_ Čj.: 006038/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ MIKROREGIONU KOLÍNSKÉ

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2012 Krajsk" úřad Středočeského krai e.:..... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 04091212012IKUSK Čj.: 000139/2013IKU K Stejnopis č. :2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013

Zpráva č. 454/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: 00542342 za rok 2013 - rajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KRENEK. IČ: 00236985 za rok 2013 Zborovská 11 150 2] Praha 5 SpZn: Čj. SZ 08167012013/KUSK 005753/2014/KUSK Stejnopis č. ;L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v KRENEK IČ: 00236985 za rok 2013 Přezkoumání 2l.5.2014 se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE. IČ: 00473481 za rok 2012 Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 058954/2012/KUSK 001543/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 'V 'V RATMERICE IČ: 00473481 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE. Ič: 00242268 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 090270/2013/KUSK 003395120 14/KUSK Stejnopis č. / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce HŘIMĚŽDICE Ič: 00242268 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ

DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 095034/2013/KUSK 102700/20 13/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION ŽELIVKA - SVAZEK OBCÍ IČ: 70805253 za rok 2013 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Josef Chromý - starosta Marie Čížková. - účetní. Stránka 1

Josef Chromý - starosta Marie Čížková. - účetní. Stránka 1 Josef Chromý - starosta Marie Čížková - účetní Stránka 1 .,: ~~~~~f;enínebyly zjištěny chyby a nedostatky.:~.y;~~~.n~.y l,tstan~xleni?)i:z-ál(qlíl'ač. 420/2004 Sb..,.. ' účetnictví vedené územním celkem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ÚŽICE. IČ: 00236543 za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ÚŽICE. IČ: 00236543 za rok 2009 Zborovská 11 15O21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ_102944/2009/KUSK 006846/20 1O/KUSK Stejnopis č. b Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ÚŽICE IČ: 00236543 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENI PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 29627/2013-0EKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Dvory,

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více