Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument"

Transkript

1 - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 3. dubna 2015 Ivana Šebestová KUZL 1201/2014 KUSP 59158/2014 KŘ Zpráva č. 107/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyškovec, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (konečné přezkoumání) na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Vyškovec Vyškovec Starý Hrozenkov Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání Ivana Šebestová Obec Vyškovec zastupovali: starosta obce: Bohumil Hodulík účetní: Lenka Jakůjová Krajský úřad Zlínského tř. Tomáše Bati 21, Zlín kraje IČ: tel.: , fax: e-rnail: ky.cz,

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu 15 dnů přede dnem jeho projednáni v zastupitelstvu obce na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujlclm dálkový přistup od do v souladu s 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při sestavování rozpočtu bylo použito příslušných položek rozpočtové skladby v souladu s 12 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Pravidla rozpočtového provizoria Vzhledem k tomu, že rozpočet obce Vyškovec byl schválen před I. lednem rozpočtového roku, neřídilo se jeho rozpočtové hospodaření pravidly rozpočtového provizoria v souladu s 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová Rozpočtový Schválený Závěrečný opatření výhled rozpočet účet Rozpočet byl v průběhu roku 2014 upravován, změny rozpočtu provedené ve výkazu pro hodnoceni plněni rozpočtu FIN 2-12 M za období 12/2014 byly doloženy rozpočtovými opatřeními č. 1-4 v souladu s ustanovením 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtová opatření byla schválena usneseními zastupitelstva obce e. 1/2014 ze dne , č. 2/2014 ze dne a rozpočtové opatření č. 3 a 4 usnesen lm za č. 4/2014. Rozpočet byl k plněn po konsolidaci v příjmové části na 98,75 %, ve výdajové části na 93,71 %. Finanční hospodaření obce se řídilo jejím ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem v souladu s 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územnich rozpočtů v platném znění. Rozpočtový výhled byl sestaven na období v souladu s 3 výše citovaného zákona. a byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 1/2013 ze dne Rozpočet na rok 2014 byl projednán a schválen usnesením zastupitelstva obce č. 4/2013 dne jako vyrovnaný, příjmy i výdaje ve výši ,- Kč - závazné ukazatele rozpočtu. Počáteční stav bankovních účtů k činil ,- Kč. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě v době od do způsobem umožňujícím dálkový přístup tj. nejméně 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obce vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu v souladu s 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Závěrečný účet obce za rok 2013, jehož součástí byla zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, byl schválen bez výhrad usnesením zastupitelstva obce e. 2/2014 ze dne v souladu s 17 odst. 7 písmo a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 2

3 Bankovní výpis Obec měla v roce 2014 zřízeny 2 bankovní ZBÚ u KB, a. s. č /0100 účet Dotace u ČNB č. č /0710 účty: Evidence majetku Faktura Inventurní soupis majetku a závazků Evidence zavedena v ručně vedených knihách za jednotlivé druhy majetku a programem Gordic, duplicitně vedena ručně v inventární knize, zůstatek účtu 031 k neodpovídal zůstatku uvedenému v rozvaze. DDHM byl veden na účtu 028 od hodnoty 3.000,- Kč. Dodavatelské faktury Předmětem kontroly byly dodavatelské faktury přijaté v měsíci listopadu a prosinci 2014 zaevidované v knize došlých faktur' pod č v návaznosti na jejich zaúčtování a úhradu - ověřeno na denní bankovní výpisy KB, a. s. Č. 132 ze dne , Č. 135 ze dne , Č. 137 ze dne ,č. 139 z , Č. 140 ze dne , Č. 141 ze dne , Č. 142 ze dne , Č. 150 ze dne , Č. 152 z a Č. 155 z Dodavatelské faktury byly opatřeny dokladem o zaúčtování, který obsahoval datum zaúčtování účetního případu, číslo účtu, položku rozpočtové skladby a podpis o schválení účetního případu a podpis účtujícího. Faktury nebyly plně v souladu se zákonem 320/2001 Sb., v platném znění opatřeny dokladem o finanční kontrole, který by plně splňoval náležitosti vyplývající z citovaného zákona. Dle Přílohy Č. 1 Směrnice pro provedení inventarizace Plánu inventur sestaveného dne v souladu s ust. 5 vyhl. Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků byly vydány pokyny pro zabezpečení řádné inventarizace majetku a závazků k , plán obsahoval složení inventarizační komise, datum zpracování inventarizační zprávy, datum proškolení členů inventarizační komise, fyzická inventarizace bude provedena k , bude ukončena do (soupis položek k Kniha došlých faktur Doložena Prezenční listina o proškolení inventarizační komise k provedení inventarizace. Inventarizace byla provedena k Inventurní soupisy za jednotlivé inventarizované účty byly zpracovány programem Gordic, podrobné soupisy byly vyhotoveny ve Wordu. Soupisy obsahovaly datum vyhotovení, obsahovaly datum zahájení a ukončení inventarizace. Soupisy byly vyhotoveny za jednotlivé druhy majetku, obsahovaly podpisy členů inventarizační komise, v souladu s vyhl. Č. 270/2010 Sb., neobsahovaly jména osob, které jsou členy inventarizační komise. Inventarizační zpráva obsahovala datum, ke kterému byla inventarizace provedena, její zahájení a ukončení, složení inventarizační komise, soupis účtů s uvedením skutečných stavů, konstatování, že inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictvi a směrnicí pro provedení inventarizace, bylo provedeno odsouhlasení s účetní evidencí, zápis sepsán dne , obsahoval podpisy členů inventarizační komise a starosty obce Zpracována ručně, obsahovala potřebné náležitosti. V i. pololetí roku 2014 byly zaevidovány dodavatelské faktury Č K nebyly na rozvahovém účtu vykázány neuhrazené dodavatelské faktury zaevidované pod Č. 61 a 62 v celkové hodnotě 1.693,26 - viz rozvaha. Kniha odeslaných faktur Vedena ručně, v roce 2014 zaevidovány odběratelské faktury 1-6, neuhrazené odběratelské faktury 2013/1 a 2014/2 v celkové výši ,- Kč vykázány k na rozvahovém účtu

4 Klasifikace: chráněný dokumentu Odměňování zastu pitelstva členů Odměny za výkon neuvolněných členů zastupitelstva obce Vyškovec byly za měsíce leden - září 2014 vypláceny ve výši stanovené usnesením zastupitelstva obce Č. 3/2011 ze dne a nepřekročili odměny stanovené nařízením vlády Č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům ZO ve znění nařízení vlády č. 459/2013, usnesením ZO č. 1/2014 z bylo schváleno navýšení měsíční odměny pro neuvolněného starostu obce od v maximální výši v souladu s nařízením vlády Č. 37/2003 Sb. v platném znění. Byla provedena kontrola odměn vyplacených neuvolněným zastupitelům za měsíc říjen 2014 do 10. Dne (volby do zastupitelstev) - odměny byly vyplaceny ve správné výši. Dále bvla provedena kontrola odměna za měsíc listopad 2014: u starosty do odměna Kč od odměna Kč Celkem za listopad ,- Kč Vyplaceno dle mzdových listů Kč Nedoplatek odměny -206,- Kč u místostarosty do Kč od Kč Celkem za listopad 2014 nedoplatek 539,- Kč Vyplaceno dle mzdových listů Kč Nedoplatek odměny -193,- Kč u zastupitelů od mělo být Kč bylo vyplaceno Kč Nedoplatek -13,- Kč Další odměny nad rámec cit nařízení vlády vyplaceny nebyly. Pokladní doklad Příjmy v hotovosti byly vybírány na číslované příjmové pokladní doklady vyhotovené ve dvou kopiích. 2. kopie archivovány v očíslovaných a sečtených blocích. Předmětem kontroly byly výdajové pokladní doklady za leden - únor 2014 (d. č. 1-12) a za září 2014 (d. č ) v návaznosti na prvotní doklady a zápisy ve výdajové pokladní knize. Pokladní kniha (deník) Příjmy vybírané v hotovosti byly zapisovány do ručně vedené příjmové pokladní knihy, strany PPK číslovány. Zůstatek pokladní hotovosti v příjmové pokladně byl k ve výši 1.950,- Kč - kontrolou bylo zjištěno, že nebyl k vykázán na rozvahovém účtu 261. Poslední zápis v příjmové pokladní knize ze dne PPD Č příjem poplatku za psa ve výši 50.- Kč. zůstatek ve výši Kč. Příloha Rozvaha rozvahy Výdaje v hotovosti byly zapisovány do výdajové pokladní knihy zpracované ručně. uzavírána měsíčně. K byl dle zápisu zůstatek pokladní hotovosti ve výdajové pokladní knize 13,659,- Kč - poslední zápis ze dne PPD Č příjem hotovosti z příjmové pokladny ve výši Kč. Zůstatek byl vykázán na rozvahovém účtu 261. Zpracována programem Gordic, předložena za období 12/2014. Účetní jednotka předložila rozvahu zpracovanou dne se stavem k Rozvahové účty. jimiž se následující účetní období zahajuje byly ověřeny na zůstatky vykázané k nebyly zjištěny rozdíly, 4

5 Aktiva celkem se ve výši ,10 Kč rovnala pasívům celkem. Stálá aktiva byla vykázána ve výši ,12 Kč. Korekce vykázaná na účtech 018, 019, 021, 022 a 028 v celkové výši ,30 Kč byla shodná se zůstatky vykázanými k na oprávkových účtech 078, 079, 081, 082 a 082. Namátkově byly k kontrolovány rozvahové účty: Účet Ostatní dlouhodobý finanční majetek - vykázán ve výši ,- Kč- jednalo se o 200 ks akcií ČS vykázaných ve jmenovité hodnotě 100,- Kč/akcie - ověřeno na výpis z účtu majitele k zadanému datu včetně zástava PPN účtu KB, a. s. se stavem k bez rozdílu. Akcie jsou v účetnictví obce vedeny v souladu s 27 odst. 7 zákona o účetnictví v pořizovací hodnotě. Účet Odběratelé - vykázaný zůstatek ve výši ,- Kč, jednalo se o odběratelskou fakturu Č. 2013/1 vystavenou dne , splatnou do a neuhrazenou odběratelskou fakturu Č. 2014/2 vystavenou dne ve výši ,- Kč splatnou , faktury vystavené na odběratele Valmont ČR, spol s. r. o., Nové Sady, Brno za poplatky z ubytování a rekreační pobyty z rekreační chaty. Účet Základní běžný účet - vykázán zůstatek ve výši ,22 Kč - ZBÚ u KB a. s. č /0100 ve výši ,73 Kč - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 158 z a zůstatkem účtu u ČNB Dotace ÚSC č /0710 ve výši ,49 Kč - ověřeno na výpis Č. 29 z bez rozdílu. Účet Jiné pohledávky z hlavní činnosti vykázány ve výši ,- Kč - jednalo se o nedoplatky za odpady ( ) ve výši ,- Kč a nedoplatek ze psa ( ) ve výši 100,- Kč - ověřeno na pomocnou evidenci vedenou v sešitě za roky , evidence vedena nepřehledným způsobem, nedoplatky ověřeny na zůstatek vykázaný v hlavní knize za 12/2014. Účet Pokladna - vykázaný nulový zůstatek Poslední zápis v příjmové pokladně dne převod hotovosti ve výší 2.000,- Kč do výdajové pokladny, poslední zápisze dne odvod hotovosti ve výši 2.000,- Kč na ZBÚ obce u KB, a. s. - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 157 ze dne Účet Dodavatelé - vykázán ve výši ,- Kč - byla zde vykázána neuhrazená dodavatelská faktura zaevidovaná pod Č za terénní úpravy se splatností k do dne kontroly neuhrazena. Účetní doklad Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví programem Gordic, předmětem účetnictví byly skutečnosti týkající se účetního období roku U dodavatelských faktur byla provedena finanční kontrola v souladu se zákonem Č. 320/2001 Sb., faktury byly opatřeny podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetnf. Účetní doklady byly zakládány v členění na pokladní doklady příjmové a výdajové, faktury přijaté, vydané, vnitřní účetní doklady byly zakládány u bankovních výpisů. Byly označeny souvislými číselnými řadami a opatřeny podpisy osob odpovědných za účetní případ a za jeho zaúčtování - v souladu s aktualizacemi podpisových vzorů, které jsou součástí Směrnice k vedení účetnictví platné od , aktualizace provedena dne nová účetní obce - na DoPP, naposledy aktualizováno dne pracovní poměr účetní na základ pracovní smlouvy. 5

6 Účtový Výkaz plnění rozvrh pro hodnocení rozpočtu Zpracován programem Gordic pro rok 2014, k dispozici v PC Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu byl zpracován dne za období 12/2014 programem Gordic. Obsahoval předepsané náležitosti stanovené vyhl. 449/2009 Sb. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhl. 10/2013 Sb. Daňové příjmy " ,50 Nedaňové příjmy " ,80 Kapitálové příjmy 0,- Přijaté dotace ,- Příjmy celkem ,30 Konsolidace příjmů (pol. 4134) ,- Příjmy celkem po konsolidaci ,30 Běžné výdaje ,85 Kapitálové výdaje 0,- Výdaje celkem ,85 Konsolidace výdajů ((5345) ,- Výdaje celkem po konsolidaci ,85 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci ,45 Počáteční stav účtů k ,77 Operace z peněž. účtů nemaj char. P ani V vlád. sektoru (8901l ,- = konečný zůstatek účtu k ,22 Kč byl souhlasný s účtováním na sestavách a se zůstatkem ZBÚ u KB a. s. Č /0100 ve výši ,73 Kč - ověřeno na denní bankovní výpis při pohybu Č. 158 z a zůstatkem účtu u ČNB Dotace ÚSC Č /0710 ve výši ,49 Kč - ověřeno na výpis Č. 29 z bez rozdílu. Konsolidace příjmů na pol ve výši ,- Kč (provedeno ve výši ,- Kč dne , ,- Kč ze dne a ve výši ,- Kč ze dne jednalo se o převod dotací poskytnutých na volby na účet obce) se týkaly převodu prostředků z účtu ČNB na účet ZBÚ u KB, a. s., částka ,- Kč se týkala převodu důchodu svěřence z účtu obce u KB, a. s. na jeho účet. Výkaz zisku a ztráty Zpracován dne programem Gordic za období 12/2014, obsahoval předepsané náležitosti. Výkaz zisku a ztráty k Náklady celkem byly vykázány ve výši ,6 Kč Výnosy byly vykázány v celkové výši ,29Kč Výsledek hospodaření běžného účet. období (ztráta) ,64 Kčvykázán v rozvaze za 12/2014. Nejvyšší podíl nákladů za hlavní činnost činily náklady na,ostatní služby (účet 518) - vykázány ve výši ,45 Kč.tj, 39,23 %, náklady na opravu a udržování (účet 511) ve výši ,- Kč, tj. 20,02 % a mzdové náklady (účet 521) vykázány ve výši ,- Kč, tj. 18,45 % celkových nákladů. Nejvyšší podíl výnosů za hlavní činnost činily výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (účet 684) - vykázány ve výši ,- Kč tj. 41,56 %, výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (účet 682) vykázány ve výši ,57 Kč, tj 20,47 %, výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (účet 681) - vykázány ve výši ,11 Kč,tj. 18,64 % z výnosů. 6

7 Namátková kontrola nákladových a vvnosových účtů na položky rozpočtové skladby: Účet Cestovné ve výši ,- Kč na pol Účet Výnosy ze sdílené daně z příjmů FO ve výši ,11 Kč na pol. 1111, 1112, 1113 Účet Výnosy ze sdílené daně z příjmů PO ve výši ,57 Kč na pol Účet Výnosy ze sdílené daně z DPH ve výši ,- Kč na pol Zřizovací listina příspěvkových organizací Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Obec není zřizovatelem příspěvkové organizace ani organizační složky. V průběhu roku 2014 přijala obec následující dotace: neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve výši ,- Kč (přijetí zaúčtováno pod UZ na pol. 4111), dotace byla obci poskytnuta na základě Rozhodnutí z MF ČR č.j. MF /2013/ ze dne 8. ledna Přijetí dotace bylo zaneseno do rozpočtu obce v rámci rozpočtového opatřenf Č. 1 schvá/eného usnesením za č. 1/2014 dne 21. Š. 2014, neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč (přijetí dotace zaúčtováno pod UZ na pol. 4111), dotace byla obci poskytnuta na základě Rozhodnutí Ministerstva financí ČR čj. MF-37350/2014/ ze dne 9. května Přijetí dotace bylo zaneseno do rozpočtu obce v rámci rozpočtového opatření Č. 2 schváleného usnesením za č. 2/2014 dne , neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé obci v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výši ,- Kč (přijetí dotace bylo zaúčtováno pod UZ na pol. 4111), dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR č.j. MF /2014/1201 ze dne , dotace byla přijata na účet obce u ČNB dne ověřeno na výpis Č. 19. Navýšenf provedeno rozpočtovým opatřenfm č. 3 schváleným usnesením za usnesením za č. 4/2014. neinvestiční přijatý transfer ze SR na výkon státní správy ve výši ,- Kč (zaúčtován na pol. 4112), celková výše příspěvku je vypočtena na základě Přílohy č. 8 zák. Č. 475/2013 Sb. a zaokrouhluje se na celé stokoruny. Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání. Na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní není součástí finančního vztahu příspěvek na školství, o odpovídající objem příspěvku na školství byly posíleny sdílené daně obcí. K přijala obec z výše uvedené dotace na účet ,- Kč, dotace je KÚZK uvolňována v návaznosti na převody z MF ČR. Dotace byla součástí rozpočtu obce na rok 2014 schváleného usnesením za č. 4/2013 dne , Čerpání dotací Obci byla na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR č.j. MF /2013/ ze dne poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve 7

8 výši ,- Kč. Přijetí dotace bylo zaúčtováno pod Ul na pol dokladem č ze dne ve výši ,- Kč, přijata na účet obce u ČNB dne ověřeno na výpis Č. 2. Čerpání dotace bylo zaúčtováno pod Ul na OdPa 6114 v celkové výši Kč - ověřeno na doklady zaúčtované pod Č , , Dotace byla čerpána na:./ nákup kancelářských potřeb v hodnotě 650,- Kč - doloženo paragonem Č. 011/2014 vystaveným dne na nákup flasch disku v hodnotě 240,- Kč z dotace provedena částečná úhrada ve výši 200,- Kč a zjednodušeným daňovým dokladem Č. M ze dne na částku 410,- Kč- - úhrada doložena VPD Č. 4 ze dne ,./ cestovné ve výši 2.407,- Kč,- Kč - doloženo CP za cestu na školení OVK, dovoz materiálu, dovoz hlasovacích lístků, odvoz výsledků, úhrada doložena VPD Č. 3 ze dne ,./ nákup čistících prostředků v hodnotě 306,- Kč - doloženo účtenkou Č vystavenou dne úhrada doložena VPD 7 ze dne ,./ poštovné za distribuci volebních lístků ve výši 350,- Kč - doloženo objednávkou na 100 ks volebních Ifstků a potvrzením České pošty s. p. Č. 20 ze dne úhrada doložena VPD 6 ze dne ,./ občerstvení pro 7 členů volební komise za I. a II. kolo voleb (6 x 67,-) x 4 = 1.876,- Kč -doloženo 4 zjednodušenými daňovými doklady vystavenými dne a za nákup občerstveníúhrada doložena VPD Č. 5 ze dne ,./ odměny 7ti členů volební komise za I. a II. kolo voleb + 200,- Kč, tj. (1.800, ,-) + (1.500,- x 5) tj. celkem = ,- Kč./ 1 DoPP za úklid a přípravu volební místnosti2.000,- Kč./ 1 DoPP za obálkování 671 ks x 1,-Kč./ a úklid volební místnosti v celkové výši 5.885,- Kč, odměny na dohody zaúčtovány pod Ul o 3,- Kč nižší. Obci byla na základě Rozhodnutí Ministerstva financí o poskytnutí dotace č.j. MF /2014/ ze dne poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zajištění výdajů vzniklých obci v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč Přijetí dotace bylo zaúčtováno pod Ul na pol dokladem Č ze dne ve výši ,- Kč, přijata na účet obce u ČNB dne ověřeno na výpis Č. 27. Čerpání dotace bylo zaúčtováno pod Ul na OdPa 6117 v celkové výši ,- Kč - ověřeno na doklady Č , , , a Dotace byla čerpána na:./ kancelářské potřeby v hodnotě Kč - doloženo daňovým 8

9 dokladem Č. O vystaveným dne úhrada doložena VPD Č. 32 ze dne ,./ nákup čistících prostředků v hodnotě 181,- Kč - doloženo pokladní stvrzenkou Č ze dne úhrada doložena VPD Č. 34 ze dne ,./ cestovné ve výši 1.065,- Kč - doloženo 1CP za odvoz na školení členů OVK, dovoz volebních materiálů, volebních lístků a odvoz volebních výsledků, úhrada doložena VPD Č. 31 ze dne ,./ poštovné za distribuci volebních lístků ve výši 350,- Kč - doloženo objednávkou na 100 ks volebních lístků a potvrzením České pošty s. p. Č. 46 ze dne úhrada doložena VPD 33 ze dne ,./ občerstvení pro 6 členů volební komise (6 x 67,-) = 804,- Kč - částečná úhrada skutečných výdajů hrazených z dotace -doloženo zjednodušeným daňovým dokladem vystavenými dne za nákup občerstvení v celkové hodnotě 840,- Kč - úhrada doložena VPD Č. 35 ze dne ,./ odměny 6ti členů volební komise (1.600, ,-) + (1.300,- x 4 ) tj. celkem = 8.300,- Kč./ 1 DoPP za přípravu a úklid volební mistnosti celkem 1.800,- Kč Obci byla na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva financí ČR č.j. MF /2014/1201 ze dne poskytnuta neinvestiční dotace na výdaje vzniklé obci v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí ve výší ,- Kč. Přijetí dotace bylo zaúčtováno pod UZ na pol d. Č ze dne ve výši ,- Kč. Čerpání dotace bylo zaúčtováno pod UZ na OdPa 6115 ve výši 8.812,- Kč - zaúčtovány doklady Č , , , Dotace bvla čerpána na:./ kancelářské potřeby v hodnotě 157,- Kč - doloženo daňovým dokladem Č. P vystaveným dne dodavatelem DITIPO, Uh. Brod - úhrada doložena VPD Č. 73 ze dne ,./ cestovné ve výši 1.424,- Kč - doloženo 1CP za odvoz na školení členů OVK, dovoz volebních materiálů, volebních lístků a odvoz volebních výsledků, úhrada doložena VPD Č. 76 ze dne ,./ poštovné za distribuci volebních lístků ve výši 350,- Kč - doloženo objednávkou na 100 ks volebních lístků a potvrzením České pošty s. p. Č. 18 ze dne úhrada doložena VPD 75 ze dne ,./ občerstvení pro 4 členy volební komise (4 x 67,-)x 2 = 536,- Kč - doloženo zjednodušeným daňovým dokladem vystavenými dne za nákup občerstvení, dodavatel M-TRIO Starý Hrozenkov - úhrada doložena VPD Č. 74 ze dne , 9

10 Klasifikace: chráněný dokumentu./ odměny 4 členy volební komise (1.600, ,-) + (1.300,- x 2 ) tj. celkem = 7.200,- Kč, z dotace uhrazeno 6.345,- Kč, rozdíl 855,-Kč se týkal zálohy na daň hrazené z rozpočtových prostředků obce../ 1 DoPP za přípravu a úklid volební místnosti celkem 1.500,- Kč Po předložení účetních dokladů k vyúčtování čerpání neinvestičních dotací na volby do Senátu Parlamentu ČR ve výši a na volby do Evropského parlamentu lze konstatovat, že nebylo zjištěno neoprávněné čerpání účelových prostředků, čerpání dotací proběhlo v souladu se Směrnicí Ministerstva financí č.j. MF /2013/ ze dne 19. prosince 2013 o postupu obcí a krajů při financování voleb, zákona o volbách Č. 247/1995 Sb. v platném znění. Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s volbami do Senátu Parlamentu ČR bylo zpracováno dne , vratka vyčíslena ve výši 6.051,- Kč, výdaje ,- Kč, pod UZ Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s volbami do Evropského Parlamentu bylo zpracováno dne , celkové výdaje činily ,- Kč, vratka vyčíslena ve výši ,- Kč. Předběžné vyúčtování výdajů souvisejících s volbami do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obci bylo zpracováno dne , celkové výdaje činily 8.812,- Kč, vratka vyčíslena ve výši ,- Kč. Finanční vypořádání dotací za rok 2014 bylo zpracováno dne , na doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR bylo čerpáno ,- Kč, vratka ve výši 6.051,- Kč, na volby do Evropského parlamentu ČR bylo čerpáno celkem ,- Kč, vratka ve výši ,- Kč, na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí bylo vyčerpáno celkem Kč, vratka ve výši ,- Kč. Vratky dotací v celkové výši ,- Kč provedeny převodem z účtu obce u KB, a. s. dne ověřeno na denní výpis při pohybu Č. 26. Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Vnitřní předpis a směrnice Obec nevykazovala k žádné kapitálové příjmy, výdaje na nákup pozemků. V roce 2014 neuzavřela žádnou kupní ani směnnou smlouvu. Obec v roce 2014 nepřijala ani neplácela žádný úvěr, půjčku ani návratnou finanční výpomoc. Předloženy následující směrnice: k účetn ictví pro provedení inventarizace platná od odpisování dlouhodobého majetku platná od plán Inventur platný od o Schvalování účetní závěrky obce Vyškovec účinná od , schválená za dne dlouhodobý majetek - účinnost od Kontrola doporučuje aktualizovat a konkretizovat směrnici k cestovním náhradám, upravit směrnici o odpisován! dlouhodobého majetku v souladu se změnami pro rok Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Byly předloženy zápisy a usnesení zastupitelstva obce Vyškovec: Č. 4/2013 z , Č. 1/2014 z , Č. 2/2014 z , Č. 3/2014 z ustavující z ač. 4/2014 z Upozorněnf na dodržování 92 odst. 1) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích v 10

11 platném znění, dle kterého se zastupitelstvo obce schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Informace o o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce byly zveřejněny v souladu s 93 odst. 1) výše citovaného zákona. O průběhu zasedání zastupitelstva obce byly pořízeny zápisy, které byly podepsány starostou nebo místostarosta a určenými ověřovateli. V zápise byl uveden počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení v souladu s odst. 1) 95 zákona 128/2000 Sb., v platném znění. Peněžní fondy obce (FRB, Obec neměla v roce 2014 zřízený žádný peněžní fond. sociální, apod.) - pravidla tvorby a použití Účetní závěrka Účetní závěrka obce Vyškovec za rok 2013 byla schválena usnesením zastupitelstva obce č. 33/2014 ze dne Doložen Protokol o schválení účetní závěrky, který obsahoval identifikaci účetní jednotky, datum účetní závěrky, identifikaci osob rozhodujících o schválení, výrok o jejím schválení a vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení účetní závěrky. Přllohou byla rozvaha, její přiloha, výkaz zisku a ztráty, zpráva o přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva. B. Zjištění I Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek č. Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. č. Zákon 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. Zákon č. 420/ /2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. Sb. 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. 11

12 II. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. pod písmenem c): Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. 1 odst. 2 Uvolněnému a neuvolněným 61enům zastupitelstva nebvla měsí6ní odměna poskytnuta ode dne. kdy do~/o ke zvolení nebo jmenování do funkce. starosty nedoplatek odměny -206,- Kč, u místostarosty do nedoplatek odměny - 193,- Kč a u zastupitelů od Nedoplatek -13,- Kč Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v 10 odst. 3 písmo c) zákona č. 420/2004 Sb.: Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 8 odst. 1 a 3 Ú6etnictvf nebylo úplné. jelikož nebyly zaú6továny všechny ú6etní pfípady týkající se ú6etního období.odstraněno C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumán! hospodaření za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 3 odst. 1 Územní celek neú6toval o skute6nostech, které jsou předmětem ú6etnictví, do období. s nímž tyto skute6nosti věcně a 6asově souvisí. II. Při přezkoumání hospodaření obce Vyškovec za rok 2014 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmo c) [ 10 odst. 3 písmo b) zákona Č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona Č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Vyškovec za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podfl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,20% 5,03 % 0,00% Vyškovec dne 3. dubna 2015 Ivana Šebestová kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 12

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více