Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2014/4663 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2014/4664 1) provedla rozpočtová opatření č. 34 s 35 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4665 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba parkoviště - farní úřad římskokatolické církve v Třinci takto: 1. T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/112/Ku na výstavbu parkoviště mezi městem Třinec a firmou T-DEX, s. r. o., se sídlem Oldřichovice 175, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 14)

2 usnesením č. 2014/4666 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce otopné soustavy bytového domu č. p na ul. Alešova v Třinci takto: 1. ORLOTECH, s. r. o., Žofinská 604, Orlová-Poruba IČ HAMROZI, s. r. o., Polní 411, Třinec-Staré Město IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/108/He na rekonstrukci otopné soustavy bytového domu č. p na ul. Alešova mezi městem Třinec a firmou ORLOTECH, s. r. o., se sídlem Žofinská 604, Orlová - Poruba, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4667 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických a časových důvodů, na veřejnou zakázku pod názvem Turistická chata Javorový zajištění svislé konstrukce, havarijní stav uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/109/Du na akci Turistická chata Javorový zajištění svislé konstrukce, havarijní stav se společností STAVBY A STATIKA, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec-Staré Město, 1. máje 230, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4668 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/030/Li na vypracování projektové dokumentace Prodloužení kanalizačního řadu ul. Šeříková, Třinec se společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraží 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4669 uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění výkonu technického dozoru investora č. 2014/02/111/Du stavby Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku se společností 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4670 uzavřít smlouvu o výkonu autorského dozoru č. 2014/02/110/Du Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku se společností FIALA ARCHITECTS, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec-Kanada, Na Zákopech 250, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 14)

3 usnesením č. 2014/4671 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/048/Ža na akci MŠ Štefánikova 772, Třinec rekonstrukce elektroinstalace se společností REMER, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Hřbitovní 429, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4672 uhradit z rozpočtu města Třinec, organizační jednotky 10 (odbor dopravy), za společnost SiTom servis, s. r. o., Milíkov 12, PSČ , IČ , spotřebu elektrické energie, náklady za přípravu zápustných rozvaděčů a náklady spojené s uzavřením komunikace v rámci akce Třinec Cup/Třinec Gastro Show na nám. Svobody konané dne usnesením č. 2014/4673 zveřejnit záměr města pronajmout nemovité věci drobné stavby a část pozemku parc. č. 71/2 (zpevněná plocha), vše v k. ú. Kojkovice u Třince, obec Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, na dobu neurčitou, za dohodnutou cenu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4674 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout vykoupit spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 pozemku, trvalý travní porost, o výměře 107 m 2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 pozemku, orná půda, o výměře 5 m 2, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, od pana J. M., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/368/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout vykoupit spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 pozemku, trvalý travní porost, o výměře 107 m 2 a spoluvlastnický podíl ve výši id 1/3 pozemku, orná půda, o výměře 5 m 2, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, od pana P. G., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/369/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout nevykoupit pozemek, zahrada, o výměře m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec, od pana P. G., bytem Třinec. usnesením č. 2014/4675 a) ukončit nájemní smlouvu č. 2003/05/288 ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem Václavem Motykou (nar ), místem podnikání Sosnová 388, Třinec-Dolní Líštná, PSČ , IČ , a to dohodou ke dni , Strana 3 (celkem 14)

4 b) uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2014/05/387/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4676 zveřejnit záměr města prodat část pozemku, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 17 m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určeným zájemcům, spoluvlastníkům sousední nemovitosti, panu D. M. a panu M. K., oba bytem Třinec, za kupní cenu dle znaleckého posudku. usnesením č. 2014/4677 zveřejnit záměr prodloužení doby nájmu o 1 rok do v nájemních vztazích založených a) nájemní smlouvou č. 2008/05/312/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní A. W., bytem Třinec, na pronájem části pozemku v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej ovoce, zeleniny a balených potravin, b) nájemní smlouvou č. 2008/05/308/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem R. S., bytem Třinec, na pronájem části pozemku v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej pečiva, c) nájemní smlouvou č. 2008/05/309/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní M. N., bytem Třinec, na pronájem části pozemku v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej květin, d) nájemní smlouvou č. 2008/05/198/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní E. G., bytem Jablunkov, na pronájem části pozemku v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej textilu, tabáku, rybářských potřeb a potravin. usnesením č. 2014/4678 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 923/3 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014/05/365/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 682/8 v k. ú. Český Puncov a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, Strana 4 (celkem 14)

5 b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014/05/374/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti CPI BYTY, a. s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění a vedení vodovodního řadu a vodovodních přípojek na částech pozemků parc. č. 146/2 a 33 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014/05/375/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4679 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení zemního vedení NN na částech pozemků parc. č. 923/3 a 926/23 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/366/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 2386/2 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/370/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení zemního vedení NN na části pozemku parc. č. 750/6 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/367/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 5 (celkem 14)

6 usnesením č. 2014/4680 a) neposkytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2012/05/132/Ul ze dne uzavřené na dobu neurčitou, v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+4 ve 2. nadzemním podlaží v domě na ul. nám. Míru v Třinci, který je součástí pozemku v k. ú. a obci Třinec, paní E. N., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2013/05/285/Ul ze dne uzavřené na dobu určitou do , v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v 7. nadzemním podlaží v domě na ul. Tyršově v Třinci, postaveném na pozemku v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní J. L., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/377 a 378/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4681 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. 1. máje v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 861 v k. ú. a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem panem J. C., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení paní Barboře B. P., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/379/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem J. C., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r a r. 2013, dluhu na nákladech soudního řízení spočívajícího v úhradě kolku ve výši Kč a Kč městem Třinec a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne , paní B. P., bytem Třinec, b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2014/05/380/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4682 uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/381/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+4 ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 859/3 v k. ú. a obci Třinec, s paní M. S. a paní T. N., obě bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 6 (celkem 14)

7 usnesením č. 2014/4683 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní Š. D., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/382/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4684 a) prodloužit nájemní smlouvu č. 2012/05/576/Ul ze dne s panem R. S., bytem Třinec, b) uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2012/05/576/Ul na dobu 2 let ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu v případě řádného plnění povinností vyplývajících z nájmu, v opačném případě postupovat dle Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince. usnesením č. 2014/4685 revokovat usnesení číslo 2014/4587 ze 126. schůze rady města ze dne ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 1103/2 o výměře 200 m 2. v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, společnosti ALPINE Bau CZ, s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, ul. Jiráskova 613/13, PSČ , IČ , za účelem uložení recyklátu získaného rekonstrukcí ul. Frýdecká, Třinec, za cenu dle Ceníku ve výši 63 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu určitou od do a uzavření nájemní smlouvy č. 2014/05/360/Př. usnesením č. 2014/4686 1) doporučila zastupitelstvu města neumožnit manželům D. P. a M. P., bytem Třinec, splácení dluhu spojeného s užíváním bytu na ul. Hraniční v Třinci měsíčními splátkami ve výši 500 Kč a požadovat jeho splacení najednou. usnesením č. 2014/4687 zveřejnit záměr města poskytnout slevu z nájemného za místnost č. 1.5 ve výměře 21,68 m² ze současných Kč/m²/rok na 600 Kč/m²/rok, ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/358/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Ivankou Dordovou, místem podnikání Třinec, Hrádek 197, PSČ , IČ , na pronájem prostorů sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pro období Strana 7 (celkem 14)

8 usnesením č. 2014/4688 ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2012/12/025/Ru ze dne , uzavřenou mezi panem Miroslavem Raškou, místem podnikání Třinec, Tyra 42, PSČ , IČ a) pronajmout místnost č. 1.5 ve výměře 13,39 m² 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 103 Třinec Tyra, za účelem rozšíření stávajícího předmětu nájmu o skladový prostor, za cenu dle Ceníku ode dne , b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2012/12/025/Ru ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č. 2008/12/01/Ru ze dne , uzavřenou mezi Občanským sdružením Tyra, se sídlem Třinec, Tyra 43, PSČ , IČ , a) pronajmout místnost č. 2.1 ve výměře 6,18 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 103 Třinec Tyra, za účelem rozšíření stávajícího předmětu nájmu o skladový prostor, v rámci dosud sjednaného nájemného ve výši 100 Kč/rok ode dne , b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na pronájem prostorů č. 2008/05/01/Ru ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4689 a) ukončit smluvní vztah založený smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/097/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností Česká pošta, s. p., se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ , související s pronájmem objektu č. p. 122 na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 792 v k. ú. a obci Třinec, dohodou k datu , b) uzavřít dohodu o ukončení smluvního vztahu č. 2014/05/388/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) vzala na vědomí přijatou nabídku společnosti CANIS SAFETY, a. s., se sídlem Ostrava Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ , IČ , na pronájem objektu č. p. 122 na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 792 v k. ú. a obci Třinec, za účelem zřízení maloobchodní prodejny ochranných pracovních pomůcek, volnočasových oděvů a obuvi, za nabídnutou cenu 380 tis. Kč/rok bez DPH 3) rozhodla a) pronajmout veškeré prostory objektu č. p. 122 na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 792 v k. ú. a obci Třinec, společnosti CANIS SAFETY, a. s., se sídlem Ostrava Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ , IČ , za účelem zřízení maloobchodní prodejny ochranných pracovních pomůcek, volnočasových oděvů a obuvi, na dobu neurčitou ode dne za cenu dohodou ve výši 380 tis. Kč/rok bez DPH, b) uzavřít smlouvu na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2014/05/390/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 8 (celkem 14)

9 usnesením č. 2014/4690 1) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/505/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Taťánou Čudovskou, místem podnikání Vendryně, Vendryně 1163/2, PSČ , IČ , na pronájem prostorů v objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce k datu zveřejnit záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání v souhrnné výměře 16,85 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2014/4691 uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/05/391/St mezi městem Třinec a firmou Ing. Lech Niedoba, se sídlem Jablunkov, Lesní 114, PSČ , IČ , na akci Dodávka a montáž plastových oken v obytném domě č. p v Třinci Oldřichovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4692 v souvislosti se smlouvou o dílo č. 2014/05/315/St ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a firmou Energie a budovy, s. r. o., se sídlem Bystřice, Bystřice 1371, PSČ , IČ , na akci Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro obytné domy a nebytové objekty ve správě odboru správy majetku města Třinec : a) prodloužit termín v oddílu III. Čas a místo plnění z do , b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/05/315/St ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4693 1) vzala na vědomí oznámení o změně obchodního jména společnosti Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Beskydská 1140, PSČ , IČ , na nové obchodní jméno Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o., se sídlem se sídlem Třinec, Beskydská 1140, PSČ , IČ , s účinností ode dne a) v souvislosti s bodem 1) usnesení upravit smluvní stranu na straně nájemce ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/250/Do ze dne vztahující se k pronájmu prostorů v objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 3130/2 a přilehlých pozemků, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/250/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 9 (celkem 14)

10 usnesením č. 2014/4694 1) doporučila zastupitelstvu města poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč TŘINECKÝM ŽELEZÁRNÁM, a. s., se sídlem v Třinci Staré Město, ulice Průmyslová č. p. 1000, PSČ , IČ , na provoz Muzea Třineckých železáren a města Třince pro rok ) doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu č. 2014/06/124/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč mezi městem Třinec a TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a. s., se sídlem v Třinci Staré Město, ulice Průmyslová č. p. 1000, PSČ , IČ , na provoz Muzea Třineckých železáren a města Třince pro rok 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4695 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru č. p. 247, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci výzvy z programu Prazdroj lidem, na projekt EKO učebna v ZŠ Nebory. usnesením č. 2014/4696 schválit organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 670, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci výzvy z programu Prazdroj lidem, na projekt Zahrada plná zábavy a radosti z pohybu. usnesením č. 2014/4697 udělit souhlas příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, Habrová 302, Třinec, IČ k realizaci stavebních úprav v rámci projektu Rekonstrukce zastřešení teras včetně odvodnění objektu Domova Sosna v Třinci. usnesením č. 2014/4698 schválit záměr podat žádost o příspěvek v maximální výši Kč Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci, Habrová 302, Třinec, IČ , předložením projektu realizace parku pro seniory při Domově Nýdek Z louky krásný park v rámci grantového řízení Pro budoucí generace z programu Prazdroj lidem pro rok 2014 společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. schválit záměr podat žádost o příspěvek v maximální výši Kč Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, Máchova 1134, Třinec, IČ , předložením projektu Multismyslová relaxační místnost v rámci programu Prazdroj lidem pro rok 2014 společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Strana 10 (celkem 14)

11 usnesením č. 2014/4699 uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi městem Třinec a Nemocnicí Třinec, příspěvkovou organizací, Kaštanová 268, Dolní Líštná, Třinec, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4700 navýšit příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, Habrová 302, Třinec, IČ , závazný objem prostředků na platy včetně OON z hlavní činnosti pro rok 2014 o Kč na Kč z důvodu personálního zajištění nové registrované sociální služby Denní stacionář JANTAR. usnesením č. 2014/4701 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých č. 2004/12/010/Te ze dne uzavřené s Úřadem práce České republiky se sídlem v Praze 7, Dobrovského 1278/25, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4702 1) doporučila zastupitelstvu města a) schválit rozdělení úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Třince ve výši ,00 Kč dle návrhu výběrové komise předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, b) uzavřít smlouvy o úvěrech z Fondu rozvoje bydlení města Třince v dalším kole výběrového řízení pro rok usnesením č. 2014/4703 1) schválila plán schůzí Rady města Třince pro období od do usnesením č. 2014/4704 udělit výjimku z článku 5 vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z důvodů časových i hospodárných, v rámci stavby MŠ Nerudova 313, Třinec rekonstrukce elektroinstalace uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/047/Ža na akci MŠ Nerudova 313, Třinec rekonstrukce elektroinstalace se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 225, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 14)

12 usnesením č. 2014/4705 udělit výjimku z článku 5 vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z důvodů časových i hospodárných, v rámci stavby MŠ SNP 447, Třinec rekonstrukce elektroinstalace uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/046/Ža na akci MŠ SNP 447, Třinec rekonstrukce elektroinstalace se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 225, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4706 revokovat usnesení č. 2014/4619 projednávané na 126. schůzi rady města konané dne , ve věci předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec 2) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel scannerů včetně obslužného softwaru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel DMS, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2014/4707 1) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4708 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka zdravotnického materiálu pro Sociální služby města Třince 2014/16 takto: 1. Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, Svazarmovská 308, F-M IČ SIMACEK HS, spol. s r. o., Trnkova 630/34, Brno IČ Strana 12 (celkem 14)

13 uzavřít smlouvy č. 2014/01/23 a č. 2014/01/24 na dodávku zdravotnického materiálu pro sociální Služby města Třince na období 2014/2016 mezi příspěvkovou organizací Sociálními službami města Třince, se sídlem Habrová 302, Třinec, IČ , a firmou Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, se sídlem Svazarmovská 308, Frýdek- Místek, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a č. 2 přednesu 3) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření smluv č. 2014/01/23 a č. 2014/01/24 dle bodu 2) přednesu, se společností Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, se sídlem Svazarmovská 308, Frýdek-Místek, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4709 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Předláždění části chodníku ul. Palackého BD v Třinci (2) takto: 1. CSK-Invest, s. r. o., Olšová 1165, Třinec IČ ROLS Beskyd, s. r. o., Bystřice 8, Bystřice n. Olší IČ DOMASTER, spol. s r.o., Nebory 360, Třinec IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/114/Du na předláždění části chodníku ul. Palackého mezi městem Třinec a firmou CSK-Invest, s. r. o., se sídlem Olšová 1165, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4710 1) schválila výsledek zadávacího řízení dle 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění, na zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu bod 1) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci o zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu dle bodu 1) a přímém zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě dle bodu 2) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci zhotoviteli IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ ) rozhodla uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 06/2013 se zhotovitelem IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ na provedení díla Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. 6/2013 dle bodu 3) přednesu, se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 13 (celkem 14)

14 usnesením č. 2014/4711 zveřejnit záměr města prodat pozemek, trvalý travní porost, o výměře 697 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, I. Ž., bytem Třinec, vlastníku sousedního pozemku v k. ú. Oldřichovice u Třince, za nabídnutou cenu ve výši 50 Kč/m 2. usnesením č. 2014/4712 1) udělila souhlas Ing. Kateřině Hrabětové, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ , v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti a převodu nájmu založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne , vztahujícího se k pronájmu prostorů v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, na společnost NETIS, a. s., se sídlem Návsí 905, PSČ , IČ zveřejnit záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání umístěné v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, předem určenému zájemci společnosti NETIS, a. s., se sídlem Návsí 905, PSČ , IČ , v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti a uděleného souhlasu k převodu nájmu založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Kateřinou Hrabětovou, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ usnesením č. 2014/4713 vyloučit uchazeče KUMAN, spol. s r. o., se sídlem Petrovická 1051/3, Karviná, IČ , z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce - vnitroblok ul. Sosnová, Třinec - lokalita A uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/113/Ro na obnovu lokality vnitrobloku na ul. Sosnová v Třinci mezi městem Třinec a firmou STASEKO PLUS, s. r. o., se sídlem Kytlická 780, Praha 9, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Vyhotoveno dne: Strana 14 (celkem 14)

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více