Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou."

Transkript

1 USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. usnesením č. 2014/4663 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2014/4664 1) provedla rozpočtová opatření č. 34 s 35 s ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) provedla vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4665 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výstavba parkoviště - farní úřad římskokatolické církve v Třinci takto: 1. T-DEX, s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ Morcinek, s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/112/Ku na výstavbu parkoviště mezi městem Třinec a firmou T-DEX, s. r. o., se sídlem Oldřichovice 175, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 14)

2 usnesením č. 2014/4666 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce otopné soustavy bytového domu č. p na ul. Alešova v Třinci takto: 1. ORLOTECH, s. r. o., Žofinská 604, Orlová-Poruba IČ HAMROZI, s. r. o., Polní 411, Třinec-Staré Město IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/108/He na rekonstrukci otopné soustavy bytového domu č. p na ul. Alešova mezi městem Třinec a firmou ORLOTECH, s. r. o., se sídlem Žofinská 604, Orlová - Poruba, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4667 udělit výjimku z postupu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z technických a časových důvodů, na veřejnou zakázku pod názvem Turistická chata Javorový zajištění svislé konstrukce, havarijní stav uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/109/Du na akci Turistická chata Javorový zajištění svislé konstrukce, havarijní stav se společností STAVBY A STATIKA, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec-Staré Město, 1. máje 230, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4668 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/030/Li na vypracování projektové dokumentace Prodloužení kanalizačního řadu ul. Šeříková, Třinec se společností DELTA Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Autobusové nádraží 534, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4669 uzavřít Příkazní smlouvu na zajištění výkonu technického dozoru investora č. 2014/02/111/Du stavby Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku se společností 1. realitní kancelář v Třinci, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4670 uzavřít smlouvu o výkonu autorského dozoru č. 2014/02/110/Du Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory v Nýdku se společností FIALA ARCHITECTS, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec-Kanada, Na Zákopech 250, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 14)

3 usnesením č. 2014/4671 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/048/Ža na akci MŠ Štefánikova 772, Třinec rekonstrukce elektroinstalace se společností REMER, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Hřbitovní 429, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4672 uhradit z rozpočtu města Třinec, organizační jednotky 10 (odbor dopravy), za společnost SiTom servis, s. r. o., Milíkov 12, PSČ , IČ , spotřebu elektrické energie, náklady za přípravu zápustných rozvaděčů a náklady spojené s uzavřením komunikace v rámci akce Třinec Cup/Třinec Gastro Show na nám. Svobody konané dne usnesením č. 2014/4673 zveřejnit záměr města pronajmout nemovité věci drobné stavby a část pozemku parc. č. 71/2 (zpevněná plocha), vše v k. ú. Kojkovice u Třince, obec Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, na dobu neurčitou, za dohodnutou cenu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4674 1) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout vykoupit spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 pozemku, trvalý travní porost, o výměře 107 m 2 a spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 pozemku, orná půda, o výměře 5 m 2, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, od pana J. M., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/368/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout vykoupit spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 pozemku, trvalý travní porost, o výměře 107 m 2 a spoluvlastnický podíl ve výši id 1/3 pozemku, orná půda, o výměře 5 m 2, vše v k. ú. Nebory a obci Třinec, od pana P. G., bytem Třinec, za kupní cenu ve výši 20 Kč/m 2, b) uzavřít kupní smlouvu č. 2014/05/369/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) doporučila zastupitelstvu města rozhodnout nevykoupit pozemek, zahrada, o výměře m 2 v k. ú. Nebory a obci Třinec, od pana P. G., bytem Třinec. usnesením č. 2014/4675 a) ukončit nájemní smlouvu č. 2003/05/288 ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem Václavem Motykou (nar ), místem podnikání Sosnová 388, Třinec-Dolní Líštná, PSČ , IČ , a to dohodou ke dni , Strana 3 (celkem 14)

4 b) uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2014/05/387/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4676 zveřejnit záměr města prodat část pozemku, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 17 m 2 (výměra bude upřesněna geometrickým plánem) v k. ú. Konská a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určeným zájemcům, spoluvlastníkům sousední nemovitosti, panu D. M. a panu M. K., oba bytem Třinec, za kupní cenu dle znaleckého posudku. usnesením č. 2014/4677 zveřejnit záměr prodloužení doby nájmu o 1 rok do v nájemních vztazích založených a) nájemní smlouvou č. 2008/05/312/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní A. W., bytem Třinec, na pronájem části pozemku v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej ovoce, zeleniny a balených potravin, b) nájemní smlouvou č. 2008/05/308/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a panem R. S., bytem Třinec, na pronájem části pozemku v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej pečiva, c) nájemní smlouvou č. 2008/05/309/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní M. N., bytem Třinec, na pronájem části pozemku v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej květin, d) nájemní smlouvou č. 2008/05/198/Sk ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a paní E. G., bytem Jablunkov, na pronájem části pozemku v k. ú. Lyžbice, za účelem umístění prodejního stánku na prodej textilu, tabáku, rybářských potřeb a potravin. usnesením č. 2014/4678 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 923/3 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014/05/365/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 682/8 v k. ú. Český Puncov a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, Strana 4 (celkem 14)

5 b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2014/05/374/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti CPI BYTY, a. s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ , IČ , spočívající v právu umístění a vedení vodovodního řadu a vodovodních přípojek na částech pozemků parc. č. 146/2 a 33 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 2014/05/375/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4679 a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení zemního vedení NN na částech pozemků parc. č. 923/3 a 926/23 v k. ú. a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/366/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 2386/2 v k. ú. Horní Líštná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/370/Bu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu, 3) rozhodla a) zřídit věcné břemeno (služebnost) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu uložení zemního vedení NN na části pozemku parc. č. 750/6 v k. ú. Karpentná a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 61 Kč/m², min. 605 Kč včetně DPH, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2014/05/367/By, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 5 (celkem 14)

6 usnesením č. 2014/4680 a) neposkytnout souhlas k vzájemnému postoupení nájemních smluv, a to nájemní smlouvy č. 2012/05/132/Ul ze dne uzavřené na dobu neurčitou, v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+4 ve 2. nadzemním podlaží v domě na ul. nám. Míru v Třinci, který je součástí pozemku v k. ú. a obci Třinec, paní E. N., bytem Třinec, a nájemní smlouvy č. 2013/05/285/Ul ze dne uzavřené na dobu určitou do , v souladu s níž je nájemkyní bytu ve vlastnictví města Třince o velikosti 1+2 v 7. nadzemním podlaží v domě na ul. Tyršově v Třinci, postaveném na pozemku v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, paní J. L., bytem Třinec, b) neuzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/377 a 378/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4681 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. 1. máje v Třinci, postaveného na pozemku parc. č. 861 v k. ú. a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši Kč před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem panem J. C., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení paní Barboře B. P., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/379/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout postoupit pohledávku ve výši Kč, kterou má město Třinec za panem J. C., bytem Třinec, z titulu dluhu na bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, za vyúčtování služeb za r a r. 2013, dluhu na nákladech soudního řízení spočívajícího v úhradě kolku ve výši Kč a Kč městem Třinec a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2014, který bude znám do dne , paní B. P., bytem Třinec, b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2014/05/380/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4682 uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/381/Ul na dobu určitou 6 měsíců k nájmu bytu o velikosti 1+4 ve 4. nadzemním podlaží domu na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 859/3 v k. ú. a obci Třinec, s paní M. S. a paní T. N., obě bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 6 (celkem 14)

7 usnesením č. 2014/4683 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí byt o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci postaveného s finanční spoluúčastí nájemců, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní Š. D., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2014/05/382/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4684 a) prodloužit nájemní smlouvu č. 2012/05/576/Ul ze dne s panem R. S., bytem Třinec, b) uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2012/05/576/Ul na dobu 2 let ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu v případě řádného plnění povinností vyplývajících z nájmu, v opačném případě postupovat dle Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince. usnesením č. 2014/4685 revokovat usnesení číslo 2014/4587 ze 126. schůze rady města ze dne ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 1103/2 o výměře 200 m 2. v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, společnosti ALPINE Bau CZ, s. r. o., se sídlem Valašské Meziříčí Krásno nad Bečvou, ul. Jiráskova 613/13, PSČ , IČ , za účelem uložení recyklátu získaného rekonstrukcí ul. Frýdecká, Třinec, za cenu dle Ceníku ve výši 63 Kč/m 2 /rok bez DPH, na dobu určitou od do a uzavření nájemní smlouvy č. 2014/05/360/Př. usnesením č. 2014/4686 1) doporučila zastupitelstvu města neumožnit manželům D. P. a M. P., bytem Třinec, splácení dluhu spojeného s užíváním bytu na ul. Hraniční v Třinci měsíčními splátkami ve výši 500 Kč a požadovat jeho splacení najednou. usnesením č. 2014/4687 zveřejnit záměr města poskytnout slevu z nájemného za místnost č. 1.5 ve výměře 21,68 m² ze současných Kč/m²/rok na 600 Kč/m²/rok, ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/358/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Ivankou Dordovou, místem podnikání Třinec, Hrádek 197, PSČ , IČ , na pronájem prostorů sloužících podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 643 na ul. Máchově v Třinci, postaveného na pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, pro období Strana 7 (celkem 14)

8 usnesením č. 2014/4688 ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2012/12/025/Ru ze dne , uzavřenou mezi panem Miroslavem Raškou, místem podnikání Třinec, Tyra 42, PSČ , IČ a) pronajmout místnost č. 1.5 ve výměře 13,39 m² 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 103 Třinec Tyra, za účelem rozšíření stávajícího předmětu nájmu o skladový prostor, za cenu dle Ceníku ode dne , b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2012/12/025/Ru ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů č. 2008/12/01/Ru ze dne , uzavřenou mezi Občanským sdružením Tyra, se sídlem Třinec, Tyra 43, PSČ , IČ , a) pronajmout místnost č. 2.1 ve výměře 6,18 m² ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 103 Třinec Tyra, za účelem rozšíření stávajícího předmětu nájmu o skladový prostor, v rámci dosud sjednaného nájemného ve výši 100 Kč/rok ode dne , b) uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě na pronájem prostorů č. 2008/05/01/Ru ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4689 a) ukončit smluvní vztah založený smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/097/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a společností Česká pošta, s. p., se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ , IČ , související s pronájmem objektu č. p. 122 na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 792 v k. ú. a obci Třinec, dohodou k datu , b) uzavřít dohodu o ukončení smluvního vztahu č. 2014/05/388/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, 2) vzala na vědomí přijatou nabídku společnosti CANIS SAFETY, a. s., se sídlem Ostrava Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ , IČ , na pronájem objektu č. p. 122 na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 792 v k. ú. a obci Třinec, za účelem zřízení maloobchodní prodejny ochranných pracovních pomůcek, volnočasových oděvů a obuvi, za nabídnutou cenu 380 tis. Kč/rok bez DPH 3) rozhodla a) pronajmout veškeré prostory objektu č. p. 122 na ul. 1. máje v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 792 v k. ú. a obci Třinec, společnosti CANIS SAFETY, a. s., se sídlem Ostrava Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ , IČ , za účelem zřízení maloobchodní prodejny ochranných pracovních pomůcek, volnočasových oděvů a obuvi, na dobu neurčitou ode dne za cenu dohodou ve výši 380 tis. Kč/rok bez DPH, b) uzavřít smlouvu na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2014/05/390/Do ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. Strana 8 (celkem 14)

9 usnesením č. 2014/4690 1) vzala na vědomí ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2011/05/505/Do ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a paní Taťánou Čudovskou, místem podnikání Vendryně, Vendryně 1163/2, PSČ , IČ , na pronájem prostorů v objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výpovědí ze strany nájemce k datu zveřejnit záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání v souhrnné výměře 16,85 m² v 1. nadzemním podlaží objektu č. p na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 2526/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 2) usnesení vždy o jeden měsíc, a to za stejných podmínek v případě, že ve stanoveném termínu nebude doručena žádná nabídka. usnesením č. 2014/4691 uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/05/391/St mezi městem Třinec a firmou Ing. Lech Niedoba, se sídlem Jablunkov, Lesní 114, PSČ , IČ , na akci Dodávka a montáž plastových oken v obytném domě č. p v Třinci Oldřichovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4692 v souvislosti se smlouvou o dílo č. 2014/05/315/St ze dne uzavřenou mezi městem Třinec a firmou Energie a budovy, s. r. o., se sídlem Bystřice, Bystřice 1371, PSČ , IČ , na akci Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro obytné domy a nebytové objekty ve správě odboru správy majetku města Třinec : a) prodloužit termín v oddílu III. Čas a místo plnění z do , b) uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2014/05/315/St ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4693 1) vzala na vědomí oznámení o změně obchodního jména společnosti Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r. o., se sídlem Třinec, Beskydská 1140, PSČ , IČ , na nové obchodní jméno Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o., se sídlem se sídlem Třinec, Beskydská 1140, PSČ , IČ , s účinností ode dne a) v souvislosti s bodem 1) usnesení upravit smluvní stranu na straně nájemce ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/250/Do ze dne vztahující se k pronájmu prostorů v objektu č. p na ul. Beskydské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 3130/2 a přilehlých pozemků, vše v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, b) uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2007/05/250/Do ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 9 (celkem 14)

10 usnesením č. 2014/4694 1) doporučila zastupitelstvu města poskytnout neinvestiční finanční příspěvek ve výši Kč TŘINECKÝM ŽELEZÁRNÁM, a. s., se sídlem v Třinci Staré Město, ulice Průmyslová č. p. 1000, PSČ , IČ , na provoz Muzea Třineckých železáren a města Třince pro rok ) doporučila zastupitelstvu města uzavřít smlouvu č. 2014/06/124/Še o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč mezi městem Třinec a TŘINECKÝMI ŽELEZÁRNAMI, a. s., se sídlem v Třinci Staré Město, ulice Průmyslová č. p. 1000, PSČ , IČ , na provoz Muzea Třineckých železáren a města Třince pro rok 2014, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4695 schválit organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Míru č. p. 247, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci výzvy z programu Prazdroj lidem, na projekt EKO učebna v ZŠ Nebory. usnesením č. 2014/4696 schválit organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, Oldřichovice č. p. 670, PSČ , IČ , podání žádosti o dotaci v rámci výzvy z programu Prazdroj lidem, na projekt Zahrada plná zábavy a radosti z pohybu. usnesením č. 2014/4697 udělit souhlas příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, Habrová 302, Třinec, IČ k realizaci stavebních úprav v rámci projektu Rekonstrukce zastřešení teras včetně odvodnění objektu Domova Sosna v Třinci. usnesením č. 2014/4698 schválit záměr podat žádost o příspěvek v maximální výši Kč Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci, Habrová 302, Třinec, IČ , předložením projektu realizace parku pro seniory při Domově Nýdek Z louky krásný park v rámci grantového řízení Pro budoucí generace z programu Prazdroj lidem pro rok 2014 společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. schválit záměr podat žádost o příspěvek v maximální výši Kč Centru sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizaci, Máchova 1134, Třinec, IČ , předložením projektu Multismyslová relaxační místnost v rámci programu Prazdroj lidem pro rok 2014 společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. Strana 10 (celkem 14)

11 usnesením č. 2014/4699 uzavřít Rámcovou smlouvu o spolupráci mezi městem Třinec a Nemocnicí Třinec, příspěvkovou organizací, Kaštanová 268, Dolní Líštná, Třinec, PSČ , IČ , zastoupenou Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4700 navýšit příspěvkové organizaci Sociální služby města Třince, Habrová 302, Třinec, IČ , závazný objem prostředků na platy včetně OON z hlavní činnosti pro rok 2014 o Kč na Kč z důvodu personálního zajištění nové registrované sociální služby Denní stacionář JANTAR. usnesením č. 2014/4701 uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu věcí movitých č. 2004/12/010/Te ze dne uzavřené s Úřadem práce České republiky se sídlem v Praze 7, Dobrovského 1278/25, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4702 1) doporučila zastupitelstvu města a) schválit rozdělení úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Třince ve výši ,00 Kč dle návrhu výběrové komise předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu, b) uzavřít smlouvy o úvěrech z Fondu rozvoje bydlení města Třince v dalším kole výběrového řízení pro rok usnesením č. 2014/4703 1) schválila plán schůzí Rady města Třince pro období od do usnesením č. 2014/4704 udělit výjimku z článku 5 vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z důvodů časových i hospodárných, v rámci stavby MŠ Nerudova 313, Třinec rekonstrukce elektroinstalace uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/047/Ža na akci MŠ Nerudova 313, Třinec rekonstrukce elektroinstalace se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 225, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 14)

12 usnesením č. 2014/4705 udělit výjimku z článku 5 vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince, a to z důvodů časových i hospodárných, v rámci stavby MŠ SNP 447, Třinec rekonstrukce elektroinstalace uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/02/046/Ža na akci MŠ SNP 447, Třinec rekonstrukce elektroinstalace se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 225, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4706 revokovat usnesení č. 2014/4619 projednávané na 126. schůzi rady města konané dne , ve věci předběžného oznámení nadlimitní veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec 2) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel HW a SW pro konsolidaci, zálohování a virtualizaci desktopů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel scannerů včetně obslužného softwaru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 4) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti a digitalizace dat archivů Města Třinec - dodavatel DMS, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. usnesením č. 2014/4707 1) schválila uveřejnění dle 86 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předběžného oznámení veřejné zakázky Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4708 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka zdravotnického materiálu pro Sociální služby města Třince 2014/16 takto: 1. Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, Svazarmovská 308, F-M IČ SIMACEK HS, spol. s r. o., Trnkova 630/34, Brno IČ Strana 12 (celkem 14)

13 uzavřít smlouvy č. 2014/01/23 a č. 2014/01/24 na dodávku zdravotnického materiálu pro sociální Služby města Třince na období 2014/2016 mezi příspěvkovou organizací Sociálními službami města Třince, se sídlem Habrová 302, Třinec, IČ , a firmou Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, se sídlem Svazarmovská 308, Frýdek- Místek, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a č. 2 přednesu 3) pověřila ředitele Sociálních služeb města Třince, příspěvkové organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření smluv č. 2014/01/23 a č. 2014/01/24 dle bodu 2) přednesu, se společností Výrobní družstvo VKUS Frýdek-Místek, se sídlem Svazarmovská 308, Frýdek-Místek, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a č. 2 přednesu. usnesením č. 2014/4709 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Předláždění části chodníku ul. Palackého BD v Třinci (2) takto: 1. CSK-Invest, s. r. o., Olšová 1165, Třinec IČ ROLS Beskyd, s. r. o., Bystřice 8, Bystřice n. Olší IČ DOMASTER, spol. s r.o., Nebory 360, Třinec IČ Babjarčík, s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/114/Du na předláždění části chodníku ul. Palackého mezi městem Třinec a firmou CSK-Invest, s. r. o., se sídlem Olšová 1165, Třinec, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2014/4710 1) schválila výsledek zadávacího řízení dle 23 odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jednací řízení bez uveřejnění, na zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu bod 1) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci o zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě přednesu dle bodu 1) a přímém zadání dodatečných stavebních prací uvedených v předkládací a důvodové zprávě dle bodu 2) v rámci veřejné zakázky Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci zhotoviteli IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ ) rozhodla uzavřít dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. 06/2013 se zhotovitelem IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ na provedení díla Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu 4) pověřila ředitele příspěvkové organizace STaRS, Mgr. Radka Procházku, k uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo č. 6/2013 dle bodu 3) přednesu, se společností IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, Brno, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. Strana 13 (celkem 14)

14 usnesením č. 2014/4711 zveřejnit záměr města prodat pozemek, trvalý travní porost, o výměře 697 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince a obci Třinec, ve vlastnictví města Třince, předem určenému zájemci, I. Ž., bytem Třinec, vlastníku sousedního pozemku v k. ú. Oldřichovice u Třince, za nabídnutou cenu ve výši 50 Kč/m 2. usnesením č. 2014/4712 1) udělila souhlas Ing. Kateřině Hrabětové, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ , v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti a převodu nájmu založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne , vztahujícího se k pronájmu prostorů v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, na společnost NETIS, a. s., se sídlem Návsí 905, PSČ , IČ zveřejnit záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání umístěné v objektu č. p. 561 na ul. Smetanově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 849/9 a pozemku parc. č. 849/5, vše v k. ú. a obci Třinec, předem určenému zájemci společnosti NETIS, a. s., se sídlem Návsí 905, PSČ , IČ , v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti a uděleného souhlasu k převodu nájmu založeného smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 2001/05/625/Sz ze dne , uzavřenou mezi městem Třinec a Ing. Kateřinou Hrabětovou, místem podnikání Jablunkov, Písečná 3, PSČ , IČ usnesením č. 2014/4713 vyloučit uchazeče KUMAN, spol. s r. o., se sídlem Petrovická 1051/3, Karviná, IČ , z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce - vnitroblok ul. Sosnová, Třinec - lokalita A uzavřít smlouvu o dílo č. 2014/02/113/Ro na obnovu lokality vnitrobloku na ul. Sosnová v Třinci mezi městem Třinec a firmou STASEKO PLUS, s. r. o., se sídlem Kytlická 780, Praha 9, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.... RNDr. Věra Palkovská STAROSTKA PhDr. Milada Hejmejová MÍSTOSTAROSTKA Vyhotoveno dne: Strana 14 (celkem 14)

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 9. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 9. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. března 2015 usnesením č. 2015/384 program 9. schůze rady města, konané dne 23.03.2015. usnesením č. 2015/385 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 54. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 54. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. června 2012 usnesením č. 2012/1891 1) schválila program 54. schůze rady města, konané dne 25.06.2012. usnesením č. 2012/1892 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 85. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 85. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. září 2010 usnesením č. 2010/4193 program 85. schůze rady města, konané dne 20.09.2010. usnesením č. 2010/4194 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 27. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 27. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2011 usnesením č. 2011/964 program 27. schůze rady města, konané dne 10.10.2011. usnesením č. 2011/965 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 8. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 8. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. února 2011 usnesením č. 2011/286 program 8. schůze rady města, konané dne 28.02.2011. usnesením č. 2011/287 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. července 2010 usnesením č. 2010/4011 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 19.07.2010. usnesením č. 2010/4012 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 65. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 65. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. prosince 2012 usnesením č. 2012/2424 1) schválila program 65. schůze rady města, konané dne 03.12.2012. usnesením č. 2012/2425 1) určila ověřovatelem

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 64. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 64. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2354 1) schválila program 64. schůze rady města, konané dne 19.11.2012. usnesením č. 2012/2355 1) určila ověřovatelem

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

Rada města Příbora. z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012

Rada města Příbora. z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Příbora dne 18. prosince 2012 55/1 Program schůze RM 55/1/1 Schválila program 55. schůze Rady města Příbora. 55/2 Kontrola

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.08.2015 434/2015 Rada města Lanškroun schválila: a) výzvu k podání nabídky - zadávací dokumentaci čj. MULA 25867/2015 a seznam obeslaných uchazečů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více