MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

2 Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva: Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Strategie výuky: Kritéria hodnocení žáků: Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Cena Tvorba ceny Přidaná hodnota Daň z přidané hodnoty Příklad Řešení Příklad Řešení Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Cíle a přínosy pro žáky: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Oddlužení vyhlášení osobního bankrotu Insolvenční řízení Úpadek Insolvenční návrh Insolvenční rejstřík Žádost o oddlužení: Užitečné odkazy: Příklady a krátký test: Příklad: Příklad: Příklad: Řešení: Příklad:... 17

3 3.4.2 Příklad: Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace, postupy, metody: Závěr: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postupy a metody: Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy od : do : 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělávat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a dosáhne těchto znalostí, dovedností pomocí využití nejnovější IT technologií počítačů, internetu, banky přes mobilní telefon - Dokáže efektivně využívat dostupné finanční produkty s ohledem na své dostupné finanční možnosti

4 - Navrhne způsoby hospodaření s finančními prostředky - Řeší efektivně přebytky a nedostatky svých finančních zdrojů - Orientuje se v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet Charakteristika učiva: - Peníze - Finanční produkty - Hospodaření domácností - Práva spotřebitele Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Výuka směřuje k základní odborné znalosti z oblasti finanční gramotnosti, tak, aby žák pochopil, neznalost finanční problematiky, právních předpisů, smluv apod. může mít negativní vliv nejen na jeho život, ale i život jeho rodiny, a proto je motivován k učení. Žáci by měli být schopni zajistit si příjem v reálném životě a optimálně realizovat jeho využití. Žáci by měli používat dovednosti a vědomosti, kterých nabyli na prakticky zaměřených příkladech Strategie výuky: Preferujeme tyto metody výuky: - praktická cvičení - demonstrace - brainstorming - diskuse ve skupinách - přednášky Jako prioritní jsou doporučovány praktické úkoly, vytváření situací simulujících reálný stav, s cílem žáky přimět reagovat na takto vzniklou situaci Kritéria hodnocení žáků: Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 1. Vědomosti a dovednosti 2. Aplikaci teorie do praxe 3. Samostatnost práce

5 4. Aktivitu v hodinách 5. Schopnost obhajovat svůj názor Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V předmětu jsou přednostně zakomponována tato průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti - Sebevědomí, sebeodpovědnost a schopnost morálního úsudku bude naplňováno využitím metody výuky brainstormingem a diskusí ve skupinách - Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, bude naplňováno především v celku práva spotřebitele - Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, bude naplňováno především v tematickém celku hospodaření domácnosti 2. Informační a komunikační technologie, toto téma je naplňováno především využitím e lerningových aplikací a internetu V předmětu se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, matematické kompetence a kompetence využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

6 výsledky Učivo pro 2. ročník Doporuč. hodinová dotace Orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku a za pomocí ICT Vytvoří platební příkazy k úhradě v písemné a elektronické podobě Popíše jednotlivé druhy platebních karet Řeší jednoduché příklady úrokování Vybere nejvhodnější produkt pro investování volných peněžních prostředků Posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení PENÍZE: Hotovostní bezhotovostní platby v mezinárodní zahraniční měně Platební karty, měna FINANČNÍ PRODUKTY : Vkladové a úvěrové účty 4 (+ 2 hodiny domácí práce) 4 (+ 2 hodiny domácí přípravy) Navrhne nejlepší řešení využití přebytku rodinného rozpočtu a navrhne řešení pro deficit rodinného rozpočtu Dokáže stanovit životní minimum Vyjmenuje základní práva spotřebitele Popíše postup při reklamaci HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI: Rozpočet 4 (+ 2 hodiny domácí přípravy) PRÁVA SPOTŘEBITELE: Předpisy na ochranu spotřebitele 2 1

7 2 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: KALKULACE VÝROBKŮ U NEPLÁTCE A PLÁTCE DPH L/01 Obor vzdělávání: Mechanik hudebních nástrojů Ročník: druhý Vyučovací předmět: Ekonomie Klíčová slova: Cena, tvorba ceny, přidaná hodnota, DPH, cena s DPH, plátce DPH, sazby DPH, výpočet DPH, cenové,,praktiky 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Přivést žáky k uvědomění, že prodejci lákají na různé výhodné ceny, ale při tom uvádějí cenu bez DPH. Naučit žáky spočítat si, kdy je výhodnější objednat si výrobek i s prací a umět si spočítat, kdy na tom chce jenom vydělat firma a sníženou sazbu DPH používá pouze jako marketingovou praktiku ke zvýšení svých prodejů. Naučit žáky spočítat DPH a tím určit výhodnější cenu, protože studují obor spojený s ekonomií a budou se s cenou bez DPH často setkávat ve své praxi. 2

8 NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD: Nejprve si spočítá cenu s DPH, aby mohl obě ceny porovnat cenu bez DPH a cenu s DPH, a teprve potom se bude rozhodovat, které zboží zakoupí Cena Cena zboží a služeb se vytváří na trhu. Trhem můžeme chápat místo kde se setkává kupující a prodávající např. obchodní dům burza - jako spojení nabídky a poptávky po určitém zboží nebo službě trh zboží, trh práce, peněžní trh Tvorba ceny Tvorbě ceny se také říká kalkulace ceny. Při tvorbě ceny musíme zohlednit všechny naše režijní náklady sem patří např. sociální a zdravotní pojištění podnikatele, mzdy zaměstnanců, pronájem výrobních prostor, elektrická energie. Každý podnikatel či podnik si musí spočítat, na kolik ho tyto režijní náklady vyjdou Přidaná hodnota Přidanou hodnotu tvoří režijní náklady výrobce či prodejce a jeho zisk. Každý podnikatel si musí spočítat, s jakým ziskem chce svůj výrobek, zboží nebo svou službu prodávat. Tento zisk zase musí korespondovat s jeho reálnou pozicí na trhu. Jestliže ví, že je ve městě jediný opravář obuvi a nejbližší jiný obuvník je vzdálený 30 km, může samozřejmě svůj zisk zvýšit. Ale zase ne o tolik, aby se zákazníkům radši nevyplatilo koupit si už boty nové, na které bude mít dva roky záruku. Jestliže ale budou ve městě obuvníci čtyři, musí se zamyslet, zda se mu vůbec vyplatí za tak nízký zisk v oboru podnikat. Přidanou hodnotu tvoří součet režijních nákladů a zisku. Přidanou hodnotou pro každého člověka je ale i jeho práce. To znamená, že když si koupím dlaždičky a sám si vydlaždičkuji celou koupelnu, tak přidanou hodnotou je cena práce, kterou jsem vykonal. 3

9 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je označována zkratkou DPH. Je jednou z nepřímých daní tzn., že se neplatí přímo jako samostatná částka na finančním úřadě, ale je součástí ceny výrobku, zboží či služby. Podnikatel daň připočítá k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou. Je třeba si uvědomit, že DPH není výnosem účetní jednotky, neboť DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí ji odvést do státního rozpočtu. Plátce daně Plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti. Plátci daně se registrují u finančního úřadu a jejich registrace může být: 1. Povinná z důvodu dosažení obratu 1 milionu za nejvýše 12 měsíců po sobě jdoucích přesáhne částku l milionu Kč. 2. Dobrovolná i když podnikatel nedosahuje limit pro povinnou registraci, může se stát plátcem daně na základě vlastní žádosti např. z důvodu, že nakupuje od plátců a prodává plátcům Sazby DPH V ČR máme dvě sazby DPH: Základní sazba DPH je 20% a je zde většina služeb a výrobků. Snížená sazba DPH je 10% a jsou zde například zařazeny potraviny, knihy nebo stavební výroba určená pro bytovou výstavbu. Způsob výpočtu DPH Výpočet DPH provádíme v závislosti na tom, zda základ daně je cena včetně DPH nebo cena bez DPH. 1. základem je cena bez DPH tzv. výpočet zdola daň se vypočte prostým vynásobením základu daně příslušnou procentní sazbou 2. základem daně je cena včetně DPH tj. 110% nebo 120% tzv. výpočet shora používá se například u tržeb v maloobchodě nebo u zjednodušeného daňového dokladu, kdy známe pouze cenu s daní 4

10 Příklad U sazby 10% zaokrouhleno na 4 des.místa = koeficient 0,09091 U sazby 20%... zaokrouhleno na 4 des. místa = koeficient 0,1667 Vypočtená daň se zaokrouhluje na desetihaléře nebo padesátihaléře podle matematických pravidel, popř. se uvede v haléřích. Výpočet DPH cena bez DPH * 20% = cena s DPH nebo cena bez DPH * 10% = cena s DPH 2.2 Příklad Podnikatel Jan Nekonečný, jehož předmětem činnosti je stavba kytar, je plátcem DPH. Nakupuje materiál dřevo rezonanční I. kategorie od dodavatele za 4220, Kč za sadu přířezů na španělský model cena bez daně. Na tyto výrobky se vztahuje základní sazba 20% DPH. Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota jeho zisk ve výši , Kč. Spotřeba materiálu je: Na stavbu kytary dle španělského modelu potřebujeme: Název materiálu a kvalita Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH Vrchní deska plochá masiv smrk kvalita I. 600, Kč 5

11 Spodní deska +luby masiv javor kvalita I 1200, Kč Krk + patka masiv javor kvalita I. 500, Kč Kytarové tlumení masiv smrk 50, Kč Žebrovina masiv smrk 150, Kč Špalíky masiv smrk 20, Kč Kytarová výložka otvorová mozaiková 180, Kč Kytarová výložka vnější masiv 10, Kč Kytarová výložka vnitřní obvodová dýhy, fíbr 9, Kč Kytarový hmatník přířez eben 300, Kč Perleťové očko polotovar perleť 5, Kč Kytarová kobylky přířez palisandr 150, Kč Nultý pražec kostěný 100, Kč Sedlový pražec kostěný 100, Kč Pražcový drát MsNi 2,2 mm 150, Kč Kytarové mechaniky s lyrou zlaté 197, Kč Kytarové struny Savares nylonové 199, Kč Nitrocelulozuvý lak 200, Kč Disperzní lepidlo 50, Kč Ředidlo 50, Kč CELKEM 4220, Kč Vypočtěte prodejní cenu s daní této zakázky. 2.3 Řešení Při kalkulaci ceny bude postup následující: Název materiálu a kvalita Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 6

12 Vrchní deska plochá masiv smrk kvalita I. 600, Kč 120, Kč 720, Kč Spodní deska +luby masiv javor kvalita I 1200, Kč 240, Kč 1440, Kč Krk + patka masiv javor kvalita I. 500, Kč 100, Kč 600, Kč Kytarové tlumení masiv smrk 50, Kč 5, Kč 55, Kč Žebrovina masiv smrk 150, Kč 30, Kč 180, Kč Špalíky masiv smrk 20, Kč 0,40 Kč 20,40 Kč Kytarová výložka otvorová mozaiková 180, Kč 36, Kč 216, Kč Kytarová výložka vnější masiv 10, Kč 0,50 Kč 10,50 Kč Kytarová výložka vnitřní obvodová dýhy, fíbr 9, Kč 1,80 Kč 10,80 Kč Kytarový hmatník přířez eben 300, Kč 60, Kč 360 Kč Perleťové očko polotovar perleť 5, Kč 0,10 Kč 5,10 Kč Kytarová kobylky přířez palisandr 150, Kč 30, Kč 180, Kč Nultý pražec kostěný 100, Kč 50, Kč 150, Kč Sedlový pražec kostěný 100, Kč 50, Kč 150, Kč Pražcový drát MsNi 2,2 mm 150, Kč 30, Kč 180, Kč Kytarové mechaniky s lyrou zlaté 197, Kč 39,40 Kč 236,4 Kč Kytarové struny Savares nylonové 199, Kč 39,80 Kč 238,80 Kč Nitrocelulozuvý lak 200, Kč 40, Kč 240, Kč Disperzní lepidlo 50, Kč 10, Kč 60, Kč Ředidlo 50, Kč 10, Kč 60, Kč CELKEM 4220, Kč 844, Kč 5064, Kč Cena materiálu bez DPH Přidaná hodnota Prodejní cena bez DPH Kč Kč Kč 7

13 20 % DPH Kč Prodejní cena s daní Kč Poznámka: částka 2 844, Kč nevstupuje do výnosů, ale je závazkem vůči finančnímu úřadu 2.4 Příklad Podnikatel Jan Nekonečný, jehož předmětem činnosti je stavba kytar, je plátcem DPH. Nakupuje materiál dřevo rezonanční I. kategorie od dodavatele za 5064, Kč za sadu přířezů na španělský model cena s DPH. Na tyto výrobky se vztahuje základní sazba 20% DPH. Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota jeho zisk ve výši , Kč. Vypočtěte prodejní cenu s daní této zakázky. 2.5 Řešení Při kalkulaci ceny bude postup následující: Cena materiálu Přidaná hodnota Prodejní cena s daní Kč Kč Kč Bude li odběratelem plátce DPH, nemůže si uplatnit nárok na odpočet DPH, protože pan Nový je neplátce DPH. Skutečná cena pro zákazníka v tomto případě činí pouze Kč, kdežto v předcházejícím případě prodejní cena činila Kč. V tomto případě je pro nás lepší nakupovat u neplátce DPH!!!! 2.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: 8

14 Žáci by při řešení této úlohy mohli mít přístup k internetu není ale nezbytně nutné. Každý žák musí mít svou kalkulačku Realizace postup a metody V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a principy výpočtu DPH shora a zdola. Poté žáci zhruba 5 7 minut samostatně studují zadání příkladu. Výpočty provedou žáci na tabuli a ihned interpretujeme výsledky viz výše. Ve zbývajícím čase si žáci mohou, pokud mají přístup k internetu, na stránkách jednotlivých vyhledávačů ověřit ceny jednotlivých použitých materiálů. 3 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG rozpočtová Jak zkrotit dluhy? Obor vzdělávání: L/01 Mechanik hudebních nástrojů Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: osobní bankrot, životní minimum, exekuce, insolvenční zákon, insolvenční návrh, věřitel, dlužník, splátkový kalendář, penále, rozhodce, rozhodčí doložka, insolvenční rejstřík, předlužení, insolvenční správce, evidence úpadců, konsolidace úvěrů 3.1 Cíle a přínosy pro žáky: V dnešní době má velká většina domácností alespoň jednu půjčku, pořídit si ji bývá někdy až příliš snadné. Tato skutečnost je jednou z mnoha příčin neschopnosti půjčky splácet. Člověk, který si půjčuje peníze často řeší akutní finanční situaci a půjčku vidí jako rychlé a poměrně snadné východisko, zapomíná ale, že v budoucnu nebude muset splatit jen vypůjčenou částku, ale také 9

15 úroky. Když se k tomu přidá dlouhodobější nemoc, vyšší neočekávaný výdaj nebo ztráta zaměstnáni, je zaděláno na problémy. Cílem vyučovaného tématu je seznámit žáky s možností oddlužení neboli s vyhlášením osobního bankrotu. Ačkoliv tento termín zní hrozivě, je jednou z nejschůdnějších cest z krizové finanční situace. Studenti se dozvědí, co vlastně pojem oddlužení znamená, jak podat návrh na oddlužení a v neposlední řadě, jak se této nepříjemné situaci vyhnout zcela. Součástí práce bude také rozšíření znalostí odborných pojmů, užitečné odkazy a praktická cvičení. 3.2 Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Oddlužení vyhlášení osobního bankrotu Oddlužení je jednou z možností řešení finanční tísně. K umožnění tohoto řešení je třeba splnit všechny podmínky určené Insolvenčním zákonem, který nabyl účinnosti 1. ledna 2008, jako zákon č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. S podmínkami potřebnými k schválení oddlužení se nyní seznámíme, nejprve je ale třeba objasnit význam několika termínů Insolvenční řízení Insolvenční řízení je proces, řešící závazky mezi dlužníkem a jeho věřiteli v případě, že se dlužník ocitl v úpadku a byl na něj podán insolvenční návrh. K zahájení insolvenčního řízení může dojít pouze z podnětu věřitele nebo dlužníka podáním insolvenčního návrhu. O zahájení insolvenčního řízení není třeba rozhodnutí soudu, soud má pouze povinnost oznámit zahájení insolvenčního řízení na základě žádosti prostřednictvím tzv. vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, kterou během několika hodin zveřejní v insolvenčním rejstříku. Tato vyhláška je zároveň doručena věřiteli i dlužníkovi. Insolvenční řízení smí pokračovat, až po ověření předpokládaného úpadku dlužníka soudem. I přesto účinky spojené se jeho zahájením nastávají již zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Proto je velice důležité, včas a svědomitě plnit své peněžní závazky, ať už jde o splácení úvěru, nájmu, či telefonních služeb. Může se totiž stát, že ačkoliv se s platbou opozdíte jen o několik dnů a z nepozornosti, věřitel již podá návrh na zahájení insolvenčního řízení a tím se automaticky dostanete do insolvenčního rejstříku. Pokud budete v budoucnu žádat například o hypotéku, banka zjistí váš zápis v insolvenčním rejstříku, což vám může vaši žádost značně zkomplikovat Úpadek Termín úpadek je odborným termínem s jasnou definicí. Je jedním za základních pojmů této tématiky, je totiž určujícím faktorem pro vedení insolvenčního řízení. Návrh na insolvenční řízení musí obsahovat předpoklad úpadku dlužníka, podáním návrhu je řízení zahájeno, ale pokračovat smí pouze v případě, že je podezření na úpadek dlužníka potvrzeno. Za úpadek je považováno: 10

16 a) má-li dlužník více věřitelů a peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. b) předlužení, tedy stav, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku Hrozící úpadek Hrozící úpadek je stav, kdy dlužník ještě nesplňuje podmínky úpadku, ale existuje předpoklad, že v blízké budoucnosti nebude schopen plnit podstatnou část svých peněžních dluhů Insolvenční návrh Insolvenční návrh je návrh na zahájení insolvenčního řízení, tedy řešení zadlužení ať už právnické, či fyzické osoby. Tento návrh může podat věřitel nebo dlužník samotný. Dlužník podnikatel v případě úpadku tento návrh podat musí, ale dlužník nepodnikatel ne. Možná by se vám tedy mohlo zdát podivné, že by dlužník sám na sebe žaloval, když nemusí, ve skutečnosti ale může včasným řešením předejít mnohým problémům a zároveň přesvědčit své věřitele, že chce situaci co nejschůdněji vyřešit. Pokud totiž podáte návrh na oddlužení, nelze začít s prováděním exekuce ani v započaté exekuci pokračovat, a současně dojede k přechodnému omezení věřitelů. Pokud návrh podává dlužník sám na sebe: Pokud návrh podává dlužník sám na sebe, musí vysvětlit, proč se domnívá, že je v úpadku, nebo mu úpadek hrozí, tuto situaci doložit důkazy a dodat další informace, které jsou k podání toho návrhu podle zákona potřebné (seznam majetku, dluhů, závazků a některé další, zákoně stanovené požadavky).dlužník může v návrhu uvést i možné řešení úpadku. Dlužník, který zároveň žádá o oddlužení, je dokonce povinen navrhnout možné řešení úpadku. Podává-li návrh věřitel: Pokud návrh podává věřitel, musí uvést, proč předpokládá, že je daný dlužník v úpadku, svůj předpoklad doloží důkazy a připojí přihlášku své pohledávky. Návrh musí být podán ke krajskému soudu, v jehož obvodu je trvalé bydliště dlužníka. Pokud by byl návrh podán ke špatnému soudu, soudy si jej mezi sebou přepošlou, ale procedura je zbytečně prodlužována Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík, zavedený spolu s novým insolvenční zákonem platným od ledna 2008, je novým informačním systémem veřejné správy pod vedením Ministerstva spravedlnosti, nahrazujícím dosavadní Evidenci úpadců. Insolvenční rejstřík je veřejně dostupným zdrojem informací o insolvenčním řízení, jeho prostřednictvím se doručuje většina soudních rozhodnutí (výhoda rychlé komunikace), možnost vyhledání obchodních partnerů apod. 11

17 Žádost o oddlužení: Pokud jsme se rozhodli řešit své finanční problémy oddlužením, musíme splňovat zákonem vymezené podmínky a dodržet přesný postup. Podmínky: 1. dlužník nesmí být podnikatel, typickým dlužníkem je spotřebitel Jedná se o dlužníka, jehož spotřební výdaje a příjmy jsou nevyrovnané a není proto schopen splácet své závazky přijaté za účelem pořízení zejména spotřebního zboží, ale i nemovitého majetku, dovolené, telefonu, televize atd. 2. dluhy se vztahují na nezajištěné věřitele Jedná se o peněžní závazky, při kterých nijak neručíme. 3. na dlužníka musel být podán insolvenční návrh (ať už věřitelem nebo dlužníkem samotným spolu s podáním návrhu na oddlužení) 4. insolvenční návrh i návrh na oddlužení musí být podán na řádném formuláři a být správně a zcela vyplněn 5. dlužník musí o oddlužení žádat poprvé 6. dlužník musí splňovat podmínky úpadku, či alespoň hrozícího úpadku 7. dlužník musí být schopen během období 5 let splatit alespoň 30% svých pohledávek vůči dlužníkům 8. dlužník musí o oddlužení žádat poctivě, dochvilně plně stanovené závazky a dále se nezadlužovat Možnosti oddlužení: 1. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (jednorázové splacení pohledávek) Jednorázové splacení pohledávek je možné zpeněžením majetkové podstaty = majetek určený k uspokojení věřitelů. Pokud se dlužník rozhodne pro tuto možnost, dojde k prodeji veškerého majetku dlužníka, který nezbytně nepotřebuje k uspokojování hmotných potřeb sebe a své rodiny, což jsou například oděvy, zdravotní potřeby, či hotovost do 1.000,- Kč. Do majetkové podstaty spadá kromě běžných movitých a nemovitých věcí například také účet stavebního spoření, podílový list, akcie, podíl ve společnosti, družstvu atd. Část závazků dlužníka může splnit spoludlužník, který ale musí být podepsán pod žádostí od oddlužení. Výhodou této možnosti je okamžité a jednorázové řešení problému, málokdo ale chce přijít o veškerý majetek a proto většina dlužníků volí raději druhou možnost. 2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře hradí dlužník věřitelům soudem určenou částku po dobu 5 let tak, aby bylo splaceno alespoň 30% jeho pohledávek věřitelům. 12

18 Částka je stanovena dle čisté měsíční mzdy dlužníka a jeho rodinného stavu zpravidla tak, že dlužníkovi zbývá částka přibližná životnímu minimu. Ale i o splatné částce lze se soudem a věřiteli vyjednávat, záleží tedy na iniciativě dlužníka. Dlužník může zažádat o změnu měsíčně placené částky, tak, aby jeho splátka věřitelům byla nižší, pokud je během 5 let schopen uhradit alespoň 50% z celkového dluhu. Dlužník si po celou dobu splácení spravuje své finance sám, každý měsíc však musí odvést určenou částku svým věřitelům, učí se tak zodpovědnému hospodaření s penězi. Je třeba zmínit, že o typu oddlužení nerozhoduje dlužník, nýbrž věřitelé. Na průběh oddlužení v obou případech dohlíží insolvenční správce, což je kvalifikovaná osoba určená insolvenčním soudem nejpozději při rozhodnutí o úpadku. V případě oddlužení jednorázovým splacením pohledávek zpeněžuje majetkovou podstatu. V případě oddlužení splátkovým kalendářem dohlíží na jeho plnění dlužníkem. Výhody oddlužení: 1. pokud dlužník není schopen své závazky splácet, oddlužení mu nabízí možnost vyhnout se vymáhání dluhů ze strany věřitelů velmi nekompromisními způsoby, jako je exekuce, která může vést až k tomu, že se dlužník ocitne naprosto bez majetku a prostředků 2. možnost oddlužení poskytuje dlužníkovi druhou šanci, po splnění stanovených podmínek je totiž oproštěn od veškerých dluhů a začíná znovu s čistým štítem 3. vzhledem k tomu, že při oddlužení splátkovým kalendářem si dlužník peníze spravuje sám a má zakázáno uzavírat další půjčky, učí ho oddlužení zodpovědnému přístupu k financím Postup k oddlužení: 1. Zjistit přesné podmínky, které je třeba splnit pro podání žádosti na oddlužení. 2. Vypočítat si, zda jsem schopen splnit podmínky pro oddlužení, tedy během 5 let splatit alespoň 30% svých pohledávek vůči věřitelům, zjistit a formálně ověřit hodnotu svého majetku a vše zahrnout do žádosti o oddlužení. K výpočtu je vhodné využít kalkulátor dostupný například na stránkách insolvenčního zákona kalkulátor naleznete na odkazu: Se správným vyplněním formuláře může dlužníkovi pomoci právník, za kterého ale musí zaplatit, nebo například nezisková organizace Poradna při finanční tísni: 3. Navrhnout podmínky splácení 4. Návrh na oddlužení je třeba podávat společně s insolvenčním návrhem obojí na konkrétním formuláři dle požadovaných podmínek. Jak jste se dozvěděli výše, insolvenční návrh může na dlužníka podat věřitel, zároveň ho ale může podat i on samotný. Nyní si rozebereme obě možnosti a další postup: a) Insolvenční návrh podal věřitel 13

19 - pokud návrh podal věřitel, má dlužník možnost podat návrh na oddlužení do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen insolvenční návrh, zároveň musí být o této možnosti informován. b) Insolvenční návrh na sebe podal dlužník samotný - pokud návrh podává dlužník samotný, zároveň k němu připojuje žádost o oddlužení. V takovém případě nesmí zapomenout do insolventního návrhu napsat jím navrhované možnosti průběhu oddlužení 5. Zbývá už jen doufat ve schválení našeho návrhu, v pozitivním případě plnit stanovené podmínky a těšit se na nový lepší a zodpovědnější začátek Užitečné odkazy: stránky obsahující veškeré informace o novém insolvenčním zákonu, včetně informací pro dlužníka, věřitele, mnoha rad, typů, oficiálních formulářů, důležitých odkazů například na insolvenční rejstřík nebo kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře. obdobné stránky obsahující insolvenční zákon, formuláře ke stažení, insolvenční rejstřík a evidenci úpadců, seznam insolvenčních správců a další informace. Nenaleznete však rady ani typy pro dlužníky či věřitele. stránky neziskové organizace Poradna při finanční tísni, která bezplatně pomáhá lidem s finančními problémy, například vyplnit žádost o oddlužení apod. Pořad ČT Krotitelé dluhů pořad, ve kterém odborníci radí zadluženým lidem, jak z finanční krize. Praktická ukázka řešení problémů v praxi. Jak se neztratit v bludném kruhu dluhů Zde je několik typů, jak zodpovědně zvládat finance a řešit menší či větší problémy. 1. Prevence Podle ekonomických poradců by každá rodina měla měsíčně odkládat stranou přibližně 15 30% celkového příjmu, přičemž by tyto finance měly být rozděleny asi takto: a) 10 20% Dlouhodobé cíle - jako je bydlení, studium, zabezpečení na stáří apod. b) 5 10% Pojištění proti úrazu či smrti zejména v případě, je-li rodina závislá pouze na jednom příjmu Peníze by měly být uloženy na spořicím účtu, kde jsou měsíčně zhodnocovány. Dobrým typem je zavedení zákazu okamžitého výběru celé částky, což zajišťuje prevenci proti neuváženým výběrům. 14

20 2. Myslete dopředu Pokud potřebujete půjčku, předem si vypočítejte, jak vysoké splátky jste měsíčně schopni platit. Částku zjistíte odečtením nákladů na domácnost, jako jsou energie, jídlo, náklady na dopravu, kroužky apod., od částky, která vám zbyla z celkového příjmu vaší domácnosti po splnění prvního bodu. 3. Vybírejte spolehlivé věřitele Pokud si potřebujete vzít úvěr, volte vždy raději bankovní instituce, které nabízejí hned několik výhod. Jejich úvěry jsou levnější, než u jiných finančních institucí, navíc se můžete spolehnout na jejich profesionalitu a kvalitu služeb. Problémem ale může být důkladné prověřování klientů, žádajících o půjčku. Na druhou stranu je dobrým ukazatelem, pokud vám totiž seriozní bankovní instituce odmítne udělit úvěr, měli byste si velice dobře rozmyslet, zda je to pro vás to pravé řešení a budete o něj žádat jinde. 4. Volte dluhy chytře Je třeba rozlišovat dobré půjčky od těch špatných. Některé půjčky, jako jsou například hypotéky, leasing nebo některé spotřební úvěry mají výhodné podmínky, a proto je jejich uzavírání dobrým krokem. Pro rozlišení je vhodné sledovat RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů, která by se měla pohybovat pod 10%. 5. Smlouvy čtěte pozorně Ve smlouvách není snadné se vyznat, podezřelé by vám ale mělo připadat malé písmo, či nesrozumitelné obraty. Nebojte se zeptat, jde tady o vaše peníze! Pokud smlouvy obsahují tzv. rozhodčí doložku, raději je nechte prověřit, mohlo by to totiž znamenat vyloučení možnosti obrátit se na soud v případě sporu. Problém by byl svěřen tzv. rozhodci, kterého určuje věřitel. Takový rozhodce dokonce nemusí mít právnické vzdělání, spravedlivosti byste se potom mohli dovolávat marně. 6. Buďte dochvilní Pokud jde o platby, dochvilnost hraje důležitou roli, jen kvůli nedbalosti mohou nabíhat zbytečná vysoká penále apod. Dobrým typem je při uzavírání úvěru promyslet datum splátek, běžnou chybou bývá nastavení termínu platby před termínem výplaty. 7. Problémy řešte okamžitě Největší chybou mnoha dlužníků, která je přivádí do neřešitelné dluhové pasti je oddalování řešení situace, často zejména ze studu přiznat finanční krizi, na které se zpravidla podílí další problémy, jako je rozvod, ztráta místa, dlouhodobá nemoc, nakupení dluhů apod. Pokud se však dlužník odhodlá řešit problémy včas a komunikovat je s věřiteli, zejména bankovní instituce mu vyjdou vstříc. Jelikož jde o jejich peníze, jsou ochotny nastavit nové podmínky půjčky dočasný odklad splátek, jejich snížení, či její prodloužení. 15

21 8. Konsolidace úvěrů Výhodným řešením nakupených dluhů je jejich konsolidace. Tuto možnost nabízí čím dál více finančních institucí, například Komerční banka, Raiffaisenbank nebo GE Money Bank. Jedná se o spojení celého balíku dluhů do jednoho, ve výsledku tak zaplatíte méně peněz, jelikož je celá částka zatížena jen jedním úrokem. Něco málo ušetříte samozřejmě také na poplatcích. Konsolidovat půjčky však může jen ten, kdo nemá problémy se splácením. 9. Osobní bankrot, alias žádost o oddlužení Pokud je vaše finanční situace stává neúnosnou, podejte návrh na oddlužení a zbavte se tak veškerých svých dluhů. Oddlužení je bezesporu jednou z nejschůdnějších cest pro člověka v opravdu krizové finanční situaci. 3.3 Příklady a krátký test: Příklad: Pan Novák se se svou manželkou Annou a dvojčaty Vojtou a Terezkou přestěhoval do nového domu. Jelikož je dům několik kilometrů za městem, chce manžel pořídit své ženě auto, aby mohla pohodlně dojíždět za prací a vozit děti do školy. Vypočítejte možnou výši jejich měsíční splátky leasingu, pokud znáte tyto údaje: čistý plat manžela činí měsíčně Kč, čistý plat manželky činí měsíčně Kč, jejich měsíční výdaje tvoří splátka hypotéky Kč, platba energií Kč, platba telefonů, internetu a TV Kč, výdaje za jídlo Kč, výdaje na kroužky dětí Kč, výdaje na dopravu Kč a další drobné výdaje (kultura, sport, drogerie ) Kč. Pan Novák je šetřílek a kromě ekonomy doporučovaných 10% na dlouhodobé cíle spoří ještě měsíčně jen ze svého platu 5 % na nečekané výdaje a 3% na rodinné aktivity (výlety, dovolené apod.) Příklad: Vyzkoušejte si práci s kalkulátorem splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře na tomto jednoduchém příkladu: Slečna Lopatková se dostala do tíživé životní situace, zadlužila se spotřebitelskými úvěry u několika finančních institucí, neboť je shopaholičkou, tedy nezřízeně nakupuje. Její čistý měsíční příjem činí Kč a na splácení dluhů dlouhodobě nestačí. Na slečnu Lopatkovou byla podána insolvenční žádost a ona pochopila, že je nutné s problémem něco udělat. Kromě léčení podala žádost o oddlužení. Na základě následujících infomací vypočtěte pomocí kalkulátoru splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, zda má naději na uznání její žádosti. Pokud ano, zjistěte také, zda by mohla zažádat o snížení měsíční splátky věřitelům. Měsíční čistý příjem: Kč, Rodinný stav: svobodná, bezdětná, Celková výše pohledávek: Kč. 16

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů

Učební osnova. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Učební obor s výučním listem. 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Učební osnova Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem 33-54-H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravářské práce 41-55-E/01 Počet hodin v UP celkem : 30 Platnost učební osnovy od : 1.9.2009 do : 1. Obecný cíl vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Kuchař číšník 65-51-H/01 Počet hodin v UP celkem: 13 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA

UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA UČEBNÍ OSNOVA OBČANSKÁ VÝCHOVA Obor středního vzdělávání Pekařské práce 29-51-E/02 Počet hodin v UP celkem: 10 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2010 A. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Obecný cíl vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská výchova /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby - Kuchařské práce Počet hodin celkem:

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Občanská nauka UČEBNÍ OSNOVA předmětu Občanská nauka /Občanský vzdělávací základ/ Téma: Finanční gramotnost Střední vzdělání s výučním listem 65-51-E/0 Práce ve stravování - Provoz společného stravování Počet hodin celkem:

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Občanská výchova - Finanční gramotnost

Občanská výchova - Finanční gramotnost UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Občanská výchova - Finanční gramotnost Obor středního vzdělávání 9-51-E/01 Potravinářská výroba - Řeznické a uzenářské práce Počet hodin v UP celkem 0, z toho 15 hodin

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou Agropodnikání 41-41-M/01 Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební osnovy od: 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího předmětu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Žák chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost

Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Příloha k ŠVP ZV č. 2 Učební osnovy předmětu Finanční gramotnost Název školního vzdělávacího programu: Škola v pohybu - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. ZŠZH 287/2016 Škola: Základní

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková

Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Příloha č. 12 Finanční gramotnost I. Dluhová past, exekuce a osobní bankrot Garant oblasti Finanční gramotnost: Mgr. Rita Chalupníková Kurz je určen nejen lidem, kteří se ocitli v tzv. dluhové pasti, mají

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák:

Příloha č. 1. Finanční gramotnost. Č.j.: ZŠKAP/0173/2013. Praktické činnosti, 6. ročník. Očekávané výstupy Žák: Příloha č. 1 Finanční gramotnost Č.j.: ZŠKAP/0173/2013 Praktické činnosti, 6. ročník - vysvětlí pojmy domácnost, majetek, příjmy a výdaje, rozpočet Domácnost a rozpočet OSV rozvoj schopností poznávání

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST

Příloha č. FINANČNÍ GRAMOTNOST Chápe předmět jako cestu k získání informací a poznatků ze světa financí, který ho obklopuje doma v rodině i v okolním světě. Nabízí se mu možnost získání znalostí a dovedností pro aktivní zapojení do

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Vymezení účetnictví a daňové evidence

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu?

Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Mgr. Zuzana Válková Otázka: V internetovém obchodě jste si zakoupili ipod, ale po týdnu jste zjistili, že Vám nevyhovuje. Je možné zboží vrátit, aniž nemá závadu? Odpověď: Ano, zboží vrátit můžeme, dokonce

Více

Spoříme a půjčujeme I

Spoříme a půjčujeme I 4.5.14 Spoříme a půjčujeme I Předpoklady: 040513 Př. 1: Odhadni. a) 5 % ze 120 b) 17 % z 5140 c) 4,7 % z 18 720 a) 5 % z 120 Odhad: 1 % 1,2 5 % 5 1,2 = 6 Přesný výpočet: 0, 05 120 = 6. Akceptovatelný rozsah:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství

A B C D E F. Člověk a náboženství. Dějepis. Náboženství a tolerance. Judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, budhismus, další náboženství A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi.

Pracovní list dvoubarevné kartičky s finančními termíny a definicemi. Anotace Pracovní list k finanční gramotnosti. Hra s kartičkami správné přiřazování finančních termínů k definicím. Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Čekalová Sylva Čeština Orientace

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu. Ekonomika. Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu Ekonomika Obor středního vzdělávání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů Počet hodin v UP celkem: 20 Platnost učební osnovy od : 1. 9. 2009 A. Pojetí vyučovacího

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy účtování

Více

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více