MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

2 Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva: Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Strategie výuky: Kritéria hodnocení žáků: Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Cena Tvorba ceny Přidaná hodnota Daň z přidané hodnoty Příklad Řešení Příklad Řešení Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Cíle a přínosy pro žáky: Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Oddlužení vyhlášení osobního bankrotu Insolvenční řízení Úpadek Insolvenční návrh Insolvenční rejstřík Žádost o oddlužení: Užitečné odkazy: Příklady a krátký test: Příklad: Příklad: Příklad: Řešení: Příklad:... 17

3 3.4.2 Příklad: Interpretace výsledků a správného řešení příkladů: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace, postupy, metody: Závěr: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postupy a metody: Učební osnova předmětu Ekonomika Učební obor s výučním listem H/01 Mechanik hudebních nástrojů Počet hodin v UP celkem : 33 Počet hodin FG v Ekonomice 2. roč. : 14 Platnost učební osnovy od : do : 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělávat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a dosáhne těchto znalostí, dovedností pomocí využití nejnovější IT technologií počítačů, internetu, banky přes mobilní telefon - Dokáže efektivně využívat dostupné finanční produkty s ohledem na své dostupné finanční možnosti

4 - Navrhne způsoby hospodaření s finančními prostředky - Řeší efektivně přebytky a nedostatky svých finančních zdrojů - Orientuje se v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet Charakteristika učiva: - Peníze - Finanční produkty - Hospodaření domácností - Práva spotřebitele Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Výuka směřuje k základní odborné znalosti z oblasti finanční gramotnosti, tak, aby žák pochopil, neznalost finanční problematiky, právních předpisů, smluv apod. může mít negativní vliv nejen na jeho život, ale i život jeho rodiny, a proto je motivován k učení. Žáci by měli být schopni zajistit si příjem v reálném životě a optimálně realizovat jeho využití. Žáci by měli používat dovednosti a vědomosti, kterých nabyli na prakticky zaměřených příkladech Strategie výuky: Preferujeme tyto metody výuky: - praktická cvičení - demonstrace - brainstorming - diskuse ve skupinách - přednášky Jako prioritní jsou doporučovány praktické úkoly, vytváření situací simulujících reálný stav, s cílem žáky přimět reagovat na takto vzniklou situaci Kritéria hodnocení žáků: Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 1. Vědomosti a dovednosti 2. Aplikaci teorie do praxe 3. Samostatnost práce

5 4. Aktivitu v hodinách 5. Schopnost obhajovat svůj názor Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V předmětu jsou přednostně zakomponována tato průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti - Sebevědomí, sebeodpovědnost a schopnost morálního úsudku bude naplňováno využitím metody výuky brainstormingem a diskusí ve skupinách - Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, bude naplňováno především v celku práva spotřebitele - Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, bude naplňováno především v tematickém celku hospodaření domácnosti 2. Informační a komunikační technologie, toto téma je naplňováno především využitím e lerningových aplikací a internetu V předmětu se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, matematické kompetence a kompetence využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

6 výsledky Učivo pro 2. ročník Doporuč. hodinová dotace Orientuje se v platebním styku a smění peníze podle kurzovního lístku a za pomocí ICT Vytvoří platební příkazy k úhradě v písemné a elektronické podobě Popíše jednotlivé druhy platebních karet Řeší jednoduché příklady úrokování Vybere nejvhodnější produkt pro investování volných peněžních prostředků Posoudí způsoby zajištění úvěru a vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení PENÍZE: Hotovostní bezhotovostní platby v mezinárodní zahraniční měně Platební karty, měna FINANČNÍ PRODUKTY : Vkladové a úvěrové účty 4 (+ 2 hodiny domácí práce) 4 (+ 2 hodiny domácí přípravy) Navrhne nejlepší řešení využití přebytku rodinného rozpočtu a navrhne řešení pro deficit rodinného rozpočtu Dokáže stanovit životní minimum Vyjmenuje základní práva spotřebitele Popíše postup při reklamaci HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI: Rozpočet 4 (+ 2 hodiny domácí přípravy) PRÁVA SPOTŘEBITELE: Předpisy na ochranu spotřebitele 2 1

7 2 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: KALKULACE VÝROBKŮ U NEPLÁTCE A PLÁTCE DPH L/01 Obor vzdělávání: Mechanik hudebních nástrojů Ročník: druhý Vyučovací předmět: Ekonomie Klíčová slova: Cena, tvorba ceny, přidaná hodnota, DPH, cena s DPH, plátce DPH, sazby DPH, výpočet DPH, cenové,,praktiky 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Přivést žáky k uvědomění, že prodejci lákají na různé výhodné ceny, ale při tom uvádějí cenu bez DPH. Naučit žáky spočítat si, kdy je výhodnější objednat si výrobek i s prací a umět si spočítat, kdy na tom chce jenom vydělat firma a sníženou sazbu DPH používá pouze jako marketingovou praktiku ke zvýšení svých prodejů. Naučit žáky spočítat DPH a tím určit výhodnější cenu, protože studují obor spojený s ekonomií a budou se s cenou bez DPH často setkávat ve své praxi. 2

8 NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD: Nejprve si spočítá cenu s DPH, aby mohl obě ceny porovnat cenu bez DPH a cenu s DPH, a teprve potom se bude rozhodovat, které zboží zakoupí Cena Cena zboží a služeb se vytváří na trhu. Trhem můžeme chápat místo kde se setkává kupující a prodávající např. obchodní dům burza - jako spojení nabídky a poptávky po určitém zboží nebo službě trh zboží, trh práce, peněžní trh Tvorba ceny Tvorbě ceny se také říká kalkulace ceny. Při tvorbě ceny musíme zohlednit všechny naše režijní náklady sem patří např. sociální a zdravotní pojištění podnikatele, mzdy zaměstnanců, pronájem výrobních prostor, elektrická energie. Každý podnikatel či podnik si musí spočítat, na kolik ho tyto režijní náklady vyjdou Přidaná hodnota Přidanou hodnotu tvoří režijní náklady výrobce či prodejce a jeho zisk. Každý podnikatel si musí spočítat, s jakým ziskem chce svůj výrobek, zboží nebo svou službu prodávat. Tento zisk zase musí korespondovat s jeho reálnou pozicí na trhu. Jestliže ví, že je ve městě jediný opravář obuvi a nejbližší jiný obuvník je vzdálený 30 km, může samozřejmě svůj zisk zvýšit. Ale zase ne o tolik, aby se zákazníkům radši nevyplatilo koupit si už boty nové, na které bude mít dva roky záruku. Jestliže ale budou ve městě obuvníci čtyři, musí se zamyslet, zda se mu vůbec vyplatí za tak nízký zisk v oboru podnikat. Přidanou hodnotu tvoří součet režijních nákladů a zisku. Přidanou hodnotou pro každého člověka je ale i jeho práce. To znamená, že když si koupím dlaždičky a sám si vydlaždičkuji celou koupelnu, tak přidanou hodnotou je cena práce, kterou jsem vykonal. 3

9 Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je označována zkratkou DPH. Je jednou z nepřímých daní tzn., že se neplatí přímo jako samostatná částka na finančním úřadě, ale je součástí ceny výrobku, zboží či služby. Podnikatel daň připočítá k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou. Je třeba si uvědomit, že DPH není výnosem účetní jednotky, neboť DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí ji odvést do státního rozpočtu. Plátce daně Plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti. Plátci daně se registrují u finančního úřadu a jejich registrace může být: 1. Povinná z důvodu dosažení obratu 1 milionu za nejvýše 12 měsíců po sobě jdoucích přesáhne částku l milionu Kč. 2. Dobrovolná i když podnikatel nedosahuje limit pro povinnou registraci, může se stát plátcem daně na základě vlastní žádosti např. z důvodu, že nakupuje od plátců a prodává plátcům Sazby DPH V ČR máme dvě sazby DPH: Základní sazba DPH je 20% a je zde většina služeb a výrobků. Snížená sazba DPH je 10% a jsou zde například zařazeny potraviny, knihy nebo stavební výroba určená pro bytovou výstavbu. Způsob výpočtu DPH Výpočet DPH provádíme v závislosti na tom, zda základ daně je cena včetně DPH nebo cena bez DPH. 1. základem je cena bez DPH tzv. výpočet zdola daň se vypočte prostým vynásobením základu daně příslušnou procentní sazbou 2. základem daně je cena včetně DPH tj. 110% nebo 120% tzv. výpočet shora používá se například u tržeb v maloobchodě nebo u zjednodušeného daňového dokladu, kdy známe pouze cenu s daní 4

10 Příklad U sazby 10% zaokrouhleno na 4 des.místa = koeficient 0,09091 U sazby 20%... zaokrouhleno na 4 des. místa = koeficient 0,1667 Vypočtená daň se zaokrouhluje na desetihaléře nebo padesátihaléře podle matematických pravidel, popř. se uvede v haléřích. Výpočet DPH cena bez DPH * 20% = cena s DPH nebo cena bez DPH * 10% = cena s DPH 2.2 Příklad Podnikatel Jan Nekonečný, jehož předmětem činnosti je stavba kytar, je plátcem DPH. Nakupuje materiál dřevo rezonanční I. kategorie od dodavatele za 4220, Kč za sadu přířezů na španělský model cena bez daně. Na tyto výrobky se vztahuje základní sazba 20% DPH. Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota jeho zisk ve výši , Kč. Spotřeba materiálu je: Na stavbu kytary dle španělského modelu potřebujeme: Název materiálu a kvalita Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH Vrchní deska plochá masiv smrk kvalita I. 600, Kč 5

11 Spodní deska +luby masiv javor kvalita I 1200, Kč Krk + patka masiv javor kvalita I. 500, Kč Kytarové tlumení masiv smrk 50, Kč Žebrovina masiv smrk 150, Kč Špalíky masiv smrk 20, Kč Kytarová výložka otvorová mozaiková 180, Kč Kytarová výložka vnější masiv 10, Kč Kytarová výložka vnitřní obvodová dýhy, fíbr 9, Kč Kytarový hmatník přířez eben 300, Kč Perleťové očko polotovar perleť 5, Kč Kytarová kobylky přířez palisandr 150, Kč Nultý pražec kostěný 100, Kč Sedlový pražec kostěný 100, Kč Pražcový drát MsNi 2,2 mm 150, Kč Kytarové mechaniky s lyrou zlaté 197, Kč Kytarové struny Savares nylonové 199, Kč Nitrocelulozuvý lak 200, Kč Disperzní lepidlo 50, Kč Ředidlo 50, Kč CELKEM 4220, Kč Vypočtěte prodejní cenu s daní této zakázky. 2.3 Řešení Při kalkulaci ceny bude postup následující: Název materiálu a kvalita Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 6

12 Vrchní deska plochá masiv smrk kvalita I. 600, Kč 120, Kč 720, Kč Spodní deska +luby masiv javor kvalita I 1200, Kč 240, Kč 1440, Kč Krk + patka masiv javor kvalita I. 500, Kč 100, Kč 600, Kč Kytarové tlumení masiv smrk 50, Kč 5, Kč 55, Kč Žebrovina masiv smrk 150, Kč 30, Kč 180, Kč Špalíky masiv smrk 20, Kč 0,40 Kč 20,40 Kč Kytarová výložka otvorová mozaiková 180, Kč 36, Kč 216, Kč Kytarová výložka vnější masiv 10, Kč 0,50 Kč 10,50 Kč Kytarová výložka vnitřní obvodová dýhy, fíbr 9, Kč 1,80 Kč 10,80 Kč Kytarový hmatník přířez eben 300, Kč 60, Kč 360 Kč Perleťové očko polotovar perleť 5, Kč 0,10 Kč 5,10 Kč Kytarová kobylky přířez palisandr 150, Kč 30, Kč 180, Kč Nultý pražec kostěný 100, Kč 50, Kč 150, Kč Sedlový pražec kostěný 100, Kč 50, Kč 150, Kč Pražcový drát MsNi 2,2 mm 150, Kč 30, Kč 180, Kč Kytarové mechaniky s lyrou zlaté 197, Kč 39,40 Kč 236,4 Kč Kytarové struny Savares nylonové 199, Kč 39,80 Kč 238,80 Kč Nitrocelulozuvý lak 200, Kč 40, Kč 240, Kč Disperzní lepidlo 50, Kč 10, Kč 60, Kč Ředidlo 50, Kč 10, Kč 60, Kč CELKEM 4220, Kč 844, Kč 5064, Kč Cena materiálu bez DPH Přidaná hodnota Prodejní cena bez DPH Kč Kč Kč 7

13 20 % DPH Kč Prodejní cena s daní Kč Poznámka: částka 2 844, Kč nevstupuje do výnosů, ale je závazkem vůči finančnímu úřadu 2.4 Příklad Podnikatel Jan Nekonečný, jehož předmětem činnosti je stavba kytar, je plátcem DPH. Nakupuje materiál dřevo rezonanční I. kategorie od dodavatele za 5064, Kč za sadu přířezů na španělský model cena s DPH. Na tyto výrobky se vztahuje základní sazba 20% DPH. Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota jeho zisk ve výši , Kč. Vypočtěte prodejní cenu s daní této zakázky. 2.5 Řešení Při kalkulaci ceny bude postup následující: Cena materiálu Přidaná hodnota Prodejní cena s daní Kč Kč Kč Bude li odběratelem plátce DPH, nemůže si uplatnit nárok na odpočet DPH, protože pan Nový je neplátce DPH. Skutečná cena pro zákazníka v tomto případě činí pouze Kč, kdežto v předcházejícím případě prodejní cena činila Kč. V tomto případě je pro nás lepší nakupovat u neplátce DPH!!!! 2.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: 8

14 Žáci by při řešení této úlohy mohli mít přístup k internetu není ale nezbytně nutné. Každý žák musí mít svou kalkulačku Realizace postup a metody V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a principy výpočtu DPH shora a zdola. Poté žáci zhruba 5 7 minut samostatně studují zadání příkladu. Výpočty provedou žáci na tabuli a ihned interpretujeme výsledky viz výše. Ve zbývajícím čase si žáci mohou, pokud mají přístup k internetu, na stránkách jednotlivých vyhledávačů ověřit ceny jednotlivých použitých materiálů. 3 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG rozpočtová Jak zkrotit dluhy? Obor vzdělávání: L/01 Mechanik hudebních nástrojů Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: osobní bankrot, životní minimum, exekuce, insolvenční zákon, insolvenční návrh, věřitel, dlužník, splátkový kalendář, penále, rozhodce, rozhodčí doložka, insolvenční rejstřík, předlužení, insolvenční správce, evidence úpadců, konsolidace úvěrů 3.1 Cíle a přínosy pro žáky: V dnešní době má velká většina domácností alespoň jednu půjčku, pořídit si ji bývá někdy až příliš snadné. Tato skutečnost je jednou z mnoha příčin neschopnosti půjčky splácet. Člověk, který si půjčuje peníze často řeší akutní finanční situaci a půjčku vidí jako rychlé a poměrně snadné východisko, zapomíná ale, že v budoucnu nebude muset splatit jen vypůjčenou částku, ale také 9

15 úroky. Když se k tomu přidá dlouhodobější nemoc, vyšší neočekávaný výdaj nebo ztráta zaměstnáni, je zaděláno na problémy. Cílem vyučovaného tématu je seznámit žáky s možností oddlužení neboli s vyhlášením osobního bankrotu. Ačkoliv tento termín zní hrozivě, je jednou z nejschůdnějších cest z krizové finanční situace. Studenti se dozvědí, co vlastně pojem oddlužení znamená, jak podat návrh na oddlužení a v neposlední řadě, jak se této nepříjemné situaci vyhnout zcela. Součástí práce bude také rozšíření znalostí odborných pojmů, užitečné odkazy a praktická cvičení. 3.2 Informace pro žáky, základní teoretické znalosti Oddlužení vyhlášení osobního bankrotu Oddlužení je jednou z možností řešení finanční tísně. K umožnění tohoto řešení je třeba splnit všechny podmínky určené Insolvenčním zákonem, který nabyl účinnosti 1. ledna 2008, jako zákon č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. S podmínkami potřebnými k schválení oddlužení se nyní seznámíme, nejprve je ale třeba objasnit význam několika termínů Insolvenční řízení Insolvenční řízení je proces, řešící závazky mezi dlužníkem a jeho věřiteli v případě, že se dlužník ocitl v úpadku a byl na něj podán insolvenční návrh. K zahájení insolvenčního řízení může dojít pouze z podnětu věřitele nebo dlužníka podáním insolvenčního návrhu. O zahájení insolvenčního řízení není třeba rozhodnutí soudu, soud má pouze povinnost oznámit zahájení insolvenčního řízení na základě žádosti prostřednictvím tzv. vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení, kterou během několika hodin zveřejní v insolvenčním rejstříku. Tato vyhláška je zároveň doručena věřiteli i dlužníkovi. Insolvenční řízení smí pokračovat, až po ověření předpokládaného úpadku dlužníka soudem. I přesto účinky spojené se jeho zahájením nastávají již zveřejněním vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Proto je velice důležité, včas a svědomitě plnit své peněžní závazky, ať už jde o splácení úvěru, nájmu, či telefonních služeb. Může se totiž stát, že ačkoliv se s platbou opozdíte jen o několik dnů a z nepozornosti, věřitel již podá návrh na zahájení insolvenčního řízení a tím se automaticky dostanete do insolvenčního rejstříku. Pokud budete v budoucnu žádat například o hypotéku, banka zjistí váš zápis v insolvenčním rejstříku, což vám může vaši žádost značně zkomplikovat Úpadek Termín úpadek je odborným termínem s jasnou definicí. Je jedním za základních pojmů této tématiky, je totiž určujícím faktorem pro vedení insolvenčního řízení. Návrh na insolvenční řízení musí obsahovat předpoklad úpadku dlužníka, podáním návrhu je řízení zahájeno, ale pokračovat smí pouze v případě, že je podezření na úpadek dlužníka potvrzeno. Za úpadek je považováno: 10

16 a) má-li dlužník více věřitelů a peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit. b) předlužení, tedy stav, kdy má dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku Hrozící úpadek Hrozící úpadek je stav, kdy dlužník ještě nesplňuje podmínky úpadku, ale existuje předpoklad, že v blízké budoucnosti nebude schopen plnit podstatnou část svých peněžních dluhů Insolvenční návrh Insolvenční návrh je návrh na zahájení insolvenčního řízení, tedy řešení zadlužení ať už právnické, či fyzické osoby. Tento návrh může podat věřitel nebo dlužník samotný. Dlužník podnikatel v případě úpadku tento návrh podat musí, ale dlužník nepodnikatel ne. Možná by se vám tedy mohlo zdát podivné, že by dlužník sám na sebe žaloval, když nemusí, ve skutečnosti ale může včasným řešením předejít mnohým problémům a zároveň přesvědčit své věřitele, že chce situaci co nejschůdněji vyřešit. Pokud totiž podáte návrh na oddlužení, nelze začít s prováděním exekuce ani v započaté exekuci pokračovat, a současně dojede k přechodnému omezení věřitelů. Pokud návrh podává dlužník sám na sebe: Pokud návrh podává dlužník sám na sebe, musí vysvětlit, proč se domnívá, že je v úpadku, nebo mu úpadek hrozí, tuto situaci doložit důkazy a dodat další informace, které jsou k podání toho návrhu podle zákona potřebné (seznam majetku, dluhů, závazků a některé další, zákoně stanovené požadavky).dlužník může v návrhu uvést i možné řešení úpadku. Dlužník, který zároveň žádá o oddlužení, je dokonce povinen navrhnout možné řešení úpadku. Podává-li návrh věřitel: Pokud návrh podává věřitel, musí uvést, proč předpokládá, že je daný dlužník v úpadku, svůj předpoklad doloží důkazy a připojí přihlášku své pohledávky. Návrh musí být podán ke krajskému soudu, v jehož obvodu je trvalé bydliště dlužníka. Pokud by byl návrh podán ke špatnému soudu, soudy si jej mezi sebou přepošlou, ale procedura je zbytečně prodlužována Insolvenční rejstřík Insolvenční rejstřík, zavedený spolu s novým insolvenční zákonem platným od ledna 2008, je novým informačním systémem veřejné správy pod vedením Ministerstva spravedlnosti, nahrazujícím dosavadní Evidenci úpadců. Insolvenční rejstřík je veřejně dostupným zdrojem informací o insolvenčním řízení, jeho prostřednictvím se doručuje většina soudních rozhodnutí (výhoda rychlé komunikace), možnost vyhledání obchodních partnerů apod. 11

17 Žádost o oddlužení: Pokud jsme se rozhodli řešit své finanční problémy oddlužením, musíme splňovat zákonem vymezené podmínky a dodržet přesný postup. Podmínky: 1. dlužník nesmí být podnikatel, typickým dlužníkem je spotřebitel Jedná se o dlužníka, jehož spotřební výdaje a příjmy jsou nevyrovnané a není proto schopen splácet své závazky přijaté za účelem pořízení zejména spotřebního zboží, ale i nemovitého majetku, dovolené, telefonu, televize atd. 2. dluhy se vztahují na nezajištěné věřitele Jedná se o peněžní závazky, při kterých nijak neručíme. 3. na dlužníka musel být podán insolvenční návrh (ať už věřitelem nebo dlužníkem samotným spolu s podáním návrhu na oddlužení) 4. insolvenční návrh i návrh na oddlužení musí být podán na řádném formuláři a být správně a zcela vyplněn 5. dlužník musí o oddlužení žádat poprvé 6. dlužník musí splňovat podmínky úpadku, či alespoň hrozícího úpadku 7. dlužník musí být schopen během období 5 let splatit alespoň 30% svých pohledávek vůči dlužníkům 8. dlužník musí o oddlužení žádat poctivě, dochvilně plně stanovené závazky a dále se nezadlužovat Možnosti oddlužení: 1. Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (jednorázové splacení pohledávek) Jednorázové splacení pohledávek je možné zpeněžením majetkové podstaty = majetek určený k uspokojení věřitelů. Pokud se dlužník rozhodne pro tuto možnost, dojde k prodeji veškerého majetku dlužníka, který nezbytně nepotřebuje k uspokojování hmotných potřeb sebe a své rodiny, což jsou například oděvy, zdravotní potřeby, či hotovost do 1.000,- Kč. Do majetkové podstaty spadá kromě běžných movitých a nemovitých věcí například také účet stavebního spoření, podílový list, akcie, podíl ve společnosti, družstvu atd. Část závazků dlužníka může splnit spoludlužník, který ale musí být podepsán pod žádostí od oddlužení. Výhodou této možnosti je okamžité a jednorázové řešení problému, málokdo ale chce přijít o veškerý majetek a proto většina dlužníků volí raději druhou možnost. 2. Oddlužení plněním splátkového kalendáře V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře hradí dlužník věřitelům soudem určenou částku po dobu 5 let tak, aby bylo splaceno alespoň 30% jeho pohledávek věřitelům. 12

18 Částka je stanovena dle čisté měsíční mzdy dlužníka a jeho rodinného stavu zpravidla tak, že dlužníkovi zbývá částka přibližná životnímu minimu. Ale i o splatné částce lze se soudem a věřiteli vyjednávat, záleží tedy na iniciativě dlužníka. Dlužník může zažádat o změnu měsíčně placené částky, tak, aby jeho splátka věřitelům byla nižší, pokud je během 5 let schopen uhradit alespoň 50% z celkového dluhu. Dlužník si po celou dobu splácení spravuje své finance sám, každý měsíc však musí odvést určenou částku svým věřitelům, učí se tak zodpovědnému hospodaření s penězi. Je třeba zmínit, že o typu oddlužení nerozhoduje dlužník, nýbrž věřitelé. Na průběh oddlužení v obou případech dohlíží insolvenční správce, což je kvalifikovaná osoba určená insolvenčním soudem nejpozději při rozhodnutí o úpadku. V případě oddlužení jednorázovým splacením pohledávek zpeněžuje majetkovou podstatu. V případě oddlužení splátkovým kalendářem dohlíží na jeho plnění dlužníkem. Výhody oddlužení: 1. pokud dlužník není schopen své závazky splácet, oddlužení mu nabízí možnost vyhnout se vymáhání dluhů ze strany věřitelů velmi nekompromisními způsoby, jako je exekuce, která může vést až k tomu, že se dlužník ocitne naprosto bez majetku a prostředků 2. možnost oddlužení poskytuje dlužníkovi druhou šanci, po splnění stanovených podmínek je totiž oproštěn od veškerých dluhů a začíná znovu s čistým štítem 3. vzhledem k tomu, že při oddlužení splátkovým kalendářem si dlužník peníze spravuje sám a má zakázáno uzavírat další půjčky, učí ho oddlužení zodpovědnému přístupu k financím Postup k oddlužení: 1. Zjistit přesné podmínky, které je třeba splnit pro podání žádosti na oddlužení. 2. Vypočítat si, zda jsem schopen splnit podmínky pro oddlužení, tedy během 5 let splatit alespoň 30% svých pohledávek vůči věřitelům, zjistit a formálně ověřit hodnotu svého majetku a vše zahrnout do žádosti o oddlužení. K výpočtu je vhodné využít kalkulátor dostupný například na stránkách insolvenčního zákona kalkulátor naleznete na odkazu: Se správným vyplněním formuláře může dlužníkovi pomoci právník, za kterého ale musí zaplatit, nebo například nezisková organizace Poradna při finanční tísni: 3. Navrhnout podmínky splácení 4. Návrh na oddlužení je třeba podávat společně s insolvenčním návrhem obojí na konkrétním formuláři dle požadovaných podmínek. Jak jste se dozvěděli výše, insolvenční návrh může na dlužníka podat věřitel, zároveň ho ale může podat i on samotný. Nyní si rozebereme obě možnosti a další postup: a) Insolvenční návrh podal věřitel 13

19 - pokud návrh podal věřitel, má dlužník možnost podat návrh na oddlužení do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen insolvenční návrh, zároveň musí být o této možnosti informován. b) Insolvenční návrh na sebe podal dlužník samotný - pokud návrh podává dlužník samotný, zároveň k němu připojuje žádost o oddlužení. V takovém případě nesmí zapomenout do insolventního návrhu napsat jím navrhované možnosti průběhu oddlužení 5. Zbývá už jen doufat ve schválení našeho návrhu, v pozitivním případě plnit stanovené podmínky a těšit se na nový lepší a zodpovědnější začátek Užitečné odkazy: stránky obsahující veškeré informace o novém insolvenčním zákonu, včetně informací pro dlužníka, věřitele, mnoha rad, typů, oficiálních formulářů, důležitých odkazů například na insolvenční rejstřík nebo kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře. obdobné stránky obsahující insolvenční zákon, formuláře ke stažení, insolvenční rejstřík a evidenci úpadců, seznam insolvenčních správců a další informace. Nenaleznete však rady ani typy pro dlužníky či věřitele. stránky neziskové organizace Poradna při finanční tísni, která bezplatně pomáhá lidem s finančními problémy, například vyplnit žádost o oddlužení apod. Pořad ČT Krotitelé dluhů pořad, ve kterém odborníci radí zadluženým lidem, jak z finanční krize. Praktická ukázka řešení problémů v praxi. Jak se neztratit v bludném kruhu dluhů Zde je několik typů, jak zodpovědně zvládat finance a řešit menší či větší problémy. 1. Prevence Podle ekonomických poradců by každá rodina měla měsíčně odkládat stranou přibližně 15 30% celkového příjmu, přičemž by tyto finance měly být rozděleny asi takto: a) 10 20% Dlouhodobé cíle - jako je bydlení, studium, zabezpečení na stáří apod. b) 5 10% Pojištění proti úrazu či smrti zejména v případě, je-li rodina závislá pouze na jednom příjmu Peníze by měly být uloženy na spořicím účtu, kde jsou měsíčně zhodnocovány. Dobrým typem je zavedení zákazu okamžitého výběru celé částky, což zajišťuje prevenci proti neuváženým výběrům. 14

20 2. Myslete dopředu Pokud potřebujete půjčku, předem si vypočítejte, jak vysoké splátky jste měsíčně schopni platit. Částku zjistíte odečtením nákladů na domácnost, jako jsou energie, jídlo, náklady na dopravu, kroužky apod., od částky, která vám zbyla z celkového příjmu vaší domácnosti po splnění prvního bodu. 3. Vybírejte spolehlivé věřitele Pokud si potřebujete vzít úvěr, volte vždy raději bankovní instituce, které nabízejí hned několik výhod. Jejich úvěry jsou levnější, než u jiných finančních institucí, navíc se můžete spolehnout na jejich profesionalitu a kvalitu služeb. Problémem ale může být důkladné prověřování klientů, žádajících o půjčku. Na druhou stranu je dobrým ukazatelem, pokud vám totiž seriozní bankovní instituce odmítne udělit úvěr, měli byste si velice dobře rozmyslet, zda je to pro vás to pravé řešení a budete o něj žádat jinde. 4. Volte dluhy chytře Je třeba rozlišovat dobré půjčky od těch špatných. Některé půjčky, jako jsou například hypotéky, leasing nebo některé spotřební úvěry mají výhodné podmínky, a proto je jejich uzavírání dobrým krokem. Pro rozlišení je vhodné sledovat RPSN, tedy roční procentní sazbu nákladů, která by se měla pohybovat pod 10%. 5. Smlouvy čtěte pozorně Ve smlouvách není snadné se vyznat, podezřelé by vám ale mělo připadat malé písmo, či nesrozumitelné obraty. Nebojte se zeptat, jde tady o vaše peníze! Pokud smlouvy obsahují tzv. rozhodčí doložku, raději je nechte prověřit, mohlo by to totiž znamenat vyloučení možnosti obrátit se na soud v případě sporu. Problém by byl svěřen tzv. rozhodci, kterého určuje věřitel. Takový rozhodce dokonce nemusí mít právnické vzdělání, spravedlivosti byste se potom mohli dovolávat marně. 6. Buďte dochvilní Pokud jde o platby, dochvilnost hraje důležitou roli, jen kvůli nedbalosti mohou nabíhat zbytečná vysoká penále apod. Dobrým typem je při uzavírání úvěru promyslet datum splátek, běžnou chybou bývá nastavení termínu platby před termínem výplaty. 7. Problémy řešte okamžitě Největší chybou mnoha dlužníků, která je přivádí do neřešitelné dluhové pasti je oddalování řešení situace, často zejména ze studu přiznat finanční krizi, na které se zpravidla podílí další problémy, jako je rozvod, ztráta místa, dlouhodobá nemoc, nakupení dluhů apod. Pokud se však dlužník odhodlá řešit problémy včas a komunikovat je s věřiteli, zejména bankovní instituce mu vyjdou vstříc. Jelikož jde o jejich peníze, jsou ochotny nastavit nové podmínky půjčky dočasný odklad splátek, jejich snížení, či její prodloužení. 15

21 8. Konsolidace úvěrů Výhodným řešením nakupených dluhů je jejich konsolidace. Tuto možnost nabízí čím dál více finančních institucí, například Komerční banka, Raiffaisenbank nebo GE Money Bank. Jedná se o spojení celého balíku dluhů do jednoho, ve výsledku tak zaplatíte méně peněz, jelikož je celá částka zatížena jen jedním úrokem. Něco málo ušetříte samozřejmě také na poplatcích. Konsolidovat půjčky však může jen ten, kdo nemá problémy se splácením. 9. Osobní bankrot, alias žádost o oddlužení Pokud je vaše finanční situace stává neúnosnou, podejte návrh na oddlužení a zbavte se tak veškerých svých dluhů. Oddlužení je bezesporu jednou z nejschůdnějších cest pro člověka v opravdu krizové finanční situaci. 3.3 Příklady a krátký test: Příklad: Pan Novák se se svou manželkou Annou a dvojčaty Vojtou a Terezkou přestěhoval do nového domu. Jelikož je dům několik kilometrů za městem, chce manžel pořídit své ženě auto, aby mohla pohodlně dojíždět za prací a vozit děti do školy. Vypočítejte možnou výši jejich měsíční splátky leasingu, pokud znáte tyto údaje: čistý plat manžela činí měsíčně Kč, čistý plat manželky činí měsíčně Kč, jejich měsíční výdaje tvoří splátka hypotéky Kč, platba energií Kč, platba telefonů, internetu a TV Kč, výdaje za jídlo Kč, výdaje na kroužky dětí Kč, výdaje na dopravu Kč a další drobné výdaje (kultura, sport, drogerie ) Kč. Pan Novák je šetřílek a kromě ekonomy doporučovaných 10% na dlouhodobé cíle spoří ještě měsíčně jen ze svého platu 5 % na nečekané výdaje a 3% na rodinné aktivity (výlety, dovolené apod.) Příklad: Vyzkoušejte si práci s kalkulátorem splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře na tomto jednoduchém příkladu: Slečna Lopatková se dostala do tíživé životní situace, zadlužila se spotřebitelskými úvěry u několika finančních institucí, neboť je shopaholičkou, tedy nezřízeně nakupuje. Její čistý měsíční příjem činí Kč a na splácení dluhů dlouhodobě nestačí. Na slečnu Lopatkovou byla podána insolvenční žádost a ona pochopila, že je nutné s problémem něco udělat. Kromě léčení podala žádost o oddlužení. Na základě následujících infomací vypočtěte pomocí kalkulátoru splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře, zda má naději na uznání její žádosti. Pokud ano, zjistěte také, zda by mohla zažádat o snížení měsíční splátky věřitelům. Měsíční čistý příjem: Kč, Rodinný stav: svobodná, bezdětná, Celková výše pohledávek: Kč. 16

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více