Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice)"

Transkript

1 nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Čj.: MULA 5507/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: V Lanškrouně dne 16. února 2015 Zápis č. 1 z jednání finančního výboru Datum jednání: Místo jednání: malá zasedací místnost Městského úřadu Lanškroun (přízemí radnice) Přítomni: Ing. Josef Fuchs, MBA (předseda), Ing. Aleš Brokeš, Jaroslav Mareš, Ing. Josef Pohan, Ing. Tomáš Resler, JUDr. Milan Slezák (příchod v 16.30, odchod v 17.45), RNDr. Lukáš Boháč (příchod v 17 hod.), Mgr. Radka Krejčová (tajemnice výboru) Omluveni: Ing. Jiří Hejl, Ing. Milan Minář Hosté: Ing. Petra Brejšová (KSaT), Ing. Jan Šebrle (tajemník MěÚ), RNDr. Lada Sitová Rozdělovník: členové finančního výboru, zastupitelstvo města Program jednání: 1. Zahájení jednání 2. Body plynoucí z minulých jednání FV 3. Kontrola plnění rozpočtu leden prosinec Částečné projednání rozpočtu na rok 2015 kapitola 01, kancelář starosty a tajemníka (KSaT) 5. Analýza pohledávek a závazků Lanškroun vs. Gurman 6. Různé 7. Závěr jednání - 1 -

2 1. Zahájení jednání Jednání bylo zahájeno v Předseda přivítal přítomné. Informoval, že p. Minář chce rezignovat na členství ve výboru na základě vyjádření ministerstva vnitra - které nedoporučuje, aby ředitel příspěvkové organizace byl členem finančního výboru, avšak podotýká, že zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích toto neodporuje. U jednatele MBP (p. Slezák) problém ministerstvo nevidí. Ověřovateli byli určeni p. Pohan a p. Brokeš. 2. Body plynoucí z minulých jednání FV Diskuse o dříve požadovaných materiálech, které byly členům FV předloženy. P. Pohan se tázal, je-li nutno zařazovat do rozpočtu částku na akce plánované z dotací jako nezbytnou podmínku pro získání dotace, i když je zjevné, že se v tom konkrétním roce nebudou rozpočtově čerpat. P. Fuchs citoval ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - 11, odst. 2: V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie. P. Resler upozornil, že většinou je v rozpočtu uvedeno vázáno na dotaci, musí se ale počítat i s tím, že dotace nedopadne. Předseda sdělil, že je nutné pracovat s rozpočtovými výhledy. Z diskuse vyplynula doporučení: Vytvořit klouzavý seznam akcí, aby bylo zřejmé, co se bude dělat v dalších letech. U nových investic by měly být uváděny výhledové provozní výdaje, včetně přesahu přínosů pro město. Pro zásadní investice např. nový SD - bude nutná studie proveditelnosti. Požadavek výboru na předložení materiálu: Projekt schválený poskytovatelem dotace včetně rozhodnutí o dotaci na stavbu lehkoatletického stadionu (zjistit, zda v ní byly zahrnuty šatny). Zjištění p. Pohana, která předal ve svých materiálech členům výboru: Kritizoval výši dluhu v okamžiku, kdy jsou na účtu města volné prostředky. 3. Kontrola plnění rozpočtu leden prosinec 2014 P. Pohan k rozpočtu požaduje předložit i rozvahu, výsledovku a aktuální stav účtu. Dále má být u plnění rozpočtu komentář (stačí tam, kde jsou velké rozdíly), a to k Měly by tam být doplněny i provozní výdaje, o nichž p. Tesař na školení říkal, že se vyvíjejí dobře

3 Diskuse o hospodaření Haly B. Modrého - dotace činí přes 4,5 mil., ale příjmy z nájmu jsou také vysoké, reálně stojí provoz jen několik set tisíc ročně. P. Pohan upozornil, že je nutno ovšem započítat splátky úvěru na tuto investici. P. Pohan se dotázal, kdy záznamy o roční závěrce 2013 opustily účetní jednotku. Tajemnice odpověděla, že datum je na odeslané zprávě a odpovídá požadovanému termínu. P. Pohan poukázal na to, že účetní závěrka byla odeslána ještě před tím, než ji schválilo zastupitelstvo (což proběhlo v červnu). P. Brokeš oponoval poukázáním na vyhlášku o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek, podle níž se musí postupovat - výkazy musí být zpracovány a odeslány v daném termínu. Podotkl, že do roku 2012 včetně závěrku zastupitelstva neschvalovala vůbec. Tím, že se to bere na vědomí ex post, se s ní alespoň zastupitelstvo seznámí. P. Pohan upozornil, že v závěrce roku 2013 byly nedostatky, na které poukazuje studie p. Blanka. 4. Částečné projednání rozpočtu na rok 2015 kapitola 01, kancelář starosty a tajemníka (KSaT) Host p. Brejšová, příchod hod. Odpovídala na dotazy členů výboru. PŘÍJMY: P. Brejšová sdělila, že stát přispívá na výkon státní správy. Úředníci definují svůj podíl práce pro státní správu a pro samosprávu, dle subjektivního hodnocení náplně své práce, podklady jsou využívány pro statistické účely a jsou k dispozici. P. Pohan o tyto tabulky požádal. P.Brokeš uvedl, že se příspěvky státu spíše snižují. VÝDAJE: Částka na konzultační služby (položka 5166) byla stanovena na základě požadavku p. starosty a p. místostarosty. V položce Veřejná informovanost (0104) jsou výdaje na videomagazíny, jejich výše bude záležet na jednání starosty. Loni byly tyto výdaje zahrnuty v ukazateli Propagace. Na první číslo informačních novin, které mají být zdarma do schránek, zpracovával kalkulaci člen zastupitelstva města Matěj Brýdl, v rámci prvního čísla bude vyřešena grafika (jednorázový výdaj). Proběhla diskuze na téma, zda je nutné informovat prostřednictvím tištěných médií a nestačil by internet. P. Pohan požádal o srovnání skutečnosti rozpočtu KSaT z roku 2014 s plánem na rok P. Brejšová odpověděla, že rozdíl spočívá zejména ve dvou položkách. Tou první je nový projekt Konsolidace IT ORP Lanškroun (4,5 mil.), 11. února se soutěžila jeho dodávka. Obsahuje např. nové formuláře, nové Windows licence, školení, implementační služby, nově by s projektem mělo být zavedeno zveřejňování - 3 -

4 všech smluv uzavřených městem, nový způsob přípravy materiálů pro radu a zastupitelstvo a jejich následnou prezentaci veřejnosti, dojde ke zvýšení bezpečnostních opatření v technologickém centru. Spoluúčast je 15%, lze ji doložit i uplatněním již uhrazených výdajů. Finanční výbor požádal o zaslání studie proveditelnosti, vedoucí kanceláře přislíbila její zaslání obratem. K projektu Konsolidace IT proběhla bohatá diskuse. P. Pohan v ní sdělil, že jen prostým dělením této investice počtem zaměstnanců úřadu vychází položka 74 tis. Kč na zaměstnance. Takovou investici do IT dosud žádná z prosperujících firem Lanškrounska nezrealizovala. P. Boháč oponoval, že některé výstupy projektu přímo využijí občané, proto nelze investici jednoduše rozpočítat pouze na jednotlivé zaměstnance úřadu. P. Brokeš konstatoval, že kdo dnes nevyužije dotace, ten ztratí výhodu. Nic to však dle jeho názoru nevypovídá o efektivitě investice. Tajemník p. Šebrle přišel v hodin. Vyjadřoval se k plánovaným výdajům na platy úředníků. P. Šebrle řekl, že co se týče srovnání mezd, po odečtení odvodů je rozdíl mezi rozpočty dvou let ,- Kč. 826 tis. Kč je určeno na tarify a platové postupy, 90 tis. Kč pak na duplicity zaměstnanců (zapracování), budou také vyšší náhrady za dovolené po MD (48 tis. Kč). Zbývající nárůst o částku cca 300 tis. Kč je na hodnocení zaměstnanců podle kompetenčního modelu jde o navýšení proti loňsku, kdy se začal uplatňovat až v průběhu roku. Nyní má úřad 63 zaměstnanců. P. Pohan upozornil, že nárůst je vysoký, 8,5 %. Nesouhlasí s ním. Dotázal se, jak se navýšila kvalita řízení. P. Brejšová odpověděla, že tento projekt zadával předchozí tajemník Kotěra na základě požadavků p. Pohana. Jde v něm o 7 aktivit (Administrace a řízení projektu, Aplikace modelu CAF do praxe úřadu, Implementace procesního řízení, Finanční řízení obce, Zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadu, Vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů, Evaluace). Do praxe byly zavedeny následující aktivity: administrativa, aplikace modelcaf, plán obnovy majetku, procesní řízení činností směřujících ke společnosti Technické služby Lanškroun, s. r. o., systém hodnocení zaměstnanců a další, zcela dokončena je aktivita týkající se vzdělávání. Současné vedení měst je s projektem seznámeno a starosta města avizoval, že bude zpracované metodiky využívat. Měřitelné cíle budou dále vyhodnocovány. P. Pohan se zeptal tajemnice výboru, co jí projekt zvýšení kvality řízení přinesl. P. Krejčová odpověděla mj.: Proběhly osobní pohovory, kde nás hodnotil jak vedoucí, tak i my sami. Absolvovali jsme školení, jak přistupovat ke klientům, tj. občanům. P. Brejšová dodala z pozice vedoucího, že pohovor byl poměrně náročný co do přípravy i při zpracování informací získaných od podřízených pracovníků a přinesl hodně vedoucímu i úředníkovi. Poslední dotaz se týkal egon centra. P. Brejšová uvedla, že jedna z podmínek pro uchazeče o veřejnou zakázku (nesmí být dlužníkem města), byla shledána kontrolou ze strany MPSV jako diskriminační

5 Předchozí kontrola ze strany MVČR tuto skutečnost neřešila. Existuje možnost, že město bude muset vrátit část dotace, kancelář starosty a tajemníka bude žádat všemi možnými cestami o snížení tvrdosti zákona. P. Pohan upozornil, že finanční úřad asi doměří odvod dotace a ještě další částku penále, až do 100 %. P. Šebrle a p. Brejšová opustili jednání v Analýza pohledávek a závazků Lanškroun vs. Gurman P. Fuchs předeslal, že ze studie p. Blanka (Analýza reálně uskutečněných pohledávek a závazků se společností Gurman ) nelze vyvodit konečné závěry. Přesto podle analýzy vytvořil časovou osu vývoje sporů. P. Brokeš podotkl, že z toho, co z analýzy pochopil, se nediví, že nebylo vše zaúčtováno, také by to na základě neúplné tabulky sporů neuměl. To však nic nemění na povinnosti si další potřebné informace pro zaúčtování opatřit. Proběhla delší diskuse, ve které členové výboru mj. navrhovali další postup, který by mohl být koordinován i s kontrolním výborem. 6. Různé Bez příspěvků 7. Závěr jednání Předseda ukončil jednání ve 20 hodin. V průběhu jednání nebylo přijato žádné usnesení. Příští jednání, které se bude týkat dalších kapitol rozpočtu na rok 2015, je plánováno na příští týden. Schválil: Zapsala: Ověřovatelé: Ing. Josef Fuchs, MBA RNDr. Lada Sitová Ing. Aleš Brokeš Ing. Josef Pohan - 5 -

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zápis z 3. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP

Zápis z 3. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP 1 Zápis z 3. jednání Výboru pro bezpečnost ZHMP Termín: 18. 3. 2015 od 16,00 h do 18,00 h Místnost: č. 430, Nová Radnice, Mariánské náměstí Přítomni a hosté: dle prezenční listiny Výbor je usnášeníschopný.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více