Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1"

Transkript

1 Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1

2 Na škole v školskom roku 2012/2013 podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1 - nižšie sekundárne vzdelanie pracuje žiak siedmeho ročníka s prihliadnutím na poruchy správania organickej etiológie. Vychádzajúci zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s viacnásobným postihnutím ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Vzdelávanie je prekonzultované s príslušným poradenským zariadením SCŠPP, kde sa žiak pravidelne zúčastňuje aktivít u špeciálneho pedagóga. Komisia pre integráciu žiakov za prítomnosti rodičov prekonzultovala spôsob a formu vzdelávania s dôrazom na osobitosti dieťaťa formou osobného rozvrhu hodín žiaka, podľa ktorého bude pracovať počas celého školského roka. Vzdelávanie bude prebiehať spoločne s kolektívom žiakov aj individuálne podľa osobného rozvrhu hodín školského špeciálneho pedagóga ( ďalej len ŠŠP) na škole (5 vyučovacích hodín/ týždenne v učebni ŠŠP). V školskom roku 2012/ 2013 podľa POP na príslušný školský rok sa pri vypracúvaní IVVP pre žiakov s mentálnym postihnutím integrovaných v bežnej triede základnej školy sa vychádza zo vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím a rámcového obsahu vzdelávania ŠZŠ variantu A. V predmetoch výchovno estetického zamerania sa vychádza podľa obsahu vzdelávania žiakov bežnej triedy Školského vzdelávacieho programu (ŠVzP) ISCED II pre 7. ročník. Rozvrh hodín žiaka je zostavený podľa rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským. 1. Ciele výchovy a vzdelávania Hlavnými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. Vzdelávanie je zamerané sa na nasledovné ciele: poskytnúť žiakovi primerané možnosti skúmania jeho najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získal záujem o poznávanie nového, rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti, viesť žiaka k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého, rozvíjať a kultivovať osobnosť žiaka, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého, podporovať kognitívne procesy a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov, umožniť žiakovi získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohol využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote, vyvážene rozvíjať u žiaka kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať, podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu, viesť žiaka k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovnokultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, chrániť životné prostredie. 2. Stupeň vzdelania Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím podľa 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1). 3. Profil absolventa Kľúčové kompetencie sú viacúčelové (multifunkčné), lebo slúžia na výkon pracovných a mimopracovných (občianskych, spotrebiteľských, rodinných, zdravotných a iných) aktivít v osobnom živote. Majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a v mimoškolskej činnosti. Vyvážene rozvíjajú perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu oblasť osobnosti žiaka. V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej

3 gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa učiť sa, riešiť problémy, ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry. Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): (a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, vie samostatne písomne komunikovať, dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu, rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, rozumie bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie na základnej úrovni využíva technické prostriedky komunikácie, chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých, správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava s nimi harmonické vzťahy, (b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných úloh a praktického života, rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, chápe základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, má vytvorené vedomie o ekológii, je zodpovedný voči prírode, chápe význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie, (c) kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, využíva rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií a internetu, vie používať vyučovacie programy, chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, (d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých, (e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy rozpozná problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni, dokáže popísať problém, skúša viaceré možnosti riešenia problému, v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, (f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, má v úcte život svoj a aj iných a chráni ho, pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu, uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym trávením voľného času, uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, (g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

4 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, rešpektuje vkus iných ľudí, uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 4. Vzdelávacie oblasti Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových kompetencií. ISCED 1: Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - variant A s vyučovacím jazykom slovenským Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Príroda a spoločnosť Človek a príroda Človek a spoločnosť Človek a hodnoty Matematika a práca s informáciami Človek a svet práce Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Predmet/ročník 7. ročník slovenský jazyk a 5 literatúra rozvíjanie komunikatívnych 0 schopností rozvíjanie 0 grafomotorických zručností vecné učenie 0 vlastiveda 0 fyzika 1 chémia 0 biológia 1 dejepis 1 geografia 1 občianska náuka 1 etická výchova 1 /náboženská výchova matematika 4 informatická 0,5 výchova pracovné 4 vyučovanie svet práce 0,5 výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 telesná výchova 1 Spolu povinná časť 24 Školský vzdelávací program

5 Voliteľné hodiny Spolu : povinná časť + voliteľné hodiny Čítanie s porozumením 1 Mediálna výchova 1 Biológia 1 Informatická výchova 0,5 Svet práce 0, Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania Špecifiká výchovy a vzdelávania Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú vzdelávaní aj v triedach základnej školy spolu s inými žiakmi, t.j. v školskej integrácii (podľa 94 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.). Vzdelávanie v základnej škole t.j. v školskej integrácii: Ide o žiaka s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím, (ktoré je dominantné ) a poruchami správania ADHD. V základnej škole má vyplnený Návrh na prijatie, súčasťou ktorého sú okrem iného správy z odborných vyšetrení aj individuálny výchovno - vzdelávací program( IVVP). Individuálny výchovno - vzdelávací program rešpektuje požiadavky uvedené v tomto vzdelávacom programe. Dôraz je kladený na realizáciu vzdelávania v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom. Riaditeľ školy zabezpečuje úzku spoluprácu so Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva a s rodičmi žiaka. Žiak s viacnásobným postihnutím v kombinácii s mentálnym postihnutím sa vzdeláva podľa obsahu vzdelávania pre žiakov s mentálnym postihnutím príslušného variantu s prihliadnutím na ďalšie postihnutie. Dĺžka výchovy a vzdelávania Špeciálna základná škola - variant A má deväť ročníkov. V prípade dohody medzi rodičmi a školou sa pripraví preradenie do zvolenej školy podľa platnej legislatívy. Podmienky prijímania Podmienky prijímania žiakov do škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím určuje 7 ods. 1 až 4 vyhlášky č.322/2008 Z. z. o špeciálnych školách. 6. Vzdelávacie štandardy Vzdelávacie štandardy špeciálna základná škola pre žiakov s mentálnym postihnutím variant A nemá. 7. Rámcové učebné plány ISCED 1 Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským Štátny vzdelávací program, Vzdelávacia oblasť je súčasťou Vzdelávacieho programu pre žiakov základných škôl ISCED II - nižšie sekundárne vzdelávanie s názvom: Škola života. Poznámky 1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný. 2. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. 8. Vyučovací jazyk Vyučovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky. 9. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania Žiak pracuje podľa vlastného rozvrhu hodín podľa rámcového učebného plánu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia variant A. 10. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:

6 Žiak (žiacka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.. Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku. 11. Povinné personálne zabezpečenie Vedúci pedagogickí zamestnanci svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie. Pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy, riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov. Školský špeciálny pedagóg u žiaka zohľadňuje momentálny psychický stav, správanie a jeho potreby, ktoré sú dôsledkom jeho zdravotného znevýhodnenia štruktúru vyučovacej hodiny si stanovuje flexibilne podľa vzniknutých podmienok a psychického stavu žiaka pracuje podľa osobného rozvrhu hodín ŠŠP na určené obdobie v učebni ŠŠP pravidelne konzultuje vzdelávanie s vyučujúcimi, priebežne rieši vzniknuté problémy 12. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie Dôležitou podmienkou pre uskutočňovanie štátneho vzdelávacieho programu je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie školy učebne (triedy) vybavené viacúčelovým nastaviteľným (rastúcim) nábytkom, s priestorom pre relaxáciu a nenáročnú pohybovú aktivitu počas vyučovania, učebne pre jednotlivé vzdelávacie oblasti (predmety) vybavené špeciálnym nábytkom, prístrojmi, nástrojmi, pomôckami, technikou, materiálmi, učebňa pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým vybavením a prídavnými zariadeniami, komputerizovaný študijno-informačný systém, špeciálne učebne pre vyučovanie jednotlivých zložiek pracovného vyučovania vybavené vhodným náradím, prístrojmi a pomôckami, priestory pre telovýchovné aktivity s bezpečným povrchom, náradím a náčiním, knižnica pre žiakov a učiteľov, priestory pre spoločné stravovanie rešpektujúce hygienické normy, spoločné priestory pre hygienu ďalšie pomocné priestory pre zaistenie chodu školy. 13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Vhodná štruktúra práce a odpočinku žiakov a učiteľov počas dňa, vhodný režim vyučovania s ohľadom na vek žiakov v piatom ročníku až deviatom ročníku najviac šesť vyučovacích hodín, vyučovacia hodina trvá 45 minút, poslednú vyučovaciu hodinu možno skrátiť na 40 minút, s prihliadnutím na osobitosti žiakov môže škola uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými formami, Pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo školy postupuje podľa 2 ods. 24 vyhlášky č. 322/2008 Z. z. v triede, ak je počet žiakov v skupine pri školskom výlete vyšší ako počet žiakov v triede, riaditeľ školy zabezpečí účasť ďalšej poučenej plnoletej osoby. Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a pedagogických pracovníkov pri vzdelávaní

7 zdravé prostredie tried (nábytok zodpovedajúci výške žiakov, protišmyková podlaha, dostatočné denné svetlo, možnosť ochrany pred priamym slnečným svetlom, vetranie, osvetlenie, vykurovanie), priestor pre ošetrenie úrazu a ku krátkodobému pobytu zraneného, resp. chorého žiaka, výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a priestorov, pravidelná kontrola z hľadiska bezpečnosti, lekárničky vybavené podľa predpisov na dostupných miestach, kontakty na RZP, linku dôvery, políciu, zabezpečený vhodný pitný a stravovací režim, dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používania iných omamných látok v škole a jej okolí a na všetkých akciách mimo priestoru školy organizovaných školou. 14. Zásady a podmienky pre vypracovanie školských vzdelávacích programov Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je vypracovaný na základe tohto vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne vzdelávanie (ISCED 2).

8 SLOVENSKÝ JAZYK Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Forma štúdia Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 5 hod. týždenne, spolu 165 vyuč. hodín siedmy Škola života ISCED I denná slovenský Charakteristika predmetu Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je základom celého vzdelávania a výchovy. Zvládnutie výchovno-vzdelávacích úloh slovenského jazyka a literatúry je predpokladom na splnenie úloh ďalších vyučovacích predmetov. Osvojiť si základy čítania s porozumením je jedným z hlavných predpokladov stať sa súčasťou kultúrnej spoločnosti. Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry bude naučiť žiakov jednoducho a zrozumiteľne sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka. S dôrazom utvoriť u všetkých žiakov návyk správneho hlasného čítania, naučiť ich rozumieť prečítanému textu, z väčšiny žiakov vychovať čitateľov a poslucháčov s kladným vzťahom k literatúre. Slovenský jazyk a literatúra spája v sebe niekoľko oblastí, ktoré sa navzájom prelínajú a špecifickým spôsobom prispievajú k plneniu cieľov výchovy: rozvíjajú zmyslovú, emocionálnu, vôľovú a rozumovú stránku osobnosti dieťaťa, spoluutvárajú charakter žiaka a spolu s ostatnými predmetmi posilňujú výchovu k vlastenectvu. Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry v 1. až 9. ročníku je rozdelený do troch oblastí: 1. JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA 2. KOMUNIKÁCIA A SLOH 3. ČÍTANIE A LITERATÚRA JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA zvuková rovina jazyka a pravopis KOMUNIKÁCIA A SLOH sloh, komunikácia ústny a písomný prejav ČÍTANIE A LITERATÚRA technika čítania čítanie textu, základy čítania s porozumením literárna výchova všeobecné pojmy a základné literárne žánre Ciele predmetu v šiestom ročníku Správne písať i po mäkkých spoluhláskach a y po tvrdých spoluhláskach, Osvojiť si vybrané slová a učiť sa správne písať vybrané a ich príbuzné slová, naučiť sa slovenskú abecedu a získať zručnosť využívať ju v praxi, dokončiť výcvik v poznávaní a určovaní podstatných mien, v mužskom rode rozlišovať životnosť, poznávať slovesá v prítomnom čase, poznávať predložky a osobné zámená, cvičiť sa v štylizácii cvičiť sa v tvorení jednoduchých ústnych prejavov najmä formou reprodukcie krátkych textov, rozprávaním a opisom, poznávať podstatné mená, učiť sa určovať ich rod a číslo, rozlišovať všeobecné a vlastné podstatné mená, učiť sa ich správne písať, ústne tvoriť vety s danými slovami, písomne dopĺňať a obmieňať vety,

9 cvičiť sa v tvorení jednoduchých krátkych textov a rozprávania. cvičiť sa v kompozícii základné členenie jazykového prejavu, jednoduchá osnova precvičovať tvorbu súvislých jazykových prejavov reprodukcia, rozprávanie pripraviť jednoduchú správu a oznámenie precvičovať formy spoločenského styku, upevňovať zručnosti čítať plynule, správne a s porozumením formou aj obsahom primerane náročné umelecké aj náučné texty a orientovať sa v nich, čítanie viet s prirodzenou intonáciou, správnym slovným a vetným prízvukom, s pochopením obsahu, rozširovanie slovnej zásoby, využívanie slovnej zásoby primeranej schopnostiam pri reprodukcii prečítaných textov podľa jednoduchej osnovy, OBSAH JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA Zvuková, významová, tvarová rovina jazyka a pravopis. Obojaké spoluhlásky, správne písanie y vo vybraných slovách. Podstatné mená - rod a číslo. Poznávanie vlastných mien osôb, zvierat, miest, obcí, hôr, riek (všeobecne známych z najbližšieho okolia). Rozlišovanie všeobecných a vlastných podstatných mien. Nacvičovanie správneho písania vlastných podstatných mien. KOMUNIKÁCIA A SLOH Tvorenie viet s danými slovami (ústne). Výber vhodných výrazov. Dopĺňanie viet (písomne) a obmieňanie slovami zvládnutými z pravopisnej stránky. Pomenovávanie pozorovaných predmetov, javov a vlastnej činnosti (vyjadriť sa o nich). Odpovede na otázky. Odpovedanie na otázky podľa obrázkov, na základe vlastných skúseností a čítankových textov. Odpovede postupne tvoria súvislejší celok. Tvorenie otázok k jednoduchému textu. Reprodukcia. Reprodukcia kratších textov. Rozprávanie. Rozprávanie podľa obrázkov alebo podľa série obrázkov a na základe vlastných zážitkov. Rozprávanie podľa jednoduchej osnovy, ktorú najprv zostavil učiteľ, neskôr za spolupráce všetkých žiakov. Opis. Opis spolužiaka, skutočných predmetov alebo obrázkov s dejovými prvkami (ústne). Formy spoločenského styku. Požiadanie o informáciu a vedieť podať stručnú informáciu, privítať návštevu a rozlúčiť sa s ňou; blahoželať (k narodeninám, k Novému roku, Dňu matiek ústne). Napísať pozdrav a blahoželania na pohľadnici (úprava adresa, dátum, oslovenie, pozdrav, podpis). ČÍTANIE A LITERATÚRA Technika čítania. Čítanie primeraných textov správne a s porozumením. Postupné plynulé, vhodne členené a prirodzene intonované čítanie súvetí (sústreďovanie sa na významovú stránku viet a odsekov a na porozumenie obsahu textu). Upevňovanie správneho slovného prízvuku, správne klásť vetný prízvuk. Rozvíjanie a uplatňovanie návykov správneho a ekonomického dýchania, správneho znenia hlasu, starostlivosti artikulácie a spisovnej výslovnosti. Rozširovanie slovnej zásoby žiakov. Presnejšie rozlišovanie významu slov, vyberať vhodný výraz a správne tvoriť vety, odpovedať na otázky z čítaného a s pomocou učiteľa jednoducho reprodukovať obsah. Literárna výchova Oboznamovanie sa s literárnymi textami - hlasným čítaním, počúvaním predčítaného alebo hraného textu. Spájanie obsahu čítaného textu s príslušnou ilustráciou k literárnemu textu, vnímať ju, rozumieť jej. S pomocou učiteľa reprodukovať, prípadne dramatizovať dej rozprávky alebo poviedky. Rozprávať príbeh hlavnej postavy a hodnotiť jej povahové vlastnosti, určiť čas a miesto deja, rozlišovať reálne a nereálne (rozprávkové) prostredie. Rozumieť niektorým ďalším literárnym pojmom a výrazom (bez ich definovania) v súvislosti so skutočnosťou, ktorú tieto pojmy a výrazy označujú, napr.: rozhlasové a televízne relácie, povesť, hádanka, báseň, spisovateľ, časopis FIFÍK.

10 PROCES Počas celého roka sa venuje starostlivosť zvukovej stránke hovorených prejavov žiakov. Do učiva sa zaraďujú lexikálno-sémantické a štylistické cvičenia. V slovenských rozprávkach sa žiaci oboznamujú s typom národného rozprávkového hrdinu, čítaním moderných rozprávok o zvieratkách si rozvíjajú vzťah k prírode, pri čítaní poviedok o deťoch získavajú poznatky o živote detí v minulosti a v súčasnosti. Pri čítaní poviedok zo súčasnosti poznávajú vzťahy k rodine, v detskom a školskom kolektíve a prebúdzajú sa ich city priateľstva k osobám vo svojom okolí, k deťom vo všetkých krajinách a k dospelým ľuďom na celom svete. Tento ideovo-umelecký obsah si žiaci osvojujú pri čítaní a počúvaní ukážok z týchto kníh. Plnenie vytýčeného výchovno-vzdelávacieho cieľa sa dosahuje: rozvíjaním komunikačných schopností žiakov v štyroch základných formách rečovej činnosti: v počúvaní s porozumením, v hovorení, v čítaní a písaní, vo vedľajších formách komunikácie: vo výslovnosti a v pravopise, Tematické celky: 1. Opakovanie a upevňovanie vedomostí z predchádzajúceho ročníka 2. Vybrané slová opakovanie učiva 3. Morfológia ohybné slovné druhy 4. Upevňovanie získaných vedomostí

11 Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) Komunikačné jazykové kompetencie 1 Čítanie s porozumením Spôsobilosti I. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií I. Používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu komunikácie I. Odlíšiť vetu a text II. Transformovať texty z jedného žánru do druhého II. Štylizovať jednoduché vety a súvetia II. Pochopiť význam textu III. Pochopiť formálnu stránku textu IV. Zamerať svoje čítanie podľa potreby V. Pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie III. Organizovať text z hľadiska kompozície IV. Zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania V. Štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia VI. Vyjadriť myšlienky a informácie VII. Opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na osvojenú gramatiku, interpunkciu a pravopis III. Organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou IV.- V. Používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov VI. Vyjadriť jednoduché myšlienky a základné informácie VI. Rešpektovať osvojené jazykové pravidlá VIII. Jednoduchý opis ilustrácie podľa prečítaného textu VI. Spájanie obsahu čítaného textu s príslušnou ilustráciou IX. Rešpektovať jazykové pravidlá VIII. Využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky

12 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE Dôraz na plynulé písanie slov so zameraním na automatizáciu písacieho pohybu písmen Poznať štylistickú hodnotu ohybných slovných druhov. Vytváranie pozitívneho vzťahu k národným tradíciám. Rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu. Poznať štylistickú hodnotu jednotlivých útvarov. Rešpektovať jazykové pravidlá Mimočítankové čítanie, vzťah ku knihám, časopisom a k literatúre OBSAHOVÝ ŠTANDARD TC NÁUKA O SLOVE Slabika, hláska písmeno, samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky. Druhy viet, písanie a čítanie viet. Tvrdé spoluhlásky, mäkké spoluhlásky, obojaké spoluhlásky Zoraďovanie slov podľa abecedy Písanie pohľadníc Vybrané slová opakovanie učiva z nižších ročníkov TC TVAROSLOVIE (ohybné slovné druhy) Podstatné mená ( rozoznávanie podstatných mien, rod a číslo podstatných mien, vlastné podstatné mená, podstatné mená s predložkami) Slovesá- poznávať slovesá, vyhľadávať, dopĺňať, časovať v oznamovacom spôsobe, pomocné sloveso byť. Opis podľa obrázkov, naša trieda, škola, Rozprávanie nácvik kompozície rozprávania, členenia textu na odseky. Reprodukcia básne, Rozprávame vymyslené príhody. Mimočítankové čítanie z časopisu Fifík TC OPAKOVANIE UČIVA SIEDMEHO ROČNÍKA VÝKONOVÝ ŠTANDARD Delenie hlások, rozlišovať hlásky a písmena, rozdeľovať hlásky do skupín, označovať spoluhlásky, ktoré sa spodobujú. Používať abecedu v živote Správne vyplniť text pohľadnice, adresu. Vyhľadať v texte ohybné slovné druhy, správne používať predložkové väzby. Obohacovať a oživovať vlastné texty slovesami a podstatnými menami. Poznávať podstatné mená, určovať ich rod a číslo. Skloňovať podstatné mená pomocou pádových otázok, zaraďovať podstatné mená do vzorov s využitím tabuľky a pomôcok na vyučovaní. Správne vyhľadávať slovesá v texte, spisovne napísať a rozumieť obsahu slovesa činnosti- nositeľa deja. Vedieť napísať vymyslený príbeh, rozvíjať pri písaní predstavivosť a fantáziu. Práca s časopisom, získanie základných informácií o časopise, orientácia v novom čísle, vypracovávanie zábavných a jazykových úloh, osemsmerovky, štvorsmerovky, tajničky. Požiadavky na výstup V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh a literatúra. Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v rámci jednotlivých zložiek predmetu: jazyková, slohová a literárna zložka, ktoré sú v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotí sa schopnosť používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky v konkrétnych situáciách. Predmetom klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra je obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah zásoby, gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť s stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom /ústnom/ prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov a vzdelávacích štandardov.

13 Metódy a formy práce Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy budú veku primerané a budú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toto ktorého žiaka. - využitie IKT - motivácia - tvorivé činnosti žiakov, jazykové hry, dramatizácia textov - práca v skupine, práca vo dvojiciach - využitie školskej a krajskej knižnice Učebné zdroje učebnice, tabuľky, farebné pravidlá, gramatické pexeso, pracovné listy, doplnkové materiály, slovníky, odborná literatúra, odborné a umelecké texty, informačné technológie, tlač, film, divadlo, mimočítanková literatúra - FIFÍK. Hodnotenie a klasifikácia V zmysle požiadaviek Metodických pokynov MŠ SR č. 1/2010-R z 12. januára 2010 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED - 1( CD / :914).

14 ČÍTANIE S POROZUMENÍM Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Forma štúdia Vyučovací jazyk Čítanie s porozumením 1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín siedmy Škola života ISCED I denná slovenský Charakteristika predmetu Čítanie je intelektuálna zručnosť, ktorá sa uplatňuje vo všetkých vyučovacích predmetoch. Je významným prostriedkom na sebarozvoj jazykového vyjadrovania, rečovej kultúry a estetického cítenia. Svojou kvalitou podmieňuje učenie sa. Je najcennejším spôsobom získavania informácií a súčasne i prostriedkom sebarealizácie. Cieľom výcviku čítania je naučiť žiakov čítať a upevniť správne, plynulé čítanie s porozumením čítať primerane náročný text tak, aby sa táto zručnosť stala dobrým základom na ďalšie vzdelávanie ako aj dobrým nástrojom na učenie sa i mimo školy. Ciele predmetu v siedmom ročníku upevnenie základných zručností čítania, ovládanie techniky čítania, porozumenie čítaného textu, dodržiavanie normy spisovnej výslovnosti, zdokonaľovať sa v kvalite čítania, osvojovanie rôznych druhov a spôsobov čítania, rozvíjanie komunikačných schopností Názov tematického celku Technika čítania Metódy Motivačný rozhovor. Motivačné rozprávanie, opakovanie, hodnotenie, riadený rozhovor. Formy práce Frontálna výučba Frontálna a individuálna práca žiakov Skupinová práca žiakov Práca s knihou KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD Detský časopis FIFÍK Jazykové okienko Štvorsmerovka Osemsmerovka Úryvky literárnych diel z časopisu Práca s doplnkovou literatúrou FIFÍK (predplatený časopis na celý školský rok, desať čísel) výber úryvkov na podporu čitateľskej gramotnosti žiaka, článkov, básní, riekaniek, jazykových okienok, pranostík, osemsmeroviek, doplňovačiek - pracovať s časopisom -orientovať sa v úlohách a v priestore strany - určiť úlohy na opakovanie -vyhľadať text podľa autora, podľa názvu v danom čísle

15 Poézia a próza znaky literárnych diel Báj mýtus Náučná literatúra literatúra faktu Autor diela, Názov diela, Ilustrátor diela, Život spisovateľa, Hlavná postava Vedľajšie postavy Žáner Ponaučenia Ľudové dedičstvo Inonárodná tvorba Preklady diel, Bájka, Detektívka, Dobrodružný príbeh Rozprávka a pod. Texty od slovenských autorov N. Tánska, P.O. Hviezdoslav, V. Ferko, Š. Moravčík, V Šikula, K. Jarunková, E. Chmelová, M. Rúfus, A. Habovštiak, K. Bendová, M. Ďuríčková, J. Uličiansky, Ľ. Feldek, J. Blažková, P. Dobšinský, G. Futtová Slovenská rozprávka Znaky slovenskej ľudovej rozprávky, význam slovenskej ľudovej rozprávky, ponaučenia v slovenskej ľudovej rozprávke Hádanky ľudové príslovia a porekadlá v ústnom podaní Texty od zahraničných autorov Antoine de Saint Exupéry, A.Tolstoj, C. Collodi, E. Petiška, V. Dragunskij, L. N. Tolstij, L. Magniová, Príbehy a detektívky Ľ. Ondrejov, R. Móric, Autori a diela sa doplnia podľa záujmu žiaka OPAKOVANIE UČIVA SIEDMEHO ROČNÍKA -pracovať na doplnkových úlohách s pomocou aj samostatne - riešiť jednoduché štvorsmerovky, osemsmerovky, doplňovačky, jaykové okienka - vyjadriť vlastný postreh k úryvku, slovne povedať, čo sa mu páčilo, čo menej - odpovedať na aplikačné otázky ku textu z doplnkovej literatúry -plynule s čo najmenším počtom chýb súvisle prečítať určený text -meniť a pracovať s hlasom pri dialógu - rozpoznať autorov slovenskej tvorby a niektoré ich diela -rozpoznať niektoré známe literárne diela, - rozlíšiť žáner literárneho diela -vybrať pár základných znakov diela a určiť -pracovať s knihou a s úryvkom - využívať diela so školskej knižnice - porozumieť významu knihy v živote človeka - vcítiť sa do postáv a opísať jednoducho ich pocity -prerozprávať zápletku dobrodružného a detektívneho príbehu

16 MATEMATIKA Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Forma štúdia Vyučovací jazyk Matematika 4 hod. týždenne, spolu 132 vyuč. hodín siedmy Škola života ISCED I denná slovenský Charakteristika predmetu Poňatie vyučovania matematiky v špeciálnej základnej škole je v súlade s poňatím vyučovania matematiky na základnej škole. Vyučovanie matematiky sa snaží poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich mentálnej úrovni a adekvátnymi formami a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť najnutnejšie problémy a úlohy praktického života a pracovného pomeru. Matematické vedomosti, zručnosti a návyky sa budujú v súlade s matematickou teóriou na rôznom stupni intuitívneho prístupu podľa individuálnych schopností žiaka, systematicky sa uplatňuje zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní učiva sa žiaci učia využívať svoje matematické poznatky pri riešení problémov praxe predovšetkým prostredníctvom riešenia úloh, ktorých námety zodpovedajú skúsenostiam a úrovni poznania žiakov špeciálnej základnej školy i pri riešení rôznych problémov v ostatných vyučovacích predmetoch. Spojeniu vyučovania matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne pomôcky umožňujúce geometrické konštrukcie. Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s mentálnym postihnutím. Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiaka. Ciele predmetu Opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne, v obore do 100, do 1000, do 1milióna riešiť jednoduché slovné úlohy, osvojiť si numeráciu prirodzených čísel v obore do 1000, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 1000 spamäti ( bez prechodu cez základ) aj písomne, osvojiť si násobenie a delenie v obore násobilky do 100, osvojiť si násobenie a delenie so zvyškom riešiť jednoduché geometrické úlohy vedieť merať a rysovať úsečky danej dĺžky, vedieť používať jednotky dĺžky: m, dm, cm, pracovať s kružidlom a rysovacími pomôckami previesť jednoduché konštrukcie kružidlom

17 geometrické telesá vedieť popísať základné vlastnosti telies uhol vedieť narysovať, odmerať, prakticky využiť učivo obvod rovinných obrazcov osvojiť si dosadzovanie do vzorcov KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD Čítanie a písanie číslic do 100, 1000 Rád čísel tisícky, stovky, desiatky, jednotky. Usporiadanie čísel, číselná os. Porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, >. Jednoduché slovné úlohy Sčítanie a odčítanie od násobkov 100 bez prechodu cez základ do Čítanie a písanie číslic do 100, 1000, až 1 milióna. Rád čísel milión, stotisíc, desaťtisíc, tisíc, stoviek, desiatok, jednotiek. Usporiadanie čísel, číselná os. Násobenie a delenie do 100 GEOMETRIA TC - Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel písomne pomocou peňazí v obore do 100 a Riešenie slovných úloh. Nový typ: o n viac, o n menej. TC Prirodzené čísla v obore do 1000 Riešenie jednoduchých nerovníc postupným dosadzovaním. Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel do 1000 spamäti a písomne Odčitovanie jednociferných a dvojciferných čísel od násobkov 100. Príklady sčitovania a odčitovania v obore do 1000, , bez prechodu cez základ. TC Delenie so zvyškom Správny zápis delenia s deliteľom a neúplným podielom, s dôrazom na zvyšok. Algoritmus písomného delenia so zvyškom dlhé delenie so zapisovaním čiastkového delenia. Opakovanie a prehĺbenie násobenia a delenia v obore násobiliek do 100. Násobenie a delenie v obore násobiliek do 100. TC - Uhol Uhol, rysovanie uhlov rôzne uhly, využitie uhlov v živote Obvod rovinných obrazcov Dosadzovanie do vzorcov. Premieňanie jednotiek (m dm, m cm, dm cm). Meranie dĺžky úsečky, rysovanie úsečky danej dĺžky s presnosťou. Práca s kružidlom. Rysovanie kružníc (stred, polomer). TC OPAKOVANIE UČIVA 1. Vedieť sčitovať a odčitovať dvojciferné čísla bez prechodu cez základ. 2. Vedieť sčitovať a odčitovať dvojciferné čísla s prechodom cez základ. Žiaci vedia sčítať, odčítať, násobiť a deliť desatinné čísla spamäti, písomne alebo pomocou kalkulačky. Vedieť riešiť slovné úlohy nového typu. Vzťah: o n viac, o n menej, riešenie slovných úloh. Tvorenie zápisu príkladov, vedieť určiť počtový výkon. Počítať po stotisíckách, desaťtisíckách, tisíckách, stovkách, desiatkach, jednotkách, vedieť vymenovať násobky čísel 10, 100, 1000, Vedieť sčitovať a odčitovať násobky 100. Osvojiť si algoritmus písomného delenia so zvyškom. Vedieť používať tabuľku násobenia a delenia do 100. Vedieť narysovať druhy uhlov, vedieť prakticky využiť učivo v praxi. Dosadzovať do vzorcov, algoritmus počítania, riešenie jednoduchých slovných a konštrukčných úloh. Jednotka dĺžky, meradlo, dĺžka úsečky. Jednotka dĺžky dm, m Rysovanie úsečiek danej dĺžky s presnosťou na mm, cm, dm.

18 SIEDMEHO ROČNÍKA FYZIKA Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Forma štúdia Vyučovací jazyk Fyzika 1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín siedmy Škola života ISCED I denná slovenský Charakteristika predmetu: Učivo fyziky je zamerané na objasnenie základných pojmov a javov z odboru fyziky. Štruktúru obsahu fyziky tvoria tematické celky, v ktorých si žiaci osvojujú sústavu vybraných faktov, javov a pojmov. Učia sa fyzikálne javy pozorovať, opísať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť. Osvojujú si zavedenú terminológiu a symboliku, základné vzťahy medzi fyzikou, matematikou a ostatnými prírodnými vedami. Žiaci si osvojujú dôležité hodnoty, postoje a návyky, správanie sa k prírode a k sebe. Pri vyučovaní fyziky je potrebné opierať sa o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako o základ pre utváranie predstáv a pojmov u mentálne postihnutých žiakov. Názornosť je najdôležitejšia zásada pri vyučovaní fyziky. Nové učivo učiteľ vysvetľuje najmä demonštračnou metódou, pri ktorej sa žiaci učia slovne opísať pozorovaný jav. Žiaci merajú, vážia, pripravujú podmienky pre pokusy a vykonávajú také činnosti, ktoré využívajú v praktickom živote. Všetky činnosti robia žiaci v malých skupinách alebo vo dvojiciach. Učia sa spolupracovať, dorozumieť sa pri práci a spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok.

19 Ciele: Porozumieť základným fyzikálnym javom v bezprostrednom okolí žiakov, vedieť rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá, vedieť odmerať dĺžku, hmotnosť a objem telesa, urobiť zápis nameraných hodnôt, vedieť overiť jednoduchým experimentom vybrané vlastnosti telies, vedieť merať v určitých časových intervaloch teplotu a zaznamenať ju do tabuľky, nadobudnúť schopnosť pracovať v tíme, osvojiť si vybrané metódy práce a súbor činností, ako je pozorovanie a meranie vybraných fyzikálnych veličín. Stratégia vyučovania: Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE Vlastnosti látok a telies - skúmanie vlastnosti tuhých látok -triedenie látok podľa vlastností - meradlo hmotnosti - meradlo dĺžky -objem všeobecná vlastnosť -meradlo objemu Kvapaliny sú tekuté Nadľahčovanie OBSAHOVÝ ŠTANDARD TC - Vlastnosti látok a telies Vlastnosti tuhých látok skúmanie vlastnosti tuhých látok -triedenie látok podľa vlastností ( krehkosť, tvrdosť, pružnosť, tvárnosť) Telesá majú hmotnosť meradlo hmotnosti váhy -rovnoramenné váhy -jednotky hmotnosti Meranie dĺžky meradlo dĺžky -druhy meradiel -meranie dĺžky podľa pravidiel -jednotka dĺžky -meranie dĺžky nepravidelných telies Telesá majú objem - objem všeobecná vlastnosť -meradlo objemu -jednotky objemu -objem vytlačenej vody - meranie objemu kvapalín -meranie objemu telies objem vody a telesa v jednotkách objemu Skúmanie vlastnosti kapalín kvapaliny sú tekuté -pokus na zistenie nestlačiteĺnosti tekutín striekačkami -nadľahčovanie v kvapalinách -nadľahčovanie a hmotnosť telies Skúmanie vlastnosti plynov- príklady plynov -hmotnosť plynných telies - prelievanie plynov- tekutosť -nadľahčovanie v plynoch VÝKONOVÝ ŠTANDARD -vymenovať vlastnosti látok predmetov -porovnať látky a určiť spoločné vlastnosti -vymenovať príklady pevných - tuhých, kvapalných a plynných látok -previesť jednoduchý pokus napr. rozpustnosti s kriedou -odvážiť predmet a zapísať jednotkou hmotnosti -približne odvážiť hmotnosť na celé kilogramy -zapísať zistenie jednoduchého pokus -používať meradlá dĺžky v praxi -zapísať odmeranú dĺžku -pochopiť princíp merania dĺžky nepravidelného telesa - používať meradlá objemu - pochopiť princíp merania objemu -zapísať odmeranú veličinu objemu -s pomocou vypočítať objem telesa a zapísať zistené skutočnosti -používať jednotky objemu v praxi -vysvetliť základné fyzikálne pojmy súvisiace s učivom -za pomoci previesť pokus na zistenie takmer nestlačiteĺnosti tekutín -pokusom vysvetliť nadľahčovanie v kvapalinách - pokusom vysvetliť nadľahčovanie a hmotnosť telies -pomocou pokusov a overení pochopiť

20 Tlaková sila v atmosfére Teplota, premeny skupenstva látok Tri skupenstvá vody -zmeny skupenstva vody Vyparovanie Skvapalňovanie Topenie a tuhnutie Atmosféra Zeme, tlak vzduchu tlaková sila v atmosfére -zloženie vzduchu -zhrnutie a upevňovanie učiva z tematického celku TC - Teplota, premeny skupenstva látok, tri skupenstvá vody -zmeny skupenstva vody -meranie teploty, teplomer - druhy -zväčšovanie objemu kvapalín ohrievaním, ochladzovaním zmenšujú svoj objem -meranie teploty a času Premena vody na paru vyparovanie -bod varu Skvapalňovanie premena vody na paru, rosný bod, dážď, zrážkomery, kyslé dažde Topenie a tuhnutie zmeny skupenstva pri zachovaní pravidiel Meteorologické pozorovanie pozorovanie a predpoveď počasia TC OPAKOVANIE UČIVA SIEMEHO ROČNÍKA BIOLÓGIA základné fyzikálne deje plynov -preukázať jednoduchým pokusom za asistencie tlakovú silu, ktorá pôsobí aj v atmosfére -vymenovať zložky vzduchu a povedať najdôležitejšiu zložku pre život na Zemi -s pomôckami vypracovať PL na opakovanie tematického celku -vysvetliť na jednoduchých príkladoch zmenu skupenstva vody -odmerať teplomerom teplotu a zapísať v jednotkách -povedať aspoň dva príklady teplomerov -previesť skúmanie súvislosti medzi teplotou a časom, napr. denné zaznamenávanie v tú istú hodinu -zväčšovanie a zmenšovanie objemu kvapalín žiak vie s pomôckou prerozprávať - vysvetliť pojmy -zapísať a zakresliť znaky pre záznam oblačnosti -previesť meteorologické pozorovanie so záznamom Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Forma štúdia Vyučovací jazyk Biológia 1 hod.( ŠVP) + 1 hod. ŠVzP) týždenne, spolu 66 vyuč. hodín siedmy Škola života ISCED I denná slovenský Charakteristika predmetu: Učivo biológie nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci získavajú základné poznatky o živej a neživej prírode a prírodných procesoch vo vzájomných súvislostiach. Oboznamujú sa so základnou stavbou tela a spôsobom života živočíchov, rastlín a iných organizmov, s podmienkami ich zdravého vývinu, s ochranou a tvorbou životného prostredia. Učia sa chápať prírodu ako zdroj trvale udržateľného života na Zemi. Učia sa o škodlivosti fajčenia, alkoholu, toxikománie a ich dôsledkoch na ľudský organizmus. Vyučovanie biológie je nevyhnutné realizovať najmä v prirodzenom prostredí, v konkrétnych podmienkach prírodného prostredia v danom regióne prostredníctvom vychádzok, exkurzií a názorného materiálu v súčinnosti s praktickou skúsenosťou mentálne postihnutých žiakov. Ciele: - poznať živočíchy, rastliny a iné organizmy v závislosti od prostredia, v ktorom žijú - poznať vzájomné vzťahy medzi organizmami a prostredím - učiť sa poznávať najznámejších predstaviteľov živočíchov, rastlín a iných organizmov

21 - oboznámiť sa s ochranou a tvorbou životného prostredia Stratégia vyučovania: Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: - motivačné - rozprávanie, rozhovor, pozorovanie, expozičné metódy - vysvetľovanie, demonštrácia, popis, pozorovanie, aktivizujúce metódy- didaktické hry, praktické metódy- práca s knihou, s PZ, s textom, fixačné metódy- opakovanie -frontálna, individuálna a skupinová práca žiakov, práca s knihou, s obrazovým materiálom, praktické aktivity, exkurzie, didaktické hry, vychádzky Učebné zdroje: Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Učebnica, pracovný zošit, obrázkový materiál, encyklopédie, atlasy, internet, DVD, CD, film, atlasy, fotografie, prac. zošit, učebnica pre 7. ročník ŠZŠ. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE Príroda a prírodné deje Voda ako životné prostredie Lesné spoločenstvo Lúky a pasienky Pole ako životné prostredie Záhrady a sady OBSAHOVÝ ŠTANDARD Úvod. Rozmanitosť prírody a organizmov Vplyv životného prostredia na organizmy Hlavné skupiny organizmov Živočíchy a rastliny stojatých vôd Živočíchy tečúcich vôd Rastliny a živočíchy brehov vôd Živočíchy a chránené živočichy Pozorovanie predstaviteľov rastlín a živočíchov vo vodnom prostredí - význam lesa Lesné dreviny- stromy a kríky Lesné byliny Lesné živočíchy Huby- jedlé, nejedlé a jedovaté Význam lesov- ich ochrana Vysokohorská vegetácia- rastliny a živočíchy Ochrana lesa a správanie sa v lese - rastliny, živočíchy - pôda, obilniny, okopaniny, olejniny a krmoviny, živočíchy polí, škodcovia polí - druhy záhrad Záhrady a sady v rôznych ročných obdobiach, zelenina Ovocné stromy- kôstkovice a malvice Kry, byliny Okrasné stromy, kry a kvety Najčastejšie živočíchy- hmyz, vtáky a VÝKONOVÝ ŠTANDARD -vysvetliť pojmy - opísať prejavy života, ich vzájomné vzťahy a vzťahy medzi organizmami a prostredím. - spoznať delenie organizmov v prírode - opísať význam vody, dokáže pochopiť dôležitosť ochrany prostredia - rozpoznať najznámejšie živočíchy, rastliny a iné organizmy, ich význam pre prírodu a človeka i hospodársky význam lesa -vysvetliť význam vzťahov medzi živými org. a lesným prostredím - porozprávať o živočíchoch a rastlinách v závislosti od prostredia, kde žijú - poznať a chrániť vysokohorskú vegetáciu - porozumieť ošetrovaniu a zúrodňovaniupôdy Žiak rozumie dôležitosti: - významu pôdy pre človeka, starostlivosti a ochrane - pestovaniu úžitkových plodín - ich významu pre človeka -vymenovať škodcov polí - prerozprávať striedanie ročných období v záhrade a sade - rozlišovať rôzne druhy zeleniny a ich výživový prínos

22 cicavce Pozorovanie predstaviteľov rastlín a živočíchov vo vodnom prostredí TC OPAKOVANIE UČIVA SIEDMEHO ROČNÍKA - povedať využitie a zužitkovanie ovocia - vymenovať druhy drobného ovocia - rozlíšiť estetičnosť prostredia, v ktorom žije človek - spoznať užitočný a škodlivý hmyz - spoznať druhy vtákov a cicavcov - spájať poznatky s praxou DEJEPIS Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Názov ŠkVP Stupeň vzdelania Forma štúdia Vyučovací jazyk Dejepis 1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín siedmy Škola života ISCED I denná slovenský Charakteristika predmetu: Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania dejepisu sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k iným národom a etnikám,k rozvíjaniu vlastenectva.

23 Rešpektuje kultúrne a iné odlišností ľudí, rôznych skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. Ciele: - vytvoriť elementárne historické predstavy žiakov, - poznať najdôležitejšie obdobia našich národných dejín so zameraním na pokrok, - naučiť žiaka pracovať s učebnicou, - naučiť žiaka čítať súvislý text a snažiť sa mu porozumieť, - vedieť využívať názorný materiál, čítať obrázky, časové priamky. Stratégia vyučovania: Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: -frontálna, individuálna a skupinová práca žiakov, práca s knihou, s obrazovým materiálom, dejepisnou zemepisnou mapou, vychádzka Učebné zdroje: Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: -encyklopédie, Špiesz,A: Bratislava v stredoveku, PERFEKT,BA 2001, Švihran, L.: Kto nám vládol, PERFEKT, BA 2002, Špiesz, A:Ilustrované dejiny Slovenska, PERFEKT,BA 2001, Matuška, A.:Štúrovci,Pravda, BA 1970, -obrazový materiál, dejepisná, zemepisná mapa, učebnica, PL, reálie v regióne / kostoly/, PL, fotografie, knižnica, internet KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD Obdobie renesancie Obdobie zmien a objavov Banícke povstania v Uhorsku Bratislava Tridsaťročná vojna Obdobie baroka Upozornenie na osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju vzdelanosti na našom území Opakovanie zo 6. ročníka Obdobie renesancie Zmeny názorov na svet Obdobie veľkých zemepisných objavov Zhrnutie poznatkov Banícke povstania v Uhorsku Dóžovo sedliacke povstanie Život šľachty a poddaných v 16. storočí Bitka pri Moháči Turecké nájazdy do Uhorska Bratislava- hlavné a korunovačné mesto Vznik Habsburskej ríše Zhrnutie poznatkov Tridsaťročná vojna Obdobie baroka Protihabsburské povstania Mária Terézia Adam František Kollár Matej Bel Jozef II. Móric Beňovský -vysvetliť základné pojmy - pracovať s informáciami - pracovať so základnými predstavami - vytvárať si základné historické predstavy na základe sledu udalostí - zostrojiť časovú historickú os sledu udalostí - usporiadať dôležité udalosti podľa mapy mysle Žiak rozumie dôležitosti: - významu historických udalostí pre súčasného človeka - osobností na rozvoj školstva - J.A. Komenského a jeho vplyvu -vymenovať základné znaky renesancie - prerozprávať s pomôckou o osobnostiach renesančného obdobia - priblížiť sa životu v dobe - priblížiť sa osobnostiam - prerozprávať prínos osobností na

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A

Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Základná škola Sačurov, Školská 389, 09413 Sačurov Tematický výchovno- vzdelávací plán z matematiky pre 2. ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE

Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŚKOLA, INŢINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre ţiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 2. a 6. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva

Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového učiva Mesiac/ týždeň Názov kapitoly v učebnici Návrh tematicko-výchovného plánu Slovenský jazyk pre 3. ročník Obsah jazykového Ciele jazykového 9./1. Opakovanie poznatkov z 2. ročníka 9./2. Ustálené slovné spojenie

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika

Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Tematický výchovno vzdelávací plán Matematika Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 30.8.2012 Ročník: štvrtý Šk. rok

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť

Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Matematika pre 4. ročník ZŠ 1.časť Rozvíjanie numerických zručností žiakov. Využitie individuálnych metód získavania nových Rozvíjať logické a kritické myslenie. Výpočty spamäti, písomne, kalkulačkou.

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2

Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Príloha č.2 Kritériá hodnotenia a klasifikácie žiakov ISCED 2 Pri hodnotení a klasifikácii vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011.Hodnotenie je súhrnnou písomnou spätnou väzbou o tom, čo žiak zvládol

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE Výsledky, analýzy a ďalšie smerovanie národných meraní SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA TESTOVANIE 9-2011 15. november 2011 Slovenský jazyk a literatúra T9-2011 Predmet slovenský jazyk a literatúra Národný

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

Výkonový štandard. štandard

Výkonový štandard. štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z čítania a literárnej výchovy (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán

Tematický výchovno vzdelávací plán SNP 6, 94 5 Trenčianske Teplice Tematický výchovno vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 06 /07 Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami Vyučujúci:

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Slovenský jazyk a literatúra

Slovenský jazyk a literatúra Tematický výchovno vzdelávací plán Slovenský jazyk a literatúra Vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 a Školského vzdelávacieho programu ŠTVORLÍSTOK, schválený MZ dňa 0.8.2012 Ročník:

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť

Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu. NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 6, 1.časť er Mesiac Týždeň Stupeň vzdelania: Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: 6. ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018 Bratislava jún 2017 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 9. ročníka

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov

Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Integrovaný prístup v efektívnom vyučovaní vybraných slov Mgr. Zuzana Hirschnerová, PhD. Nitra 9. 4. 2013 Vybrané slová Vývin slovenského pravopisu ovplyvnil pravopis slov s y/ý alebo i/í po obojakých

Více

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A

MATURITA Špecifikácia testu z cudzích jazykov pre úroveň A MATURITA 2008 Špecifikácia testu z cudzích jazykov Január 2008 Obsah 1. Všeobecná charakteristika testu z cudzích jazykov...3 2. Špecifikácia časti Počúvanie s porozumením v teste...4 3. Špecifikácia časti

Více

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T September 2015 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2015 September 2015 TESTOVANIE T5-2015 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTY ADMINISTRUJÚ TESTOVANÉ PREDMETY

Více

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage.

Športové gymnázium. tel.: sekretariát fax: sgbb.edupage. Športové gymnázium Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica IČO: 516 554 Riaditeľ: Kontakt: PaedDr. Jozef Smekal tel.: +421-48-4712894 sekretariát fax: +421-48-4142168 e-mail: sekretariat@osgbb.sk www.sgbb.eu.sk,

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Učebné osnovy vyučovacieho predmetu hra na klavíri pre PŠ Názov predmetu Hra na klavíri Ročník PŠ Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne v druhom polroku školského roka Stupeň vzdelania ISCED 1B Názov

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) redmet: Slovenský jazyk

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová )

TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) TVVP Matematika 2. Ročník 1. Časť ( Repáš, Jančiarová ) SEPTEMBER 1. Opakovanie z 1. ročníka 2. Opakovanie z 1. ročníka Veľké malé, viac menej, najviac najmenej, orientácia v priestore, na číselnom páse

Více

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU

1.CHARAKTERISTIKA PREDMETU Geografia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 - Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Ročník 9. Časový rozvrh výučby

Více

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov )

Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) v Košiciach 25.4.2006 Školy podporujúce zdravie Zdravá materská škola ( poznatky z plnenia projektov ) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice MUDr. Strmenská Katarína, MPH MVDr.Lešníková Viera

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie)

Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) Príloha č. 1 Kritériá hodnotenia žiakov ISCED 1 (primárne vzdelávanie) I. Všeobecné kritériá hodnotenia žiakov primárneho vzdelávania Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s platným

Více

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama

Zisťovanie matematických vedomostí a predstáv. Pojmy vpredu, vzadu, prvý, posledný, pred, za, hneď pred, hneď za, priama TVVP PRE 1. ROČNÍK ZŠ, MATEMATIKA pre 1. ročník základných škôl, autori: V.Repáš, I.Jančiarová Názov predmetu: MATEMATIKA Skratka predmetu: MAT Mes. Týž. Tematický celok IX. 1. Prirodzené Ročník: prvý

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 2 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP podľa 1.dodatku schváleného MŠVVaŠ SR 19.6.2014 platný

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 6. ročník Školský rok: Vyučujúci: Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu. 5 ročník

Učebné osnovy vyučovacieho predmetu. 5 ročník Učebné osnovy vyučovacieho predmetu. 5 ročník Názov a adresa školy Základná škola s materskou školou Tovarné 173, 094 01 Názov vzdelávacej oblasti ŠVP Jazyk a komunikácia Názov ŠkVP Múdrosťou, vzdelanosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Tematický výchovno-vzdelávací plán z jazykovej výchovy a slohového výcviku (s posilnením moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti) Predmet: Slovenský jazyk

Více

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Speciális Alapiskola, Úzka 4, 937 01 Želiezovce Dodatok č. 1 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA

Více

Matematika. VII. ročník

Matematika. VII. ročník Matematika VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna z

Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna z Tvorba časovo-tematického plánu z predmetu slovenský jazyk a literatúra pre 5.ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s 8-ročným štúdiom (jedna z možností ukážka) I. UPOZORNENIE 1 Časovo-tematický

Více

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy (číslo akreditácie 952/2012-KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE Vzdelávací ako súčasť štátneho vzdelávacieho u schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť

NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovnému zošitu NOVÝ POMOCNÍK Z MATEMATIKY 9, 1.časť Stupeň vzdelávania: ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami

Více

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2. Sekundárna škola pre život Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Ţiar nad Hronom ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Sekundárna škola pre život Názov ŠVP: Názov ŠkVP: Stupeň vzdelania: Štátny vzdelávací program

Více

OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou )

OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou ) KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU P E D A G O G I C K Á F A K U L T A Inštitút J. Páleša v Levoči OBSAH PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA V PEDAGOGIKE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH (študijné texty neprešli jazykovou úpravou

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z matematiky pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009 a k 1.9.2010,

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy

Metodický list. Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy Metodický list Názov vyučovacieho projektu/metodického listu/uvedenie témy 3. ročník Vodný svet (tvorivé využitie papiera) Dvojhodinový projekt (pracovné vyučovanie + prírodoveda) Opis úlohy/zadanie V

Více

Tvorba IVP. PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec

Tvorba IVP. PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec Tvorba IVP PhDr. Zdenka Koncová špeciálny pedagóg CPPPaP - Lučenec Pri vypracovávaní IVP sa odporúča využiť nasledovnú odbornú literatúru: Mertin, V.: Individuální vzdělávací program. Portál, Praha 1995.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM ISCED 1 - primárne vzdelávanie ISCED 2 - niţšie sekundárne vzdelávanie

Více

Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami Matematika a práca s informáciami Matematika 5. ročník A variant Cieľom je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, riešiť

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z anglického jazyka pre 4. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z EKOLÓGIE BRATISLAVA 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. 8. 2013 pod

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ISCED 1 PRIMÁRNE VZDELÁVANIE Vzdelávací ako súčasť štátneho vzdelávacieho u schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více