5 OSOBNOSŤ A ČINNOSŤ VEDÚCEHO PRACOVNÍKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 OSOBNOSŤ A ČINNOSŤ VEDÚCEHO PRACOVNÍKA"

Transkript

1 5 OSOBNOSŤ A ČINNOSŤ VEDÚCEHO PRACOVNÍKA 5.1 Osobnosť vedúceho pracovníka Osobnosť vedúceho pracovníka študuje sociálna psychológia práce. Vedúci pracovník, myslíme ním osobu formálne vykonávajúcu činnosť vedenia ľudí, má jednak výrazný podiel na efektívnosti skupiny, čo môže byť objektívnym ukazovateľom jeho práce, jednak má podiel na utváraní medziľudských vzťahov a svojím správaním, konaním, prístupom k vedeným ľuďom ovplyvňuje ich vzťah k práci. Podstatou práce vedúceho je viesť ľudí a vedúci je tým úspešnejší, čím účinnejšie vie využiť schopnosti, vedomosti, zručnosti a návyky ľudí, ktorých vedie. Úspešnosť riadiacej práce vedúceho je výrazne podmienená jeho osobnosťou (Kollárik, Kubalák, 1979). Ide tu o známy vzťah medzi kvalitou vedúcich a úspechom riadenia. Vedenie ľudí predstavuje všetky formy pôsobenia na jednotlivcov a sociálne celky (pracovné skupiny, kolektívy), ktoré uplatňuje riadiaci pracovník s cieľom ovplyvniť ich pracovnú spôsobilosť v smere krátkodobého podnietenia žiaducich aktuálnych pracovných výkonov, ako i dlhodobého formovania ich kvalifikácie a profesionálnej kompetencie. Manažér uskutočňuje svoju činnosť na konkrétnom stupni riadenia. Môže ísť o úroveň: riadenie na základnom stupni (lower management), stredné líniové riadenie (middle management), vrcholové riadenie (top management). Obrázok 6 Riadiaca pyramída (Bedrnová, Nový, 1994) 74

2 Pre vrcholové riadenie je typická prevaha strategických činností, pre strednú úroveň je typickejšia taktická orientácia a pre najnižšiu úroveň je celkom prirodzená prevaha operatívneho riadenia. Tabuľka 5 Prevažujúca orientácia činnosti na jednotlivých úrovnich riadenia (Bedrnová, Nový, 1994) Jednotlivé úrovne riadenia Stratégia Taktika Operatívnosť Vrcholové riadenie 75 % 20 % 5 % Stredná úroveň 20 % 60 % 20 % Zakladný stupeň 5 % 20 % 75 % Je mimo akejkoľvek pochybnosti, že na jednotlivých stupňoch riadenia je potrebné aj iné osobnostné vybavenie manažérov, J. C. Brown (Kubáni, 2005) faktorovou analýzou 1800 špecifických znakov správania sa vedúcich zistil dva základné nezávislé najpodstatnejšie faktory v správaní sa vedúcich: Rozvážnosť. Iniciatívu a riadenie. Rozvážneho vedúceho charakterizoval takto: odmeňuje dobrú prácu, prijíma návrhy od podriadených, povzbudzuje k spoločnému plánovaniu a vytyčovaniu cieľov, kladie dôraz na súlad vzťahov v kolektíve, je priateľský k ľuďom, dôveruje im a pomáha, priaznivo sa stavia k zmenám, podporuje svojich ľudí v práci, dobre sa s ním hovorí. Nerozvážne správanie charakterizoval takto: vedúci nepripustí, aby s ním niekto nesúhlasil, mení ľuďom stále úlohy a nič im o tom nepovie, nedôveruje ľuďom. Vysoko produktívny vedúci je rozvážnejší ako menej produktívny vedúci. Čím vyšší je stupeň rozvážnosti vedúceho, tým menší je rozsah absencie a úrazovosti. 75

3 Iniciatíva a riadenie súvisí s metódami a prostriedkami, ktoré vedúci používa na dosiahnutie cieľov skupiny a na koordinovanie pracovnej činnosti jednotlivých členov. Iniciatíva a riadenie sa kryje s viacerými prvotnými funkciami vedenia - plánovaním, koordinovaním činností, vedúci ako znalec. Podľa Browna iniciatívny vedúci je: konštruktívny v prístupe k riešeniu nových problémov, aktívny pri určovaní spolupracovníkov k zvláštnym úlohám, konštruktívne kritizuje zlú prácu. Mann (Krech, a kol., 1968) zistil u vedúceho oproti podriadeným tieto charakteristické vlastnosti: vyššiu inteligenciu, lepšiu adjustovanosť, vyššiu dominanciu, vyššiu extrovertovanosť, menej konzervativizmu, vyššiu citlivosť v medziosobných vzťahoch. Ackerman a kol. (Bedrnová, Nový, 1994) hovoria, že pri poznávaní osobnosti manažéra je najpodstatnejšia snaha identifikovať tie aspekty osobnosti (vlastnosti, schopnosti, motívy, postoje, záujmy), ktoré vo vzájomnej súvislosti a spojitosti nadväznosti a integrite ústia do konkrétnej formy prístupu k ľuďom a spôsobu ich riadenia. Teda nie statická organizácia osobnosti, ale schopnosť dynamického prispôsobovania sa podmienkam a ľuďom, schopnosť budovať svoje vzťahy tak, aby bol vedúci rovnako rešpektovaný svojimi podriadenými, nadriadenými i sebe na roveň postavenými spolupracovníkmi je podstatná. Všeobecné sklony, ktoré jedinec prejavuje v sociálnom správaní je možné popísať na základe dvojdimenzionálnej T. Learyho a kol. (1976) schémy interpersonálnych tendencií. Prejavy k druhým ľuďom sú tu interpretované na základe dvoch dimenzií: Podľa toho, či má človek sklon správať sa k druhým ľuďom priateľsky alebo nepriateľsky: dimenzia agresivita - afiliancia, t. j. láskavosť, ústretovosť (v Learyho schéme predstavuje os x). Podľa toho, či má človek tendenciu druhých ľudí skôr ovládať alebo sa im podriaďovať: dimenzia dominancia - submisivita (v Learyho schéme predstavuje os y). 76

4 Obrázok 7 Schéma interpersonálnych tendencií (Leary, a kol., 1976) Každého jednotlivca môžeme v schéme znázorniť bodom (priesečníkom uvedených vlastností), a tým ho zaradiť do jednej z ôsmich základných kategórií podľa prevažujúcej tendencie vo vzťahu k druhým ľuďom. Learyho systém rozlišuje normálne, adaptívne zložky správania a abnormálne, neadaptívne extrémy, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvňovať priebeh sociálnych interakcií, do ktorých jedinec vstupuje. Popis jednotlivých kategórií s akcentovaním charakteristických prvkov správania je nasledujúci (Leary, a kol., 1976): 1. Autokratická osobnosť (AP) - produkuje správanie sýtené mocou, silou a ambíciami. Je dominantná. Najadaptívnejším a konšruktívnym prejavom autokratickej orientácie jedinca je didaktická činnosť. Ex- 77

5 trémna forma sa prejavuje diktátorstvom a pedantným správaním. Všeobecne platí, že nepružný autokratický jedinec vyhľadáva konformných obdivovateľov. 2. Egocentrická osobnosť (BC) - prevažuje u nej orientácia na vlastnú osobu, správanie vyjadruje sebalásku, spokojnosť so sebou, sebadôveru, nadradenosť. V adaptívnej forme sa tento spôsob správania prejavuje nezávislosťou a sebadôverou; je jednou z najúspešnejších sociálnych techník. Maladaptívna forma sa prejavuje sebeckým správaním a využívaním ostatných pre vlastné ciele. 3. Agresívna osobnosť (DE) - v styku s druhými ľuďmi používa studenú striktnosť a negatívne agresívne prejavy. Adaptívna forma má prejavy, ktoré môžu byť často sociálne prijateľné. Avšak jedinec, ktorý za každých okolností pristupuje k svojmu okoliu tvrdo, necitlivo, represívne, hrozivo, a to bez ohľadu na to, či si to situácia vyžaduje, resp. tento prístup ospravedlňuje, patrí už do malaadaptívnej oblasti tejto kategórie. Správanie tohto typu je charakteristické pre psychopatickú osobnosť, u ktorej je agresívne správanie základným interpersonálnym mechanizmom. Psychopat nie je schopný lásky a u ostatných ľudí sa snaží vzbudiť dojem, že je nebezpečná osoba a tak si zabezpečiť emocionálnu stabilitu. Psychopati pripisujú ostatným ľuďom neadekvátnu mieru hostility. 4. Podozrievavá osobnosť (FG) - pokúša sa uchovať si emocionálnu stabilitu kritickým podozrievavým postojom k okoliu a vytvorením psychologickej vzdialenosti medzi sebou a ostatnými ľuďmi. Adaptívnou formou je kritický prístup k všeobecne prijímaným konvenciám a formám sociálnych vzťahov. Určitý stupeň kritičnosti a skepsy má zdravý vplyv na každú sociálnu skupinu, chráni tiež jedinca pred sklamaním a dáva mu pocit voľnosti, spojený obvykle s pocitom výnimočnosti. Podozrievavé, veľmi kritické správanie spojené s horkosťou, sklamaním, odcudzením a s odmietaním ostatných osôb i konvenčných sociálnych noriem, poznamenané hostilitou a slabosťou, vyúsťuje do patologickej formy prispôsobenia. Aj keď sa títo ľudia stránia ostatných, ich vedomý ideál je túžba po blízkych, nežných vzťahoch. Sú teda obvykle frustrovaní, depresívni a silne nespokojní so svojou interpersonálnou situáciou. 5. Ponížená osobnosť (HI) - charakterizuje ju nadmerná skromnosť, slabosť až sebaponíženie. Prejavuje sa v adaptívnej forme zvýšenou citovou rezervovanosťou a schopnosťou podriadiť sa, plachosťou. Maladaptívny extrém má podobu pasívnej poníženosti spojenej so slabosťou a manifestovanou inferioritou. Ľudia tejto skupiny sa správajú popísaným spôsobom bez ohľadu na charakter danej sociálnej situácie. V obi- 78

6 dvoch prípadoch prezentovanie seba samého ako plachého, skromného, slabého, neškodného a nedostatočného slúži k tomu, aby si človek vytvoril pocit bezpečia v sociálnych vzťahoch. 6. Hyperkonformná osobnosť (JK) - v medziosobnom styku sa prejavuje ako závislá, poddajná, konformná, s obdivom k druhým ľuďom a potrebou vyžadovať pomoc a radu. V miernej adaptívnej forme má tento mechanizmus podobu obdivovanej, či dôverčivej konformity prejavovanej adekvátne s ohľadom na sociálnu situáciu. Maladaptívna forma je charakterizovaná bezmedznou závislosťou, človek sa správa bojácne a bezradne, zvlášť ak príde do styku so silnými autoritami. Ak človek naznačuje svojím správaním slabosť a priateľstvo, vyvoláva u druhých spravidla silu a priateľskosť. 7. Hyperafiliantná osobnosť (LM) - správanie je nápadne konvenčné kooperatívnym, priateľským štýlom a afilianciou s ostatnými. Adaptívna forma sa prejavuje extrovartovaným priateľským správaním a ochotou ku spolupráci a kompromisom. Títo ľudia sa vyhýbajú sporom alebo príliš originálnym riešeniam. Vonkajšia harmónia je pre nich dôležitejšia než vnútorné hodnoty. O maladaptívnej forme správania hovoríme vtedy, ak sa jedinci správajú príjemne, láskavo a priateľsky aj v situáciách kedy to nie je možné. resp. nepotrebné. 8. Hyperprotektívna osobnosť (NO) - sa javí ako rozumná, úspešná, ohľaduplná, samostatná a zrelá v interpersonálnych vzťahoch. V adaptívnej miere je hlavným znakom interpersonálnej techniky jedinca tohto typu zodpovedné, ohľaduplné správanie. Javí sa ako silná osobnosť, ktorá využíva svoju silu a sebavedomú nezávislosť priateľským spôsobom. Pri maladaptívnej forme sa jedinci nutkavo vyhýbajú problémom pasivity a agresivity, čo pôsobí ako karikatúra normality. Usilujú sa o popularitu a ich pokusy preberať zodpovednosť sú väčšinou celkom neadekvátne. 5.2 Činnosť vedúceho pracovníka Základnou úlohou vedúceho pracovníka je vedenie ľudí. Systém metód a spôsobov usmerňovania členov skupiny, ktorí realizujú vedúci, nazývame štýlom vedenia (Ďurič, Bratská, a kol., 1997). V teórii i praxi poznáme rôzne štýly vedenia pracovných skupín, ktoré uplatňujú vedúci pri usmerňovaní spolupracovníkov, aby zabezpečili efektívnosť pracovnej skupiny a naplnili tak ciele organizácie, podniku. Štýlom alebo spôsobom práce teda môžeme rozumieť to, ako vedúci uskutočňuje pracovnú úlo- 79

7 hu, t. j. ako plánuje svoju prácu, aké volí pracovné postupy a operácie, ako kontroluje výsledky v priebehu činnosti i celý výsledok práce. Vhodnosť a optimálnosť štýlu vedenia podmieňujú tri primárne faktory (Perlaki, Kollárik, kol., 1981): Osobnostné vlastnosti, hodnoty, názory, postoje, spôsoby myslenia, vedomosti, schopnosti a pod. vedúceho pracovného kolektívu. Osobnostné vlastnosti, hodnoty, názory, postoje, spôsoby myslenia, vedomosti, schopnosti a pod. jednotlivých členov pracovného kolektívu. Špecifická pracovná situácia spojená s procesom rozhodovania a riešenia konkrétneho problému. Najčastejšie sa v literatúre uvádzajú tieto štýly vedenia ľudí: autoritatívny štýl, demokratický štýl, liberálny štýl a laissez - faire (voľný priebeh) Klasické štýly vedenia ľudí Charakteristické postavenie štýlov vedenia ľudí v závislosti od prestíže a autority možno znázorniť takto: Obrázok 8 Postavenie štýlov vedenia v závislosti od prestíže a autority Autoritatívny štýl vedenia ľudí sa prejavuje v tom, že vedúci pracovník preberá zodpovednosť za celú činnosť pracovného kolektívu na seba. Len on pozná celkové i čiastkové ciele, ktoré má kolektív dosiahnuť. Autoritatívny vedúci sústreďuje moc vo svojich rukách a používa ju pri riadení pracovného kolektívu. Podriadení sa nepodieľajú na rozhodovaní, iniciatíva a informácie sú sústredené v rukách vedúceho. Vedúci je spravidla z kolektívu výrazne vydelený, je mu nadriadený. K podriadeným pracov- 80

8 níkom je vedúci korektný a rezervovaný. Styk s nimi obmedzuje na pracovné inštrukcie a príkazy. Podriadených po pracovnej aj osobnej stránke pozná veľmi málo, pravdepodobne preto je k nim nedôverčivý a nerád na nich»deleguje«niektorú zo svojich právomocí. Tento štýl vedenia je možné bez nepriaznivých dôsledkov používať len v kolektívoch, kde je objektívne nutná pevná organizácia, kde v riadiacej činnosti treba položiť dôraz na kontrolu, alebo kde plnenie výrobných úloh nevyžaduje zvláštnu aktivizáciu pracovníkov (práca je veľmi jednoduchá, kvalifikačné nároky sú nízke, medzioperačná kontrola je ľahká a pod.). Riadiaci pracovník, ktorý riadi týmto štýlom, je spravidla úspešný pri vedení pracovníkov s nedostatočnou pracovnou disciplínou. Sociogram autoritatívne vedenej skupiny má podobu hviezdy. Vedúci je v centre činnosti skupiny. Bez neho sa celá štruktúra skupiny môže zrútiť. Obrázok 9 Sociogram autoritatívne vedenej skupiny (Bláha, a kol., 1972) Demokratický štýl vedenia ľudí sa prejavuje v tom, že vedúci je ochotný rozdeľovať svoju právomoc medzi podriadených, pričom menej používa donucovacie prostriedky, zakladá si skôr na presviedčaní a všeobecne sa zameriava predovšetkým na ľudí vo vzťahu»človek práca«. Vedúci ráta s mienkou kolektívu a rešpektuje ju, povzbudzuje iniciatívu členov pracovného kolektívu pri plnení úloh. Vedúceho spravidla s kolektívom spájajú silné vzájomné väzby pracovnej aj osobnej povahy. Demokratický vedúci hovorí s podriadenými o ich osobných i rodinných problémoch. Snaží sa delegovať na podriadených dočasne alebo trvale niektorú zo svojich právomocí. Tento štýl vedenia možno doporučiť pre vedenie väčšiny pracovných kolektívov. Hlavný význam demokratického štýlu vedenia spočíva v tom, že podporuje iniciatívu a zaujatosť pracovníkov pri plnení úloh a stmeľuje kolektív. Demokratický vedúci posudzuje úspech svojho vedenia podľa stupňa v akom skupina dokáže pracovať bez neho, ak ju opustí. 81

9 82 Obrázok 10 Sociogram demokraticky vedenej skupiny (Bláha, a kol., 1972) Liberálny štýl vedenia zdôrazňuje nevýznamnosť funkcie vedúceho pracovníka a kladie hlavný dôraz na individuálnu zodpovednosť každého člena pracovného kolektívu za prípravu a uskutočnenie vlastnej pracovnej úlohy. Vedúci sa v tomto prípade stáva jedným z radových členov pracovného kolektívu, vydeľuje sa len jeho funkcia odborno - poradenská. Tento štýl vedenia je možné bez negatívnych dôsledkov použiť len v kolektívoch vysoko kvalifikovaných, samostatných a izolovane pracujúcich odborníkov, ktorí sú silne osobne motivovaní pracovnou činnosťou alebo riešenými úlohami. Štýl voľného priebehu (laissez - faire) je taký štýl, pre ktorý je charakteristický nezáujem vedúceho o fungovanie kolektívu; vedúci tu nezasahuje do aktivít kolektívu, necháva veciam voľný priebeh. Inými slovami je to vedúci, ktorý kolektív nevedie; je pasívnym vedúcim, ktorý v podstate neriadi, neorganizuje, neplánuje, nekoordinuje činnosť vedenej skupiny. Vedúci v tomto prípade nevnáša systém do vlastnej práce, ani do práce svojich podriadených. Efektívnosť skupiny v nemalej miere závisí aj od ochoty podriadených vyrovnať sa s takýmto štýlom riadenia a snáh prevziať úlohu vedúceho na seba, či už v podobe niektorého neformálneho vedúceho, alebo v podobe kolektívneho riadenia. U nás sa výskumne zaoberal otázkou štýlov vedenia vedúcich pracovníkov na nižšom stupni riadenia V. Špendla. Z výsledkov jeho výskumu uvádzame nasledujúce závery (Perlaki, Kollárik, a kol., 1981): dve tretiny vedúcich uprednostňujú demokratický štýl vedenia, ostatní skôr autoritatívny štýl, pričom preferencia laissez - faire sa neobjavila vôbec. Autoritatívny štýl sa najviac prejavuje neumožňovaním podriadeným zúčastňovať sa na rozhodovaní, malým záujmom o ich problémy; pozoruhodné pritom je, že mnohí si to uvedomujú, ale časť z nich sa tým neriadi. Vedúcich, ktorí

10 uprednostňujú demokratický štýl vedenia, hodnotia ich podriadení všeobecne lepšie ako autoritatívnych, najmä však v organizačných schopnostiach, odborných vedomostiach, v autorite a v schopnosti pracovať a ľuďmi. S demokratickým štýlom vedenia sa spája väčšia spokojnosť so svojím zaradením v pracovnom kolektíve; väčšia subjektívna stabilita, pozitívnejšia klíma v kolektíve a lepšie vzťahy k nadriadenému Situačné riadenie Táto teória prekonáva statický pohľad na dlhodobo uplatňovaný riadiaci štýl, ktorý akoby ignoroval zmenu reality v čase. Známe delenie na štýl autoritatívny, demokratický, liberálny a voľného priebehu má statickú podobu. Tiež sa tu neuvažuje o úlohovom alebo vzťahovom riadení. F. E. Fiedlerova teória (1982) a model P. Herseya a H. K. Blancharda predstavujú typické chápanie situačného riadenia, ktoré vychádza z predpokladu, že podmienky riadenia sa priebežne menia, a tak sa musí meniť aj prístup riadiaceho pracovníka, jeho štýl. Problémom však je, ktoré podmienky a faktory sú rozhodujúce. Uvažuje sa o týchto: osobnostné vlastnosti manažéra, osobnostné vlastnosti riadených ľudí, typ organizácie, charakteristiky prostredia. Pokiaľ ide o charakteristiky pracovníkov, uvažuje sa u nich často v duchu Mc Gregorovej teórie XY. Podobný prístup je obvyklý i pokiaľ ide o ďalšie faktory, pričom vytvárané modely charakterizujú priebeh zmien v čase Fiedlerova teória F. E. Fiedlerova teória a metóda stavia na interpersonálnych vzťahoch vedúci - členovia. Charakteristický štýl riadenia odvodzuje z percepcie najmenej (NmUS), resp. najviac (NvUS) uprednostňovaného spolupracovníka. Vhodnosť toho, ktorého štýlu vzťahuje k tým aspektom, ktoré sú vzhľadom k cieľu skupiny najdôležitejšie: vzťahy vedúci - členovia, štruktúra úlohy, postavenie vedúceho. Fiedlerova teória postuluje dva hlavné štýly vedenia: štýl orientovaný na prácu uspokojuje potrebu vedúceho dosiahnuť spokojnosť prostredníctvom vykonania úlohy. V termínoch ovplyvňovania skupinovej výkonnosti sa ukazuje, že na prácu orientovanú štýl riadenia 83

11 je efektívnejší v skupinových, situáciách, ktoré sú rovnako priaznivé alebo nepriaznivé pre vedúceho a štýl orientovaný na dosiahnutie významného postavenia a na dosiahnutie dobrých medziľudských vzťahov. Na vzťah orientovaný štýl riadenia je efektívnejší v situáciách, ktoré sú stredne priaznivé. Priaznivosť situácie je definovaná ako stupeň, v ktorom situácia umožňuje vedúcemu vplývať na jeho skupinu. Štýl riadenia je meraný hodnotou interpersonálnej percepcie, pri ktorej sa od vedúceho žiada popísať jeho najmenej a najviac uprednostňovaných spolupracovníkov. Fiedlerova teória zohľadňuje špecifiká skupín podľa druhu interakcie členov zúčastňujúcich sa na dosiahnutí spoločného cieľa a rozlišuje: interaktívne skupiny, koaktívne skupiny, kontraaktívne skupiny. 84 Interaktívne skupiny Členovia interaktívnej skupiny vykonávajú sériu súvzťažných aktivít (futbalové družstvo, posádka tanku, pasová výroba), ich činnosť na seba navzájom nadväzuje. Schopnosť člena vykonať svoju prácu závisí od toho, či predchádzajúci člen vykonal svoju prácu. Vedúci v tejto skupine koordinuje aktivity členov, aby prácu mohli vykonávať harmonicky a plynule. Koaktívne skupiny V koaktívnej skupine členovia pracujú na spoločnej úlohe, ale každý člen skupiny vykonáva svoju prácu relatívne nezávisle na iných členoch skupiny. Výkonnosť člena závisí od jeho schopnosti zručnosti a motivácie. Členovia sú odmeňovaní jednotlivo. Vedúci viac dbá na rozvoj motivácie jednotlivých členov a zvyšovanie ich schopností, prípadne na obmedzovanie a regulovanie deštruktívnej rivality. Kontraaktívne skupiny V kontraaktívnej skupine časť členov zastáva jedno hľadisko a časť členov iné, protichodné, prípadne odlišné. Existujú tu minimálne dva ciele. Je tu však aj spoločný cieľ - hľadanie prijateľného riešenia. Kritériom výberu nie je produktivita jednotlivca, a nie je tiež nevyhnutná spokojnosť zúčastnených. Kritériom výkonu je stupeň, v akom podstatná časť členov skupiny nájde prijateľný a uspokojivý výsledok. Úlohou vedúceho je udržiavať skupinu, podnecovať komunikáciu, utvárať atmosféru prispievajúcu k rozvoju tvorivých riešení sporov.

12 Účinnosť riadenia ovplyvňujú tri hlavné faktory: Sila postavenia vedúceho predstavuje stupeň, v ktorom umožňuje vedúcemu vyžadovať od členov skupiny, aby akceptovali jeho riadenia a vedenia. Štruktúra úlohy. Úloha môže mať dobrú, jasne a presne vymedzenú štruktúru (napr. úloha stavebnej brigády postaviť dom podľa projektu). Je tu jasné, čo sa má dosiahnuť (cieľ) a to, ako sa to má dosiahnuť. Úloha však môže mať aj slabo vymedzenú štruktúru (napr. práca na umeleckom diele, pedagogická práca). Riadiť prácu skupiny so slabo vymedzenou štruktúrou je pre vedúceho ťažšie. Osobné vzťahy medzi vedúcim a členmi skupiny - sú vyjadrené najmä úrovňou skupinovej atmosféry. Moc vedúceho sa prejavuje v podpore rozhodnutí vedúceho nadriadenými, v možnosti udeľovať peňažné odmeny a pokuty, vo vplyve na služobný postup a na uvoľňovanie pracovníkov. Ide tu o moc nezávislú od osobných vzťahov medzi vedúcim a skupinou. Aj keď je vedúci neobľúbený v skupine, bez autority, môže mať od inštitúcie väčšiu alebo menšiu moc Model P. Herseya a H. K. Blancharda Spôsob riadenia sa mení v závislosti od vyspelosti pracovníkov (pracovnej skupiny), ktorá sprava doľava rastie. Krivka ukazuje cestu, po ktorej je treba ísť v závislosti na tom, aký dôraz sa kladie na vzťahy a pracovné (úlohové) správanie. V situácii: S 1 riadiaci pracovník nariaďuje, pracovníci sú málo vyspelí, vzťahové i pracovné správanie musia byť na vysokej úrovni, S 2 riadiaci pracovník presvedčuje, je viac sústredený na úlohy, menej na vzťahy, vyspelosť pracovníkov sa zvýšila, S 3 riadiaci pracovník môže uvažovať o určitej participácii, vďaka dosť vysokej úrovni vyspelosti riadených pracovníkov môže znížiť pozornosť venovanú pracovným úlohám a vzťahom, S 4 riadiaci pracovník deleguje časť svojich právomocí i zodpovednosti na riadených pracovníkov. Vyspelosť riadených pracovníkov umožňuje manažérovi orientovať sa na vzťahy medzi vcelku dosť samostatne a zodpovedne pracujúcimi členmi pracovnej skupiny. 85

13 Obrázok 11 Model situačného vedenia (Hersey, Blanchard) 5.3 Interakčný prístup Táto teória sa pokúša prekonať niektoré zjednodušenia vyplývajúce z teórie situačného riadenia. Hľadá prepojenie medzi vlastnosťami manažéra, vzťahmi medzi ním a riadenými pracovníkmi i medzi situačnými podmienkami procesu riadenia. Uvažuje sa tu o vzájomnom pôsobení uvedených faktorov a pracuje sa s termínmi postoj alebo očakávanie. Tu zaraďujeme Reddinovu teóriu 3D. 86

14 5.3.1 Reddinova teória 3D V teórii 3D autor uvažuje okrem orientácie manažéra na vzťahy a úlohy ešte o tretej dimenzii - účinnosti uplatňovaného spôsobu riadenia. Počíta s týmito vplyvmi: organizačná štruktúra a organizačná klíma, spôsob práce a požiadavky práce, nadriadení, kolegovia, riadení pracovníci. A: V prípade štýlu zameraného na postupy sa manažér venuje predovšetkým záležitostiam metodických postupov, systémov a preferuje stabilné prostredie. V prípade byrokrata ovláda rutinu a tvrdo stráži organizačné a riadiace pravidlá. Ako dezertér zotrváva na pravidlách a predpisoch, i keď by si situácia vyžadovala pružné prispôsobenie. B: Manažér orientovaný na vzťahy berie do úvahy predovšetkým kontakty medzi ľuďmi a potreby riadených pracovníkov. Ako podporovateľ sa orientuje na rozvoj riadených pracovníkov, ktorý nechápe ako samoúčelný, ale ako rozvoj umožňujúci ich dlhodobú výkonnosť. Ako apoštol ľúbivosti verí, že spokojní pracovníci budú výkonnejší a rozvíja predovšetkým pohodu na pracovisku. C: Manažér úlohovo orientovaný sa zameriava na výkony. Ako podnecovateľ sa zameriava na stanovovanie realistických, ale náročných cieľov a presvedčuje svojou odbornosťou. Ako autokrat preťažuje svojich pracovníkov a odvoláva sa na autoritu podniku. D: Manažér zameraný na integráciu sa usiluje o súbežné rešpektovanie ľudí a úloh. Ako integrátor v rozhodovaní a riadení podporuje kooperáciu a od pracovníkov vyžaduje orientáciu na cieľ. Ako kompromisník sa vyhýba konfrontáciám, býva nerozhodný a snaží sa všetko dobre zvládnuť. Z modelu je zrejmé, že pri sebaväčšej snahe nie je možné vyhnúť sa istej schematičnosti pri výklade vzťahu osobnosti a činnosti riadiacich pracovníkov. Základné problémy a otázky by sme mohli formulovať takto: Ako postrehnúť všetky faktory, ktoré s osobnosťou a činnosťou manažéra súvisia a premietajú sa do štýlu vedenia ľudí? 87

15 Ako ovplyvňovať rozvíjanie osobnosti riadených pracovníkov, resp. ako zvyšovať úroveň ich zrelosti? Kedy použiť participáciu v riadení a kedy delegovať právomoci? Trend smeruje ku komplexnosti prístupu manažéra a k jeho flexibilite pri vedení ľudí. Tabuľka 6 Základné štýly riadenia podľa Reddinovej teórie 3D Základné štyly riadenia Štyl s nízkou účinnosťou Štyl s vysokou účinnosťou A: Postupový ZBABELEC ( dezertér ) BYROKRAT B: Vzťahový APOŠTOL ĽÚBIVOSTI PODPOROVATEĽ C: Úlohový AUTOKRAT TVORCA (podnecovateľ) D: Integrujúci KOMPROMISNÍK INTEGRÁTOR 5.4 Autorita vedúceho pracovníka Pojem autorita sa vysvetľuje veľmi rozdielne. Pre našu potrebu z psychologického hľadiska ho vymedzíme ako stupeň spoločenskej váhy konkrétnej osobnosti a mieru jej vplyvu na ľudí v určitej skupine. Títo ľudia sú ochotní (s ohľadom na osobné prednosti, schopnosti a vlastnosti nositeľa autority) preberať jeho názory, prijímať od neho rady, uznávať jeho stanoviská alebo rozhodnutia a podriaďovať sa jeho príkazom a zákazom (Pikala, a kol., 1974, s.18). Mať autoritu znamená byť rešpektovaný. Vedúci pracovník však má aj istú prestíž, čím sa myslí miera uznávania jeho predností, schopností, vedomostí, zásluh a pod. podriadenými alebo spolupracovníkmi. Mať prestíž, znamená byť uznávaný, kladne hodnotený. Vedúceho bez autority podriadení prehliadajú, vedúcim bez prestíže pohŕdajú. Rozlišujeme dva základné druhy autority - neformálnu alebo osobnú autoritu, ktorá závisí predovšetkým od osobných predpokladov na zastávanie spoločensky nadriadeného postavenia, ako aj od mravnej či odbornej prestíže a od osobného vplyvu a formálnu alebo funkčnú autoritu, ktorá sa viaže na určité miesto v hierarchii danej inštitúcie. Zakladá sa na organizačno - právnych princípoch a realizuje sa formou disciplinárnych vzťahov nadriadenosti a podriadenosti. Formálnu autoritu človek získavá menovaním do funkcie. Avšak formálna autoritu nestačí k tomu, aby vedúci opti- 88

16 málne viedol podriadených. Na nižších stupňoch riadenia sa funkčná autorita nazýva aj riadiacou alebo operačnou autoritou. Nazývame ju tak preto, že sa uplatňuje prevažne priamo pri organizovaní práce, pri organizovaní spolupráce a pri operatívnej kontrole, stimulovaní a hodnotení pracovného výkonu a pri vedení podriadených. Za nevhodné spôsoby získavania autority možno považovať (Růžička, 1985): vynucovanie si autortiy násilím, vynucovanie si autority prílišným zdôrazňovaním odstupu, kupovanie si autority. SÚHRN Manažér uskutočňuje svoju činnosť na konkrétnom stupni riadenia. Môže ísť o úrovne na základnom stupni riadenia, strednom líniovom stupni riadenia o vrcholové riadenie. V správaní sa vedúcich pracovníkov môžeme zistiť dva nezávislé faktory - rozvážnosť a tiež iniciatívu a riadenie. Vedúci sa líšia oproti poriadených niektorými osobnostnými charakteristikami. Boli zistené dva nezávislé faktory v správaní sa úspešných vedúcich rozvážnosť a iniciatíva a riadenie. Štýly vedenia pracovníkov majú zabezpečiť efektívnosť pracovnej skupiny. Vhodnosť a optimálnosť štýlu vedenia pracovníkov podmieňujú viaceré faktory. Popísali sme Fiedlerovu teóriu riadenia, model Herseya a Blancharda a Reddinovu teóriu 3D. Klasické štýly vedenia ľudí sú autoritatívny, demokratický, liberálny a štýl voľného priebehu. Jestvujú aj iné klasifikácie štýlov vedenia ľudí. Základné formy autority sú formálna a neformálna. Otázky a úlohy 1. Čo je poslaním manažéra? 2. Čo vieme o osobnostných charakteristikách manažérov? 3. Vysvetlite dvojdimenzionálnu schému interpersonálnych tendencií T. Learyho! 4. Aké štýly vedenia ľudí poznáme? Vysvetlite ich a charakterizujte! 5. Porovnajte jednotlivé teórie riadenia! 89

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU

Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Prednáška č.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ MANAŽMENTU Systémové prvky riadenia Systém je definovaný ako usporiadaný komplex vzájomne pôsobiacich prvkov spolu s ich vlastnosťami a stanoveným účelom. MANAŽMENT

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti

Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti B 2.1/1 Ing. Ladislava Chvostaľová AMROP HEVER Slovakia GLOBAL EXECUTIVE SEARCH Cieľ ako nástroj na riadenie výkonnosti Kedy je organizácia výkonná? Prečo sú ciele dôležité? Ako rozpoznať splnenie cieľa?

Více

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky)

Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Profil absolventa študijného programu psychológia 1. stupeň (bakalársky) Absolvent štúdia programu psychológia je úspešne hodnotený ak získa základnú kvalifikáciu na výkon povolania psychológie v rozsahu

Více

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA

OBCHOD MARKETING PSYCHOLÓGIA A ETIKA PREDAJA MAAG MAAG - Program na zvýšenie adaptability žiakov stredných škôl pri vstupe na trh práce Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Kód projektu 13120120211 maag.euba.sk maag@euba.sk OBCHOD MARKETING

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT

1. prednáška MARKETING MANAŽMENT 1. Marketingové plánovanie 2. Proces marketingového riadenia - identifikácia marketingových environmentov - marketingové ciele a stratégia - tvorba marketingového mixu 3. Algoritmus vytvárania marketingového

Více

Verifikácia a falzifikácia

Verifikácia a falzifikácia Hypotézy Hypotézy - výskumný predpoklad Prečo musí mať výskum hypotézu? Hypotéza obsahuje vlastnosti, ktoré výskumná otázka nemá. Je operatívnejšia, núti výskumníka odpovedať priamo: áno, alebo nie. V

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012

Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 Bakalárske projekty pre študentov v Bratislave ak. rok 2011/2012 1. Analýza efektívnosti využívania majetku podniku. Majetok podniku a jeho štruktúra. Nástroje a metódy hodnotenia efektívnosti využívania

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku

Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku Spoločnosť [ ] a členovia jej orgánov, prihlásiac sa ku všeobecnému zvyšovaniu úrovne corporate governance, prijali Kódex

Více

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR

Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe. Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR Návrhy konkrétnych riešení pre posilnenie prepojenia vysokých škôl a podnikovej praxe Jaroslav Holeček Prezident ZAP SR 12.2.2015 Hotel Bôrik 10 rokov fungovania/nefungovania Bolonského procesu na Slovensku

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1

KOMISNÝ PREDAJ. Obr. 1 KOMISNÝ PREDAJ Komisný predaj sa realizuje na základe komisionárskej zmluvy, pričom ide v podstate o odložený predaj, kde práva k výrobku alebo tovaru prevedie dodávateľ (výrobca, komitent) na predajcu

Více

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV

METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU METHODICAL GUIDELINE FOR ACCREDITATION SVEDECKÉ POSUDZOVANIE INŠPEKČNÝCH ORGÁNOV WITNESS ASSESSMENT OF INSPECTION BODIES MSA I/03

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O

U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a K O M Á R N O U N I V E R Z I T A J. S E L Y E H O B r a t i s l a v s k á c e s t a 3 3 2 2 9 4 5 0 1 K O M Á R N O VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. SUPERVÍZIA AKO PROSTRIEDOK ZVYŠOVANIA PROFESIONALITY PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V PROSPECH ZVYŠOVANIA KVALITY PRIJÍMATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Supervízorka Košice,

Více

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru Zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb pri výkone verejnej správy na úseku územného rozhodovania

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky

Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Názov kvalifikácie: Operátor štiepkovačov a pojazdných zariadení na výrobu energetickej štiepky Kód kvalifikácie C8341006-00359 Úroveň SKKR 3 Sektorová rada Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Více

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO

Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO OPEN WORKSHOPS 2016-2018 InLook system CENTRE Integrovaný systém manažérstva Nové požiadavky noriem ISO Kontakt: kurzy@inlook.eu Obsah 1. Štandardy ISO Business management system 2. Terminológia ISO 3.

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie

Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie Vzdelávanie BOZP v organizáciáchzvyšovanie jeho efektívnosti Stredisko pre štúdium práce a rodiny Bratislava Autorky: PhDr. Beata Perichtová RNDr. Miroslava Kordošová Trnava, október 2005 Vzdelávanie BOZP

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety

Nadväznosť predmetu PODNIKOVÝ MANAŽMENT na ostatné predmety PODNIKOVÝ MANAŽMENT (skúška číslo 12) Cieľ predmetu Získať znalosti zákonitostí úspešného riadenia organizácie a prehľad o súčasnej teórii a praxi manažmentu. Zoznámiť sa s modernými manažérskymi metódami

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky Vysoké školy na Slovensku 201 Prieskum verejnej mienky PRIESKUM VÁCLAV FORST Marketing Research Consultant Metodológia Zber dát bol realizovaný formou internetového dotazníka (CAWI) prostredníctvom internetového

Více

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu. PODPROGRAMY Podprogram je relatívne samostatný čiastočný algoritmus (čiže časť programu, ktorý má vlastnosti malého programu a hlavný program ho môže volať) Spravidla ide o postup, ktorý bude v programe

Více

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov,

Cieľ: správne vysvetlenie významu slova migrovanie, priblížiť prečo ľudia migrujú, zapájať do odpovedí účastníkov, Práca v Európe Seminár- modul 5 Počas tohto seminára sa účastníci naučia: Čo je migrovanie Aké sú dôvody migrovania v Európe Aké sú výhody a nevýhody práce v zahraničí Ako správne písať žiadosť a životopis

Více

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Vnútorné predpisy Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave Príkaz dekana Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 2/2010 Predkladanie pracovných výkazov na zefektívnenie

Více

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková

Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok Júlia Pšenková Praktický dopad zákonníka práce v číslach a hodnotách na mzdovú učtáreň pre rok 2014 Júlia Pšenková Zákonník práce 119 a paragraf 119a: mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom

Více

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku

ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku ÚSTAV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ŽILINSKEJ UNIVERZITY Univerzita tretieho veku Lucia Hrebeňárová, Zuzana Šimková Šachtičky, 25.apríl 2012 OBSAH PREZENTÁCIE Ďalšie vzdelávanie na ŽU Postavenie Univerzity

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál Voda je základná súčasť každého živého organizmu. Aj v rastlinách je voda základným rozpúšťadlom, je potrebná pre fotosyntézu a iné metabolické procesy. Kolobeh vody v rastlinnom tele sa označuje ako vodný

Více

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál

EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium. úvodný materiál EXTERNÉ a E-LEARNINGOVÉ štúdium úvodný materiál DENNÉ ŠTÚDIUM - Študenti do 23 rokov (dokedy môže byť športovým talentom) - Študenti nemôžu súčasne pracovať, pretože sú gymnazisti, pripravujúci sa na ďalšie

Více

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie

Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Program ovocie a zelenina do škôl Školské ovocie Cieľom predkladanej správy je opísať výsledky monitorovania údajov o spotrebe ovocia a zeleniny u detí, žiakov a rodičov (ďalej len monitorovanie) v Slovenskej

Více

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA. Kontakt:

NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA.  Kontakt: NOVÉ NORMY ISO 2016 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA Kontakt: inter@inlook.eu www.inlook.eu PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI Spoločnosť založená v roku 1995 Zaoberá sa riadením firiem z organizačného, procesného

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu

Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom ruchu Názov kvalifikácie: Manažér kvality v cestovnom Kód kvalifikácie C1439999-01252 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1439999 Iný riadiaci pracovník (manažér)

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Schválené VR PF UMB 23. novembra Platnosť a účinnosť nadobudne dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Schválené VR PF UMB 23. novembra Platnosť a účinnosť nadobudne dňom schválenia Vedeckou radou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Všeobecné kritériá a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov v oblasti výskumu pedagogické vedy, humanitné vedy, spoločenské a behaviorálne vedy na Pedagogickej fakulte Univerzity

Více

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016

Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Ročníkové práce pre študijný program Sociálna pedagogika pre akademický rok 2015/2016 Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. 1, Cannisterapie jako výchovný prostředek. 2, Spolupráce mezi školou a rodinou

Více

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, 29.-30.1.2015 Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy RNDr. Andrej Šteiner, PhD. Karpatský rozvojový inštitút zmena klímy a jej dopady

Více

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA VŠEOBECNÉ KRITÉRIA NA OBSADZOVANIE FUNKCIÍ PROFESOROV A DOCENTOV A KONKRÉTNE PODMIENKY VÝBEROVÉHO KONANIA NA

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno!

Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+ Online jazyková podpora (OLS) Využite svoj pobyt Erasmus+ naplno! Erasmus+: mení životy a rozširuje obzory Cieľom programu Erasmus+ je zlepšiť zručnosti a zamestnateľnosť, ako aj modernizovať

Více

Metóda 5S. Metóda 5S. Základy štíhleho podniku. Ján Burieta a kolektív

Metóda 5S. Metóda 5S. Základy štíhleho podniku. Ján Burieta a kolektív Metóda 5S Metóda 5S Základy štíhleho podniku Ján Burieta a kolektív Autor Ján Burieta IPA Slovakia, s.r.o. Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina www.ipaslovakia.sk www.ipaczech.cz info@ipaslovakia.sk Fotografia

Více

Základy algoritmizácie a programovania

Základy algoritmizácie a programovania Základy algoritmizácie a programovania Pojem algoritmu Algoritmus základný elementárny pojem informatiky, je prepis, návod, realizáciou ktorého získame zo zadaných vstupných údajov požadované výsledky.

Více

Techniky tímovej práce a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality

Techniky tímovej práce a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality Techniky tímovej a možnosti ich aplikácie v manažérstve kvality Doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. Žilinská univerzita v Žiline 9-1 Charakteristické črty tímovej : Definovaný konkrétny cieľ Dočasnosť (po

Více

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije!

Nepremeškajte šancu a doprajte svojmu dieťaťu, aby sa naučilo jazyk, ktorý v živote určite využije! Máte doma šikovníčku alebo šikovníka a chcete, aby boli čo najlepšie pripravení na život? Dajte im príležitosť učiť sa jeden zo svetových jazykov, ktorým hovorí až 100 miliónov Európanov. Voľba nemčiny

Více

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O

S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O S Ú D N E I NŽ I N I E R S T V O 1. Súdne inžinierstvo ako vedný odbor - definícia - význam a účel - súvisiace vedné disciplíny - odbory a odvetvia 2. Riadenie znaleckej činnosti v Slovenskej republike

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

MANAŽÉR (M) RIADENIE KARIÉRY

MANAŽÉR (M) RIADENIE KARIÉRY MANAŽÉR (M) RIADENIE KARIÉRY PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. PF UMB Banská Bystrica 2014 OBSAH Niekoľko užitočných rád na: riadenie seba samého, vnímanie, reflektovanie, projektovanie vlastného profesijného

Více

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ

REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ REGISTER RIZÍK A PRÍLEŽITOSTÍ Ako vytvoriť register rizík a príležitostí a implementovať POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ďalších podľa kapitol 4.1, 4.2, 4.4 a 6.1 8. JÚNA

Více

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov

Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov Štruktúra údajov pre kontajner XML údajov 1. Dátové prvky pre kontajner XML údajov D.4 Kontajner XML údajov (XMLDataContainer) Skrátená forma popisu súčastí dátového prvku Kontajner XML údajov (XMLDataContainer)

Více

Návod na použitie zápisníka jedál

Návod na použitie zápisníka jedál Návod na použitie zápisníka jedál Sme nesmierne radi, že si sa rozhodla používať tento zápisník jedál. Práve zapisovaním svojho jedálnička ľudia chudnú oveľa rýchlejšie, majú prehľad nad tým, čo zjedia

Více

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation)

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) Mgr. Jakub Birka Národný kontaktný bod pre Horizont 2020: - Inkluzívne spoločnosti - Rozšírenie účasti a šírenie

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE LIPTOVSKA OSADA NA ROK 2011 A K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE NA ROKY 2011-2013 Stanovisko je spracované v zmysle 18f ods. 1 písm. c) zákona č.

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008.

V nej je potrebné skontrolovať správnosť prenesených a prepočítaných zostatkov z roku 2008. WinJU ročná uzávierka a prechod na euro Postup prechodu na EURO Vo Win aplikáciách nie je kvôli euru zakladané nové dátové prostredie, ale pokračuje sa v pôvodnej dátovej štruktúre do konca roku 2008 budú

Více

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF

Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF Prístupnosť elektronických dokumentov vo formáte PDF www.informatizacia.sk Zhotoviteľ Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vypracované pre potreby Ministerstva financií SR. Ministerstvo financií Slovenskej

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Nový pohľad na marketing manažment v treťom tisícročí a budovanie marketingu svetovej úrovne

Nový pohľad na marketing manažment v treťom tisícročí a budovanie marketingu svetovej úrovne 1/10 Nový pohľad na marketing manažment v treťom tisícročí a budovanie marketingu svetovej úrovne 2/10 Najfrekventovanejšie problémy pri obsluhe trhov konečného spotrebiteľa: zákazník je stále skúsenejší

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Metóda dvoch bodov vychádza z lineárneho priebehu nákladov; čiže sa predpokladá sa, že náklady sa menia priamo úmerne so zmenou výšky jednej vopred zvolenej veličiny (najčastejšie objem výroby) predpokladá

Více

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová Financované Prijímateľ: Názov projektu: Kód projektu: Aktivita, resp. názov seminára z Finančného mechanizmu EHP a ŠR SR Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Revitalizuj a zachráň

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5

nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 VZÁJOMNE ZÁPOČTY nastavenie a realizácia vzájomných zápočtov v Money S4 / Money S5 Aparát vzájomných zápočtov v Money S4/S5 slúži k návrhu vzájomných zápočtov pohľadávok a záväzkov a následne k automatickej

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijného odboru 3692 M geodézia, kartografia a kataster Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou

Více

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX

Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX Metodické pokyny SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX pre 2. a 3. ročník študijných odborov 3650 M staviteľstvo Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou vyučovacieho

Více

Operačná analýza 2-12

Operačná analýza 2-12 Operačná analýza 2-12 Teória zásob Úvod Zásoby - skladovaný substrát- predmety, ktoré sú v procese výroby uschované na neskoršiu spotrebu. História 1888 - hľadanie optimálnej výšky peňažných zásob v peňažnom

Více

w w w. a l z h e i m e r. s k

w w w. a l z h e i m e r. s k Čo je Alzheimerova choroba? Degeneratívne ochorenie mozgu, pri ktorom dochádza k zániku mozgových buniek a ku zmene látkovej premeny v mozgu. Je to najčastejšia forma demencie - spôsobuje poruchy mozgu

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú?

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? Pripravené prostredie Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? KAŽDÉ DIEŤA JE ORIGINÁL každé dieťa má individuálne smerovanie každé dieťa má individuálne vývinové tempo každé dieťa má senzitívne obdobia

Více

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU

REVÍZIA NORMY ISO 9001: JÚNA 2016 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN NORMA ISO 9001 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU Teraz originál normy STN EN ISO 9001:201 pre účastníkov ZDARMA! REVÍZIA NORMY ISO 9001:2015 AKO SA PRIPRAVIŤ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD NA NOVÚ NORMU STN EN ISO 9001:201 9. JÚNA 201 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN

Více

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL

ONLINE POBOČKA. pre zamestnávateľov MANUÁL @ ONLINE POBOČKA pre zamestnávateľov @ MANUÁL Obsah Čo je online pobočka 3 Ako podať dávku 5 - Podanie mesačného výkazu 6 Postup: Už mám vytvorenú dávku 6 Postup: Nemám vytvorenú dávku 8 - Podanie hromadného

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Vytváranie prostredia

Více