KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) IČ: za rok 2014 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb. ). Zahájeno bylo dne doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s 5 odst. 2 písmene b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), (dále jen zákon č. 255/2012 Sb. ). Místo uskutečněného přezkoumání: Obecní úřad Nebanice Nebanice Nebanice Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona č. 420/2004 Sb. a 4 zákona č 255/2012 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2014/204/P dne Zástupci územního celku: - Jitka Vlková - starostka obce Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc. Dagmar Klemáková - kontrolor: Dagmar Boušová DiS. 1

2 Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem. Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle 3 zákona č. 420/2004 Sb. z hlediska: a) dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Poslední kontrolní úkon včetně vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne A. Přezkoumané písemnosti I. Při přezkoumání hospodaření obce Nebanice byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce pro rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v době od do v souladu s ustanovením 11 odst. 3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pravidla rozpočtového provizoria jsou uplatněna ve směrnici dle 13 odst. 1 zákona č.250/2000 Sb., která byla schválena zastupitelstvem obce dne Rozpočtová opatření Za kontrolované období byla účetní jednotkou provedena 2 rozpočtová opatření: rozpočtové opatření č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne (bod č. 330) a rozpočtové opatření č. 2 ze dne schválené starostkou obce na základě směrnice č 2/2005 o tvorbě vyhodnocení a kontrole rozpočtu (účinné od ) (zastupitelstvu obce dáno na vědomí v lednu 2015). Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Rozpočtový výhled na období 2010 až 2014 schválen zastupitelstvem obce dne , bod č Obsahoval souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména dlouhodobé závazky a pohledávky. Doložen nový rozpočtový výhled sestavený na období 2014 až 2020 schválený zastupitelstvem obce dne , bod č Přebytkový rozpočet obce Nebanice na rok 2014 schválený zastupitelstvem obce dne číslem usnesení 322. Příjmy ve výši ,- Kč, výdaje ve výši ,- Kč. Přebytek ve výši ,- Kč je řešen ve třídě 2

3 Závěrečný účet Bankovní výpis Dohoda o hmotné odpovědnosti Faktura Inventurní soupis majetku a závazků 8 - Financování položkou Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech. Závěrečný účet obce Nebanice za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření projednalo zastupitelstvo obce dne Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce pod bodem č. 328 bez výhrad. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup v termínu od do Dne byla současně schválena i účetní závěrka obce za rok 2013 pod bodem č Účet Základní běžný účet územních samosprávných celků v účetnictví obce obsahuje prostředky rozpočtového hospodaření. Celkový zůstatek finančních prostředků v rozvaze syntetického účtu k v objemu ,86 Kč odpovídá stavu prostředků dle výpisů bankovních ústavů vedených u Československé obchodní banky a.s. ( ,90 Kč) a České národní banky ( ,96 Kč). Účet Běžný účet hospodářské činnosti - zůstatek k v rozvaze ve výši ,15 Kč souhlasí se stavem finančních prostředků dle bankovního výpisu vedeného u Československé obchodní banky a.s. Účet Základní běžný účet územních samosprávných celků v účetnictví obce obsahuje prostředky rozpočtového hospodaření. Celkový zůstatek finančních prostředků v rozvaze syntetického účtu k v objemu ,96 Kč odpovídá stavu prostředků dle výpisů bankovních ústavů vedených u Československé obchodní banky a.s. ( ,80 Kč) a České národní banky ( ,16 Kč) ke stejnému datu. Účet Běžný účet hospodářské činnosti - zůstatek k v rozvaze ve výši ,45 Kč souhlasí se stavem finančních prostředků dle bankovního výpisu vedeného u Československé obchodní banky a.s. ke stejnému datu. Dohoda o hmotné odpovědnosti, uzavřená dne se zaměstnankyní zařazenou do obecního úřadu jako matrikářka, kterou zaměstnanec přebírá odpovědnost za svěřené hodnoty. Ke kontrole byly předloženy došlé faktury za měsíc květen a červen 2014 od č do č a za měsíc prosinec 2014 od č do č ve vazbě na bankovní výpisy. Inventarizace majetku a závazků k provedena na základě plánu inventur účinného od do a směrnice č. 1/2012 o inventarizaci majetku a závazků účinné od Jmenovaná jedna tříčlenná inventarizační komise, proškolení členů komise se konalo dne Termín provedení inventur stanoven do , inventury provedeny v období od do Inventarizační zpráva ze dne Nebyly zjištěny 3

4 Kniha došlých faktur Kniha odeslaných faktur Mzdová agenda Odměňování členů zastupitelstva Pokladní doklad inventarizační rozdíly. Kontrola inventarizace účtů: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek, Stavby, Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, Drobný dlouhodobý hmotný majetek, Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, Odběratelé, Krátkodobé poskytnuté zálohy, Základní běžný účet územních samosprávných celků a Zaměstnanci. Za kontrolované období od do bylo do knihy došlých faktur zapsáno celkem 77 dodavatelských faktur. Za toto období byla ve splatnosti evidována jedna faktura v částce 874,37 Kč zaúčtovaná na rozvahovém účtu Dodavatelé. Za kontrolované období do bylo v knize došlých faktur zapsáno celkem 136 dodavatelských faktur. Všechny faktury byly v době splatnosti zaplaceny a rozvahový účet Dodavatelé vykazoval k nulový zůstatek. Za kontrolované období od do bylo v knize odeslaných faktur zapsáno celkem 13 odběratelských faktur, které byly řádně zaúčtované na rozvahovém účtu Odběratelé. Za kontrolované období do bylo v knize odeslaných faktur zapsáno celkem 25 odběratelských faktur. Jedna neuhrazená faktura ve splatnosti byla k zaúčtována na rozvahovém účtu Odběratelé a byla součástí inventarizace uvedeného účtu. Mzdové listy uvolněné starostky, neuvolněné místostarostky, předsedů výborů a členů zastupitelstva za měsíc květen a červen Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů schváleny zastupitelstvem obce s účinností od Pro kontrolované období roku 2014 nebyla výše vyplacených odměn upravována. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce byla dne usnesením č. 17 schválena výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce s účinností vyplácení ode dne přijetí usnesení (tj. od ). Mzdové listy uvolněné starostky, neuvolněné místostarostky, předsedy kontrolního a finančního výboru a ostatních členů zastupitelstva obce (odměňování za měsíc prosinec 2014). Za kontrolované období bylo účetní jednotkou vystaveno celkem 385 příjmových a výdajových dokladů (pokladna obce) a 40 příjmových a výdajových dokladů (pokladna hospodářské činnosti). Výběrovým způsobem byl provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů z hlavní činnosti za období od do (příjmové a výdajové pokladní doklady od čísla do čísla ) a kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů hospodářské činnosti za období od do (příjmové a výdajové pokladní doklady od čísla

5 Pokladní kniha (deník) do čísla ). Dále byla provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů z hlavní činnosti za období od do (příjmové a výdajové pokladní doklady od čísla do čísla ) a kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů hospodářské činnosti za období od do (příjmové a výdajové pokladní doklady od čísla do čísla ). Pokladní kniha za měsíc leden až červen Zůstatek finančních prostředků pokladní knihy v celkovém objemu ,- Kč souhlasí k se stavem účtu (pokladna obce ve výši ,- Kč) a stavem účtu (pokladna hospodářské činnosti ve výši ,- Kč). Dále byla provedena kontrola finančních zůstatků pokladní knihy obce a pokladní knihy za hospodářskou činnost z období červenec až prosinec Nulový zůstatek finančních prostředků pokladní knihy obce k souhlasí se stavem syntetického účtu (pokladna obce) a položkou Poskytnuté zálohy vlastní pokladně ke stejnému datu ve výkazu Fin 2-12 M. Zůstatek finančních prostředků pokladní knihy za hospodářskou činnost k vykazoval částku ,- Kč, která souhlasí se stavem vykázaným na účtu stejnému datu. Denní pokladní limit stanovený ve výši ,- Kč nebyl za kontrolované období překročen. Pokladní kniha (opatrovníka) byla k zrušena finanční prostředky ve výši ,- Kč byla převedeny na nově zřízený účet. Příloha rozvahy Příloha rozvahy sestavená účetní jednotkou k a k Rozvaha Výkaz rozvahy sestavený účetní jednotkou k a k Účetní doklad Výběrovým způsobem byly prověřeny účetní doklady za měsíc červen 2014 od čísla dokladu do čísla dokladu a za měsíc prosinec 2014 od čísla dokladu do čísla dokladu Účtový rozvrh Účetní jednotka má sestaven platný účetní rozvrh pro rok Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši ,87 Kč (tj. plnění k rozpočtu upravenému 53,62 %) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši ,12 Kč (tj. plnění k rozpočtu upravenému 52,27 %). Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M bylo zjištěno, že v příjmové části byly vytvořeny příjmy po konsolidaci ve výši ,18 Kč (tj. plnění k rozpočtu upravenému 104,56 %) a ve výdajové části bylo čerpání výdajů po konsolidaci ve výši ,33 Kč (tj. plnění k rozpočtu upravenému na 131,90 %). Výsledkem rozpočtového hospodaření obce byl v roce 2014 zisk ve výši 5

6 Výkaz zisku a ztráty Darovací smlouvy Dohody o pracovní činnosti Dohody o provedení práce Pracovní smlouvy včetně platových výměrů Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím ,85 Kč. Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky k vykazuje výsledek hospodaření běžného účetního období. Výsledkem hospodaření za hlavní činnost byl zisk ve výši ,50 Kč a za hospodářskou činnost zisk ve výši ,91 Kč. Celkový výsledek hospodaření souhlasí na SÚ 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období vykázaný ve výkaze rozvahy ke stejnému datu. Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky k vykazuje výsledek hospodaření běžného účetního období. Výsledkem hospodaření za hlavní činnost byl zisk ve výši ,- Kč a za hospodářskou činnost zisk ve výši ,58 Kč. Celkový výsledek hospodaření souhlasí na SÚ 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období vykázaný ve výkaze rozvahy ke stejnému datu. Ke kontrole byla předložena darovací smlouva uzavřená dne , která se týkala poskytnutí finančního daru ve výši 2.000,- Kč v hotovosti za účelem pořádání mezinárodních závodů vozatajů v Nebanicích. Použití bylo doloženo vyúčtováním účetního dokladu ze dne na částku 560,- Kč a účetního dokladu ze dne na částku 1.520,- Kč. Darovací smlouva uzavřena dne , která se týkala obdržení finančního daru ve výši ,- Kč od právnické osoby za účelem pořádání dětského dne v Nebanicích na nákup sladkostí a hraček. Doloženo výdajovým pokladním dokladem č ze dne na částku ,- Kč na nákup občerstvení, sladkostí a hraček. Za kontrolované období od do neuzavřela obec žádnou dohodu o pracovní činnosti. Za kontrolované období od do uzavřela obec 4 dohody o provedení práce. Jednalo se o dohody na roznos hlasovacích lístků, úklid obecního úřadu, vedení obecní knihovny, všechny dohody v rozsahu max. 300 hod./rok. Za kontrolované období uzavřela obec tři pracovní smlouvy na dobu určitou na pracovní zařazení jako uklizeč veřejného prostranství. Jedná se o smlouvy uzavřené na základě dohody s úřadem práce o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Za kontrolované období obdržela obec neinvestiční dotaci z Karlovarského kraje, na základě dopisu ze dne na výdaje související s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši ,- Kč. Vyúčtování dotace provedeno dne , skutečné náklady činily ,- Kč, dotace čerpána v plné výši. Za kontrolované období obdržela obec dotaci z Karlovarského kraje ve výši ,- Kč (investiční ve výši ,- Kč a neinvestiční ve výši ,- Kč), na základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského 6

7 Smlouvy nájemní Smlouvy o dílo Dokumentace k veřejným zakázkám Vnitřní předpis a směrnice kraje č /2014 ze dne , na akci: "Dětské hřiště Nebanice". Vyúčtování dotace stanoveno smlouvou v termínu nejpozději do Celkové předpokládané náklady v roce 2014 činí ,- Kč. Doloženo závěrečné vyúčtování příspěvku doložené poskytovateli dne , skuteční náklady činily ,- Kč, dotace byla čerpána v plné výši. Smlouva o nájmu: - pronájem levé stavební buňky na pozemkové parcele číslo 166/3 v katastrálním území Nebanice, obec Nebanice ze dne na dobu určitou od do , cena nájemného činí 120,- Kč/rok, záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce obce od do mezi obcí a fyzickou osobou na pronájem pozemkové parcely číslo 172/73 o výměře 138 m2 v katastrálním území Nebanice, ze dne na dobu určitou od do za cenu 1,- Kč/m2/rok. Předmět nájmu bude sloužit jako zahrada. Záměr pronájmu pozemku zveřejněn na úřední desce obce od do mezi obcí a fyzickou osobou na pronájem pozemkové parcely číslo 172/79 o výměře 397 m2 v katastrálním území Nebanice, ze dne na dobu určitou od do za cenu 1,- Kč/m2/rok. Předmět nájmu bude sloužit jako zahrada. Záměr pronájmu pozemku zveřejněn na úřední desce obce od do mezi obcí a fyzickou osobou na pronájem pozemkové parcely číslo 172/74 o výměře 210 m2 v katastrálním území Nebanice, ze dne na dobu určitou od do za cenu 1,- Kč/m2/rok. Předmět nájmu bude sloužit jako zahrada. Záměr pronájmu pozemku zveřejněn na úřední desce obce od do Smlouva o dílo ze dne uzavřena s dodavatelem Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. na provedení zakázky - Oprava místních komunikací v Nebanicích. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla stanovena na částku ,- Kč. Ke kontrole byl předložen účetní doklad č na částku ,70 Kč zaplacen Cena za provedení díla dodržena. Smlouva o dílo ze dne uzavřena se společností Karim Europe, s.r.o. na stavbu "Dětské hřiště Nebanice." Cena za zhotovení předmětu smlouvy - dodávka a montáž dětských herních prvků za cenu ,68 Kč. Ke kontrole předložena faktura dodavatele č zaplacena dne účetním dokladem č.2014/5 na částku ,- Kč. Cena za provedení díla dodržena. Ke kontrole nebylo předloženo žádné výběrové řízení, které by podléhalo zákonu 137/2006., o veřejných zakázkách. Obec má v evidenci 19 vnitřních organizačních směrnic k zajištění realizace zákonů č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a dalších zákonů např.: 7

8 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Nespecifikován - směrnice pro schvalování rozpočtu a rozpočtového provizoria (účinnost od ), - směrnice o oběhu účetních dokladů (účinnost od ), - podpisový řád (účinnost od ), - směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole (účinnost od ), - směrnice pro provoz ubytovny (účinnost od , - směrnice - účtování časového rozlišení a dohadných položek (účinnost od ), - směrnice o postupu zadávání veřejných zakázek (účinnost od ). Za kontrolovaném období nebyla vydána ani novelizována žádná nová vnitřní norma. Za kontrolované období se zastupitelstvo obce sešlo ve dnech , , , , , , a Dne se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce bude pracovat v počtu sedmi členů. Na svých zasedáních se mimo jiné zastupitelstvo obce zabývalo rozpočtem obce, závěrečným účtem a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření, žádostí o dotaci z Karlovarského kraje, jmenování inventarizační komise, schválením inventarizace za rok 2013, vstupem obce do DSO Kamenné vrchy, poskytnutím příspěvků z rozpočtu obce, schválením zhotovitele stavby a podpisem smlouvy o dílo, zařazením správního území obce Nebanice do územní působnosti MAS 21 o.p.s. na programovací období , schválením uzavření smlouvy se společností EKO - Kom, a.s., úpravou rozpočtu, schválením účetní závěrky obce za rok 2013, schválením počtu zastupitelů na volební období , majetkovými záležitostmi, kontrolou plnění rozpočtu, souhlasem ke stavbě "Rekonstrukce mostu v km 226,393 a 226,575 trati Chomutov - Cheb", schválením inventarizační komise k provedení inventury za rok 2014, výběrem společnosti Armex na dodávku elektrické energie a dalším. Činnost finančního výboru doložena zápisy z kontrol provedených ve dnech , , , , , , , a Činnost kontrolního výboru doložena zápisy z kontrol provedených ve dnech , , , , , , , a Oba výbory pracují v počtu tří členů. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne byla provedena volba nových předsedů a členů kontrolního a finančního výboru. Oba výbory budou pracovat v počtu tří členů. 8

9 II. Zástupce obce Nebanice prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek: netvořil peněžní fondy, není zřizovatelem příspěvkové organizace, neuzavřel smlouvu o sdružených prostředcích, nehospodařil a nenakládal s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, nenakládal a nehospodařil s majetkem státu, nezadal a neuskutečnil veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), neručil za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel zástavní smlouvu týkající se movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, nezřídil věcné břemeno k majetku územního celku neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku, nekoupil a ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady. B. Zjištění z konečného přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření obce Nebanice za rok 2014: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při prvním dílčím přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 9

10 D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření obce Nebanice za rok 2014: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření obce Nebanice za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k ( 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,07 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,58 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % Nebanice dne Za Krajský úřad Karlovarského kraje Bc. Dagmar Klemáková kontrolor pověřený řízením přezkoumání.... Dagmar Boušová DiS. kontrolor 10

11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává zástupci územního celku a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje výsledky obou dílčích přezkoumání. Územní celek bere na vědomí, že provedené přezkoumání hospodaření ho nezbavuje odpovědnosti za správnost vykázaných výsledků. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice o počtu 11 stran byla seznámena a jeho stejnopis obdržela. Jitka Vlková, starostka obce Dne: Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Nebanice Jitka Vlková 2 1 Karlovarský kraj Bc. Dagmar Klemáková 11

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/07 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více