f) staveb uvedenj'ch v pismenech a) az e) k opakovanimu stavebnimu iizeni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "f) staveb uvedenj'ch v pismenech a) az e) k opakovanimu stavebnimu iizeni"

Transkript

1 Spoleitr6 stanovisko ministerstva pro misttri rozvoj ir a eesk6 komory autorizovanych ilienjri a technikri iinnjcb ve vjstavbi k rozsabu oprivn Di autorizovandho aecbnika pro Wkotr rybratrych iitrdosii ve r.istavbe Pro sjednoceni aplikace ustanovenj o rozsahu oprdvn ni aulorizovaniho technika (stavitele) pro vlkon vybranjch dinnosti ve vistavbe podle z6kona /1992 Sb., o vjkonu povolini autorizovanich architektt a o vlikonu povolini autorizovanich inzenir$ a techniki iimich ve vistavbe, ve zndni pozd6j3ich piedpist (dale jen "autorizadni zakon") v kontextu s piislusnjmi ustanovenimi zrikona d. 183/2006 Sb., o uzemnim plinovdni a sravebnim iadu (stavebni zakon), ve ^Eni pozd6jiich piedpisll, vyddve Ministerstvo pro mistni rozvoj er (d6le jen,,mmr") a Ceska komora autorizovad:;ch inzenini a rechnikt dinnich v vistavbe ddlejen,,ekait") toto spolednd stanovisko; Oznaieni {uhhcl autorizovaneho rcchniko podle stavebn[ho zdkoha: Autorizovani technik je $zickou osobou oprevn6nou podle autorizadniho z6kona. VykondviJi projektovou dinnost ve vistavbe, vztahuje se na neho oznadeni "projektant,' (S 22 odst.4 slavebniho z6kona), popi. "hlavnl projektant" (g 113 od$.2 stavebniho zekona), vykonev6li odbom vedeni provadeni stavby, vztahuje se na ndj oznadeni "saavb]'vedouci" ($ 134 odst. 2 stav bniho z6&ona). Oo nivnin i aut o r izova nlho t e c hn i ka Z ustanoveni $ 113, 153, 158 a 159 stavebniho z6kona vypllivd, Ze autorizovany technik mize vykon6vat vybrani dinnosti ve vistavbe (projekbve dinnost a odbomi vedeni provdd ni stavby), resp. zastevat funl(ci projektadta, popi. hlavniho Fojektanta nebo funlci stavbjrvedouciho, a to ponze na zdklttdd o v roztdh u udilendho opttiwtini (autorizoce). Autorizovanlim techniktm se ud luje autorizace podle $ 5 a 6 autorizaaniho zikona v tdchto oboiech a sdecializacich: a. b. d. i h. i. J. k. pozemni stavby, dopra\hi stavby, bl) specializace kolejove doprava, b2) specializace nekolejovri doprava, stavby vodniho hospodeistui a krajinniho iden:irsrvi, c l) specializace stavby hydrctechnick c 2) specializace stavby zdfvotnetechnickd, c 3) specializace stavby melioradni a sanadni, mosty a inzenjirskd konstrukce, technologick6 zaiizeni staveb, technika prostiedi staveb fl) specializace vydpeni a vzduchotechnika, f 2) specralizace zdravotni technika, f 3) elektrotechnick6 zaiizeni, statika a dldamika staveb, m slskd inzcnlirstvi, geotechnika, pozami bezpednost staveb, stavby pro plndni funkce lcsa.

2 PdnamE je rozsah oprdvneni autorizovandho technika vymezen ustanovenimi $ 19 pism. a), b) a d) autorizadniho zakona, podle nichzje v rozsahu oboru popi. specializace jemu ud leni aulorizace oprevnen vykona\at lllo Wbrund tinnosti ve ulslavbe: '1. vypracovevat dokumentaci pro vydrni rizemniho rozhodnuti nebo projektovou dokumentaci, jestlize cele piislusi jeho oboru, v ostatnich piipadech vypracoviival piislusnd idsli dokumentace plo vydeni uzemniho rozhodnuti a projektovi dokumentace; v piipade oboru pozemni stavby tiz vypracov6vat dokumenlaci pro vyddni rizemniho rozhodnuti pro stavby nevyzadujici stavebni povoleni ani ohliieni, dokumentaci pro vydeni rizemniho rozhodnuti nebo projektovou dokumentaci pro stavby vyzadujici ohleseni s vyjimkou rodinnlich domi a staveb pro rodinnou rekreaci a dele dokumentaci pro vydahi tizemniho rozhodnutj nebo projektovou dokumentaci pto garlle ^ ostatni pozemni stavby bezprosriedn souvisejici a podmiriujici bydleni na pozemku stavby pro bydleni, 2. podilet se na v'?racovdni projektov dokumentace, jeji zpracoviivdnautorizovanjm archileklem nebo autorizovantm inzenirem a 3. v st realizaci stavby. Dokumentoce a proiektoyd dokumentace Podle $ 158 stavebniho zdkona plati, ie vybrand dinnosti, jejichi vjsledek ovliviuje ochranu veiejnich zejmi ve vystavbd, mohou vykonevat pouze ryzicki osoby, kteri ziskaly oprevncni kjejich tinnosti podle autorizadniho zi*ona. Vybran:imiinnostmijsou projeklov6 ainnosl ve vystavbd, kterou se rozumi zpncovdni. Uzemn6 plenovaci dokumentace, uzernni studie, dokumentace pro vydini fzemniho rozhodnuti a pro uzavieni veiejnopnivni smlouvy izernni rozhodnuti nahrazujici,. projektovd dokumentace, kterou je dokumentace a) sravby podle $ 104 odst. I pism.a)aze), b) stavby pro vydddi stavebniho povoleni podle gl15, c) k uzavieni veiejnoprdvni smlouvy podle $ l16, d) k posouzeni autorizovanym inspektorem podle $ 117, e) zmen staveb uvedenich v pismenech a) az d) piedjejim dokonaenim podle gl 18, f) staveb uvedenlch v pismen ch a) az e) k opakovanimu stavebnimu iizeni nebo dodatednimu povoleni stavby podle 9129, g) pro provedeni stavby, h) pro nezb),tn ripravy podle 9137, nebo i) vodniho dila k ohllseni podle g l5a odst. 2 pism. c) vodniho zakona. odbomi vedeni provedeni stavby nebojeji zmeny. Z vise uvedendho vyplliva, Ze aulorizovanj technik mize na zdklad a v rozsah udeleniho oprivneni (autorizace) zpracovavat: l. dokumentaci pro vydani izemniho rozhodnuti ngbo uzavieni veiejnoprivni smlouvy fzemni rozhodnuti nahrazujici 2. projektovou dokumeniaci pro povolovdni staveb, a tol a) stavby podle $104 odst. I pisn. a) ai e), b) stavby pro vydrlni stavebniho povoleni podle 9115, c) k uzavieni veiejnopr6vni smlouvy podle g 116, d) k posouzeni autodzovan:i,rn inspektorem podle $l17, e) zmen staveb uvedenich v pismenech a) az d) pied jejim dokoncenim podle $r r8, f) staveb uvedenj'ch v pismenech a) az e) k opakovanimu stavebnimu iizeni

3 nebo dodateindmu povoleni stavby podle $ 129, g) pro proveddni stavby, h) pro nezb),tne ipravy podle $ 137, nebo i) vodniho dila k ohlaseni podle $15a odst. 2 pjsm. c) vodniho zekona. Podle novelizovan ho ustanoveni $ l9 pism. a) aulorizadniho zakona je autorizovani technik v rozsahu oboru, popiipade specializace, pro kteri mu byla ud6l na autorizace, oprdvnen vykonilvat).to vybmni dirmosti:. v)?racovevat dokumentaci pro vydeni tzemniho rozhodnuti nebo uzavienl veiejnoprevni slnlouvy fzemni rozhodnuti nahazujici,. vlpracovevat projektovoudokumentaci, jesllize cele piisluii jeho oboru, v ostatnichphpadech vypracovdval piislusnd adsli dokumentace pro vydeni lizemniho rozhodnutinebo veieinodr,vni smlou!,lr izemni rozhodnuti nahrazujici a projektov dokumentac. V piipadc oboru pozemni stavbv je autorizovanj' technik oprivn6n v cel m rozsahu vy?iacov6vat 1dz. dokumenlaci pro vydani tzemniho rozhodnuti pro stavby nevyzadujici stavebni povoleni ad ohlaieni ($ 103 odst. I stavebniho z6kona). dokumentaci pro vydeni fzemniho rozhodnuti pro stavby vyzadujici ohlaseni ($ 104 odst. I stavebniho zakona) s v:ijimkou rodinnich domi a staveb prc rodinnou rekreaci [$ 104 odst. I pism. a) stavebniho ziikona]. dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuli pro garize a oslatni pozemni stavby bezprostiedne souvisejici a podniiujici bydleni na pozemku stavby pro bydleni ($ 2l odst. 4 vyhlasky a, 501/2006 Sb., o obecnlich po:adavcich na vluzivalni uzemi). projektovou dokumentaci pro stavby vyzadujici ohldieni ($ 104 odst. I stavebniho zakona) s vijimkou rodinnich domri a staveb pro rodituou rckeaci [$ 104 odst. I pism. a) stavebniho zekona]. projektovou dokumentaci pro gareze a ostatni pozemni stavby bezprostiedn souvisejici a podmiiujici bydleni na pozemku stavby pro bydleni ($ 2l odst. 4 vyhleiky d. 501/2006 Sb., o obecnjch pozadavcich na v)'uzivani uzemi). V pfipadi dokumedtace pro rtdtni izemniho rozhodtruti a projektov6 dokumeotace u staveb rodilnich domri a staveb pro rodinnou rekreaci [$ 104 odst. 1 pisn. a) stavebniho zikona] tak miie autorizovany techtrik v oboru pozemni stavby i nadile ttpracovdvai pouze piislusd6 iisti. Obsahovd nalezitosti dokumentace pro viechny druhy staveb a projektov dokumentace pro stavby obecnd a stavby vodnich dcl jsou v),rnezeny v piilohdch i. I az 6 k vyhltiice i. 199/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znini vyhldile i. 62/2013 Sb. Tato vyhleska se nevztahuje na projektovou dokumentaci pro stavby leteckd, stavby drah a na drize, stavby d6ldic, silnic mistnich komunikaci a veiejnd piistupnich idelovich komunikaci. Obsahovi nalezitosti projeklovych dokumentaci techto vybrantich specielnich staveb stanovi v piilohacb vyhldiko i. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu ptojektovi dokumentace doorawich staveb.

4 Pro ridely vyhl8ky a.499/2006 Sb. o dokunrentaci slaveb. ve zrdni vyhldiky d Sb., dokumentace obsahuje Ulo povinnd iesri: A. Pruvodni zprdva B. Souhmn6 technicka zprdva C. Situadni vykresy D. Vlkresovidokumentace E. Dokladovd6st. Pro idely vyhldiky d. 499/2006 Sb., o dokumentaci slaveb, ve zn6ni vyhl65ky a Sb., proiektove dokumentace obsahuje t),lo povinnd d6sti: A. Prrlvodni zpreva B. Souhmnri technick6 zprdva C. Situadni vikresy D. Dokumentace objekti a technickich a lechnologickych zaiizeni E. Dokladove dast. Kazde z uvedenych povinnich desti dokumentace a projektov dokumentac je somoslalnd, oddaliklnd a d le.lenznd na jednotlivi polozb, s lim, Ze rczsah a obsah je.jich polozek musi vzdy odpovidat konkrelhd uvdzovanimu stavebnimu zdmdru, resp. druhu a uizflamu stavby, jejimu unistdni, stavebni technickanu provedeni, ielu vyuiiti, vlitu no Zivotni prostiedi a doba lrvdni stavby. Podle rozsahu piedmetu dokumentoveni lze povinnd iasti dokumentace a projektovd dokumentace dlenit na spoleini idsti,tzn. i6sti A ai C,v itchz je ielena problemalika rlavbl jako celku, a na idst dokumentace objehrt, tzn. aesl D, v niz jsou navrhoviny jednothva v vahu piichdzejici objekty, resp. pozemni (stavebni) objekty, inzeni'ske objekty a technicka a technologiclai zaiizeni stareb \rielna stuveb veiejni technickd infraslruklury. Oprdvndni outorizovaniho technika wpracortdrat piisluini idsti proiektori doku entace Piislusna dest projeklovi dokumentace je zesadnc vymezena pouze danim odbornym obsahem ie5eu6 problenatiky, kted odpovide oboru, popi. specializaci autorizace uddlend autodzovandmu technikovi. Takovd vymezeni tedy nebere zietel na formu dokumentoveni (grafickri di textov6) nebo na to, v jaki povinnd ddsti projektove dokumentace je poloika s danim odbomim obsahem obsazena. Z hlediska rozsahu oprevn ni aulorizovandho technika je zi jmd, Ze vymezeni piislusnych a6sti projektovi dokumentace rozhodujicim zpisobem odpovide podtu a stavebne technicki povaze slaveb/objekti (pozemni, inzenirskd a technologickd stavby, popi. technickd infrastruktura), kteri piipadaji v ivahu v konkrdtnim stavebnim zdmeru; ieseni tdchlo objekti je obsazeno v povinni dasti D dokumentac a projektovd dokumenlace. Krom polozek ieienjch v povinni disti D jsou souae$i piislusni dristi dokumentace a projektovi dokumenlace taki odbomc shodnd polozky obsazend v jinjch povimjch destech; napi. pozdme bezpeinostni ieieni pozemniho objektu navrhovani v povinnd dristi dokumentace objekli (pofozka Dll.3). Zpracovini idajri o pozami bezpednosli je tak6 v povinn desd - souhmnd technick6 zprdva (polozka B/2).

5 I Piisluinost dokumentace a projektovd dokumentace n bo jejich dasti s obsahov:imi Dalezitostmi podle vyhlisky o dokumentaci staveb, k oborim udelovanjm autorizovanlhn lechnikim podle aulorizadnihoje uvedena v piiloze k tomuto stanovisku. Z kontextu s S 19 autorizadniho z kona 1e ziejmd. Ze i v piipad, Ze by autorizovanimu lechnikovi byla ud lena aulorizace pro viechny uvedene obory a specializace, nebyl by takovi projektant opriivncn v projeklovi dokumentaci pro povoloviini staveb staticky posuzoval stavebn konshukdni dasli stavby a v projektovd dokumentaci pro provedgni stavby zpracovivat podrobnj staticky vypodet. Z $ 159 odst. 2 stavebniho zakona vyplyve, Ze neni-li autorizovani rechnik oprevnen (zpisobil:i) nektri dasd projeklovi dokumentace zpracovat sdm, je povinen k jejich zpracovilni piizvat dalsi projektanty s opriivnenfm pro piislusni obor nebo specializaci, piiaemz kazdi z nich odpovidd za jim zpracovani ieleni. V hkovdm piipade auto zovani technik odpovidd za projektovou dokumentaci stavby jako celek, zejm6na za koordinaci a kompletaci jednotliv:ich dasti dokumentace, a ro i tehdy, nebyl-li slavebnikem pov ien funkci hlavniho projekranta podle $ I l3 odst. 2 slavebniho z6kona. Za projektanta piizvaniho v uvedenim smyslu vsak nelze povaiovat osobu, ktera ke zpracoveni projektu piispela jen poskyrnutim administrativni di rechnickd pomoci nebo odbomi konzultace ke speciehi dildi odzce (napi. pii navrhovdni neobvykl ho konstrukdniho ieseni), protoze takovou asist nci nemfire b,l dotiena uvedena odpovddnost projektanta. Projektove dokumentace musi blil uspoiadena, upravena a opatiena tak, aby bylo moznd jednoznadne identifikovat projektanta (autora) kazdi z jejich piislujnich desti (g 13 odst. 3 autorizadniho zikona) a urdit fak podil jeho prevni odpovddnosti za odbomou uovei navrhovandho ieieni (S 159 odst. 2 stavebniho ziikona a $ 12 odst. I autorizadniho zakona). Dokumentace vymezen v piiloh6ch d. l- 4 vyhlesky o dokumentaci slaveb me autorizovani technik opravn6ni zpmcovdvat jestlize cel6 piisluii jeho oboru, v ostatnich piidadech vypracovevat piishini dasti. Rozsah oprdvnani autorizovaniho technika v oboru pozemni stavbv AutorizovaDi technik v oboru pozemni stavby mize na zakladc svdho oprevneni zpracovavat piisluind aesti projektovi dokumentace pozemnich (slavebnich) objekri, kt rd obsahuji:. d6sl A Privodni zpreva,.dast B. Souhrnnd technickri zprdva s viiimkou polozek B/2.3 Celkovi provoznieseni, technologie viroby B/2.6 c) Mechanick6 odolnosr a stabilita, B/2.'7 Zikladni chatakteristika technickich a technologickich zaiizeni B/2.8 PoZdmd bezpednostni ieseni, B/2.9Zdsady hospodaieni s energiemi B.3 Piipojeni na technickou infrastrukturu 8.4 Dopravnieseni 8.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi ajeho ochrana. ddst C. Situadni v.ikresv

6 . dest D. Dokumentace objekd a recbnickych a technologickycb zaiizeni s :djilqkgu Pslszek D. I.2 StavebnE konstnrkdnl iesedi D. 1.3 PoZdmE b zpednostni i.seni D.l.4 T chnika prostiedi staveb D.2 Dokumentace technickych a technologickich ziiizqri. Uvedenj rozsah oprevndni autodzovandho technika v oboru pozemni stavby zohledliuje skute6nost, Ze ndvrh fuseni v projektovd dokum ntaci pro povoldnl staveb je podstatne piedurden jiz ve stadiu izemniho rczhodovdnl, protoze podminky fzemniho rozho&luti ncbo izemni souhlas (g 92 a 96 stavebnlho z6kona) jsou fakticky zivaznjrn a znaene podrobnjm zad6nirn po projektovou pilpravu stavby. Zs Ministqstvo pro mistri rozvoj: Ing. Marcela PavlovA, irditelka odboru stavebnjho i6du Za eeskou komoru auto zovanych inzenir0 a technikri dinnich ve vistavbe: Ing. Pavel Kiedek, piedseda V Pnz e doe:

7 t/ Piiloha d.1 OprivnEtrost zpracovival dokumeolace v rozsahu piiloh i.l-4 rthliiky a,499/2006 Sb., o dokumeotsci staveb, ve zoeoi pozd6jiich piedpis0: Obory a specializace udelovand autorizovanlitn technikim a) Pozemni stsvby b) Dopravni stavby c) Stavby vodniho hospod{istvi a krajinndho itriedyrstvi d) Mosty r idzenirsk6 konstrukce e) Technologicki zaiizeei staveb 0 Tcchnika prostiedi strveb rntona c_ Piiloha a.2 Piiloh a.3 Piiloha d.4 Piisldne dist to neni pfusn6 Jestlize cele plislusi oboru Jestlize cel{ plisluii oboru Piislu3tr6 ddst to neni piesne Jestliie celd piislusi oboru Jestlize cel6 piislusi oboru Piislusn{ lest to neni piesne J stliie celd piislu5i oboru Jestlize cela piislusi oboru PiisluSna drst Piisluinli d6st Piisluine iasl Jestlize celi piislusi oboru JestliZe cel6 pfislusi oboru i) Geotechnika PiisluSnd idst j) PoZ{rDl bezpeanost staveb Piislusne d6st Jestlire cel, pfislusi oboru Jestlize celi piisluli oboru Piisluina ddst Piislusnd Iasl JestliZe cele piislusi oboru J stlize cele piislusi oboru Piislusne desl Piislusne dast Ptislutna C{st to nenl pl sne JestliZe cel6 plisluii oboru J stlize ceb plislusi oboru PiisluSne aest Jestlize cele pfislusi oboru Jestlize c 16 piisluii oboru Pfislusn, d6st Pfislusne dast

8 ! I Piiloha d.2 PiisluiDost projektovd dokumentace nebo jejich i6sii (piiloha a. $6) s obsrhovimi n6feiitostmi podle vyhldlky a Sb., o dokumentaci staveb' ve zniui pozd jslch piedpisi, k oborim udelovanjim &utorizovanim iechnikim podle zdkora i.360n992 Sb., o vjkonu povolioi autorizovadich architekti a o Wkoou povollni autorizovanich inzen:iri a techuiki iintrich ve vistavbe, ve zneni pozdejiich pi dpisri Obory a specializace udelovani aulonzovanym technikrim a) pozemni stavby Piislusnd desti projektovi dokumentace podle vyhhsky E Sb., o dokumentaci staveb, ve zneni pozdajiich piedpisri D/I. Stavebni objekfy" D/l.l.l Architektonicko-stavebni ieseni b) dopravni stavby D/I. lbiedyrsk6 objektyrl' ): mosty, tunely, podchody, propustky, hydrctechnick6 a hydroenergetickd objelty, komunikace s vijimkou c) stavby vodnlho l teckich staveb, staveb drah a na dreze vdetne zaiizeni na dreze, hospodiistvi a staveb delnic, silnic, -mistnich komunikaci a veiejnc piistupnich krajinndho idelovich komunikaci'r, provozni prostranstvi, odstavne a parkovaci idiedirstvl sdni, ter nnipravy, hiista, sitd technicki infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelni rozvody, kolektory, vietne piipojek na d) mosty a sile technicki infrastruktury, vngjli silnoproudi rozvody, veiejni inienyrsk6 osvetleni a vnejsi sitd elektronickich komunikaci) popfipade dalsi konstrukc inzenyrskd objekty, ktere jsou ieaeny jako samostatnii projektove dokumertace ) technologicki zeiizetri staveb 0 technika prostiedi staveb i) geotechnika D/2. Techtrickd e technologicki zaiizedi" D/l.4. Technika prostiedi staveb D/1. StavebDi a idzenirsk6 objekty" j) potirni bezpeirosl staveb D/1.3. Poidrna bezpetnostni i seni l/ Dokumentace objekti a lechnickich a technologickych zaiizeni stavby se zpracovdve pro jednotliv objekty samostatne. 2/ Pokud maji inzenfski objekty charakter pozemnich (stavebnich) objektri, zajist'uje se pozerne bezpednostni ieseni v souladu s bodem D / Rozsah a obsah projektov dokumentace pro leteck stavby, pro slavby drah a na draze vdetne zaiizeni na draze, stavby ddlnic, silnic, mistnich komunikaci a veiejne piistupnich idelovlich komunikaci stanovi piilohy k vyhld5ce a. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektove dokumentace dopravnich staveb.

2. vypracovávat pouze příslušné části projektové dokumentace, které příslušejí oboru, popř.

2. vypracovávat pouze příslušné části projektové dokumentace, které příslušejí oboru, popř. Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

M6stsk'f uiad Nim65t'nad Oslavou Odbor vfstavby a fzemniho rozvoje Masarykovo n6m6sti 1O4, 67571 N6m65t' nad Oslavou

M6stsk'f uiad Nim65t'nad Oslavou Odbor vfstavby a fzemniho rozvoje Masarykovo n6m6sti 1O4, 67571 N6m65t' nad Oslavou M6stsk'f uiad Nim65t'nad Oslavou Odbor vfstavby a fzemniho rozvoje Masarykovo n6m6sti 1O4, 67571 N6m65t' nad Oslavou dislo j ednaci : 4538 I 13 lyy stlmit, spisovi zrraika : MNnO I 700/13flf st/mid Vyfizuje

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

OBSAH: n. pnovooru[ zprrvn. D. DoKUMENTAcE oa.lerro A TECHNIcxVcH A TEcHNoLoG. E. DOKLADOVA CRST. ret 465424472, 465424170 Fox;465424171

OBSAH: n. pnovooru[ zprrvn. D. DoKUMENTAcE oa.lerro A TECHNIcxVcH A TEcHNoLoG. E. DOKLADOVA CRST. ret 465424472, 465424170 Fox;465424171 OBSAH: n. pnovooru[ zprrvn B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA C. SITUACE STAVBY D. DoKUMENTAcE oa.lerro A TECHNIcxVcH A TEcHNoLoG. znrlzerul E. DOKLADOVA CRST F. souprs pnnci KOLEKTIV BKN s.r.o. Zodo.oroiektont:

Více

Stavební zákon - stručné shrnutí

Stavební zákon - stručné shrnutí Stavební zákon - stručné shrnutí Základní požadavky na výstavbu v právních předpisech: zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (poslední novelizace č. 257/2013 Sb.) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice AUTORIZOVANÉ OSOBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4

USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 M6stskf isst Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA 8.36t20r4 18.6.2014 T,odpoviil6 Termin plneni Nov6 usneseni iislo SnlnEno Kontrolni termin zistupce starosty Ing. Pavel Machdiek Mg. Koubek 19.6.2014 Zastupitelstvo

Více

ZmEna zprisobu vytripeni v souvislosti s odpojenim od soustalt z6sobov6ni tepelnou energii

ZmEna zprisobu vytripeni v souvislosti s odpojenim od soustalt z6sobov6ni tepelnou energii ZmEna zprisobu vytripeni v souvislosti s odpojenim od soustalt z6sobov6ni tepelnou energii Metodicki pomicka odboru stavebniho lddu Ministcrstva pro mistdi rozvoj l. uvod V)'l,ipeni stavby patii mezi lechnicki

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif:

f-// /,0 ry M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim piistup. vvvdseno: DoRUdENi noznonnuti Obdrif: M6stskf riiad RoZnov pod Radho5tim Odbor qistavby a fizemniho pl6nov6nf Letenskii 1918.756 61 RoZnov pod RadhoStdm Spisov6 znalka: Mdli/Vyst/3 I8l2l20l4l lmi C j. dokumentu: MdU-RpN 407 l9l20l4 Vyiizuje:

Více

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486,

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, vfesrsi(f Uf,aD V f,lsovt, ti. 5.kvdtna r39,373 TzI-isov ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI, VYSTAVBY n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, teo US tlg Spis.zn.: 27l4l12tKf C1.:ttntrz Vyiizuje: Kofrofiov6, tel.:387007919,

Více

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje

Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie. Naseziadka (a I ) Hradec Krabve. t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012. ROZHODNUTi. zrusuje Krajskli' iiad Krelov6hradeck6ho kraie VEREJNA VYHLASKA ViS dopisze dne VaSe znadka (e I ) izemniho pliinoviini a stavebniho iddu stavebniho i6du Naseziadka (a I ) Hradec Krabve t6490npn0r2/jj 8. 11. 2012

Více

Mdstsky rilad Lys6 nad Labem Stavebni riiad

Mdstsky rilad Lys6 nad Labem Stavebni riiad Mdstsky rilad Lys6 nad Labem Stavebni riiad Husovo ndmdsti 23.289 22Lvsh nad Labem Spis. zn.: SU/1255171201415t Sull25562lr4lst Cj.: Vyiizuje: Zora Stdp6nkov6, tel.: 325 510 291 E-rnail: zora.stepankova@mestolysa.cz

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

I I. PRILOHA d.1 I I

I I. PRILOHA d.1 I I t al PRLOHA d. it J E L J t ll Metodikai Virobce/objednatel zkouiky: ZkouSen\i TUV sud czech sr.o. Povdien5 zkusebna MD er 23223r AC 6.00, ddst, odst.5.2. a 5.3 Zeder doo Beograd, Srbsko / Zederlock s

Více

/iil/rfliu/#luu[llururuluur

/iil/rfliu/#luu[llururuluur i\ OBVODNI BANSKY URAD V OSTRAVE / I Veleslavinova 18, P.O. BOX 103,72803 Ostrava - /iil/rfliu/#luu[llururuluur Mor. Ostrava Mdstskf uiad Vratimov FnidecM 853 739 32 Vratimov VAS DoPIs / ZE DNE NASEZNAEKA

Více

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec

(tz OBEC HUTISKO.SOLANEC. Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka. obce Hutisko-Solanec OBEC HUTISKO.SOLANEC Obecn6 z{x aznh vyhlf5ka obce Hutisko-Solanec 8.01.12014'. o stanoveni syst6mu shroma?ilovfunirsb6ru, piepravy, tiid[nfo vyrulil'ivfini a odstrailov6ni komunilnfch odpadri a nakl6d6ni

Více

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2

TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Kraisk'0iad StiedoEesk6ho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SoZn: SZ 095792/20121KUSK il., oo3?6sl20r3^(usk Stejnopis d.,/ Zprina o vfsledku piezkoumrini hospodaieni obce TATCE r(t 00239844 z^ rok20l2 Piezkoumdni

Více

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy" vklidaji slova,,a zivdavky".

nahrazuji slovy,,k okamziku vzniku nebo zii- 8. V S 7 odst. 9 se za slova,,dlouhodob6 z6lohy vklidaji slova,,a zivdavky. d6stka 180 Sbirka z6konri 8.471 / 2ol3 Strana 7841. 471 VYHLASKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se meni vyhl6ska d,.50412002 Sb., kterou se provddeji nekterd ustanoveni zdkona 8.563/7991 Sb., o deetnictvi

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava

Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Ujezdni urad vojenskeho ujezdu Libava Namesti 2, Libava - Mesto Libava, 785 01 posta Sternberk, IDDS gibb3m2 Telefon: 973423 160, fax: 973 423 156, e-mail: uuvu.libava@kr-olomoucky.cz www.vojujezd-libava.cz

Více

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525 A. Průvodní zpráva Obsah: A.1 Identifikační údaje...1 A.1.1 Údaje o stavbě...1 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...1 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3

Více

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni)

I 00 559 032. Zadavatel. Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch zakizkdch platndm zndni) Zadavatel Gymnr{zium Brno, tiida Kapitina Jaro5e, piispevkovri organizace ti. Kpt. Jaro5e 14 Brno 658 70 I 00 559 032 Protokol o iednrini hodnotici komise (v souladu s $ 75 zdkona 137/2006 Sb. o veiejnj,ch

Více

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet

,4,4,rdf. 3 295852,22 100,00% e -nirptrat(jve vyoale 561313,00 100,00% Celkov6 vfdaje 3 857165,22 100.00% :noa 6 -trnancov6nt I 'KU-rozpocet Obec Moraved Z6v6rednf ridet za rok 2014 - n6vrh ($ 17 z6kona c. 250/20005b o rozpoctovych pravidrech fzemnich rozpoctu ve zn6nr pozd6jsrch piedpisu) o riijmt a vlidajfr za rok 2014 Pf n6ni k 31.12.2014

Více

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf

PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf KRAJSKA t{ygtentca stluce STREDOEESKEHO KRAJE st sioirru,i V PRAZE PROTOKOL o kontrolnfm zjist6nf podle Naiizenf Evropsk6ho parlamentu a Rady (ES) E. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o rtfednich kontrolsch

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namesti cp. 3 739 11 FRYDLANT NAD OSTRAVICI

MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namesti cp. 3 739 11 FRYDLANT NAD OSTRAVICI MESTSKYURAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Namesti cp. 3 739 11 FRYDLANT NAD OSTRAVICI VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: NAsE ZN.: MUFO 19710/2012 Sp.Zn: MUFOS 2381/2012 VYRIZUJE:

Více

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba ČKAIT činných ve výstavbě ČKAIT činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Více

Vyvdseno: l. ln ty. Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni

Vyvdseno: l. ln ty. Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni RadhoKtEm Spisov6 znadka: M1IJ N y st/ 2053 1 I 2Ol 4l lmr ij. dokumentu: MdU-RpWz7 7 41 12014 Vyiizuje: opr6vnend riiedni osoba

Více

OBORY AUTORIZACE ČKAIT

OBORY AUTORIZACE ČKAIT OBORY AUTORIZACE ČKAIT Pozemní stavby (PS) Autorizovaný inženýr, technik a stavitel (IP00, TP00, SP00) Dopravní stavby (DS) Autorizovaný inženýr (ID00); technik a stavitel doprava kolejová a nekolejová

Více

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd:

zastoupen: MUDr. Antonin Malina, Ph.D., MBA, teditel IC: 00023841 otd: Smlouva o dilo rlrzavlenf podle ust. $ 2586 a nfsl. zr[konae.89/2012 Sb. obiansk6ho zikoniku, i.... ze dne... (ddle jen,,smloava" ) 1. Smluvni strany 1, 1. Obiednatel: Institut postgradu5lniho vzdel5v6ni

Více

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni

te t/ / 51929 INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT Nizev/obchodni firma zadavatele Centrum akademickfch a vzddldvacich sluzeb, a.s. SIdlo/misto podnikdni INVESTICE DO ROZVOJE VZDTLAVANT r a a,'i.a ;a&s, OP Vzd6lAvAnt pro konkutoncsbchopnost Protokol o posouzeni a hodnoceni nabidek 1., Veiejn6 zakiszky Ndzev zakdzky: Video poiady Registradni dislo projekt

Více

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj.

VACLAVICE. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie. Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce. SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK. lfzn: Cj. Kraiskf fiad Stfedaiesk ho kraie ZborovskS 11 15A21 Praha 5 lfzn: Cj.: SZ *082926/201 3,lKUSK AA523212014/KUSK Stejnopis d. 2 Zprixa o vysledku piezkoumfni hospodaienf obce VACLAVICE Id:00508365 za rolk2a13

Více

'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu

'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu Fyzik5lnE technickf zku5ebni ustav 'rdodatek d.1 k ES certifik6tu o pfezkou5eni typu \ (3) e...,. Zaiizeni nebo ochrann6 syst6my urden6 pro pouziti v prostiedi s nebezpedim vibuchu podle Sm6rnice 94/9/EC

Více

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele.

604 821 985 starosta@hartmanl. C2053 Pardubickyi kraj PiedpoklAdani hodnota bez DPH: itni iizeni na internetovfch strsnksch zadavatele. ZahAieni zad6vaciho iizeni dle zisad $6 a $8,odst.S z6kona E.3Z2006 Sb., o veiejnf ch zakazk6ch, ve zn6ni pozddjsich piedpisri va k podini nabidek v reiimu zakazky mar6ho rozsahu dle gi2, odstj fikadni

Více

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby Y I ' V 7 Y MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby 2?5,33023 Nliiany Bene5ova i j., 2009 OV-Vol15257 Vyiizuje: Telefon: Fax: E-mail: JanaVolfov6 377 832 326 Nyiany, dne 26.8.2009 377 832300 volfova@mesto-nyrany.cz

Více

ffifl Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni

ffifl Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni ffifl HLAVNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR KONTROLNICH CINNOSTI Stejnopis d. 2 Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni podle ziikona d. 42012004 Sb., o piezkoumiiviini hospodaieni

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx 67167 llrusovany nad Jev., n6m6stimfta 22 cj. 1761/2009 STU} Spis.6. UR 91/09 Vlizuje: Ziftrikov6 Iveta (telefon:5 IS 200464) Email :zifcakov a@hrusovany. cz Ilru5ovany

Více

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek

l. Seznam oslovenlich dodavateli k piedlozeni nabidek zprava o posouzenia HoDNocErrri runeioex VEREJNA ZAKAZKA MALEHO ROZSAHU i.j. KRpB-277 418-1Dte.l-ZOt z-oeoovz N6zev zadavatele: er-krajske ieditelstvi policie Jihomoravsk6ho kraje lc zadavatete: 75151499

Více

STAVEBNÍ ZÁKON. ZÁK. Č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

STAVEBNÍ ZÁKON. ZÁK. Č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů STAVEBNÍ ZÁKON ZÁK. Č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Stavba 2/(3) Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií,

Více

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts

USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts MEstskS df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E.24t20ts Jednini Z ze dne 20.5.201s Zodpovfdit Termin nlneni Nov6 usneseni iislo Snlndno Kontrolni termin Podpisy F,l'i'lr/6 -".* "9 zdstupce starosty

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ A - Průvodní zpráva Průvodní zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb příloha 1 Průvodní zpráva...

Více

OBECNI urro RAoIc;. MESTSKV URAD IABLONEC NAD NISOU ODBOROZVOJE, STAVEBNi URAD. OBEC RADLO 46s 03 RADLo 252 ao a0262s44

OBECNI urro RAoIc;. MESTSKV URAD IABLONEC NAD NISOU ODBOROZVOJE, STAVEBNi URAD. OBEC RADLO 46s 03 RADLo 252 ao a0262s44 Spisove znaika: 74712009/SU/Re A.j.: 52987l2OOg VyFizuje: Rez66ov6 lva Tel.: 483357215 Fax: 483357353 E-mail: rezacova@mestojablonec.cz Vyhotoveno dne: 4.6.2009 MESTSKV URAD IABLONEC NAD NISOU ODBOROZVOJE,

Více

Bezpednostni audit projektov6 dokumentace

Bezpednostni audit projektov6 dokumentace Bezpednostni audit projektov6 dokumentace na akci,,pr&tah silnice ll/333 obci Livanice,, ZADAVATEL: Pardubick! kra1, Komensk6ho n6m. 125, pardubice 3110-13-132 listopad 2013 Datum: listopad 20'13 Re5itele:

Více

CI. 1. Uvodni ustanoveni CI.2. Poplatnik

CI. 1. Uvodni ustanoveni CI.2. Poplatnik OBEe DOBRE POLE Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012, o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstrariovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Dobre

Více

Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012:

Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012: I Vltisk d. 1: objednatel /Vltisk d. 2: objednatel '-i7-yiiskt.szrchitznal-ce Dodatek odborn6ho posudku E. 0212012: Zadavatel dodatku odborn6ho posudku:. v Tilia Th6kurova, o. s. Thdkurova 14l536 Praha

Více

ZDAnKY. ZMENU E. 1 TJZEMxiHo PLANU obce. Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy

ZDAnKY. ZMENU E. 1 TJZEMxiHo PLANU obce. Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy e;.:ozroa Vyiizuje: Ing.Jerman Ozn meni o vydfnf zm6ny i. 1 rfizemniho plsnu obce ZterVy formou opatienf obecn6 povahy vefejnou vyhl6skou Zastupitelstvo obce i:ter$, jako v6cni piislu5nf sprdvnf orgfn

Více

KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky

KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky KOLAUDACE, UŽÍVÁNÍ STAVEB a jejich právní záruky MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Marcela Pavlová, ředitelka odboru stavebního řádu Email: marcela.pavlova@mmr.cz tel: 224 862 267, 731 628 446 Užívání

Více

Obec Milotice nad Opavou, Územní plán, Zmena c. 1 (zmena územne plánovací dokumentace schválené 22. ledna 1999)

Obec Milotice nad Opavou, Územní plán, Zmena c. 1 (zmena územne plánovací dokumentace schválené 22. ledna 1999) Obec Milotice nad Opavou, Územní plán, Zmena c. 1 (zmena územne plánovací dokumentace schválené 22. ledna 1999) 1.3. a) Výkres základního clenení území 1 : 5 000 stav zmeny v území HRANCE ZASTAVENÉHO ÚZEMí

Více

vyhlriska Rozhodnuti

vyhlriska Rozhodnuti Krajsk! f iad KrSlov6hradeck6ho kraje Vis dopis ze dne VaSe znadka NaSe znadka (4. j.) 224NP/2012/Sm Hradec Kr,lov6 2t. 5. 2012 Odbor oddeleni rizemniho plinov6ni a stavebniho i6du stavebniho iiidu Vyiizuje

Více

Č ě ě Ú Ř Ř Á Š Ú ě Ú š ě ě š Ž ž ě ě ě Č ě ě ě Č š Ž ě š ě š ě ě ě Ú ě ě š ě ě ě ě ě ž ě Ž ě ě ě ě š ě Ž c.j. MUtzt661t2010t stí.2 so 02 - Vodovod DN 80 - dlka 60m, bude napojen na stvajc vodovod DN 100

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 12 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDA NÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Odbornf posudek E. 0212012:

Odbornf posudek E. 0212012: Vftisk d. 1: objednatel -{SercJ.-eueq!3E!-- Vlitisk 6. 3: archiv znalce Odbornf posudek E. 0212012: Zadavatel odborn6ho posudku: Tilia Th6kurova, o. s. Th6kurova 14l536 Praha 6 dorudovacl adresa: DElnicki

Více

Novela vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Novela vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Novela vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Ing. Václav Mach Praha, 21.5.2013 Právní rámec : zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu novelizován zákonem 350/2012 Sb. platnost od

Více

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-01"8/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely.

ZNALECKY POSUDEK. c. 5868-018/2012. 74i3td:ni riiedni ceny nemovitosti pro daiovd fdely. ZNALECKY POSUDEK c. 5868-01"8/2012 o cend nemovitostf ve mdstd Vy5kovo mfstni i6sti Lhota, pozemkri parc.i. 49 - zastavilnf plocha a'n"6dvoiiripare;i. 50/1 -zastavdnf plochaa nidvoff a parc.i. 53 -zahradla,

Více

[P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY

[P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY [P_05_03] VZOR ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci znak adresát Vaše značka/datum Naše č. j. Oprávněná úřední osoba/tel. Místo/

Více

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH

Sidlo: IC: 70631743 Cz7063l743,nenipl6tce DPH Zakladni Skola a mateisk6 Skola Ostrava-Hrabrivka, Krestova 36,4', piispdvkov6 organizace Krestova 1387 136 A, 700 30 Ostrava-Hrabrivka SMLOUV A E. T7 /2015/08 O KRATKODOBEM PRONAJMU NEBYTOV.fCH PROSTOR

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC 25268708, se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe 101 00, zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im

Více

''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu

''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu Fyzik6ln6 technickf zku5ebni ustav ''rdodatek 6.1 k ES certifik6tu o piezkou5eni typu (4) Zaiizeni Zaiizeni nebo ochrann6 syst6my urden6 pro pouziti v prostiedi s nebezpeiim vfbuchu podle Sm6rnice 94/9/EC

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ROZHODNUTI. veftejna VYHLASKA

ROZHODNUTI. veftejna VYHLASKA ."Mt nnbsrsr{' unld zrui t'lad s tzd,vou odbor stavebniho riiadu, rizemniho pl6novini a iivotniho prostiedi Zdmekdp. l' 28522 Zrr' nad S zavot) Fax 32'7532856 E-mail: sta ztuc.cz * www.mesto'zruc cz Spis.

Více

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015

lx*ffi',- \_fr.s 7 USNESENI ZASTUPITELSTVA M6stskf df st Praha-Libu5 E. 53t2015 M6stskf df st Praha-Libu5 USNESENI ZASTUPITELSTVA E. 53t2015 11. 11. 201.5 Zodpovidrl Termin rrlneni Nov6 usneseni iislo Soln6no Kontrolni termin Podpisy zdstupce starosty I lx*ffi',- t\j'(h/ffi : \_fr.s

Více

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013)

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

Í Ř Í í úř Č í Í Í Í č í úř í í úř í úř ří š í č ú í í í ř í í ň ř ů í í ří š í ó í ř í ší ř ů č é ú í ří ř č í ž í ž í í í í í é ří č č ří š í ž š í ř í í ňž ř í š é š é é í í č í š ú š é í é ó š ž í

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZRÁVA 06 / 2014 STRANA 1/6

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZRÁVA 06 / 2014 STRANA 1/6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PAVILON ZÁKLADNÍ ŠKOLY Parc. č. 628/141, k.ú. Prosek 731382 NOVOSTAVBA Dokumentace k provádění stavby Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona STRANA 1/6 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

OBSAH. A.1 Identifikační údaje... 3

OBSAH. A.1 Identifikační údaje... 3 A Průvodní zpráva 1 OBSAH A Průvodní zpráva... 3 A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 a) název stavby... 3 b) místo stavby... 3 A.1.2 Údaje o žadateli... 3 a) obchodní firma, název, IČ,

Více

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu

vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu vrnsrsra dasr pnnru rz. ui*ro vrisrsrn dasu piskova 830/2s, r43 12 praha 4 - mooi.llvy oononyisllvny PrcoyistE: Husmnnov 3014, Prh 4 - Modlnv Zn: OYY/1619/20121M2 Vyiizuje: L Meznikovii, tel.24 44 00 116

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

sravebxi URAD Csl. delostielcri 172 262 23 JINCE

sravebxi URAD Csl. delostielcri 172 262 23 JINCE \ tl RAI) VTESTYSE JINCE sravebxi URAD Csl. delostielcri 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 Spis. an. l856/^?,nlio ei.: zzzznzna fax: 318 692 516 e-m ail : staveb nl urad@j i nc e. cz wrrtw.lrnce.eu

Více

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I.

SMLOUVA O DILO IE: IE: kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni DIE: pozdej5fch zm6n uzaviraji. I. SMLOUVA O DILO kterou ve smyslu ust.$536 a n5sl. Obchodniho zdkonfku i.513/l99lsb.,ve zn ni pozdej5fch zm6n uzaviraji M6sto Neratovice se sidlem : jehoz jm6nem jedn6 starosta : ve vdcech veiejnjch : IE:

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2

A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A. 1. 1 Údaje o stavbě:... 2 A.1.2 Údaje o žadateli:... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:... 2 A. 2 Seznam vstupních podkladů...

Více

Jihomoravsk6 d6tsk6 l6cebny, piispdvkov6 organizace Kietin d.p. 12,679 62 Kietin 003 86 766. MU Dr. Katefi na Bednailkov6, ieditelka

Jihomoravsk6 d6tsk6 l6cebny, piispdvkov6 organizace Kietin d.p. 12,679 62 Kietin 003 86 766. MU Dr. Katefi na Bednailkov6, ieditelka piseunr zprava ZADAVATELE obdobtte.lnro DLE g Bszvz Nizev veiejn d zakhzky mal6ho rozsah u :,,Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy,, 1. ldentifikadni0dajezadavatele: Zadavatel: : rco: zastoupenf:

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

00 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název:

00 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Klausova 2448/6 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný

Více

IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II

IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II VAS DOPIS ZN.: ZE DNE: MESTSK\ URAD FRYDLANT NAD OSTRAVICI ODBOR REGIONALNIHO ROZVOJE A STAVEBNI URAD Ndnesti cp. 3 739 11 FRYDLANTNAD OSTRAVICI / NAsE ZN.: MUFO 10324/2012 Sp.Zn: MUFO S 1458/2012 VYkIZUJE:

Více

Méstskf úiad Vrbno pod Pradédern Nódraàní 389,79326 Vrbno pod Pradédem Od6or rrístaví.v a àívotnífro prostielí

Méstskf úiad Vrbno pod Pradédern Nódraàní 389,79326 Vrbno pod Pradédem Od6or rrístaví.v a àívotnífro prostielí llq \']_wq Méstskf úiad Vrbno pod Pradédern Nódraàní 389,79326 Vrbno pod Pradédem Od6or rrístaví.v a àívotnífro prostielí Vó5 dopis zr.: Ze dne:' Òj: enenoogyalflsvlt Sp. zr.: Vyiizuje: Telefon: Fax: E-mail:

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

VEREJNA VYHLASKA IJZEMNI ROZHODNUTI. u zemni rozhodnuti o umisteni stavbv. Mdstsky uiad Pfsek odbor vystavby a liuzemnfho pl6novini anovanl.

VEREJNA VYHLASKA IJZEMNI ROZHODNUTI. u zemni rozhodnuti o umisteni stavbv. Mdstsky uiad Pfsek odbor vystavby a liuzemnfho pl6novini anovanl. Mdstsky uiad Pfsek odbor vystavby a liuzemnfho pl6novini anovanl verk6 niimdsti n4, pisek 3M/k /l-/ e j' vyst/8550 6534l0l2OtZt(Z - Sn-lnUS/Rozh Vyiizuje: Petr e izek E-mail: petr.cizek@mupisek.cz Telefon:

Více

pisnvrxa zpnav A zadavatele

pisnvrxa zpnav A zadavatele EVROPSKA UNIE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ MINISTEFISTVO SKOLSTVI MLADEZE A IELoVVcHoVY INVESTICE DO VASf BUDOUCNOSTI pisnvrxa zpnav A zadavatele vyhotoven6 dle $ 85 zhkona E. 13712006 Sb., o veiejnych

Více

Méstskf úiad Vrbno pod Pradédern NódraZní 389,79326 Vrbno pod Pradèdem Ol6or rriistavíl a àiaotnífro prostíe[í - DLE ROZDÈLOVNÍKU -

Méstskf úiad Vrbno pod Pradédern NódraZní 389,79326 Vrbno pod Pradèdem Ol6or rriistavíl a àiaotnífro prostíe[í - DLE ROZDÈLOVNÍKU - 417 leoacl Méstskf úiad Vrbno pod Pradédern NódraZní 389,79326 Vrbno pod Pradèdem Ol6or rriistavíl a àiaotnífro prostíe[í Véé dopis zn.: Ze dne: 28.05.2009 Òj, MUvP 7444t2009 Sp. Zn.: 5642l2009VaZPHa Vyiizuje:l

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ? ZKUŠENOSTI S JEDNÁNÍM S ÚŘADY Ing. Jiří Veselý energetický poradce, Energy Centre Č. Budějovice projektant OBSAH PŘEDNÁŠKY: ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA

Více

cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5

cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5 MINISTR OBRANY cj. tt34-512010-2697 V Praze dnejy'. dubna 2010 Vjlisk d. 1 Podet listi: 5 Opatieni o zmene ziizo vaci listiny piispevkov6 organizace Vojenskd lazeilska relreadni zaiizeni iesk6 republika

Více

5qq/ oz /,p 23 / O?+"

5qq/ oz /,p 23 / O?+ 5qq/ oz /,p 23 / O?+" l r ; " Obecn6 zfrvaznivyhlf5ka obce Ole5ko "' '' - 6,ii'i i i. 1/2001 ze dne 10. 12. 2001 \,., odh, -rz/-uq-?*of o nakl{d{nf s komunilnimi odpady a syst6m nakl{dfni se itavebhimi

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Vyzva k podani nabidky

Vyzva k podani nabidky Vyzva k podani nabidky k verejne zakazce maleho rozsahu na sluzby s nazvem Zajisteni prohlidektel zemrelych na uzemi Kralovehradeckeho kraje mimo zdravotnicke zanzeni zadavanou podle 18 odst. 5 a 12 odst.

Více

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf"

*VSTUP ZS DUKETSKA V BENESOVf M6sto Bene5ov Masarykovo nfmisti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 20.8.2015 (datum odesl6ni vjzvy) Ev.d.: 15305 YYZVAK PoDANi Naniuxy A PROKAZANLKVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNIM f,,iznni (podle

Více

MrNrsrERsrvo Srolsrvi,

MrNrsrERsrvo Srolsrvi, $ evropsl$i soci6lni t MrNrsrERsrvo Srolsrvi, EVROPSKA UNE MLADEZE n relovvcnovv pro NVESTCE DO ROZ/OJE VZDELAVAN r.f-u t-i OP Vzd6l6v6nf konkur nc66chopnost Smlouva na veiejnou zakdzku s ndzvem: Zahranidnijazykov6-vzddliivaci

Více