KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)"

Transkript

1 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Číslo KBÚ: /17 Revízia: 1 Dátum vydania: Dátum revízie: Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor produktu : - Ďalší názov látky: Acetylén, rozpustený Chemický vzorec: C 2 H 2 INDEX č CAS: EC/EINECS: Registračné č. REACH: Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Profesionálne a odborné: Vykonávať hodnotenie rizík pred použitím. Palivový plyn pre aplikácie zvárania, rezania, vykurovania, tvrdého spájkovania a spájkovania. Použite ako palivo. Použitie pre výrobu elektronických súčiastok. Použitie plynu samostatne alebo v zmesiach pre kalibráciu alebo analýzu zariadenia. Používanie plynu ako suroviny v chemických procesoch. Formulácia zmesí s plynom v tlakových nádobách. Pokovovanie striekacou pištoľou. Mazanie foriem pre výrobu sklenených fliaš. Spotrebiteľské použitie: Palivový plyn pre aplikácie zvárania, rezania, vykurovania, tvrdého spájkovania a spájkovania. Použitie, ktoré sa neodporúča: Iné ako vyššie uvedené Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Dodávateľ/obchodné meno: Linde Gas k.s. Miesto podnikania: Tuhovská 3, Bratislava Identifikačné číslo (IČO): Telefón: 02/ Fax: 02/ Osoba zodpovedná za uvedenie na trh Núdzový telefón: Národné toxikologické informačné centrum, Bratislava, 02/ hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách Oddiel 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENOSTI 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi: Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]: Horľavý plyn; Flam. Gas 1, H220 Plyny pod tlakom; Press.Gas, H280 Chemicky nestabilný plyn; Chem. Unst. Gas A, H Doplňujúce informácie: Pre úplné znenie výstražných upozornení pozri ODDIEL Prvky označovania: Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP] Výstražné piktogramy: Výstražné slovo: Nebezpečenstvo Výstražné upozornenia: H220 Mimoriadne horľavý plyn. H230 Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu. H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. Bezpečnostné upozornenia: Prevencia P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. odozva P377 Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť. P381 Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. uchovávanie P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Zneškodňovanie P501 Zneškodnite obsah/nádobu len prostredníctvom dodávateľa plynu. Tlaková nádoba obsahuje porézny materiál, ktorý v niektorých prípadoch obsahuje azbest Iná nebezpečnosť: Z bezpečnostných dôvodov, je acetylén rozpustený v rozpúšťadle a to buď acetóne (CAS No, ) a N, N-dimetylformamid (DMF) (CAS č ). Malé množstvo rozpúšťadla (ako nečistota) môže byť prenesené s acetylénom, keďže bol použitý. Koncentrácia rozpúšťadla v plyne je pod limitom, ktorý by mohol mať vplyv na klasifikáciu acetylénu. 1

2 Oddiel 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH 3.1. Látky: acetylén (C 2 H 2 ) EC/EINECS : ; CAS : Registračné č. REACH: Obsah %: 100 Čistota látky v tejto časti sa používa len na účely klasifikácie a nepredstavuje skutočnú čistotu látky v dodávanom stave, v súvislosti s ktorou je potrebné použiť inú dokumentáciu. Poznámka U: Plyny z jednej zo skupín označených ako stlačený plyn, skvapalnený plyn, schladený skvapalnený plyn alebo rozpustený plyn sa pri uvádzaní na trh musia klasifikovať ako plyny pod tlakom. Táto skupina závisí od fyzikálneho stavu, v ktorom sa plyn nachádza v obale, a preto sa priraďuje v závislosti od prípadu Zmes: - Oddiel 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 4.1. Opis opatrení prvej pomoci: Vo vysokých koncentráciách môže spôsobovať dusenie. Symptómy môžu zhŕňať stratu pohyblivosti alebo vedomia. Postihnutý si vôbec nemusí uvedomiť, že sa dusí. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nasaďte mu samostatný dýchací prístroj. Udržuje postihnutého v teple a pokoji. Privolajte lekára. V prípade potreby poskytnite umelé dýchanie. Pri nadýchnutí: Vo vysokých koncentráciách môže spôsobovať dusenie. Symptómy môžu zhŕňať stratu pohyblivosti alebo vedomia. Postihnutý si vôbec nemusí uvedomiť, že sa dusí. Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nasaďte mu samostatný dýchací prístroj. Udržuje postihnutého v teple a pokoji. Privolajte lekára. V prípade potreby poskytnite umelé dýchanie. Pri styku s kožou: Nepredpokladá sa, že by tento výrobok mal nepriaznivé účinky. Pri zasiahnutí očí: Nepredpokladá sa, že by tento výrobok mal nepriaznivé účinky. Pri požití: Nepovažuje sa za možný spôsob expozície. 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Zástava dýchania. 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia: Žiadne. Oddiel 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 5.1. Hasiace prostriedky: Teplo môže spôsobiť vybuchnutie nádob. Vhodné hasiace prostriedky: Vodná sprcha alebo hmla, hasiaci prášok, pena. Nevhodné hasiace prostriedky: Oxid uhličitý Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Oheň alebo nadmerné teploty môžu vytvárať nebezpečné produkty rozkladu. Pri zasiahnutí požiarom sa acetylén môže začať rozkladať, pričom sa rozpadá na svoje základné zložky vodík a uhlík. Reakcia rozkladu je exotermická, teda uvoľňuje sa pri nej teplo. Fľaše s acetylénom sú konštruované tak, aby zvládli a inhibovali rozklad acetylénu. Ak sa však nechajú bez kontroly, rozklad by mohol viesť k zlyhaniu fľaše. Acetylén môže byť naďalej nebezpečný aj po uhasení vonkajšieho požiaru vzhľadom na rozklad acetylénu vo fľaši a vyžaduje osobitné prevádzkové postupy. Nebezpečné produkty horenia: Ak sa dostane do ohňa, následná toxická látka a/alebo korozívne výpary môžu byť tvorené tepelným rozkladom: oxid uhoľnatý Rady pre požiarnikov: V prípade požiaru: ak je to bezpečné, zastavte únik. Nehaste plamene v mieste úniku, lebo existuje možnosť výbušného znovuvznietenia. Z bezpečnej vzdialenosti neustále striekajte vodou pokiaľ sa kontajner neochladí. Použite hasiacu látku pre zabránenie šíreniu ohňa. Izolujte zdroj ohňa, alebo ho nechajte vyhasnúť. Fľaše s acetylénom, ktoré boli zahriate, poškodené ohňom alebo vystavené prešľahnutiu plameňa, sa nesmú hýbať, kým sa nepreukáže, že nedošlo k rozkladu acetylénu vo fľaši. Fľaše s acetylénom sa musia chladiť vodnou sprchou a musí sa okolo nich vyznačiť zóna ohrozenia. Chladenie vodou musí pokračovať najmenej hodinu. Po minimálne jednej hodine chladenia vodou je potrebné skontrolovať teplotu fľaše, či sa účinne ochladila. Účinne ochladená znamená, že teplota plášťa fľaše bude na úrovni teploty okolitého prostredia. Na kontrolu účinného ochladenia plášťa fľaše je potrebné použiť skúšku zmáčaním alebo zariadenie na tepelné zobrazovanie. Keď sa dosiahne účinné ochladenie plášťa fľaše, chladenie vodou by sa malo ukončiť. Fľašou by sa stále nemalo hýbať ďalšiu hodinu, počas ktorej je potrebné vykonávať kontroly teploty plášťa fľaše každých 15 minút. Ak sa zistí akékoľvek zvýšenie teploty, na fľašu je potrebné aplikovať nepretržité chladenie vodou a potom znova skontrolovať teplotu. Keď teplota plášťa fľaše ostane na úrovni teploty okolitého prostredia počas jednej hodiny bez chladenia a z fľaše nič neuniká, možno ňou manipulovať. Osobitné ochranné vybavenie pre požiarnikov: Požiarnici musia používať štandardné ochranné prostriedky pozostávajúce z plášťa odolného voči plameňom, prilby s ochranným tvárovým štítom, rukavíc, gumových čižiem, a v uzavretých priestoroch aj samostatný dýchací prístroj so stlačeným vzduchom SCBA. Smernica: EN 469:2005: Ochranné odevy pre hasičov. Požiadavky na prevedenie pre ochranné odevy pre hasenie požiaru. EN obuv pre hasičov. EN 659 Ochranné rukavice pre hasičov. EN 443 Prilby pre hasenie na stavbách a v ďalších objektov. EN 137 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - Autonómny s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Dýchací prístroj s celotvárovou maskou - Požiadavky, skúšanie, značenie. Oddiel 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy: Pre iný ako pohotovostný personál: Priestory evakuujte. Zabezpečte primerané vetranie. Zvážte riziká nebezpečenstva výbuchu. Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Monitorujte koncentráciu uvoľneného produktu. Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, suterénov a pracovných jám alebo na akékoľvek miesta, kde jeho akumulácia môže byť nebezpečná. Používajte prenosný dýchací prístroj pri vstupe do priestorov, ktorých ovzdušie nie je preukázateľne bezpečné. EN 137 Ochranné prostriedky dýchacích orgánov - Autonómny s otvoreným okruhom na stlačený vzduch. Dýchací prístroj s celotvárovou maskou - Požiadavky, skúšanie, značenie Pre pohotovostný personál: Neuvádza sa. 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Keď je to možné bezpečne urobiť, zabráňte ďalšiemu presakovaniu alebo rozliatiu. 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie: Zabezpečte primerané vetranie. Odstráňte zdroje zapálenia. 6.4 Odkaz na iné oddiely: Pozri ODDIEL 8 a 13. Oddiel 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie: S plynmi pod tlakom by mali zaobchádzať len skúsené a riadne zaškolené osoby. Používajte iba špecifikované zariadenia, ktoré sú vhodné pre tento výrobok, jeho admisný tlak a teplotu. Pri pochybnostiach kontaktujte svojho dodávateľa plynu. Pred zavedením produkt a pri odstávkach systému vypláchnite systém suchým inertným plynom (napríklad héliom alebo dusíkom). Pred použitím plynu zariadenie odvzdušnite. Nádoby, ktoré obsahujú alebo obsahovali horľavé alebo výbušné látky, sa nesmú 2

3 inertizovať kvapalným oxidom uhličitým. Vyhodnoťte riziko potenciálne výbušnej atmosféry a potrebu vhodných zariadení, teda zariadení v nevýbušnom vyhotovení. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom. Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia (vrátane statických nábojov). Zabezpečte uzemnenie zariadení a elektrických zariadení používaných vo výbušnom prostredí. Používajte iba neiskriace prístroje. Viď. pokyny dodávateľa pre manipuláciu s fľašami. S látkou sa musí zaobchádzať v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnostnými postupmi. Dbajte na to, aby sa pred použitím skontrolovala (alebo aby sa kontrolovala pravidelne) tesnosť celého plynového systému. Chráňte nádoby pred fyzickým poškodením. Nevlečte ich, nekotúľajte, nespúšťajte a nezhadzujte. Neodstraňujte a neznehodnocujte štítky umiestnené výrobcom na identifikáciu obsahu nádob. Keď presúvate nádoby aj keď len na krátke vzdialenosti používajte vhodné zariadenia, napríklad vozík, rudlu, paletový vozík atď. Zabezpečte, aby nádoby boli neustále v stojatej polohe, a keď sa nepoužívajú, uzavrite všetky ventily. Zabezpečte primerané vetranie. Zabráňte spätnému vsakovaniu vody do kontajnera. Zabráňte spätnému plneniu kontajnera. Zabráňte spätnému saniu vody, kyseliny a zásad. Uchovávajte kontajner pri teplote pod 50 C a na dobre vetranom mieste. Dodržiavajte všetky predpisy a požiadavky týkajúce sa skladovania nádob. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Skladujte v súlade s miestnymi/regionálnymi/národnými/medzinárodnými predpismi. Na zvýšenie tlaku v nádobe nikdy nepoužívajte priamy plameň ani elektrické výhrevné zariadenia. Ochranné kryty ventilov nechávajte nasadené, až kým sa nádoba buď nezaistí o stenu alebo o stôl alebo kým sa neumiestni do stojanového kontajnera a nebude pripravená na použitie. Poškodené ventily sa musia okamžite hlásiť dodávateľovi Po každom použití a po vyprázdnení zatvorte ventil nádoby, aj ak je ešte stále pripojená k zariadeniu. Nikdy sa nepokúšajte opravovať ventily nádob alebo bezpečnostné ventily alebo zasahovať do nich. Znova nasaďte všetky dodané kryty výstupov ventilov, zátky a kryty nádob, len čo sa nádoba odpojí od zariadenia. Udržiavajte výstupy ventilov nádob v čistote a bez kontaminácie, najmä olejom a vodou. Pri akýchkoľvek ťažkostiach pri ovládaní ventilu, prerušte používanie a obráťte sa na dodávateľa. Nikdy sa nepokúšajte presúvať plyny z jednej nádoby do druhej. Chrániče ventilov nádob musia byť nasadené. Zabráňte spätnému saniu vody, kyseliny a zásad. V potrubných systémoch sa môže akumulovať rozpúšťadlo. Na údržbu používajte vhodné chemicky odolné rukavice a ochranné okuliare. Na fľaše sa môže pripájať len zariadenie vybavené vhodným prostriedkom na zabránenie prešľahnutiu plameňa. Mechanický náraz do studenej fľaše s acetylénom samotný nemôže iniciovať rozklad. Pre ďalšie informácie o bezpečnom používaní pozri EIGA "kódex: acetylénu" IGC Doc Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility: Všetky elektrické zariadenia v skladových priestoroch musia byť vhodné do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu. Uchovávajte oddelene od oxidujúcich plynov a ostatných oxidačných činidiel v sklade. Nádoby sa nesmú skladovať v podmienkach, ktoré podporujú koróziu. Skladované nádoby sa musia pravidelne kontrolovať z hľadiska všeobecného stavu a tesnosti. Chrániče ventilov nádob musia byť nasadené. Nádoby skladujte na miestach, kde nehrozí nebezpečenstvo požiaru a mimo zdrojov tepla a vznietenia. Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu. Fľaše s acetylénom sa musia skladovať vzpriamene. Ak sa fľaša prepravovala v horizontálnej polohe, musí sa pred použitím nechať najmenej 1 hodinu stáť vzpriamene. Umožní to rovnomerné rozptýlenie acetónu vo fľaši a zabráni unášaniu acetónu do plameňa 7.3. Špecifické konečné použitie resp. použitia: Pozri ODDIEL 1.2. Oddiel 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA 8.1. Kontrolné parametre: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa prílohy č.1 k Nariadeniu vlády č.355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov pre látku nie sú stanovené. Biologické medzné hodnoty (BMH) podľa Prílohy č. 2 k Nariadeniu vlády č. 355/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre látku nie sú stanovené. Hodnoty DNEL pre látku acetylén: Pracovníci: DNEL, systémové chronické účinky, inhalačne: 2500 ppm DNEL, systémové krátkodobé účinky, inhalačne: 2500 ppm Hodnoty PNEC pre látku acetylén nie sú k dispozícii Kontroly expozície Primerané technické zabezpečenie: Zvážte systém pracovných povolení napríklad na činnosti údržby. Zaistite primerané vetranie. Zabezpečte primeranú celkovú a miestnu ventiláciu s odsávaním. Udržiavajte koncentrácie výrazne pod dolnými medzami výbušnosti. V prípade možnosti uvoľňovania väčších množstiev horľavých plynov alebo pár je potrebné používať detektory plynov. Zabezpečte primerané vetranie, vrátane vhodného miestneho odsávania, aby bola istota, že nebudú prekročené stanovené medzné hodnoty expozície na pracovisku. Systémy pod tlakom by mali byť pravidelne kontrolované kvôli únikom. S produktom sa musí manipulovať v uzavretom systéme. Používajte len trvalé utesnené zariadenia (napríklad zvárané potrubia). Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky: Na každom pracovisku sa musí uskutočniť hodnotenie rizík, aby sa vyhodnotili riziká súvisiace s používaním výrobku a aby sa vybrali osobné ochranné pomôcky, ktoré zodpovedajú príslušnému riziku. Treba zvážiť nasledujúce odporúčania. Majte vždy k dispozícií samostatný dýchací prístroj pre núdzové použitie. Osobné ochranné pracovné prostriedky by mali byť vybraté na základe úloh a rizík. V súvislosti s obmedzeniami na emisie do atmosféry použite miestne predpisy. Konkrétne metódy spracovania odpadových plynov sú uvedené v časti 13. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Ochrana očí/tváre: Pre zabránenie zasiahnutia rozstriekanou kvapalinou, by mali byť použité ochranné okuliare alebo tvárový štít (EN166). Používajte ochranné okuliare podľa EN 166 pri použití plynov. Smernica: EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí. Ochrana kože: Noste ohňovzdorný odev/odev so zníženou horľavosťou. Smernica: ISO/TR 2801:2007 Odevy na ochranu proti teplu a ohňu. Všeobecné odporúčania týkajúce sa výberu a používania ochranných odevov a starostlivosti o ne. Ochrana rúk: Pri manipulácii s fľašami používajte ochranné rukavice podľa normy EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickému riziku. Iné: Pri práci s tlakovými nádobami používajte ochrannú obuv s pevnou špičkou. Smernica: EN ISO Osobné ochranné prostriedky - bezpečnostná obuv. Ochrana dýchacích ciest: Nevyžaduje sa. Tepelná nebezpečnosť: Predbežné opatrenia nie sú potrebné. Hygienické opatrenia: Okrem osvedčených zásad priemyselnej hygieny a bezpečnostných postupov nie sú potrebné osobitné opatrenia manažmentu rizík. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite Kontroly environmentálnej expozície: Ohľadne likvidácie odpadu pozri oddiel 13. Oddiel 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach: Vzhľad: Rozpustený plyn, bezfarebný. Zápach: Cesnakový zápach. Prahová hodnota zápachu: Subjektívna a neadekvátna pre varovanie pred nadmernou expozíciou. 3

4 ph: Nepoužiteľné. Teplota topenia/tuhnutia: -80,7 C Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -84,7 C (101,325 kpa) Teplota vzplanutia: Neaplikovateľné pre plyny a ich zmesi. Rýchlosť odparovania: Neaplikovateľné pre plyny a ich zmesi. Horľavosť (tuhá látka, plyn): Plyn je horľavý. Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: horná 99,99 %(V); dolná 2,3 %(V) Tlak pár : 698,5968 kpa (25 C) Hustota pár (vzduch =1): 0,91 Relatívna hustota: 0,6208 (-82 C )4 C Rozpustnosť (rozpustnosti): vo vode; mg/l (25 C) Rozdeľovací koeficient: n- oktanol/voda: 0,37 Teplota samovznietenia: 305 C Teplota rozkladu: 635 C. Viskozita: Dynamická; 0,011 mpa.s Výbušné vlastnosti Nevzťahuje sa. Oxidačné vlastnosti: Nepoužiteľné Iné informácie: Plyn (pary) ťažšie ako vzduch. Môže sa hromadiť v uzavretých priestoroch, najmä na prízemí alebo v podzemí. Kritická teplota: 35 C Molekulárna hmotnosť: 26,09 g/mol (C 2 H 2 ) Oddiel 10. STABILITA A REAKTIVITA 10.1 Reaktivita: Bez nebezpečných reakcií, okrem efektov popísaných v ďalších oddieloch Chemická stabilita: Za normálnych podmienok stabilný Možnosť nebezpečných reakcií: So vzduchom môže tvoriť potenciálne výbušnú zmes. Môže prudko reagovať s oxidačnými činidlami. Tvorí výbušné acetylidy medi, striebra a ortuti. Nepoužívajte zliatiny obsahujúce viac ako 65% medi Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Vysoká teplota Vysoký tlak Pri vysokej teplote a/alebo tlaku alebo v prítomnosti katalyzátora sa môže prudko rozkladať Nekompatibilné materiály: Vzduch a oxidačné činidlá. Kompatibilitu materiálov nájdete v najnovšej verzii normy ISO Zabráňte kontaktu s čistou meďou, ortuťou, striebrom a mosadzou obsahujúcou viac ako 65% medi Nepoužívajte zliatiny obsahujúce viac ako 43% striebra. Pre ďalšie informácie o bezpečnom používaní pozri EIGA "kódex: acetylénu" IGC Doc Nebezpečné produkty rozkladu: Pri skladovaní a používaní v normálnych podmienkach, by nemalo vznikať nebezpečné rozkladanie. Ak sa látka dostane do ohňa, môže sa vytvoriť tepelným rozkladom následná toxická látka a/alebo korozívne výpary ako napr. oxid uhoľnatý. Oddiel 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch: Látka: a) akútna toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. acetylén Inhalácia LOEC: ppm b) poleptanie kože/podráždenie kože: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. d) respiračná alebo kožná senzibilizácia; Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. e) mutagenita zárodočných buniek: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. f) karcinogenita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. g) reprodukčná toxicita: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) jednorazová expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia: Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené. j) aspiračná nebezpečnosť: Nevzťahuje sa na plyny a zmesi plynov. Iné informácie: Neuvádza sa. Oddiel 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE 12.1 Toxicita: Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná pre vodné prostredie. Acetylén LC50, ryby, 96 h.: 545 mg/l (zdroj QSAR) EC50, vodné bezstavovce(daphnia), 48 h.: 242 mg/l EC50, riasa, 72 h.: 57 mg/l 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť: Neaplikovateľné pre plyny a ich zmesi Bioakumulačný potenciál: Biodegradácia sa predpokladá. Nepredpokladá sa pretrvávanie vo vodnom prostredí dlhodobo Mobilita v pôde: Vzhľadom na vysokú nestálosť plynu je znečistenie vody alebo pôdy nepravdepodobné Výsledky posúdenia PBT a vpvb: Látka nespĺňa kritériá klasifikácie ako PBT alebo vpbt Iné nepriaznivé účinky: Tento produkt nespôsobuje žiadne ekologické škody. Oddiel 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ 13.1 Metódy spracovania odpadu: Zneškodňujte v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nevypúšťajte do priestoru, kde jeho hromadenie môže byť nebezpečné. Pre konkrétne odporúčania kontaktujte dodávateľa. Nevypúšťajte do priestoru, kde hrozí riziko tvorby výbušnej zmesi so vzduchom. Nepoužitý plyn musí byť spálený vhodným horákom. Tlakovú fľašu likvidujte len prostredníctvom dodávateľa plynu; tlaková fľaša obsahuje porézny materiál, ktorý v niektorých prípadoch obsahuje azbest. Kód odpadu: plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky N Zneškodňovanie obalov: Zabezpečuje dodávateľ plynu. Metódy likvidácie: Pozri usmernenia pre EIGA (Dok. 30 "Odpadové plyny", k stiahnutiu z a ďalšie usmernenia týkajúce sa 4

5 vhodnej metódy likvidácie. Fľašu likvidujte len prostredníctvom dodávateľa. Vypúšťanie, úprava alebo likvidácia môžu podliehať národným, štátnym alebo miestnym zákonom. Oddiel 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE Cestná preprava (ADR), železničná preprava (RID) a preprava na vnútrozemských vodných cestách (ADN): 14.1 Číslo OSN: Správne expedičné označenie OSN: ACETYLÉN, ROZPUSTENÝ 14.3 Trieda resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: Obalová skupina: - Identifikačné číslo nebezpečnosti: 239 Tunelový kód: (B/D) 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie: Nie 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa: Z bezpečnostných dôvodov musí byť kabína vozidla oddelená od ložnej plochy. Nádoby musia byť počas prepravy poistené proti prevráteniu. Ventily musia byť zatvorené a tesné. Pomôcky na ochranu ventilu (vrchnáky a klobúčiky) musia byť správne upevnené. Priestor musí byť primerane vetraný. Dodržiavať predpisy pre prepravu nebezpečných látok ADR/RID. Ostatné podrobné ustanovenia týkajúce sa dopravy nádob určených na dopravu plynov sú uvedené v STN a ADR Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC: Neuvádza sa Ďalšie informácie: RID Číslo OSN: 1001 Správne expedičné označenie OSN: ACETYLÉN, ROZPUSTENÝ Trieda resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: 2 IMDG Číslo OSN: 1001 Správne expedičné označenie OSN: ACETYLENE, DISSOLVED Trieda resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: 2.1 Č. EmS: F-D, S-U IATA Číslo OSN: 1001 Správne expedičné označenie OSN: ACETYLENE, DISSOLVED Trieda resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu: 2.1 Osobné a nákladné lietadlo: zakázané Nákladné lietadlo: povolené Oddiel 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia: Na zmes ani na látky Na látku sa nevzťahuje povinnosť autorizácie podľa hlavy VII a nevzťahujú sa obmedzenia podľa hlavy VIII Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Zákon č. 67/2010 NR SR o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon). Nariadenie vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci. Zákon NR SR č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Nariadenie Komisie (EÚ) č. 453/2010. Smernica Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci. Smernica 89/686/EHS o osobných ochranných prostriedkoch. Smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok: acetylén 100% Smernica 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci: acetylén 100% Smernica 94/9/ES o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX). Ako potravinárske prídavné látky sa môžu použiť len výrobky, ktoré sú v súlade s nariadeniami o potravinách (ES) č. 1333/2008 a (EÚ) č. 231/2012 a sú označené ako také Hodnotenie chemickej bezpečnosti: Pre látku bolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti. Oddiel 16. INÉ INFORMÁCIE Zoznam relevantných výstražných upozornení, ktoré sú uvedené v oddieloch 2 až 15: H220 Mimoriadne horľavý plyn. H230 Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu. H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť. Odporúčania na odbornú prípravu: Neuvádza sa. Odporúčané obmedzenia z hľadiska používania: Látka/zmes by nemala byť použitá pre žiadny iný účel než pre ktorý je určená (viď. oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia látky/zmesi sa nachádzajú mimo kontrolu dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôsobil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Účel karty bezpečnostných údajov: Cieľom karty bezpečnostných údajov je umožniť užívateľom prijať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou na pracovisku a s ochranou životného prostredia. Zdroje kľúčových dát: Táto karta bezpečnostných údajov svojim obsahom zodpovedá požiadavkám Prílohy II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná na základe informácii o zmesi a kariet bezpečnostných údajov zložiek 5

6 zmesi poskytnutých spoločnosťou Linde Gas k.s. Zmeny vykonané pri revízii: Revízia č. 1 - uvedenie KBÚ do súladu s Nariadením komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015 Legenda k skratkám a akronymom použitým v karte bezpečnostných údajov: ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí DNEL (Derived No Effect Level) - odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom EC0 - účinná koncentrácia, ktorá spôsobuje 0 % zmien v odozve EC50 - účinná koncentrácia látky, ktorá spôsobuje 50 % zmien v odozve ICAO/IATA - Medzinárodný predpis o vzdušnej preprave nebezpečných vecí IMDG - Medzinárodný predpis o námornej preprave nebezpečného tovaru LC50 - smrteľná koncentrácia pre 50% testovanej populácie LD50 - smrteľná dávka pre 50% testovanej populácie (stredná smrteľná dávka) PBT - perzistentné, bioakumulatívne, toxické látky NPEL - najvyššie prípustný expozičný limit PNEC (Predicted No Effect Concentration) - predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom RID - Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru vpvb - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne látky 6

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vysokopecná troska Strana 1 z 6 Vysokopecná troska ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vysokopecná troska 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia,

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 6 Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Mg o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV art.no. 55-645-355/-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 Verzia: 1.1 Dátum revízie 08.07.2015 Dátum tlače 19.08.2016 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Mikrobiologický

Více

ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny

ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny Strana : 1 / 6 ón2.2 : Nehorľavé, nejedovaté plyny Pozor M«1 Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Identifikátor produktu Obchodný názov : ALPHAGAZ 1 Ar ALPHAGAZ 2 Ar ARCAL 1 ARCAL TIG-MIG Číslo

Více

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp)

EC číslo (EINECS, ELINC, Nlp) Vypracované podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vypracovania: 28. 11. 2006 Dátum revízie: 4. 6. 2007, verzia 4 Dátum tlače: 21/4/2009 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 27. 1. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: Číslo produktu: COPPER GREASE 500 1 35005

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 8 / 3 / : Nehorľavé, netoxické plyny Strana : 1 ón 2.2 : Nehorľavé, netoxické plyny Výstraha M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia látky/zmesi a

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 11.12.2012 04.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viacložkové

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Výrobok

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 26 / 1 / : Nehorľavé, netoxické plyny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 26 / 1 / : Nehorľavé, netoxické plyny Strana : 1 ón 2.2 : Nehorľavé, netoxické plyny Výstraha M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia látky/zmesi a

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV S-CLEAN ANTIFOAM SI KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov produktu Číslo produktu 500001106042 1.2. Relevantné identifikované použitia látky

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Viaczložkové

Více

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPECNOSTNÝCH ÚDAJOV (V súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolocnosti/podniku Názov výrobku Chemický názov Registracné císlo

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Dátum revízie 2: 26.03.2013 20.02.2015 31.05.2017

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Číslo KBÚ: 596 Revízia: Dátum vydania: 7.8.2015 Dátum revízie: - Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v znení Nariadenia komisie (EÚ) č.2015/830 Cleaneo Akustik Dátum vydania: 22.9.2017 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 29.10.2012 26.04.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 Dátum vydania: 23.06.2014 Obchodný názov: Stránka: 1/5 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: GRA-MoS GREASE 400g 1 35607, GRA-MoS GREASE 3Kg 1 35608

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 8 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Identifikátor výrobku Látka/zmes Č. CAS 121062-08-6 Ďalšie názvy zmesi (3S,6S,9R,12S,15S,23S)-9-benzyl-6-{3

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. Dátum vydania: 14. 7. 2015 Strana 1 z 9 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ ZMESI A SPOLOČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Látka/zmes: Č. CAS: 7647-14-5 Ďalšie názvy zmesi: 1.2. Relevantné identifikované

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 02.09.2014 29.05.2015 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 30.10.2012 21.01.2015 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A

Více

Karta bezpečnostných údajov. Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH

Karta bezpečnostných údajov. Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH Karta bezpečnostných údajov Článok 31 Nariadenia EP a Rady 1907/2006 REACH Článok 31: Dodávateľ látky alebo prípravku: poskytne príjemcovi látky alebo prípravku kartu bezpečnostných údajov zostavenú v

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 7 TEROSON MS 9320 SF GY CR300MLML KBÚ č. : 445697 V001.8 Revízia: 03.08.2016 Dátum tlače: 19.02.2017 Nahrádza verziu z: 20.10.2015

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Prášok

Více

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA

VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA VZOR OZNÁMENIE O ZARADENÍ PODNIKU PODĽA 5 ZÁKONA 1. Dôvod vypracovania oznámenia Označiť dôvod/zmenu x Nové oznámenie Nový podnik 3 ods. 5 písm. a) zákona Aktualizácia oznámenia Možnosť výberu z viacerých

Více

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC)

MAXIeN. Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) 23.10.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu Chemický

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov alebo označenie zmesi Registračné číslo - Synonymá Žiadne. Kód výrobku LMS,

Více

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o.

BIOLIT pasca na rybenky. Bochemie Slovakia, s.r.o. Dátum vyhotovenia: 20.11.2012 Dátum revízie: Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: Ďalšie názvy látky: 1.2. Použitie látky/prípravku

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830) Dátum vypracovania Dátum revízie 1 Dátum revízie 2 20.06.2008 29.10.2012 29.03.2015 ODDIEL

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Dátum vydania: 13. 4. 2017 Obchodný názov: Strana: 1/6 1. ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov číslo produktu: TRAFFIC FILM REMOVER 1 L

Více

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l

S l o v e n s k ý m e t r o l o g i c k ý ú s t a v Karta bezpečnostných údajov. Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l Strana 1 z 7 Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Vodný roztok Ag o koncentrácii 1,0 g/l 1.2 Relevantné identifikované

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 TOP CUT

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 TOP CUT Dátum vydania: 15.07.2012 Obchodný názov: Stránka: 1/6 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: 1 02.0048 (spray) 1.2. Relevantne identifikovane použitia

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH)

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) 1 / 7 SPEKTRA PLUS + Revízia č.:5 Dátum revízie:27/11/13 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor

Více

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)

ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) Dátum vydania: 26.09.2008 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Plastifikátor betónu

Více

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 3 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Špeciálne

Více

Karta bezpečnostných údajov [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EÚ) č.

Karta bezpečnostných údajov [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EÚ) č. Karta bezpečnostných údajov [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010] Dátum vydania 12. 04. 2012 Dátum revízie I 17. 02. 2014 ODDIEL

Více

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph MINUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 016-046-00-X Registrační číslo: 01-2119552465-36-0000 Číslo CAS: 7681-38-1 Číslo ES:

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania: 1.10.2006 Dátum revízie: 20.11.2007,8.1.2008, 18.2.2008 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI

Více

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/

Letná kvapalina do ostrekovačov /11_96/ Dátum vydania: 26.2.2002 Strana: 1 z 5 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Letná kvapalina do ostrekovačov

Více

Karta bezpečnostných údajov DELPHI SUPREME 15W-40

Karta bezpečnostných údajov DELPHI SUPREME 15W-40 Časť 1 CHEMICKÝ PRODUKT A IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI Názov výrobku: Delphi SUPREME 15W-40 Čísla produktov: 25067605, 2795877, 2795879, 2795880, 2795881, 25185361 Chemické označenie: olejová kvapalina Použitie

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 29.02.2012 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor produktu

Více

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec)

Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Karta bezpečnostných údajov (v súlade s Nariadením Komisie č.830/2015/ec) Dátum vypracovania: Dátum revízie: 27.09.2016 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu

Více

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie :

HUBEX L Dátum vydania: Strana 1 (celkom 6) Dátum revízie : Dátum vydania: 05.01.2000 Strana 1 (celkom 6) 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI Identifikácia látky alebo prípravku Komerčný názov Použitie prípravku Identifikácia spoločnosti/podniku Adresa

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC) Dátum vypracovania Dátum revízie 04.04.2008 14.11.2014 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

Cyclon V.A.D. Grease Strana 1 z 5

Cyclon V.A.D. Grease Strana 1 z 5 Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 :

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 5 Dátum revízie č.1 : Dátum vydania: 7.11.2008 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov /obchodný názov: Cranit ph plus / 30.20 / Číslo CAS: nemá, zmes

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenie (ES) č. 1907/2006 Strana 1 z 8 Ceresit Stop vlhkosti Aero KBÚ č. : 179399 V002.2 Revízia: 23.05.2015 Dátum tlače: 24.09.2015 Nahrádza verziu z: 25.08.2014 1.1.

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV BROS Karbidex na krtkov I ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku. 1.1. Identifikátor produktu: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Granule odpudzujúce

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006.

KBU Katka citron. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV PODĽA NARIADENIA (ES) č.1907/2006. Dátum vydania: 30.11.2012 Dátum revízie: 25.05.2015 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov výrobku: Katka citrón KBU Katka citron KARTA BEZPEČNOSTNÝCH

Více

Mazľavé mydlo ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Mazľavé mydlo ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Dátum vydania / verzia č.: 20. 5. 2015 / 0 Strana: 1 / 8 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: Registračné

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Brio-Falzkleber Dátum vydania: 26.10.2015 Číslo verzie: 1 Revízia: ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 9466 B Strana 1 z 6 SDS No.: 152810 Dátum revízie v zahraničí: 29.07.2009 Dátum revízie v SR: 25.10.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ)

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ) KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV v súlade s nariadením REACH (1907/2006/ES, v znení 2015/830/EÚ) Dátum revízie: 26 júla 2016 Pôvodný dátum vydania: 26 júla 2016 SDS č. 432B-5 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II Strana 1 (celkom 5) Dátum vydania: Dátum revízie: KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), článku 31 a Prílohy II 2009 06 15 2010 08 08 Názov výrobku: MAPETARD 1. IDENTIFIKÁCIA

Více

Značkovací sprej /zelená, oranžová, žltá

Značkovací sprej /zelená, oranžová, žltá Dátum vydania: 15.9.2009 Strana: 1 z 7 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI(PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Značkovací sprej /zelená, oranžová,

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Nano - sorbenty Strana 1 z 5 1 IDENTIFIKACE LÁTKY (PŘÍPRAVKU) A SPOLEČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikace látky (obchodní název): 1.1.1 Další název přípravku/kódové 9.0 ECO, 9.5 W označení: 1.2 Použití přípravku: Adsorbent

Více

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie:

Dátum vydania: Verzia: 2 Dátum revízie: ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu: Obchodný názov: 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Dymová

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

Dátum vydania: 05/10/2013

Dátum vydania: 05/10/2013 Dátum revízie: 09/09/2015 Dátum vydania: 05/10/2013 1. ČLÁNOK Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Verzia: 2.1 1.1. Identifikátor výrobku Forma produktu : Látka Názov látky : CV-7300 @ 350 cp

Více

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Pattex Parket Na perodrážky Strana 1 z 5 KBÚ : 167558 V001.0 Revízia: 03.10.2012 Dátum tla e: 09.10.2012 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku

Více

WC NET AKTIVÁTOR SEPTIKOV

WC NET AKTIVÁTOR SEPTIKOV Strana 1 z 10 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný názov: Kód : 2F0083 Číslo CAS: zmes neuvádza sa Číslo EC (EINECS): zmes neuvádza sa 1.2 Relevantné

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1/5 1. Identifikácia prípravku a spoločnosti 1.1. Identifikácia prípravku Obchodný názov prípravku: Sirafan Speed 1.2. Použitie prípravku Prípravok na dezinfekciu plôch a povrchov. Len pre profesionálne

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 14.10.2015 Dátum revízie č.1: - Názov produktu: Baumit SilikatColor ODDIEL

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Nariadenia Komisie 830/2015/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 7 Dátum revízie:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV (podľa Nariadenia Komisie 830/2015/EC) Dátum vydania: Strana: 1 z 7 Dátum revízie: Dátum vydania: 26.11.2016 Strana: 1 z 7 ODDIEL 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov prípravku: Lepidlo ve spreji na bázi butylu Chemický

Více

: Sikadur -12 Pronto Part B

: Sikadur -12 Pronto Part B ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov : 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú V súčasnosti

Více

Bezpečnostný list Minerálna vlna

Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list Minerálna vlna Bezpečnostný list marec 2008 Bezpečnostný list podľa vyhlášky MPO č. 231/2004 Zb., ktorou sa stanovuje podrobný obsah bezpečnostného listu k nebezpečnej chemickej látke

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3471 B Strana 1 z 6 SDS No.:173478 Dátum revízie v zahraničí:29.07.2009 Dátum revízie v SR:19.04.2010 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia 1907/2006/ES

Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia 1907/2006/ES Aktuálna verzia: 1.0.0, vystavené dňa: 08.04.2014 Nahradená verzia:, vystavené dňa: oblasť: SK ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spočnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Obchodný názov Silfos 2

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 ANTI-RODENT SPRAY

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 ANTI-RODENT SPRAY Dátum vydania: 26.06.2012 Obchodný názov: Stránka: 1/7 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: -R 30299 1.2. Relevantne identifikovane použitia latky

Více

NOVÁ KLASIFIKÁCIA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V PODNIKOCH, KTORÉ SPADAJÚ POD ZÁKON O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ

NOVÁ KLASIFIKÁCIA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V PODNIKOCH, KTORÉ SPADAJÚ POD ZÁKON O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ Environmentálny fond NOVÁ KLASIFIKÁCIA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V PODNIKOCH, KTORÉ SPADAJÚ POD ZÁKON O PREVENCII ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ Metodická príručka určená pre špecialistov na prevenciu závažných

Více

Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu

Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Strana : 1 / 9 1. Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Obchodný názov : Bril čistiaci prášok s vôňou citrónu Výrobku kód : 9642128017 1.2. Relevantné identifikované

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu Název výrobku Chemický název Registracní císlo

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 907/2006 (REACH) a nariadenia Komisie (EU) č. 453/200 30. apríla 205 ODDIEL : Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku..

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Florafree AHP Foamer Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Florafree AHP Foamer Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010 KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Podľa Nariadenia (ES) 1907/2006, dodatok II, upraveného Nariadením (EÚ) 453/2010 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Názov

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č. 453/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní

Více

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku

BEZPECNOSTNÍ LIST. (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku BEZPECNOSTNÍ LIST (v souladu s narízením Komise (EU) c. 453/2010) Identifikátor výrobku ODDÍL 1: Identifikace látky/smesi a spolecnosti/podniku Kód produktu 100034649 Název výrobku PLATE, C-MET SOLUBLE

Více

TECTANE Aktívny čistič

TECTANE Aktívny čistič Dátum vydania: 22.03.2006 Strana: 1 z 4 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (ZMESI A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: TECTANE Aktívny čistič Číslo CAS:

Více

Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov [podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] Dátum vydania 10. 12. 2008 Dátum rev. I 01.06.2007 Dátum rev. II Dátum rev. III 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY

Více

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) MASTERsil Chlór šok Dátum vydania: 3.1. 2015 Dátum revízie: -- Počet

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa ES č. 1907/2006. Molybdenové mazivo

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa ES č. 1907/2006. Molybdenové mazivo Strana 1 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikácia látky/prípravku (obchodný názov): Molydbenové mazivo Originálny názov prípravku: Grasa de molibdeno 100 ml Použitie

Více

SCH SLOVAKIA s.r.o. Karta bezpečnostných údajov. SCH 20 IMPRANAL Tenkovrstvý lazúrovací lak na drevo

SCH SLOVAKIA s.r.o. Karta bezpečnostných údajov. SCH 20 IMPRANAL Tenkovrstvý lazúrovací lak na drevo SCH SLOVAKIA s.r.o. Karta bezpečnostných údajov SCH 20 IMPRANAL Tenkovrstvý lazúrovací lak na drevo KBÚ 20.2010 Dátum vydania: 30.06.2005 podľa ES č.1907/2006 Dátum poslednej revízie: 25.11.2010 1. Identifikácia

Více

ph PLUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch.

ph PLUS 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Úprava vody v bazénoch. Strana: 1 z 7 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Indexové číslo: 011 005 00 2 Registrační číslo: nebolo pridelené Číslo CAS: 497 19 8 Číslo ES: 207 838

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Prílohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/830 Dátum vydania: 18.12.2015 Dátum revízie č.1: - Názov produktu: Baumit BetonKontakt ODDIEL

Více

Nahradzuje verziu zo dňa: Isokor SW

Nahradzuje verziu zo dňa: Isokor SW ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Veľkosť balenia: 500 ml, 950 ml, 1000 ml, 5000 ml, 10000 ml 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi

Více

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku Dátum vydania / verzia č.: 18. 5. 2015 / 1.0 Strana: 1 / 9 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1. Identifikátor produktu Identifikátor produktu: Ďalšie názvy, synonyma: - Registračné

Více

Bochemie Slovakia, s.r.o.

Bochemie Slovakia, s.r.o. Dátum vyhotovenia: 20.11.2012 Dátum revízie: Strana 1 z 6 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia látky alebo prípravku Názov: BIOLIT účinná nástraha k cielenej ochrane

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa ES č. 1907/2006

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa ES č. 1907/2006 Strana 1 1 IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1 Identifikácia látky/prípravku (obchodný názov): Originálny názov prípravku: Cola Blanca D3 Použitie látky/prípravku: disperzné lepidlo

Více

Nakladanie s chemickými látkami ( dodávka, nákup, manipulácia, balenie, spracovanie) v zmysle súčasne platnej chemickej legislatívy

Nakladanie s chemickými látkami ( dodávka, nákup, manipulácia, balenie, spracovanie) v zmysle súčasne platnej chemickej legislatívy Nakladanie s chemickými látkami ( dodávka, nákup, manipulácia, balenie, spracovanie) v zmysle súčasne platnej chemickej legislatívy V súčasnosti sa chemické látky a prípravky klasifikujú, označujú a balia

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 21 / 12 / o { MÁM»M« : Messer Tatragas, spol. s r.o.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH Revidované vydanie č. : 0 ÚDAJOV (KBÚ) Dátum : 21 / 12 / o { MÁM»M« : Messer Tatragas, spol. s r.o. Strana : 1 o { 2.3 : Toxické plyny 8 : Žieravé látky Nebezpečenstvo MÁM»M«Výrobca Messer Austria Industriestraße 5 A - 2352 Gumpoldskirchen Austria info.at@messergroup.com, www.messer.at 1 Identifikácia

Více

Názov výrobku: Biela vazelína / / / /

Názov výrobku: Biela vazelína / / / / Dátum vydania: 02.04.2002 Strana: 1 z 4 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (ZMESI) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU) 1.1. Identifikátor produktu Chemický názov látky/obchodný názov prípravku: Biela vazelína Číslo CAS: nemá,

Více

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú. Názov Ulica PSČ/mesto Telefón Webová stránka

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú. Názov Ulica PSČ/mesto Telefón Webová stránka Verzia: 1.0 sk dátum zostavenia: 16.06.2017 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Identifikácia látky Číslo výrobku 0984 Registračné číslo (REACH) 1.3 Údaje

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006 (REACH) článok 31 Dátum vydania: 29.06.2014 Obchodný názov: Stránka: 1/7 1. Oddiel 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU: 1.1. Identifikátor produktu: DIESEL ONE SHOT 1 35601 1.2. Relevantne identifikovane

Více

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14

Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006 PIKE Verzia 03 (Slovensko) Dátum uvoľnenia: 2014/10/14 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikácia produktu Obchodný názov : 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Použitie

Více

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) Oznámenie chemických látok Európskej chemickej agentúre podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 Ing. Silvia Surová Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16.

Více

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV. SHERON autošampón

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV. SHERON autošampón Strana 1 z 9 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikátor produktu: Obchodný názov: Ďalšie názvy látky alebo zmesi: - 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo

Více