Fašianky v Novej Dedine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fašianky v Novej Dedine"

Transkript

1 Dvojmesačník občanov obce Číslo 1 marec 2015 Ročník XII. Založené v roku 2004 Dvojmesačník Cena: 0,80 Fašianky v Novej Dedine Tohtoročné Fašiangy ( ) boli v Novej Dedine plné smiechu a zábavy. Najmenší škôlkári spolu s kamarátmi z CZŠ sa zabavili na prvom spoločnom fašiangovom karnevale. Pomoc pri organizácii zabezpečili aj pani učiteľky a vďaka patrí aj ochotným sponzorom. Deti si pripravili krásne masky a porota mala veľa práce odmeniť tie najkrajšie a najzaujímavejšie. Zábava trvala až pokým deti vládali tancovať. Dňa sa v obci konala fašiangová veselica spojená s pochovávaním basy a obecná zabíjačka. Už od skorého rána sa ľudia začali schádzať pred miestnym kultúrnym domom a mnohí obetaví občania pomohli pri zabíjačke, čím si zaspomínali na časy, keď sa v každom dome na dedine chovalo prasiatko. O 15:00 hodine začal fašiangový program, Z masiek sa tešili deti, ale aj dospelí Prasiatko je pripravené... Na zabíjačkových špecialitách si všetci dobre pochutnali... ktorý slávnostne otvoril starosta Mgr. Pavol k a následne vystúpila folklórna skupina Dolina, spevácka skupina Čajkovianka a domáca spevácka skupina Radosť. Po vystúpení sa začali podávať tradičné zabíjačkové špeciality na ktorých si pochutili mnohí obyvatelia, ale aj návštevníci obce. Všetky lahôdky, ako pečené mäso, klobásy, hurky, kašu, kapustnicu mohli zapiť dobrým Novodedinským vínkom. V tejto príjemnej atmosfére sa fašiangová veselica preniesla až do neskorých večerných hodín. Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí sa postarali o to, aby fašiangy mali dôstojný priebeh: TOSTAV, s.r.o. Peter Šebo-Hronfruct Ing. Ján Jelen Ing. Patrik Bob-Techmont Mochovce Jozef Palkovič - SHR Tak ako sa patrí na konci fašiangov sme sa rozlúčili aj s basou v podaní súboru Čajkovianka

2 2 NOVODEDINKY Z rokovania obecného zastupiteľstva Z rokovania obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo v Novej Dedine dňa 9. januára 2015 A. vzalo na vedomie 1. Určenie zapisovateľa p. Máriu Bôbovú, overovateľov zápisnice Ing. Jána Valentíka a Jána Mäsiara, poslancov OZ 2. Doplnenie bodov programu rokovania o body č. 7. Správa kontrolóra obce, č. 8 Vyhodnotenie činnosti kontrolóra obce za II. Polrok 2014, bod č. 9 Plán kontrol kontrolóra obce na I. polrok 2015, bod č Žiadosť obce o dotáciu zo ŠFRB na novostavbu 8 nájomných bytov, bod č. 13. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi TOSTAV s.r.o. a Obcou, bod. č. 14. Schválenie prijatia bankovej záruky Prima banky Slovensko, a.s. k dotácii zo ŠFRB, bod č. 15. Schválenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve obce parc.č. 30/3, 31/14, 31/1, 31/15, bod č. 16. Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie pre obec a MŠ 3. Voľbu návrhovej komisie Ing. Annu Pastierovú a Petra Titurusa, poslancov OZ 4. Kontrolu plnenia uznesení 5. Interpelácie poslancov OZ 6. Návrh plánu kultúrnospoločenských akcií na rok Plán zasadnutí OZ na rok Správu kontrolóra obce z vykonanej kontroly 9. Vyhodnotenie činnosti kontrolóra obce za II. Polrok Plán kontrol kontrolóra obce na I. polrok Návrh zloženia komisie na kontrolu činností, zamestnaní, funkcií a majetkových pomerov starostu obce, podľa z.č. 357/2004 Z.z. Čl. 7 ods Úpravu návrhu rozpočtu pre rok Žiadosť obce o dotáciu zo ŠFRB na Novostavbu 8 nájomných bytov a Vybudovanie technickej vybavenosti k nájomným bytom Novostavba 8 bytových jednotiek 14. Schválenie prijatia bankovej záruky Prima banky Slovensko, a.s. k dotácii zo ŠFRB 15. Návrh na zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve obce Parcelné číslo Register KN LV č. Výmera v m2 30/3 C /1 C /14 C /15 C Druh pozemku Katastrálne územie Obec Okres v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 Bratislava 16. Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie pre obec a MŠ 17. Správu zo zasadnutia finančnej komisie 18. Doplnenie členov do ekonomickej komisie a do komisie pre kultúru, životné prostredie, školstvo a šport 19. Informáciu starostu obce o doplnení do plánu KSA na rok 2015 akciu na január 2015 Pochovávanie basy 20. Žiadosť Športovo streleckého klubu o finančný príspevok 21. Diskusné príspevky 22. Návrh na uznesenie B. schválilo 1. Overovateľov zápisnice Ing. Jána Valentíka a Jána Mäsiara, poslancov OZ 2. Návrhovú a volebnú komisiu Ing. Annu Pastierovú a Petra Titurusa, poslancov OZ; 3. Program rokovania OZ a jeho doplnenie o body č. 7. Správa kontrolóra obce, č. 8 Vyhodnotenie činnosti kontrolóra obce za II. Polrok 2014, bod č. 9 Plán kontrol kontrolóra obce na I. polrok 2015, bod č Žiadosť obce o dotáciu zo ŠFRB na novostavbu 8 nájomných bytov, bod č. 13. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi TOSTAV s.r.o. a Obcou, bod. č. 14. Schválenie prijatia bankovej záruky Prima banky Slovensko, a.s. k dotácii zo ŠFRB, bod č. 15. Schválenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve obce parc.č. 30/3, 31/14, 31/1, 31/15, bod č. 16. Návrh na zriadenie inventarizačnej komisie pre obec a MŠ; 4. Plán Kultúrno spoločenských akcií na rok 2015; 5. Plán Zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015; 6. Plán kontrol kontrolóra obce na I. polrok 2015; 7. Komisiu na kontrolu činností, zamestnaní, funkcií a majetkových pomerov starostu obce, podľa z.č. 357/2004 Z.z. Čl. 7 ods. 5 v zložení : Ing. Ján Valentík,Branislav Juroško a Ján Mäsiar, poslanci OZ; 8. Úpravu návrhu rozpočtu pre rok 2015, tak ako je zapracovaný v návrhu: 9. Žiadosť obce o dotáciu zo ŠFRB na Novostavbu 8 nájomných bytov a Vybudovanie technickej vybavenosti k nájomným bytom Novostavba 8 bytových jednotiek. A: záväzok obce, že obec bude vyčleňovať v budúcich rokoch finančné prostriedky v rozpočte obce a zabezpečí splácanie poskytnutého úveru počas celej doby splatnosti, a v príslušnom rozpočtovom roku vyčlení minimálne 3 splátky úveru pre ŠFRB, B: zapracovanie splátok úveru zo ŠFRB do rozpočtu počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB. 10. Prijatie bankovej záruky vo výške ,00 EUR poskytnutej zo strany Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej mandátnej zmluve na účely zabezpečenia v prospech ŠFRB počas výstavby nájomných bytov. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatej bankovej záruky; 11. Zriadenie vecného bremena k pozemkom vo vlastníctve obce Parcelné číslo Register KN LV č. Výmera v m2 30/3 C /1 C /14 C /15 C Druh pozemku Katastrálne územie Obec Okres v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 Bratislava, pričom vecné bremeno bude spočívať v práve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ako oprávneného z vecného bremena: zriadiť a uložiť elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej sústavy, vrátane rozvodov elektrických vedení a prípojok a iných stavieb súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len elektroenergetické stavby ),a vykonávať vlastnícke práva spojené s elektroenergetickými stavbami, t. j. užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneného a ním povereným osobám, a v povinnosti Obce, ako povinného z vecného bremena, strpieť uloženie elektroenergetických

3 NOVODEDINKY 3 stavieb a obmedzenia súvisiace s výkonom vlastnícke práva spojeného s elektroenergetickými stavbami ako aj nútené obmedzenie užívania zaťaženej nehnuteľnosti v ochrannom pásme elektroenergetickej stavby podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, a v súlade s STN. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú a bezodplatne. 12. Zriadenie inventarizačnej komisie pre obecný úrad v zložení: Ing. Ján Valentík, Elena Kasanová a Ing. Ján Jelen, pre materskú školu v zložení: RNDr. Mária Biela, Alžbeta Anyalaiová, Jozef Mäsiar 13. Doplnenie členky ekonomickej komisie Boženy Pánikovej a doplnenie člena komisie kultúry, životného prostredia, školstva a športu Jozefa Bajana C. Súhlasilo 1. s investičným zámerom realizácia stavby : Novostavba 8 bytových jednotiek, 2. so spôsobom financovania: - úver zo ŠFRB 60% - dotácia z MDVRR SR 40% - zvyšok z vlastných zdrojov 3. s predložením žiadosti na ŠFRB o úver, 4. s predložením žiadosti na MDVRR SR o dotáciu, 5. súhlasí a určuje spôsob zabezpečenia záväzku bankovou zárukou z banky PRIMA Banka Slovensko a.s. Súhlasilo s prijatím záväzku 1. dodržať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru najmenej však po dobu 30 rokov, 2. zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech ŠFRB 3. zriadiť záložné právo na nájomné byty v prospech MD- VRR SR, 4. dodržať pri prenájme ustanovenia 22 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a požiadavky zákona č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 5. s vyčlenením finančných prostriedkov na splátky úveru vo výdavkovej časti rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB D. doporučilo 1. starostovi obce - Žiadosť o finančný príspevok pre Strelecký klub presunúť na rokovanie OZ, keď budú skompletizované aj ostatné žiadosti od spoločenských organizácií; - zaoberať sa návrhmi a pripomienkami, ktoré predložila ekonomická komisia; - zaoberať sa diskusnými príspevkami obyvateľov: Štefan Kycka prehodnotiť obnovenie diskusného fóra na webovej stránke obce, Pavol Šebo riešiť zaplavovanie ulice úpravou jarkov za starou poštou, Lukáč Pastier zaoberať sa opravou cesty na starej Opatovej, Jozef Števko prehodnotiť výstavbu prístrešku na Kamenci, opravu ciest po obci 2. predsedom komisií z volať zasadnutia komisií a spracovať plán aktivít pre odstraňovanie nedostatkov a havarijných stavov O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t vo v Novej Dedine na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa A. vzalo na vedomie 1. Určenie zapisovateľa p. Máriu Bôbovú 2. Overovateľov zápisnice Jána Mäsiara a Jozefa Mäsiara, poslancov OZ 3. Voľbu návrhovej komisie Petra Titurusa a RNDr. Máriu Bielu, poslancov OZ 4. Návrh na zmenu ručenia výstavby 8 nájomných bytov nehnuteľnosťou základnej školy parc. č. 42/1, k.ú., LV č Návrh na uznesenie B. schválilo 1. Overovateľov zápisnice Jána Mäsiara a Jozefa Mäsiara, poslancov OZ 2. Návrhovú a volebnú komisiu Petra Titurusa a RNDr. Máriu Bielu, poslancov OZ; 3. Program rokovania OZ ; C. súhlasilo a určilo spôsob zabezpečenia záväzku nehnuteľnosťou základnej školy, parc. č. 42/1, k.ú., LV č. 1 Obecné zastupiteľstvo v Novej Dedine na svojom riadnom zasadnutí dňa A. vzalo na vedomie 1. Určenie zapisovateľa p. Máriu Bôbovú, overovateľov zápisnice Branislava Juroška a Petra Titurusa, poslancov OZ 2 Doplnenie bodov programu rokovania o body č. 17. Žiadosť o prenájom obecných priestorov Športovo strelecký klub a bod č. 18. Žiadosť o prenájom obecných priestorov Petra Pastierová, Pukanec Záhradná Voľbu návrhovej komisie RNDr. Máriu Bielu a Ing. Jána Valentíka, poslancov OZ 5. Kontrolu plnenia uznesení 6. Interpelácie poslancov OZ 7. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 8. Návrh na schválenie Štatútu obce 9. Návrh na schválenie Organizačného poriadku 10. Návrh na schválenie Pracovného poriadku 11. Návrh na schválenie Zmluvy o nebytových priestorov pre MUDr. Evu Suchú, všeobecnú lekárku 12. Návrh na schválenie dotácie z rozpočtu obce pre spoločenské organizácie 13. Správu stavebnej komisie zo svojho zasadnutia 14. Správu komisie pre kultúru, životné prostredie, školstvo a šport zo svojho zasadnutia 15. Návrh na schválenie Zásad pre hospodárenie s majetkom obce na rok Návrh Dodatku č. 6 k VZN č. 1/Š/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení 17. Návrh na schválenie výšky členského príspevku do OZ Tekov - Hont 18. Žiadosť Športovo streleckého klubu o prenájom obecných priestorov 19. Žiadosť Petry Pastierovej, Pukanec Záhradná 22 o prenájom obecných priestorov 20. Informácia o stave a nakladaní s TKO za rok Diskusné príspevky 22. Návrh na uznesenie B. schválilo 1. Overovateľov zápisnice Branislava Juroška a Petra Titurusa, poslancov OZ 2. Návrhovú a volebnú komisiu RNDr. Máriu Bielu a Ing. Jána Valentíka, poslancov OZ; 3. Program rokovania OZ a jeho doplnenie o body č. 17. Žiadosť o prenájom obecných priestorov Športovo strelecký klub a bod č. 18. Žiadosť o prenájom obecných priestorov Petra Pastierová, Pukanec Záhradná 22; 4. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Novej Dedine; 5. Štatút obce ; 6. Organizačný poriadok; 7. Pracovný poriadok; 8. Zmluvu o nájme nebytových priestorov pre nájomcu ES MEDI- CAL, s.r.o. so sídlom 126 zastúpenú MUDr. Evou Suchou konateľkou o celkovej ploche 47,00 m² nasledovne: ambulančné priestory 8,30 /m² x 33 m² = 273,90, čakáreň - 8,30 / m² x 14 m² = 116,20, Spolu: 47 m² = 390,10 ; 9. Dodatok č. 6 k VZN č. 1/Š/ 2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa MŠ a školských zariadení; 10. Členský príspevok do OZ Tekov Hont vo výške 630,- ; 11. Žiadosť Športovo streleckého klubu o prenájom priestorov v budove telocvične nasledovne o výmere 9 m²; 12. Žiadosť Petry Pastierovej, bytom Pukanec Záhradná 22 o prenájom nebytových priestorov v priestoroch OZS za účelom pedikérskych služieb s účinnosťou od apríla 2015 nasledovne: nebytové priestory pedikérska miestnosť 13,28 /m² x 7,14 m² = 94,81, WC 13,28 /m² x 1,62 m² = 21,51, spolu: 8,76 m² = 116,32 ; C. doporučilo 1. Starostovi obce vypracovať rozdelenie obce na poslanecké obvody; v spolupráci s ekonomickou komisiou vypracovať a predložiťna schválenie Zásady pre hospodárenie s majetkom obce na rok 2015 žiadosti spoločenských organizácií o dotácie z rozpočtu obce presunúť na budúce rokovanie OZ ; vyzvať Iva Gubalu, zástupcu TJ Slovan Hron, klub rýchlostnej kanoistiky o preukázanie odbornej spôsobilostia odborného dozoru k zúčastneným deťom, ktoré sa prihlásia do tábora ; v spolupráci s komisiou verejného poriadku riešiť problém túlavých psov upozornením majiteľov a následne pri neuposlúchnutívyrubením pokuty; D. Uložilo Stavebnej komisii preveriť stav školských budov od dvora p. Milana Uhnáka

4 4 NOVODEDINKY Udalosti v skratke sa konala schôdza správnej rady Združenia obcí pre separovaný zber Tatiar, na ktorom sa riaditeľka združenia vzdala funkcie, za novú riaditeľku združenia bola dňa zvolená PhDr. Janette Brnáková; sa konalo Valné zasadnutie Pod Slovenskou bránou, kde členovia odsúhlasili zmenu názvu združenia na Tekov Hont a náš starosta bol zvolený do predsedníctva organizácie; Na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach sa konalo pracovné stretnutie s primátormi a starostami obcí okresu. Cieľom stretnutia bolo informovať o aktivácii a podpore udržiavania pracovných návykov občanov v hmotnej núdzi; na SOÚ sa riešilo priestupkové konanie ohľadom nadobudnutia platnosti búracieho povolenia ; sa konal Rodičovský ples, kde obec prispela do tomboly hodnotnými cenami; sa konalo stretnutie s firmou EKOFORM o vypracovanie cenovej ponuky k odvodneniu cesty a jarkov v Gondove smerom na Žuhračku; sa organizovalo Regionálne združenie miest a obcí kde prítomní boli informovaní o elektronickom trhovisku, ktoré je povinné pre všetky obce od ; odovzdali sme všetku potrebnú dokumentáciu k žiadosti na Environmentálny fond ohľadne kanalizácie; sa konalo pracovné stretnutie s nájomníkmi z bytoviek č. 612 a 613; sa konalo pracovné stretnutie so starostami Čajkova, Hronských Kosíh, Podlužian a Novej Dediny v Západoslovenskej Vodárenskej spoločnosti, ohľadom nadmerného zvozu odpadových vôd do čističky v Podlužanoch. Pani riaditeľka ZVS Ing. Zuzana Trnková nás oboznámila, že čistička v Podlužanoch nestíha enormný nápor zvozu odpadových vôd z dotknutých obcí a v budúcnosti možno bude nútená zakázať vypúšťať odpadové vody do čističky v Podlužanoch, lebo to čistička z technických príčin nezvláda. Vyzvala okolité obce, ktoré majú už hotovú kanalizáciu, aby mobilizovali občanov a napojili sa na ňu, čo im aj zákon prikazuje. Treba si uvedomiť, že okolité obce sú vlastníkmi čističky čo naša obec nie je. Technik z vodárenskej spoločnosti pripomenul, že keď sa napoja na kanalizáciu obce Podlužany, Kosihy, Čajkov aj tak bude nutné rozšíriť kapacitu čističky minimálne o časť strojovne; opravili sme havarijný stav steny v budove zdravotného strediska v priestoroch ambulancie MUDr. Suchej; sa starosta obce zúčastnil rodičovského združenia v materskej škole, kde prítomných informoval o pripravovaných projektoch a akciách pre naše deti; firma EKOFORM bola zamerať a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie odvodnenia pred domom p. L. Pastiera a odvodnenie ulice od p. P. Šebu po M. Selku; sa starosta obce zúčastnil pracovného stretnutia v Banskej Bystrici s Ing. Miklošovičovou ohľadom preplatenia prác na verejnom osvetlení; starosta obce sa zúčastnil na Mestskom úrade v Nitre na Prvej etape aplikácie elektronického trhoviska; sa konala odborná príprava CO starostov obcí a primátorov miest na Okresnom úrade v Leviciach;; sa starosta zúčastnil pracovného stretnutia OZ Tekov Hont na Santovke; sa konalo pracovné stretnutie nájomníkov bytov č. 612 a 613; OZNAMY Záujemcovia, ktorí by chceli bezplatne inzerovať v Novodedinkách nech svoje požiadavky posielajú na starostu: Lístky na nádoby na odpad sa rušia. Pracovníci Tatiaru, ktorí nám zabezpečujú odvoz komunálneho odpadu majú zoznam občanov, ktorí vyplatili poplatky za komunálny odpad a na základe zoznamu Vám odvezú odpad. Nepoužité lístky nemusíte odovzdať na Obecný úrad. Zároveň vyzývame tých občanov, ktorí nemajú ešte vyplatený poplatok za TKO, aby tak čo najskôr urobili, v opačnom prípade Vám odpad nebude vyvezený. Vyzývame všetkých občanov, aby zabezpečili svoje obydlia tak, aby sa ich pes netúlal po obci a tým ohrozoval zdravie a bezpečnosť ostatných občanov. Každý chovateľ je povinný podľa Zákona o veterinárnej starostlivosti č. 488/2002 Z. z. každoročne zaočkovať psa proti besnote! V prípade, ak pes nebol vakcinovaný a pohryzie človeka, chovateľ sa dopustil priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, keďže inému z nedbanlivosti ublížil na zdraví. Pokuta za priestupok, bolestné a ochranná vakcinácia človeka proti besnote potom stojí viac ako 331,94. Priestupku sa tiež dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za priestupok možno uložiť blokovú pokutu. MAŤ PSA = MAŤ AJ ZODPOVEDNOSŤ ZA PSA! Obec ponúka priestory na prenájom v budove bývalej knižnice. Záujemcovia sa môžu hlásiť u starostu obce. Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom detí predškolského veku, že od: do: prebieha ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2015/2016 Zápis detí je možné vykonať denne od 6.30 do hod. v materskej škole. Podmienky prijatia: 1. vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do MŠ (prihlášku obdržíte v materskej škole), 2. občiansky preukaz, 3. prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 4. deti po dovŕšení 2,5 roka veku sa prijímajú iba výnimočne, ak to umožní kapacita školy Deti je možné prihlásiť do krúžkov ( spravidla od 4 rokov) : pohybový / výber detí / výtvarný / výber detí / anglický jazyk Projekty školy Environmentálna výchova Škola podporujúca zdravie s certifikátom Evička nám ochorela-poskytovanie 1.pomoci, Ochrana zdravia Bezpečko na ceste Ďalej ponúkame Modernú softvérovú výučbu detské edukačné programy na Pc a Interaktívnej tabuli a iné zaujímavé školské i mimoškolské aktivity podľa Školského vzdelávacieho programu Zvedavé lienky.

5 NOVODEDINKY 5 Denný stacionár pre dospelých Denný stacionár pre dospelých /DS/ - je sociálne zariadenie určené našim dôchodcom v obci, teda všetkým ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na sociálnu pomoc, alebo sa cítia osamelí, chýba im kontakt so seberovnými ľuďmi, priateľmi v spoločnosti s ktorými by trávili voľný čas. Zariadenie DS sa nachádza v časti obce Gondovo, v susedstve kostola Povýšenia sv. Kríža, v zrekonštruovanej budove / kedysi MŠ/ jej prízemnej časti sa nachádza naše zariadenie DS. Veľkou mierou o vybudovanie zariadenia sa pričinil bývalý starosta obce pán Peter Titurus, ktorý vďaka svojej citlivej a empatickej povahe jemu vlastnej, vo svojich pracovných plánoch vždy myslel aj na našich seniorov. Patrí mu za to uznanie a vďaka. Zariadenie bolo otvorené Vo svojom nástupcovi terajšom starostovi obce Mgr. Pavlovi kovi našiel svojho pokračovateľa, ktorý sa tiež stotožňuje s počiatočnou myšlienkou byť nápomocný aj tejto seniorskej skupine našich spoluobčanov. V spolupráci so sociálnou pracovníčkou zariadenia DS bol vypracovaný plán činnosti tak, aby čo najefektívnejšie pokryl potreby klientov zariadenia. Čo Vám môže zariadenie DS ponúknuť? Obed obedové menu - možnosť výberu z 5 druhov jedál / aj diétne stravovanie/ v cene 2, 80 platí klient /obed = polievka, hlavné jedlo, šalát obec prispieva dôchodcom 0, 50 centov/1obed Voľno-časové aktivity podľa vlastného výberu / stolové hry, sledovanie TV, čítanie, posedenie v besiedke na dvore parkovej časti DS s malým občerstvením, oddych na lôžku. poplatok = 0,30 centov / deň Terénne sociálne služby / na základe odkázanosti na soc. službu/ donesenie nákupu, liekov, vybavenie poštových a úradných záležitostí v obci... a ďalšie podľa potreby klienta Tieto služby môžete využívať každodenne, ale od 1. apríla každú STREDU, ak sa nahlásite deň vopred na tel. čislo: 036 / alebo , Vás obecné auto odvezie do zariadenia po ôsmej hodine ráno a zabezpečí Vám aj odvoz. Do budúcna plánujeme v DS aj stretnutia s vdp. farárom Mgr. Jozefom Bajanom spojené so sv. spoveďou a potrebným duchovným obohatením /stretnutia budú oznamované po nedeľných sv. omšiach v oboch kostoloch / Vážení seniori, páni a dámy radi sme Vás oboznámili s tým, čo pre Vás plánujeme, ako sa s Vami stretávať. Hovorí sa že najhoršia je samota, ale ak sme dvaja už nikto z nás nie je sám. Skúsme to teda spolu aby naša práca dávala zmysel vážmu životu. sociálna pracovníčka DS Ľubica Mäsiarová Čo nám lekári nehovoria Dnes a denne sa môžeme dočítať, že je treba piť nealkoholické nápoje v množstve najmenej 2 a viac litrov za deň. Čím viac, tým údajne lepšie. Už od konca 70. rokov minulého storočia je ale v lekárskych kruhoch dobre známym faktom, že ľudské ľadviny sú zo svojej podstaty projektované na cca litrov prijatej tekutiny. Priemerne to vychádza na 1,36 litrov tekutín denne. Čokoľvek nad toto množstvo znamená skrátenie ich životnosti. Nie je treba hlbokých lekárskych znalostí, aby nám to bolo jasné človek od počiatku svojej existencie nemal neustále k dispozícii hrnček s čajom na stole či sladkú limonádu v chladničke. Pil, keď mal príležitosť. Tak sa vyvinulo i jeho vodné hospodárstvo. V posledných dekádach však ľudstvo svoje ľadviny sústavne preťa- žuje, a tak sme svedkami rastúceho počtu obyvateľov planéty, ktorí v staršom veku riešia problém so zlyhaním tohto životne dôležitého orgánu. Ešte horšie je však keď sa zamýšľame nad tým, prečo nám nie sú tieto podstatné informácie dostupné. Nápojový priemysel je obrovský biznis. Denne sú vypité tisíce hektolitrov sladených a presladených limonád, ktoré sú predávané s 300%nou maržou. Pre veľké zisky tohto odvetvia nie je žiadny problém zaplatiť si štúdiá o prospešnosti konzumácie nápojov, naopak o riziku zubného kazu zaryto mlčia. Rovnako tak pod pokrievkou udržujú informácie o rizikách nadmerného pitia. Nebuďme preto len stádom oviec, ktoré si nechá diktovať čo piť a v akom množstve. Pime tak, ako nám to príroda hovorí už po tisíc rokov. Malý citrónový - cesnakový zázrak Suroviny: 5 ks celých citrónov 30 strúčkov cesnaku 1 l vody Postup prípravy receptu Citróny umyjeme v horúcej vode a nakrájame ich na malé kúsky. Cesnak olúpeme a nakrájame na polovice. Všetko dohromady rozmixujeme na kašu. Tú nalejeme do vody a necháme prejsť varom. Hneď odstavíme. Precedíme (prepasírujeme) cez sitko a nalejeme do fľaše. Skladujeme na chladnom mieste, najlepšie v chladničke. Užívanie: Pijeme denne 2 cl pred jedlom (t. j. 1 malý štamperlík). Buď ráno pred raňajkami alebo pred obedom. Túto lacnú a neškodnú liečivú kúru, by mal človek zopakovať každý rok. Zápach cesnaku nie je vôbec cítiť. Účinok citrónu s cesnakom sa prejaví naplno. Odstraňuje to vápnik a tuk usadený v tele a v cievach. Posilňuje srdce, pravuje tlak. Po 3 týždňoch pitia pocítite v tele príjemné omladenie. Zvápenatenie a vedľajšie príznaky ako je zhoršený zrak alebo sluchové potiaže sa postupne zmenšujú a odchádzajú. Po 3 týždňoch užívania by mal človek kúru na 8 dní prerušiť a potom zase o 3 týždne pokračovať. Potom sa dostaví prenikavý úspech. Človek môže zase dobre spať a nemusí v noci behať na záchod. Vápnik sa rozpustil. Užíva sa ako prevencia proti rakovine štítnej žľazy. Výsledky sú vynikajúce. Jedna pani sa vyhla operácii srdca, pretože tuk a vápnik v cievach sa po kúre rozpustil. Liek sa taktiež osvedčil pri vypadávaní zubov -paradentóze. Stagnujete v práci? Chcete zmeniť zamestnanie, lepšie využiť svoje zručnosti, doplniť si kvalifikáciu alebo získať úplne novú? Využite zaujímavú ponuku bezplatného vzdelávania a kariérneho poradenstva, ktoré realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV). Možno si neviete nájsť dobrú prácu so svojim terajším vzdelaním. Zmeňte si kvalifikáciu! Skúste to ako cukrárka, kuchárka, kozmetička, someliér, stolár, zvárač, nastavovač CNC strojov, inštalatér, murár... Je pripravených 40 akreditovaných vzdelávacích programov z týchto odvetví: Strojárstvo, Automobilový priemysel, Remeslá a služby, Ťažba a úprava surovín, Hutníctvo, Poľnohospodárstvo, Drevospracujúci priemysel, Papiernictvo, Stavebníctvo, Elektrotechnika, ktoré umožňujú rozšíriť Vašu kvalifikáciu. Okrem toho môžete absolvovať ďalšie poradenstvo a vzdelávanie k rozvoju kľúčových životných zručností, ktoré pomôžu Vášmu kariérnemu rozvoju (komunikačné a prezentačné zručnosti, zvládanie stresu, timemanagment, IT zručnosti a pod.) Vzdelávanie sa realizuje v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, ktorého cieľom je zvýšiť účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní a poradenstve. Do septembra 2015 je financované z prostriedkov Európskej únie a teda pre záujemcov bezplatné. Podmienkou je, že záujemca musí byť zamestnaný, príp. SZČO. Viac informácií získate v Poradenskom centre pre dospelých v Leviciach (Záhradná 4, denne Po-Pi, hod., tel.č.: , mail: Využite výbornú príležitosť! Zmeňte svoj pracovný život!

6 6 NOVODEDINKY Deň otvorených dverí v Cirkevnej základnej škole sv. Pavla - Pre širokú verejnosť a hlavne pre našich budúcich prváčikov a ich rodičov sme zorganizovali Deň otvorených dverí, ktorý mal predvianočnú atmosféru. Učitelia spolu so žiakmi vyzdobili školu, ktorá dýchala čarom Vianoc. Už vo vchode do budovy vítali návštevníkov žiaci našej školy v rozprávkových kostýmoch. V školskej kaplnke všetkých prítomných privítala riaditeľka školy Mgr. Ľubica Halabuková. V prvom ročníku si rodičia s deťmi pozreli otvorenú hodinu, ktorú viedla Mgr. V. Maľová, vyučujúca v prvom ročníku. Žiaci druhej a tretej triedy pod vedením Mgr. E. G a ž o v e j s i pripravili prácu s interaktívnou tabuľou. Ukázali, ako s ňou pracujú na hodinách geometrie, anglického jazyka, slovenského jazyka a na ostatných predm e toch. Pa n i učiteľka Mgr. M. Guťanová pre deti pripravila zaujímavý chemický pokus vo fyzikálno-chemickej učebni. Deťom sa veľmi páčil školský klub detí, kde im pani vychovávateľka M. Čechová umožnila zahrať sa so spoločenskými hrami a inými hračkami. No snáď najväčším zážitkom pre deti boli tvorivé dielne, kde pod vedením pani učiteľky Mgr. E. Korenyovzskej a pani učiteľky Mgr. D. Valachovej si samy zhotovili náramky, korálky, z farebného papiera vys t r i h o v a l i a nalepovali vianočné stromčeky, ozdoby, vkusne si peknými nálepkami obliepali drevenú šperkovnicu a vyrobili si veľa iných výrobkov, ktoré si ako darček odniesli na pamiatku domov. Pokiaľ deti s veľkou chuťou tvorili, rodičia si mohli pozrieť premietnuté záznamy zo života našej školy. Mgr. V. Maľová Zápis do 1. ročníka Deti, ktorým sa v našej škole páčilo, sa v sprievode svojich rodičov prišli 4. februára zapísať do 1. ročníka. Zápis viedli pani učiteľky Maľová a Gažová. Deti prišli do školy veľmi dobre pripravené. Poznali farby, geometrické tvary, vedeli napočítať do desať, poznali domáce a lesné zvieratká, vedeli roztriediť ovocie a zeleninu. Povedali peknú básničku a tie smelšie nám aj zaspievali. Zapísali sme osem budúcich prváčikov, na ktorých sa všetci už veľmi tešíme. Pán starosta Mgr. Pavol k prispel budúcim prváčikom na nákup pomôcok do 1. ročníka v hodnote 100, za čo mu patrí poďakovanie. Mgr. V. Maľová Beseda s policajtom, záchranárom a odborníkom na komunikáciu Vďaka Regionálnemu osvetovému stredisku v Leviciach sme mohli na našej škole privítať trojicu odborníkov, ktorí mali pre žiakov pripravené zaujímavé témy: policajt rozprával deťom o problematike šikana a trestná zodpovednosť, mladý dobrovoľník Červeného kríža vysvetľoval deťom aj na praktických ukážkach, ako poskytnúť prvú pomoc a pani učiteľka z gymnázia sa venovala aktivitám na pomoc pri riešení konfliktov. Všetky tri skupiny detí si zo stretnutia odniesli veľa zaujímavých podnetov, pretože prizvaní odborníci čerpali predovšetkým zo svojej každodennej praxe. Pani učiteľka sa venovala triede v V. ročníku, deti rozoberali konfliktné situácie, rozprávali sa o svojich skúsenostiach zo života, robili aktivity na posilnenie komunikácie medzi sebou navzájom a hrali sa rôzne hry na vyjadrovanie svojich emócií a rozvoj vzťahov. Žiakov takáto hodina veľmi zaujala, hodnotili ju veľmi dobre a zdá sa, že atmosféra v triede medzi spolužiakmi sa aj vďaka tejto návšteve zlepšila. Vo vyšších ročníkoch privítali policajta, ktorý formou prezentácie a krátkych videí vysvetľoval žiakom, čo je to trestný čin, od akého veku a v akom rozsahu sú maloletí, resp. ich zákonní zástupcovia právne postihnuteľní za vykonaný skutok. Niektorí žiaci sa čudovali, že aj nedovolené požičanie cudzej veci v škole pravítka, pera, kružidla, je vlastne niečo iné, než to cítia oni. Pojmy ako ohováranie, krivé obvinenie, šikanovanie, vysmievanie sa... mnohé možno každý deň vidieť vo svojom okolí a je dobré vedieť, ako sa treba v takej chvíli zachovať. Pre našich žiakov boli tieto prednášky veľkým prínosom a už teraz rozmýšľame, aké témy besied zvolíme na budúci školský rok. Mgr. Miriam Guťanová

7 NOVODEDINKY 7 O stratenom medvedíkovi Ľadový medvedík sa narodil svojim rodičom v jednu zimnú noc na ľadovom klzisku v Severnom oceáne. Rodičia oco medveď a mama medvedica sa z neho veľmi tešili a dali mu meno Benjamín, lebo bol ich najmladším dieťatkom a malé ľadové medvieďatá boli veľmi vzácne, ba dokonca im hrozilo vyhynutie. Avšak v polárnej krajiny sa počasie veľmi rýchlo mení a tak sa krásna zimná noc s hviezdičkami na nebi môže zmeniť na ľadovú snehovú víchricu. Medvedík Beny keď prvýkrát otvoril oči na tomto svete, stihol ešte uvidieť na nebi Polárku, hviezdičku, ktorá všetkým polárnym zvieratkám ukazuje smer, kde je ich domov na severnom póle. Hneď potom sa však stalo niečo hrozné. Strašná snehová búrka, ktorá prišla rýchlo ako blesk z neba odlomil kus ľadového pobrežia, na ktorej sa tmolil malý Beny. Darmo sa rodičia snažili ho zachytiť, darmo na neho kričali nech za nimi skočí, veľké vlny odniesli kryhu s medvedíkom rýchlo preč a vrhli nešťastných rodičov na breh. Búrka trvala niekoľko dní a hnala Benyho na kryhe stále na juh. Medvedík prežil len preto, že sa kŕmil malými rybami, treskami, ktoré vlny vyhodili na jeho smutné plavidlo. Chýbalo mu však veľmi maminino mliečko a najmä pohladenie jej mäkkého kožúška. Už sa zdalo, že Beny svoje dobrodružstvo neprežije, lebo zima bola čoraz silnejšia. Beny už strácal všetky sily, zaspal veľmi tvrdým spánkom a vo sne sa mu zjavila jeho mamička, pohladila ho, ale vtedy sa stalo niečo strašné z ničoho nič sa za ňou vynorila strašná kosatka, schytila mamičku do zubatej papule a stiahla ju pod ľad do morskej hlbočiny. Vystrašený medvedík otvoril oči ale beda! Jeho kryhu čosi nadnášalo, búchalo do nej z mora, až sa vynorila taká istá kosatka ako v jeho sne a postupne odhrýzala z medvedíkovej kryhy, aby ho stiahla naozaj do mora... Už sa zdalo, že sa to morskej príšere podarí, keď zaznelo silné trúbenie až strašný rev a kryhu osvietilo silné svetlo. Medvedík len zbadal, že sa z tmy vynára ešte väčšia a hroznejšia príšera ako kosatka a od strachu odpadol. Bola to veľrybárska loď, ktorá chcela uloviť kosatku ale keď námorníci zbadali chlpatého stroskotanca zasvietili na neho, kosatka sa zľakla a ušla. Keď sa Beny prebral po niekoľkých dňoch, dlho nevedel, kde je: prvé čo zbadal boli zvláštne bytosti, ktoré sa smiešne pohybovali na zadných labách, hovorili zvláštnou rečou a naviac medvedík nechápal, ako môžu žiť bez kožušiny s holou kožou a nezamrznú... Medvedík bol taký smutný a bojazlivý, že odmietal čokoľvek jesť, chradol a trápil sa v kúte. Po nejakom čase sa príšera zastavila a vypľula Benyho na akýsi čudný breh, kde nebol sneh, strašne to tam hučalo a smrdelo a pobehovalo tam veľa tých čudných bytostí na dvoch nohách. Benyho v tesnej klietke doniesli do akéhosi čudného brlohu, kde ho položili do kúta. Bolo tam strašne horúco. Za chvíľu chlpatý zajatec začul smiech a dvierka mu otvorili malé rúčky. Zdvihli ho do vzduchu a pritlačili si Benyho k tvári. Bola to Gerda, kapitánova dcéra, ktorej chlpáča otec priniesol na rozveselenie, lebo už rok ležala jej mamička s ťažkou chorobou v nemocnici. Odvtedy bolo Gerde veľmi smutno a prvý krát sa zasmiala, keď zbadala svojho nového kamaráta v klietke. Vyrástlo medzi nimi silné priateľstvo. Medvedík vždy čakal Gerdu, keď prišla zo školy, spolu sa hrali, jedli, kúpali a prežívali rôzne veselé dobrodružstvá. Gerda však mala jednu veľkú túžbu ísť s ockom na veľkú plavbu na severný pól. Ocko kapitán to dlho odmietal, pretože to bolo nebezpečné a on sa veľmi bál, že o jedinú dcérku príde. Keď však Gerda ochorela na silný kašeľ, lekár jej doporučil, aby šla na dlhší čas na more, že jej slaný vzduch môže pomôcť vyzdravieť sa. Až potom ocko dovolil, ale nechcel zobrať Benyho, Gerda však plakala dovtedy, kým aj to nedovolil. A tak plávali a plávali ďaleko na sever až jedného dňa začal byť Beny nervózny. Čosi cítil vo vzduchu, ňuchal a pobehoval po palube, nemohol spať a prestalo mu chutiť jesť jeho doterajšiu pochúťku psie granule. Sám nevedel čo sa deje a nevedela to ani Gerda. Až raz v noci sa Beny zobudil a vybehol ako námesačný na palubu. A tu zbadal niečo, čo mu všetko pripomenulo: ako blesk na nočnej oblohe zbadal Polárku. V tom okamihu si spomenul na svoj prvý domov, mamičkino pohladenie, chuť jej mliečka a vôňu tresky. Nič ho nemohlo zadržať a Beny skočil do mora. Potme plával ani sám nevedel prečo za Polárkou. Nerozumel tomu čo sa deje, lebo mal rád Gerdu i svoj nový domov, no niečo neznáme a neodolateľné ho ťahalo do mora. Po chvíli zbadal breh a na ňom sa niečo biele hýbalo... Ale veď... to je... veď to je mamička! A vedľa nej, to musí byť otecko, ktorý si ho už všimol! Keď si všetci padli do náručia, plakali od radosti a nevedeli sa nabažiť jeden druhého. Hneď dala stratenému navrátilcovi mamička napiť mlieka a ocko mu ulovil tresku, aby si začal cvičiť už aj svoje zúbky, ktoré bude čoskoro potrebovať pri love. Po dlhej radosti si však Beny na niečo spomenul. A čo Gerda? Nechcel aby bola smutná a odísť bez rozlúčky. Priplával preto ráno i s rodičmi k lodi a zamával smutnému dievčatku. Tá sa usmiala, utrela si slzičku a pochopila, že maci musel poslúchnuť svoj inštinkt. Kašeľ jej však prestal, ale najväčší šok prišiel až doma ich dom nebol smutný, tmavý a studený ako ho zanechali. Z vysvieteného okna im už z diaľky mávala vysmiata a uzdravená mamička, ktorú vyliečili a poslali domov z nemocnice. To bolo radosti! Presne tak ako keď sa domov k mamičke a ockovi vrátil Beny. A aby na seba nikdy nezabudli, každé prázdniny chodievala Gerda s ockom a mamičkou na polárnu plavbu za Benym, ktorý im vždy zamával z ľadového útesu. Po niekoľkých rokoch sa okolo neho začali tmoliť malé biele klbká jeho deti. Gerda bola spokojná, že Beny má svoju rodinku. A keď bola veľká, stala sa polárnou zoologičkou, ktorá sa stará o to, aby polárne zvieratká nevyhynuli. Podarilo sa jej dokonca presvedčiť ocka, nech prestane loviť v mori ryby a veľryby, aby mali medvede čo jesť a zachovala sa polárna príroda. To je však už iný príbeh... Lariska Marta Ľachká 3. roč. Sľúbili si vernosť Mária Jašeková a Branislav k Narodili sa Lucinka Mérésová dcéra Aleny a Martina Emka Maľová dcéra Michaely a Milana Sofinka Bednáriková dcéra Petry a Dušana Lukasko Harmady syn Evy a Radoslava Naši jubilanti občania, ktorí oslávili a oslávia jubileum v dobe od do Alena Dufeková 43 Vladimír Jakubík 271 Mária Jenovčíková 4 Ing. Jozef Rosenberg 357 Iveta Šálková 181 Anna Šebová 505 Ružena Šikeťová 134 Blažena Harmadyová 488 Magdaléna Hlôšková 141 Anton Jesenský 468 Jozef Maľa 148 Viliam Švec 71 Mária Šináková 183 Jozef k 346 RNDr. Ernest Tomasch 403 Opustili nás Mária Jakubíková r. Bajanová vo veku 93 rokov Helena Holečková r. Svetíková vo veku 71 rokov

8 8 NOVODEDINKY 1. ročník majstrovského futbalového turnaja DUKY CUP Dňa sa v našej telocvični konal 1. ročník majstrovského futbalového turnaja, ktorý v predvianočnom čase usporiadalo pohostinstvo,,u Dukyho. V zápasoch sa stretli 3 členné mužstvá, ktoré súťažili o víťazný putovný pohár. Výsledky turnaja boli nasledovné: 1. miesto: M. Kolár, R. Števko, P. Čecha 2. miesto: P. Selka, M. Čecha, D. Kozák 3. miesto: M. Hríbik, M. Varga, M. Mäsiar Ostatným mužstvám ale tiež nemožno uprieť snahu o víťazstvo, každý hral s plným nasadením. Všetky hráčske vášne sa upokojili po skončení turnaja pri dobrom guláši v bare,,u Dukyho. Dúfame, že sa hráči v takomto peknom počte stretnú aj o ďalší rok a,, DUKY CUP sa stane tradíciou. Termín turnaja snáď ulahodil aj manželkám a priateľkám našich súťažiacich, ktorí im aspoň nezavadzali pri vypekaní a chystaní na nadchádzajúce vianočné sviatky. Na záver patrí poďakovanie spoločnosti STAROPRAMEN a obci za skvelú spoluprácu a samozrejme všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili. Dovidenia o rok! Dušan Rusnaček P R O P O Z Í C I E 7.ročník Novodedinskej ligy v malokalibrovom benchreste Na finálovom kole sa strieľa 2-krát 25rán. Usporiadateľ: Športovo strelecký klub Dátum konania: 1.kolo kolo kolo Finále kolo Miesto konania: - strelnica Beňov vrch Štartovné: 3,00 (1,50 za každý ďalší štart) Riaditeľ súťaže: Štefan Kycka Časový rozpis: Ceny: 08:00-09:00 Prezentácia 09:00-09:20 1.zmena 10:30 10:50 4.zmena 09:30-09:50 2.zmena 11:00 11:20 5.zmena 10:00 10:20 3.zmena 11:30 11:50 6.zmena /Ďalšie zmeny podľa záujmu/ Súťažiaci na prvých troch miestach v základnej časti (1.-4.kolo) dostanú medailu a diplom. Súťažiaci na prvých troch miestach za celú ligu (1.-4.kolo + finále) dostanú športový pohár a diplom. Tajomník súťaže: Disciplína: Kategórie: Vzdialenosť: Martin Gregor Unlimited Muži, Ženy+Juniori Pre uznanie kategórie je potrebná účasť 3 osôb v danej kategórii. Pre uznanie kategórie Juniori musí mať strelec menej ako 21 rokov. 50 metrov Upozornenie: Poistenie: Informácie: Pre to, aby mohol byť súťažiaci hodnotený v celkovom poradí sa musí zúčastniť minimálne 2 kôl v základnej časti (1.-4. kolo)! Počas kola môže strelec odstrieľať maximálne 10 výsledkov. Súťaž nie je poistená. Štefan Kycka Martin Gregor Terče: V zmysle pravidiel streľby malokalibrového benchrestu, zverejnených na webovej stránke klubu Počet rán: N + 25 Hodnotenie: Do celkového hodnotenia sa započítavajú tri najlepšie výsledky z kola plus výsledok z finálového kola. Na finálovom kole sa strieľa 2-krát 25rán. Každý strelec potvrdzuje účasťou na súťaži svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 a v znení neskorších predpisov. Zároveň vyjadruje svoj súhlas so zverejnením výsledkov, fotografií a videozáznamov zo súťaže. V Novej Dedine 01.marca 2015 Štefan Kycka, v.r. Martin Gregor, v.r.

9 NOVODEDINKY 9 Športovo strelecký klub -1. Slovak benchrest club 2008 Kalendár streleckých podujatí v roku 2015 v Novej Dedine Február Vzduchovka Vzduchovka Marec 1.kolo Liga v malokalibrovom benchreste 1.kolo Liga v streľbe na kovové siluety Apríl 2.kolo Liga v malokalibrovom benchreste 2.kolo Liga v streľbe na kovové siluety Máj "100-Roční" Pištoľový trojboj Podujatie Január Trojkráľová vzduchovka Vzduchovka Jún 3.kolo Liga v malokalibrovom benchreste Júl Novodedinský Sniper 3.kolo Liga v streľbe na kovové siluety August 4.kolo Liga v malokalibrovom benchreste VII. ročník Jarmočný pohár September 4.kolo Liga v streľbe na kovové siluety Október Finále Liga v malokalibrovom benchreste Finále Liga v streľbe na kovové siluety November Pohár 17.novembra Vzduchovka December Mikulášska vzduchovka Vzduchovka Kat Disciplína Dátum Poriadateľ,miesto Kat P.č. Poz. bez Vz Ne - telocvičňa VP 1. bez Vz Ne - telocvičňa VP 2. bez Vz Ne - telocvičňa VP 3. bez Vz Ne - telocvičňa VP 4. M, Ž+J MaBr Ne - strelnica VP 5. Slov. liga bez MaPi Ne - strelnica VP 6. Slov. liga M, Ž+J MaBr Ne - strelnica VP 7. Slov. liga bez MaPi Ne - strelnica VP 8. Slov. liga bez MaPi, Re Ne - strelnica VP 9. bez MaPi Ne - strelnica VP 10. M, Ž+J MaBr Ne - strelnica VP 11. Slov. liga bez MaPu Ne - strelnica VP 12. bez MaPi Ne - strelnica VP 13. Slov. liga M, Ž+J MaBr Ne - strelnica VP 14. Slov. liga bez MaPi So - strelnica VP 15. bez MaPi Ne - strelnica VP 16. Slov. liga M, Ž+J MaBr Ne - strelnica VP 17. Slov. liga bez MaPi Ne - strelnica VP 18. Slov. liga bez MaBr Ne - strelnica VP 19. bez Vz Ne - telocvičňa VP 20. bez Vz Ne - telocvičňa VP 21. bez Vz Ne - telocvičňa VP 22. Vypracovali: Štefan KYCKA, , Martin GREGOR, , V Novej Dedine 21.decembra 2014

10 10 NOVODEDINKY KARNEVAL Obdobie medzi sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou všeobecne nazývame fašiangy. Je to obdobie zabíjačiek, masiek, karnevalov. Na tie posledné sa tešia hlavne deti, pretože rady skúšajú niečo nové a rady sa do nového obliekajú. Tento rok bol karneval o čosi bohatší, pretože ho spoločne oslávili deti z miestnej materskej škôlky a žiaci cirkevnej školy. Okolo 80 detí sa prezlieklo za víly, strigy, mačky, kovbojov, superhrdinov, Harry Poterov a mnoho ďalších iných masiek. No nedali sa zahanbiť ani najmladšie deti, ktoré dostatočne dopĺňali pestrofarebnú kulisu. Záštitu nad celou akciou prevzal starosta obce, Mgr. Pavol k. Štvorčlenná porota mala neľahkú úlohu vybrať desať,,najlepších masiek. Najlepších v úvo - dzovkách preto, lebo každý výber je vec názoru a vkusu. Pri oceňovaní nastala malá zmena, pretože víťazi si z pripravených cien mohli vybrať to, čo sa im páči. Keď že žiaci deviateho ročníka aj s triednou pani učiteľkou Mgr. Slávkou Pavlovou vytvorili hromadnú masku skupinu kovbojov, porota im udelila hromadnú sladkú cenu. Akoby toho všetkého ešte nebolo dosť, starosta obce tiež udelil tzv. cenu starostu, ktorú si odniesla maska lekára, pod ktorou sa skrýval Andrej Jakubík. Moderovaním celej akcie sa bravúrne zhostila vychovávateľka ŠKD Martina Čechová. Potom nasledovala voľná zábava, o ktorú sa postaral náš staronový diskdžokej Anton Jánošík. Vďaka za skvelú akciu! Deti už nervózne premýšľajú, do akej masky sa oblečú na budúci karneval. Mgr. Miroslav Slivka Malý skutok, veľká pomoc Odpad. Všetci vieme, aký je to celosvetový problém. Popri klasickom komunálnom odpade poznáme aj separovaný. Separovaný odpad vieme zrecyklovať, teda znovu použiť. Všeobecne sa zbiera starý papier, sklo, železo, plasty. Pri plastoch by som sa chcel trochu zastaviť. Súčasťou každej plastovej fľaše je vrchnák. A o ten práve ide! V Želiezovciach žije 8 ročný chlapec Peťko Šebeštín. Od narodenia je postihnutý detskou mozgovou obrnou. Nemôže chodiť, nehýbe rukami a vôbec neovláda svoje telo. Jeho mama ho musí obliekať, obúvať, nosiť ho na rukách. Napriek tomu je veľmi vnímavý a rád sa usmieva. Na liečenie potrebuje veľa peňazí, ktoré jeho mama nemá. Je ale jeden spôsob! Ak Peťko s mamičkou odovzdajú 5 ton - teda 5000 kilogramov vrchnákov z plastových PET fliaš spoločnosti EKO trade plus, získajú peniaze na liečbu. Deti našej cirkevnej školy budú zbierať tieto vrchnáky. Môžete im ich, aj vy, vážení občania, zbierať, alebo osobne priniesť do školy. Na konci školského roka chceme nazbierané vrchnáčiky odovzdať Petrovej mame. Prosíme teda všetkých obyvateľov Novej Dediny, aby neboli ľahostajní, ale aby malým skutkom pomohli k veľkej veci. K ZDRAVIU DIEŤAŤA! Mgr. Miroslav Slivka NOVODEDINKY dvojmesačník občanov obce Vydavateľ a adresa redakcie: Obecný úrad č. 125, tel.: 036/ , 036/ , fax: 036/ , Redaktori: Mária Bôbová, Helena Bednáriková, Peter Titurus. ISSN Evidenčné číslo: EV 3933/09, IČO Grafická úprava a tlač: SB PRESS, s.r.o., Továrenská 210, Tlmače. Redakcia nemôže overovať všetky údaje v príspevkoch, za pravdivosť, vecnú správnosť a pôvodnosť príspevku zodpovedá pisateľ. Uverejňujeme aj príspevky, s obsahom ktorých sa nestotožňujeme.

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

Vyhodnotenie plánu práce

Vyhodnotenie plánu práce Obecná knižnica v Lozorne Vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie

Více

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia dňa

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Lubine zo zasadnutia dňa Uznesenie č. 13/2014 z 19.2.2014 Obecné zastupiteľstvo v Lubine schvaľuje program rokovania uvedený v pozvánke nasledovne: 1) Otvorenie voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

Více

UZNESENIA z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Janovej Lehote konaného dňa 25. apríla 2013

UZNESENIA z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Janovej Lehote konaného dňa 25. apríla 2013 UZNESENIA z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Janovej Lehote konaného dňa 25. apríla 2013 Uznesenie číslo 31/2013 program podľa pozvánky s doplnením dvoch bodov: - Čerpanie rozpočtu obce

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva Žiari nad Hronom dňa 20.06.2013 K BODU 4 : Investičný zámer Obytný súbor Sever - I. etapa, 2x24 bytových jednotiek Žiar nad Hronom MATERIÁL PREDKLADÁ : Ing. Mariana

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 6. novembra 2012 Materiál číslo: 125 /2012 Návrh na prenájom objektu bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava-Petržalka

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2012 z 25. septembra 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku

Více

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH. Z II. ZASADNUTIA zo dňa

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH. Z II. ZASADNUTIA zo dňa OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH Z II. ZASADNUTIA zo dňa 18.02.2011 Uznesenie číslo II 1/2011 Program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Více

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016

OBEC LADA. UZNESENIE č. 172/2016 z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lada konaného dňa 12. decembra 2016 UZNESENIE č. 172/2016 s ch v a ľ u j e program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva Prítomní: 5 Mgr. Miroslav Verčimák, František Vavrek, Ján Holoďák, Jozef Slávik,Janka Krupová Za: 5 Mgr. Miroslav Verčimák,

Více

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO S T A R Á Ľ U B O V Ň A

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO S T A R Á Ľ U B O V Ň A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO S T A R Á Ľ U B O V Ň A U Z N E S E N I E zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 13. 12. 2007 číslo: VIII/2007 Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predložených

Více

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia,

1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu a jeho zníženie s cieľom jeho postupného odstránenia, Helena Woleková Na zabezpečenie účinného výkonu práva na bývanie sa zmluvné strany zaväzujú prijať opatrenia určené na: 1. podporu prístupu k bývaniu na primeranej úrovni, 2. predchádzanie bezdomovstvu

Více

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa

UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HNÚŠTI. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 24/316/2016 zo dňa č. 24/316/2016 zo dňa 19.9.2016 Mestské zastupiteľstvo k bodu: Dodatok č. 2 k VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Hnúšťa a o postupe pri nájme bytov, ktoré sú majetkom mesta

Více

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.12.2014 v MKS v Turanoch Prítomní : starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo: 174/2013 Návrh na prenájom nebytových priestorov na Topoľčianskej 12, 851 05 Bratislava

Více

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa 02.03.2017 Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo: 1. Voľba návrhovej komisie 2. Kontrola plnenia

Více

Z á p i s n i c a. Poslanci: Botková Mária, Ing. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Vyskoč Milan, Kamil Tomovič

Z á p i s n i c a. Poslanci: Botková Mária, Ing. Vlha Marek, Ing. Viliam Sagan, Vyskoč Milan, Kamil Tomovič Z á p i s n i c a napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Radošovciach, ktoré sa konalo dňa 6.4.2016 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Radošovciach Prítomní: Miroslav Remenár, starosta

Více

2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková Bc. Bohuš Jenčík. 3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová

2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková Bc. Bohuš Jenčík. 3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová U z n e s e n i e č. 1/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 11.02.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného

Více

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 24. júna 2014 Materiál číslo: 529 /2014 Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 148 a 149 k.ú.

Více

Z á p i s n i c a. z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Z á p i s n i c a. z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove. Z á p i s n i c a z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 16.10.2014 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove. Na 28. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli

Více

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča

Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská Ľupča V Slovenskej Ľupči 3. máj 2011 P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča ktoré sa uskutoční: dňa 10. mája 2011

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka. Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca Materiál číslo: /2016

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka. Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca Materiál číslo: /2016 Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 8. marca 2016 Materiál číslo: /2016 Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej

Více

U z n e s e n i e č. 16

U z n e s e n i e č. 16 U z n e s e n i e č. 16 zo 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 21.9.2016 MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.) Správu o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutí

Více

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ

Všeobecne záväzné nariadenie MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN 6/2015 MESTO VEĽKÝ KRTÍŠ Výtlačok číslo: Návrh tohto nariadenia/vzn: Vyvesené na úradnej tabuli mesta: 27.11.2015 Zverejnené na internetovej adrese mesta: 27.11.2015

Více

UZNESENIA č /2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove zo dňa

UZNESENIA č /2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove zo dňa UZNESENIA č. 32 51/2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove Prítomní: podľa prezenčnej listiny č. 4/2015 Obecné zastupiteľstvo v Lenartove prijíma nasledovné uznesenia Uznesenie č. 32/2014 K bodu 1. Otvorenie

Více

Obecný úrad Bobot. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote

Obecný úrad Bobot. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote 24.9.2010 Obsah 1. Obsah...1 2. Otvorenie...2 3. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku...3 4. Schválenie finančného príspevku

Více

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa 02.01.2015 - Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č.

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č. OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk IČO 315 877, DIČ 2020598497 -- Zápisnica č.18/2010/06r z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlachy,

Více

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 03.decembra 2013 Materiál číslo: 304/2013 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v objekte

Více

Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 9/2015

Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 9/2015 Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 14. 12. 2015 A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 9/2015 Obecné zastupiteľstvo v Poproči Trvá uznesenie č. A.8/3.b./2015 zo dňa 26.10.2015:

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

Samospráva obce Nová Vieska

Samospráva obce Nová Vieska Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Vieska Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce : 22.01.2015 Návrh VZN zverejnený na internetovej

Více

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice

Obecná knižnica v Lozorne. Plán práce. Obecnej knižnice Obecná knižnica v Lozorne Plán práce Obecnej knižnice Rok 2013 Obsah: Úvod 1. Kalendár akcií v roku 2013 2. Akcie v mesiaci január 3. Akcie v mesiaci február 4. Akcie v mesiaci marec 5. Akcie v mesiaci

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa :

Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa : Príloha číslo 1 k Metodickému usmerneniu vo veci dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zo dňa 12. 12. 2012: Článok 1 Základná tabuľka odvodov u zamestnancov s pravidelným príjmom: zamestnávateľa

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 1/2014 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Hôrky a CVC pôsobiacich na území obce Hôrky v roku 2014 Obecné zastupiteľstvo obce Hôrky

Více

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava

Základná škola, Ostredková ul. č. 14, Bratislava Základná škola, Ostredková ul. č. 14, 821 02 Bratislava Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov dňa 15.10.2014 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142

OBEC Krásna Ves zastúpená starostom obce Ing. Milanom Došekom Obecný úrad, Krásna Ves 142 Bod č. 4 na rokovanie obecného zastupiteľstva Kontrola plnenia uznesení OZ Ing. Jana Kubicová HK obce Ing. Jana Kubicová berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva predloženú Ing.

Více

Zápisnica. zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa v zasadačke Obecného úradu

Zápisnica. zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa v zasadačke Obecného úradu Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Borovej, konaného dňa 16.12.2015 v zasadačke Obecného úradu Prítomní poslanci: 5 Ospravedlnení poslanci: 0 Ostatní prítomní: Ing. Ružena Fandlová, kontrolórka

Více

Uznesenie č. 01/ U/14 zo dňa

Uznesenie č. 01/ U/14 zo dňa U Z N E S E N I A z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 05.12.2014 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Oznámenie výsledkov volieb

Více

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom

Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom Výpis uznesení zo zasadnutia Mestskej rady v Žiari nad Hronom miesto konania: zasadačka MsÚ v Ţiari nad Hronom čas konania: 21. apríl 2005, 13.00 hod. č. 55/ 2005 Správu o plnení uznesení Mestskej rady

Více

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia

Uznesenie č. 69/2015 z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dubovica, dňa K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Uznesenie č. 69/2015 K bodu 4: Kontrola plnenia uznesenia Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v z. n. p. berie na vedomie informáciu o plnení uznesení

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.01.2017 Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová starostka obce Mgr. Zuzana Bolibruchová Ing. Peter Buffa Ľubomír Fürberger Karol Kosa

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RAKOVÁ. č. 7/2015 Obec Raková v súlade s ustanovením 4 ods. 3 a 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 19 až 22 a 60 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. októbra 2011 N á v r h na odvolanie a vymenovanie riaditeľa

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 KRITÉRIÁ A PODMIENKY PRIJATIA ŽIAKOV NA ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 Riaditeľ Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve

Více

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE. č. 4/2015. o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Mesto Medzilaborce Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 4/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov Návrh VZN č. 4/2015 vyvesený na úradnej tabuli

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko

Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová. Stanovisko Hlavný kontrolór Obce Teplička nad Váhom Ing. Eva Milová Stanovisko hlavného kontrolóra obce Teplička nad Váhom k návrhu rozpočtu obce Teplička nad Váhom na rok 2015 a k návrhu programového rozpočtu obce

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry

Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry Mestský úrad 062 01 Starý Smokovec Tatranská Lomnica, 01.06.2015 Vec Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2015 Žiadosť o úpravu rozpočtu našej školy podávame

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a

Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 11.12.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu v Nededzi. Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu

Více

1) Moje dieťa chodí do školy rado

1) Moje dieťa chodí do školy rado VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA HODNOTENIE KVALITY ZŠ RODIČMI ŽIAKOV Na triednych schôdzkach rodičovského združenia sme požiadali rodičov o vyplne dotazníka. Naším zámerom bolo zistiť názory rodičov na kvalitu

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O R O Ž Ň A V A M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.6.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava - nekomerčné

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

M E S T O R O Ž Ň A V A. Oktavián Novák, Rudná č zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.4.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Oktavián Novák, Rudná č.313 - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove.

Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Obec Pucov č. 214 026 01 Dolný Kubín Prevádzkový poriadok fitnes klubu/ obecnej posilňovne v Pucove. Prevádzkový poriadok stanovuje pravidlá využívania fitnes - klubu /obecnej posilňovne (ďalej len fitnes

Více

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012

N á v r h. Obec Valaská Belá. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá. č.../2012 N á v r h Obec Valaská Belá Všeobecne záväzné nariadenie Obce Valaská Belá č..../2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce

Více

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod

Písomné hlasovanie sedem dní vopred Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním pod Písomné hlasovanie Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorý novelizuje zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vymedzuje osobitne v 14 ods.

Více

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o obmedzení a zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov v meste Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Více

Z á p i s n i c a. zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa. 6. marca 2012

Z á p i s n i c a. zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa. 6. marca 2012 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa 6. marca 2012 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných občanov

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

SO 01 Bytový dom 2-2x12 b.j.: Podlahová plocha bytov a cena bytov s DPH: cena s DPH

SO 01 Bytový dom 2-2x12 b.j.: Podlahová plocha bytov a cena bytov s DPH: cena s DPH Kúpa nájomných bytových domov 2 x 12 b.j., Bytový dom 2 a inžinierske siete, Gazdovská ulica, Prievidza vybudovaný spoločnosťou TO-MY-STAV, s.r.o.kanianka a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z MDVaRR

Více

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004,

291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky. z 15. apríla 2004, 291/2004 Z. z. VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly

Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly Správa hlavného kontrolóra obce Budkovce o výsledkoch kontroly V zmysle 18 d ods. 1, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a neskorších predpisov predkladám zastupiteľstvu v Obci Budkovce správu o

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie N á v r h. na prijatie. uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie Číslo: PREDS-868/2014 1201 N á v r h na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vykonaniu kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami

Více

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: 12 v Hlohovci, dňa 12.12.2013 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 99/2014 o dani z nehnuteľnosti Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením 6 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z.

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13. 12. 2012 Investičný zámer Nájomné byty na Čapajevovej ulici

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom

ŽIADOSŤ. o určenie lesného celku. v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. s názvom ŽIADOSŤ o určenie lesného celku v zmysle 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov s názvom Lesný celok... s výmerou lesných pozemkov... ha (na 2 desatinné miesta) Por. č.

Více

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : bod číslo: 10 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku Dňa : 8.12.2016 bod číslo: 10 10. Návrh VZN č. 11 /2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves. Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa

OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves. Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 03.12.2015 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Více

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu.

Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. Zverejnené informácie k nevyčerpaným prostriedkom z plateného portálu. 1. Stav počas prevádzky len plateného portálu do 31.8.2007 Na platenom portáli bolo v lete 2007 oznámené, že prechádzame na bezplatný

Více

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia

Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Nájomné mestské byty na ulici Športová č. 37,39,41 a Športová č. 45,47 - informácia Mesto Gelnica má vo vlastníctve obytné domy na ulici Športovej č. 37,39,41 a Športovej č. 45,47. Výstavba týchto objektov

Více

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce.

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce. 1 Z Á P I S N I C A z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke na volebné obdobie 2014-2018, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2014 v kancelárii starostu obce Prítomní : Novozvolení poslanci :

Více

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

M E S T O R O Ž Ň A V A. Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 29.9.2016 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja

Více