Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010"

Transkript

1 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Košťálov, Košťálov 201, Košťálov Telefonické spojení: , Fax: ová adresa: Webové stránky obce: Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u GEMB, č.účtu: /0600, BÚ u Č.spořitelny č.účtu: /0800, BÚ u GEMB (spočící) č.účtu: /0600, účet hosp.koupaliště u GEMB,č. účtu: /0600, BÚ u GEMB BS č.účtu: /0600 a BÚ u GEMB voda Kundratice č.účtu: /0600. Počet členů zastupitelstva v roce 2010: 13 Starosta obce: PaedDr.Miloslav Janata, místostarostové: Lenka Cincibusová, Milan Havlík V roce 2010 pracovaly tyto výbory: kontrolní a finanční Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Haida (Gordic) Rozpočet obce: Rozpočet obce na rok 2010 byl sestaven jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje ve výši ,00 Kč. Návrh rozpočtu projednán a schválen ZO na veřejném zasedání ZO č. 4/2010 dne , usnesením č. 18/10. Návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce dne Rozpočtová opatření: V roce 2010 bylo projednáno a schváleno ZO 5 rozpočtových opatření v celkové výši ,78 Kč (viz. spis rozpočtu). Upravený rozpočet po rozpočtových opatřeních byl ve výši ,78 Kč. Rozvaha aktiva celkem: ,21, pasiva celkem: ,21 Výkaz zisku a ztráty Výnosy celkem: ,58 Náklady celkem: ,27 Výsledek hospodaření ,31

2 Finanční prostředky obce na běţných účtech Název účtu Stav Stav k k Základní běžný účet obce ( ) , ,14 BÚ bytové správy ( ) , ,91 BÚ vedlejší u Č.spořitelna ( ) , ,38 BÚ koupaliště ( ) , ,66 BÚ vodovod Kundratice ( ) ,37 BÚ spořící u GEMB ( ) ,84 Celkové finanční prostředky obce , ,30 Hospodaření obce za rok 2010 Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Příjmy po konsolidaci , , ,85 daňové (tř. 1) , , ,34 nedaňové (tř. 2) , , ,73 kapitál. (tř. 3) ,00 dotace (tř. 4) , , ,78 Konsolidace příjmů ,00 Výdaje po konsolidaci , , ,50 Běžné (tř. 5) , , ,10 Kapitálové (tř. 6) , , ,10 Konsolidace výdajů ,00 Saldo ,35 Financ.(tř.8) ,35 Závazky obce k Nezaplacené faktury (neinvestiční) roku 2010 k (účet 321) Obec ,00 Kč Bytová správa ,00 Kč Koupaliště 1 089,59 Kč Dlouhodobé závazky Předplacené nájemné na účtu celkem ,00 Jiné závazky Daňové nedoplatky (účet 343) DPH 4.Q ,00

3 Závazky se zaměstnanci a institucemi (mzdy a odvody 12/2010) ,00 Kč Pohledávky obce Vl.Hajský dohoda o narovnání dluhu Správa bytů dlužné nájemné rok 2010 Fakturace vody 1.Q 2010 Kundratice Fakturace vody 3.a 4.Q 2010 Kundratice Vodovodní přípojky Kundratice Půjčka FO (B.Boháček) ,00 Kč ,00 Kč 505,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Poskytnuté zálohy na energie Zaplacené zálohy na energie celkem účty 314 xx ,00 Kč Zálohy ke konci roku zaúčtovány do nákladů a na dohadné položky 389. Materiál na skladě, zboţí, ceniny Stravenky Ceniny - poštovní známky ,00 Kč 1 117,00 Kč Dopravní obsluţnost KÚ za rok ,00 Příspěvkové organizace obec Dotace příspěvkovým organizacím Základní škola Mateřská škola Mateřská škola investiční přísp.(68 388,-Kč) ,00 Kč ,00 Kč Hospodaření příspěvkových organizací Mateřská škola hlaví činnost hosp.činnost Dotace od zřizovatele ,00 V tom odpisy 13678,- Dotace na přímé výdaje na školství ,00 Ostatní výnosy ,80 Výnosy celkem , ,00 Náklady celkem , ,50 Výsledek hospodaření 132,66 59,50 Výsledek hospodaření MŠ celkem 192,16 Základní škola hlavní činnost hosp.činnost Dotace od zřizovatele ,00 Dotace na přímé výdaje na školství ,00 Ostatní výnosy ,98 Výnosy celkem , ,00 Náklady celkem , ,40 Výsledek hospodaření , ,60 Výsledek hospodaření ZŠ celkem ,61

4 Příspěvky poskytnuté obcí v roce 2010 Příspěvky organizacím (položky 5222,5229..) Příspěvek FK Košťálov (ORJ 1) ,00 Příspěvek TJ - CVČ na energie (ORJ 10) ,00 Příspěvek TJ Sokol na provoz (ORJ 2) ,00 Přísp.TJ Sokol na investici-el.instalace v sokolovně ,00 Příspěvek TJ Sokol Kundratice ,00 Příspěvek TJ Sokol Kundratice,na vlek,rolbu,rekonstr.chatky ,00 Přísp. Zdrav.post.Libštát, Semily,DIA Lomnice,SONS,Baby box ,00 Přísp.Č.církvi evangelické Libštát 5 000,00 Příspěvek mysliveckému sdružení Skalice ,00 Příspěvek rybářskému svazu ,00 Příspěvek SDH Košťálov na činnost ,00 Příspěvek SDH Kundratice na činnost ,00 Příspěvek Pekařství Bohemia-pojízdná prodejna 6 000,00 Příspěvek Dechová hudba Táboranka ,00 Příspěvek Svazu měst a obcí 5 258,20 Příspěvek Spolek pro obnovu venkova 1 500,00 Příspěvek ZŠ Libštát na provoz sportovní haly ,00 Položka 5329 Příspěvek sdružení Krkonoše (ZJ 35) 6 528,00 Příspěvek Mikroregion Pojizeří (ORG 5108) ,00 Položka 5321 Příspěvek Obci Ústí u Přerova dar na povodně ,00 Inventarizace majetku a závazků Usnesením č.zo 032/10 z zastupitelstvo obce schválilo návrh komise na provedení roční inventarizace k , a to nejdéle do , jak ukládá Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb., 29 a 30. Majetek obce Účet přírustek, úbytek stav k , , , , , , , , , , , , , , ,51 Celkem , ,71

5 Na podrozvahových účtech obec eviduje: zástavní smlouvy , oceněné lesní porosty , majetek příspěvkových organizací , dlužné nájemné BS rok 2009 a starší ,00 Přijaté účelové dotace: V roce 2010 byly obci poskytnuty tyto účelové dotace: POLOŢKA Dotace na výkon státní správy a školství ve výši ,- Kč POLOŢKA Investiční dotace na ATS vodovodu Kundratice = ve výši Kč ,- (10%)doplatek z roku 2009 POLOŢKA Neinvestiční dotace v PO = ve výši Kč ,- - Finanční dar v rámci podpory dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraj ve výši Kč ,- - Dotace na provoz DDH 2010 ve výši ,- Kč - Dotace na Košťálovský BUM BÁC 2010 = ve výši Kč 9 571,- - Dotace na 8.oblastní přehlídku dechových hudeb v Košťálově = ve výši Kč ,- - Dotace na opravu mostů a lávek Košťálov ve výši Kč ,- doplatek 10 % z roku 2009 POLOŢKA Dotace na volby do Parlamentu PS ČR ve výši ,- Kč, (vyčerpáno ,-) - Dotace na volby do ZO ve výši ,- Kč (vyčerpáno ,-) - Dotace na sčítání lidu 2011 ve výši 7 343,- Kč (nečerpáno, vráceno na KÚ) POLOŢKA Dotace ze SFŢP na zalesnění po kalamitě ve výši ,- Kč POLOŢKA Dotace z ÚP Veřejně prospěšné práce VPP ÚZ ve výši ,- Kč - Dotace z ÚP program OP LZZ (33/1/ ,20 Kč, 33/5/ ,80 Kč (celkem ,- Kč) POLOŢKA 4213 a Investiční dotace na Polyfunkční dům OÚ zateplení budovy Z EU - pol ,30 Z ČR pol ,80 (celkem ,10 Kč) - Investiční dotace rekonstrukce budovy ZŠ II.etapa (rekonstr.provedena v r.2009) Z EU pol ,20 Kč Z ČR pol ,48 Kč (celkem ,68 Kč) Obec účtovala v roce 2010 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

6 PŘÍLOHY: Fin 2-12 (přehled příjmů a výdajů), rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát, inventurní zápisy, rozpočet schválený i upravený, zpráva o přezkoumání hospodaření z KÚ a další účetní doklady jsou k nahlédnutí na obecním úřadě po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Košťálov a v souladu se zákonem č.. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovnicí odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje paní Kamilou Vlasákovou DiS, v termínu (dílčí přezkoumání) a v prostorách OÚ Košťálov Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Košťálov Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumání hospodaření obce Košťálov za rok 2010 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 sb.) III. Při přezkoumání hospodaření obce Košťálov za rok 2010 Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst.4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednán. Vypracovala: Hana Bryknerová PaedDr.Miloslav Janata starosta obce Vyvěšeno na úřední desce: Sňato z úřední desky: Schváleno zastupitelstvem obce dne: Usnesením č:

7

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí Město Benešov nad Ploučnicí Náměstí Míru 1 407 22 Benešov nad Ploučnicí IČO : 261181 DIČ : CZ00261181 Návrh závěrečného účtu a výsledek hospodaření za rok 2013 1 Výsledek hospodaření města a výsledky rozpočtového

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Závěrečný účet obce D O B Š Í N. za r. 2010 =========================

Závěrečný účet obce D O B Š Í N. za r. 2010 ========================= Závěrečný účet obce D O B Š Í N za r. 2010 ========================= P ř í j m y za r. 2010 v ý d a j e za r. 2010 Celkový přehled příjmů a výdajů za r. 2010 Viz: příloha 6 ks Lenka Bártová Starostka Rozbor

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009.

Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009. Závěrečný účet obce Bělá za rok 2009. 1./ Údaje o plnění příjmů a výdajů za 2009. -Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2009 jsou v plném členění podle rozpočtové skladby obsaženy v příloze 1

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více