PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: středa Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3 zasedací místnost 111 PROGRAM: 1. Přivítání, program, prezence 2. Finální diskuze ohledně priorit a opatření 3. KPSS v rámci cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením a jejich odsouhlasení pracovní skupinou 3. Další ad 1. Přivítání, program, prezence Vedoucí pracovní skupiny E. Janáčková přivítala všechny přítomné, které upozornila, že setkání pravděpodobně přesáhne původně plánovaný čas. Pokud ovšem pracovní skupina finálně odsouhlasí znění priorit, opatření, jejich realizátory a odsouhlasí také návrhy pro chystanou kapitolu Neřešené oblasti a trendy do budoucna v rámci problematiky osob se zdravotním postižením, nebude již nutné, aby se skupina scházela v prosincovém termínu. R. Janík zdůraznil, že na této pracovní skupině musí být odsouhlaseny finální formulace priorit, opatření a také jejich realizátoři. Před zpracováním konečné verze 3. KPSS, která bude předložena k projednání radě a zastupitelstvu města Brna, bude probíhat připomínkovací řízení, ale v jeho rámci již nebude možné např. odstranit, přidat opatření, realizátora apod. Přesto R. Janík požádal zástupce organizací, aby byl návrh dokumentu zástupci důkladně přečten a bylo jimi upozorněno na formální chyby, např. v přesném znění názvů organizací apod. Dále R. Janík uvedl, že název priority by měl být vystihující pro všechna opatření, která pod ni budou spadat. Název priority může být obecnějšího, širšího charakteru, název opatření by měl být naopak konkrétnější. Realizátoři si musí pod každým opatřením představit konkrétní obsah, konkrétní služby či činnosti, které bude organizace vykonávat, poskytovat apod. Organizacím budou zaslány tři formuláře. Jeden se bude týkat komunitního plánu, kam organizace napíší číslo a název opatření, stručný popis opatření, cílový stav v roce 2015, realizátory a partnery. Druhý formulář se bude týkat Akčního plánu. Tam již organizace uvedou obsáhlejší informace, konkrétní představy co a jak budou v následujících letech, nyní konkrétně v roce 2013, v rámci daného opatření realizovat. Např. o kolik bude zvýšena kapacita služby, o kolik bude zvýšen počet zaměstnanců apod. Třetí formulář se bude týkat neřešených oblastí a trendů do budoucna. Tento formulář vyplní ta organizace, která daný problém navrhla. Pokud se žádná organizace zpracování nějakého neřešeného problému neujme, nebude tento bod v rámci 3. KPSS figurovat.

2 ad 2. Finální diskuze ohledně priorit a opatření 3. KPSS v rámci cílové skupiny Osob se zdravotním postižením a jejich odsouhlasení pracovní skupinou Priorita 1 Podpora informovanosti v oblasti kompenzačních pomůcek včetně servisu Informovanost o kompenzačních pomůckách, Databáze speciálních pomůcek, Databáze rehabilitačních a zdravotních pomůcek + informovanost lékařů tyto pracovní názvy tří opatření byly po návrhu E. Janáčkové a diskuzi pracovní skupiny sloučeny do jednoho opatření. Opatření 1.1 Průběžná aktualizace databáze rehabilitačních a zdravotních pomůcek a zkvalitnění spolupráce v oblasti informovanosti lékařů Realizátoři: ParaCENTRUM Fenix, Sdružení Veleta, o.s., Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, Sanus Brno, o.s., Roska Brno město a (Liga vozíčkářů?) Partner: Socio-info centrum L. Nováčková z organizace Hewer sdělila, že informovanost lékařů v jejich oboru, co se týká pomůcek, vnímá jako dostatečnou. Většina účastníků pracovní skupiny byla opačného názoru. M. Heroutová ze Slezské Diakonie uvedla, že dle jejích zkušeností se někteří lékaři, konkrétně pediatři, poskytování informací ze strany sociálních služeb, resp. rané péče, brání. V. Vašíček z ParaCENTRUM Fenix informoval o tom, že v rámci databáze se bude organizace zabývat především pomůckami pro jejich cílovou skupinu. Nebude se tedy zabývat např. protézami. Dále sdělil, že informovanost lékařů o pomůckách, možnostech pomoci, nabídce služeb apod. je dle jejich organizace zatím stále nedostatečná. Tento stav se organizace svojí činností směrem k lékařům snaží zlepšit. Zaměstnanci organizace dochází na spinální jednotky přímo za pacienty, na oddělení nechávají k dispozici brožury, letáky. S nedostatečnou informovaností lékařů souhlasila také vedoucí pracovní skupiny E. Janáčková. Uvedla, že jde především o to, aby byli lékaři schopni podat základní, prvotní informace, mezi které patří např. mimo jiné nasměrování pacientů, na koho či jakou organizaci se mohou obrátit, kde se jim dostane podrobnějšího a bližšího vysvětlení, profesionální služby či pomoci. Dále uvedla, že tato problematika je složitou záležitostí, která nemůže být vyřešena v rámci jednoho opatření. V rámci komunitního plánování se schází zvláštní skupina, jejímž tématem je propojování sociálních a zdravotních služeb. R. Janík potvrdil, že v této problematice by mělo jít o vzájemnou spolupráci. Jedna organizace těžko může informovat všechny lékaře. M. Sedláčková, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno, uvedla, že organizace by se připojila k oblasti informovanosti lékařů (vytvoření metodiky), což vychází z jejich praxe, ale v oblasti databáze pomůcek se nevidí. R. Janík upřesnil, že jak již zmiňoval v úvodu setkání, organizace ve formulářích v popisu opatření uvedou aktivity, které budou realizovat. Např. tedy Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno se v rámci opatření 1.1 zaměří na oblast informovanosti lékařů, naopak např. Sdružení Veleta, o.s. se zaměří více na průběžnou aktualizaci databáze rehabilitačních a zdravotních pomůcek apod. Dále R. Janík nabídl možnost spolupráce v rámci Socio-info centra. Pokud organizace dodají informace, odkazy apod., ty budou na webu socialnipece.brno.cz následně zveřejněny.

3 Priorita 2 Podpora a další rozvoj terénních služeb Opatření 2.1 Další rozvoj terénních odlehčovacích služeb Realizátoři: Sanus Brno, o.s., Slezská Diakonie Pobytové odlehčovací služby byly z názvu opatření ve 3. Komunitním plánu odstraněny, neboť nebyl nalezen realizátor. Téma pobytových odlehčovacích služeb se tak přesouvá do neřešených oblastí. Dle E. Janáčkové poptávka sice existuje, ale služba je pro organizace finančně náročná. Pobytovou odlehčovací službu tak nyní poskytuje pouze Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka. M. Heroutová ze Slezské Diakonie reagovala, že na Kociánce pravděpodobně dojde ke změně vedení a tedy se možná změní i koncepce. Bylo by vhodné případně kontaktovat nového ředitele. L. Janků podotkla, že poskytování pobytových odlehčovacích služeb je finančně náročné nejen pro organizace, ale také pro uživatele. Sociální služby, ať již pobytové nebo terénní, začínají být pro jejich uživatele příliš drahé, nemohou si je z finančních důvodů dovolit. Opatření 2.2 Další rozvoj osobní asistence Realizátoři: Domov pro mne, o.s., Liga vozíčkářů, Hewer, o.s., Slezská Diakonie - Eliada Brno, ParaCENTRUM Fenix N. Minaříková z Ligy vozíčkářů vyjádřila obavu ze slova rozvoj. Pokud je tím myšlen pouze rozvoj kvantitativní, což znamená více asistentů, více klientů či více odasistovaných hodin, mohlo by se stát, že k rozvoji v tomto smyslu nedojde. R. Janík reagoval, že toto opatření je myšleno tak, že je potřeba rozšířit kapacity osobní asistence (poptávka je stále neuspokojená). Rizikem samozřejmě je, že pokud se organizacím nepodaří získat finanční prostředky (z různých zdrojů), nemůže ke kvantitativnímu rozvoji dojít. Opatření 2.3 Rozvoj rané péče pro děti s mentálním, kombinovaným a tělesným postižením a její propagace zařazeno v kapitole PS OMP Realizátor: Poradna rané péče Dorea Priorita 3 Rozvoj pobytových služeb Opatření 3.1 Nezávislé bydlení pro lidi s tělesným postižením s podporou osobní asistence a dalších navazujících služeb Realizátoři: Domov pro mne, o.s., ParaCENTRUM Fenix Partner: Liga vozíčkářů J. Sommerová z Domova pro mne sdělila, že bylo otevřeno Nezávislé bydlení v areálu bohunického kampusu. Jedná se o dva byty pro čtyři uživatele s tělesným postižením.

4 M. Odstrčil z ParaCENTRA Fenix podotkl, že organizace bude během následujících tří let usilovat o zprovoznění podobného typu bydlení. Opatření 3.2 Výstavba pobytového centra ParaCENTRUM Fenix Realizátor: ParaCENTRUM Fenix Priorita 4 Integrace a aktivizace osob se zdravotním postižením Opatření 4.1 Udržení a další rozvoj aktivizačních služeb pro zdravotně postižené (včetně zdravotně postižených seniorů) Realizátoři: ParaCENTRUM Fenix, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno Opatření 4.2 Rozvoj sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením především v pracovní oblasti Realizátoři: ParaCENTRUM Fenix, Liga vozíčkářů, (Agapo?) Dále se E. Janáčková a R. Janík zeptali zástupců organizací, zda někdo nechce přijít s novým opatřením, zda některá z organizací neplánuje realizovat něco, o čem se na skupině dosud nehovořilo. R. Janík dále sdělil, že formulacím systémových priorit a opatření se bude věnovat koordinační skupina. Systémová priorita C 3 Stávající název: Zajištění komplexní informovanosti a spolupráce v sociální oblasti Pracovní název:? Potřeba trvá Opatření C.3 Stávající název: Rozvoj a spolupráce NNO, MMB a JMK v oblasti podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením Pracovní název:? Potřeba trvá ad 3. Další R. Janík k neřešeným oblastem sdělil, že ve 3. KPSS budou zmíněné body, pod nimiž bude stručně popsána daná problematika. O popsání problematiky, obsahu jednotlivých bodů, budou požádáni ti, kteří daný bod navrhnuli. Pokud podklady, komentář k danému bodu žádná organizace nedodá, nebude daný bod do 3. KPSS zařazen.

5 R. Janík dodal, že informace obsažené v KPSS města Brna budou postoupeny také Krajskému úřadu. Tím by mělo dojít k přenosu zásadních informací také na úroveň ministerstva. Krajský úřad je koordinátory KPSS JMK na schůzkách průběžně informován, tudíž se o případných problémových oblastech, které se na jednotlivých obcích JMK řeší, dozvídá. KPSS tak představuje jak pro Krajský úřad, tak pro orgány města Brna určitý podnět zevnitř, ovšem v žádném případě není od věci, když zásadní podněty přicházejí ke kompetentním osobám a orgánům města Brna také přímo od organizací, aby tak bylo na zásadní problémy upozorňováno i zvenčí. Neřešená témata: - Problematika osob se zdravotním (tělesným) postižením, kteří se ocitli bez přístřeší a bez finančních prostředků (bez omezení věku) - Provázanost sociální a zdravotní péče - Není systematicky řešena individuální bezbariérová doprava osob s hendikepem (doprovod k lékaři na rehabilitaci, do lázní apod.). N. Minaříková z Ligy vozíčkářů nadnesla problém dopravy lidí pohybujících se na invalidním vozíku. Pojišťovny odmítají předepisovat sanitky nebo se do sanitek lidé na vozíku nevejdou. Liga vozíčkářů dopravu provozuje, ale finančně je tato služba ztrátová. Pojišťovny organizaci proplatí zhruba polovinu nákladů. - Do budoucna lze předpokládat zvyšující se počet osob, které nebudou schopny platit nájem (s tím souvisí riziko ztráty bydlení) P. Panovská ze Sdružení Filia upozornila na fakt, že lidé budou ztrácet finanční schopnost platit nájem a bude tak hrozit reálné riziko např. vystěhování. Je potřeba na tento problém poukázat. - Zlepšení spolupráce a informovanosti mezi bytovým odborem a sociálními službami P. Panovská ze Sdružení Filia upozornila na malou provázanost a spolupráci bytového odboru a sociálních služeb. Někteří lidé nebudou schopni platit nájem a budou tak přicházet o bydlení. Lidé se snaží tuto situaci řešit (výměna bytu, snížení nájmu, splátkový kalendář), ale bytový odbor jim příliš nevychází vstříc. M. Sedláčková, Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., městská organizace Brno reagovala, že bytové odbory výměny bytů nedělají. Také se v současné situaci může stát, že cena nájmu menšího bytu může být stejná jako cena nájmu bytu většího. Někteří tělesně postižení lidé přišli o příspěvky, a z toho důvodu se pro ně zaplacení bydlení stává problémem. - Nedostatečný počet bezbariérových bytů M. Kašparová, Roska Brno město, upozornila na problém týkající se nedostatku bezbariérových bytů. Člověka bydlícího ve čtvrtém patře bez výtahu upoutá nemoc na invalidní vozík. Popřípadě výtah v domě je, ale vozík se do něj nevleze. L. Janků v této souvislosti upozornila na změnu v příspěvcích. Zatímco dříve existoval příspěvek na úpravu bytu, v jehož rámci byly propláceny jak stavební práce, tak sanita, nyní jsou v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku ÚP propláceny pouze stavební práce, které se týkají např. rozšíření dveří. Příspěvek mohl být dříve použit i na vybudování výtahu, to teď možné není. - Bezbariérové byty často využívají osoby, kterým nejsou určeny (kteří je nepotřebují)

6 P. Riglová, Jihomoravská krajská rada zdravotně postižených, upozornila nejen na nedostatečný počet bezbariérových bytů, ale především na to, kdo tyto byty obývá. V praxi jsou situace, kdy člověk se zdravotním postižením zemře a v bytě dál zůstává jeho zdravý partner, který nepotřebuje bydlet v bezbariérovém bytě. - Iniciace změny zákona o soc. službách ve věci sociálního šetření tzn. ihned po stanovení diagnózy, ale s dočasnou platností - ÚP nestíhá sociální šetření - Nevhodné nastavení kritérií zdravotních pojišťoven v oblasti kompenzačních pomůcek (dlouhá doba vyřízení, zdlouhavý a složitý byrokratický proces, který je administrativně náročný) E. Janáčková podotkla, že z vlastní zkušenosti ví, jak je obtížné domoci se servisu a opravy pomůcky. Vyřízení poukazu trvá velmi dlouho a je to velmi náročné. Celý proces je zdlouhavý kvůli nevhodně nastaveným podmínkám zdravotních pojišťoven. - Komplikovaný způsob získávání kompenzačních pomůcek Dle E. Janáčkové je komplikovaný také způsob získání pomůcky. Ať již ze strany lékaře nebo ze strany pojišťovny. Opět z vlastní zkušenosti uvedla příklad, kdy byl pojišťovnou vrácen vypsaný poukaz na pomůcku s tím, že podpis lékaře je nečitelný. - Nedostatek míst pro pobytové odlehčovací služby pro osoby se zdravotním postižením (potřeba výzkumu poptávky ze strany uživatelů) L. Horký ze Slezské Diakonie navrhl specifikovat, odkud vyplývá potřeba pobytové odlehčovací služby, pokud měly organizace problém s jejím naplněním. E. Janáčková odpověděla, že dle jejího názoru nelze specifikovat, kdy bude pečující potřebovat pobytové odlehčovací služby využít. M. Vrbecká z organizace Sanus Brno odpověděla, že dle jejich organizace je to především v létě, kdy měli kapacitu naplněnou, po zbytek roku tomu tak nebylo. Což byl jeden z důvodů, který vedl ke zrušení služby. Organizace poskytovala služby nejen seniorům, ale také zdravotně postiženým. L. Janků se zeptala, zda nemohl být problém v informovanosti, protože pro zdravotně postižené kromě ÚSP Kociánky tuto službu nikdo nenabízí. Odlehčovací služby při střediscích pečovatelské služby nejsou schopny přijmout člověka, který se o sebe není schopen postarat. E. Vernerová z organizace Parkinson Klub Brno podotkla, že pobytové odlehčovací služby chybí všeobecně. Pracovní skupina souhlasila s dodatečným doplněním Ligy vozíčkářů (N. Minaříková zkonzultuje s vedením organizace) k opatření 1.1. a Agapa (organizaci nutno kontaktovat) k opatření 4.2 Pracovní skupina přistoupila k hlasování o znění priorit, opatření a realizátorů 3. KPSS. Pracovní skupina plným počtem členů odsouhlasila hlasování o všech bodech dohromady. Hlasování o 3. KPSS: Pro: 15 účastníků Proti: 0 účastníků Zdržel se: 0 účastníků

7 Na závěr se vedoucí pracovní skupiny E. Janáčková se všemi účastníky rozloučila, poděkovala jim za účast a spolupráci a dodala, že prosincové setkání se již neuskuteční. Zapsali: J. Stárková, R. Janík Dne:

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK Zpracovalo: Centrum pro komunitní práci střední Čechy prosinec 2011 Martina Macurová a Renata Baxová Vodičkova 36 110 00 Praha

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku

závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku závěrečná zpráva Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku 8/2012 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb na Kyjovsku Sociotrendy, 2012 OBSAH ÚVOD 3 I. odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice

Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Analýza současné situace v oblasti sociálních služeb a dlouhodobé péče osobám po získaném poškození mozku v České republice Financováno z prostředků ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více