AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013"

Transkript

1 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014

2 OBSAH 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SLOŽENÍ ORGÁNŮ ŠKOLY DLE ZÁKONA, STATUTU A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ZASTOUPENÍ ŠKOLY V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE ŠKOLY ZMĚNY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY KREDITNÍ SYSTÉM STUDIA DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY STUDENTI STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH, SAMOPLÁTCI STUDENTI VE VĚKU NAD 30 LET NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI ABSOLVENTI ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRÁCE S ABSOLVENTY A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ZÁJEM O STUDIUM ZÁJEM O STUDIUM A MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÉ V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA STIPENDIA PORADENSTVÍ, ZAJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY PORADENSKÝCH SLUŽEB ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ INFRASTRUKTURA FONDY KNIHOVEN INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU 1 ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) KONCEPCE A ZAJIŠTĚNÍ VÝZKUMNÉ ČINNOSTI PUBLIKAČNÍ ČINNOST POŘÁDÁNÍ VĚDECKÝCH KONFERENCÍ ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTECH ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S REGIONEM

3 11.8 ÚČAST NA ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACÍ NÁKLADY NA VÝZKUM, VÝVOJ A TVŮRČÍ ČINNOST INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY FINANČNÍ KONTROLA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH ZÁVĚR

4 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně (dále jen AKADEMIE STING ) byla jako vysoká škola schválena Rozhodnutím MŠMT čj / ze dne , které nabylo právní moci dne Vlastní činnost AKADEMIE STING byla zahájena akademickým rokem 2001/2002, kdy poprvé nastoupili studenti do I. ročníku. V souladu se zakládací listinou je AKADEMIE STING zřízena k poskytování těchto činností: vzdělávací a výzkumná, vědecká, vývojová a tvůrčí činnost, zejména v akreditovaných studijních programech podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výchova a vzdělávání, zejména celoživotní vzdělávání, činnosti související. 2 Základní údaje 2.1 Kontaktní údaje Úplný název vysoké školy: AKADEMIE STING, o.p.s. zapsána u KS v Brně, rejstřík o.p.s., oddíl O, vložka 170 Používaná zkratka názvu: AKADEMIE STING IČ: Adresa: Brno, Stromovka 1, Jihomoravský kraj Adresa druhé budovy: Brno, Pod nemocnicí 25, Jihomoravský kraj Telefon, FAX: E- mail: Web: Statutární orgán: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., ředitel 2.2 Organizační schéma Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING má právní formu obecně prospěšné společnosti. Všechny zásadní skutečnosti ovlivňující řízení vysoké školy jsou uvedeny ve Statutu AKADEMIE STING a v dalších vnitřních předpisech registrovaných MŠMT. Školu řídí rektor, zásadní otázky jsou projednávány v kolegiu rektora. Ve funkcích prorektorů působí Ing. David Král, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. a prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Organizační schéma je znázorněno na obr. č.1. 3

5 Kolegium rektora: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. rektor Ing. David Král, Ph.D. prorektor pro vzdělávací činnost doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. prorektor pro zahraniční styky a rozvojové aktivity, vedoucí Katedry aplikovaných disciplín prof. JUDr. Karel Marek, CSc. prorektor pro vědu a výzkum Ing. Jitka Matějková kvestorka Ing. Eva Vincencová, Ph.D. vedoucí Katedry účetnictví a daní doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. vedoucí Katedry práva doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. vedoucí Katedry ekonomiky a řízení Marie Švecová tajemnice školy obr. č. 1: Organizační schéma školy 4

6 2.3 Složení orgánů školy dle zákona, statutu a vnitřních předpisů V roce 2013 nedošlo ve složení Správní rady AKADEMIE STING k žádným změnám. Správní rada: Ing. Pavel Svirák, Dr. Bc. Helena Králová Mgr. Arnošt Riesner předseda člen člen V roce 2013 nedošlo ve složení Dozorčí rady AKADEMIE STING k žádným změnám. Dozorčí rada: Ing. David Král, Ph.D. MUDr. Jana Králová Mgr. Hana Zahálková předseda člen člen V roce 2013 nedošlo ve složení Akademické rady AKADEMIE STING k žádným změnám. Akademická rada: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., předseda AKADEMIE STING, rektor Členové: Ing. Petr Bajer, CSc. doc. Ing. Josef Dobřický, CSc. Ing. Miroslav Hořický JUDr. Michal Chládek doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc. doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. Ing. Oto Lipovský JUDr. Dobromila Macháčková doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. Ing. Jiří Nekovář prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Regionální hospodářská komora v Brně, ředitel AKADEMIE STING, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení Svaz účetních, předseda ZO SÚ v Brně Statutární město Brno, zastupitel AKADEMIE STING v Brně, prorektor AKADEMIE STING v Brně, prorektor UNOB, FEM, vedoucí Katedry ekonomie AKADEMIE STING, vedoucí Katedry práva Finanční ředitelství v Brně, ředitel Magistrát města Brna, ŽÚmB, vedoucí odboru Masarykova univerzita v Brně, prorektor pro strategii EUROTREND, s.r.o., daňový poradce Newton College, vedoucí Ústavu managementu Mendelova univerzita v Brně, PEF, proděkanka 5

7 Ing. Jarmila Obstová JUDr. Jan Stavinoha Ing. František Šebek, Ph.D. prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Ing. Eva Vincencová, Ph.D. doc. Ing. Václav Vinš, CSc. Oblis, s.r.o., jednatelka společnosti Městská správa sociálního zabezpečení v Brně, ředitel Mesit holding, a.s., ekonomický a obchodní náměstek VŠE v Praze, FFU, vedoucí Katedry veřejných financí AKADEMIE STING, vedoucí Katedry účetnictví a daní Vysoká škola hotelová Praha, rektor Akademický senát: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - předseda prof. JUDr. Karel Marek, CSc. - místopředseda Členové: Mgr. Antonín Schneider - tajemník Ing. Lukáš Trčka Ing. Eva Vincencová, Ph.D. Zástupci studentů: Petra Lespuchová Vlastimil Navrátil Petr Štefáček Disciplinární komise: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Veronika Pijáčková Hana Vašíčková Petra Lespuchová Vlastimil Navrátil předseda členka členka studentka student (náhradník) 2.4 Zastoupení školy v reprezentaci vysokých škol Zastoupení v České konferenci rektorů: Zastoupení v Radě vysokých škol: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. David Král, Ph.D. 6

8 2.5 Vize a strategické cíle školy Vize školy AKADEMIE STING je respektovaná profesně zaměřená soukromá vysoká škola, která nabízí ekonomické vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech. Škola uskutečňuje kvalitní vzdělávací program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a soustřeďuje se na inovaci a aktualizaci studijní nabídky, aby oslovovala nové cílové skupiny a vyplňovala mezery na edukačním trhu. Disponuje týmem kvalifikovaných akademických pracovníků s vědeckovýzkumnou produktivitou. Připravuje absolventy s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi s důrazem na jejich uplatnitelnost v praxi. Realizuje kurzy celoživotního vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost. V rámci svých vědeckovýzkumných aktivit se zaměřuje především na aplikovaný výzkum. Vytváří partnerské vztahy s domácími i zahraničními subjekty ze soukromého i veřejného sektoru Strategické cíle školy V Dlouhodobém záměru AKADEMIE STING pro rok je provedena základní analýza současného stavu AKADEMIE STING a vytyčeny strategické cíle školy, které jsou v plném rozsahu platné i pro rok V aktualizaci Dlouhodobého záměru AKADEMIE STING pro rok 2014 jsou uvedena pouze některá zpřesnění a konkretizace. Jde zejména o tyto cíle a úkoly: V souladu se světovým rozvojovými tendencemi integrace oborů a stírání rozdílů mezi moderním managementem malých, středních a velkých organizačních jednotek postupně obsahově inovovat výuku dosavadních bakalářských studijních programů B6202 Hospodářská politika a správa (obory Zdaňování a Finanční kontrola ) a B6208 Ekonomika a management (obor Organizace a řízení malých a středních firem ) s cílem zajistit, aby profil absolventů odpovídal měnícím se potřebám jejich úspěšného uplatnění v moderní praxi. Zvyšovat kvalitu kombinované formy studia, a to zejména vytvářením nových studijních opor ve formě učebních textů a metodických listů a rozvíjením možností elektronické komunikace. Efektivně využívat nově vyvinuté aplikace informačního systému při práce se studenty a absolventy. Podporovat rozšíření nabídky studia v anglickém jazyce a připravit postupné zavádění části výuky v anglickém jazyce. Podporovat v rámci finančních možností školy mimořádně nadané studenty pomocí motivačních a prospěchových stipendií. Zvýšit povědomí mezi uchazeči o studium i samotnými studenty o nadstandardních možnostech získat stipendia v souladu s Pokynem rektora k udělování prospěchových stipendií. Hledat nové cesty, které by umožnily za finančně přijatelných podmínek studentům školy studium v zahraničí. Podporovat mobility studentů. Vyhodnotit současný stav uplatnění absolventů školy v praxi a získané poznatky promítnout do nabízených studijních programů. Zohledňovat požadavky zaměstnavatelů a trhu práce na absolventy. Vytvářet podmínky a umožnit tak studium zdravotně znevýhodněným studentům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Posílit spolupráci s absolventy v oblasti výuky při zajišťování praxe studentů a zpracovávání, příp. oponenturách, závěrečných prací. Posílit komunikaci s absolventy prostřednictvím aplikací v informačním systému. 7

9 Věnovat systematickou pozornost dalšímu profesnímu a kvalifikačnímu růstu perspektivních interních pracovníků, zejména pak s využitím spolupráce s předními tuzemskými i zahraničními vysokými školami. Podporovat projektový tým k zajištění výzkumné práce školy, který bude mít za úkol realizovat podávání žádostí v dotačních programech pro vědu a výzkum. Pokračovat v propojení interních výzkumů školy s výzkumnou činností studentů vypsáním témat kvalifikačních prací zaměřených na odbornost konkrétních členů výzkumných týmů. Motivovat studenty školy k zapojení do vědeckovýzkumné činnosti školy finančními příspěvky při zapojení na studentských konferencích, soutěžích, grantech, atd. a zapojit studenty do přípravy a motivovat je k aktivnímu vystoupení na konferencích pořádaných školou, podílet se na řešení výzkumných projektů především ministerstev a partnerských vysokých škol. Prostřednictvím partnerských organizací, nabídkových serverů a studentů (především v kombinované formě studia) nabízet řešení aplikovaných výzkumů pro potřeby konkrétních podniků (objednatelů). Prohloubit již fungující nebo vytvořit nové užitečné kontakty s vhodnými zahraničními partnery, a to s cílem zapojení do mezinárodních programů a spoluprací. Hledat vhodné adepty z řad studentů navazujícího magisterského studia pro studium v doktorském studijním programu na partnerských univerzitách, kteří by se po zvýšení kvalifikace mohli zapojit do výukové a vědeckovýzkumné činnosti školy. Posílit koncepční řízení personální politiky s cílem získání dalších kvalitních a perspektivních interních odborníků v hlavním pracovním poměru, zejména z řad pedagogů, kteří působí v roli školitelů na státních a veřejných vysokých školách. Zpracovat analýzu současného systému vnitřního hodnocení kvality školy ve smyslu její komplexnosti vůči připravované metodice MŠMT v rámci projektu Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (KVALITA) jako součásti Individuálních projektů národních. Průběžně doplňovat knihovní fondy o nejnovější odborné publikace, rozšířit možnosti vzdálených přístupů do knihovních databází, profesionalizovat studio pro výrobu distančních opor. V rámci investičního rozvoje se zaměřit zejména na postupné zajištění vlastních vyučovacích prostor a další zkvalitňování materiálně technického a informačního zabezpečení. Zvyšovat úroveň IT služeb poskytovaných uživatelům a zajišťovat jejich dostupnost a spolehlivost. Zvyšovat povědomí o důležitosti bezpečnosti citlivých informací (zálohy dat, archivy, přístupové údaje, antivirové aplikace). Rozvíjet nabídku podpůrných marketingových aktivit a výhod pro studenty prostřednictvím širšího spektra komunikačních kanálů tak, aby byl podpořen zisk plánovaného počtu studentů. Zpracovat marketingový plán pro efektivnější využívání absolventů školy při oslovování nových uchazečů. Aktualizovat propagační materiály školy a navrhnout jejich jednotný vizuální styl v české i anglické verzi. Optimalizovat webové stránky školy dle metodiky SEO a posunout se na vyšší pozice ve frekventovaných vyhledávačích. Rozšiřovat portfolio spolupracujících firem v rámci studentských praxí, budovat vztahy s těmito partnery a vytvářet tak příležitosti uplatnění pro absolventy školy. Identifikovat vhodné střední a vyšší odborné školy v regionu, navázat s nimi spolupráci a vhodnými propagačními aktivitami oslovit potencionální zájemce o studium. Pořádat veletrhy pracovních příležitostí pro studenty, absolventy školy i pro zájemce z řad veřejnosti. V souladu s pravidly konstrukce rozpočtu hospodařit s plánem vyrovnaného rozpočtu. 8

10 2.6 Změny vnitřních předpisů V roce 2013 nedošlo ve vnitřních předpisech AKADEMIE STING k žádným změnám. 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy AKADEMIE STING má akreditovány tyto studijní programy a obory (tabulka 3.1 v příloze): B6202 Hospodářská politika a správa se studijním oborem: 6202R063 Zdaňování prez. i komb. forma studia 6202R021 Finanční kontrola prez. i komb. forma studia B6208 Ekonomika a management se studijním oborem: 6208R074 Organizace a řízení malých a středních firem prez. i komb. forma studia B6804 Právní specializace se studijními obory: 6804R012 Právo v podnikání prez. i komb. forma studia 6804R028 Právo ve veřejné správě prez. i komb. forma studia N6208 Ekonomika a management se studijním oborem: 6208T086 Podniková ekonomika a management prez. i komb. forma studia V akademickém roce 2013/2014 byly otevřeny obory Zdaňování a Organizace a řízení malých a středních firem. AKADEMIE STING neuskutečňuje žádný z programů: v cizím jazyce (tabulka 3.2 v příloze), tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3 v příloze), společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR (tabulka 3.4 v příloze), společně s vyšší odbornou školou (tabulka 3.5 v příloze), mimo obec, ve které má škola sídlo a mimo povinnou odbornou praxi během studia (tabulka 3.6 v příloze). 3.2 Kreditní systém studia Ve všech akreditovaných studijních programech je zaveden klasický systém hodnocení formou zkoušek a zápočtů. Souběžně je zaveden kreditový systém podle ECTS. Student bakalářského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 180 kreditů za celé tříleté studium, a student navazujícího magisterského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 120 kreditů za celé dvouleté studium. 9

11 Kreditní systém se začal v plné míře využívat při přestupech studentů z jiných vysokých škol. Porovnáním doložených studijních plánů se posuzuje nejen počet získaných kreditů, ale i obsah absolvovaných předmětů na jiné vysoké škole. Student může požádat o uznání zkoušek pouze při přijímacím řízení. Všichni úspěšní absolventi školy od roku 2006 dostávají kromě bakalářského a magisterského diplomu i Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. Škola není držitelem DS a ECTS labelu. 3.3 Další vzdělávací aktivity Doplňkové vzdělávání vybraných studentů AS je zpravidla realizováno prostřednictvím individuálních školicích seminářů v rámci sjednaných aplikovaných výzkumů daného akademického roku. V loňském roce např. proběhly semináře na půdě AS i mimo ni zaměřené na metodiku procesního řízení, studentům byly distribuovány softwarové aplikace, se kterými následně pracovali v rámci analytických aktivit přímo v podnicích / organizacích. Podporovány jsou i aktivity odborníků z praxe, kontakty jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech, samoplátci K studovalo ve všech ročnících akreditovaných studijních programů celkem 707 studentů, z toho v bakalářských programech 472 studenti a v navazujícím magisterském programu 235 studentů (viz tabulka 4.1 v příloze). Vzhledem k tomu, že AKADEMIE STING o.p.s. je soukromá vysoká škola, jsou všichni její studenti samoplátci (viz tabulka 4.2 v příloze). 4.2 Studenti ve věku nad 30 let K evidujeme pouze dva studenty v prezenční formě studia ve věku nad 30 let. Ostatní studenti studují v kombinované formě studia (viz tabulka 4.3 v příloze). 4.3 Neúspěšní studenti Informace o počtech neúspěšných studentů jsou uvedeny v tabulce 4.4 v příloze. 4.4 Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti AKADEMIE STING o.p.s. má zpracované semestrální plány hospitací ve výuce, které realizují garanti a přednášející jednotlivých předmětů. V průběhu semestrů se podle charakteru předmětů 10

12 konají písemné kontrolní práce a jsou zadávány písemné semestrální práce nebo případové studie. Během výuky jsou zajištěny individuální konzultace vyučujících pro studenty, které jsou zaměřené na doplnění znalostí, vytvoření studijních návyků a pochopení náročných partií z probírané látky. Při tvorbě nových učebních textů přihlíží autoři k příčinám studijní neúspěšnosti se snahou omezit ji. Zvláštní pozornost je pak věnována studentům při přípravě bakalářských a diplomových prací. Mimo povinných a rozvrhově zabezpečených konzultací je individuálně realizují vedoucí bakalářských a diplomových prací, protože ve většině případů jsou jimi učitelé školy. 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Řádný termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 proběhl ve dnech V tomto termínu složilo státní zkoušku celkem 157 studentů. Z prezenčního studia uspělo 62 studentů, z toho 20 studentů v oboru Zdaňování, 3 studenti v oboru Finanční kontrola, 25 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem, 9 studentů v oboru Právo ve veřejné správě a 5 studentů v oboru Právo v podnikání. Z celkového počtu 95 studentů kombinovaného studia, kteří složili státní závěrečnou zkoušku ve výše uvedeném termínu, bylo 22 studentů v oboru Zdaňování, 11 studentů v oboru Finanční kontrola, 44 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem (z toho 34 ve standardní kombinované formě, 10 v modifikované formě). V kombinované formě studia absolvovalo obor Právo ve veřejné správě 10 studentů a obor Právo v podnikání 8 studentů. V náhradním termínu dne složilo státní závěrečnou zkoušku celkem 45 studentů. Z prezenčního studia uspělo 22 studentů, z toho 2 studenti v oboru Zdaňování, 5 studentů v oboru Finanční kontrola a 8 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem. Dále absolvovali v prezenční formě studia obor Právo ve veřejné správě 3 studenti a obor Právo v podnikání 4 studenti. V kombinovaném studiu uspělo celkem 23 studentů, 7 studentů v oboru Zdaňování a 16 studentů v oboru Organizace a řízení malých a středních firem (z toho 13 ve standardní kombinované formě, 3 v modifikované formě). V roce 2013 tedy složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 202 absolventů. 25 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly i studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 3 studenti. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo bakalářská studia již studentů, z toho 448 studentů v prezenčním studiu, 858 studentů v kombinované formě, 442 studentů v modifikované formě pro absolventy VOŠ. Řádný termín státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2012/2013 proběhl ve dnech V tomto termínu složilo státní závěrečnou zkoušku celkem 206 studentů, z toho 88 studentů prezenčního studia, 118 studentů kombinovaného studia. V náhradním termínu složilo státní závěrečnou zkoušku 53 studentů, z toho 17 studentů prezenčního studia a 36 studentů kombinovaného studia. V roce 2013 složilo celkem státní závěrečnou zkoušku 259 studentů magisterského studia (105 studentů prezenčního studia, 154 studentů kombinovaného studia). 28 studentů mělo po dobu 11

13 studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 3 studenty na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Celkem svá magisterská studia na AKADEMII STING v průběhu let úspěšně ukončilo již studentů, z toho 317 studentů v prezenční formě a 837 studentů v kombinované formě. V roce 2013 absolvovalo studium 461 studentů (tabulka 5.1 v příloze). Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo studia již studentů. 5.2 Práce s absolventy a uplatnění absolventů na trhu práce Informační systém AKADEMIE STING o.p.s. umožňuje sběr informací o dalším uplatnění absolventů v anketách a jejich následné zpracování do meziročních statistik. Vše je však podmíněno ochotou absolventů ke spolupráci. Absolventi mají možnost sledovat dění na škole a zapojit se do diskusí též prostřednictvím sociální sítě Facebook. Obecně mají absolventi školy stále velmi dobré uplatnění na trhu práce. AKADEMIE STING o.p.s. provádí vlastní průzkumy a dotazníková šetření potřeb trhu práce, zejména potřeb klíčových zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji. Škola má velmi dobré vztahy s významnými organizacemi v regionu (RHK v Brně, Odvolací finanční ředitelství, Finanční úřady pro Jihomoravský kraj, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních, základní organizace Brno, Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, Magistrát města Brna, MSSZ v Brně apod.). V těchto institucích studenti absolvují povinnou praxi, která je součástí studijního plánu bakalářského studia prezenční formy. Díky časové dotaci povinné praxe v nadstandardní délce 4 semestrů nejsou absolventi prezenčního studia později znevýhodněni nedostatkem pracovních zkušeností, kontaktů a mají vytvořeny silné pracovní návyky. Škola klade důraz na prohlubování znalosti cizích jazyků, počítačových dovedností a etiky. V navazujícím magisterském studiu je naopak kladen důraz na získání schopností pro aplikaci teoretického poznání v praxi. Studenti navazujícího magisterského programu se zapojují do tvůrčí činnosti školy v rámci interních grantů prostřednictvím zadaných témat diplomových prací. Ve spolupráci s akademickými pracovníky zajišťují aplikovaný výzkum pro výrobní firmy a instituce. Absolventi navazujícího magisterského studia jsou schopni velmi dobře plnit úkoly středního a vrcholového managementu. I přes výše uvedené považujeme za prioritu rozšiřovat portfolio spolupracujících firem v rámci studentských praxí, aplikovaného výzkumu, budovat vztahy s těmito partnery a vytvářet tak příležitosti uplatnění pro absolventy školy. 5.3 Veletrhy pracovních příležitostí AKADEMIE STING realizovala v roce 2013 veletrh pracovních příležitostí Jobfair STING Veletrh byl zacílen především na studenty a absolventy školy, vystavovatelé se zaměřovali zejména na nabídku pracovních pozic z oblasti financí, bankovnictví, marketingu a PR. Součástí veletrhu byl také doprovodný program, ve kterém se představily především finanční instituce. Veletrh byl vyhodnocen jako úspěšný, další ročník je plánován na podzim roku

14 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium a meziroční srovnání Je známo, že demografická křivka je dlouhodobě nepříznivá. AKADEMIE STING, o.p.s. proto zvýšila úsilí ve zlepšování služeb studentům, především v osobním přístupu všech řadových zaměstnanců a akademických pracovníků, odborníků z praxe, kteří vyučují na AKADEMII STING, o.p.s., zejména vedoucích bakalářských a diplomových prací. V roce 2012 bylo evidováno 650 přihlášek, v roce 2013 bylo přijato 188 přihlášek. Meziroční pokles činil 462 uchazečů. V roce 2012 bylo přijato 442 uchazečů, v roce 2013 byl počet přijatých uchazečů 121, meziroční pokles činil 321 přijatých uchazečů. V roce 2012 bylo zapsáno ke studiu 437 studentů, v roce 2013 byl počet zapsaných ke studiu 121 studentů a meziroční pokles činil 316 studentů, viz tabulka 6.1 v příloze. 6.2 Přijímací zkoušky V minulých letech se osvědčilo přijímat uchazeče o prezenční bakalářské studium na základě pohovoru o motivaci uchazeče a u uchazečů o kombinovanou formu požadovat také doklad o zajištění odborné praxe po standardní dobu. Zvláštní pozornost při přijímacím řízení věnuje škola přestupům z jiných škol na základě žádosti uchazeče a uznání absolvovaného předmětu nebo části absolvovaného studia. Cizinci jsou přijímaní ke studiu v českém jazyce za stejných podmínek jako uchazeči s českým občanstvím s podmínkou, že předloží nostrifikaci dosaženého vzdělání a doklad o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka. Škola zajišťuje přijímací řízení vlastními zdroji bez využití externích dodavatelů. 6.3 Spolupráce se středními školami V roce 2013 se škola zúčastnila Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus (organizátor MP soft, a.s.), veletrhu Akadémia & Vapac 2013 v Bratislavě (organizátor A&V s.r.o.) a na základě individuálních nabídek prezentací také výjezdních akcí na středních a vyšších odborných školách. Zde byly předány výchovným poradcům ze středních škol a uchazečům o studium poskytnuty písemné materiály a ústní informace o studiu na AKADEMIE STING, o.p.s. Škola rovněž využila neformální kontakty svých učitelů se středními školami v regionu pro oboustranný transfer informací a zkušeností. V roce 2013 došlo k rozšíření komunikace prostřednictvím nových médií, např. facebookový profil školy disponuje týdenním dosahem cca 950 unikátních návštěvníků. 7 Akademičtí pracovníci Současnou personální situaci charakterizují tabulky 7.1 až 7.6 v příloze. Výuku a vedení diplomových a bakalářských prací zajišťuje celkem v přepočtených počtech 24,53 pracovníků (viz tabulka 7.1 přílohy). Na výuce se podílí 28 odborníků z aplikační sféry (viz tabulka 11.2 přílohy). 13

15 Tito vyučující, kteří se v r podíleli na výuce, jsou výraznými odborníky z aplikační sféry (např. Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, Finančního úřadu, daňoví poradci). Výuku profilových předmětů zajišťují v celém rozsahu profesoři, docenti a vyučující s akademickým titulem Ph.D., CSc. nebo DrSc. Dva z interních pedagogů, kteří dosud nemají titul Ph.D., studují doktorské studium. Ve spolupráci s veřejnými brněnskými vysokými školami se zvažuje možnost habilitačních řízení perspektivních pedagogů. AKADEMIE STING o.p.s. neměla v roce 2013 zaměstnance zařazené v kategorii Vědečtí pracovníci. AKADEMIE STING o.p.s. v roce 2013 zajistila 9 kurzů (27 zúčastněných) dalšího vzdělávání svých akademických pracovníků (viz tabulka 7.6 přílohy). AKADEMIE STING o.p.s. nemá kariérní řád, avšak odborný růst a pracovní výsledky interních i externích pracovníků hodnotí vedoucí kateder a rektor školy průběžně a výsledky projednávají na kolegiu rektora. Součástí těchto hodnocení je také stanovení dalšího profesního růstu zaměstnanců. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci jsou motivováni dvakrát ročně finančními odměnami za aktivitu a dále motivačními odměnami za mimořádné výsledky, zejména za aktivní účast na vědeckých konferencích, seminářích a publikační činnost. 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 8.1 Školné v prezenční a kombinované formě studia V roce 2013 v bakalářském studiu ekonomického směru činilo školné ,- Kč ročně pro prezenční i kombinovanou formu studia. V bakalářských oborech právního zaměření bylo školné stanoveno na ,- Kč za rok. Podobně bylo školné pro prezenční i kombinovanou formu studia v navazujícím magisterském studiu ve výši ,- Kč za rok. V ceně školného jsou zahrnuty rovněž učební texty a základní učební pomůcky. V roce 2013 poskytla AKADEMIE STING o.p.s. studentům učební texty v celkové částce ,- Kč, z toho náklady na skripta vydaná školou činily ,- Kč, a náklady na učební texty, které byly zakoupeny a poskytnuty studentům, činily ,- Kč. 8.2 Stipendia Otevřenost všem studentům bez ohledu na jejich sociální postavení jsme se rozhodli řešit formou stipendijních pobídek, které umožní i nadaným, sociálně slabým studentům studovat zcela zdarma. K tomuto kroku jsme přistoupili přesto, že školné je hlavním zdrojem příjmů. Kompenzací těchto stipendií jsou poplatky, které zaplatí studenti, kteří nestudují zcela řádně. V roce 2013 bylo vyplaceno 1 studentovi sociální stipendium z dotací MŠMT v celkové výši 9.720,-Kč, o ubytovací stipendium požádalo 331 studentů, kterým bylo vyplaceno ,- Kč. Prospěchové stipendium bylo přiznáno 4 studentům v celkové výši ,- Kč. Cenu profesora Ludvíka Kulčáka za vynikající studijní výsledky obdrželo 6 studentů v celkové výši ,- Kč (viz tabulka 8.1 přílohy). 14

16 8.3 Poradenství, zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb Počet studujících na AKADEMII STING o.p.s. se standardně pohybuje kolem tisíce studentů, čímž se řadí spíše k menším vysokým školám. Obecné poradenské služby jsou studentům poskytovány prostřednictvím Facebooku a prostřednictvím informačního systému školy, informací na katedrálních nástěnkách (např. daňové úlevy pro studenty), individuálním přístupem akademických pracovníků ve výuce i v elektronické komunikaci. Z celkového počtu 707 studentů je 53 % studentů kombinovaného studia s řádným zaměstnáním a kariérním zařazením. Zbylým 47 % studentům prezenčního studia jsou schopny se věnovat především vedoucí kateder, členové kolegia rektora a ostatní zaměstnanci, např. pracovnice studijního oddělení. V mnohém se studenti obracejí s konzultacemi i na vyučující, především pokud jsou významnými odborníky z praxe. Celoškolské problémy řeší studenti prostřednictvím svých zástupců v Akademickém senátu, který se schází pravidelně. 8.4 Znevýhodněné skupiny uchazečů V souladu se svým statutem škola ani v roce 2013 neměla žádné omezující podmínky pro uchazeče o studium. Škola je připravena zapsat ke studiu uchazeče s tělesným omezením v prezenční i kombinované formě. V roce 2013 nestudoval na vysoké škole žádný student se specifickými potřebami. 8.5 Mimořádně nadaní studenti V roce 2013 složilo úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 202 absolventů. 25 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 3 studenti. Ze 259 absolventů magisterského studia mělo 28 studentů po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 3 studenty na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka (viz tabulka 8.1). Strategickým cílem AKADEMIE STING o.p.s. je stálé zvyšování kvality výuky a jejího technického zabezpečení. Výsledkem pak je absolvent s výborným prospěchem. S tím souvisí i motivace studentů dosahovat vynikajících výsledků. Na základě projednání v kolegiu rektora byla upravena výše prospěchových stipendií pro studenty prezenční formy bakalářských i magisterského studijního programu tak, že vynikající studenti prezenční formy studia mohou výrazně ušetřit na školném; pokud by studovali s prospěchem 1,00, pak mohou studovat zcela zdarma. 8.6 Ubytovací a stravovací služby Vlastní ubytovací prostory AKADEMIE STING o.p.s. nevlastní (viz tabulka 8.2 přílohy). Škola upravila svůj Stipendijní řád tak, aby bylo možno čerpat dotaci od MŠMT na ubytovací 15

17 stipendium pro studenty prezenčního studia. Na počátku roku 2011 byla studentům zpřístupněna aplikace Stipendia v informačním systému školy, jejímž prostřednictvím mohou studenti o stipendia žádat elektronicky. Výrazně se tím zjednodušila administrativa a zpětná kontrola poskytnutých dotací. Žádost o ubytovací stipendium podalo 331 studentů, bylo vyplaceno ,- Kč (viz tabulka 8.1 přílohy). AKADEMIE STING o.p.s. se snaží pomoci studentům v zajištění ubytování. Průběžně informuje studenty jak prezenčního, tak kombinovaného studia o cenově výhodných nabídkách ubytování v městě Brně. V roce 2013 pokračovala spolupráce s partnerskou společností COLLEGE Living, s.r.o., která pomocí propracovaného systému nabídky ubytování v soukromí pomáhá nalézt studentům ubytování co nejblíže ke škole, odpovídající jejich představám a k jejím službám patří rovněž zajištění spolubydlících. Studenti tuto službu využívají a hodnotí ji převážně kladně. Škola neposkytuje studentům vlastní stravovací služby (viz tabulka 8.2 přílohy). Studenti jsou však informováni o možnosti využívat četná stravovací zařízení (menzy) Vysokého učení technického v Brně za stejných podmínek jako ostatní vysokoškolští studenti (viz tabulka 8.2 přílohy). 8.7 Sociální záležitosti zaměstnanců Sociální záležitosti zaměstnanců jsou řešeny individuálně dle aktuálních potřeb a možností školy. AKADEMIE STING o.p.s. jakožto obecně prospěšná společnost hospodaří s plánovaným vyrovnaným rozpočtem. Hlavním zdrojem výnosů školy je zaplacené školné. Efektivita hospodaření je základním předpokladem úspěšného fungování školy. Z těchto důvodů je rozpočet vždy konstruován jako vyrovnaný s malou rezervou na nepředvídané výdaje. Dlouhodobým záměrem školy je zajistit a udržet kvalitní vysokoškolské prostředí, průběžně zajišťovat inovace studijních programů a tomu odpovídajících lidských zdrojů, studijních opor, technických prostředků včetně informačních technologií, provozních prostor a v neposlední řadě prostředí neodmyslitelně spojené s představou o moderní vysoké škole. Škola poskytuje zaměstnanecké benefity ve formě stravenek, možnosti sportovního vyžití v pronajatém bazénu a sociální pomoci v případě potřeby. Škola projevuje vstřícnost v sociálních otázkách zaměstnanců, avšak individuálně. Umožňuje zaměstnancům především profesní růst. Podporuje studium vysoké školy všech zaměstnanců, kteří projeví zájem o studium. V současné době studuje bakalářský stupeň v kombinované formě jeden zaměstnanec, o magisterský titul usiluje jeden zaměstnanec, o doktorský titul Ph.D. usilují dva zaměstnanci. 9 Infrastruktura 9.1 Fondy knihoven AKADEMIE STING průběžně rozšiřuje a modernizuje fond knihovny školy. V roce 2013 činil přírůstek knihovního fondů 672 kusy a knihovní fond se zvýšil na 9825 kusů. Počet odebíraných periodik je 23 tituly (tabulka 9.1 v příloze). Otevírací doba knihovny byla přizpůsobena jak studentům prezenčního a kombinovaného studia, tak i vyučujícím. 16

18 9.2 Informační a komunikační služby Informační systém Škola i v roce 2013 využívala formou outsourcingu školní informační systém vyvinutý Masarykovou univerzitou v Brně. Účinnost smlouvy o využívání služeb s touto univerzitou byla dodatkem z roku 2013 změněna na dobu neurčitou. Celý informační systém je pravidelně aktualizován a dále vyvíjen. Multimediální učebny V jundrovském centru je rychlost připojení k Internetu 120Mb/10Mb. V bohunickém centru se rychlost připojení v současné době pohybuje v garantovaném pásmu 20Mb/20Mb. Přehled multimediálního vybavení jednotlivých poslucháren v obou výukových centrech je zobrazen v tabulkách 9.1 a 9.2 v textu. Tabulka 9.1 Centrum pro prezenční studium Stromovka 1, Brno - Jundrov PC Dataprojektor Repro Internet TV Posluchárna A 1ks x x x Posluchárna B 1ks x x x Posluchárna C 1ks x x x Posluchárna D 23ks x x Posluchárna E 1ks x x x Posluchárna F 1ks x x x Posluchárna G 1ks x x x Posluchárna I 21ks x x x Posluchárna J 1ks x x x x Učebna 1 1ks x x x Učebna 2 1ks x x x Tabulka 9.2 Centrum pro kombinované studium Pod Nemocnicí 25, Brno - Bohunice PC Dataprojektor Repro Internet TV Posluchárna A 1ks x x x Posluchárna B 1ks x x x Posluchárna C 1ks x x x 17

19 Posluchárna D 1ks x x x Posluchárna E 1ks x x x Posluchárna F 21ks x x x Posluchárna K 1 ks x x x Posluchárna P 1ks x Aktuální stav výpočetní techniky vyjadřuje tabulka 9.3 v textu. Tabulka 9.3 Centrum Stromovka 1, Brno - Jundrov Centrum Stromovka 2, Brno Jundrov Desktopy Desktopy Desktopy Centrum Pod nemocnicí 25, Brno - Bohunice počítačová učebna 1 21 administrativa 8 počítačová učebna 21 počítačová učebna 2 23 servery 2 administrativa 2 administrativa 22 Server 1 knihovna 6 desktopy pro studenty 8 obsluha tiskárny 1 sborovna 1 Notebooky Notebooky učebny 9 učebny 8 zaměstnanci 12 informace vestibul 1 Celkem (centrum) Celkem (centrum) 40 Celkem Celoživotní vzdělávání V případě zájmu je škola připravena k realizaci kurzů celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů v délce dvou let a v rámci navazujícího magisterského studijního programu v délce jednoho roku. V roce 2013 byl otevřen kurz CŽV v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management. Informace o počtech přijatých uchazečů jsou k dispozici v tabulce č

20 11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost AKADEMIE STING vycházela v roce 2013 z úkolů stanovených Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období (dále jen DZ ) a jeho aktualizace pro rok 2013, pokynů MŠMT České republiky a rozhodnutí kolegia rektora AKADEMIE STING Koncepce a zajištění výzkumné činnosti V roce 2013 byla na základě DZ, jeho aktualizace a poznatků získaných v roce 2012, připravena nová koncepce výzkumné činnosti AKADEMIE STING na rok s důrazem na zásadní zvýšení kvality výstupů ve formě odborných článků, smluvní spolupráci s vysokými školami v zahraničí i České republice, firmami a institucemi, zaměření disertačních prací doktorandů školených pracovníky AKADEMIE STING, větší zapojení studentů AKADEMIE STING do výzkumu formou diplomových a bakalářských prací. Byla připravena nová organizace a zaměření interních grantů formou tzv. Interní grantové agentury (IGA). Výzkum je orientován tří základních oblastí: IGA_AS_01 Podniková ekonomika a ekonomie IGA_AS_02 Management a marketing IGA_AS_03 Podpora řízení podniku Grantové projekty jsou navázány na předměty vyučované na AKADEMII STING a na jejich řešení se budou podílet studenti školy zejména formou diplomových a bakalářských prací. V roce 2013 zahájilo činnost nové pracoviště AKADEMIE STING Institut ekonomických studií a analýz, jehož úkolem je zajišťovat orientaci, koncepci a realizaci vědeckovýzkumné práce AKADEMIE STING zejména v oblastech výstupů výzkumu, žádostí o nosné a uznávané výzkumné projekty, zajišťování vědecké spolupráce školy s institucemi v ČR i zahraničí, a spolupráce s firmami a institucemi v ČR v aplikovaném výzkumu, včetně servisní činnosti. V roce 2013 pokračovalo vydávání vědeckého časopisu školy ACTA STING s redakční radou tvořenou odborníky jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Toto periodikum s anglickými anotacemi a recenzovanými příspěvky je zaregistrováno u Českého národního střediska s ISSN (Print), ISSN (Online) a jeho elektronická verze je volně přístupná na adrese Časopis je určen pro publikování příspěvků akademických pracovníků a studentů vysokých škol, pracovníků vědeckovýzkumných a odborných pracovišť z ČR i zahraničí. Zveřejňuje aktuální poznatky a analýzy ekonomiky, managementu, marketingu, financí, daní, účetnictví, práva a matematického modelování Publikační činnost Publikační činnost pracovníků AKADEMIE STING se v roce 2013 oproti roku 2012 výrazně kvantitativně i kvalitativně zvýšila. Důraz byl položen na publikování vědeckých výsledků v časopisech a sbornících s impaktem nebo aspoň zařazených do databáze recenzovaných časopisů v ČR, a také na registraci publikací v RIV. Dokládají to publikace, které jsou výsledkem činnosti pracovníků AKADEMIE STING v interních grantových projektech, koordinovaném a podpořeném výzkumu v projektech GAČR, TAČR aj. v rámci spolupráce školy s nositeli těchto projektů a v neposlední řadě při smluvní spolupráci s Národní univerzitou státní daňové služby Ukrajiny v Kyjevu. 19

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2014 (AR 2013-2014) Praha říjen 2013

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více