UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám"

Transkript

1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracoval: Jana Vávrová Brno 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma "Asistence jako jedna s forem pomoci rodinám" zpracovala samostatně a použila jsem literaturu uvedenou v seznamu použitých pramenů a literatury, který je součástí této bakalářské práce. Elektronická a tištěná verze bakalářské práce jsou totožné. V Brně dne 17. dubna 2012 Podpis

3 Poděkování Děkuji paní Mgr. Marcele Zvonařové za vstřícné jednání a metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé bakalářské páce. Jana Vávrová

4 OBSAH ÚVOD OSOBNÍ ASISTENCE DEFINICE OSOBNÍ ASISTENCE HISTORIE OSOBNÍ ASISTENCE ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ ZÁVĚR ZAŘAZENÍ OSOBNÍHO ASISTENTA OSOBNÍ ASISTENT FORMY A ČINNOSTI OSOBNÍ ASISTENCE POŽADAVKY NA ODBORNOST ETICKÉ ZÁSADY DÍLČÍ ZÁVĚR TYPY CÍLOVÝCH SKUPIN OSOBNÍ ASISTENCE HANDICAPOVANÍ OBČANÉ RODINA S HANDICAPOVANÝMI DĚTMI DÍLČÍ ZÁVĚR ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ASISTENCÍ LIGA VOZÍČKÁŘŮ TYFLOCENTRUM HEWER APLA DÍLČÍ ZÁVĚR PRAKTICKÁ ČÁST VÝZKUMU VÝZKUMNÁ METODA A ZÍSKÁVÁNÍ DAT HYPOTÉZY VYHODNOCOVÁNÍ DAT VÝZKUMNÝ VZOREK VYHODNOCENÍ OTÁZEK DOTAZNÍKOVÉHO ZKOUMÁNÍ OVĚŘENÍ HYPOTÉZ ZÁVĚR RESUMÉ ANOTACE LITERATURA A PRAMENY SEZNAM PŘÍLOH

5 Úvod Každý z nás se jistě setkal s člověkem se zdravotním postižením, ať již ve své rodině nebo v blízkém okolí. Ale ne všichni jsme se někdy zamysleli nad tím, zda by tito lidé mohli mít možnost žít lépe a jak jejich život ztížený určitým druhem postižení učinit méně náročný, snesitelnější. Jednou z takových služeb jak pomoci lidem se zdravotním postižením je osobní asistence. Je to sociální služba poskytující pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci. Umožňující lidem se zdravotním postižením žít ve svých domovech samostatný a nezávislý život. S klienty s různými druhy zdravotního postižení se setkávám nejen na pracovišti, ale také na sociálním šetření v jejich přirozeném prostředí a tak mohu posoudit, jak je zajišťována jejich péče. Tito lidé se snaží řešit svou nepříznivou životní situaci formou různých sociálních dávek, poradenstvím nebo také sociálními službami. A právě tato nová služba osobní asistence může dle mého názoru být to, co lidé se zdravotním postižením potřebují, aby mohli žít spokojený, plnohodnotný život v kruhu své rodiny. Osobní asistence jako jedna z forem pomoci rodinám je sociální služba, která v současné době bývá diskutovaným a občas i mediálně rozebíraným tématem. Pro tuto problematiku je specifické, že se týká jen určité skupiny osob, ale i přesto se mu v podobě sociálních služeb věnuje široký okruh organizací. Z hlediska širší veřejnosti se však setkáváme s neuceleným názorem na tuto problematiku způsobeným nedostatkem informací a zkušeností v této oblasti. Bakalářská práce poskytuje o službě osobní asistence ucelené informace, zkoumá zkušenosti rodin v této oblasti, navrhuje možnosti vedoucí ke zlepšení a určuje, zda je tato forma pomoci rodinám vnímána jako dostatečná, a to jak z hlediska rodin s handicapovanými osobami, tak z hlediska rodin bez handicapovaných osob. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů týkajících se osobní asistence a bližší specifikací rodin s handicapovanými osobami. Praktická část je zaměřena na zjištění vnímání vztahů mezi rodinami a asistenčními službami, které jsou jim nabízeny, a srovnává rozdíly vnímání služeb těch, kteří je využívají a těch, kteří je nepotřebují. Zkoumá dostupnost služeb osobní asistence a to, 2

6 jak je hodnocena asistenční služba jejími uživateli. Cílem praktické části je kvantitativním výzkumem provedeným formou dotazníku přinést informace o současném stavu osobní asistence, ověřit pravdivost stanovených hypotéz uvedených v praktické části a nalézt odpovědi na otázku: Jakým způsobem je hodnocena osobní asistence jejími uživateli i ostatními osobami a dále na otázku: Jsou služby osobní asistence dostatečně dostupné?. Práce tak je zaměřena na zjištění dat týkajících se spokojenosti rodin s asistenčními službami včetně jejich dostupnosti a může být zdrojem informací jak pro rodiny, které by potřebovaly využít formu pomoci v podobě osobní asistence, tak i pro možné budoucí realizátory forem pomoci pro tuto skupinu osob. Jsem si vědoma, že moje práce nemůže z důvodu rozsahu bakalářské práce obsáhnout celou problematiku osobní asistence, ale pokud tato práce pomůže byť by jediné rodině s handicapovanou osobou najít cestu, jak žít důstojný život v domácím prostředí a začít realizovat čím dál víc činností jako člověk zdravý, její vyšší smysl bude naplněn. 3

7 1. Osobní asistence Osobní asistence je nová sociální služba, která již dlouho chyběla v nabídce služeb. Od svého vzniku ušla velký kus cesty a postupně se dostává do povědomí lidí. Podle Hrdé je sociální handicap řešen pomocí osobní asistence, která umožňuje snížit oddělení handicapovaného od společnosti v důsledku jeho znevýhodnění. Asistenční službu vidí jako sociální zabezpečení, přičemž případné zdravotnické ošetřování je třeba zajistit jinými odborně připravenými osobami. (http://www.apoa.cz/media/dokumenty/brozury/pro_osobni_asistenty.pdf) 1.1 Definice osobní asistence Osobní asistence je nová, moderní sociální služba. Zaměřuje se na individuální potřeby každého člověka a zároveň jej udržuje v aktivitě. Člověk se zdravotním, tělesným, mentálním nebo sociálním znevýhodněním, potřebující pomoc jiné osoby, nachází v podobě osobní asistence jedinečnou možnost žít život srovnatelný se svými vrstevníky. Nezbytnou podmínkou pro to je úcta k jeho důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění jeho smyslu života. (Hrdá, 2006, s. 4) Osobní asistence pomáhá zdravotně postiženým lidem a seniorům překonávat jejich handicap a tímto je rovněž pomáhá začleňovat zpátky do společnosti. Je to služba aktivizační, což znamená, že člověk se zdravotním postižením musí chtít něčeho dosáhnout a osobní asistent mu v tomto jeho počínání pomáhá. Osobní asistent nevykonává činnosti za daného člověka, ale poskytuje mu svou pomoc. Osobní asistent tedy dělá věci společně se svým klientem, asistuje mu. Osobní asistence má mnoho společného s pečovatelskou službou, rozdíl je však nejen v časovém omezení služby (osobní asistence se poskytuje bez časového omezení), ale především v tom, že osobní asistence začíná právě tam, kde pečovatelská služba končí. Osobní asistence pomáhá lidem s postižením v uspokojování potřeb, které vyplývají z jejich společenského postavení. (http://podaneruce.webnode.cz/osobni-asistence/) Pomoc, bez které se osoba se zdravotním postižením neobejde je zajištění např. celkového chodu domácnosti a pomoc se základními úkony jako je hygiena, stravování, 4

8 nákupy, úklid, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí. To jsou problémy, které člověk s postižením potřebuje řešit, tady potřebuje pomoc. Sociální pedagogika nás učí, jak řešit situace, které člověk sám bez pomoci jiných osob nedokáže řešit. Podle Bakošové sociální pedagogika začíná při problémech. Může být chápána jako soubor činností, které pomáhají člověku zabezpečit životní podmínky, získat sociální nezávislost a suverenitu. I když je občan v první řadě zodpovědný sám za sebe, sociální pomoc přispívá k řešení situace, která je nad jeho síly. Jejím smyslem je navrátit člověka do normálního života. Jde o situace typu selhání zdravotní stavu, ztráty zaměstnání, selhání rodinného života. Sociální pomoc může být poskytovaná formou peněžitých dávek, služeb, azylu či poradenství. Cílem sociální pomoci je poskytnout pomoc dětem, mládeži a dospělým v různých typech prostředí, hledáním optimálních forem pomoci a kompenzováním nedostatků. Za pomoc považujeme různé životní situace v průběhu socializace, poskytnutí pomoci ohroženým jednotlivcům i skupinám, situace, kdy předcházíme problémům. (Bakošová, 2008, s. 58) Možnosti řešení svízelné nebo znevýhodňující životní situace lidí s postižením nabízí Novosad ve dvou základních rovinách: - život v zařízení s pobytem (rezidenční služby), - podpora života v domácích podmínkách. (Novosad, 2009, s. 65) 1.2 Historie osobní asistence Název sociální služby osobní asistence je nový, možná pro někoho i neznámý. V dějinách naší země byly vždy období, kdy lidé potřebovali pomoc jiných osob. I v našem státě se od středověku vytvářely instituce pro ty občany, kteří potřebovali péči. Nejstarší organizací, která u nás poskytovala pomoc a péči byla církev, která zakládala při kostelech a klášterech ústavy. Byly to útulky pro chudé, sirotky, lidi postižené nemocemi. V naší zemi se o osoby se zdravotním postižením starala převážně rodina. Poprvé se o sociální péči hovoří v říšském policejním řádu Ferdinanda I. v roce Péče se podle něj poskytuje chudým s domovským právem v obci (v pastouškách, chudobincích či tzv. ratejnách). Za Josefa II. byly vyhlášeny Dvorské dekrety, podle nichž se zřizovaly farní chudinské ústavy. Chudinský zákon č. 59/1868 českého 5

9 zemského zřízení upravoval právní vztahy vznikající v oblasti chudinské péče. Systém chudinské péče fungoval až do roku 1956, kdy vstoupil v platnost zákon o sociálním zabezpečení. Po únoru 1948 došlo k přenesení výkonu sociální péče výhradně na stát, nebo spíše na jeho místní orgány - národní výbory. Podle zákona o sociálním zabezpečení byla sociální péče podřazena pod pojem služby a nadále poskytována pouze státními orgány. Dalším zákonem bylo rozšířeno spektrum poskytovaných dávek. Zřejmě prvním člověkem, který v Československu využíval osobní asistenci, byla Jana Hrdá. Hrdá spolu s pracovníky Pražské organizace vozíčkářů se zasadila o rozšíření osobní asistence do povědomí obyvatel naší země a také o pozdější uzákonění. Vytvořená pravidla vycházela z potřeb vozíčkářů. Časem se začali postupně o službu osobní asistence zajímat zájemci, kteří chtěli tuto službu provozovat a hlásili se další poskytovatelé. Až později Hrdá zjistila, že zásady, kterými se osobní asistence Pražské organizace vozíčkářů řídila, byly téměř shodné s těmi, které byly používány ve světě, i když nikdo nevěděl nic o hnutí Independent Living a o tom, že této službě se říká osobní asistence. Toto hnutí vzniklo ve Spojených státech amerických. Kladlo si za cíl dosáhnout plné rovnoprávnosti osob se zdravotním postižením. Založil je na universitě v Berkley v Kalifornii společně se svými přáteli, studenty s tělesným postižením, Ed Roberts. (http://www.apzp.cz/publikace/hrda-j-osobni-asistence-poradenstvi -a-zprostredkovani-praha-apzp-2006.html) Ed Roberts pomáhal při jeho vzniku, protože potřeboval místo, kde by mohl dělat to, co chtěl dělat ze všeho nejvíce změnit svět a udělat z něj lepší místo pro sebe sama a všechny ostatní se zdravotním postižením. (http://www.ier.cz/vzpominky-na-eda -robertse.html) 6

10 1.3 Zákon o sociálních službách Důležitá etapa osobní asistence začala s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který byl vydán v roce 2007 a jehož součástí se stala i osobní asistence, která je uvedena v příloze č. 3. Zákon zavedl nové druhy sociálních služeb, které mohou rodiny využívat. Osobní asistence je v zákoně o sociálních službách definována jako terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba osobní asistence může být hrazena příspěvkem na péči, který je poskytován občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. O tento příspěvek si občané mohou žádat na úřadech práce. Rozsah úkonů stanovuje 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a je uvedena v příloze č. 4. (http://www.apoa.cz/index.php/o-osobni-asistenci/zakladni-udaje/ve-zneni-zákona -a-vyhlasky) 7

11 1.4 Dílčí závěr V první kapitole jsem se zaměřila na definici osobní asistence, historii osobní asistence a ukotvení osobní asistence v zákonu o sociálních službách. I když dříve u nás neexistovala služba osobní asistence, poskytovala se pomoc v rodinách rodinnými příslušníky, nebo i jinými osobami. Nejstarší organizací, kterou byla v České republice poskytována sociální péče, byla církev. Dle zákona o sociálních službách se osobám, které potřebují pomoc jiné osoby, poskytuje příspěvek na péči. Poskytovatelem péče je osoba blízká, nově asistent sociální péče nebo zařízení poskytující služby, jako jsou např. domovy pro seniory. Jelikož vykonávám agendu příspěvku na péči, můžu sama posoudit, že se každým rokem zvyšuje počet klientů, kterým je příspěvek na péči poskytován. Příspěvek se poskytuje osobám do 18 let věku a nad 18 let věku. Do 18 let věku se poskytuje v I. stupni ve výši 3.000,-Kč, ve II. stupni ve výši 5.000,- Kč, ve III. stupni ve výši 9.000,- Kč, ve IV. stupni ve výši ,-Kč. Ve věkové kategorii nad 18 let v I. stupni ve výši 800,-Kč, v II. stupni ve výši 4.000,-Kč, ve III. stupni ve výši 8.000,-Kč, ve IV. stupni ve výši ,- Kč. Tím, že je příspěvek přiznán klientovi, může si sám hradit pomoc, kterou potřebuje. Jednou z možností využití příspěvku je tedy hrazení služby osobní asistence. 8

12 2. Zařazení osobního asistenta Osobní asistenty potkáváme venku v parku, na ulici, na úřadě. Jsou to lidé, jedni z nás, kteří se snaží pomáhat druhým. Osobní asistent pomáhá tam, kde má osoba se zdravotním postižením překážky plynoucí z jejího postižení, ale také tam, kde jsou omezení stavební např. příjezd na úřady, do nemocnic a jiných zařízení. Zachovávání mlčenlivosti o důvěrných skutečnostech klienta by mělo být povinností všech pracovníků v sociálních službách a je uvedeno etickém kodexu. 2.1 Osobní asistent Zařazení osobního asistenta je upraveno právními předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí. Osobní asistence je prováděna dle 116 zákona o sociálních službách pracovníkem v sociálních službách, převážně nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb. Dále jej mohou zaměstnat i rodiče dítěte, které pomoc potřebuje. Osobní asistent pomáhá při těch úkonech, které by klient dělal sám, kdyby nebyl omezen určitým postižením. Pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl. Osobní asistent pomáhá osobě se zdravotním postižením uspokojovat základní životní potřeby jako je jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb. Může pomáhat při vzdělávání, zaměstnání, nakupování, dle zájmu klienta může zprostředkovávat styk s lidmi, doprovod na úřady apod. Podle Bakošové je důležitou součástí při poskytování pomoci přesvědčit člověka o tom, že zodpovědnost za svůj život nese sám. Sociálně pedagogická pomoc vychází z humanistické pedagogiky založené na úctě k člověku, na partnerství, emancipaci, na vztahu důvěry, pochopení a solidarity. Akceptuje všechny stránky osobnosti, přijímá člověka takového, jaký je. V procesu pomoci je považováno za velmi důležité předcházet společenským předsudkům o tom, že vyhledávání pomoci je ponižující akt. Když člověk vyhledá pomoc, signalizuje tím opravdu svou slabost, selhání v některé oblasti. Právě získáním reálného obrazu o sobě prostřednictvím odborníka, přijmutí své slabosti ho posune v další fázi života. (Bakošová, 2008, s. 58, s. 59) 9

13 Pro práci osobního asistenta je důležitá motivace, taková motivace, která vzbuzuje touhu, nebo chuť pomáhat jiným lidem s vědomím potřebnosti takového konání. Osobní asistent by měl mít vlastnosti, založené na schopnosti empatie, schopnosti se učit, být spolehlivý, zodpovědný, ochotný, laskavý, vlídný. Mohou se ovšem najít i lidé s jinými motivy jako je touha po obohacení, získání životního partnera či sebeuplatnění. Protože osobní asistent často fyzicky manipuluje s osobou s postižením, patří mezi požadavky dobrý zdravotní stav a tělesná síla. Osobní asistent by měl mít takovou sílu a měl by mít takové schopnosti, aby mohl vykonávat úkony, které od něho osoba s postižením potřebuje. Je samozřejmé, že bez kladného postoje k osobní asistenci jako takové, tj. k jejím cílům i cestám, by mohl tuto obtížnou práci osobní asistent jen stěží vykonávat. Osobní asistent by měl vědět, že se může setkat i s duševně nemocnými nebo agresivními lidmi. Podle Hrdé je důležitá a stále více vyhledávaná osobní asistence ve škole. Osobní asistent v souvislosti s účastí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacím procesu vypravuje a doprovází dítě do školy nebo školského zařízení před počátkem vyučování a dle požadavků rodiny ho po skončení vyučování vyzvedne ze školy nebo školského zařízení. Osobní asistenci nemůže vykonávat každý. Osobní asistence vyžaduje vysoké nasazení i od samotného uživatele. (http://www.apzp.cz/publikace/hrda-j-osobni-asistence-poradenstvi-azprostredkovani-praha-apzp-2006.html) 2.2 Formy a činnosti osobní asistence Osobní asistenci dělíme podle Hrdé na asistenci řízenou a sebeurčující. Při sebeurčující osobní asistenci není vyžadována žádná odborná kvalifikace, přesahující základní vzdělání. Klient musí být schopen organizovat si osobního asistenta, vyškolit ho k úkonům, které od něj požaduje. Pokud by nedokázal organizovat práci asistenta, byla by pro něj vhodná řízená asistence nebo třeba pečovatelská služba. Při studiu na středních a vysokých školách se většinou používá sebeurčující osobní asistence, protože studenti jsou schopni rozhodovat. Osobní asistent může zaznamenávat přednášky, může shánět studijní materiál. Při sebeurčující osobní asistenci je to klient, kdo rozhoduje. 10

14 Řízená osobní asistence se týká osob, které potřebují specializovanou pomoc a má požadavky na znalosti a dovednosti podle druhu postižení. Mohou to být osoby se smyslovým, mentálním nebo psychickým postižením, které nejsou schopny práci asistenta řídit. Osobní asistent při řízené osobní asistenci pomáhá s hospodařením podle pokynů osoby, které dal klient důvěru. Cílem je podpořit klienta v dovednostech, jež jsou nutné např. při běžných nákupech tak, aby se naučil rozhodovat a jeho pocit zodpovědnosti byl posílen. (http://www.osobniasistence.cz/?tema=1&article=2&detail=2) Řízená osobní asistence: odpovídá principům hnutí Independent Living jen vzdáleně, je při ní nutná koordinace průběhu služby zvenčí, je určena lidem, kteří si nedovedou sami vybrat, školit a průběžně instruovat osobní asistenty sami, nebo to nechtějí dělat, je uvedena v zákoně č. 108/2006 Sb. v 39, poskytuje ji registrovaný poskytovatel, z toho vyplývá, že osobní asistenti musí mít předepsané vzdělání, osobní asistenti přicházejí ke klientovi jako odborníci, kteří mají zodpovědnost za průběh služby, poskytovatel je povinen splňovat požadavky na standardy kvality služby. Sebeurčující osobní asistence odpovídá plně principům hnutí Independent Living, klient si řídí osobní asistenci sám, sám určuje, jak bude služba vypadat, klient sám si vybírá, školí a průběžně instruuje své osobní asistenty, možnost mít takovou péči je uvedena v zákoně č. 108/2006 Sb. v 24, 29, 83, klient sám si domlouvá s osobním asistentem (fyzickou osobou), za jakých podmínek služba probíhá, sám si s ním sjednává čas i částku, za niž ji poskytuje, klient si školí své osobní asistenty podle svého zdravotního postižení a osobnostních charakteristik, 11

15 za průběh služby je zodpovědný klient, který je s osobním asistentem v rovnocenném partnerském vztahu a o průběhu služby se s ním domlouvá (osobní asistent má právo veta, pokud tím neohrozí klienta na zdraví nebo dokonce na životě), klient sám kontroluje kvalitu služby. (http://www.apoa.cz/index.php/o-osobni-asistenci/projekty/ume-se-a-ume) 2.3 Požadavky na odbornost Osobní asistent musí splňovat kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Osobní asistent je bezúhonná osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům. Osobní asistent je schopen pracovat dle konkrétních požadavků uživatele, zejména v oblasti stravování, osobní hygieny, oblékání, pohybu, bude pomáhat při komunikaci, při kontaktu se společenským prostředím, při zajištění chodu domácnosti, péči o děti, rodinu. Osobní asistent vytváří podmínky a prostředí k tomu, aby člověk s postižením zvládl běžné činnosti každodenního života sám a mohl tak žít život srovnatelný se svými vrstevníky. Jde tedy o společné hledání cest ke zpřístupnění životních šancí nebo příležitostí. Úspěch a spokojenost závisí také na umění komunikace, protože se může setkávat s problematickými lidmi a to vyžaduje nejen trpělivost, ale i znalosti komunikačního jednání. (http://www.osobniasistence.cz/?tema=1&article=2&detail=2) Podle Hrdé se požadavky na odborné vybavení osobního asistenta liší dle druhu osobní asistence. U sebeurčující se nepožaduje žádná kvalifikace a u řízené se požadují znalosti a dovednosti podle jejího zaměření. Je to práce nelehká, jak definuje Hrdá. Ne každý je schopen nést břemena druhých, málokdo snese i jen pohled na postižení, ani si nechce připustit pomyšlení, že by cosi takového mohlo potkat i jeho samého, natož aby se do toho vcítil, uvádí J. Hrdá k požadavku empatie, která je nezbytnou podmínkou k vykonávání této práce. Osobní asistent musí být zcela k dispozici, to znamená, že má být vstřícný a ochotný, laskavý, vlídný a trpělivý. Naprosto nezbytné vlastnosti pro osobní asistenci jsou zodpovědnost a spolehlivost. Osobní asistent by měl být schopen rovnocenného partnerství 12

16 a spolupráce, aby uměl rozumně řešit neobvyklé situace a nezpanikařit, měl by být tolerantní k odlišným názorům, mít schopnost učit se nové věci a přijímat i jiné postupy, než na jaké je člověk zvyklý, měl by být také přizpůsobivý a vynalézavý, což jsou mimochodem obvyklé požadavky kladené na univerzitního učitele nebo vědeckého pracovníka. (http://www.ereska.cz/clanky/asistence.html) Ustanovení 116 odst. 5 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nám říká, co se považuje za odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách, který provádí osobní asistenci. Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem. 2.4 Etické zásady Etika v sociální práci je důležitá k ochraně důvěrných údajů klientů. Etika v sociální práci je souborem mravních zásad, které by měl pracovník v sociálních službách dodržovat. (Matoušek, 2003, s. 62) Podle Uzlové většina poskytovatelů služeb osobní asistence má v souladu se standardy kvality sociálních služeb zformulován etický kodex osobního asistenta. Při tvorbě kodexu vycházejí poskytovatelé často z textu Etického kodexu Společnosti sociálních pracovníků ČR, který můžeme najít na webových stránkách společnosti (www.socialnipracovnici.cz). (Uzlová, 2010, s. 31). Sociální služba osobní asistence by měla splňovat především takové zásady, které jsou obsaženy v Listině základních lidských práv a svobod. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Je důležité, aby bylo z 13

17 informačních dokumentů o službě patrné, že činnost osobního asistenta odpovídá etickým principům. Je třeba dodržovat práva uživatele služby sociální asistence z důvodu nevýhodného postavení v důsledku jeho handicapu, pomáhat mu při prosazování práv uživatele za účelem eliminace jeho nevýhodného postavení v důsledku jeho handicapu. Je třeba dbát na zachování důstojnosti uživatele, uplatňování vůle uživatele, respektování a pomoci realizaci jeho rozhodnutí. Poskytnout podporu při začleňování uživatele služby do společenství ve své obci a být nápomocni při udržení vztahů s okolím. Je důležité, aby bylo z informačních dokumentů o službě patrné, že činnost osobního asistenta odpovídá etickým principům. Osobní asistent by se měl řídit takovými zásadami, aby bylo zřejmé, že se při své činnosti etickými zásadami řídí. Osobní asistent má zodpovědnost vůči svým klientům, podporuje snahu klienta rozhodovat samostatně o své budoucnosti, respektuje soukromí a zachovává důvěrnost informací získaných při své práci, bere uživatele služby jako rovnocenné bytosti a chová se k nim s respektem. Osobní asistent má mít úctu k životu, respekt k uživatelově osobní cti, dobré pověsti a jménu a soustavně se snažit hledat postupy nejen pro odstranění těžkostí, ale i pro zvyšování kvality života u jednotlivých uživatelů. Pracovníci sociálních služeb osobní asistenti chápou, že neexistuje jediný správný způsob života a respektují uživatelovu osobní svobodu. Umožňují mu udržovat svůj styl života, případně nalézt takový, který je společensky přijatelný. (http://socialnirevue.cz/item/eticky-kodex-socialnich-pracovniku-ceske-republiky) 2.5 Dílčí závěr Osobní asistence je řízená a sebeurčující. U sebeurčující osobní asistence není vyžadována žádná odborná kvalifikace. Osoba s postižením rozhoduje, sama si školí osobního asistenta k úkonům, které od něj požaduje. Osoby se smyslovým, mentálním nebo psychickým postižením, které potřebují specializovanou pomoc, mohou využívat řízenou osobní asistenci. Etický kodex mají ve svých stanovách poskytovatelé služeb a řídí se jím i sociální pracovníci. Osobní asistenci mohou využívat osoby s různými typy zdravotních postižení, nejvíce je služba využívaná u osob s tělesným postižením. Osobní asistent se může rozhodnout, zda se bude věnovat dospělým osobám s různým typem postižení nebo dětem. U osobní asistence pro děti s postižením je výhodou, když má asistent již nějaké zkušenosti s prací s dětmi. 14

18 3. Typy cílových skupin osobní asistence Osobní asistence se poskytuje občanům s různými druhy zdravotního postižení. Počet rodin, pečujících o osoby s postižením v České republice, není přesně znám. V roce 2007 byl Českým statistickým úřadem proveden komplexnější průzkum zastoupení občanů se zdravotním postižením (OZP) v české populaci. Ze zveřejněných výsledků vyplývá, že z 10,287 milionu obyvatel České republiky představují 9,87% osoby se zdravotním postižením. (Novosad, 2009, s. 17) 3.1 Handicapovaní občané Osobní asistence poskytuje služby osobám s tělesným, zrakovým, sluchovým i mentálním postižením. Už ze samého typu postižení je zřejmé, že nejvíce problémů se soběstačností a sebeobsluhou mají osoby s tělesným postižením. Podle Novosada jedinec s nějakou poruchou či nějakým postižením není automaticky handicapován znevýhodněn, k znevýhodnění dochází následně, jakmile má jedinec redukovaný přístup k životním příležitostem, nemůže uspokojovat své lidsky přirozené potřeby přiměřeným způsobem a k jeho seberealizaci, socializaci a pracovnímu i společenskému uplatnění společnost přistupuje pod optikou stigmatu akcentujícího odlišnost a nedostačivost jedince. (Novosad, 2009, s. 84) Handicap je dle Matouška: Nepříznivá sociální situace člověka, vyplývající z poruchy nebo omezené schopnosti (disability). Člověk nemůže naplňovat očekávání, která jsou v dané době a kultuře spojována s normalitou. (Matoušek, 2003, s. 74) Podle Novosada: Cílem moderní perspektivní péče o lidi s postižením by rozhodně mělo být zpřístupnění určitých šancí neboli rovnost příležitostí. Nic více, nic méně. Standardním řešením se rozhodně musí stát adresná a diferencovaná podpora zdravotně znevýhodněného jedince, podpora rodin s postiženými dětmi a podpora rozvoje speciálních služeb, v nichž je zákazníkem klient, který nejlépe zná své možnosti i daná individuální omezení a který volí takové služby, jež mu nejlépe vyhovují z hlediska praktického i z hlediska vlastní lidské důstojnosti. Investice do zdravotní a sociální rehabilitace, do vhodného bydlení a bezbariérových úprav prostředí, do vzdělání a vytváření pracovních příležitostí i do realizace moderních a dostupných forem 15

19 podpory jsou dlouhodobě návratné v podobě určité ekonomické i osobní nezávislosti postižených občanů. Tento přínos je spolu se zvýšením sebevědomí, seberealizací a získáním určité prestiže tím, o co by nám ve vztahu k populaci se zdravotním postižením mělo jít především. (Novosad, 2009, s. 75) Počítačové technologie také postupně zjednodušují (resp. rozšiřují možnosti) reálné pracovní uplatnění lidí s postižením, neboť řadu profesí je možné vykonávat v domácích, optimalizovaných podmínkách. Získáním speciálních, resp. specifických dovedností a návyků tedy stoupnou šance jedinců se zdravotním znevýhodněním na praktické uplatnění v životě i na trhu práce. Tím se sníží jejich závislost na pomoci společnosti, vzrostou podmínky pro jejich vlastní aktivitu a dojde ke snížení objemu potřebných sociálních dávek či podpor. (Novosad, 2009, s. 44) 3.2 Rodina s handicapovanými dětmi Mnoho rodičů řeší situaci, jak zajistit péči o dítě s postižením. Především matky odkládají nástup do pracovního procesu, aby mohli pečovat o dítě, ačkoliv jejich finanční situace není uspokojující. Některé rodiny řeší situaci umístěním dítěte s postižením do zařízení sociálních služeb, protože nejsou sami schopni zajistit náročnou péči o dítě s postižením. Právě v tomto okamžiku by měla nastoupit služba osobní asistence, která je schopna zajistit, že dítě se zdravotním postižením může zůstat u svých rodičů, naučit se žít v běžném životě svých vrstevníků. Podle Uzlové: Osobní asistence dítěti s postižením patří mezi nejnáročnější typy asistence. Asistent musí komunikovat s dítětem, ale také s jeho rodiči, kteří sice znají své dítě nejlépe a jsou nejcennějším zdrojem informací o něm, ale na druhé straně mají někdy zkreslený pohled na to, co dítě skutečně potřebuje a co je schopno zvládnout samo. (Uzlová, Portál, 2010, s. 38) Pracovní náplní osobního asistenta je dle ustanovení 8 odst. 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, je ve vyučovacím procesu doprovod dítěte do školy nebo školského zařízení před počátkem vyučování a jeho vyzvednutí ze školy nebo školského zařízení po skončení vyučování včetně dalších podpůrných činností nasmlouvaných zákonnými zástupci žáka. V případě zvýšené potřeby zajištění sebeobslužných a doprovodných činností dětí se 16

20 speciálními vzdělávacími potřebami, je jenom na zvážení ředitele školy, zda bude situaci řešit pomocí osobního asistenta. (www.vaclavkrasa.cz/nrzp-cr.html) Podle Uzlové náplň práce osobního asistenta závisí na zdravotním stavu dítěte a řídí se jeho potřebami a možnostmi. V rodinném prostředí jde většinou o pomoc při sebeobslužných činnostech, při hygieně a příjmu potravy, stimulaci zraku či sluchu, aktivizační činnosti, hry, pomoc s přípravou do školy, doprovody k lékaři, na rehabilitace, do školy a zájmových kroužků. (Uzlová, Portál, 2010, s. 33) Podle Novosada pečující rodiny i jednotlivci mívají často oprávněný pocit, že jsou sociálně i ekonomicky znevýhodněny až diskriminovány oproti běžným rodinám nebo rodinám, které umístily své děti či blízké do trvalé ústavní, resp. rezidenční péče. Ve stejné situaci jako rodiny s dětmi s postižením, se ocitají i rodiny pečující o seniora nebo dospělého člověka s postižením. Všechny tyto rodiny jsou přetíženy povinnostmi a jejich život je omezen v mnoha ohledech (odpočinek, zájmy, příjmy atd.). Každá rodina má specifické možnosti a rezervy, proto není namístě odsuzovat, kritizovat ty rodiny, které zvolily pro své blízké pobytovou péči (internátní školu, ústav, domov). (Novosad, 2009, str. 34, 35) Současná sociální pedagogika zahrnuje v každém případě dvě dimenze sociální a pedagogickou. Sociální dimenze je dána sociálním rámcem, společenskými podmínkami v konkrétní společnosti. Společnost produkuje jisté podmínky a okolnosti, jimiž často komplikuje optimální socializaci jedince či různých sociálních skupin, takže nastávají určité rozpory. Sociální pedagogika s těmito objektivně danými podmínkami a rozpory počítá, akceptuje je a snaží se hledat východiska a řešení pro optimální rozvoj osobnosti. Sociální pedagogika pojednává o tom, jak optimalizovat a usměrňovat životní situace a procesy, a to s akcentem na vnitřní potenciál jedince a jeho individualitu. Centrálním tématem, které prolíná celým obsahem oboru je rozvoj sociální kreativity, aktivizace sil každého vychovávaného. Současně k základnímu obsahu patří rozvíjení životního způsobu, tj. jeho kultivace a optimalizace s ohledem na individuální předpoklady jedince a minimalizaci rozporů mezi ním a společenskými podmínkami. (Kraus, 2008, s. 44, 45) 17

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých?

OSOBNÍ ASISTENCE. Chcete žít samostatně? Chcete snížit svou závislost na druhých? Kdo nás nejvíce podpořil a podporuje? Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce Liberec Nadace SYNER Statutární město Liberec S group holding, a.s. SYNER s.r.o. GRS, spol. s.r.o. Jan Hanzl MUDr.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb

Zkvalitňování životních podmínek Naplňování lidských práv Přeměna velkokapacitních služeb sociální péče Vytvořit koordinovanou síť služeb Proč transformujeme N E P L Á N U J E M E P O U Z E N O V É S O C I Á L N Í S L U Ž B Y, P L Á N U J E M E S P Í Š E T O, J A K C H C E Č L O V Ě K S P O S T I Ž E N Í M Ž Í T, B Y D L E T, P R A C O V

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská

Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dukelská 28, 43186 Kovářská Statutární zástupce: Eva Kormošová Poskytovaná služba: Domovy pro osoby se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více