UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám"

Transkript

1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracoval: Jana Vávrová Brno 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma "Asistence jako jedna s forem pomoci rodinám" zpracovala samostatně a použila jsem literaturu uvedenou v seznamu použitých pramenů a literatury, který je součástí této bakalářské práce. Elektronická a tištěná verze bakalářské práce jsou totožné. V Brně dne 17. dubna 2012 Podpis

3 Poděkování Děkuji paní Mgr. Marcele Zvonařové za vstřícné jednání a metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé bakalářské páce. Jana Vávrová

4 OBSAH ÚVOD OSOBNÍ ASISTENCE DEFINICE OSOBNÍ ASISTENCE HISTORIE OSOBNÍ ASISTENCE ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ ZÁVĚR ZAŘAZENÍ OSOBNÍHO ASISTENTA OSOBNÍ ASISTENT FORMY A ČINNOSTI OSOBNÍ ASISTENCE POŽADAVKY NA ODBORNOST ETICKÉ ZÁSADY DÍLČÍ ZÁVĚR TYPY CÍLOVÝCH SKUPIN OSOBNÍ ASISTENCE HANDICAPOVANÍ OBČANÉ RODINA S HANDICAPOVANÝMI DĚTMI DÍLČÍ ZÁVĚR ORGANIZACE ZABÝVAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ ASISTENCÍ LIGA VOZÍČKÁŘŮ TYFLOCENTRUM HEWER APLA DÍLČÍ ZÁVĚR PRAKTICKÁ ČÁST VÝZKUMU VÝZKUMNÁ METODA A ZÍSKÁVÁNÍ DAT HYPOTÉZY VYHODNOCOVÁNÍ DAT VÝZKUMNÝ VZOREK VYHODNOCENÍ OTÁZEK DOTAZNÍKOVÉHO ZKOUMÁNÍ OVĚŘENÍ HYPOTÉZ ZÁVĚR RESUMÉ ANOTACE LITERATURA A PRAMENY SEZNAM PŘÍLOH

5 Úvod Každý z nás se jistě setkal s člověkem se zdravotním postižením, ať již ve své rodině nebo v blízkém okolí. Ale ne všichni jsme se někdy zamysleli nad tím, zda by tito lidé mohli mít možnost žít lépe a jak jejich život ztížený určitým druhem postižení učinit méně náročný, snesitelnější. Jednou z takových služeb jak pomoci lidem se zdravotním postižením je osobní asistence. Je to sociální služba poskytující pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci. Umožňující lidem se zdravotním postižením žít ve svých domovech samostatný a nezávislý život. S klienty s různými druhy zdravotního postižení se setkávám nejen na pracovišti, ale také na sociálním šetření v jejich přirozeném prostředí a tak mohu posoudit, jak je zajišťována jejich péče. Tito lidé se snaží řešit svou nepříznivou životní situaci formou různých sociálních dávek, poradenstvím nebo také sociálními službami. A právě tato nová služba osobní asistence může dle mého názoru být to, co lidé se zdravotním postižením potřebují, aby mohli žít spokojený, plnohodnotný život v kruhu své rodiny. Osobní asistence jako jedna z forem pomoci rodinám je sociální služba, která v současné době bývá diskutovaným a občas i mediálně rozebíraným tématem. Pro tuto problematiku je specifické, že se týká jen určité skupiny osob, ale i přesto se mu v podobě sociálních služeb věnuje široký okruh organizací. Z hlediska širší veřejnosti se však setkáváme s neuceleným názorem na tuto problematiku způsobeným nedostatkem informací a zkušeností v této oblasti. Bakalářská práce poskytuje o službě osobní asistence ucelené informace, zkoumá zkušenosti rodin v této oblasti, navrhuje možnosti vedoucí ke zlepšení a určuje, zda je tato forma pomoci rodinám vnímána jako dostatečná, a to jak z hlediska rodin s handicapovanými osobami, tak z hlediska rodin bez handicapovaných osob. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů týkajících se osobní asistence a bližší specifikací rodin s handicapovanými osobami. Praktická část je zaměřena na zjištění vnímání vztahů mezi rodinami a asistenčními službami, které jsou jim nabízeny, a srovnává rozdíly vnímání služeb těch, kteří je využívají a těch, kteří je nepotřebují. Zkoumá dostupnost služeb osobní asistence a to, 2

6 jak je hodnocena asistenční služba jejími uživateli. Cílem praktické části je kvantitativním výzkumem provedeným formou dotazníku přinést informace o současném stavu osobní asistence, ověřit pravdivost stanovených hypotéz uvedených v praktické části a nalézt odpovědi na otázku: Jakým způsobem je hodnocena osobní asistence jejími uživateli i ostatními osobami a dále na otázku: Jsou služby osobní asistence dostatečně dostupné?. Práce tak je zaměřena na zjištění dat týkajících se spokojenosti rodin s asistenčními službami včetně jejich dostupnosti a může být zdrojem informací jak pro rodiny, které by potřebovaly využít formu pomoci v podobě osobní asistence, tak i pro možné budoucí realizátory forem pomoci pro tuto skupinu osob. Jsem si vědoma, že moje práce nemůže z důvodu rozsahu bakalářské práce obsáhnout celou problematiku osobní asistence, ale pokud tato práce pomůže byť by jediné rodině s handicapovanou osobou najít cestu, jak žít důstojný život v domácím prostředí a začít realizovat čím dál víc činností jako člověk zdravý, její vyšší smysl bude naplněn. 3

7 1. Osobní asistence Osobní asistence je nová sociální služba, která již dlouho chyběla v nabídce služeb. Od svého vzniku ušla velký kus cesty a postupně se dostává do povědomí lidí. Podle Hrdé je sociální handicap řešen pomocí osobní asistence, která umožňuje snížit oddělení handicapovaného od společnosti v důsledku jeho znevýhodnění. Asistenční službu vidí jako sociální zabezpečení, přičemž případné zdravotnické ošetřování je třeba zajistit jinými odborně připravenými osobami. (http://www.apoa.cz/media/dokumenty/brozury/pro_osobni_asistenty.pdf) 1.1 Definice osobní asistence Osobní asistence je nová, moderní sociální služba. Zaměřuje se na individuální potřeby každého člověka a zároveň jej udržuje v aktivitě. Člověk se zdravotním, tělesným, mentálním nebo sociálním znevýhodněním, potřebující pomoc jiné osoby, nachází v podobě osobní asistence jedinečnou možnost žít život srovnatelný se svými vrstevníky. Nezbytnou podmínkou pro to je úcta k jeho důstojnosti, životnímu stylu a k naplnění jeho smyslu života. (Hrdá, 2006, s. 4) Osobní asistence pomáhá zdravotně postiženým lidem a seniorům překonávat jejich handicap a tímto je rovněž pomáhá začleňovat zpátky do společnosti. Je to služba aktivizační, což znamená, že člověk se zdravotním postižením musí chtít něčeho dosáhnout a osobní asistent mu v tomto jeho počínání pomáhá. Osobní asistent nevykonává činnosti za daného člověka, ale poskytuje mu svou pomoc. Osobní asistent tedy dělá věci společně se svým klientem, asistuje mu. Osobní asistence má mnoho společného s pečovatelskou službou, rozdíl je však nejen v časovém omezení služby (osobní asistence se poskytuje bez časového omezení), ale především v tom, že osobní asistence začíná právě tam, kde pečovatelská služba končí. Osobní asistence pomáhá lidem s postižením v uspokojování potřeb, které vyplývají z jejich společenského postavení. (http://podaneruce.webnode.cz/osobni-asistence/) Pomoc, bez které se osoba se zdravotním postižením neobejde je zajištění např. celkového chodu domácnosti a pomoc se základními úkony jako je hygiena, stravování, 4

8 nákupy, úklid, pomoc s vyřizováním úředních záležitostí. To jsou problémy, které člověk s postižením potřebuje řešit, tady potřebuje pomoc. Sociální pedagogika nás učí, jak řešit situace, které člověk sám bez pomoci jiných osob nedokáže řešit. Podle Bakošové sociální pedagogika začíná při problémech. Může být chápána jako soubor činností, které pomáhají člověku zabezpečit životní podmínky, získat sociální nezávislost a suverenitu. I když je občan v první řadě zodpovědný sám za sebe, sociální pomoc přispívá k řešení situace, která je nad jeho síly. Jejím smyslem je navrátit člověka do normálního života. Jde o situace typu selhání zdravotní stavu, ztráty zaměstnání, selhání rodinného života. Sociální pomoc může být poskytovaná formou peněžitých dávek, služeb, azylu či poradenství. Cílem sociální pomoci je poskytnout pomoc dětem, mládeži a dospělým v různých typech prostředí, hledáním optimálních forem pomoci a kompenzováním nedostatků. Za pomoc považujeme různé životní situace v průběhu socializace, poskytnutí pomoci ohroženým jednotlivcům i skupinám, situace, kdy předcházíme problémům. (Bakošová, 2008, s. 58) Možnosti řešení svízelné nebo znevýhodňující životní situace lidí s postižením nabízí Novosad ve dvou základních rovinách: - život v zařízení s pobytem (rezidenční služby), - podpora života v domácích podmínkách. (Novosad, 2009, s. 65) 1.2 Historie osobní asistence Název sociální služby osobní asistence je nový, možná pro někoho i neznámý. V dějinách naší země byly vždy období, kdy lidé potřebovali pomoc jiných osob. I v našem státě se od středověku vytvářely instituce pro ty občany, kteří potřebovali péči. Nejstarší organizací, která u nás poskytovala pomoc a péči byla církev, která zakládala při kostelech a klášterech ústavy. Byly to útulky pro chudé, sirotky, lidi postižené nemocemi. V naší zemi se o osoby se zdravotním postižením starala převážně rodina. Poprvé se o sociální péči hovoří v říšském policejním řádu Ferdinanda I. v roce Péče se podle něj poskytuje chudým s domovským právem v obci (v pastouškách, chudobincích či tzv. ratejnách). Za Josefa II. byly vyhlášeny Dvorské dekrety, podle nichž se zřizovaly farní chudinské ústavy. Chudinský zákon č. 59/1868 českého 5

9 zemského zřízení upravoval právní vztahy vznikající v oblasti chudinské péče. Systém chudinské péče fungoval až do roku 1956, kdy vstoupil v platnost zákon o sociálním zabezpečení. Po únoru 1948 došlo k přenesení výkonu sociální péče výhradně na stát, nebo spíše na jeho místní orgány - národní výbory. Podle zákona o sociálním zabezpečení byla sociální péče podřazena pod pojem služby a nadále poskytována pouze státními orgány. Dalším zákonem bylo rozšířeno spektrum poskytovaných dávek. Zřejmě prvním člověkem, který v Československu využíval osobní asistenci, byla Jana Hrdá. Hrdá spolu s pracovníky Pražské organizace vozíčkářů se zasadila o rozšíření osobní asistence do povědomí obyvatel naší země a také o pozdější uzákonění. Vytvořená pravidla vycházela z potřeb vozíčkářů. Časem se začali postupně o službu osobní asistence zajímat zájemci, kteří chtěli tuto službu provozovat a hlásili se další poskytovatelé. Až později Hrdá zjistila, že zásady, kterými se osobní asistence Pražské organizace vozíčkářů řídila, byly téměř shodné s těmi, které byly používány ve světě, i když nikdo nevěděl nic o hnutí Independent Living a o tom, že této službě se říká osobní asistence. Toto hnutí vzniklo ve Spojených státech amerických. Kladlo si za cíl dosáhnout plné rovnoprávnosti osob se zdravotním postižením. Založil je na universitě v Berkley v Kalifornii společně se svými přáteli, studenty s tělesným postižením, Ed Roberts. (http://www.apzp.cz/publikace/hrda-j-osobni-asistence-poradenstvi -a-zprostredkovani-praha-apzp-2006.html) Ed Roberts pomáhal při jeho vzniku, protože potřeboval místo, kde by mohl dělat to, co chtěl dělat ze všeho nejvíce změnit svět a udělat z něj lepší místo pro sebe sama a všechny ostatní se zdravotním postižením. (http://www.ier.cz/vzpominky-na-eda -robertse.html) 6

10 1.3 Zákon o sociálních službách Důležitá etapa osobní asistence začala s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který byl vydán v roce 2007 a jehož součástí se stala i osobní asistence, která je uvedena v příloze č. 3. Zákon zavedl nové druhy sociálních služeb, které mohou rodiny využívat. Osobní asistence je v zákoně o sociálních službách definována jako terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba osobní asistence může být hrazena příspěvkem na péči, který je poskytován občanům, kteří potřebují pomoc druhé osoby. O tento příspěvek si občané mohou žádat na úřadech práce. Rozsah úkonů stanovuje 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, a je uvedena v příloze č. 4. (http://www.apoa.cz/index.php/o-osobni-asistenci/zakladni-udaje/ve-zneni-zákona -a-vyhlasky) 7

11 1.4 Dílčí závěr V první kapitole jsem se zaměřila na definici osobní asistence, historii osobní asistence a ukotvení osobní asistence v zákonu o sociálních službách. I když dříve u nás neexistovala služba osobní asistence, poskytovala se pomoc v rodinách rodinnými příslušníky, nebo i jinými osobami. Nejstarší organizací, kterou byla v České republice poskytována sociální péče, byla církev. Dle zákona o sociálních službách se osobám, které potřebují pomoc jiné osoby, poskytuje příspěvek na péči. Poskytovatelem péče je osoba blízká, nově asistent sociální péče nebo zařízení poskytující služby, jako jsou např. domovy pro seniory. Jelikož vykonávám agendu příspěvku na péči, můžu sama posoudit, že se každým rokem zvyšuje počet klientů, kterým je příspěvek na péči poskytován. Příspěvek se poskytuje osobám do 18 let věku a nad 18 let věku. Do 18 let věku se poskytuje v I. stupni ve výši 3.000,-Kč, ve II. stupni ve výši 5.000,- Kč, ve III. stupni ve výši 9.000,- Kč, ve IV. stupni ve výši ,-Kč. Ve věkové kategorii nad 18 let v I. stupni ve výši 800,-Kč, v II. stupni ve výši 4.000,-Kč, ve III. stupni ve výši 8.000,-Kč, ve IV. stupni ve výši ,- Kč. Tím, že je příspěvek přiznán klientovi, může si sám hradit pomoc, kterou potřebuje. Jednou z možností využití příspěvku je tedy hrazení služby osobní asistence. 8

12 2. Zařazení osobního asistenta Osobní asistenty potkáváme venku v parku, na ulici, na úřadě. Jsou to lidé, jedni z nás, kteří se snaží pomáhat druhým. Osobní asistent pomáhá tam, kde má osoba se zdravotním postižením překážky plynoucí z jejího postižení, ale také tam, kde jsou omezení stavební např. příjezd na úřady, do nemocnic a jiných zařízení. Zachovávání mlčenlivosti o důvěrných skutečnostech klienta by mělo být povinností všech pracovníků v sociálních službách a je uvedeno etickém kodexu. 2.1 Osobní asistent Zařazení osobního asistenta je upraveno právními předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí. Osobní asistence je prováděna dle 116 zákona o sociálních službách pracovníkem v sociálních službách, převážně nestátních neziskových organizací, poskytovatelů sociálních služeb. Dále jej mohou zaměstnat i rodiče dítěte, které pomoc potřebuje. Osobní asistent pomáhá při těch úkonech, které by klient dělal sám, kdyby nebyl omezen určitým postižením. Pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl. Osobní asistent pomáhá osobě se zdravotním postižením uspokojovat základní životní potřeby jako je jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb. Může pomáhat při vzdělávání, zaměstnání, nakupování, dle zájmu klienta může zprostředkovávat styk s lidmi, doprovod na úřady apod. Podle Bakošové je důležitou součástí při poskytování pomoci přesvědčit člověka o tom, že zodpovědnost za svůj život nese sám. Sociálně pedagogická pomoc vychází z humanistické pedagogiky založené na úctě k člověku, na partnerství, emancipaci, na vztahu důvěry, pochopení a solidarity. Akceptuje všechny stránky osobnosti, přijímá člověka takového, jaký je. V procesu pomoci je považováno za velmi důležité předcházet společenským předsudkům o tom, že vyhledávání pomoci je ponižující akt. Když člověk vyhledá pomoc, signalizuje tím opravdu svou slabost, selhání v některé oblasti. Právě získáním reálného obrazu o sobě prostřednictvím odborníka, přijmutí své slabosti ho posune v další fázi života. (Bakošová, 2008, s. 58, s. 59) 9

13 Pro práci osobního asistenta je důležitá motivace, taková motivace, která vzbuzuje touhu, nebo chuť pomáhat jiným lidem s vědomím potřebnosti takového konání. Osobní asistent by měl mít vlastnosti, založené na schopnosti empatie, schopnosti se učit, být spolehlivý, zodpovědný, ochotný, laskavý, vlídný. Mohou se ovšem najít i lidé s jinými motivy jako je touha po obohacení, získání životního partnera či sebeuplatnění. Protože osobní asistent často fyzicky manipuluje s osobou s postižením, patří mezi požadavky dobrý zdravotní stav a tělesná síla. Osobní asistent by měl mít takovou sílu a měl by mít takové schopnosti, aby mohl vykonávat úkony, které od něho osoba s postižením potřebuje. Je samozřejmé, že bez kladného postoje k osobní asistenci jako takové, tj. k jejím cílům i cestám, by mohl tuto obtížnou práci osobní asistent jen stěží vykonávat. Osobní asistent by měl vědět, že se může setkat i s duševně nemocnými nebo agresivními lidmi. Podle Hrdé je důležitá a stále více vyhledávaná osobní asistence ve škole. Osobní asistent v souvislosti s účastí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacím procesu vypravuje a doprovází dítě do školy nebo školského zařízení před počátkem vyučování a dle požadavků rodiny ho po skončení vyučování vyzvedne ze školy nebo školského zařízení. Osobní asistenci nemůže vykonávat každý. Osobní asistence vyžaduje vysoké nasazení i od samotného uživatele. (http://www.apzp.cz/publikace/hrda-j-osobni-asistence-poradenstvi-azprostredkovani-praha-apzp-2006.html) 2.2 Formy a činnosti osobní asistence Osobní asistenci dělíme podle Hrdé na asistenci řízenou a sebeurčující. Při sebeurčující osobní asistenci není vyžadována žádná odborná kvalifikace, přesahující základní vzdělání. Klient musí být schopen organizovat si osobního asistenta, vyškolit ho k úkonům, které od něj požaduje. Pokud by nedokázal organizovat práci asistenta, byla by pro něj vhodná řízená asistence nebo třeba pečovatelská služba. Při studiu na středních a vysokých školách se většinou používá sebeurčující osobní asistence, protože studenti jsou schopni rozhodovat. Osobní asistent může zaznamenávat přednášky, může shánět studijní materiál. Při sebeurčující osobní asistenci je to klient, kdo rozhoduje. 10

14 Řízená osobní asistence se týká osob, které potřebují specializovanou pomoc a má požadavky na znalosti a dovednosti podle druhu postižení. Mohou to být osoby se smyslovým, mentálním nebo psychickým postižením, které nejsou schopny práci asistenta řídit. Osobní asistent při řízené osobní asistenci pomáhá s hospodařením podle pokynů osoby, které dal klient důvěru. Cílem je podpořit klienta v dovednostech, jež jsou nutné např. při běžných nákupech tak, aby se naučil rozhodovat a jeho pocit zodpovědnosti byl posílen. (http://www.osobniasistence.cz/?tema=1&article=2&detail=2) Řízená osobní asistence: odpovídá principům hnutí Independent Living jen vzdáleně, je při ní nutná koordinace průběhu služby zvenčí, je určena lidem, kteří si nedovedou sami vybrat, školit a průběžně instruovat osobní asistenty sami, nebo to nechtějí dělat, je uvedena v zákoně č. 108/2006 Sb. v 39, poskytuje ji registrovaný poskytovatel, z toho vyplývá, že osobní asistenti musí mít předepsané vzdělání, osobní asistenti přicházejí ke klientovi jako odborníci, kteří mají zodpovědnost za průběh služby, poskytovatel je povinen splňovat požadavky na standardy kvality služby. Sebeurčující osobní asistence odpovídá plně principům hnutí Independent Living, klient si řídí osobní asistenci sám, sám určuje, jak bude služba vypadat, klient sám si vybírá, školí a průběžně instruuje své osobní asistenty, možnost mít takovou péči je uvedena v zákoně č. 108/2006 Sb. v 24, 29, 83, klient sám si domlouvá s osobním asistentem (fyzickou osobou), za jakých podmínek služba probíhá, sám si s ním sjednává čas i částku, za niž ji poskytuje, klient si školí své osobní asistenty podle svého zdravotního postižení a osobnostních charakteristik, 11

15 za průběh služby je zodpovědný klient, který je s osobním asistentem v rovnocenném partnerském vztahu a o průběhu služby se s ním domlouvá (osobní asistent má právo veta, pokud tím neohrozí klienta na zdraví nebo dokonce na životě), klient sám kontroluje kvalitu služby. (http://www.apoa.cz/index.php/o-osobni-asistenci/projekty/ume-se-a-ume) 2.3 Požadavky na odbornost Osobní asistent musí splňovat kvalifikační požadavky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Osobní asistent je bezúhonná osoba starší 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům. Osobní asistent je schopen pracovat dle konkrétních požadavků uživatele, zejména v oblasti stravování, osobní hygieny, oblékání, pohybu, bude pomáhat při komunikaci, při kontaktu se společenským prostředím, při zajištění chodu domácnosti, péči o děti, rodinu. Osobní asistent vytváří podmínky a prostředí k tomu, aby člověk s postižením zvládl běžné činnosti každodenního života sám a mohl tak žít život srovnatelný se svými vrstevníky. Jde tedy o společné hledání cest ke zpřístupnění životních šancí nebo příležitostí. Úspěch a spokojenost závisí také na umění komunikace, protože se může setkávat s problematickými lidmi a to vyžaduje nejen trpělivost, ale i znalosti komunikačního jednání. (http://www.osobniasistence.cz/?tema=1&article=2&detail=2) Podle Hrdé se požadavky na odborné vybavení osobního asistenta liší dle druhu osobní asistence. U sebeurčující se nepožaduje žádná kvalifikace a u řízené se požadují znalosti a dovednosti podle jejího zaměření. Je to práce nelehká, jak definuje Hrdá. Ne každý je schopen nést břemena druhých, málokdo snese i jen pohled na postižení, ani si nechce připustit pomyšlení, že by cosi takového mohlo potkat i jeho samého, natož aby se do toho vcítil, uvádí J. Hrdá k požadavku empatie, která je nezbytnou podmínkou k vykonávání této práce. Osobní asistent musí být zcela k dispozici, to znamená, že má být vstřícný a ochotný, laskavý, vlídný a trpělivý. Naprosto nezbytné vlastnosti pro osobní asistenci jsou zodpovědnost a spolehlivost. Osobní asistent by měl být schopen rovnocenného partnerství 12

16 a spolupráce, aby uměl rozumně řešit neobvyklé situace a nezpanikařit, měl by být tolerantní k odlišným názorům, mít schopnost učit se nové věci a přijímat i jiné postupy, než na jaké je člověk zvyklý, měl by být také přizpůsobivý a vynalézavý, což jsou mimochodem obvyklé požadavky kladené na univerzitního učitele nebo vědeckého pracovníka. (http://www.ereska.cz/clanky/asistence.html) Ustanovení 116 odst. 5 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů nám říká, co se považuje za odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách, který provádí osobní asistenci. Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního předpisu způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem. 2.4 Etické zásady Etika v sociální práci je důležitá k ochraně důvěrných údajů klientů. Etika v sociální práci je souborem mravních zásad, které by měl pracovník v sociálních službách dodržovat. (Matoušek, 2003, s. 62) Podle Uzlové většina poskytovatelů služeb osobní asistence má v souladu se standardy kvality sociálních služeb zformulován etický kodex osobního asistenta. Při tvorbě kodexu vycházejí poskytovatelé často z textu Etického kodexu Společnosti sociálních pracovníků ČR, který můžeme najít na webových stránkách společnosti (www.socialnipracovnici.cz). (Uzlová, 2010, s. 31). Sociální služba osobní asistence by měla splňovat především takové zásady, které jsou obsaženy v Listině základních lidských práv a svobod. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. Je důležité, aby bylo z 13

17 informačních dokumentů o službě patrné, že činnost osobního asistenta odpovídá etickým principům. Je třeba dodržovat práva uživatele služby sociální asistence z důvodu nevýhodného postavení v důsledku jeho handicapu, pomáhat mu při prosazování práv uživatele za účelem eliminace jeho nevýhodného postavení v důsledku jeho handicapu. Je třeba dbát na zachování důstojnosti uživatele, uplatňování vůle uživatele, respektování a pomoci realizaci jeho rozhodnutí. Poskytnout podporu při začleňování uživatele služby do společenství ve své obci a být nápomocni při udržení vztahů s okolím. Je důležité, aby bylo z informačních dokumentů o službě patrné, že činnost osobního asistenta odpovídá etickým principům. Osobní asistent by se měl řídit takovými zásadami, aby bylo zřejmé, že se při své činnosti etickými zásadami řídí. Osobní asistent má zodpovědnost vůči svým klientům, podporuje snahu klienta rozhodovat samostatně o své budoucnosti, respektuje soukromí a zachovává důvěrnost informací získaných při své práci, bere uživatele služby jako rovnocenné bytosti a chová se k nim s respektem. Osobní asistent má mít úctu k životu, respekt k uživatelově osobní cti, dobré pověsti a jménu a soustavně se snažit hledat postupy nejen pro odstranění těžkostí, ale i pro zvyšování kvality života u jednotlivých uživatelů. Pracovníci sociálních služeb osobní asistenti chápou, že neexistuje jediný správný způsob života a respektují uživatelovu osobní svobodu. Umožňují mu udržovat svůj styl života, případně nalézt takový, který je společensky přijatelný. (http://socialnirevue.cz/item/eticky-kodex-socialnich-pracovniku-ceske-republiky) 2.5 Dílčí závěr Osobní asistence je řízená a sebeurčující. U sebeurčující osobní asistence není vyžadována žádná odborná kvalifikace. Osoba s postižením rozhoduje, sama si školí osobního asistenta k úkonům, které od něj požaduje. Osoby se smyslovým, mentálním nebo psychickým postižením, které potřebují specializovanou pomoc, mohou využívat řízenou osobní asistenci. Etický kodex mají ve svých stanovách poskytovatelé služeb a řídí se jím i sociální pracovníci. Osobní asistenci mohou využívat osoby s různými typy zdravotních postižení, nejvíce je služba využívaná u osob s tělesným postižením. Osobní asistent se může rozhodnout, zda se bude věnovat dospělým osobám s různým typem postižení nebo dětem. U osobní asistence pro děti s postižením je výhodou, když má asistent již nějaké zkušenosti s prací s dětmi. 14

18 3. Typy cílových skupin osobní asistence Osobní asistence se poskytuje občanům s různými druhy zdravotního postižení. Počet rodin, pečujících o osoby s postižením v České republice, není přesně znám. V roce 2007 byl Českým statistickým úřadem proveden komplexnější průzkum zastoupení občanů se zdravotním postižením (OZP) v české populaci. Ze zveřejněných výsledků vyplývá, že z 10,287 milionu obyvatel České republiky představují 9,87% osoby se zdravotním postižením. (Novosad, 2009, s. 17) 3.1 Handicapovaní občané Osobní asistence poskytuje služby osobám s tělesným, zrakovým, sluchovým i mentálním postižením. Už ze samého typu postižení je zřejmé, že nejvíce problémů se soběstačností a sebeobsluhou mají osoby s tělesným postižením. Podle Novosada jedinec s nějakou poruchou či nějakým postižením není automaticky handicapován znevýhodněn, k znevýhodnění dochází následně, jakmile má jedinec redukovaný přístup k životním příležitostem, nemůže uspokojovat své lidsky přirozené potřeby přiměřeným způsobem a k jeho seberealizaci, socializaci a pracovnímu i společenskému uplatnění společnost přistupuje pod optikou stigmatu akcentujícího odlišnost a nedostačivost jedince. (Novosad, 2009, s. 84) Handicap je dle Matouška: Nepříznivá sociální situace člověka, vyplývající z poruchy nebo omezené schopnosti (disability). Člověk nemůže naplňovat očekávání, která jsou v dané době a kultuře spojována s normalitou. (Matoušek, 2003, s. 74) Podle Novosada: Cílem moderní perspektivní péče o lidi s postižením by rozhodně mělo být zpřístupnění určitých šancí neboli rovnost příležitostí. Nic více, nic méně. Standardním řešením se rozhodně musí stát adresná a diferencovaná podpora zdravotně znevýhodněného jedince, podpora rodin s postiženými dětmi a podpora rozvoje speciálních služeb, v nichž je zákazníkem klient, který nejlépe zná své možnosti i daná individuální omezení a který volí takové služby, jež mu nejlépe vyhovují z hlediska praktického i z hlediska vlastní lidské důstojnosti. Investice do zdravotní a sociální rehabilitace, do vhodného bydlení a bezbariérových úprav prostředí, do vzdělání a vytváření pracovních příležitostí i do realizace moderních a dostupných forem 15

19 podpory jsou dlouhodobě návratné v podobě určité ekonomické i osobní nezávislosti postižených občanů. Tento přínos je spolu se zvýšením sebevědomí, seberealizací a získáním určité prestiže tím, o co by nám ve vztahu k populaci se zdravotním postižením mělo jít především. (Novosad, 2009, s. 75) Počítačové technologie také postupně zjednodušují (resp. rozšiřují možnosti) reálné pracovní uplatnění lidí s postižením, neboť řadu profesí je možné vykonávat v domácích, optimalizovaných podmínkách. Získáním speciálních, resp. specifických dovedností a návyků tedy stoupnou šance jedinců se zdravotním znevýhodněním na praktické uplatnění v životě i na trhu práce. Tím se sníží jejich závislost na pomoci společnosti, vzrostou podmínky pro jejich vlastní aktivitu a dojde ke snížení objemu potřebných sociálních dávek či podpor. (Novosad, 2009, s. 44) 3.2 Rodina s handicapovanými dětmi Mnoho rodičů řeší situaci, jak zajistit péči o dítě s postižením. Především matky odkládají nástup do pracovního procesu, aby mohli pečovat o dítě, ačkoliv jejich finanční situace není uspokojující. Některé rodiny řeší situaci umístěním dítěte s postižením do zařízení sociálních služeb, protože nejsou sami schopni zajistit náročnou péči o dítě s postižením. Právě v tomto okamžiku by měla nastoupit služba osobní asistence, která je schopna zajistit, že dítě se zdravotním postižením může zůstat u svých rodičů, naučit se žít v běžném životě svých vrstevníků. Podle Uzlové: Osobní asistence dítěti s postižením patří mezi nejnáročnější typy asistence. Asistent musí komunikovat s dítětem, ale také s jeho rodiči, kteří sice znají své dítě nejlépe a jsou nejcennějším zdrojem informací o něm, ale na druhé straně mají někdy zkreslený pohled na to, co dítě skutečně potřebuje a co je schopno zvládnout samo. (Uzlová, Portál, 2010, s. 38) Pracovní náplní osobního asistenta je dle ustanovení 8 odst. 7 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, je ve vyučovacím procesu doprovod dítěte do školy nebo školského zařízení před počátkem vyučování a jeho vyzvednutí ze školy nebo školského zařízení po skončení vyučování včetně dalších podpůrných činností nasmlouvaných zákonnými zástupci žáka. V případě zvýšené potřeby zajištění sebeobslužných a doprovodných činností dětí se 16

20 speciálními vzdělávacími potřebami, je jenom na zvážení ředitele školy, zda bude situaci řešit pomocí osobního asistenta. (www.vaclavkrasa.cz/nrzp-cr.html) Podle Uzlové náplň práce osobního asistenta závisí na zdravotním stavu dítěte a řídí se jeho potřebami a možnostmi. V rodinném prostředí jde většinou o pomoc při sebeobslužných činnostech, při hygieně a příjmu potravy, stimulaci zraku či sluchu, aktivizační činnosti, hry, pomoc s přípravou do školy, doprovody k lékaři, na rehabilitace, do školy a zájmových kroužků. (Uzlová, Portál, 2010, s. 33) Podle Novosada pečující rodiny i jednotlivci mívají často oprávněný pocit, že jsou sociálně i ekonomicky znevýhodněny až diskriminovány oproti běžným rodinám nebo rodinám, které umístily své děti či blízké do trvalé ústavní, resp. rezidenční péče. Ve stejné situaci jako rodiny s dětmi s postižením, se ocitají i rodiny pečující o seniora nebo dospělého člověka s postižením. Všechny tyto rodiny jsou přetíženy povinnostmi a jejich život je omezen v mnoha ohledech (odpočinek, zájmy, příjmy atd.). Každá rodina má specifické možnosti a rezervy, proto není namístě odsuzovat, kritizovat ty rodiny, které zvolily pro své blízké pobytovou péči (internátní školu, ústav, domov). (Novosad, 2009, str. 34, 35) Současná sociální pedagogika zahrnuje v každém případě dvě dimenze sociální a pedagogickou. Sociální dimenze je dána sociálním rámcem, společenskými podmínkami v konkrétní společnosti. Společnost produkuje jisté podmínky a okolnosti, jimiž často komplikuje optimální socializaci jedince či různých sociálních skupin, takže nastávají určité rozpory. Sociální pedagogika s těmito objektivně danými podmínkami a rozpory počítá, akceptuje je a snaží se hledat východiska a řešení pro optimální rozvoj osobnosti. Sociální pedagogika pojednává o tom, jak optimalizovat a usměrňovat životní situace a procesy, a to s akcentem na vnitřní potenciál jedince a jeho individualitu. Centrálním tématem, které prolíná celým obsahem oboru je rozvoj sociální kreativity, aktivizace sil každého vychovávaného. Současně k základnímu obsahu patří rozvíjení životního způsobu, tj. jeho kultivace a optimalizace s ohledem na individuální předpoklady jedince a minimalizaci rozporů mezi ním a společenskými podmínkami. (Kraus, 2008, s. 44, 45) 17

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02)

Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Metodická příručka, která vznikla za podpory EVROPSKÉ UNIE Program Rozvoj občanské společnosti Podpora aktivního života seniorů (rozpočtová linie Phare CZ2002/000-282.02.02) Manuál zavádění poskytování

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež lada Šůláková Člověk v tísni, o. p. s., 2013 Publikaci k vydání připravila regionální

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb

Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb Obalka_Europrofis_titul.qxd 9.10.2008 15:11 Stránka 1 Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb II_strana_obalky_tiraz.qxd

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více