Z V E Ř E J Ň U J E N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A Z A R O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z V E Ř E J Ň U J E N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A Z A R O K"

Transkript

1 M ě s t o L o k e t Z V E Ř E J Ň U J E N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U M Ě S T A Z A R O K Vyvěšeno: Sejmuto:

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění) Údaje o městě: Identifikační číslo: Název: Město Loket Ulice, č. p.: T. G. Masaryka 1 Obec: Loket PSČ: Hospodaření města Loket se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákonem 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyhláškou 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon 563/1991 Sb. pro obce, v platném znění. Organizační struktura vychází z organizačního řádu MěÚ Loket. Orgány města dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jsou zastupitelstvo města, které má 15 členů a rada města, která má 5 členů. Zřízené příspěvkové organizace: Základní škola, Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, Loket Mateřská škola Loket, okres Sokolov, Sportovní 561, Loket Organizační složky: Městská knihovna Loket Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Hospodářská činnost: Město Loket nemá hospodářskou činnost, veškeré příjmy a výdaje jsou účtovány v hlavní činnosti města. Daň z přidané hodnoty: Město Loket je plátcem daně z přidané hodnoty od Majetek zatížený zástavním právem: Město Loket nemá majetek zatížen zástavním právem. Obsah závěrečného účtu města: I. Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2015 (výkazy FIN 2-12, výkaz zisků a ztrát, rozvaha, příloha účetní závěrky, plnění a čerpání rozpočtu k přílohy č. 1-5) II. Financování (zapojení vlastních a cizích zdrojů financování) III. Jmění upravující položky a peněžní fondy IV. Stav majetku města k (příloha č. 6 Inventarizační zpráva) V. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, stáním fondům VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům regionálních rad, krajů, obcí a DSO VII. Finanční hospodaření zřízených a založených právnických osob VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (příloha č. 7) 2

3 I. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU ZA ROK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Rozpočet města na rok 2015 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne , usnesení č. Z119/7/2014. V průběhu roku 2015 bylo projednáno a schváleno 19 rozpočtových opatření, které byly promítnuty do upraveného rozpočtu města na rok O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města bylo pravidelně informováno o schválených rozpočtových opatřeních Radou města a to , , V příjmové části rozpočtu byly zapojeny rozpočtovými opatřeními především přijaté dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, regionální rady a z rozpočtu karlovarského kraje, a to: globální dotace na výkon státní správy (snížení dle sdělení Krajského úřadu karlovarského kraje), neinvestiční dotace z programu regenerace MPR a MPZ na kulturní památky, neinvestiční dotace z programu MPR a MPZ navýšení finančních prostředků, neinvestiční dotace ministerstva kultury na doprovodné programy k výstavám v městské knihovně, neinvestiční dotace ministerstva kultury na aktualizaci uživatelského software a obnovu technického vybavení v městské knihovně, neinvestiční dotace ministerstva kultury na projekt E-kniha nová služba čtenářům, neinvestiční dotace na odbornou přípravu jednotky dobrovolných hasičů, investiční dotace ministerstva vnitra na vybudování nového městského kamerového dohlížecího systému, část dotace z Operačního programu životního prostředí na zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici TGM p. p. č. 14/1 (dotace nebyla v roce 2015 poskytnuta celá, příjem zbylé části dotace bude zapojen do upraveného rozpočtu roku 2016), investiční dotace z regionálního operačního programu na výstavbu přístupového chodníku k finským domkům I. etapa (příjem dotace z regionálního operačního programu na II. etapu bude zapojen do upraveného rozpočtu roku 2016), neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje na opravu torza mostního pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého, neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje na vlajkovou výzdobu města k roku oslav 700 let Karla IV., neinvestiční dotace z rozpočtu karlovarského kraje na zahájení roku oslav 700 let Karla IV. Dále byly rozpočtovými opatřeními upraveny příjmy dotací z Operačního programu životního prostředí na zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní pod hřbitovem a zateplení fasády objektu panelového domu č. p. 556, ul. Sportovní, Loket. Příjmová část rozpočtu byla navýšena o daňové příjmy z daně z příjmů právnických osob obec. Kapitálové příjmy byly navýšeny o příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků. Běžné příjmy byly navýšeny o náhradu za užívání pozemků Lesy ČR, o poplatek za odnětí pozemků k plnění funkce lesa, o příjmy z vratek nevyčerpaných příspěvku z rozpočtu města za rok 2014, o příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích, o příjem z pokut od jiných subjektů a o přijaté pojistné náhrady. Do výdajové části rozpočtu bylo zapojeno čerpání dotací včetně spoluúčastí města a neuznatelných výdajů k těmto dotacím, které Město Loket obdrželo během roku 2015 a to v případě, že tyto dotace nebyly zapojeny do schváleného rozpočtu města na rok V běžných výdajích byly rozpočtovými opatřeními provedeny jen nevýznamné rozpočtové změny nebo přesuny finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami. V kapitálových výdajích byl rozpočet navýšen o výdaje spojené s úhradou stavebních prací zajištění bezpečnosti dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší ulice TGM p. p. č. 14/1, Loket, vybudování nového městského kamerového dohlížecího systému, dále byly navýšeny výdaje na stavební práce spojené s výstavbou přístupového chodníku k finským domkům. 3

4 Přehled rozpočtových změn za rok 2015 Schválený rozpočet v Rozpočet po změnách Rozdíl v Kč Kč v Kč Daňové příjmy , , ,00 Nedaňové příjmy , , ,00 Kapitálové příjmy , , ,00 Přijaté transfery , , ,00 Příjmy celkem , , ,00 Běžné výdaje , , ,00 Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,00 Přehled příjmů a výdajů k Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování - schodek / + přebytek Schválený rozpočet v Kč Upravený rozpočet v Kč Plnění v Kč % , , ,98 104, , , ,98 89, , , ,00 Hospodaření města je po stránce rozpočtové promítnuto ve výkaze FIN 2-12 (příloha č. 1) a tabulce plnění a čerpání rozpočtu k (příloha č. 5) Srovnání skutečných příjmů a skutečných výdajů rozpočtu za období CELKOVÉ PŘÍJMY , , ,98 CELKOVÉ VÝDAJE , , ,98 SALDO , , ,00 Shrnutí plnění a čerpání rozpočtu běžných příjmů a běžných výdajů za rok 2015 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený BĚŽNÉ PŘÍJMY , , ,00 111,91 105,81 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 95,12 88,83 SALDO , , ,00 4

5 Shrnutí plnění a čerpání kapitálových příjmů a kapitálových výdajů za rok 2015 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 297,76 100,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 135,07 89,67 SALDO , , ,00 Přehled výnosů a nákladů v hlavní činnosti k Výnosy celkem ,62 Náklady celkem ,73 Hospodářský výsledek běžného účetního období ,89 Hospodářský výsledek před zdaněním ,89 Hospodaření z hlediska nákladů a výnosů je ve výkaze zisku a ztráty (příloha č. 2). Plnění závazných ukazatelů rozpočtového hospodaření běžného roku Účelové třídění oblastí činnosti Sdílené daně, místní poplatky, správní poplatky, daň z nemovitých věcí, ostatní daňové příjmy (VHP) Lesy a zemědělství (příjmy z prodeje psích známek, náhrady za užívání lesních pozemků, příjmy z pronájmu pozemků LML s.r.o.) Cestovní ruch (propagace města, finanční dary obyvatelstvu za umístění v soutěži "Květinové město 2015", pronájem vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum, příspěvek města na konání mistrovství světa v motokrosu) Doprava a spoje (dopravní obslužnost, výdaje spojené s udržováním místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch a autobusových zastávek, rekonstrukce mostu ostrov, příjem z dotace na předláždění pěší zóny, příjem, použití a předfinancování vybudování přístupového chodníku k finským domkům, projektová dokumentace ulic Revoluční a Tovární, projektová dokumentace revitalizace ulic Nádražní a Mírová, projektová dokumentace revitalizace autobusového nádraží a plochy pro parkování u benzinové pumpy a další přípravné projekty) Vodní hospodářství (příspěvek VSMOS, příspěvek občanům na zhotovení ČOV ) Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč , , , , ,00 0, ,77 0,00 0,00 680,50 0, , , , , ,94 0,00 65,00 0, ,00 5

6 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Školství (příjem a přeposlání dotace MŠMT OP Vzdělávání a konkurenceschopnost příspěvkové organizaci Základní škola, výdaje na činnosti příspěvkových organizací Základní škola Loket, okres Sokolov a Mateřská škola Loket, okres Sokolov Kultura (příjmy ze služeb Městské knihovny, příjmy z pronájmu přírodního divadla, příjmy z dotací MK Knihovna 21. století, VISK 3, příjem dotace MPR, dotace KK na opravu torza mostního pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého, dotace KK na Rok oslav 700 let Karla IV., provozní výdaje Městské knihovny, výdaje spojené s údržbou přírodního divadla, výdaje na Loketské listy, výdaje na provoz Infocentra, čerpání dotací MK Knihovna 21. století, VISK 2, MPR a dotací KK a spoluúčasti města a neuznatelné výdaje k dotaci MPR, použití dotací KK na opravu torza mostního pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého a Roku oslav 700 let Karla IV., investiční a neinvestiční dotace a příspěvky Hrad Loket o.p.s., vyplacené příspěvky kulturním organizacím atd.) Sport (příjmy z pronájmu tělocvičny, výdaje na provoz tělocvičny, výdaje na sportoviště Sportovní, Mírová, Ostrov, vyplacené příspěvky sportovním organizacím) 204, , , , , , , ,10 170, , , ,28 Zájmová činnost (vyplacené příspěvky společenským organizacím) Bytové hospodářství (příjmy a výdaje za užívání a správu kabelové televize, platby nájemného a služeb v domě s pečovatelskou službou, výdaje spojené se správou bytového fondu vyjma domu s pečovatelskou službou, příjem, použití dotace a nezpůsobilé výdaje k dotaci na zateplení panelového domu čp. 556, Loket) 0,00 200,00 0, , , , , ,53 Nebytové hospodářství 710,50 399, , ,09 Veřejné osvětlení (výdaje na běžnou údržbu, výdaje na výstavbu veřejného osvětlení chodník k finským domkům) 0, ,16 0, ,95 Pohřebnictví 10,00 804, , ,18 6

7 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Komunální služby a územní rozvoj j. n. (příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, příjmy z pronájmu pozemků a parkovacích ploch, příjmy z parkovacích karet, příjmy z věcných břemen, příjmy z pronájmu reklamních ploch, náhrady za užívání pozemků apod., příjmy dotace OPŽP "Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní", příjem části dotace OPŽP a výdaje na předfinancování akce "Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici TGM p.p.č.14/1", výdaje na VPP, výdaje na veřejnou službu, výdaje na mimořádné události, havarijní fond, mobiliář města, dopravní značení, zimní údržbu města, znalecké posudky, geometrické plány, nákup pozemků atd.) , , , ,28 Územní rozvoj- územní plán 0,00 42,00 0, ,00 Nakládání s odpady a péče o městskou zeleň, ochrana ovzduší a půdy 2 501, , , ,51 Služby sociální péče (výdaje na provoz domu s pečovatelskou službou a klubem důchodců) 0, ,00 0, ,43 Civilní příprava na krizové stavy 0,00 80,00 0, ,00 Požární ochrana 10,80 500, , ,43 Bezpečnost a veřejný pořádek (projekt prevence kriminality) 349,57 398, , ,00 Zastupitelstvo 0, , ,00 Správa úřadu (včetně výdajů na partnerské město Illertissen) 2 072, , , ,96 Finanční operace (příjmy z úroků, výdaje města na platby daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí, úroky z úvěrů a bankovní poplatky) Ostatní finanční operace (příjmy z pokut, nákladů řízení, pojistných náhrad, výdaje platby příspěvků za členství MaS, Mikroregion, Sdružení Krušné hory - západ, Euregio Egrensis atd.) 20, , , ,60 0,00 225,00 0, ,80 Celkem bez financování , , , ,98 7

8 Účelové třídění oblastí činnosti Příjmy upravený rozpočet v tis. Kč Výdaje upravený rozpočet v tis. Kč Příjmy skutečnost v Kč Výdaje skutečnost v Kč Financování rozpočtu - přednesená daňová povinnost 0,00 0, ,07 0,00 Výdaje z financování (splátky investičního úvěru) 0, ,80 0, ,00 Použitá rezerva (z BÚ) 3 988,32 0, ,07 0,00 CELKEM včetně financování , , , ,98 Financování rozpočtového hospodaření běžného roku (-schodek/ +přebytek) ,00 2. PŘÍJMY Rozpočtové hospodaření dle tříd rok 2015 skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR Rozdíl skutečných schválený upravený příjmů a UR 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 111,79 110, ,55 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 100,56 99, ,58 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 423,62 100,00 10,00 4-PŘIJATÉ DOTACE , , ,00 225,84 100,00-15,99 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 129,02 104, ,98 Daňové příjmy vybrané položky rok 2015 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený Sdílené daně , , ,00 109,50 108,03 Místní poplatky , , ,00 202,29 202,18 Správní poplatky , , ,00 84,39 84,39 Daň z nemovitosti , , ,00 130,44 130,44 Ostatní daňové příjmy , , ,00 126,14 126,14 Srovnání příjmů ze sdílených daní roky 2013, 2014, 2015 Měsíc Leden , , ,72 Únor , , ,16 Březen , , ,54 Duben , , ,31 Květen , , ,05 Červen , , ,36 Červenec , , ,16 Srpen , , ,58 Září , , ,38 8

9 Měsíc Říjen , , ,26 Listopad , , ,95 Prosinec , , ,58 CELKEM , , ,05 V roce 2015 mělo město vyšší příjmy ze sdílených daní cca o 933 tis. Kč než v roce Vyšší příjmy mělo město především z daně z příjmů právnických osob (navýšení cca o 191 tis. Kč) a daně z příjmů fyzických osob (navýšení cca o 385 tis. Kč), naopak výnos z daně z přidané hodnoty byl v roce 2015 o cca 131 tis. Kč nižší než v loňském roce. Další položka, která ovlivnila výši příjmů ze sdílených daní je výše daně z příjmů právnických osob za obec, která byla v roce 2015 o cca 488 tis. Kč vyšší než v roce O tuto částku byly v roce 2015 i vyšší rozpočtové výdaje obce ve výdajové položce hrazená daň z příjmů za obec. Příjmy dle druhového třídění položek rozpočtové skladby rok 2015 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR schválený upravený Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,00 115,06 115, Daň z příjmů FO OSVČ , , ,00 79,14 79, Daň z příj.fo z kapitálových výnosů , , ,00 106,30 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 123,32 123, Daň z příjmů právnických osob za obce , , ,00 110,44 100, Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů , , ,00 115,41 112, Daň z přidané hodnoty , , ,00 102,28 102, Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , ,00 102,28 102, Poplatek za odnětí pozemku plnící funkci lesa 239,00 240,00 99, Poplatek ze psů , , ,00 100,31 100, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 98,77 98, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 439,50 439, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 91,74 91, Poplatek za povolení k vjezdu 1 000, , Odvod z loterií a her krom VHP , , ,00 123,74 123, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,00 126,30 126, Správní poplatky , , ,00 84,39 84, Daně a poplatky z vybraných činností a služeb , , ,00 133,64 133, Daň z nemovitých věcí , , ,00 130,44 130, Majetkové daně , , ,00 130,44 130, Daňové příjmy , , ,00 111,79 110, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,69 100, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 9 387, , ,00 31,29 31, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,32 100, Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , ,00 89,47 95, Příjmy z pronájmu movitých věcí , , ,00 100,12 100, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 143,04 143, Příjmy z úroků (část) 6 148, , ,00 30,74 30,74 9 % UR

10 položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 21 Příjmy z vlastní činnosti , , ,00 99,07 99, Sankční příjmy od jiných subjektů ,30 0, ,00 0,00 100, Ostatní přijaté vratky transferů ,00 0, ,00 0,00 100,00 22 Příjmy, sankční platby, vratky transferů ,30 0, ,00 0,00 100, Přijaté neinvestiční dary 3 000,00 0, ,00 0,00 100, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, ,00 0,00 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 659,29 94,52 23 Ostatní nedaňové příjmy , , ,00 728,44 95, Nedaňové příjmy , , ,00 100,56 99, Příjmy z prodeje pozemků ,00 0, ,00 0,00 100, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí , , , ,35 100,00 31 Příjmy z prodeje DM, ostatní kapitálové příjmy , , ,00 423,62 100, Kapitálové příjmy , , ,00 423,62 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR- souhrnný dotační vztah , , ,00 99,73 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR 2 117, , ,00 99,88 99, Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , , ,86 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0, ,00 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0, ,00 0,00 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 236,03 100, Investiční přijaté transfery ze SF , , ,00 114,54 100, Ostatní investiční příjmy transferů ze SR , , ,00 237,21 100, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,00 100, Investiční přijaté transfery , , ,00 222,35 100, Přijaté transfery , , ,00 225,84 100,00 Příjmy celkem , , ,00 129,02 104,52 3. VÝDAJE skutečnost rozpočet rozpočet Rozdíl % UR schválený upravený UR a SR 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,00 88,83 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 89,67 CELKEM VÝDAJE , , , ,00 89,08 10

11 Srovnání běžných a kapitálových výdajů dle druhu rok 2014, 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost roku 2014 % na celkových výdajích Skutečnost roku 2015 % na celkových výdajích výdaje na platy a odvody na SP a ZP ,00 12, ,00 13,45 ostatní platby za provedenou práci ,00 1, ,20 1,12 odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 1,71 mzdové výdaje celkem ,00 15, ,20 16,28 neinvestiční nákupy - nákupy materiálu, knih, časopisů, DHM, ochranných pomůcek atd ,19 2, ,70 1,70 nákupy vody, paliv a energie ,43 3, ,12 3,65 nákup služeb a ostatní nákupy ,32 20, ,37 19,75 opravy a údržba majetku ,68 12, ,89 8,99 daně (daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu obec, DPH apod.) ,28 7, ,89 8,18 výdaje z finančního vypořádání z minulých let 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní výdaje (úroky, náhrady za užívání bytů, náhrady na DPN, cestovné, RF, školení atd.) ,80 1, ,20 1,18 ostatní provozní výdaje celkem ,70 47, ,11 43,57 dotace příspěvkovým organizacím ,00 5, ,00 6,19 dotace ostatním vlastním organizacím - o. p. s ,00 1, ,00 0,46 dotace jiným subjektům ,20 2, ,80 3,87 neinvestiční dotace celkem ,20 9, ,60 10,39 půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,90 72, ,91 70,24 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW a výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 pořízení budov, staveb ,35 18, ,45 26,74 nákup pozemků ,00 0, ,00 1,18 stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky ,20 0, ,55 1,06 ostatní (studie, územní plán, montované stavby, které nejsou pevně spjaté se zemí atd.) ,00 0, ,07 0,19 pořízení vlastního majetku celkem ,55 19, ,07 29,18 investiční dotace vlastním organizacím ,00 7, ,00 0,58 investiční dotace jiným subjektům 0,00 0,00 0,00 0,00 investiční dotace celkem ,00 7, ,00 0,58 půjčené investiční prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,55 27, ,07 29,76 VÝDAJE CELKEM ,45 100, ,98 100,00 11

12 II. FINANCOVÁNÍ (ZAPOJENÍ VLASTNÍCH A CIZÍCH ZDROJŮ) Název položky Skutečnost Schválený Upravený v Kč rozpočet v Kč rozpočet v Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,00 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,00 Operace z peněžních účtů přenesená daňová povinnost ,07 0,00 0,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 Z výše uvedené tabulky je patrné, že schválený rozpočet na rok 2015 byl schodkový, schodek rozpočtu roku 2015 byl financován z přebytku hospodaření z minulých let. Rozpočtové hospodaření města za rok 2015 skončilo přebytkem ve výši Kč. Přebytek rozpočtového hospodaření města je rozdíl celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu města za rok Přebytek rozpočtového hospodaření není totožný s výsledkem hospodaření města a ani neodpovídá zůstatku peněžních prostředků na bankovních účtech města k Srovnání běžných příjmů a běžných výdajů rozpočtového hospodaření Skutečnost 2015 Běžné příjmy celkem ,95 Běžné výdaje celkem ,91 rozdíl ,04 Srovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2014, 2015 po měsících Rok Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , ,71 Únor , , , ,92 Březen , , , ,73 Duben , , , ,88 Květen , , , ,41 Červen , , , ,98 Červenec , , , ,97 Srpen , , , ,23 Září , , , ,69 Říjen , , , ,43 Listopad , , , ,57 Prosinec , , , ,46 CELKEM , , , ,98 12

13 Monitoring hospodaření obce za rok 2015, srovnání s rokem Příjem celkem (po konsolidaci) , ,98 2. Úroky , ,90 3. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , ,00 4. Dluhová služba celkem ř.2+ř , ,90 5. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.4/ř.1 5,65 3,19 6. Aktiva celkem , ,57 7. Cizí zdroje celkem , ,04 8. Stav na bankovních účtech celkem , ,38 9. Úvěry a komunální dluhopisy celkem , , Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 0,00 0, Zadluženost celkem ř.9+ř , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.7/ř.6 2,63 2, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.11/ř.7 57,06 56, Oběžná aktiva , , Krátkodobé závazky , , Celková (běžná) likvidita ř.14/ř.15 2,97 5,29 řádek 1 příjem celkem (po konsolidaci) - skutečně dosažené příjmy za rok 2015 řádek 2 úroky uhrazené úroky z úvěrů investiční úvěry ČSP řádek 3 uhrazené splátky úvěrů (viz tabulka č. 4 Stav úvěrů a půjček) řádek 6 aktiva celkem tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku a z hodnoty oběžných aktiv. V oběžných aktivech jsou zahrnuty krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek ve výši ,92 Kč (tj. finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 7 cizí zdroje tato položka se skládá z hodnoty dlouhodobých závazků (závazky plynoucí městu z opatrovnictví, závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, stavů přijatých dlouhodobých investičních úvěrů), z hodnoty krátkodobých závazků (viz tabulka č. 3 závazky města) a výnosů příštích období (daň z příjmů hrazenou obcí, uhrazené zálohy na elektrickou energii) řádek 8 - finanční hotovost na běžných bankovních účtech města k řádek 9 stav přijatých bankovních úvěrů k řádek 14 oběžná aktiva jsou krátkodobé pohledávky (viz. tabulka č. 1 - pohledávky města, tabulka č. 2 nároky na dotace a příspěvky do jiných právních subjektů) a krátkodobý finanční majetek v hodnotě ,92 Kč (finanční hotovost na běžných bankovních účtech města, finanční hotovost plynoucí z opatrovnictví, finanční hotovost ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí, ceniny) řádek 15 - krátkodobé závazky - viz tabulka č. 3 závazky města a účet výnosů příštích období. 13

14 Stav pohledávek, závazků a finančního majetku k Tabulka č. 1 Stav pohledávek města k se srovnáním s rokem 2014 Název účtu Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Daň z přidané hodnoty ,00 0, Poskytnuté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé pohledávky , ,53 CELKEM BRUTTO , ,87 Opravné položky k pohledávkám , ,48 CELKEM NETTO , ,39 Tabulka č. 2 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů a ostatní dohadné položky srovnání s rokem 2014 Předpokládané nároky na dotace a příspěvky od jiných subjektů Investiční dotace OPŽP Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulici TGM 0, ,86 p. p. č. 14/1, k. ú. Loket Investiční dotace ROP Loket výstavba přístupového chodníku k finským domkům 0, , Investiční dotace z OPŽP Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší ,00 0,00 v ul. Nádražní pod hřbitovem Loket Investiční dotace SZIF Loket předláždění pěší zóny ,00 0, Dohadná položka k vyúčtování služebních bytů náklady na teplo, TUV a SV rok ,00 0,00 CELKEM , ,91 Tabulka č. 3 Stav krátkodobých závazků města k se srovnáním s rokem 2014 Název účtu Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Zaměstnanci , , Sociální pojištění , , Zdravotní pojištění , , Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty 0, , Závazky ke státnímu rozpočtu 9 638,00 0, Přijaté zálohy na dotace 0,00 0, Ostatní krátkodobé závazky , ,00 CELKEM , ,00 14

15 Tabulka č. 4 - Stav úvěrů a půjček k se srovnáním s rokem 2014 Název účtu Dlouhodobé úvěry úvěr na investiční akce města , ,00 CELKEM , ,00 Tabulka č. 5 Stav dlouhodobých závazků k se srovnáním s rokem 2014 Název účtu X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města z opatrovnictví , , X Ostatní dlouhodobé závazky závazky města ze složených jistin na záruky po dobu záruční doby investičních akcí , ,03 CELKEM , ,04 III. JMĚNÍ, UPRAVUJÍCÍ POLOŽKY A FONDY K Jmění účetní jednotky a zdroje krytí pořízení dlouhodobého majetku k Název účtu počáteční stav k zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Dotace na pořízení dl. majetku , , Oceňovací rozdíly při změně metody , , Jiné oceňovací rozdíly 0,00 0,00 CELKEM , ,55 Stavy na bankovních účtech města k Účet název počáteční stav k zůstatek k Základní běžný účet ÚSC- KB , , Základní běžný účet ÚSC- Norské fondy , , Základní běžný účet ÚSC-výdajový , , Základní běžný účet ÚSC-výdajový , , Základní běžný účet ÚSC- dotace ROP 0, , Základní běžný účet ÚSC- příjmový , , Základní běžný účet ÚSC- příjmový , ,00 CELKEM , ,38 15

16 IV. STAV MAJETKU MĚSTA K Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k Software správa MěÚ ,20 0,00 0, , Městská knihovna ,00 0,00 0, , Městská knihovna pořízení z dotace ,00 0,00 0, , celkem ,20 0,00 0, ,20 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek správa MěÚ ,51 0,00 0, , Městská knihovna pořízení z dotace ,28 0,00 0, , celkem ,79 0,00 0, ,79 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek projektové dokumentace, územní plán apod ,15 0,00 0, , projektová dokumentace pořízená za dotace ,30 0,00 0, , marketingová studie města ,35 0,00 0, , celkem ,80 0,00 0, ,80 Stavby bytové domy a bytové jednotky , ,80 0, , podíly k bytovým domům a bytovým jednot ,70 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu ,45 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu dotace ,95 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu dotace ,00 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu - dotace ,08 0,00 0, , budovy pro služby obyvatelstvu - dotace 0, ,52 0, , jiné nebytové domy a nebytové jednotky ,05 0, , , podíly na nebytových domech ,00 0,00 0, , nebytové domy Ekofarma Hory II. dotace ,28 0,00 0, , nebytové domy Ekofarma Hory I. dotace ,01 0,00 0, , zhodnocení dotace rekonstrukce MěK ,30 0,00 0, , komunikace , ,00 0, , komunikace pořízené z dotací amfiteátr ,48 0,00 0, , komunikace Ekofarma Hory dotace ,29 0,00 0, , komunikace pořízené z dotací předláždění pěší zóny ,10 0,00 0, , komunikace pořízené z dotací výstavba přístupového chodníku k finským domkům 0, ,00 0, , veřejné osvětlení , ,64 0, , jiné inženýrské sítě ,65 0, , , jiné inženýrské sítě-amfiteátr dotace ,85 0,00 0, , jiné inženýrské sítě Ekofarma Hory dotace ,53 0,00 0, , ostatní stavby , ,06 0, , ostatní památky ,00 0,00 0, , ostatní stavby amfiteátr dotace ,28 0,00 0, , zhodnocení Hrad Loket Norské fondy ,00 0,00 0, , parkoviště Sportovní Gastro dotace ,09 0,00 0, , ostatní stavby Ekofarma Hory dotace ,44 0,00 0, , ostatní stavby- zajištění objektu ČOV dotace ,00 0,00 0, ,00 16

17 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k ostatní stavby zajišťovací zeď s palisádou finské domky ,30 0,00 0, , ostatní stavby zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu v ul. Nádražní pod ,01 0,00 0, ,01 hřbitovem ,21 0, , celkem , , , ,65 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí majetek umístěný po městě , ,75 0, , vybavení dětských hřišť ,00 0,00 0, , vybavení ordinace praktického lékaře ,70 0,00 0, , vybavení Městská knihovna ,00 0,00 0, , vybavení správa MěÚ , ,55 0, , vybavení požární ochrana ,50 0,00 0, , technologie výtopna Sportovní ul ,00 0,00 0, , ostatní ,00 0,00 0, , vybavení ZUŠ ,00 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory I. - dotace ,90 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory II. - dotace ,00 0,00 0, , vybavení sběrný dvůr eko kontejner ,00 0,00 0, , požární technika CAS dotace MV ,00 0,00 0, , městský kamerový dohlížecí systém 0, ,00 0, , celkem , ,30 0, ,78 Drobný dlouhodobý hmotný majetek vybavení Městská knihovna , , , , vybavení správa MěÚ , , , , vybavení ordinace praktického lékaře ,70 0,00 0, , vybavení požární ochrana , ,00 0, , vybavení tělocvičny ,82 0,00 0, , mobiliář města , ,94 0, , vybavení Hrad Loket ,00 0,00 0, , vybavení dům s pečovatelskou službou ,00 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory I. - dotace 2 613,20 0,00 0, , vybavení Ekofarma Hory II. - dotace ,00 0,00 0, , vybavení pracoviště CZECH POINT - dotace ,00 0,00 0, , informační tabule Plenér dotace 7 500,00 0,00 0, , vybavení Městská knihovna - dotace ,00 0,00 0, , vybavení Městská knihovna - dotace ,00 0,00 0, , majetek pořízený z projektu EE Společně v cestovním ruchu ,00 0,00 0, , majetek pořízený z projektu EE Loket jako cíl pro návštěvníky informační systém města ,00 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK ,37 0,00 0, , majetek pořízený z dotace MK VISK ,68 0, , bezúplatně převedený majetek z MPSV (výpočetní technika) ,00 0,00 0, , celkem , , , ,42 17

18 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k Ostatní dlouhodobý hmotný majetek expozice muzea knižní vazby MěK ,00 500, , , umělecké předměty Plenér dotace 11,00 0,00 0,00 11, celkem ,00 500, , ,00 Pozemky lesní pozemky , , , , lesní pozemky zastavené 0,00 0,00 0,00 0, rašelina Borky-zhodnocení z dotace ,00 0,00 0, , zahrady, pastviny, rybníky , , , , zahrady, pastviny, rybníky ,00 0,00 0, , zastavěná plocha , , , , zastavěná plocha (nabytí od roku 2012) , ,00 0, , ostatní pozemky , , , , ostatní pozemky (nabytí od roku 2012) , ,53 0, , celkem , , , ,28 Kulturní předměty expozice muzea knižní vazby MěK , ,00 0, , umělecké předměty přírodní divadlo ,00 0,00 0, , umělecké předměty správa MěÚ ,00 0,00 0, , celkem , ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji pozemky určené k prodeji 0, , ,71 0, pozemky určené k prodeji 0, , ,00 0, celkem 0, , ,71 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek rekonstrukce komunikace ČSA 0, ,00 0, , parkovací místa v Nádražní ul. 0, ,00 0, , vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm ,00 0,00 0, , přeložka VO finské domky , , ,64 0, zabezpečovací systém radnice , , ,55 0, výstavba chodníku k finským domkům ,00 0, ,00 0, městský kamerový dohlížecí systém 0, , ,00 0, zateplení panelového domu č. p. 556, Loket , , ,52 0, parkoviště Nádražní (bývalé pozemky ČD) 0, ,00 0, , rekonstrukce most ostrov , , ,06 0, zabezpečení sesuvu svahu TGM , , ,21 0, projekt prevence kriminality , ,00 0, , nákup pozemků a ostatní pořízení majetku 0, , ,80 0, autobusové zastávky 0, , , , výstavba přístupového chodníku finské domky 0, , ,00 0, celkem , , , ,32 18

19 Účet číslo Počáteční stav k Přírůstky Úbytky Konečný stav k Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek vypalovací pec ZUŠ 0,00 0,00 0,00 0, přeložka VO finské domky náklady na zřízení věcného břemene ,00 0, , , celkem ,00 0, , ,00 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Loketské městské lesy, Hrad Loket o.p.s ,00 0,00 0, , celkem ,00 0,00 0, ,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek majetkový podíl vkladu Sokolovská vodárenská s.r.o. Sokolov 0, ,63 0, , celkem 0, ,63 0, ,63 C e l k e m , , , ,87 Řádná inventarizace majetku byla provedena k , při řádné inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační zpráva z provedené řádné fyzické inventarizace k je přílohou č. 6 závěrečného účtu města za rok V. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU A STÁTNÍM FONDŮM Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2015 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2015 v Kč nevyčerpané dotace určené k finančnímu vypořádání za rok 2015 v Kč Neinvestiční dotace na odbornou přípravu JSDH 800,00 800,00 0, Podpora prevence kriminality - MKDS , ,00 0,00 Operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost, průtoková dotace příspěvkové organizaci Základní škola , ,00 0, Neinvestiční dotace MK rozvoj informační sítě knihoven VISK , ,00 0,00 Neinvestiční dotace na regeneraci městských památkových rezervací , ,00 0,00 Neinvestiční dotace MK Knihovna 21. stolení , ,00 0,00 Celkem ze státního rozpočtu , ,00 0,00 Finanční vypořádání se státní rozpočtem bylo odesláno dne

20 Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státních fondů UZ Označení účelového transferu přijaté dotace v roce 2015 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2015 v Kč výše poskytnuté dotace v roce Neinvestiční dotace OPŽP podíl EU ,49 0,00 0, Investiční dotace OPŽP podíl EU , , , Investiční dotace OPŽP podíl EU , ,54 0, Neinvestiční dotace OPŽP podíl SFŽP 2 117,49 0,00 0, Investiční dotace OPŽP podíl SFŽP , , , Investiční dotace SZIF národní podíl ,00 0,00 0, Investiční dotace SZIF podíl EU ,00 0,00 0,00 Celkem ze státních fondů , , ,21 Finanční vypořádání se Státním fondem životního prostředí a Státním zemědělským intervenčním fondem bylo odesláno dne IV. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ K ROZPOČTŮM REGIONÁLNÍCH RAD, KRAJŮ, OBCÍ, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ Přehled přijatých dotací v roce 2015 z rozpočtu regionálních rad UZ Označení příspěvku přijaté dotace v roce 2015 v Kč vyčerpané prostředky v roce 2015 v Kč výše poskytnuté dotace v roce Investiční dotace ROP podíl EU , , ,29 Celkem z rozpočtu regionálních rad , , ,29 Přehled přijatých dotací v roce 2015 z rozpočtu kraje pol. Označení příspěvku přijaté dotace v roce 2015 v Kč vyčerpáno v roce 2015 v Kč nevyčerpané dotace určené k vrácení Neinvestiční dotace Karlovarského kraje na obnovu památek , ,00 0,00 Neinvestiční dotace Karlovarského kraje k roku oslav 700 let Karla IV , ,00 0,00 Celkem z rozpočtu kraje , ,00 0,00 Přehled přijatých neinvestičních transferů v roce 2015 od obcí pol. Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k Obec Staré Sedlo- přestupková komise , , ,00 Celkem obce , , ,00 20

21 Přehled poskytnutých neinvestičních transferů v roce 2015 dobrovolným svazkům obcí pol Označení příspěvku schválený rozpočet v Kč upravený rozpočet v Kč skutečnost k Mikroregion Sokolov východ-členský příspěvek na rok , , ,00 Sdružení Krušné Hory-západ - členský příspěvek na rok , , ,00 Celkem DSO , , ,00 VII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 Příspěvková organizace Výnosy k Transfery k Výnosy celkem Náklady k Výsledek hospodaření roku 2015 Mateřská škola, Loket , , , , ,29 Základní škola, Loket , , , , ,36 C e l k e m , , , , ,65 Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k Příspěvková organizace Fondy FKSP odměn investiční rezervní Mateřská škola, Loket , , , ,01 Základní škola, Loket , , , ,83 C e l k e m , , , ,84 Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 schválila Rada města Loket dne usneseními č. R83/5/2016 a č. R84/5/2016. Řádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Loket, okres Sokolov sestavenou k rozvahovému dni včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 schválila Rada města Loket dne usneseními č. R85/5/2016 a č. R86/5/2016. Řádné účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na odboru financí MěÚ. 21

22 Výsledky hospodaření založených právnických osob za rok 2015 Název právnické osoby Výnosy k Náklady k Výsledek hospodaření před zdaněním Stav bankovních úvěrů k Loketské městské lesy s.r.o , , ,21 0,00 Hrad Loket o.p.s , , , ,00 Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. Výsledek hospodaření společnosti Loketské městské lesy s.r.o. je předběžný. Společnost bude podávat daňové přiznání za rok 2015 v prodlouženém termínu, tj. k Předkládané údaje nejsou konečné, ale neměly by se již zásadně změnit. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. Výsledek hospodaření společnosti Hrad Loket o.p.s. nebyl ke dni schvalování závěrečného účtu města Loket za rok 2015 potvrzen auditorem a nebyl schválen správní radou Hradu Loket o.p.s. Společnost Hrad Loket o.p.s. bude podávat daňové přiznání za rok 2015 v prodlouženém termínu, tj. k VII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2015 bylo provedeno Krajským úřadem Karlovarského kraje ve dnech a Závěr zprávy: I. Při přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Upozornění na případná rizika dovozená na základě zjištěných chyb a nedostatků ( 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Při přezkoumání hospodaření města Loket za daný rok se neuvádí žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku k ( 10 odst. 4 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,01% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,40% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2015 je přílohou č. 7 závěrečného účtu města za rok Vypracovala: Jana Kejšarová, vedoucí odboru financí V Lokti dne Ing. Zdeněk Bednář starosta města 22

23 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky: Město Loket T.G.Masaryka 1/ Loket I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,05 115,1 115, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,83 79,1 79, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,51 106,3 106, Daň z příjmů právnických osob , , ,35 123,3 123, Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 110,4 100, Daň z přidané hodnoty , , ,31 102,3 102, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 240,00 239,00 99, Poplatek ze psů , , ,96 100,3 100, Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 98,8 98, Popl.užívání veřej.prostranst , , ,89 439,5 439, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 91,7 91, Popl.za povol.k vjezdu do v.m , , Odvod z loterií a her krom VHP , , ,50 123,7 123, Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,06 126,3 126, Správní poplatky , , ,00 84,4 84, Daň z nemovitých věcí , , ,09 130,4 130, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 99,7 100, Neinv.přijaté transfery ze SF 2 120, , ,49 99,9 99, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,49 ***** 100, Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,07 114,5 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,54 237,2 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,42 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :45:36

24 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000, ,00 820,00 82,0 82, Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 1 000, ,00 820,00 82,0 82, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,0 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,77 99, Ost.záležitosti lesního hosp , , ,77 101,6 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Divadelní činnost , , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 96,1 96, Přijaté neinvestiční dary 3 000, ,00 100, Činnosti knihovnické , , ,00 103,6 96, Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100, Ost. záležitosti kultury , ,00 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,46 52,7 96, Sport.zařízení v majetku obce , , ,46 52,7 96, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 91,7 91, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,20 102,4 102, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100, Bytové hospodářství , , ,20 100,8 100, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,02 81,2 81, Příjmy z pronájmu mov.věcí , , ,00 100,1 100, Nebytové hospodářství , , ,02 81,8 81, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 95,1 95, Pohřebnictví , , ,00 95,1 95, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,25 98,5 98, Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,18 31,3 31, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,75 103,1 103, Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,56 143,0 143, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 87,7 87, Příjmy z prodeje pozemků , ,00 100, Příjmy z prod.ost.nemovitostí , ,00 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,74 351,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,09 99,0 99, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,09 99,0 99, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 106,9 106, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000, , ,85 86,7 86, Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,85 106,7 106, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :45:36

25 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k I.Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostat.nakládání s odpady , ,00 100, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100, Ost.spr.v ochr.život.prostředí 1 500, ,00 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 100,0 100, PO - dobrovolná část , , ,00 100,0 100, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,71 399,4 399, Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,30 103, Přijaté pojistné náhrady , ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,00 38,0 38, Činnost místní správy , , ,01 287,1 126, Příjmy z úroků (část) , , ,28 30,7 30, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,28 30,7 30, Převody z rozpočtových účtů , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 P ř í j m y c e l k e m , , ,98 246,3 199,5 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :45:36

26 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nájemné , , ,00 82,6 82, Nákup ostatních služeb , , ,90 99,6 99, Neinv.transfery spolkům , ,00 100, Dary obyvatelstvu , , Cestovní ruch , , ,90 111,6 95, Nákup ostatních služeb , , ,00 22,0 22, Opravy a udržování , , ,05 44,9 44, Budovy,haly,stavby , , ,72 42,2 42, Silnice , , ,77 43,1 43, Nákup materiálu j.n , , Elektrická energie , , ,00 69,3 69, Nákup ostatních služeb , , ,00 54,0 54, Opravy a udržování , , ,69 81,5 81, Budovy,haly,stavby , , ,65 115,3 94, Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,34 106,6 91, Opravy a udržování , , ,76 93,7 93, Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,00 70,9 70, Nákup DHM j.n , , ,07 57,6 57, Provoz veřej.silniční dopravy , , ,83 67,1 67, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Pitná voda , ,00 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 99,9 99, Čin.ÚOSS ve vodním hospodářst , , ,00 99,9 99, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Předškolní zařízení , , ,00 100,0 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Základní školy , , ,00 107,0 100, Studená voda , , ,00 85,7 85, Elektrická energie , , ,00 65,4 65, Nákup ostatních služeb , , ,22 95,0 95, Divadelní činnost , , ,22 85,6 85, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 93,9 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 97,5 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 97,3 97, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,80 82,4 82,4 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :45:36

27 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Odměny za užití dušev.vlastn , , ,20 211,5 74, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 98,8 98, DHDM , , ,53 193,0 87, Nákup materiálu j.n , , ,51 126,3 97, Studená voda , , ,00 62,2 62, Teplo , , ,00 85,6 85, Elektrická energie , , ,00 90,4 90, Poštovní služby 5 000, , ,00 98,5 98, Služby telekom. a radiokom , , ,17 86,5 86, Služby školení a vzdělávání 5 000, , Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,79 89,5 89, Nákup ostatních služeb , , ,97 83,7 82, Opravy a udržování , , ,00 51,6 51, Programové vybavení 4 200, ,32 94, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 63,3 70, Pohoštění 8 000, , ,00 110,1 97, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 63,9 63, Činnosti knihovnické , , ,79 100,0 93, Elektrická energie 1 000, ,00 275,00 27,5 27, Neinv.transf.fyz.osobám , , ,00 100,0 100, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Neinv.transfery spolkům , , ,00 95,5 95, Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100, Ost. záležitosti kultury , , ,00 97,9 97, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 88,3 88, Inv.transf.obec.prospěš.spol , , ,00 100,0 100, Činnos.památk.ústavů,hradů,zám , , ,00 95,0 95, Opravy a udržování , , ,94 100,0 100, Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100, Neinv.transf.církvím,náb.spol , ,00 100, Neinv.tra.společ.vl.jednotek , ,00 100, Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100, Zachování a obnova kult.památ , , ,94 148,4 100, Opravy a udržování , ,75 99, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p , ,75 99, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :45:36

28 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 5 000, ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,50 114,6 97, Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,50 114,6 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 43,3 43, Nákup materiálu j.n , , ,00 81,6 81, Nákup ostatních služeb , ,90 90, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,90 335,3 83, DHDM , , ,00 26,2 26, Nákup materiálu j.n , , ,00 32,1 32, Studená voda , , ,00 69,3 69, Teplo , , ,00 120,3 99, Elektrická energie , , ,00 88,2 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 98,2 94, Opravy a udržování , , ,28 46,1 46, Budovy,haly,stavby , , Sport.zařízení v majetku obce , , ,28 70,4 66, Neinv.transfery spolkům , , ,00 116,0 99, Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 116,0 99, Neinv.transfery spolkům , , ,00 88,5 88, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 9 000, , ,00 77,8 77, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 88,0 88, Plyn 1 500, ,01 67, Nákup ostatních služeb , , ,00 88,1 88, Opravy a udržování , , Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 87,9 87, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 41,0 41, Budovy,haly,stavby , , ,52 77,3 95, Bytové hospodářství , , ,53 77,7 94, Nákup materiálu j.n , , ,00 97,1 97, Studená voda , , ,00 79,4 79, Elektrická energie , , ,00 64,8 64, Nákup ostatních služeb , , ,00 67,2 67, Opravy a udržování , , ,09 68,3 68, Ostatní nákupy j.n , ,00 100, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 95,6 95, Nebytové hospodářství , , ,09 81,1 77, Elektrická energie , , ,00 83,4 83,4 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :45:36

29 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,60 99,4 99, Opravy a udržování , , ,00 90,6 90, Budovy,haly,stavby , , ,35 67,6 100, Veřejné osvětlení , , ,95 79,8 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 82,6 82, Opravy a udržování , , ,18 68,4 68, Pohřebnictví , , ,18 76,4 76, Nákup ostatních služeb , , ,00 57,6 57, Územní plánování , , ,00 57,6 57, DHDM , , ,44 91,1 91, Nákup materiálu j.n , , ,00 95,9 95, Studená voda , , ,00 78,4 78, Nájemné , , ,00 146,4 94, Nákup ostatních služeb , , ,37 85,5 83, Opravy a udržování , , ,26 61,5 61, Budovy,haly,stavby , ,21 97, Pozemky , , ,00 123,2 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,28 183,6 89, Nákup ostatních služeb , , ,50 152,3 93, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,50 152,3 93, Nákup ostatních služeb , , ,50 105,6 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,50 105,6 100, Nájemné za půdu , , ,90 73,1 73, Využív.a zneškod.ostat.odpadů , , ,90 73,1 73, Nákup ostatních služeb , , ,61 75,4 78, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,61 75,4 78, Nákup materiálu j.n , , ,00 43,3 43, Studená voda , , ,00 117,4 95, Teplo , , ,20 81,5 84, Elektrická energie , , ,00 81,4 81, Nákup ostatních služeb , , ,32 103,3 65, Opravy a udržování , , ,87 158,7 96, Pohoštění 4 000, , ,00 66,4 66, Neinv.transf.právnickým osobám , , ,00 100,0 100, Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,04 112,7 93, Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,43 100,7 88, Nákup materiálu j.n , ,00 930,00 93,0 93,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :45:36

30 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Studená voda 5 000, , ,00 39,5 39, Teplo , , ,00 104,1 98, Elektrická energie 4 000, , ,00 45,9 73, Pohoštění 2 000, , ,00 99,2 99, Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 88,5 88, Výdaje souvis. s neinv.nákupy , , ,00 24,5 24, Ochrana obyvatelstva , , ,00 24,5 24, Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 80,0 80, Bezpečnost a veř.pořádek , , ,00 80,0 80, Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100, Ost.záležit.bezpeč.,veř.pořád , ,00 100, Ostatní platy , , ,00 7,9 7, Ostatní osobní výdaje , , Ochranné pomůcky , , ,00 59,0 59, DHDM , , ,00 34,2 34, Nákup materiálu j.n , , ,00 29,7 29, Studená voda , , ,00 62,1 62, Teplo , , ,95 118,4 98, Elektrická energie 5 000, , ,86 79,4 79, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 30,1 43, Služby telekom. a radiokom , , ,72 79,4 79, Služby peněžních ústavů , , ,00 90,5 90, Nákup ostatních služeb , , ,90 71,9 71, Opravy a udržování , , Pohoštění 5 000, ,00 330,00 6,6 6, PO - dobrovolná část , , ,43 59,0 58, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 102,9 98, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 121,7 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 104,2 95, Služby telekom. a radiokom , , ,00 75,0 75, Dary obyvatelstvu , ,00 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 111,7 98, Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 97,8 97, Ostatní osobní výdaje , , ,00 80,4 80, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 94,3 94, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 94,8 94, Povinné pojistné na úraz.poj , , ,20 94,3 94,3 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :45:36

31 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Odměny za užití počítač.progr , , ,00 97,2 97, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 17,9 17, DHDM , , ,32 88,9 74, Nákup materiálu j.n , , ,40 85,7 85, Studená voda , , ,00 62,1 62, Teplo , , ,00 79,5 79, Elektrická energie , , ,00 93,5 93, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 92,9 92, Poštovní služby , , ,00 92,0 92, Služby telekom. a radiokom , , ,68 89,0 89, Služby peněžních ústavů , , ,00 101,8 99, Nájemné za půdu , , ,00 193,9 96, Konzult.,porad.a práv.služby , , ,55 91,8 91, Služby školení a vzdělávání , , ,00 46,2 46, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,50 96,3 96, Nákup ostatních služeb , , ,14 89,9 89, Opravy a udržování , , ,02 163,4 74, Programové vybavení 3 500, , Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 39,4 39, Pohoštění , , ,50 77,1 77, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 000, ,00 100, Věcné dary , , ,00 73,8 73, Nákup kolků , , Platby daní a poplatků SR , , ,00 47,1 78, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 97, Platby daní a popl.kraj.,obc , , ,00 52,0 52, Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 91,8 91, Stroje,přístroje,zařízení , , ,55 16,1 29, Dopravní prostředky , ,00 99, Činnost místní správy , , ,96 93,9 91, Úroky vlastní , , ,90 87,3 87, Služby peněžních ústavů , , ,81 77,9 77, Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,71 85,2 85, Převody vlastním rozpočt.účtům , Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , Platby daní a poplatků SR , , ,89 99,0 92, Ostatní finanční operace , , ,89 99,0 92,4 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :45:36

32 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k II.Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,60 92,7 92, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 74,6 74, Ost.neinv.transf.do zahraničí , , ,20 89,8 89, Ostatní činnosti j.n , , ,80 85,9 85,9 V ý d a j e c e l k e m , , ,98 213,5 182,3 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :45:36

33 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-) , , ,07 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající ,07 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :45:36

34 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k III.Financování - třída 8 Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :45:36

35 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,55 111,8 110,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,42 100,6 99,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 ***** 100,0 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,01 ***** 522,5 P ř í j m y c e l k e m , , ,98 246,3 199,5 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,00 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Př. mezi stat.m. a jejich č. příjmy Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad , ,42 100, Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,98 129,0 104,5 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,91 236,9 221,2 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,07 135,1 89,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,98 213,5 182,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím 4260 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :45:36

36 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 74,6 74, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Př. mezi stat.m. a jejich č. výdaje Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu , , ,00 33,4 33,4 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,98 104,3 89,1 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,00 Třída 8 - Financování , , ,00 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :45:36

37 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,07 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,07 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :45:36

38 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu , , ,00 33,4 33,4 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 33,4 33, Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů 7340 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :45:36

39 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :45:36

40 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku a b Neinv.přijaté transfery ze SF SFŽP - neinvestice 2 117, Celkem 2 117, Ost.neinv.přij.transfery ze SR SF - neinvestice , OP VK - šablony ZŠ a SŠ v obla , ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov , ÚD-regen.měst.památ.rezervací , ÚD na kulturní akce , Celkem , Inv. přijaté transfery ze SF SZIF-EARD národní investice , SZIF-EARDF EU investice , program OPŽP - SFŽP , Celkem , Ost.invest.přij.transf.ze SR Podpora prevence kriminal. INV , program EU IV , program EU IV , Celkem , Invest.přij.transf.od reg.rad Inv.dotace RRR-podíl EU , Celkem ,42 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :45:36

41 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :45:36

42 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z 2 120, , ,49 99,9 99, OP Životní prostředí - CF 2 120, , ,49 99,9 99, Neinv.přijaté transfery ze SF 2 120, , ,49 99,9 99, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,49 100,0 100, OP Životní prostředí - CF , , ,49 100,0 100, Ost.neinv.přij.transfery ze SR , , ,49 667,0 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,00 100,0 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,00 100,0 100, Program rozvoje venkova , , ,00 100,0 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,61 574,7 100, OP Životní prostředí - ERDF , , ,61 574,7 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,46 89,2 100, OP Životní prostředí - CF , , ,46 89,2 100, Inv. přijaté transfery ze SF , , ,07 114,5 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,46 574,7 100, OP Životní prostředí - ERDF , , ,46 574,7 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,08 89,4 100, OP Životní prostředí - CF , , ,08 89,4 100, Ost.invest.přij.transf.ze SR , , ,54 228,3 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,42 100, Regionální operační programy , ,42 100, Invest.přij.transf.od reg.rad , ,42 100, , , ,01 219,1 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m , , ,01 219,1 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :45:36

43 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,50 99, Regionální operační programy , ,50 99, Budovy,haly,stavby , ,50 99, Ost.záležit.pozem.komunikací , ,50 99, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,80 100, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,20 100, OP Vzděláv.pro konkurencesch , ,00 100, Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100, Základní školy , ,00 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , , ,32 85,4 95, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , , ,54 85,6 95, OP Životní prostředí - CF , , ,86 85,6 95, Budovy,haly,stavby , , ,86 85,6 95, Bytové hospodářství , , ,86 85,6 95, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,30 100, Regionální operační programy , ,30 100, Budovy,haly,stavby , ,30 100, Veřejné osvětlení , ,30 100, Příjmy a výdaje z tuzemských z , ,09 98, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , ,54 98, OP Životní prostředí - ERDF , ,63 98, Budovy,haly,stavby , ,63 98, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , ,63 98,3 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem , , ,29 491,5 98,4 FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :45:36

44 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Loket sestavený k XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Okamžik sestavení: :06: Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Tel.: Ing. Zdeněk Bednář, star Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Jana Kejšarová, vedoucí Došlo dne: o skutečnosti:... Tel.: Jana Kejšarová, vedoucí FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :45:36

45 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:28 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= A. NÁKLADY CELKEM , ,70 ======= I. Náklady z činnosti , , Spotřeba materiálu , ,14 2. Spotřeba energie , ,85 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,48 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí , , Jiné daně a poplatky , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary a jiná bezúplatná předání 543 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :51:06

46 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= 25. Prodaný materiál Manka a škody , Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek , , Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , , II. Finanční náklady , , Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,67 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,64 5. Ostatní finanční náklady , III. Náklady na transfery , , Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery , , V. Daň z příjmů , , Daň z příjmů , ,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :51:06

47 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= B. VÝNOSY CELKEM , ,00 ======= I. Výnosy z činnosti , , Výnosy z prodeje vlastních výrobků , ,60 2. Výnosy z prodeje služeb , ,09 3. Výnosy z pronájmu , ,01 4. Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků , ,00 6. Výnosy z místních poplatků , ,22 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů ,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , , Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků , , Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , , II. Finanční výnosy 6 148, , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,90 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,32 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy , IV. Výnosy z transferů , , Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů , , ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :51:06

48 IČO: Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k ======= ÚČETNÍ OBDOBÍ Synte BĚŽNÉ MINULÉ Číslo Název položky tický položky účet Hlavní Hospodářská Hlavní Hospodářská činnost činnost činnost činnost ======= V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,17 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,71 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,50 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , , C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním , ,30 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :51:06

49 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:27 Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO: ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= AKTIVA CELKEM , , , ,14 ======= A. Stálá aktiva , , , , I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , ,32 3. Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,79 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,85 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji ======= FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :49:22

50 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , , Pozemky , , ,37 2. Kulturní předměty , , ,00 3. Stavby , , , ,84 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , , ,68 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,42 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , ,00 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,34 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek , , , Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji III. Dlouhodobý finanční majetek , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , ,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,63 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery , , ,00 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů ======= FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :49:22

51 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= B. Oběžná aktiva , , , , I. Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby II. Krátkodobé pohledávky , , , , Odběratelé , , , ,68 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,23 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty , Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení 361 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :49:22

52 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= OBDOBÍ Synte Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ======= 24. Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , , Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , III. Krátkodobý finanční majetek , , , Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty , , ,69 9. Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna ======= FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :49:22

53 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM , ,14 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál , , I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , , Jmění účetní jednotky , ,07 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,35 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,88 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období II. Fondy účetní jednotky Ostatní fondy III. Výsledek hospodaření , , Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,70 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období , , D. Cizí zdroje , , I. Rezervy Rezervy ======= FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :49:22

54 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky , , Dlouhodobé úvěry , ,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,69 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů III. Krátkodobé závazky , , Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění , , Daň z přidané hodnoty , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím , Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ======= FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :49:22

55 IČO: Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Loket ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k ======= Synte OBDOBÍ Číslo Název položky tický položky účet BĚŽNÉ MINULÉ ================================================================================================ 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , , Podpisový záznam:... ======= FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :49:22

56 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :52:44

57 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,13 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,36 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,77 3. Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů ,73 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů Kr. podm. závazky z předfin. transferů Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů Kr. podm. závazky ze zahran. transferů Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů ,73 6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky ,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :52:44

58 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku , ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce , ,00 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky , ,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv , ,00 5. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,13 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :52:44

59 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Pod rozvahový účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :52:44

60 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :52:44

61 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :52:44

62 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :52:44

63 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"" Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období , ,07 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :52:44

64 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ,00 Kč D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :52:44

65 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :52:44

66 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :52:44

67 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :52:44

68 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :52:44

69 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Položka Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. G.II. Tvorba fondu 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :52:44

70 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 Stavby G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , ,84 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , , ,70 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,48 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,64 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,02 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,03 G.6. Ostatní stavby , , , ,97 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :52:44

71 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 Pozemky H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Název položky BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,37 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,40 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,97 H.4. Zastavěná plocha , , ,00 H.5. Ostatní pozemky , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :52:44

72 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ,64 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou ,64 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :52:44

73 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty Číslo položky Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,32 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle ,32 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :52:44

74 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :52:44

75 Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Město Loket Sídlo: T.G.Masaryka 1/ Loket Právní forma: územní samosprávný celek IČO : sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: :45:29 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :52:44

76 Plnění a čerpání rozpočtu k Návrh rozpočtu na rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce dne , sejmut dne Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne , usnesení č. Z119/7/2014. P ř í j m y Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Plnění rozpočtu k % plnění Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz komunálního odpadu 2 000, , ,09 99,00 příjmy za tříděný odpad 450,00 450, ,00 106,88 příjmy za zpětný odběr elektroodpadu 5,00 5, ,85 86,70 sankční platby ochrana ŽP 0,00 46, ,00 100,00 Vodní hospodářství celkem 2 455, , ,94 100,42 Kapitola Kultura Přírodní divadlo dlouhodobý pronájem 28,00 28, ,00 100,00 celkem 28,00 28, ,00 100,00 Městská knihovna příjmy za poskytované služby 40,00 40, ,00 96,15 přijaté neinvestiční dary 0,00 3, ,00 100,00 celkem 40,00 43, ,00 96,42 Kultura celkem 68,00 71, ,00 97,83 Kapitola Vnitřní správa SDH-příjmy za poskytované služby 10,00 10, ,00 100,00 vratky nevyčerpaných příspěvků z rozpočtu města za rok ,00 15, ,00 100,00 příjem za výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích 0,00 10, ,00 100,00 příjmy za poskytované služby 10,00 10, ,71 399,39 Vnitřní správa celkem 20,00 45, ,71 165,24 Kapitola Místní hospodářství Ostatní záležitosti lesního hospodářství pronájem pozemků Loketské městské lesy s.r.o , , ,00 100,00 náhrada za užívání lesních pozemků - Lesy ČR 0,00 239, ,77 99,84 celkem , , ,77 100,00 1

77 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Plnění rozpočtu k % plnění Tělocvična příjmy za krátkodobý pronájem TJ, ostatní sportovci 70,00 70, ,00 94,11 pronájem SPŠ Loket 240,00 100, ,46 97,60 c e l k e m 310,00 170, ,46 96,17 Bytové hospodářství příjmy za užívání kabelové televize 200,00 200, ,00 90,89 příjmy za správu kabelové televize 14,00 14, ,00 103,71 prodej domů a bytů-roční splátka za prodej bytu 37,00 37, ,00 100,03 bytový fond - nájemné, služby, zálohy 1 300, , ,20 102,37 c e l k e m 1 551, , ,20 100,85 Nebytové hospodářství pronájem nebytových prostor 585,00 585, ,02 89,25 příjmy z pronájmu movitých věcí 25,50 25, ,00 100,12 příjmy z pronájmu nebytových prostor- Hrad Loket 100,00 100, ,00 33,88 c e l k e m 710,50 710, ,02 81,85 Ostatní komunální služby pronájem hrobových míst 10,00 10, ,00 95,06 příjmy z pronájmu pozemků 1 200, , ,75 104,10 příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 100,00 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0, , ,00 100,00 příjmy z parkování centrální parkoviště Sportovní 310,00 310, ,00 101,17 příjmy z parkovaní náměstí 167,00 167, ,00 99,99 parkovací karty - náměstí 100,00 100, ,25 98,47 c e l k e m 1 787, , ,00 100,80 Místní hospodářství celkem , , ,45 99,70 Kapitola Všeobecná pokladní správa Daně a místní poplatky daň ze závislé činnosti 6 000, , ,05 115,06 daň z příjmů fyzických osob 500,00 500, ,83 79,14 daň zvláštní sazba 750,00 750, ,51 106,30 daň z příjmů právnických osob 6 000, , ,35 123,32 daň z příjmů právnických osob-obec 4 100, , ,00 100,00 daň z přidané hodnoty , , ,31 102,28 poplatek za odnětí pozemků plnění funkci lesa 0,00 0,24 239,00 99,58 poplatek za psy 150,00 150, ,96 100,31 rekreační poplatek 95,00 95, ,00 98,77 poplatek z místa (zábor veřejného prostranství) 130,00 130, ,89 439,50 poplatek z ubytovací kapacity 50,00 50, ,00 91,74 poplatek za povolení k vjezdu 1,00 1,00 0,00 0,00 odvod z VHP dle 41i odst. 1) zákona 202/1990 Sb.- 80-ti% podíl města 1 500, , ,06 126,30 2

78 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Plnění rozpočtu k % plnění odvod z VHP dle 41i odst. 2) zákona 202/1990 Sb. 30-ti% podíl města 100,00 100, ,50 123,74 správní poplatky 350,00 350, ,00 84,39 daň z nemovitých věcí 1 100, , ,09 130,44 c e l k e m , , ,55 110,44 Ostatní nedaňové příjmy příjmy za věcná břemena 30,00 30, ,18 31,29 příjmy z pronájmu reklamních ploch 7,00 7, ,56 143,04 náhrady za užívání pozemku 15,00 15, ,00 87,70 pokuty přijaté od jiných subjektů 0,00 13, ,30 103,22 přijaté pojistné náhrady 0,00 24, ,00 100,00 náklady řízení 20,00 20, ,00 38,00 známky psi 1,00 1,00 820,00 82,00 c e l k e m 73,00 111, ,04 71,58 Příjmy z finančních operaci úroky 20,00 20, ,28 30,74 Všeobecná pokladní správa celkem , , ,87 110,28 Přijaté dotace globální dotace Krajský úřad na výkon státní správy dotace MK Knihovna 21. století "Výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket 2015" dotace MK VISK 3 "Aktualizace uživatelského software a obnova technického vybavení v roce 2015" dotace MK VISK 3 "E-kniha - nová služba čtenářům" dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok navýšení finančních prostředků dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt "Loket, mostní pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého - oprava torza mostního pilíře" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na akci Vlajková výzdoba Lokte k roku oslav 700 let Karla IV" dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na akci Zahájení roku oslav 700 let Karla IV. dotace MV "Loket - Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) - investice dotace OPŽP - zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ul. Nádražní pod hřbitovem - Loket 2 000, , ,00 100,00 0,00 15, ,00 100,00 0,00 35, ,00 100,00 0,00 19, ,00 100,00 0, , ,00 100,00 0,00 371, ,00 100,00 0,00 90, ,00 100,00 0,00 50, ,00 100,00 0,00 78, ,00 100,00 0,00 349, ,00 100, , , ,30 100,00 3

79 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Plnění rozpočtu k % plnění dotace OPŽP - zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší v ulice T.G.M, p.p.č.14/1, k.ú. Loket dotace ROP "Loket - výstavba přístupového chodníku k finským domkům dotace OPŽP - zateplení fasády objektu panelového domu č. p. 556, ul. Sportovní, Loket 0, , ,77 100,00 0, , ,42 100, , , ,52 100,00 dotace MŠMT z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost příspěvkové organizaci Základní škola Loket, okres Sokolov 0,00 204, ,00 100,00 dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 0,80 800,00 100,00 dotace SZIF - předláždění pěší zóny 1 800, , ,00 100,00 Přijaté dotace celkem 7 987, , ,01 100,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,98 104,52 financování rozpočtu z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00 financování - přenesená daňová povinnost 0,00 0, ,07 0,00 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNI , , ,05 104,58 zapojení rozdílu příjmů a výdajů rozpočtu běžného roku financování rozpočtu běžného roku z přebytku finančních prostředků z minulých let , , , , , ,07 PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ A ZAPOJENÍ ROZDÍLU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU BĚŽNÉHO ROKU , , ,98 89,40 4

80 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání V ý d a j e Kapitola Doprava dopravní obslužnost sídliště Sportovní 65,00 65, ,00 98,62 dopravní obslužnost MHD č.23 Karlovy Vary-Loket 100,00 100, ,00 60,00 dopravní obslužnost prodloužení cyklotrasy 10,00 10,00 0,00 0,00 Doprava celkem 175,00 175, ,00 70,91 Kapitola Vodní hospodářství a životní prostředí sběr a svoz nebezpečného odpadu 40,00 65, ,50 93,71 sběr a svoz komunálního odpadu 1 790, , ,50 99,99 pronájem pozemku za sběrné místo zpětného odběru elektroodpadu 30,00 30, ,90 73,09 údržba městské zeleně 2 000, , ,26 77,57 Vodní hospodářství celkem 3 860, , ,16 88,65 Kapitola Školství Příspěvková organizace Mateřská škola Sportovní příspěvek na činnost PO 1 380, , ,00 100,00 c e l k e m 1 380, , ,00 100,00 Příspěvková organizace Základní škola příspěvek na činnost PO 2 922, , ,00 100,00 přeposlání dotace MŠMT z Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost příspěvkové organizaci Základní škola Loket, okres Sokolov 0,00 204, ,00 100,00 c e l k e m 2 922, , ,00 100,00 Školství celkem 4 302, , ,00 100,00 Kapitola Kultura Přírodní divadlo vodné a stočné 20,00 20, ,00 85,69 elektrická energie - šatny 50,00 50, ,00 65,39 správa vodovodu a kanalizace VOSS Sokolov 88,00 88, ,00 99,00 správa přírodního divadla - šatny 20,00 20, ,22 77,45 c e l k e m 178,00 178, ,22 85,64 5

81 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání Městská knihovna mzdy 1 020,00 975, ,00 98,20 ostatní osobní výdaje 0,00 45, ,00 100,00 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 255,00 255, ,00 97,49 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 92,00 92, ,00 97,28 zákonné pojištění odpovědnosti při prac.úrazu 5,00 5, ,80 82,36 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 10,00 10, ,00 63,87 odměny za užití duševního vlastnictví 2,00 2,00 681,20 34,06 knihy a časopisy 175,00 175, ,50 98,80 drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 60, ,85 75,24 materiál 50,00 53, ,41 96,46 vodné a stočné 20,00 20, ,00 62,22 teplo 130,00 130, ,00 85,60 elektrická energie 75,00 75, ,00 90,39 poštovné 5,00 5, ,00 98,54 telefony 30,00 30, ,17 86,48 školení 5,00 5,00 0,00 0,00 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 65,00 65, ,79 89,54 ostatní služby 90,00 88, ,97 82,51 literární pořady 30,00 30, ,00 61,33 opravy a udržování 20,00 20, ,00 51,62 cestovné 10,00 9, ,00 70,34 občerstvení 8,00 9, ,00 97,88 Čerpání dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK Knihovna 21. století - výstavy a jejich doprovodný program pro veřejnost v Městské knihovně Loket ,00 51, ,10 80,41 Čerpání dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK VISK 3 "Aktualizace uživatelského software a 0,00 69, ,00 98,05 obnova technického vybavení v roce 2015" Čerpání dotace MK a spoluúčast města k dotaci MK VISK 3 "E-kniha - nová služba čtenářům" 0,00 29, ,00 98,81 c e l k e m 2 157, , ,79 93,42 S P O Z ostatní osobní výdaje - odměny obřady 30,00 30, ,00 43,33 materiál 30,00 30, ,00 81,61 c e l k e m 60,00 60, ,00 62,47 Hradby el. energie 1,00 1,00 275,00 27,50 Příspěvek na provoz Infocentra 135,00 135, ,00 100,00 Příspěvek na provoz Černé věže 30,00 30, ,00 100,00 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket 85,00 85, ,00 56,47 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket na pořádání kulturních akcí 80,00 80, ,00 100,00 6

82 Neinvestiční příspěvek Hrad Loket na práce spojené s převozem a uskladněním navrácených loketských sbírkových předmětů Investiční příspěvek Hrad Loket na rozšíření zabezpečovacího systému do nových expozic sbírkových předmětů Investiční příspěvek Hrad Loket na nákup sbírkového fondu Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání 150,00 150, ,00 100,00 120,00 120, ,00 100,00 300,00 300, ,00 100,00 Investiční příspěvek Hrad Loket na dofinancování vybavení depozitáře k uskladnění loketských 0,00 0,00 0,00 0,00 sbírkových předmětů Loketské listy 205,00 240, ,50 97,88 Kultura celkem 3 501, , ,51 93,42 Kapitola Vnitřní správa Požární ochrana refundace mezd 30,00 30, ,00 5,21 čerpání dotace na odbornou přípravu JSDH 0,00 0,80 800,00 100,00 ostatní osobní výdaje 20,00 20,00 0,00 0,00 ochranné pracovní oděvy a obuv 100,00 100, ,00 59,05 DHIM 20,00 20, ,00 34,19 materiál 40,00 40, ,00 29,68 vodné a stočné 25,00 25, ,00 62,12 teplo 75,00 90, ,95 98,69 elektrická energie 5,00 5, ,86 79,36 pohonné hmoty 50,00 35, ,00 42,98 telefony 15,00 15, ,72 79,35 pojištění 60,00 60, ,00 90,45 nákup ostatních služeb 25,00 25, ,90 92,46 opravy a udržování 20,00 20,00 0,00 0,00 občerstvení - pitný režim při zásahu 5,00 5,00 330,00 6,60 revize 10,00 10, ,00 20,40 c e l k e m 500,00 500, ,43 58,93 Zastupitelé odměny členům zastupitelstva obcí 1 210, , ,00 98,83 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 260,00 325, ,00 97,37 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 110,00 120, ,00 95,52 finanční dary obyvatelstvu 0,00 97, ,00 99,99 telefonní hovory 24,00 24, ,00 75,00 c e l k e m 1 604, , ,00 98,10 Správa platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 985, , ,00 97,77 ostatní osobní výdaje 800,00 800, ,00 80,42 odvod sociálního pojištění zaměstnavatel 1 697, , ,00 94,28 odvod zdravotního pojištění zaměstnavatel 611,00 611, ,00 94,76 7

83 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání zákonné pojištění odpovědnosti při prac.úrazu 28,50 28, ,20 94,33 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 20,00 20, ,00 91,82 odměny za užití počítačových programů 50,00 50, ,00 97,16 knihy a časopisy 40,00 40, ,00 17,89 drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní 50,00 90, ,32 93,67 vybavení kanceláří - kancelářský nábytek 350,00 400, ,00 67,83 zabezpečovací systém radnice 500,00 270, ,55 29,78 modernizace multifunkčních zařízení 50,00 50, ,00 89,01 materiál 250,00 250, ,40 86,83 vodné a stočné 40,00 40, ,00 62,08 teplo 280,00 280, ,00 79,48 elektrická energie 145,00 145, ,00 93,51 pohonné hmoty 100,00 100, ,10 98,64 poštovné 100,00 100, ,00 91,96 telefony 140,00 140, ,68 88,97 pojištění majetku a poplatky banka 550,00 560, ,81 97,64 nájemné za půdu 15,00 30, ,00 96,95 právní služby 581,00 581, ,00 99,97 právní služby - přestupková komise 60,00 60, ,00 100,00 právní služby- 5% odměna JUDr. Wenigová za vysouzené spory města 100,00 100, ,16 43,11 zvláštní odměna za dosouzené pozemky 200,00 200, ,39 90,12 školení 80,00 80, ,00 46,25 zpracování dat a služby související s informačními technologiemi 450,00 450, ,50 96,27 ostatní služby 350,00 350, ,14 98,64 opravy a udržování 50,00 230, ,62 92,50 SW (dokoupení modulů IS Fénix) 3,50 3,50 0,00 0,00 cestovné 15,00 15, ,00 39,39 repre fond 80,00 80, ,50 88,80 spoluúčast města k pojistné události č poškození vozidla 0,00 3, ,00 100,00 provozní záloha poskytnutá vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 0,00 kolky a ostatní fin.výdaje 10,00 80, ,00 91,59 platba daní a poplatků 50,00 40, ,00 61,96 nákup služebního vozidla 0,00 295, ,00 99,80 údržba vozidel včetně výměny pneu 100,00 100, ,40 32,43 odchyt psů 50,00 50, ,00 41,25 c e l k e m , , ,77 91,39 Vnitřní správa celkem , , ,20 91,15 8

84 Kapitola Práce a sociální věci Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání Dům s pečovatelskou službou Sportovní ul. materiál 5,00 5, ,00 43,28 vodné a stočné 65,00 80, ,00 95,35 teplo 400,00 385, ,20 84,70 vrácené přeplatky za teplo DPS 150,00 180, ,04 93,88 elektrická energie 35,00 35, ,00 81,45 ostatní služby 100,00 170, ,32 71,73 revize 20,00 20, ,00 10,24 opravy a udržování 100,00 165, ,87 96,19 občerstvení při akcích pořádaných klubem DPS 4,00 4, ,00 66,35 dotace na provoz-zajištění pečovatelských služeb 326,00 326, ,00 100,00 c e l k e m 1 205, , ,43 88,57 Klub důchodců materiál 1,00 1,00 930,00 93,00 vodné a stočné 5,00 5, ,00 39,48 teplo 25,00 26, ,00 98,25 elektrická energie 4,00 2, ,00 73,36 občerstvení při akcích pořádaných klubem 2,00 2, ,00 99,15 c e l k e m 37,00 37, ,00 88,53 Práce a sociální věci celkem 1 242, , ,43 88,57 Kapitola Místní hospodářství Silnice technické prohlídky mostů 50,00 50, ,00 22,02 c e l k e m 50,00 50, ,00 22,02 Centrální parkoviště Sportovní materiál 5,00 5,00 0,00 0,00 elektrická energie 65,00 65, ,00 69,30 nákup ostatních služeb 20,00 20,00 0,00 0,00 opravy a udržování včetně opravy betonu na krytém stání 200,00 200, ,92 11,02 příkazní smlouva 25,00 25, ,00 97,16 c e l k e m 315,00 315, ,92 29,01 9

85 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání Tělocvična DHDM 10,00 10, ,00 26,15 materiál 20,00 20, ,00 80,15 vodné a stočné 55,00 55, ,00 69,17 teplo 270,00 325, ,00 99,93 elektrická energie 55,00 55, ,00 88,17 příkazní smlouva 192,00 213, ,00 99,96 běžné opravy a udržování 100,00 100, ,28 4,55 ostatní služby 25,00 25, ,00 38,84 c e l k e m 727,00 803, ,28 81,83 Sportoviště Mírová, Sportovní vodné a stočné 1,00 1,00 788,00 78,80 drobný materiál na údržbu sportovišť 30,00 30,00 0,00 0,00 příkazní smlouva 288,00 288, ,00 94,83 drobné opravy a udržování 100,00 100, ,00 87,62 c e l k e m 419,00 419, ,00 86,28 Bytové hospodářství úhrada služeb za byty do SBD 130,00 130, ,00 87,91 záloha plyn, byt Sportovní 553, Loket 0,00 1, ,01 67,20 vrácené přeplatky z vyúčtování užívání bytů 25,00 25, ,00 40,98 ostatní služby 5,00 3,50 0,00 0,00 opravy a udržování 10,00 10,00 0,00 0,00 kabelová televize 200,00 200, ,00 90,27 c e l k e m 370,00 370, ,01 82,73 Nebytové hospodářství materiál-veřejné WC 10,00 10, ,00 97,13 vodné a stočné 30,00 30, ,00 79,35 elektrická energie 35,00 35, ,00 64,84 ostatní služby 10,00 10, ,00 16,20 opravy a udržování 100,00 100, ,09 68,26 postoupení pohledávek za energie NP Tyršovo náměstí 96, Loket 0,00 19, ,00 99,95 platby do fondů oprav 95,00 95, ,00 95,56 revize 100,00 100, ,00 72,34 c e l k e m 380,00 399, ,09 77,25 Veřejné osvětlení údržba VO 588,00 588, ,60 99,36 elektrická energie VO 950,00 950, ,00 83,45 drobné opravy VO včetně výměny lamp Rooseveltova 100,00 100, ,00 90,59 c e l k e m 1 638, , ,60 89,60 10

86 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání Pohřebnictví správa a údržba hřbitovů 454,00 454, ,00 82,60 nátěr plotu 100,00 100,00 0,00 0,00 opravy a udržování 250,00 250, ,18 95,76 c e l k e m 804,00 804, ,18 76,42 Komunální služby a územní rozvoj j.n. znalecké posudky 50,00 50, ,00 35,00 geometrické plány 50,00 50, ,00 15,63 c e l k e m 100,00 100, ,00 25,32 Kašny vodné a stočné 60,00 60, ,00 78,38 opravy a udržování 55,00 55, ,00 78,84 c e l k e m 115,00 115, ,00 78,60 Technické služby zimní údržba chodníků a komunikací 2 300, , ,00 86,31 údržba dešťové kanalizace ostatní 300,00 300, ,01 99,52 c e l k e m 2 600, , ,01 87,84 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kácení stromů 150,00 150, ,35 88,33 c e l k e m 150,00 150, ,35 88,33 Místní hospodářství celkem 7 668, , ,44 81,79 Kapitola Výstavba měst a obcí Projektová dokumentace projektová dokumentace Revoluční, Tovární (ke stavebnímu povolení) 1 000, ,00 0,00 0,00 projektová dokumentace - revitalizace ulic Nádražní a Mírová 120,00 120, ,00 70,58 projektové dokumentace - revitalizace autobusového nádraží a plochy pro parkování u benzinové pumpy, chodník okály a další přípravné 500,00 500, ,00 24,25 projekty města k investicím celkem 1 620, , ,00 0,00 Ostatní výdaje mobiliář 700,00 700, ,41 66,49 mimořádné události 700,00 700, ,39 72,32 havarijní fond 700,00 700, ,98 38,52 tvorba zákonné rezervy rozpočtu města dle ustanovení 25 zákona č. 240/2000 Sb., na 80,00 80, ,00 24,50 krizové situace dopravní značení 100,00 100, ,00 93,72 11

87 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání opravy místních komunikací 1 500, , ,05 44,95 opravy chodníků 1 500, , ,77 90,90 opravy autobusových zastávek 300,00 300, ,83 64,86 vánoční výzdoba města 300,00 500, ,00 93,44 nabytí stavby stožáru, stavby technického vybavení na p.p.č.993/2 a 993/14 0,00 36, ,00 100,00 nabytí pozemku p.č. 882/17 k.ú. Loket 0,00 8, ,00 100,00 odkoupení pozemků České dráhy 700,00 700, ,00 100,00 likvidace výtopny v Nádražní ul. 300,00 413, ,00 98,73 kupní cena pozemků p.p.č.715/165, 715/169 0,00 154, ,00 100,00 nájemné za prostor v hlavním mostu 60,00 60, ,00 100,00 zpracování změny územního plánu 42,00 42, ,00 57,62 inženýrská činnost a odborné služby 500,00 500, ,34 78,84 nájemné vyhlídkového ochozu rozhledna Krudum 60,50 60, ,00 82,64 náklady na veřejně prospěšné práce 800,00 800, ,69 89,36 veřejné služby - stravenky 65,00 95, ,25 98,55 veřejné služby - materiál 60,00 60, ,00 99,91 celkem 8 467, , ,71 75,01 Realizace staveb most ostrov Loket 800,00 800, ,72 85,76 chodník a veřejné osvětlení k finským domkům 6 450, , ,00 99,37 včetně stavebního dozoru vybudování sportoviště za fotbalovým hřištěm 300,00 300,00 0,00 0,00 obnova rotundy severního paláce v areálu hradu 2 297,76 985, ,94 100,00 použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu památek ve vlastnictví města - obnova rotundy severního paláce v areálu hradu - restaurátorské práce použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu památek, které nejsou ve vlastnictví města závazný podíl města k dotaci MK z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 na obnovu památek, které nejsou ve vlastnictví města použití dotace MK z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu památek - navýšení finančních prostředků, které nejsou ve vlastnictví města závazný podíl města k dotaci MK z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015 na obnovu památek - navýšení finančních prostředků, které nejsou ve vlastnictví města Loket, mostní pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého - oprava torza mostního pilíře se sochou sv. Jana Nepomuckého zajištění bezpečnosti dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší, ulice T.G.M, p..p.č. 14/1, k.ú. Loket Loket - Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) - investice 0, , ,00 100,00 0,00 593, ,00 100,00 0,00 73, ,00 100,00 0,00 371, ,00 100,00 0,00 74, ,00 100,00 0,00 297, ,75 99,87 0, , ,21 97,89 0,00 388, ,00 100,00 12

88 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání zateplení fasády objektu panelového domu č. p. 556, ul. Sportovní, Loket 5 000, , ,52 95,89 celkem , , ,14 96,74 Výstavba měst a obcí celkem , , ,85 87,18 Všeobecná pokladní správa celkem Příspěvky kulturním organizacím 300,00 300, ,00 97,00 Příspěvky sportovním organizacím 300,00 350, ,00 99,43 Příspěvky společenským organizacím 200,00 200, ,00 87,97 Příspěvek Nadace Georgia Agricoly 0,00 5, ,00 100,00 Vlajková výzdoba Lokte k roku oslav 700 let Karla IV" - použití dotace KK a spoluúčast města Zahájení roku oslav 700 let Karla IV. - použití dotace KK a spoluúčast města 0,00 80, ,10 92,99 100, ,80 89,31 Individuální dotace na zhotovení zdroje pitné vody 0,00 20, ,00 100,00 Soutěž pro obyvatele města Loket "Květinové město 2015" 20,00 20,00 0,00 0,00 Prezentace města a rozvoj cestovního ruchu ve městě 500,00 500, ,90 99,60 Příspěvek Automoto klub Loket AČR na pořádání a organizaci motokrosových závodů Mistrovství 0,00 100, ,00 100,00 světa v motokrosu v roce 2015 Příspěvek MaS Sokolovsko o.p.s. 60,00 60, ,00 100,00 Příspěvek VSMOS 45,00 45, ,00 99,92 Daň z nabytí nemovitých věci 50,00 50, ,00 45,75 Daň z příjmů obec 4 100, , ,00 100,00 Partnerské město Illertisen 250,00 250, ,00 73,53 Daň z nemovitých věcí 1 500, , ,00 81,94 Odvod daně z přidané hodnoty 350,00 350, ,89 46,03 Příspěvek Hradní cesta 25,00 25, ,20 89,84 Příspěvek Sdružení měst a obcí 11,00 11, ,60 96,46 Příspěvek Mikroregion Sokolov-východ 65,00 65, ,00 100,00 Příspěvek SHS ČMS 4,00 4, ,00 77,93 Příspěvek SKHZ 40,00 40, ,00 33,38 Příspěvek Euroregion Egrensis 20,00 20, ,00 93,51 Úroky z úvěru ČSP 200,00 200, ,90 87,25 Všeobecná pokladní správa celkem 8 040, , ,39 92,25 VÝDAJE CELKEM , , ,98 89,08 splátky investičního úvěru ČSP 2 500, , ,00 100,00 VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ , , ,98 89,40 13

89 Schválený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Upravený rozpočet na rok 2015 v tis. Kč Čerpání rozpočtu k % čerpání Rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu na rok 2015 včetně financování , , ,07 Finanční prostředky z minulých let , , ,31 Vlastní finanční prostředky na běžných účtech celkem k V Lokti dne , , ,38 14

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč)

Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Svazek obcí Antonín Dvořák IČO: 75104369 Návrh Závěrečného účtu Svazku za rok 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.4.2017 19:32:55 Návrh

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

OÚ MOKROUŠE IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) OÚ MOKROUŠE IČ: 00574309 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.5.2014 18:57:24 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)

Obec Zvěstov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Obec Zvěstov IČO: 00233099 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.01.019, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2017 14:52:48 1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016

Více

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Trmice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Město Trmice IČO: 00674010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 28.4.2015 7:17:17 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJMY 10 719 171,03 7 764 667,63 11 011 384,26 VÝDAJE 10 717 947,14 8 207 601,49 11 279 063,90 SALDO 1 223,89-442 933,86-267 679,64 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2. Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02 Stránka 2 z 11 1. Plnění

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Janov IČO: 00274925 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 17.5.2016 18:26:09 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Mnichovice IČO: 00232262 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33 1. Plnění rozpočtu za období

Více

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2009-2011 2009 2010 2011 PŘÍJMY

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Obec Mokré IČO:

Obec Mokré IČO: Obec Mokré IČO: 00579131 OBEC MOKRÉ - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions,

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY 5 351 289,07 6 053 854,26 8 177 146,60 VÝDAJE 961 533,44 2 642 979,33 21 798 201,74 SALDO 4 389 755,63 3 410 874,93-13 621 055,14 1.1. Běžný rozpočet 2009 PŘÍJMY 6 277 147,38 5 477

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 20.5.2015 10:52:25 Doložka ke zveřejnění dokumentu Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Obec Budětice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Budětice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Budětice IČO: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.020, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.5.2016 17:20:12 VÝDAJE 4 087 863,66 4 351 789,47

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 IČ: 00259489 DIČ: CZ00259489 M ě s t o L o k e t SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 18. 12. 2014, usnesení č. Z119/7/2014.

Více

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Sklené nad Oslavou IČ: 00295400 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.015, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.3.2014

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 ( zpracovaný dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.020, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 1.6.2016 vyvěšeno na www.nedrazka.cz : 1.6.2016 MVDr.

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014 IČ: 00259489 DIČ: CZ00259489 M ě s t o L o k e t SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2014 Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán a schválen Zastupitelstvem města dne 11. 12. 2013, usnesení č. Z91/8/2013.

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Čachovice 2015 IČO 237612 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Polní 48 Čachovice 29443

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění) Podklady: Rozvaha ÚSC ke dni 31. 12.2011

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

P ř í j m y. Kapitola Kultura Přírodní divadlo krátkodobý pronájem 350,00

P ř í j m y. Kapitola Kultura Přírodní divadlo krátkodobý pronájem 350,00 rok 2012 Návrh rozpočtu na rok 2012 vyvěšen na úřední desce dne 28.11.2011, sejmut dne 14.12.2011. Návrh rozpočtu na rok 2012 schválen Zastupitelstvem města dne 15.12.12011, usnesení č. Z110/8/2011 Schválený

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

Závěrečný účet městyse za rok 2015

Závěrečný účet městyse za rok 2015 Závěrečný účet městyse za rok 2015 Rozpočet městyse Slavětína na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem městyse dne 16.12. 2014 v celkové výši příjmů 7.586.000 Kč a výdajů 7.586.000 Kč. Rozpočet byl sestaven

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Mikroregion Nechanicko Závěrečný účet za rok 2015 sestavený v Kč ke dni 31.12.2015 Identifikační číslo 70957606 Název Mikroregion Nechanicko, svazek obcí Obec Mokrovousy 18 Pošta 503

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2015 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 548

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 28.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více