STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12 Ing. arch. Liana Janáčková RSDr. Jiří Boháč starostka místostarosta městského obvodu městského obvodu 1

2 Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky: 157/12 s c h v a l u j e zprávu ověřovatelů zápisu pana Ing. Jana Adámka, MBA. a pana Luďka Kokeše ze zasedání ZMOb konaného dne 25. února 2008 b e r e n a v ě d o m í odmítnutí pana Bc. Tomáše Suchardy ověřit zápis ze zasedání ZMOb konaného dne 25. února /12 u r č u j e za ověřovatele zápisu z 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu paní Janu Pagáčovou a paní Dagmar Stachovou 159/12 b e r e n a v ě d o m í plnění usnesení ZMOb čís.: ze dne: 141/ prosince 2007 nadále ponechává ve sledování usnesení čís. s termínem kontroly: čís.: ze dne: termín plnění: 36/3 5. února 2007 T : IV. čtvrtletí /7 25. června 2007 T : 06/ /9 2. října 2007 T: 06/ /9 2. října 2007 T: 12/ /9 2. října 2007 T: I. čtvrtletí /9 2. října 2008 T: 12/ / prosince 2007 T: 12/ / prosince 2007 T: bez konkrétního termínu plnění 2

3 160/12 b e r e n a v ě d o m í vzdání se funkce členky kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podané Evičkou Biernatovou, ke dni v o l í do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pana Ing. Jiřího Fridricha, ke dni 21. dubna /12 s c h v a l u j e rozpočet městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky pro rok 2008 dle předloženého materiálu s připomínkami členů ZMOb a členů finančního výboru ZMOb v členění: - příjmy celkem po konsolidaci 152, ,-- Kč - financování - 4, ,-- Kč - celkové zdroje 147, ,-- Kč - běžné výdaje po konsolidaci 127, ,-- Kč - kapitálové výdaje 20, ,-- Kč - výdaje celkem 147, ,-- Kč 162/12 s c h v a l u j e rozpočtový výhled městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období dle předloženého materiálu 163/12 finančnímu výboru ZMOb provést revizi nájemních smluv na nebytové prostory, provést analýzu a předložit návrh na řešení Zodp.: Ing. Jan Adámek MBA. předseda finančního výboru ZMOb 3

4 164/12 p r o j e d n a l o žádost p. Simona Pelikána, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Mariánské Hory o prodej pozemku p. p. č. 153/37 ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Mariánské Hory zastupitelstvu města prodat pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v k.ú. Mariánské Hory, a to p. p. č. 153/37 ostatní plocha, manipulační plocha včetně součástí a příslušenství p. Simonu Pelikánovi, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Mariánské Hory za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ,-- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu Zodp.: Jindřiška Pavúková T: /12 p r o j e d n a l o žádost Ing. Milana Štěpankeviče, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Poruba, podnikatele vedeného u Živnostenského úřadu magistrátu města Ostravy pod č. j. ŽU/1869/05/JUM, ev. č o prodej části pozemku p. p. č. 193/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 2000 m 2 a pozemku p. p. č. 187/33 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem výstavby zařízení pro péči o děti ve věku od 1 do 3 let zastupitelstvu města vyhlásit záměr obce prodat část pozemku p. p. č. 193/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 2000 m 2 a pozemek p. p. č. 187/33 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 4

5 166/12 p r o j e d n a l o 1. návrh na revokaci usnesení ZMOb č. 326/24 ze dne 11. září 2006 prodej pozemku st. p. č. 347zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z důvodu nesplnění podmínek žadatelem p. Markem Nevrlým 2. žádost p. Marka Nevrlého, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Mariánské Hory o prodej pozemku st. p. č. 347 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 1. r o z h o d l o revokovat své usnesení ZMOb č. 326/24 ze dne 11. září zastupitelstvu města vyhlásit záměr obce prodat pozemek st. p. č. 347 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 167/12 p r o j e d n a l o žádost Ing. Zdeňka Moštěka, r. nar. * * *, * * * * *, Ostrava Mariánské Hory podanou Ing. Ivo Bartečkem, r. nar. * * *, bytem * * * * * *, Havířov město na základě plné moci ze dne , o prodej pozemku p. p. č. 861/9 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 5

6 zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem pozemku a nevyhlásit záměr obce prodat pozemek p. p. č. 861/9 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 168/12 p r o j e d n a l o žádost p. Petry Hořínové, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Mariánské Hory o prodej části pozemku p. p. č. 177/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava zastupitelstvu města vyhlásit záměr obce prodat část pozemku p. p. č. 177/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 169/12 p r o j e d n a l o žádost p. Petra Luzara, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Hulváky o prodej pozemků v k. ú. Zábřeh Hulváky 6

7 zastupitelstvu města prodat pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky v k. ú. Zábřeh Hulváky, a to st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 a pozemek nově označený geometrickým plánem č /2007 vyhotoveným dne a potvrzeným Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava dne , č. 2113/2007 jako p. p. č. 388/84 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m 2 p. Petru Luzarovi, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Hulváky za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 5.000,-- Kč a uzavřít kupní smlouvu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Zodp.: Jindřiška Pavúková T: /12 p r o j e d n a l o žádost společnosti SMP Net, s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 420/3, PSČ , IČ: o prodej části pozemku p. p. č. 334/3 trvalý travní porost o výměře cca 210 m 2 v k. ú. Zábřeh Hulváky, obec Ostrava zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem pozemku a nevyhlásit záměr obce prodat část pozemku p. p. č. 334/3 trvalý travní porost o výměře cca 210 m 2 v k. ú. Zábřeh Hulváky, obec Ostrava 7

8 171/12 p r o j e d n a l o žádost p. Petra Sumary, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Mariánské Hory o prodej části pozemku p. p. č. 158/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře max. 7 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava zastupitelstvu města vyhlásit záměr obce prodat část pozemku p. p. č. 158/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře max. 7 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 172/12 p r o j e d n a l o žádost manželů Ludmily Podrané, r. nar. * * * a Dušana Podraného, r. nar. * * *, oba bytem * * * * *, byt č.1, Ostrava Hulváky o prodloužení termínu splátek poplatků z prodlení za dlužný nájem ve výši ,-- Kč nejpozději do 15. prosince 2010 Zastupitelstvu města Ostravy žádosti vyhovět a uzavřít s manžely Ludmilou Podranou, r. nar. * * * a Dušanem Podraným, r. nar. * * *, oba bytem * * * * *, byt č. 1, Ostrava Hulváky Dohodu o splátkách dluhu ve výši ,-- Kč za poplatky z prodlení za dlužný nájem s termínem úhrady nejpozději do 15. prosince 2010 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu majetkovému oddělení zaslat toto doporučení ZMOb Zastupitelstvu města Ostravy prostřednictvím věcně příslušného odboru Magistrátu města Ostravy Zodp.: Jindřiška Pavúková T:

9 173/12 p r o j e d n a l o žádost manželů Dany Richtárové, r. nar. * * * a Věroslava Richtára, r. nar. * * *, oba bytem * * * * *, byt č. 8, Ostrava Mariánské Hory o prominutí poplatků z prodlení za dlužný nájem ve výši ,-- Kč Zastupitelstvu města Ostravy žádosti nevyhovět a uzavřít s manžely Danou Richtárovou, r. nar. * * * a Věroslavem Richtárem, r. nar. * * *, oba bytem * * * * *, byt č. 8, Ostrava Mariánské Hory Dohodu o splátkách dluhu za poplatky z prodlení za dlužný nájem s termínem úhrady nejpozději do 31. října 2012 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu Majetkovému oddělení zaslat toto doporučení ZMOb Zastupitelstvu města Ostravy prostřednictvím komunálního a bytového odboru Magistrátu města Ostravy Zodp.: Jindřiška Pavúková T: /12 p r o j e d n a l o žádost p. Aleny Konečné, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Moravská Ostrava o umožnění splátek poplatků z prodlení za dlužný nájem ve výši ,-- Kč za bydliště * * * * *, byt č. 8, Ostrava Mariánské Hory Zastupitelstvu města Ostravy žádosti vyhovět a uzavřít s p. Alenou Konečnou, r. nar. * * *, bytem * * * * *, Ostrava Moravská Ostrava Dohodu o splátkách dluhu ve výši ,-- Kč za poplatky z prodlení za dlužný nájem za bydliště * * * * *, byt č. 8, Ostrava Mariánské Hory s termínem úhrady nejpozději do 31. března 2011 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu 9

10 majetkovému oddělení zaslat toto doporučení ZMOb Zastupitelstvu města Ostravy prostřednictvím věcně příslušného odboru Magistrátu města Ostravy Zodp.: Jindřiška Pavúková T: /12 s t a n o v u j e výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZMOb ve výši a s účinností dle varianty C předloženého materiálu * * * * * 10

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více