ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. Miletičova ul. 21, Bratislava ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 159 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. Miletičova ul. 21, Bratislava ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 159 / 2014"

Transkript

1 Znalec: Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Miletičova Bratislava Riešitelia: Ing. Juraj Nagy, PhD. Ing. Stanislav Kalafut Zadávateľ: Aukčná spoločnosť, s.r.o. Kutlíkova Bratislava Číslo spisu (objednávky): Objednávka zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK číslo 159 / 2014 Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností: Rodinný dom súp. č. 181 s príslušenstvom; pozemky p.č. 1199/2, v podiele 1/1 LV 401 a pozemky 1195/1, v podiele 1/6 LV 725, všetko v obci Žabokreky nad Nitrou, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okr. Partizánske. V Bratislave Počet strán: 51 z toho príloh: 16 Počet odovzdaných vyhotovení: 4-1 -

2 I. ÚVODNÁ ČASŤ 1.1 Úloha znalca: Stanovenie hodnoty nehnuteľnosti v zmysle Prílohy č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v platnom znení. Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností: Rodinný dom súp. č. 181 s príslušenstvom; pozemky p.č. 1199/2, v podiele 1/1 LV 401 a pozemky 1195/1, v podiele 1/6 LV 725, všetko v obci Žabokreky nad Nitrou, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, okr. Partizánske. 1.2 Dátum vyžiadania posudku: objednávkou zo dňa Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok: ku dňu obhliadky Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: ku dňu obhliadky Podklady na vypracovanie posudku: Dodané zadávateľom: P.č. Doklad originál/kópia 1 Objednávka zo dňa kópia 2 Projektová dokumentácia v rozsahu pôdorysy domu kópia 3 Doklad o veku domu - potvrdenie obecného úradu kópia 4 Protokol o obhliadke z originál 5 Znalecký posudok 21/2006 znalec Anton Podmaník kópia Získané znalcom: Výpis z listu vlastníctva č. 401, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, katasterportál, zo dňa Výpis z listu vlastníctva č. 725, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, katasterportál, zo dňa Kópia z katastrálnej mapy na pozemok p.č. 1200, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, katasterportál, zo dňa , Obhliadka skutkového stavu nehnuteľností, dňa , Fotodokumentácia a zameranie nehnuteľností, zo dňa Použitý právny predpis: Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, v znení neskorších predpisov. 1.7 Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 1. Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších zmien

3 2. Vyhláška MS SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších zmien. 3. Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Marián Vyparina a kol., vydala Žilinská univerzita v roku Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 5. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 6. Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zák. č. 151/95 a neskorších zmien a doplnení. 7. Vyhláška štatistického úradu SR č. 323/2010 Zb. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb. 8. Ďungel K.: Kataster nehnuteľností, vydala STU v Bratislave, Stavebná Fakulta, ÚSZ v roku Majdúch, D.: Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov, STU v Bratislave, Stavebná fakulta, ISBN , v roku Obnova bytových domov, Z. Sternová a kol., Jaga group, v.o.s. Bratislava STN Budovy na bývanie. 12. Ilavský, M., Nič, M., Majdúch, D.: Ohodnocovanie nehnuteľností, MIpress, ISBN: , v roku Osobitné požiadavky zadávateľa: Nie sú žiadne. 1.9 Právny úkon: Dobrovoľná dražba

4 II. POSUDOK 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE a) Výber použitej metodiky: Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Výpočet všeobecnej hodnoty porovnávaním nie je možné vykonávať, pretože pre daný typ nehnuteľnosti nemal znalec k dispozícii podklady pre porovnávanie. Výnosová hodnota nie je počítaná, nakoľko predmetom ohodnotenia je nehnuteľnosť používaná na trvalé rodinné bývanie majiteľa a nie je používaná na podnikanie. Výpočet východiskovej hodnoty je vykonaný pomocou rozpočtových ukazovateľov publikovaných v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti a stavieb, ktorú vydala Žilinská univerzita v roku ISBN Tieto ukazovatele sa považujú za katalógy určené ministerstvom. b) Vlastnícke a evidenčné údaje: b1) List vlastníctva č. 401: V zmysle LV č. 401 zo dňa , vytvorený cez kataster portál, sa jedná o nehnuteľnosť zapísanú v evidencii katastra nehnuteľností Správa katastra pre okres Partizánske, obec Žabokreky nad Nitrou, v katastrálnom území Žabokreky nad Nitrou, nasledovne: ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA Parcelné číslo Výmera v m2 PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku 1199/2 28 Zastavané plochy a nádvoria Právny vzťah Druh chr. nehn Záhrady Záhrady Záhrady Záhrady Záhrady Záhrady 4 1 Legenda: Spôsob vy pozemku: 4 Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce - 4 -

5 Právny vzťah: 4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku Súpisné číslo Na parcele číslo Druh stavby Stavby Popis stavby Druh chr. nehn. Umiestnenie stavby Rod. dom 1 Legenda: Kód druhu stavby Kód umiestnenia stavby 10 Rodinný dom 1 Stavba postavená na zemskom povrchu ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Por. Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a spol. podiel miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka Účastník právneho vzťahu: Vlastník 3 KÚDELA Jaroslav r. Kúdela, Školská 181, Žabokreky nad Nitrou, PSČ , SR Poznámka: Dátum narodenia: Spoluvlastnícky podiel: 1/1 Rozhodnutie Colného úradu Trenčín, oddelenie právne č /1/302439/2014, 2014/18230, EX 39/2014 o zriadení záložného práva na nehnuteľností - parc.reg.'c' č. 1196, 1197, 1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1213, 1219/2, rod.dom s.č. 179 na parc.č. 1213, rod.dom s.č. 181 na parc.č podľa Z 1372/14, pvz.171/14, Pod Z 1693/2014 sa Rozhodnutie o zriadení záložného práva č /1/302439/2014 z sa stalo právoplatným dňa /14 Pod P 434/14 sa poznamenáva Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam - rod.dom s.č. 181 na parc.reg.'c' č. 1200, parc.reg.'c' č. 1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 v prospech: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: /14 Titul nadobudnutia: Darovacia zmluva V 1039/13-136/13 ČASŤ C: ŤARCHY 3 Pod V 380/06 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou o záložnom práve k nehn.:stavbe s.č.181 na parc.č.1200 (rod.dom) a k pozemkom: parc.č.1199/2, parc.č.1200, parc.č.1201, parc.č.1202, parc.č.1203, parc.č.1204 a parc.č.1205 v prospech Tatra banky a.s.bratislava,hodžovo námestie 3,IČO: /06,V 1560/08-172/08,V 1039/13-136/13 Rozhodnutie Colného úradu Trenčín, oddelenie právne č /1/111502/2014, 2014/18230/Ex 39/2014, vykonateľnosť dna o zriadení záložného práva k nehn. parc.č.1196, parc.č.1197, parc.č.1199/2, parc.č s.č.181 (rod.dom), parc.č.1201, parc.č.1202, parc.č.1203, parc.č.1204, parc.č.1205, parc.č s.č.179 (rod.dom), parc.č.1219/2 podľa Z 439/14-78/14 Oznámenie Colného úradu Trenčín - Rozhodnutie č /1/111502/2014, právoplatnosť dňa Z 734/14-89/14 Rozhodnutie Colného úradu Trenčín, oddelenie právne č /1/302439/2014, 2014/18230, EX 39/2014, vykonateľnosť dna o zriadení záložného práva k nehn.- parc.reg.'c' č.1196, parc.č.1197, parc.č.1199/2, parc.č s.č.181 (rod.dom), parc.č.1201, parc.č.1202, parc.č.1203, parc.č.1204, parc.č.1205, parc.č.1213-s.č.179 (rod.dom), parc.č.1219/2 podľa Z 1630/14-199/14-5 -

6 Iné údaje: GP /96-53/96,GP /01,Postavenie oprávneného držiteľa na parc.č.1219/2 od dňa podľa ust. 2 ods.3 zák.č.293/92 Zb.-82/01,Kvitancia Z 1334/03-1/04. Poznámka: Bez zápisu. B2) List vlastníctva č. 725: V zmysle LV č. 725 zo dňa , vytvorený cez kataster portál, sa jedná o nehnuteľnosť zapísanú v evidencii katastra nehnuteľností Správa katastra pre okres Partizánske, obec Žabokreky nad Nitrou, v katastrálnom území Žabokreky nad Nitrou, nasledovne: ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA Parcelné číslo Výmera v m2 PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku 1195/1 539 Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria Zastavané plochy a nádvoria 18 1 Legenda: Spôsob vy pozemku: 15 - Pozemok, na ktorom je dvor Umiestnenie pozemku: 1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Právny vzťah Druh chr. nehn. ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Por. Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a spol. podiel miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka Účastník právneho vzťahu: Vlastník 16 KÚDELA Jaroslav r. Kúdela, Školská 181, Žabokreky nad Nitrou, PSČ , SR Poznámka: Dátum narodenia: Spoluvlastnícky podiel: 4/6 Pod P 434/14 sa poznamenáva Oznámenie o začatí výkonu záložného práva k nehnuteľnostiam - parc.reg.'c' č. 1195/1, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211 na spoluvlast.podiel 1/6 povinného: Jaroslav Kúdela (nar ) v prospech: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: /14, Titul nadobudnutia: Darovacia zmluva V 1040/13-135/13 ČASŤ C: ŤARCHY - 6 -

7 16 Pod V 380/06 vzniká záložné právo zriadené Zmluvou o záložnom práve na spoluvl. podiel 1/6 k nehn. parc.č. 1195/1, parc.č.1206, parc.č.1207, parc.č.1208, parc.č.1209, parc.č.1210, parc.č.1211 v prospech Tatra banky a.s.bratislava, Hodžovo námestie 3,IČO: /06,V 1561/08-173/08,V 1040/13-135/13 Iné údaje: GP /96,GP /95. Poznámka: Bez zápisu. c) Údaje o obhliadke, zameraní a fotodokumentácii predmetu posúdenia: Miestna obhliadka spojená s miestnym zisťovaním za účasti zástupcov vlastníka, vykonané dňa V rámci miestnej obhliadky bol preverený skutkový stav, preverené rozmery a vyhotovená fotodokumentácia technického stavu a vybavenia nehnuteľností. d) Technická dokumentácia, porovnanie súladu projektovej dokumentácie a stavebnej dokumentácie so zisteným skutočným stavom: Znalcovi bola poskytnutá technická dokumentácia v rozsahu: pôdorysy domu. Poskytnutá projektová dokumentácia bola porovnaná počas obhliadky so skutkovým stavom. Zistené drobné rozdiely vo výmerách nemajú žiadny vplyv na hodnotu nehnuteľnosti. e) Údaje z katastra nehnuteľností, porovnanie súladu popisných a geodetických údajov katastra nehnuteľností so zisteným skutočným stavom: Nehnuteľnosti rodinný dom s. č. 181 a prislúchajúci pozemok sú v zmysle zápisu v katastri nehnuteľností vlastnícky vysporiadané. f) Vymenovanie jednotlivých častí nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom ohodnotenia: Rodinný dom s. č. 181 na p.č. 1200, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, obec Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske spoluvl. podiel 1/1 Pozemok p. č. 1199/2, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, obec Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske spoluvl. podiel 1/1 Pozemok p. č. 1195/1, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, obec Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske spoluvl. podiel 1/6 vlastníka č. 16 Vonkajšie úpravy. g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: Pozemok p. č. 1195/1, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, k.ú. Žabokreky nad Nitrou, obec Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske spoluvl. podiel 3/6 vlastníka č VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 2.1 RODINNÉ DOMY - 7 -

8 2.1.1 Rodinný dom s. č. 181, Žabokreky nad Nitrou, okres Partizánske POPIS STAVBY Posudzovaný rodinný dom je stavbou s nadzemným podlažím a čiastočným podkrovím. Bol postavený na základoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Betónová podmurovka má priemernú výšku do 0,5m. Murivo prvého nadzemného podlažia je murované z tehál hr. 45cm. Podkrovné miestnosti sú murované hr. do 40 cm, deliace konštrukcie sú tiež tehlové. Stropy drevené trámové s podhľadom. Konštrukcia krovu je sedlová, opatrená krytinou z lepenkového šindľa. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu pozostávajú zo žľabov a zvodov. Fasádne omietky sú vápenné šťukové. Obklad fasády nie je. Schody do podkrovia tvorí oceľové točité schodisko s nástupnicami z tvrdého dreva. Podobne z tvrdého dreva sú aj dvere hladké plné, aj presklené. Okná sú zdvojené, drevohliníkové. Podlahy obytných miestností a aj vo väčšej časti ostatných miestností na I.NP sú parketové. Ostatné podlahy tvorí keramická dlažba. V podkroví sú podlahy doskové. Vykurovanie je ústredné, kotlom na zemný plyn prostredníctvom oceľových radiátorov v oboch podlažiach. Elektroinštalácia je riešená vo svetelnom, aj motorickom vyhotovení v I.NP a iba vo svetelnom vyhotovení v podkroví. Stavba je opatrená domácim telefónom. Nemá však podomietkové anténne rozvody. Dom má bleskozvod, balkón, vstavané skrine, garážové vráta a samostatnú saunu a bazén vo dvore. Rozvody teplej a studenej vody sú nainštalované v oboch podlažiach. V dolnom podlaží je vedené v pozinkovaných potrubiach a v podkroví v plastovom potrubí. Na I.NP je zavedená inštalácia zemného plynu. Odkanalizovanie je riešené do žumpy. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vybavenie kuchyne pozostáva z elektrického šporáku s rúrou a keramickou platňou, odsávača pár, nerezového drezového umývadla a kuchynskej linky na báze dreva v dĺžke 5m. K predmetom vnútorného vybavenia patrí vaňa rohová plastová s výnimkou v kúpeľni (v čase obhliadky odstránená), smaltovaná vaňa v práčovni, 3ks umývadiel a jedna samostatná sprcha. Batérie pákové, nerezové. Vnútorné obklady sú riešené vo výškach nad 135cm v kúpeľni a práčovni. Dva ks krbov s uzatvoreným ohniskom sú zabudované na chodbe a obývacej izbe I.NP. Elektrický rozvádzač má automatické istenie. Stavba posudzovaného rodinného domu bola daná do v roku 1933 čo je doložené potvrdením obecného úradu v Žabokrekoch nad Nitrou. Súčasný vlastník nehnuteľnosti od roku 1995 rekonštruoval tak, že z jej pôvodne časti zostali iba základy a murivo I.NP. Všetky ostatné konštrukcie a vybavenia boli realizované v rokoch uvedených v tabuľke výpočtu opotrebenia analytickou metódou. Údržba stavby je v súčasnosti mierne zanedbaná. V podkroví je jedna miestnosť vyhorená. ŽIVOTNOSŤ A OPOTREBENIE Znalcovi bol k dispozícii doklad o veku domu v podobe potvrdenia obce. V zmysle uvedeného bol dom odovzdaný do v roku Postupne však na dome prebiehali rekonštrukčné práce. Z tohto dôvodu bola ako vhodná metóda na určenie opotrebenia stavby bola zvolená metóda analytická. ZATRIEDENIE STAVBY - 8 -

9 JKSO: KS: Domy rodinné jednobytové Jednobytové budovy MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] k ZP 1. NP ,8*8,1 152,28 120/152,28=0,788 1,2*(4,4*1,3+4,5*4,0+3,8*2,1+1,8* 1. Podkrovie ,28 120/41,28=2,907 1,5) ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 uvedených v použitom katalógu. ZP podľa zásad 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota Dokon. Výsled. 2 Základy 2.1.a betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou 3 Podmurovka 3.1.c nepodpivničené - priem. výška do 50 cm - z lomového kameňa, betónu, tvárnic 4 Murivo 4.1.c murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm 5 Deliace konštrukcie , , ,0 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) ,0 6 Vnútorné omietky 7 Stropy 8 Krovy 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené ,0 7.1.b s rovným podhľadom drevené trámové ,0 8.3 väznicové sedlové, manzardové ,0 10 Krytiny strechy na krove 10.6.c lepenkové lepenkový šindel ,0 12 Klampiarske konštrukcie strechy 12.2.a z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače) ,0 13 Klampiarske konštrukcie ostatné (parapety, markízy, balkóny...) 13.4 z iných materiálov (kamenné, keramické a pod.) ,0 14. Fasádne omietky a škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok nad 2/ Schody bez ohľadu na nosnú konštrukciu s povrchom nástupnice 16.3 tvrdé drevo, červený smrek ,0 17 Dvere - 9 -

10 18 Okná 17.1 plné alebo zasklené z tvrdého dreva , plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením ,0 22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) 23 Dlažby a podlahy ost. miestností , keramické dlažby ,0 24 Ústredné vykurovanie 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely 25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) , svetelná, motorická ,0 27 Rozvod televízny a rádioantény (rozvod pod omietkou) - vyskytujúca sa položka ,0 29 Bleskozvod - vyskytujúca sa položka ,0 30 Rozvod vody 30.1.a z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 31 Inštalácia plynu , rozvod svietiplynu alebo zemného plynu ,0 Spolu ,0 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) ,0 34 Zdroj teplej vody 34.1 zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním (1 ks) ,0 35 Zdroj vykurovania 35.1.a kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla (1 ks) ,0 36 Vybavenie kuchyne alebo práčovne 36.1 sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou (1 ks) , odsávač pár (1 ks) , drezové umývadlo nerezové alebo plastové (1 ks) , kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky) (5 bm) ,0 37 Vnútorné vybavenie 37.2 vaňa oceľová smaltovaná (1 ks) , vaňa plastová rohová alebo s vírivkou (1 ks) , umývadlo (2 ks) ,0 38 Vodovodné batérie 39 Záchod 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) , pákové nerezové (3 ks) ,8-10 -

11 39.2 splachovací s umývadlom (1 ks) ,0 40 Vnútorné obklady 42 Kozub 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) , vane (2 ks) , WC min. do výšky 1 m (1 ks) , kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene) (1 ks) , s uzatvoreným ohniskom (2 ks) ,0 45 Elektrický rozvádzač 45.1 s automatickým istením (1 ks) ,0 Spolu ,3 1. PODKROVIE Bod Položka Hodnota Dokon. Výsled. 4 Murivo 4.1.d murované z tehál (plná,metrická,tvárnice typu CD,porotherm) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm 5 Deliace konštrukcie ,0 5.1 tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené) ,0 6 Vnútorné omietky 7 Stropy 6.1 vápenné štukové, stierkové plsťou hladené ,0 7.2.b s viditeľnými trámami drevené ,0 14. Fasádne omietky 17 Dvere 14.2.b vápenné šťukové, zdrsnené, striekaný brizolit nad 1/2 do 2/ plné alebo zasklené z tvrdého dreva ,0 18 Okná 18.2 dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstv. zasklením 22 Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) 22.1 parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové) 23 Dlažby a podlahy ost. miestností , , keramické dlažby ,0 24 Ústredné vykurovanie 24.1.b teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely 25 Elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) , svetelná ,0 30 Rozvod vody 30.2.a z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja ,0 Spolu ,0 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 33 Kanalizácia do verejnej siete alebo žumpy alebo septika

12 33.2 plastové a azbestocementové potrubie (1 ks) ,0 37 Vnútorné vybavenie 37.5 umývadlo (1 ks) , výlevka alebo umývadlo na nohy (1 ks) , samostatná sprcha (1 ks) ,0 38 Vodovodné batérie 39 Záchod 38.1 pákové nerezové so sprchou (1 ks) , pákové nerezové (2 ks) , splachovací bez umývadla (1 ks) ,0 40 Vnútorné obklady 41 Balkón 40.2 prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky (1 ks) , samostatnej sprchy (1 ks) , WC min. do výšky 1 m (1 ks) , výmery do 5 m 2 (1 ks) ,0 Spolu ,0 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 1. NP Podlažie 1. Podkrovie Výpočet RU na m 2 ZP dokončeného podlažia ( * 0,788)/30,1260 ( * 2,907)/30,1260 Výpočet RU na m 2 ZP nedokončeného podlažia ( ,3 * 0,788)/30,1260 ( * 2,907)/30,1260 Hodnota RU dokončeného podlažia [ /m 2 ] Hodnota RU nedokončeného podlažia [ /m 2 ] 338,23 333,46 181,34 174,90 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia analytickou metódou. Cenové podiely nedokončenej/poškodenej stavby boli prepočítané k celku. Cenový Rok Opotrebenie Číslo Názov Životnosť Vek podiel [%] [%] 1 Základy vrátane zemných prác 8, ,77 2 Zvislé konštrukcie 17, ,71 3 Stropy 7, ,65 4 Zastrešenie bez krytiny 4, ,85 5 Krytina strechy 8, ,90 6 Klampiarske konštrukcie 1, ,51 7 Úpravy vnútorných povrchov 4, ,84 8 Úpravy vonkajších povrchov 2, ,14 9 Vnútorné keramické obklady 1, ,55 10 Schody 1, ,

13 11 Dvere 5, ,89 12 Vráta 0, ,00 13 Okná 5, ,03 14 Povrchy podláh 5, ,84 15 Vykurovanie 6, ,88 16 Elektroinštalácia 4, ,61 17 Bleskozvod 1, ,63 18 Vnútorný vodovod 1, ,35 19 Vnútorná kanalizácia 0, ,03 20 Vnútorný plynovod 0, ,19 21 Ohrev teplej vody 0, ,19 22 Vybavenie kuchýň 6, ,86 23 Hygienické zariadenia a WC 0, ,24 24 Výťahy 0, ,00 25 Ostatné 4, ,62 Opotrebenie 40,50% Technický stav 59,50% VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] 1. NP z roku 1933 Východisková hodnota 338,23 /m 2 *152,28 m 2 *2,242*0, ,91 Východisková hodnota nedokončeného podlažia 333,46 /m 2 *152,28 m 2 *2,242*0, ,81 Technická hodnota 59,50% z , ,11 1. Podkrovie z roku 1933 Východisková hodnota 181,34 /m 2 *41,28 m 2 *2,242*0, ,82 Východisková hodnota nedokončeného podlažia 174,90 /m 2 *41,28 m 2 *2,242*0, ,61 Technická hodnota 59,50% z , ,68 VYHODNOTENIE VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Podlažie Východisková hodnota po dokončení [ ] Východisková hodnota nedokončenej stavby [ ] Technická hodnota [ ] 1. nadzemné podlažie , , ,11 1. podkrovné podlažie , , ,68 Spolu , , ,79 Dokončenosť stavby: ( ,42 / ,73 ) * 100 % = 98,32 %

14 2.2 PRÍSLUŠENSTVO Prestrešenie za domom ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne KS 1: Nebytové poľnohospodárske budovy KS 2: Ostatné budovy, inde neklasifikované MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] 1. NP ,6*10,0/ /38=0,474 k ZP ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 uvedených v použitom katalógu. ZP podľa zásad 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 4 Stropy 5 Krov 3.6 iba stĺpiky (drevené, kovové) alebo murované piliere trámčekové bez podhľadu pultové Krytina strechy na krove 6.6 azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka Klampiarske konštrukcie 14 Podlahy 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) cementové dlaždice, liaty xylolit, hladený betón s náterom Elektroinštalácia 18.1 svetelná a motorická - poistkové automaty 270 Spolu 2100 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: Spolu 0 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,

15 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,474)/30, ,71 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,67 68,33 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 69,71 /m 2 *38,00 m 2 *2,242*0, ,06 Technická hodnota 68,33% z 5 642, , Sauna ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne KS 1: Nebytové poľnohospodárske budovy KS 2: Ostatné budovy, inde neklasifikované MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] k ZP 1. NP ,8*5,8 27,84 18/27,84=0,647 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 uvedených v použitom katalógu. ZP podľa zásad 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 3.4 drevené stľpikové obojstranne obité Stropy 4.2 trámčekové s podhľadom Krov 5.1 väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové

16 6 Krytina strechy na krove 12 Dvere 14 Podlahy 6.6 azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka plné alebo zasklené dyhované, z tvrdého dreva dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter Rozvod vody 16.1 studenej a teplej z centrálneho zdroja Elektroinštalácia 18.2 len svetelná - poistkové automaty 215 Spolu 4175 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: 24 Lokálne vykurovanie a kotol ústredného vykurovania 24.1.b lokálne vykurovanie akumulačné kachle (1 ks) Konštrukcie naviac Ochladzovací bazén (1 ks) 393 Spolu 843 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,647)/30, ,69 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,67 73,33 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 156,69 /m 2 *27,84 m 2 *2,242*0, ,16 Technická hodnota 73,33% z 9 291, , Dielňa ZATRIEDENIE STAVBY

17 JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne KS 1: Nebytové poľnohospodárske budovy KS 2: Ostatné budovy, inde neklasifikované MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] k ZP 1. NP * /24=0,750 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 uvedených v použitom katalógu. ZP podľa zásad 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.3 bez podmurovky, iba základové pásy Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 3.1.b murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm Stropy 4.1 železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov Krov 5.1 väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové Krytina strechy na krove 6.6 azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka Klampiarske konštrukcie 8.4 z pozinkovaného plechu (min. žľaby, zvody, prieniky) Vonkajšia úprava povrchov 9.4 vápenná hrubá omietka alebo náter Vnútorná úprava povrchov 10.1 vápenná, štuková omietka Okná 13.6 jednoduché drevené alebo oceľové Podlahy 14.6 hrubé betónové, tehlová dlažba Elektroinštalácia 18.1 svetelná a motorická - poistkové automaty 270 Spolu 4430 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: Spolu 0 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia:

18 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,750)/30, ,05 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,75 76,25 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 147,05 /m 2 *24,00 m 2 *2,242*0, ,84 Technická hodnota 76,25% z 7 516, , Klietky ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: 815 Objekty pozemné zvláštne KS 1: Nebytové poľnohospodárske budovy KS 2: Ostatné budovy, inde neklasifikované MERNÉ JEDNOTKY Podlažie Výpočet zastavanej plochy ZP [m 2 ] k ZP 1. NP ,8*5,8 27,84 18/27,84=0,647 ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Rozpočtový ukazovateľ je vytvorený po podlažiach na mernú jednotku m 2 uvedených v použitom katalógu. ZP podľa zásad 1. NADZEMNÉ PODLAŽIE Bod Položka Hodnota 2 Základy a podmurovka 2.4 bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže Zvislé konštrukcie (okrem spoločných) 3.5 drevené stĺpikové jednostranne obité; kovová kostra alebo stĺpiky s dreveným,

19 4 Stropy 5 Krov plechovým alebo azbestocementovým plášťom 4.3 trámčekové bez podhľadu väznicové valbové, stanové, sedlové, manzardové Krytina strechy na krove 14 Podlahy 6.6 azbestocementové vlnovky, asfaltová lepenka hrubé betónové, tehlová dlažba 145 Spolu 2130 Znaky upravované koeficientom zastavanej plochy: Spolu 0 Hodnota RU na m 2 zastavanej plochy podlažia: Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 Podlažie Výpočet RU na m 2 ZP Hodnota RU [ /m 2 ] 1. NP ( * 0,647)/30, ,70 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Podlažie V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] 1. NP ,50 52,50 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 70,70 /m 2 *27,84 m 2 *2,242*0, ,26 Technická hodnota 52,50% z 4 192, , Kamenný plot ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Oplotenie 2 ex Inžinierske stavby ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Pol. č. Popis Počet MJ Body / MJ Rozpočtový ukazovateľ

20 1. Základy vrátane zemných prác: z kameňa a betónu 30,00m ,24 /m 2. Podmurovka: z lomového kameňa 30,00m ,69 /m Spolu: 3. Výplň plotu: murovaný do hrúbky 20 cm z tehál alebo plotových tvárnic Dĺžka plotu: 30 m Pohľadová plocha výplne: 30*1,3 = 39,00 m 2 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV 57,93 /m 39,00m ,06 /m Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Kamenný plot ,00 82,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota (30,00m * 57,93 /m + 39,00m 2 * 25,06 /m 2 ) * 2,242 * 0, ,19 Technická hodnota 82,00 % z 5 783, , Studňa kopaná - Kopaná ZATRIEDENIE STAVBY JKSO: KS: Studne a záchyty vody Miestne potrubné rozvody vody ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Hĺbka: 22 m Priemer: 1000 mm Počet elektrických čerpadiel: 1 Počet ručných čerpadiel: 1 Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Studňa kopaná ,00 19,

21 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] (81,49 /m * 5m + 149,21 /m * 5m + 204,47 /m * 12m Východisková hodnota 8 726, ,00 /ks * 1 ks + 91,95 /ks * 1 ks) * 2,242 * 0,95 Technická hodnota 19,00 % z 8 726, , Vodovodná prípojka ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 1. Vodovod (JKSO 827 1) Bod: 1.1. Vodovodné prípojky a rády PVC Položka: 1.1.a) Prípojka vody DN 25 mm, vrátane navŕtavacieho pásu Kód KS: 2222 Miestne potrubné rozvody vody Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1250/30,1260 = 41,49 /bm Počet merných jednotiek: 95 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Vodovodná prípojka ,00 62,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 95 bm * 41,49 /bm * 2,242 * 0, ,11 Technická hodnota 62,00 % z 8 395, , Kanalizačná prípojka ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.1. Kanalizačné prípojky a rozvody - potrubie kameninové Položka: 2.1.a) Prípojka kanalizácie DN 125 mm Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 920/30,1260 = 30,54 /bm Počet merných jednotiek: 5 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV

22 Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Kanalizačná prípojka ,00 62,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 5 bm * 30,54 /bm * 2,242 * 0,95 325,24 Technická hodnota 62,00 % z 325,24 201, Prípojka elektro ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: 7. Elektrické rozvody (JKSO 828 7) Bod: 7.1. NN prípojky Položka: 7.1.i) káblová prípojka zemná Al 4*10 mm*mm Kód KS: 2224 Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 420/30,1260 = 13,94 /bm Počet káblov: 1 Rozpočtový ukazovateľ za jednotku navyše: 8,36 /bm Počet merných jednotiek: 25 bm Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Prípojka elektro ,00 62,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 25 bm * (13,94 /bm + 0 * 8,36 /bm) * 2,242 * 0,95 742,27 Technická hodnota 62,00 % z 742,27 460, Žumpa ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ

23 Kategória: 2. Kanalizácia (JKSO 827 2) Bod: 2.5. Žumpa - betónová monolitická aj montovaná (JKSO ) Kód KS: 2223 Miestne kanalizácie Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 3250/30,1260 = 107,88 /m3 OP Počet merných jednotiek: 6*2*3 = 36 m 3 OP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Žumpa ,00 62,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 36 m 3 OP * 107,88 /m3 OP * 2,242 * 0, ,85 Technická hodnota 62,00 % z 8 271, , Bazén ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: Bod: Kód KS: 13. Bazény Laminátový 2ex Jednobytové budovy Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1780/30,1260 = 59,09 /m3 OP Počet merných jednotiek: 8,5*5,0*1,5 = 63,75 m 3 OP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Bazén ,67 73,33 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 63,75 m 3 OP * 59,09 /m3 OP * 2,242 * 0, ,

24 Technická hodnota 73,33 % z 8 023, , Záhradné jazierko ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: Bod: 12. Záhradné jazierka Fólia v teréne alebo na drevenej konštrukcii Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1050/30,1260 = 34,85 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 3*2 = 6 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Záhradné jazierko ,00 60,00 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 6 m 2 ZP * 34,85 /m2 ZP * 2,242 * 0,95 445,36 Technická hodnota 60,00 % z 445,36 267, Záhradné jazierko ROZPOČTOVÝ UKAZOVATEĽ Kategória: Bod: 12. Záhradné jazierka Fólia v teréne alebo na drevenej konštrukcii Rozpočtový ukazovateľ za mernú jednotku: 1050/30,1260 = 34,85 /m2 ZP Počet merných jednotiek: 3*3 = 9 m 2 ZP Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: k CU = 2,242 Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k M = 0,95 TECHNICKÝ STAV Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom Názov V [rok] T [rok] Z [rok] O [%] TS [%] Záhradné jazierko ,00 60,

25 VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA Názov Výpočet Hodnota [ ] Východisková hodnota 9 m 2 ZP * 34,85 /m2 ZP * 2,242 * 0,95 668,04 Technická hodnota 60,00 % z 668,04 400, REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ HODNOTY Názov Východisková hodnota Technická hodnota [ ] [ ] RD Žabokreky nad Nitrou , ,79 Prestrešenie za domom 5 642, ,22 Sauna 9 291, ,21 Dielňa 7 516, ,59 Klietky 4 192, ,94 Kamenný plot 5 783, ,22 Studňa kopaná 8 726, ,01 Vodovodná prípojka 8 395, ,97 Kanalizačná prípojka 325,24 201,65 Prípojka elektro 742,27 460,21 Žumpa 8 271, ,55 Bazén 8 023, ,49 Záhradné jazierko 445,36 267,22 Záhradné jazierko 668,04 400,82 Celkom: , ,89 3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY a) Analýza polohy nehnuteľností: Posudzovaný rodinný dom sa nachádza v centrálnej časti obce Žabokreky nad Nitrou v okrese Partizánske v Trenčianskom kraji. Obec leží medzi pohoriami Považský Inovec a Tríbeč, neďaleko obce tečie rieka Nitra. Okresné mesto Partizánske je vzdialené cca 6km, krajské mesto Trenčín cca 42km severozápadne. Obec má v súčasnosti približne 1700 obyvateľov. V obci sa nachádza základná a materská škola, potraviny, pohostinstvo, kostol, dom kultúry, sieť základných služieb obyvateľstvu a niekoľko organizácií sociálno-kultúrneho charakteru pre voľnočasové aktivity. Rodinný dom sa nachádza v centrálnej časti obce v zóne zastavanej rodinnými domami. Obyvateľstvu sú k dispozícii športoviská, úrady miestnej samosprávy, školy, základné služby a sieť ďalších služieb obyvateľstvu. Hustota obyvateľstva v danom mieste je nízka. Prístup k objektu je po spevnenej komunikácii, pred objektom je možnosť parkovania. V obci premáva medzimestská autobusová a železničná doprava. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli znalcom zaznamenané

26 b) Analýza využitia nehnuteľností: neuvažuje. Využitie nehnuteľnosti je možné pre bytové účely, komerčné využitie nehnuteľnosti znalec c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností:

27 Nie sú žiadne. 3.1 STAVBY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE STAVBY NA BÝVANIE Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou polohovej diferenciácie: Rodinný dom sa nachádza v obci Žabokreky nad Nitrou v centrálnej časti obce v zóne zastavanej rodinnými domami. V obci je autobusová a železničná zastávka s dobrým dopravným spojením s okresným mestom Partizánske. Obec má slabšie dopravné spojenie s krajským mestom Trenčínom. Diaľničné napojenie nie je v okolí dostupné. Trh s nehnuteľnosťami v danej lokalite stagnuje, v súčasnosti je slabý záujem o kúpu nehnuteľností v tejto oblasti a to najmä pre vysokú nezamestnanosť v kraji. Pozemok je rovinatý. Možnosť parkovania vo dvore a popri komunikácii. Pripravenosť inžinierskych sietí je dostatočná, reprezentovaná možnosťou napojenia na elektrickú energiu, vodu, kanalizáciu a plyn. Na základe týchto skutočností ako aj na základe ponuky a dopytu trhu s nehnuteľnosťami, ktorý uvádzajú v realitných kanceláriách stanovujem priemerný koeficient polohovej diferenciácie nasledovne: Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,3 Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: Trieda Výpočet Hodnota I. trieda III. trieda % = (0, ,600) 0,900 II. trieda Aritmetický priemer I. a III. triedy 0,600 III. trieda Priemerný koeficient 0,300 IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,165 V. trieda III. trieda - 90 % = (0,300-0,270) 0,030 Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: Číslo Popis Trieda k PDI 1 Trh s nehnuteľnosťami Váha v I Výsledok k PDI *v I dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0, ,90 Poloha nehnuteľnosti v danej obci - vzťah k 2 centru obce časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a II. 0, ,00 vybraných sídlisk 3 Súčasný technický stav nehnuteľností nehnuteľnosť vyžaduje opravu III. 0, ,40 4 Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, bez zázemia, parkov s obmedzeným II. 0, ,

28 prístupom a pod. 5 Príslušenstvo nehnuteľnosti príslušenstvo nehnuteľnosti vhodné, majúce vplyv na cenu nehnuteľnosti - jeho podiel na celkovej cene je menší ako 20% 6 Typ nehnuteľnosti veľmi priaznivý - samostatne stojaci dom v záhrade, s dvorom, predzáhradkou, záhradou a ďalším zázemím, s výborným dispozičným riešením. Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 7 nezamestnanosti obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť do 15 % 8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby II. 0, ,60 I. 0, ,00 III. 0, ,70 malá hustota obyvateľstva I. 0, ,40 9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám orientácia hlavných miestností čiastočne vhodná a čiastočne nevhodná 10 Konfigurácia terénu rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti 11 stavby elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia do žumpy 12 Doprava v okolí nehnuteľnosti III. 0, ,50 I. 0, ,40 III. 0, ,10 železnica a autobus III. 0, ,10 Občianska vybavenosť (úrady, školy, zdrav., obchody, služby, kultúra) obecný úrad, pošta, základná škola, zdravotné stredisko, kultúrne zariadenie, základná obchodná III. 0, ,00 sieť a základné služby Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m III. 0, ,40 Kvalita životného prostredia v bezprostrednom okolí stavby bežný hluk a prašnosť od dopravy II. 0, ,40 Možnosti zmeny v zástavbe - územný rozvoj, vplyv na nehnut. bez zmeny III. 0, ,40 17 Možnosti ďalšieho rozšírenia rezerva plochy pre ďalšiu výstavbu až trojnásobok súčasnej zástavby 18 Dosahovanie výnosu z nehnuteľností IV. 0, ,16 nehnuteľnosti bez výnosu V. 0, ,12 19 Názor znalca priemerná nehnuteľnosť III. 0, ,00 Spolu ,78 VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB

29 Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie k PD = 80,78/ 180 0,449 Všeobecná hodnota VŠH S = TH * k PD = ,89 * 0, , POZEMKY METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU LV 401 Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m 2 ] Podiel Výmera [m 2 ] 1199/2 záhrada 28 28,00 1/1 28,00 zastavané plochy a ,00 1/1 210,00 nádvoria 1201 záhrada ,00 1/1 156, záhrada ,00 1/1 153, záhrada ,00 1/1 124, záhrada ,00 1/1 110, záhrada ,00 1/1 106,00 Spolu výmera 887,00 Obec: Žabokreky nad Nitrou Východisková hodnota: VH MJ = 50,00% z 9,96 /m 2 = 4,98 /m 2 Označenie a názov koeficientu k S koeficient všeobecnej situácie k V koeficient intenzity využitia k D koeficient dopravných vzťahov k P koeficient obchodnej a priemyselnej polohy k I koeficient technickej infraštruktúry pozemku k Z koeficient povyšujúcich faktorov k R koeficient redukujúcich faktorov Hodnotenie 3. stavebné územie obcí do obyvateľov, okrajové priemyslové a poľnohospodárske časti obcí a miest do obyvateľov 4. nadštandardné rodinné domy; nadštandardné bytové domy, viacpodlažné nebytové stavby pre priemysel so štandardným technickým zariadením 4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta Hodnota koeficientu 0,90 1,05 1,00 2. obchodná poloha a byty 1,20 4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,30 6. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 2,00 1. nevyskytuje sa 1,00 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU

30 Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie k PD = 0,90 * 1,05 * 1,00 * 1,20 * 1,30 * 2,00 * 1,00 2,9484 Jednotková hodnota pozemku VŠH MJ = VH MJ * k PD = 4,98 /m 2 * 2, ,68 /m 2 Všeobecná hodnota pozemku VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH VŠH POZ = M * VŠH MJ = 887,00 m 2 * 14, ,16 /m Všeobecná hodnota Názov pozemku v celosti [ ] parcela č. 1199/2 411,04 parcela č ,80 parcela č ,08 parcela č ,04 parcela č ,32 parcela č ,80 parcela č ,08 Spolu , LV 725 Parcela Druh pozemku Vzorec Spolu výmera [m 2 ] Podiel Výmera podielu [m 2 ] zastavané plochy a 1195/1 nádvoria ,00 1/6 89,83 zastavané plochy a 1206 nádvoria 20 20,00 1/6 3,33 zastavané plochy a 1207 nádvoria 17 17,00 1/6 2,83 zastavané plochy a 1208 nádvoria 23 23,00 1/6 3,83 zastavané plochy a 1209 nádvoria 21 21,00 1/6 3,50 zastavané plochy a 1210 nádvoria 25 25,00 1/6 4,17 zastavané plochy a 1211 nádvoria 31 31,00 1/6 5,17 Spolu výmera 676,00 112,66 Obec: Žabokreky nad Nitrou Východisková hodnota: VH MJ = 50,00% z 9,96 /m 2 = 4,98 /m 2 Označenie a názov koeficientu k S koeficient všeobecnej situácie k V koeficient intenzity využitia k D koeficient dopravných Hodnotenie 3. stavebné územie obcí do obyvateľov, okrajové priemyslové a poľnohospodárske časti obcí a miest do obyvateľov 4. nadštandardné rodinné domy; nadštandardné bytové domy, viacpodlažné nebytové stavby pre priemysel so štandardným technickým zariadením 4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta Hodnota koeficientu 0,90 1,05 1,

31 vzťahov k P koeficient obchodnej a priemyselnej polohy k I koeficient technickej infraštruktúry pozemku k Z koeficient povyšujúcich faktorov k R koeficient redukujúcich faktorov 2. obchodná poloha a byty 1,20 4. veľmi dobrá vybavenosť (väčšia ako v bode 3) 1,30 6. iné faktory (napríklad: tvar pozemku, výmera pozemku, druh možnej zástavby, sadové úpravy pozemku a pod.) 2,00 1. nevyskytuje sa 1,00 VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU Názov Výpočet Hodnota Koeficient polohovej diferenciácie k PD = 0,90 * 1,05 * 1,00 * 1,20 * 1,30 * 2,00 * 1,00 2,9484 Jednotková hodnota pozemku VŠH MJ = VH MJ * k PD = 4,98 /m 2 * 2, ,68 /m 2 Všeobecná hodnota pozemku v celosti VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH Názov VŠH POZ = M * VŠH MJ = 676,00 m 2 * 14,68 /m ,68 Všeobecná hodnota pozemku v celosti [ ] Spoluvlastnícky podiel Všeobecná hodnota podielu na pozemku [ ] parcela č. 1195/ ,52 1/ ,75 parcela č ,60 1/6 48,93 parcela č ,56 1/6 41,59 parcela č ,64 1/6 56,27 parcela č ,28 1/6 51,38 parcela č ,00 1/6 61,17 parcela č ,08 1/6 75,85 Spolu 9 923, ,

32 III. ZÁVER 1. VŠEOBECNÁ HODNOTA Vzhľadom k absencii prístupných preukázateľných dokladov o zrealizovaní podobných obchodných prípadov v danej lokalite bola metóda polohovej diferenciácie zvolená ako najvhodnejšia pre stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, nakoľko je znaleckým odhadom najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by táto mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci konajú s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Rekapitulácia : Stavby: Všeobecná hodnota polohovou diferenciáciou spoluvlastníckeho podielu: ,40 Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH stavieb bola použitá metóda polohovej diferenciácie Pozemky: Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie spoluvlastníckeho podielu: ,10 Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY Stavby Názov Všeobecná hodnota celej časti [ ] Spoluvl. podiel Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu [ ] RD Žabokreky nad Nitrou ,30 1/ ,30 Prestrešenie za domom 1 730,99 1/ ,99 Sauna 3 059,13 1/ ,13 Dielňa 2 573,48 1/ ,48 Klietky 988,22 1/1 988,22 Kamenný plot 2 129,26 1/ ,26 Studňa kopaná 744,45 1/1 744,45 Vodovodná prípojka 2 337,03 1/ ,03 Kanalizačná prípojka 90,54 1/1 90,54 Prípojka elektro 206,63 1/1 206,63 Žumpa 2 302,72 1/ ,72 Bazén 2 641,69 1/ ,69 Záhradné jazierko 119,98 1/1 119,98 Záhradné jazierko 179,97 1/1 179,97 Pozemky LV parc. č. 1199/2 (28 m 2 ) 411,04 1/1 411,04 LV parc. č (210 m 2 ) 3 082,80 1/ ,80 LV parc. č (156 m 2 ) 2 290,08 1/ ,08 LV parc. č (153 m 2 ) 2 246,04 1/ ,

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 143/2016

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 143/2016 Znalec : Ing. Jana Zavadilová, P. Jilemnického 78, 906 32 Jablonica Tel.: 0905254315, E-mail: jana.zavadilova@centrum.sk Zadávateľ : Aukčný Dom s.r.o. Pribinova 462/84 920 01 Hlohovec Číslo spisu /objednávky/

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č. 27/2015

ZNALECKÝ POSUDOK č. 27/2015 Znalec: Ing. Vladimír Tornyos, Hrnčiarska 17, Humenné, tel. 057 / 7754169, 0903 629337 Zadávateľ: ProAuctio s.r.o. Ul. horná 2 974 01 Banská Bystrica Číslo spisu (objednávky): Objednávka zo dňa 19.1.2015

Více

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel.č. 056 / 6727075, mobil 0905 329 993 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec Objednávka: písomná DDr. 059/2016 zo

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. Č. objednávky: 84/14. číslo: 84/2014

ZNALECKÝ POSUDOK. Č. objednávky: 84/14. číslo: 84/2014 Meno a priezvisko znalca: Miroslav Pomffy Ing. Adresa znalca: Tatranská Lomnica 131, 059 60 Vysoké Tatry Tel.: 0905 274699, 0903 328893 Č. objednávky: 84/14 číslo: 84/2014 ZNALECKÝ POSUDOK Predmet znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. č. 218/2014

ZNALECKÝ POSUDOK. č. 218/2014 Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Sviržovský, Jesenského 27, Žiar nad Hronom, tel. 0907 818 361, 045/6722 656 Zadávateľ posudku: ProAuctio, s.r.o., Banská Bystrica Číslo objednávky: Objednávka zo dňa 02.09.2014.

Více

ZNALECKÝ POSUDOK ČÍSLO: 52/2016

ZNALECKÝ POSUDOK ČÍSLO: 52/2016 Znalec: Zadávateľ: Ing. Iveta Weissová, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel.č. 056 / 6727075, mobil 0905 680 526 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Objednávka: písomná DDr. 030/2016 zo dňa

Více

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel.č. 056 / 6727075, mobil 0905 329 993 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec Objednávka: písomná DDr. 090/2016 zo

Více

Ing. Iveta Weissová, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec

Ing. Iveta Weissová, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Znalec: Zadávateľ: Ing. Iveta Weissová, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel.č. 056 / 6727075, mobil 0905 680 526 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Objednávka: písomná DDr. 102/2016 zo dňa

Více

Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 037/2012 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 21 / 2013

Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 037/2012 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 21 / 2013 Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 037/2012 zo dňa 01.03.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 21 / 2013 Vo veci: Stanovenia

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 156/2016

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 156/2016 Znalec : Ing. Jana Zavadilová, P. Jilemnického 78, 906 32 Jablonica Tel.: 0905254315, E-mail: jana.zavadilova@centrum.sk Zadávateľ : Aukčný Dom s.r.o. Pribinova 462/84 920 01 Hlohovec Číslo spisu /objednávky/

Více

Ing. Iveta Weissová, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova 17, Trnava

Ing. Iveta Weissová, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova 17, Trnava Znalec: Zadávateľ: Ing. Iveta Weissová, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel.č. 056 / 6727075, mobil 0905 680 526 DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova 17, Trnava Objednávka: písomná DD 58-2016 zo

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 120/2014

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 120/2014 Znalec: Ing. Marian Novotný, Venevská 20, 990 01 Veľký Krtíš, tel. 0907 211 666, E - mail: novotny.marian@post.sk, novotnymarian@seznam.cz, Znalec pre odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad

Více

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel.č. 056 / 6727075, mobil 0905 329 993 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Objednávka: písomná DDr. 103/2016 zo dňa 17.05.2016

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 57/2016

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 57/2016 Znalec: Ing. Marian Novotný,Venevská 20, 990 01 Veľký Krtíš,tel. 0907 211 666, E - mail: novotny.marian@post.sk, novotnymarian@seznam.cz, Znalec pre odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo : 26/2014. Vo veci : Stanovenie všeobecnej hodnoty Rodinného domu s.č na parcele č k.ú. Martin pre účel dražby.

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo : 26/2014. Vo veci : Stanovenie všeobecnej hodnoty Rodinného domu s.č na parcele č k.ú. Martin pre účel dražby. Znalec: meno, miesto výkonu Ing. Anton Martvoň, Okružná 2057/12, 026 01 Dolný Kubín, mobil: 0905 211 841 Zadávateľ: JUDr. Michal Brož- správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Urmín, Radlinského 47, 02601

Více

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel.č. 056 / 6727075, mobil 0905 680 526 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec Objednávka: písomná DDr. 038/2016 zo

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 102/2016

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 102/2016 Znalec : Ing. Jana Zavadilová, P. Jilemnického 78, 906 32 Jablonica Tel.: 0905254315, E-mail: jana.zavadilova@centrum.sk Zadávateľ : DUPOS dražobná spol. s r.o. Tamaškovičova č.17 917 01 Trnava Číslo spisu

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č. 97/2015

ZNALECKÝ POSUDOK č. 97/2015 Meno, adresa znalca: Ing. Seifertová Eva, Bernolákova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom č. tel. : 032/7712637, 0905403716 Zadávateľ : Copytrend s. r. o., Macharova 1116/9, Bratislava Číslo objednávky : DDr.067/2015

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 181/2012

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 181/2012 Znalec: Ing. Ján Greguš, Hurbanova 5/18, 036 01 Martin, ev.č. 914437, mobil: 0915 217 619 Zadávateľ: N.N.I. AUCTIONIS, spol. s r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica Číslo spisu (objednávky): zo dňa 31.10.2012

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo : 37/2013

ZNALECKÝ POSUDOK číslo : 37/2013 Znalec : Ing. Pavol Raška, Alexandra Rudnaya č. 2559/14, Žilina tel. 0903504665 Zadávateľ : LICITOR Group, a. s., Tajovského ul. č. 5, 010 01 Žilina IČO - 36 421 561 Číslo spisu (objednávky) : 02.04.2013

Více

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec

Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, Trebišov Tel.č. 056 / , mobil Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, Hlohovec Znalec: Zadávateľ: Ing. Zdenko Weiss, Čeľovská 1904/7, 075 01 Trebišov Tel.č. 056 / 6727075, mobil 0905 680 526 Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec Objednávka: písomná DDr. 053/2016 zo

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 104/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 104/2014 Znalec: Zadávateľ posudku: Ing. Katarína Uhlárová, Za hradbami 29, 902 01 Pezinok mobil: 0905 254 405, ev.č. znalca: 914148 DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, 917 01 Trnava Objednávka zo

Více

Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 016/2014 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 27 / 2014

Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 016/2014 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 27 / 2014 Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 016/2014 zo dňa 03.04.2014 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 27 / 2014 Vo veci: :

Více

Pribinova Hlohovec, SR IČO : ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 28/2016

Pribinova Hlohovec, SR IČO : ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 28/2016 Ing. Michaela Dírerová Znalec z odboru Stavebníctvo Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností; evidenčné číslo: 914 025 Člen Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov; evidenčné číslo: 0150

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 110/2015

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 110/2015 Meno, adresa znalca: Ing. Oto Pisoň, Vozová 6/10, 945 01 Komárno tel: 0905 702 894 ZNALECKÝ POSUDOK číslo: 110/2015 Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Číslo objednávky: 110/2015

Více

Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č.009/2013 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 01 / 2014

Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č.009/2013 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 01 / 2014 Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č.009/2013 zo dňa 02.12.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 01 / 2014 Vo veci: Stanovenie

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č.89/2015

ZNALECKÝ POSUDOK č.89/2015 Ing. Juraj SEDLÁČEK Záhradná 8, 911 05 Trenčín, tel.č.: 0903 404097 e-mail: rina.trencin@gmail.com Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie 37 03 00 Vodohospodárske stavby odvetvie 37 08 00 Projektovanie

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. znalecký úkon číslo: 18/2015

ZNALECKÝ POSUDOK. znalecký úkon číslo: 18/2015 Ing. Mária KUBIŠOVÁ Znalec v odbore Stavebníctvo - Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo: 914950 M. Bela 2393/1, 960 01 Zvolen č. tel.: 0908 512 923; e-mail: kubisova.maria@gmail.com

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č.54/2015

ZNALECKÝ POSUDOK č.54/2015 Ing. Juraj SEDLÁČEK Záhradná 8, 911 05 Trenčín, tel.č.: 0903 404097 e-mail: rina.trencin@gmail.com Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie 37 03 00 Vodohospodárske stavby odvetvie 37 08 00 Projektovanie

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 32/2012

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 32/2012 Znalec: Zadávateľ: Ing. Róbert Rigó, E.B.Lukáča 26, 936 01 Šahy Tel.: 0903 966 124 Dupos dražobná spol. s r.o. Tamaškovičová 17, Trnava Číslo spisu (objednávky): Objednávka zo dňa 16.4.2012 ZNALECKÝ POSUDOK

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č.97/2012

ZNALECKÝ POSUDOK č.97/2012 Znalkyňa: Ing. Katarína Badalíková Majerníkova 15 841 05 Bratislava tel.: 02 / 654 22 713, mob.: 0903 / 865 855 Zadávateľ: BKB Partners, spol.s r.o. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava Číslo spisu ( objednávky

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 164/2014

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 164/2014 Meno, adresa znalca: Ing. Oto Pisoň, Vozová 6/10, 945 01 Komárno tel: 0905 702 894 ZNALECKÝ POSUDOK číslo: 164/2014 Zadávateľ: Pro Auctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica Číslo objednávky: 164/2014

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 118/2015

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 118/2015 Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Více

Zadávateľ: DUPOS dražobná, s.r.o., Tamaškovičova č. 17, Trnava, IČO:

Zadávateľ: DUPOS dražobná, s.r.o., Tamaškovičova č. 17, Trnava, IČO: Znalec : Ing. Jozef Murin, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Košice, Mojmírova 6, tel. 0905 70 22 33, evidenčné číslo znalca 912457. Zadávateľ: DUPOS

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 130/2012

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 130/2012 Znalec: Ing. Igor Matušek, Mierové námestie 2419/18, 901 01 Malacky, tel. 034/7723417, 0910 551308 Zadávateľ: Auctioneer s.r.o., Špitálska 61, 811 08 Bratislava, IČO 45 881 014 Číslo spisu (objednávky):

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 103/2015

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 103/2015 Znalec: Ing. Tatiana Zdravecká, Dlhá 509/13, 089 01 Svidník č.tel.: 054 7523257, 0918 640280 e-mail:zdravecka.t@gmail.com evidenčné číslo: 913887 Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova

Více

Znalec: Ing. Peter Villant, Hlavná 91, Balog nad Ipľom, ,

Znalec: Ing. Peter Villant, Hlavná 91, Balog nad Ipľom, , Znalec: Ing. Peter Villant, Hlavná 91, 991 11 Balog nad Ipľom, +421 948 161 064, peter.villant@gmail.com, www.znalec.cc Zadávateľ: AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 141

Více

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo : Ing. Anton Martvoň, ev.č Okružná 2057/12, Dolný Kubín, mobil: ZNALECKÝ POSUDOK

Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo : Ing. Anton Martvoň, ev.č Okružná 2057/12, Dolný Kubín, mobil: ZNALECKÝ POSUDOK Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo : Ing. Anton Martvoň, ev.č. 912214 Okružná 2057/12, 02601 Dolný Kubín, mobil: 090521141 Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o. Pribinova 462/84, 92001 Hlohovec Číslo

Více

Číslo spisu (objednávky): Objednávka číslo 010/2014 zo dňa (doručené dňa ) ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 45/2014

Číslo spisu (objednávky): Objednávka číslo 010/2014 zo dňa (doručené dňa ) ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 45/2014 Znalec: Ing. Dušan Posypanka Okružná 4, 071 01 Michalovce tel./fax: 056/6422772 mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 881 014 DIČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 46 / 2014

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 46 / 2014 Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č. 37/2014 zo dňa 19.06.2014 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 46 / 2014 Vo veci : stanovenie

Více

Zadávateľ: DUPOS dražobná, s.r.o., Tamaškovičova č. 17, Trnava, IČO:

Zadávateľ: DUPOS dražobná, s.r.o., Tamaškovičova č. 17, Trnava, IČO: Znalec : Ing. Jozef Murin, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Košice, Mojmírova 6, tel. 0905 70 22 33, evidenčné číslo znalca 912457. Zadávateľ: DUPOS

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č. 5/2016

ZNALECKÝ POSUDOK č. 5/2016 Ing. Marián KUREJ, Arm.gen. L.Svobodu 34, 080 01 Prešov, telefón: 0907 909 766; e-mail: mkurej@centrum.sk znalec v odbore 37 00 00 Stavebníctvo odvetvie - Odhad hodnoty nehnuteľností Zadávateľ: Aukčný

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 15 / ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. Miletičova ul. 21, Bratislava

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 15 / ÚSTAV STAVEBNEJ EKONOMIKY, s.r.o. Miletičova ul. 21, Bratislava Znalec: Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. Miletičova 21 821 09 Bratislava Riešitelia: Ing. Juraj Nagy, PhD. Ing. Dušan Kudjak Zadávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava

Více

Znalec: Ing. Peter Villant, Hlavná 91, Balog nad Ipľom, ,

Znalec: Ing. Peter Villant, Hlavná 91, Balog nad Ipľom, , Znalec: Ing. Peter Villant, Hlavná 91, 991 11 Balog nad Ipľom, +421 948 161 064, peter.villant@gmail.com, www.znalec.cc Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 561, zapísaná

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č.38/2015

ZNALECKÝ POSUDOK č.38/2015 Ing. Juraj SEDLÁČEK Záhradná 8, 911 05 Trenčín, tel.č.: 0903 404097 e-mail: rina.trencin@gmail.com Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie 37 03 00 Vodohospodárske stavby odvetvie 37 08 00 Projektovanie

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 16/2016

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 16/2016 Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Více

SNP 74/ Zvolen. Číslo spisu (objednávky): Ústna objednávka zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. znalecký úkon číslo: 52/2015

SNP 74/ Zvolen. Číslo spisu (objednávky): Ústna objednávka zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. znalecký úkon číslo: 52/2015 Ing. Mária KUBIŠOVÁ Znalec v odbore Stavebníctvo - Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo: 914950 M. Bela 2393/1, 960 01 Zvolen č. tel.: 0908 512 923; e-mail: kubisova.maria@gmail.com

Více

Ing.arch. Ján Kimák, kpt. Pavlíka 841/34, Svidník mobil: ,

Ing.arch. Ján Kimák, kpt. Pavlíka 841/34, Svidník mobil: , Znalec: Zadávateľ: Ing.arch. Ján Kimák, kpt. Pavlíka 841/34, Svidník mobil: 0905-585754, e-mail: kimak.arch@gmail.com DUPOS dražobná, spol. s r.o. Tomáškovičova 17, 917 01 Trnava Číslo spisu (objednávky):

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č.35/2013

ZNALECKÝ POSUDOK č.35/2013 Ing Juraj SEDLÁČEK Záhradná 8, 911 05 Trenčín, tel.č.: 0903 404097 e-mail: rina.trencin@gmail.com Znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie 37 03 00 Vodohospodárske stavby odvetvie 37 08 00 Projektovanie

Více

ÚSI ŽU v Žiline Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb Strana č. 53. PRÍLOHA č. 2

ÚSI ŽU v Žiline Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb Strana č. 53. PRÍLOHA č. 2 ÚSI ŽU v Žiline Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb Strana 53 REKREAČNÉ CHATY JKSO 803 82 ** ZÁHRADKÁRSKE CHATY JKSO 803 81 ** Predpokladaná životnosť: 50-100 rokov (podľa prílohy

Více

Zadávateľ: DUPOS dražobná, s.r.o., Tamaškovičova č. 17, Trnava, IČO:

Zadávateľ: DUPOS dražobná, s.r.o., Tamaškovičova č. 17, Trnava, IČO: Znalec : Ing. Jozef Murin, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, Košice, Mojmírova 6, tel. 0905 70 22 33, evidenčné číslo znalca 912457. Zadávateľ: DUPOS

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 64/2015

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 64/2015 Ing. Michaela Dírerová Znalec z odboru Stavebníctvo Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností; evidenčné číslo: 914 025 Člen Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov; evidenčné číslo: 0150

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo : 203/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo : 203/2014 Znalec : Ing. Lenka Ďurechová, J.Halašu 1, 911 08 Trenčín, tel.: 0907 111187 Zadávateľ : DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova č.17, 917 01 TRNAVA Číslo (spisu) objednávky : písomná, zo dňa : 13.10.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo

ZNALECKÝ POSUDOK číslo Meno, adresa znalca: Objednávateľ : Ing. Marián Petrovič, Tatranská 3111/8, 010 08 Žilina Tel. 0905 589 267 Evidenčné číslo znalca 912727 MGM & partners s.r.o. Rastislavova 1 921 01 Piešťany IČO 3622 5738

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 8/2013

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 8/2013 Znalec: meno, miesto výkonu, evidenčné číslo, mobil 0915 258 666 Ing. Martina Červená, Zákysučie č. 1326, 023 02 Krásno nad Kysucou, 914869 Zadávateľ: BKP Partners, spol. s. r. o., Záhradnícka 68, 821

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 92/2016

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 92/2016 Ing. Michaela Dírerová Znalec z odboru Stavebníctvo Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností; evidenčné číslo: 914 025 Člen Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov; evidenčné číslo: 0150

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 63/2016

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 63/2016 Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 72/2016

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 72/2016 Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292 E-mail : pastierovicreality@gmail.com Zadávateľ: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova

Více

Číslo spisu (objednávky): Objednávka č.018/2016 zo dňa (mail ) ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 211/2016

Číslo spisu (objednávky): Objednávka č.018/2016 zo dňa (mail ) ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 211/2016 Znalec: Ing. Dušan Posypanka T. J. Mousssona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk cossi.sk@gmail.com www.cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 50/2014

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 50/2014 Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/4145212 Zadávateľ: GAVILA s.r.o., Piaristická 707/25, 911 01 Trenčín Číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo : 123/2016

ZNALECKÝ POSUDOK číslo : 123/2016 Znalec : Ing. Štefan Motúz Nové Zámky, Tatranská ul.č. 140/a znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca 912431 tel. 035/6400 318, 035/6418

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 42/2012

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 42/2012 Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/4145212 Zadávateľ: GAVILA s.r.o., Piaristická 707/25, 911 01 Trenčín Číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 201/2011

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 201/2011 Znalec: Ing. Miroslav Hric, Slaská 210, 965 04 Žiar nad Hronom, ev.č. 911192 telefón: 0905 408 306, e-mail: hric.miroslav1@gmail.com Zadávateľ: AUKTION, s.r.o Lovčica č. 40, 966 23 Lovčica - Trubín Číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 4/2016

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo: 4/2016 Znalec: Ing. František Kačmár, Gen. Svobodu 330, 093 01 Vranov nad Topľou, evidenčné číslo znalca 914079, oprávnený podávať znalecké posudky z odboru Stavebníctvo, odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností.

Více

Znalec: Zadávateľ: Číslo spisu (objednávky): ZNALECKÝ POSUDOK 5/2013 Vo veci : Počet strán (z toho príloh): Počet vyhotovení: Výtlačok č.

Znalec: Zadávateľ: Číslo spisu (objednávky): ZNALECKÝ POSUDOK 5/2013 Vo veci : Počet strán (z toho príloh): Počet vyhotovení: Výtlačok č. Znalec: Ing. Mária NOVOTNÁ, PhD., Jedľová 863/21,960 01 Zvolen,č.mob.0907 567100 znalec pre odbor stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol. s.r.o. Tamaškovičová

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Číslo spisu (objednávky): Objednávka č. 076/2014 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 202/2015

Číslo spisu (objednávky): Objednávka č. 076/2014 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 202/2015 Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Mousssona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk www.cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 881 014

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 150/2013

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 150/2013 - 1 - Ing. IGOR BAJUŽÍK, ul. J.Hollého 171/54, 071 01 Michalovce Znalec v odbore stavebníctvo Odvetvia pozemné stavby, dopravné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností : 0563939056 0905/928 578 Zadávateľ :

Více

Znalecká organizácia, evidenčné číslo organizácie MS SR: SNP 939/25, Šaľa

Znalecká organizácia, evidenčné číslo organizácie MS SR: SNP 939/25, Šaľa Znalecká organizácia, evidenčné číslo organizácie MS SR: 900256 SNP 939/25, 927 01 Šaľa Zadávateľ: DUPOS dražobná, spol. s.r.o., Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava Číslo spisu (objednávky): číslo objednávky

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 38 / 2013

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 38 / 2013 Znalec : Ing. Juraj Šinka ZP_038_13_BYT BKP BA Kelemen TN strana: 1 z 26 Znalec : Ing. Juraj Šinka, Nad Tehelňou 49, 91101 Trenčín Objednávateľ : BKB Partners, s.r.o., dražobná spoločnosť, Záhradnícka

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č.254/2016 o všeobecnej hodnote

ZNALECKÝ POSUDOK č.254/2016 o všeobecnej hodnote Ing. Milan V I N K L E R z n a l e c v o d b o r e s t a v e b n í c t v o odvetvie - pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti 080 01 Prešov,ulica Vlada Clementisa 4,tel. 051 39 422 24, 0907 977 629

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 137/2016

ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 137/2016 Meno, adresa znalca: Ing. Oto Pisoň, Vozová 6/10, 945 01 Komárno tel: 0905 702 894 ZNALECKÝ POSUDOK číslo 137/2016 Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina Číslo spisu (objednávky):

Více

ÚEOS - Komercia, a.s. Ružová dolina 27, Bratislava 26, Slovenská republika

ÚEOS - Komercia, a.s. Ružová dolina 27, Bratislava 26, Slovenská republika ÚEOS - Komercia, a.s. Ružová dolina 27, 824 69 Bratislava 26, Slovenská republika Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiele: Sa, vo vložke 465/B Znalec: ÚEOS - Komercia, a.s.

Více

Číslo spisu (objednávky): Objednávka zo dňa , evidenčné číslo EP = 9204 ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 37/2015

Číslo spisu (objednávky): Objednávka zo dňa , evidenčné číslo EP = 9204 ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 37/2015 Znalec: Ing. Igor Klačko Znalec z odboru Stavebníctvo; Odvetvie: statika stavieb a odhad hodnoty nehnuteľnosti. Evidenčné číslo znalca na MS SR: 914410 Autorizovaný stavebný inžinier SKSI 4243*SP*I3 -

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č. 09/2012

ZNALECKÝ POSUDOK č. 09/2012 Znalkyňa: Ing. Ivana Cihová Sibírska 48 831 02 Bratislava mob.: 0903 / 791 137 Zadávateľ: BKB Partners, spol.s r.o. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava IČO: 35931329 IČ DPH: SK2021998341 Číslo spisu ( objednávky

Více

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

Zmluva o prevode vlastníctva bytu Zmluva o prevode vlastníctva bytu uzavretá podľa ustanovenia 5 ods. 1 zák.č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov v znení neskorších zmien a doplnkov : Predávajúci : I. Zmluvné strany OBEC TEHLA so sídlom

Více

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe

4.A. Obstaranie náhradných nájomných bytov údaje o stavbe VZOR Príloha k opatreniu č. 338/2011 Z. z. Žiadosť o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti 1. Údaje o prijatí žiadosti 1 Evidenčné číslo žiadosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č. 27/2014

ZNALECKÝ POSUDOK č. 27/2014 Znalkyňa: Ing. Ivana Cihová Sibírska 48 831 02 Bratislava mob.: 0903 / 791 137 Zadávateľ: BKB Partners, spol.s r.o. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava IČO: 35931329 IČ DPH: SK2021998341 Číslo spisu ( objednávky

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č.95/2012

ZNALECKÝ POSUDOK č.95/2012 Znalkyňa: Ing. Katarína Badalíková Majerníkova 15 841 05 Bratislava tel.: 02 / 654 22 713, mob.: 0903 / 865 855 Zadávateľ: BKB Partners, spol.s r.o. Záhradnícka 68 821 08 Bratislava Číslo spisu ( objednávky

Více

ODHAD HODNOTY NEHNUTE

ODHAD HODNOTY NEHNUTE Ing. Miloslav ILAVSKÝ, PhD. Znalec z odboru Stavebníctvo Pozemné stavby, Poruchy stavieb, Statika stavieb, Odhad hodnoty nehnuteľností; evidenčné číslo: 911326 Martinengova 8, 811 02 Bratislava; ateliér:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6913-228/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č. 976/20 s příslušenstvím a podílem ve výši 197/10000 na společných částech domu čp. 679, čp. 976 a na pozemku parc.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDOK č. 7 / 2018

ZNALECKÝ POSUDOK č. 7 / 2018 0Znalkyňa v odbore Stavebníctvo: odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností Ing. arch. Iveta Horáková, bytom Palisády č. 42, 811 06 Bratislava tel.: 0903246030, iveta.horakova@gmail.com ZNALECKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo : 105/2015

ZNALECKÝ POSUDOK číslo : 105/2015 Znalec: Ing. Andrea Tatárová, Sládkovičova 7, 942 01 Šurany, znalec pre odbor stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca 914851 0907 746 406, e-mail: andrea.tat27@gmail.com

Více

Číslo spisu (objednávky): Objednávka č. 073/2014 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 201/2015

Číslo spisu (objednávky): Objednávka č. 073/2014 zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo 201/2015 Znalec: Ing. Dušan Posypanka T.J.Mousssona 6429/2B, 071 01 Michalovce mobil: 0903 612 834 mail: cossi@cossi.sk www.cossi.sk Zadávateľ: Auctioneer s.r.o. Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 881 014

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. Zadávateľ: DUPOS dražobná spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, Trnava

ZNALECKÝ POSUDOK. Zadávateľ: DUPOS dražobná spol. s r.o., Tamaškovičova č. 17, Trnava Znalec: Ing. Marian Novotný,Venevská 20, 990 01 Veľký Krtíš,tel. 0907 211 666, E - mail: novotny.marian@post.sk, novotnymarian@seznam.cz, Znalec pre odbor: Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby, Odhad

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Znalec: Ing. Emília Hasíková, Zámočnícka 166, Strážske, tel.:

Znalec: Ing. Emília Hasíková, Zámočnícka 166, Strážske, tel.: Znalec: Ing. Emília Hasíková, Zámočnícka 166, 072 22 Strážske, tel.: 0911 792 297 Zadávateľ: LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 36421561, IČ DPH: SK2021857310 Objednávka: zo dňa 21.7.2016

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 71/2016

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 71/2016 Meno, adresa znalca: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica Č.tel.: 0908 773 888, 0903 340 292, 048/4145212 Zadávateľ: ProAuctio s.r.o., Horná 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 123/2015

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 123/2015 Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo znalca: 912599

Více

ZNALECKÝ POSUDOK. Znalec : Ing. Pavol Raška, Alexandra Rudnaya č. 2559/14, Žilina tel

ZNALECKÝ POSUDOK. Znalec : Ing. Pavol Raška, Alexandra Rudnaya č. 2559/14, Žilina tel Znalec : Ing. Pavol Raška, Alexandra Rudnaya č. 2559/14, Žilina tel. 0903504665 Zadávateľ : LICITOR group, a. s., Tajovského ul. č. 5, Žilina IČO - 36 421 561 Číslo spisu (objednávky) : 31.10.2012 ZNALECKÝ

Více

SNP 74/ Zvolen. Číslo spisu (objednávky): Ústna objednávka zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. znalecký úkon číslo: 40/2015

SNP 74/ Zvolen. Číslo spisu (objednávky): Ústna objednávka zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. znalecký úkon číslo: 40/2015 Ing. Mária KUBIŠOVÁ Znalec v odbore Stavebníctvo - Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo: 914950 M. Bela 2393/1, 960 01 Zvolen č. tel.: 0908 512 923; e-mail: kubisova.maria@gmail.com

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 115/2015

ZNALECKÝ POSUDOK číslo 115/2015 Znalec: Ing. František Orság, Sládkovičovská 433, Veľké Úľany 925 22, tel. 0905 974 770 znalec v odbore stavebníctvo a odvetví pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľnosti evidenčné číslo znalca: 912599

Více

Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č.018/ zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 67 / 2013

Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č.018/ zo dňa ZNALECKÝ POSUDOK. číslo úkonu 67 / 2013 Objednávateľ :. Špitálska 61 811 08 Bratislava Slovensko IČO: 45 881 014 Číslo objednávky: Objednávka znaleckého posudku č.018/2013-1 zo dňa 21.08.2013 ZNALECKÝ POSUDOK číslo úkonu 67 / 2013 Vo veci :

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří PŘÍLOHY Příloha č. 1 Informace z KN o pozemku p. č. st. 144 zastavěná ploch a nádvoří Výřez z katastrální mapy Příloha č. 2 Informace z KN o pozemku p. č. 133/5 zahrada Výřez z katastrální mapy Příloha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalec z odboru Stavebníctvo Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností. Ing. Jarmila Kaššová

Znalec z odboru Stavebníctvo Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností. Ing. Jarmila Kaššová Ing. Jarmila Kaššová Znalec z odboru Stavebníctvo Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností evidenčné číslo: 914956 Slov. národ. povstania 452/78, 962 33 Budča, okres Zvolen tel: 045/5391025; 0917 747818;

Více