SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva"

Transkript

1 VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci, čím teď městys Křižanov prochází - Dům s pečovatelskou službou prošel rekonstrukcí. Opravovaly se tři místnosti v přízemí. Pečovatelky pracovaly v prostorách bytu, který byl v té době volný. Byly odstraněny stávající mokré podlahy, provedena izolace a zabetonování podlah. Došlo k výměně vlhkem zrezivělých zárubní a byla položena podlahová krytina. Potom nastoupili malíři a natěrači. Rozpočet na rekonstrukci byl Kč. - Rekonstrukcí prošel i památník padlým se jmény obětí z a socha T. G. Masaryka, která se po vyčistění napustila speciální emulsí proti vodě (impregnací), aby nedocházelo ke zvětrávání pískovce. Tím se zachová socha i dalším generacím. - Lokalita Na Zahrádkách je zkolaudovaná a postupně se po podpisu smlouvy předávají parcely novým majitelům, kteří už začínají s výstavbou rodinných domů. - Zastupitelstvo městyse Křižanova rozhodlo o koupi budovy zdravotního střediska MEDIKUS za 4,5mil. korun. Smlouva o odkupu je podepsaná oběma stranami. Městys bude částku splácet dle daného splátkového kalendáře. Jedna z ordinací je již doplněna o novou lékařku, se kterou bude po omezenou dobu současně pracovat paní MUDr. Špárníková. - V měsíci červnu jsme prováděli opravy cest a těžebních linek v obecních lesích. Využili jsme nabídky ČD a zpracovali materiál z obnovy záhlaví výhybek na křižanovském nádraží. Tyto opravy a práce jsou velmi důležité pro přípravu těžebních linek v lese. - Městys Křižanov dostal dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 400 tisíc korun na realizaci nového hřiště Na Kopečku, jehož celková pořizovací hodnota činí 611 tisíc korun. Výběrové řízení na realizaci nového hřiště vyhrála firma Hřiště s. r. o. z Brna. Hrací prvky jsou z ocelových konstrukčních trubek a vyhovují bezpečnostním normám. Zahájení zabudování nových prvků začalo , provoz byl zahájen po dokončovacích úpravách V základní škole a mateřské škole se začalo s opravou čtyř sociálních zařízení ve staré budově. Zároveň bude vyměněno výdejové okénko v jídelně, které je z hygienického hlediska nevyhovující. - Sběrný dvůr prošel kolaudací bez jediné závady. K jeho provozování však městys ještě potřebuje vyjádření krajské hygienické stanice, které se nám podařilo získat, a souhlas s provozováním, který vydává Krajský úřad Kraje Vysočina. Žádost je podaná, nyní už jen čekáme na vyjádření. Provozní řád sběrného dvora a vyhláška o odpadech je vyvěšená na úřední desce městyse Křižanova. Pracovní doba bude ještě upřesněna, ale předpokládá se, že dvůr bude otevřený dvakrát týdně, a to ve středu odpoledne a v sobotu dopoledne. - Chtěla bych Vás vážení občané informovat, proč došlo ke kácení sedmi lip na Masarykově náměstí mimo dobu vegetačního klidu. Pro přípravu projektu na revitalizaci zeleně v Křižanově a pro podání dotace je nutné provést inventarizaci stromů. Při inventarizaci dendrologové zjistili, že sedm lip je ve vážném, kritickém stavu, neboť jsou napadeny houbou. Stromy jsou staré 130 let a hrozí velké nebezpečí ohrožení života občanů, neboť může kdykoliv dojít k jejich vyvrácení nebo rozlomení. Doporučili nám, abychom lípy co nejdříve odstranili a vyhnuli se riziku ohrožení zdraví občanů, ale také majetku. Využili jsme uzavírky mostu a rozhodli jsme o jejich odstranění i mimo dobu vegetačního klidu. Na prvním místě je přece bezpečnost a zdraví občanů. - Na závěr chci poprosit všechny, kteří opravují stávající hroby nebo budují nová hrobová místa, aby hlínu, kterou vykopou, odvezli ze hřbitova pryč a nedávali ji za bránu ke kontejneru. Děkuji. Přeji Vám vážení spoluobčané krásné léto, plné sluníčka a pohody. M. Smejkalová Návštěva hejtmana kraje Vysočina pana MUDr. Běhounka v Křižanově V pátek nás na radnici v Křižanově navštívil hejtman Kraje Vysočina, pan MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Ivana Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, a Ing. Radim Hošek. Hosty jsme přivítaly v kanceláři starostky společně s tajemnicí městyse. Byly jsme překvapeny jeho zájmem o dění v obci, co se právě buduje, nebo co se už dostavělo. Také se zajímal o to, co připravujeme za projekty k dotačním titulům. Chtěl vědět, jaké máme problémy a co nás nejvíc tíží. Seznámily jsme ho s akcemi, které se nám podařilo za dobu necelých tří let uskutečnit. Nejprve jsme poukázaly na obyčejné a běžné, následně neopomněly zmínit ty nákladné novou třídu MŠ, opravený vestibul a šatny základní školy, zasíťování lokality Na Zahrádkách, vybudovaný sběrný dvůr Za Branou, dětské hřiště za sokolovnou a hřiště Na Kopečku. Návštěvníci se seznámili s vypracovaným projektem na revitalizaci zeleně v obci a s přípravou žádosti na zateplení školy. Dostali jsme se k problému, který nás nejvíc tíží. Tím je nevyhovující stav tělocvičny základní školy. Doporučil nám jednat ohledně ní se zástupci regionální rady v Jihlavě. Při další návštěvě městyse si základní školu prohlédne a navštíví i ÚSP v Křižanově, kam se už ve vymezeném čase nestačil podívat. Pana hejtmana zajímalo, kolik je v Křižanově spolků a organizací, jaká je jejich spolupráce mezi sebou a s radnicí, nebo zda využívají nabídky dotací na svoji činnost. Před odjezdem navštívil lokalitu Na Zahrádkách a sběrný dvůr. Byl velmi překvapený kvalitní prací firmy Stylstav, která obě stavby budovala, a závidí nám, že takovou firmu v obci máme. Před odjezdem do Osové Bítýšky poděkoval zástupcům městyse za dobré výsledky vykonané práce a předal upomínkové předměty. SOUHRN USNESENÍ zprávy ze zastupitelstva z 27. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 hod v Katolickém domě Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z 26. zasedání ze dne Prezentaci projektu Komplexní revitalizace zeleně v městyse Křižanov firmou Greenberg.

2 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 2 3.Zápis Komise fondu rozvoje bydlení a stavební záležitosti. 4. Informaci paní starostky o uzavření mostu u lékárny a možném dopravním řešení situace v Křižanově. II. schvaluje: 5. Program jednání 27. zasedání schváleno všemi hlasy. 6. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi schváleno všemi hlasy. 7. Rozpočtové opatření č. 1/2013 schváleno všemi hlasy. 8. Výběr firmy Hřiště s. r. o. na provedení dětského hřiště v rámci zadávacího řízení na zhotovení dětského hřiště Na Kopečku schváleno všemi hlasy. 9. Zohlednění nákladů na opravy rybníka Vejmeslík vyhovění žádosti p. Vávrové. 10. Uzavření nájemní smlouvy s o. s. Mokřady ochrana a management o pronájmu pozemku o výměře m 2-10 pro, 1 proti, 1 se zdržel. 11. Schvaluje žádost p. Chrástové vybudovat plot kolem dětského hřiště za sokolovnou tak, aby mohly být zachovány stromy u pozemku Chrástových pro 11, zdržel se Žádost p. Krčové, Šibeník 350, a manželů Dvořákových, Šibeník 367, o odprodej pozemku před jejich rodinnými domy po chodník parcela 1621/2 s tím, že bude zaměřeno rozdělení pozemků - pro 11, zdržel se Pokud se prokáže po zaměření pozemku plochy rybníka Vejmeslík (nájemce p. Vávrová), že je plocha rybníka menší, bude nájem přepočítán a vzniklý rozdíl bude zohledněn v dalším nájmu schváleno všemi hlasy. 14. Odkoupení budovy zdravotního střediska od firmy Medikus s. r. o. s tím, že by byla zaplacena částka 1 mil. a nejpozději v příštích třech letech 3,5 mil. rozloženě ve splátkách pro 9, zdrželi se 3, MUDr. Chromá oznámila, že se zdrží hlasování již před jeho zahájením. 15. Žádost pana Nagyho o snížení nájemného na pronajatou plochu Sádky podle doložených nákladů na opravu rybníka schváleno všemi hlasy. 16. Dokoupit pozemek p. Kubešové o výměře 77 m 2 dle předloženého návrhu schváleno všemi hlasy. 17. Vstoupit do jednání s p. Vaňharovou o převodu pozemků ve smyslu podaného návrhu schváleno všemi hlasy. 18. Vydání Obecně závazné vyhlášky na omezení činnosti (nadměrný hluk) v neděli pro 8, 2 proti, 1 se zdržel. 19. Žádost pana Hedbávného o vydání klíče od závory přístup k rybníkům Kolařík, a p. Vávrové k rybníku Vejmeslík, a vytvoření podmínek pro ostatní, kteří mají klíče od závory (vydáno na SPZ, ostatní vozidlo bude třeba nahlásit městysi Křižanov, popř. p. Doležalovi hajnému) - schváleno všemi hlasy. III. ukládá 1. Paní starostce projednat s firmou Impuls opravu fasády směrem k soše T. G. M., popř. možnost výsadby vyšších stromů za sochou. 2. Předávat podklady pro jednání zastupitelstva v listinné podobě panu Uhlířovi, Tomkovi a Engelhartovi. Ostatním vyhovuje zasílání podkladů em. 3. Paní starostce požádat p. Šalbabu o fotodokumentaci budování stávajícího dětského hřiště Na Kopečku a vyjádření k odprodeji demontovaných herních prvků schváleno všemi hlasy. 4. Místostarostce zajistit průběžnou fotodokumentaci likvidace starého dětského hřiště a budování nového. 5. Komisi fondu rozvoje bydlení a stavební záležitosti posoudit žádost p. Nagyové o snížení nájmu u rybníka Zárublík schváleno všemi hlasy. IV. odkládá 1. Žádost pana Starého na zbudování požeráku a zpevněného nájezdu do rybníka Vážný. Zastupitelé požadují po panu Starém předběžnou kalkulaci nákladů do dalšího zasedání zastupitelstva, aby mohla být žádost posouzena schváleno všemi hlasy. 2. Žádost manželů Crhových na odkoupení houpaček z dětského hřiště Na Kopečku schváleno všemi hlasy. 3. Žádost paní Nagyové o snížení nájemného u rybníka Zárublík dle vyčíslených nákladů na opravy schváleno všemi hlasy. V. zamítá 1. Poskytnout finanční příspěvek na provoz linky důvěry střed 7 pro, 5 proti. 2. Žádost p. Rampulové o odkoupení pozemku p. č. 527 o výměře 2054 m 2 pro vybudování cyklostezky schváleno všemi hlasy. SOUHRN USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne od 17:00 hod v budově radnice Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z 27. zasedání ze dne Informace ředitelky ZŠ a MŠ Křižanov bezpečnostní prohlídka upozornění na zjištěné závady a nedostatky z prověrky BOZP a žádost o jejich odstranění, prodloužení provozní doby školní družiny a MŠ. 3. Informace paní starostky z jednání s firmou Impuls o možnosti opravy fasády (přední strana) a možnosti vysázení stromů před firmou. 4. Informaci paní starostky o tom, že si zařízení dětského hřiště ponechali ti, co ho budovali (dle rozhodnutí z minulého zasedání). 5. Informace paní starostky o opravě sochy T. G. Masaryka impregnace sochy apod. 6. Informace paní starostky o možnosti přihlášení do Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Křižanov, včetně žádosti o finanční příspěvek. II. schvaluje: 1. Program jednání zasedání zastupitelstva - schváleno všemi hlasy. 2. Volbu zapisovatele, ověřovatele zápisu a návrhovou komisi schváleno všemi hlasy. 3. Uvolnit z rezervy rozpočtu městyse Křižanova Kč na stavební úpravy a výměnu výdejových oken v jídelně ZŠ schváleno všemi hlasy. 4. Rozpočtové opatření č. 2/2013 městyse Křižanov - schváleno všemi hlasy. 5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a navržené opatření - schváleno všemi hlasy. 6. Závěrečný účet za rok 2012 městyse Křižanov - schváleno všemi hlasy. 7. Uzavření smluv pro E.ON distribuce Městys lokalita Na Zahrádkách a František Chromý, a smlouvy o smlouvě budoucí pro paní Valentovou Miladu - schváleno všemi hlasy. 8. Provést dešťovou kanalizaci na ulici Polní - schváleno všemi hlasy. 9. Obecně závaznou vyhlášku městyse Křižanova č. 1/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 8 pro, 1 se zdržel a 1 proti. 10. Obecně závaznou vyhlášku městyse Křižanova č. 2/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o nakládání se stavebním odpadem - schváleno všemi hlasy. 11. Půjčku z FRB na zateplení a fasádu pro paní Drahomíru Královou ve výši Kč - schváleno všemi hlasy 12. Výkup pozemku na hřbitově od manželů Káňových, Šalbabových a pana Chromého Antonína za cenu 60 Kč za m 2-9 pro, 1 se zdržel. 13. Opravu budovy bývalého WC na hřbitově - schváleno všemi hlasy. 14. Otevření investičního fondu ZŠ a MŠ Křižanov na koupi myčky nádobí do školní jídelny - schváleno všemi hlasy. 15. Příspěvek pro Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Křižanov ve výši Kč - 9 pro, 1 proti. 16. Prodej pozemku p. č. 1669/1 paní Mgr. Kateřině Vaňharové dle předloženého návrhu za účelem výstavby rodinných domků schváleno všemi hlasy. 17. Zakoupení mincovního zámku na veřejné WC na otevíratelnou hodnotu 5 Kč schváleno všemi hlasy. III. ukládá 1. Komisi FRB a stavební záležitosti projednat situaci na cestě pod rybníkem Škrejblík odvodnění - schváleno všemi hlasy. IV. odkládá 1. Posouzení žádosti paní Marty Nagyové o snížení nájemného u rybníka Zárublík na opravy dle vyčíslených nákladů do doby vypuštění rybníka, aby komise FRB a stavebních záležitostí provedla kontrolu uskutečněných prací. Komise provede na výzvu uživatele - schváleno všemi hlasy. 2. Žádost pana Karla Starého na podzimní jednání po výlovu rybníka, kde se na pozvánku žadatele dostaví komise FRB a stavební záležitosti a posoudí stav rybníka - schváleno všemi hlasy. starostka Marie Smejkalová místostarostka Jiřina Sýkorová informace pro občany Rehabilitace v Křižanově Cítím potřebu vysvětlit občanům Křižanova situaci rehabilitačního

3 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 3 pracoviště ve zdravotním středisku v Křižanově ve věci smlouvy s VZP. V říjnu 2011 mi smlouva s VZP zanikla, protože dle tehdejšího tvrdého zákona mi nemohlo být vydáno prodloužení Osvědčení k činnosti a musela jsem podat novou žádost o jeho vydání na Ministerstvo zdravotnictví. Nicméně mi bylo ústně přislíbeno pracovníky VZP, že pokud osvědčení získám, smlouvu se mnou obnoví. Osvědčení jsem zpětně získala v září 2012 a od této doby až do konce ledna 2013 probíhalo jednání s VZP s významnou podporou zastupitelstva městyse Křižanov. Na vysvětlenou chci uvést, že od října 2011 až do ledna 2013 jsem pracovala pro pacienty VZP zadarmo v naději, že vyjednávání s VZP skončí úspěšně. Bohužel se tak nestalo, a proto jsem byla nucena zavést od února 2013 přímou platbu, případně oddělení zavřít. S ostatními pojišťovnami smlouvy mám. Myslím si, že částky za provedené výkony nejsou vysoké (elektroléčba, parafín 40 Kč, měkké techniky 50 Kč, léčebná těl. výchova 50 Kč) a pro pacienty výhodnější, protože když pojedou do Velkého Meziříčí, zaplatí za cestu 45 Kč a ztratí drahocenný čas. Je na obyvatelích Křižanova, aby zvážili, zda by mohli zabojovat o znovuzískání smlouvy s VZP, a to cílenými dotazy přímo na VZP. Když mohou ostatní pojišťovny mít smlouvy s rehabilitačním pracovištěm, tak proč ne VZP? Od února 2013 nabízím též klasickou masáž bez lékařského předpisu (částečná masáž 100 Kč, celková masáž 150 Kč). Byla bych ráda, kdyby obyvatelé Křižanova podpořili toto pracoviště a tím by tyto služby mohly zůstat zachovány. Jana Míšková rehabilitační pracovnice ZAHRADA PRO VŠECHNY Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy, na konci srpna chystáme dokončovací práce na areálu přírodní zahrady u školy. Budeme moc rádi, pokud nám věnujete cibuloviny či sazenice trvalek k jejímu dosázení dle níže uvedeného seznamu. Rostlinný materiál můžete přinést do školy v termínech 26. a Na předběžně plánujeme Vás požádat o pomoc při výsadbě nashromážděného rostlinného materiálu. Bližší informace budou upřesněny. Název byliny Trvalkový štěrkový záhon: Agastache-Agastache foeniculum Astra chlumní - Aster amellus Česnek okrasný - Allium Hlaváč makedonský-knautia macedonica Hlaváč makedonský- Knautia macedonica Levandule lékařská - Levandula angustifolia Prvosenka jarní - Primula veris Rozchodník velký - Sedum telephium Řebříček obecný - Achilea millefolium Šalvěj lékařská - Salvia officinalis Šanta Faaseniho- Nepeta x faasenii Šanta kočičí- Nepeta cataria Třapatka nachová - Echinacea purpurea Třapatka nachová - Echinacea purpurea Yzop lékařský- Hyssopus officinale Zavinutka podvojná-monarda didyma Bledule jarní - Leucojum vernum Ladoňka dvoulistá - Scilla bifolia Kultivar Rudolf Goethe Purple Sensation Mars Midget Melton Pastels Herbstfreude Six Hills Giant Alba Kardinal Modřenec hroznatý - Muscari negĺectum Narcis bílý - Narcissus poeticus Sněženka podsněžník - Galanrus nivalis Šafrán jarní - Crocus vernus Tulipán - Tulipa Slunce: Kontryhel měkký -Alchemilla mollis Kosatec žlutý - Iris pseudoacorus Prvosenka jarní - Primula veris Rudbékie - Rudbeckia fulgida Třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum Rozchodník - Sedum aizoon Řebříček tužebníkový - Achillea filipendulina Svatolína cypřiškovitá - Santolina chamaecypariss Tařice skalní - Alyssum saxatile K doplnění již osázených záhonů: Bukvice lékařská - Betonica officinalis Česnek medvědí - Allium ursinum Řimbaba obecná - Pyrethrum parthenium Šišák bajkalský - Scitellaria baicalensis Zavinutka podvojná - Monarda didyma Pažitka pravá - Allium schoenoprasum Aktinídie význačná - Actinidia arguta Zakořeněné sazenice jahod Robustica Goldsturm Cloth of Gold Compactum Goldkugen Kardinal Předem mnohokrát děkujeme. Realizační tým přírodní zahrady ZŠ Křižanov Ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ochrana nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne usnesením č. 28. usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a) a ustanovení 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Čl. 1 Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky (1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška ) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci a vytváření estetického vzhledu obce. (2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem. Čl. 2 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.

4 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 4 Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: a) rušení nočního klidu, b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. Čl. 3 Omezení činností (1) Noční klid je dobou od hod. do hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, mimo akcí povolených městysem. (2) Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době do hod veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Čl. 4 Kontrola a sankce (1) Kontrolu plnění povinností vedených v této vyhlášce vykonávají pověření zaměstnanci, zastupitelé (2) Za nedodržení povinnosti uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce dle zvláštních právních předpisů. Čl. 5 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem Vážení spoluobčané! Česká televize, televizní studio Ostrava natáčí nový dokumentární cyklus nazvaný RAPORT O VELKÉ VÁLCE. Impulsem pro vznik tohoto cyklu je sté výročí od vypuknutí první světové války ( ). Naši dědové a pradědové byli statečnými lidmi, kteří zasluhují velikou úctu. Historie na ně pozapomněla, v jejich rodinách však zůstávají vzpomínky a památky na ně, které by mohly být uvedeny nebo citovány v dokumentárním seriálu. Jedná se o deníky, dopisy, fotografie i další památky vojáků, kteří se zúčastnili bojů v 1. světové válce. Pátrejme spolu s historiky o jejich osudech. Prolog k cyklu byl vysílán 30. června 2013 na ČT 2 v hodin, ale samotný seriál bude zařazen do vysílání na podzim letošního roku a v první polovině roku příštího. Podrobnější informace najdete na Pokud máte ve svých rodinných archivech památky na vojáky 1. světové války, kontaktujte, prosím, do konce srpna mě nebo materiál přineste na úřad městyse. Všechny materiály pak zašleme do televizního studia Ostrava. Děkuji předem za vaši ochotu a pochopení. Naši předkové si nezasluhují, aby zůstali zapomenuti. Máte také možnost zvěčnit jejich památku. Eva Nagyová Směrem k práci, vyzývá Liga vozíčkářů hendikepované Aktivity Ligy vozíčkářů, které pomáhají lidem se zdravotním znevýhodněním k nové či k lepší práci, nejsou na Velkomeziříčsku neznámé. Sociální pracovníci mají v tomto regionu za sebou už řadu úspěchů v podobě nově vytvořených pracovních míst, workshopů, PC kurzů, besed atd. Dveřmi pobočky můžou zájemci se zdravotním hendikepem procházet dál. V březnu tohoto roku totiž začal nový projekt Směrem k práci. Nejsme tu jenom pro lidi na vozíku, jak by mohl název naší organizace napovídat. Naopak pomáháme najít práci lidem s tělesným, mentálním, duševním či s kombinovaným postižením, s různými civilizačními či chronickými nemocemi. Se zdravotním hendikepem se na trhu práce člověk pohybuje obtížně. Naše klienty učíme, jak to zvládnout s elegancí, uvedla sociální pracovnice Michaela Beranová. V projektu Směrem k práci byly otevřeny dvě pobočky. Kromě Velkého Meziříčí spolupracují s klienty a s firmami i v Hodoníně. Hledáme vhodné zaměstnavatele, kterým poskytujeme nejen mzdový příspěvek, ale i poradenský servis a pomoc s veškerou legislativou, doplnila Beranová. S klienty se zdravotním hendikepem se setkává v individuálních konzultacích nebo ve skupinových workshopech a seminářích. Učí se spolu jak na pracovní pohovor nebo jak správně komunikovat se zaměstnavateli. Velký zájem je i o kurz pracovněprávního minima nebo o PC kurzy, které rozšiřují klientovu kvalifikaci, uvedla konzultantka. Dodala, že lidem ve Velkém Meziříčí a okolí se rovněž nabízí možnost pracovní asistence a další podpory v nástupu do práce. Veškeré nabízené služby jsou díky podpoře Evropského sociálního fondu v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost ZDARMA. Zájemci se mohou kdykoliv obrátit na Mgr.Bc. Michaelu Beranovou na adrese K Novému nádraží 1229/2, Velké Meziříčí, na telefonním čísle nebo na u ligavozic.cz. Liga vozíčkářů je neziskové občanské sdružení se sídlem v Brně, které funguje od roku Jeho cílem je poskytovat komplexní služby lidem se zdravotním postižením, výsostné postavení má přitom právě podpora zaměstnávání v celém JMK a v Kraji Vysočina. V programu Práce, vzdělávání, integrace zahájil svou činnost v březnu 2013 projekt Směrem k práci. Michaela Beranová Občané Křižanova se mohou zapojit do elektronické aukce Spojení poptávky za co nejvíce domácností a využití elektronické aukce - to je způsob, jak pomoci snížit běžné náklady každé domácnosti. Vedení Kamenice nad Lipou se rozhodlo uspořádat pro své občany elektronickou aukci. E-aukce je v podstatě internetová dražba, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat sloučený objem domácností. Výhodou tohoto způsobu nakupování je transparentnost celého procesu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta poctivě soutěží. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví potencionální dodavatele energií na trhu, aby soutěžili o domácnosti. Součástí celé služby, která je ZDARMA, je i administrativní servis, což znamená, že veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí s vítězem e-aukce, právě společnost Terra Group Investment a.s. Dle výsledků proběhlých e-aukcí můžeme očekávat úspory v průměru 25%. Přijďte se informovat na veřejnou přednášku, která se koná v 18:00 na obecním úřadě v Křižanově Terra Group Investment, a.s. z policejního archivu Tisková zpráva 14. června 2013 Na silnicích Kraje Vysočina zemřeli letos dva cyklisté. Počet cyklistů vyjíždějících bez cyklistické přilby se neustále zvyšuje Kraj Vysočina - Od začátku letošního roku do 13. června vyšetřovali policisté v našem kraji celkem 37 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách dva cyklisté zemřeli. Šest se jich zranilo těžce a dalších 24 utrpělo lehké zranění. V loňském roce policisté řešili na silnicích Kraje Vysočina celkem 183 dopravních nehod s účastí cyklistů. Při těchto nehodách zemřelo devět cyklistů. Dalších 27 cyklistů bylo zraněno těžce a 138 lehce. Cyklisté zavinili celkem 131 dopravních nehod. Pouze

5 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 5 Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2013 (od 1. ledna do 13. června 2013) celkem společenská kronika 50 cyklistů mělo při dopravní nehodě nasazenou cyklistickou přilbu. usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění cyklisté bez přilby cyklisté s přilbou cyklisté celkem cyklista viník cyklista poškozený Počet cyklistů, kteří při dopravní nehodě neměli nasazenou přilbu, je téměř trojnásobný než počet cyklistů, kteří při dopravní nehodě cyklistickou přilbu nasazenou měli. Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2012 (od 1. ledna do 31. prosince) celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno bez zranění cyklisté bez přilby cyklisté s přilbou cyklisté celkem cyklista viník cyklista poškozený Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR Narozené děti Když se narodí dítě, člověk si uvědomí, že existuje něco důležitějšího, než je on sám. E. Sládková Od posledního vydání zpravodaje se narodila Sofie Melicharová Vážení rodiče, gratulujeme Vám k narození dítěte. Prožijte s ním a při jeho výchově krásné a radostné chvíle. Přejeme Vám hodně zdraví, lásky a spokojenosti. Životní jubilea V červnu roku 1910 se narodila paní Marie Jelínková roz. Veselá, rodačka z Křižanova. Krásných 103 let oslavila nejen se svojí velkou rodinou, ale přišli jí popřát i členové Sboru pro občanské záležitosti a paní starostka se zástupci městyse Křižanova. Paní Jelínková má stále zájem o dění v obci a velmi hezky vzpomíná na život a události, které prožila. Život je nádherná kniha, plná příběhů, zážitků, radosti, ale také zklamání. Kdo do ní nahlédl, nebo ji celou přečetl, je obohacen o moudrost, zkušenost. Je to studnice poznání. Krásná životní jubilea v měsíci červnu a červenci oslavili také tito občané Křižanova: Pazderová Vlasta 90 let Vodička Jindřich 88 let Pospíchalová Marie 86 let Jandová Aloisie 85 let Sýkorová Dobromila 85 let Coufalová Anna 80 let Filipská Šarlota 80 let Homolová Libuše 80 let Přejeme váženým spoluobčanům pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu do dalších let v kruhu svých blízkých. Odešli z našich řad V měsíci květnu nás opustila ve věku nedožitých 79 let paní Marie Štěpánková roz. Váchová, rodačka z Křižanova a zasloužilá členka SDH Křižanov. V měsíci červnu náhle zemřel pan František Marek ve věku nedožitých 85 let, dlouholetý pracovník Dřevařských závodů - pila Křižanov. Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France Marie Smejkalová Výsledky zápisu dětí do ZŠ a MŠ kulturní okénko V měsíci únoru proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ. K zápisu se dostavilo 33 dětí. Jeden uchazeč vzal svou žádost zpět (pětileté dítě). Pěti dětem byl povolen odklad povinné školní docházky. Dva uchazeči po zápisu oznámili, že povinnou školní docházku zahájí v jiné ZŠ. Ve školním roce tedy otevřeme jednu první třídu s 25 žáky, na které se těší paní učitelka Štěpánková. Se zápisem do MŠ to bylo letos trochu složitější. K zápisu se celkem dostavilo 36 dětí, uvolněných míst bylo nakonec (v závislosti na zápisu do ZŠ) pouze 22. Jelikož ještě před vydáním rozhodnutí vzali dva uchazeči svou žádost zpět, bylo z počtu 34 uchazečů přijato k předškolnímu vzdělávání 22 dětí. Dvanácti dětem bylo zasláno rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání z kapacitních důvodů. Z těchto uchazečů se dva odvolali. Po vydání rozhodnutí se v MŠ uvolnila celkem tři místa. Již přijaté děti totiž byly přijaty do jiné MŠ, které daly přednost. Na tato místa byly přijaty dvě děti, které prostřednictvím zákonných zástupců podaly odvolání a dále jedno dítě, které přišlo mimo zápis. Jedná se o dítě předškolního věku s odkladem povinné školní docházky, které se do Křižanova přistěhovalo a dle školského zákona má vždy přednost před ostatními uchazeči. Celkem tedy pod tzv. čarou zůstalo deset nepřijatých dětí. Do naší mateřské školy nemohlo být v loňském roce z kapacitních důvodů přijato osm dětí a v letošním roce je jich dvanáct. Mezi nimi jsou i děti, které do konce roku 2013 dosáhnou třech let. Tato situace mě vedla k zamyšlení nad kapacitou naší MŠ, která byla zásluhou vedení městyse a zastupitelů v roce 2011 navýšena vestavbou čtvrtého oddělení o dvacetjedna míst (z 67 míst na 88). Kdyby k tomu nedošlo, nedostaly by se v letošním roce do MŠ ani děti čtyřleté. Proto jsem na posledním zasedání zastupitelstva všem poděkovala, poněvadž jejich rozhodnutí přišlo v pravý čas a bylo správné. Navíc probíhá v ČR revize předškolního vzdělávání. Tendence je, aby v MŠ byla oddělení i dětí dvouletých. Všem dětem přeji, aby se jim v naší duhové školičce líbilo. Prvňáčkům přeji úspěšný start do nového školního života, školákům pohodové prázdniny a všem zaměstnancům školy zasloužený odpočinek. Hana Koudelová, ředitelka školy Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Křižanov opět pracuje V minulém zpravodaji jsme vás informovali o tom, že znovu funguje Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov. Chceme vám i nadále přinášet zprávy o naší činnosti. Aktuálně máme 44 členů a jeden rodič přispěl příspěvkem 100 Kč aniž by byl členem. Sdružení má svůj bankovní účet, kde jsou uloženy členské příspěvky se ve škole v Křižanově sešla vůbec první rada rodičů. Cílem bylo dohodnout se na směřování SRPŠ. Najít věci, se kterými mohou rodiče pomoci škole a také si říci, co rodiče

6 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 6 kalendář akcí TANEC, ZÁBAVY, KONCERTY, VOLNÝ ČAS FAJTFEST ročník HARDCORE METALCORE FESTIVALU, Fajtův kopec Velké Meziříčí :00 ČERTOVI ŠVAGŘI koncert třebíčské hudební skupiny (dříve známé jako PULS REVIVAL), Velkomeziříčské kulturní léto, podium na náměstí ve Velkém Meziříčí BEAT BAND zábava výletiště Měřín :30 ROBIN HOOD KRÁL ZBOJNÍKŮ divadelní vystoupení žáků ZŠ z Radostína nad Oslavou, Velkomeziříčské kulturní léto, podium na náměstí ve Velkém Meziříčí :00 TANEČNÍ ZÁBAVA ve sportovním areálu FC Křižanov; hraje skupina START :00 TANEČNÍ ZÁBAVA v areálu SDH Křižanov Škrejblík, hraje skupina AKCENT (za špatného počasí v místní sokolovně) HORÁCKÝ DŽBÁNEK zámek Kinských Žďár nad Sázavou, více o programu na od 12:00 GLÁDY V PŘED FEST VŮL.3 Křižanov hřiště, vstupné: 100 Kč, více na od 12:00 III. JEMNICKÁ BITVA SPRAVEDLNOST NA SÁDKU ANEB (NE)VÁŽNÉ TAŽE- NÍ JANA LUCEMBURSKÉHO, zámecký park Jemnice, doprovodný program hod bitva 9.30 country kapela fire show vstupné: dospělí 100 Kč; děti do 18 let 60 Kč; rodinné Kč; děti do výše meče zdarma :00 LETNÍ JAM menší street party s DJ's a gramcema v areálu za sokolovnou (za špatného počasí v sokolovně) :00 TANEČNÍ ZÁBAVA v areálu SDH Křižanov Škrejblík, (za špatného počasí v místní sokolovně) BEAT BAND SE SKUPINOU RENOVACE KD Ruda ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ve Volnočasovém centru Křižanov + VÝSTAVA věnovaná Křižanovu :00 TANEČNÍ ZÁBAVA ve sportovním areálu FC Křižanov, hraje skupina STREET ZAHRADNÍ PLASTIKA UMĚNÍ NEBO KÝČ? Galerie Dvorek Křižanov SPORTOVNÍ AKCE :00 KŘIŽANOVSKÝ TRIATLON 24. ročník Křižanovského triatlonu od 9:00 prezence závodníků KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ Děkuji všímavým čtenářům za upozornění na chybu v minulém kalendáři akcí a přeji všem krásné léto plné sluníčka Káč.eR čekají od školy. Schůzky se jako host zúčastnila i ředitelka školy Mgr. Hana Koudelová a vedoucí vychovatelka ŠD Radomíra Schmidová. Probíraly se mimo jiné témata k diskuzi ze strany rodičů jako je existence školního klubu, provozní doba školní družiny a MŠ. Paní ředitelka v této souvislosti vysvětlila, že se ve škole potýká s nedostatkem finančních prostředků na platy zaměstnanců a není jednoduché v těchto oblastech vyjít vstříc. Paní ředitelce se nakonec podařilo najít možnost, jak rodičům vyhovět a později nás informovala o tom, že od bude prodloužen provoz školky a školní družiny a to od 6:10 do 16 hodin. Tímto chci jménem všech rodičů paní ředitelce poděkovat. Dalším bodem jednání bylo získání finančních prostředků pro SRPŠ. Členové rady rodičů se rozhodli oslovit sponzory. Rozdělili si firmy, které obejdou s žádostí o sponzorský příspěvek. První, koho jsme oslovili, byl městys Křižanov v čele s paní starostkou. Předali jsme žádost zastupitelstvu o sponzorský dar a nabídli možnost podpory naší myšlenky. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši Kč, za což celému zastupitelstvu děkujeme. Ceníme si i toho, že paní starostka Marie Smejkalová naše sdružení podpořila i svou přihláškou do sdružení. Nově otevřeným tématem, kterému se chceme věnovat, je autobusové spojení pro dojíždějící žáky. Škola v Křižanově má zhruba polovinu žáků dojíždějících a zahajuje výuku už v 7:25 z důvodu autobusového spojení. Dojíždějící žáci jsou ve škole brzy a ráno musí čekat a naopak odpoledne by nestihli spoje zpět domů. Rada rodičů chce proto připravit dopis na Kraj Vysočina, který platí dopravní obslužnost do škol, s žádostí o úpravu jízdního řádu tak, aby více respektoval potřeby dětí. Paní ředitelka již podklady pro podobnou záležitost připravovala a slíbila podklady předat radě rodičů, aby je nemuseli znovu zpracovávat. I nadále nás můžete kontaktovat na u: Ještě jednou děkuji všem rodičům a přátelům školy za podporu! Gabriela Vávrová Líbila se vám vernisáž v galerii Dvorek? 23. června 2013 ve 13:30 hod. byla zahájena vernisáž výstavy Plastiky a doplňky v našich zahradách. Pokud jste se přišli podívat, mohla se vám i líbit. Počasí vyšlo na jedničku sv. Petře, díky! vytrvalý déšť se spustil až v noci na pondělí. Lidí se sešlo poměrně hodně a poslední odcházeli až navečer. Pohoštění bylo chutné a bylo ho dostatek, přítomné dámy hýřily půvabem. Vystavené plastiky jsou zajímavé, některé dojímavé, další zaujmou třeba nápadem. Z materiálů lze vidět hlavně dřevo, ale i sklo, kámen, kov, šamot, keramiku nebo jejich kombinace. Inspiraci pro uspořádání letošní letní výstavy jsme čerpali v širším okolí, na celé Vysočině. Také jste si všimli, jak se v poslední době hodně změnil charakter našich zahrádek, předzahrádek i vzhled okolí našich domů, chat a chalup? Mizejí záhony petržele, mrkve, králíkárny, ohrady pro slepice a prasečí chlívky se stávají pomalu vzácností (i když, bude-li stávající trend pokračovat kdo ví?). Místo nich jsou naší chloubou pečlivě a pravidelně zastřižené trávníky, stromy jsou víc okrasné než ovocné a nezbytnou součástí zahrad jsou ohniště a bazény. Z květinových záhonů mizejí růžičky, petrklíče a jiné kytky našich babiček. Místo nich září ze záhonů exotika. Dříve patřilo k dobrému tónu mít na zahradě trpaslíčka, malinké jezírko s kačenkou a růže se přivazovaly k tyčkám s barevnými koulemi. Dnešní trpaslíci vyrostli a kombinují se s vodníky nebo Sněhurkami. Dobří jsou i čápi, obří žáby nebo případně jelen s laní. To vše z plastu, v zářivých barvách a je možné si je objednat přes internet, koupit na tržnici nebo v supermarketu. Tak lze vylepšit vzhled zahrady, zakrýt její nedostatky, a co hlavně, trumfnout sousedy a ohromit kolemjdoucí. Protože jsme národem tvořivým a spořivým, mnozí z nás využívají vlastní um i fantazii. Takže zahrady se

7 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 7 hemží samorosty, pneumatikami od traktoru natřenými na žluto, koly od žebřiňáků, branami, cepy a jiným zemědělským nářadím. Někdo si něco pěkného vyrobí, jiný to najde na smetišti a upraví, jsou i tací, kteří si pozvou zahradního architekta a profesionálního výtvarníka. A právě tomu je naše letošní výstava věnována. Shromáždili jsme celou řadu předmětů, uměleckých děl a artefaktů od známých a přátel. Rozmístili jsme je po zahradě naší galerie a necháváme na návštěvnících, aby si sami utvořili názor na to, co se jim líbí a co ne. Většina vystavených předmětů je na prodej a otvíráme, jako obvykle, na zazvonění (když jsme doma). Výstava bude končit asi v polovině září. Představovat jednotlivé autory by bylo zdlouhavé, tak jen stručně o těch místních. Něco ze svých zahrad zapůčili Eliášovi, Kotíkovi a Urbanovi, autorsky se podíleli pan Grym, Jitka a Aleš Valovi, Andrea Stehlíková a Sigi (Mirek Sýkora). Některé kousky opravdu stojí za zhlédnutí. Ladislav Valík Bursa+Janáková Galerie Dvorek Ladislav Valík, náš významný rodák žijící ve Švédsku, slavnostně v Bobrové otevíral v sobotu 29. června 2013 zrenovovaný dům, který byl uznán historickou památkou. Dům se nachází na návsi vedle kostela. Téměř do konce 19. století sloužil jako škola. V tomto domě se L. Valík v roce 1924 narodil. V loňském roce vydal tiskem dvě útlé knížky: Za oponou bolavého času - sbírka jeho studentských básní, Totalita nezná svobodu - vzpomínky na rok 1968 a jeho odchod z vlasti do emigrace. Eva Nagyová Křižanovská pomoc v zaplavených oblastech Povodeň v České republice 2013 probíhala zhruba od 31. května na jihozápadě a na severovýchodě Čech, v návaznosti na postup vody ve Vltavě a Labi také ve středních a severních Čechách. Ke 4. červnu si vyžádala již osm lidských životů, další lidé se pohřešují. Hasiči evakuovali přes devatenáct tisíc lidí. Druhá vlna povodní, která už nebyla zdaleka tak intenzivní, nastala mezi 9. a 12. červnem v důsledku intenzivních lokálních dešťů do nasycených povodí. Konec povodní nastal 15. června, kdy byl na posledních vodních tocích v České republice odvolán druhý stupeň povodňové aktivity. Povodeň stála celkem patnáct lidských životů, jeden člověk je pohřešován. V souvislosti s těmito povodněmi a ohledem na zkušenosti s pomocí při povodních v roce 2002, ani tentokrát nechtěli křižanovští hasiči stát opodál se složenýma rukama, ale chtěli pomoci potřebným i nyní. Proto byla v součinnosti s úřadem městyse Křižanov vyhlášena humanitární sbírka pro postižené povodněmi a nabídnuta alespoň krátkodobá fyzická pomoc. Pomoc křižanovských hasičů byla nabídnuta oblastem na severu Čech. Po jednáních paní starostky městyse Křižanov se starosty obcí ze zatopených oblastí byla nakonec jako cílové místo pomoci křižanovských občanů a hasičů vybrána obec Kly na Mělnicku. Díky solidárnosti křižanovských občanů se nakonec při sbírce vybralo velké množství dezinfekčních prostředků, toaletních potřeb, nářadí na úklid, balené vody a jiného materiálu. Na odvoz humanitárního materiálu a fyzickou pomoc do postižené obce se dobrovolně přihlásilo sedm členů jednotky SDH Křižanov. Ve čtvrtek 13.června jsme tedy vyrazili směrem na Mělník s plně naloženým hasičským dopravním autem a přívěsným vozíkem na pomoc do obce Kly. Na místě nás přivítala starostka a vyjádřila velké poděkování křižanovským občanům za solidaritu a dovezenou pomoc. V místní hasičce se nás ujal operační důstojník a naznačil nám vývoj situace a nasazení naší jednotky v obci Kly. Bylo nám přiděleno čerpání sklepů, dočišťovací práce ve sklepích domů a odstraňování kontaminované a povodní zasažené zeleně kolem komunikace. Po dokončení zadaných úkolů byla naše jednotka převelena do asi patnáct kilometrů vzdálené obce Bukol na pomoc profesionálním hasičům při překládání dálkového vedení velkoobjemových hadic k velkokapacitním čerpadlům na čerpání vodních lagun v obci. Nápomocni jsme byli i při stěhování již zmiňovaných velkokapacitních čerpadel a jejich zapojení. Ke konci našeho působení v zaplavené oblasti nás navštívil koordinátor záchranných prací pro oblast Mělnicka, který nastínil další průběh prací v postižených oblastech. Vzhledem k našemu krátkodobému nasazení v oblasti poděkoval za naši práci a pomoc postiženým, za poskytnutou fyzickou podporu i za dopravu humanitární pomoci. Je mi ctí předat touto cestou jménem starostky obce Kly poděkování všem občanům, kterým nebyly lhostejné osudy vyplavených rodin, za jejich nezištnou pomoc formou humanitární sbírky. Nedlouho po návratu ze zaplavených oblastí byla 25. června ve spojitosti s velkou vodou povolána naše jednotka do Velkého Meziříčí na budování protipovodňových bariér podél řeky Balinky, která hrozila svým vylitím a zaplavením historického jádra města. Spolu se sbory z Měřína a Velkého Meziříčí naše jednotka plnila pytle s pískem v areálu technických služeb a zbytek jednotky budoval s kolegy ze zmiňovaných sborů bariéry podél toku od mostu u Jelínkovy vily až do prostoru Nového Svitu. Zdeněk Álló referent mládeže SDH Křižanov Soptíci opět bodují Ano, řeč je opět o Mladých hasičích z Křižanova. Nadějní pokračovatelé hasičské tradice dokazují, že se svému poslání pilně učí a osvojují si dovednosti z oblasti požárního sportu. Dokazují to svými překrásnými pohárovými místy ve šňůře okrskových soutěží, kde bojují o místo na bedně s mnohými favorizovanými týmy. Nutno podotknout, že mnohé zkušenosti získávají již

8 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 8 během zimního tréninku ve školní tělocvičně. Jarní příprava pak vrcholí tréninky štafet a požárního útoku na celostátní hru PLAMEN, jejíž okresní kolo se letos konalo 18. května v Novém Městě na Moravě. Tam letos soutěžilo pouze družstvo mladších žáků a umístilo se na skvělém devátém místě z 27 soutěžních týmů. Mezitím však probíhaly soutěže v požárním útoku v rámci okrsku Heřmanov, Křižanov a Stražek. Šňůra těchto soutěží započala 5. května v Heřmanově Heřmanovskou savicí, kde obě družstva zabodovala - v mladších žácích získala třetí a ve starších žácích druhé místo. Pokračovalo se 12. května soutěží v Rozseči. Tam naše nadějné Soptíky potkala smůla a v mladších žácích získali pouze šesté místo a ve starších dokonce až sedmé. Mladší žáci svoji smůlu prolomili hned na další soutěži v Meziboří 19. května, kde opět postoupili na pohárové místo a odvezli si pohár za třetí místo. Starší žáci skončili na pátém místě. V dalším závodě v Březí 26. května se vedlo již oběma družstvům. Mladší si domů odvezli pohár za druhé místo a starší za třetí místo. Svoji vítěznou jízdu mladší žáci nepokazili ani v následující soutěži 2. června v Nové Vsi, odkud opět přivezli pohár za třetí místo. Starší žáci zůstali o příčku za nimi na čtvrtém bramborovém místě. Následující neděli 9. června se již dařilo oběma družstvům, a tak jsme si z Borovníka odvezli hned dva poháry za třetí místo. Ovšem týden na to nastavilo štěstí tvář našim mladším Soptíkům a ze soutěže v Radňovsi si odvezli spolu s pohárem za první místo i putovní pohár kategorie mladších žáků. Družstvo starších žáků si odsud odvezlo pohár za třetí místo. Do Dobré Vody jsme 23. června jeli obhajovat loňské první místo, ale letošní výkony favorizovaných družstev nás odsunuly v obou kategoriích na krásná třetí místa. Prozatím posledním absolvovaným závodem byla 30. června soutěž v Osové Bítýšce při příležitosti oslav 130 let od založení tamního sboru dobrovolných hasičů. Družstvo starších žáků zde krásně provedeným útokem s časem 20,32 sekundy dosáhlo pouze na čtvrtou příčku. Družstvo mladších to všem ostatním nandalo a domů si odvezlo pohár za první místo. V průběžném bodování seriálu pohárových soutěží tří okrsků (Heřmanov, Křižanov, Stražek) se naše obě družstva (mladší i starší žáci) dostala na krásná třetí místa. Dokázala tak, že loňské celkové třetí místo v této soutěži nebylo jenom náhodným činem, ale uměním smíchaným s dávkou štěstí díky celoročním tréninkům. Do konce sezóny a vyhlášení výsledků zbývá pouze soutěž v Ořechově Ronově. Díky předchozím výsledkům věříme, že získané pozice si naši svěřenci již udrží. Přeju jim mnoho zdaru, úspěchů a dobrých umístění v dalších soutěžích. Všem Soptíkům, tedy křižanovským mladým hasičům, děkuji za jejich píli, houževnatost, nasazení a za překrásné výkony. Děkuji za velmi příkladnou prezentaci městyse Křižanov a domovského sboru dobrovolných hasičů. Děkuji také rodičům za to, že jim umožňují navštěvovat hasičský kroužek a podporují tak hasičský sport. Zdeněk Álló referent mládeže SDH Křižanov Nabídka firmy VIDEO-FOTO-KUNC Firma VIDEO-FOTO-KUNC vydává stolní kalendář Vysočina 2014 a nabízí místním organizacím možnost spolupráce. V kalendáři je vyhrazený prostor, kde jsou zveřejněny akce, které se v roce 2014 na Vysočině konají. Pokud je nějaká akce (kulturní, sportovní,...), na kterou byste rádi upozornili, prosím o zaslání informace na (datum, místo a název). Zveřejnění je zdarma. Podrobnější informace na tel produkční Ing. Jana Pavlíková. J.Sýk Dětské hřiště na Kopečku historie V roce 1978 rozhodli představitelé obce postavit za Mariánským sloupem na Kopečku dětské dopravní hřiště. Mělo vzniknout za spolupráce občanů a pomocné stráže Veřejné bezpečnosti. Bylo plánováno, že hřiště bude vybaveno dopravními značkami a děti tu budou jezdit na trojkolkách, koloběžkách, malých kolech a budou se tak vlastně učit dopravní kázni. Z původního záměru však sešlo a posléze bylo rozhodnuto vybudovat zde hřiště pro malé děti s houpačkami, kolotočem, prolézačkami a pískovištěm. Občané bydlící na Kopečku vzali tuto akci za svou. Přirozenými vůdci a organizátory se stal pan František Kaštan a Alois Šalbaba. Vytvořili kolem sebe partu obětavých a pracovitých lidí, kteří se s chutí pustili do práce. Pracovalo se v akci Z, tedy bez nároku na plat a odměnu. Nejprve bylo nutné připravit a upravit terén, pak teprve bylo možno přistoupit k dalším pracím, jako je vykopání rýh pro obrubníky a jejich osazení. Pak následovala úprava a asfaltace cest. Také zábradlí bylo nutné svařit a zabetonovat na místo, houpačky, kolotoč a všechno ostatní zakotvit, připevnit a nakonec natřít barvou. Kovové části atrakcí byly zhotoveny ve spolupráci se zaměstnanci VD Sona. Okolní terén bylo třeba upravit, provést svahování břehů a vysázet ozdobné keře a růže. Do prostoru hřiště byly umístěny i lavičky. Ve spodní části Kopečku, v místě, kde stávala kašna, bylo umístěno okrasné jezírko. V období od března do června roku 1978, kdy bylo dětské hřiště dáno do provozu, zde občané odpracovali brigádnických hodin. Mezi nejpilnější pracovníky patřil František Kaštan, který tu odpracoval 114 hodin, dále Alois Šalbaba s 84 hodinami, Jaroslav

9 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 9 Koblížek se 76, Stanislav Růžička se 46, Josef Štibich se 40, Stanislav Halámek s 36, Václav Štybich s 31 hodinami. Dále sem patří také Alois Štěpánek starší i mladší, Alois Bobrovský, Ladislav Anděl, Petr Smejkal, Jindřich Tomek a další. Všichni tito lidé vytvořili dílo, které sloužilo dětem 35 let. Nyní, když bude nahrazeno hřištěm novým, sluší se všem těmto obětavým lidem poděkovat, že svou prací přinesli radost a potěšení mnoha dětem, které sem rády chodily. Eva Nagyová Proměna dětského hřiště Dlouho jsem přemýšlela, jak začít článek o proměně dětského hřiště, kde jsem i já trávila dětství. Co mě napadne nejdřív, když zavzpomínám? Asi ten úžasný pocit, když se lodička rozhoupala, až se tajil dech. Pak vzpomínka na mou kamarádku Romanu a naši podzimní hru na ježky. Houpačku jsme naplnily vrchovatě spadaným listím, rozhoupaly jsme se a zahrabaly na dno. Jak se houpačka vznášela, listí vyletovalo ven Milé houpačky, kolotoči, prolezko a skluzavko, děkuji vám za všechny krásné chvíle dětství, strávené ve vaší blízkosti. Děkuji za sebe, za mou kamarádku Romanu a stovky dalších dětí, kterým je dnes možná téměř 50 let. Novému hřišti bych chtěla popřát mnoho spokojených návštěvníků, dětského smíchu a provoz bez závad a úrazů. žili mezi námi J.Sýk. Naše cesta nevede měkkou trávou, je to horská stezka plná kamení. Stoupá však kupředu a vzhůru, za sluncem. Ruth Westheimerová Miloslav Bárta Narozen 19. listopadu 1926 v Křižanově, zemřel 28. června 2006 v Novém Městě na Moravě. Miloslav Bárta se narodil jako druhé dítě v rodině drobného zemědělce na Horním Městě. Od roku 1932 do r chodil do staré školy (v bývalé hasičce pod kostelem). Po skončení školní docházky nastoupil do učení v zámecké zahradě u pana Gustava Losa. Navštěvoval pokračovací školu ve Velkém Meziříčí. Na jaře roku 1948 nastoupil základní vojenskou službu, kterou vykonával v Dačicích. Po roce se vrátil domů a začal pracovat na stavbě nové školy v Křižanově. Později byl zaměstnán u Pozemních staveb Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Havířov. Oženil se v roce 1954, jeho manželka Marie pocházela ze Lhotek, rozená Drápelová. Doma měli hospodářství krávy, prasata, pole, louky, lesy. Na něm pracovali až do roku 1958, kdy vstoupili do JZD. Doma měli ještě krávu a malé hospodářství. V JZD M. Bárta vypomáhal při žních nebo při podzimních pracích. V té době byl zaměstnán na manipulačce na nádraží, kde opracovávali dřevo. Byla to tvrdá, těžká práce, pracovalo se venku za každého počasí. Později začal pracovat u ČSD jako dělník, potom až do odchodu do důchodu v roce 1986 jako pochůzkář na trati. Miloš Bárta, jak jsme mu všichni říkali, měl rád přírodu. Vysazoval v lese stromky, také olše, vrby a ovocné stromy. Doma na zahradě se pěstovala veškerá zelenina i květiny, to byla jeho chlouba. Rád daroval sazenice i trochu úrody, měl radost, že mohl někoho potěšit. Vycházel velmi dobře i se svými sousedy, na které bylo vždycky spolehnutí a kteří také pomohli, když bylo potřeba. V roce 1946 se přihlásil do místní hasičské jednoty v Křižanově. Utvořili družstvo mladých hasičů a zúčastňovali se různých soutěží. V krajské soutěži ve Znojmě byli tehdy druzí, první místo obsadila Jihlava. Kromě soutěží byl i ve vedení sboru, kde pracoval jako místostarosta, pak jako preventista mládeže. V letech 1961 až 1972 byl okrskovým velitelem. Stále se zúčastňoval veškerého hasičského dění v Křižanově pomáhal při pořádání plesů a tanečních zábav, organizoval na konci masopustu průvod maškar a pochovávání basy. Od roku 1972 do r vykonával práci kronikáře dobrovolných hasičů. Během svého působení ve Sboru dobrovolných hasičů získal různá ocenění: Čestné uznání SDH r Čestné uznání OV SPO Žďár nad Sázavou r Čestný odznak Za příkladnou práci a Čestné uznání KV SPO r Vzorný hasič 3. stupně r Věrnostní medaile za 30 let aktivní činnosti v PO, Medaile Za zásluhy r Vzorný hasič 2. stupně, Čestné uznání VV OSH Žďár nad Sázavou r Věrnostní medaile za 40 let aktivní činnosti v PO r Medaile Za mimořádné zásluhy r Věrnostní medaile za 50 let aktivní činnosti v PO r Titul Zasloužilý hasič r Kromě toho byl Miloš Bárta dlouholetým a obětavým členem Tělovýchovné jednoty Sokol Křižanov. Pravidelně se zúčastňoval místních i okrskových cvičení, nacvičoval na spartakiády. Několikrát vystupoval se skupinou křižanovských mužů i v Praze na Strahově. Svědomitě pracoval a pomáhal při všech akcích TJ Sokol. Byl nadšeným hercem sokolského ochotnického divadla, několik let byl i členem výboru Sokola, nezištně vykonával pořadatelskou službu. Stejně jako Miloš byly obětavými sokolkami i jeho dvě sestry Jenka a Drahomíra. První z nich byla několik let dokonce i náčelnicí Sokola. Miloš Bárta vychoval s manželkou dvě dcery Marii a Miroslavu, obohacením a dalším smyslem jeho života bylo pět vnuček a čtyři pravnoučata. I přesto, že ho trápily mnohé nemoci, nenaříkal a nedával je na sobě znát. Překonával je se svou manželkou, která mu věrně stála po boku do poslední chvíle.

10 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 10 Prostý život obyčejného člověka. Svědomitého, pracovitého, ochotného pomoci a poradit. Na takového člověka v dobrém vzpomínáme. Vzpomínky dcery Marie Hladíkové zapsala E. Nagyová Odvaha je spolu s láskou největší dar. Každý z nás zakusí mnoho porážek, ale přijmeme-li je zmužile, poučíme-li se z nich a zkusíme-li to znovu a jinak, nalezneme uplatnění. Rosanne Ambrose-Brownová Zásluhou paní Heleny Coufalové jsem dostala k dispozici vlastnoruční zápisky pana Ferdinanda Kubíčka. Po jejich přečtení jsem si říkala: jeden život a kolik radosti i bolesti v něm bylo. Je obdivuhodné, jak vždycky dokázal znovu začít a bojovat s osudem. Nezapomínal na svou rodinu, dosloužil svým rodičům, miloval své děti, vnuky i pravnuky. Pamatuji si ho jako výborného obchodníka a vždycky jsem si říkala, že takoví by měli být všichni. Z jeho obchodu neodešel nikdo s prázdnou, dovedl nevtíravě nabídnout a prodat. Ochotně a rád, jako správný prodavač. Pan Kubíček zemřel v roce 1990 ve věku 85 let. Eva Nagyová Ferdinand Kubíček Narodil jsem se v roce 1905 na Budíně č. 171 jako čtvrtý z pěti sourozenců. Otec byl obuvník, který věděl, že řemeslník musí umět odvést dobrou práci, že je však nutno ji také dobře prodat. Svým přičiněním se tak propracoval, že v roce 1912 koupil poschoďový dům na náměstí. Dole byl obchod, kde prodával své výrobky i jiné zboží. V r vypukla I. světová válka. Otec odešel na frontu a za ním i starší bratr Jan. Po ukončení války se otec vrátil domů, živnost však již byla porušena a kromě toho začal Baťa zřizovat prodejny, takže obuvníci byli zatlačováni do pozadí. Rodině se už tak dobře nedařilo. Ve 14 letech jsem odešel do učení do obchodu na Slovácko. Zde jsem prožil osm roků a vzpomínky na tento kraj mě provázely po celý život. V r jsem se vrátil domů a po poradě s otcem a matkou jsem doma zařídil obchod s textilem, v původních prostorách otcova obchodu. Obchod jsem provozoval sám s pomocí rodičů do r. 1932, kdy jsem se oženil. Vyplatil jsem sourozence, rodiče nám předali dům a žili s námi v jedné domácnosti. Mou manželkou se stala Hedvika, dcera Mořice a Josefy Vitešníkových. Byla nejmladší ze 4 dětí. Otec mé ženy byl řezník a po náhlé smrti své maminky musela vést otci celou domácnost. Při tom byla činná i v Sokole, zvláště v divadelním kroužku. Tehdy se hodně hrávalo divadlo a v žádném nechyběla Hedvička Vitešníková. Byla obdivována jako nejlepší herečka, ať hrála jakoukoliv roli. Bylo těch představení nesčíslně. Když se provdala, nemohla odříct a hrála zas. Často jsem večer sedával doma, opatroval malou Hedušku a maminka byla na zkouškách. Prožili jsme několik klidných let, během kterých jsme se mohli věnovat práci a rodině. Přišly roky 1938, 1939, vypukla II. světová válka, naše republika byla obsazena německou armádou. Nastaly těžké chvíle pro každého poctivého Čecha. Přišly perzekuce a pronásledování. I když naše rodina nebyla postižena přímo, těžce jsme tuto situaci nesli a všude byla taková nejistota, že žádný nevěděl, kdy pro něho přijde gestapo. V roce 1941 nám do rodiny přibyla dcera Joženka. Obchod během války neprospíval, byl nedostatek zboží. O potraviny jsme nouzi neměli, na venkově se přece jen dařilo něco sehnat. Po velkých začátečních úspěších, kdy Němci obsadili skoro celou Evropu, přišly porážky jak na východní, tak i na západní frontě a po vylodění spojenců ve Francii byl osud Německa zpečetěn. V listopadu 1941 byl v Kounicových kolejích v Brně zastřelen bratránek mé matky Jaroslav Mezník, prezident země moravskoslezské. Jeho urna byla uložena na zdejším hřbitově za asistence gestapa a nikdo se nesměl účastnit pohřbu kromě nejbližších. V roce 1942 byl nad mořem sestřelen Alois Mezník, příbuzný z matčiny strany. Bojoval v zahraničním letectvu v Anglii proti Němcům. Blížil se rok 1945, válečná fronta postupovala, již jsme od Brna slyšeli hřímat děla. Začátkem května byl už ústup německé armády hromadný, vojska se valila přes městečko od Brna a Tišnova na západ. Osmého května byl Němci zastřelen Jan Engelhart a jeho syn Miroslav za vyvěšení československé vlajky. Pak otočili kulomety na městečko a stříleli. Můj otec byl na městě, přihlížel postupu vojsk. Byl zasažen kulometem do prsou, zády vyšla kulka ven. Otce s prostřelenými plícemi a další zraněné odvezl obchodník Viktor Sláma do nemocnice. Otec zranění naštěstí přežil. 9. května prožíval Křižanov chvíle nejtěžší. Ruské letectvo vzlétlo z brněnského letiště a zahájilo pronásledování Němců. Před devátou hodinou přilétlo nad Křižanov a svrhlo velké množství bomb na městečko, nejvíce na dolní část. Při bombardování bylo mnoho domů zničeno a o život přišlo 20 občanů. Naše rodina prožila tuto hroznou událost tak, že jsme se utíkali schovat do sklepa. Byla s námi také sestra mé manželky Marie a její manžel Bohuš Homola, kteří u nás chtěli prožít klidnější konec války než v Brně. Ve sklepě byl s námi i kožešník Bárta s manželkou. Náhle jsme uslyšeli výbuchy a dým s prachem vnikl i do sklepa a klenutí v chodbě se začalo bourat. Dům dostal několik zásahů, a když jsme se s námahou dostali nahoru, spatřili jsme hrozný obraz. Dům byl zřícený, a protože nebylo jisté, jestli se ještě něco nezhroutí, utekli jsme na zahradu, kde každý hledal nějaký úkryt. Moje manželka s oběma dcerkami a s dcerou sestry Marie se usadila v rohu pod bezový keř u samé zdi panské zahrady. Ostatní jsme se skryli o něco níže pod keře u plotu. Já jsem se švagrovou ošetřoval švagra Bohuše, který ve sklepě utrpěl zranění na hlavě. Když moje matka zpozorovala, že děti jsou schovány u zdi, volala na ně, aby se všichni stáhli níže k nim, protože kdyby se zeď zřítila, mohla by je zasypat. Poslechli a tím si zachránili život, protože se zeď skutečně sesula. Když letadla letěla v druhé vlně bombardovat Křižanov a bomby padaly na zahrady, nechali jsme ošetřování zraněného a každý hledal záchranu, kde se dalo. Padl jsem do trávy a přitiskl se k zemi. Kolem mě se ozývaly rány, padal na mě písek a kamení. Pak všechno utichlo. Zvedl jsem se ze země a volal na ostatní, jestli jsou v pořádku. Všichni se ozvali, jen švagrová Marie ležela na chodníku a nehýbala se. Když jsme k ní přiběhli a zvedli ji, vydechla naposled. Z úst jí tekla krev. Asi lehla pozdě na zem a při výbuchu bomby nárazem vzduchu se jí roztrhly plíce. Pak jsme vyprošťovali ostatní, kteří byli zasypáni pobouranými ploty. Švagrovou jsme položili pod kůlnu a zbytek dne jsme strávili v sousedově sklepě, protože venku se stále střílelo. Navečer střelba utichla a do městečka vstoupila Rudá armáda. Tuto noc jsme ještě strávili ve sklepě u souseda a ráno jsme začali zachraňovat, co se dalo. Vše bylo rozházené po zbořenisku. První pomoc a přístřeší nám nabídli u Soukopů na Meziříčské ulici, kde bydlela sestra švagra Bohuše. Tam jsme několik dní všichni bydleli, a když se otec vrátil z nemocnice, zůstal tam s matkou. Nám nabídli pohostinství u Böohmů, kde jsme bydleli dva měsíce než se uvolnil domek našeho dědouška Vitešníka na Kopečku č. 48. Zde jsme pak bydleli přes dva roky, dokud jsme znovu nepostavili náš dům č. 20. Obchod jsme otevřeli na Kopečku, v malé místnůstce se o něj starala manželka a já jsem se plně zabýval stavbou domu. V září 1947 jsme se do nového domu nastěhovali. Konečně jsem se mohl zcela věnovat svému povolání, což mi umožnilo začít splácet dluhy, které souvisely se stavbou našeho domu. Přišel však únor 1948 a nastal jiný směr politiky. Začalo pronásledování s ničením soukromých povolání a samostatných živností. Pokud to šlo a sehnal

11 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 11 jsem nějaké zboží, tak jsem se držel, ale pak jsem byl nucen skončit. V září 1950 jsem začal pracovat jako prodavač drogerie, za dva roky jsem nastoupil jako vedoucí do prodejny potravin Jednoty, kam také nastoupila má manželka jako prodavačka. V tomtéž roce byla v našem krámě zřízena lékárna a byly činěny pokusy zabrat nám celý dům. 1. ledna 1953 jsem nastoupil do prodejny Kovomat jako vedoucí, kde jsme v květnu prodělali měnovou reformu. Po dvou letech jsme přešli i s manželkou na nově zřízenou prodejnu textilu. Konečně jsem zase přišel ke svému oboru a tam jsem již zůstal až do odchodu do důchodu. V roce 1955 se provdala dcera Heduška a odešla do Třebíče, kde byla zaměstnána v obchodě. Dcera Joženka navštěvovala zdravotnickou školu v Třebíči, pracuje jako ošetřovatelka. Svou milovanou manželku jsem pohřbil v roce 1988 bylo jí 80 let. sportovní okénko Sportovní den v Křižanově V pátek proběhl v areálu základní školy v Křižanově tradiční sportovní den. Žáci se tento den neučili, ale reprezentovali svoji školu ať už v roli sportovců nebo diváků. Tak jako každý rok přijaly pozvání základní školy z Borů, Bobrové, Osové Bítýšky a Dolních Louček. Celkem se sportovního dopoledne účastnilo bezmála 200 soutěžících. Počasí nám přálo. Ještě před tím, než jsme sledovali napínavé souboje ve vybíjené a kopané, nás navštívili účastníci projeku Cyklo běh za Českou republiku bez drog Jde o maraton v jízdě na kole a běhu, který odstartoval v Orlové a končí v Praze. Trasa měří 1300 km, vede přes 45 měst Čech, Moravy a Slezska. Tým sportovců krátce promluvil o problematice drog a jejím řešení, zároveň na hřišti u školy promítal 40-ti sekundové spoty o návykových látkách na velké obrazovce doprovodného vozidla. Cílem této skupiny je upozornit na řešení nebezpečí drog, a to hlavně formou včasného vzdělávání mládeže a dětí. Děkujeme týmu cyklistů za zpestření našeho sportovního dne. A jak probíhal celý den? Naši sportovci byli rozděleni do kategorií 6. a 7. třída: mladší žáci, mladší žákyně, 8. a 9. třída: starší žáci, starší žákyně. Starší žáci bojovali na místním fotbalovém hřišti o putovní Pohár starosty městyse Křižanova. Ostatní soupeřili v tělocvičně nebo školním hřišti o putovní Pohár ZŠ a MŠ Křižanov ve vybíjené. Škola s největším počtem bodů si zasloužila Pohár celkového vítěze. Ocenění sportovci převzali poháry a ceny z rukou paní ředitelky Mgr. Hany Koudelové a paní starostky Marie Smejkalové. A kdo vlastně vyhrál? Všichni, kteří se zúčastnili. Přesto, tady jsou výsledky: 1. místo vybíjená mladší žákyně Osová Bítýška, mladší žáci Křižanov, starší žákyně Osová Bítýška 2. místo vybíjená mladší žákyně Dolní Loučky, mladší žáci Osová Bítýška, starší žákyně Bobrová 3. místo vybíjená mladší žákyně Křižanov, mladší žáci Dolní Loučky, starší žákyně Křižanov 1. místo kopaná starší žáci Křižanov 2. místo kopaná starší žáci Osová Bítýška 3. místo kopaná starší žáci Dolní Loučky Pohár ZŠ a MŠ Křižanov za 1. místo ve vybíjené Osová Bítýška Pohár starosty městyse Křižanova za 1. místo v kopané Křižanov Celkovým vítězem s největším počtem bodů a putovní pohár Celkového vítěze získala ZŠ Osová Bítýška. Poděkování patří FC Křižanov za zapůjčení fotbalového hřiště, všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu této akce, všem sportovcům za bezvadné výkony, divákům za skvělou diváckou kulisu a sponzorům - firmě POEX, VV Sklo, Alpa za dárky pro vítěze. Nezbývá něž dodat, že se budeme těšit i na příští ročník. Leona Pálková Křižanovská padesátka Vysočina je kraj kopcovitý, ale i přesto anebo právě proto je zde cyklistika oblíbená. Nadšenci nejen z Vysočiny změřili své síly v sobotu 29. června 2013 na druhém ročníku amatérského silničního závodu Křižanovská padesátka. Ke startu se přihlásilo téměř 160 závodníků, z čehož bylo 17 žen a 4 děti. Bylo vytvořeno 10 výkonnostních kategorií 4 pro muže, 4 pro ženy, 1 pro děti a jedna speciální kategorie XXL přidaná již vloni na přání jednoho z účastníků. Několik dní před závodem strašily pořadatele i účastníky deště, a ačkoliv foukal v sobotu vítr, nebe bylo jasné a i sluníčko vesele svítilo. Závod byl odstartován v 11:00 hodin na Benešově náměstí. Trasa vedla závodníky přes Heřmanov, Skřinářov, Osovou Bítýšku, Rudu a Jabloňov a pak zpátky přes Dolní Radslavice, Březejc, Sviny, Kozlov, Martinice, Vídeň a Dobrou Vodu zpátky do Křižanova. Jak již sám název napovídá, závodní trasa měřila 50 km. Jako první dojel do cíle s časem 1:13:40 Křižanovák Jaroslav Sláma, který tak obhájil své celkové vítězství z loňského roku. Následně pak v areálu za sokolovnou v příjemném prostředí Volnočasového centra, komunitní zahrady a dětského hřiště čekalo na všechny občerstvení, které připravovali členové občanského sdružení Vodotrysk. V 15:00 hodin probíhalo vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a slosování tomboly s pobytem v Alpách jako hlavní cenou. Ceny předávala starostka městyse Křižanova Marie Smejkalová. Křižanovská padesátka proběhla pod hlavičkou HC Sokol Křižanov. Hlavními organizátory a vlastně i tvůrci závodu jsou Jaromír Parajka a Jiří Staněk, sami nadšení cyklisté. Dík patří všem přátelům, členům HC Sokol Křižanov a partnerům a sponzorům, kterými byli Art 21, Author, Blue Eye Design, Bohemia Glassluk, CK PK sport travel agency, COOP Jednota Velké Meziříčí, Cyklo Janíček, Domácí potřeby Grec, E&M Instal, Elektro Karmasin, HAVLIfoto, JK cyklo, Matrigo, městys Křižanov, Motozone, MusicData, Nábytek Sýkora, Novinyvm.cz, NTSUP, Pekárna Křižanov, Pivovar Harrach, Rádio Čas, Restaurace Křižanov, Restaurace Pod Radnicí, Teknika-CZ, Velkomeziříčsko, Viessmann a VV SKLO. Výsledková listina: Děti Voneš Jan Rudíkov 1:35:15 2. Tomšík Jan Křižanov 1:49:07 3. Bednář Jaroslav Rudíkov 1:53:29

12 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 12 Výsledková listina: Muži Zelenka Patrik Rychnov 1:14:30 2. Huťka Petr Brno 1:14:33 3. Virgl Jiří Budkov 1:23:39 Muži Sláma Jaroslav Křižanov 1:13:40 2. Plundrák David Brno 1:14:15 3. Smejkal Vladimír Přibyslavice 1:14:34 Muži Fejt Robert Havlíčkův Brod 1:14:30 2. Marek Libor Malhostovice 1:14:31 3. Boháč Marcel Svitávka 1:14:32 Muži Rychetský Vladislav Jihlava 1:14:17 2. Petr Josef Jimramov 1:14:34 3. Mareček Josef Nové Město n. Moravě 1:14:58 Ženy Koukolová Anna Dolní Libochová 2:25:01 Ženy Pytlíková Sandra Havlíčkův Brod 1:39:01 2. Sýkorová Tereza Křižanov 1:50:32 3. Kopalová Vendula Zlín 1:58:16 Ženy Hodáňová Jitka Náměšť n. Oslavou 1:31:25 2. Dospělová Michaela Mostiště 1:45:18 3. Hladíková Hana Vídeň 1:49:38 Ženy Šlitrová Barbara Velké Meziříčí 2:01:03 2. Mičková Alena Kundratice 2:01:29 Křižanováci v akci Celk V kat Sláma Jaroslav muži :13: Žák Radek muži :19: Růžička Stanislav muži :20: Parajka Jaromír muži :22: Tomšík Roman muži :25: Sýkora Miroslav muži 50+ 1:30: Vrbický Josef muži :30: Nožička David muži :31: Rohovský Michal muži :32: Homola Tomáš muži :35: Klimeš Ivo muži :43: Tomšík Jan děti :49: Sýkorová Tereza ženy :50: Chylík Eduard muži :58: Bronček Lukáš muži :59: Havelka Karel muži :07: Krča Josef muži 50+ 2:08: Chylík Jiří muži :14: Slámová Aneta děti :15: Podrábský Antonín muži 50+ 2:29: Horníčková Renata ženy :48: Petr Martin XXL 2:51:10 Hlavní letní akce na letišti Křižanov výcvikové soustředění vybraných pilotů kluzáků z ČR nazvané Glider Vysočina EveryDay výcvikový kemp žáků a pilotů 2013 Jaromír Hammer Fotbalová sezóna skončila. Jak dopadla? Muži A Hlavní mužstvo na jaře příliš nezazářilo. Po poměrně úspěšném podzimu se očekával možný atak předních příček. Místo toho přišel pád do tabulkového podpalubí. Áčku se na jaře vůbec nedařilo, definitivní jistotu záchrany mu dala až v předposledním zápase bezbranková remíza na půdě ohrožené Rokytnice. Tam jsme po dlouhé době hráli opravdu poctivou defenzivu. Ale nebýt neskutečné marodky, vůbec jsme podobné problémy neřešili. To, co nás letos provázelo, jsem ještě nezažil. Počet zraněných a chybějících hráčů, kteří by se dokázali prosadit do základní sestavy, se neustále pohyboval v rozmezí šesti až osmi fotbalistů," kroutil hlavou trenér Křižanova Jan Fňukal. Áčko nakonec obsadilo díky třiceti bodům celkově deváté místo (8 výher, 6 remíz, 12 proher). Muži B Na zdravotní problémy hráčů A mužstva nejvíce doplatilo křižanovské béčko. To muselo hráčsky pomoci áčku, takže nakonec z velké části kvůli tomu sestoupilo ze III. třídy. Nebyl to však jen přesun hráčů do áčka, ale také slabá tréninková docházka, a u některých hráčů i sportovní morálka při samotných utkáních. Béčko ukončilo sezónu na předposledním třináctém místě se 17 body (5V, 2R, 19P). K záchraně mu chybělo šest bodů. Tento tým po nepovedené sezóně opustil trenér M. Šoukal. Mužstvo se však skládá z mladých hráčů, a pokud se podaří novému trenérovi najít správnou hráčskou motivaci, věříme, že se naše rezerva co nejdřív vrátí zpět. Dorost Kluci v tomto ročníku prožili svoji premiéru ve vyšší soutěži. K postupu do I. A třídy jim pomohlo odmítnutí týmů před nimi. Fotbalový výbor pak nebyl proti a tento tým přihlásil. Hráči si nevedli vůbec špatně. Z úvodních šesti utkání dokázali hned třikrát zvítězit, a to jim dodalo sílu a chuť do dalších zápasů, že i v této soutěži se dá hrát. Nakonec se jejich výsledky dost často

13 K Ř I Ž AN OVS K Ý Z PR AVO DA J strana 13 měnily. Bylo to jako na houpačce, když cenné výhry střídaly někdy až moc vysoké prohry. V premiérové sezóně tak dorostenci posbírali spoustu zkušeností, které jim v té nadcházející pomůžou k lepšímu umístění v tabulce. Letos nakonec obsadili za 25 bodů desáté místo (8V, 1R, 17P). Žáci V tomto týmu došlo také ke změně. Mužstvo jsme museli přihlásit do jiné kategorie. Na letošní ročník nebyl dostatek hráčů a tak kluci bojovali ve skupině mladších žáků. Při utkání využívali pouze šířku hřiště v počtu hráčů 7+1. Trenér Ivo Klimeš po celou sezónu doplňoval kádr i hráči z přípravky. Dále se v tomto týmu představili 4 kluci z Velkého Meziříčí, kteří u nás byli na hostování. Bez nich bychom těžko tým dávali dohromady a proto se budeme snažit hostující kluky udržet i do další sezóny. Bilance (5V, 0R, 9P) jim zajistila pouze předposlední 7. místo. Přípravka O hodnocení jsme požádali hlavního trenéra, jímž je již třetím rokem Jiří Nobicht: Podzimní část hodnotíme jako průměrnou vzhledem k výsledkům, ale vzhledem k rozšíření naší základny jako vynikající. V určitých zápasech byly naše výsledky kolísavé, protože v těch důležitých nám chyběli hráči ze základní sestavy, což na naší hře bylo znát. Jarní část sezóny jsme pak odehráli téměř dle našich předpokladů. Naše představa byla skončit do třetího místa. Po několika ztracených bodech jsme ale skončili na čtvrtém místě v naší skupině (9V, 0R, 8P). Co se nám v této části sezóny povedlo, bylo zapojení nových hráčů. Snažili jsme se prostřídat spoustu hráčů, aby získali zkušenosti ze zápasů a byli připraveni na novou sezónu. Po letošní sezóně nám totiž odchází sedm hráčů do mladších žáků, a to je téměř celá fotbalová sestava. Nyní se tedy musíme vypořádat s tím, že podzimní část zahájíme s úplně novým seskupením hráčů. Naštěstí momentálně máme fotbalistů dost, proto s tím nebude problém. Také doufáme, že se v zápasech ukáže to, co jsme s hráči natrénovali. Věříme, že děti budou mít motivaci a podporu od rodičů a s chutí se vrhnou do nové sezóny. David Nobicht 4 KLÍČE K VELKOMEZIŘÍČSKÉ BRÁNĚ 2013 Starostka městyse Křižanov vyzývá mladé sportovce, kteří by chtěli reprezentovat Křižanov v této soutěži, aby se přihlásili na úřad městyse do časy dávno minulé KŘIŽANOVSKÝ ZPRAVODAJ. Vychází pro oblast Křižanov a Bojanov, min. 4x ročně. Vydavatel je městys Křižanov, IČ , Benešovo nám. 16, Křižanov. Náklad 550 ks. Evidenční číslo MK ČR E Šéfredaktorka: Marie Smejkalová, tel.: , Redakce, příjem inzerce: Jiřina Sýkorová, tel.: , Tisk APIS PRESS, s.r.o., Třebíč. Otištěné názory čtenářů nemusejí být shodné se stanoviskem redakce. (Káč.eR Kateřina Rousová, J.Sýk. Jiřina Sýkorová). Příští uzávěrka je Distribuci zajišťuje Česká pošta, a.s. pobočka Křižanov.

14

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

MĚSTO MIMOŇ. Obecně závazná vyhláška č.../2010. o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností MĚSTO MIMOŇ Obecně závazná vyhláška č.../2010 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zastupitelstvo města Mimoň se na svém zasedání dne 16. 12. 2010 usneslo vydat na základě ustanovení 10

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 5. ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 23.04.2015 od 18:00 hodin Přítomni: Zapisovatel: Mgr. Miroslav Král, Stanislav Falář, Jana Mrázová, Milada Podlešáková,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 19. jednání zastupitelstva obce Tuřany, konaného dne 18. června 2012 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 2 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE

OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE OBEC HABARTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 30.6.2016 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 6 Hosté: 1 Program: 1. Zahájení

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne v hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 26.05.2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Blížkovice. čj. 4/2008 Starostka zahájila 4. zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne Přítomni: Nepřítomni: Program: K bodu1 Zastupitelé závěr kontroly schvalují 6 pro, 0 proti K bodu 2

Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne Přítomni: Nepřítomni: Program: K bodu1 Zastupitelé závěr kontroly schvalují 6 pro, 0 proti K bodu 2 Zasedání zastupitelstva obce Líšná dne 15.6.2012 Přítomni: Kovanda, Habětín, Mudra, Hurtová, Mudrová, Čamrová Nepřítomni: Jansa - omluven Starosta p. Kovanda přivítal přítomné, seznámil s programem a navrhl

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing.

Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného. 5. října Ing. Viléma Černíka. Ing. Pavla Bílka. Hany Bednářové. Ing. Zápis č. 12 z veřejného zasedání obce Vrbice konaného 5. října 2011 Za přítomnosti: Drahomíry Kuběnkové Ing. Viléma Černíka Ing. Pavla Bílka Hany Bednářové Ing. Pavla Janečka Luboše Hudouska Ostatní občané:

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 2. 6. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Střezetice Dne: 1. 4. 2016 Přítomní dle prezenční listiny: členové zastupitelstva obce: Slánek Radim, Čapková Libuše, Bramborová Ilona, Hrdinka Jiří, Petráček Jan,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice

Obec LÍBEZNICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014. o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Obec LÍBEZNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2014 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Líbeznice Zastupitelstvo obce Líbeznice se na svém zasedání dne 21.05.2014 usnesením č.

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne od 18:00 hodin OBEC VOLEČ, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis č. 4/2015 z veřejného zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 38 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 28.11.2016 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod.

Zápis ze 16. jednání ZO Bory v 19 hod. v 19 hod. Přítomni: Březka J., Křížová B., Kujalová J., MVDr. Marková R., Špaček M, Příhodová P., Bc. Suková D., Kotačka L., Mgr. Eliáš F., P. Viliš, Vávra P., Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Ing. L.

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání veřejného Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 25.7.2012 v 18:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J.Pružinec, R.Horová, J.Husnajová, M.Dušková, M.Suchopárková, Omluveni : Jaroslav

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016. regulující noční klid a hlučné činnosti Obecně závazná vyhláška č. 6/ Zastupitelstvo města Třince se na svém 14. zasedání konaném dne 20.09. usnesením č. 14/399/ usneslo vydat na základě ustanovení 10 písm. a), b) a d) a ustanovení 84 odst.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 14.4.2014 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 24. zasedání

Více

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne

ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne ZÁPIS č.6 a PŘEHLED USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA konaného dne 27. 10. 2015 Přítomni: ing.václav Hamouz, ing.arch. Jaroslav Černý, Miroslav David, Pavel Karmazín, Aleš Kratochvíl, Martin

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 11/13 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.11.2013 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,00 hod. Přítomni členové

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 25.9.2013, od 18.00 hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 01.02.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,50 hod. Přítomni členové

Více