KATALOG PŘÍSTROJŮ S CERTIFIKACÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 2014 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG PŘÍSTROJŮ S CERTIFIKACÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 2014 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU"

Transkript

1 KATALOG PŘÍSTROJŮ S CERTIFIKACÍ PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY 2014 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní servisní a záruční podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, dále jen předmětu plnění firmou ORBIT MERRET, spol. s r.o., (dále je dodavatel ) odběratelům a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Signování právně závazných aktů směřujících k založení závazkového vztahu mezi dodavatelem a odběratelem ve věci dodávky předmětu plnění dodavatelem akceptují účastníci, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit ve smyslu ustanovení 262 odst. 1 Obchodního zákoníku režimem citovaného zákona. Založení sjednaného závazkového vztahu je vždy podmíněno přijetím objednávky odběratele dodavatelem. 2. Cena předmětu plnění 2.1. Katalogy a ceníky vydávané dodavatelem, jakož i ústní a telefonické informace o cenách předmětu plnění jsou informativní, ze strany dodavatele nezávazné a odběratelem nevymahatelné. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit technické parametry, popř. i ceny předmětu plnění bez předchozího písemného oznámení. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů Pro upřesnění ceny je odběratel oprávněn si vyžádat závaznou cenovou nabídku (dále jen nabídka ), jejíž platnost je 21 kalendářních dnů ode dne vystavení, neníli uvedeno jinak Ceny předmětu plnění uváděné v nabídce nezahrnují žádné související služby, pokud není výslovně uvedeno jinak. Požadavek na poskytnutí souvisejících služeb je třeba uvést v objednávce Dodavatel předpokládá obvyklé použití předmětu plnění. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je třeba výslovně uvést v objednávce. 3. Uzavření smlouvy 3.1. Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek odběratele, zaslaných poštou nebo faxem, ve výjimečných případech též na základě ústní nebo telefonické objednávky Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti: obchodní jméno a sídlo odběratele včetně telefonického a faxového spojení; osobu, oprávněnou v dané věci jednat jménem odběratele, IČO a DIČ (jeli registrován jako plátce DPH); jednoznačné určení předmětu plnění dle technických podkladů firmy ORBIT MERRET, spol.s r.o., jeho množství, dodací podmínky (místo a termín) a případně další specifické požadavky na předmět plnění 3.3. Po obdržení objednávky odběratele zašle dodavatel odběrateli Potvrzení objednávky, a to písemně, faxem či em. Dodavatel je oprávněn přijmout i objednávku doručenou mu po uplynutí lhůty platnosti nabídky. Potvrzení objednávky je dodavatel povinen odeslat odběrateli nejpozději do 3 pracovních dnů od dne doručení objednávky V případě, že v objednávce odběratele jde o nestandardní předmět plnění nebo částka překračuje Kč, vyžádá si dodavatel před přijetím objednávky složení zálohy ve sjednané výši na základě vystavené zálohové faktury. Dodací lhůta, uvedená v potvrzení objednávky, začíná běžet po uhrazení zálohy objednavatelem V případě větších dodávek předmětu plnění, či specifických podmínek, za nichž má být plnění uskutečněno, resp. požadujeli to některý z účastníků, mohou účastníci uzavřít zvláštní smlouvu na předmět plnění s odkazem na znění těchto Všeobecných podmínek Dodatečné změny nebo doplňky smlouvy (objednávky) potřebují pro svou platnost písemné potvrzení. 4. Dodací podmínky 4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 21 dnů, v případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3 8 týdnů Předpokladem dodržení dodací lhůty dodavatele je splnění platebních závazků odběratele z dříve uskutečněných obchodních případů Předpokládaný termín plnění je uveden v potvrzení objednávky. Dodavatel může ve vyjímečných případech termín plnění prodloužit, musí však neprodleně na tuto změnu upozornit odběratele Prodlení v dodací lhůtě našich subdodavatelů, stávka, zákazy vývozu nebo dovozu, válka, jakož i jiné případy vyšší moci osvobozují dodavatele od povinnosti dodat ve lhůtě, aniž by tímto odběrateli příslušelo právo na odvolání objednávky nebo právo požadovat nějaké odškodnění (penále) Za splnění termínu plnění se považuje dodání předmětu plnění odběrateli ve výdejním místě dodavatele (osobní odběr), nebo předáním pověřeným pracovníkem dodavatele v místě plnění anebo předáním předmětu plnění prvnímu tuzemskému dopravci Jeli sjednán osobní odběr odběratelem je za splnění termínu plnění považováno též sdělení odběrateli, že předmět plnění je připraven k expedici Náklady spojené s dodáním do jiného místa plnění, než je výdejní místo dodavatele, nese odběratel Nepřevezmeli odběratel předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně, nese odběratel náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši Zjistíli odběratel rozpor s dodacím listem, rozdíl v množství a druhu plnění, zjevné poškození obalů či produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit dodavateli anebo doručitelovi zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu popř. na dodacím listu spediční služby, nejpozději však do 2 pracovních dnů od předání. Na pozdější reklamace tohoto typu nemusí dodavatel brát zřetel. 5. Stornování objednávky odběratelem 5.1. V případě zrušení objednávky po jejím potvrzení na základě žádosti odběratele je dodavatel oprávněn vyfakturovat kupujícímu 20 % z ceny neodebraných výrobků Dojdeli k neoprávněnému vrácení dodaného předmětu plnění po řádném dohodnutém termínu, je dodavatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50 % celkové účtované ceny dodávky Uplatníli dodavatel nárok na odstupné nebo smluvní pokutu na neoprávněné vrácení dodávky dle ustanovení odst je potvrzení objednávky zrušeno po zaplacení stanovené částky. V případě prodlení při placení této částky je dodavatel oprávněn uplatnit sankce dle odst Platební podmínky 6.1. Pokud nebyly ujednány zvláštní platební podmínky, je splatnost našich faktur 14 dní Dodavateli vzniká právo fakturovat ihned po předání předmětu plnění prvnímu veřejnému přepravci, v případě sjednaného osobního odběru po jeho uskutečnění, nebo po dodání zboží dodavatelem Nedodržíli odběratel stanovený termín platby, je povinností odběratele uhradit prodávajícímu na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ze prodlení v úhradě dohodnuté kupní ceny ve výši 0,10 % z fakturované ceny ze každý den prodlení V případě prodlení odběratele v plnění závazků není dodavatel povinen plnit další dodávky do doby, než bude dluh vyrovnán. Odběratel v tomto případě není oprávněn požadovat pokutu za pozdní plnění vzniklé v této souvislosti. V případě dlouhodobého neplnění závazků ze strany odběratele lze potvrzené objednávky odběratele vyřadit z evidence bez náhrady Dnem splatnosti se rozumí den, do kterého musí být částka připsána na účet dodavatele nebo složena v pokladně dodavatele. 7. Vlastnictví předmětu plnění 7.7. Vlastnické právo k předmětu plnění dle těchto podmínek přechází na odběratele až zaplacením celé výše kupní ceny. 8. Záruční podmínky 8.1. Dodavatel poskytne na předmět plnění záruku bezchybné funkce po dobu 60 měsíců od jeho dodání, pokud není stanoveno jinak Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáž, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou. 9. Ostatní ujednání 9.1. V případech, kdy se výše uvedené Všeobecné obchodní podmínky liší od podmínek uvedených v předložené objednávce odběratele, platí pro uzavření této smlouvy ustanovení obsažená v potvrzení objednávky. Případné doplnění ze strany odběratele musí být odsouhlaseno dodavatelem, jinak platí ustanovení dle odst Způsob přepravy předmětu plnění stanovuje dodavatel při respektování maximální hospodárnosti přepravy, nebyloli kupujícím výslovně požadováno jinak Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku Všechny spory související s aplikací, realizací nebo výkladem těchto podmínek budou řešeny před Obchodním soudem v Praze.

3 PANELOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY ORBIT MERRET JE cz

4 PŘEHLED PŘÍSTROJŮ Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana DC VAmetry Monitory procesů Ohmmetry Wattmetry AC VAmetry Linearizátory Teploměry Zobrazovače pro lineární potenciometry Programovat. AV Měřicí ustředny Sloupcové zobrazovače OM 402UNI ± ±60 mv ±500 V ±0,1 A ±5 A Přehled OM 402UNI ± vstupy ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V ±5 ma/±20 ma/4 20 ma 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech Mat. operace mezi vstupy OM 402UNI ,1/1/10/100 kω/auto 0,1 40 ±0,1 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Linearizace v 50 bodech OM 402PWR /120/250/450 V 0 60/150/300 mv, 1/2,5/5 A OM 402UNI ± ±2 V; ±5 V, ±10 V, ±40 V ±5 ma; ±20 ma; 4 20 ma OM 402UNI ± Pt 50/100/500/1000, Ni 1000/10000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L 0,6 5 ±0,2 V RMS, A RMS, W, Hz, Q, S, cos Ω, Hold, Lock, Min/Max 0,2 40 ±0,1 50 bodů/1 tab., Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max Linearizace v 50 bodech 0,1 40 ±0,15 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Aut. kompenzace CJC OM 402UNI ± Lin. potenciometr > 500 Ω 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Linearizace v 50 bodech OM 602AV Pomocné vstupy (UP/DW) ±0,2 sinus/pila/trojúhelník/ obdélník/náhodná funkce Hold, Lock, MF, Min/Max, Linearizace v 50 bodech OMU 408UNI ± x/8x ±60 mv 40 V ±5/±20/4 20 ma/±2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000, Cu 50/100 Ni1 000/ J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω OMB 402UNI 30 LED ±9999 OMB 451UNI OMB 452UNI 50 LED LCD 9,1 ±60 mv 500 V/ 0 5 A 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 9,1 14 ±60 mv 500 V/ 0 5 A 0 20/4 20 ma/0 2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω OMB LED 0 60 mv, 0 10 V 0 5/20 ma/4 20 ma, E/J/K/N GOSTR OMB 483 OMB 484 OM 402JEDU (3x) 48 LED (4x) 48 LED 32 LED mv, 0 10 V 0 5/20 ma/4 20 ma, E/J/K/N GOSTR 0 60 mv, 0 10 V 0 5/20 ma/4 20 ma, E/J/K/N GOSTR 14 ±60 mv 40 V ±5/±20/4 20 ma/±2/5/10 V 0 0,1/1/10/100 kω Pt 100/500/1 000, Cu 50/100 Ni1 000/ J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω 1,0 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Mat. operace mezi vstupy, Aut. kompenzace CJC Linearizace v 254 bodech 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Linearizace v 50 bodech 0,1 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota Ex. ovládání, Zaokrouhlení, Linearizace v 50 bodech 0,5/5/50 ±0,1 Hold, Lock Linearizace v 25 bodech 0,5/5/50 ±0,1 Hold, Lock Linearizace v 25 bodech 0,5/5/50 ±0,1 Hold, Lock Linearizace v 25 bodech 1,0 40 ±0,2 Tára, Hold, Lock, MF, Min/Max, Špič. hodnota, Zaokrouhlení, Aut. kompenzace CJC Linearizace v 50 bodech 96 x x x x x x x x x x x60 160x x x x V AC/DC 193x výbava na přání standardní výbava nelze objednat 2 ORBIT MERRET JE cz

5 Typ Zobrazení Výška (mm) Vstup Rychlost (měření/s) Přesnost (% z rozsahu) Limity Analog Data AV nebo Data PN Digitální filtry Funkce RTC OM Link Napájení Velikost (mm) Strana OMX 102DC 33 LCD 5 ±1/5 A ±25/50/100/200/400 V OMX 102UNI 33 LCD 5 2x ±30/60/1000 mv ±5/20/90/180 ma, 4 20 ma ±2/5/10/20/40/80 V 0,1/0,3/1,5/3/24/30 kω Pt 50/100/500/1 000 Ni1 000/10 000, Cu 50/100 J/K/T/E/B/S/R/N/L Lin. potenciometr > 500 Ω OMX 102PWR 33 LCD 5 0 1/5 A; 0 60/300 mv 0 10/120/250/450 V OMX 102UQC 33 LCD 5 TTL, PNP/NPN, 0,1 Hz 50 khz, < 30/150/300 V 0,5 160 ±0,15 0,5 160 ±0,15 0,5 5 ±0,3 0,1 50 s ±0,01 ±0,05 OMX 102T 33 LCD 5 1 4/2 8/4 16 mv/v 0,5 160 ±0,15 Hold/Lock, Linearizace v 177 bodech Hold/Lock, Linearizace v 177 bodech a 3 tabulkách Hold/Lock, Linearizace v 25 bodech Hold/Lock, Teachin Linearizace v 25 bodech Hold/Lock, Teachin Linearizace v 177 bodech 24/110/230 VAC VDC 113x x x x x Digitální převodníky na DIN lištu výbava na přání standardní výbava nelze objednat ORBIT MERRET JE cz 3

6 OM LINK Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu. U nových přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC je nutný kabel OML (verze USB nebo RS232). Program lze použít pro nastavování (1 přístroj) nebo sběr dat pomocí linky RS 232 a RS 485 vhodnějšího pro online připojení v provozu. OM LINK Správa připojení Hlavní menu: Program > Správa připojení Vytvoření nového připojení Hlavní menu: Připojení > Nové... Správa měření Hlavní menu: Program > Správa měření Otevření nového okna měření Hlavní menu: Měření > Nové okno Okno Měření Správa připojení Otevření uloženého souboru měření Hlavní menu: Měření > Otevřít Vytvoření nového připojení Hlavní menu: Připojení > Nové... Načtení/uložení konfigurace oken, připojení a měření Hlavní menu: Program > Načíst konfiguraci Program > Uložit konfiguraci.. Změna parametrů aktivního připojení Hlavní menu: Připojení > Upravit... Konfigurace připojení Nastavení aplikace Hlavní menu: Program > Nastavení... Ukončení připojení Hlavní menu: Připojení > Ukončit Protokol událostí Hlavní menu: Program > Protokol Ukončení všech připojení Hlavní menu: Připojení > Ukončit připojení Informace o aplikaci Hlavní menu: Nápověda > O programu... Zobrazení měření Hlavní menu: Měření > Nové okno/otevřít SPRÁVA PŘIPOJENÍ Správa připojení umožňuje vytváření a rušení připojení, poskytuje jejich seznam rozdělený dle typu, s uvedením základních parametrů a měřitelných hodnot (kanálů), a slouží jako výchozí místo pro spouštění měření, nastavení přístrojů OM, zobrazování jejich vlastností atd. Připojení je klíčovou entitou aplikace OM Link představuje fyzické nebo virtuální spojení s přístroji OM a je základním objektem většiny funkcí aplikace. Typy připojení: Online, představuje fyzické spojení s přístrojem OM Offline, slouží k zobrazení menu přístroje a jeho přednastavení pro pozdější použití v online režimu Matematické, představuje matematickou operaci nad měřenými hodnotami z jiných připojení (online) Pasivní odposlech, slouží pro analýzu komunikace probíhající v autonomních měřících systémech Načtení dat z paměti přístroje Hlavní menu: Přístroj > Načíst data... Vymazání obsahu paměti Hlavní menu: Přístroj > Vynulovat paměť Okno Měření Nastavení přístroje Hlavní menu: Přístroj > Nastavení Tabulka linearizace Hlavní menu: Přístroj > Tabulka linearizace Vlastnosti a servis přístroje Hlavní menu: Přístroj > Vlastnosti a servis... Spuštění skriptu Hlavní menu: Přístroj > Spusť skript Nahrání firmware do přístroje Hlavní menu: Přístroj > Firmware upload... 4 ORBIT MERRET JE cz

7 SPRÁVA MĚŘENÍ Správa měření umožňuje vytváření a rušení souborů měření, grafů a jednotlivých hodnot, poskytuje jejich strukturovaný přehled a umožňuje měnit parametry grafů a hodnot. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Jednou z hlavních vlastností programu OM Link je možnost pohodlného nastavování přístrojů přímo z Vašeho počítače. Okno Měření Otevření nového okna měření Hlavní menu: Měření > Nové okno Otevření uloženého souboru měření Hlavní menu: Měření > Otevřít Uložení souboru měření Hlavní menu: Měření uložit/uložit jako... Uzavření okna měření Hlavní menu: Měření > Zavřít Export souboru měření do CSV Hlavní menu: Měření > Exportovat soubor... Uložení snímku grafů do BMP Hlavní menu: Měření > Uložit snímek... nastavení hodnot a parametrů přístroje přehled celého nastavovacího menu (PROFI/LIGHT/USER) vlastní konfigurace celého menu export a import nastavení přístroje Nastavovat lze všechny existující položky, i ty které jsou v přístroji nepřístupné nebo blokované. U většiny položek v menu přístroje lze nastavit jejich atribut pro USER menu (vidět/měnit/skrýt) a navíc odstranit nebo přidat jakoukoliv položku z LIGHT menu. Tak lze případně sestavit zákaznické menu přístroje pro danou aplikaci a úroveň znalostí obsluhy, s tím že je navíc možné u max. 10 položek zvolit i jejich pořadí. Každé nastavení menu přístroje lze uložit do souboru a použít pro konfiguraci dalších přístrojů. Výhodou je i možnost poslání kompletního menu přes k technické pomoci přímo výrobci. OKNO MĚŘENÍ Okno Měření je pohledem na historický i aktuální průběh měření určitých veličin a jejich skupin. Okno poskytuje tři možné režimy pohledu na měřená data: 1) grafy zobrazují historický průběh měření ve volitelném časovém rozsahu. Pomocí ovládacího panelu v tomto režimu lze posouvat zobrazené časové období, měnit zobrazený časový rozsah (od 1 vteřiny do 15 dnů), a nastavovat další parametry zobrazení grafů (názvy, datum v časové ose). 2) ukazatele zobrazují aktuální hodnoty měřených veličin. 3) tabulka zobrazuje historický průběh měření v tabulkové číselné formě. Ve vlastnostech a servisu získáte kompletní informace o přístroji. Pomocí ovládacího panelu v tomto režimu lze přepínat mezi zobrazením interpolovaných hodnot v určitých časových krocích a zobrazením skutečně naměřených vzorků hodnot. V režimu grafů a tabulky lze dále pozastavovat běžící měření a znovu je spouštět. Přitom lze též specifikovat, zdali se při znovuspuštění měření zachová dřívější průběh (historie) a měření se naváže, nebo zda bude měření zahájeno znovu a historie zrušena. Hodnoty z přístroje lze do měření přidávat např. ze Správy připojení výběrem určitého kanálu přístroje z online připojení (příp. matematického, nebo připojení typu pasivní odposlech) a přetažením do okna měření. Tímto způsobem lze též nové hodnoty (veličiny) začleňovat do již existujících grafů (v případě režimu grafů), tzn. dvě veličiny v jednom grafu se společným měřítkem a časovou osou. Strukturalizaci veličin a grafů a změnu jejich parametrů (názvy, rozsahy, barvy) lze dále provádět ve Správě měření. ORBIT MERRET JE cz 5

8 OM 402 OM 402 Modelová řada OM 402 jsou 4místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. Typ OM 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Dalším rozšířením vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit počet vstupů až na 4 (platí pro PM). Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigmadelta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 4MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Záznam naměřených hodnot Napájení V AC/DC Tříbarevný displej 20 mm OM 402UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT/CU/NI/TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky. ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule nastavitelné v rozsahu 5 24 VDC. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/ODDO. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného výstupu. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) všech naměřených hodnot až do záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje je možné uložit až hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní RS232/485 a OM Link. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřicího rozsahu Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM) Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0 39,99 V > Zobrazení: KOMPENZACE Vedení (RTD, OHM): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automat. (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2 30/100/100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej MATEMATICKÉ FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x a matematické funkce mezi vstupy EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Lock: blokování tlačítek Hold: blokování displeje/přístroje Tára: aktivace táry Nulování MM: nulování min/max hodnot 6 ORBIT MERRET JE cz

9 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: , červené nebo zelené 14segmentové LED, výška 14 mm, , červené/zelené 7segmentové LED, výška 20 mm Popis: poslední dva znaky displeje lze použít pro popis měřených veličin (nastavitelné v menu) Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,1 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s) ±0,15 % z rozsahu 1 digit RTD, T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,1 40 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro 250 V/450 V a 5 A; 2x Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení Funkce: ofset, min./max. hod., Tára, špičková hod., Mat. operace Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Min/Max Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje RTC 15 ppm/ C, časdatumhodnota displeje, < 266k údajů FAST (UNI) hodnota displeje, < 8k údajů Rozlišení (RTD, T/C): 1 /0,1 /0,01 C Watchdog: reset po 0,4 s OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms Limity: Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 2x relé s spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A) a 2x relé s přepínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x otevřený kolektor, 2x SSR, 2x bistabilní relé DATOVÉ VÝSTUPY Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS RTU, PROFIBUS Formát dat: 8 bitů bez parity 1 stop bit (ASCII) 7 bitů sudá parity 1 stop bit (Messbus) Rychlost: Baud, 0, Mbaud (PROFIBUS) RS 232: izolovaná RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu Nelinearita: 0,1 % z rozsahu TK: 15 ppm/ C Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms Rozsahy: 0 2/5/10 V, ±10 V, 0 5 ma, 0/4 20 ma (komp. < 600 Ω/12 V nebo Ω/24 V) POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 5 24 VDC/max. 1,2 W V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 96 x 48 x 120 mm Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 Validace SW: Klasifikace ČSN IEC 62138, sk. B, C ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OM 402 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI, standard (kód 0 ) DC: ±60/±150/±300/±1 200 mv PM: 0 5 ma/0 20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V OHM: Ω/0 1 kω/0 10 kω/0 100 kω/auto RTD: Pt 50/100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) type UNI, rozšíření A DC: ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V typ UNI, rozšíření B (rozšíření o další 3 vstupy) PM: 3x 0 5 ma/0 20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP I VSTUP U DC ±60/±150/±300/±1200 mv PM 0 5/0 20 ma/4 20 ma ±2/±5/±10/40 V SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU nula A B K P S U Z UNI standard ±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A ±100/±250/±500 V rozšíření o další 3 vstupy (PM) na přání PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD C 3 E 3 C 4 E 4 OM 402UNI 1 L N L3 E 4 E 1 L1 L C 1 E 2 L2 C 2 Ot. kolektor SSR Relé RxD/L TxD/L AVI AVU Ot. kolektor EXT. 3 EXT. 2 IV V VI EXT. 1 III II I Pomocné napětí E E ES C D E B A A B C D E F G 22 VSTUP U VSTUP I 23 S S E S ES ES DC, PM RTD, OHM, Ni T/C DU CJC Option B VSTUP 4/U VSTUP 4/I VSTUP 3/U VSTUP 3/I VSTUP 2/U VSTUP 2/I VSTUP U U/I VSTUP I Option A I (2/5 A) Napájení V AC/DC 0 1 Rozšíření, viz. tabulka Specifikace objednacího kódu? Komparátory ne 0 1x relé (spínací) 1 2x relé (spínací) 2 3x relé (2x spínací 1x přepínací) 3 4x relé (2x spínací 2x přepínací) 4 2x otevřený kolektor 5 4x otevřený kolektor 6 2x otevřený kolektor 2x relé (přepínací) 7 2x relé (přepínací) 8 2x SSR 9 2x relé, bistabilní A 1x relé (přepínací) B Analogový výstup ne 0 ano (kompenzace < 500 Ω/12 V) 1 ano (kompenzace < 1000 Ω/24 V) 2 Datový výstup ne 0 RS RS MODBUS 3 PROFIBUS 4 Pomocné napětí ne 0 ano 1 Záznam naměřených hodnot ne 0 RTC 1 FAST (jen pro typ UNI) 2 Barva displeje červená (14 mm) 1 zelená (14 mm) 2 červená/zelená (20 mm) 3 Specifikace standardně se neuvádí 00 validace SW IEC 62138, IEC VS * (vstup Option A) je galvanicky spojené s vstupy EXT. a konektorem OM Link *U Option B doporučujeme propojit svorky (základ/boční karta) vnější propojkou Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET JE cz 7

10 OM 602AV OM 602AV OM 602AV je programovatelný analogový výstup. Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor, který přístroji zaručuje přesnost, stabilitu a snadné ovládání. 6MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ VELIKOST DIN 96 X 48 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Tříbarevný displej 20 mm Napájení V AC/DC OM 602AV PROGRAMOVATELNÝ VÝSTUP OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky. ROZŠÍŘENÍ KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/ODDO. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule nastavitelné v rozsahu 5 24 VDC. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Zobrazení: s pevnou nebo plovoucí DT Nastavení: v KM lze nastavit pro obě krajní hodnoty rozsahu AV libovolné zobrazení ANALOGOVÝ VÝSTUP Typ: izolovaný, programovatelný s rozlišením 16 bitů, rychlost < 0,2 ms Rozsah: 0 2/5/10 V, ±10 V, 0 5 ma, 0/4 20 ma DIGITÁLNÍ FILTRY Exponen. průměr: z měření ntá hodnota: z měření Poloměr necitlivosti : pásmo potlačení změny měřené hodnoty FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty během měření Mat. operace: polynom, 1/x, log., exponenciál, mocnina, odmocnina, sin x Typ výstupního signálu: sinus/pila/trojúhelník/obdélník/náhodná funkce EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Hold: blokování displeje/přístroje Lock: blokování tlačítek Funkce: ovládání volitelných funkcí z menu přístroje 8 ORBIT MERRET JE cz

11 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: , červené nebo zelené 14segmentové LED, výška 14 mm, 9999, červená/zelené 7segmentové LED, výška 20 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE Vstupní filtry: filtrační konstanta, zaokrouhlení Funkce: HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms Limity: Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 2x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A) a 2x relé s přepínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x otevřený kolektor, 2x SSR, 2x bistabilní relé DATOVÉ VÝSTUPY Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS RTU, PROFIBUS Formát dat: 8 bitů bez parity 1 stop bit (ASCII) 7 bitů sudá parity 1 stop bit (Messbus) Rychlost: Baud Baud 12 Mbaud (PROFIBUS) RS 232: izolovaná RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu Nelinearita: 0,1 % z rozsahu TK: 15 ppm/ C Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms Rozsahy: 0 2/5/10 V, ±10 V, 0 5 ma, 0/4 20 ma (komp. < 500 Ω/12 V nebo Ω/24 V) POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 5 24 VDC/max. 1,2 W V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 96 x 48 x 120 mm Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 Validace SW (AV): Klasifikace ČSN IEC 62138, sk. B, C ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD OM 602AV L N L4 L3 E L2 L1 RxD/L TxD/L AVI AVU IV V VI III II I Pomocné napětí EXT. 1 EXT. 2 EXT Napájení V AC/DC 0 1 Komparátory žádný 0 1x relé (spínací) 1 2x relé (spínací) 2 3x relé (2x spínací 1x přepínací) 3 4x relé (2x spínací 2x přepínací) 4 2x otevřený kolektor 5 4x otevřený kolektor 6 2x otevřený kolektor 2x relé (přepínací) 7 2x relé (přepínací) 8 2x SSR 9 2x bistabilní relé A 1x relé (přepínací) B Datový výstup žádný 0 RS RS MODBUS 3 PROFIBUS 4 Pomocné napětí ne 0 ano 1 Barva displeje červená (14 mm) 1 zelená (14 mm) 2 červená/zelená (20 mm) 3 Specifikace standardně se neuvádí 00 validace SW IEC 62138, IEC VS Základní provedení přístroje je označeno tučně * Uvedení do prodeje není stanoveno ORBIT MERRET JE cz 9

12 OMU 408UNI OMU 408UNI OMU 408UNI je 8kanálová měřicí ústředna navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. Multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovými 24 bitovými sigmadelta převodníky, které přístroji zaručují vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. Velkou předností přístroje je vzhledem k vysoké rychlosti vzorkování na jednotlivých kanálech, možnost vyhodnocovat všechny měřicí vstupy současně. 8KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 4MÍSTNÉ PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ DIGITÁLNÍ FILTR, TÁRA, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM Rozšíření Komparátory Datový výstup Analogový výstup Záznam naměřených hodnot Napájení V AC/DC OMU 408UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT/CU/NI/TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). Na displeji lze zobrazit měřené jednotky. ROZŠÍŘENÍ KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání čtyř nebo osmi mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit pro každý vstup libovolný počet výstupních relé s režimem: MEZ/ODDO. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud a volbou přiřazení libovolnému vstupu. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (80 zápisů/s) všech naměřených hodnot až do záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje je možné uložit až hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní RS232/485 a OM Link. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji Zobrazení: PŘEPÍNÁNÍ VSTUPŮ Ručně: tlačítkem na předním panelu nebo externě (vstupy EXT.) Automaticky: nastaveným časovým intervalem KOMPENZACE Vedení (RTD, OHM): automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automat. (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace : lineární interpolací v 255 bodech/8 kanálů (přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2 30/100/100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x a současně mezi vstupy součet, rozdíl, součin, podíl EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Vstupy EXT.: přepínání vstupů z nadřazených systémů nebo ovládání Hold, Lock, Tára a nulování Min/max. hodnoty 10 ORBIT MERRET JE cz

13 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Měřená hodnota: , červené nebo zelené 14segmentové LED, výška 14 mm Označení kanálu: 9, červené nebo zelené 7segmentové LED, výška 9,1 mm Měřicí jednotky: 99, červené nebo zelené 14segmentové LED, výška 10 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,2 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s) Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 1,3 40 měření/s Rozlišení: 0,1 C (RTD), 1 C (T/C) Kompenzace vedení: max. 40 Ω Linearizace: lineární interpolací v 255 bodech/pro 8 kanálů Kompenzace st. konců: ruční 0 99 C nebo automatická Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení Funkce: min./max. hod., Tára, špičková hod., Mat. operace Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje RTC 15 ppm/ C, časdatumhodnota displeje, < 532k údajů FAST hodnota displeje, < 8k údajů Watchdog: reset po 0,4 s OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, limita lze přiřadit libovolnému vstupu, sepnutí kontaktu < 30 ms Limity: Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 4x/8x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/30 VDC, 3 A) DATOVÉ VÝSTUPY Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS RTU, PROFIBUS Formát dat: 8 bitů bez parity 1 stop bit (ASCII) 7 bitů sudá parity 1 stop bit (Messbus) Rychlost: Baud Baud 12 Mbaud (PROFIBUS) RS 232: izolovaná RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu Nelinearita: 0,1 % z rozsahu TK: 15 ppm/ C Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms Rozsahy: 0 2/5/10 V, ±10 V, 0 5 ma, 0/4 20 ma (komp. < 600 Ω/12 V) V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 96 x 48 x 120 mm Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 Validace SW: Klasifikace ČSN IEC 62138, skupina B, C ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OMU 408UNI je multifunkční přístroj nastavitelný v těchto variantách a rozsazích DC: ±60/±150/±300/±1 200 mv PM: 0 5 ma/0 20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V OHM: Ω/0 1 kω/0 10 kω/0 100 kω RTD: Pt 50/100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu 100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) Vstupy nejsou vzájemně galvanicky oddělené! Maximální rozdíl mezi svorkami je 0,2V DC, PM, TC, DU (interně spojeny přes odpory 100R) Svorky E musí být na stejném potenciálu OHM, RTDPt, RTDNi, RTDCu (interně spojeny kovově) PŘIPOJENÍ L N A B C D E F G H I J K L M N O E L8 L4 L3 L L6 L2 L1 L CJC OBJEDNACÍ KÓD OMU 408UNI Napájení V AC/DC 0 1 Počet vstupů 4 vstupy 0 8 vstupů 1 Komparátory žádný 0 4 relé 1 8 relé 2 Výstup žádný 0 Analogový 1 RS RS PROFIBUS 4 Záznam naměřených hodnot ne 0 RTC 1 FAST* 2 Barva displeje červená 1 Označení kanálu má opačnou barvu zelená 2 Specifikace standardně se neuvádí 00 validace SW IEC 62138, IEC VS TxD RxD Rx/Tx Rx/Tx EXT. 2 EXT AVI AVU EXT. 1 E E ES VSTUP U VSTUP I VSTUP U VSTUP I VSTUP U VSTUP I VSTUP U VSTUP I S S E E S S E E S S E E S S E S ES E S ES E S ES E S ES ES ES ES ES ES ES ES DC, PM RTD, OHM, Ni T/C DU *Záznam naměřených hodnot v režimu FAST je možný pouze z lichých kanálů, tj. 1, 3, 5 a 7. Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET JE cz 11

14 OMB 402 OMB 402 Modelová řada OMB 402 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové zobrazovače s pomocným displejem navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. Typ OMB 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24bitovým sigmadelta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. VODOROVNÝ BARGRAF 30 LED S DISPLEJEM MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE VELIKOST DIN 96 X 48 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Záznam naměřených hodnot Napájení V AC/DC OMB 402UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT/CU/NI/TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje a ovládá pěti tlačítky umístěnými na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule nastavitelné v rozsahu 5 24 VDC. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/ODDO. Limity mají nastavitelnou hysterezi v plném rozsahu displeje a volitelné zpoždění sepnutí v rozsahu 0 99,9 s. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Je vhodné všude tam, kde je nutné registrovat naměřené hodnoty. Lze použít dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) všech naměřených hodnot až do záznamů. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Do paměti přístroje je možné uložit až hodnot. Přenos dat do PC přes sériové rozhraní RS232/485 a OM Link. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM) Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji Zobrazení: 30 LED 6místný pomocný displej KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace (DC, PM, DU): lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2 30/100/100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej MATEMATICKÉ FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Lock: blokování tlačítek Hold: blokování displeje/přístroje Tára: aktivace táry Nulování MM: nulování min/max hodnoty 12 ORBIT MERRET JE cz

15 TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: 30 tříbarevných LED s 6míst. pom. displejem ( ), výška 9,1 mm Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,1 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s) ±0,15 % z rozsahu 1 digit RTD, T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,1 40 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro > 250 V a 5 A; 2x Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení Funkce: Ofset, Min/max. hod., Tára, Špičková hod., Mat. operace Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Nulování Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje RTC 15 ppm/ C, časdatumhodnota displeje, < 266k údajů FAST (UNI) hodnota displeje, < 8k údajů Watchdog: reset po 0,4 s OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms Limity: Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 2x relé se spínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A) 2x relé s přepínacím kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x otevřený kolektor, 2x SSR, 2x bistabilní relé DATOVÉ VÝSTUPY Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS RTU, PROFIBUS Formát dat: 8 bitů bez parity 1 stop bit (ASCII) 7 bitů sudá parity 1 stop bit (Messbus) Rychlost: Baud Baud 12 Mbaud (PROFIBUS) RS 232: izolovaná RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu Nelinearita: 0,1 % z rozsahu TK: 15 ppm/ C Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms Rozsahy: 0 2/5/10 V, ±10 V, 0 5 ma, 0/4 20 ma (komp. < 600 Ω/12 V nebo Ω/24 V) POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 5 24 VDC/max. 1,2 W V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 96 x 48 x 120 mm Otvor do panelu: 90,5 x 45 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 Validace SW: Klasifikace ČSN IEC 62138, sk. B, C ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OMB 402 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI, standard (kód 0 ) DC: ±60/±150/±300/±1 200 mv PM: 0 5 ma/0 20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V OHM: Ω/0 1 kω/0 10 kω/0 100 kω RTD: Pt 100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) typ UNI, rozšíření A DC: ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP I VSTUP U DC ±60/±150/±300/±1200 mv PM 0 5/0 20 ma/4 20 ma ±2/±5/±10/40 V SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU nula A B C K P S U Z UNI standard ±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A ±100/±250/±500 V na přání PŘIPOJENÍ OBJEDNACÍ KÓD C 3 E 3 C 4 E 4 OMB 402UNI 1 L N L3 E 4 E 1 L1 L C 1 E 2 L2 C 2 Ot. kolektor SSR Relé RxD/L TxD/L AVI AVU Ot. kolektor EXT. 3 EXT. 2 IV V VI EXT. 1 III II I Pomocné napětí E E ES C D E B A 22 VSTUP U VSTUP I 23 S S E S ES ES DC, PM RTD, OHM, Ni T/C DU CJC Option A VSTUP U U/I I (2/5 A) VSTUP I Napájení V AC/DC 0 1 Rozšíření, viz. tabulka Specifikace objednacího kódu? Komparátory žádný 0 1x relé (přepínací) 1 2x relé (přepínací) 2 3x relé (přepínací) 3 4x relé (přepínací) 4 2x otevřený kolektor 5 4x otevřený kolektor 6 2x otevřený kolektor 2x relé (přepínací) 7 2x relé (přepínací) 8 SSR 9 2x bistabilní relé A 1x relé (přepínací) B Analogový výstup ne 0 ano (kompenzace < 500 Ω/12 V) 1 ano (kompenzace < Ω/24 V) 2 Datový výstup žádný 0 RS RS MODBUS 3 PROFIBUS 4 Pomocné napětí ne 0 ano 1 Záznam naměřených hodnot ne 0 RTC 1 FAST (jen pro UNI) 2 Barva pomocného displeje červená 1 zelená 2 Specifikace standardně se neuvádí 00 validace SW IEC 62138, IEC VS * (vstup Option A) je galvanicky spojené s vstupy EXT. a konektorem OM Link *U Option B doporučujeme propojit svorky (základ/boční karta) vnější propojkou Základní provedení přístroje je označeno tučně * Uvedení do prodeje není stanoveno ORBIT MERRET JE cz 13

16 OMB 451 OMB 451 Modelová řada OMB 451 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové zobrazovače s pomocným displejem a nastavitelnou LCD stupnicí. Přístroje jsou navrženy jako rozměrová náhrada přístrojů ZEPAKOMP. Typ OMB 451UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24bitovým sigmadelta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. BARGRAF 50 LED S DISPLEJEM A LCD STUPNICÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE VELIKOST DIN 160 X 60 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Záznam naměřených hodnot Napájení V AC/DC OMB 451UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT/CU/NI/TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje i ovládá dvěma tlačítky a točítkem umístěným na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule nastavitelné v rozsahu 5 24 VDC. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/ODDO. Limity mají nastavitelnou hysterezi a zpoždění sepnutí. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Lze použít dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) naměřených hodnot. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Přenos dat do PC je přes sériové rozhraní RS232/485 a OM Link. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM) Stupnice: LCD, volně programovatelná Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji Zobrazení: 50 LED 6místný pomocný displej KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace (DC, PM, DU): lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2 30/100/100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej MATEMATICKÉ FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x a současně mezi vstupy součet, rozdíl, součin, podíl EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Lock: blokování tlačítek Hold: blokování displeje/přístroje Tára: aktivace táry Nulování MM: nulování min/max hodnoty 14 ORBIT MERRET JE cz

17 E L B TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: 50 tříbarevných LED tříbarevné LED pro indikaci mezí, 6místný pomocný displej ( ), výška 9,1 mm podsvětlená a volně programovatelná LCD stupnice Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,1 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s) ±0,15 % z rozsahu 1 digit RTD, T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,1 40 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro > 250 V a 5 A; 2x Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení Funkce: Ofset, Min/max. hod., Tára, Špičková hod., Mat. operace Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Nulování Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje RTC 15 ppm/ C, časdatumhodnota displeje, < 266k údajů FAST (UNI) hodnota displeje, < 8k údajů Watchdog: reset po 0,4 s OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms Limity: Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 1 4x relé s přep. kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x otevřený kolektor DATOVÉ VÝSTUPY Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS RTU, PROFIBUS Formát dat: 8 bitů bez parity 1 stop bit (ASCII) 7 bitů sudá parity 1 stop bit (Messbus) Rychlost: Baud Baud 12 Mbaud (PROFIBUS) RS 232: izolovaná RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu Nelinearita: 0,1 % z rozsahu TK: 15 ppm/ C Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms Rozsahy: 0 2/5/10 V, ±10 V, 0 5 ma, 0/4 20 ma (komp. < 600 Ω/12 V nebo Ω/24 V) POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 5 24 VDC/max. 1,2 W V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 160 x 60 x 80 mm Otvor do panelu: 150 x 50 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 Validace SW: Klasifikace ČSN IEC 62138, sk. B, C ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OMB 451 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI, standard (kód 0 ) DC: ±60/±150/±300/±1 200 mv PM: 0 5 ma/0 20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V OHM: Ω/0 1 kω/0 10 kω/0 100 kω RTD: Pt 100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) typ UNI, rozšíření A DC: ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V PŘIPOJENÍ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP I VSTUP U DC ±60/±150/±300/±1200 mv PM 0 5/0 20 ma/4 20 ma ±2/±5/±10/40 V SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU nula A B C K P S U Z UNI standard ±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A ±100/±250/±500 V rozšíření o další 3 vstupy (PM) na přání OBJEDNACÍ KÓD OMB 451UNI N Analogový výstup I Analogový výstup U Relé C 4 L4 E 4 C 3 L3 E 3 C 2 L2 E 2 C 1 L1 E 1 S S E S ES ES RxD/L TxD/L III II I Ot. kolektor IV V VI EXT. 3 EXT. 2 EXT. 1 Pomocné napětí E E ES C D E A 24 VSTUP U VSTUP I A B C D E F G 25 DC, PM RTD, OHM, Ni T/C DU CJC VSTUP 4/U VSTUP 4/I VSTUP 3/U VSTUP 3/I VSTUP 2/U VSTUP 2/I VSTUP U U/I VSTUP I Option B Option A I (2/5 A) Napájení V AC/DC 0 1 Rozšíření, viz. tabulka Specifikace objednacího kódu? Komparátory žádný 0 1x relé (přepínací) 1 2x relé (přepínací) 2 3x relé (přepínací) 3 4x relé (přepínací) 4 2x otevřený kolektor 5 4x otevřený kolektor 6 2x otevřený kolektor 2x relé (přepínací) 7 Analogový výstup ne 0 ano (kompenzace < 500 Ω/12 V) 1 ano (kompenzace < Ω/24 V) 2 Datový výstup žádný 0 RS RS MODBUS 3 PROFIBUS 4 Pomocné napětí ne 0 ano 1 Záznam naměřených hodnot ne 0 RTC 1 FAST (jen pro UNI) 2 Barva pomocného displeje červená 1 zelená 2 Specifikace standardně se neuvádí 00 validace SW IEC 62138, IEC VS * (vstup Option A) je galvanicky spojené s vstupy EXT. a konektorem OM Link *U Option B doporučujeme propojit svorky (základ/boční karta) vnější propojkou Základní provedení přístroje je označeno tučně ORBIT MERRET JE cz 15

18 OMB 452 OMB 452 Modelová řada OMB 452 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové zobrazovače s pomocným displejem a nastavitelnou LCD stupnicí. Přístroje jsou navrženy jako rozměrová náhrada přístrojů ZEPAKOMP. Typ OMB 452UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24bitovým sigmadelta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. BARGRAF 50 LED S DISPLEJEM A LCD STUPNICÍ MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, RTD, T/C, DU) DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE VELIKOST DIN 160 X 80 MM Rozšíření Pomocné napětí Komparátory Datový výstup Analogový výstup Záznam naměřených hodnot Napájení V AC/DC OMB 452UNI DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT/CU/NI/TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY OVLÁDÁNÍ Přístroj se nastavuje i ovládá dvěma tlačítky a točítkem umístěným na předním panelu. Všechna programovatelná nastavení přístroje jsou realizována ve třech nastavovacích režimech. LIGHT MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje pouze položky nutné pro nastavení přístroje PROFI MENU je chráněné volitelným číselným kódem a obsahuje kompletní nastavení přístroje USER MENU může obsahovat libovolné položky vybrané z programovacího menu (LIGHT/PROFI), kterým se určí právo (vidět nebo měnit). Přístup je volný, bez hesla. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update firmware (s kabelem OML). Program je určen také pro visualizaci a archivaci naměřených hodnot z více přístrojů. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je plynule nastavitelné v rozsahu 5 24 VDC. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání jedné, dvou, tří nebo čtyř mezních hodnot s reléovým výstupem. Uživatelsky lze zvolit režim limit: MEZ/DAVKA/ODDO. Limity mají nastavitelnou hysterezi a zpoždění sepnutí. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. DATOVÉ VÝSTUPY jsou pro svou rychlost a přesnost vhodné k přenosu naměřených údajů pro další zobrazení nebo přímo do řídících systémů. V nabídce je izolovaná RS232 a RS485 s ASCII/MESSBUS/MODBUS/PROFIBUS protokolem. ANALOGOVÉ VÝSTUPY najdou své uplatnění v aplikacích, kde je požadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených údajů v externích zařízeních. V nabídce je univerzální analogový výstup s možností volby typu výstupu napětí/ proud. Hodnota analogového výstupu odpovídá údaji na displeji a jeho typ i rozsah je volitelný v menu. ZÁZNAM NAMĚŘENÝCH HODNOT je interní časové řízení sběru dat. Lze použít dva režimy. FAST, který je určený pro rychlé ukládání (40 zápisů/s) naměřených hodnot. Druhý režim je RTC, kde je záznam dat řízený přes Real Time s ukládáním ve zvoleném časovém úseku a periodě. Přenos dat do PC je přes sériové rozhraní RS232/485 a OM Link. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Volba: typu vstupu a měřícího rozsahu Měřicí rozsah: nastavitelný pevně nebo s automatickou změnou (OHM) Stupnice: LCD, volně programovatelná Nastavení: ruční, v menu lze nastavit pro obě krajní hodnoty vstupního signálu libovolné zobrazení na displeji Zobrazení: 50 LED 6místný pomocný displej KOMPENZACE Vedení (RTD): automatická (3drát) nebo ruční v menu (2drát) Sondy (RTD): vnitřní zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici) Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace (DC, PM, DU): lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr: z 2 30/100/100 měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej MATEMATICKÉ FUNKCE Min/max. hodnota: registrace min./max. hodnoty dosažené během měření Tára: určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu Špičková hodnota: na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota Mat. operace: polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, odmocnina, sin x a současně mezi vstupy součet, rozdíl, součin, podíl EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Lock: blokování tlačítek Hold: blokování displeje/přístroje Tára: aktivace táry Nulování MM: nulování min/max hodnoty 16 ORBIT MERRET JE cz

19 E L B TECHNICKÁ DATA ZOBRAZENÍ Displej: 50 tříbarevných LED tříbarevné LED pro indikaci mezí, 6místný displej ( znaky), 4x výška 14 mm, 2x výška 10 mm podsvětlená a volně programovatelná LCD stupnice Desetinná tečka: nastavitelná v menu Jas: nastavitelný v menu PŘESNOST PŘÍSTROJE TK: 50 ppm/ C Přesnost: ±0,1 % z rozsahu 1 digit (pro zobrazení 9999 a 5 měř./s) ±0,15 % z rozsahu 1 digit RTD, T/C Přesnost měření st. konce: ±1,5 C Rychlost: 0,1 40 měření/s Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) ne pro > 250 V a 5 A; 2x Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech Digitální filtry: exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení Funkce: Ofset, Min/max. hod., Tára, Špičková hod., Mat. operace Ext. ovládání: HOLD, LOCK, Tára, Nulování Záznam hodnot: záznam naměřených dat do paměti přístroje RTC 15 ppm/ C, časdatumhodnota displeje, < 266k údajů FAST (UNI) hodnota displeje, < 8k údajů Watchdog: reset po 0,4 s OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje Kalibrace: při 25 C a 40 % r.v. KOMPARÁTOR Typ: digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms Limity: Hystereze: Zpoždění: 0 99,9 s Výstup: 1 4x relé s přep. kontaktem (250 VAC/50 VDC, 3 A), 2x/4x otevřený kolektor, 1 4x bistabilní relé DATOVÉ VÝSTUPY Protokol: ASCII, MESSBUS, MODBUS RTU, PROFIBUS Formát dat: 8 bitů bez parity 1 stop bit (ASCII) 7 bitů sudá parity 1 stop bit (Messbus) Rychlost: Baud Baud 12 Mbaud (PROFIBUS) RS 232: izolovaná RS 485: izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů) ANALOGOVÉ VÝSTUPY Typ: izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu Nelinearita: 0,1 % z rozsahu TK: 15 ppm/ C Rychlost: odezva na změnu hodnoty < 1 ms Rozsahy: 0 2/5/10 V, ±10 V, 0 5 ma, 0/4 20 ma (komp. < 600 Ω/12 V nebo Ω/24 V) POMOCNÉ NAPĚTÍ Nastavitelné: 5 24 VDC/max. 1,2 W V AC/DC, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP, ±10 %, max. 13,5 VA, PF 0,4, I STP Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje MECHANICKÉ VLASTNOSTI Materiál: Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 VI Rozměry: 160 x 80 x 80 mm Otvor do panelu: 150 x 70 mm PROVOZNÍ PODMÍNKY Připojení: konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm 2 Doba ustálení: do 15 minut po zapnutí Pracovní teplota: C Skladovací teplota: C Krytí: IP64 (pouze čelní panel) El. bezpečnost: ČSN EN , A2 Izolační pevnost: 4 kvac po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kvac po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kvac po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kvac po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem Izolační odolnost: pro stupeň znečištění II, kategorie měření III. napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI) EMC: ČSN EN Seizmická způsobilost: ČSN IEC 980: 1993, čl. 6 Validace SW: Klasifikace ČSN IEC 62138, skupina B, C ZI Základní izolace, DI Dvojitá izolace MĚŘICÍ ROZSAHY Přístroj OMB 452 je multifunkční přístroj v těchto variantách a rozsazích typ UNI, standard (kód 0 ) DC: ±60/±150/±300/±1 200 mv PM: 0 5 ma/0 20 ma/4 20 ma/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V OHM: Ω/0 1 kω/0 10 kω/0 100 kω RTD: Pt 100/Pt 500/Pt Cu: Cu 50/Cu100 Ni: Ni 1 000/Ni T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω) typ UNI, rozšíření A DC: ±0,1/±0,25/±0,5/±2/±5 A/±100 V/±250 V/±500 V PŘIPOJENÍ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH VSTUPŮ VSTUP I VSTUP U DC ±60/±150/±300/±1200 mv PM 0 5/0 20 ma/4 20 ma ±2/±5/±10/40 V SPECIFIKACE OBJEDNACÍHO KÓDU nula A B C K P S U Z UNI standard ±0,1/±0,25/±0,5//±2/±5 A ±100/±250/±500 V rozšíření o další 3 vstupy (PM) na přání OBJEDNACÍ KÓD OMB 452UNI N Analogový výstup I Analogový výstup U Relé C 4 L4 E 4 C 3 L3 E 3 C 2 L2 E 2 C 1 L1 E 1 S S E S ES ES RxD/L TxD/L III II I Ot. kolektor IV V VI EXT. 3 EXT. 2 EXT. 1 Pomocné napětí E E ES C D E A 24 VSTUP U VSTUP I A B C D E F G 25 DC, PM RTD, OHM, Ni T/C DU CJC VSTUP 4/U VSTUP 4/I VSTUP 3/U VSTUP 3/I VSTUP 2/U VSTUP 2/I VSTUP U U/I VSTUP I Option B Option A I (2/5 A) Napájení V AC/DC 0 1 Rozšíření, viz. tabulka Specifikace objednacího kódu? Komparátory žádný 0 1x relé (přepínací) 1 2x relé (přepínací) 2 3x relé (přepínací) 3 4x relé (přepínací) 4 2x otevřený kolektor 5 4x otevřený kolektor 6 2x otevřený kolektor 2x relé (přepínací) 7 Analogový výstup ne 0 ano (kompenzace < 500 Ω/12 V) 1 ano (kompenzace < Ω/24 V) 2 Datový výstup žádný 0 RS RS MODBUS 3 PROFIBUS 4 Pomocné napětí ne 0 ano 1 Záznam naměřených hodnot ne 0 RTC 1 FAST (jen pro UNI) 2 Barva pomocného displeje červená 1 zelená 2 Specifikace standardně se neuvádí 00 validace SW IEC 62138, IEC VS * (vstup Option A) je galvanicky spojené s vstupy EXT. a konektorem OM Link *U Option B doporučujeme propojit svorky (základ/boční karta) vnější propojkou Základní provedení přístroje je označeno tučně * Uvedení do prodeje není stanoveno ORBIT MERRET JE cz 17

20 OMB 481/483/484 OMB 481/483/484 Modelová řada OMB 480 jsou panelové programovatelné tříbarevné sloupcové zobrazovače. Přístroje jsou navrženy jako 100 % náhrada světelné stopy EDU, zařízení ruské výroby M1730, M1731 > OMB 481, M1741 > OMB 483 a M1743 > OMB 484. Světelnou stopu tvoří 48 tříbarevných LED. Měřenou hodnotu signalizuje jedna žlutá LED a měřicí rozsah je ohraničený lehce podsvíceným pásmem (ustávky), dolní je zelené a horní červené. Při překročení nastaveného rozsahu (v ustávce) se změní barva žluté LED na zelenou, resp. červenou podle její hodnoty. Podtečení vstupního rozsahu signalizuje zelená šipka, přetečení červená šipka, které jsou umístěny vně světelné stopy. Při podtečení stopa zhasne. Přerušení měřicího obvodu indikuje rozsvícení obou šipek současně. Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. BARGRAF 48 LED MULTIFUNKČNÍ VSTUP (DC, PM, T/C) DIGITÁLNÍ FILTRY, TÁRA, LINEARIZACE VELIKOST DIN 160 X 30/60 MM V AC/DC Rozšíření Komparátory OMB 481/483/484 DC VOLTMETR A AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY OVLÁDÁNÍ Přístroj je určený pro prosté měření bez dalšího vyhodnocení. Standardní výbavou je rozhraní OM Link, kterým lze s ovládacím programem upravovat a archivovat všechny nastavení přístroje i provádět update fi rmware (s kabelem OML). Při splnění technických požadavků lze pomocí programu OM Link provádět i kalibraci přístroje. Všechny nastavení jsou uloženy v paměti EEPROM (zůstávají i po vypnutí přístroje). ROZŠÍŘENÍ POMOCNÉ NAPĚTÍ je vhodné pro napájení snímačů a převodníků. Je pevné 24 VDC. KOMPARÁTORY jsou určeny pro hlídání dvou mezních hodnot s reléovým výstupem. Limity mají nastavitelnou hysterezi a zpoždění sepnutí. Dosažení nastavených mezí je signalizováno LED a zároveň sepnutím příslušného relé. STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ Měřicí rozsah: přes OM Link, lze nastavit typ vstupu a pro verzi DC, PM i zobrazení na displeji obě krajní hodnoty vstupního signálu a zvolit pro ně zobrazovací mód Zobrazení: 48 LED KOMPENZACE Studených konců (T/C): ruční nebo automatická, v menu lze provést volbu termočlánku a kompenzaci studených konců, která je nastavitelná nebo automatická (teplota svorek) LINEARIZACE Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link) DIGITÁLNÍ FILTRY Exponenciální průměr: z měření Zaokrouhlení: nastavení zobrazovacího kroku pro displej Pásmo necitlivosti: zadává se přímo v měřicích jednotkách a je symetrické na odě strany EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ Hold: blokování displeje/přístroje 18 ORBIT MERRET JE cz

KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU KATALOG 2013 PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné

Více

OMB 500UNI OMB 502UNI

OMB 500UNI OMB 502UNI OMB 500UNI OMB 502UNI 50-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

OMB 200UNI. 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN.

OMB 200UNI. 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. OMB 200UNI 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 M-371811-A PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 2 1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 3 1.2. SYMBOLY

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1 NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 3 1.1 SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 4 1.2 SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU...

Více

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

NÁVOD K VÝROBKU PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 TP 371800/a PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU typ 505, 506 POUŽITÍ - DC voltmetr/ampérmetr - monitor procesů - ohmmetr - teploměr pro Pt 50/100/500/1 000 - teploměr

Více

OMB 200UNI. 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT TEPLOMĚR PRO NI ZOBRAZOVAČ PRO LIN.

OMB 200UNI. 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT TEPLOMĚR PRO NI ZOBRAZOVAČ PRO LIN. OMB 200UNI 20-ti BODOVÝ SLOUPCOVÝ ZOBRAZOVAČ MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY TECHDOK - OMB 200UNI - 2013-3v0 - cz 6. NASTAVENÍ PROFI

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ

R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Čapkova 22 678 01 Blansko tel.: +420 516 416942, 419995 fax: +420 516 416963 R24 ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Zobrazovač je určen pro měření odporu, signálu z RTD, termočlánků, napětí 0-10V

Více

CENÍK. Platnost od 1. ledna 2014

CENÍK. Platnost od 1. ledna 2014 CENÍK Platnost od 1. ledna 2014 Panelové měřicí přístroje Sloupcové zobrazovače Velkoplošné displeje Převodníky na DIN lištu Bezpapírové zapisovače PLC ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS

Inteligentní převodníky SMART. Univerzální vícevstupový programovatelný převodník. 6xS Univerzální vícevstupový programovatelný převodník 6xS 6 vstupů: DC napětí, DC proud, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, termočlánek, ( po dohodě i jiné ) 6 výstupních proudových signálů 4-20mA (vzájemně galvanicky

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

OMB 451UNI OMB 452UNI

OMB 451UNI OMB 452UNI OMB 451UNI OMB 452UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ

Více

KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU

KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU KATALOG PANELOVÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE SLOUPCOVÉ ZOBRAZOVAČE VELKOPLOŠNÉ DISPLEJE PŘEVODNÍKY NA LIŠTU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 4.7 Prodlení v dodací lhůtě subdodavatelů, stávka, zákazy vývozu nebo dovozu,

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100

OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Přístroje řady OM 402 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Přístroje řady OM 402 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OM 402UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY

Více

NÁVOD K OBSLUZE OMM 370

NÁVOD K OBSLUZE OMM 370 NÁVOD K OBSLUZE OMM 370 3 3/4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 TEPLOMĚŘ PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY Návod k obsluze OMM 370

Více

OMU 408 4/8 KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

OMU 408 4/8 KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA OMU 408 4/8 KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY BEZPEČNOSTNÍ

Více

PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU. typ 505, 506

PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU. typ 505, 506 PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 NÁVOD K VÝROBKU typ 505, 506 POUŽITÍ - DC voltmetr/ampérmetr - monitor procesů - ohmmetr - teploměr pro Pt 50/100/500/1 000 - teploměr pro Ni 1 000/10

Více

OM /2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100

OM /2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 OM 36 3 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 36 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní

Více

CENÍK. Platnost od 1. dubna 2014

CENÍK. Platnost od 1. dubna 2014 CENÍK Platnost od 1. dubna 2014 Panelové měřicí přístroje Sloupcové zobrazovače Velkoplošné displeje Převodníky na DIN lištu Bezpapírové zapisovače PLC ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm Digitální panelové přístroje řady N24, N25 jsou určeny k přímému měření teploty, odporu, úbytku napětí na bočnících, stejnosměrného napětí a proudu, střídavého napětí a proudu z převodových traf Vyrábí

Více

Přístroje řady OM 351 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Přístroje řady OM 351 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OM 351 3 1/2 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN.

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

OMU 408UNI 4/8 KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

OMU 408UNI 4/8 KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA OMU 408UNI 4/8 KANÁLOVÁ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO Ni 1 000/10 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

Převodníky řady OMX 100 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Převodníky řady OMX 100 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OMX 100 PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY

Více

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Převodníky - KB0288-2015/05 P5201 Univerzální programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Výstupní signál dle provedení 4

Více

Převodníky řady OMX 100 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Převodníky řady OMX 100 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OMX 100 PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY

Více

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým výstupem (např. CLM, ULM,

Více

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25

Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 Návod na digitální panelové přístroje typové řady N24 a N25 1. POUŽITÍ Přístroje řady N24 a N25 jsou digitální přístroje určené pro měření unipolárních nebo bipolárních stejnosměrných napětí nebo proudů,

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Software ZEPAX 01: SWK (ZPX 01) 700,- SWK (ARCHIV) 1 200,-

Software ZEPAX 01: SWK (ZPX 01) 700,- SWK (ARCHIV) 1 200,- 01/16 název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Přístroje řady OM 402 splňují vládní nařízení č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb.

Přístroje řady OM 402 splňují vládní nařízení č. 17/2003 Sb. a č. 616/2006 Sb. OM 402UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY

Více

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze

ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze ILH Detektor těkavých organických látek Návod k obsluze Montáž Zařízení lze instalovat v suchém prostředí (IP20) pomocí šroubů na stěnu nebo zapuštěný do krabice (rozvaděče). Doporučená výška instalace

Více

Měření parametrů sítě

Měření parametrů sítě DIRIS A20 Měření parametrů sítě diris_560_a_3_x_cat Diris A20 1. LCD displej. 2. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení okamžitých a maximálních hodnot proudu. 3. Tlačítko pro volbu režimu zobrazení napětí

Více

OMM /2 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ

OMM /2 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ OMM 350 3 1/2 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ AC/DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN.

Více

Přístroje řady OMB 412 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Přístroje řady OMB 412 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OMB 412UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ BARGRAF DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY

Více

OM 402UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ

OM 402UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ OM 402UNI 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO Ni 1 000/10 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO

Více

Software ZEPAX 01: SWK (ZPX 01) 700,- SWK (ARCHIV) 1 200,-

Software ZEPAX 01: SWK (ZPX 01) 700,- SWK (ARCHIV) 1 200,- název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX 10

Více

Přístroje řady OM 351 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Přístroje řady OM 351 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OM 351 3 1/2 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN.

Více

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,-

504 1.1... napěťový vstup 0,- 504 1.2... proudový vstup 65,- 504 1.3... odporový vstup 80,- název strana 501 ZEPAX 01 - Přístroj ukazovací číslicový volně programovatelný 1 502 ZEPAX 02 - Přístroj ukazovací číslicový 1 504 ZEPAX 04 - Přístroj ukazovací číslicový se signalizací 1 510 ZEPAX 10

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

OM 352 3,5MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ

OM 352 3,5MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ OM 352 3,5MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ DC/AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO Ni 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ

Více

DIGIREG 03 - NÁVOD ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ

DIGIREG 03 - NÁVOD ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Čapkova 22 678 01 Blansko tel.: +420 516 416942, 419995 fax: +420 516 416963 DIGIREG 03 - NÁVOD ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ POUŽITÍ Modul slouží k zobrazení vstupního signálu, k jeho hlídání

Více

DIGIREG 03 - NÁVOD ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ

DIGIREG 03 - NÁVOD ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ Čapkova 22 678 01 Blansko tel.: +420 516 416942, 419995 fax: +420 516 416963 DIGIREG 03 - NÁVOD ZOBRAZOVACÍ MODUL S AKTIVNÍM VÝSTUPEM A RELÉ POUŽITÍ Modul slouží k zobrazení vstupního signálu, k jeho hlídání

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D)

PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) M505_CZ_1214 PROCESNÍ KALIBRÁTOR M505 (D) Uživatelská příručka 2 Uživatelská příručka v5 Před zapnutím Einschalten Ujistěte se, že zásilka obsahuje neporušený přístroj model M505 včetně návodu k jeho použití.

Více

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm

JUMO di 308. Digitální mikroprocesorový zobrazovač, s max. dvěma vstupy, modulárně rozšířitelný, vestavný kryt DIN, čelní rozměr 96mm x 48mm JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. JUMO GmbH & Co. KG Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda Česká republika Slovenská republika

Více

OM 402PID. 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTOR Vstup DC/PM/OHM/Pt/Ni/TC/LIN. POT.

OM 402PID. 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTOR Vstup DC/PM/OHM/Pt/Ni/TC/LIN. POT. OM 402PID 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTOR Vstup DC/PM/OHM/Pt/Ni/TC/LIN. POT. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje

Více

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma)

D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy. (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) D/A převodník D/A převodník se dvěma napěťovými nebo proudovými výstupy (0 10 V, 0 5 V, ±10 V, ±5 V, 4 20 ma, 0 20 ma, 0 24 ma) Komunikace linkami RS232 nebo RS485 28. ledna 2016 w w w. p a p o u c h.

Více

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače

Převodníky SensoTrans R P 32300, A pro odpory a odporové vysílače Převodníky SensoTrans R P 32300, A 20230 pro odpory a odporové vysílače Univerzální napájení (P 32300) Infraport pro komunikaci (P 32300) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans

Více

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Programovatelná zobrazovací jednotka PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým výstupem (např. CLM, DLM,

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485 13. ledna 2017 w w w. p a p o u c h. c o m 0294.01.02 Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007

Více

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE

OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE OM ProfiBus POPIS PROTOKOLU/KOMINUKACE ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30 198 00 Praha 9 Tel: +420-281 040 200 Fax: +420-281 040 299 e-mail: orbit@merret.cz www.orbit.merret.cz 2 POPIS KOMUNIKACE/PROTOKOLU

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY

UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY TZN4S (rozměry: š x v x h = 48 x 48 x 100mm) dvoupolohová nebo PID regulace jeden nezávislý alarm druhá žádaná hodnota externím kontaktem manuální i automatické nastavení konstant

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3

NÁVOD K OBSLUZE. ústředna CS-484E-3 NÁVOD K OBSLUZE ústředna CS-484E-3 OBSAH 1. Popis 2. Technické informace 3. Čelní panel 4. Stabilizační interval 5. Zobrazení a inicializace alarmů 6. Funkce "FAULT" 7. Instalace a údržba 8. Upozornění

Více

Multimetry DIRIS A40/41

Multimetry DIRIS A40/41 Products Elektrické rozvaděče SOCOMEC - Měření spotřeby, průmyslové spínací, přepínací a ochranné systémy Měření spotřeby SOCOMEC Multimetry DIRIS A40/41 Univerzální napájecí napětí AC/DC Hodnoty fázových

Více

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E

Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E Datasheet VIDITECH 2500CV / 3000CV VIDITECH 2500CV/E / 3000CV/E ViDiTech spol. s r. o. Hudcova 78b 612 00 Brno email: sales@viditech.cz Czech Republic tel: +420 539 011 985 www.viditech.eu rev. 1.3 sales@viditech.cz

Více

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku

Uživatelský návod. MaRweb.sk www.marweb.sk. PRESET - COUNTER 301 Elektronický čítač s jednou předvolbou 3 0 1 - - A. Označení pro objednávku MaRweb.sk www.marweb.sk Uživatelský návod PRESET - COUNTER 0 Elektronický čítač s jednou předvolbou Označení pro objednávku 0 - - A Napájecí napětí Vstupní napětí Výstup čítače Pomocné napětí Čítací frekvence

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka OM-Link Uživatelská příručka Verze: 2.1 Prosinec 2006 Copyright 2005, 2006 ORBIT MERRET, s r.o. I Nápověda k programu OM-Link Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti LABOR machine s r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

OMX 100PWR PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK AC VOLTMETR/AMPÉRMETR/WATTMETR

OMX 100PWR PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK AC VOLTMETR/AMPÉRMETR/WATTMETR OMX 100PWR PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK AC VOLTMETR/AMPÉRMETR/WATTMETR 1 NÁVOD K OBSLUZE OMX 100PWR BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Část I Úvod 3. Část II Základní pojmy a informace 3. 1 Připojení 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů

Část I Úvod 3. Část II Základní pojmy a informace 3. 1 Připojení 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů Obsah I Obsah Část I Úvod 3 Část II Základní pojmy a informace 3 1 Připojení... 3 2 Možnosti fyzického... připojení přístrojů 4 3 Adresa přístroje... 4 4 Databáze přístrojů... OM 5 5 Funkční rozsah...

Více

OMX 102UNI. JSP Měření a regulace DVOUKANÁLOVÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘEVODNÍK. Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova Jičín

OMX 102UNI. JSP Měření a regulace  DVOUKANÁLOVÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘEVODNÍK. Váš dodavatel: JSP, s.r.o. Raisova Jičín OMX 102UNI DVOUKANÁLOVÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘEVODNÍK DC/AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO Pt/NI/CU TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY Váš dodavatel:

Více

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000

Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000 Oddělovací zesilovač VariTrans P 15000 Profesionál na galvanické oddělení a převod standardních signálů Flexibilní a extrémně přesný s kalibrovanými rozsahy Univerzální napájení 20 253 Vac/dc Bezpečné

Více

Programovatelný regulátor osvětlení PLX5000

Programovatelný regulátor osvětlení PLX5000 Programovatelný regulátor osvětlení PLX5000 Popis přístroje: Programovatelný regulátor osvětlení PLX5000 je přístroj pro měření a regulaci osvětlení, s možností programování jednotlivých funkcí. Je řízen

Více

Převodníky řady OMX 100 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb.

Převodníky řady OMX 100 splňují Evropské nařízení 89/336/EWG a vládní nařízení 168/1997 Sb. OMX 100 PROGRAMOVATELNÝ PŘEVODNÍK DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100/500/1 000 TEPLOMĚR PRO NI 1 000 TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY ZOBRAZOVAČ PRO LIN. POTENCIOMETRY

Více

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí R560 Modul univerzálních analogových vstupů Shrnutí Modul analogových vstupů R560 je mikroprocesorem řízený, komunikativní modul s osmi vstupy s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová smyčka).

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu komunikace FIELDBUS

přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu komunikace FIELDBUS Výrobky A.P.O. - ELMOS VÝROBKY A.P.O. ELMOS Regulátory Ukazovací přístroje Snímače Převodníky, moduly přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu stanovená měřidla komunikace HART komunikace FIELDBUS Uvedení

Více

FlexTop 2222 Univerzální převodník teploty s komunikací HART

FlexTop 2222 Univerzální převodník teploty s komunikací HART FlexTop 2222 Univerzální převodník teploty s komunikací HART Programovatelný přes USB port nebo HART komunikátor Kalibrace čidla ofsetem, sklonem charakteristiky nebo polynomem u odporových čidel lepší

Více

Technická data. Upozornění ohledně bezpečnosti

Technická data. Upozornění ohledně bezpečnosti Informace o výrobku Modul pro komunikaci MP-Bus určený pro vyčítání až čtyř prvků dále do řídicího systému po komunikaci MP rozhraní MP-Bus rozhraní MODBUS RU (RS485) aktivní nebo pasivní čidla, příp.

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa Diferenční snímač tlaku pro technologické procesy Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do 0 200 kpa Popis Typ DMD 333H je inteligentní snímač tlaku s vynikající dlouhodobou

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

P5315 Přesné programovatelné převodníky s galvanickým oddělením

P5315 Přesné programovatelné převodníky s galvanickým oddělením JSP Měření a regulace Převodníky - KB2098CZ - 2017/08 P5315 Přesné programovatelné převodníky s galvanickým oddělením Přesný převodník pro odporová i termoelektrická čidla a potenciometry. Výstupní signál

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800

MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU 800 MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA MGU800 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace proudových,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OM 402PWR 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ WATTMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR ANALYZÁTOR SÍTĚ WATTMETR

OM 402PWR 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ WATTMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR ANALYZÁTOR SÍTĚ WATTMETR OM 402PWR 4 MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ WATTMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR ANALYZÁTOR SÍTĚ WATTMETR BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

B - NÁVOD K VÝROBKU TYP

B - NÁVOD K VÝROBKU TYP NÁVOD K VÝROBKU Digitální zapisovač ZEPAREX 570 typ 570 POUŽITÍ - do většiny technologií a provozů, kde je nutné na jednom místě zobrazovat a případně zaznamenávat větší množství různých změřených nebo

Více

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5%

Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% Sloupcové přístroje Pro kontrolu procesů, použití v automatizaci a laboratořích Proud, napětí, odpor, kmitočet a teplota Rozlišení až 0,5% DINALOG A 96 x 24 programovatelné kvazianalogové měřicí přístroje

Více