VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Břežany

2 Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Historie zařízení Sociální péče Zdravotní péče Aktivizační činnosti Personální zabezpečení Ekonomické údaje Organizační členění Členství ve společnostech a organizacích Sponzorské aktivity

3 Základní informace Název organizace: Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, Sídlo organizace: Břežany 1, Břežany IČ: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, BRNO Ič: Vedoucí pracovníci ředitel: vedoucí úseku ekonomického a provozního: vedoucí úseku sociální a zdravotní péče: vedoucí úseku aktivizačních činností: sociální pracovnice: Mgr. Jiří Herzig Ing. Miluše Musilová Ludmila Kutláková Mgr. Zdeňka Protivínská Eva Cuperová Marika Jeneiová DiS. Telefon: ekonomický úsek, ústředna úsek soc. a zdravotní péče, ordinace ředitel telefonní automat Fax: www: zamekbrezany.cz bankovní spojení: KB Znojmo, expozitura Hrušovany nad Jevišovkou číslo účtu: /0100 Kapacita Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany: Kapacita: celkem 155 klientů, skutečnost osob Služba Chráněné bydlení Šanov: Kapacita: celkem 11 klientů, skutečnost - 11 osob Cílová skupina, poslání a předmět činnosti Předmět činnosti Zámek Břežany poskytuje dvě sociální služby v souladu s paragrafem č. 35, 48 a 51 zákona č. 108/2006 Sb. domov pro osoby se zdravotním postižením v Břežanech a chráněné bydlení v obci Šanov. Poskytováním sociální služeb se rozumí : - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy V závislosti na stupni mentálního postižení: - zdravotní, ošetřovnou a rehabilitační péči

4 - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - zprostředkování kontaktu se společenským prostředním - sociálně terapeutické činnosti - podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností - nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost - pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Dále nabízí k využití: - hiporehabilitaci, venkovní bazén a chatu na Vranovské přehradě, v lokalitě Bítov-Horka. Poslání DOZP Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů. Posláním je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel. Cílová skupina - mládež od 16 let a dospělé osoby - s mentálním postižením (středně těžký, těžký, hluboký stupeň postižení) - s kombinovanými vadami Uchazeči mohou být z celé republiky, přednostně přijímáme uchazeče z Jihomoravského kraje. Kvalitní služby nemůžeme poskytnou zájemcům: - jejichž aktuální zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení - s autistickými rysy - s těžkými psychiatrickými onemocněními / např. schizofrenie../ - s agresivními sklony, ohrožujícími sebe nebo své okolí - s těžkým stupněm specifických smyslových vad / zrakové postižení, sluchové postižení,vady řeči / - s nasogasterickou sondou - alkoholikům a osobám, které mají problémy s jinými návykovými látkami Poslání služby chráněné bydlení je umožnit dospělému člověku s mentálním znevýhodněním naučit se žít samostatný život, s využitím podpory asistenta dle individuálních potřeb každého z klientů. Cílová skupina Služba je poskytována dospělým lidem od 18-ti s mentálním znevýhodněním, kteří potřebují individuální podporu asistenta ve stravování, bydlení, hospodaření s penězi, cestování, sociálních kontaktech. Cílem služby je podpořit klienta k co největší samostatnosti a odpovědnosti za svůj život, nabízet nácvik činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, nalézt vhodné pracovní uplatnění pro seberealizaci. Poskytnout klientovi podporu na jeho cestě k podporovanému bydlení. Kvalitní služby nemůžeme poskytnou zájemcům: - jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení - s těžší formou kombinovaného zdravotního postižení - s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení - s diagnózou nestabilizované duševní nemoci nebo závislosti na návykových látkách - s agresivními sklony, ohrožujícími sebe i své okolí - s diagnózou sexuální deviace - s diagnózou akutního infekčního onemocnění, žloutenka typu C - mající sklon k trestné činnosti - s epilepsií, s diagnózou autismus

5 Historie zařízení Původem barokní zámek, přebudován ve stylu empirickém, se nachází v malé vesničce Břežany na jižní Moravě, nedaleko státních hranic s Rakouskem. Zámek stojí na vyvýšenině, je dvoupodlažní a postavený do tvaru čtyřúhelníku. Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozměrech 6 ha. Jeho součástí jsou přilehlé hospodářské budovy. Historie zámku se datuje k roku 1490, kdy patřil klášteru Velehradskému, více už není známo. Až roku 1713 udávají prameny jako pána Adama z Lichtensteina. Které jiné šlechtické rody se na zámku vystřídaly, není nikde zaznamenáno. V roce 1926 byl zámek odkoupen Kongregací sester sv. Hedviky od barona Wambolta Umstadta, za účelem zřízení ústavu pro oligofrenní dívky. V roce 1947 byla budova zestátněna, majitelem se stala Česká katolická Charita a zařízení načas sloužilo přestárlým lidem. Od roku 1952 však bylo rozhodnuto o umísťování pouze dětí mentálně postižených. Účel využití domov pro mentálně postižené už nikdy nebyl změněn. Přestavba zámku pro sociální účely byla dlouhodobá a trvá s menšími přestávkami až do současné doby. Obnova vybavení a modernizace bydlení je realizována etapovým způsobem, dle stanovených priorit a finančních možností zařízení a majitele objektu. Spolupráce s majitelem objektu Českou provincií Kongregace sester sv. Hedviky je na odpovídající úrovni. Částku za roční pronájem majitel objektu vkládá do modernizace zařízení a oprav budovy. Je připravena studie modernizace všech oddělení do roku Zámek Břežany je příspěvkovou organizací. Zřizovatelské funkce vůči ní vykonává Rada Jihomoravského kraje, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění. Sociální péče Počet obyvatel domova k datu byl 155, z toho 61 mužů a 94 žen. Ve službě chráněné bydlení Šanov žilo ke stejnému datu 11 klientů 4 muži a 7 žen. Průměrný věk klientů byl k datu v domově 44,2 roků a v chráněném bydlení Šanov 44,8 roků. Členění, počet příjmů a ukončení pobytů Celkem byl v průběhu roku 2012 ukončen jeden pobyt, a to z důvodu úmrtí. Zároveń byl do služby DOZP přijat 1 klient. V pobytové službě chráněné bydlení nebyly v průběhu roku žádné změny. Rozdělení obyvatel podle věkových skupin Od 16 - do 18 let 1 Od 19 - do 26 let 12 Od 27 - do 65 let 139 nad 65 let 14 Celkem 166 Úroveň bydlení Klienti jsou ubytováni na 34pokojích a 2 pokojích vybudovaných na galeriích. Z celkového počtu jsou 2 jednolůžkové, jeden dvojlůžkový a 11 trojlůžkových. Ostatní pokoje jsou vícelůžkové. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce všech původních 14 oddělení. Všechna oddělení mají charakter tzv. chráněné domácnosti, kdy je v jednom místě soustředěno celé oddělení tj. ložnice, pracovna a sociální zařízení.

6 Úhrady za pobyt K datu byly platné tyto úhrady za bydlení a služby za jeden ubytovací den: Domov pro osoby se zdravotním postižením: Služby 65 Kč Ubytování v 1-3 lůžkovém pokoji 87 Kč Ubytování ve vícelůžkovém pokoji 82 Kč Chráněné bydlení: Samostatná garsoniéra - 1 osoba Samostatná garsoniéra - 2 osoby Individuální ubytování pokoj 160 Kč 140 Kč 120 Kč Stravování klientů Stravování klientů v domově zajišťujeme vlastním stravovacím úsekem. Stravování je zajištěno celodenně tj. snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře / v případě dietních požadavků i další večeře/. K datu byly platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny na jeden ubytovací den: DOZP Břežany Strava normální Strava dietní a diabetická Režie CELKEM Klienti ve věku do 18 let Klienti ve věku od 18 let Klienti ve věku od 18 let V chráněném bydlení je dodavatelsky zajištěn oběd v pracovních dnech, ostatní stravu / snídaně, večeře a víkendové obědy / si klienti zajišťují svépomoci ve spolupráci s asistenty. CHB ŠANOV Strava normální Strava dietní a diabetická Režie CELKEM Klienti ve věku od 18 let Klienti ve věku od 18 let Doba návštěv Návštěvy klientů v domově i v chráněném bydlení jsou možné v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna. Návštěvní neděle je každá druhá neděle v měsíci. V tento den je zajištěna v dopoledních hodinách přítomnost ředitele zařízení nebo jeho zástupce, sociální pracovnice a vrchní sestry. Návštěvy klientů se přijímají na místech k tomu vymezených vestibul, chodba v přízemí, jídelna, malá zasedací místnost., návštěvy nemocných klientů mohou být uskutečněny u lůžka. Návštěvy mají možnost pohybu po celém areálu domova. V rámci tradičního Duhového dne Dne otevřených dveří - mají rodiče a ostatní hosté možnost volného pohybu po celém areálu zařízení, čehož využívají v hojné míře Zdravotní péče Uživatelé sociálních služeb jsou v zařízení dle svých fyzických a mentálních schopností, věku a pohlaví rozděleni do 14 domácností, z toho 2 domácnosti jsou určeny pro klienty s hlubokým stupněm postižením. V průběhu roku je klientům poskytována komplexní ošetřovatelská péče, kterou vyžaduje jejich zdravotní stav, tak aby se mohli co nejvíce zapojit do každodenního života a do chodu domova.

7 Péče je zajišťována v souladu se standardy ošetřovatelské péče jednotlivých výkonů a individuálními ošetřovatelskými plány, které umožňují individuální řešení vzniklých problémů. Preventivní léčebnou péči zajišťovala obvodní lékařka, dojíždějící do zařízení 2 x týdne / v pondělí a ve čtvrtek/. Dalšími odbornými lékaři, kteří ordinují přímo v zařízení jsou psychiatrička / 1 x za 14 dní/ a kožní lékařka / 1 x měsíčně/. Snahou všech zaměstnanců je vytvořit klientům klidné, pohodlné, alespoň částečně rodinné prostředí, zvláště těm, kteří zde zůstávají po celý rok. Aktivizační činnosti Rok 2012 byl pro tento úsek rokem změn. Byl stanoven aktuální počet nabízených terapií, ke každé terapii byl vybrán odpovědný pracovník. Klienti a klíčoví pracovníci byli již v průběhu druhé poloviny roku 2011 oslovováni a vybírali si z nabídky plánovaných terapií. Podle zájmu pak byly sestaveny týdenní rozpisy docházek na jednotlivé terapie a na každou domácnost byla sestavena jmenná tabulka pro docházku do terapií. Tyto tabulky budou vždy 1x ročně aktualizovány /k měsíci lednu/. Návazně byl zpracován pro všechny pracovníky aktivizačních činností manuál, který slouží jako návod pro nabídku činností v jednotlivých dílnách a terapiích. Vychází se z něj při tvorbě ročních plánů aktivizačního úseku, při tvorbě osobních cílů v IP a navazuje na plány střednědobého rozvoje zařízení. Spolu s obrázkovými manuály v jednotlivých dílnách /určenými především pro klienty/ tvoří základní osnovu činností v dílnách a terapiích a pracovníci aktivizačních činností z něj čerpají při tvorbě písemných příprav na denní činnosti. Součástí manuálu je i oblast sociálních dovedností a sportovních a pohybových aktivit. Rozvoj těchto oblastí je základem každodenní práce pracovníka s klientem. Dále byly v návaznosti na všechny tyto změny zpracovány denní harmonogramy činností pracovníka, vždy specifické pro jednotlivé dílny a terapie. Byla posílena osobní odpovědnost pracovníků dílen a terapií za jejich provoz, zároveň zůstávají pracovníci AČ součástí pracovních kolektivů na některých domácnostech a plní si i zde své pracovní povinnosti a povinnosti klíčových pracovníků. Od měsíce března 2012 byla zavedena samostatně nová terapie bazální stimulace a od měsíce září osobní asistence. Nabídka dílen a terapií v roce 2012 byla následující: keramická dílna výtvarná dílna rukodělná dílna dřevařská dílna tkalcovská dílna wellness terapie hiporehabilitace animoterapie bazální stimulace muzikoterapie osobní asistence sportovní aktivity nácvik a vedení v oblasti sociálních dovedností/např. samostatné nakupování, telefonování, učení se vzájemné pomoci a toleranci, mytí nádobí, skládání prádla, / Keramická dílna Terapie v keramické dílně byla zaměřená především na seznámení se s rozsahem zručnosti a schopnostmi jednotlivých klientů, přičemž k nim samozřejmě musel být brán zřetel na jejich individualitu.

8 Denní maximální kapacita dílny je 10 klientů, dílna je v provozu od pondělí do pátku každé dopoledne a ve středu i v odpoledních hodinách. Týdně se v ní prostřídalo 60 klientů z různých domácností, z toho byli 4 imobilní. Výtvarná dílna Výtvarnou dílnu navštěvují od pondělí do pátku smíšené skupinky klientů z různých domácností. Během celého pracovního týdne se v dílně vystřídá okolo 54 klientů, s tím, že někteří navštěvují dílnu i několikrát týdně. Denní maximální kapacita je 12 klientů. Výtvarnou dílnu navštěvují klienti převážně mobilní, dva klienti docházející do dílny jsou imobilní. Klienti si během roku mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky (malování na sklo, batikování, kašírování, enkaustika malba horkým voskem, malba solí, práce s prstovými barvami, kresba voskem, vyškrabávání vosku, malba na textil, koláže, apod.) Malovali nejen vodovými, temperovými barvami, ale i křídami, uhlem, pastelkami a snažili se zakomponovat do vzniklého obrázku či výrobku i jiný než klasicky výtvarný materiál např. látka, provázky, noviny, časopisy, korek, barevný papír, přírodniny, apod. Obrázky, které v průběhu roku vznikaly, zdobí nejen prostory dílny, některé výtvory jsou zarámované a zdobí chodby domova, což je pro klienty jistě hodně motivující prvek. Rukodělná dílna Rukodělnou dílnu navštíví týdně cca 40 klientů z různých domácností. Skupiny jsou smíšené, dílnu navštěvují ženy i muži, méně i více zruční. Činnost je přizpůsobena individuálním dovednostem, potřebám a přáním klientů. Výrobky, které v dílně vznikaly byly převážně z přírodního materiálu jako je např. pedig, papírový pedig, dřevo, přírodniny. Tkalcovská dílna Celkový počet klientů navštěvující tkalcovskou dílnu v roce 2012 byl průměrně klientů z různých domácností, z toho 2 klienti imobilní. Dílna byla v provozu každý den v odpoledních hodinách. Hlavní důraz byl kladen na výrobu koberců a podsedáků. Techniku ručního (kolíkového) tkaní má osvojeno 26 klientů, tkaní koberců na stavu je náročnější, zvládne ho 7 klientů. Neméně důležitou součástí terapie v dílně bylo vyšívání, což ve velké či malé míře umí 11 klientů. Nejčastěji klienti používali stonkový a řetízkový steh. Dřevařská dílna a pracovní terapie Dílnu navštěvuje týdně přibližně 35 klientů ze 4 domácností, s tím, že denně je to 6-7 klientů,terapie probíhá v dopoledních hodinách a v pátek dochází i 1 žena. V dílně se zaměřujeme na udržení schopností, dovedností a i fyzického stavu klientů. Klienti pracují se základním nářadím jako je pilka, páječka, pilník, rašple, dláto, ruční vrtačka, úhelník, hoblík. Učí se měřit metrem, natírat štětcem, brousit smirkovým papírem, obkreslovat podle šablony a stříhat nůžkami. Tyto činnosti příznivě rozvíjí jejich manuální dovednosti, myšlení, pozornost, představivost. Klienti se rovněž v průběhu roku věnovali pracovním terapiím - údržbě květinových záhonů a cest v areálu domova, pomáhali při hrabání listí, zametání a po celý rok udržovali v pořádku sportovní areál. Muzikoterapie Průměrně za týden využilo těchto hodin ve skupinové terapii 123 klientů, v individuální terapii 4 klienti. Zúčastňují se jí klienti ze všech domácností. Hodiny ve skupinové terapii byly členěny do 3 bloků. V první části jsme společně zpívali lidové, umělé i moderní písně i písničky z pohádek. Náš repertoár obsahuje přibližně 80 lidových písní, 30 písní umělých a moderních a 30 písní ze známých pohádek.

9 V druhém bloku jsme využili muzikálnosti i šikovnosti našich klientů a náš zpěv jsme obohatili o hru na jednotlivé hudební nástroje. Třetí blok každé hodiny byl zaměřen na poslech lidových a umělých písní, písniček z pohádek, vážné a relaxační hudby. Hodiny v individuální terapii byla vedeny individuálně dle zájmu klientů, vybíralo se ze dvou bloků, a to zpěv a hra na hudební nástroje a poslech a pohybové i relaxační techniky. Hiporehabilitace a animoterapie V roce 2012 bylo do všech činností v hospodářství aktivně zapojeno celkem 77 klientů ze všech domácností. Terapie probíhaly po celý rok pravidelně od pondělí do pátku podle nového plánu. Lekce terapií byly skupinové s maximálním počtem 9 klientů. Ke každému klientovi však byl využíván individuální přístup podle jeho schopností a potřeb. Hiporehabilitace se účastnilo celkem 38 klientů. Terapie probíhaly od pondělí do čtvrtka dopoledne (ve čtvrtek i odpoledne). K terapii byl využíván většinou přilehlý zámecký park, pro zdatnější klienty byly terapie oživeny i vyjížďkami mimo areál domova. Součástí terapie byla i práce s koňmi ze země, která probíhala na pískové jízdárně. Klienti se při ní zdokonalují v manipulaci s koněm, zdolávají společně různé překážkové dráhy a učí se novým cvikům. V letošním roce jsme k hiporehabilitaci využívali všech našich 5 koní. I nejmladší klisna Markýza je již plně zapojena do terapie. Skupina animoterapie se nám velmi rozrostla a po celý rok tuto terapii navštěvovalo celkem 39 uživatelů. Terapie probíhaly od pondělí do středy vždy v odpoledních hodinách. Kvůli velkému zájmu o tuto terapii probíhaly každé odpoledne dokonce dvě lekce. Hospodářství také nabízí mnoho zajímavých možností pracovního uplatnění a pracovní terapie probíhala pravidelně po celý rok vždy od pondělí do pátku, i když ti největší pomocníci chodili pracovat i o víkendu. S každodenní péčí o zvířata nám pomáhalo celkem 16 klientů, z toho 10 mužů a 6 žen. Po celý rok jsme připravovali různé soutěže a akce se zvířaty, kterých se mohli zúčastnit všichni klienti domova. Nejoblíbenější byly výlety koňským povozem do okolí domova a týdenní stanování s koňmi v Božicích na Kolonce. Wellness terapie V roce 2012 měli možnost využít služeb wellness terapie všichni klienti Domova, z nich pak především klienti se ztíženou pohyblivostí a klienti imobilní. Provoz byl zajištěn dvěma pracovnicemi. Průměrně navštívilo naši službu cca 90 klientů týdně. Terapie spočívala v relaxačních koupelích v hydromasážním bazéně a ve vířivé polohovací vaně s použitím aromatických koupelových olejů. Po koupeli, ale i zvlášť, byly prováděny rekondiční a relaxační masáže převážně šíje a zad s prvky aromaterapie.. Procvičování jemné a hrubé motoriky probíhalo formou ruční práce a hry. Mezi velmi oblíbenou terapii patřila bazální stimulace. V průběhu teplých jarních a letních měsíců byla s nadšením klientů využívána venkovní trampolína. V měsíci květnu jsme se dočkali nové polohovací vany, díky výtěžku z benefičních koncertů a finančním darům našich sponzorů. V průběhu roku byla terapie dovybavena polohovací masážní židlí s přístrojem Biomag, který slouží k magnetoterapii. Poskytované služby a samo prostředí wellness přineslo klientům zlepšení fyzického i psychického stavu. U imobilních klientů s nezvratnými změnami pohybového aparátu bylo snahou udržet současný fyzický stav - ne u každého se to zdařilo. Velmi dobrý vliv na psychický stav klientů měli - změna prostředí, fyzický kontakt, komunikace individuální přístup. Bazální stimulace V roce 2012 se tato terapie poskytovala individuálně 24 klientům. Terapie probíhala každé dopoledne po celý týden, kdy byli klienti navštěvováni přímo u lůžka a byly s nimi prováděny různé techniky BS dle jejich momentální nálady a reakcí. Každému klientovi bylo věnováno 45 minut individuální péče.

10 Mezi nejčastější používané prvky patřilo polohování (mumie, hnízdo), somatická stimulace a komunikace. Největší úspěch u klientů měla technika štětečkování obličejové části a míčkování celého těla v kombinaci s poslechem příjemné hudby a povídáním. Osobní asistence V roce 2012 byla od 1.9. zavedena osobní asistence u 10 klientů, z toho je 5 klientů imobilních. Pracovník určený pro tuto klientelu se zaměřuje především na osobní doprovod klienta na vycházky do přírody, doprovází klienty na vozíčku za nákupy do vesnice a do cukrárny, povídá si s nimi, maluje. U jednoho klienta na vozíčku je nápomocen osobní asistencí u ranní hygieny, oblékání a docházky do školy a terapií. Chráněné bydlení Šanov Hlavní náplní života klientů je plnění individuálních plánů, které podporují přípravu pro běžný život, pomáhají jim v integraci do společnosti ať už obce Šanov či všeobecně. Všichni klienti mají za sebou kus poctivé práce, někteří jsou více samostatní, u jiných je potřeba pomoci asistentek ve větší míře. Přístup je u všech zodpovědný a je jen na nich samotných, jak se úspěch dostaví. Dvousměnný provoz služby chráněné bydlení zajišťují na denní směny 3 pracovnice, přičemž 2 z nich se střídají i na tzv. nočním telefonu. Klienti v průběhu roku 2012 zvládali tyto oblasti: 1. Cestování Všichni naši klienti jsou samostatní po stránce cestování na nacvičených trasách (Hrušovany nad Jevišovkou, Břežany), většina dojíždí i mimo tyto oblasti (Valtice, Znojmo, Mikulov, Skalice, Božice). Zcela samostatně cestuje za prací a aktivitami 7 klientů, ve dvojici 4 klienti (vždy záleží na momentálním rozpoložení daného klienta). Všichni ti, kteří cestují vlakem, umějí po zakoupení integrované jízdenky použít označovací strojek na budově železniční stanice, vědí, že bez označení je jízdenka neplatná. Ti, kteří využívají dopravy autobusem si umí zakoupit jízdenku se správným počtem zón, vědí, kam cestují a znají i hodnotu jízdenky 2. Návštěvy lékaře Všichni klienti zvládají návštěvu obvodního lékaře samostatně, vyzvednutí léků v lékárně rovněž obstarávají klienti sami (po předešlé dohodě asistentky s lékařem). Jelikož se s vyšším věkem klientů objevují i závažnější onemocnění a je nutný osobní kontakt asistentky s lékařem /především specialistou/, podpora samostatnosti v těchto případech není možná. 3. Nákupy Na základě lístečkové a obrázkové metody dnes zvládají nákupy i klienti, kteří neumí číst a psát, všichni klienti doloží nákup daňovým dokladem s razítkem (sami si ho vyžádají), všichni klienti se sami a bez potíží výborně orientují v místním obchodě se smíšeným zbožím, nečiní jim sebemenší problém najít v regále požadované zboží, vědí, kde ho hledat. Stejně tak se dobře orientují ve městě Hrušovany nad Jev., vědí, kde hledat prodejnu s masem, drogérii či prodej elektrospotřebičů. Doposud se neobjevil jediný případ, že by klient ztratil hotovost, či mu byly nesprávně vráceny peníze za nákup. 4. Domácí práce Všichni klienti si bez potíží obstarají praní, žehlení, úklid vlastní domácnosti. Pro lepší a kvalitnější čistotu prádla byl vypracován pro klienty obrázkový manuál na vyváření a třídění prádla, který má každý u své pračky v koupelně. Vaření probíhá pod dohledem asistentky, klienti si vaří sami o víkendech, kdy se spravedlivě střídají ve službách. Výbornou pomůcku našli všichni v obrázkové kuchařce, která vzniká průběžně během vaření. Asistentky fotí krok po kroku, aby mohli příští vaření postupovat klienti v přípravě pokrmů samostatně. Již nafocené receptury se průběžně opakují, aby si mohli všichni vyzkoušet daný recept. 5. Hospodaření s penězi Na základě brigád (forma dohody o provedení práce) si klienti vydělávají finanční hotovost, kterou mají pro svoji potřebu. Jsou však motivovány k šetrnosti a peníze si sami ukládají na svůj bankovní účet v KB v Hrušovanech nad Jevišovkou. Již v několika případech si za své vydělané peníze

11 nakoupili to, po čem toužili (mobilní telefon, fotoaparát, satelit apod.), což je maximálně motivuje k další kvalitně odvedené práci. 6. Zaměstnání Jako veliký úspěch považujeme zaměstnání dvou našich klientek na stálý pracovní poměr ve znojemských firmách, a to Oděva, kde od pracuje na pozici pomocná šička jedna klientka a kino Svět, kde od pracuje na pozici uklízečka další klientka. Úspěšně pokračuje i spolupráce s Ligou vozíčkářů, konkrétně s koordinátorkou projektu na podporu zaměstnávání lidí s handicapem. Již dva naši klienti jsou přímo účastníci toho projektu, v pravidelných intervalech dochází do centra Ligy vozíčkářů na odborné konzultace. Věříme, že se podaří najít práci pro další naše klienty. Celkové zhodnocení roční práce na úseku AČ Harmonogram nabízených činností byl nastaven na požadavky a schopnosti klientely. Při podpoře bylo v co nejvyšší míře využíváno prostředí a pohybu využívalo se především rozsáhlého lesoparku zámku, vybaveného sportovního areálu domova, hřiště, vycházek do přilehlé okolní přírody a vesnice. V průběhu roku to byla nabídka sezónních pohybových činností sáňkování, jízdy na tříkolce, dvoukole, plavání ve venkovním bazénu, cvičení na trampolíně. V zimních a chladných měsících k terapiím sloužily vybavené dílny, posilovna, relaxační místnost pro individuální terapii a v odpoledních hodinách byly využívány stávající výchovné prostory(třídy v patře) ke vzájemnému setkávání klientů, posezení u kafíčka,.. Integrace Snahou naší služby a pořádaných akcí je i nadále integrace klientů do blízkého okolí, běžné společnosti. Pravidelností se staly samostatné i kolektivní vycházky klientů do místní cukrárny, restaurace, nákupy v obchodech, návštěvy a výpůjčky knih v místní obecní knihovně, využívání služby místní pošty, účast na rybářských závodech, tradiční hodové veselici,.. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím se uskutečňovalo kolektivně i individuálně. Každý měsíc proběhlo v průměru 3-5 akcí, viz příloha. Z důvodu nedostatku sněhu neproběhla akce Mrazíkovo sáńkování a Radovánky s koňmi. Všechny ostatní naplánované akce byly uskutečněny a přispívají nejen k radosti a seberealizaci klientů, ale mnohé i k otevření se naší služby veřejnosti a propagaci našeho Domova. Vzdělávání I v roce 2012 probíhalo vzdělávání klientů. Celkem se v našem domově pod záštitou ZŠ v Hrádku a pod výukou 2 speciálních pedagogů vzdělává 6 klientů ve třídě s rehabilitačním programem a 13 klientů v kurzech večerní školy. Závěrečnými zkouškami ukončili docházku do kurzu základu vzdělání 3 naši dospělí klienti. Spolupráce s pedagogy byla a nadále je velkým přínosem. Po dohodě s pedagogickými pracovníky zaměřují učivo trivia na praktický život klientů /nákupy v obchodech, platby, jednání na úřadech,../ Bítov V roce 2012 nebyly plánovány rekreační pobyty na chatě Bítov a to z důvodu špatné kanalizace a řešení tohoto stavu. Spolupráce se školami V loňském roce naši službu navštívili v rámci exkurze studenti SPgŠ Znojmo a to celkem 3x. Odbornou praxi na úseku AČ vykonalo 5 studentů/spgš, VOŠ, VŠ/ a to v délce 44 pracovních dnů. Pokračuje spolupráce s MU Brno v oblasti poskytování stáží, spolupráce v diplomových pracích, zapůjčené odborné literatury,.. V loňském roce proběhlo v Domově dotazníkové šetření ke 2 diplomovým pracím a probíhají i do roku 2013 dvě výzkumná šetření.

12 Spolupráce s ostatními subjekty Majitelem hotelu Vltava v Luhačovicích, p. Michalem Kolaříkem byl v měsíci únoru a listopadu nabídnut a uskutečněn sponzorský rekreační pobyt pro naše klienty. Celkem se jej zúčastnilo 69 klientů. Přijemní a milí lidé a celková vysoká úroveň služeb /výběr jídel, masáže, večerní živá hudba,../a další nabídka jako kuželky, solné jeskyně, plavecký bazén, to vše přispívá k tomu, že se naši klienti na pobyt velice těší a užívají si jej. Velkou výhodou je i umístění hotelu v centru města-bezpečná zóna kolonády na vycházky, vlastní nákupy,. V roce 2012 byl na rekreaci ponechán náš autobus, což navýšilo i kvalitu nabídky byly uskutečněny výlety do Čokoládovny ve Vizovicích, do kina ve Zlíně, nebo za historickými památkami. Pokračovali jsme i v roce 2012 v pořádání Benefičních koncertů. V pořadí 2. Benefiční koncert byl zaštítěn jmény jako např. Sisa Sklovská, Leona Machálková, Zbyněk Drda, pořádal se ve spolupráci s Kongregací sester sv. Hedviky a výtěžek byl určen/ jako z prvního koncertu 2011/ na zakoupení nové polohovací vany do wellness terapie. Cílem této akce nebyl jen finanční výtěžek ale i větší otevření se Domova a jeho obyvatel širokému okolí, což se nám podařilo. Našim věrným sponzorem zůstává i Znojemský komorní orchestr. Krásné zážitky máme z Adventního koncertu na Zámku, který byl taktéž pořádán i pro veřejnost. V loňském roce koncert proběhl poslední 4. neděli adventní, krásná hudba a vzájemné sdílení této vánoční doby s příjemnými lidmi byl nádherný zážitek pro všechny. Tradičně pokračuje spolupráce s Kongregací sester sv. Hedviky/majitelem objektu/, která při pořádání vlastních akcí má volný vstup i pro klienty naší služby, tradičně zajištuje akci Mikuláš v kapli a v letošním roce i dvě burzy pro klienty. Stejně tak nezištně a obětavě už po několik let přispívají lidé z farnosti Štítná, kteří k nám do Domova pravidelně na Mikuláše dojíždí se spoustou dárků a dobrot pro naše klienty a společně s klienty prožívají pěkné odpoledne. Manželé Velečtí a křesťanská mládež z Valtic pro nás a klienty z Klentnice také již tradičně organizují lednové setkání společenský ples. Krásné prostředí restaurace Zámku Valtice, živá hudba a hlavně známí milí lidé, kteří tuto akci pořádají, jsou příjemným zpestřením měsíce ledna. Dobrovolnictví Od byla navázána smluvní spolupráce s oblastní organizací ADRA ve Znojmě v programu Dobrovolnictví. V průběhu roku k nám docházely 2 proškolené dobrovolnice, které se věnovaly jak jednotlivcům, tak skupince klientů. Celkově u nás odpracovaly 92,5 hodin dobrovolnické práce. Čas strávený s klienty většinou vyplńovaly povídáním, vycházkou, společenskými hrami, výtvarnými činnostmi. V našem zařízení byla určena kontaktní osoba pro dobrovolníky, která jednak dobrovolníky seznamuje s naší sociální službou a dále je nápomocná dobrovolníkům pokud je potřeba něco řešit apod. Adra pro kontaktní osoby a vedoucí pracovníky v průběhu roku 2012 zorganizovala 2 skupinové supervize a 1 společnou vánoční supervizi pro všechny zapojené organizace, na které měli naši klienti hudební vystoupení a která byla velmi příjemná. Naši klienti se na setkání a čas strávený s dobrovolníky těší a tento nový kontakt je pro ně velkým přínosem. Informace o naplňování standardů kvality sociálních služeb Standard č.2 Pokračujeme i nadále na samostatném pohybu klientů v lokalitě zařízení Domova park, hospodářství, areál budovy. Celkem se nám prozatím toto podařilo u 60 klientů. Samostatný pohyb v lokalitě vesnice zvládá 5 klientů, v roce 2012 jej však prakticky využívali pouze klienti dva. Pokračuje i samostatné cestování 1 klienta naší služby, kdy dojíždí za svou rodinou do Znojma. Standard č.5 V oblasti individuálního plánování se v roce 2012 plnily cíle krátkodobé i dlouhodobé, bylo provedeno akreditované proškolení 16 klíčových pracovníků v individuálním plánování. Realizační

13 tým pro IP /osobní profil/ v obrázkové formě v průběhu roku 2012 vytvořil pro dalších 39 vytypovaných klientů tento profil a úspěšně tak zakončil tuto sice náročnou, ale pro klienty prospěšnou věc. Celkem je tedy zpracováno 74 osobních profilů v obrázkové podobě, které budou 1x ročně aktualizovány. Plníme si tak povinnost vhodnou a srozumitelnou formou informovat naše klienty o poskytované službě. Byly zpracovány a vytvořeny Týdenní individuální plány v obrázkové formě. Klienti si ve formě tabulky a lepících kartiček samostatně nebo s pomocí pracovnic na domácnosti aktuálně doplňují a plánují svůj týdenní program/např. kterou terapii kdy navštěvují, kdy a jakou akci v týdnu navštíví, návštěvu lékaře, nákupy, oslavu narozenin,.. apod. Jak osobní obrázkové profily, tak i týdenní plány jsou jejich osobním vlastnictvím. Snažíme se i tímto vést klienty k samostatnosti při rozhodování, uplatňovat svou svobodnou vůli. I nadále se pracovníci učí pracovat s IP klientů, řešit problémy klientů a hledat cesty řešení. Toto se dařilo řešit v roce 2012 spíše individuálně. Standard č.9 V návaznosti na organizační změny na úseku AČ v roce 2012 byly upraveny a nově zpracovány denní harmonogramy činností u pracovníků pedagogických a PSP ZVNČ. Standard č.10 V oblasti vzdělávání proběhly kurzy dle ročního plánu vzdělávání a to kurzy s akreditací i vlastní školící akce a byla tak zase mírně navýšena kvalita poskytovaných služeb/ např. třídenní kurz Sexuální výchova u MP,..,../.Pracovnice v hiporehabilitaci, muzikoterapii, wellness terapii a bazální stimulaci absolvovali specializovaný seminář z této oblasti a nové poznatky ve své práci využívají a zavádí. Standard č.12 Prostřednictvím internetových stránek dochází k informovanosti široké veřejnosti o dění v našem Domově. Stránky jsou pravidelně aktualizovány fotodokumentací a články z našich akcí. I v roce 2012 jsme se snažili pravidelně v našich regionálních novinách/ Znojemsko, Znojemský týden, Niva/ informovat o akcích v našem Domově. V těchto novinách bylo otištěno celkem 19 našich příspěvků a vměsíčníku Sociální služby vyšly články 3. Informační tabule Zámek Břežany,p.o. umístěná v obci Břežany je pravidelně 4x ročně aktualizována, obyvatelé obce si mohou přečíst články z akcí, zhlédnout fotografie, pravidelně zde vyvěšujeme i pozvánky na akce pro širokou veřejnost. Byly vytvořeny návrhy a vytištěny nové, aktuální propagační letáčky naší sociální služby a zpracována ukázková prezentace na DVD práce ve wellness terapii. Pravidelně jsou taktéž pracovnicí z hiporehabilitace zpracovávány na DVD akce Duhový den, Benefiční koncert, Akce v hospodářství, které jsou zpracovány nejen zajímavě, ale mají i vysokou úroveń provedení a mohou být využity jako ukázková propagace služby. I v loňském roce bylo naší snahou se otevřít okolnímu regionu a začlenit se do komunity obce. Přispěly k tomu dny otevřených dveří- už tradiční Duhový den před prázdninami/celodenní akce s dlouholetou tradicí, hudební a sportovní vystoupení, jarmark výrobků z dílen/, dále již zmińovaný Benefiční koncert a Adventní koncert, vánoční besídka v divadle Znojmo a pro rodiče i obyvatele vesnice v prostorách zámecké kaple, prezentace našich sportovců ve sportovních kláních např. námi pořádaný již 14. Ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise pro region Jihomoravského kraje, Krajské sportovní hry Zubří, turnaje v bocce, plavání, tenise,..kterých se pravidelně účastníme. Ukázková prezentace naší služby na Dni sociálních služeb ve Znojmě v měsíci září a navazující přednášky o naší sociální službě ve Znojmě v Týdnu sociálních služeb, byly taktéž zdařilou akcí. Přednášky byly celkem 2 a to na téma animoterapie a chráněné bydlení a zejména animoterapie a přímý kontakt se zvířátky v průběhu přednášky měl velký úspěch.

14 Ekonomické údaje Údaje z rozvahy k v tis. Kč Aktiva celkem Stálá aktiva Oběžná aktiva v tom: zásoby 663 krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Pasiva celkem Vlastní kapitál v tom: jmění účetní jednotky fondy účetní jednotky výsledek hospodaření Cizí zdroje v tom: dlouhodobé závazky 0 krátkodobé závazky Přehled o plnění rozpočtu v roce 2012 / v tis. Kč/ Sestavený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Změna stavu zásob Použití fondů Jiné ostatní výnosy Přijaté dotace z MPSV Příspěvek na provoz CELKEM VÝNOSY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady celkem Z toho: platy zaměstnanců OON náhrada mzdy za PN soc. a zdravotní pojištění zákonné sociální náklady jiné sociální náklady Odpisy majetku Daně a poplatky Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z majetku

15 Ostatní náklady Dodatečná daň 5 5 CELKEM NÁKLADY Výsledek hospodaření 0 Personální záležitosti Stav zaměstnanců k osob Stav zaměstnanců k osob Počet pracovníků dle kategorií k Správní zaměstnanci 6 Všeobecná sestra 12 Pracovnice sociální péče přímá obslužná činnost 58 Sociální pracovnice 3 Vychovatel 6 Pracovnice sociální péče výchovná činnost 19 Údržbář 4 Kuchař 9 Krejčí 1 Pradlena 4 Uklízečka 6 Organizační členění - úsek zdravotní péče - všeobecné sestry+ ordinace - úsek sociální péče - 14 domácností - úsek aktivizačních činností chráněné bydlení, hipoterapie, wellness, dílny - úsek ekonomický a provozní účtárna +sklad, provozy : kuchyně, prádelna, údržba, úklid, - sociální pracovnice Členství ve společnostech a organizacích - České Hnutí speciálních olympiád Praha - Česká hudební společnost - Mezinárodní hudební festival Salva Charita a Salve Vita Strakonice - Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Děkujeme všem našim přátelům za jejich sponzorské aktivity v roce 2012 : Balada Jan, Břežany BN Soft Znojmo Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky, Břežany DHL Supply Chain s.r.o. Pohořelice Fousková Miluše, Hrušovany n.jevišovkou Hrušovanská lékárna s.r.o. Hrušovany n. Jevišovkou Hotel WEISS Lechovice Hříbek Martin, Dyjákovice Intramo Znojmo Jatka Borotice s.r.o. Jelínek Jiří, Znojmo Kolařík Michal, Luhačovice KOVOX spol.s.r.o. Otrokovice

16 MUDr. Alois Maloušek, Hrušovany n.jevišovkou MUDr. Pavel Mastný, Hodonice MUDr. Ladislava Svobodová, Miroslav MUDr. Drahomíra Schneiderová Nadace pojišťovny GENERALI Obec Břežany Obec Hodonice Obec Únanov Pan ing. Vladislav Škarek Pan ing. Karel Králík Paní ing. Alice Becková Paní Lenka Kočí, Břežany Paní Růžena Konečná, Hodonice Paní Anny Vitkovska, Wien Paní Marie Weissová, Břežany Paní Zdeňka Bajková, Krkovice Paní Pavla Velecká a přátelé z Valtic Pan Radek Protivínský, Břežany Pan Ladislav Tomanec, Nivnice Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří SCA Hygiene Products s.r.o. Praha Sdružení rodičů a přátel domova Zámek Břežany Varga Kamil, Znojmo Vašina Jan, HAIVA Tasovice ZEMKO s.r.o. Moravské Budějovice Žák Jiří, Břežany Břežany Mgr. Jiří Herzig ředitel zařízení

17 Seznam uskutečněných kulturních a sportovních akcí za rok 2011 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Vánoční koncert ZUŠ Božice v kapli Tříkrálové koledování Ples Valtice Zimní rekreace Jeseníky Lipová Lázně Zimní radovánky s koňmi Divadlo Znojmo Divadlo Znojmo Turnaj ve stolním tenise v Kyjově Masopustní veselice Kuželky Šanov Rekreace Luhačovice Turnaj v jízdě na rotopedu Divadlo Znojmo Zámecký skořápovník Pepíkovský turnaj ve stolním tenise v Prostějově Koncert nadace NOVA Chceme žít s Vámi Pálení čarodějnic táborák Jednodenní výlet Lechovice koňmo parta u koní Diskotéka Plavecké závody Hodonín Mezinárodní hudební festival Strakonice Výšlap do přírody s táborákem Divadlo Znojmo Tématický sponzorský výlet do Rožnova p.radhoštěm Jezdecký den v Oleksovicích Tématický výlet do Podyjí Malování pro radost-výtvarné odpoledne Den plný her a překvapení, párty pod stanem Sportovní hry Zubří Pobyty chata Bítov Duhový den den otevřených dveří Výlet koňmo na Emín Kino Božice Sportovní hry NIKÉ FACTORY Westernový den v Litobratřicích Pětidenní putování koňským povozem- stanování Kuchařovice Pobyty chata Bítov Večerní koupání v bazénu Večerní koupání v bazénu Dvoudenní putování koňským povozem-stanování Božice Pobyt na chatě Bítov - rodiče

18 Září Říjen Listopad Prosinec Krajské sportovní hry TMP Uherský Brod Kovbojská výprava za pokladem koňmo Tematický jednodenní výlet ZOO Jihlava Soutěž Śikovné ruce a hlavy Benefiční koncert na Zámku Bocca Střelice Podzimní dýňobraní Břežany open 4. ročník cyklistických závodů Tématický výlet do přírodního parku Rokytná Den sociálních služeb ve Znojmě Hudební vystoupení Veletrh Brno Podzimní olympiáda Člověče nezlob se Kuželky Šanov Podzimní sponzorská rekreace Luhačovice,14 dní Rozsvícení Adventního stromu Mikuláš v kapli Mikulášský turnaj ve stolním tenise XIII. ročník Vánoční besídka v divadle Znojmo Vánoční besídka v kapli Adventní koncert Štědrovečerní koledování

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795

Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace. Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek příspěvková organizace Osek 1,386 01 Strakonice, tel. 383411022, fax 383411055 IČ: 70871795 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele DOZP Osek 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Výroční zpráva pro rok 2014

Výroční zpráva pro rok 2014 Výroční zpráva pro rok 2014 Domov sv. Anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 4 1.3. Správní

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více