KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11. www.krizovatka-hc.cz"

Transkript

1 KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS č. 2/11

2 2 Sídlo společnosti: Rokycanova 2654, Pardubice Adresa poskytování sluţeb: Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice tel.: , web: NÁVŠTĚVNÍ HODINY: Pondělí 8: hod hod. Úterý 8: hod. Středa 8: hod. 13: hod. Čtvrtek 8: hod. 13:00 16:00 hod. Pátek dle domluvy TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

3 3 CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: Kontakty... 2 Co jsme pro vás připravili... 3 Úvodní slovo... 4 Kurz komunikace... 5 Pozvánka na sportovní den... 6 Výstavní veletrh Rehaprotex Brno Výlet Zámek Častolovice Rekondice Kouty nad Desnou... 9 Co se skrývá za: Fototerapií Kreativní tvoření Záţitkový seminář Tip na výlet Jánské lázně Dostaveníčko s historií Jánské lázně Okénko sociálního poradenství Schránka otázek Projekt ESF Pomáháme, kdo pomůţe nám? Kříţovka Koutek pro kompenzační pomůcky Sport boří bariéry Chvilka poezie Pomazánka z krabích tyčinek Uţitečné informace Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

4 4 ÚVODNÍ SLOVO Po krátké odmlce drţíte v ruce opět nové číslo časopisu Kompas. Přinášíme Vám v něm hned několik novinek a zajímavostí. Mimo obvyklých akcí plavání, hipoterapie a výletu do Chrudimi na Kateřinskou pouť, nás bude čekat prezentace kompenzačních pomůcek, kterou pořádáme ve spolupráci s firmou DMA. Prohlédnout si budete moct pomůcky, které se vyuţívají při ergoterapii. Těšit se můţete na besedu o Ukrajině a Zakarpatské Rusi a jako kaţdý rok i na tradiční vánoční posezení, které se tentokrát uskuteční v penzionu Birdie. Od září se v našem centru můţete setkávat s novými zaměstnanci. Novým sociálním pracovníkem je Mgr. Michal Morávek. Kontaktovat ho můţete na telefonním čísle nebo na u: Tím také dochází ke změně klíčového pracovníka u některých z Vás. Novou ergoterapeutkou je Bc. Adéla Perná. S ní se budete setkávat na ergoterapii a kontaktovat ji můţete na u: nebo na telefonu Ještě připomínáme, ţe pokud máte zájem napsat nějaký článek z akcí či zajímavý postřeh, který by se mohl zařadit do našeho časopisu Kompas, tak neváhejte a kontaktujte koordinátora časopisu Michala Morávka. Termín odevzdání článků do lednového Kompasu je Děkujeme všem, kteří na sebe vezmou tuto nelehkou úlohu a do našeho časopisu přispějí nějakým článkem. A co ještě dodat? Uţívejte si hezký adventní čas. PRACOVNÍCI KŘIŢOVATKY VÁM PŘEJÍ ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A PROJETÍ ROKEM 2012 BEZ NEHOD.

5 5 KURZ KOMUNIKACE Komunikovat znamená sdílet, předávat informace, obohatit se a obohatit i někoho dalšího. Všichni jsme v tomto procesu zapojeni, všech se nás týká i dokonce zvířata a příroda kolem nás svým způsobem komunikuje. Správná komunikace je pro všechny strany přínosná, všichni se cítí spokojeni, všichni si odnášejí přesně to, co potřebují. Kurz komunikace Vám můţe pomoci, abyste byli schopni přesně vysvětlit to, co chcete, uměli si obhájit svůj názor, dokázali říci ne. Nebáli se postavit před skupinu lidí a říci něco o sobě a to vše hravou formou. Přes velké mnoţství komunikačních her a záţitkových metod (nebudeme si jen povídat, ale hlavně budeme vše prakticky zkoušet). V kurzu si vyzkoušíte nácvik asertivních technik (umění říct ne, umění stát si za svým názorem, ale tak abych druhého člověka neurazil). Budeme si povídat o tom, jak být úspěšným řečníkem a co vše hraje při komunikaci svoji roli. Kurz bude probíhat pravidelně 1x měsíčně ve společenské místnosti centra. Úvodní hodina se uskuteční ve čtvrtek od 10 hod. do hod. Na úvodní hodině se domluvíme na obsahu kurzu i na termínech. S případnými dotazy se obracejte na Michala Morávka nebo Zájemce prosíme o nahlášení. Na příjemné setkání a dobré popovídání se těší lektor Michal Morávek

6 6 Bliţší informace o Vánočním posezení najdete na straně 18. Pozvánka na sportovní den

7 7 OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI AKCEMI Výstava Rehaprotex Brno 2011: Jako kaţdý rok i letos jsme vyrazili na výstavu Rehaprotex do Brna. Před dvěma lety jsme jeli speciálním vlakem, kterému se říkalo vlak úsměvů, letos jsme vyrazili autem. Přesto to byla jízda plná úsměvů, pohodová a plná veselých příhod. Počasí bylo pochmurné, ale nikomu to nevadilo a nálada byla stále dobrá. Ani jsme se nenadáli a uţ tu bylo Brno. Přivítalo nás sluníčko a celý den byl prosluněn. V prvním pavilonu jsme viděli práce chráněných dílen a ocenili nesmírnou trpělivost a dovednost těch, kteří se těmto lidem věnují. V dalším sále bylo moţné vyzkoušet si elektrické i mechanické vozíky např. od firem Otto Bock, Partner, Meyra, Sivak, Ortoservis a další. Ještě nás zaujalo vystavované malé auto ELBA, do kterého je moţné zajet vozíkem. K vidění byly i zvedáky a škála dalších kompenzačních pomůcek. Výstava byla velmi zajímavá a snad se můţeme těšit na její další ročník.

8 8 Zámek Častolovice: Slunečné počasí a dobrá nálada. Tak by se dal charakterizovat začátek výletu do Častolovic. Po příjezdu nás nejprve čekala prohlídka zámku. Jako jeden z mála u nás má zámek plošinu, která vyveze vozíčkáře pohodlně po schodišti nahoru. Zámecké místnosti nabízely mnoho zajímavých expozic a historických sbírek. Dík patří našim dvěma milým průvodcům, kteří se o nás starali. Po prohlídce zámku jsme se vypravily na oběd do nedaleké restaurace v Česticích. Po obědě nás pak čekala procházka krásným rozkvetlým parkem, kde bylo k vidění hodně rozmanitých květin. Nechyběla ani prohlídka mini zoo a obory s bílými daňky. Den plný klidu a pohody jsme ukončili malým občerstvením v restauraci na zámku.

9 9 REKONDIČNÍ POBYT Hotel Dlouhé stráně - Kouty nad Desnou První zářijový týden se opět uskutečnil rekondiční ozdravný pobyt. Tentokrát jsme zavítali do krásného prostředí Jeseníků. Ubytováni jsme byli v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Po celý týden nám v skutku přálo počasí a tak jsme mohli absolvovat všechny naplánované výlety. Do Koutů jsme dorazili ve středu odpoledne a čas do večeře jsme věnovali zabydlením se a seznámení s hotelem. Ubytováni jsme byli v pěkných pokojích. Na hotelu jsme mohli vyuţívat bazén, infrasaunu, šipky a kulečník. První den jsme absolvovali exkurzi přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Tato úţasná stavba patří mezi 7 divů ČR. V sobotu jsme se zúčastnili tradičních česko - polských doţínek v Bělé pod Pradědem. V neděli jsme absolvovali vycházku do okolí Koutů nad Desnou. V pondělí pak následoval výlet do městečka Zlaté Hory. Nedaleko města Zlaté Hory jsme navštívili známý poutní kostel Panny Marie Pomocné. Po obědě jsme prošli Zlatohorskou naučnou stezku, místo, kde se dříve rýţovalo zlato. V úterý, poslední den pobytu, jsme navštívili veterán muzeum v Rapotíně a muzeum silnic v nedalekých Vikýřovicích. Ve středu po snídani jsme týdenní rekondiční pobyt v Koutech pod Desnou zakončili a vydali se nazpět do Pardubic. Celkově se pobyt v krásném prostředí Jeseníků vydařil. Celkem se pobytu zúčastnilo osmnáct lidí, z čehoţ bylo osm handicapovaných. Pavel Řehák Promítání fotografií z rekondičního pobytu se uskuteční od 12 hod. v prostorech Křiţovatky.

10 10 CO SE SKRÝVÁ ZA: FOTOTERAPIÍ Světlo je odpradávna povaţováno za zdroj ţivota. Přirozeným zdrojem světla je slunce. Ze slunce získáváme energii, fotochemické reakce jsou základem potravního řetězce a slunce je také hlavním zdrojem tepla. Blahodárné účinky světla jsou známé jiţ dlouho, ale vyuţívat se začaly teprve nedávno. Fototerapie je odborný název pro léčbu světlem. Bylo zjištěno, ţe světlo v určitých vlnových délkách můţe v lidském těle vyvolat léčebné reakce, jedná se tedy o léčení světelnými paprsky. Fototerapie nabízí nové moţnosti léčby nebo podporu léčby klasické. Její účinky jsou prokázané a na celém světě bychom našli spousty lidí, kterým pomohla fototerapie nemoc vyléčit nebo její následky zmírnit. Hlavními obory, kde se fototerapie vyuţívá, jsou zejména chirurgie, revmatologie, ortopedie, praktické a dětské lékařství, léčebná kosmetika, alergologie, ORL, gynekologie, pediatrie, rehabilitační a sportovní medicína. Fototerapie si vydobyla své postavení také díky tomu, ţe přirozeným způsobem aktivuje samoléčebné schopnosti lidského těla a jeho obranných mechanismů. Kde fototerapie pomáhá: - deprese a posílení účinku antidepresivních léků - bolesti hlavy - zlepšení koţních příznaků (svědění apod.) - zlepšení špatného vidění - neurovegetativní dystonie - zlepšení mentálních funkcí u demence - poruchy biorytmu spánek bdění - zlepšení vitality, nálady a odstranění stresu zdravých osob Převzato

11 11 KREATIVNÍ TVOŘENÍ Líbí se Vám skládání z papíru? Pak si jistě přijdete rádi vyzkoušet zajímavou techniku: TEA BAG FOLDING (skládání čajových sáčkŧ) Tato technika vznikla v Holandsku, kdyţ slečna Tiny chtěla pro svou sestru udělat přání k narozeninám. Neměla dekorační papír, tak zkusila pouţít sáčky od čaje. Základem techniky je skládání z papíru origami. Na výrobu jedné hvězdičky je potřeba dva druhy po čtyřech sáčcích. Odstřihneme okraje sáčku, které ho spojují, a první skládání vyzkoušíme z předních částí obalu. Na čtverci vyznačíme diagonální přehyby a podle nich sloţíme na čtvrtiny. Vznikne nám trojúhelník. Takto sloţíme všech osm čtverců. Na kaţdém sloţeném trojúhelníku z jedné strany přeloţíme cíp dovnitř podél středové osy. Jednotlivé dílky skládáme do sebe. Poslední dílek sesadíme jako předchozí a pak zasuneme první dílek jako ostatní. Zkontrolujeme, ţe hvězdička sedí a slepíme jednotlivé dílky. Hvězdičku můţeme pouţít jako přání, jako ozdobu na dárek nebo jako zajímavou dekoraci. Techniku pro Vás připravila Michaela Voltrová

12 12 ZÁŢITKOVÝ SEMINÁŘ Na dětský tábor do Heroltic u Tišnova, který pořádá Městská policie Pardubice, jsme byli pozváni, abychom pro děti zorganizovali Záţitkový seminář. Po seznámení a úvodu jsme se rozešli na jednotlivá stanoviště. Kaţdé stanoviště ukazovalo jinou oblast z běţného ţivota lidí na vozíku. Na prvním stanovišti byla ukázka jízdy na mechanickém vozíku, spojená s povídáním o tom, jak vozíčkářům můţeme pomáhat. Velký úspěch zaznamenalo druhé stanoviště. Tady se děti seznámily s asistenčním psem Čakem. Dozvěděly se o výcviku asistenčních psů i o sdruţeních, které se výcvikem zabývají. Třetí stanoviště ukazovalo práci na PC a speciální kompenzační pomůcky pro handicapované, kteří mají problémy s jemnou motorikou rukou. Děti si vyzkoušely práci s myší BigTRACK a čtení textu v programu Zoom Text, pro osoby s kombinací tělesného a zrakového postiţení.

13 13 Na třetím stanovišti čekala ergoterapie a ukázka sebeobsluhy. Děti se na chvíli vţily do role kvadruplegiků. Zkoušely si oblékat tričko, pít a krájet potraviny v rukavicích se sešitými prsty. Poslední stanoviště ukazovalo sporty pro vozíčkáře, kterých je opravdu hodně. Děti měly moţnost vyzkoušet si sledge brusli, ve které se hraje sledge hokej i hru Boccia. Závěrečným záţitkem byla prohlídka auta se speciálně upraveným ručním řízením. Domů jsme se vracely unavení, ale s pocitem hezky proţitého dne. Od září v našem centru budeme organizovat Záţitkové semináře pravidelně. Rádi bychom široké i odborné veřejnosti více přiblíţili problémy osob s tělesným postiţením, zaměřili se na prevenci proti úrazům a ukázali, jak správně vozíčkářům můţeme pomáhat. Záţitkové semináře chceme realizovat na základních i středních školách, na Univerzitě i pro pracovníky různých úřadů. Rádi bychom spolupracovali také s odbornými lékaři. Touto osvětovou činností chceme ukázat nejen na problémy, které sebou tělesné postiţení přináší, ale také jak odstraňovat architektonické bariéry i předsudky v myslích některých lidí. Doufáme, ţe tím pomůţeme ke zlepšování ţivotních podmínek lidí na vozíku. Za celý tým semináře Petra Nováková

14 14 TIP NA VÝLET: JÁNSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA V sobotu jsme se vypravili na výlet do Jánských Lázní, které se nacházejí ve východní části Krkonoš. Janské Lázně jsou jediným významným lázeňským městem na české straně Krkonoš a rozkládají se na úpatí Černé hory, jenţ je vysoká 1299m n.m. Dříve se v Jánských Lázních léčily stavy po dětské mozkové obrně, a i nadále se zde léčí především nemoci pohybového ústrojí. V Jánských Lázních je i Obchodní akademie pro tělesně postiţené, kde mnozí z nás studovali. Odjezd byl naplánován na 8.30 hod. od bezbariérového domu v Rokycanově ulici. Asi po hodině a půl klidné jízdy jsme přijeli na místo určení. Janské Lázně byly plné ţivota, a to i přesto, ţe bylo teprve 10 hod. Po krátké poradě jsme se rozhodli pro návštěvu Černé hory, která byla celá zahalena mlţným oparem. Díky vyjednanému povolení vjezdu autem aţ na samý vrchol, jsme měli jedinečnou příleţitost vidět krásy Krkonošského národního parku, aniţ bychom týrali své asistenty a elektrické vozíky jízdou do prudkého kopce. Silnice na Černou horu se ze začátku jevila jako široká a bezpečná. Čím blíţe k vrcholu se naše plně naloţená auta prokousávala, tím strmější a uţší silnice byla. Při setkání s protijedoucím autem, musel jeden z řidičů couvat i několik desítek metrů a najít širší a bezpečnější místo pro objetí. Viditelnost na vrcholu Černé hory byla asi 50 m, coţ zcela znemoţňovalo vyhlídku na okolní panorama, ale procházka k bývalému televiznímu vysílači a hotelu Černá bouda nám spravila náladu. Po rychlém naloţení do auta jsme se vydali stejnou cestou zpět do Janských Lázní. Světe div se, ale dole v lázeňském městě svítilo sluníčko a bylo teplo jako v létě.

15 15 Hurááá, po nekonečném hledání parkovacího místa jsme konečně spočinuli v zemi zaslíbené, v Jánských Lázních. Část účastníků zájezdu se společně rozhodla pro oběd ve staro - nové restauraci Biograf, coţ je nově zrekonstruovaný Snackbar a ostatní vyrazili na čumendu po okolí. Příjezd do Pardubic byl téměř podle plánu v hod. Akce se zúčastnilo sedm vozíčkářů, deset asistentů a jeden pes. Věřím, ţe se všem celý výlet líbil a ţe se i příští rok společně vydáme směr Jánské Lázně. Jan Horák DOSTAVENÍČKO S HISTORIÍ JÁNSKÉ LÁZNĚ Teplý pramen v Jánských Lázních byl podle trutnovského kronikáře Simona Huttla objeven 6. června 1006, Janem Hockovem, zbrojnošem rytíře Albrechta z Trautenberku. V té době bylo vyuţívání pramene ryze praktické. Termální voda slouţila k pohonu vodního kola, které uvádělo v činnost hamr na ţeleznou rudu, který byl postaven v blízkosti pramene.

16 16 K prvnímu vyuţívání termální vody ke koupelím dochází aţ ve čtrnáctém století, kdy majitel panství Zilvar ze Silbersteinu nechal zřídit první primitivní lázeňské zařízení. Byla to dřevěná budova vystavěná nad pramenem, ke které v roce 1485 přibyla i budova k ubytování. Deset let poté hamr vyhořel a na jeho místě byl postaven mlýn. Základ dnešnímu lázeňskému místu dal Jan Adolf, kníţe Schwarzenberg, který nechal postavit 6 nových budov a pověřil Dr. Hettmayera sepsáním učeného pojednání o účincích léčivého pramene. Janské Lázně se pak dále rozvíjely. V roce 1685 uţ bylo v místě 22 domů, mlýn, hostinec a lázeňský dům. Během sedmileté války mezi Rakouskem a Pruskem se panství nevyhnulo rabování válčícími vojsky, a to se neblaze projevilo na jeho stavu. Roku 1902 pak koupila lázně obec a roku 1920 převzala lázně se vším zařízením, pozemky a prameny akciová společnost, a tím nastalo období největšího rozvoje. K němu přispělo i zahájení provozu kabinové lanové dráhy na vrchol Černé hory, v roce Významný krok v historii lázní znamenalo zavedení léčebné metody stavů po dětské obrně podle amerických lázní Warm - Springs. Za druhé světové války slouţily Janské Lázně jako vojenské lazarety a ubytovny pro utečence ze ztracených území. Po skončení války Janské Lázně získávají celosvětový věhlas v úspěšnosti léčby stavů po dětské obrně. Roku 1965 jsou Janské Lázně povýšeny na město. Další rozvoj znamená uvedení televizní vysílače na Černé hoře do provozu a nová kabinová lanovka na vrchol Černé hory. Dnes jsou Jánské Lázně moderním lázeňským městem, kde se stále léčí vady pohybového ústrojí. Petra Nováková

17 17 II. část OKÉNKO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Nárok na invalidní dŧchod: Druhy invalidních dŧchodŧ 1. Invalidní důchod pro pracovní úraz Na invalidní důchod máme nárok, jestliţe jste mladší neţ 65 let. Pokud jiţ splňujeme podmínky nároku na starobní důchod, není to na překáţku. Také nemusíme mít potřebnou dobu pojištění. jste se stali invalidní následkem pracovního úrazu (vymezení pracovního úrazu a nemoci z povolání viz 25 Zákona 155/1995) 2. Invalidita z mládí Pokud nám vznikla plná invalidita před dosaţením stáří 18 let, můţe nám být přiznán zvláštní druh invalidity - invalidita z mládí. V tomto případě nemusíme mít ţádnou dobu pojištění. Souběh invalidního dŧchodu s příjmem: Při pobírání invalidního důchodu si můţete přivydělávat, ať uţ jako zaměstnanci, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné. Výše našeho výdělku není nijak omezena, musíme ale dbát omezení, která vyplývají z našeho zdravotního stavu - z naší sníţené pracovní schopnosti. Tomáš Potůček

18 18 SCHRÁNKA OTÁZEK OTÁZKA: Na internetových stránkách jsem si všiml změny v ových adresách pracovníků Křiţovatky. Jaké ové adresy jsou aktuální? ODPOVĚĎ: Ano, došlo ke změně ových adres. Změna se týká všech pracovníků Křiţovatky. Nová podoba ových adres pracovníků je: Konkrétní adresy na jednotlivé pracovníky najdete na internetových stránkách Křiţovatky v sekci Kontakty. Staré ové adresy jsou stále platné, ale prosíme, vyuţívejte nové. Děkujeme. VÁNOČNÍ POSEZENÍ Blíţí se konec roku a my jsme pro Vás i letos připravili tradiční vánoční posezení. Letos se společně sejdeme dne od hod. v plně bezbariérové restauraci Birdie. Od hod. je připraveno kulturní vystoupení ţáků základní umělecké školy Pardubice Polabiny. Kdo bude chtít poobědvat, či povečeřet, čeká ho výběr z bohatého jídelního lístku. Tým pracovníků centra Křiţovatka se těší na pěkně společně strávený předvánoční den.

19 19 PROJEKT ESF Pomáháme, kdo pomŧţe nám. Naše sdruţení úspěšně dokončilo realizaci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů pro osoby, které pečují o osobu blízkou. Rádi bychom se za projektem naposledy ohlédli a podívali se na něj očima koordinátora asistenčních sluţeb, který napsal: Rekvalifikační projekt Pomáháme, kdo pomůţe nám? pro osoby pečující o osobu blízkou právě skončil. Jeho realizátorem bylo handicap centrum KŘIŢOVATKA Pardubice ve spolupráci s MÚ Česká Třebová. Za pomoc při realizaci patří velký dík zejména pracovnicím odboru sociálních věcí. Projekt byl v plné výši hrazen z evropského sociálního fondu, probíhal od začátku dubna 2010 do konce června Zbývá zhodnotit, nakolik splnil své poslání. Do projektu vstupovalo celkem 16 účastnic maminek handicapovaných dětí, nebo ve 4 případech dcer nemocných matek, jeţ všechny spojoval pouze zájem poskytovat kvalitní péči na nich závislým osobám a také nepolevující chuť přiučit se něčemu novému. Všechny aktivity projektu se odehrávaly paralelně na dvou místech účastnice z Českotřebovska a Litomyšlska se scházely na Gymnáziu v České Třebové, šest maminek z Holic a okolí dojíţdělo do Pardubic. Nejdříve se účastnily Bilanční diagnostiky, poté postupně absolvovaly rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních sluţbách (150 hod.), kurz Základy obsluhy PC (72 hod.) a kurz Základy podnikání (120 hod.).

20 20 Všechny kurzy byly zaměřeny tak, aby zvýšily moţnosti jejich pracovního uplatnění. Kromě toho se formou 16 čtyřhodinových seminářů seznamovaly s dalšími příbuznými tématy ze sociální a zdravotní oblasti poznaly blíţe hipoterapii, zásady úspěšné komunikace, ergoterapii, muzikoterapii, základy první pomoci i sebeobrany, besedovaly s neurologem, s ortopedem, opakovaně se setkávaly s psycholoţkou v individuálním poradenství, více se dozvěděly o kompenzačních pomůckách i aktuální právní úpravě sociálních sluţeb v ČR. Většina z účastnic vytrvala, po celou dobu se velmi intenzivně vzdělávala, coţ je i vzhledem k jejich často nelehké osobní situaci hodné obdivu. Poděkování zaslouţí rovněţ výborní lektoři jednotlivých kurzů a seminářů. Jen díky všem takto zúčastněným se mohla vytvořit tak přátelská a přitom tvůrčí atmosféra, v níţ se skvěle pracovalo. Účastnice projektu si zvýšily svou kvalifikaci, také v osobní péči si rozšířily obzory, nezbývá tedy neţ vyslovit přání, aby nabyté vědomosti skutečně uplatnily i v praxi. Jan Vávra Tento projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

21 21 KŘÍŢOVKA V tajence naleznete znění citátu, jehoţ autorem je William Hazlitt. Kříţovka: Rébus: Podkova y = $ Kč í

22 22 Legenda: Tajenka: 1) mírnit 2) vybírání peněz 3) být odveden (do armády) 4) učedník 5) jméno cestovatele Holuba 6) doktor všeobecného lékařství 7) archaické 8) propast v Moravském krasu 9) sladkovodní dravá ryba 10) odposlouchávací zařízení Mlčení je velké... (slovo z rébusu)... (slovo z tajenky). Několik dobrých rad pro luštění: 1. Tajenka je označena barevně a písmeno v ní zapsané je součástí tajenky. 2. Kaţdé písmeno napíšeme do jednoho políčka kříţovky. 3. V odpovědi se mohou vyskytnout stejná, po sobě jdoucí písmena. 4. Diakritika zůstává v platnosti. 5. Odpovědi se někdy skládají z více slov. Přejeme vám hodně úspěchů při luštění a uţ se těšíme na vaše správně vyplněné tajenky!

23 23 Michal Kmoch KOUTEK PRO KOMPENZAČNÍ POMŦCKY Oblečení pro vozíčkáře Kaţdého z Vás asi občas trápí, ţe si nemůţe nakoupit oblečení podle svých představ, a hlavně takové, které Vám sedne a bude Vám i funkčně vyhovovat. Italská značka Lydda Wear, která na evropském trhu s oblečením pro vozíčkáře působí jiţ 15 let, má v současné době zastoupení i v České republice. Jedná se o širokou škálu oblečení, které nepatří mezi běţnou konfekci, ale jedná se o oblečení šité na míru kaţdému jednotlivci. Sortiment Lydda Wear Kalhoty pro sedící Bundy a Ponča Zimní oblečení Oblečení do deště Oblečení ke čtyřkolkám Oblečení ochlazující Sportovní dres POLAR Společenské oděvy Oblečení podle postiţení Plavky pro postiţené Spodní prádlo Pyţama a noční košile Doplňky České obchodní zastoupení Lada Horová Dřevčická 635/ Praha - Malešice

24 24 tel.: web: mail: SPORT BOŘÍ BARIÉRY Milan Pešek Dalším ze série oblíbených sportů pro vozíčkáře, který stojí zato představit, je: Basketbal Basketbal vozíčkářů je nejrozšířenějším kolektivním sportem lidí s tělesným postiţením. Věnují se mu tisíce lidí po celém světě. Hraje se na speciálně upravených sportovních vozících. Na standardním basketbalovém hřišti se standardní výškou košů i hrací dobou. Hráči jsou bodování podle zdravotní klasifikace. Na naše otázky tentokrát odpovídal Vojtěch Buhr, hráč WBS Pardubice: 1). Jak dlouho se basketbalu věnuješ? Od roku 2010, takţe teď v září to bude uţ rok. 2). Co tě k basketu přivedlo? Mám rád kolektivní sporty a hledal jsem nějakou sportovní aktivitu na letní období, kdy není sezóna sledge hokeje, kterému se také věnuji. A od kamaráda jsem se dozvěděl o moţnosti zapojit se do nového basketbalového týmu vozíčkářů, který tehdy právě vznikal. 3). Co ti sport přináší do ţivota? Radost, aktivitu i kamarády. Sport se stal součástí mého ţivota, bez kterého si ho uţ jen těţko dokáţu představit. Pokud se z nějakého důvodu nemůţu delší čas sportovně vybít, tak se mnou není k vydrţení. 4). Jaké akce tě příští rok čekají? Uţ se nemůţu dočkat pravidelných tréninků, na kterých si vyzkouším svůj nový basketbalový vozík. V listopadu pak začíná

25 basketbalová liga vozíčkářů a v červnu se koná tradiční Český pohár. Je to kolektivní sport, takţe je pro mě důleţitý úspěch celého týmu. Vojtovi přejeme do jeho sportovní kariéry mnoho úspěchů. CHVILKA POEZIE 25 Dušan Kvasnička (Z knihy Jana Horáka Chuť rozlitého vína) Tvůj úsměv bych poznal mezi miliony, je jak rozbřesk ranních chvil. Jsou v něm skryty všechny tóny, jež orchestr z tvé duše rozeznil. Tvůj úsměv je rodícím se sluncem, co každé ráno vychází a úsvit oslaví tě tancem, když noční ticho odchází. Tvůj úsměv často vídám ve spaní a i ve dne o něm snívám. Rozsypané verše sbírám do dlaní a básničkám pak život vlívám. Jan Horák

26 26

27 27 Co potřebujeme: 1 balení krabích tyčinek 1 pomazánkové máslo 1 lţíce majonézy pórek sůl pepř citrón Pracovní postup: KURZ VAŘENÍ Pomazánka z krabích tyčinek Krabí tyčinky nadrobno nakrájíme a přidáme je do mísy k pomazánkovému máslu. Najemno nakrájíme trochu pórku a společně se lţící majonézy přidáme do mísy. Osolíme a opepříme dle chuti. Na závěr zakapáme citrónem. Vše v míse dobře smícháme. Pomazánka je vhodná na chlebíčky, které stačí ozdobit vajíčkem a rajčetem. Přejeme dobrou chuť! ilustrační obrázek

28 28 UŢITEČNÉ INFORMACE Pomocné tlapky o.p.s. Společnost, která se zabývá výcvikem asistenčních psŧ Na těchto stránkách najdete informace, které Vám mohou pomoci, pokud chcete získat asistenčního psa. Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se od svého zaloţení zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého uţívání tělesně postiţeným. Další pouţité internetové odkazy: / Sudoku: Správné řešení z minulého čísla: Tajenka soutěţní kříţovky:

29 29 DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ: Město Chrudim Městský úřad Česká Třebová Úřad práce Individuální dárci: Martin Školník Vladimír Hájek SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: Centrum Paraple o.s. Ţivot bez bariér o.s. Centrum pro zdravotně postiţené Pardubického kraje o.s Šance pro tebe o.s. Pomocné tlapky o.p.s. canisterapie Sdruţení pro pomoc zdravotně postiţeným občanům APOLENKA hipoterapie Časopis Kompas Vychází šestkrát ročně Číslo 06/2011 Vydavatel: Křiţovatka handicap centrum o.s. se sídlem Rokycanova 2654, Pardubice IČO: tel.: , Časopis Kompas vychází zdarma pro vnitřní potřebu členů a uţivatelů sluţeb Křiţovatky handicap centra o.s. Toto číslo pro vás připravili: Milan Pešek, Petra Nováková a další zaměstnanci Písemné příspěvky zasílejte na Příští číslo vyjde:

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2011 2 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem. Výroční zpráva KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem Výroční zpráva 2010 Obsah: Úvodní slovo Poslání, cíle a principy sociálních služeb O našem sdružení Činnost organizace Základní sociální

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

www.zsspecrymarov.cz Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček 1. číslo Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Mimořádný informátor

Mimořádný informátor Mimořádný informátor srpen 2011/1 Vydala: Oblastní odbočka SONS ČR Ostrava Sadová 5, 702 00 Moravská Ostava tel.: 596 783 083; 776 305 022 ostrava-odbočka@sons.cz Obsah: Připravované akce..2 Pravidelné

Více

PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016

PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016 PROGRAM ÚTERÝ 22. listopadu 2016 09:00 otevření kulturního domu, coffee break, prezence 10:15 zahájení Podzimního semináře 10:30 12:00 Daně z příjmů I. část Ing. Kytler (90 min.) 12:00 13:00 oběd (60 min.)

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty. křížkem.

Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty. křížkem. Dotazník týkající se pohybových aktivit obyvatel žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením pro klienty Informace pro vyplnění dotazníku: vhodná odpověď bude při řízeném rozhovoru označena

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586

( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava, tel., sms: 728 313 798 Pokorná, 773 586 004 Nováková, 773 586 001

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog

Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Letní vý cvikový tá bor ne mecký ch dog Termín: 2. - 9. 7. 2016 Místo: Lokalita: Kontakt: Mapa: Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz) Podhradí nad Dyjí Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 775 772

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5

Obsah. 1. Úvod. 2. Přehled pořadů. Rollarena 2015... 4. Novinky ze světa vozíčkářů.. 5. Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Obsah 1. Úvod.. 3 2. Přehled pořadů Rollarena 2015... 4 Novinky ze světa vozíčkářů.. 5 Pomůcky k překonávání bariér.. 5 Zajímavosti a kuriozity ortopedického vozíku.. 6 Bezbariérové úpravy bydlení pro

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ

WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ WORKSHOPY A VÝTVARNÉ DÍLNY V MUZEU PAPÍROVÝCH MODELŮ Program je určen všem věkovým skupinám, pro všechny typy škol. Náročnost techniky a programu bude přizpůsobena věku skupiny. Cena všech programů 30,-

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Indiánské šťastné děti takových bylo v Bučovicích na letním pobytu 29.

Indiánské šťastné děti takových bylo v Bučovicích na letním pobytu 29. Zpráva o průběhu letního integračního terapeutického pobytu pro děti s handicapy a jejich rodiny, pro děti ze sociálně velmi slabých rodin (klienty programu sdruţení Pomoc na blízko), pro děti z monoparentálních

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Lázeňská péče s dialýzou

Lázeňská péče s dialýzou Lázeňská péče s dialýzou Přijeďte si odpočinout do překrásného prostředí Termálních lázní Velké Losiny a Dialýza Šumperk se postará o odborné zajištění Vaší dialyzační léčby. TErmálNí lázně Velké losiny

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Háj

Průvodce pro zájemce o službu - Háj Průvodce pro zájemce o službu - Háj Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním nebo s mentálním

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH

DOVOLENÁ NA DEJMONU 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH DOVOLENÁ NA DEJMONU v maleb ném prostředí Beskyd - Čeladné 22. 8. 29.8. 2009 ESOTERICKÝ SEMINÁŘ O ČAKRÁCH, BIOPOLI A MIMOSMYSLOVÝCH SCHOPNOSTECH Pro všechny, jež chtějí načerpat psychické i fyzické síly

Více

PROGRAM LISTOPAD 2007

PROGRAM LISTOPAD 2007 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685,

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života konference Talent a co dál? IV., Praha 7.11.2012 JUDr. Jana Ritterová O nás Česká pojišťovna a.s. založena r.1827 Jednoduchost, rychlost,

Více

Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Vzdělávací exkurze do Švýcarska Simona Prachařová 3. C Vzdělávací exkurze do Švýcarska Ve dnech 25. 10. 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

SŠ - COPT KROMĚŘÍŽ FOTOALBUM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009. Ustřihněte podél tečkované čáry. Po kliknutí přidejte fotku nebo ji sem přetáhněte.

SŠ - COPT KROMĚŘÍŽ FOTOALBUM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009. Ustřihněte podél tečkované čáry. Po kliknutí přidejte fotku nebo ji sem přetáhněte. FOTOALBUM SŠ - COPT KROMĚŘÍŽ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 V pořadí již jedenáctý ročník tradiční soutěže mladých odborníků proběhl od 19. do 20. listopadu 2008 na SŠ COPT Kroměříž. Akce Ukaž, co umíš prověřila

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí

párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí párty dle Vašeho přání, nápadů a požadavků slavnostní obědy,večeře, občerstvení svatby narozeninové oslavy pro vás i pro děti příprava konferencí zajištění ubytování a dopravy pronájem prostorů realizace

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více