KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11. www.krizovatka-hc.cz"

Transkript

1 KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS č. 2/11

2 2 Sídlo společnosti: Rokycanova 2654, Pardubice Adresa poskytování sluţeb: Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice tel.: , web: NÁVŠTĚVNÍ HODINY: Pondělí 8: hod hod. Úterý 8: hod. Středa 8: hod. 13: hod. Čtvrtek 8: hod. 13:00 16:00 hod. Pátek dle domluvy TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

3 3 CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: Kontakty... 2 Co jsme pro vás připravili... 3 Úvodní slovo... 4 Kurz komunikace... 5 Pozvánka na sportovní den... 6 Výstavní veletrh Rehaprotex Brno Výlet Zámek Častolovice Rekondice Kouty nad Desnou... 9 Co se skrývá za: Fototerapií Kreativní tvoření Záţitkový seminář Tip na výlet Jánské lázně Dostaveníčko s historií Jánské lázně Okénko sociálního poradenství Schránka otázek Projekt ESF Pomáháme, kdo pomůţe nám? Kříţovka Koutek pro kompenzační pomůcky Sport boří bariéry Chvilka poezie Pomazánka z krabích tyčinek Uţitečné informace Děkujeme všem, kteří nám pomáhají

4 4 ÚVODNÍ SLOVO Po krátké odmlce drţíte v ruce opět nové číslo časopisu Kompas. Přinášíme Vám v něm hned několik novinek a zajímavostí. Mimo obvyklých akcí plavání, hipoterapie a výletu do Chrudimi na Kateřinskou pouť, nás bude čekat prezentace kompenzačních pomůcek, kterou pořádáme ve spolupráci s firmou DMA. Prohlédnout si budete moct pomůcky, které se vyuţívají při ergoterapii. Těšit se můţete na besedu o Ukrajině a Zakarpatské Rusi a jako kaţdý rok i na tradiční vánoční posezení, které se tentokrát uskuteční v penzionu Birdie. Od září se v našem centru můţete setkávat s novými zaměstnanci. Novým sociálním pracovníkem je Mgr. Michal Morávek. Kontaktovat ho můţete na telefonním čísle nebo na u: Tím také dochází ke změně klíčového pracovníka u některých z Vás. Novou ergoterapeutkou je Bc. Adéla Perná. S ní se budete setkávat na ergoterapii a kontaktovat ji můţete na u: nebo na telefonu Ještě připomínáme, ţe pokud máte zájem napsat nějaký článek z akcí či zajímavý postřeh, který by se mohl zařadit do našeho časopisu Kompas, tak neváhejte a kontaktujte koordinátora časopisu Michala Morávka. Termín odevzdání článků do lednového Kompasu je Děkujeme všem, kteří na sebe vezmou tuto nelehkou úlohu a do našeho časopisu přispějí nějakým článkem. A co ještě dodat? Uţívejte si hezký adventní čas. PRACOVNÍCI KŘIŢOVATKY VÁM PŘEJÍ ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE A PROJETÍ ROKEM 2012 BEZ NEHOD.

5 5 KURZ KOMUNIKACE Komunikovat znamená sdílet, předávat informace, obohatit se a obohatit i někoho dalšího. Všichni jsme v tomto procesu zapojeni, všech se nás týká i dokonce zvířata a příroda kolem nás svým způsobem komunikuje. Správná komunikace je pro všechny strany přínosná, všichni se cítí spokojeni, všichni si odnášejí přesně to, co potřebují. Kurz komunikace Vám můţe pomoci, abyste byli schopni přesně vysvětlit to, co chcete, uměli si obhájit svůj názor, dokázali říci ne. Nebáli se postavit před skupinu lidí a říci něco o sobě a to vše hravou formou. Přes velké mnoţství komunikačních her a záţitkových metod (nebudeme si jen povídat, ale hlavně budeme vše prakticky zkoušet). V kurzu si vyzkoušíte nácvik asertivních technik (umění říct ne, umění stát si za svým názorem, ale tak abych druhého člověka neurazil). Budeme si povídat o tom, jak být úspěšným řečníkem a co vše hraje při komunikaci svoji roli. Kurz bude probíhat pravidelně 1x měsíčně ve společenské místnosti centra. Úvodní hodina se uskuteční ve čtvrtek od 10 hod. do hod. Na úvodní hodině se domluvíme na obsahu kurzu i na termínech. S případnými dotazy se obracejte na Michala Morávka nebo Zájemce prosíme o nahlášení. Na příjemné setkání a dobré popovídání se těší lektor Michal Morávek

6 6 Bliţší informace o Vánočním posezení najdete na straně 18. Pozvánka na sportovní den

7 7 OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI AKCEMI Výstava Rehaprotex Brno 2011: Jako kaţdý rok i letos jsme vyrazili na výstavu Rehaprotex do Brna. Před dvěma lety jsme jeli speciálním vlakem, kterému se říkalo vlak úsměvů, letos jsme vyrazili autem. Přesto to byla jízda plná úsměvů, pohodová a plná veselých příhod. Počasí bylo pochmurné, ale nikomu to nevadilo a nálada byla stále dobrá. Ani jsme se nenadáli a uţ tu bylo Brno. Přivítalo nás sluníčko a celý den byl prosluněn. V prvním pavilonu jsme viděli práce chráněných dílen a ocenili nesmírnou trpělivost a dovednost těch, kteří se těmto lidem věnují. V dalším sále bylo moţné vyzkoušet si elektrické i mechanické vozíky např. od firem Otto Bock, Partner, Meyra, Sivak, Ortoservis a další. Ještě nás zaujalo vystavované malé auto ELBA, do kterého je moţné zajet vozíkem. K vidění byly i zvedáky a škála dalších kompenzačních pomůcek. Výstava byla velmi zajímavá a snad se můţeme těšit na její další ročník.

8 8 Zámek Častolovice: Slunečné počasí a dobrá nálada. Tak by se dal charakterizovat začátek výletu do Častolovic. Po příjezdu nás nejprve čekala prohlídka zámku. Jako jeden z mála u nás má zámek plošinu, která vyveze vozíčkáře pohodlně po schodišti nahoru. Zámecké místnosti nabízely mnoho zajímavých expozic a historických sbírek. Dík patří našim dvěma milým průvodcům, kteří se o nás starali. Po prohlídce zámku jsme se vypravily na oběd do nedaleké restaurace v Česticích. Po obědě nás pak čekala procházka krásným rozkvetlým parkem, kde bylo k vidění hodně rozmanitých květin. Nechyběla ani prohlídka mini zoo a obory s bílými daňky. Den plný klidu a pohody jsme ukončili malým občerstvením v restauraci na zámku.

9 9 REKONDIČNÍ POBYT Hotel Dlouhé stráně - Kouty nad Desnou První zářijový týden se opět uskutečnil rekondiční ozdravný pobyt. Tentokrát jsme zavítali do krásného prostředí Jeseníků. Ubytováni jsme byli v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou. Po celý týden nám v skutku přálo počasí a tak jsme mohli absolvovat všechny naplánované výlety. Do Koutů jsme dorazili ve středu odpoledne a čas do večeře jsme věnovali zabydlením se a seznámení s hotelem. Ubytováni jsme byli v pěkných pokojích. Na hotelu jsme mohli vyuţívat bazén, infrasaunu, šipky a kulečník. První den jsme absolvovali exkurzi přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Tato úţasná stavba patří mezi 7 divů ČR. V sobotu jsme se zúčastnili tradičních česko - polských doţínek v Bělé pod Pradědem. V neděli jsme absolvovali vycházku do okolí Koutů nad Desnou. V pondělí pak následoval výlet do městečka Zlaté Hory. Nedaleko města Zlaté Hory jsme navštívili známý poutní kostel Panny Marie Pomocné. Po obědě jsme prošli Zlatohorskou naučnou stezku, místo, kde se dříve rýţovalo zlato. V úterý, poslední den pobytu, jsme navštívili veterán muzeum v Rapotíně a muzeum silnic v nedalekých Vikýřovicích. Ve středu po snídani jsme týdenní rekondiční pobyt v Koutech pod Desnou zakončili a vydali se nazpět do Pardubic. Celkově se pobyt v krásném prostředí Jeseníků vydařil. Celkem se pobytu zúčastnilo osmnáct lidí, z čehoţ bylo osm handicapovaných. Pavel Řehák Promítání fotografií z rekondičního pobytu se uskuteční od 12 hod. v prostorech Křiţovatky.

10 10 CO SE SKRÝVÁ ZA: FOTOTERAPIÍ Světlo je odpradávna povaţováno za zdroj ţivota. Přirozeným zdrojem světla je slunce. Ze slunce získáváme energii, fotochemické reakce jsou základem potravního řetězce a slunce je také hlavním zdrojem tepla. Blahodárné účinky světla jsou známé jiţ dlouho, ale vyuţívat se začaly teprve nedávno. Fototerapie je odborný název pro léčbu světlem. Bylo zjištěno, ţe světlo v určitých vlnových délkách můţe v lidském těle vyvolat léčebné reakce, jedná se tedy o léčení světelnými paprsky. Fototerapie nabízí nové moţnosti léčby nebo podporu léčby klasické. Její účinky jsou prokázané a na celém světě bychom našli spousty lidí, kterým pomohla fototerapie nemoc vyléčit nebo její následky zmírnit. Hlavními obory, kde se fototerapie vyuţívá, jsou zejména chirurgie, revmatologie, ortopedie, praktické a dětské lékařství, léčebná kosmetika, alergologie, ORL, gynekologie, pediatrie, rehabilitační a sportovní medicína. Fototerapie si vydobyla své postavení také díky tomu, ţe přirozeným způsobem aktivuje samoléčebné schopnosti lidského těla a jeho obranných mechanismů. Kde fototerapie pomáhá: - deprese a posílení účinku antidepresivních léků - bolesti hlavy - zlepšení koţních příznaků (svědění apod.) - zlepšení špatného vidění - neurovegetativní dystonie - zlepšení mentálních funkcí u demence - poruchy biorytmu spánek bdění - zlepšení vitality, nálady a odstranění stresu zdravých osob Převzato

11 11 KREATIVNÍ TVOŘENÍ Líbí se Vám skládání z papíru? Pak si jistě přijdete rádi vyzkoušet zajímavou techniku: TEA BAG FOLDING (skládání čajových sáčkŧ) Tato technika vznikla v Holandsku, kdyţ slečna Tiny chtěla pro svou sestru udělat přání k narozeninám. Neměla dekorační papír, tak zkusila pouţít sáčky od čaje. Základem techniky je skládání z papíru origami. Na výrobu jedné hvězdičky je potřeba dva druhy po čtyřech sáčcích. Odstřihneme okraje sáčku, které ho spojují, a první skládání vyzkoušíme z předních částí obalu. Na čtverci vyznačíme diagonální přehyby a podle nich sloţíme na čtvrtiny. Vznikne nám trojúhelník. Takto sloţíme všech osm čtverců. Na kaţdém sloţeném trojúhelníku z jedné strany přeloţíme cíp dovnitř podél středové osy. Jednotlivé dílky skládáme do sebe. Poslední dílek sesadíme jako předchozí a pak zasuneme první dílek jako ostatní. Zkontrolujeme, ţe hvězdička sedí a slepíme jednotlivé dílky. Hvězdičku můţeme pouţít jako přání, jako ozdobu na dárek nebo jako zajímavou dekoraci. Techniku pro Vás připravila Michaela Voltrová

12 12 ZÁŢITKOVÝ SEMINÁŘ Na dětský tábor do Heroltic u Tišnova, který pořádá Městská policie Pardubice, jsme byli pozváni, abychom pro děti zorganizovali Záţitkový seminář. Po seznámení a úvodu jsme se rozešli na jednotlivá stanoviště. Kaţdé stanoviště ukazovalo jinou oblast z běţného ţivota lidí na vozíku. Na prvním stanovišti byla ukázka jízdy na mechanickém vozíku, spojená s povídáním o tom, jak vozíčkářům můţeme pomáhat. Velký úspěch zaznamenalo druhé stanoviště. Tady se děti seznámily s asistenčním psem Čakem. Dozvěděly se o výcviku asistenčních psů i o sdruţeních, které se výcvikem zabývají. Třetí stanoviště ukazovalo práci na PC a speciální kompenzační pomůcky pro handicapované, kteří mají problémy s jemnou motorikou rukou. Děti si vyzkoušely práci s myší BigTRACK a čtení textu v programu Zoom Text, pro osoby s kombinací tělesného a zrakového postiţení.

13 13 Na třetím stanovišti čekala ergoterapie a ukázka sebeobsluhy. Děti se na chvíli vţily do role kvadruplegiků. Zkoušely si oblékat tričko, pít a krájet potraviny v rukavicích se sešitými prsty. Poslední stanoviště ukazovalo sporty pro vozíčkáře, kterých je opravdu hodně. Děti měly moţnost vyzkoušet si sledge brusli, ve které se hraje sledge hokej i hru Boccia. Závěrečným záţitkem byla prohlídka auta se speciálně upraveným ručním řízením. Domů jsme se vracely unavení, ale s pocitem hezky proţitého dne. Od září v našem centru budeme organizovat Záţitkové semináře pravidelně. Rádi bychom široké i odborné veřejnosti více přiblíţili problémy osob s tělesným postiţením, zaměřili se na prevenci proti úrazům a ukázali, jak správně vozíčkářům můţeme pomáhat. Záţitkové semináře chceme realizovat na základních i středních školách, na Univerzitě i pro pracovníky různých úřadů. Rádi bychom spolupracovali také s odbornými lékaři. Touto osvětovou činností chceme ukázat nejen na problémy, které sebou tělesné postiţení přináší, ale také jak odstraňovat architektonické bariéry i předsudky v myslích některých lidí. Doufáme, ţe tím pomůţeme ke zlepšování ţivotních podmínek lidí na vozíku. Za celý tým semináře Petra Nováková

14 14 TIP NA VÝLET: JÁNSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA V sobotu jsme se vypravili na výlet do Jánských Lázní, které se nacházejí ve východní části Krkonoš. Janské Lázně jsou jediným významným lázeňským městem na české straně Krkonoš a rozkládají se na úpatí Černé hory, jenţ je vysoká 1299m n.m. Dříve se v Jánských Lázních léčily stavy po dětské mozkové obrně, a i nadále se zde léčí především nemoci pohybového ústrojí. V Jánských Lázních je i Obchodní akademie pro tělesně postiţené, kde mnozí z nás studovali. Odjezd byl naplánován na 8.30 hod. od bezbariérového domu v Rokycanově ulici. Asi po hodině a půl klidné jízdy jsme přijeli na místo určení. Janské Lázně byly plné ţivota, a to i přesto, ţe bylo teprve 10 hod. Po krátké poradě jsme se rozhodli pro návštěvu Černé hory, která byla celá zahalena mlţným oparem. Díky vyjednanému povolení vjezdu autem aţ na samý vrchol, jsme měli jedinečnou příleţitost vidět krásy Krkonošského národního parku, aniţ bychom týrali své asistenty a elektrické vozíky jízdou do prudkého kopce. Silnice na Černou horu se ze začátku jevila jako široká a bezpečná. Čím blíţe k vrcholu se naše plně naloţená auta prokousávala, tím strmější a uţší silnice byla. Při setkání s protijedoucím autem, musel jeden z řidičů couvat i několik desítek metrů a najít širší a bezpečnější místo pro objetí. Viditelnost na vrcholu Černé hory byla asi 50 m, coţ zcela znemoţňovalo vyhlídku na okolní panorama, ale procházka k bývalému televiznímu vysílači a hotelu Černá bouda nám spravila náladu. Po rychlém naloţení do auta jsme se vydali stejnou cestou zpět do Janských Lázní. Světe div se, ale dole v lázeňském městě svítilo sluníčko a bylo teplo jako v létě.

15 15 Hurááá, po nekonečném hledání parkovacího místa jsme konečně spočinuli v zemi zaslíbené, v Jánských Lázních. Část účastníků zájezdu se společně rozhodla pro oběd ve staro - nové restauraci Biograf, coţ je nově zrekonstruovaný Snackbar a ostatní vyrazili na čumendu po okolí. Příjezd do Pardubic byl téměř podle plánu v hod. Akce se zúčastnilo sedm vozíčkářů, deset asistentů a jeden pes. Věřím, ţe se všem celý výlet líbil a ţe se i příští rok společně vydáme směr Jánské Lázně. Jan Horák DOSTAVENÍČKO S HISTORIÍ JÁNSKÉ LÁZNĚ Teplý pramen v Jánských Lázních byl podle trutnovského kronikáře Simona Huttla objeven 6. června 1006, Janem Hockovem, zbrojnošem rytíře Albrechta z Trautenberku. V té době bylo vyuţívání pramene ryze praktické. Termální voda slouţila k pohonu vodního kola, které uvádělo v činnost hamr na ţeleznou rudu, který byl postaven v blízkosti pramene.

16 16 K prvnímu vyuţívání termální vody ke koupelím dochází aţ ve čtrnáctém století, kdy majitel panství Zilvar ze Silbersteinu nechal zřídit první primitivní lázeňské zařízení. Byla to dřevěná budova vystavěná nad pramenem, ke které v roce 1485 přibyla i budova k ubytování. Deset let poté hamr vyhořel a na jeho místě byl postaven mlýn. Základ dnešnímu lázeňskému místu dal Jan Adolf, kníţe Schwarzenberg, který nechal postavit 6 nových budov a pověřil Dr. Hettmayera sepsáním učeného pojednání o účincích léčivého pramene. Janské Lázně se pak dále rozvíjely. V roce 1685 uţ bylo v místě 22 domů, mlýn, hostinec a lázeňský dům. Během sedmileté války mezi Rakouskem a Pruskem se panství nevyhnulo rabování válčícími vojsky, a to se neblaze projevilo na jeho stavu. Roku 1902 pak koupila lázně obec a roku 1920 převzala lázně se vším zařízením, pozemky a prameny akciová společnost, a tím nastalo období největšího rozvoje. K němu přispělo i zahájení provozu kabinové lanové dráhy na vrchol Černé hory, v roce Významný krok v historii lázní znamenalo zavedení léčebné metody stavů po dětské obrně podle amerických lázní Warm - Springs. Za druhé světové války slouţily Janské Lázně jako vojenské lazarety a ubytovny pro utečence ze ztracených území. Po skončení války Janské Lázně získávají celosvětový věhlas v úspěšnosti léčby stavů po dětské obrně. Roku 1965 jsou Janské Lázně povýšeny na město. Další rozvoj znamená uvedení televizní vysílače na Černé hoře do provozu a nová kabinová lanovka na vrchol Černé hory. Dnes jsou Jánské Lázně moderním lázeňským městem, kde se stále léčí vady pohybového ústrojí. Petra Nováková

17 17 II. část OKÉNKO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Nárok na invalidní dŧchod: Druhy invalidních dŧchodŧ 1. Invalidní důchod pro pracovní úraz Na invalidní důchod máme nárok, jestliţe jste mladší neţ 65 let. Pokud jiţ splňujeme podmínky nároku na starobní důchod, není to na překáţku. Také nemusíme mít potřebnou dobu pojištění. jste se stali invalidní následkem pracovního úrazu (vymezení pracovního úrazu a nemoci z povolání viz 25 Zákona 155/1995) 2. Invalidita z mládí Pokud nám vznikla plná invalidita před dosaţením stáří 18 let, můţe nám být přiznán zvláštní druh invalidity - invalidita z mládí. V tomto případě nemusíme mít ţádnou dobu pojištění. Souběh invalidního dŧchodu s příjmem: Při pobírání invalidního důchodu si můţete přivydělávat, ať uţ jako zaměstnanci, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné. Výše našeho výdělku není nijak omezena, musíme ale dbát omezení, která vyplývají z našeho zdravotního stavu - z naší sníţené pracovní schopnosti. Tomáš Potůček

18 18 SCHRÁNKA OTÁZEK OTÁZKA: Na internetových stránkách jsem si všiml změny v ových adresách pracovníků Křiţovatky. Jaké ové adresy jsou aktuální? ODPOVĚĎ: Ano, došlo ke změně ových adres. Změna se týká všech pracovníků Křiţovatky. Nová podoba ových adres pracovníků je: Konkrétní adresy na jednotlivé pracovníky najdete na internetových stránkách Křiţovatky v sekci Kontakty. Staré ové adresy jsou stále platné, ale prosíme, vyuţívejte nové. Děkujeme. VÁNOČNÍ POSEZENÍ Blíţí se konec roku a my jsme pro Vás i letos připravili tradiční vánoční posezení. Letos se společně sejdeme dne od hod. v plně bezbariérové restauraci Birdie. Od hod. je připraveno kulturní vystoupení ţáků základní umělecké školy Pardubice Polabiny. Kdo bude chtít poobědvat, či povečeřet, čeká ho výběr z bohatého jídelního lístku. Tým pracovníků centra Křiţovatka se těší na pěkně společně strávený předvánoční den.

19 19 PROJEKT ESF Pomáháme, kdo pomŧţe nám. Naše sdruţení úspěšně dokončilo realizaci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů pro osoby, které pečují o osobu blízkou. Rádi bychom se za projektem naposledy ohlédli a podívali se na něj očima koordinátora asistenčních sluţeb, který napsal: Rekvalifikační projekt Pomáháme, kdo pomůţe nám? pro osoby pečující o osobu blízkou právě skončil. Jeho realizátorem bylo handicap centrum KŘIŢOVATKA Pardubice ve spolupráci s MÚ Česká Třebová. Za pomoc při realizaci patří velký dík zejména pracovnicím odboru sociálních věcí. Projekt byl v plné výši hrazen z evropského sociálního fondu, probíhal od začátku dubna 2010 do konce června Zbývá zhodnotit, nakolik splnil své poslání. Do projektu vstupovalo celkem 16 účastnic maminek handicapovaných dětí, nebo ve 4 případech dcer nemocných matek, jeţ všechny spojoval pouze zájem poskytovat kvalitní péči na nich závislým osobám a také nepolevující chuť přiučit se něčemu novému. Všechny aktivity projektu se odehrávaly paralelně na dvou místech účastnice z Českotřebovska a Litomyšlska se scházely na Gymnáziu v České Třebové, šest maminek z Holic a okolí dojíţdělo do Pardubic. Nejdříve se účastnily Bilanční diagnostiky, poté postupně absolvovaly rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních sluţbách (150 hod.), kurz Základy obsluhy PC (72 hod.) a kurz Základy podnikání (120 hod.).

20 20 Všechny kurzy byly zaměřeny tak, aby zvýšily moţnosti jejich pracovního uplatnění. Kromě toho se formou 16 čtyřhodinových seminářů seznamovaly s dalšími příbuznými tématy ze sociální a zdravotní oblasti poznaly blíţe hipoterapii, zásady úspěšné komunikace, ergoterapii, muzikoterapii, základy první pomoci i sebeobrany, besedovaly s neurologem, s ortopedem, opakovaně se setkávaly s psycholoţkou v individuálním poradenství, více se dozvěděly o kompenzačních pomůckách i aktuální právní úpravě sociálních sluţeb v ČR. Většina z účastnic vytrvala, po celou dobu se velmi intenzivně vzdělávala, coţ je i vzhledem k jejich často nelehké osobní situaci hodné obdivu. Poděkování zaslouţí rovněţ výborní lektoři jednotlivých kurzů a seminářů. Jen díky všem takto zúčastněným se mohla vytvořit tak přátelská a přitom tvůrčí atmosféra, v níţ se skvěle pracovalo. Účastnice projektu si zvýšily svou kvalifikaci, také v osobní péči si rozšířily obzory, nezbývá tedy neţ vyslovit přání, aby nabyté vědomosti skutečně uplatnily i v praxi. Jan Vávra Tento projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

21 21 KŘÍŢOVKA V tajence naleznete znění citátu, jehoţ autorem je William Hazlitt. Kříţovka: Rébus: Podkova y = $ Kč í

22 22 Legenda: Tajenka: 1) mírnit 2) vybírání peněz 3) být odveden (do armády) 4) učedník 5) jméno cestovatele Holuba 6) doktor všeobecného lékařství 7) archaické 8) propast v Moravském krasu 9) sladkovodní dravá ryba 10) odposlouchávací zařízení Mlčení je velké... (slovo z rébusu)... (slovo z tajenky). Několik dobrých rad pro luštění: 1. Tajenka je označena barevně a písmeno v ní zapsané je součástí tajenky. 2. Kaţdé písmeno napíšeme do jednoho políčka kříţovky. 3. V odpovědi se mohou vyskytnout stejná, po sobě jdoucí písmena. 4. Diakritika zůstává v platnosti. 5. Odpovědi se někdy skládají z více slov. Přejeme vám hodně úspěchů při luštění a uţ se těšíme na vaše správně vyplněné tajenky!

23 23 Michal Kmoch KOUTEK PRO KOMPENZAČNÍ POMŦCKY Oblečení pro vozíčkáře Kaţdého z Vás asi občas trápí, ţe si nemůţe nakoupit oblečení podle svých představ, a hlavně takové, které Vám sedne a bude Vám i funkčně vyhovovat. Italská značka Lydda Wear, která na evropském trhu s oblečením pro vozíčkáře působí jiţ 15 let, má v současné době zastoupení i v České republice. Jedná se o širokou škálu oblečení, které nepatří mezi běţnou konfekci, ale jedná se o oblečení šité na míru kaţdému jednotlivci. Sortiment Lydda Wear Kalhoty pro sedící Bundy a Ponča Zimní oblečení Oblečení do deště Oblečení ke čtyřkolkám Oblečení ochlazující Sportovní dres POLAR Společenské oděvy Oblečení podle postiţení Plavky pro postiţené Spodní prádlo Pyţama a noční košile Doplňky České obchodní zastoupení Lada Horová Dřevčická 635/ Praha - Malešice

24 24 tel.: web: mail: SPORT BOŘÍ BARIÉRY Milan Pešek Dalším ze série oblíbených sportů pro vozíčkáře, který stojí zato představit, je: Basketbal Basketbal vozíčkářů je nejrozšířenějším kolektivním sportem lidí s tělesným postiţením. Věnují se mu tisíce lidí po celém světě. Hraje se na speciálně upravených sportovních vozících. Na standardním basketbalovém hřišti se standardní výškou košů i hrací dobou. Hráči jsou bodování podle zdravotní klasifikace. Na naše otázky tentokrát odpovídal Vojtěch Buhr, hráč WBS Pardubice: 1). Jak dlouho se basketbalu věnuješ? Od roku 2010, takţe teď v září to bude uţ rok. 2). Co tě k basketu přivedlo? Mám rád kolektivní sporty a hledal jsem nějakou sportovní aktivitu na letní období, kdy není sezóna sledge hokeje, kterému se také věnuji. A od kamaráda jsem se dozvěděl o moţnosti zapojit se do nového basketbalového týmu vozíčkářů, který tehdy právě vznikal. 3). Co ti sport přináší do ţivota? Radost, aktivitu i kamarády. Sport se stal součástí mého ţivota, bez kterého si ho uţ jen těţko dokáţu představit. Pokud se z nějakého důvodu nemůţu delší čas sportovně vybít, tak se mnou není k vydrţení. 4). Jaké akce tě příští rok čekají? Uţ se nemůţu dočkat pravidelných tréninků, na kterých si vyzkouším svůj nový basketbalový vozík. V listopadu pak začíná

25 basketbalová liga vozíčkářů a v červnu se koná tradiční Český pohár. Je to kolektivní sport, takţe je pro mě důleţitý úspěch celého týmu. Vojtovi přejeme do jeho sportovní kariéry mnoho úspěchů. CHVILKA POEZIE 25 Dušan Kvasnička (Z knihy Jana Horáka Chuť rozlitého vína) Tvůj úsměv bych poznal mezi miliony, je jak rozbřesk ranních chvil. Jsou v něm skryty všechny tóny, jež orchestr z tvé duše rozeznil. Tvůj úsměv je rodícím se sluncem, co každé ráno vychází a úsvit oslaví tě tancem, když noční ticho odchází. Tvůj úsměv často vídám ve spaní a i ve dne o něm snívám. Rozsypané verše sbírám do dlaní a básničkám pak život vlívám. Jan Horák

26 26

27 27 Co potřebujeme: 1 balení krabích tyčinek 1 pomazánkové máslo 1 lţíce majonézy pórek sůl pepř citrón Pracovní postup: KURZ VAŘENÍ Pomazánka z krabích tyčinek Krabí tyčinky nadrobno nakrájíme a přidáme je do mísy k pomazánkovému máslu. Najemno nakrájíme trochu pórku a společně se lţící majonézy přidáme do mísy. Osolíme a opepříme dle chuti. Na závěr zakapáme citrónem. Vše v míse dobře smícháme. Pomazánka je vhodná na chlebíčky, které stačí ozdobit vajíčkem a rajčetem. Přejeme dobrou chuť! ilustrační obrázek

28 28 UŢITEČNÉ INFORMACE Pomocné tlapky o.p.s. Společnost, která se zabývá výcvikem asistenčních psŧ Na těchto stránkách najdete informace, které Vám mohou pomoci, pokud chcete získat asistenčního psa. Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se od svého zaloţení zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého uţívání tělesně postiţeným. Další pouţité internetové odkazy: / Sudoku: Správné řešení z minulého čísla: Tajenka soutěţní kříţovky:

29 29 DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ: Město Chrudim Městský úřad Česká Třebová Úřad práce Individuální dárci: Martin Školník Vladimír Hájek SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE: Centrum Paraple o.s. Ţivot bez bariér o.s. Centrum pro zdravotně postiţené Pardubického kraje o.s Šance pro tebe o.s. Pomocné tlapky o.p.s. canisterapie Sdruţení pro pomoc zdravotně postiţeným občanům APOLENKA hipoterapie Časopis Kompas Vychází šestkrát ročně Číslo 06/2011 Vydavatel: Křiţovatka handicap centrum o.s. se sídlem Rokycanova 2654, Pardubice IČO: tel.: , Časopis Kompas vychází zdarma pro vnitřní potřebu členů a uţivatelů sluţeb Křiţovatky handicap centra o.s. Toto číslo pro vás připravili: Milan Pešek, Petra Nováková a další zaměstnanci Písemné příspěvky zasílejte na Příští číslo vyjde:

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Zpravodaj ALEN ZÁŘÍ 2012 1 ALEN SDRUŽENÍ ŽEN PRAHA IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 Praha 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/ bankovní spojení: ČS Praha 1, účet č. 19 40 57 43 59 / 0800

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Svazové Zápisky. společnosti. zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků až. k Minaretu. Kdo měl odvahu vyzkoušel jízdu na koních a potom už následovaly

Svazové Zápisky. společnosti. zámeckém parku, kolem zámeckých rybníků až. k Minaretu. Kdo měl odvahu vyzkoušel jízdu na koních a potom už následovaly Sv az ov é Zá pi sk y Na dp is h la vn íh o te xt u Na dp is v ed le jš íh o te xt u SVAZEK 41 VYDÁNÍ 1 ČERVEN 2014 Svazové Zápisky Zaměstnavatel Nejdůležitější body: Stručně popište nejdůležitější body.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj

Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování sociálních sluţeb na území. Jihomoravský kraj Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uţivatelů v oblasti poskytování

Více

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim?

Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Lidé, kteří se nevzdali. Přidáte se k nim? Vážené čtenářky, vážení čtenáři, skoro každý z nás se v životě dostane do situace, kdy hledá práci. Pokud jste mladí, vzdělaní, s praxí a bez závazků, nemusí

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více