Výroní zpráva za rok 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroní zpráva za rok 2003"

Transkript

1 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, Praha 5 IO: DI: / CZ Bankovní úet u KB poboka Praha 5,.ú /0100 Datum založení: Registrace: MV R VSC/1-8317/91-R Tel/fax: Internetové stránky: Poradenská centra: Praha, Brno, Liberec Statutární zástupci: pedseda organizace - JUDr. Bohuslav Dohelský editelka - Ota Paesová lenství v jiných organizací: ASNEP, RHO ÚVOD Hluchoslepota je jedinené postižení, které je zpsobeno rznorodými kombinacemi sluchového a zrakového poškození. Zpsobuje potíže pi komunikaci, sociální a funkní interakci a zabrauje plnému inkluzivnímu (vleovacímu) zapojení do spolenosti. LORM Spolenost pro hluchoslepé pomáhá odstranit výše uvedené potíže formou poskytování individuálních terénních služeb, ambulantních služeb a skupinových akcí. Posláním LORM je zejména: 1. sdružování hluchoslepých osob, tj. osob se souasným sluchovým a zrakovým postižením, jejich rodin a dalších osob zabývajících se problematikou hluchoslepoty 2. podpora zájm hluchoslepých osob a vytváení podmínek pro jejich dstojný plnohodnotný život a jejich léebnou, sociální, pracovní rehabilitaci a integraci 3. rozvíjení léebné, sociální a pracovní rehabilitace 4. zajišování komplexních služeb hluchoslepým osobám všech vkových skupin a jejich rodinám 5. spolupráce s rodinami hluchoslepých a získávání odborník z blízkých obor 6. spolupráce s organizacemi sluchov a zrakov postižených v R a v zahranií a získávání jejich odborník pro spolupráci 7. pedagogická a výchovn vzdlávací innost 8. odborná publikaní innost a propagace problematiky hluchoslepých

2 Cíle LORM Hlavním cílem naší spolenosti je poskytování odborných služeb všem hluchoslepým klientm. Cíl sociální rehabilitace a poskytovaných služeb snížit negativní vliv postižení na život jedince a okolí zvýšit úrove sobstanosti, a tím snížit závislost na poteb pomoci ze strany rodiny, obce a státu zajistit rst životní spokojenosti klienta zlepšit interakci mezi postiženým a intaktní spoleností napomáhat sociální integraci postižených do spolenosti a podporovat vyrovnání píležitostí Komu poskytujeme služby všem lidem s hluchoslepotou, tedy s duálním postižením zraku a sluchu a to v rznorodých kombinacích. Klienti jsou držiteli ZTP nebo ZTP/P. jejich rodinným píslušníkm, pátelm a známým pracovníkm ze sféry sociálních a zdravotních služeb pracovníkm ve speciálním školství studentm škol se zamením na zdravotnictví, sociáln právní problematiku a speciální pedagogiku ostatní odborné a laické veejnosti Jaké služby poskytujeme Terénní individuální služby s klienty dlouhodobého charakteru. Mezi pravideln poskytované individuální terénní služby patí: doprovod a tlumoení u lékae, na úadech tlumoení pi speciálních kurzech, poádaných jinými organizacemi peditatelská služba výbr a zacviení práce s kompenzaními pomckami výuka komunikaních technik - LORM abeceda, prstová abeceda, znakový jazyk výuka prostorové orientace a samostatného pohybu (POSP) výuka bodového písma a psaní na stroji základy práce s PC Služby jsou poskytovány individuáln v míst bydlišt klienta, v terénu nebo v Poradenském centru. Ambulantní služby: právní poradna psychologická poradna informace a poradenství volnoasové aktivity klubová innost - odborné pednášky, návštva kulturních památek, muzeí, divadel a haptických výstav

3 Ambulantní služby poskytujeme v Poradenských centrech Praha, Brno, Liberec, Poradenské centrum Praha je zárove sídlem a ídícím centrem, pod které spadají oblastní centra. Skupinové služby formou edukan rehabilitaních pobyt. Služby zajišují Terénní pracovníci, speciáln vyškolení pro tuto práci. Pro svoji innost mají odpovídající vzdlání s dlouholetou praxí. Organizace jim poskytuje možnost celoživotního vzdlávání. Poet pracovník zajišující služby Praha úvazek 4,75 Liberecko úvazek 1 Brnnsko úvazek 1 Celkem: 6,75 na celou R Celkový poet pracovník LORM je 6,75. Základní standardy služeb Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úrove svých pracovník (Etický kodex pracovníka s hluchoslepými). Organizace zajišuje svým pracovníkm možnost externí supervize. Organizace má zavedený systém depistáže klient a prvního kontaktu s nimi. Zásadou je respektování individuálních poteb klienta a daných okolností. Klient nesmí být pi poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, jazyk, náboženství, politické pesvdení, sexuální orientaci aj. Klient zná svého terénního pracovníka a ví, s jakými službami se na nj mže obrátit. Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech a vlastním prbhu rehabilitace i poskytování služeb. Efektivitu a zptnou vazbu poskytovaných služeb hodnotí klienti, pracovníci, editel, pedseda a výkonná rada, pípadn externí supervizor. Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným zpsobem informuje své klienty, odbornou i laickou veejnost o nabízených službách a innosti organizace. Organizace jasn definuje svou nabídku služeb, tato nabídka je veejn pístupná (www.lorm.cz). Organizace vytváí podklady pro prezentaci své innosti (informaní bulletiny, asopis, letáky, public relation, výroní zprávy apod.).

4 Zpráva o innosti za rok 2003 V roce 2003 poskytovala své služby ti poradenská centra LORM. Ke každému centru náleží klienti z nejbližší oblasti tak, aby jim mohl být zajištn pravidelný kontakt. Každý klient zná svého oblastního pracovníka a zná kontakt. Nkteré kraje nejsou bohužel dostaten zmapovány, zejména Karlovarský kraj, Zlínský kraj. Dvodem je nedostatek finanních prostedk na úhradu mezd a nezájem státních orgán o rozšiování našich služeb. Celkový poet pracovník byl v roce ,75 pracovních úvazk na celou R. Naše služby jsou dlouhodobého charakteru. V rámci intenzivní pée jsme se vnovali 58 klientm. V kontaktu jsme byli s 94 klienty a v evidenci máme 104 klient. Pímá Klienti: 58 práce výuka 271 hodin doprovod tlumoení 952 hodin pedítání poradna 913 hodin 2136 Do tchto hodin není zapoítána doba pípravy na práci s klientem ani doba následné dokumentace. Kontakty Klienti: 94 telefonní 1013 SMS písemné osobní Kontaktem se rozumí telefonní rozhovor delší 10ti minut, pijatá zpráva SMS a následná odpov, pijatý a odpov, osobní intervence delší než pl hodiny. Využití poet dn poet klient pobyty kluby poradna Pobyt se zúastnilo 42 klient. Pobyty jsou v prmru 7denní a mají svj pravidelný výukový režim: 3 hodiny výuky dopoledne, 3 hodiny sportovní, kulturní, výukový program odpoledne, 2 hodiny veer zábavný program, pednášky. Každý klient má svého prvodce a má zajištno tlumoení, i jinak dostupnou komunikaci. Pehled o výkazu hodin pracovník jednotlivých Poradenských center Klienti z toho Kontakty Pímá Pobyty Porady, Admin. Školení, Kurzy Poradenské pímá práce práce kluby pípravy konf., pedn. centrum poet poet poet hod. hod. hod. hod. hod. hod. Praha 4, Brno Liberec ,

5 Pehled úasti dobrovolník na edukan rehabilitaních pobytech a klubech LORM Dobrovolníci hodiny Publikaní a osvtové materiály V rámci projektu, hrazeného Ministerstvem zdravotnictví, byla vydána informaní brožura Hluchoslepí mezi námi. Cílem projektu bylo rozšíit a pedat informace, zkušenosti a znalosti z problematiky hluchoslepých a práce s nimi všem sociálním pracovníkm, lékam, osobním asistentm a dobrovolníkm pracujícím s hluchoslepými. Za tímto úelem byl v 1. polovin roku 2003 zpracován odborný text informaního materiálu Hluchoslepí mezi námi, a to Bc. Jitkou Hlaváovou (speciální pedagog LORM) ve spolupráci s pracovníky LORM a dalšími odborníky. Ve 2. polovin roku byl po lektorských korekturách text graficky zpracován pro tištnou a CD-ROM podobu a ke konci roku 2003 vydán v podob tištné brožury (náklad ks) a jako CD-ROM (náklad 500 ks). Publikací se podailo vytvoit v eské republice první komplexní materiál o hluchoslepot dostupný v eském jazyce, který je velkým pínosem jak pro odbornou veejnost i pro laickou veejnost. Bulletin Doteky Bulletin Doteky informuje o: 1. problematice hluchoslepých 2. akcích a innosti LORM z pohledu klient/úastník 3. novinkách z oblasti kompenzaních a rehabilitaních pomcek 4. sociáln právních otázkách zdravotn postižených 5. zálibách klient apod. Hluchoslepé osoby do tohoto asopisu sami pispívají a mohou se tak literárn realizovat. Bulletin vychází jako tvrtletník 4 x ron/jaro, Léto, Podzim, Zima ve tech zpsobech provedení: v ernotisku (a zvtšeném písmu) - distribuci zajišuje LORM, tisk zajišuje tiskárna FASTR typo-tisk, Nad Buánkami II./13, Praha 5, náklad 250 ks v Braillském písmu - distribuci a tisk zajišuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Krakovská 21, Praha 1 ve zvukové podob - distribuci a nahrávky zajišuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana V souasné dob bulletin Doteky odebírá: Zpsob provedení Poet abonent Poznámka ernotisk Jednotlivci 70 Vtšinou hluchoslepé osoby, rodinní píslušníci, studenti a odborníci Organizace 135 NNO, ÚSP, Odbory soc. a zdravot. pée na všech úrovních, knihovny apod. Braille 20 Jednotlivci Zvuk 7 Jednotlivci Celkem 232

6 Pednášky, stáže a vedení žák stedních, vyšších odborných a vysokých škol Ti pracovníci se zúastnili I. celostátní konference Souasný stav a perspektivy pée o hluchoslepé v R s mezinárodní úastí, na této konferenci vystoupila O. Paesová s pednáškou O souasném postavení hluchoslepých v R. Ti pracovníci se zúastnili odborného semináe zameného na tyflopedii a surdopedii. Seminá byl uren pro odborníky a pracovníky pracující ve výše zmínných oborech. Stáže 2 studenti UK, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogika 2 studenti UHK, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogika 1 student UP Olomouc, Fakulta pedagogická, Katedra speciální pedagogika 3 studenti Evangelická akademie, Praha 4 8 student celoroní stáž MILLS, Brandýs nad Labem Pednášky na školách o problematice hluchoslepých a ervenobílé holi Brno oblastní terénní pracovník spolu s klientem LORM Jihlava provádí samostatn a iniciativn klientka LORM Dotazníková akce V polovin roku 2003 jsme vypracovali interní dotazník k Národnímu plánu vyrovnávání píležitostí pro obany se zdravotním postižením. Cílem dotazníku bylo získání informací o život hluchoslepých lidí na základ stanovených standard v R a snaha zkvalitnit naše služby hluchoslepým klientm dle jejich poteb. Dotazník byl zaslán 120 klientm, návratnost dotazník byla 39%. Výsledky przkumu jsou na Prezentace mezi odbornou a laickou veejností V únoru se LORM zapojil do humanitárních akcí poádaných v rámci 30 dní pro neziskový sektor. Dny otevených dveí v rámci kampan ervenobílá hl probhly ve všech oblastních centrech. Sbírka ervenobílé dny V dubnu 2003 jsme poádali pouliní veejnou sbírku pro hluchoslepé ervenobílé dny. Pestože tato akce velice zatžuje tak malý tým pracovník (8), nebyl úel zamen pouze na získání finanních prostedk potebných k doplnní dotace MPSV, ale sloužil pedevším k rozšíení povdomí u veejnosti o ervenobílé holi (viz letáek sbírky). Prezentace v médiích T 1 Události T 1 Dobré ráno TV PRIMA Prima jízda TV NOVA Televizní noviny Ro 6 Host do domu Ro Doteky

7 Vzdlávání pracovník Zvyšování kvalifikace pracovník bylo zajištno projektem MPSV Vzdlávání pracovník sociálních služeb pro hluchoslepé a píprava kurzu Osobní asistent pro hluchoslepé. Tak jako v roce 2002 byl i v roce 2003 kladen draz na rozšíení speciálních znalostí a vzdlání pracovník LORMU. V rámci projektu bylo umožnno 4 pracovníkm absolvovat kvalifikaní kurz Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakov postižených pi SPC Brno Hlinky, akreditovaný MŠMT, kterým získali kvalifikaci instruktor POSP a dále rozšíení znalostí u 3 pracovník v kvalifikaním kurzu znakového jazyka poádaného eskou Unii neslyšících, akreditovaného MŠMT. Akreditace Osobní asistent pro hluchoslepé Bhem roku 2003 byl vypracován návrh kurzu Osobní asistent pro hluchoslepé. Akreditace byla pravideln konzultována se lenem Komise pro akreditaci rekvalifikaních program MUDr. V. Vlkem z Ministerstva zdravotnictví, v souasné dob je žádost o povení provádt kurz podána Komisi na Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy. Legislativa Spolupracujeme s paní senátorkou MUDr. Zuzanou Roithovou na zlepšení legislativního postavení hluchoslepých osob v R. Lorm zpracoval Pipomínky k Národnímu plánu vyrovnávání píležitostí hluchoslepých, zpracoval návrh Definice hluchoslepoty. Zahraniní spolupráce Jeden klient LORM se zúastnil na vlastní náklady Evropského setkání hluchoslepých v Polsku. O tomto zajímavém pobytu uskutenila pednášku na klubovém setkání v Poradenském centru v Praze. Další aktivity Úast v regionální komisi pro odstraování bariér Brno. Spolupráce s ostatními organizacemi Zahájení spolupráce s UP Olomouc výzkum znakového jazyka pro hluchoslepé Tyfloservis, o. p. s. Praha Tyflocentrum, o.p.s. Praha eská unie neslyšících Praha Centrum služeb pro zdravotn postižené Praha 5, Liberec Výrobci kompenzaních pomcek (Spektra, Ing. M. Svárovský - ervenobílé hole) eská unie neslyšících, o. p. s. Brno Tyfloservis Brno Spolenost pro sluchov postižené Help Liga vozíká o. s. Nadje Speciální škola pro zrakov postižené na Hlinkách Internát pro zrakov postižené v Komárov UP Olomouc, Fakulta Pedagogická Speciální mateská škola Beroun Záblesk, sdružení rodi hluchoslepých dtí

8 Centrum zrakových vad, Praha 5 Motol Foniati, oftalmologové S4 Za finanní pomoc v roce 2003 dkujeme: Ministerstvu práce a sociálních vcí R Ministerstvu zdravotnictví R Magistrátu hl. m. Praha Magistrátu msta Brno Mstské ásti Praha 5 Nadanímu fondu eského rozhlasu Nadaci Euronisa Nadaci Preciosa

9 FINANNÍ ZPRÁVA ROZVAHA (v celých tisících) AKTIVA A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek (drobný dlouhodobý majetek) Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku B. Obžná aktiva Pohledávky a) pohled.zamstnanci 2 0 b) poskytnuté provozní zálohy c) da z píjm Krátkodobý finanní majetek a) pokladna 9 10 b) bankovní úty ÚHRN AKTIV PASIVA A. Vlastní zdroje krytí stálých a obžných aktiv 1.Jmní 1.1. Fondy 1.2. Výsledek hospodaení B. Cizí zdroje Krátkodobé závazky Dodavatelé Ostatní závazky Zamstnanci Závazky VZP a ISZ Ostatní pímé dan Jiné závazky Dohadné úty pasivní Jiná pasiva 6 ÚHRN PASIV HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK ZPRÁVA AUDITORA viz píloha

10 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících K) PEHLED A VYÚTOVÁNÍ STÁTNÍCH DOTACÍ, GRANT, SBÍRKY A DAR Název ukazatele Náklady na služby a vlastní innost Materiální náklady 103 Služby 850 Osobní náklady 1144 Jiné náklady 354 Útová tída 5 celkem 2451 Výnosy Tržby z prodeje služby 173 Úroky 8 Ostatní tržby 452 Pijaté píspvky a dary 247 Dotace 1358 Utová tída 6 celkem 2238 Hospodáský výsledek Název projektu Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé a pobyty MPSV, MHMP, MM Brno Vzdlávání pracovník soc. služeb pro hluchoslepé a píprava kurzu Osobní asistent pro hluchoslepé MPSV Bulletin Doteky Právní poradenství Nadace Euronisa Brožura hluchoslepí mezi námi MZ Dovybavení Poradenského centra Praha Nadace Preciosa r www stránky MÚ Praha 5 Náklady Státní dotace MHMP MÚ Pha 5 MM Brno 1,954397, , , ,- NF Ro, Sbírka B dny, dárci, Konto bariéry, Klienti Celkem ,954397, , , , , ,20 0,- 0, , , ,- 0,- 0, ,- ost. dárci 1072, , , ,- 0, , , ,- 0,- 0, ,- ost.dárci 55080, , , ,- 2243, ,-

11 Hodnocení úspšnosti Lorm V roce 2003 se podailo: dodržovat evidenci služeb a stanovených standard provést odborné proškolení zamstnanc uplatovat draz na rozšíení individuální pée o klienta poádáním sbírky informovat zdravou veejnost o ervenobílé holi a celé problematice vydáním brožury Hluchoslepí mezi námi zpístupnit základní informace o problematice hluchoslepoty mezi odbornou veejností, na odborech sociální a zdravotní pée na všech úrovních, mezi lékai apod. rozšíit práci se studenty Supervize V roce 2003 provádl externí supervizi PhDr. Oldich álek CSc. psycholog. Podnty, doporuení pro následující rok 2004 Velice rádi bychom zvýšili etnost našich služeb a dále služby zpístupnili více klientm. Brání tomu však nedostatek finanních prostedk na mzdy, skromné materiální vybavení pomckami a nízký poet pracovník pro celou R. V roce 2004 pijmeme pracovníka pro Ostravu, kde provede depistáž. V pípad cca 15 hluchoslepých osob bude v roce 2005 zízeno Poradenské centrum Ostrava. Kvalita a odbornost pracovník se rok od roku zlepšuje, ale jejich finanní ohodnocení tém stagnuje. Pesto je tým pracovník stálý a v organizaci je minimální fluktuace. Pro zlepšení odbornosti a psychického komfortu pracovník bude v roce 2004 probíhat pravidelný výcvik psychoterapeutických technik pod vedením odborníka psychologa. V roce 2004 zizujeme poradnu psychologa pro klienty z celé R a poradnu právníka pro oblast Praha a Liberec. V roce 2004 zahajujeme službu osobní asistence V roce 2004 chceme zavést domácí práce, pípadn chránnou dílnu i podporované zamstnání. Zprávu podává: Ota Paesová editelka LORM V Praze dne Tato zpráva byla ovena auditorkou, drobné úpravy provedeny a znovu ovena B. Horáková, auditorka

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE...

SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... OBSAH: 1. VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELM... 4 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM, REGIONÁLNÍ FUNKCE... 8 3.1. PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST... 8 3.2. SBR A VYHODNOCOVÁNÍ DAT O KNIHOVNÁCH, KOORDINANÍ INNOST...

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002.

Výroční zpráva 2005. Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze oddíl O, vložka 271. Zápis byl učiněn 7. 10. 2002. Výroční zpráva 2005 TyfloCentrum Praha, o. p. s. Krakovská 21, 110 00 Praha 1 Telefon: 221 462 492 e-mail: praha@tyflocentrum.cz IČO: 26 72 77 65 Bankovní spojení: ČSOB 180555432/0300 http://praha.tyflocentrum.cz

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)

ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST. Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) ŽENY A ČESKÁ SPOLEČNOST Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15) Otevřená společnost o.p.s. Centrum ProEquality březen 2010 ENY A ESKÁ SPOLENOST Hodnocení

Více

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl

Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Evropské školicí centrum o.p.s Jiráskova 133 Litomyšl Výroční zpráva 213 Vážení přátelé, Je mi velkou ctí, že mohu jako místopředseda správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí středisko

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji

Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením v Jihomoravském kraji Brno 2011 2 Vážení přátelé, dostává se

Více

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel.

Výroční zpráva 2009 ISBN 978-80-86423-19-7. Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1. www.neziskovky.cz tel. Výroční zpráva ISBN 978-80-86423-19-7 Neziskovky.cz, o. p. s. Malé náměstí 12 110 00 Praha 1 www. tel.: +420 224 239 876 bankovní spojení: 204 207 265 / 0300 (v případě, že Neziskovky.cz chcete finančně

Více