ve vztahu k cestování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve vztahu k cestování"

Transkript

1 Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování Bakalářská práce Gabriela Vašinová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marie Kulichová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Analysis of the Needs of Disabled People in Relation to Travel Gabriela Vašinová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Marie Kulichová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Gabriela Vašinová

4 Ráda bych na tomto místě poděkovala mé vedoucí práce Mgr. Marii Kulichové za její výborné vedení při zpracování práce a cenné rady, kterými mě k jejímu zvládnutí směrovala.

5 Abstrakt VAŠINOVÁ, Gabriela. Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran. Tématem práce je analýza potřeb zdravotně znevýhodněných ve vztahu k cestování, konkrétně se zaměřuje na situaci vozíčkářů. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů a potřeb vozíčkářů, dále se zabývá již existujícími možnostmi cestování pro vozíčkáře. Nejdůležitějším krokem empirické části jsou rozhovory s vozíčkáři a jejich následná analýza vedoucí k hlubšímu pochopení situace vozíčkářů a popisu jejich potřeb ve vztahu k cestování. Návrhová část se zaměřuje na doporučení poskytovatelům služeb v cestovním ruchu. Ti by v tomto ohledu měli spolupracovat s konkrétními místními, regionálními organizacemi, které sdružují vozíčkáře a zaměřují se na různé oblasti jejich života. Cílem práce bylo zmapovat a zanalyzovat reálné motivy a potřeby zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování a uvést je do souvislostí s ostatními prioritami v jejich životě. Mimo to bylo cílem výzkumného šetření rozpoznat, jaké nejčastější problémy s cestováním vozíčkáři mají, co by rádi změnili, jaké jsou jejich priority v cestování včetně toho, jestli jsou prezentované bezbariérové formy cestování či místa rekreace dle zkušeností vozíčkářů skutečně bezbariérové. Výsledky tohoto dílčího výzkumu přispívají k reálné představě o poptávce této skupiny zákazníků, která zatím téměř neexistuje. Vzhledem k povaze výzkumného problému byly použity metody a postupy kvalitativního výzkumu. Klíčová slova: bariéry, cestovní ruch, motivace a potřeby, vozíčkář, zdravotní znevýhodnění

6 Abstract The topic of this thesis is Analysis of the Needs of Disabled People in Relation to Travel, especially for the wheelchair users. The theoretical part focuses on defining basic terminology and basic needs of the handicapped; further, it discusses their existing travel possibilities. The most crucial point of the empirical part are the interviews with the wheelchair users, the subsequent analysis of these interviews leading to deeper understanding of the handicapper s situation as well as the description of their needs in relation to travelling. The proposal part focuses on recommendation to the providers in tourism. The providers should thus cooperate with particular local and regional organisations which associate the handicapped and concentrate on various aspects of their lives. The aim of this thesis was to survey and analyse real stimuli and needs of physically handicapped people in relation to travelling and set these in connection with other priorities in their lives. Another aim of the research was to identify the most common problems the wheelchair users have to face, what they would like to change, what their priorities in travelling are, including finding out whether the presented barrier-free forms of transport or holiday resorts are really barrier-free. The results of this partial research contribute to the real picture of the real demand of this group of clients which almost does not exist. Given the nature of this research problem, the methods and procedures of qualitative research were used. Key words: barriers, tourism, motivations and needs, wheelchair users, disabilities

7 Obsah: Úvod Tělesné postižení, invalidita, člověk na vozíku Život s tělesným postižením a na invalidním vozíku Cestovní ruch a vozíčkáři Bariéry bránící cestování na vozíku Odstraňování bariér cestování na vozíku Možnosti cestování na vozíku Cestování vlakem Cestování autobusem Cestování letadlem Analýza potřeb vozíčkářů ve vztahu k cestování Cíl výzkumného šetření, výzkumné otázky Metodika výzkumného šetření Výzkumné šetření a jeho charakteristika Časový harmonogram výzkumného šetření Otázky rozhovoru Vyhodnocení výzkumného šetření Průběh rozhovorů a interpretace získaných dat Vyhodnocení získaných dat ve vztahu k výzkumným otázkám Návrhová část Závěr... 45

8 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek NRZP NP ČR OZP WTO UNWTO CR OSN MMR ČR ENAT ČKAIT ALDIO ZTP EU ČSA MEDIF AMD Národní rada osob se zdravotním postižením Národní parky České republiky osoby se zdravotním postižením Světová obchodní organizace (World Trade Organization) Světová organizace cestovního ruchu (United Nations World Tourism Organization) cestovní ruch Organizace spojených národů Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Evropská síť přístupného cestovního ruchu (European Network for Accessible Tourism) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Alternativní doprava imobilních osob zvlášť těžké postižení, průkaz mimořádných výhod II. stupně Evropská unie České Aerolinie speciální lékařské potvrzení o zdravotním stavu nemocných pasažérů nebo těhotných žen (Medical Information Form) Asociace muskulárních dystrofiků označení vozu, který je vhodný pro přepravu cestujících na vozíku označení vozu, který je vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybaveného zvedací plošinou

9 Úvod Jakékoliv zdravotní znevýhodnění představuje komplikace v běžném životě. Pojem zdravotní znevýhodnění může mít mnoho podob, od nepatrného, které jedince v běžném životě nemusí omezovat skoro vůbec, až po velmi závažné, které mu v podstatě bude běžný život naprosto znemožňovat. Vždy jde o specifickou životní situaci, se kterou se zdravotně znevýhodněný jedinec musí nějakým způsobem vyrovnat. Ačkoliv si pozornost zaslouží všechny skupiny zdravotně znevýhodněných, tato práce bude s ohledem na rozsah práce a proveditelnost výzkumného šetření záměrně zredukována pouze na vozíčkáře. Život tělesně znevýhodněných osob je v dnešní době sice v mnohém jednodušší než v minulosti, přesto se tito lidé stále setkávají s bariérami, zejména pak při cestování. Z výsledků výzkumu Českého statistického úřadu, který byl uskutečněn v roce 2007, vyplynulo, že v České republice žije tisíc osob se zdravotním znevýhodněním. Celkově tvořil jejich podíl 9,87% populace ČR. Z těchto zdravotně znevýhodněných osob, jich bylo celkem , kteří měli nějaký typ tělesného handicapu ( mužů a žen). U tělesně handicapovaných osob šlo o zdravotní znevýhodnění vrozené, dalších mělo tělesné znevýhodnění způsobené nějakým úrazem, osob jej mělo způsobeno nemocí, u se jednalo o tělesný handicap vyplývající ze stáří. Na osob bylo svým tělesným znevýhodněním omezováno na mobilitě. Mezi tělesně handicapovanými pak bylo jedinců s těžkým tělesným postižením, dalších s velmi těžkým postižením. Více než polovina všech tělesně handicapovaných osob využívala ve svém životě nějakou pomůcku (NRZP, 2008, s. 7 20). Ovšem i zdravotně znevýhodněný člověk má své potřeby, které se neomezují jen na potřeby základní. I takový jedinec se chce vzdělávat, poznávat nové věci, místa, nové kultury, seznamovat se s historií země, účastnit se sportovních utkání, koncertů, divadelních představení či jezdit na dovolenou do rekreačních středisek apod. Pokud je však člověk na vozíku, setká se již v přípravné fázi s celou řadou problémů. Zásadním kritériem pro rozhodování o 9

10 realizaci cesty jsou bezbariérové parametry zvoleného ubytovacího zařízení a možnost navázat na využití dalších služeb v jeho okolí, resp. v cílové destinaci. Nezřídka dochází k tomu, že si po vyhodnocení všech uvedených kritérií musí dovolenou zcela odepřít. Předložená bakalářská práce s názvem Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování se bude podrobněji zabývat otázkou potřeb tělesně handicapovaných osob s konkrétním zaměřením na vozíčkáře jako na specifické představitele početné skupiny osob se zdravotním znevýhodněním. Cílem práce je zmapování motivů a potřeb těchto osob a porovnání s jejich ostatními prioritami. Dílčím cílem pak bude zjištění, jestli z jejich strany vůbec existuje nějaká poptávka po cestování. V teoretické části bakalářské práce bude na základě analýzy odborné literatury definováno, co je to tělesné znevýhodnění (postižení), a jak se dělí včetně toho, jaká omezení s sebou přináší. Dalším bodem pak bude problematika cestování tělesně znevýhodněných se zaměřením především na zmiňované vozíčkáře a zjištění toho, jak mohou cestovat a nakolik jsou jim dnes tyto potřeby naplňovány. V analytické části práce bude odůvodněn výběr kvalitativního výzkumu jako charakteru výzkumného šetření. Prostřednictvím rozhovoru s vozíčkáři bude zjišťováno, co je motivuje k cestování a jaké s ním mají zkušenosti, zejména v ohledu na odstraňování bariér. Výsledky výzkumu by měly přispět k identifikaci reálné poptávky této skupiny zákazníků, která zatím neexistuje a zjistit, zda tito lidé mají vůbec o cestování zájem, nebo dají (musí dát) přednost jiným potřebám. Dosavadních výzkumů na toto téma není mnoho, a pokud ano, používají při svém výzkumu kvantifikované metody. Jedním takovým výzkumem v České republice je Analýza možností cestování osob se zdravotním postižením v Národním parku Šumava. Cílem této práce bylo zmapovat potřeby všech postižených osob a zjistit jejich motivy pro cestování v NP ČR. Jak je uvedeno v této analýze, respondenti zde byli osloveni prostřednictvím OZP a požádání o vyplnění dotazníků. Mohli odpovídat poštou, přes webové stránky nebo em (2011, s. 21). Vyhodnocení bylo provedeno formou hodnotících komentářů a pomocí zobrazených grafů. V této práci jsou uváděny příklady ze zahraničí jako inspirace pro NP v České republice. Je to Švédský národní park Söderasen, 10

11 Bavorský národní park Bayerischer Wald, Národní parky Velké Británie a Národní park Peak District s odkazy na jejich webové stránky. (2011, s. 13). Jsou zde uvedeny i příklady českých NP, které se snaží s větší či menší úspěšností přizpůsobovat cestování postižených osob. 1 Tělesné postižení, invalidita, člověk na vozíku Sjednotit se na definici tělesného postižení nebo znevýhodnění není lehké, neboť už i v rámci vymezení zdravotního postižení se lze setkat s problémy, které vyplývají z toho, jestli se vymezení tělesného postižení odvíjí od sociálních či zdravotních potřeb. Např. Vítková (2006, s. 39) tělesné postižení definuje jako přetrvávající nebo trvalá nápadnost v pohybových schopnostech se stálým nebo značným vlivem na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Další definice může znít tak, že jde o takové vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i postižení nebo poruchy nervového ústrojí, jestliže se projevují porušenou hybností. Příčinou tělesného handicapu bývá poškození podpůrného či motorického ústrojí nebo další organické poškození. Jako příčiny v tomto ohledu lze zmínit vnitřní faktory či vnější vlivy. Podle doby vzniku postižení lze tělesné vady rozdělovat na vrozené a získané. Podle místa postižení se rozdělují na (Vítková, 2006, s ): Obrny týkají se centrální a periferní nervové soustavy, projevují se poruchou hybnosti. Liší se rozsahem a stupněm závažnosti postižení na parézy (částečné ochrnutí) a plégie (úplné ochrnutí). Deformace větší skupina vrozených nebo získaných vad, jsou charakteristické nesprávným tvarem některé části těla. Malformace rozumí se jí patologické vyvinutí jistých částí těla, nejvíce končetin (částečné chybění končetiny amelie, když končetina navazuje na trup fokomelie), jde o vrozené vady. Amputace umělé oddělení části končetiny od těla, příčinou jsou úrazy. Pohybové postižení rozdělují jiné autorky také podle míry pohyblivosti jedince na (Buřvaldová a Reitmayerová, 2007, s. 7): 11

12 lehké zvládá samostatný pohyb, středně těžké samostatný pohyb lze zvládnout za pomoci ortopedických pomůcek, těžké není schopen samostatného pohybu. Dále lze pohybové postižení členit z aspektu hybnosti na (Buřvaldová a Reitmayerová, 2007, s. 7): dolních končetin důležité z pohledu možnosti samostatného pohybu, nezávislosti na ostatních, možnosti získávání zkušeností a poznatků, dobré orientace v prostoru; horních končetin podstatné z aspektu sebeobsluhy, všech pracovních aktivit, aktivního styku s okolím, zřetelného vyjadřování emocí; mluvidel a mimiky významné pro rozvoj a užívání verbální i neverbální komunikace, dávání najevo pocitů; pro uplatnění ve společnosti, v zaměstnání, akceptaci ostatními lidmi; kombinace předchozích druhů. Tato práce se zaměřuje zejména na osoby s tělesným handicapem týkající se dolních končetin, tedy hlavně na vozíčkáře. Tuto skupinu jsem si vybrala především proto, že se s nimi pravidelně pracovně stýkám a proto mohu tvrdit, že naplňují předpoklady k cestování dle Jakubíkové: Základním předpokladem rozvoje cestovního ruchu je svoboda člověka cestovat. K dalším předpokladům patří volný čas a dostatek volných finančních prostředků. (Jakubíková, 2009, s. 16). A toto vozíčkáři s přidělením čtvrtého stupně postižení většinou naplňují. Při snaze definovat vozíčkáře, se setkáváme s problémem, neboť literatura takový pojem nezná. Z praxe jasně vyplývá, že jde o člověka pohybujícího se na invalidním vozíku, ten může být elektrický nebo určený pro pohyb vlastní silou či k tlačení jinou osobou. Jedná se tedy o osoby s postižením dolních končetin. Vozíčkářem může být jak osoba, u které je zdravotní postižení trvalé, tak ale může jít o jedince, u něhož je ochrnutí dolních končetin dočasné například po úraze. Stejně tak je možné rozdělit vozíčkáře, který se na invalidním vozíku pohybuje už od narození nebo jen od nějaké doby (vrozené nebo získané postižení). Dá se 12

13 předpokládat, že tyto rozdíly mezi vozíčkáři budou výrazně ovlivňovat jejich postoj k cestování. Z hlediska funkčního rozdělení lze ve výše uvedeném smyslu vozíčkáře ještě rozdělit na následující kategorie (Filipová, 1998, s. 9 13): člověk upoutaný na invalidní vozík přechodně často potřebuje vozík jen pro pohyb venku, protože není schopen stát či chodit po delší dobu (osoby s amputovanou dolní končetinou, senioři aj.); člověk trvale upoutaný na invalidní vozík buď naprosto samostatný (na výjimky nepotřebuje žádnou asistenci) nebo takový, který pomoc někoho jiného k určitým úkonům (mytí, přesouvání z vozíku a na vozík, pohyb venku aj.) potřebuje (např. s ochrnutím horních končetin současně) a nakonec lidé vyžadující 24 hodinovou asistenci jako jsou kvadruplegici. člověk pohybující se na elektrickém vozíku speciální skupina, na rozdíl od osob na mechanickém vozíku mají vyšší požadavky na prostor, často s postižením i horních končetin. Elektrický vozík je oproti mechanickému větší a má menší a mohutnější kola, jsou pak pro ně nebezpečné některé terénní nerovnosti, u nichž hrozí převržení vozíku. Většina upravených prostor pro vozíčkáře je upravována pro mechanické vozíky, a tak se tito lidé nemusí dostat tam, kde lidé na mechanickém vozíku, což může být problém. 1.1 Život s tělesným postižením a na invalidním vozíku Tělesné postižení má z psychologického pohledu dva hlavní aspekty: neadekvátnost pohybových schopností a deformovaný vzhled. Důležitým činitelem, který má vliv na kvalitu života tělesně postiženého je míra pohybového omezení. Hlavní je úroveň soběstačnosti, kterou určuje (Vágnerová, 2004, s ): schopností jakékoli samostatné lokomoce, (osvobozuje z vazby na prostor, resp. ze závislosti na jiných lidech), 13

14 schopností jakékoli samostatné sebeobsluhy, která je dána schopností používat ruce (je důležitá pro sebeobsluhu, pro psaní i pro další pracovní aktivity). Soběstačnost sehrává podle Vágnerové (2004, s ) i sociálněpsychologickou roli, jelikož její absence vede k zevšeobecňování určitého způsobu hodnocení takového jedince jako jednoznačně závislého, a to i v odlišných sférách, kde závislý není nebo by nemusel být. Ovšem také je třeba říct, že pohybové postižení v současné době představuje poměrně nejdostupnější možnost integrace do majoritní společnosti. Vozíčkáři běžné chodí do normálních škol, vzdělávají se i pracují standardním způsobem. Mohou i cestovat. Důsledky jakéhokoliv zdravotního znevýhodnění se projevují v mnoha sférách života, hlavně v oblasti osobní, společenské a ekonomické. Velký vliv má, jestli je tělesný handicap vrozený nebo získaný. Pro zvládání všech oblastí je důležité, jak člověk své znevýhodnění prožívá (je agresivní, smířený, pozitivní), jaké způsoby řešení této situace volí (volí únikové strategie, bere to jako příležitost, novou šanci) apod. Život s handicapem je těžký hlavně na schopnost adaptace či integrace. Často bývá náročné přizpůsobit se podmínkám okolí, ať fyzickým (chybí smyslové podněty, omezení tělesným postižením, architektonické aj. bariéry) či okolnostem sociálním (je těžší zapadnout mezi vrstevníky, do společnosti, komplikuje se i sociální učení a socializace vůbec). Mimo to ovlivňuje handicap v oblasti tělesného vzhledu komplexní sebehodnocení. Kvalita života člověka na vozíku může být hodně dobrá, a současně přitom dost záleží na vnitřní motivaci, upřímnosti a pochopení od okolí a institucionální pomoci. Tělesné postižení však není nemoc, člověk na vozíku může být normálně zdravý, jak fyzicky, tak psychicky. Tělesné postižení rozhodně nezhoršuje hodnotu lidského bytí, ani právo na adekvátní kvalitu života, ani na účast na životě společnosti (Krhutová, Michalík, Potměšil a kol., 2005, s ). Život na vozíku však představuje omezení mnoha zkušeností, především sociálního charakteru. Člověk na vozíku nemá tolik možností setkávat se s různými lidmi. Jeho společenské možnosti jsou zredukovány a negativní zkušenosti mohou podpořit tendenci stahovat se do sebe. Zvětšuje se riziko trvalé izolace. Jistý infantilismus, určený omezením zkušeností, se může ukázat i v rámci socializace, hlavně u lidí s vrozeným postižením. K osobě na vozíku se vztahují 14

15 jiná, většinou menší očekávání, bývá častěji podceňována, ale současně jsou její projevy spíše tolerovány (díky tomu, že se od nich nic neočekává). Závažněji postižení jedinci nemohou být nikdy úplně samostatní, vždy přijdou situace, ve kterých budou závislí na zdravých (Vágnerová, 2004, s ). Postižení se mohou stát předmětem sociální stigmatizace, která potažmo vede k nebezpečí sociálního vyloučení. 2 Cestovní ruch a vozíčkáři I lidé na vozíku jsou lidé jako všichni ostatní, mají různé záliby, koníčky a zájmy. Ovšem na rozdíl od ostatních tyto své aktivity musí sloučit se svými možnostmi, které je často omezují. Člověk na invalidním vozíku je mimo své dobře známé a pro něj přizpůsobené prostředí jako je byt, nebo pracoviště, často odkázán na určitou formu pomoci a spolupráce s ostatními. Někteří k sobě vyžadují doprovod (asistenta), jiní vodícího/asistenčního psa, další využívají nějaké kompenzační pomůcky. Jedinec na invalidním vozíku musí překonávat bariéry, potřebuje být co nejlépe informován o prostředí, v němž se pohybuje. Při libovolném cestování je nucen počítat a svou cestu musí velmi precizně naplánovat a načasovat. Pakliže nemá vlastní upravený dopravní prostředek, cesta musí být promyšlená i v souvislosti s hromadnou dopravou, její dostupností či dálkou od cílové destinace. Od asistentů či pomocníků lidí na vozíku je mimo pomoci vyžadována schopnost efektivní komunikace, aby nedocházelo k nepochopením (KISOZPS, 2011, s. 7 9). V souvislosti s cestováním zdravotně znevýhodněných osob se lze v literatuře či odborných pracích setkat s několika pojmy, které je zapotřebí na tomto místě objasnit. Nejprve zmíním obecně definici cestovního ruchu. Ten se vymezoval různě, proto Světová organizace cestovního ruchu (WTO) přijala po několikaletých jednáních v r na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu v Ottawě usnesení: Cestovní ruch je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (někdy se uvádí místo běžné životní prostředí obvyklé prostředí ), a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě (Attl, Nejdl, 2004). V současnosti se v rámci cestovního 15

16 ruchu vymezují jeho různé specifické formy od ekologického cestovního ruchu, venkovského cestovního ruchu apod., přes různé formy zabývající se právě cestovních ruchem pro tělesně postižené. S pojmy cestovní ruch pro osoby s handicapem souvisí přímo i např. pojem cestovní ruch pro všechny. Filozofie takového cestovního ruchu splňuje podmínky kvalitního cestovního ruchu, kde kvalita představuje zohlednění všech očekávání aktérů cestovního ruchu se specifickými potřebami a poskytuje jim pohodlí, atraktivity a bezpečnost v harmonii s obecným právem na účast na cestovním ruchu. To vyplývá z Globálního kodexu cestovního ruchu vydaného Světovou organizací cestovního ruchu UNWTO v roce 1999 a schváleném OSN v roce 2001 (MMR ČR, 2008, s. 25). Podobně jako právo na svobodu pohybu, dovolenou a volný čas přiznané ústavou České Republiky. Vizí cestovního ruchu pro všechny je právě zmíněné zajištění dostupnosti těchto práv. Cestovní ruch pro všechny je program, který se snaží o vytváření přístupných turistických destinací a produktů a přijímání opatření, která poskytnou možnost cestovat a kompletně využívat služby cestovního ruchu veškerým kategoriím potenciálních klientů bez zřetele na jejich ekonomické okolnosti, při respektování jejich osobitosti a individuality (Athena na cestách, 2010). Cestovní ruch pro všechny bývá občas v některých publikacích vymezován i jako sociální cestovní ruch nebo přístupný (bezbariérový) cestovní ruch. Pojem sociální cestovní ruch však zahrnuje veškeré iniciativy, které zpřístupňují cestovní ruch lidem se speciálními potřebami, hlavně pak lidem s nízkými příjmy. Zahrnuje činnosti organizované odborovými organizacemi, zaměstnavateli pro své zaměstnance, vládou, místními samosprávami či jen organizovanou skupinou lidí, které umožní sociálně znevýhodněným lidem finanční překážku překonat a vycestovat. Orientuje se na zájemce o cestování. Přístupný cestovní ruch pak prezentuje všechny iniciativy, které zvyšují přístupnost turistických destinací, zařízení a služeb a umožňují všem potenciálním zákazníkům jejich pohodlné a bezpečné (vy)užívání, bez závislosti na cizí pomoci či bez nutnosti dodatečných úprav. Přístupnost je často omezována na osoby se zdravotním postižením, ve skutečnosti však má širší rozměr. Zaměřuje se na poskytovatele služeb a jiné aktéry podporující rozvoj cestovního ruchu (Athena na cestách, 2010). 16

17 Cestovního ruchu pro všechny lze dosáhnout kombinací obou výše zmíněných typů cestovního ruchu, jejichž propagací se zabývá organizace ENAT. Nejčastějšími formami cestovního ruchu, do kterých se lidé se zdravotním znevýhodněním zapojují, jsou (MMR ČR, 2008, s. 38): poznávací cestovní ruch; okružní plavby lodí; rekreační cestovní ruch v přímořských letoviscích; zdravotní a lázeňský cestovní ruch, a to za účelem preventivní nebo regenerační lázeňské léčby; kulturní cestovní ruch, směrující především do hlavních měst Evropské unie; náboženský cestovní ruch za účelem návštěv poutnických míst; okružní plavby; nákupní cestovní ruch do okolních zemí. 2.1 Bariéry bránící cestování na vozíku Jak uvádí Krhutová a kol. (2005, s ) svoboda pohybu patří mezi základní lidská práva. Lidem na vozíku v tom ovšem často brání mnohé bariéry. Tito lidé se v běžném životě setkávají jak s překážkami architektonickými, tak s překážkami v myšlení lidí. Občas je příčinou existence bariér nevědomost, či neochota a mnohdy jde o prosté nepochopení toho, že lidé na vozíku chtějí jen to, co mají ostatní svobodný přístup do budov, bezbariérovou dopravu aj. Ačkoliv je již situace oproti minulosti v mnohém změněná k lepšímu, stále se lidé na vozíku nemohou pohybovat svobodně a všude, kde by chtěli. Dostupnost dopravy v obcích i mimo ně je stále špatná. K tomu ještě aktuálně dochází k omezování různých spojů, ať už autobusových, nebo železničních. Rovněž dochází k tomu, že bezbariérové stavby jsou často kolaudovány úředníky bez znalosti dané místní situace a zhoršená přístupnost či nebezpečnost stavby se projeví až později při jejím užívání lidmi na vozíku (Krhutová a kol., 2005, s ). Stále existují problémy u leteckých a jiných dopravních společností, které 17

18 nedisponují dostatkem zdvižných plošin. Mimo to bývá problémem i to, že lidé s postižením nechtějí nebo neumí hájit svá práva a nediskutují své problémy na patřičných místech (Yates, 2007, s ). Při běžném pohybu na vozíku se lidé při cestování v praxi setkávají dále např. s tím, že nemohou vyjet na chodník. Jen minimum chodníků je opatřených nájezdy. Cesta na vozíku po kočičích hlavách může být utrpením, zejména pokud jsou mezery mezi nimi široké a vozíčkáři do nich kolečka zapadnou. Problémové je zajisté i to, když jsou chodníky postaveny našikmo, v cestách jsou různé výmoly, nebo kaluže a vozíčkář nemá možnost taková místa objet. Nehledě na to, že do mnohých restaurací, lékáren, obchodů či kadeřnictví vedou často pouze schody (ať už nahoru nebo dolů). Někdy se stává i to, že když je dopravní prostředek uzpůsoben jako bezbariérový, plošina pro nájezd a výjezd mívá moc velký sklon, takže do něj bez pomoci nenastoupí. Překážkou jsou i různé úzké průjezdy či bariéry na chodnících jako židle na zahrádkách, výzdoba nebo květináče. I když jsou např. ve stanicích metra, obchodních střediscích apod. vystavěny výtahy pro přepravu lidí na vozíku, mnohdy jsou mimo provoz a termín oprav je v nedohlednu. A takových problémů by šlo v každém městě nalézt mnohem více. Při cestování po památkách, zejména pak těch přírodních se vozíčkářům vyjevují další komplikace. Pohyb na zpevněných cestách nebývá problém, ovšem překážkou mohou být příliš velká převýšení či délka trasy. Po nezpevněných cestách je pohyb na vozíku značně ztížen, komplikací je bláto, štěrk či výrazné nerovnosti. Nejhorší jsou asi písčité cesty, kde kola zejména elektrického vozíku podkluzují a člověk tak může uvíznout na místě. Komplikací mohou být dřevěné lávky nebo také lanovky apod. (KISOZPS, 2011, s. 10). Další klíčovou bariérou by mohla být i otázka finančních nákladů, protože ne všichni lidé na vozíku mají zaměstnání nebo mohou pracovat. Často nemají jiné dostupné finance než své invalidní důchody či různé příspěvky právě pro lidi se zdravotním postižením, nebo dávky státní sociální podpory, proto mnohdy musí cestování zvažovat i z tohoto pohledu (KISOZPS, 2011, s. 10). Toto se ale netýká respondentů oslovených v této práci. Do rozhovorů byli zařazeni pouze vozíčkáři se čtvrtým stupněm postižení, tedy tím nejtěžším, které bylo zároveň vrozené nebo dědičné. Tito vozíčkáři mívají příjmy vyšší než vozíčkáři s nižším stupněm 18

19 znevýhodnění. Pokud tito lidé nemají pravidelné vysoké výdaje např. za návštěvy lékařů, či léky, což většinou nemají, protože jejich stav je po určitou dobu téměř neměnný, mohou své volné finanční prostředky využívat právě na cestování. Mnoho lidí z této skupiny (vozíčkáři, s vrozenou nebo dědičnou vadou) nemohou, nebo spíše není jim doporučeno kvůli jejich fatální diagnóze mít děti. Proto jim vzhledem k jejich smutné životní pouti finance, které jiné rodiny investují do dětí, zbývají. Invalidní důchody se u nás počítají v závislosti na stupni postižení a dalších kritériích (doba zaměstnání, pojištění). Výše důchodu se skládá ze základní výměry (vytyčena procentní sazbou z průměrné mzdy - 9 % průměrné mzdy) a z procentní výměry podle stupně invalidity. Dále mohou lidé na vozíku žádat o různé příspěvky na kompenzační pomůcky apod. 2.2 Odstraňování bariér cestování na vozíku V České republice existují určité typy staveb, u nichž je povinnost, aby je mohly využívat i osoby na vozíku. Mezi stavby, které podléhají režimu povinnosti zabezpečení užívání staveb lidem s omezenou schopností pohybu a orientace náleží např. mimo bytů zvláštního určení (tj. byty upravené životním potřebám lidí na vozíku) i stavby pojmenované stavby občanského vybavení. K takovým stavbám patří hlavně nemocnice, úřady, hotely či kulturní zařízení. Ovšem v praxi platí, že postavení takové bezbariérové budovy samo o sobě nestačí k tomu, aby byla zabezpečena její přístupnost. Problém nastává hned tehdy, když před takovou budovou není potřebné množství parkovacích míst pro imobilní osoby, nevedou-li k takové budově bezbariérové komunikace nebo bezbariérová doprava. Pak je celá snaha o přístupnost jakékoliv budovy úspěšná jen částečně (Krhutová a kol., 2005, s ). V dnešní době už existuje mnoho různých institucí či úřadů a sdružení, která se snaží lidem na vozíku pomáhat zejména právě odstraňováním bariér v cestování. Krhutová mezi ně řadí například (Krhutová a kol., 2005, s ): Stavební odbory náležitých obcí. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR občanské sdružení, která má odborného konzultanta pro stavební úřady (není 19

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice

Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Osoby na vozíku a veřejná doprava v České republice Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. Osoby na vozíku a veřejná doprava v ČR on-line celorepublikové šetření 2011 cíl: zjistit

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Vypracovala: Pavlína Dobruská Vedoucí práce: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka _ Praha, 2012

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DATUM PŘIJETÍ DOTAZNÍKU: ČÍSLO JEDNACÍ:. 1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE: Jméno a příjmení : Datum narození: Státní příslušnost: Trvalé bydliště:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY Výsledky průzkumu - dotazníkové šetření Praha, říjen 2016 Tato zpráva byla vytvořena pro potřebu jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Zora Pištěcká http://www.timur.cz 2010 1.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příspěvek pro Konferenci Progresívne, cenovo dostupné bývanie Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoja Slovenskej republiky Informace o plnění úkolu Návrh komplexního řešení sociálního bydlení

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Teze k diplomové práci na téma: SVĚTLÉ A STINNÉ STRÁNKY VENKOVSKÉHO TURISMU Autor diplomové práce: Radek Handa Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Třebíči Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny!

Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny! Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny! Je ve vaší obci (městě, kraji) hodně bariér? A proč by vás to mělo zajímat? Pohyb je nedílnou součástí našich životů každý den se někam dopravujeme:

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Samovysvětlující pozemní komunikace

Samovysvětlující pozemní komunikace Samovysvětlující pozemní komunikace Ing. Petr Pokorný, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, duben 2013 Abstrakt Dopravní inženýři v ČR se stále častěji, ve shodě s vývojem v zahraničí, setkávají s termínem

Více

Prezentace projektu spolupráce 13. kolo PRV srpen 2011. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Prezentace projektu spolupráce 13. kolo PRV srpen 2011. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Prezentace projektu spolupráce 13. kolo PRV srpen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Oblastní charita Ústí nad Orlicí (nestátní nezisk. org.) Občanské

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny

Bariéry v knihovnách, bariéry v nás. Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry v knihovnách, bariéry v nás Jana Vejsadová Krajská knihovna Vysočiny Bariéry architektonické orientační komunikační Rovný přístup k informacím v knihovně pro všechny Listina základních lidských

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí ČR Hlavní závěry výzkumu veřejn ejného mínění na téma t finanční gramotnost provedeného společnost ností STEM/MARK, a. s. v roce 2007 pro Ministerstvo financí ČR Cíl l výzkumu Zmapovat základní úroveň finanční

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a?

U které zdravotní pojišťovny jste pojištěn/a? D I AK O N I E C Í R K V E B R AT R S K É K Ř E S Ť A N S K Á S O C I Á L N Í P O M O C Koněvova 24, 130 00 Praha 3, IČO: 45250855 Ž Á D O S T O P Ř I J E T Í d o C h r á n ě n é h o b y d l e n í n a

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová

Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii. Ivana Vašutová Postoje pracovníků pomáhajících profesí k eutanazii Ivana Vašutová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá postoji pracovníků pomáhajících profesí v hospici a nemocnici ve Valašském Meziříčí

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 2/2013 pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby březen 2013 Rada města Loun se dne 11.03.2013 svým usnesením č. 94/2013 usnesla

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Markéta Kubečková Abstrakt KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Metoda komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) se zaměřuje na plánování rozvoje sociálních služeb na místní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více