ve vztahu k cestování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve vztahu k cestování"

Transkript

1 Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování Bakalářská práce Gabriela Vašinová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marie Kulichová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Analysis of the Needs of Disabled People in Relation to Travel Gabriela Vašinová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Marie Kulichová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Gabriela Vašinová

4 Ráda bych na tomto místě poděkovala mé vedoucí práce Mgr. Marii Kulichové za její výborné vedení při zpracování práce a cenné rady, kterými mě k jejímu zvládnutí směrovala.

5 Abstrakt VAŠINOVÁ, Gabriela. Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran. Tématem práce je analýza potřeb zdravotně znevýhodněných ve vztahu k cestování, konkrétně se zaměřuje na situaci vozíčkářů. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů a potřeb vozíčkářů, dále se zabývá již existujícími možnostmi cestování pro vozíčkáře. Nejdůležitějším krokem empirické části jsou rozhovory s vozíčkáři a jejich následná analýza vedoucí k hlubšímu pochopení situace vozíčkářů a popisu jejich potřeb ve vztahu k cestování. Návrhová část se zaměřuje na doporučení poskytovatelům služeb v cestovním ruchu. Ti by v tomto ohledu měli spolupracovat s konkrétními místními, regionálními organizacemi, které sdružují vozíčkáře a zaměřují se na různé oblasti jejich života. Cílem práce bylo zmapovat a zanalyzovat reálné motivy a potřeby zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování a uvést je do souvislostí s ostatními prioritami v jejich životě. Mimo to bylo cílem výzkumného šetření rozpoznat, jaké nejčastější problémy s cestováním vozíčkáři mají, co by rádi změnili, jaké jsou jejich priority v cestování včetně toho, jestli jsou prezentované bezbariérové formy cestování či místa rekreace dle zkušeností vozíčkářů skutečně bezbariérové. Výsledky tohoto dílčího výzkumu přispívají k reálné představě o poptávce této skupiny zákazníků, která zatím téměř neexistuje. Vzhledem k povaze výzkumného problému byly použity metody a postupy kvalitativního výzkumu. Klíčová slova: bariéry, cestovní ruch, motivace a potřeby, vozíčkář, zdravotní znevýhodnění

6 Abstract The topic of this thesis is Analysis of the Needs of Disabled People in Relation to Travel, especially for the wheelchair users. The theoretical part focuses on defining basic terminology and basic needs of the handicapped; further, it discusses their existing travel possibilities. The most crucial point of the empirical part are the interviews with the wheelchair users, the subsequent analysis of these interviews leading to deeper understanding of the handicapper s situation as well as the description of their needs in relation to travelling. The proposal part focuses on recommendation to the providers in tourism. The providers should thus cooperate with particular local and regional organisations which associate the handicapped and concentrate on various aspects of their lives. The aim of this thesis was to survey and analyse real stimuli and needs of physically handicapped people in relation to travelling and set these in connection with other priorities in their lives. Another aim of the research was to identify the most common problems the wheelchair users have to face, what they would like to change, what their priorities in travelling are, including finding out whether the presented barrier-free forms of transport or holiday resorts are really barrier-free. The results of this partial research contribute to the real picture of the real demand of this group of clients which almost does not exist. Given the nature of this research problem, the methods and procedures of qualitative research were used. Key words: barriers, tourism, motivations and needs, wheelchair users, disabilities

7 Obsah: Úvod Tělesné postižení, invalidita, člověk na vozíku Život s tělesným postižením a na invalidním vozíku Cestovní ruch a vozíčkáři Bariéry bránící cestování na vozíku Odstraňování bariér cestování na vozíku Možnosti cestování na vozíku Cestování vlakem Cestování autobusem Cestování letadlem Analýza potřeb vozíčkářů ve vztahu k cestování Cíl výzkumného šetření, výzkumné otázky Metodika výzkumného šetření Výzkumné šetření a jeho charakteristika Časový harmonogram výzkumného šetření Otázky rozhovoru Vyhodnocení výzkumného šetření Průběh rozhovorů a interpretace získaných dat Vyhodnocení získaných dat ve vztahu k výzkumným otázkám Návrhová část Závěr... 45

8 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek NRZP NP ČR OZP WTO UNWTO CR OSN MMR ČR ENAT ČKAIT ALDIO ZTP EU ČSA MEDIF AMD Národní rada osob se zdravotním postižením Národní parky České republiky osoby se zdravotním postižením Světová obchodní organizace (World Trade Organization) Světová organizace cestovního ruchu (United Nations World Tourism Organization) cestovní ruch Organizace spojených národů Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Evropská síť přístupného cestovního ruchu (European Network for Accessible Tourism) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Alternativní doprava imobilních osob zvlášť těžké postižení, průkaz mimořádných výhod II. stupně Evropská unie České Aerolinie speciální lékařské potvrzení o zdravotním stavu nemocných pasažérů nebo těhotných žen (Medical Information Form) Asociace muskulárních dystrofiků označení vozu, který je vhodný pro přepravu cestujících na vozíku označení vozu, který je vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybaveného zvedací plošinou

9 Úvod Jakékoliv zdravotní znevýhodnění představuje komplikace v běžném životě. Pojem zdravotní znevýhodnění může mít mnoho podob, od nepatrného, které jedince v běžném životě nemusí omezovat skoro vůbec, až po velmi závažné, které mu v podstatě bude běžný život naprosto znemožňovat. Vždy jde o specifickou životní situaci, se kterou se zdravotně znevýhodněný jedinec musí nějakým způsobem vyrovnat. Ačkoliv si pozornost zaslouží všechny skupiny zdravotně znevýhodněných, tato práce bude s ohledem na rozsah práce a proveditelnost výzkumného šetření záměrně zredukována pouze na vozíčkáře. Život tělesně znevýhodněných osob je v dnešní době sice v mnohém jednodušší než v minulosti, přesto se tito lidé stále setkávají s bariérami, zejména pak při cestování. Z výsledků výzkumu Českého statistického úřadu, který byl uskutečněn v roce 2007, vyplynulo, že v České republice žije tisíc osob se zdravotním znevýhodněním. Celkově tvořil jejich podíl 9,87% populace ČR. Z těchto zdravotně znevýhodněných osob, jich bylo celkem , kteří měli nějaký typ tělesného handicapu ( mužů a žen). U tělesně handicapovaných osob šlo o zdravotní znevýhodnění vrozené, dalších mělo tělesné znevýhodnění způsobené nějakým úrazem, osob jej mělo způsobeno nemocí, u se jednalo o tělesný handicap vyplývající ze stáří. Na osob bylo svým tělesným znevýhodněním omezováno na mobilitě. Mezi tělesně handicapovanými pak bylo jedinců s těžkým tělesným postižením, dalších s velmi těžkým postižením. Více než polovina všech tělesně handicapovaných osob využívala ve svém životě nějakou pomůcku (NRZP, 2008, s. 7 20). Ovšem i zdravotně znevýhodněný člověk má své potřeby, které se neomezují jen na potřeby základní. I takový jedinec se chce vzdělávat, poznávat nové věci, místa, nové kultury, seznamovat se s historií země, účastnit se sportovních utkání, koncertů, divadelních představení či jezdit na dovolenou do rekreačních středisek apod. Pokud je však člověk na vozíku, setká se již v přípravné fázi s celou řadou problémů. Zásadním kritériem pro rozhodování o 9

10 realizaci cesty jsou bezbariérové parametry zvoleného ubytovacího zařízení a možnost navázat na využití dalších služeb v jeho okolí, resp. v cílové destinaci. Nezřídka dochází k tomu, že si po vyhodnocení všech uvedených kritérií musí dovolenou zcela odepřít. Předložená bakalářská práce s názvem Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování se bude podrobněji zabývat otázkou potřeb tělesně handicapovaných osob s konkrétním zaměřením na vozíčkáře jako na specifické představitele početné skupiny osob se zdravotním znevýhodněním. Cílem práce je zmapování motivů a potřeb těchto osob a porovnání s jejich ostatními prioritami. Dílčím cílem pak bude zjištění, jestli z jejich strany vůbec existuje nějaká poptávka po cestování. V teoretické části bakalářské práce bude na základě analýzy odborné literatury definováno, co je to tělesné znevýhodnění (postižení), a jak se dělí včetně toho, jaká omezení s sebou přináší. Dalším bodem pak bude problematika cestování tělesně znevýhodněných se zaměřením především na zmiňované vozíčkáře a zjištění toho, jak mohou cestovat a nakolik jsou jim dnes tyto potřeby naplňovány. V analytické části práce bude odůvodněn výběr kvalitativního výzkumu jako charakteru výzkumného šetření. Prostřednictvím rozhovoru s vozíčkáři bude zjišťováno, co je motivuje k cestování a jaké s ním mají zkušenosti, zejména v ohledu na odstraňování bariér. Výsledky výzkumu by měly přispět k identifikaci reálné poptávky této skupiny zákazníků, která zatím neexistuje a zjistit, zda tito lidé mají vůbec o cestování zájem, nebo dají (musí dát) přednost jiným potřebám. Dosavadních výzkumů na toto téma není mnoho, a pokud ano, používají při svém výzkumu kvantifikované metody. Jedním takovým výzkumem v České republice je Analýza možností cestování osob se zdravotním postižením v Národním parku Šumava. Cílem této práce bylo zmapovat potřeby všech postižených osob a zjistit jejich motivy pro cestování v NP ČR. Jak je uvedeno v této analýze, respondenti zde byli osloveni prostřednictvím OZP a požádání o vyplnění dotazníků. Mohli odpovídat poštou, přes webové stránky nebo em (2011, s. 21). Vyhodnocení bylo provedeno formou hodnotících komentářů a pomocí zobrazených grafů. V této práci jsou uváděny příklady ze zahraničí jako inspirace pro NP v České republice. Je to Švédský národní park Söderasen, 10

11 Bavorský národní park Bayerischer Wald, Národní parky Velké Británie a Národní park Peak District s odkazy na jejich webové stránky. (2011, s. 13). Jsou zde uvedeny i příklady českých NP, které se snaží s větší či menší úspěšností přizpůsobovat cestování postižených osob. 1 Tělesné postižení, invalidita, člověk na vozíku Sjednotit se na definici tělesného postižení nebo znevýhodnění není lehké, neboť už i v rámci vymezení zdravotního postižení se lze setkat s problémy, které vyplývají z toho, jestli se vymezení tělesného postižení odvíjí od sociálních či zdravotních potřeb. Např. Vítková (2006, s. 39) tělesné postižení definuje jako přetrvávající nebo trvalá nápadnost v pohybových schopnostech se stálým nebo značným vlivem na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Další definice může znít tak, že jde o takové vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i postižení nebo poruchy nervového ústrojí, jestliže se projevují porušenou hybností. Příčinou tělesného handicapu bývá poškození podpůrného či motorického ústrojí nebo další organické poškození. Jako příčiny v tomto ohledu lze zmínit vnitřní faktory či vnější vlivy. Podle doby vzniku postižení lze tělesné vady rozdělovat na vrozené a získané. Podle místa postižení se rozdělují na (Vítková, 2006, s ): Obrny týkají se centrální a periferní nervové soustavy, projevují se poruchou hybnosti. Liší se rozsahem a stupněm závažnosti postižení na parézy (částečné ochrnutí) a plégie (úplné ochrnutí). Deformace větší skupina vrozených nebo získaných vad, jsou charakteristické nesprávným tvarem některé části těla. Malformace rozumí se jí patologické vyvinutí jistých částí těla, nejvíce končetin (částečné chybění končetiny amelie, když končetina navazuje na trup fokomelie), jde o vrozené vady. Amputace umělé oddělení části končetiny od těla, příčinou jsou úrazy. Pohybové postižení rozdělují jiné autorky také podle míry pohyblivosti jedince na (Buřvaldová a Reitmayerová, 2007, s. 7): 11

12 lehké zvládá samostatný pohyb, středně těžké samostatný pohyb lze zvládnout za pomoci ortopedických pomůcek, těžké není schopen samostatného pohybu. Dále lze pohybové postižení členit z aspektu hybnosti na (Buřvaldová a Reitmayerová, 2007, s. 7): dolních končetin důležité z pohledu možnosti samostatného pohybu, nezávislosti na ostatních, možnosti získávání zkušeností a poznatků, dobré orientace v prostoru; horních končetin podstatné z aspektu sebeobsluhy, všech pracovních aktivit, aktivního styku s okolím, zřetelného vyjadřování emocí; mluvidel a mimiky významné pro rozvoj a užívání verbální i neverbální komunikace, dávání najevo pocitů; pro uplatnění ve společnosti, v zaměstnání, akceptaci ostatními lidmi; kombinace předchozích druhů. Tato práce se zaměřuje zejména na osoby s tělesným handicapem týkající se dolních končetin, tedy hlavně na vozíčkáře. Tuto skupinu jsem si vybrala především proto, že se s nimi pravidelně pracovně stýkám a proto mohu tvrdit, že naplňují předpoklady k cestování dle Jakubíkové: Základním předpokladem rozvoje cestovního ruchu je svoboda člověka cestovat. K dalším předpokladům patří volný čas a dostatek volných finančních prostředků. (Jakubíková, 2009, s. 16). A toto vozíčkáři s přidělením čtvrtého stupně postižení většinou naplňují. Při snaze definovat vozíčkáře, se setkáváme s problémem, neboť literatura takový pojem nezná. Z praxe jasně vyplývá, že jde o člověka pohybujícího se na invalidním vozíku, ten může být elektrický nebo určený pro pohyb vlastní silou či k tlačení jinou osobou. Jedná se tedy o osoby s postižením dolních končetin. Vozíčkářem může být jak osoba, u které je zdravotní postižení trvalé, tak ale může jít o jedince, u něhož je ochrnutí dolních končetin dočasné například po úraze. Stejně tak je možné rozdělit vozíčkáře, který se na invalidním vozíku pohybuje už od narození nebo jen od nějaké doby (vrozené nebo získané postižení). Dá se 12

13 předpokládat, že tyto rozdíly mezi vozíčkáři budou výrazně ovlivňovat jejich postoj k cestování. Z hlediska funkčního rozdělení lze ve výše uvedeném smyslu vozíčkáře ještě rozdělit na následující kategorie (Filipová, 1998, s. 9 13): člověk upoutaný na invalidní vozík přechodně často potřebuje vozík jen pro pohyb venku, protože není schopen stát či chodit po delší dobu (osoby s amputovanou dolní končetinou, senioři aj.); člověk trvale upoutaný na invalidní vozík buď naprosto samostatný (na výjimky nepotřebuje žádnou asistenci) nebo takový, který pomoc někoho jiného k určitým úkonům (mytí, přesouvání z vozíku a na vozík, pohyb venku aj.) potřebuje (např. s ochrnutím horních končetin současně) a nakonec lidé vyžadující 24 hodinovou asistenci jako jsou kvadruplegici. člověk pohybující se na elektrickém vozíku speciální skupina, na rozdíl od osob na mechanickém vozíku mají vyšší požadavky na prostor, často s postižením i horních končetin. Elektrický vozík je oproti mechanickému větší a má menší a mohutnější kola, jsou pak pro ně nebezpečné některé terénní nerovnosti, u nichž hrozí převržení vozíku. Většina upravených prostor pro vozíčkáře je upravována pro mechanické vozíky, a tak se tito lidé nemusí dostat tam, kde lidé na mechanickém vozíku, což může být problém. 1.1 Život s tělesným postižením a na invalidním vozíku Tělesné postižení má z psychologického pohledu dva hlavní aspekty: neadekvátnost pohybových schopností a deformovaný vzhled. Důležitým činitelem, který má vliv na kvalitu života tělesně postiženého je míra pohybového omezení. Hlavní je úroveň soběstačnosti, kterou určuje (Vágnerová, 2004, s ): schopností jakékoli samostatné lokomoce, (osvobozuje z vazby na prostor, resp. ze závislosti na jiných lidech), 13

14 schopností jakékoli samostatné sebeobsluhy, která je dána schopností používat ruce (je důležitá pro sebeobsluhu, pro psaní i pro další pracovní aktivity). Soběstačnost sehrává podle Vágnerové (2004, s ) i sociálněpsychologickou roli, jelikož její absence vede k zevšeobecňování určitého způsobu hodnocení takového jedince jako jednoznačně závislého, a to i v odlišných sférách, kde závislý není nebo by nemusel být. Ovšem také je třeba říct, že pohybové postižení v současné době představuje poměrně nejdostupnější možnost integrace do majoritní společnosti. Vozíčkáři běžné chodí do normálních škol, vzdělávají se i pracují standardním způsobem. Mohou i cestovat. Důsledky jakéhokoliv zdravotního znevýhodnění se projevují v mnoha sférách života, hlavně v oblasti osobní, společenské a ekonomické. Velký vliv má, jestli je tělesný handicap vrozený nebo získaný. Pro zvládání všech oblastí je důležité, jak člověk své znevýhodnění prožívá (je agresivní, smířený, pozitivní), jaké způsoby řešení této situace volí (volí únikové strategie, bere to jako příležitost, novou šanci) apod. Život s handicapem je těžký hlavně na schopnost adaptace či integrace. Často bývá náročné přizpůsobit se podmínkám okolí, ať fyzickým (chybí smyslové podněty, omezení tělesným postižením, architektonické aj. bariéry) či okolnostem sociálním (je těžší zapadnout mezi vrstevníky, do společnosti, komplikuje se i sociální učení a socializace vůbec). Mimo to ovlivňuje handicap v oblasti tělesného vzhledu komplexní sebehodnocení. Kvalita života člověka na vozíku může být hodně dobrá, a současně přitom dost záleží na vnitřní motivaci, upřímnosti a pochopení od okolí a institucionální pomoci. Tělesné postižení však není nemoc, člověk na vozíku může být normálně zdravý, jak fyzicky, tak psychicky. Tělesné postižení rozhodně nezhoršuje hodnotu lidského bytí, ani právo na adekvátní kvalitu života, ani na účast na životě společnosti (Krhutová, Michalík, Potměšil a kol., 2005, s ). Život na vozíku však představuje omezení mnoha zkušeností, především sociálního charakteru. Člověk na vozíku nemá tolik možností setkávat se s různými lidmi. Jeho společenské možnosti jsou zredukovány a negativní zkušenosti mohou podpořit tendenci stahovat se do sebe. Zvětšuje se riziko trvalé izolace. Jistý infantilismus, určený omezením zkušeností, se může ukázat i v rámci socializace, hlavně u lidí s vrozeným postižením. K osobě na vozíku se vztahují 14

15 jiná, většinou menší očekávání, bývá častěji podceňována, ale současně jsou její projevy spíše tolerovány (díky tomu, že se od nich nic neočekává). Závažněji postižení jedinci nemohou být nikdy úplně samostatní, vždy přijdou situace, ve kterých budou závislí na zdravých (Vágnerová, 2004, s ). Postižení se mohou stát předmětem sociální stigmatizace, která potažmo vede k nebezpečí sociálního vyloučení. 2 Cestovní ruch a vozíčkáři I lidé na vozíku jsou lidé jako všichni ostatní, mají různé záliby, koníčky a zájmy. Ovšem na rozdíl od ostatních tyto své aktivity musí sloučit se svými možnostmi, které je často omezují. Člověk na invalidním vozíku je mimo své dobře známé a pro něj přizpůsobené prostředí jako je byt, nebo pracoviště, často odkázán na určitou formu pomoci a spolupráce s ostatními. Někteří k sobě vyžadují doprovod (asistenta), jiní vodícího/asistenčního psa, další využívají nějaké kompenzační pomůcky. Jedinec na invalidním vozíku musí překonávat bariéry, potřebuje být co nejlépe informován o prostředí, v němž se pohybuje. Při libovolném cestování je nucen počítat a svou cestu musí velmi precizně naplánovat a načasovat. Pakliže nemá vlastní upravený dopravní prostředek, cesta musí být promyšlená i v souvislosti s hromadnou dopravou, její dostupností či dálkou od cílové destinace. Od asistentů či pomocníků lidí na vozíku je mimo pomoci vyžadována schopnost efektivní komunikace, aby nedocházelo k nepochopením (KISOZPS, 2011, s. 7 9). V souvislosti s cestováním zdravotně znevýhodněných osob se lze v literatuře či odborných pracích setkat s několika pojmy, které je zapotřebí na tomto místě objasnit. Nejprve zmíním obecně definici cestovního ruchu. Ten se vymezoval různě, proto Světová organizace cestovního ruchu (WTO) přijala po několikaletých jednáních v r na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu v Ottawě usnesení: Cestovní ruch je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (někdy se uvádí místo běžné životní prostředí obvyklé prostředí ), a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě (Attl, Nejdl, 2004). V současnosti se v rámci cestovního 15

16 ruchu vymezují jeho různé specifické formy od ekologického cestovního ruchu, venkovského cestovního ruchu apod., přes různé formy zabývající se právě cestovních ruchem pro tělesně postižené. S pojmy cestovní ruch pro osoby s handicapem souvisí přímo i např. pojem cestovní ruch pro všechny. Filozofie takového cestovního ruchu splňuje podmínky kvalitního cestovního ruchu, kde kvalita představuje zohlednění všech očekávání aktérů cestovního ruchu se specifickými potřebami a poskytuje jim pohodlí, atraktivity a bezpečnost v harmonii s obecným právem na účast na cestovním ruchu. To vyplývá z Globálního kodexu cestovního ruchu vydaného Světovou organizací cestovního ruchu UNWTO v roce 1999 a schváleném OSN v roce 2001 (MMR ČR, 2008, s. 25). Podobně jako právo na svobodu pohybu, dovolenou a volný čas přiznané ústavou České Republiky. Vizí cestovního ruchu pro všechny je právě zmíněné zajištění dostupnosti těchto práv. Cestovní ruch pro všechny je program, který se snaží o vytváření přístupných turistických destinací a produktů a přijímání opatření, která poskytnou možnost cestovat a kompletně využívat služby cestovního ruchu veškerým kategoriím potenciálních klientů bez zřetele na jejich ekonomické okolnosti, při respektování jejich osobitosti a individuality (Athena na cestách, 2010). Cestovní ruch pro všechny bývá občas v některých publikacích vymezován i jako sociální cestovní ruch nebo přístupný (bezbariérový) cestovní ruch. Pojem sociální cestovní ruch však zahrnuje veškeré iniciativy, které zpřístupňují cestovní ruch lidem se speciálními potřebami, hlavně pak lidem s nízkými příjmy. Zahrnuje činnosti organizované odborovými organizacemi, zaměstnavateli pro své zaměstnance, vládou, místními samosprávami či jen organizovanou skupinou lidí, které umožní sociálně znevýhodněným lidem finanční překážku překonat a vycestovat. Orientuje se na zájemce o cestování. Přístupný cestovní ruch pak prezentuje všechny iniciativy, které zvyšují přístupnost turistických destinací, zařízení a služeb a umožňují všem potenciálním zákazníkům jejich pohodlné a bezpečné (vy)užívání, bez závislosti na cizí pomoci či bez nutnosti dodatečných úprav. Přístupnost je často omezována na osoby se zdravotním postižením, ve skutečnosti však má širší rozměr. Zaměřuje se na poskytovatele služeb a jiné aktéry podporující rozvoj cestovního ruchu (Athena na cestách, 2010). 16

17 Cestovního ruchu pro všechny lze dosáhnout kombinací obou výše zmíněných typů cestovního ruchu, jejichž propagací se zabývá organizace ENAT. Nejčastějšími formami cestovního ruchu, do kterých se lidé se zdravotním znevýhodněním zapojují, jsou (MMR ČR, 2008, s. 38): poznávací cestovní ruch; okružní plavby lodí; rekreační cestovní ruch v přímořských letoviscích; zdravotní a lázeňský cestovní ruch, a to za účelem preventivní nebo regenerační lázeňské léčby; kulturní cestovní ruch, směrující především do hlavních měst Evropské unie; náboženský cestovní ruch za účelem návštěv poutnických míst; okružní plavby; nákupní cestovní ruch do okolních zemí. 2.1 Bariéry bránící cestování na vozíku Jak uvádí Krhutová a kol. (2005, s ) svoboda pohybu patří mezi základní lidská práva. Lidem na vozíku v tom ovšem často brání mnohé bariéry. Tito lidé se v běžném životě setkávají jak s překážkami architektonickými, tak s překážkami v myšlení lidí. Občas je příčinou existence bariér nevědomost, či neochota a mnohdy jde o prosté nepochopení toho, že lidé na vozíku chtějí jen to, co mají ostatní svobodný přístup do budov, bezbariérovou dopravu aj. Ačkoliv je již situace oproti minulosti v mnohém změněná k lepšímu, stále se lidé na vozíku nemohou pohybovat svobodně a všude, kde by chtěli. Dostupnost dopravy v obcích i mimo ně je stále špatná. K tomu ještě aktuálně dochází k omezování různých spojů, ať už autobusových, nebo železničních. Rovněž dochází k tomu, že bezbariérové stavby jsou často kolaudovány úředníky bez znalosti dané místní situace a zhoršená přístupnost či nebezpečnost stavby se projeví až později při jejím užívání lidmi na vozíku (Krhutová a kol., 2005, s ). Stále existují problémy u leteckých a jiných dopravních společností, které 17

18 nedisponují dostatkem zdvižných plošin. Mimo to bývá problémem i to, že lidé s postižením nechtějí nebo neumí hájit svá práva a nediskutují své problémy na patřičných místech (Yates, 2007, s ). Při běžném pohybu na vozíku se lidé při cestování v praxi setkávají dále např. s tím, že nemohou vyjet na chodník. Jen minimum chodníků je opatřených nájezdy. Cesta na vozíku po kočičích hlavách může být utrpením, zejména pokud jsou mezery mezi nimi široké a vozíčkáři do nich kolečka zapadnou. Problémové je zajisté i to, když jsou chodníky postaveny našikmo, v cestách jsou různé výmoly, nebo kaluže a vozíčkář nemá možnost taková místa objet. Nehledě na to, že do mnohých restaurací, lékáren, obchodů či kadeřnictví vedou často pouze schody (ať už nahoru nebo dolů). Někdy se stává i to, že když je dopravní prostředek uzpůsoben jako bezbariérový, plošina pro nájezd a výjezd mívá moc velký sklon, takže do něj bez pomoci nenastoupí. Překážkou jsou i různé úzké průjezdy či bariéry na chodnících jako židle na zahrádkách, výzdoba nebo květináče. I když jsou např. ve stanicích metra, obchodních střediscích apod. vystavěny výtahy pro přepravu lidí na vozíku, mnohdy jsou mimo provoz a termín oprav je v nedohlednu. A takových problémů by šlo v každém městě nalézt mnohem více. Při cestování po památkách, zejména pak těch přírodních se vozíčkářům vyjevují další komplikace. Pohyb na zpevněných cestách nebývá problém, ovšem překážkou mohou být příliš velká převýšení či délka trasy. Po nezpevněných cestách je pohyb na vozíku značně ztížen, komplikací je bláto, štěrk či výrazné nerovnosti. Nejhorší jsou asi písčité cesty, kde kola zejména elektrického vozíku podkluzují a člověk tak může uvíznout na místě. Komplikací mohou být dřevěné lávky nebo také lanovky apod. (KISOZPS, 2011, s. 10). Další klíčovou bariérou by mohla být i otázka finančních nákladů, protože ne všichni lidé na vozíku mají zaměstnání nebo mohou pracovat. Často nemají jiné dostupné finance než své invalidní důchody či různé příspěvky právě pro lidi se zdravotním postižením, nebo dávky státní sociální podpory, proto mnohdy musí cestování zvažovat i z tohoto pohledu (KISOZPS, 2011, s. 10). Toto se ale netýká respondentů oslovených v této práci. Do rozhovorů byli zařazeni pouze vozíčkáři se čtvrtým stupněm postižení, tedy tím nejtěžším, které bylo zároveň vrozené nebo dědičné. Tito vozíčkáři mívají příjmy vyšší než vozíčkáři s nižším stupněm 18

19 znevýhodnění. Pokud tito lidé nemají pravidelné vysoké výdaje např. za návštěvy lékařů, či léky, což většinou nemají, protože jejich stav je po určitou dobu téměř neměnný, mohou své volné finanční prostředky využívat právě na cestování. Mnoho lidí z této skupiny (vozíčkáři, s vrozenou nebo dědičnou vadou) nemohou, nebo spíše není jim doporučeno kvůli jejich fatální diagnóze mít děti. Proto jim vzhledem k jejich smutné životní pouti finance, které jiné rodiny investují do dětí, zbývají. Invalidní důchody se u nás počítají v závislosti na stupni postižení a dalších kritériích (doba zaměstnání, pojištění). Výše důchodu se skládá ze základní výměry (vytyčena procentní sazbou z průměrné mzdy - 9 % průměrné mzdy) a z procentní výměry podle stupně invalidity. Dále mohou lidé na vozíku žádat o různé příspěvky na kompenzační pomůcky apod. 2.2 Odstraňování bariér cestování na vozíku V České republice existují určité typy staveb, u nichž je povinnost, aby je mohly využívat i osoby na vozíku. Mezi stavby, které podléhají režimu povinnosti zabezpečení užívání staveb lidem s omezenou schopností pohybu a orientace náleží např. mimo bytů zvláštního určení (tj. byty upravené životním potřebám lidí na vozíku) i stavby pojmenované stavby občanského vybavení. K takovým stavbám patří hlavně nemocnice, úřady, hotely či kulturní zařízení. Ovšem v praxi platí, že postavení takové bezbariérové budovy samo o sobě nestačí k tomu, aby byla zabezpečena její přístupnost. Problém nastává hned tehdy, když před takovou budovou není potřebné množství parkovacích míst pro imobilní osoby, nevedou-li k takové budově bezbariérové komunikace nebo bezbariérová doprava. Pak je celá snaha o přístupnost jakékoliv budovy úspěšná jen částečně (Krhutová a kol., 2005, s ). V dnešní době už existuje mnoho různých institucí či úřadů a sdružení, která se snaží lidem na vozíku pomáhat zejména právě odstraňováním bariér v cestování. Krhutová mezi ně řadí například (Krhutová a kol., 2005, s ): Stavební odbory náležitých obcí. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR občanské sdružení, která má odborného konzultanta pro stavební úřady (není 19

ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB

ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB ANALÝZA MOŽNOSTÍ CESTOVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA Zadavatel: Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava Vytvořil: Koordinační a informační středisko pro osoby

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová

Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení. Jana Kruntorádová Sociální začleňování osob se zdravotním postižením ve službě podpora samostatného bydlení Jana Kruntorádová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociálního začleňování

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty 4/4 - loga barevně - přesázet Miroslav Barták Tento projekt je součástí Tento IPRM projekt Ústí

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti Praha, srpen 2006 Děkujeme za poskytnutí fotografií pro tuto publikaci kanceláři Rady vlády ČR pro

Více

Realizace dobrovolnictví v hospicích

Realizace dobrovolnictví v hospicích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Realizace dobrovolnictví v hospicích Diplomová práce Ing. Renata Švestková, Ph.D. 25. 4. 2005 Petra Mrázová vedoucí práce autorka

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková

Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková Možnosti řešení sociálních důsledků zdravotního postižení - synergické efekty a bílá místa současné právní úpravy Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční

Více

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě

Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě Karel Schmeidler Mobilita, transport a dostupnost ve městě 1 Obrázky na obálku (přebal) 2 3 4 5 Mobilita, transport a dostupnost ve městě Mobilita ve městě pro každého Vztah mezi dopravou a růstem měst

Více

Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory

Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory bakalářská práce Autor práce: Iva Štramberská Studijní program: Rehabilitace

Více