ve vztahu k cestování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ve vztahu k cestování"

Transkript

1 Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování Bakalářská práce Gabriela Vašinová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marie Kulichová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Analysis of the Needs of Disabled People in Relation to Travel Gabriela Vašinová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Marie Kulichová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Gabriela Vašinová

4 Ráda bych na tomto místě poděkovala mé vedoucí práce Mgr. Marii Kulichové za její výborné vedení při zpracování práce a cenné rady, kterými mě k jejímu zvládnutí směrovala.

5 Abstrakt VAŠINOVÁ, Gabriela. Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran. Tématem práce je analýza potřeb zdravotně znevýhodněných ve vztahu k cestování, konkrétně se zaměřuje na situaci vozíčkářů. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů a potřeb vozíčkářů, dále se zabývá již existujícími možnostmi cestování pro vozíčkáře. Nejdůležitějším krokem empirické části jsou rozhovory s vozíčkáři a jejich následná analýza vedoucí k hlubšímu pochopení situace vozíčkářů a popisu jejich potřeb ve vztahu k cestování. Návrhová část se zaměřuje na doporučení poskytovatelům služeb v cestovním ruchu. Ti by v tomto ohledu měli spolupracovat s konkrétními místními, regionálními organizacemi, které sdružují vozíčkáře a zaměřují se na různé oblasti jejich života. Cílem práce bylo zmapovat a zanalyzovat reálné motivy a potřeby zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování a uvést je do souvislostí s ostatními prioritami v jejich životě. Mimo to bylo cílem výzkumného šetření rozpoznat, jaké nejčastější problémy s cestováním vozíčkáři mají, co by rádi změnili, jaké jsou jejich priority v cestování včetně toho, jestli jsou prezentované bezbariérové formy cestování či místa rekreace dle zkušeností vozíčkářů skutečně bezbariérové. Výsledky tohoto dílčího výzkumu přispívají k reálné představě o poptávce této skupiny zákazníků, která zatím téměř neexistuje. Vzhledem k povaze výzkumného problému byly použity metody a postupy kvalitativního výzkumu. Klíčová slova: bariéry, cestovní ruch, motivace a potřeby, vozíčkář, zdravotní znevýhodnění

6 Abstract The topic of this thesis is Analysis of the Needs of Disabled People in Relation to Travel, especially for the wheelchair users. The theoretical part focuses on defining basic terminology and basic needs of the handicapped; further, it discusses their existing travel possibilities. The most crucial point of the empirical part are the interviews with the wheelchair users, the subsequent analysis of these interviews leading to deeper understanding of the handicapper s situation as well as the description of their needs in relation to travelling. The proposal part focuses on recommendation to the providers in tourism. The providers should thus cooperate with particular local and regional organisations which associate the handicapped and concentrate on various aspects of their lives. The aim of this thesis was to survey and analyse real stimuli and needs of physically handicapped people in relation to travelling and set these in connection with other priorities in their lives. Another aim of the research was to identify the most common problems the wheelchair users have to face, what they would like to change, what their priorities in travelling are, including finding out whether the presented barrier-free forms of transport or holiday resorts are really barrier-free. The results of this partial research contribute to the real picture of the real demand of this group of clients which almost does not exist. Given the nature of this research problem, the methods and procedures of qualitative research were used. Key words: barriers, tourism, motivations and needs, wheelchair users, disabilities

7 Obsah: Úvod Tělesné postižení, invalidita, člověk na vozíku Život s tělesným postižením a na invalidním vozíku Cestovní ruch a vozíčkáři Bariéry bránící cestování na vozíku Odstraňování bariér cestování na vozíku Možnosti cestování na vozíku Cestování vlakem Cestování autobusem Cestování letadlem Analýza potřeb vozíčkářů ve vztahu k cestování Cíl výzkumného šetření, výzkumné otázky Metodika výzkumného šetření Výzkumné šetření a jeho charakteristika Časový harmonogram výzkumného šetření Otázky rozhovoru Vyhodnocení výzkumného šetření Průběh rozhovorů a interpretace získaných dat Vyhodnocení získaných dat ve vztahu k výzkumným otázkám Návrhová část Závěr... 45

8 Seznam zkratek, symbolů a vysvětlivek NRZP NP ČR OZP WTO UNWTO CR OSN MMR ČR ENAT ČKAIT ALDIO ZTP EU ČSA MEDIF AMD Národní rada osob se zdravotním postižením Národní parky České republiky osoby se zdravotním postižením Světová obchodní organizace (World Trade Organization) Světová organizace cestovního ruchu (United Nations World Tourism Organization) cestovní ruch Organizace spojených národů Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Evropská síť přístupného cestovního ruchu (European Network for Accessible Tourism) Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků Alternativní doprava imobilních osob zvlášť těžké postižení, průkaz mimořádných výhod II. stupně Evropská unie České Aerolinie speciální lékařské potvrzení o zdravotním stavu nemocných pasažérů nebo těhotných žen (Medical Information Form) Asociace muskulárních dystrofiků označení vozu, který je vhodný pro přepravu cestujících na vozíku označení vozu, který je vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybaveného zvedací plošinou

9 Úvod Jakékoliv zdravotní znevýhodnění představuje komplikace v běžném životě. Pojem zdravotní znevýhodnění může mít mnoho podob, od nepatrného, které jedince v běžném životě nemusí omezovat skoro vůbec, až po velmi závažné, které mu v podstatě bude běžný život naprosto znemožňovat. Vždy jde o specifickou životní situaci, se kterou se zdravotně znevýhodněný jedinec musí nějakým způsobem vyrovnat. Ačkoliv si pozornost zaslouží všechny skupiny zdravotně znevýhodněných, tato práce bude s ohledem na rozsah práce a proveditelnost výzkumného šetření záměrně zredukována pouze na vozíčkáře. Život tělesně znevýhodněných osob je v dnešní době sice v mnohém jednodušší než v minulosti, přesto se tito lidé stále setkávají s bariérami, zejména pak při cestování. Z výsledků výzkumu Českého statistického úřadu, který byl uskutečněn v roce 2007, vyplynulo, že v České republice žije tisíc osob se zdravotním znevýhodněním. Celkově tvořil jejich podíl 9,87% populace ČR. Z těchto zdravotně znevýhodněných osob, jich bylo celkem , kteří měli nějaký typ tělesného handicapu ( mužů a žen). U tělesně handicapovaných osob šlo o zdravotní znevýhodnění vrozené, dalších mělo tělesné znevýhodnění způsobené nějakým úrazem, osob jej mělo způsobeno nemocí, u se jednalo o tělesný handicap vyplývající ze stáří. Na osob bylo svým tělesným znevýhodněním omezováno na mobilitě. Mezi tělesně handicapovanými pak bylo jedinců s těžkým tělesným postižením, dalších s velmi těžkým postižením. Více než polovina všech tělesně handicapovaných osob využívala ve svém životě nějakou pomůcku (NRZP, 2008, s. 7 20). Ovšem i zdravotně znevýhodněný člověk má své potřeby, které se neomezují jen na potřeby základní. I takový jedinec se chce vzdělávat, poznávat nové věci, místa, nové kultury, seznamovat se s historií země, účastnit se sportovních utkání, koncertů, divadelních představení či jezdit na dovolenou do rekreačních středisek apod. Pokud je však člověk na vozíku, setká se již v přípravné fázi s celou řadou problémů. Zásadním kritériem pro rozhodování o 9

10 realizaci cesty jsou bezbariérové parametry zvoleného ubytovacího zařízení a možnost navázat na využití dalších služeb v jeho okolí, resp. v cílové destinaci. Nezřídka dochází k tomu, že si po vyhodnocení všech uvedených kritérií musí dovolenou zcela odepřít. Předložená bakalářská práce s názvem Analýza potřeb zdravotně znevýhodněných osob ve vztahu k cestování se bude podrobněji zabývat otázkou potřeb tělesně handicapovaných osob s konkrétním zaměřením na vozíčkáře jako na specifické představitele početné skupiny osob se zdravotním znevýhodněním. Cílem práce je zmapování motivů a potřeb těchto osob a porovnání s jejich ostatními prioritami. Dílčím cílem pak bude zjištění, jestli z jejich strany vůbec existuje nějaká poptávka po cestování. V teoretické části bakalářské práce bude na základě analýzy odborné literatury definováno, co je to tělesné znevýhodnění (postižení), a jak se dělí včetně toho, jaká omezení s sebou přináší. Dalším bodem pak bude problematika cestování tělesně znevýhodněných se zaměřením především na zmiňované vozíčkáře a zjištění toho, jak mohou cestovat a nakolik jsou jim dnes tyto potřeby naplňovány. V analytické části práce bude odůvodněn výběr kvalitativního výzkumu jako charakteru výzkumného šetření. Prostřednictvím rozhovoru s vozíčkáři bude zjišťováno, co je motivuje k cestování a jaké s ním mají zkušenosti, zejména v ohledu na odstraňování bariér. Výsledky výzkumu by měly přispět k identifikaci reálné poptávky této skupiny zákazníků, která zatím neexistuje a zjistit, zda tito lidé mají vůbec o cestování zájem, nebo dají (musí dát) přednost jiným potřebám. Dosavadních výzkumů na toto téma není mnoho, a pokud ano, používají při svém výzkumu kvantifikované metody. Jedním takovým výzkumem v České republice je Analýza možností cestování osob se zdravotním postižením v Národním parku Šumava. Cílem této práce bylo zmapovat potřeby všech postižených osob a zjistit jejich motivy pro cestování v NP ČR. Jak je uvedeno v této analýze, respondenti zde byli osloveni prostřednictvím OZP a požádání o vyplnění dotazníků. Mohli odpovídat poštou, přes webové stránky nebo em (2011, s. 21). Vyhodnocení bylo provedeno formou hodnotících komentářů a pomocí zobrazených grafů. V této práci jsou uváděny příklady ze zahraničí jako inspirace pro NP v České republice. Je to Švédský národní park Söderasen, 10

11 Bavorský národní park Bayerischer Wald, Národní parky Velké Británie a Národní park Peak District s odkazy na jejich webové stránky. (2011, s. 13). Jsou zde uvedeny i příklady českých NP, které se snaží s větší či menší úspěšností přizpůsobovat cestování postižených osob. 1 Tělesné postižení, invalidita, člověk na vozíku Sjednotit se na definici tělesného postižení nebo znevýhodnění není lehké, neboť už i v rámci vymezení zdravotního postižení se lze setkat s problémy, které vyplývají z toho, jestli se vymezení tělesného postižení odvíjí od sociálních či zdravotních potřeb. Např. Vítková (2006, s. 39) tělesné postižení definuje jako přetrvávající nebo trvalá nápadnost v pohybových schopnostech se stálým nebo značným vlivem na kognitivní, emocionální a sociální výkony. Další definice může znít tak, že jde o takové vady pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, jakož i postižení nebo poruchy nervového ústrojí, jestliže se projevují porušenou hybností. Příčinou tělesného handicapu bývá poškození podpůrného či motorického ústrojí nebo další organické poškození. Jako příčiny v tomto ohledu lze zmínit vnitřní faktory či vnější vlivy. Podle doby vzniku postižení lze tělesné vady rozdělovat na vrozené a získané. Podle místa postižení se rozdělují na (Vítková, 2006, s ): Obrny týkají se centrální a periferní nervové soustavy, projevují se poruchou hybnosti. Liší se rozsahem a stupněm závažnosti postižení na parézy (částečné ochrnutí) a plégie (úplné ochrnutí). Deformace větší skupina vrozených nebo získaných vad, jsou charakteristické nesprávným tvarem některé části těla. Malformace rozumí se jí patologické vyvinutí jistých částí těla, nejvíce končetin (částečné chybění končetiny amelie, když končetina navazuje na trup fokomelie), jde o vrozené vady. Amputace umělé oddělení části končetiny od těla, příčinou jsou úrazy. Pohybové postižení rozdělují jiné autorky také podle míry pohyblivosti jedince na (Buřvaldová a Reitmayerová, 2007, s. 7): 11

12 lehké zvládá samostatný pohyb, středně těžké samostatný pohyb lze zvládnout za pomoci ortopedických pomůcek, těžké není schopen samostatného pohybu. Dále lze pohybové postižení členit z aspektu hybnosti na (Buřvaldová a Reitmayerová, 2007, s. 7): dolních končetin důležité z pohledu možnosti samostatného pohybu, nezávislosti na ostatních, možnosti získávání zkušeností a poznatků, dobré orientace v prostoru; horních končetin podstatné z aspektu sebeobsluhy, všech pracovních aktivit, aktivního styku s okolím, zřetelného vyjadřování emocí; mluvidel a mimiky významné pro rozvoj a užívání verbální i neverbální komunikace, dávání najevo pocitů; pro uplatnění ve společnosti, v zaměstnání, akceptaci ostatními lidmi; kombinace předchozích druhů. Tato práce se zaměřuje zejména na osoby s tělesným handicapem týkající se dolních končetin, tedy hlavně na vozíčkáře. Tuto skupinu jsem si vybrala především proto, že se s nimi pravidelně pracovně stýkám a proto mohu tvrdit, že naplňují předpoklady k cestování dle Jakubíkové: Základním předpokladem rozvoje cestovního ruchu je svoboda člověka cestovat. K dalším předpokladům patří volný čas a dostatek volných finančních prostředků. (Jakubíková, 2009, s. 16). A toto vozíčkáři s přidělením čtvrtého stupně postižení většinou naplňují. Při snaze definovat vozíčkáře, se setkáváme s problémem, neboť literatura takový pojem nezná. Z praxe jasně vyplývá, že jde o člověka pohybujícího se na invalidním vozíku, ten může být elektrický nebo určený pro pohyb vlastní silou či k tlačení jinou osobou. Jedná se tedy o osoby s postižením dolních končetin. Vozíčkářem může být jak osoba, u které je zdravotní postižení trvalé, tak ale může jít o jedince, u něhož je ochrnutí dolních končetin dočasné například po úraze. Stejně tak je možné rozdělit vozíčkáře, který se na invalidním vozíku pohybuje už od narození nebo jen od nějaké doby (vrozené nebo získané postižení). Dá se 12

13 předpokládat, že tyto rozdíly mezi vozíčkáři budou výrazně ovlivňovat jejich postoj k cestování. Z hlediska funkčního rozdělení lze ve výše uvedeném smyslu vozíčkáře ještě rozdělit na následující kategorie (Filipová, 1998, s. 9 13): člověk upoutaný na invalidní vozík přechodně často potřebuje vozík jen pro pohyb venku, protože není schopen stát či chodit po delší dobu (osoby s amputovanou dolní končetinou, senioři aj.); člověk trvale upoutaný na invalidní vozík buď naprosto samostatný (na výjimky nepotřebuje žádnou asistenci) nebo takový, který pomoc někoho jiného k určitým úkonům (mytí, přesouvání z vozíku a na vozík, pohyb venku aj.) potřebuje (např. s ochrnutím horních končetin současně) a nakonec lidé vyžadující 24 hodinovou asistenci jako jsou kvadruplegici. člověk pohybující se na elektrickém vozíku speciální skupina, na rozdíl od osob na mechanickém vozíku mají vyšší požadavky na prostor, často s postižením i horních končetin. Elektrický vozík je oproti mechanickému větší a má menší a mohutnější kola, jsou pak pro ně nebezpečné některé terénní nerovnosti, u nichž hrozí převržení vozíku. Většina upravených prostor pro vozíčkáře je upravována pro mechanické vozíky, a tak se tito lidé nemusí dostat tam, kde lidé na mechanickém vozíku, což může být problém. 1.1 Život s tělesným postižením a na invalidním vozíku Tělesné postižení má z psychologického pohledu dva hlavní aspekty: neadekvátnost pohybových schopností a deformovaný vzhled. Důležitým činitelem, který má vliv na kvalitu života tělesně postiženého je míra pohybového omezení. Hlavní je úroveň soběstačnosti, kterou určuje (Vágnerová, 2004, s ): schopností jakékoli samostatné lokomoce, (osvobozuje z vazby na prostor, resp. ze závislosti na jiných lidech), 13

14 schopností jakékoli samostatné sebeobsluhy, která je dána schopností používat ruce (je důležitá pro sebeobsluhu, pro psaní i pro další pracovní aktivity). Soběstačnost sehrává podle Vágnerové (2004, s ) i sociálněpsychologickou roli, jelikož její absence vede k zevšeobecňování určitého způsobu hodnocení takového jedince jako jednoznačně závislého, a to i v odlišných sférách, kde závislý není nebo by nemusel být. Ovšem také je třeba říct, že pohybové postižení v současné době představuje poměrně nejdostupnější možnost integrace do majoritní společnosti. Vozíčkáři běžné chodí do normálních škol, vzdělávají se i pracují standardním způsobem. Mohou i cestovat. Důsledky jakéhokoliv zdravotního znevýhodnění se projevují v mnoha sférách života, hlavně v oblasti osobní, společenské a ekonomické. Velký vliv má, jestli je tělesný handicap vrozený nebo získaný. Pro zvládání všech oblastí je důležité, jak člověk své znevýhodnění prožívá (je agresivní, smířený, pozitivní), jaké způsoby řešení této situace volí (volí únikové strategie, bere to jako příležitost, novou šanci) apod. Život s handicapem je těžký hlavně na schopnost adaptace či integrace. Často bývá náročné přizpůsobit se podmínkám okolí, ať fyzickým (chybí smyslové podněty, omezení tělesným postižením, architektonické aj. bariéry) či okolnostem sociálním (je těžší zapadnout mezi vrstevníky, do společnosti, komplikuje se i sociální učení a socializace vůbec). Mimo to ovlivňuje handicap v oblasti tělesného vzhledu komplexní sebehodnocení. Kvalita života člověka na vozíku může být hodně dobrá, a současně přitom dost záleží na vnitřní motivaci, upřímnosti a pochopení od okolí a institucionální pomoci. Tělesné postižení však není nemoc, člověk na vozíku může být normálně zdravý, jak fyzicky, tak psychicky. Tělesné postižení rozhodně nezhoršuje hodnotu lidského bytí, ani právo na adekvátní kvalitu života, ani na účast na životě společnosti (Krhutová, Michalík, Potměšil a kol., 2005, s ). Život na vozíku však představuje omezení mnoha zkušeností, především sociálního charakteru. Člověk na vozíku nemá tolik možností setkávat se s různými lidmi. Jeho společenské možnosti jsou zredukovány a negativní zkušenosti mohou podpořit tendenci stahovat se do sebe. Zvětšuje se riziko trvalé izolace. Jistý infantilismus, určený omezením zkušeností, se může ukázat i v rámci socializace, hlavně u lidí s vrozeným postižením. K osobě na vozíku se vztahují 14

15 jiná, většinou menší očekávání, bývá častěji podceňována, ale současně jsou její projevy spíše tolerovány (díky tomu, že se od nich nic neočekává). Závažněji postižení jedinci nemohou být nikdy úplně samostatní, vždy přijdou situace, ve kterých budou závislí na zdravých (Vágnerová, 2004, s ). Postižení se mohou stát předmětem sociální stigmatizace, která potažmo vede k nebezpečí sociálního vyloučení. 2 Cestovní ruch a vozíčkáři I lidé na vozíku jsou lidé jako všichni ostatní, mají různé záliby, koníčky a zájmy. Ovšem na rozdíl od ostatních tyto své aktivity musí sloučit se svými možnostmi, které je často omezují. Člověk na invalidním vozíku je mimo své dobře známé a pro něj přizpůsobené prostředí jako je byt, nebo pracoviště, často odkázán na určitou formu pomoci a spolupráce s ostatními. Někteří k sobě vyžadují doprovod (asistenta), jiní vodícího/asistenčního psa, další využívají nějaké kompenzační pomůcky. Jedinec na invalidním vozíku musí překonávat bariéry, potřebuje být co nejlépe informován o prostředí, v němž se pohybuje. Při libovolném cestování je nucen počítat a svou cestu musí velmi precizně naplánovat a načasovat. Pakliže nemá vlastní upravený dopravní prostředek, cesta musí být promyšlená i v souvislosti s hromadnou dopravou, její dostupností či dálkou od cílové destinace. Od asistentů či pomocníků lidí na vozíku je mimo pomoci vyžadována schopnost efektivní komunikace, aby nedocházelo k nepochopením (KISOZPS, 2011, s. 7 9). V souvislosti s cestováním zdravotně znevýhodněných osob se lze v literatuře či odborných pracích setkat s několika pojmy, které je zapotřebí na tomto místě objasnit. Nejprve zmíním obecně definici cestovního ruchu. Ten se vymezoval různě, proto Světová organizace cestovního ruchu (WTO) přijala po několikaletých jednáních v r na Mezinárodní konferenci o statistice cestovního ruchu v Ottawě usnesení: Cestovní ruch je činnost osoby, cestující na přechodnou dobu do místa mimo její běžné životní prostředí (někdy se uvádí místo běžné životní prostředí obvyklé prostředí ), a to na dobu kratší než je stanovena, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě (Attl, Nejdl, 2004). V současnosti se v rámci cestovního 15

16 ruchu vymezují jeho různé specifické formy od ekologického cestovního ruchu, venkovského cestovního ruchu apod., přes různé formy zabývající se právě cestovních ruchem pro tělesně postižené. S pojmy cestovní ruch pro osoby s handicapem souvisí přímo i např. pojem cestovní ruch pro všechny. Filozofie takového cestovního ruchu splňuje podmínky kvalitního cestovního ruchu, kde kvalita představuje zohlednění všech očekávání aktérů cestovního ruchu se specifickými potřebami a poskytuje jim pohodlí, atraktivity a bezpečnost v harmonii s obecným právem na účast na cestovním ruchu. To vyplývá z Globálního kodexu cestovního ruchu vydaného Světovou organizací cestovního ruchu UNWTO v roce 1999 a schváleném OSN v roce 2001 (MMR ČR, 2008, s. 25). Podobně jako právo na svobodu pohybu, dovolenou a volný čas přiznané ústavou České Republiky. Vizí cestovního ruchu pro všechny je právě zmíněné zajištění dostupnosti těchto práv. Cestovní ruch pro všechny je program, který se snaží o vytváření přístupných turistických destinací a produktů a přijímání opatření, která poskytnou možnost cestovat a kompletně využívat služby cestovního ruchu veškerým kategoriím potenciálních klientů bez zřetele na jejich ekonomické okolnosti, při respektování jejich osobitosti a individuality (Athena na cestách, 2010). Cestovní ruch pro všechny bývá občas v některých publikacích vymezován i jako sociální cestovní ruch nebo přístupný (bezbariérový) cestovní ruch. Pojem sociální cestovní ruch však zahrnuje veškeré iniciativy, které zpřístupňují cestovní ruch lidem se speciálními potřebami, hlavně pak lidem s nízkými příjmy. Zahrnuje činnosti organizované odborovými organizacemi, zaměstnavateli pro své zaměstnance, vládou, místními samosprávami či jen organizovanou skupinou lidí, které umožní sociálně znevýhodněným lidem finanční překážku překonat a vycestovat. Orientuje se na zájemce o cestování. Přístupný cestovní ruch pak prezentuje všechny iniciativy, které zvyšují přístupnost turistických destinací, zařízení a služeb a umožňují všem potenciálním zákazníkům jejich pohodlné a bezpečné (vy)užívání, bez závislosti na cizí pomoci či bez nutnosti dodatečných úprav. Přístupnost je často omezována na osoby se zdravotním postižením, ve skutečnosti však má širší rozměr. Zaměřuje se na poskytovatele služeb a jiné aktéry podporující rozvoj cestovního ruchu (Athena na cestách, 2010). 16

17 Cestovního ruchu pro všechny lze dosáhnout kombinací obou výše zmíněných typů cestovního ruchu, jejichž propagací se zabývá organizace ENAT. Nejčastějšími formami cestovního ruchu, do kterých se lidé se zdravotním znevýhodněním zapojují, jsou (MMR ČR, 2008, s. 38): poznávací cestovní ruch; okružní plavby lodí; rekreační cestovní ruch v přímořských letoviscích; zdravotní a lázeňský cestovní ruch, a to za účelem preventivní nebo regenerační lázeňské léčby; kulturní cestovní ruch, směrující především do hlavních měst Evropské unie; náboženský cestovní ruch za účelem návštěv poutnických míst; okružní plavby; nákupní cestovní ruch do okolních zemí. 2.1 Bariéry bránící cestování na vozíku Jak uvádí Krhutová a kol. (2005, s ) svoboda pohybu patří mezi základní lidská práva. Lidem na vozíku v tom ovšem často brání mnohé bariéry. Tito lidé se v běžném životě setkávají jak s překážkami architektonickými, tak s překážkami v myšlení lidí. Občas je příčinou existence bariér nevědomost, či neochota a mnohdy jde o prosté nepochopení toho, že lidé na vozíku chtějí jen to, co mají ostatní svobodný přístup do budov, bezbariérovou dopravu aj. Ačkoliv je již situace oproti minulosti v mnohém změněná k lepšímu, stále se lidé na vozíku nemohou pohybovat svobodně a všude, kde by chtěli. Dostupnost dopravy v obcích i mimo ně je stále špatná. K tomu ještě aktuálně dochází k omezování různých spojů, ať už autobusových, nebo železničních. Rovněž dochází k tomu, že bezbariérové stavby jsou často kolaudovány úředníky bez znalosti dané místní situace a zhoršená přístupnost či nebezpečnost stavby se projeví až později při jejím užívání lidmi na vozíku (Krhutová a kol., 2005, s ). Stále existují problémy u leteckých a jiných dopravních společností, které 17

18 nedisponují dostatkem zdvižných plošin. Mimo to bývá problémem i to, že lidé s postižením nechtějí nebo neumí hájit svá práva a nediskutují své problémy na patřičných místech (Yates, 2007, s ). Při běžném pohybu na vozíku se lidé při cestování v praxi setkávají dále např. s tím, že nemohou vyjet na chodník. Jen minimum chodníků je opatřených nájezdy. Cesta na vozíku po kočičích hlavách může být utrpením, zejména pokud jsou mezery mezi nimi široké a vozíčkáři do nich kolečka zapadnou. Problémové je zajisté i to, když jsou chodníky postaveny našikmo, v cestách jsou různé výmoly, nebo kaluže a vozíčkář nemá možnost taková místa objet. Nehledě na to, že do mnohých restaurací, lékáren, obchodů či kadeřnictví vedou často pouze schody (ať už nahoru nebo dolů). Někdy se stává i to, že když je dopravní prostředek uzpůsoben jako bezbariérový, plošina pro nájezd a výjezd mívá moc velký sklon, takže do něj bez pomoci nenastoupí. Překážkou jsou i různé úzké průjezdy či bariéry na chodnících jako židle na zahrádkách, výzdoba nebo květináče. I když jsou např. ve stanicích metra, obchodních střediscích apod. vystavěny výtahy pro přepravu lidí na vozíku, mnohdy jsou mimo provoz a termín oprav je v nedohlednu. A takových problémů by šlo v každém městě nalézt mnohem více. Při cestování po památkách, zejména pak těch přírodních se vozíčkářům vyjevují další komplikace. Pohyb na zpevněných cestách nebývá problém, ovšem překážkou mohou být příliš velká převýšení či délka trasy. Po nezpevněných cestách je pohyb na vozíku značně ztížen, komplikací je bláto, štěrk či výrazné nerovnosti. Nejhorší jsou asi písčité cesty, kde kola zejména elektrického vozíku podkluzují a člověk tak může uvíznout na místě. Komplikací mohou být dřevěné lávky nebo také lanovky apod. (KISOZPS, 2011, s. 10). Další klíčovou bariérou by mohla být i otázka finančních nákladů, protože ne všichni lidé na vozíku mají zaměstnání nebo mohou pracovat. Často nemají jiné dostupné finance než své invalidní důchody či různé příspěvky právě pro lidi se zdravotním postižením, nebo dávky státní sociální podpory, proto mnohdy musí cestování zvažovat i z tohoto pohledu (KISOZPS, 2011, s. 10). Toto se ale netýká respondentů oslovených v této práci. Do rozhovorů byli zařazeni pouze vozíčkáři se čtvrtým stupněm postižení, tedy tím nejtěžším, které bylo zároveň vrozené nebo dědičné. Tito vozíčkáři mívají příjmy vyšší než vozíčkáři s nižším stupněm 18

19 znevýhodnění. Pokud tito lidé nemají pravidelné vysoké výdaje např. za návštěvy lékařů, či léky, což většinou nemají, protože jejich stav je po určitou dobu téměř neměnný, mohou své volné finanční prostředky využívat právě na cestování. Mnoho lidí z této skupiny (vozíčkáři, s vrozenou nebo dědičnou vadou) nemohou, nebo spíše není jim doporučeno kvůli jejich fatální diagnóze mít děti. Proto jim vzhledem k jejich smutné životní pouti finance, které jiné rodiny investují do dětí, zbývají. Invalidní důchody se u nás počítají v závislosti na stupni postižení a dalších kritériích (doba zaměstnání, pojištění). Výše důchodu se skládá ze základní výměry (vytyčena procentní sazbou z průměrné mzdy - 9 % průměrné mzdy) a z procentní výměry podle stupně invalidity. Dále mohou lidé na vozíku žádat o různé příspěvky na kompenzační pomůcky apod. 2.2 Odstraňování bariér cestování na vozíku V České republice existují určité typy staveb, u nichž je povinnost, aby je mohly využívat i osoby na vozíku. Mezi stavby, které podléhají režimu povinnosti zabezpečení užívání staveb lidem s omezenou schopností pohybu a orientace náleží např. mimo bytů zvláštního určení (tj. byty upravené životním potřebám lidí na vozíku) i stavby pojmenované stavby občanského vybavení. K takovým stavbám patří hlavně nemocnice, úřady, hotely či kulturní zařízení. Ovšem v praxi platí, že postavení takové bezbariérové budovy samo o sobě nestačí k tomu, aby byla zabezpečena její přístupnost. Problém nastává hned tehdy, když před takovou budovou není potřebné množství parkovacích míst pro imobilní osoby, nevedou-li k takové budově bezbariérové komunikace nebo bezbariérová doprava. Pak je celá snaha o přístupnost jakékoliv budovy úspěšná jen částečně (Krhutová a kol., 2005, s ). V dnešní době už existuje mnoho různých institucí či úřadů a sdružení, která se snaží lidem na vozíku pomáhat zejména právě odstraňováním bariér v cestování. Krhutová mezi ně řadí například (Krhutová a kol., 2005, s ): Stavební odbory náležitých obcí. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR občanské sdružení, která má odborného konzultanta pro stavební úřady (není 19

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová

Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Nová právní úprava dávek a průkazů pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 Co nás

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě?

Kdo všechno poskytuje informace o dopravě? Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. pracovní skupiny (Lidé s postižením) Komunitního plánování sociálních služeb Zábřežska jako opatření II-3.1 Zlepšení systému dopravy pro

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka

Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Vypracovala: Pavlína Dobruská Vedoucí práce: RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Bakalářská práce: Cestovní ruch vozíčkářů v národních parcích Česka _ Praha, 2012

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S.

SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. SPOLEČNĚ PROTI BARIÉRÁM V NOVÉ PACE JITKA FUČÍKOVÁ ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. VZNIK PROJEKTU Josef Fučík upoután na invalidní vozík 1998 Kritická zkušenost z návštěvy Kom. banky 2001 Jak upozornit na bariéry,

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok

Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory. 1. Žadatel:. příjmení a jméno. 2. Narozen(a): den, měsíc, rok Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace Pod Studánkou 1884 266 01 BEROUN Žádost o poskytování sociální služby - domov pro seniory 1. Žadatel:. příjmení a jméno 2. Narozen(a): den, měsíc, rok 3. Bydliště:

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Informace. Průkazky a další výhody

Informace. Průkazky a další výhody Informace Průkazky a další výhody Průkazky TP, ZTP a ZTP/P Zákon č. 329/2011 Sb. Tyto průkazky jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Průkazku může získat člověk, který má více jak 1 rok a má tělesné,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK

ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK ZPRÁVA Z PRŮZKUMU POTŘEB VYBRANÝCH SKUPIN OBYVATEL NA ÚZEMÍ MĚSTA NYMBURK Zpracovalo: Centrum pro komunitní práci střední Čechy prosinec 2011 Martina Macurová a Renata Baxová Vodičkova 36 110 00 Praha

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY

BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY BEZBARIÉROVOST A HISTORICKÉ OBJEKTY ING.ARCH. IRENA ŠESTÁKOVÁ ČVUT PRAHA, FAKULTA ARCHITEKTURY Právním předpisem platným při navrhování objektů zhlediska bezbariérovosti je vyhláška 369/2001Sb. a její

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Dopravní manual- aktualizace 2013

Dopravní manual- aktualizace 2013 Dopravní manual- aktualizace 2013 pro občany a návštěvníky Zábřežska, zaměřený na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Proč manuál vznikl? Tento manuál vznikl jako výsledek aktivity II. Pracovní

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ

FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ FLEXIBILNÍ PRÁCE - ŠANCE PRO ROZVOJ FIREM I ZAMĚSTNANCŮ PROJEKT METR (Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky CZ.1.04/2.2.00/11.00024) Konference

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Závěrečné vyhodnocení

Závěrečné vyhodnocení Závěrečné vyhodnocení ČD PENDOLINO V Praze dne 6.4.2009 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE, CÍLE, MECHANIKA 2 Základní informace Název akce: ČD - Pendolino promoce Produkt: Pendolino Termín: 6.3. 5.4. 2009 Rozsah akce

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Hradec Králové bez bariér

Hradec Králové bez bariér Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje Hradec Králové bez bariér PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více