Městský úřad STRÁŽNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1

2 2 2 4

3 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní komise č /3; 185 aktualizaci akčního plánu investičních akcí města č. 01/. 2) Rada města Strážnice schvaluje 578 nový propagační materiál města Strážnice, předložený pracovnicí TIC Strážnicko pamětní ražba a štítky na turistické hole nesoucí znak města; 579 použití znaku města Strážnice pořadatelům charitativní Cyklotour v rámci propagace projektu Na kole dětem ; 580 podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství; 581 smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP, na jejímž základě bude městu Strážnice poskytnuta finanční podpora na akci Navýšení kapacity kompostárny Strážnice ; 582 pronájem prostor zdravotního střediska p. Františku Lábanovi, bytem Strážnice o rozloze cca m 2 s účinností od ; 583 na doporučení kulturní komise připojení města Strážnice k projektu na oslavu 550. výročí mírové mise J. z Poděbrad na základě Městský úřad STRÁŽNICE Informace z městské rady a zastupitelstva výzvy města Poděbrady, účastnický administrativní poplatek města činí Kč. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 184 odkup nemovitosti z majetku p. Sochorové Ludmily,, Strážnice, do majetku města pozemku čp. 7378/24 ostatní plocha, neplodná půda o vým. 510 m 2 v k. ú. Strážnice na Moravě, který se nachází v areálu staré skládky TKO, za cenu 5 Kč/m 2 ; 186 obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství; 187 rozpočtové opatření č. 1/ na straně příjmů ve výši 2 888,90 tis. Kč, financování ve výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši 4 909,9 tis. Kč; 188 zapojení města do charitativního projektu veřejné Cyklotour Na kole dětem, jehož cílem je získání prostředků na podporu onkologicky nemocných dětí, a zároveň poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na tento účel. 4) Rada města Strážnice pověřuje 34 ředitele školy příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín k podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství. USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne ) Zastupitelstvo města bere na vědomí 72 plnění usnesení z minulého zastupitelstva; 73 rozpočtové opatření č. 9/13 ve výši 0 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; 74 rozpočet DSO MRG Strážnicko na rok ; 75 rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál na rok ; 76 zprávu starostky města o jednání s velitelem PČR Strážnice a o jednání s ŘSD JMK o dopravní situaci v souvislosti s uzávěrou sil- 3

4 nice Mor. Písek Veselí n. Mor.; čp o vým. cca 877 m 2, orná půda, 77 zprávu starostky města o řešení situace čp o vým. cca 776 m 2, orná půda, v přístavišti Strážnice a o jednání s Ředitelstvím vodních cest. čp o vým. cca 778 m 2, orná půda, čp o vým. cca 796 m 2, orná půda, 2) Zastupitelstvo města schvaluje čp o vým. cca 703 m 2, orná půda, 265 za ověřovatele zápisu p. Ing. Josefa Čajku a Mgr. Rista Ljasovského; čp o vým. cca 627 m 2, orná půda, čp o vým. cca 629 m 2, orná půda, 266 rozpočtové opatření č. 1/ na straně čp o vým. cca 598 m 2, orná půda, příjmů ve výši 2 888,9 tis. Kč, financování ve část čp o vým. cca 216 m 2, orná půda, výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši 4 část čp. 2865/15 o vým. cca 282 m 2, orná půda, 909,9 tis. Kč; část čp. 2865/16 o vým. cca 218 m 2, orná půda, 267 zapojení města do charitativního projektu část čp. 2865/17 o vým. cca 182 m 2, orná půda, veřejné Cyklotour Na kole dětem, jehož cílem část čp. 2865/18 o vým. cca 131 m 2, orná půda, je získání prostředků na podporu onkologicky část čp. 2865/19 o vým. cca 98 m 2, orná půda, nemocných dětí, a zároveň poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na tento účel; část čp. 2865/21 o vým. cca 7 m 2, orná půda, část čp. 2865/ o vým. cca 53 m 2, orná půda, 268 dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřené část pč. 2896/7 o vým. cca 298 m 2, ost. plocha mezi smluvními stranami MAS Strážnicko, o. s. o celkové výměře cca 8283 m 2,z majetku města, dle žádosti firmy PHSGM s. r. o. (Petr Hobža a městem Strážnice na zajištění projektu Obnova výsadeb tradičních odrůd a druhů v areálu výroba brambůrek) se sídlem Strážnice, ; ZŠ M. K. Strážnice v rozsahu dle projektu; 275 odkup nemovitosti z majetku p. Ludmily 269 dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce uzavřené mezi smluvními stranami MAS Strážnicko, města, a to pozemku čp. 7378/24 ost. plocha, Sochorové, bytem Strážnice, do majetku o. s. a městem Strážnice na zajištění projektu neplodná půda o vým. 510 m 2 v k. ú. Strážnice na Mor., který se nachází v areálu staré Stavební obnova hotařské búdy ; 270 dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřené mezi smluvními stranami MAS Strážnicko, 276 měsíční odměny neuvolněným členům skládky TKO, za cenu 5 Kč/m 2 ; o. s. a městem Strážnice na zajištění projektu zastupitelstva, předsedům výborů zastupitelstva a předsedům komisí rady, které zůstávají Obnova vnitřních prostor a expozici Strážní věže v rozsahu dle projektu; ve stejné výši jako dosud. 271 zařazení správního území města Strážnice do územní působnosti Místní akční skupi- 18 odprodej části pozemku čp. 789/1 orná 3) Zastupitelstvo města neschvaluje ny Strážnicko a souhlasí s realizací Integrované strategie území MAS Strážnicko, o. s., na Strážnice na Mor., z majetku města, dle žádos- půda o vým. cca 2300 m 2 v ul. Úprkova, v k. ú. období na svém správním území; ti Hynka Brydláka, Strážnice,, za účelem 272 obecně závaznou vyhlášku města Strážnice č. 1/, kterou se stanovují pravidla daném pozemku je ve skutečnosti umístěna výstavby RD, vzhledem ke skutečnosti, že na pro pohyb psů na veřejném prostranství; veřejná zeleň a takto bude plocha vymezena i 273 odkup nemovitosti z majetku p. Ludmily v novém územním plánu města Strážnice. Sochorové, Strážnice,, do majetku města, 4) Zastupitelstvo města ukládá a to pozemku čp. 59/18 ost. plocha, ost. 58 zaslat odpověď Ing. Marii Jarošové na její komunikace o vým. 56 m 2, v k. ú. Strážnice připomínky k městské zeleni ze dne na Mor., který je zastavěn místní komunikací a Do kdy: ihned. Odpovídá: Helísek vedoucí kolem areálu Prefy, a.s., směrem ke Petr; skládce TKO, za cenu 100 Kč/m 2 ; 59 sledovat stavy zvěře v honitbě Mysliveckého sdružení Žerotín Strážnice a v případě 274 záměr odprodeje pozemků v lokalitě Drahy u Žerotína, v k. ú. Strážnice na Mor.: jejího přemnožení informovat vedení města. část čp o vým. cca 10 m 2, orná půda, Do kdy: trvale. Odpovídá: Michálek Jaromír. 4

5 Oddělení životního prostředí V našem městě jsme opět uklízeli zeleň V sobotu 15. března město Strážnice vyšlo vstříc svým spoluobčanům a nabídlo možnost bezplatného uložení biologických odpadů (ořezané větve, klestí, suchá tráva atd.), které vznikají při jarním úklidu předzahrádek, zahrádek, veřejných ploch a domácností. Ve městě celkem na šesti stanovištích byly od rána až do odpoledne umístěny velkoobjemové kontejnery technických služeb, které občané postupně plnili BIO odpadem za dohledu strážníků městské policie (z důvodu kontroly ukládání pouze tohoto druhu odpadu). Celkem bylo naplněno 11 ks kontejnerů a na další zpracování tak odvezeno 4,29 tun BIO odpadu. Nejaktivněji k této akci přistoupili občané z lokality Hraničky, kde bylo naplněno nejvíce kontejnerů BIO odpadem. Myslíme si, že tato akce stojí za úsilí spojené s její realizací a ve městě určitě vyvolala kladnou odezvu u našich občanů. Z rozpočtových prostředků při ní město vynaložilo celkem Kč jsme přesvědčeni, že smysluplným způsobem ve prospěch zlepšení a zkrášlení zeleně v našem městě. Ing. Jaromír Michálek Odbor technických služeb V měsíci březnu pracovníci odboru provedli zabezpečení havarijního stavu na mostě přes Radějovský potok. Most je hojně využíván pro dopravu do oblasti strážnických vinohradů a do rekreační oblasti Mlýnky. Byla provedena demontáž stávajícího krytí mostu a vozovka byla zabetonována. Tímto zásahem se zkvalitnil povrch mostu pro bezpečnou dopravu. Průběh prací je možno zhlédnout na přiložené fotodokumentaci. S nástupem jarního počasí zahradnice odboru technických služeb provedly jarní sestřih záhonů v ul. Kostelní, na ul. Předměstí a náměstí Svobody. Vhledem k suchému počasí taktéž odbor prováděl jarní zálivku nově vysazených stromů v našem městě. Taktéž byla provedena úprava zeleně podél cyklotrasy od ul. Za Drahou směrem na Mlýnky. Zde byly odstraněny suché stromy a keře, které ohrožovaly provoz na této komunikaci. Ladislav Sovič Termíny svozu tříděného odpadu DUBEN : Papír (modré pytle): úterý 8. dubna Plast (žluté pytle):. úterý 15. dubna 5

6 Vítání občánků V sobotu 1. března se v obřadní síni městského úřadu uskutečnilo první vítání dětí v tomto roce. Paní starostka Renata Smutná přivítala mezi občany našeho města osm děvčat a čtyři chlapce. Kulturní program si pro ně opět připravily děti ze strážnického Danájku. Tentokrát malým Strážničánkům a všem přítomným hostům nejen zarecitovaly a zazpívaly, ale i zatancovaly před početným publikem... Bára Kalná Eliška Svobodová Jakub Juřík 6

7 Jakub Novák Julie Kasalová Klára Bačíková Lubomír Duda Lukáš Baldock Sára Nožičková Valentína Ružbaská Tereza Vajčnerová Veronika Cibulková 7

8 P O Z V Á N K A Zveme občany k uctění památky padlých vojáků a spoluobčanů ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice, a to v pátek dne 11. dubna. Vzpomínka bude zahájena v hod. setkáním u smuteční síně ve Strážnici. Správní odbor Stavební úřad informuje Dne se v budově Městského úřadu Strážnice uskutečnilo jednání k rozpracované 2. et. Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov za účasti zástupců Jihomor. kraje, Ministerstva dopravy, ŘSD ČR, KHS JM kraje, MěÚ a Města Hodonín, MěÚ a Města Veselí nad Moravou, AOPK ČR Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín, vedení města Strážnice a obcí Petrov, Sudoměřice, Vnorovy. Zadavatelem této studie je Krajský úřad JM kraje, pověřeným radním je Ing. Antonín Tesařík a Bc. Hana Nedomová, předsedkyně výboru pro územní plánování a dopravu ZJMK. Iniciátorem zpracování nového variantního řešení silničních obchvatů bylo město Strážnice s obcí Petrov a Sudoměřice, z důvodu neustále se zhoršujících hygienických a hlukových podmínek obyvatel bydlících podél stát. komunikací I/55 a II/426, ale i z důvodu stále se oddalující realizace rychlostní komunikace R55. Generálním zpracovatelem územní studie byla na základě provedeného výběrového řízení vybrána fi rma PK OSSENDORF s. r. o. Cílem zpracované studie je nalezení co nejoptimálnější trasy silničního obchvatu města Strážnice a obce Petrov, jak z hlediska urbanisticko-architektonického, ekonomického, etapizace výstavby, ale i z hlediska co nejmenšího zásahu do životního prostředí. V zásadě jsou řešeny tři varianty silničních obchvatů, jedna z variant vyhodnocuje využití stávajících tras komunikací I/55 a II/426, které vedou přes centra dotčených měst a obcí, další varianta posuzuje návrhy tras silničních obchvatů, které jsou součástí stávajících územních plánů jednotlivých měst a obcí a nově je vyhodnocována i severní varianta obchvatu obce Petrov, tj. souběh s Baťovým kanálem (pravostranně po toku), přes území Natura 00. Nejoptimálnější varianta (-ty) budou zahrnuty do nově zpracovávaných Zásad Jihomoravského kraje a nově zpracovávaného územního plánu města Strážnice a obcí Petrov a Sudoměřice. Prověřované řešení v žádném případě nebude plnit funkci náhradního řešení za rychlostní komunikaci R55, dohodnutá trasa silnice R55 dle dokumentace pro územní řízení bude i nadále v území respektována. 8

9 Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu ve městě Strážnice Město Strážnice připravilo ve spolupráci se společností ISES projekt Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu ve městě Strážnice. Projekt je z 90 % spolufi nancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Město Strážnice hradilo 10 % nákladů. Pro realizaci projektu bylo zakoupeno: 250 kompostérů 70 kontejnerů o objemu 1100 l svozové vozidlo na svoz bioodpadu 6 velkoobjemových kontejnerů na odpad z údržby zeleně traktorový nosič kontejnerů. Kompostéry Zahradní kompostéry o objemu 900 l budou bezplatně zapůjčeny občanům města Strážnice na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek. Podmínkou projektu je umístit kompostér na katastrálním území města Strážnice a po dobu udržitelnosti projektu, která činí 5 let, jej využívat ke kompostování. Po době udržitelnosti přejdou kompostéry automaticky do vlastnictví uživatelů. Bezplatné zapůjčení proběhne na základě smlouvy o výpůjčce. Návrh smlouvy je k nahlédnutí na internetových stránkách Jak si zažádat o kompostér Žádost o kompostér můžete vyplnit již nyní elektronicky na internetové adrese nebo si lze vyzvednout přihlášku v tištěné podobě na MěÚ Strážnice. Kontaktní osobou, u které lze získat a odevzdat formulář a dozvědět se bližší informace, je: Ing. Jaromír Michálek (Městský úřad Strážnice, stavební úřad, oddělení životního prostředí) tel: , Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu Od jara budou mít všichni občané města možnost využívat oddělený sběr bioodpadu. Na vybraná stanoviště budou umístěny hnědé kontejnery o objemu 1100 l, do kterých budou moci občané odkládat bioodpad, zejména odpad z údržby zeleně a kuchyňský odpad rostlinného původu. Na odpad ze zeleně větších rozměrů, například větve z prořezu stromů a keřů, velké množství trávy, spadané ovoce a listí, budou na vybraná stanoviště ve městě přistavovány velkoobjemové kontejnery, které budou po naplnění odváženy na kompostárnu. Místa a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a stanoviště sběrných nádob na bioodpad naleznete na internetových stránkách města Bioodpady budou dále využívány na kompostárně v areálu Centra pro nakládání s odpady města Strážnice. Ing. Jaromír Michálek 9

10 Odbor investic Hřiště Staré město Ve spolupráci s občany dané lokality se dopracovává konečná podoba a umístění jednotlivých herních prvků, které budou následně objednány a instalovány. Oprava vstupní brány na hřbitově Byly zahájeny práce na sanaci vstupní brány hřbitova. Předpokládaná doba ukončení je v červnu tohoto roku. Mateřská škola Smetanova a Skácelova Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil mimořádnou výzvu na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov. V této souvislosti město připravuje potřebné podklady (energetický audit, projektová dokumentace) k podání žádostí na výměnu oken a zateplení obvodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova. Dům dětí a mládeže V průběhu měsíce března byly obnoveny dokončovací práce na zateplení budovy DDM s termínem ukončení v květnu. Chodníky podél silnice I/55 v ul. Masarykova V lednu město podalo žádost na Státní fond dopravní infrastruktury ČR k poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníků v ul. Masarykova v části od Purkyňova gymnázia po ul. Školní. V současné době čekáme na vyjádření poskytovatele dotace. Komenského ulice Realizace výstavby nové komunikace a chodníků v ul. Komenského se značně přiblížila. Město Strážnice vyjednalo s fi rmou VaK Hodonín opravu kanalizace a vodovodů, která se uskuteční v letošním roce. Souběžně s touto opravou hodlá město zrealizovat v této ulici výstavbu komunikace a chodníků, na kterou bude potřeba uvolnit fi nanční prostředky ve výši min. 7 mil. Kč. Město Strážnice dále dojednává s VaK Hodonín možnost oprav kanalizace v ul. Příční a v části neopravené ul. Nové. I zde by pak následně došlo k výstavbě nových komunikací a chodníků. Další informace týkajících se investičních akcí města naleznete na webových stránkách města (www.straznice-mesto.cz) v dokumentech odboru investic a správy budov. Zde také naleznete projekt revitalizace městské zeleně, jež v současné době probíhá ve městě. Ing. Petr Helísek Liga vozíčkářů ve Veselí nad Moravou končí Pro bližší informace navštivte webové stránky nebo zavolejte na tel.: , nebo Dotazy můžete klást i prostřednictvím u: 10

11 Ze života města Vzpomínka na charitativní akci Byl advent roku 13. Děti z Danájku s doprovodem dospělých se v ranních hodinách vydaly na charitativní akci do Ostravy a Hrabyně. Po tříhodinové pohodové cestě jsme přijeli do Fakultní nemocnice Ostrava, kde se děti převlekly do krojů a šly svým vystoupením potěšit pacienty. Na očích pacientů i personálu byla vidět spokojenost a potěšení. Po vystoupení následovala prohlídka spinálního oddělení. Děti se ptaly na všechno možné. Nejvíce je zajímalo, kde přistávají vrtulníky, jak se pozná, odkud vrtulník letí, nebo to, jak se učí poúrazoví lidé postavit, chodit či jak se najíst. Ochotný personál jim odpovídal na jejich všetečné otázky. Patří jim za to velký dík! Poté následoval přesun do Hrabyně. Při cestě autobusem se děti nasytily skvělým obědem od pana Kotka Hotel Strážnice. Po příjezdu byla domluvena exkurze terapeutických dílen, tělocvičny, bazénu a opičích drah (naše pojmenování cvičebních tras). Během prohlídky bazénu jsme se dověděli, že každoročně v lednu plavou návštěvníci přes kanál La Manche. Po prohlídce začal zase souboj s časem. Krátká doba na oblečení, vystoupení, vytvoření si svícínku či ozdobení perníčků. V pozdních odpoledních hodinách jsme se vydali domů. Cestou zastávka ve slíbeném McDonald s a příjezd domů. Vánoční atmosféru dokouzlilo cukroví od rodičů dětí a několik vánočních zvonečků z nití. Dík patří i muzice, která se seskládala z několika muzikantů (jak jinak, než každého z jiné muziky): Simony Dufkové, Jitky Hájkové, Petra Horehledě a Radima Mikésky. Tato akce by se neuskutečnila bez podpory Města Strážnice velké díky! Největší dík však patří Janě Hanákové a Marii Slováčkové za skvělý nápad, jak ukázat dětem smysl života, který se v dnešním světě vytrácí. O. s. Danájek 11

12 15. výročí FS Demižón Poďme, chlapci, poďme zbíjat A je to opět tady. Není to tak dávno, kdy malý Demižónek teprve přišel na svět a začal se svými prvními tanečními krůčky mezi konkurencí, která ho hnala dopředu. A už vůbec není dávno, co se vší parádou oslavil své první kulatiny. Stejně tak, jako vždy babičky říkávají: Tys nám ale povyrostl!. I my se nostalgicky ohlížíme zpátky a rekapitulujeme vše, co se nám během posledních pěti let podařilo, poštěstilo a naneštěstí i nepoštěstilo. I přesto, že ostatní se teprve v patnácti rozhodují, co dál dělat, my už v tom máme jasno V první řadě bychom rádi za celý náš soubor srdečně pozvali všechny příznivce folkloru, naše přátele, rodiny i kolemjdoucí pocestné, aby s námi prostřednictvím našeho programu oslavili toto výročí, které se bude konat v sobotu v hodin v kulturním domě ve Strážnici. No a dál už jen tancovat a tancovat, folklor je totiž pro nás jasná volba! FS Demižón maturitní foto Významné osobnosti Strážnice doc. RNDr. Jaroslav Skácel CSc. Věřím, že mnohým Strážničanům je jméno Jan Skácel známé. Kronikář, historik, pedagog, spisovatel. A toto křestní jméno Jan se změnou na Jaroslav se stalo v současnosti známé ve světě vědy přesněji geologie. Docent RNDr. Jaroslav Skácel CSc. syn Jana Skácela. Žil, bydlel, studoval a měl ve Strážnici svůj domov, kam i v pozdějších letech přijížděl za svou maminkou Marií Skácelovou, která byla známá svým zájmem o etnografi i písničky, ornamenty, vyšívání, pracovala i v NÚLU ve Strážnici. Syn Jaroslav se však už od dětství zabýval přírodními vědami, a proto ho lákalo cestování. Dlouhou dobu (10 let) pracoval jako geolog v Maroku a nedávno vyšla jeho kniha Maroko očima geologa. Kromě toho je i autorem prací publikovaných doma i v zahraničí (Polsko, NDR, SRN, Bulharsko a je známý i ve Vietnamu). Žije v současné době v Jeseníku a je jeho čestným občanem. Jeho kniha sklidila v minulých dnech zasloužilé uznání. Toto významné dílo se objevilo i na internetu, čehož si všimli i na Ambasádě Marockého království v Praze. Její Excelence velvyslankyně Souriah Otmani ihned telefonicky reagovala. V literatuře se v souvislosti s jeho jménem objevuje i konstatování, že vedle vědeckých zájmů má doposud vřelý vztah ke slováckému folkloru, hudbě, umění, historii, a rodné Strážnici. I my se připojujeme ke gratulacím a blahopřejeme. Jarmila Lenzová 12

13 Za Janem Součkem Ve věku 67 let zemřel v měsíci únoru etnograf PhDr. Jan Souček, někdejší ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a především celoživotní přítel a podporovatel města Strážnice. V poslední době se spolupodílel například i na organizaci Festivalu Slunce a svou autoritu neváhal tu a tam využít ve prospěch Strážnice i v nejrůznějších médiich. Do zaplněné obřadní síně brněnského krematoria se s ním přišli rozloučit spolu s rodinou přátelé z celé republiky i ze Slovenska. Velkou skupinu mezi nimi tvořili právě přátelé, spolupracovníci a ofi ciální představitelé města Strážnice, kteří takto symbolicky chtěli vyjádřit svůj dík. Můj táta byl frajer a tím i zůstal, prohlásil o Janu Součkovi v této pietní chvíli jeho dojatý syn Honza. Neformálním, výstižným citátem uvádí svou vzpomínku na Součkovu osobnost brněnský novinář Bohumil Hlaváček. Dovolte, abychom ji pro vás, kteří jste jej znali a měli rádi, otiskli zde takřka v plném znění. Skutečně, tak jsme ho znali. Žil víc než naplno, měl široké srdce. Bohatýrské roky, které jsem prožíval ve Strážnici, stály za to, napsal mi v jednom z posledních dopisů, pokračuje dále Hlaváček. Vystudoval etnografi i na fi lozofi cké fakultě brněnské univerzity a po skončení studií přijal práci ve Strážnici na zámku. To pracoviště má teď název Národní ústav lidové kultury. Stal se tam vedoucím oddělení lidového stavitelství, od roku 1978 vedl etnografi cký odbor, podílel se na koncepci připravovaného strážnického skanzenu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Řídil přípravné práce i vlastní budování. Po odchodu Slávka Volavého byl v letech 1983 až 1986 ředitelem ústavu. Pozoruhodná byla Součkova vědecká práce. Ve své době byly průkopnické jeho studie o pohřebních obyčejích na moravských Kopanicích. Strážnice je dějištěm proslulého mezinárodního folklorního festivalu a Souček byl v 80. letech střídavě tajemníkem řídicího výboru, místopředsedou, členem programové rady, členem hodnoticí komise. Od roku 1986, po odchodu ze strážnického ústavu, nepřestal pracovat v kulturní oblasti. Věnoval se agenturním aktivitám kolem Prahy. V etnografi c- kých kruzích si získal velmi dobrou pověst sborník pro národopis střední Evropy Ethnologia Europae Centralis, který od roku 1992 vydával za své peníze. Jeho vydávání mi pomáhá úplně nezblbnout z podnikání, kterým si vypomáhám jako starodůchodce a udržuji i aktivní kontakt s řadou svých kolegů, kamarádů (i kamarádek) z dřívějších dob. Jsem rád, že jsi stále aktivní a ať Ti to dlouho vydrží. Však budeme v kontaktu. Žel, už nebudeme Honzo, nezapomenu na Tebe. Na tři desetiletí mé spolupráce se Strážnicí. T ímto osobním vyznáním svému příteli i k našemu městu končí vzpomínka Bohumila Hlaváčka. A my se k němu rádi připojujeme, s úctou a s poděkováním. Vděční Strážničané 13

14 ROZHOVOR S LUKÁŠEM SKLENSKÝM, loňským sportovcem města Strážnice Sympatického Lukáše jsem si všimla v červnu 13 na zasedání Zastupitelstva města Strážnice, kde mu paní starostka předala nejvyšší sportovní ocenění města. Bližší informace mi zaslal tímto mailem náčelník Sokola Vojtěch Studénka: Dobrý den, rád bych upozornil na mladého klučinu, který se jmenuje Lukáš Sklenský a je ze zdejšího dětského domova. Od mala je cvičencem a sportovcem T. J. Sokol Strážnice. Věnuje se atletice, jízdě na kole, plavání a fl orbalu. V minulém roce byl vyhlášen Sportovcem roku města Strážnice. Účastní se všech závodů za Sokol a dětský domov. Nácvičné na Všesokolský slet v Hodoníně, Bratislavě a Vídni, cvičení na Všesokolském sletě v roce 06 a hlavně se zúčastnil na své vlastní náklady Sletu Americké obce Sokolské v USA. Lukáš má trenérskou (fl orbal) a cvičitelskou licenci, školení první pomoci a BOZP a sám trénuje a vychovává nejmenší fl orbalisty v T. J. Sokol Strážnice (kluky a holky první až šestá třída). Lukáši, jsi velmi zajímavý mladý muž, odkud, kdy a jak ses dostal do Strážnice? Pocházím z Moravského Krumlova. Jednou, když mně byly dva roky, k nám domů došli policisté a odvezli mě a mé dva bratry do Zlína do Dětského centra. Tenkrát jsem nechápal, proč nikdo nám nic nevysvětloval. Po roce tam stráveném nám řekli, že pojedeme domů, ale dovezli nás do Dětského domova ve Strážnici, kde jsme už zůstali. Chodil jsem tu do mateřské, pak základní školy, mám tu kamarády, řekl bych, že jsem tu doma. Kdy jsi se začal zajímat o sport? Od malička jsem byl dost živé dítě, stále v pohybu. Bylo dobře, že jsem od 1. třídy navštěvoval kroužek fotbalu v DDM. Když v roce 02 pořádal náš domov turnaj ve fl orbalu pro dětské domovy Jihomoravského kraje, byl jsem i já členem našeho družstva. A tenkrát mi trenér Víťa Čajka nabídl, abych se zapsal do jejich kroužku fl orbalu. Tento sport mě chytil a od té doby jej hraju. Z přípravky na DDM jsem v r. 04 přestoupil do oddílu fl orbalu v T. J. Sokol Strážnice, kde jsme tenkrát hráli žákovskou ligu v rámci Sokolské župy slovácké. Takže florbal je jediný sport, kterému ses věnoval? Ne, každoročně jsem se zúčastnil nejrůznějších přeborů a závodů pořádaných jihomoravskými dětskými domovy, jako jsou závody v plavání, lehké atletice, fotbalové turnaje, hrál jsem stolní tenis. Zúčastnil jsem se i Albert triatlon tour, kterou organizuje Tomáš Slavata a dvakrát se mi podařilo v krajském kole vyhrát. Co vám sport dává? No, řekl bych radost z pohybu, setkávání se zajímavými lidmi, uvolnění od stresu. Snažím se udržovat v kondici, být fyzicky zdatný. V zdravém těle zdravý duch, to platí pořád. Dnes už máš licenci trenéra florbalu, jak se ti práce trenéra líbí? Baví mě to, i když práce trenéra je psychicky náročnější. Ale těší mě, když vidím, že děti mají o florbal zájem, a mám radost z jejich úspěchů. Připomeň, jak ses dostal ke cvičení na Všesokolském sletu Americké obce

15 sokolské v USA, kolik cvičenců z ČR tam jelo? K tomu mě pozval náčelník Sokola Vojta Studénka. Skladbu Chlapáci jsme nacvičovali v Hodoníně, vystoupení a nácvičné byly ještě v Bratislavě a ve Vídni, nakonec v Praze. Tam jsem se seznámil i s prezidentem Americké obce sokolské, panem Tomem Pajerem, který nás pozval na Slet do USA. Organizace této cesty se ujal starosta T. J. Sokol Hodonín, Kamil Vinklárek, a já jsem byl mezi prvními přihlášenými. Z ČR nás bylo celkem 24. Poznat USA je snem spousty mladých lidí. Čím tě Amerika oslovila? O naší cestě by se dalo dlouho mluvit, mám spoustu fotografi í, zážitků také. Doletěli jsme do Los Angeles, kde jsme si vypůjčili auta, a pak jsme cestovali vlastně od západu na východ přes celé USA. Projeli jsme států, viděli jsme hodně přírodních rezervací, národních parků, měst... K nejsilnějším zážitkům patří Niagarské vodopády, Death Valey, Las Vegas tady mě překvapil kontrast města a okolní krajiny, přírody. Naše cesta končila ve Wisconsinu ve městě Milwaukee, kde se ten rok Slet konal. Odtud jsme jeli do Chicaga a letělo se zpět do ČR. (Pozn. Lukáš si sám našetřil na náklady této akce.) Co plánuješ do budoucnosti? Po návratu z USA jsem složil závěrečné zkoušky na učilišti v Kyjově, teď studuji v nástavbovém oboru Provozní technika na OA a SOU Veselí nad Moravou, příští rok mě čeká maturita. Dál se uvidí. Uvažuji i o povolání vojenském... A sportu se budeš věnovat dál? Sportu zůstanu věrný, ne závodně, ale běh, cyklistika, triatlon mě baví pořád. Také bych rád pokračoval v trenérské práci. Lukáši, těší mě, že jsem Tě osobně poznala, a přeji Ti i nadále odvahu realizovat své sny a přání. Danuše Adamcová Poděkování Pořadatelé FAŠANKOVÉHO PLESU děkují všem, kdo se podíleli na jeho přípravě, všem muzikantům, kteří zahráli k tanci i poslechu, účastníkům plesu za účast a všem sponzorům a přispěvatelům za dary do tomboly, kterými potěšili výherce. Jsou to především: Farní úřad Strážnice, MěÚ Strážnice, OÚ Petrov, Orel Vnorovy, Hračky-papír Kříž, Elektro Lžičař, Orel jednota Strážnice, MUDr. Kaňáková, JUDr. Marta Nováková, Dias Uh. Ostroh Nejezchleba, Kosmetika Miltáková, Počítače Macháček, Pohřební služba Pavka Vnorovy, Zahradnické potřeby Michna, Lékárna Max Danaj, Charita Strážnice, Reklamní služby Ing. Petr Konečný, Vinařství Klásek, Květinářství Sochorová, Obuv Šelepová, Kadeřnictví Jarošová, Květinářství Bachanová, Železářství Hořák, Knihkupectví Šebestová, Strážnické brambůrky Hobžovi, Optika Effata, manželé Uhmanovi, Masna Šťastní, Elizabeth móde Fr. Vařeka, Bar Helenka Šimáček, Bar zahrad. posez. Múčkovi, CK Ludor, Bukotec Strážnice, Šišák + Šišák, Čalounictví Kočiš Petrov, Řezbář Tomáš Měsíček, Inex Tv. Lhota, Petva Tv. Lhota, Restaurace u Kalendů, Zahradnictví Zíbalovi, Kožešnictví a krejčovství Kosík, NÚLK Strážnice, VaK Hodonín, Arikos Strážnice, SOŠ Strážnice, Tiskárna Sukupovi, Vitis Baňař, Jízdní kola Mráková, Javornický Petrov, Hotel Strážnice, Vinařství Dobčáková, Kadeřnictví Sporyszová, Modrotisk Jochovi, Vodo-topo-plyn Jakubíček Vnorovy, Kadeřnictví Grézlová, KB Strážnice, Klarisky kapucínky Šternberk, Fornax Strážnice, Řeznictví Kusák, RI okna, Kovoobrábění P. Lovecký, Cukrárna U Anděla, Restaurace Pod Věží, Travel 02 Strážnice, Asia obchod Danaj, Dalmatinek CK Brno, Mary Kay dámský klub Brno, a řada dalších dárců. 15

16 MS Žerotín Strážnice děkuje všem sponzorům za věnování cen do tomboly na Myslivecký ples. Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s. r. o., Arikos s. r. o., Vinařství Petratur Blatnice, Stavebniny Hapla Bzenec, MRS Strážnice, Bowling CITY s. r. o. Veselí nad Moravou, VHS Javorník Veselí nad Moravou, Hotel ***+ Strážnice, Sasínová Hana, MP Vinárna Strážnice, Kadeřnictví Vajčnerová Petra. Také chceme poděkovat všem zúčastněným, a těšíme se příští rok na shledanou. Marek Popelka MS Žerotín Strážnice Ze školství Základní škola Školní Strážnice Karneval žáci 5. A Den, kdy se ve škole rozdávalo pololetní vysvědčení, jsme si zpříjemnili karnevalem. Letos ho pořádala naše 5. A třída. Při jeho přípravě jsme strávili hodně času. Hlavním úkolem bylo, aby se všichni žáci prvního stupně při plnění úkolů dobře bavili. Přichystali jsme deset stanovišť, např. jízda na pedale byla pro všechny novinka, při které byla sice legrace, ale ten, kdo nikdy na žádném takovém šlapadle nejel, a úkol chtěl splnit, tomu nesměla chybět odvaha. Jiní se bavili při ochutnávání nejrůznějších dobrot. Mladším klukům se jistě líbila jízda s autíčkem na dálkové ovládání, či shazování pyramidy z plechovek. Děvčata zase vzpomínala, že si dobře zatancovala. Dopolední zábava rychle uběhla a každý si přišel na své. Pak se víly, vodníci, piráti, princezny, klauni a všechny ostatní masky rozešli do svých tříd. Tam nám paní učitelka rozdala vysvědčení a začaly nám pololetní prázdniny. Celostátní kolo soutěže Bible a my Mgr. A. Nekarda Dne se v Olomouci v Arcibiskupském paláci konalo ústřední (celostátní) kolo soutěže Bible a my. My jsme měli také velké želízko v ohni. Jako vítěz okresního kola postupoval z prvního místa Karel Bačík (9. A). Po trochu opatrnější úvodní písemné části se dostal mezi šestici fi nalistů, kde doslova ohromil porotu svými znalostmi Bible, a neváhal se pustit i do úspěšné obhajoby svých odpovědí. V této druhé části (veřejném fi nále) před zaplněným sálem získal nejvyšší počet bodů a vyhoupl se z šestého místa na konečné první. Kájo, moc gratulujeme. 16

17 Náš školní ples Kateřina Juříková a Sabina Kujová V sobotu se na KD Strážničan uskutečnil již 5. školní ples ZŠ Školní spojený s předtančením žáků 9. ročníků. Po půlročním trénování a snaze naučit se správně taneční kroky a ještě k tomu tančit v rytmu, jsme tento den ukázali, co v nás je. Tréninky pro nás byly katastrofou, ale pro paní učitelky, marně se snažící nám vysvětlit, co je to valčíkový krok, to musel být konec světa. Po pár hodinách zkoušení se však začaly projevovat známky tance. Postupem času jsme se zlepšovali, přestávali si šlapat na nohy a začínali se na ples těšit. A i když jsme měli obavy, že se v našem velkém počtu 39 tanečníků na parket nevejdeme, úspěšně jsme to nakonec zvládli. Po předtančení následovala zábava, bohatá tombola a nesměla také chybět vyhlášená ochutnávka vín. Ples byl absolutně vyprodaný a ohlasy velmi pozitivní. Odnesli jsme si mnoho hezkých vzpomínek a za tento nezapomenutelný a krásný zážitek děkujeme paním učitelkám Janě Zlámalové, Martině Horňáčkové a Renatě Lanové. A samozřejmě všem, kteří se podíleli na organizaci plesu. Děkujeme Vám! Lyžák Mgr. Renata Lanová Ve dnech vyjeli žáci 7. ročníku na LVZ do městečka Karlov pod Pradědem. Naše škola sem jela poprvé, a proto byli všichni plni očekáváni příjemných zážitků. Po úvodních peripetiích s obouváním lyžáků a následně i lyží mohl začít samotný výcvik. Mnozí úporně bojovali, aby vyzráli nad krátkým i dlouhým obloukem. A to se nakonec všem podařilo. Díky našim lyžařským instruktorům všichni úspěšně výcvik zvládli a odvezli si mnoho krásných zážitků. 17

18 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Budoucí prvňáčci zahájí 8. dubna Petr Tomeček Naše škola zve touto cestou budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci Předškolní setkávání, kterou chce umožnit dětem lépe rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný start školní docházky. První setkání ve škole se uskuteční v úterý 8. dubna od hodin v 1. patře budovy mimoškolní výuky (škatulky) ve třídách I. A a I. B. Rodičům doporučujeme vzít dětem přezůvky. Žáci byli úspěšní také na recitační soutěži Bohumila Náhlíková Ve středu 13. března jsme se s žáky naší školy zúčastnili okresního kola soutěže dětských recitátorů. V každé kategorii soutěžil za školu jeden žák. Za I. kategorii nás reprezentovala Klára Peroutková (3. třída), ve II. kategorii recitovala Gabriela Tomečková (5. A), ve III. kategorii Hana Benovičová (6. A) a v nejvyšší IV. kategorii Petr Svoboda (9. A). Žáci z prvních dvou kategorií si měli připravit jeden text, který prezentovali před porotou. Účastníci vyšších kategorií měli mít texty dva. Jeden recitovali všichni a druhý pouze ti, které vybrala porota k postupu do užšího kola. Z našich žáků měla největší úspěch Gabriela Tomečková, která získala ve své kategorii výborné 2. místo a postupuje tak do krajského kola, které se bude konat 23. dubna v Brně. Moc gratulujeme k úspěchu a všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy! Za okresní kolo starších žáků v basketbalu žáci zaslouží pochvalu Ondřej Spazier Ve středu 12. března se uskutečnilo okresní kolo starších žáků v basketbale. Turnaj se hrál v hale TJ Jiskra Kyjov za účasti 8 týmů ZŠ Školní Strážnice, ZŠ Dubňany, ZŠ Masarykova Velká nad Veličkou, ZŠ Lipov, ZŠ Blatnice, Gymnázium Kyjov, ZŠ J. A. Komenského Kyjov a ZŠ M. Kudeříkové Strážnice. Naše škola si vedla úspěšně, ve skupině jsme narazili na tyto týmy: ZŠ J. A. Komenského Kyjov (prohra 32:3), ZŠ Blatnice (výhra 11:4) a ZŠ Školní Strážnice (výhra 7:4). Tyto výsledky nám určily zápas o 3. místo, kde jsme podlehli těsně ZŠ Lipov. Musím pochválit celý tým za reprezentaci a styl, jakým naší školu prezentoval. Hráči: F. Gazárek, M. Matyáš, M. Hejl, M. Sasín, M. Tran, J. Mašek. J. Neumann, P. Josífek a L. Bedrava. Škola získala dotaci na vybudování kolárny pro žáky Zdena Dudová V rámci dotačního projektu Škola podporující zdraví škola uspěla se svojí žádostí na ozelenění areálu a vybudování školní kolárny pro žáky. Získala na svůj projekt dotaci 50 tisíc Kč. Cílem projektu je zlepšit spokojenost s vybavením venkovního areálu školy, pomoci organizovat soutěže, které se týkají podpory zdraví. Součástí projektu bude vedle vytvoření kolárny pro žákovská kola také výsadba zeleně, doplňování areálu lavičkami a oprava vjezdu do školního areálu ve spolupráci s městem Strážnicí, odborem technických služeb města a občanským sdružením OSMA. 18

19 Střední škola Strážnice Soutěžní úspěchy žáků Střední školy Strážnice Ing. Petra Fialová Dne. března se naše žákyně Ivona Gurská zúčastnila mezinárodní soutěže pro mladé návrháře TEN DESIGNER ROKU JSEM JÁ, která se konala v rámci projektu DIA- MOND FASHION DESIGNER v Praze. V prestižní celostátní soutěži obsadila vynikající 1. místo s postupem do mezinárodního kola. Odborná porota složená z předních českých designérů pečlivě hodnotila soutěžní modely od kresby návrhu až po samotnou realizaci. Soutěž pořádá Národní Komora Módy ČR jako člen Evropského Módního Výboru. Pořadatel ocenil vítězku mj. tím, že jí umožní v následujících 3 letech účast na všech akcích pořádaných Národní komorou Módy, která bude Ivoně sponzorovat materiály a veškerou propagaci spojenou s tvorbou dalších modelů. Téhož dne získala žákyně oboru Aranžér Hana Králíková rovněž 1. místo v celostátní soutěži AR JUNIOR 13/ v rámci výstavy World of beauty & Spa v Praze. Soutěže se zúčastnilo 24 soutěžících z celé České republiky. Designový maraton završila módní show FASHION IN TIME, která se uskutečnila ve stejný den jako výše zmiňované soutěže, tzn.. března, ve Veselí nad Moravou. Zde prezentovala škola nejen modelovou a návrhářskou tvorbu žáků, ale i výsledky práce žáků i z jiných oborů vyučovaných na naší škole. Módní přehlídky pořádané naší školou patří mezi tradiční akce ve společenském kalendáři regionu a těší se neutuchajícímu zájmu ze strany veřejnosti. K zajímavým kulturním akcím, které Střední škola Strážnice pořádá, jistě patří i výstavy výtvarných prací našich žáků. Veřejnost se může těšit na výstavu fotografi ckých prací zaměřenou na práci se světlem. Výstavu nazvanou Světlo bude možno zhlédnout v červnu ve znovuotevřených prostorách veselského kina Morava. Purkyňovo gymnázium Strážnice Úspěch se musí odpracovat Ing. Jan W. Jongepier V letošním školním roce byla na strážnickém gymnáziu zahájena soutěž s názvem Úspěch se musí odpracovat. Soutěž motivuje fi nančními částkami nejen žáky, ale i učitele naší školy, aby udělali něco navíc. A nejde o málo. Ing. Leoš Novotný, který tuto soutěž dříve fi nancoval na uherskohradišťském gymnáziu, škole bude k odměňování žáků i učitelů dávat 450 tisíc Kč ročně, a to po dobu pěti let, tedy do roku

20 Pravidla soutěže jsou v podstatě jednoduché. Žáci mohou během školního roku získávat body za různé výkony jako např. celkový prospěch nebo účast a umístění na olympiádách a jiných soutěžích. Také se hodnotí to, co žáci dělají navíc pro školu nebo jak naši gymnazisté na sobě pracují ve svém volném čase, a jaké úspěchy z toho dosahují. Dobrými příklady jsou sportovci, hudebníci nebo folkloristé. Zářivý příklad z poslední kategorie je Jitka Pešková, která se nyní může chlubit titulem Nejúspěšnější sportovec Hodonínska roku 13. Její úspěch spočíval v tom, že (společně s další střelkyní) získala v kategorii družstev stříbrnou medaili na evropském šampionátu. Na mistrovství Evropy v jednotlivcích byla pátá. A pak ve skeetu podruhé ovládla národní šampionát. K tomu se tato osmnáctiletá rodačka z Velké nad Veličkou vloni v Peru stala juniorskou mistryní světa ve střelbě. I když věkem stále patří mezi juniorky, letos se Jitka chce zaměřit na soutěže žen a netají se tím, že bude dělat všechno, aby se dostala na olympijské hry v Riu de Janeiro v roce 16. Letos ji čekají závody v Kazachstánu a Číně, v září zastoupí Českou republiku na mistrovství světa ve španělské Granadě. Ale jak Jitka Pešková sama říká, na gymnáziu jinak studuje úplně normálně. Další úspěšnou sportovkyní je i naše studentka Adriana Kožuchová, která byla oceněna jako Nejúspěšnější sportovec Hodonínska v kategorii Mládež jednotlivci. Adriana je nejlepší střelkyní házenkářského družstva HK Veselí nad Moravou. Jak naopak spolupráce mezi zapáleným učitelem a ambiciózními žáky může přinést ovoce, ukazují nedávné výsledky dvou žáků v Olympiádě v německém jazyce. V krajském kole v Brně začátkem března se totiž umístili na prvním místě hned dva žáci PhDr. Marcely Štipčákové. V kategorii IIIA to byl kvintán Richard Průžek z Hodonína a v kategorii IIIB žák sexty Benjamin Samuel Ondra ze Vnorov. Oba žáci se předvedli ve vynikající formě a nenašli přemožitele. Benjamin obhájil vítězství ve své kategorii dokonce už potřetí! Dne 8. dubna budou oba reprezentovat Jihomoravský kraj v celostátním kole olympiády v Praze. Doufáme, že přinesou certifi kát, který můžeme řadit do galerie mnoha dalších zarámovaných diplomů na chodbě v prvním patře naší školní budovy. Držíme jim oběma palce!

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS

USNESENÍ Z RAD A ZASTUPITELS NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU Jaký je současný stav financí města? Podařilo se dotáhnout vyúčtování dotace na přednádraží prostor a rovněž je uzavřena kontrola norských fondů na opravu kostelů

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více