Městský úřad STRÁŽNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad STRÁŽNICE"

Transkript

1 1

2 2 2 4

3 USNESENÍ ze 76. zasedání Rady města Strážnice konané dne Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu odstraněny. 1) Rada města Strážnice bere na vědomí 184 zápis z jednání sportovní komise č /3; 185 aktualizaci akčního plánu investičních akcí města č. 01/. 2) Rada města Strážnice schvaluje 578 nový propagační materiál města Strážnice, předložený pracovnicí TIC Strážnicko pamětní ražba a štítky na turistické hole nesoucí znak města; 579 použití znaku města Strážnice pořadatelům charitativní Cyklotour v rámci propagace projektu Na kole dětem ; 580 podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství; 581 smlouvu č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP, na jejímž základě bude městu Strážnice poskytnuta finanční podpora na akci Navýšení kapacity kompostárny Strážnice ; 582 pronájem prostor zdravotního střediska p. Františku Lábanovi, bytem Strážnice o rozloze cca m 2 s účinností od ; 583 na doporučení kulturní komise připojení města Strážnice k projektu na oslavu 550. výročí mírové mise J. z Poděbrad na základě Městský úřad STRÁŽNICE Informace z městské rady a zastupitelstva výzvy města Poděbrady, účastnický administrativní poplatek města činí Kč. 3) Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení 184 odkup nemovitosti z majetku p. Sochorové Ludmily,, Strážnice, do majetku města pozemku čp. 7378/24 ostatní plocha, neplodná půda o vým. 510 m 2 v k. ú. Strážnice na Moravě, který se nachází v areálu staré skládky TKO, za cenu 5 Kč/m 2 ; 186 obecně závaznou vyhlášku města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství; 187 rozpočtové opatření č. 1/ na straně příjmů ve výši 2 888,90 tis. Kč, financování ve výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši 4 909,9 tis. Kč; 188 zapojení města do charitativního projektu veřejné Cyklotour Na kole dětem, jehož cílem je získání prostředků na podporu onkologicky nemocných dětí, a zároveň poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na tento účel. 4) Rada města Strážnice pověřuje 34 ředitele školy příspěvkové organizace Základní škola Strážnice, Školní 283, okres Hodonín k podání žádosti o rozšíření oboru vzdělávání školní klub s účinností od na Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, odbor školství. USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne ) Zastupitelstvo města bere na vědomí 72 plnění usnesení z minulého zastupitelstva; 73 rozpočtové opatření č. 9/13 ve výši 0 tis. Kč na straně příjmů a výdajů; 74 rozpočet DSO MRG Strážnicko na rok ; 75 rozpočet DSO Obce pro Baťův kanál na rok ; 76 zprávu starostky města o jednání s velitelem PČR Strážnice a o jednání s ŘSD JMK o dopravní situaci v souvislosti s uzávěrou sil- 3

4 nice Mor. Písek Veselí n. Mor.; čp o vým. cca 877 m 2, orná půda, 77 zprávu starostky města o řešení situace čp o vým. cca 776 m 2, orná půda, v přístavišti Strážnice a o jednání s Ředitelstvím vodních cest. čp o vým. cca 778 m 2, orná půda, čp o vým. cca 796 m 2, orná půda, 2) Zastupitelstvo města schvaluje čp o vým. cca 703 m 2, orná půda, 265 za ověřovatele zápisu p. Ing. Josefa Čajku a Mgr. Rista Ljasovského; čp o vým. cca 627 m 2, orná půda, čp o vým. cca 629 m 2, orná půda, 266 rozpočtové opatření č. 1/ na straně čp o vým. cca 598 m 2, orná půda, příjmů ve výši 2 888,9 tis. Kč, financování ve část čp o vým. cca 216 m 2, orná půda, výši tis. Kč, na straně výdajů ve výši 4 část čp. 2865/15 o vým. cca 282 m 2, orná půda, 909,9 tis. Kč; část čp. 2865/16 o vým. cca 218 m 2, orná půda, 267 zapojení města do charitativního projektu část čp. 2865/17 o vým. cca 182 m 2, orná půda, veřejné Cyklotour Na kole dětem, jehož cílem část čp. 2865/18 o vým. cca 131 m 2, orná půda, je získání prostředků na podporu onkologicky část čp. 2865/19 o vým. cca 98 m 2, orná půda, nemocných dětí, a zároveň poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na tento účel; část čp. 2865/21 o vým. cca 7 m 2, orná půda, část čp. 2865/ o vým. cca 53 m 2, orná půda, 268 dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřené část pč. 2896/7 o vým. cca 298 m 2, ost. plocha mezi smluvními stranami MAS Strážnicko, o. s. o celkové výměře cca 8283 m 2,z majetku města, dle žádosti firmy PHSGM s. r. o. (Petr Hobža a městem Strážnice na zajištění projektu Obnova výsadeb tradičních odrůd a druhů v areálu výroba brambůrek) se sídlem Strážnice, ; ZŠ M. K. Strážnice v rozsahu dle projektu; 275 odkup nemovitosti z majetku p. Ludmily 269 dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce uzavřené mezi smluvními stranami MAS Strážnicko, města, a to pozemku čp. 7378/24 ost. plocha, Sochorové, bytem Strážnice, do majetku o. s. a městem Strážnice na zajištění projektu neplodná půda o vým. 510 m 2 v k. ú. Strážnice na Mor., který se nachází v areálu staré Stavební obnova hotařské búdy ; 270 dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce uzavřené mezi smluvními stranami MAS Strážnicko, 276 měsíční odměny neuvolněným členům skládky TKO, za cenu 5 Kč/m 2 ; o. s. a městem Strážnice na zajištění projektu zastupitelstva, předsedům výborů zastupitelstva a předsedům komisí rady, které zůstávají Obnova vnitřních prostor a expozici Strážní věže v rozsahu dle projektu; ve stejné výši jako dosud. 271 zařazení správního území města Strážnice do územní působnosti Místní akční skupi- 18 odprodej části pozemku čp. 789/1 orná 3) Zastupitelstvo města neschvaluje ny Strážnicko a souhlasí s realizací Integrované strategie území MAS Strážnicko, o. s., na Strážnice na Mor., z majetku města, dle žádos- půda o vým. cca 2300 m 2 v ul. Úprkova, v k. ú. období na svém správním území; ti Hynka Brydláka, Strážnice,, za účelem 272 obecně závaznou vyhlášku města Strážnice č. 1/, kterou se stanovují pravidla daném pozemku je ve skutečnosti umístěna výstavby RD, vzhledem ke skutečnosti, že na pro pohyb psů na veřejném prostranství; veřejná zeleň a takto bude plocha vymezena i 273 odkup nemovitosti z majetku p. Ludmily v novém územním plánu města Strážnice. Sochorové, Strážnice,, do majetku města, 4) Zastupitelstvo města ukládá a to pozemku čp. 59/18 ost. plocha, ost. 58 zaslat odpověď Ing. Marii Jarošové na její komunikace o vým. 56 m 2, v k. ú. Strážnice připomínky k městské zeleni ze dne na Mor., který je zastavěn místní komunikací a Do kdy: ihned. Odpovídá: Helísek vedoucí kolem areálu Prefy, a.s., směrem ke Petr; skládce TKO, za cenu 100 Kč/m 2 ; 59 sledovat stavy zvěře v honitbě Mysliveckého sdružení Žerotín Strážnice a v případě 274 záměr odprodeje pozemků v lokalitě Drahy u Žerotína, v k. ú. Strážnice na Mor.: jejího přemnožení informovat vedení města. část čp o vým. cca 10 m 2, orná půda, Do kdy: trvale. Odpovídá: Michálek Jaromír. 4

5 Oddělení životního prostředí V našem městě jsme opět uklízeli zeleň V sobotu 15. března město Strážnice vyšlo vstříc svým spoluobčanům a nabídlo možnost bezplatného uložení biologických odpadů (ořezané větve, klestí, suchá tráva atd.), které vznikají při jarním úklidu předzahrádek, zahrádek, veřejných ploch a domácností. Ve městě celkem na šesti stanovištích byly od rána až do odpoledne umístěny velkoobjemové kontejnery technických služeb, které občané postupně plnili BIO odpadem za dohledu strážníků městské policie (z důvodu kontroly ukládání pouze tohoto druhu odpadu). Celkem bylo naplněno 11 ks kontejnerů a na další zpracování tak odvezeno 4,29 tun BIO odpadu. Nejaktivněji k této akci přistoupili občané z lokality Hraničky, kde bylo naplněno nejvíce kontejnerů BIO odpadem. Myslíme si, že tato akce stojí za úsilí spojené s její realizací a ve městě určitě vyvolala kladnou odezvu u našich občanů. Z rozpočtových prostředků při ní město vynaložilo celkem Kč jsme přesvědčeni, že smysluplným způsobem ve prospěch zlepšení a zkrášlení zeleně v našem městě. Ing. Jaromír Michálek Odbor technických služeb V měsíci březnu pracovníci odboru provedli zabezpečení havarijního stavu na mostě přes Radějovský potok. Most je hojně využíván pro dopravu do oblasti strážnických vinohradů a do rekreační oblasti Mlýnky. Byla provedena demontáž stávajícího krytí mostu a vozovka byla zabetonována. Tímto zásahem se zkvalitnil povrch mostu pro bezpečnou dopravu. Průběh prací je možno zhlédnout na přiložené fotodokumentaci. S nástupem jarního počasí zahradnice odboru technických služeb provedly jarní sestřih záhonů v ul. Kostelní, na ul. Předměstí a náměstí Svobody. Vhledem k suchému počasí taktéž odbor prováděl jarní zálivku nově vysazených stromů v našem městě. Taktéž byla provedena úprava zeleně podél cyklotrasy od ul. Za Drahou směrem na Mlýnky. Zde byly odstraněny suché stromy a keře, které ohrožovaly provoz na této komunikaci. Ladislav Sovič Termíny svozu tříděného odpadu DUBEN : Papír (modré pytle): úterý 8. dubna Plast (žluté pytle):. úterý 15. dubna 5

6 Vítání občánků V sobotu 1. března se v obřadní síni městského úřadu uskutečnilo první vítání dětí v tomto roce. Paní starostka Renata Smutná přivítala mezi občany našeho města osm děvčat a čtyři chlapce. Kulturní program si pro ně opět připravily děti ze strážnického Danájku. Tentokrát malým Strážničánkům a všem přítomným hostům nejen zarecitovaly a zazpívaly, ale i zatancovaly před početným publikem... Bára Kalná Eliška Svobodová Jakub Juřík 6

7 Jakub Novák Julie Kasalová Klára Bačíková Lubomír Duda Lukáš Baldock Sára Nožičková Valentína Ružbaská Tereza Vajčnerová Veronika Cibulková 7

8 P O Z V Á N K A Zveme občany k uctění památky padlých vojáků a spoluobčanů ve II. světové válce a při osvobozování města Strážnice, a to v pátek dne 11. dubna. Vzpomínka bude zahájena v hod. setkáním u smuteční síně ve Strážnici. Správní odbor Stavební úřad informuje Dne se v budově Městského úřadu Strážnice uskutečnilo jednání k rozpracované 2. et. Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov za účasti zástupců Jihomor. kraje, Ministerstva dopravy, ŘSD ČR, KHS JM kraje, MěÚ a Města Hodonín, MěÚ a Města Veselí nad Moravou, AOPK ČR Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín, vedení města Strážnice a obcí Petrov, Sudoměřice, Vnorovy. Zadavatelem této studie je Krajský úřad JM kraje, pověřeným radním je Ing. Antonín Tesařík a Bc. Hana Nedomová, předsedkyně výboru pro územní plánování a dopravu ZJMK. Iniciátorem zpracování nového variantního řešení silničních obchvatů bylo město Strážnice s obcí Petrov a Sudoměřice, z důvodu neustále se zhoršujících hygienických a hlukových podmínek obyvatel bydlících podél stát. komunikací I/55 a II/426, ale i z důvodu stále se oddalující realizace rychlostní komunikace R55. Generálním zpracovatelem územní studie byla na základě provedeného výběrového řízení vybrána fi rma PK OSSENDORF s. r. o. Cílem zpracované studie je nalezení co nejoptimálnější trasy silničního obchvatu města Strážnice a obce Petrov, jak z hlediska urbanisticko-architektonického, ekonomického, etapizace výstavby, ale i z hlediska co nejmenšího zásahu do životního prostředí. V zásadě jsou řešeny tři varianty silničních obchvatů, jedna z variant vyhodnocuje využití stávajících tras komunikací I/55 a II/426, které vedou přes centra dotčených měst a obcí, další varianta posuzuje návrhy tras silničních obchvatů, které jsou součástí stávajících územních plánů jednotlivých měst a obcí a nově je vyhodnocována i severní varianta obchvatu obce Petrov, tj. souběh s Baťovým kanálem (pravostranně po toku), přes území Natura 00. Nejoptimálnější varianta (-ty) budou zahrnuty do nově zpracovávaných Zásad Jihomoravského kraje a nově zpracovávaného územního plánu města Strážnice a obcí Petrov a Sudoměřice. Prověřované řešení v žádném případě nebude plnit funkci náhradního řešení za rychlostní komunikaci R55, dohodnutá trasa silnice R55 dle dokumentace pro územní řízení bude i nadále v území respektována. 8

9 Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu ve městě Strážnice Město Strážnice připravilo ve spolupráci se společností ISES projekt Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu ve městě Strážnice. Projekt je z 90 % spolufi nancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Město Strážnice hradilo 10 % nákladů. Pro realizaci projektu bylo zakoupeno: 250 kompostérů 70 kontejnerů o objemu 1100 l svozové vozidlo na svoz bioodpadu 6 velkoobjemových kontejnerů na odpad z údržby zeleně traktorový nosič kontejnerů. Kompostéry Zahradní kompostéry o objemu 900 l budou bezplatně zapůjčeny občanům města Strážnice na základě pořadníku sestaveného z došlých přihlášek. Podmínkou projektu je umístit kompostér na katastrálním území města Strážnice a po dobu udržitelnosti projektu, která činí 5 let, jej využívat ke kompostování. Po době udržitelnosti přejdou kompostéry automaticky do vlastnictví uživatelů. Bezplatné zapůjčení proběhne na základě smlouvy o výpůjčce. Návrh smlouvy je k nahlédnutí na internetových stránkách Jak si zažádat o kompostér Žádost o kompostér můžete vyplnit již nyní elektronicky na internetové adrese nebo si lze vyzvednout přihlášku v tištěné podobě na MěÚ Strážnice. Kontaktní osobou, u které lze získat a odevzdat formulář a dozvědět se bližší informace, je: Ing. Jaromír Michálek (Městský úřad Strážnice, stavební úřad, oddělení životního prostředí) tel: , Oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu Od jara budou mít všichni občané města možnost využívat oddělený sběr bioodpadu. Na vybraná stanoviště budou umístěny hnědé kontejnery o objemu 1100 l, do kterých budou moci občané odkládat bioodpad, zejména odpad z údržby zeleně a kuchyňský odpad rostlinného původu. Na odpad ze zeleně větších rozměrů, například větve z prořezu stromů a keřů, velké množství trávy, spadané ovoce a listí, budou na vybraná stanoviště ve městě přistavovány velkoobjemové kontejnery, které budou po naplnění odváženy na kompostárnu. Místa a termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů a stanoviště sběrných nádob na bioodpad naleznete na internetových stránkách města Bioodpady budou dále využívány na kompostárně v areálu Centra pro nakládání s odpady města Strážnice. Ing. Jaromír Michálek 9

10 Odbor investic Hřiště Staré město Ve spolupráci s občany dané lokality se dopracovává konečná podoba a umístění jednotlivých herních prvků, které budou následně objednány a instalovány. Oprava vstupní brány na hřbitově Byly zahájeny práce na sanaci vstupní brány hřbitova. Předpokládaná doba ukončení je v červnu tohoto roku. Mateřská škola Smetanova a Skácelova Státní fond životního prostředí ČR vyhlásil mimořádnou výzvu na podávání žádostí o dotaci na zateplování veřejných budov. V této souvislosti město připravuje potřebné podklady (energetický audit, projektová dokumentace) k podání žádostí na výměnu oken a zateplení obvodových konstrukcí budov MŠ Smetanova a Skácelova. Dům dětí a mládeže V průběhu měsíce března byly obnoveny dokončovací práce na zateplení budovy DDM s termínem ukončení v květnu. Chodníky podél silnice I/55 v ul. Masarykova V lednu město podalo žádost na Státní fond dopravní infrastruktury ČR k poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníků v ul. Masarykova v části od Purkyňova gymnázia po ul. Školní. V současné době čekáme na vyjádření poskytovatele dotace. Komenského ulice Realizace výstavby nové komunikace a chodníků v ul. Komenského se značně přiblížila. Město Strážnice vyjednalo s fi rmou VaK Hodonín opravu kanalizace a vodovodů, která se uskuteční v letošním roce. Souběžně s touto opravou hodlá město zrealizovat v této ulici výstavbu komunikace a chodníků, na kterou bude potřeba uvolnit fi nanční prostředky ve výši min. 7 mil. Kč. Město Strážnice dále dojednává s VaK Hodonín možnost oprav kanalizace v ul. Příční a v části neopravené ul. Nové. I zde by pak následně došlo k výstavbě nových komunikací a chodníků. Další informace týkajících se investičních akcí města naleznete na webových stránkách města (www.straznice-mesto.cz) v dokumentech odboru investic a správy budov. Zde také naleznete projekt revitalizace městské zeleně, jež v současné době probíhá ve městě. Ing. Petr Helísek Liga vozíčkářů ve Veselí nad Moravou končí Pro bližší informace navštivte webové stránky nebo zavolejte na tel.: , nebo Dotazy můžete klást i prostřednictvím u: 10

11 Ze života města Vzpomínka na charitativní akci Byl advent roku 13. Děti z Danájku s doprovodem dospělých se v ranních hodinách vydaly na charitativní akci do Ostravy a Hrabyně. Po tříhodinové pohodové cestě jsme přijeli do Fakultní nemocnice Ostrava, kde se děti převlekly do krojů a šly svým vystoupením potěšit pacienty. Na očích pacientů i personálu byla vidět spokojenost a potěšení. Po vystoupení následovala prohlídka spinálního oddělení. Děti se ptaly na všechno možné. Nejvíce je zajímalo, kde přistávají vrtulníky, jak se pozná, odkud vrtulník letí, nebo to, jak se učí poúrazoví lidé postavit, chodit či jak se najíst. Ochotný personál jim odpovídal na jejich všetečné otázky. Patří jim za to velký dík! Poté následoval přesun do Hrabyně. Při cestě autobusem se děti nasytily skvělým obědem od pana Kotka Hotel Strážnice. Po příjezdu byla domluvena exkurze terapeutických dílen, tělocvičny, bazénu a opičích drah (naše pojmenování cvičebních tras). Během prohlídky bazénu jsme se dověděli, že každoročně v lednu plavou návštěvníci přes kanál La Manche. Po prohlídce začal zase souboj s časem. Krátká doba na oblečení, vystoupení, vytvoření si svícínku či ozdobení perníčků. V pozdních odpoledních hodinách jsme se vydali domů. Cestou zastávka ve slíbeném McDonald s a příjezd domů. Vánoční atmosféru dokouzlilo cukroví od rodičů dětí a několik vánočních zvonečků z nití. Dík patří i muzice, která se seskládala z několika muzikantů (jak jinak, než každého z jiné muziky): Simony Dufkové, Jitky Hájkové, Petra Horehledě a Radima Mikésky. Tato akce by se neuskutečnila bez podpory Města Strážnice velké díky! Největší dík však patří Janě Hanákové a Marii Slováčkové za skvělý nápad, jak ukázat dětem smysl života, který se v dnešním světě vytrácí. O. s. Danájek 11

12 15. výročí FS Demižón Poďme, chlapci, poďme zbíjat A je to opět tady. Není to tak dávno, kdy malý Demižónek teprve přišel na svět a začal se svými prvními tanečními krůčky mezi konkurencí, která ho hnala dopředu. A už vůbec není dávno, co se vší parádou oslavil své první kulatiny. Stejně tak, jako vždy babičky říkávají: Tys nám ale povyrostl!. I my se nostalgicky ohlížíme zpátky a rekapitulujeme vše, co se nám během posledních pěti let podařilo, poštěstilo a naneštěstí i nepoštěstilo. I přesto, že ostatní se teprve v patnácti rozhodují, co dál dělat, my už v tom máme jasno V první řadě bychom rádi za celý náš soubor srdečně pozvali všechny příznivce folkloru, naše přátele, rodiny i kolemjdoucí pocestné, aby s námi prostřednictvím našeho programu oslavili toto výročí, které se bude konat v sobotu v hodin v kulturním domě ve Strážnici. No a dál už jen tancovat a tancovat, folklor je totiž pro nás jasná volba! FS Demižón maturitní foto Významné osobnosti Strážnice doc. RNDr. Jaroslav Skácel CSc. Věřím, že mnohým Strážničanům je jméno Jan Skácel známé. Kronikář, historik, pedagog, spisovatel. A toto křestní jméno Jan se změnou na Jaroslav se stalo v současnosti známé ve světě vědy přesněji geologie. Docent RNDr. Jaroslav Skácel CSc. syn Jana Skácela. Žil, bydlel, studoval a měl ve Strážnici svůj domov, kam i v pozdějších letech přijížděl za svou maminkou Marií Skácelovou, která byla známá svým zájmem o etnografi i písničky, ornamenty, vyšívání, pracovala i v NÚLU ve Strážnici. Syn Jaroslav se však už od dětství zabýval přírodními vědami, a proto ho lákalo cestování. Dlouhou dobu (10 let) pracoval jako geolog v Maroku a nedávno vyšla jeho kniha Maroko očima geologa. Kromě toho je i autorem prací publikovaných doma i v zahraničí (Polsko, NDR, SRN, Bulharsko a je známý i ve Vietnamu). Žije v současné době v Jeseníku a je jeho čestným občanem. Jeho kniha sklidila v minulých dnech zasloužilé uznání. Toto významné dílo se objevilo i na internetu, čehož si všimli i na Ambasádě Marockého království v Praze. Její Excelence velvyslankyně Souriah Otmani ihned telefonicky reagovala. V literatuře se v souvislosti s jeho jménem objevuje i konstatování, že vedle vědeckých zájmů má doposud vřelý vztah ke slováckému folkloru, hudbě, umění, historii, a rodné Strážnici. I my se připojujeme ke gratulacím a blahopřejeme. Jarmila Lenzová 12

13 Za Janem Součkem Ve věku 67 let zemřel v měsíci únoru etnograf PhDr. Jan Souček, někdejší ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a především celoživotní přítel a podporovatel města Strážnice. V poslední době se spolupodílel například i na organizaci Festivalu Slunce a svou autoritu neváhal tu a tam využít ve prospěch Strážnice i v nejrůznějších médiich. Do zaplněné obřadní síně brněnského krematoria se s ním přišli rozloučit spolu s rodinou přátelé z celé republiky i ze Slovenska. Velkou skupinu mezi nimi tvořili právě přátelé, spolupracovníci a ofi ciální představitelé města Strážnice, kteří takto symbolicky chtěli vyjádřit svůj dík. Můj táta byl frajer a tím i zůstal, prohlásil o Janu Součkovi v této pietní chvíli jeho dojatý syn Honza. Neformálním, výstižným citátem uvádí svou vzpomínku na Součkovu osobnost brněnský novinář Bohumil Hlaváček. Dovolte, abychom ji pro vás, kteří jste jej znali a měli rádi, otiskli zde takřka v plném znění. Skutečně, tak jsme ho znali. Žil víc než naplno, měl široké srdce. Bohatýrské roky, které jsem prožíval ve Strážnici, stály za to, napsal mi v jednom z posledních dopisů, pokračuje dále Hlaváček. Vystudoval etnografi i na fi lozofi cké fakultě brněnské univerzity a po skončení studií přijal práci ve Strážnici na zámku. To pracoviště má teď název Národní ústav lidové kultury. Stal se tam vedoucím oddělení lidového stavitelství, od roku 1978 vedl etnografi cký odbor, podílel se na koncepci připravovaného strážnického skanzenu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy. Řídil přípravné práce i vlastní budování. Po odchodu Slávka Volavého byl v letech 1983 až 1986 ředitelem ústavu. Pozoruhodná byla Součkova vědecká práce. Ve své době byly průkopnické jeho studie o pohřebních obyčejích na moravských Kopanicích. Strážnice je dějištěm proslulého mezinárodního folklorního festivalu a Souček byl v 80. letech střídavě tajemníkem řídicího výboru, místopředsedou, členem programové rady, členem hodnoticí komise. Od roku 1986, po odchodu ze strážnického ústavu, nepřestal pracovat v kulturní oblasti. Věnoval se agenturním aktivitám kolem Prahy. V etnografi c- kých kruzích si získal velmi dobrou pověst sborník pro národopis střední Evropy Ethnologia Europae Centralis, který od roku 1992 vydával za své peníze. Jeho vydávání mi pomáhá úplně nezblbnout z podnikání, kterým si vypomáhám jako starodůchodce a udržuji i aktivní kontakt s řadou svých kolegů, kamarádů (i kamarádek) z dřívějších dob. Jsem rád, že jsi stále aktivní a ať Ti to dlouho vydrží. Však budeme v kontaktu. Žel, už nebudeme Honzo, nezapomenu na Tebe. Na tři desetiletí mé spolupráce se Strážnicí. T ímto osobním vyznáním svému příteli i k našemu městu končí vzpomínka Bohumila Hlaváčka. A my se k němu rádi připojujeme, s úctou a s poděkováním. Vděční Strážničané 13

14 ROZHOVOR S LUKÁŠEM SKLENSKÝM, loňským sportovcem města Strážnice Sympatického Lukáše jsem si všimla v červnu 13 na zasedání Zastupitelstva města Strážnice, kde mu paní starostka předala nejvyšší sportovní ocenění města. Bližší informace mi zaslal tímto mailem náčelník Sokola Vojtěch Studénka: Dobrý den, rád bych upozornil na mladého klučinu, který se jmenuje Lukáš Sklenský a je ze zdejšího dětského domova. Od mala je cvičencem a sportovcem T. J. Sokol Strážnice. Věnuje se atletice, jízdě na kole, plavání a fl orbalu. V minulém roce byl vyhlášen Sportovcem roku města Strážnice. Účastní se všech závodů za Sokol a dětský domov. Nácvičné na Všesokolský slet v Hodoníně, Bratislavě a Vídni, cvičení na Všesokolském sletě v roce 06 a hlavně se zúčastnil na své vlastní náklady Sletu Americké obce Sokolské v USA. Lukáš má trenérskou (fl orbal) a cvičitelskou licenci, školení první pomoci a BOZP a sám trénuje a vychovává nejmenší fl orbalisty v T. J. Sokol Strážnice (kluky a holky první až šestá třída). Lukáši, jsi velmi zajímavý mladý muž, odkud, kdy a jak ses dostal do Strážnice? Pocházím z Moravského Krumlova. Jednou, když mně byly dva roky, k nám domů došli policisté a odvezli mě a mé dva bratry do Zlína do Dětského centra. Tenkrát jsem nechápal, proč nikdo nám nic nevysvětloval. Po roce tam stráveném nám řekli, že pojedeme domů, ale dovezli nás do Dětského domova ve Strážnici, kde jsme už zůstali. Chodil jsem tu do mateřské, pak základní školy, mám tu kamarády, řekl bych, že jsem tu doma. Kdy jsi se začal zajímat o sport? Od malička jsem byl dost živé dítě, stále v pohybu. Bylo dobře, že jsem od 1. třídy navštěvoval kroužek fotbalu v DDM. Když v roce 02 pořádal náš domov turnaj ve fl orbalu pro dětské domovy Jihomoravského kraje, byl jsem i já členem našeho družstva. A tenkrát mi trenér Víťa Čajka nabídl, abych se zapsal do jejich kroužku fl orbalu. Tento sport mě chytil a od té doby jej hraju. Z přípravky na DDM jsem v r. 04 přestoupil do oddílu fl orbalu v T. J. Sokol Strážnice, kde jsme tenkrát hráli žákovskou ligu v rámci Sokolské župy slovácké. Takže florbal je jediný sport, kterému ses věnoval? Ne, každoročně jsem se zúčastnil nejrůznějších přeborů a závodů pořádaných jihomoravskými dětskými domovy, jako jsou závody v plavání, lehké atletice, fotbalové turnaje, hrál jsem stolní tenis. Zúčastnil jsem se i Albert triatlon tour, kterou organizuje Tomáš Slavata a dvakrát se mi podařilo v krajském kole vyhrát. Co vám sport dává? No, řekl bych radost z pohybu, setkávání se zajímavými lidmi, uvolnění od stresu. Snažím se udržovat v kondici, být fyzicky zdatný. V zdravém těle zdravý duch, to platí pořád. Dnes už máš licenci trenéra florbalu, jak se ti práce trenéra líbí? Baví mě to, i když práce trenéra je psychicky náročnější. Ale těší mě, když vidím, že děti mají o florbal zájem, a mám radost z jejich úspěchů. Připomeň, jak ses dostal ke cvičení na Všesokolském sletu Americké obce

15 sokolské v USA, kolik cvičenců z ČR tam jelo? K tomu mě pozval náčelník Sokola Vojta Studénka. Skladbu Chlapáci jsme nacvičovali v Hodoníně, vystoupení a nácvičné byly ještě v Bratislavě a ve Vídni, nakonec v Praze. Tam jsem se seznámil i s prezidentem Americké obce sokolské, panem Tomem Pajerem, který nás pozval na Slet do USA. Organizace této cesty se ujal starosta T. J. Sokol Hodonín, Kamil Vinklárek, a já jsem byl mezi prvními přihlášenými. Z ČR nás bylo celkem 24. Poznat USA je snem spousty mladých lidí. Čím tě Amerika oslovila? O naší cestě by se dalo dlouho mluvit, mám spoustu fotografi í, zážitků také. Doletěli jsme do Los Angeles, kde jsme si vypůjčili auta, a pak jsme cestovali vlastně od západu na východ přes celé USA. Projeli jsme států, viděli jsme hodně přírodních rezervací, národních parků, měst... K nejsilnějším zážitkům patří Niagarské vodopády, Death Valey, Las Vegas tady mě překvapil kontrast města a okolní krajiny, přírody. Naše cesta končila ve Wisconsinu ve městě Milwaukee, kde se ten rok Slet konal. Odtud jsme jeli do Chicaga a letělo se zpět do ČR. (Pozn. Lukáš si sám našetřil na náklady této akce.) Co plánuješ do budoucnosti? Po návratu z USA jsem složil závěrečné zkoušky na učilišti v Kyjově, teď studuji v nástavbovém oboru Provozní technika na OA a SOU Veselí nad Moravou, příští rok mě čeká maturita. Dál se uvidí. Uvažuji i o povolání vojenském... A sportu se budeš věnovat dál? Sportu zůstanu věrný, ne závodně, ale běh, cyklistika, triatlon mě baví pořád. Také bych rád pokračoval v trenérské práci. Lukáši, těší mě, že jsem Tě osobně poznala, a přeji Ti i nadále odvahu realizovat své sny a přání. Danuše Adamcová Poděkování Pořadatelé FAŠANKOVÉHO PLESU děkují všem, kdo se podíleli na jeho přípravě, všem muzikantům, kteří zahráli k tanci i poslechu, účastníkům plesu za účast a všem sponzorům a přispěvatelům za dary do tomboly, kterými potěšili výherce. Jsou to především: Farní úřad Strážnice, MěÚ Strážnice, OÚ Petrov, Orel Vnorovy, Hračky-papír Kříž, Elektro Lžičař, Orel jednota Strážnice, MUDr. Kaňáková, JUDr. Marta Nováková, Dias Uh. Ostroh Nejezchleba, Kosmetika Miltáková, Počítače Macháček, Pohřební služba Pavka Vnorovy, Zahradnické potřeby Michna, Lékárna Max Danaj, Charita Strážnice, Reklamní služby Ing. Petr Konečný, Vinařství Klásek, Květinářství Sochorová, Obuv Šelepová, Kadeřnictví Jarošová, Květinářství Bachanová, Železářství Hořák, Knihkupectví Šebestová, Strážnické brambůrky Hobžovi, Optika Effata, manželé Uhmanovi, Masna Šťastní, Elizabeth móde Fr. Vařeka, Bar Helenka Šimáček, Bar zahrad. posez. Múčkovi, CK Ludor, Bukotec Strážnice, Šišák + Šišák, Čalounictví Kočiš Petrov, Řezbář Tomáš Měsíček, Inex Tv. Lhota, Petva Tv. Lhota, Restaurace u Kalendů, Zahradnictví Zíbalovi, Kožešnictví a krejčovství Kosík, NÚLK Strážnice, VaK Hodonín, Arikos Strážnice, SOŠ Strážnice, Tiskárna Sukupovi, Vitis Baňař, Jízdní kola Mráková, Javornický Petrov, Hotel Strážnice, Vinařství Dobčáková, Kadeřnictví Sporyszová, Modrotisk Jochovi, Vodo-topo-plyn Jakubíček Vnorovy, Kadeřnictví Grézlová, KB Strážnice, Klarisky kapucínky Šternberk, Fornax Strážnice, Řeznictví Kusák, RI okna, Kovoobrábění P. Lovecký, Cukrárna U Anděla, Restaurace Pod Věží, Travel 02 Strážnice, Asia obchod Danaj, Dalmatinek CK Brno, Mary Kay dámský klub Brno, a řada dalších dárců. 15

16 MS Žerotín Strážnice děkuje všem sponzorům za věnování cen do tomboly na Myslivecký ples. Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s. r. o., Arikos s. r. o., Vinařství Petratur Blatnice, Stavebniny Hapla Bzenec, MRS Strážnice, Bowling CITY s. r. o. Veselí nad Moravou, VHS Javorník Veselí nad Moravou, Hotel ***+ Strážnice, Sasínová Hana, MP Vinárna Strážnice, Kadeřnictví Vajčnerová Petra. Také chceme poděkovat všem zúčastněným, a těšíme se příští rok na shledanou. Marek Popelka MS Žerotín Strážnice Ze školství Základní škola Školní Strážnice Karneval žáci 5. A Den, kdy se ve škole rozdávalo pololetní vysvědčení, jsme si zpříjemnili karnevalem. Letos ho pořádala naše 5. A třída. Při jeho přípravě jsme strávili hodně času. Hlavním úkolem bylo, aby se všichni žáci prvního stupně při plnění úkolů dobře bavili. Přichystali jsme deset stanovišť, např. jízda na pedale byla pro všechny novinka, při které byla sice legrace, ale ten, kdo nikdy na žádném takovém šlapadle nejel, a úkol chtěl splnit, tomu nesměla chybět odvaha. Jiní se bavili při ochutnávání nejrůznějších dobrot. Mladším klukům se jistě líbila jízda s autíčkem na dálkové ovládání, či shazování pyramidy z plechovek. Děvčata zase vzpomínala, že si dobře zatancovala. Dopolední zábava rychle uběhla a každý si přišel na své. Pak se víly, vodníci, piráti, princezny, klauni a všechny ostatní masky rozešli do svých tříd. Tam nám paní učitelka rozdala vysvědčení a začaly nám pololetní prázdniny. Celostátní kolo soutěže Bible a my Mgr. A. Nekarda Dne se v Olomouci v Arcibiskupském paláci konalo ústřední (celostátní) kolo soutěže Bible a my. My jsme měli také velké želízko v ohni. Jako vítěz okresního kola postupoval z prvního místa Karel Bačík (9. A). Po trochu opatrnější úvodní písemné části se dostal mezi šestici fi nalistů, kde doslova ohromil porotu svými znalostmi Bible, a neváhal se pustit i do úspěšné obhajoby svých odpovědí. V této druhé části (veřejném fi nále) před zaplněným sálem získal nejvyšší počet bodů a vyhoupl se z šestého místa na konečné první. Kájo, moc gratulujeme. 16

17 Náš školní ples Kateřina Juříková a Sabina Kujová V sobotu se na KD Strážničan uskutečnil již 5. školní ples ZŠ Školní spojený s předtančením žáků 9. ročníků. Po půlročním trénování a snaze naučit se správně taneční kroky a ještě k tomu tančit v rytmu, jsme tento den ukázali, co v nás je. Tréninky pro nás byly katastrofou, ale pro paní učitelky, marně se snažící nám vysvětlit, co je to valčíkový krok, to musel být konec světa. Po pár hodinách zkoušení se však začaly projevovat známky tance. Postupem času jsme se zlepšovali, přestávali si šlapat na nohy a začínali se na ples těšit. A i když jsme měli obavy, že se v našem velkém počtu 39 tanečníků na parket nevejdeme, úspěšně jsme to nakonec zvládli. Po předtančení následovala zábava, bohatá tombola a nesměla také chybět vyhlášená ochutnávka vín. Ples byl absolutně vyprodaný a ohlasy velmi pozitivní. Odnesli jsme si mnoho hezkých vzpomínek a za tento nezapomenutelný a krásný zážitek děkujeme paním učitelkám Janě Zlámalové, Martině Horňáčkové a Renatě Lanové. A samozřejmě všem, kteří se podíleli na organizaci plesu. Děkujeme Vám! Lyžák Mgr. Renata Lanová Ve dnech vyjeli žáci 7. ročníku na LVZ do městečka Karlov pod Pradědem. Naše škola sem jela poprvé, a proto byli všichni plni očekáváni příjemných zážitků. Po úvodních peripetiích s obouváním lyžáků a následně i lyží mohl začít samotný výcvik. Mnozí úporně bojovali, aby vyzráli nad krátkým i dlouhým obloukem. A to se nakonec všem podařilo. Díky našim lyžařským instruktorům všichni úspěšně výcvik zvládli a odvezli si mnoho krásných zážitků. 17

18 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice Budoucí prvňáčci zahájí 8. dubna Petr Tomeček Naše škola zve touto cestou budoucí prvňáčky a jejich rodiče na akci Předškolní setkávání, kterou chce umožnit dětem lépe rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný start školní docházky. První setkání ve škole se uskuteční v úterý 8. dubna od hodin v 1. patře budovy mimoškolní výuky (škatulky) ve třídách I. A a I. B. Rodičům doporučujeme vzít dětem přezůvky. Žáci byli úspěšní také na recitační soutěži Bohumila Náhlíková Ve středu 13. března jsme se s žáky naší školy zúčastnili okresního kola soutěže dětských recitátorů. V každé kategorii soutěžil za školu jeden žák. Za I. kategorii nás reprezentovala Klára Peroutková (3. třída), ve II. kategorii recitovala Gabriela Tomečková (5. A), ve III. kategorii Hana Benovičová (6. A) a v nejvyšší IV. kategorii Petr Svoboda (9. A). Žáci z prvních dvou kategorií si měli připravit jeden text, který prezentovali před porotou. Účastníci vyšších kategorií měli mít texty dva. Jeden recitovali všichni a druhý pouze ti, které vybrala porota k postupu do užšího kola. Z našich žáků měla největší úspěch Gabriela Tomečková, která získala ve své kategorii výborné 2. místo a postupuje tak do krajského kola, které se bude konat 23. dubna v Brně. Moc gratulujeme k úspěchu a všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy! Za okresní kolo starších žáků v basketbalu žáci zaslouží pochvalu Ondřej Spazier Ve středu 12. března se uskutečnilo okresní kolo starších žáků v basketbale. Turnaj se hrál v hale TJ Jiskra Kyjov za účasti 8 týmů ZŠ Školní Strážnice, ZŠ Dubňany, ZŠ Masarykova Velká nad Veličkou, ZŠ Lipov, ZŠ Blatnice, Gymnázium Kyjov, ZŠ J. A. Komenského Kyjov a ZŠ M. Kudeříkové Strážnice. Naše škola si vedla úspěšně, ve skupině jsme narazili na tyto týmy: ZŠ J. A. Komenského Kyjov (prohra 32:3), ZŠ Blatnice (výhra 11:4) a ZŠ Školní Strážnice (výhra 7:4). Tyto výsledky nám určily zápas o 3. místo, kde jsme podlehli těsně ZŠ Lipov. Musím pochválit celý tým za reprezentaci a styl, jakým naší školu prezentoval. Hráči: F. Gazárek, M. Matyáš, M. Hejl, M. Sasín, M. Tran, J. Mašek. J. Neumann, P. Josífek a L. Bedrava. Škola získala dotaci na vybudování kolárny pro žáky Zdena Dudová V rámci dotačního projektu Škola podporující zdraví škola uspěla se svojí žádostí na ozelenění areálu a vybudování školní kolárny pro žáky. Získala na svůj projekt dotaci 50 tisíc Kč. Cílem projektu je zlepšit spokojenost s vybavením venkovního areálu školy, pomoci organizovat soutěže, které se týkají podpory zdraví. Součástí projektu bude vedle vytvoření kolárny pro žákovská kola také výsadba zeleně, doplňování areálu lavičkami a oprava vjezdu do školního areálu ve spolupráci s městem Strážnicí, odborem technických služeb města a občanským sdružením OSMA. 18

19 Střední škola Strážnice Soutěžní úspěchy žáků Střední školy Strážnice Ing. Petra Fialová Dne. března se naše žákyně Ivona Gurská zúčastnila mezinárodní soutěže pro mladé návrháře TEN DESIGNER ROKU JSEM JÁ, která se konala v rámci projektu DIA- MOND FASHION DESIGNER v Praze. V prestižní celostátní soutěži obsadila vynikající 1. místo s postupem do mezinárodního kola. Odborná porota složená z předních českých designérů pečlivě hodnotila soutěžní modely od kresby návrhu až po samotnou realizaci. Soutěž pořádá Národní Komora Módy ČR jako člen Evropského Módního Výboru. Pořadatel ocenil vítězku mj. tím, že jí umožní v následujících 3 letech účast na všech akcích pořádaných Národní komorou Módy, která bude Ivoně sponzorovat materiály a veškerou propagaci spojenou s tvorbou dalších modelů. Téhož dne získala žákyně oboru Aranžér Hana Králíková rovněž 1. místo v celostátní soutěži AR JUNIOR 13/ v rámci výstavy World of beauty & Spa v Praze. Soutěže se zúčastnilo 24 soutěžících z celé České republiky. Designový maraton završila módní show FASHION IN TIME, která se uskutečnila ve stejný den jako výše zmiňované soutěže, tzn.. března, ve Veselí nad Moravou. Zde prezentovala škola nejen modelovou a návrhářskou tvorbu žáků, ale i výsledky práce žáků i z jiných oborů vyučovaných na naší škole. Módní přehlídky pořádané naší školou patří mezi tradiční akce ve společenském kalendáři regionu a těší se neutuchajícímu zájmu ze strany veřejnosti. K zajímavým kulturním akcím, které Střední škola Strážnice pořádá, jistě patří i výstavy výtvarných prací našich žáků. Veřejnost se může těšit na výstavu fotografi ckých prací zaměřenou na práci se světlem. Výstavu nazvanou Světlo bude možno zhlédnout v červnu ve znovuotevřených prostorách veselského kina Morava. Purkyňovo gymnázium Strážnice Úspěch se musí odpracovat Ing. Jan W. Jongepier V letošním školním roce byla na strážnickém gymnáziu zahájena soutěž s názvem Úspěch se musí odpracovat. Soutěž motivuje fi nančními částkami nejen žáky, ale i učitele naší školy, aby udělali něco navíc. A nejde o málo. Ing. Leoš Novotný, který tuto soutěž dříve fi nancoval na uherskohradišťském gymnáziu, škole bude k odměňování žáků i učitelů dávat 450 tisíc Kč ročně, a to po dobu pěti let, tedy do roku

20 Pravidla soutěže jsou v podstatě jednoduché. Žáci mohou během školního roku získávat body za různé výkony jako např. celkový prospěch nebo účast a umístění na olympiádách a jiných soutěžích. Také se hodnotí to, co žáci dělají navíc pro školu nebo jak naši gymnazisté na sobě pracují ve svém volném čase, a jaké úspěchy z toho dosahují. Dobrými příklady jsou sportovci, hudebníci nebo folkloristé. Zářivý příklad z poslední kategorie je Jitka Pešková, která se nyní může chlubit titulem Nejúspěšnější sportovec Hodonínska roku 13. Její úspěch spočíval v tom, že (společně s další střelkyní) získala v kategorii družstev stříbrnou medaili na evropském šampionátu. Na mistrovství Evropy v jednotlivcích byla pátá. A pak ve skeetu podruhé ovládla národní šampionát. K tomu se tato osmnáctiletá rodačka z Velké nad Veličkou vloni v Peru stala juniorskou mistryní světa ve střelbě. I když věkem stále patří mezi juniorky, letos se Jitka chce zaměřit na soutěže žen a netají se tím, že bude dělat všechno, aby se dostala na olympijské hry v Riu de Janeiro v roce 16. Letos ji čekají závody v Kazachstánu a Číně, v září zastoupí Českou republiku na mistrovství světa ve španělské Granadě. Ale jak Jitka Pešková sama říká, na gymnáziu jinak studuje úplně normálně. Další úspěšnou sportovkyní je i naše studentka Adriana Kožuchová, která byla oceněna jako Nejúspěšnější sportovec Hodonínska v kategorii Mládež jednotlivci. Adriana je nejlepší střelkyní házenkářského družstva HK Veselí nad Moravou. Jak naopak spolupráce mezi zapáleným učitelem a ambiciózními žáky může přinést ovoce, ukazují nedávné výsledky dvou žáků v Olympiádě v německém jazyce. V krajském kole v Brně začátkem března se totiž umístili na prvním místě hned dva žáci PhDr. Marcely Štipčákové. V kategorii IIIA to byl kvintán Richard Průžek z Hodonína a v kategorii IIIB žák sexty Benjamin Samuel Ondra ze Vnorov. Oba žáci se předvedli ve vynikající formě a nenašli přemožitele. Benjamin obhájil vítězství ve své kategorii dokonce už potřetí! Dne 8. dubna budou oba reprezentovat Jihomoravský kraj v celostátním kole olympiády v Praze. Doufáme, že přinesou certifi kát, který můžeme řadit do galerie mnoha dalších zarámovaných diplomů na chodbě v prvním patře naší školní budovy. Držíme jim oběma palce!

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Kunštátské informace březen 2006

Kunštátské informace březen 2006 Kunštátské informace březen 2006 Informace ze zasedání RM (vybrané části) RM 6. 2. 2006 RM projednala: rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši 3,437.000 Kč na akci Regenerace

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK ZVEME VÁS Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin MASÁŽE PRO MIMINKA Každou

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 3.12.2015 v 18.00 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 8 Hosté: 0 Program: 1. Zahájení

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ

ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ ZHODNOCENÍ AKCE OSVĚTOVÁ KAMPAŇ ZA ZDRAVÍ PLANETY ZEMĚ Měsíc duben byl ve znamení aktivit na podporu zdraví planety Země, které probíhaly postupně v rámci celého měsíce. Kampaň byla zahájena vyhlášením

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí.

Úvodní slovo. Milí čtenáři, Blecha Cup. vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Úvodní slovo Milí čtenáři, vstoupili jsme do nového roku a já věřím, že pro nás pro všechny bude ještě úspěšnější, než byl ten předchozí. Díky výborné práci našeho týmu se podařilo spousta věcí, které

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 25. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 27.01.2016 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 16.5.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 16.5.2013 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více