UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (1996 2004)"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT ( ) OLOMOUC 2005

2 Publikace byla zpracována v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR: Máme na víc, než si myslíte (č. 70/2e/9b). 1. vydání Petra Kurková, 2005 ISBN

3 Děkuji prof. PhDr. Haně Válkové, CSc., za množství podnětů a všestrannou podporu, kterými velkou měrou přispěla ke vzniku této publikace. Děkuji také Bc. Marii Sýkorové za cenné rady a ochotu při kompletaci titulů a Mgr. Zuzaně Hanelové za připomínky, pomoc a trpělivost při konečných úpravách textu. 3

4

5 PŘEDMLUVA Oblast aplikovaných pohybových aktivit (pohybových aktivit orientovaných na sféru občanů příslušníků minoritních skupin, především jedinců se specifickými potřebami) zaznamenala v posledních deseti letech prudký rozvoj. Tento rozvoj se nutně odrazil i v množství informací v literatuře a médiích, především na internetu. Přes existenci nejrůznějších vyhledávačů a databází patří zalistování v knize, v kompaktní bibliografii stále k oblíbeným, vyhledávaným, a někdy i nejrychleji dostupným zdrojům informací. Poznatky z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (dále jen APA) jsou ve většině případů prezentovány v anglickém jazyce. Pro budoucí rozvoj APA v České republice je však třeba posílit především sféru informací v jazyce mateřském. Předkládaná bibliografie je určena českým odborníkům z terénu a studujícím v jazyce českém. Navazuje na obdobnou bibliografii z let [Válková, H. (1996). Bibliografie aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN ]. Zahrnuje práce z let publikované v češtině nebo v cizím jazyce v České republice a zároveň zařazuje tituly slovenské a polské, které jsou součástí fondu knihovny FTK UP. Jedná se o publikace z oblasti kinantropologie, pedagogiky, psychologie a medicíny, týkající se APA, popřípadě s problematikou pohybových aktivit osob se specifickými potřebami související. Tyto publikace jsou různé úrovně, od populárních a populárně naučných až po vědecké. Do bibliografie byly dále ve formě přílohy zahrnuty tituly starší, které nebyly uvedeny v předcházející bibliografii. Celkem bylo zpracováno téměř 1700 hesel. Bibliografie reflektuje i změny, které se v uplynulém období odehrály, např. uvádí nové tématické celky (integrace). Prameny a zdroje jsou citovány dle Kompendia psaní a publikování v kinantropologii (Frömel et al., 2002) a pro přehlednost jsou rozčleněny do čtyř kategorií podle typu publikace. Uživatel se v bibliografii snadno orientuje buď podle vyhledávaného tématu (věcný rejstřík řazený abecedně dle jména prvního autora), nebo dle tématického zaměření titulu. Do bibliografie byly také začleněny bakalářské, diplomové a disertační práce z oblasti APA zpracované na FTK UP. Bibliografii lze nalézt na webových stránkách Většina uváděných titulů je dostupná v knihovně FTK UP v Olomouci. Předkládaná bibliografie je výsledkem pečlivé, časově náročné práce editorky Mgr. Petry Kurkové, Ph.D., členky Centra kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Věřím, že se stane vítanou pomůckou jak odborníkům z praxe, tak současným i budoucím studentům kinantropologických oborů nejen na FTK UP. Prof. PhDr. Hana Válková, CSc. 5

6

7 OBSAH PŘEDMLUVA PŘEHLED ZDROJŮ PŘEHLED TÉMAT VĚCNÝ REJSTŘÍK V ABECEDNÍM ŘAZENÍ Vědecké časopisy a sborníky Odborné časopisy Populární časopisy Monografie, sborníky a skripta TEMATICKÝ REJSTŘÍK Vědecké časopisy a sborníky Odborné časopisy Populární časopisy Monografie, sborníky a skripta PŘÍLOHY Příloha 1 Publikace a projekty na FTK UP Příloha 2 Závěrečné práce na FTK UP Příloha 3 Nezařazené tituly z dřívějších let

8 CONTENT FOREWORD LIST OF SOURCES LIST OF TOPICS SUBJECT INDEX IN ALPHABETICAL ORDER Scientific journals and proceedings Special journals Popular magazines Monographs, conference proccedings, lecture notes THEMATIC INDEX Scientific journals and proceedings Special journals Popular magazines Monographs, conference proccedings, lecture notes SUPPLEMENTS Supplement 1 Publications and projects at the FPC PU Supplement 2 Diploma papers, dissertations thesis at the FPC PU Supplement 3 Miscellaneous titles from previous years FPC PU Faculty of Physical Culture, Palacký University 8

9 PŘEHLED ZDROJŮ Název/nakladatel Vročení Počet záznamů 1 VĚDECKÉ ČASOPISY A SBORNÍKY 55 Acta Universitatis Carolinae. Gymnica kinanthropologica Praha: Univerzita Karlova Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica Olomouc: Univerzita Palackého Česká antropologie: sborník České společnosti antropologické Olomouc: Česká společnost antropologická Česká kinantropologie: časopis Vědecké společnosti kinantropologie Praha: Vědecká společnost kinantropologie /1 6 Studia Kinanthropologica.Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis. Facultas Pedagogica České Budějovice: Jihočeská univerzita Tělesná kultura (navazuje na Tělesná kultura: sborník kateder tělesné výchovy) Olomouc: AISIS Tělesná kultura: sborník kateder tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství Olomouc ODBORNÉ ČASOPISY 62 Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Telesná výchova a šport: časopis Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky Bratislava: Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport /2 13 Rehabilitácia: časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie Bratislava: LIEČREH POPULÁRNÍ ČASOPISY 906 Gong: časopis pro občany s vadami sluchu Praha : ASNEP Stadion Praha: M&Agency Školní sport: časopis pro sportovce ze základních a středních škol a z učilišť Praha: Sprint

10 Tělovýchovný pracovník: zpravodaj ČSTV a nakladatelství Olympia Praha: Olympia Vozíčkář: časopis nejen pro sedící Brno: Liga za práva vozíčkářů MONOGRAFIE, SBORNÍKY Z KONFERENCÍ, SKRIPTA 211 PŘÍLOHY Příloha 1 Publikace a projekty na FTK UP Příloha 2 Závěrečné práce na FTK UP Diplomové práce a) bakalářské b) magisterské Disertační práce Příloha 3 Nezařazené tituly z dřívějších let Byly zařazeny i závěrečné práce z dřívějších let (nový tematický celek). 10

11 PŘEHLED TÉMAT I I/A I/B I/C I/D II III IV V VI VII VIII IX X XI APA (aplikované pohybové aktivity) obecně APA (adapted physical activity) in general integrace inclusion speciální pedagogika, vzdělávání, výchova special pedagogy, education obecné (eseje, biografie, právo, ) general (papers, biographies, law, ) psychologie psychology zdravotní a léčebná tělesná výchova obecně corrective physical education in general držení těla, pohybový systém, ortopedické problémy body posture, motoric system, orthopedic problems rehabilitace, úrazy, stavy po úrazech rehabilitation physiotherapy, injuries, conditions after injury pohybová intervence, zdravotní cviky, jóga, relaxační techniky, hipoterapie motor intervention, corrective exercise, joga, technique of relaxation, hippotherapy obezita, potíže metabolismu a výživy, vnitřní postižení obezity, probleme of metabolism and nutrititon, internal impairments mozková dysfunkce, mozková obrna, poruchy řeči, dystrofie brain dysfunction, cerebral palsy, speach impairments, dysthrophy astma, problémy dýchacího systému, dechová cvičení astma, problems of breathing system, breath exercises problémy srdce a cévního systému problems of heart and blood-vessel system sport osob s tělesným postižením sports of people with physical disability sport osob se sluchovým postižením sports of people with hearing disability 11

12 XII XIII XIV XV XVI XVII sport osob se zrakovým postižením sports of people with visual disability sport osob s mentálním postižením sports of people with learning disability poruchy emocionální, psychiatrické, sociální, chování emotional, psychiatric, social problems, behavioral impairments soutěžní (vrcholový) sport, výkonnost, trénink competitive (elite) sports, performance, training aktivity v přírodě outdoor activities starší občané elderly people 12

13 VĚCNÝ REJSTŘÍK V ABECEDNÍM ŘAZENÍ

14

15 Vědecké časopisy a sborníky Bláha, L. (2001). Okolnosti prožití pohybového výkonu u zdravotně postiženého dítěte. Česká kinantropologie, 5(2), Blahutková, M. et al. (2001). Psychomotoric activities in working with ill children. Studia Kinanthropologica, 2(2), Bolach, E. et al. (2000). Influence of the sport team games on a posture of body of blinds and people with dimness of vision. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(2), Bunc, V. et al. (1997). A simple assessment of aerobic fitness in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(1), Bunc, V. et al. (2002). Effect of endurance training on aerobic fitness and body composition in senior women. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 38(2), Czarnocka, I. et al. (1996). Psychological basis of organization and realization of tourism and recreation for the disabled new subject at Cracow Academy of physical education. Tělesná kultura, 26, Čurdová, J. (2001). Introduction of some projective techniques used for children with cerebral palsy. Studia Kinanthropologica, 2(2), Čurdová, J. et al. (2001). Measuring perceived and social acceptance in young children with cerebral palsy: the construction of a Czech pictorial scale. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 31(1), Dinold, M. (2001). Investigating individual development of people with and without disabilities who participated in creative movement programs. Studia Kinanthropologica, 2(2), Dinold, M. (2001). Study programs for adapted physical activity at the Institute of sport science of the University of Vienna. Studia Kinanthropologica, 2(2), 156. Dlužewska-Martyniec, W. (2002). The need of autonomy in Special Olympics athletes and its satisfying through sports activities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(1), Drabek, S. (2001). Study possibilities of APA in Austria. Studia Kinanthropologica, 2(2), Górny, M. (1995). The rate of reaction development in individuals with damage in the visual system. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 25, Górny, M. et al. (1999). Research of determinants of the views on physical training of pupils from schools for educationally disabled. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29, Halamičková, K. et al. (2003). Didactic categories in inclusive physical education lessons et the socondary school level: A case study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 33(2), Hansgut, V. et al. (1999). The reflection of special olympics sports interventional programme in inner experience of adolescents with mental retardation. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Hátlová, B. (2001). Kinesiotherapy at dependency treatment. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 37(2), Hátlová, B. (2001). Movement therapy in psychic ilness. Studia Kinanthropologica, 2(2), Hogenová, A. (2000). The corporeal schema and health problems. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(1), Jadvižák, I. et al. (2004). Pohybová aktivita jako prostředek ke zkvalitnění psychických a fyzických funkcí u osob starších 60-ti let. Tělesná kultura, 29(2), Janečka, Z. (1999). Motorická kompetence 7 10letých dětí se zrakovou vadou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Janečka, Z. et al. (2004). Sport socialization of children with visual impairment in prebubescent and pubescent age. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 33(2), Kálal, J. (2004). Racionální pohybová aktivita amputovaných. Česká kinantropologie, 8(1),

16 Karásková, V. (2001). Locomotive didactic games for pupils with mental disorder. Studia Kinanthropologica, 2(2), Karásková, V. et al. (1999). Research of determinants of the views on physical training of pupils from schools for educationally disabled. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Kowałik, S. (1998). A charakteristic of a suffering experienced by a disabled person. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 28, Krejčí, M. (1998). A study of the use of yoga with mentally retarded children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 34(2), Krejčí, M. (2001). Experience with yoga exercises modified for children with cerebral palsy. Studia Kinanthropologica, 2(2), Krejčí, M. (2003). Mental techniques, breathing exercises and compensatory yoga exercises as part of a sportsman psychological-training by impaired sportsmen. Studia Kinanthropologica, 4(1), Kudláček, M. et al. (2002). Components/indicators of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in PE in the ATIPDE instrument/scale for prospective Czech physical educators. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(2), Kurková, P. et al. (2002). Demografická studie vrcholových sportovců se sluchovým postižením v ČR z hlediska integračních trendů. Česká kinantropologie, 6(2), Lejčarová, A. et al. (2002). Motorická výkonnost žáků zvláštních škol. Česká kinantropologie, 6(1), Marková, A. (2001). Development of sport activities in disabled persons. Studia Kinanthropologica, 2(2), Momola, I. et al. (2004). Motor skills in mentally retarded children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 34(2), Nováková, H. (1998). Postural stability and flexibility of seniors. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 34(1), Potměšil, J. (1997). Pohybové aktivity jako faktor socializace osob se zdravotním postižením. Česká kinantropologie, 1(1), Potměšil, J. et al. (2000). Anamnéza trenérů sportovců se zdravotním postižením. Česká kinantropologie, 4(1), Potměšil, J. et al. (1996). Conception of sport with heavily disabled person. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 32(2), Rausavljević, N. et al. (1999). The infuence of a six-month athletics treatment incorporated in physical education classes on changes of morphological characteristics in seven-year old boy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Riegerová, J. et al. (1999). Somatical diagnosis of women in the age of maturus and presenilis female students of the University of the 3rd age at the Faculty of Physical Culture at Palacký University in Olomouc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Segeťová, J. et al. (1997). The assessment of whole day physical activity in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(2), Sobiecka, J. et al. (2002). Český a polský paralympijský sport a integrace se sportovním prostředím. Studia Kinanthropologica, 3(1), Šafaříková, L. et al. (1997). A simple assessment of aerobic fitness in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(1), Štěrbová, D. (2003). Některé aspekty péče o hluchoslepé osoby a možnost jejich ovlivnění pohybovými aktivitami. Studia Kinanthropologica, 4(2), Válková, H. (1996). Aplikované pohybové aktivity součást systému tělesné kultury. Tělesná kultura, 26, Válková, H. (2001). Comparison of three different interventional programs on the background of special olympics programme: Design and management. Studia Kinanthropologica, 2(2),

17 Válková, H. (1998). The development of indices of motor competence and social behavior of participants and non-participants in the special olympics movement. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 28, Válková, H. (1996). The differences in behaviour indices of participants and non-participants in special olympics movement. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 26, Vute, R. (2001). Actuality of the Halliwick swimming method. Studia Kinanthropologica, 2(2), Vute, R. (1999). Scoring skills performances of the top international men s sitting volleyball teams. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Vute, R. et al. (2000). Sporting values among Europe s elite sitting-volleyball players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(1), Vyskočil, T. (2003). Specifika závodního sjezdového lyžování u osob se zrakovým postižením. Tělesná kultura, 28(2), Wieczorek, M. (2001). Functional and dynamic asymmetry in 14 year-old boys with minor mental handicap. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 31(2), Wieczorek, M. (2001). Functional and dynamic asymmetry of slightly mentally handicaped children. Studia Kinanthropologica, 2(2), Žurek, P. et al. (2004). Tolerance as an integrational element for the disabled. Česká antropologie, 54,

18 Odborné časopisy Adamírová, J. (1998). Padák netradiční náčiní ve zdravotní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(2), Balogová, M. et al. (2003). Metodika hydrokinezioterapie pri spastickej forme ICP. Rehabilitácia, 40(2), Balogová, M. et al. (2003). Výskum hydrokinezioterapie pri spastickej forme ICP. Rehabilitácia, 40(2), Bělková-Preislerová, T. (2000). Halliwickova metoda výuky plavání tělesně postižených. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(3), Bělková-Preislerová, T. (1999). Pojmoslovné a terminologické vádemékum: zdravotní plavání. Tělesná výchova a sport mládeže, 65(7), Bláha, L. (2002). Dopřejme zdravotně postiženému dítěti prožít si svůj výkon! Tělesná výchova a sport mládeže, 68(2), Bláha, L. (1996). Goalball hra jen pro zrakově handicapované. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(3), Bláha, L. (2002). Limity využití pálkovacích her u zrakově postižených. Tělesná výchova a sport mládeže, 68(8), Bláha, L. (2003). Příklady pálkovacích her pro zrakově postižené. Tělesná výchova a sport mládeže, 69(2), Cinglová, L. (2002). Úrazy a choroby dětí. Tělesná výchova a sport mládeže, 68(6), Ewiaková, A. (1998). Záujmy vysokoškolákov v zdravotnej telesnej výchove oslabených. Telesná výchova a šport, 8(1), Görner, K. (2001). Pohľad na olympijské a paralympijské hry Sydney 2000 očami žiakov druhého stupňa základných škôl v Banskej Bystrici. Telesná výchova a šport, 11(1), Gúth, A. (2002). Handikap II. Rehabilitácia, 35(2), 66. Gúth, A. (2002). Hendikep I. Rehabilitácia, 35(1), 3. Gúth, A. (2001). Starostlivosť o ľudí so špeciálnymi potrebami. Rehabilitácia, 34(4), 194. Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní tělesné výchovy. Část 13, Vyučovací jednotka zdravotní tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(3), Hošková, B. et al. (1998). Repetitorium zdravotní tělesné výchovy. Část 16, Oslabení srdečně cévního systému. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(1), Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní TV. Část 14, Pohybová aktivita dětí s respiračním oslabením II. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(6), Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní TV. Část 14, Pohybová aktivita u dětí s respiračním oslabením I. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(4), Hošková, B. et al. (1998). Repetitorium zdravotní TV. Část 17, Cvičební jednotka pro cvičence se srdečně cévním oslabením. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(3), Hubáčková, R. et al. (1997). Cvičební jednotka tělesné výchovy dětí se středně těžkým mentálním postižením. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(1), Jarembáková, L. et al. (2002). Dynamika plaveckej výkonnosti mentálne postihnutých za štvorročné obdobie. Telesná výchova a šport, 12(1), Jürgen, D.-T. (2002). Škola astmy individuálny program pre astmatikov a pokyny pre vedúceho skupinového cvičenia. Rehabilitácia, 35(2), Keblová, A. et al. (1996). Pravidla sportovních her pro nevidomé (Část 1). Tělesná výchova a sport mládeže, 62(6), Keblová, A. et al. (1996). Pravidla sportovních her pro nevidomé (Část 2). Tělesná výchova a sport mládeže, 62(7),

19 Kostihová, H. (1996). Aplikace relaxačních pohybových aktivit u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(8), Kračmar, B. (2002). Principy vývojové kineziologie ve sportovním pohybu. Rehabilitácia, 35(3), Kubálková, L. (1998). Problém mikrospastiků. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(8), Labudová, J. (2001). Pripravenosť na integráciu v školskej telesnej výchove. Telesná výchova a šport, 11(1), Labudová, J. (2000). Východiská k tvorbe učebných osnov zdravotnej telesnej výchovy. Telesná výchova a šport, 10(3), Labudová, J. (2003). Vyučovanie telesnej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným oslabením. Telesná výchova a šport, 13(3), Macejková, Y. (1999). Vrcholový trénink telesne postihnutých plavcov. Telesná výchova a šport, 9(3 4), Marková, A. (2001). Vplyv tréningu na pohybovú výkonnosť telesne postihnutých detí. Telesná výchova a šport, 11(2), Martyniec, W. et al. (1996). Pohybový program Veroniky Sherborn. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(7), Mikula, J. (2003). Dechová rehabilitace po kardiovaskulárních operacích. Rehabilitácia, 40(2), Müller, E. (2003). Moje zkušenosti s tělesně handicapovanými studenty na Champlain College. Tělesná výchova a sport mládeže, 69(5), Petříková, M. (2000). Osvobozování žáků středních škol jako sociální jev. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(6), Potměšil, J. (2000). Vztah osob s vrozeným zdravotním postižením k tělesné výchově a sportu. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(5), Puškáčová, A. (2001). Tréningové zaťaženie v prípravnom období telesne postihnutých volejbalistov. Telesná výchova a šport, 11(1), Putz, M. (2002). Element príroda v terapii záhradnej terapii z ergoterapeutického hľadiska. Rehabilitácia, 35(2), Raabe, O. A. et al. (2003). Evaluácia jedenásťtýždňového vytrvalostného tréningu obéznych dospelých probandov. Rehabilitácia, 40(3), Slováková, V. et al. (2000). Význam rehabilitácie pri chorobách dýchacieho systému. Rehabilitácia, 33(3), Slováková, V. et al. (2000). Zásady liečebnej telesnej výchovy. Rehabilitácia, 33(3), Škop, V. et al. (1999). Statická a dynamická zátěž ve zdravotně orientované školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 65(8), Štilec, M. et al. (2004). Pohybové aktivity jako prostředek aktivního způsobu života seniorů. Telesná výchova a šport, 14(2), Tůmová, J. (2003). Kondičný program pro seniory s osteoporózou a častými pády. Rehabilitácia, 40(4), Tůmová, J. (2002). Ověření vlivu pohybového programu na zlepšení stability u starších osob pomocí posturografie. Rehabilitácia, 35(4), Tupý, J. (2000). Zdraví a dostatečný pohyb žáků téměř nikoho nepálí. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(3), Uhliarová, M. (2000). Hippoterapia a jej význam v liečbe s následkami po kraniocerebrálnych poraneniach a po poraneniach miechy. Rehabilitácia, 33(2), Uhliarová, M. (2000). Súčasné možnosti terapie detí s detskou mozgovou obrnou. Rehabilitácia, 33(4), Urbanová, M. (2003). Osobitosti techniky plaveckého spôsobu prsia u telesne oslabených. Telesná výchova a šport, 13(3),

20 Valihrachová, M. (1997). Chvála pohybu. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(6), Válková, H. (1996). Aplikované pohybové aktivity. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(1), Válková, H. (1996). Společně v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(3), Válková, H. et al. (2003). Fenomén sportu osob s postižením v médiích v ČR. Telesná výchova a šport, Vítková, M. (2002). Ergoterapie aneb jak žít s handicapem. Rehabilitácia, 35(1), Vute, R. (2003). Výber športových činností u zdravotne postihnutých. Telesná výchova a šport, 13(2), Werner, C. et al. (2003). Počítačom riadený tréning hornej končatiny u ťažko postihnutých pacientov po cievnej mozgovej príhode. Rehabilitácia, 40(2), Zálišová, K. (2001). Ovlivnění únavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní aerobním cvičením. Rehabilitácia, 34(1), Zděblová, J. et al. (1996). Názory na integraci v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(2),

21 Populární časopisy Anonymous. (2001). 1. český sport handicap club. Vozíčkář, 10(2), 32. Anonymous. (1997). 1. mistrovství světa v kopané. Gong, 26(1), 17. Anonymous. (1999). 3 ruote intorno al lago. Vozíčkář, 8(2), Anonymous. (2000). 4. mezinárodní mistrovství Německa v silniční cyklistice neslyšících. Gong, 29(9), 234. Anonymous. (2000). 7. evropské sportovní hry neslyšících. Gong, 29(4), 106. Anonymous. (1997). 75 let I. pražského sportovního klubu neslyšících. Gong, 26(11), 255. Anonymous. (1999). 75 let mezinárodního sportu neslyšících. Gong, 28(12), 320. Anonymous. (2001). Alpský pohár v Itálii. Gong, 30(3), 76. Anonymous. (2000). Austrálie OH Sydney. Gong, 29(11), 293. Anonymous. (2004). Automobily pro nejmladší sportovce. Vozíčkář, 13(2), 2. Anonymous. (1997). Běh Terryho Foxe Prahou. Tělovýchovný pracovník, 41(11), 17. Anonymous. (1997). BH Wheelchair Czech Open 97. Vozíčkář, 6(4), 38. Anonymous. (1997). BH Wheelchair Czech Open 97. Vozíčkář, 6(3), 55. Anonymous. (2002). Bojovník ve vlnách. Stadion, 50(4), 76. Anonymous. (1999). Bowling v Praze. Gong, 28(12), 321. Anonymous. (2002). Bowling v Ústí n. L.. Gong, 31(7 8), 204. Anonymous. (2004). Bowling ve Valašském Meziříčí. Gong, 33(1), 6. Anonymous. (1998). Brno dějištěm atletického mistrovství Spastic Handicapu. Vozíčkář, 7(4), 14. Anonymous. (1996). Brychta do první světové stovky. Vozíčkář, 5(3), 47. Anonymous. (2004). Bývalý hokejový reprezentant Francie přišel o obě nohy. Stadion, 52(4), 50. Anonymous. (2004). Centrum Paraple pomáhá už deset let lidem s poraněnou míchou. Vozíčkář, 13(6), Anonymous. (1996). Cenu Olgy Havlové pro rok 1996 získal Vojtěch Volejník. Gong, 25(7), 149. Anonymous. (2000). Chtějí vyšší plůtky. Stadion, 48(10), 60. Anonymous. (2003). Cyklistický šampionát. Gong, 32(9), 11. Anonymous. (1999). Červencové resumé. Stadion, 47(8), 65. Anonymous. (1998). Česká výprava v Anglii byla úspěšná. Vozíčkář, 7(5 6), 20. Anonymous. (1999). Český pohár v Peci pod Sněžkou. Vozíčkář, 8(1), 31. Anonymous. (2003). Český pohár vybojovali sledge hokejisté ze Zlína. Vozíčkář, 12(1), Anonymous. (1996). Čtvrtá šachistka světa se jmenuje Anna Rývová. Gong, 25(11), 257. Anonymous. (1998). Děčín byl v únoru dějištěm dalšího ročníku turnaje ve stolním tenisu zdravotně postižených. Vozíčkář, 7(2), 28. Anonymous. (1998). Desítka nejúspěšnějších handicapovaných sportovců. Tělovýchovný pracovník, 42(1), Anonymous. (2004). Dny zdravotně postižených. Gong, 33(6), 21. Anonymous. (2000). Dny zdravotně postižených letos zároveň s Knapkovým memoriálem. Vozíčkář, 9(1), 4. Anonymous. (1997). Dva sportovní svátky. Gong, 26(3), 65. Anonymous. (1997). Dvaatřicet medailí z Nottinghamu. Tělovýchovný pracovník, 41(9), 15. Anonymous. (2003). Elektronický rozhodčí poprvé v Nymburce. Gong, 32(6), 13. Anonymous. (2003). Emil pro malé sportovce. Gong, 32(7 8), 22. Anonymous. (1998). Evropský rekord. Gong, 28(9), 206. Anonymous. (2004). Fotbal žen pokulhává. Gong, 33(3), 19. Anonymous. (2003). Fotbalisté postoupili na deaflympiádu. Gong, 32(12), 9. Anonymous. (1999). Fotbalisté v Řecku. Gong, 28(6),

22 Anonymous. (2002). Fotbalová Sparta nezapomíná na sluchově postižené. Gong, 31(3), 63. Anonymous. (1996). Gabriela Ungerová nejlepší sportovkyní roku. Gong, 25(3), 65. Anonymous. (2004). Helus mistrem mezi neslyšícími. Gong, 33(6), 5. Anonymous. (1998). Hojná účast, rekordní výkony. Vozíčkář, 7(3), Anonymous. (2004). Hramat Pardubice uspěl v Mnichově. Gong, 33(9), 10. Anonymous. (2003). Hry v České Třebové. Gong, 32(9), 6. Anonymous. (1999). IPB Memoriál Josefa Odložila. Vozíčkář, 8(3), 21. Anonymous. (1997). Jediná prohra a přece jsme skončili jako šestí. Gong, 26(11), 257. Anonymous. (2002). Jiří Ježek. Stadion, 50(10), 82. Anonymous. (2000). Kaleidoskop: Překonaný handicap. Stadion, 48(10), 42. Anonymous. (1999). Kalendář mezinárodních soutěží. Gong, 28(7 8), 196. Anonymous. (1999). Kalendář mezinárodního sportu. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (1998). Karel Tunzer mezi plavci stále na výsluní. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (2002). Kateřina Teplá opět v roli úspěšného zlatokopa. Tělovýchovný pracovník, 46(4), 9. Anonymous. (2002). Kdo se zúčastní MČR v bowlingu? Gong, 31(7 8), 208. Anonymous. (1998). Kdo vládne evropskému bowlingu? Gong, 27(10), 230. Anonymous. (2003). Kolik stojí účast na deaflympiádě. Gong, 32(4), 17. Anonymous. (2003). Kompletní výsledková listina. Gong, 32(4), 17. Anonymous. (1998). Kongres EDSO. Gong, 27(10), 231. Anonymous. (1998). Koníčky Petra Nováka. Tělovýchovný pracovník, 42(12), 11. Anonymous. (2003). Koukám, jak mi šlapou ruce, říká cyklista Olin Němec z Lubojat. Vozíčkář, 12(4), Anonymous. (2004). Lední hokej neslyšících. Gong, 33(5), 8. Anonymous. (2004). Logo pro deaflympijské hnutí. Gong, 33(10), 19. Anonymous. (1999). Lyžařský kurz. Gong, 28(4), 95. Anonymous. (2003). Lyžování na trávě v Plzni. Gong, 32(7 8), 31. Anonymous. (2000). Malé dětské Sydney. Stadion, 48(3), 64. Anonymous. (1999). Maratón v Heidelbergu s naší účastí. Vozíčkář, 8(4), 28. Anonymous. (2000). Masarykovou stezkou podruhé. Gong, 29(12), 312. Anonymous. (2004). ME neslyšících v basketbalu. Gong, 33(10), 15. Anonymous. (1999). ME v kopané neslyšících bez nás. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (2004). ME v orientačním běhu. Gong, 33(12), 5. Anonymous. (1998). Memoriál Bedřicha Šupčíka. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (2003). Memoriál Jana Kubiše. Gong, 32(7 8), 21. Anonymous. (1998). Memoriál MUDr. Vladimíra Knapka. Vozíčkář, 7(3), Anonymous. (1998). Meyra Cup 98. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (1999). Meyra Cup 99. Vozíčkář, 8(3), 21. Anonymous. (2002). Mezinárodní hokejový turnaj v Německu. Gong, 31(1), 15. Anonymous. (2003). Mezinárodní turnaj ve stolním tenise ALU-KOR Cup Budapešť Vozíčkář, 12(4), 35. Anonymous. (2004). Michale, do toho! Gong, 33(9), 10. Anonymous. (1998). Mimořádný sportovní výkon. Tělovýchovný pracovník, 42(8), 7. Anonymous. (2004). Minirozhovor s paralympioniky. Gong, 33(2), 9. Anonymous. (1998). Mistrovský titul v rukou Zbyňka Švehly. Vozíčkář, 7(4), 15. Anonymous. (2001). Mistrovství ČR v bowlingu Gong, 30(1), 20. Anonymous. (1999). Mistrovství ČR v kopané. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (2003). Mistrovství ČR ve volejbale v Brně. Gong, 32(9), 17. Anonymous. (1999). Mistrovství dorostenců. Gong, 28(12), 321. Anonymous. (2004). Mistrovství Evropy neslyšících v tenise. Gong, 33(9),

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ

PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ 0 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce PROBLEMATIKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT U JEDINCŮ SE ZÍSKANÝM TĚLESNÝM POSTIŽENÍM V OBDOBÍ DOSPÍVÁNÍ Lenka Lašková Plzeň 2012 Prohlašuji,

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

ČESKÁ REPUBLIKA SE UCHÁZÍ O POŘÁDÁNÍ XXXI. LETNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER

ČESKÁ REPUBLIKA SE UCHÁZÍ O POŘÁDÁNÍ XXXI. LETNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER ČESKÁ REPUBLIKA SE UCHÁZÍ O POŘÁDÁNÍ XXXI. LETNÍCH OLYMPIJSKÝCH HER brozura_praha Olympijska.indd 1 19.11.2007 12:19:39 SLOVO PRIMÁTORA Vážení spoluobčané, rád Vám všem zopakuji skvělou zprávu, že se Praha

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9

VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 VV ČSTV, 2012 ISBN 978-80-7376-316-9 Obsah 2 Obsah : I. ČÁST str. Český svaz tělesné výchovy... 6 Představitelé ČSTV... 7 23.VH ČSTV, 24. VH ČSTV... 8 Evropský rok dobrovolnictví 2011 a ČSTV... 9 Držitelé

Více

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV

ČSTV. Zpravodaj. Číslo 4/2012. 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Zpravodaj ČSTV VH ČSTV bude požadovat náhradu škody po JUDr. Hušákovi 26. VH ČSTV Studie o financování sportu v ČR Rozhovor s novým ředitel VOŠ ČSTV Číslo 4/2012 26. Valná hromada ČSTV Vyrovnání se s minulostí

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU POHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE V KLATOVECH DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jakub Topinka Učitelství pro SŠ, Obor

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Editoři: Vladimír Süss Vladislav Mužík Zdenka Marvanová Sborník vychází s podporou

Více

JINDŘICHŮV HRADEC AKTUÁLNĚ strana 678 NA TELETEXTU TV NOVA

JINDŘICHŮV HRADEC AKTUÁLNĚ strana 678 NA TELETEXTU TV NOVA Obsah 2 Informace z Rady města 3 Město J. Hradec - odbor finanční, odbor správy majetku města informují... 4 Výběr z událostí městské policie 5 Společenská kronika, Městská knihovna 6 Zachyceno kamerou

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Výroční zpráva. o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 4 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Přehled oborů vzdělání

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová

Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky. Bc. Michaela Škubalová Význam dobrovolnictví pro mladé dobrovolníky Bc. Michaela Škubalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou dobrovolnictví mladých lidí. V práci jsou popsány a vysvětleny

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce

Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Outdoorové aktivity jako nástroj rozvoje osobnosti: analýza komerčních nabídek. Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více