UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (1996 2004)"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT ( ) OLOMOUC 2005

2 Publikace byla zpracována v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR: Máme na víc, než si myslíte (č. 70/2e/9b). 1. vydání Petra Kurková, 2005 ISBN

3 Děkuji prof. PhDr. Haně Válkové, CSc., za množství podnětů a všestrannou podporu, kterými velkou měrou přispěla ke vzniku této publikace. Děkuji také Bc. Marii Sýkorové za cenné rady a ochotu při kompletaci titulů a Mgr. Zuzaně Hanelové za připomínky, pomoc a trpělivost při konečných úpravách textu. 3

4

5 PŘEDMLUVA Oblast aplikovaných pohybových aktivit (pohybových aktivit orientovaných na sféru občanů příslušníků minoritních skupin, především jedinců se specifickými potřebami) zaznamenala v posledních deseti letech prudký rozvoj. Tento rozvoj se nutně odrazil i v množství informací v literatuře a médiích, především na internetu. Přes existenci nejrůznějších vyhledávačů a databází patří zalistování v knize, v kompaktní bibliografii stále k oblíbeným, vyhledávaným, a někdy i nejrychleji dostupným zdrojům informací. Poznatky z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (dále jen APA) jsou ve většině případů prezentovány v anglickém jazyce. Pro budoucí rozvoj APA v České republice je však třeba posílit především sféru informací v jazyce mateřském. Předkládaná bibliografie je určena českým odborníkům z terénu a studujícím v jazyce českém. Navazuje na obdobnou bibliografii z let [Válková, H. (1996). Bibliografie aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN ]. Zahrnuje práce z let publikované v češtině nebo v cizím jazyce v České republice a zároveň zařazuje tituly slovenské a polské, které jsou součástí fondu knihovny FTK UP. Jedná se o publikace z oblasti kinantropologie, pedagogiky, psychologie a medicíny, týkající se APA, popřípadě s problematikou pohybových aktivit osob se specifickými potřebami související. Tyto publikace jsou různé úrovně, od populárních a populárně naučných až po vědecké. Do bibliografie byly dále ve formě přílohy zahrnuty tituly starší, které nebyly uvedeny v předcházející bibliografii. Celkem bylo zpracováno téměř 1700 hesel. Bibliografie reflektuje i změny, které se v uplynulém období odehrály, např. uvádí nové tématické celky (integrace). Prameny a zdroje jsou citovány dle Kompendia psaní a publikování v kinantropologii (Frömel et al., 2002) a pro přehlednost jsou rozčleněny do čtyř kategorií podle typu publikace. Uživatel se v bibliografii snadno orientuje buď podle vyhledávaného tématu (věcný rejstřík řazený abecedně dle jména prvního autora), nebo dle tématického zaměření titulu. Do bibliografie byly také začleněny bakalářské, diplomové a disertační práce z oblasti APA zpracované na FTK UP. Bibliografii lze nalézt na webových stránkách Většina uváděných titulů je dostupná v knihovně FTK UP v Olomouci. Předkládaná bibliografie je výsledkem pečlivé, časově náročné práce editorky Mgr. Petry Kurkové, Ph.D., členky Centra kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Věřím, že se stane vítanou pomůckou jak odborníkům z praxe, tak současným i budoucím studentům kinantropologických oborů nejen na FTK UP. Prof. PhDr. Hana Válková, CSc. 5

6

7 OBSAH PŘEDMLUVA PŘEHLED ZDROJŮ PŘEHLED TÉMAT VĚCNÝ REJSTŘÍK V ABECEDNÍM ŘAZENÍ Vědecké časopisy a sborníky Odborné časopisy Populární časopisy Monografie, sborníky a skripta TEMATICKÝ REJSTŘÍK Vědecké časopisy a sborníky Odborné časopisy Populární časopisy Monografie, sborníky a skripta PŘÍLOHY Příloha 1 Publikace a projekty na FTK UP Příloha 2 Závěrečné práce na FTK UP Příloha 3 Nezařazené tituly z dřívějších let

8 CONTENT FOREWORD LIST OF SOURCES LIST OF TOPICS SUBJECT INDEX IN ALPHABETICAL ORDER Scientific journals and proceedings Special journals Popular magazines Monographs, conference proccedings, lecture notes THEMATIC INDEX Scientific journals and proceedings Special journals Popular magazines Monographs, conference proccedings, lecture notes SUPPLEMENTS Supplement 1 Publications and projects at the FPC PU Supplement 2 Diploma papers, dissertations thesis at the FPC PU Supplement 3 Miscellaneous titles from previous years FPC PU Faculty of Physical Culture, Palacký University 8

9 PŘEHLED ZDROJŮ Název/nakladatel Vročení Počet záznamů 1 VĚDECKÉ ČASOPISY A SBORNÍKY 55 Acta Universitatis Carolinae. Gymnica kinanthropologica Praha: Univerzita Karlova Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica Olomouc: Univerzita Palackého Česká antropologie: sborník České společnosti antropologické Olomouc: Česká společnost antropologická Česká kinantropologie: časopis Vědecké společnosti kinantropologie Praha: Vědecká společnost kinantropologie /1 6 Studia Kinanthropologica.Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis. Facultas Pedagogica České Budějovice: Jihočeská univerzita Tělesná kultura (navazuje na Tělesná kultura: sborník kateder tělesné výchovy) Olomouc: AISIS Tělesná kultura: sborník kateder tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství Olomouc ODBORNÉ ČASOPISY 62 Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Telesná výchova a šport: časopis Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky Bratislava: Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport /2 13 Rehabilitácia: časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie Bratislava: LIEČREH POPULÁRNÍ ČASOPISY 906 Gong: časopis pro občany s vadami sluchu Praha : ASNEP Stadion Praha: M&Agency Školní sport: časopis pro sportovce ze základních a středních škol a z učilišť Praha: Sprint

10 Tělovýchovný pracovník: zpravodaj ČSTV a nakladatelství Olympia Praha: Olympia Vozíčkář: časopis nejen pro sedící Brno: Liga za práva vozíčkářů MONOGRAFIE, SBORNÍKY Z KONFERENCÍ, SKRIPTA 211 PŘÍLOHY Příloha 1 Publikace a projekty na FTK UP Příloha 2 Závěrečné práce na FTK UP Diplomové práce a) bakalářské b) magisterské Disertační práce Příloha 3 Nezařazené tituly z dřívějších let Byly zařazeny i závěrečné práce z dřívějších let (nový tematický celek). 10

11 PŘEHLED TÉMAT I I/A I/B I/C I/D II III IV V VI VII VIII IX X XI APA (aplikované pohybové aktivity) obecně APA (adapted physical activity) in general integrace inclusion speciální pedagogika, vzdělávání, výchova special pedagogy, education obecné (eseje, biografie, právo, ) general (papers, biographies, law, ) psychologie psychology zdravotní a léčebná tělesná výchova obecně corrective physical education in general držení těla, pohybový systém, ortopedické problémy body posture, motoric system, orthopedic problems rehabilitace, úrazy, stavy po úrazech rehabilitation physiotherapy, injuries, conditions after injury pohybová intervence, zdravotní cviky, jóga, relaxační techniky, hipoterapie motor intervention, corrective exercise, joga, technique of relaxation, hippotherapy obezita, potíže metabolismu a výživy, vnitřní postižení obezity, probleme of metabolism and nutrititon, internal impairments mozková dysfunkce, mozková obrna, poruchy řeči, dystrofie brain dysfunction, cerebral palsy, speach impairments, dysthrophy astma, problémy dýchacího systému, dechová cvičení astma, problems of breathing system, breath exercises problémy srdce a cévního systému problems of heart and blood-vessel system sport osob s tělesným postižením sports of people with physical disability sport osob se sluchovým postižením sports of people with hearing disability 11

12 XII XIII XIV XV XVI XVII sport osob se zrakovým postižením sports of people with visual disability sport osob s mentálním postižením sports of people with learning disability poruchy emocionální, psychiatrické, sociální, chování emotional, psychiatric, social problems, behavioral impairments soutěžní (vrcholový) sport, výkonnost, trénink competitive (elite) sports, performance, training aktivity v přírodě outdoor activities starší občané elderly people 12

13 VĚCNÝ REJSTŘÍK V ABECEDNÍM ŘAZENÍ

14

15 Vědecké časopisy a sborníky Bláha, L. (2001). Okolnosti prožití pohybového výkonu u zdravotně postiženého dítěte. Česká kinantropologie, 5(2), Blahutková, M. et al. (2001). Psychomotoric activities in working with ill children. Studia Kinanthropologica, 2(2), Bolach, E. et al. (2000). Influence of the sport team games on a posture of body of blinds and people with dimness of vision. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(2), Bunc, V. et al. (1997). A simple assessment of aerobic fitness in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(1), Bunc, V. et al. (2002). Effect of endurance training on aerobic fitness and body composition in senior women. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 38(2), Czarnocka, I. et al. (1996). Psychological basis of organization and realization of tourism and recreation for the disabled new subject at Cracow Academy of physical education. Tělesná kultura, 26, Čurdová, J. (2001). Introduction of some projective techniques used for children with cerebral palsy. Studia Kinanthropologica, 2(2), Čurdová, J. et al. (2001). Measuring perceived and social acceptance in young children with cerebral palsy: the construction of a Czech pictorial scale. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 31(1), Dinold, M. (2001). Investigating individual development of people with and without disabilities who participated in creative movement programs. Studia Kinanthropologica, 2(2), Dinold, M. (2001). Study programs for adapted physical activity at the Institute of sport science of the University of Vienna. Studia Kinanthropologica, 2(2), 156. Dlužewska-Martyniec, W. (2002). The need of autonomy in Special Olympics athletes and its satisfying through sports activities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(1), Drabek, S. (2001). Study possibilities of APA in Austria. Studia Kinanthropologica, 2(2), Górny, M. (1995). The rate of reaction development in individuals with damage in the visual system. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 25, Górny, M. et al. (1999). Research of determinants of the views on physical training of pupils from schools for educationally disabled. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29, Halamičková, K. et al. (2003). Didactic categories in inclusive physical education lessons et the socondary school level: A case study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 33(2), Hansgut, V. et al. (1999). The reflection of special olympics sports interventional programme in inner experience of adolescents with mental retardation. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Hátlová, B. (2001). Kinesiotherapy at dependency treatment. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 37(2), Hátlová, B. (2001). Movement therapy in psychic ilness. Studia Kinanthropologica, 2(2), Hogenová, A. (2000). The corporeal schema and health problems. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(1), Jadvižák, I. et al. (2004). Pohybová aktivita jako prostředek ke zkvalitnění psychických a fyzických funkcí u osob starších 60-ti let. Tělesná kultura, 29(2), Janečka, Z. (1999). Motorická kompetence 7 10letých dětí se zrakovou vadou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Janečka, Z. et al. (2004). Sport socialization of children with visual impairment in prebubescent and pubescent age. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 33(2), Kálal, J. (2004). Racionální pohybová aktivita amputovaných. Česká kinantropologie, 8(1),

16 Karásková, V. (2001). Locomotive didactic games for pupils with mental disorder. Studia Kinanthropologica, 2(2), Karásková, V. et al. (1999). Research of determinants of the views on physical training of pupils from schools for educationally disabled. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Kowałik, S. (1998). A charakteristic of a suffering experienced by a disabled person. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 28, Krejčí, M. (1998). A study of the use of yoga with mentally retarded children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 34(2), Krejčí, M. (2001). Experience with yoga exercises modified for children with cerebral palsy. Studia Kinanthropologica, 2(2), Krejčí, M. (2003). Mental techniques, breathing exercises and compensatory yoga exercises as part of a sportsman psychological-training by impaired sportsmen. Studia Kinanthropologica, 4(1), Kudláček, M. et al. (2002). Components/indicators of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in PE in the ATIPDE instrument/scale for prospective Czech physical educators. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(2), Kurková, P. et al. (2002). Demografická studie vrcholových sportovců se sluchovým postižením v ČR z hlediska integračních trendů. Česká kinantropologie, 6(2), Lejčarová, A. et al. (2002). Motorická výkonnost žáků zvláštních škol. Česká kinantropologie, 6(1), Marková, A. (2001). Development of sport activities in disabled persons. Studia Kinanthropologica, 2(2), Momola, I. et al. (2004). Motor skills in mentally retarded children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 34(2), Nováková, H. (1998). Postural stability and flexibility of seniors. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 34(1), Potměšil, J. (1997). Pohybové aktivity jako faktor socializace osob se zdravotním postižením. Česká kinantropologie, 1(1), Potměšil, J. et al. (2000). Anamnéza trenérů sportovců se zdravotním postižením. Česká kinantropologie, 4(1), Potměšil, J. et al. (1996). Conception of sport with heavily disabled person. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 32(2), Rausavljević, N. et al. (1999). The infuence of a six-month athletics treatment incorporated in physical education classes on changes of morphological characteristics in seven-year old boy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Riegerová, J. et al. (1999). Somatical diagnosis of women in the age of maturus and presenilis female students of the University of the 3rd age at the Faculty of Physical Culture at Palacký University in Olomouc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Segeťová, J. et al. (1997). The assessment of whole day physical activity in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(2), Sobiecka, J. et al. (2002). Český a polský paralympijský sport a integrace se sportovním prostředím. Studia Kinanthropologica, 3(1), Šafaříková, L. et al. (1997). A simple assessment of aerobic fitness in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(1), Štěrbová, D. (2003). Některé aspekty péče o hluchoslepé osoby a možnost jejich ovlivnění pohybovými aktivitami. Studia Kinanthropologica, 4(2), Válková, H. (1996). Aplikované pohybové aktivity součást systému tělesné kultury. Tělesná kultura, 26, Válková, H. (2001). Comparison of three different interventional programs on the background of special olympics programme: Design and management. Studia Kinanthropologica, 2(2),

17 Válková, H. (1998). The development of indices of motor competence and social behavior of participants and non-participants in the special olympics movement. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 28, Válková, H. (1996). The differences in behaviour indices of participants and non-participants in special olympics movement. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 26, Vute, R. (2001). Actuality of the Halliwick swimming method. Studia Kinanthropologica, 2(2), Vute, R. (1999). Scoring skills performances of the top international men s sitting volleyball teams. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Vute, R. et al. (2000). Sporting values among Europe s elite sitting-volleyball players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(1), Vyskočil, T. (2003). Specifika závodního sjezdového lyžování u osob se zrakovým postižením. Tělesná kultura, 28(2), Wieczorek, M. (2001). Functional and dynamic asymmetry in 14 year-old boys with minor mental handicap. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 31(2), Wieczorek, M. (2001). Functional and dynamic asymmetry of slightly mentally handicaped children. Studia Kinanthropologica, 2(2), Žurek, P. et al. (2004). Tolerance as an integrational element for the disabled. Česká antropologie, 54,

18 Odborné časopisy Adamírová, J. (1998). Padák netradiční náčiní ve zdravotní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(2), Balogová, M. et al. (2003). Metodika hydrokinezioterapie pri spastickej forme ICP. Rehabilitácia, 40(2), Balogová, M. et al. (2003). Výskum hydrokinezioterapie pri spastickej forme ICP. Rehabilitácia, 40(2), Bělková-Preislerová, T. (2000). Halliwickova metoda výuky plavání tělesně postižených. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(3), Bělková-Preislerová, T. (1999). Pojmoslovné a terminologické vádemékum: zdravotní plavání. Tělesná výchova a sport mládeže, 65(7), Bláha, L. (2002). Dopřejme zdravotně postiženému dítěti prožít si svůj výkon! Tělesná výchova a sport mládeže, 68(2), Bláha, L. (1996). Goalball hra jen pro zrakově handicapované. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(3), Bláha, L. (2002). Limity využití pálkovacích her u zrakově postižených. Tělesná výchova a sport mládeže, 68(8), Bláha, L. (2003). Příklady pálkovacích her pro zrakově postižené. Tělesná výchova a sport mládeže, 69(2), Cinglová, L. (2002). Úrazy a choroby dětí. Tělesná výchova a sport mládeže, 68(6), Ewiaková, A. (1998). Záujmy vysokoškolákov v zdravotnej telesnej výchove oslabených. Telesná výchova a šport, 8(1), Görner, K. (2001). Pohľad na olympijské a paralympijské hry Sydney 2000 očami žiakov druhého stupňa základných škôl v Banskej Bystrici. Telesná výchova a šport, 11(1), Gúth, A. (2002). Handikap II. Rehabilitácia, 35(2), 66. Gúth, A. (2002). Hendikep I. Rehabilitácia, 35(1), 3. Gúth, A. (2001). Starostlivosť o ľudí so špeciálnymi potrebami. Rehabilitácia, 34(4), 194. Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní tělesné výchovy. Část 13, Vyučovací jednotka zdravotní tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(3), Hošková, B. et al. (1998). Repetitorium zdravotní tělesné výchovy. Část 16, Oslabení srdečně cévního systému. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(1), Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní TV. Část 14, Pohybová aktivita dětí s respiračním oslabením II. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(6), Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní TV. Část 14, Pohybová aktivita u dětí s respiračním oslabením I. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(4), Hošková, B. et al. (1998). Repetitorium zdravotní TV. Část 17, Cvičební jednotka pro cvičence se srdečně cévním oslabením. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(3), Hubáčková, R. et al. (1997). Cvičební jednotka tělesné výchovy dětí se středně těžkým mentálním postižením. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(1), Jarembáková, L. et al. (2002). Dynamika plaveckej výkonnosti mentálne postihnutých za štvorročné obdobie. Telesná výchova a šport, 12(1), Jürgen, D.-T. (2002). Škola astmy individuálny program pre astmatikov a pokyny pre vedúceho skupinového cvičenia. Rehabilitácia, 35(2), Keblová, A. et al. (1996). Pravidla sportovních her pro nevidomé (Část 1). Tělesná výchova a sport mládeže, 62(6), Keblová, A. et al. (1996). Pravidla sportovních her pro nevidomé (Část 2). Tělesná výchova a sport mládeže, 62(7),

19 Kostihová, H. (1996). Aplikace relaxačních pohybových aktivit u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(8), Kračmar, B. (2002). Principy vývojové kineziologie ve sportovním pohybu. Rehabilitácia, 35(3), Kubálková, L. (1998). Problém mikrospastiků. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(8), Labudová, J. (2001). Pripravenosť na integráciu v školskej telesnej výchove. Telesná výchova a šport, 11(1), Labudová, J. (2000). Východiská k tvorbe učebných osnov zdravotnej telesnej výchovy. Telesná výchova a šport, 10(3), Labudová, J. (2003). Vyučovanie telesnej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným oslabením. Telesná výchova a šport, 13(3), Macejková, Y. (1999). Vrcholový trénink telesne postihnutých plavcov. Telesná výchova a šport, 9(3 4), Marková, A. (2001). Vplyv tréningu na pohybovú výkonnosť telesne postihnutých detí. Telesná výchova a šport, 11(2), Martyniec, W. et al. (1996). Pohybový program Veroniky Sherborn. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(7), Mikula, J. (2003). Dechová rehabilitace po kardiovaskulárních operacích. Rehabilitácia, 40(2), Müller, E. (2003). Moje zkušenosti s tělesně handicapovanými studenty na Champlain College. Tělesná výchova a sport mládeže, 69(5), Petříková, M. (2000). Osvobozování žáků středních škol jako sociální jev. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(6), Potměšil, J. (2000). Vztah osob s vrozeným zdravotním postižením k tělesné výchově a sportu. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(5), Puškáčová, A. (2001). Tréningové zaťaženie v prípravnom období telesne postihnutých volejbalistov. Telesná výchova a šport, 11(1), Putz, M. (2002). Element príroda v terapii záhradnej terapii z ergoterapeutického hľadiska. Rehabilitácia, 35(2), Raabe, O. A. et al. (2003). Evaluácia jedenásťtýždňového vytrvalostného tréningu obéznych dospelých probandov. Rehabilitácia, 40(3), Slováková, V. et al. (2000). Význam rehabilitácie pri chorobách dýchacieho systému. Rehabilitácia, 33(3), Slováková, V. et al. (2000). Zásady liečebnej telesnej výchovy. Rehabilitácia, 33(3), Škop, V. et al. (1999). Statická a dynamická zátěž ve zdravotně orientované školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 65(8), Štilec, M. et al. (2004). Pohybové aktivity jako prostředek aktivního způsobu života seniorů. Telesná výchova a šport, 14(2), Tůmová, J. (2003). Kondičný program pro seniory s osteoporózou a častými pády. Rehabilitácia, 40(4), Tůmová, J. (2002). Ověření vlivu pohybového programu na zlepšení stability u starších osob pomocí posturografie. Rehabilitácia, 35(4), Tupý, J. (2000). Zdraví a dostatečný pohyb žáků téměř nikoho nepálí. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(3), Uhliarová, M. (2000). Hippoterapia a jej význam v liečbe s následkami po kraniocerebrálnych poraneniach a po poraneniach miechy. Rehabilitácia, 33(2), Uhliarová, M. (2000). Súčasné možnosti terapie detí s detskou mozgovou obrnou. Rehabilitácia, 33(4), Urbanová, M. (2003). Osobitosti techniky plaveckého spôsobu prsia u telesne oslabených. Telesná výchova a šport, 13(3),

20 Valihrachová, M. (1997). Chvála pohybu. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(6), Válková, H. (1996). Aplikované pohybové aktivity. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(1), Válková, H. (1996). Společně v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(3), Válková, H. et al. (2003). Fenomén sportu osob s postižením v médiích v ČR. Telesná výchova a šport, Vítková, M. (2002). Ergoterapie aneb jak žít s handicapem. Rehabilitácia, 35(1), Vute, R. (2003). Výber športových činností u zdravotne postihnutých. Telesná výchova a šport, 13(2), Werner, C. et al. (2003). Počítačom riadený tréning hornej končatiny u ťažko postihnutých pacientov po cievnej mozgovej príhode. Rehabilitácia, 40(2), Zálišová, K. (2001). Ovlivnění únavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní aerobním cvičením. Rehabilitácia, 34(1), Zděblová, J. et al. (1996). Názory na integraci v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(2),

21 Populární časopisy Anonymous. (2001). 1. český sport handicap club. Vozíčkář, 10(2), 32. Anonymous. (1997). 1. mistrovství světa v kopané. Gong, 26(1), 17. Anonymous. (1999). 3 ruote intorno al lago. Vozíčkář, 8(2), Anonymous. (2000). 4. mezinárodní mistrovství Německa v silniční cyklistice neslyšících. Gong, 29(9), 234. Anonymous. (2000). 7. evropské sportovní hry neslyšících. Gong, 29(4), 106. Anonymous. (1997). 75 let I. pražského sportovního klubu neslyšících. Gong, 26(11), 255. Anonymous. (1999). 75 let mezinárodního sportu neslyšících. Gong, 28(12), 320. Anonymous. (2001). Alpský pohár v Itálii. Gong, 30(3), 76. Anonymous. (2000). Austrálie OH Sydney. Gong, 29(11), 293. Anonymous. (2004). Automobily pro nejmladší sportovce. Vozíčkář, 13(2), 2. Anonymous. (1997). Běh Terryho Foxe Prahou. Tělovýchovný pracovník, 41(11), 17. Anonymous. (1997). BH Wheelchair Czech Open 97. Vozíčkář, 6(4), 38. Anonymous. (1997). BH Wheelchair Czech Open 97. Vozíčkář, 6(3), 55. Anonymous. (2002). Bojovník ve vlnách. Stadion, 50(4), 76. Anonymous. (1999). Bowling v Praze. Gong, 28(12), 321. Anonymous. (2002). Bowling v Ústí n. L.. Gong, 31(7 8), 204. Anonymous. (2004). Bowling ve Valašském Meziříčí. Gong, 33(1), 6. Anonymous. (1998). Brno dějištěm atletického mistrovství Spastic Handicapu. Vozíčkář, 7(4), 14. Anonymous. (1996). Brychta do první světové stovky. Vozíčkář, 5(3), 47. Anonymous. (2004). Bývalý hokejový reprezentant Francie přišel o obě nohy. Stadion, 52(4), 50. Anonymous. (2004). Centrum Paraple pomáhá už deset let lidem s poraněnou míchou. Vozíčkář, 13(6), Anonymous. (1996). Cenu Olgy Havlové pro rok 1996 získal Vojtěch Volejník. Gong, 25(7), 149. Anonymous. (2000). Chtějí vyšší plůtky. Stadion, 48(10), 60. Anonymous. (2003). Cyklistický šampionát. Gong, 32(9), 11. Anonymous. (1999). Červencové resumé. Stadion, 47(8), 65. Anonymous. (1998). Česká výprava v Anglii byla úspěšná. Vozíčkář, 7(5 6), 20. Anonymous. (1999). Český pohár v Peci pod Sněžkou. Vozíčkář, 8(1), 31. Anonymous. (2003). Český pohár vybojovali sledge hokejisté ze Zlína. Vozíčkář, 12(1), Anonymous. (1996). Čtvrtá šachistka světa se jmenuje Anna Rývová. Gong, 25(11), 257. Anonymous. (1998). Děčín byl v únoru dějištěm dalšího ročníku turnaje ve stolním tenisu zdravotně postižených. Vozíčkář, 7(2), 28. Anonymous. (1998). Desítka nejúspěšnějších handicapovaných sportovců. Tělovýchovný pracovník, 42(1), Anonymous. (2004). Dny zdravotně postižených. Gong, 33(6), 21. Anonymous. (2000). Dny zdravotně postižených letos zároveň s Knapkovým memoriálem. Vozíčkář, 9(1), 4. Anonymous. (1997). Dva sportovní svátky. Gong, 26(3), 65. Anonymous. (1997). Dvaatřicet medailí z Nottinghamu. Tělovýchovný pracovník, 41(9), 15. Anonymous. (2003). Elektronický rozhodčí poprvé v Nymburce. Gong, 32(6), 13. Anonymous. (2003). Emil pro malé sportovce. Gong, 32(7 8), 22. Anonymous. (1998). Evropský rekord. Gong, 28(9), 206. Anonymous. (2004). Fotbal žen pokulhává. Gong, 33(3), 19. Anonymous. (2003). Fotbalisté postoupili na deaflympiádu. Gong, 32(12), 9. Anonymous. (1999). Fotbalisté v Řecku. Gong, 28(6),

22 Anonymous. (2002). Fotbalová Sparta nezapomíná na sluchově postižené. Gong, 31(3), 63. Anonymous. (1996). Gabriela Ungerová nejlepší sportovkyní roku. Gong, 25(3), 65. Anonymous. (2004). Helus mistrem mezi neslyšícími. Gong, 33(6), 5. Anonymous. (1998). Hojná účast, rekordní výkony. Vozíčkář, 7(3), Anonymous. (2004). Hramat Pardubice uspěl v Mnichově. Gong, 33(9), 10. Anonymous. (2003). Hry v České Třebové. Gong, 32(9), 6. Anonymous. (1999). IPB Memoriál Josefa Odložila. Vozíčkář, 8(3), 21. Anonymous. (1997). Jediná prohra a přece jsme skončili jako šestí. Gong, 26(11), 257. Anonymous. (2002). Jiří Ježek. Stadion, 50(10), 82. Anonymous. (2000). Kaleidoskop: Překonaný handicap. Stadion, 48(10), 42. Anonymous. (1999). Kalendář mezinárodních soutěží. Gong, 28(7 8), 196. Anonymous. (1999). Kalendář mezinárodního sportu. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (1998). Karel Tunzer mezi plavci stále na výsluní. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (2002). Kateřina Teplá opět v roli úspěšného zlatokopa. Tělovýchovný pracovník, 46(4), 9. Anonymous. (2002). Kdo se zúčastní MČR v bowlingu? Gong, 31(7 8), 208. Anonymous. (1998). Kdo vládne evropskému bowlingu? Gong, 27(10), 230. Anonymous. (2003). Kolik stojí účast na deaflympiádě. Gong, 32(4), 17. Anonymous. (2003). Kompletní výsledková listina. Gong, 32(4), 17. Anonymous. (1998). Kongres EDSO. Gong, 27(10), 231. Anonymous. (1998). Koníčky Petra Nováka. Tělovýchovný pracovník, 42(12), 11. Anonymous. (2003). Koukám, jak mi šlapou ruce, říká cyklista Olin Němec z Lubojat. Vozíčkář, 12(4), Anonymous. (2004). Lední hokej neslyšících. Gong, 33(5), 8. Anonymous. (2004). Logo pro deaflympijské hnutí. Gong, 33(10), 19. Anonymous. (1999). Lyžařský kurz. Gong, 28(4), 95. Anonymous. (2003). Lyžování na trávě v Plzni. Gong, 32(7 8), 31. Anonymous. (2000). Malé dětské Sydney. Stadion, 48(3), 64. Anonymous. (1999). Maratón v Heidelbergu s naší účastí. Vozíčkář, 8(4), 28. Anonymous. (2000). Masarykovou stezkou podruhé. Gong, 29(12), 312. Anonymous. (2004). ME neslyšících v basketbalu. Gong, 33(10), 15. Anonymous. (1999). ME v kopané neslyšících bez nás. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (2004). ME v orientačním běhu. Gong, 33(12), 5. Anonymous. (1998). Memoriál Bedřicha Šupčíka. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (2003). Memoriál Jana Kubiše. Gong, 32(7 8), 21. Anonymous. (1998). Memoriál MUDr. Vladimíra Knapka. Vozíčkář, 7(3), Anonymous. (1998). Meyra Cup 98. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (1999). Meyra Cup 99. Vozíčkář, 8(3), 21. Anonymous. (2002). Mezinárodní hokejový turnaj v Německu. Gong, 31(1), 15. Anonymous. (2003). Mezinárodní turnaj ve stolním tenise ALU-KOR Cup Budapešť Vozíčkář, 12(4), 35. Anonymous. (2004). Michale, do toho! Gong, 33(9), 10. Anonymous. (1998). Mimořádný sportovní výkon. Tělovýchovný pracovník, 42(8), 7. Anonymous. (2004). Minirozhovor s paralympioniky. Gong, 33(2), 9. Anonymous. (1998). Mistrovský titul v rukou Zbyňka Švehly. Vozíčkář, 7(4), 15. Anonymous. (2001). Mistrovství ČR v bowlingu Gong, 30(1), 20. Anonymous. (1999). Mistrovství ČR v kopané. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (2003). Mistrovství ČR ve volejbale v Brně. Gong, 32(9), 17. Anonymous. (1999). Mistrovství dorostenců. Gong, 28(12), 321. Anonymous. (2004). Mistrovství Evropy neslyšících v tenise. Gong, 33(9),

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009

Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 Tisková zpráva Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 PRAHA, 9. února 2010 - Český paralympijský výbor (ČPV) vyhlásil v pražském TOP Hotelu nejlepší handicapované sportovce České

Více

Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS. typ akce. sport akce pořadatel. datum LEDEN

Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS. typ akce. sport akce pořadatel. datum LEDEN Sportovní kalendář ČPV-ČSNS svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS datum LEDEN typ akce sport akce pořadatel 10.1.2009 turnaj STK-FO Budějovický turnaj v halové kopané mužů - Budějovický pohár BSKN České

Více

1.12.2010, 23:00 hod. Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS

1.12.2010, 23:00 hod. Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS Sportovní kalendář ČPV-ČSNS 1.12.2010, 23:00 hod svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS zpracovala: Marcela Hyklová datum typ akce sport akce propozice pořadatel místo konání poznámka Svaz hodnocení LEDEN

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Česká federace Spastic Handicap o. s.

Česká federace Spastic Handicap o. s. Česká federace Spastic Handicap o. s. Výroční zpráva za rok 2012 Sídlo: Jaselská 355 415 03 Teplice IČO: 46070711 Registrace: MV ČR Praha VSC/1-16381/92-R Dne 17. 11. 1992 Strana 1 Slovo úvodem Letošní

Více

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.

PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D. Publikační činnost I. Vědecké monografie KUKAČKA, V. (2009). Zdravý životní styl (Vědecká monografie - učebnice). České Budějovice: Zemědělská fakulta JU, 176 s., ISBN

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 8. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Tělesná výchova 9. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Činnosti ovlivňující zdraví aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015. 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10

ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015. 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10 ČESKÉ SPORTOVNÍ HRY 2015 10. 12. 9. 2015 Sportovní areál Na Šancích, Turínská 1, Praha 10 1 Hlavní cíle akce České sportovní hry 2015 Založit tradici mezinárodního projektu, který každoročně svede do Prahy

Více

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami Autor: Ondřej Ješina Speciální potřeby (SP) Zdravotní postižení (ZdP) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Aplikované pohybové aktivity (APA)

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN SPORTOVEC ROKU 2008 JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ZÁKLADNÍ INFORMACE Harmonogram projektu: 10.12.08 tisková konference I. - výsledky 1. kola 11:00 hod. hlasování

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Závěrečná zpráva 2012/13

Závěrečná zpráva 2012/13 1. Realizátor projektu Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Koordinátor projektu: Marek Dušek Adresa: Lesní 321, 542 25 Janské Lázně www.monoski.info 2. historie Centra handicapovaných lyžařů Centrum handicapovaných

Více

Emblémy kovové 25 mm

Emblémy kovové 25 mm Emblémy kovové 25 mm Emblém fotbal zlato Emblém fotbal stříbro Emblém fotbal bronz Kovový emblém fotbal, průměr 25 mm; medaile, plakety, trofeje, kokardy a na Kovový emblém fotbal, průměr 25 mm; Kovový

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Emblémy kovové 50 mm

Emblémy kovové 50 mm Emblémy kovové 50 Emblém fotbalista zlato 50 Emblém fotbalista stříbro 50 Emblém fotbalista bronz 50 Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50 ; Kovový emblém fotbal, průměr 50

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět

5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět 5.8.2 Tělesná výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 2 2 3 2+1 2+1 2+1 Předmět tělesná výchova je vyučován

Více

SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN

SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN TISKOVÁ ZPRÁVA 28. 11. 2013 SPORTOVEC ROKU 2013 I. kolo ankety KSN 55. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ ANKETY ZÁKLADNÍ INFORMACE 28.11.13 tisková zpráva výsledky 1. kola hlasování v anketě Sportovec roku 2013 04.12.13

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výroční zpráva SC JÚ PRAHA za rok 2012

Výroční zpráva SC JÚ PRAHA za rok 2012 Výroční zpráva SC JÚ PRH za rok 2012 Sportovní Club Jedličkova ústavu Praha, o. s. V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 IČO: 62933744 Tel./fax: 241 083 104 E-mail:scjupraha@centrum.cz Bank.spoj.:102106252/0300

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

II. Brněnský DRAK. Plavecké akademie bez bariér. Ohlédnutí. za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky

II. Brněnský DRAK. Plavecké akademie bez bariér. Ohlédnutí. za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky a k c i p o ř á d a l i K O N T A K T b B a S K K O N T A K T B r n o II. Brněnský Plavecké akademie bez bariér Ohlédnutí za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

POKYNY PRO ZÁPIS. do tělesné výchovy na zimní semestr 2009-2010

POKYNY PRO ZÁPIS. do tělesné výchovy na zimní semestr 2009-2010 POKYNY PRO ZÁPIS do tělesné výchovy na zimní semestr 2009-2010 Do nepovinného předmětu tělesná výchova se studenti všech ročníků řádného studia na VUT v Brně (bakalářské, magisterské, doktorandské) zapisují

Více

Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2015

Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2015 1 Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2015 leden 12. - 13.1 Běh na lyžích Klíny SKP Most 20. 1. Běžecké lyžování Bedřichov SKP Rapid Praha 24. 1. Střelba VzPi, VzPu Plzeň Lobzy SKP Psohlavec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Prague Robots 2010. PRAGUE ROBOTS o.s.

Prague Robots 2010. PRAGUE ROBOTS o.s. Prague Robots 2010 kluby wheelchair rugby - Prague Robots a Sitting Eagles handbike klub Prague Robots správce o.s. Sitting Eagles organizátor turnaje wheelchair rugby - Rugbymania PRAGUE ROBOTS o.s. V

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: KONKRETIZOVANÝ VÝSTUP KONKRETIZOVANÉ UČIVO VAZBY, PŘESAHY Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 6. ročník: ČLOVĚK A SPORT OVO: 4.1.,4.2., 4.3, Význam biorytmů pro zdraví a 4.4., 4.5, 5.1. pohybovou aktivitu Pojmy osvojovaných činností Základní pojmy spojené s

Více

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník IV. Tělesná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Gymnastika Příprava ke sportovnímu výkonu příprava organismu, zdravotně zaměřené činnosti Cvičení během dne, rytmické a kondiční formy cvičení pro děti tanečky, základy estetického pohybu Zvládá základní

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu

Tělesná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu. Cíle předmětu Tělesná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Tělesná výchova se podílí na komplexnějším vzdělávání žáků nejen v oblasti pohybových aktivit a pohybového učení, ale jako součást

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání Aktualizace 30. 1. 2013 I. REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO STARŠÍCH JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2012 13 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích

Více

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce INA sport Projekt: Firemní (klientský) časopis Komunikační cíl: zvýšení podvědomí o jednotlivých značkách budování pozitivního vědomí o značkách globální podpora prodeje zvýšení odbytu jednotlivých produktů

Více

24-41-M/01 Strojírenství

24-41-M/01 Strojírenství Učební osnova vyučovacího předmětu tělesná výchova Obor vzdělání: -1-M/01 Strojírenství 6-1-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: roky, denní studium Celkový počet týdenních hodin za studium: Platnost:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

2.6.2009. Čas Pořad - název Pořad - vlastnosti Poznámka

2.6.2009. Čas Pořad - název Pořad - vlastnosti Poznámka PROGRAM NOVA SPORT - týden č. 23-2009 1.6.2009 09:10 Detroit-Pittsburgh Záznam 2. zápasu finále Playoff NHL Záznam 11:10 Volvo Ocean Race (27) Dokument z další části největšího mezikontinentálního jachtařského

Více

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015

Charitativní výstup na Sněžku. III. ročník květen 2015 Charitativní výstup na Sněžku III. ročník květen 2015 Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše transparentní účet Nadačního fondu KlaPeto - 2200692979/2010 Nadační fond KlaPeto se věnuje: zlepšení

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín Kalendář kulturní a sportovních akcí na rok 2014 Datum konání Název druh akce místo konání pořadatel 1.1.2014 Novoroční čtyřlístek - výstup na hrad Starý Jičín charitativní akce se sbírkou na výstavbu

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ

Jitka BURIÁNOVÁ Lukáš PATERA Lenka FICKOVÁ ATLETIKA Vítáme Vás na Sportovním gymnáziu Pardubice. Říká se, že atletika je královnou sportů a je tomu skutečně tak. Je v ní takový rozsah disciplín, že se v ní mohou úspěšně uplatnit jedinci menšího

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 10 SPORT A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 10.1 Sport s handicapem Z historie Vznik sportovních aktivit především

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Závodní plavání Sportovní Gymnázium - Sportovní škola v Pardubicích vznikla v roce 1985. Časem se transformovala do dnešní podoby jako čtyřleté sportovní gymnázium. V současné

Více

Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL. přímý přenos tréninku Formule 1/Moto GP

Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL. přímý přenos tréninku Formule 1/Moto GP Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Přímý přenos Premier League a KHL Přímý přenos UEFA Champions League Přímý přenos UEFA Champions League Přímý přenos zápasu O2 Extraligy ledního hokeje a NHL Přímý přenos

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INFO OUN OLOMOUC na 3/09

INFO OUN OLOMOUC na 3/09 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Trenéři : Tomáš Neterda a Jiří Jedlička st. (2002-2007), Ing. Jaroslav Strnad (2007-2010) Studoval na Sportovním gymnáziu v letech

Trenéři : Tomáš Neterda a Jiří Jedlička st. (2002-2007), Ing. Jaroslav Strnad (2007-2010) Studoval na Sportovním gymnáziu v letech Sportovní Gymnázium Pardubice Závodní plavání Sportovní Gymnázium Sportovní škola v Pardubicích vznikla v roce 1985. Časem se transformovala do dnešní podoby jako čtyřleté sportovní gymnázium. V současné

Více

Sportovní Gymnázium Pardubice

Sportovní Gymnázium Pardubice Sportovní Gymnázium Pardubice Sekce plavání a triatlonu Michael Phelps : Činy jsou víc než slova jak prosté. Tak pojďme jeho slova naplnit. Máte rádi sport, sportujete a chcete sportovat dál? Přijďte mezi

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2

Poskytnuté dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - sloučené okruhy TV1/2 Název žadatele Název projektu Celkem Požadováno Poskytnuto 1 Aerobic Team KN Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v aerobiku a 480 000 200 000 40 000 talentované mládeže závodního týmu Aerobic

Více

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015

Kalendář akcí rok 2015 (mimo tréninky) středisko Městský stadion v Ostravě Vítkovicích 21. duben 2015 AKTUALIZACE ke dni : RS -rozcvičovací hřiště (UT - umělá tráva AD - atletická dráha AL - Atletická loučka) HS - hlavní stadion (HH - přírodní tráva ADHH - atletická dráha TS -Technické sektory) MU - mistrovské

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Tělesná výchova nižší gymnázium

Tělesná výchova nižší gymnázium Tělesná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Tělesná výchova je všeobecně vzdělávací předmět, který vychází z ZV ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a je realizována v souladu s věkem žáků ve vzdělávacích

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace S-GUIDE, s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno Tel: 515 917 119 GSM: 775 587 232 E-mail: dana.cernoskova@sguide.cz

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výroční zpráva. Oblastní unie neslyšících Olomouc. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Výroční zpráva. Oblastní unie neslyšících Olomouc. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Výroční zpráva 2 0 0 4 Oblastní unie neslyšících Olomouc Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2004 3. Údaje roční účetní závěrky (Rozvaha, VZZ, Příloha k

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

Jednalo se konkrétně o: XIV. Šumavské sportovní hry domovů seniorů (Domov seniorů Mistra Křišťana

Jednalo se konkrétně o: XIV. Šumavské sportovní hry domovů seniorů (Domov seniorů Mistra Křišťana Jihočeský kraj Mgr. Ivana Stráská U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. Vážená paní, kulturní či vzdělávací akce převážně ve Vašich krajských

Více

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů)

Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či specificky determinovány (většinou kombinace více faktorů) VÝHRADNÍ ZAMĚŘENÍ STICKHANDLING (technika hole) & SHOOTING (technika střelby) PROČ? Svým zaměřením unikátní v ČR Všechny komerční školy jsou zaměřeny především na techniku bruslení, nebo nejsou úzce či

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Pohybováaktivita mladých lidív ČR

Pohybováaktivita mladých lidív ČR Pohybováaktivita mladých lidív ČR Antonín Rychtecký Universita Karlova v Praze, Fakulta tělesnévýchovy a sportu Pravidelná účast ve volno-časových aktivitách a jejich subjektivní význam u 12 a 15 letých

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Vzdělávací obor Tělesná výchova

Vzdělávací obor Tělesná výchova Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce 1. ČINNOSTI Kompetence pracovní, k učení, sociální, 1.Pohybový režim žáků, délka a intenzita pohybu OVLIVŇUJÍCÍ personální, pracovní, komunikativní

Více