UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (1996 2004)"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY BIBLIOGRAFIE APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT ( ) OLOMOUC 2005

2 Publikace byla zpracována v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR: Máme na víc, než si myslíte (č. 70/2e/9b). 1. vydání Petra Kurková, 2005 ISBN

3 Děkuji prof. PhDr. Haně Válkové, CSc., za množství podnětů a všestrannou podporu, kterými velkou měrou přispěla ke vzniku této publikace. Děkuji také Bc. Marii Sýkorové za cenné rady a ochotu při kompletaci titulů a Mgr. Zuzaně Hanelové za připomínky, pomoc a trpělivost při konečných úpravách textu. 3

4

5 PŘEDMLUVA Oblast aplikovaných pohybových aktivit (pohybových aktivit orientovaných na sféru občanů příslušníků minoritních skupin, především jedinců se specifickými potřebami) zaznamenala v posledních deseti letech prudký rozvoj. Tento rozvoj se nutně odrazil i v množství informací v literatuře a médiích, především na internetu. Přes existenci nejrůznějších vyhledávačů a databází patří zalistování v knize, v kompaktní bibliografii stále k oblíbeným, vyhledávaným, a někdy i nejrychleji dostupným zdrojům informací. Poznatky z oblasti aplikovaných pohybových aktivit (dále jen APA) jsou ve většině případů prezentovány v anglickém jazyce. Pro budoucí rozvoj APA v České republice je však třeba posílit především sféru informací v jazyce mateřském. Předkládaná bibliografie je určena českým odborníkům z terénu a studujícím v jazyce českém. Navazuje na obdobnou bibliografii z let [Válková, H. (1996). Bibliografie aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN ]. Zahrnuje práce z let publikované v češtině nebo v cizím jazyce v České republice a zároveň zařazuje tituly slovenské a polské, které jsou součástí fondu knihovny FTK UP. Jedná se o publikace z oblasti kinantropologie, pedagogiky, psychologie a medicíny, týkající se APA, popřípadě s problematikou pohybových aktivit osob se specifickými potřebami související. Tyto publikace jsou různé úrovně, od populárních a populárně naučných až po vědecké. Do bibliografie byly dále ve formě přílohy zahrnuty tituly starší, které nebyly uvedeny v předcházející bibliografii. Celkem bylo zpracováno téměř 1700 hesel. Bibliografie reflektuje i změny, které se v uplynulém období odehrály, např. uvádí nové tématické celky (integrace). Prameny a zdroje jsou citovány dle Kompendia psaní a publikování v kinantropologii (Frömel et al., 2002) a pro přehlednost jsou rozčleněny do čtyř kategorií podle typu publikace. Uživatel se v bibliografii snadno orientuje buď podle vyhledávaného tématu (věcný rejstřík řazený abecedně dle jména prvního autora), nebo dle tématického zaměření titulu. Do bibliografie byly také začleněny bakalářské, diplomové a disertační práce z oblasti APA zpracované na FTK UP. Bibliografii lze nalézt na webových stránkách Většina uváděných titulů je dostupná v knihovně FTK UP v Olomouci. Předkládaná bibliografie je výsledkem pečlivé, časově náročné práce editorky Mgr. Petry Kurkové, Ph.D., členky Centra kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Věřím, že se stane vítanou pomůckou jak odborníkům z praxe, tak současným i budoucím studentům kinantropologických oborů nejen na FTK UP. Prof. PhDr. Hana Válková, CSc. 5

6

7 OBSAH PŘEDMLUVA PŘEHLED ZDROJŮ PŘEHLED TÉMAT VĚCNÝ REJSTŘÍK V ABECEDNÍM ŘAZENÍ Vědecké časopisy a sborníky Odborné časopisy Populární časopisy Monografie, sborníky a skripta TEMATICKÝ REJSTŘÍK Vědecké časopisy a sborníky Odborné časopisy Populární časopisy Monografie, sborníky a skripta PŘÍLOHY Příloha 1 Publikace a projekty na FTK UP Příloha 2 Závěrečné práce na FTK UP Příloha 3 Nezařazené tituly z dřívějších let

8 CONTENT FOREWORD LIST OF SOURCES LIST OF TOPICS SUBJECT INDEX IN ALPHABETICAL ORDER Scientific journals and proceedings Special journals Popular magazines Monographs, conference proccedings, lecture notes THEMATIC INDEX Scientific journals and proceedings Special journals Popular magazines Monographs, conference proccedings, lecture notes SUPPLEMENTS Supplement 1 Publications and projects at the FPC PU Supplement 2 Diploma papers, dissertations thesis at the FPC PU Supplement 3 Miscellaneous titles from previous years FPC PU Faculty of Physical Culture, Palacký University 8

9 PŘEHLED ZDROJŮ Název/nakladatel Vročení Počet záznamů 1 VĚDECKÉ ČASOPISY A SBORNÍKY 55 Acta Universitatis Carolinae. Gymnica kinanthropologica Praha: Univerzita Karlova Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica Olomouc: Univerzita Palackého Česká antropologie: sborník České společnosti antropologické Olomouc: Česká společnost antropologická Česká kinantropologie: časopis Vědecké společnosti kinantropologie Praha: Vědecká společnost kinantropologie /1 6 Studia Kinanthropologica.Universitas Bohemiae Meridionalis Budvicensis. Facultas Pedagogica České Budějovice: Jihočeská univerzita Tělesná kultura (navazuje na Tělesná kultura: sborník kateder tělesné výchovy) Olomouc: AISIS Tělesná kultura: sborník kateder tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství Olomouc ODBORNÉ ČASOPISY 62 Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Telesná výchova a šport: časopis Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky Bratislava: Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport /2 13 Rehabilitácia: časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie Bratislava: LIEČREH POPULÁRNÍ ČASOPISY 906 Gong: časopis pro občany s vadami sluchu Praha : ASNEP Stadion Praha: M&Agency Školní sport: časopis pro sportovce ze základních a středních škol a z učilišť Praha: Sprint

10 Tělovýchovný pracovník: zpravodaj ČSTV a nakladatelství Olympia Praha: Olympia Vozíčkář: časopis nejen pro sedící Brno: Liga za práva vozíčkářů MONOGRAFIE, SBORNÍKY Z KONFERENCÍ, SKRIPTA 211 PŘÍLOHY Příloha 1 Publikace a projekty na FTK UP Příloha 2 Závěrečné práce na FTK UP Diplomové práce a) bakalářské b) magisterské Disertační práce Příloha 3 Nezařazené tituly z dřívějších let Byly zařazeny i závěrečné práce z dřívějších let (nový tematický celek). 10

11 PŘEHLED TÉMAT I I/A I/B I/C I/D II III IV V VI VII VIII IX X XI APA (aplikované pohybové aktivity) obecně APA (adapted physical activity) in general integrace inclusion speciální pedagogika, vzdělávání, výchova special pedagogy, education obecné (eseje, biografie, právo, ) general (papers, biographies, law, ) psychologie psychology zdravotní a léčebná tělesná výchova obecně corrective physical education in general držení těla, pohybový systém, ortopedické problémy body posture, motoric system, orthopedic problems rehabilitace, úrazy, stavy po úrazech rehabilitation physiotherapy, injuries, conditions after injury pohybová intervence, zdravotní cviky, jóga, relaxační techniky, hipoterapie motor intervention, corrective exercise, joga, technique of relaxation, hippotherapy obezita, potíže metabolismu a výživy, vnitřní postižení obezity, probleme of metabolism and nutrititon, internal impairments mozková dysfunkce, mozková obrna, poruchy řeči, dystrofie brain dysfunction, cerebral palsy, speach impairments, dysthrophy astma, problémy dýchacího systému, dechová cvičení astma, problems of breathing system, breath exercises problémy srdce a cévního systému problems of heart and blood-vessel system sport osob s tělesným postižením sports of people with physical disability sport osob se sluchovým postižením sports of people with hearing disability 11

12 XII XIII XIV XV XVI XVII sport osob se zrakovým postižením sports of people with visual disability sport osob s mentálním postižením sports of people with learning disability poruchy emocionální, psychiatrické, sociální, chování emotional, psychiatric, social problems, behavioral impairments soutěžní (vrcholový) sport, výkonnost, trénink competitive (elite) sports, performance, training aktivity v přírodě outdoor activities starší občané elderly people 12

13 VĚCNÝ REJSTŘÍK V ABECEDNÍM ŘAZENÍ

14

15 Vědecké časopisy a sborníky Bláha, L. (2001). Okolnosti prožití pohybového výkonu u zdravotně postiženého dítěte. Česká kinantropologie, 5(2), Blahutková, M. et al. (2001). Psychomotoric activities in working with ill children. Studia Kinanthropologica, 2(2), Bolach, E. et al. (2000). Influence of the sport team games on a posture of body of blinds and people with dimness of vision. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(2), Bunc, V. et al. (1997). A simple assessment of aerobic fitness in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(1), Bunc, V. et al. (2002). Effect of endurance training on aerobic fitness and body composition in senior women. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 38(2), Czarnocka, I. et al. (1996). Psychological basis of organization and realization of tourism and recreation for the disabled new subject at Cracow Academy of physical education. Tělesná kultura, 26, Čurdová, J. (2001). Introduction of some projective techniques used for children with cerebral palsy. Studia Kinanthropologica, 2(2), Čurdová, J. et al. (2001). Measuring perceived and social acceptance in young children with cerebral palsy: the construction of a Czech pictorial scale. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 31(1), Dinold, M. (2001). Investigating individual development of people with and without disabilities who participated in creative movement programs. Studia Kinanthropologica, 2(2), Dinold, M. (2001). Study programs for adapted physical activity at the Institute of sport science of the University of Vienna. Studia Kinanthropologica, 2(2), 156. Dlužewska-Martyniec, W. (2002). The need of autonomy in Special Olympics athletes and its satisfying through sports activities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(1), Drabek, S. (2001). Study possibilities of APA in Austria. Studia Kinanthropologica, 2(2), Górny, M. (1995). The rate of reaction development in individuals with damage in the visual system. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 25, Górny, M. et al. (1999). Research of determinants of the views on physical training of pupils from schools for educationally disabled. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29, Halamičková, K. et al. (2003). Didactic categories in inclusive physical education lessons et the socondary school level: A case study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 33(2), Hansgut, V. et al. (1999). The reflection of special olympics sports interventional programme in inner experience of adolescents with mental retardation. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Hátlová, B. (2001). Kinesiotherapy at dependency treatment. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 37(2), Hátlová, B. (2001). Movement therapy in psychic ilness. Studia Kinanthropologica, 2(2), Hogenová, A. (2000). The corporeal schema and health problems. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(1), Jadvižák, I. et al. (2004). Pohybová aktivita jako prostředek ke zkvalitnění psychických a fyzických funkcí u osob starších 60-ti let. Tělesná kultura, 29(2), Janečka, Z. (1999). Motorická kompetence 7 10letých dětí se zrakovou vadou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Janečka, Z. et al. (2004). Sport socialization of children with visual impairment in prebubescent and pubescent age. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 33(2), Kálal, J. (2004). Racionální pohybová aktivita amputovaných. Česká kinantropologie, 8(1),

16 Karásková, V. (2001). Locomotive didactic games for pupils with mental disorder. Studia Kinanthropologica, 2(2), Karásková, V. et al. (1999). Research of determinants of the views on physical training of pupils from schools for educationally disabled. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Kowałik, S. (1998). A charakteristic of a suffering experienced by a disabled person. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 28, Krejčí, M. (1998). A study of the use of yoga with mentally retarded children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 34(2), Krejčí, M. (2001). Experience with yoga exercises modified for children with cerebral palsy. Studia Kinanthropologica, 2(2), Krejčí, M. (2003). Mental techniques, breathing exercises and compensatory yoga exercises as part of a sportsman psychological-training by impaired sportsmen. Studia Kinanthropologica, 4(1), Kudláček, M. et al. (2002). Components/indicators of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in PE in the ATIPDE instrument/scale for prospective Czech physical educators. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(2), Kurková, P. et al. (2002). Demografická studie vrcholových sportovců se sluchovým postižením v ČR z hlediska integračních trendů. Česká kinantropologie, 6(2), Lejčarová, A. et al. (2002). Motorická výkonnost žáků zvláštních škol. Česká kinantropologie, 6(1), Marková, A. (2001). Development of sport activities in disabled persons. Studia Kinanthropologica, 2(2), Momola, I. et al. (2004). Motor skills in mentally retarded children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 34(2), Nováková, H. (1998). Postural stability and flexibility of seniors. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 34(1), Potměšil, J. (1997). Pohybové aktivity jako faktor socializace osob se zdravotním postižením. Česká kinantropologie, 1(1), Potměšil, J. et al. (2000). Anamnéza trenérů sportovců se zdravotním postižením. Česká kinantropologie, 4(1), Potměšil, J. et al. (1996). Conception of sport with heavily disabled person. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 32(2), Rausavljević, N. et al. (1999). The infuence of a six-month athletics treatment incorporated in physical education classes on changes of morphological characteristics in seven-year old boy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Riegerová, J. et al. (1999). Somatical diagnosis of women in the age of maturus and presenilis female students of the University of the 3rd age at the Faculty of Physical Culture at Palacký University in Olomouc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(1), Segeťová, J. et al. (1997). The assessment of whole day physical activity in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(2), Sobiecka, J. et al. (2002). Český a polský paralympijský sport a integrace se sportovním prostředím. Studia Kinanthropologica, 3(1), Šafaříková, L. et al. (1997). A simple assessment of aerobic fitness in visually handicapped children. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 33(1), Štěrbová, D. (2003). Některé aspekty péče o hluchoslepé osoby a možnost jejich ovlivnění pohybovými aktivitami. Studia Kinanthropologica, 4(2), Válková, H. (1996). Aplikované pohybové aktivity součást systému tělesné kultury. Tělesná kultura, 26, Válková, H. (2001). Comparison of three different interventional programs on the background of special olympics programme: Design and management. Studia Kinanthropologica, 2(2),

17 Válková, H. (1998). The development of indices of motor competence and social behavior of participants and non-participants in the special olympics movement. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 28, Válková, H. (1996). The differences in behaviour indices of participants and non-participants in special olympics movement. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 26, Vute, R. (2001). Actuality of the Halliwick swimming method. Studia Kinanthropologica, 2(2), Vute, R. (1999). Scoring skills performances of the top international men s sitting volleyball teams. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 29(2), Vute, R. et al. (2000). Sporting values among Europe s elite sitting-volleyball players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 30(1), Vyskočil, T. (2003). Specifika závodního sjezdového lyžování u osob se zrakovým postižením. Tělesná kultura, 28(2), Wieczorek, M. (2001). Functional and dynamic asymmetry in 14 year-old boys with minor mental handicap. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 31(2), Wieczorek, M. (2001). Functional and dynamic asymmetry of slightly mentally handicaped children. Studia Kinanthropologica, 2(2), Žurek, P. et al. (2004). Tolerance as an integrational element for the disabled. Česká antropologie, 54,

18 Odborné časopisy Adamírová, J. (1998). Padák netradiční náčiní ve zdravotní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(2), Balogová, M. et al. (2003). Metodika hydrokinezioterapie pri spastickej forme ICP. Rehabilitácia, 40(2), Balogová, M. et al. (2003). Výskum hydrokinezioterapie pri spastickej forme ICP. Rehabilitácia, 40(2), Bělková-Preislerová, T. (2000). Halliwickova metoda výuky plavání tělesně postižených. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(3), Bělková-Preislerová, T. (1999). Pojmoslovné a terminologické vádemékum: zdravotní plavání. Tělesná výchova a sport mládeže, 65(7), Bláha, L. (2002). Dopřejme zdravotně postiženému dítěti prožít si svůj výkon! Tělesná výchova a sport mládeže, 68(2), Bláha, L. (1996). Goalball hra jen pro zrakově handicapované. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(3), Bláha, L. (2002). Limity využití pálkovacích her u zrakově postižených. Tělesná výchova a sport mládeže, 68(8), Bláha, L. (2003). Příklady pálkovacích her pro zrakově postižené. Tělesná výchova a sport mládeže, 69(2), Cinglová, L. (2002). Úrazy a choroby dětí. Tělesná výchova a sport mládeže, 68(6), Ewiaková, A. (1998). Záujmy vysokoškolákov v zdravotnej telesnej výchove oslabených. Telesná výchova a šport, 8(1), Görner, K. (2001). Pohľad na olympijské a paralympijské hry Sydney 2000 očami žiakov druhého stupňa základných škôl v Banskej Bystrici. Telesná výchova a šport, 11(1), Gúth, A. (2002). Handikap II. Rehabilitácia, 35(2), 66. Gúth, A. (2002). Hendikep I. Rehabilitácia, 35(1), 3. Gúth, A. (2001). Starostlivosť o ľudí so špeciálnymi potrebami. Rehabilitácia, 34(4), 194. Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní tělesné výchovy. Část 13, Vyučovací jednotka zdravotní tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(3), Hošková, B. et al. (1998). Repetitorium zdravotní tělesné výchovy. Část 16, Oslabení srdečně cévního systému. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(1), Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní TV. Část 14, Pohybová aktivita dětí s respiračním oslabením II. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(6), Hošková, B. et al. (1997). Repetitorium zdravotní TV. Část 14, Pohybová aktivita u dětí s respiračním oslabením I. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(4), Hošková, B. et al. (1998). Repetitorium zdravotní TV. Část 17, Cvičební jednotka pro cvičence se srdečně cévním oslabením. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(3), Hubáčková, R. et al. (1997). Cvičební jednotka tělesné výchovy dětí se středně těžkým mentálním postižením. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(1), Jarembáková, L. et al. (2002). Dynamika plaveckej výkonnosti mentálne postihnutých za štvorročné obdobie. Telesná výchova a šport, 12(1), Jürgen, D.-T. (2002). Škola astmy individuálny program pre astmatikov a pokyny pre vedúceho skupinového cvičenia. Rehabilitácia, 35(2), Keblová, A. et al. (1996). Pravidla sportovních her pro nevidomé (Část 1). Tělesná výchova a sport mládeže, 62(6), Keblová, A. et al. (1996). Pravidla sportovních her pro nevidomé (Část 2). Tělesná výchova a sport mládeže, 62(7),

19 Kostihová, H. (1996). Aplikace relaxačních pohybových aktivit u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(8), Kračmar, B. (2002). Principy vývojové kineziologie ve sportovním pohybu. Rehabilitácia, 35(3), Kubálková, L. (1998). Problém mikrospastiků. Tělesná výchova a sport mládeže, 64(8), Labudová, J. (2001). Pripravenosť na integráciu v školskej telesnej výchove. Telesná výchova a šport, 11(1), Labudová, J. (2000). Východiská k tvorbe učebných osnov zdravotnej telesnej výchovy. Telesná výchova a šport, 10(3), Labudová, J. (2003). Vyučovanie telesnej výchovy v školách pre žiakov so zdravotným oslabením. Telesná výchova a šport, 13(3), Macejková, Y. (1999). Vrcholový trénink telesne postihnutých plavcov. Telesná výchova a šport, 9(3 4), Marková, A. (2001). Vplyv tréningu na pohybovú výkonnosť telesne postihnutých detí. Telesná výchova a šport, 11(2), Martyniec, W. et al. (1996). Pohybový program Veroniky Sherborn. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(7), Mikula, J. (2003). Dechová rehabilitace po kardiovaskulárních operacích. Rehabilitácia, 40(2), Müller, E. (2003). Moje zkušenosti s tělesně handicapovanými studenty na Champlain College. Tělesná výchova a sport mládeže, 69(5), Petříková, M. (2000). Osvobozování žáků středních škol jako sociální jev. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(6), Potměšil, J. (2000). Vztah osob s vrozeným zdravotním postižením k tělesné výchově a sportu. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(5), Puškáčová, A. (2001). Tréningové zaťaženie v prípravnom období telesne postihnutých volejbalistov. Telesná výchova a šport, 11(1), Putz, M. (2002). Element príroda v terapii záhradnej terapii z ergoterapeutického hľadiska. Rehabilitácia, 35(2), Raabe, O. A. et al. (2003). Evaluácia jedenásťtýždňového vytrvalostného tréningu obéznych dospelých probandov. Rehabilitácia, 40(3), Slováková, V. et al. (2000). Význam rehabilitácie pri chorobách dýchacieho systému. Rehabilitácia, 33(3), Slováková, V. et al. (2000). Zásady liečebnej telesnej výchovy. Rehabilitácia, 33(3), Škop, V. et al. (1999). Statická a dynamická zátěž ve zdravotně orientované školní tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 65(8), Štilec, M. et al. (2004). Pohybové aktivity jako prostředek aktivního způsobu života seniorů. Telesná výchova a šport, 14(2), Tůmová, J. (2003). Kondičný program pro seniory s osteoporózou a častými pády. Rehabilitácia, 40(4), Tůmová, J. (2002). Ověření vlivu pohybového programu na zlepšení stability u starších osob pomocí posturografie. Rehabilitácia, 35(4), Tupý, J. (2000). Zdraví a dostatečný pohyb žáků téměř nikoho nepálí. Tělesná výchova a sport mládeže, 66(3), Uhliarová, M. (2000). Hippoterapia a jej význam v liečbe s následkami po kraniocerebrálnych poraneniach a po poraneniach miechy. Rehabilitácia, 33(2), Uhliarová, M. (2000). Súčasné možnosti terapie detí s detskou mozgovou obrnou. Rehabilitácia, 33(4), Urbanová, M. (2003). Osobitosti techniky plaveckého spôsobu prsia u telesne oslabených. Telesná výchova a šport, 13(3),

20 Valihrachová, M. (1997). Chvála pohybu. Tělesná výchova a sport mládeže, 63(6), Válková, H. (1996). Aplikované pohybové aktivity. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(1), Válková, H. (1996). Společně v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(3), Válková, H. et al. (2003). Fenomén sportu osob s postižením v médiích v ČR. Telesná výchova a šport, Vítková, M. (2002). Ergoterapie aneb jak žít s handicapem. Rehabilitácia, 35(1), Vute, R. (2003). Výber športových činností u zdravotne postihnutých. Telesná výchova a šport, 13(2), Werner, C. et al. (2003). Počítačom riadený tréning hornej končatiny u ťažko postihnutých pacientov po cievnej mozgovej príhode. Rehabilitácia, 40(2), Zálišová, K. (2001). Ovlivnění únavy u roztroušené sklerózy mozkomíšní aerobním cvičením. Rehabilitácia, 34(1), Zděblová, J. et al. (1996). Názory na integraci v tělesné výchově. Tělesná výchova a sport mládeže, 62(2),

21 Populární časopisy Anonymous. (2001). 1. český sport handicap club. Vozíčkář, 10(2), 32. Anonymous. (1997). 1. mistrovství světa v kopané. Gong, 26(1), 17. Anonymous. (1999). 3 ruote intorno al lago. Vozíčkář, 8(2), Anonymous. (2000). 4. mezinárodní mistrovství Německa v silniční cyklistice neslyšících. Gong, 29(9), 234. Anonymous. (2000). 7. evropské sportovní hry neslyšících. Gong, 29(4), 106. Anonymous. (1997). 75 let I. pražského sportovního klubu neslyšících. Gong, 26(11), 255. Anonymous. (1999). 75 let mezinárodního sportu neslyšících. Gong, 28(12), 320. Anonymous. (2001). Alpský pohár v Itálii. Gong, 30(3), 76. Anonymous. (2000). Austrálie OH Sydney. Gong, 29(11), 293. Anonymous. (2004). Automobily pro nejmladší sportovce. Vozíčkář, 13(2), 2. Anonymous. (1997). Běh Terryho Foxe Prahou. Tělovýchovný pracovník, 41(11), 17. Anonymous. (1997). BH Wheelchair Czech Open 97. Vozíčkář, 6(4), 38. Anonymous. (1997). BH Wheelchair Czech Open 97. Vozíčkář, 6(3), 55. Anonymous. (2002). Bojovník ve vlnách. Stadion, 50(4), 76. Anonymous. (1999). Bowling v Praze. Gong, 28(12), 321. Anonymous. (2002). Bowling v Ústí n. L.. Gong, 31(7 8), 204. Anonymous. (2004). Bowling ve Valašském Meziříčí. Gong, 33(1), 6. Anonymous. (1998). Brno dějištěm atletického mistrovství Spastic Handicapu. Vozíčkář, 7(4), 14. Anonymous. (1996). Brychta do první světové stovky. Vozíčkář, 5(3), 47. Anonymous. (2004). Bývalý hokejový reprezentant Francie přišel o obě nohy. Stadion, 52(4), 50. Anonymous. (2004). Centrum Paraple pomáhá už deset let lidem s poraněnou míchou. Vozíčkář, 13(6), Anonymous. (1996). Cenu Olgy Havlové pro rok 1996 získal Vojtěch Volejník. Gong, 25(7), 149. Anonymous. (2000). Chtějí vyšší plůtky. Stadion, 48(10), 60. Anonymous. (2003). Cyklistický šampionát. Gong, 32(9), 11. Anonymous. (1999). Červencové resumé. Stadion, 47(8), 65. Anonymous. (1998). Česká výprava v Anglii byla úspěšná. Vozíčkář, 7(5 6), 20. Anonymous. (1999). Český pohár v Peci pod Sněžkou. Vozíčkář, 8(1), 31. Anonymous. (2003). Český pohár vybojovali sledge hokejisté ze Zlína. Vozíčkář, 12(1), Anonymous. (1996). Čtvrtá šachistka světa se jmenuje Anna Rývová. Gong, 25(11), 257. Anonymous. (1998). Děčín byl v únoru dějištěm dalšího ročníku turnaje ve stolním tenisu zdravotně postižených. Vozíčkář, 7(2), 28. Anonymous. (1998). Desítka nejúspěšnějších handicapovaných sportovců. Tělovýchovný pracovník, 42(1), Anonymous. (2004). Dny zdravotně postižených. Gong, 33(6), 21. Anonymous. (2000). Dny zdravotně postižených letos zároveň s Knapkovým memoriálem. Vozíčkář, 9(1), 4. Anonymous. (1997). Dva sportovní svátky. Gong, 26(3), 65. Anonymous. (1997). Dvaatřicet medailí z Nottinghamu. Tělovýchovný pracovník, 41(9), 15. Anonymous. (2003). Elektronický rozhodčí poprvé v Nymburce. Gong, 32(6), 13. Anonymous. (2003). Emil pro malé sportovce. Gong, 32(7 8), 22. Anonymous. (1998). Evropský rekord. Gong, 28(9), 206. Anonymous. (2004). Fotbal žen pokulhává. Gong, 33(3), 19. Anonymous. (2003). Fotbalisté postoupili na deaflympiádu. Gong, 32(12), 9. Anonymous. (1999). Fotbalisté v Řecku. Gong, 28(6),

22 Anonymous. (2002). Fotbalová Sparta nezapomíná na sluchově postižené. Gong, 31(3), 63. Anonymous. (1996). Gabriela Ungerová nejlepší sportovkyní roku. Gong, 25(3), 65. Anonymous. (2004). Helus mistrem mezi neslyšícími. Gong, 33(6), 5. Anonymous. (1998). Hojná účast, rekordní výkony. Vozíčkář, 7(3), Anonymous. (2004). Hramat Pardubice uspěl v Mnichově. Gong, 33(9), 10. Anonymous. (2003). Hry v České Třebové. Gong, 32(9), 6. Anonymous. (1999). IPB Memoriál Josefa Odložila. Vozíčkář, 8(3), 21. Anonymous. (1997). Jediná prohra a přece jsme skončili jako šestí. Gong, 26(11), 257. Anonymous. (2002). Jiří Ježek. Stadion, 50(10), 82. Anonymous. (2000). Kaleidoskop: Překonaný handicap. Stadion, 48(10), 42. Anonymous. (1999). Kalendář mezinárodních soutěží. Gong, 28(7 8), 196. Anonymous. (1999). Kalendář mezinárodního sportu. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (1998). Karel Tunzer mezi plavci stále na výsluní. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (2002). Kateřina Teplá opět v roli úspěšného zlatokopa. Tělovýchovný pracovník, 46(4), 9. Anonymous. (2002). Kdo se zúčastní MČR v bowlingu? Gong, 31(7 8), 208. Anonymous. (1998). Kdo vládne evropskému bowlingu? Gong, 27(10), 230. Anonymous. (2003). Kolik stojí účast na deaflympiádě. Gong, 32(4), 17. Anonymous. (2003). Kompletní výsledková listina. Gong, 32(4), 17. Anonymous. (1998). Kongres EDSO. Gong, 27(10), 231. Anonymous. (1998). Koníčky Petra Nováka. Tělovýchovný pracovník, 42(12), 11. Anonymous. (2003). Koukám, jak mi šlapou ruce, říká cyklista Olin Němec z Lubojat. Vozíčkář, 12(4), Anonymous. (2004). Lední hokej neslyšících. Gong, 33(5), 8. Anonymous. (2004). Logo pro deaflympijské hnutí. Gong, 33(10), 19. Anonymous. (1999). Lyžařský kurz. Gong, 28(4), 95. Anonymous. (2003). Lyžování na trávě v Plzni. Gong, 32(7 8), 31. Anonymous. (2000). Malé dětské Sydney. Stadion, 48(3), 64. Anonymous. (1999). Maratón v Heidelbergu s naší účastí. Vozíčkář, 8(4), 28. Anonymous. (2000). Masarykovou stezkou podruhé. Gong, 29(12), 312. Anonymous. (2004). ME neslyšících v basketbalu. Gong, 33(10), 15. Anonymous. (1999). ME v kopané neslyšících bez nás. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (2004). ME v orientačním běhu. Gong, 33(12), 5. Anonymous. (1998). Memoriál Bedřicha Šupčíka. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (2003). Memoriál Jana Kubiše. Gong, 32(7 8), 21. Anonymous. (1998). Memoriál MUDr. Vladimíra Knapka. Vozíčkář, 7(3), Anonymous. (1998). Meyra Cup 98. Vozíčkář, 7(3), 28. Anonymous. (1999). Meyra Cup 99. Vozíčkář, 8(3), 21. Anonymous. (2002). Mezinárodní hokejový turnaj v Německu. Gong, 31(1), 15. Anonymous. (2003). Mezinárodní turnaj ve stolním tenise ALU-KOR Cup Budapešť Vozíčkář, 12(4), 35. Anonymous. (2004). Michale, do toho! Gong, 33(9), 10. Anonymous. (1998). Mimořádný sportovní výkon. Tělovýchovný pracovník, 42(8), 7. Anonymous. (2004). Minirozhovor s paralympioniky. Gong, 33(2), 9. Anonymous. (1998). Mistrovský titul v rukou Zbyňka Švehly. Vozíčkář, 7(4), 15. Anonymous. (2001). Mistrovství ČR v bowlingu Gong, 30(1), 20. Anonymous. (1999). Mistrovství ČR v kopané. Gong, 28(9), 235. Anonymous. (2003). Mistrovství ČR ve volejbale v Brně. Gong, 32(9), 17. Anonymous. (1999). Mistrovství dorostenců. Gong, 28(12), 321. Anonymous. (2004). Mistrovství Evropy neslyšících v tenise. Gong, 33(9),

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011

Úspěch mentálně postižených sportovců. aneb. III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Úspěch mentálně postižených sportovců aneb III. Světové letní speciální olympijské hry Athény 2011 Myslím, že málokdo z nás zaznamenal, že se konaly Světové letní speciální olympijské hry. Ve stínu moha

Více

sport akce pořadatel místo konání

sport akce pořadatel místo konání Sportovní kalendář ČPV- svazy: SH, ČATHS, ČSMPS,, ČSZPS datum LEDEN typ akce sport akce pořadatel místo konání 3.1.2009 liga STK-LH 1.kolo : VOLNO - TJ Slovan Zlín STK LH STK LH 3.1.2009 liga STK-LH 1.kolo

Více

PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR

PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR PROGRAM I - Sportovní reprezentace ČR v tis. Kč 361 509,0 CELKEM 2014 Po odečtu TOP Dodané 0,0 0,0 2 0 1 4 Dotace 2014 Pořadí 1-12 žádosti Náklady Požadavek zaokrouh. 2 0 1 3 69 SAM AEROBIC Ano 2 228,0

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015

TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015 TOP Sport Events 2016 1. verze TOP akcí doporučených ČOV na rok 2016, Verze pro VV ČOV dne 9. 9. 2015 HME v poz. hokeji divize A (M) Praha leden 2016 FIS SP v běhu na lyžích Nové Město leden 2016 FIS SP

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI

AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI AKTUÁLNÍ TRENDY V KONDIČNÍ PŘÍPRAVĚ V LEDNÍM HOKEJI Termín: 27. 29. 4. 2012 Místo: PRAHA 6 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy José Martího 31 162 52 Praha 6 - Veleslavín Cena: 4 000 Kč;

Více

Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS. typ akce. sport akce pořadatel. datum LEDEN

Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS. typ akce. sport akce pořadatel. datum LEDEN Sportovní kalendář ČPV-ČSNS svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS datum LEDEN typ akce sport akce pořadatel 10.1.2009 turnaj STK-FO Budějovický turnaj v halové kopané mužů - Budějovický pohár BSKN České

Více

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0 0 0 25 RGB 204 204 205 KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PANTONE 2728 CMYK 96 69 0 0 RGB 35 84 155 PANTONE COOL GRAY 9 CMYK 0 0 0 50 RGB 153 153 153 PANTONE COOL GRAY 4 CMYK 0

Více

1.12.2010, 23:00 hod. Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS

1.12.2010, 23:00 hod. Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS Sportovní kalendář ČPV-ČSNS 1.12.2010, 23:00 hod svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS zpracovala: Marcela Hyklová datum typ akce sport akce propozice pořadatel místo konání poznámka Svaz hodnocení LEDEN

Více

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012

Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. 2014 - Ph.D. 2008 - Mgr. 2002 - DiS. 2010-2012 2008-2012 Mgr. Zuzana Kornatovská, Ph.D., DiS. VZDĚLÁNÍ 2014 - Ph.D. Absolvent studijního oboru: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů, Zdravotně sociální fakulta,

Více

Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2014

Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2014 Termínová listina sportovních akcí PSK/SKP pro rok 2014 leden leden Běžecké lyžování Bedřichov SKP Rapid Praha 25. 1. Střelba VzPi, VzPu 40 a 60 ran Plzeň Lobzy SKP Psohlavec Domažlice únor únor Běh na

Více

Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009

Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 Tisková zpráva Cyklista Jiří Ježek nejlepším handicapovaným sportovcem roku 2009 PRAHA, 9. února 2010 - Český paralympijský výbor (ČPV) vyhlásil v pražském TOP Hotelu nejlepší handicapované sportovce České

Více

ČT Sport programová skladba Domácí sportovní akce

ČT Sport programová skladba Domácí sportovní akce ČT Sport programová skladba Domácí sportovní akce Aerobik: Československá Miss Aerobik Alpské lyžování: ČP Atletika: M ČR Atletika: Memoriál Josefa Odložila Atletika: výškařské mítinky Basketbal: EL v

Více

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla

Žák je schopen individuálního rozcvičení, strečink celého těla před a po ukončení hodiny, na závěr hodiny uvolnění nejzatíženějších partií těla Vyučovací předmět Tělesná výchova Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně

Více

Historie a organizační struktura tělovýchovy a sportu zdravotně postižených

Historie a organizační struktura tělovýchovy a sportu zdravotně postižených Historie a organizační struktura tělovýchovy a sportu zdravotně postižených Klára Daďová Katedra ZTV/TVL FTVS UK Stručný historický přehled APA před 1900: různé formy zdravotní gymnastiky počátek 20. stol.:

Více

- topografie- orientace na mapě

- topografie- orientace na mapě Ročník: 6. - aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem - usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti a z nabídky zvolí vhodný

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 sport v roce SMR09/0006 SMR09/0010 SMR09/0070 SMR09/0030 SMR09/0060 Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov,Dr. M. Tyrše 112 SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ ČSTV RYCHNOV N.KN. Tělovýchovná a sportovní unie

Více

Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015. IČ žadatel právní forma název projektu

Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2015. IČ žadatel právní forma název projektu Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok poř. č. ev. č. IČ žadatel právní forma název projektu 1. S 21/ 25842374 SPORT MLADÝCH, o.p.s.

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH (družstvo Pavláska) Jan Braun Kategorie: Junior Největší úspěchy v sezóně 2010/2011: 3. místo v Šumavském skimaratónu Nejoblíbenější předmět: Zeměpis Moje hobby: sport,

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS :43. typ akce. datum

Sportovní kalendář ČPV-ČSNS. svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS :43. typ akce. datum Sportovní kalendář ČPV-ČSNS 29.11.2009 13:43 svazy: SH, ČATHS, ČSMPS, ČSNS, ČSZPS zpracovala: Marcela Hyklová datum LEDEN typ akce sport akce propozice pořadatel místo konání poznámka Svaz hodnocení 9.1.2010

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno

číslo TJ/SK Datum př. TJ/SK Příspěvek TJ/SK charakte Datum př. oddílu Příspěvek oddílu oddíl rodné číslo příjmení jméno číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika číslo oddíl rodné číslo příjmení jméno charakte ristika pokyny: List1 - seznam členů vždy na 1. Listě 1. Řádek, sloupec C číslo - povinné číslo se

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU

ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU ZLATÁ KNIHA OSOBNOSTÍ TURNOVSKÉHO SPORTU Za rok 2004 Stanislava MRÁZOVÁ, TSC Turnov, Sport pro všechny, in memoriam Dlouholetá obětavá cvičitelka v oddíle Sport pro všechny v Turnově II, kde vedla kolektiv

Více

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy

R e š e r š e. Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Sportovní gymnastika na prvním stupni základní školy Vypracovala: Krajská vědecká knihovna, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

I. SPORT. Seznam událostí značného společenského významu v členských státech Rady Evropy: Země. Podrobnosti úpravy pouze letní hry

I. SPORT. Seznam událostí značného společenského významu v členských státech Rady Evropy: Země. Podrobnosti úpravy pouze letní hry Seznam událostí značného společenského významu v členských státech Rady Evropy: dle článku 9 Protokolu k Úmluvě o přeshraniční televizi (Rady Evropy); článku 3a směrnice o Televizi bez hranic (89/552 EEC),

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Unie zdravotně postižených sportovců České republiky (UZPS ČR) Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540927 Registrace u MV ČR: VSP/1-293/90-R

Unie zdravotně postižených sportovců České republiky (UZPS ČR) Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540927 Registrace u MV ČR: VSP/1-293/90-R Unie zdravotně postižených sportovců České republiky (UZPS ČR) Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540927 Registrace u MV ČR: VSP/1-293/90-R Zpráva o činnosti za rok 2013 V Praze dne: 10. června 2014

Více

Usnesení Sportovní komise Rady Libereckého kraje z 30. dubna 2014

Usnesení Sportovní komise Rady Libereckého kraje z 30. dubna 2014 Usnesení ovní komise Rady kého kraje z 30. dubna 2014 usnesení č. 8/2/2014/SK schvaluje program 2. zasedání konaného dne 30. 4. 2014 v následujícím znění: 1. Program jednání. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity

POHYB JE RADOST. Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity POHYB JE RADOST Projekt pohybových aktivit Ostravské univerzity Úvod Projekt pohybových aktivit Pohyb je radost připravila Katedra tělesné výchovy OU s cílem nabídnout studentům, akademickým pracovníkům

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky LS ak. rok 2013/14 Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů. Zápis jednotlivých pohybových

Více

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu

Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Nová grantová schémata a podpora partnerství HMP v oblasti sportu Mgr. Lukáš Manhart 2. Pražský sportovní summit, 3. září 2014, Arena Sparta Podvinný mlýn Vyhlášené programy podpory sportu v Praze na rok

Více

Tělesná výchova 6. ročník

Tělesná výchova 6. ročník Tělesná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence ČINNOST OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Mezipředmětové vztahy,průř.tém. Pomůcky, literatura aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu

Více

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2004

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2004 Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2004 Partneři Okresního sdružení českého svazu tělesné výchovy Opava při vyhlášení ankety Statutární město Opava Balakom, a.s. - generální

Více

Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí)

Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) Kategorie Sportovec JMK za rok 2014 (pouze první dále bez pořadí) 1. ADAM ONDRA, TJ Tesla Brno Lezec, který jako první v historii dosáhl titulu mistra světa v kategorii bouldering a v lezení na obtížnost.

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2012 Oblast: SPORT Tab. č. 01

Přehled požadovaných a navržených finančních prostředků Grantového programu pro rok 2012 Oblast: SPORT Tab. č. 01 Oblast: SPORT Tab. č. 01 GSP-001/12 Veslařský klub Přerov Ano reprezentace IČ: 64601749 Celoroční sportovní činnost ve Veslařském klubu Přerov 400 000 100 000 25 110 000 190 000 60 000 60 000 GSP-002/12

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TVD 526 Název školy Jméno autora Tematická oblast Předmět Ročník

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 12. 10. 2016 47 věc : Dotace v oblasti sportu z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2016 Mimořádné žádosti o dotace poskytnutí

Více

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku

Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: schváleného příspěvku Sportovní granty 4. etapa Příloha a) Kategorie I. - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let: Žadatel, sídlo Výše schváleného 993.26,- Lokomotiva Česká, o.s. Mánesova

Více

VÝZVA. k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015

VÝZVA. k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015 VÝZVA k předkládání nominací pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2015 Podpora aktivit v oblasti tělovýchovy a sportu patří mezi priority Zlínského

Více

Sportovní granty 2013 2. etapa

Sportovní granty 2013 2. etapa Sportovní granty 213 2. etapa Kategorie II. - příspěvek na mezinárodní reprezentaci Žadatel, sídlo nebo adresa IČ Enliven Centre, o.s. Starý Újezd 1646, Česká IČ 2273453 Petra Chocová Heroutova 1737, Česká

Více

Seznam oceněných je dlouhý, nejvíce je oceněných atletů. Překvapivě se však nedostalo na některé opravdu úspěšné sportovce

Seznam oceněných je dlouhý, nejvíce je oceněných atletů. Překvapivě se však nedostalo na některé opravdu úspěšné sportovce Město Třebíč ocení nejlepší sportovce roku 2010. Vedením města bude vyznamenáno 29 osob a 6 družstev. V loňském roce dosáhli výborných výsledku a vzorně reprezentovali město. Všichni se umístili na medailových

Více

Oranžová kniha sportu. Praha, leden březen 2010

Oranžová kniha sportu. Praha, leden březen 2010 Oranžová kniha sportu Praha, leden březen 2010 Společnost, která sportuje a žije aktivně, je silnější Sport je socializačním fenoménem ve všech společnostech, a to bez ohledu na jejich ekonomickou sílu.

Více

Česká asociace Sport pro všechny

Česká asociace Sport pro všechny Česká asociace Sport pro všechny Česká asociace Sport pro všechny - jsme největší organizací v České republice, která má ve svém programu zařazen rekreační sport i jiné rekreační pohybové aktivity, rekondiční

Více

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B

Výpočet. Návrh výše IČ. příspěvku. v kategorii I.B Sportovní granty 1. etapa Kategorie I.A - podpora činnosti organizací vykazujících v členské základně sportovce do 18 let výkonnostní sport a kategorie I.B - podpora činnosti organizací vykazujících v

Více

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina

Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami. Autor: Ondřej Ješina Podmínky pro školní TV a volný čas osob se speciálními potřebami Autor: Ondřej Ješina Speciální potřeby (SP) Zdravotní postižení (ZdP) Speciální vzdělávací potřeby (SVP) Aplikované pohybové aktivity (APA)

Více

SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN

SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN TISKOVÁ ZPRÁVA 1. 12. 2014 SPORTOVEC ROKU 2014 I. kolo ankety KSN 56. ROČNÍK NOVINÁŘSKÉ ANKETY ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.12.14 tisková zpráva výsledky 1. kola hlasování v anketě Sportovec roku 2014 08.12.14

Více

Remerx Merida Team Kolín.

Remerx Merida Team Kolín. Remerx Merida Team Kolín Shrnutí sezóny 2013 Závodníci Remerx-Merida Teamu Kolín se opět výrazně prosadili na vrcholných domácích soutěžích, za poslední rok získali 18 medailí z MČR ve všech cyklistických

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ

HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ HRY VIII. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR PARDUBICKÝ KRAJ 28. 1. 2. 2. 2018 OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE přímá patronace ČOV každý rok, kdy se střídá letní se zimní ODM cílem je pořádání sportovně - uměleckých

Více

Sportovní granty 2014 2. etapa

Sportovní granty 2014 2. etapa Sportovní granty 2014 2. etapa Kategorie III. a IV. - příspěvek na účast na sportovní akci (výrazná reprezentace města), příspěvek na sportovní akce pořádané na území města Česká i mimo území města Česká,

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání Jablonecká hala 2015 Jablonec nad Nisou

Moravia High Jump Tour-Hustopečské skákání Jablonecká hala 2015 Jablonec nad Nisou PŘEDBĚŽNÁ TERMÍNOVÁ LISTINA 2015 (stav k 20. říjnu 2014) HALA Leden 5. Akademické mistrovství ČR Praha-Strahov 7. 1. halová středa Jablonec nad Nisou 9. 1. veřejné závody PAS Praha-Strahov 10. Přebor Středočeského

Více

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic

Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města Hranic 1. Úvod Kritéria vyhlašování nejlepších sportovců města byla schválena Radou města Hranic č.../2015 RM.. ze dne 9. 2. 2015, a zároveň ruší kritéria

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách

Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití pohybových aktivit ve vodě ve Zdravotní tělesné výchově na základních školách Jitka Pokorná, Gabriela Břečková Uveřejněno: POKORNÁ, J.,

Více

Projekty Excelentní týmy FTK 151 635 000, Transfer technologií UP 40 000 000, Granty Olomouckého kraje: Baluo hledá talenty 231 000, Podnikatelský inkubátor MIAB 437 000, Pohybem ke zdraví kardiaků 252

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Funkce: odborná asistentka Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci, Žižkovo

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY ZS ak. rok 2014/15 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

ROZPIS AKCÍ NA SEZÓNU 2016/2017

ROZPIS AKCÍ NA SEZÓNU 2016/2017 ROZPIS AKCÍ NA SEZÓNU 2016/2017 srpen 27.7. 2.8. Eurotalents Pre-Selection Camp I. Stockerau (Rakousko) tréninkový kemp ETTU 30.7. 5.8. letní výcvikový tábor - Bystřice n.p. mládež 6. 12. Hledáme budoucí

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů

Hodnotící zpráva. Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů Hodnotící zpráva 2013 Sport bez předsudků Sportovně společenský projekt prevence kriminality a patologických jevů www.sportbezpredsudku.cz Sport bez předsudků 2003 2013-10 let činnosti Hlavní cíle projektu:

Více

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.: Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, 118 00 Praha 1 Malá Strana Tel.: +420 257 531 250 E-mail: jos4@atlas.cz www.herfort.cz Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č.

podíl požadované poř. časové použití ev. č. IČ žadatel právní forma adresa název projektu výše dotace dotace na plán. č. Usnesení 3/93 - Příloha 1a) Strana 1 Poskytnutí účelových dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu: a) Sport ev. IČ žadatel adresa název projektu výše dotace dotace na plán. od - do "Velikonoční turnaj"

Více

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015

Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 Plzeňský kraj 14. 19. 6. 2015 ZÁKLADNÍ INFORMACE Předpokládaný počet účastníků LODM 2015: 2 436 sportovců 462 trenérů 28 vedoucích výprav cca 250 VIP hostů Celkem 3 176 Krajské výpravy: všech 14 krajů

Více

Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postižených sportovců, občanské sdružení

Název organizace v jazyce českém: Český svaz zrakově postižených sportovců, občanské sdružení Výroční zpráva Českého svazu zrakově postižených sportovců občanského sdružení (dále jen ČSZPS o.s.) za rok 2009 Výroční zpráva Českého svazu zrakově postižených sportovců, občanského sdružení za rok 2009

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Povinný předmět (verze 2013)

Povinný předmět (verze 2013) Povinný předmět (verze 2013) Název kurzu: Rozvoj pohybových schopností Počet kb.: 2 Identifikační kód: KTV/6219 KTV/0397 KTV/6137 Hodinová dotace: 1/1, KS 3hod. Semestr: letni Forma výuky: semestrální

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec

R e š e r š e. (Dokumentografická jednorázová rešerše) Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/ Liberec R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše) Plavecká výuka dětí mladšího školního věku Vypracovala: Krajská vědecká knihovna v Liberci Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-482 412 111

Více

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1

Středisko: Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1 Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet zájmových útvarů Sportovní 52 Ostatní 2 Centrum předškolních dětí 1 celkem 55 Příloha č. 2a) Příležitostná činnost bez soutěží měsíc akce spolupořadatelství

Více

SPORTOVNÍ RAZÍTKA ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SPORTOVNÍ RAZÍTKA ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SPORTOVNÍ RAZÍTKA ČESKÉ REPUBLIKY 2007 07/01 160 00 PRAHA 6 MISTŘI EVROPY / V DVOJBOBECH / 2007 / IVO DANILEVIČ / ROMAN / GOMOLA DR 23.1. 07/02 160 00 PRAHA 6 MISTRYNÉ / EVROPY / V RYCHLOBRUSLENÍ / 2007

Více

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005

Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005 Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okr. Opava v roce 2005 Partneři Okresního sdružení českého svazu tělesné výchovy Opava při vyhlášení ankety Statutární město Opava Moravskoslezské cukrovary

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ANALÝZA NABÍDKY PŘEDMĚTŮ Z OBORU APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO STUDENTY UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA NABÍDKY PŘEDMĚTŮ Z OBORU APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO STUDENTY UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Aplikované pohybové aktivity ANALÝZA NABÍDKY PŘEDMĚTŮ Z OBORU APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO STUDENTY UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Ladislav Baloun 1, Martin Kudláček

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Témata diplomových /DP/ a bakalářských prací /BP/ pro rok 2016/2017

Témata diplomových /DP/ a bakalářských prací /BP/ pro rok 2016/2017 Témata diplomových /DP/ a bakalářských prací /BP/ pro rok 2016/2017 Mgr. Iva Balkó Na rodičovské dovolené. Mgr. Štefan Balkó, Ph.D. Témata pro DP a BP: Možnosti ovlivnění reakční doby u sportující a nesportující

Více

Management pohybových aktivit

Management pohybových aktivit Management pohybových aktivit INFORMACE k zahájení výuky ZS ak. rok 2015/16 Určeno pro studenty bakalářských st. programů a navazujících magisterských st. programů mimo obory HOT a MI. Zápis jednotlivých

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání

Český svaz plaveckých sportů reprezentační družstvo juniorů ČR v plavání I.) REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO JUNIORŮ Projekt přípravy reprezentačního družstva juniorů na rok 2010-2011 je směřován k úspěšné reprezentaci České republiky na hlavních soutěžích MEJ Bělehrad Srbsko, MSJ Lima

Více

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM

Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Seriál akcí propagujících severskou chůzi Nordic walking OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM Tour Nordic Walking 2011 se stala celorepublikovou osvětovou akcí určenou široké veřejnosti, podpořenou záštitou ministra

Více

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: TĚLESNÁ VÝCHOVA Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Pohybové hry s různým zaměřením; netradiční pohybové hry a aktivity Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních

Více

JUDO KANOISTIKA KRASOBRUSLENÍ LEDNÍ HOKEJ LUKOSTŘELBA LYŽOVÁNÍ MODERNÍ GYMNASTIKA MODERNÍ PĚTIBOJ PLAVECKÉ SPORTY PLÁŽOVÝ VOLEJBAL POZEMNÍ HOKEJ

JUDO KANOISTIKA KRASOBRUSLENÍ LEDNÍ HOKEJ LUKOSTŘELBA LYŽOVÁNÍ MODERNÍ GYMNASTIKA MODERNÍ PĚTIBOJ PLAVECKÉ SPORTY PLÁŽOVÝ VOLEJBAL POZEMNÍ HOKEJ Obsah Úvod I. MEDAILE Z OH, MS A ME, VÍTĚZOVÉ ANKET, SVĚTOVÝCH A EVROPSKÝCH POHÁRŮ ATLETIKA BASKETBAL BIATLON BOX CURLING CYKLISTIKA FOTBAL HÁZENÁ JACHTING JUDO KANOISTIKA KRASOBRUSLENÍ LEDNÍ HOKEJ LYŽOVÁNÍ

Více

Sportoviště města Skuteč

Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč Sportoviště města Skuteč tvoří komplexní celek sportovních zařízení. Poskytují využití pro halové i venkovní sporty. Nabízejí využití nejenom při mistrovských utkáních a turnajích,ale

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc, o.s.,

Oblastní unie neslyšících Olomouc, o.s., Info OUN Olomouc 09/2007 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc, o.s., Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz, oun.olomouc@centrum.cz, oun.ol@centrum.cz SMS: 777 854 328 mobil:!!! 774

Více

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015

Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Tabulka byla zpracována k 01.10.2015. Přehled poskytnutých dotací z dotačního programu 1/OŠK/2015 Subjekt Téma a název projektu Výše dotace ASK Tatra Kopřivnice č. 4 - trenérská činnost 12 082 Kč ASK Tatra

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ RVP ZV Obsah 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA Tělesná výchova 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo TV9101 aktivně vstupuje

Více