ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/ strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu"

Transkript

1 ÚNOR 2012 ČÍSLO 2 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Když něco končí tak něco začíná Rozloučí se fotbal s Královým Polem? Regenerace obytného domu Stavební dílo Dobrovského 1 15 je dokonèeno V červenci 2009 jsme vás seznámili s tím, že královopolská radnice uvažuje o rekonstrukci fasád architektonicky cenných domů na Dobrovského ulici 1 15, počátkem července 2011 bylo se stavebním dílem započato a dne 13. prosince 2011 bylo dokončeno. Protože se jedná o dílo výjimečné, připomeňme si v krátkosti historii této téměř sto let staré zástavby. Ing. Andrea Pazderová Dobrovského ulice začala být zastavována přibližně od poslední čtvrtiny 19. století. Nejdříve řadovými dělnickými domky na severní straně ulice směrem nahoru od Palackého třídy, jižní strana pak řadou osmi nájemních domů kolem roku Tyto první domy jižní strany, Dobrovského 1 15, tvoří symetrický celek, z nich 1 9 jsou dílem významného brněnského architekta Antonína Dvořáka, a mimo domu č. 15 jsou památkově chráněny. Jsou charakteristickým dílem moderny počátku 20. století, meziválečného dekoratizmu s bohatým plastickým zdobením, vikýři a arkýři, a zvláště pak s ohlasy kubismu, což Ing. arch. Ivan Wahla je na Moravě poměrně neobvyklé, neboť kubismus, v architektuře vzácný, byl uplatňován zejména v Praze i jinde v Čechách. Na to, jak se naše městská část vyrovnala s náročným úkolem obnovy smutné, zchátralé tváře těchto domů, jsme se zeptali místostarostky Ing. Andrey Pazderové a architekta stavebního díla Ing. arch. Ivana Wahly. Pazderová: Připravovali jsme se na tento projekt dlouho, s vědomím jedinečnosti zmíněné zástavby, která je z historického i architektonického hlediska významná nejen pro Královo Pole, Statutární město Brno, Českou republiku, ale i pro střední Evropu. Potom jsme čekali, až bude dokončena stavba Tunelů Dobrovského, a tím uvolněna stavební uzávěra, která v tomto území platila několik let. Přistoupili jsme k rekonstrukci domů s maximální poctivostí, vedli jsme jednání s památkáři, všemi dalšími dotčenými orgány i s obyvateli domů. Jedním z kritérií akce byl vedle ceny díla i termín jejího dokončení. Všech osm domů se však podařilo zrekonstruovat ve skloubení velmi dobré ceny s rekordně krátkým časem sto šedesáti devíti dnů. Třešničkou na dortu se nakonec stane výměna některých technických sítí a v rámci těchto prací pak připravovaná úprava zelených pásů, chodníků a míst na komunální odpad na celé ulici Dobrovského. Wahla: Zvláštnost oprav těchto osmi domů spočívá v tom, že dílo takového rozsahu bylo vykonáno v tak krátkém čase, což je ve městě Brně výjimečné. Královo Pole přistoupilo k úkolu velkoryse. Po jednáních s Památkovým ústavem v Brně, který požadoval co největší autenticitu a originalitu jednotlivých částí domů, a po provedení průzkumů se pustilo do práce s tím, že budou zásadně dodrženy všechny odborné požadavky. Kupříkladu okna se renovovala, pouze menší, neopravitelné části musely být vyrobeny znovu. Na slovo vzatí mistři svého oboru se věnovali nadmíru precizně opravě fasád, štuků, medailonů, říms, pilastrů, všech kubizujících prvků i jejich čištění a odvedli mimořádně dobrou, důkladnou, kvalifikovanou práci. Protože je každý z domů jiný, zůstaly jako akcenty zachovány všechny jejich zvláštnosti, mj. i barevné valéry (malé rozdíly mezi barvami domů), a to tak, aby spolu barvy komunikovaly. Jako zajímavost uvedu, že zůstaly zachovány i železné rohožky u domovních dveří včetně madel na držení, lidé si zde tedy mohou oškrabat boty od bláta jako před sto lety. Nájemníci museli hodně vydržet, ale byli skvělí, právě tak jako stavebníci, vše proběhlo bez konfl iktů a s pochopením, možná si všichni uvědomovali, že má smysl památky opravovat a oživit tak stavební umění našich předků. Vedle opravy fasád byla ve třiceti osmi bytech dotčené zástavby provedena výměna topného systému, kterou byla stavba podmíněna, a to včetně odstranění rušivých mřížek podokenních topidel. V plném rozsahu zůstaly zachovány autentické prvky architektonické výzdoby, v případě poškození budou adekvátně doplněny. Jana Novotná, foto: David Židlický Motto měsíce: Nůž a slovo ber za správný konec. Kambodžské přísloví KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KRÁLOVO POLE V měsíci prosinci 2011 a lednu 2012 se konaly čtyři rady jedna řádná a tři mimořádné , a Na řádné radě bylo několik bodů, které se týkaly majetkových záležitostí, důležitým bodem však byl návrh nové cenové mapy stavebních pozemků Statutárního města Brna. Tento návrh byl členy Rady zamítnut. Rada MČ vyhověla nájemcům domovníku celku Kounicova 52, 54, 56, 58 a Chlupova 1, 3, 5, 7 o přeřazení do seznamu domů doporučených k prodeji. Rada MČ Brno-Kr. Pole navrhla darovat rolbu na úpravu ledu Sportovnímu klubu Královo Pole, o. s., Vodova 108, Brno, schválila příspěvek Kč Akademickému pěveckému sdružení Moravan, o. s., Kč na veřejnou sbírku Ligy vozíčkářů, o. s. na asistenčního psa pro občanku Královo Pole. Byly vybrány varianty řešení parčíku Červínkova Vodova a rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku Hradecká Purkyňova. Připravuje se řešení vnitrobloku Kosmova Palackého tř. Členové rady také odmítli návrh na elektronický zápis do mateřských školek. V rámci ustanovení nové koalice byly nově zvoleny komise Rady MČ, přičemž jsou vždy zastoupeni i členové opozičních stran. Hlavními body 8. mimořádné rady bylo řešení rekonstrukce dvou budov královopolských škol, a to Rekonstrukce uliční fasády a výměna oken na objektu ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole a přestavba části školní budovy Rybníček 9 na mateřskou školu. Na této Radě byl také schválen definitivní program královopolského plesu. 9. mimořádná rada řešila organizační záležitosti úřadu MČ, především pochybení tajemníka úřadu. Na 10. mimořádné radě, která se sešla ihned po vánocích, byly řešeny změny smluv se správcovskými kancelářemi (Ager, spol. s r. o. a Šimek 96, spol. s r. o.) a také v organizační struktuře úřadu MČ v souvislosti se změnami zákonů v oblasti DPH, které mají na Městskou část Královo Pole velký dopad. Zbyněk Šolc, člen RMČ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2012 Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od čtvrtka 1. března v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Výše poplatku činí 500 korun na osobu a jeho splatnost je do Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A Platbu lze provést převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu města Brna. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole, konané dne na svém 9. zasedání: doporučilo kompetentním orgánům Statutárního města Brna schválit: zrušení věcného předkupního práva váznoucího na pozemcích v majetku VUT v Brno p. č. 564/1,594/6,594/7,594/8,594/9 a 594/10 v k. ú. Královo Pole, které bylo zapsáno v katastru nemovitostí Statutárního města Brna prodej části pozemku p. č. 3912/2 o výměře cca 11 m 2 v k. ú. Královo Pole manželům Korcovým prodej pozemku p. č. 969/1 v k. ú. Královo Pole vlastníkovi objektu na předmětném pozemku prodej části pozemku p. č. 4140/1 k. ú. Královo Pole, a to majitelům navazující nemovitosti svěření pozemku p. č. 4389/11 v k. ú. Královo Pole MČ Brno-Královo Pole za účelem údržby výkup budovy občanské vybavenosti č. p. 581 stojící na pozemku p. č. 834/4 a budovy č. p. 582 na pozemku p. č. 834/5 v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti VALC aktive, s. r. o. do vlastnictví Statutárního města Brna, za podmínky, že budovy budou bez omezení vlastnického práva přeřazení domovního celku Kounicova 52, 54, 56, 58 Brno do seznamu domů doporučených k prodeji přeřazení domovního celku Chlupova 1, 3, 5, 7 Brno do seznamu domů doporučených k prodeji ponechat rozhodnuti o odkupu pozemku p. č. 689/1 v k. ú. Ponava a nemovitosti Štefánikova 95/24 (objekt Fleda) na volených orgánech Statutárního města Brna neschválit: prodej pozemků p. č. 399/8, 406/8 a části pozemku p. č. 406/2 v k. ú. Královo Pole a revokovalo usnesení č. 08Z11/10 z 11. ZMČ ze dne prodej pozemku p. č. 3702/5 v k. ú. Královo Pole nájemcům (restituční nárok) prodej pozemku p. č. 4703/1 v k. ú. Královo Pole (pozemek je dotčen plánovaným rozvojem sportovního areálu Vodova) nesouhlasit: s návrhem obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Brna č. 9 ZMČ schválilo: rozpočet MČ Brno-Královo Pole na rok 2012 (jeho návrh byl uveřejněn v prosincovém čísle) aktualizovaný Způsob pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno- Královo Pole darovací smlouvu, na základě které Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole daruje Sportovnímu klubu Královo Pole, o. s. rolbu na úpravu ledu termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole v roce 2012: , , , vždy v hod. uzavření dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného (čtyři žádosti) aktualizovaný Statut výborů zastupitelstva městské části souhlasilo: S provedením nutných oprav a rekonstrukcí bazénů a budovy v areálu koupaliště Dobrovského ve spolupráci se stávajícím nájemcem vzalo na vědomí: záměr Jihomoravského kraje prodat objekt Zdravotnické záchranné služby JMK na ulici Staňkova č. p. 374 zvolilo: Předsedu Kontrolního výboru ZMČ: doc. PhDr. Aloise Zlatníčka Členy: Renatu Fajtovou, Jana Kratochvíla, Ing. Mariána Charváta Mgr. Ivo Petra, Mgr. Zdeňku Dubovou, Jiřího Buchtelu, Ing. Stanislava Buchtu a RNDr. Danu Pohankovou Předsedu Finančního výboru ZMČ: Ing. Václava Keprta CSc. Členy: Ing. Stanislava Buchtu, PhDr. Janu Bros-Svobodovou, Ing. Jana Šrůtka, Bc. Kateřinu Božkovou RNDr. Dana Pohanková StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI Zejména: Nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012

3 Když něco končí... Tak něco začíná... Na vernisáži první výstavy letošního roku se ve středu 4. ledna sešlo v Malé královopolské galerii na Husitské 1 množství slavnostně naladěných hostí, s kyticí přišel i starosta Králova Pole Roman Vykoukal. Pod názvem...když něco končí tak něco začíná a něco stále trvá zde představila soubor svých prací Ing. arch. Jana Urbanová, kurátorka galerie a místopředsedkyně královopolského Uměleckého sdružení Parnas. Ve svém krátkém vystoupení prozradila, že výstavu uspořádala též u příležitosti ukončení svého působení ve funkci kurátorky galerie a právě tady že můžeme hledat původ zajímavého, příhodného názvu expozice. Prozradila také, že štafetu od ní přebírá člen US Parnas, výtvarník Martin Foretník. Předseda sdružení Mgr. Richard Tribula ve své zahajovací řeči ocenil pětiletou práci Jany Urbanové pro galerii a vyslovil jí poděkování. V kulturním programu vernisáže vystoupil klavírista Ing. Milan Záhorský, který si pro tuto příležitost připravil pásmo moravských lidových písní. Ing. arch. Jana Urbanová pracovala jako urbanista specialista, spolupracovala s brněnskými výtvarníky na soutěžích i zakázkách do veřejných prostorů, postupně se vedle malby začala zabývat i grafikou, kolážemi, keramikou, výtvarnými díly z papíru a dalšími technikami. Výstava v MK galerii zahrnovala především výběr z autorčiných prací, vytvořených od roku 1990, tedy za období, kdy již pravidelně vystavovala na samostatných i společných výstavách. K některým technikám a tématům se s oblibou vrací, mezi čtyři desítky exponátů výstavy pak ale zahrnula i nejnovější, dosud neznámé práce, jejichž experimentální techniky má v úmyslu nadále rozvíjet. Jana Novotná, foto: autorka OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace program na únor II. ročník festivalu TANEC A HANDICAP GALAPŘEDSTAVENÍ festivalu TANEC A HANDICAP ŠVÝCARSKO od východu na západ PEC NÁM SPADLA Pro děti! INDIGIRKA sibiřská kráska Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK Premiéra Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH, O TŘECH PRASÁTKÁCH Pro děti! TENERIFE tak trochu jiná dovolená DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE BRÉMŠTÍ MUZIKANTI aneb ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Pro děti! NORSKO a SHETLANDSKÉ OSTROVY na jachtě Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK SEMILASSO KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou) Václav Neckář + BACILY Co v detektivce nebylo (v hlavních rolích Petr Nárožný a Václav Vydra) MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin František KOŘÍSTEK: Akvarely tempery. (do ) Helena PUCHÝŘOVÁ: Vyznání Vysočině ( ) TANEC POHYB TVORBA PŘEDSTAVENÍ Hledáme nové členy do integrovaného taneční skupiny Cyranovy boty: zájemce s pohybovým postižením ve věku od let, zájemce bez postižení ve věku od let, taneční zkušenost výhodou. Bezbariérové divadlo Barka, Sv. Čecha 35a, Brno-Královo Pole. Informace a kontakt: Jitka Mozorová, Kateřina Hanzlíková, tel.: , , web: ŠKODA Octavia Tour Trumf Prostor plný výbavy Ilustrační foto ŠKODA Octavia Tour Trumf již od Kč Dopřejte sobě i své rodině velkorysý prostor, komfort a bezpečí. Svěřte se do péče vozu ŠKODA Octavia Tour Trumf. S paketem Trumf Plus Vám k modelu Octavia Tour Trumf navíc přidáme bohatou výbavu za příplatek pouhých Kč. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4 7,2 l/100 km a g/km Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/ Brno Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 3

4 Policejní zápisník Králova Pole Hlídka se postarala o důchodkyni s bolestmi Všímavá kolemjdoucí pomohla 10. ledna pětaosmdesátileté důchodkyni. Včasným přivoláním městské policie jí zajistila odpovídající péči. Strážníci, kteří přijeli do Kamanovy ulice v Králově Poli, zjistili, že žena leží na lavičce v bolestech. Seniorka uvedla, že ji bolí v oblasti břicha. Hlídce také sdělila, že upadla na zem. Strážníci ji proto prohlédli, ale nenašli žádné viditelné poranění. Ženu proto zabalili do deky a přivolali záchrannou službu. Lékaři se postarali o odborné ošetření a kolem půl dvanácté důchodkyni odvezli do nemocnice. Strážníci oživovali muže, kterého našla jeho partnerka Hlídka MP zajistila lékařskou péči dezorientované ženě K případu dezorientované seniorky vyslalo operační středisko městské policie hlídku strážníků do Purkyňovy ulice v Králově Poli, kde všímavá žena postřehla, že se v budově tamní školy pohybovala dezorientovaná pětaosmdesátiletá Brňanka. Strážníci po příjezdu na místo našli bezradnou seniorku oděnou poměrně nevhodně vzhledem ke klimatickým podmínkám a tak se snažili zjistit, co se ženě vlastně přihodilo. Seniorka stále uváděla, že prý hledala svého muže, který by měl v budově údajně pracovat. Při zjišťování všech okolností ale hlídka MP zjistila, že je tato seniorka již vdovou. Z důvodu zdravotního stavu pětaosmdesátileté ženy se strážníci rozhodli přivolat záchranáře k poskytnutí odborné lékařské pomoci. INZERCE Arnaldur Indridason Codex Regius Nový román Codex Regius literární hvězdy letošního frankfurtského knižního veletrhu, islandského spisovatele Arnaldur Indridason, vychází v českém překladu. Samotný autor označil tento román za knihu, na které mu nejvíce záleží. Mladý Islanďan Valdemar se vydává v padesátých letech studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili, je však podivín a zcela evidentně něco skrývá. Valdemar se však od něj přesto nechá přemluvit, aby mu pomáhal při pátrání po rukopisech. Oba muži se tak vydávají přes půl Evropy na dobrodružnou cestu, přičemž dávají v sázku svůj život, neboť existují lidé, kteří jsou ochotní jít kvůli kulturním pokladům nevyčíslitelné hodnoty přes mrtvoly Strážníci oživovali muže, kterého našla jeho partnerka K záchraně života šestapadesátiletého muže vyjížděli brněnští strážníci Jednotky operativního zásahu do Domažlické ulice. Původně strážníkům zatelefonovala na tísňovou linku 156 zoufalá žena, která uvedla, že se její přítel údajně pokouší o sebevraždu. Když se strážníci bleskově dostali na místo, tak se od nešťastné devětapadesátileté ženy dozvěděli, že se právě vrátila z nákupu a našla v bytě svého oběšeného partnera. Strážníci JOZ proto okamžitě zahájili oživovací pokusy, ve kterých pokračovali do doby příjezdu záchranářů. I přes veškerou poskytovanou pomoc se nepodařilo život šestapadesátiletého muže zachránit. Na místě si celou věc převzali k dalšímu šetření republikoví policisté. NEVYMĚNÍŠ NEPOJEDEŠ! Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka na všechny městské části Od nového roku je v plné verzi zprovozněna internetová aplikace MP Brno nazvaná Poznej svého strážníka. Dosud se zájemci mohli na webu seznámit pouze se strážníky s územní odpovědností, kteří působí v centrální části Brna v rámci revíru MP Střed. Po pilotní části projektu spuštěné začátkem letních prázdnin v roce 2011 se nyní do něj zapojuje i zbývajících sedm revírů městské policie. Celkem se tak návštěvníci mohou seznámit s bezmála stovkou strážníků a jim svěřenými lokalitami a získat na ně i různá kontaktní spojení pro případ co nejrychlejšího řešení rozličných problémů, které je trápí. Městská policie Brno zahájila ojedinělý projekt Poznej svého strážníka již před několika měsíci a jeho cílem bylo umožnit obyvatelům města přímý kontakt se strážníkem, který má odpovědnost za konkrétní území. Veškeré informace o tomto strážníkovi a jeho lokalitě jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek Na webu MP Brno je umístěn banner, prostřednictvím něhož si zájemci budou moci na základě na mapě zvoleného území, případně na základě ulice zadané do speciálního vyhledávače, vybrat určitou lokalitu a dozví se, který konkrétní strážník ji má na starosti. Informace o strážníkovi tvoří jeho jméno a příjmení, fotografie, mapa území, v němž vykonává strážník službu, nechybí ani elektronický kontaktní formulář a telefonní číslo na konkrétního strážníka. Samozřejmostí je i odkaz na revír městské policie, pod který vybraná lokalita i strážník spadá, grafické umístění revíru na mapě a kontaktní spojení na jeho příslušného vedoucího. Revírů má v současné době brněnská městská policie osm a vždy jde o územně-organizační jednotku, která v sobě zahrnuje jednu či více brněnských městských částí. Pilotně byl projekt Poznej svého strážníka vyzkoušen na území revíru Střed, v rámci kterého působí 18 strážníků s územní odpovědností. Do konce roku 2011 se tak do projektu zapojily všechny zbývající revíry. Kromě těchto revírů disponuje MP Brno také jednotkami, které však mají celoměstskou působnost a nevážou se pouze na konkrétní území Brna. Celoměstské jednotky se liší ve své specializaci, jsou jimi například Jednotka dopravní, Jednotka operativního zásahu, Jednotka psovodů či Jednotka poříční. redakce, foto: archiv MP Výzva k podání žádosti o dotaci na rok 2012 V souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Brno-Královo Pole vyzýváme tímto zástupce občanských sdružení i jiné právnické i fyzické osoby působící v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí k podání žádosti o dotaci na rok Formuláře Žádosti o poskytnutí dotace jsou k dispozici na podatelně ÚMČ a na webových stránkách MČ. Jednotlivé subjekty mohou žádosti podat nejpozději do Sociální reforma změny v poskytování sociálních dávek od Od dochází v sociální oblasti k zásadním změnám spojeným se sociální reformou. Tímto datem došlo k přesunům části agend, které vykonávaly obce a magistráty na stát, tedy Úřady práce. Ty nově zajišťují příjem a výplatu nepojistných sociálních dávek. Změny se týkají zejména dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro zdravotně postižené. Občané Králova Pole si mohou vyřídit dávky na uvedených pracovištích: Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) na Úřadu práce, Koliště 19, I. patro, kancelář 113. Dávky pro zdravotně postižené (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením) a příspěvek na péči na Úřadu práce, Mojmírovo náměstí 10. V případě dotazů je k dispozici infolinka , kde jsou pracovníci Call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět dotazy i v souvislosti s probíhající sociální reformou. Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí sociálního odboru 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012

5 Semilasso v létì zaplní nejvìtší Cimrmanova výstava Dosud největší interaktivní výstava o historii a stávající tvorbě Divadla Járy Cimrmana v létě zaplní kulturní centrum Semilasso v Brně. Posedět v Hospodě Na mýtince jako hrabě Ferdinand von Zeppelin nebo se pokusit dobýt severní pól. A v případě velkého vyhladovění navrhnout: Sníme psy! Do příběhu her Divadla Járy Cimrmana přenese nová výstava, která od června letošního roku zaplní brněnské Semilasso. Bude to dosud největší výstava o Divadle Járy Cimrmana. To si letos připomíná 45. výročí svého založení, proto jsme se rozhodli představit návštěvníkům to nejzajímavější z archivu divadla: fotografie, plakáty, kostýmy nebo různé rekvizity, říká brněnský promotér Aleš Hrbek. Upřesnil, že výstav mapujících činnost legendárního souboru vzniklo již několik, žádná však v tak velkém rozsahu. Cimrmanovské téma zaplní celé Semilasso, což je asi tisíc metrů čtverečních, využít chceme i venkovní prostory. Vznikne zde kinosál, kde promítneme všechny hry Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka s tematikou českého génia, dále například občerstvení pro návštěvníky. To pojmeme jako Hospodu Na mýtince s originálním jídelním a nápojovým lístkem, dodává Hrbek. Termín zahájení výstavy zatím pořadatelé stanovili na 18. června, ukončení je plánováno na polovinu září. V letních měsících je Semilasso méně vytížené, proto jej uvolníme výhradně pro výstavu. Navíc je to dobrý prázdninový tip na výlet pro všechny, kteří Brno navštíví. Nahrává nám i to, že v létě divadelní soubor nehraje, proto bude možné využít většinu artefaktů a kostýmů, uvádí Hrbek. Nápad výstavu uspořádat vítá brněnská učitelka druhého stupně základní školy Eliška Králíková. Pokud bude možné výstavu s žáky navštívit koncem června, bude to ideální. Výuky už není tolik, máme dny vyčleněné pro exkurze. Působení Divadla Járy Cimrmana máme navíc v osnovách, říká pedagožka. Účast na vernisáži přislíbili členové Divadla Járy Cimrmana, dále se mohou návštěvníci s herci setkat při doprovodném programu. Ten chtějí pořadatelé pojmout v absurdním duchu. Jednou ze soutěžních akcí bude například běh s kufry. Výstava bude interaktivní, návštěvníci se tedy mohou aktivně zapojovat. S odkazem ke hře Dobytí severního pólu se tak mohou pokusit na severní pól sami vylézt, láká na jednu ze zajímavostí Hrbek. Kurátorem výstavy se stane Václav Kotek, který v Divadle Járy Cimrmana působí od roku Má pověření autorů pracovat s archivem divadla. Na scénáři výstavy stále pracujeme, na dokončení máme čtyři měsíce, dodává Hrbek, který dosud Brňanům ve spolupráci se zahraničními agenturami nabídl výstavy jako Titanic, Tutanchamon nebo Bodies. Výši vstupného zatím pořadatelé nestanovili. Určité procento z výtěžku výstavy by mělo putovat na konto Centra Paraple, jež pomáhá lidem s poškozením míchy. Co výstava také nabídne? projekce her s tematikou českého génia Járy Cimrmana (v kinosále i pod širým nebem) kostýmy a rekvizity z inscenací archivní fotografie souboru občerstvení pro návštěvníky v duchu hry Hospoda Na mýtince (stejný jídelní a nápojový lístek aj.) doprovodný program, jehož součástí bude například autorské čtení Miloně Čepelky nebo absurdní soutěže jako běh s kufry Markéta Stulíková (Brněnský deník) Vánoèní akce Úřad městské části Brno-Královo Pole pořádal v měsíci prosinci předvánoční akce pro děti a seniory, kteří jsou v evidenci sociálního odboru. Obě akce se uskutečnily v sále Semilassa. Dne 1. prosince proběhla Mikulášská besídka pro děti. Program připravil a zajišťoval Dům pro děti a mládež JUNIOR Brno. Děti si mohly vytvořit vánoční přáníčka, svícny, stromečky, zdobit perníčky a soutěžit na mikulášské dráze. Všechny děti dostaly od Mikuláše, anděla a čertů balíček. Dne 8. prosince se uskutečnilo předvánoční setkání určené seniorům naší městské části. V dopoledním i odpoledním programu vystoupili žáci Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové a dechová hudba Moravská osma. Programem provázel Karel Hegner. Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí sociálního odboru Upozornění pro poplatníky místního poplatku ze psů ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, odbor finanční upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, že ke dni došlo ke změně elektronického zpracování evidence pejsků. V důsledku této změny došlo i ke změně variabilních symbolů, které jsou důležité pro správnou identifikaci platby. Plátci poplatku obdrží do 15. března 2012 složenku k úhradě poplatku, kde nově přidělený var. symbol bude uveden, případně se na něj mohou informovat u správce poplatku. Z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.22/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2011 upravující též podmínky hrazení místního poplatku ze psů vyplývá, že poplatek ze psů, bez ohledu na jeho výši, je za rok 2012 splatný nejpozději do 31. března 2012! ÚMČ dále upozorňuje poplatníky místního poplatku ze psů, že dle platných právních předpisů, je jejich povinností podat písemné ohlášení každé změny skutečností, která má vliv na vznik, zánik, nebo výši poplatků do 15 dnů od vzniku těchto skutečností. Vyzýváme tímto všechny poplatníky (držitele psů), kteří nesplnili svoji ohlašovací povinnost, tj. nepodali přiznání k místnímu poplatku ze psů (od 3měsíců věku psa), nepodali odhlášení psa, neoznámili změnu trvalého bydliště, změnu příjmení a jiné změny vztahující se k poplatku ze psů, aby tak neprodleně učinili u správce poplatku. V neposlední řadě ÚMČ upozorňuje osoby doprovázející pejska na veřejném prostranství, že jsou povinni mít psa na vodítku, bez vodítka psa opatřit náhubkem a odklízet po něm exkrementy! Bližší informace poskytne: Vladimíra Vedmochová, tel.: evidence psů KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 5

6 Rozlouèí se fotbal s Královým Polem? Roman Pros Populární, ale zadlužená fotbalová Zbrojovka Brno by prý mohla být brzy z nejhoršího venku. Alespoň to tvrdí jeden ze spolumajitelů klubu Roman Pros. Fanouškům tak aspoň krátce svitla naděje, že by mohlo v Brně na stoleté oslavy od vzniku klubu, v příštím roce, přece jen dojít. Ozvali se mi tři zájemci, že by chtěli do klubu vstoupit. Do začátku února by mělo být jasno, řekl Roman Pros, jeden ze dvou většinových vlastníků fotbalové Zbrojovky Brno. Nejen fanoušci si přejí, aby nešlo o další mlžení. Majitelé Zbrojovky jsou už dlouho terčem nejen brněnských fanoušků. Ti jim vyčítají vytunelování klubu. Prodali totiž lukrativně mnoho fotbalistů z Králova Pole do zahraničí za tučné částky, ale peníze asi do klubové pokladny nedali. Bratři Prosové nechali dva dny před Silvestrem vyvěsit na webové stránky prohlášení vlastníků, ve kterém oslovili nejen fanoušky, ale netradiční cestou i zástupce města Brna respektive Jihomoravského kraje s tím, že jim po osmi letech po vstupu do klubu došel elán, optimismus i finanční zázemí a údajně už vyčerpali všechny dostupné možnosti. Zatímco ještě před třemi roky si mohla fotbalová Zbrojovka po finanční stránce výskat, nyní má zcela opačné problémy. Kdyby se hospodařilo dobře, bylo by to asi někde jinde. Obklopil jsem se špatnými spolupracovníky, sype si popel na hlavu Roman Pros a dodává, informace o zadluženosti klubu jsou zcestné. Jsme na černé nule, tedy máme více pohledávek, než závazků. Věřím tomu, že tento ročník dohrajeme. Pokud by se nenašel pro Zbrojovku silný finanční partner, potom i Pros přiznává, že osud klubu může být navždy zpečetěn. Petr Podroužek, foto: autor Historii Zbrojovky se snaží zachránit i fanoušci Protože vycítili, že druholigový fotbal v Brně prožívá velkou krizi, založili družstvo fanoušků Věříme Zbrojovce. To sdružuje příznivce, kterým není lhostejný osud tohoto klubu. Předsedou představenstva se stal Roman Vaněk. Kdy se zrodil vůbec nápad založit družstvo Věříme Zbrojovce? Vloni na podzim 16. listopadu. Konkrétní okamžik vzniku již překryla historická mlha, ale to pivo, u kterého to vzniklo, byl Poutník. Jak jste se dobrali ke konkrétní částce, týkající se základního členského vkladu korun? Určitě to je pro mnohé fanoušky více, než dost nemyslíte? Navíc, když, při vší úctě, ani taková částka klub nevytrhne. Diskuse o částce byla bouřlivá a výsledek je vyváženým kompromisem. Částka jednorázově neřeší nic, je ovšem třeba zdůraznit, že v případě vstupu družstva do klubu počítáme s pravidelnými ročními platbami. Za tyto by členové mohli obdržet permanentku, případně další věci s logem klubu. Mohl by to být náš podíl v klubu, na našem vlastnictví. Roman Vaněk hodnotě klubu. Fotbalové fanouškovství je zájmová aktivita, kterou by si osoby měli hradit samostatně. A pokud jsme se hned v úvodním prohlášení přihlásili ke vstupu do klubu, bylo nám jasné, že to bude něco stát. O společném vztahu ke klubu uvažujeme jako o celoživotním spojení. V tomto směru můžeme srovnat výši vkladu člena kupříkladu s cenou jednoroční permanentní vstupenky na Kometu a potom to nevychází tak špatně. Teprve budoucnost však ukáže, co a jak bude fungovat. Nový trenér Zbrojovky Petr Čuhel to nebude mít rozhodně snadné Mnozí si řeknou: No jo, právník, ten si to může dovolit, ale my nemáme, nebo máme, ale špatně placenou práci. A o výhodách nyní moc řeč také nemůže být. Primárně se počítá s majetkovým vstupem do klubu. Může nastat situace, že s námi nebude o vstupu jednat nikdo a členská základna se rozhodne, že se peníze vyplatí zpět jednotlivým členům, nebo se za ně například pořídí vybavení pro mládež. Vše se odvíjí od počtu členů, ochotě vlastníků k prodeji a vlastní Která z první osobností se u vás už registrovala? Historicky první byl Karel Kroupa. Nemáme žádné čestné členy. Svoji volnočasovou aktivitu si u nás platí Karel Kroupa, stejně jako hejtman Michal Hašek. V tomto jsme nekompromisní. Jinak jednáme se spoustou lidí, kteří se nám hlásí nebo které sami oslovujeme. Jsme rádi, že se iniciativa Věříme Zbrojovce stává širokým prostorem příznivců klubu napříč obory a profesemi. Petr Podroužek, foto: autor NEJLÉPE, na náhradní díly prodám Ford Mondeo, r. v. 1997, najeto 250 tisíc kilometrů. Je prasklý přední nárazník a zřejmě i chladič, STK skončilo v prosinci. Za korun. Tel.: MALÍŘ pokojů. Mobil: , tel.: POCTIVÁ mokrá pedikúra, manikúra, modelář nehtů, v budově kliniky Laurea, Bulharská 29, Brno, 2. patro, tel.: VIBROJETT přesvědčte se, že i hubnutí může být zábavné. tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole. Tel.: , , ÚKLIDOVÉ služby ekologicky kvalitně, tel.: AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. tel.: MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma Mateřská škola, Brno, Chodská 5 přijme zodpovědnou a svědomitou kuchařku na plný úvazek. Nástup co nejdříve. Tel.: /5 ŘÁDKOVÁ INZERCE KOMPLETNÍ stomatologická péče včetně bělení zubů, bezbariérový přístup. Poliklinika Dobrovského, Královo Pole, tel.: MPKNIHY.CZ internetové knihkupectví s osobním odběrem v Králově Poli CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, tel.: , HLEDÁM ZAHRADU kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: KOUPÍM POZEMEK, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte, rychlé jednání, tel.: KOUPÍM GARÁŽ kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Brně (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Zn.: Brno i okraj KOUPÍM byt v Brně-Kr. Poli, tel.: PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ul. T. Novákové za 800 Kč měsíčně. Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012

7 Mateøská škola a Základní škola pro tìlesnì postižené, Kociánka 6, Brno oznamuje Zápis dětí do prvních tříd: základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální se bude konat v pátek 13. února 2012 v době od 13 do 16 hodin v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené, Brno-Kociánka, v budově Základní školy na pavilonu DEF. Zájemci se mohou kontaktovat i na tel. čísle: nebo K zápisu do školy přineste rodný list dítěte. Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Kociánka nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP: péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped) ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání péči psychologickou, logopedickou EEG Biofeedback práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové individuální programy pro jednotlivé žáky pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety tel. MŠ: , tel./fax: ZŠ: , Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, Brno, zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku dále nabízí: poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí souběžně postižených více vadami poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách handicapované děti individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky výjezdy do rodin handicapovaných dětí poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na druhý stupeň ZŠ informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami učení tel. SPC pro MŠ: , tel. SPC pro ZŠ: INZERCE Světová krimi Lydia Adamson Kočka na prameni Všetečná herečka divadla Off-Off Broadway Alice Nestleton je zblázněná do koček, zejména do svého mainského mývalího kocourka Bushyho a praštěného toulavého kocoura Pancha. Nyní doufá, že stráví poklidné Vánoce hlídáním osmi himálajských koček v usedlosti na Long Islandu. Místo toho zde objeví hrůzu nahánějící mrtvé tělo. Alice se tak nevědomky dostává do smrtícího spiknutí kolem sázek na koňské dostihy a ztracených peněz. Od té doby, kdy kvůli vlastní zvědavosti unikla jen o vlásek smrti, ví, že by se měla raději spoléhat na kočičí instinkt a devět životů JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO BRNO Už celých dvacet let pořádá brněnská zoo v období jarních prázdnin příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 12 let. Letošní jubilejní ročník nebude výjimkou, děti čeká pět dnů prožitých v bezprostřední blízkosti exotických zvířat, řada soutěží, her, zoo-kvízů a možnosti doslova si osahat práci chovatelů. Děti se mohou na příměstský tábor přihlásit na celý týden nebo i na jednotlivé dny, přičemž jeden den tábora stojí 300 korun. V ceně je oběd, pitný režim, pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Tábor funguje každý den od 8.00 hod. do hod. Každý den si děti projdou jiné expozice zvířat, od chovatelů se dozví řadu zajímavostí o zvířatech a zúčastní se komentovaných krmení. Malí táborníci navštíví mj. Stanici mladých přírodovědců, kde se zblízka seznámí se zvířaty, která lze chovat i v domácím prostředí. Mohou si tak na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je starat se o fretky, králíky, pískomily, křečky, morčata, skunka, osmáky, želvy, ale také hady a leguány.nebo em. Veškeré informace najdou na webu www. zoobrno.cz. Kontaktní osobou je Zuzana Sommerová, tel.: číslo: , V Klubu seniorù s H. Ch. Andersenem Již před časem byl ve středečním Klubu seniorů při DPS Štefánikova- Kartouzská představen v hlavní části programu dánský pohádkář Hans Christian Andersen. Byl to námět, který musel zajisté zaujmout nejen babičky, které, zvláště za zimních večerů, s oblibou vyprávějí pohádky svým vnoučátkům. Proto si o životě a díle slavného spisovatele povíme i na stránkách našeho časopisu. Hans Christian Andersen ( ) přišel na svět jako Obilný klíček Královo Pole zdravé jídlo na Vašem stole Odborný personál Brno Královo pole Palackého tř Tel.: Otevírací doba: po-pá 8-18, so 8-12 BioPotraviny Denně čerstvé pečivo BioVíno BioMaso Přírodní lékárna EkoDrogerie Dárky synek ševce a pradleny. Měl velký literární talent, ale také velkou životní smůlu a prý i velký nos. Nerad chodil do školy, protože se mu spolužáci smáli, že je ošklivý, že má dyslexii, že chodí ve starých odrbaných šatech, které nosil již bůhvíkdo před ním. Zemřel mu otec, kterého nakrátko vystřídal otčím, ten ale také brzy opustil tento svět, z matky se stala alkoholička, z nevlastní sestry Karen Marie prostitutka. Hans Christian se nechtěl stát řemeslníkem, ve čtrnácti letech proto odjel do Kodaně, kde získal místo zpěváka v Královském divadle. To mu však vydrželo jen do doby, než začal mutovat. Jediné, co jej potom drželo nad vodou, byly jeho spisovatelské pokusy. Prvotina mladého literáta Duch v Palnatokově hrobě (1822) sice nesklidila velký ohlas, zato román Imperátor (1835) se dočkal kladné kritiky a otevřel mu cestu k úspěchu. Proslavily ho však až různé fantaskní příběhy, v nichž ožívaly neživé věci, příběhy, které byly odleskem autorova těžkého života, a zejména pak pohádky pro děti. Mezi nejslavnější patří mj. Malá mořská víla, Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařovy nové šaty, Cínový vojáček. Život Hanse Ch. Andersena však přes všechny literární úspěchy nebyl snadný. Trvale trpěl finanční nouzí, často i hladem. Neměl štěstí v lásce, nikdy se neoženil, neměl děti. Podařilo se mu ale vystudovat univerzitu v Kodani, získat přátelství proslulého anglického romanopisce Charlese Diskense, srdce mnoha lidí, a zejména pak dětí na celém světě. Jana Novotná, foto: archiv KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 7

8 Sprejeøi opìt v akci Jako neštovice vyrazila v noci z desátého na jedenáctého ledna letošního roku hloupost a zloba v podobě sprejerského výtvoru na tváři domu Kosmova 13. V roce 2005 byla v domech Kosmova 3 11 provedena celková regenerace, včetně nové fasády. Na té se postupně začala objevovat po celém obvodovém pásu graffiti. V roce 2011 se naše radnice rozhodla, že budou odstraněna. Tak se i stalo, a navíc byl do výše parapetu prvního podlaží domu proveden antigraffitový nátěr, který umožňuje jejich snadnější odstranění. Sotva se práce rozběhly, začala se graffiti objevovat znovu, opětně byla odstraněna a stavební akce uzavřena. Dnes však máme na štítu i části průčelí Kosmovy 13 opět vymalováno. Vzhledem k tomu, že opravy fasády v roce 2011 naši obec přišly na Kč bez DPH, nevznikla zde škoda zrovna zanedbatelná. Jak je patrné ze snímku, rozhodně se v případě domu na Kosmově 13 nejedná o jeden z původních pilířů kultury Hip hopu ani o projev protestu mladé generace proti životnímu stylu rodičů, a už vůbec ne o umělecký počin. Jen o obyčejné vandalství, výzvu k boji s větrnými mlýny. Jana Novotná, foto: 1 Kateřina Šplíchalová, 2 autorka Regenerace obecního domu Na ulici Boženy Němcové 13 byla v srpnu 2011 zahájena regenerace dvoupodlažního obecního domu, dokončena byla v prosinci. Budova, ve které již v roce 2010 proběhla výměna oken, byla kompletně zateplena, uliční i dvorní část dostala novou fasádu, nová je i střecha a vodorovná kanalizace, opraveno bylo schodiště. Ve třech bytech proběhla celková rekonstrukce koupelen a WC, rozvodů vody a elektrického vedení (celková oprava čtvrtého bytu byla uskutečněna již dříve), všechny čtyři byty mají nové plynové etážové topení. Ve dvou přízemních bytech byla provedena sanace omítek, hydroizolace a položeny nové podlahy. Jana Novotná, foto: 1 Petr Podroužek, 2 Kateřina Šplíchalová VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI Žiji v Králově Poli skoro padesát let, stánků, je volná nevyužitá plocha. Bylo ale co se nyní děje v naší ulici, nad tím by hezké, kdyby se tady zkultivovala zůstává rozum stát. V říjnu opravovali zeleň a umístilo pár laviček. Mohl by na naší ulici (na Kartouzské 10) střechu tak vzniknout docela hezký oddychový a půdu, a od té doby stojí na chodníku i vozovce devět europalet s cihla- kout. Kamila mi-půdovkami. Do listopadu měli vše odvézt, ale do dnešního dne se tak nestalo. Musíme chodit po silnici a auta nemají kde parkovat. Mělo by se s tím něco udělat. Jiří Brauner V proluce mezi Palackého třídou 87 a 95, kde stojí restaurace Nebeský mlýn a kde bývalo malé tržiště a dnes tu zůstalo jen několik zabedněných Každou chvilku mě v naší klidné ulici vyleká nečekaný, opakovaný zvuk klaksonu automobilu. Pokud se tak stane ve dne, člověk se s tím spíš smíří. Když ale tento pronikavý zvuk pronikne tichem po desáté hodině večer nebo před šestou ráno, je to opravdu nepříjemné. Ráda bych proto touto cestou apelovala na řidiče, aby byli ohleduplnější ke svým spoluobčanům. Občanka Králova Pole 1 2 Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktor: Mgr. Ivo Petr. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.:

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S. z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 10. zasedání, konaného v pondělí 13. února 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole

Z Á P I S. Bod 1. Zahájení a schválení pomocného sčitatele hlasů na 3. zasedání ZMČ Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole, konaného v pondělí dne 27. prosince 2011 v 16,30 hod. v zasedací místnosti Úřadu městské

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY 2017

DOTAČNÍ PROGRAMY 2017 DOTAČNÍ PROGRAMY 2017 http:// http://skolypraha3.cz termín podání žádostí DOTAČNÍ FOND 1.11. 30.11. 2016 přihlášení do systému http://dotace.praha3.cz bude možné až od 1. 11. 2016 Žádostí se podávají v

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011

Přehled usnesení 5. RMČ ze dne 6.1.2011 Přehled usnesení 5. RMČ R-66 Žádost o prominutí poplatků z prodlení nebo uzavření Dohody o splátkách a uznání dluhu - byt č. 1, Hostišovská 731, Praha 10 R-67 Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích

Poplatek ze psů. Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Obec Slatiny Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slatiny se na svém zasedání dne 14. 8. 2008 usnesením č. 23 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 20. 6. 2016 v 17:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole

Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole Statutární město Brno Městská část Brno Královo Pole Zastupitelstvo městské části Brno Královo Pole U S N E S E N Í z 20. zasedání, konaného v pondělí 9. června 2014 v 16:30 h v zasedací místnosti Úřadu

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích

O b e c T v r z i c e. Obecně závazná vyhláška. Číslo: 1/2010. o místních poplatcích O b e c T v r z i c e Obecně závazná vyhláška Číslo: 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Tvrzice se na svém zasedání dne 28. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 ods. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčnov na svém zasedání dne 19. listopadu 2010 usnesením č. 22 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod.

Rada Souhrn 8. řádné jednání Rady, konané dne v 8:30 hod. Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV. dne 23. února 2012 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO ÚTĚCHOV dne 23. února 2012 Přítomni : PhDr. Zdeněk Drahoš, MUDr. Ivana Kolínková, pí. Miroslava Meluzínová, JUDr. Šárka Cechová, Ing. Antonín Skoumal,

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení

Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová. I. Úvodní ustanovení Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová rozhodlo o stanovení oblastí pro

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Dobrovízi se na svém zasedání dne 1.4.2003 usneslo vydat na základě 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-12-007-16 ze dne 26.4.2016 Darovací smlouva na převod pozemku parc. č. 3856/25 v k.ú. Modřany do svěřené správy MČ Praha 12 1 2. z a s e

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOUBRAVČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Doubravčice se na

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 1 Identifikační číslo 2 Kód 220 List1 UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ 3 Pojmenování (název) životní situace Poplatek za užívání (zábor)veřejného prostranství 4 Základní informace k životní situaci 5 Kdo

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV. č. 2/2010. o místních poplatcích ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTA HOLÝŠOV č. 2/2010 ze dne 13. prosince 2010 o místních poplatcích ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 ze dne 30. května 2011 Zastupitelstvo města Holýšov

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná

Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Z Á S A D Y prodeje obecních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná Zastupitelstvo města Blatná usnesením č. 37/17 ze dne 17. 5. 2017 schválilo záměr

Více