ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/ strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu"

Transkript

1 ÚNOR 2012 ČÍSLO 2 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Když něco končí tak něco začíná Rozloučí se fotbal s Královým Polem? Regenerace obytného domu Stavební dílo Dobrovského 1 15 je dokonèeno V červenci 2009 jsme vás seznámili s tím, že královopolská radnice uvažuje o rekonstrukci fasád architektonicky cenných domů na Dobrovského ulici 1 15, počátkem července 2011 bylo se stavebním dílem započato a dne 13. prosince 2011 bylo dokončeno. Protože se jedná o dílo výjimečné, připomeňme si v krátkosti historii této téměř sto let staré zástavby. Ing. Andrea Pazderová Dobrovského ulice začala být zastavována přibližně od poslední čtvrtiny 19. století. Nejdříve řadovými dělnickými domky na severní straně ulice směrem nahoru od Palackého třídy, jižní strana pak řadou osmi nájemních domů kolem roku Tyto první domy jižní strany, Dobrovského 1 15, tvoří symetrický celek, z nich 1 9 jsou dílem významného brněnského architekta Antonína Dvořáka, a mimo domu č. 15 jsou památkově chráněny. Jsou charakteristickým dílem moderny počátku 20. století, meziválečného dekoratizmu s bohatým plastickým zdobením, vikýři a arkýři, a zvláště pak s ohlasy kubismu, což Ing. arch. Ivan Wahla je na Moravě poměrně neobvyklé, neboť kubismus, v architektuře vzácný, byl uplatňován zejména v Praze i jinde v Čechách. Na to, jak se naše městská část vyrovnala s náročným úkolem obnovy smutné, zchátralé tváře těchto domů, jsme se zeptali místostarostky Ing. Andrey Pazderové a architekta stavebního díla Ing. arch. Ivana Wahly. Pazderová: Připravovali jsme se na tento projekt dlouho, s vědomím jedinečnosti zmíněné zástavby, která je z historického i architektonického hlediska významná nejen pro Královo Pole, Statutární město Brno, Českou republiku, ale i pro střední Evropu. Potom jsme čekali, až bude dokončena stavba Tunelů Dobrovského, a tím uvolněna stavební uzávěra, která v tomto území platila několik let. Přistoupili jsme k rekonstrukci domů s maximální poctivostí, vedli jsme jednání s památkáři, všemi dalšími dotčenými orgány i s obyvateli domů. Jedním z kritérií akce byl vedle ceny díla i termín jejího dokončení. Všech osm domů se však podařilo zrekonstruovat ve skloubení velmi dobré ceny s rekordně krátkým časem sto šedesáti devíti dnů. Třešničkou na dortu se nakonec stane výměna některých technických sítí a v rámci těchto prací pak připravovaná úprava zelených pásů, chodníků a míst na komunální odpad na celé ulici Dobrovského. Wahla: Zvláštnost oprav těchto osmi domů spočívá v tom, že dílo takového rozsahu bylo vykonáno v tak krátkém čase, což je ve městě Brně výjimečné. Královo Pole přistoupilo k úkolu velkoryse. Po jednáních s Památkovým ústavem v Brně, který požadoval co největší autenticitu a originalitu jednotlivých částí domů, a po provedení průzkumů se pustilo do práce s tím, že budou zásadně dodrženy všechny odborné požadavky. Kupříkladu okna se renovovala, pouze menší, neopravitelné části musely být vyrobeny znovu. Na slovo vzatí mistři svého oboru se věnovali nadmíru precizně opravě fasád, štuků, medailonů, říms, pilastrů, všech kubizujících prvků i jejich čištění a odvedli mimořádně dobrou, důkladnou, kvalifikovanou práci. Protože je každý z domů jiný, zůstaly jako akcenty zachovány všechny jejich zvláštnosti, mj. i barevné valéry (malé rozdíly mezi barvami domů), a to tak, aby spolu barvy komunikovaly. Jako zajímavost uvedu, že zůstaly zachovány i železné rohožky u domovních dveří včetně madel na držení, lidé si zde tedy mohou oškrabat boty od bláta jako před sto lety. Nájemníci museli hodně vydržet, ale byli skvělí, právě tak jako stavebníci, vše proběhlo bez konfl iktů a s pochopením, možná si všichni uvědomovali, že má smysl památky opravovat a oživit tak stavební umění našich předků. Vedle opravy fasád byla ve třiceti osmi bytech dotčené zástavby provedena výměna topného systému, kterou byla stavba podmíněna, a to včetně odstranění rušivých mřížek podokenních topidel. V plném rozsahu zůstaly zachovány autentické prvky architektonické výzdoby, v případě poškození budou adekvátně doplněny. Jana Novotná, foto: David Židlický Motto měsíce: Nůž a slovo ber za správný konec. Kambodžské přísloví KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KRÁLOVO POLE V měsíci prosinci 2011 a lednu 2012 se konaly čtyři rady jedna řádná a tři mimořádné , a Na řádné radě bylo několik bodů, které se týkaly majetkových záležitostí, důležitým bodem však byl návrh nové cenové mapy stavebních pozemků Statutárního města Brna. Tento návrh byl členy Rady zamítnut. Rada MČ vyhověla nájemcům domovníku celku Kounicova 52, 54, 56, 58 a Chlupova 1, 3, 5, 7 o přeřazení do seznamu domů doporučených k prodeji. Rada MČ Brno-Kr. Pole navrhla darovat rolbu na úpravu ledu Sportovnímu klubu Královo Pole, o. s., Vodova 108, Brno, schválila příspěvek Kč Akademickému pěveckému sdružení Moravan, o. s., Kč na veřejnou sbírku Ligy vozíčkářů, o. s. na asistenčního psa pro občanku Královo Pole. Byly vybrány varianty řešení parčíku Červínkova Vodova a rekonstrukce hřiště ve vnitrobloku Hradecká Purkyňova. Připravuje se řešení vnitrobloku Kosmova Palackého tř. Členové rady také odmítli návrh na elektronický zápis do mateřských školek. V rámci ustanovení nové koalice byly nově zvoleny komise Rady MČ, přičemž jsou vždy zastoupeni i členové opozičních stran. Hlavními body 8. mimořádné rady bylo řešení rekonstrukce dvou budov královopolských škol, a to Rekonstrukce uliční fasády a výměna oken na objektu ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole a přestavba části školní budovy Rybníček 9 na mateřskou školu. Na této Radě byl také schválen definitivní program královopolského plesu. 9. mimořádná rada řešila organizační záležitosti úřadu MČ, především pochybení tajemníka úřadu. Na 10. mimořádné radě, která se sešla ihned po vánocích, byly řešeny změny smluv se správcovskými kancelářemi (Ager, spol. s r. o. a Šimek 96, spol. s r. o.) a také v organizační struktuře úřadu MČ v souvislosti se změnami zákonů v oblasti DPH, které mají na Městskou část Královo Pole velký dopad. Zbyněk Šolc, člen RMČ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2012 Pro úhradu místního poplatku v hotovosti budou od čtvrtka 1. března v provozu pokladny v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále na Šumavské 33. Výše poplatku činí 500 korun na osobu a jeho splatnost je do Správcem poplatku je Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33, 8. a 9. patro, budova A Platbu lze provést převodem na účet č /5400, poštovní poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů městských částí a na kontaktních místech Magistrátu města Brna. Při těchto způsobech platby je nezbytné uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka, při společných platbách je nutno oznámit jména a data narození osob, za něž je úhrada pod tímto variabilním symbolem provedena. Při bezhotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím oznámení na KLEINER U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE, MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE VOLEJTE KLEINER SERVIS TEL.: široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky ) Košinova 10, Brno, tel.: Cejl 68, Brno, tel.: otevřeno: po pá 8 16 hod. otevřeno: po pá hod. parkování zdarma Zastupitelstvo městské části Brno-Královo Pole, konané dne na svém 9. zasedání: doporučilo kompetentním orgánům Statutárního města Brna schválit: zrušení věcného předkupního práva váznoucího na pozemcích v majetku VUT v Brno p. č. 564/1,594/6,594/7,594/8,594/9 a 594/10 v k. ú. Královo Pole, které bylo zapsáno v katastru nemovitostí Statutárního města Brna prodej části pozemku p. č. 3912/2 o výměře cca 11 m 2 v k. ú. Královo Pole manželům Korcovým prodej pozemku p. č. 969/1 v k. ú. Královo Pole vlastníkovi objektu na předmětném pozemku prodej části pozemku p. č. 4140/1 k. ú. Královo Pole, a to majitelům navazující nemovitosti svěření pozemku p. č. 4389/11 v k. ú. Královo Pole MČ Brno-Královo Pole za účelem údržby výkup budovy občanské vybavenosti č. p. 581 stojící na pozemku p. č. 834/4 a budovy č. p. 582 na pozemku p. č. 834/5 v k. ú. Ponava z vlastnictví společnosti VALC aktive, s. r. o. do vlastnictví Statutárního města Brna, za podmínky, že budovy budou bez omezení vlastnického práva přeřazení domovního celku Kounicova 52, 54, 56, 58 Brno do seznamu domů doporučených k prodeji přeřazení domovního celku Chlupova 1, 3, 5, 7 Brno do seznamu domů doporučených k prodeji ponechat rozhodnuti o odkupu pozemku p. č. 689/1 v k. ú. Ponava a nemovitosti Štefánikova 95/24 (objekt Fleda) na volených orgánech Statutárního města Brna neschválit: prodej pozemků p. č. 399/8, 406/8 a části pozemku p. č. 406/2 v k. ú. Královo Pole a revokovalo usnesení č. 08Z11/10 z 11. ZMČ ze dne prodej pozemku p. č. 3702/5 v k. ú. Královo Pole nájemcům (restituční nárok) prodej pozemku p. č. 4703/1 v k. ú. Královo Pole (pozemek je dotčen plánovaným rozvojem sportovního areálu Vodova) nesouhlasit: s návrhem obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků Statutárního města Brna č. 9 ZMČ schválilo: rozpočet MČ Brno-Královo Pole na rok 2012 (jeho návrh byl uveřejněn v prosincovém čísle) aktualizovaný Způsob pronájmu bytů v majetku města Brna svěřených MČ Brno- Královo Pole darovací smlouvu, na základě které Statutární město Brno, MČ Brno-Královo Pole daruje Sportovnímu klubu Královo Pole, o. s. rolbu na úpravu ledu termíny zasedání Zastupitelstva městské části Brno Královo Pole v roce 2012: , , , vždy v hod. uzavření dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného (čtyři žádosti) aktualizovaný Statut výborů zastupitelstva městské části souhlasilo: S provedením nutných oprav a rekonstrukcí bazénů a budovy v areálu koupaliště Dobrovského ve spolupráci se stávajícím nájemcem vzalo na vědomí: záměr Jihomoravského kraje prodat objekt Zdravotnické záchranné služby JMK na ulici Staňkova č. p. 374 zvolilo: Předsedu Kontrolního výboru ZMČ: doc. PhDr. Aloise Zlatníčka Členy: Renatu Fajtovou, Jana Kratochvíla, Ing. Mariána Charváta Mgr. Ivo Petra, Mgr. Zdeňku Dubovou, Jiřího Buchtelu, Ing. Stanislava Buchtu a RNDr. Danu Pohankovou Předsedu Finančního výboru ZMČ: Ing. Václava Keprta CSc. Členy: Ing. Stanislava Buchtu, PhDr. Janu Bros-Svobodovou, Ing. Jana Šrůtka, Bc. Kateřinu Božkovou RNDr. Dana Pohanková StaroÏitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá rûïe, zastávka tr.: 9, 12) IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI Zejména: Nábytek obrazy rámy hodiny kapesní a náramkové hodinky do r. v stříbrné příbory české granáty tabatěrky pudřenky svícny lustry alpaku kombinovanou se sklem porcelánové figurky veškeré sklo bižuterii světla rádia gramofony fotoaparáty dalekohledy hračky divadla betlémy vánoční ozdoby vojenské věci, hudební nástroje plakáty knihy pohlednice reklamní předměty a další Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti Telefon non-stop: po čt: , pá: PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012

3 Když něco končí... Tak něco začíná... Na vernisáži první výstavy letošního roku se ve středu 4. ledna sešlo v Malé královopolské galerii na Husitské 1 množství slavnostně naladěných hostí, s kyticí přišel i starosta Králova Pole Roman Vykoukal. Pod názvem...když něco končí tak něco začíná a něco stále trvá zde představila soubor svých prací Ing. arch. Jana Urbanová, kurátorka galerie a místopředsedkyně královopolského Uměleckého sdružení Parnas. Ve svém krátkém vystoupení prozradila, že výstavu uspořádala též u příležitosti ukončení svého působení ve funkci kurátorky galerie a právě tady že můžeme hledat původ zajímavého, příhodného názvu expozice. Prozradila také, že štafetu od ní přebírá člen US Parnas, výtvarník Martin Foretník. Předseda sdružení Mgr. Richard Tribula ve své zahajovací řeči ocenil pětiletou práci Jany Urbanové pro galerii a vyslovil jí poděkování. V kulturním programu vernisáže vystoupil klavírista Ing. Milan Záhorský, který si pro tuto příležitost připravil pásmo moravských lidových písní. Ing. arch. Jana Urbanová pracovala jako urbanista specialista, spolupracovala s brněnskými výtvarníky na soutěžích i zakázkách do veřejných prostorů, postupně se vedle malby začala zabývat i grafikou, kolážemi, keramikou, výtvarnými díly z papíru a dalšími technikami. Výstava v MK galerii zahrnovala především výběr z autorčiných prací, vytvořených od roku 1990, tedy za období, kdy již pravidelně vystavovala na samostatných i společných výstavách. K některým technikám a tématům se s oblibou vrací, mezi čtyři desítky exponátů výstavy pak ale zahrnula i nejnovější, dosud neznámé práce, jejichž experimentální techniky má v úmyslu nadále rozvíjet. Jana Novotná, foto: autorka OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace program na únor II. ročník festivalu TANEC A HANDICAP GALAPŘEDSTAVENÍ festivalu TANEC A HANDICAP ŠVÝCARSKO od východu na západ PEC NÁM SPADLA Pro děti! INDIGIRKA sibiřská kráska Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK Premiéra Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH, O TŘECH PRASÁTKÁCH Pro děti! TENERIFE tak trochu jiná dovolená DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE BRÉMŠTÍ MUZIKANTI aneb ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Pro děti! NORSKO a SHETLANDSKÉ OSTROVY na jachtě Poustevník F. X. Svoboda ROZTOMILÝ ČLOVĚK SEMILASSO KRÁLOVOPOLKA (taneční odpoledne s dechovkou) Václav Neckář + BACILY Co v detektivce nebylo (v hlavních rolích Petr Nárožný a Václav Vydra) MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: otevřeno po pá a hod. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin František KOŘÍSTEK: Akvarely tempery. (do ) Helena PUCHÝŘOVÁ: Vyznání Vysočině ( ) TANEC POHYB TVORBA PŘEDSTAVENÍ Hledáme nové členy do integrovaného taneční skupiny Cyranovy boty: zájemce s pohybovým postižením ve věku od let, zájemce bez postižení ve věku od let, taneční zkušenost výhodou. Bezbariérové divadlo Barka, Sv. Čecha 35a, Brno-Královo Pole. Informace a kontakt: Jitka Mozorová, Kateřina Hanzlíková, tel.: , , web: ŠKODA Octavia Tour Trumf Prostor plný výbavy Ilustrační foto ŠKODA Octavia Tour Trumf již od Kč Dopřejte sobě i své rodině velkorysý prostor, komfort a bezpečí. Svěřte se do péče vozu ŠKODA Octavia Tour Trumf. S paketem Trumf Plus Vám k modelu Octavia Tour Trumf navíc přidáme bohatou výbavu za příplatek pouhých Kč. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia Tour: 6,4 7,2 l/100 km a g/km Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: Autonova Brno, spol. s r.o. Masná 418/ Brno Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 3

4 Policejní zápisník Králova Pole Hlídka se postarala o důchodkyni s bolestmi Všímavá kolemjdoucí pomohla 10. ledna pětaosmdesátileté důchodkyni. Včasným přivoláním městské policie jí zajistila odpovídající péči. Strážníci, kteří přijeli do Kamanovy ulice v Králově Poli, zjistili, že žena leží na lavičce v bolestech. Seniorka uvedla, že ji bolí v oblasti břicha. Hlídce také sdělila, že upadla na zem. Strážníci ji proto prohlédli, ale nenašli žádné viditelné poranění. Ženu proto zabalili do deky a přivolali záchrannou službu. Lékaři se postarali o odborné ošetření a kolem půl dvanácté důchodkyni odvezli do nemocnice. Strážníci oživovali muže, kterého našla jeho partnerka Hlídka MP zajistila lékařskou péči dezorientované ženě K případu dezorientované seniorky vyslalo operační středisko městské policie hlídku strážníků do Purkyňovy ulice v Králově Poli, kde všímavá žena postřehla, že se v budově tamní školy pohybovala dezorientovaná pětaosmdesátiletá Brňanka. Strážníci po příjezdu na místo našli bezradnou seniorku oděnou poměrně nevhodně vzhledem ke klimatickým podmínkám a tak se snažili zjistit, co se ženě vlastně přihodilo. Seniorka stále uváděla, že prý hledala svého muže, který by měl v budově údajně pracovat. Při zjišťování všech okolností ale hlídka MP zjistila, že je tato seniorka již vdovou. Z důvodu zdravotního stavu pětaosmdesátileté ženy se strážníci rozhodli přivolat záchranáře k poskytnutí odborné lékařské pomoci. INZERCE Arnaldur Indridason Codex Regius Nový román Codex Regius literární hvězdy letošního frankfurtského knižního veletrhu, islandského spisovatele Arnaldur Indridason, vychází v českém překladu. Samotný autor označil tento román za knihu, na které mu nejvíce záleží. Mladý Islanďan Valdemar se vydává v padesátých letech studovat do Kodaně. Chce se zabývat středověkými rukopisy. Profesor, kterého mu doporučili, je však podivín a zcela evidentně něco skrývá. Valdemar se však od něj přesto nechá přemluvit, aby mu pomáhal při pátrání po rukopisech. Oba muži se tak vydávají přes půl Evropy na dobrodružnou cestu, přičemž dávají v sázku svůj život, neboť existují lidé, kteří jsou ochotní jít kvůli kulturním pokladům nevyčíslitelné hodnoty přes mrtvoly Strážníci oživovali muže, kterého našla jeho partnerka K záchraně života šestapadesátiletého muže vyjížděli brněnští strážníci Jednotky operativního zásahu do Domažlické ulice. Původně strážníkům zatelefonovala na tísňovou linku 156 zoufalá žena, která uvedla, že se její přítel údajně pokouší o sebevraždu. Když se strážníci bleskově dostali na místo, tak se od nešťastné devětapadesátileté ženy dozvěděli, že se právě vrátila z nákupu a našla v bytě svého oběšeného partnera. Strážníci JOZ proto okamžitě zahájili oživovací pokusy, ve kterých pokračovali do doby příjezdu záchranářů. I přes veškerou poskytovanou pomoc se nepodařilo život šestapadesátiletého muže zachránit. Na místě si celou věc převzali k dalšímu šetření republikoví policisté. NEVYMĚNÍŠ NEPOJEDEŠ! Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Městská policie rozšířila projekt Poznej svého strážníka na všechny městské části Od nového roku je v plné verzi zprovozněna internetová aplikace MP Brno nazvaná Poznej svého strážníka. Dosud se zájemci mohli na webu seznámit pouze se strážníky s územní odpovědností, kteří působí v centrální části Brna v rámci revíru MP Střed. Po pilotní části projektu spuštěné začátkem letních prázdnin v roce 2011 se nyní do něj zapojuje i zbývajících sedm revírů městské policie. Celkem se tak návštěvníci mohou seznámit s bezmála stovkou strážníků a jim svěřenými lokalitami a získat na ně i různá kontaktní spojení pro případ co nejrychlejšího řešení rozličných problémů, které je trápí. Městská policie Brno zahájila ojedinělý projekt Poznej svého strážníka již před několika měsíci a jeho cílem bylo umožnit obyvatelům města přímý kontakt se strážníkem, který má odpovědnost za konkrétní území. Veškeré informace o tomto strážníkovi a jeho lokalitě jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek Na webu MP Brno je umístěn banner, prostřednictvím něhož si zájemci budou moci na základě na mapě zvoleného území, případně na základě ulice zadané do speciálního vyhledávače, vybrat určitou lokalitu a dozví se, který konkrétní strážník ji má na starosti. Informace o strážníkovi tvoří jeho jméno a příjmení, fotografie, mapa území, v němž vykonává strážník službu, nechybí ani elektronický kontaktní formulář a telefonní číslo na konkrétního strážníka. Samozřejmostí je i odkaz na revír městské policie, pod který vybraná lokalita i strážník spadá, grafické umístění revíru na mapě a kontaktní spojení na jeho příslušného vedoucího. Revírů má v současné době brněnská městská policie osm a vždy jde o územně-organizační jednotku, která v sobě zahrnuje jednu či více brněnských městských částí. Pilotně byl projekt Poznej svého strážníka vyzkoušen na území revíru Střed, v rámci kterého působí 18 strážníků s územní odpovědností. Do konce roku 2011 se tak do projektu zapojily všechny zbývající revíry. Kromě těchto revírů disponuje MP Brno také jednotkami, které však mají celoměstskou působnost a nevážou se pouze na konkrétní území Brna. Celoměstské jednotky se liší ve své specializaci, jsou jimi například Jednotka dopravní, Jednotka operativního zásahu, Jednotka psovodů či Jednotka poříční. redakce, foto: archiv MP Výzva k podání žádosti o dotaci na rok 2012 V souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu Městské části Brno-Královo Pole vyzýváme tímto zástupce občanských sdružení i jiné právnické i fyzické osoby působící v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury a vzdělávání, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí k podání žádosti o dotaci na rok Formuláře Žádosti o poskytnutí dotace jsou k dispozici na podatelně ÚMČ a na webových stránkách MČ. Jednotlivé subjekty mohou žádosti podat nejpozději do Sociální reforma změny v poskytování sociálních dávek od Od dochází v sociální oblasti k zásadním změnám spojeným se sociální reformou. Tímto datem došlo k přesunům části agend, které vykonávaly obce a magistráty na stát, tedy Úřady práce. Ty nově zajišťují příjem a výplatu nepojistných sociálních dávek. Změny se týkají zejména dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek pro zdravotně postižené. Občané Králova Pole si mohou vyřídit dávky na uvedených pracovištích: Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) na Úřadu práce, Koliště 19, I. patro, kancelář 113. Dávky pro zdravotně postižené (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením) a příspěvek na péči na Úřadu práce, Mojmírovo náměstí 10. V případě dotazů je k dispozici infolinka , kde jsou pracovníci Call centra Úřadu práce ČR připraveni zodpovědět dotazy i v souvislosti s probíhající sociální reformou. Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí sociálního odboru 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012

5 Semilasso v létì zaplní nejvìtší Cimrmanova výstava Dosud největší interaktivní výstava o historii a stávající tvorbě Divadla Járy Cimrmana v létě zaplní kulturní centrum Semilasso v Brně. Posedět v Hospodě Na mýtince jako hrabě Ferdinand von Zeppelin nebo se pokusit dobýt severní pól. A v případě velkého vyhladovění navrhnout: Sníme psy! Do příběhu her Divadla Járy Cimrmana přenese nová výstava, která od června letošního roku zaplní brněnské Semilasso. Bude to dosud největší výstava o Divadle Járy Cimrmana. To si letos připomíná 45. výročí svého založení, proto jsme se rozhodli představit návštěvníkům to nejzajímavější z archivu divadla: fotografie, plakáty, kostýmy nebo různé rekvizity, říká brněnský promotér Aleš Hrbek. Upřesnil, že výstav mapujících činnost legendárního souboru vzniklo již několik, žádná však v tak velkém rozsahu. Cimrmanovské téma zaplní celé Semilasso, což je asi tisíc metrů čtverečních, využít chceme i venkovní prostory. Vznikne zde kinosál, kde promítneme všechny hry Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka s tematikou českého génia, dále například občerstvení pro návštěvníky. To pojmeme jako Hospodu Na mýtince s originálním jídelním a nápojovým lístkem, dodává Hrbek. Termín zahájení výstavy zatím pořadatelé stanovili na 18. června, ukončení je plánováno na polovinu září. V letních měsících je Semilasso méně vytížené, proto jej uvolníme výhradně pro výstavu. Navíc je to dobrý prázdninový tip na výlet pro všechny, kteří Brno navštíví. Nahrává nám i to, že v létě divadelní soubor nehraje, proto bude možné využít většinu artefaktů a kostýmů, uvádí Hrbek. Nápad výstavu uspořádat vítá brněnská učitelka druhého stupně základní školy Eliška Králíková. Pokud bude možné výstavu s žáky navštívit koncem června, bude to ideální. Výuky už není tolik, máme dny vyčleněné pro exkurze. Působení Divadla Járy Cimrmana máme navíc v osnovách, říká pedagožka. Účast na vernisáži přislíbili členové Divadla Járy Cimrmana, dále se mohou návštěvníci s herci setkat při doprovodném programu. Ten chtějí pořadatelé pojmout v absurdním duchu. Jednou ze soutěžních akcí bude například běh s kufry. Výstava bude interaktivní, návštěvníci se tedy mohou aktivně zapojovat. S odkazem ke hře Dobytí severního pólu se tak mohou pokusit na severní pól sami vylézt, láká na jednu ze zajímavostí Hrbek. Kurátorem výstavy se stane Václav Kotek, který v Divadle Járy Cimrmana působí od roku Má pověření autorů pracovat s archivem divadla. Na scénáři výstavy stále pracujeme, na dokončení máme čtyři měsíce, dodává Hrbek, který dosud Brňanům ve spolupráci se zahraničními agenturami nabídl výstavy jako Titanic, Tutanchamon nebo Bodies. Výši vstupného zatím pořadatelé nestanovili. Určité procento z výtěžku výstavy by mělo putovat na konto Centra Paraple, jež pomáhá lidem s poškozením míchy. Co výstava také nabídne? projekce her s tematikou českého génia Járy Cimrmana (v kinosále i pod širým nebem) kostýmy a rekvizity z inscenací archivní fotografie souboru občerstvení pro návštěvníky v duchu hry Hospoda Na mýtince (stejný jídelní a nápojový lístek aj.) doprovodný program, jehož součástí bude například autorské čtení Miloně Čepelky nebo absurdní soutěže jako běh s kufry Markéta Stulíková (Brněnský deník) Vánoèní akce Úřad městské části Brno-Královo Pole pořádal v měsíci prosinci předvánoční akce pro děti a seniory, kteří jsou v evidenci sociálního odboru. Obě akce se uskutečnily v sále Semilassa. Dne 1. prosince proběhla Mikulášská besídka pro děti. Program připravil a zajišťoval Dům pro děti a mládež JUNIOR Brno. Děti si mohly vytvořit vánoční přáníčka, svícny, stromečky, zdobit perníčky a soutěžit na mikulášské dráze. Všechny děti dostaly od Mikuláše, anděla a čertů balíček. Dne 8. prosince se uskutečnilo předvánoční setkání určené seniorům naší městské části. V dopoledním i odpoledním programu vystoupili žáci Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové a dechová hudba Moravská osma. Programem provázel Karel Hegner. Mgr. Marcela Zvonařová, vedoucí sociálního odboru Upozornění pro poplatníky místního poplatku ze psů ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, odbor finanční upozorňuje všechny poplatníky místního poplatku ze psů, že ke dni došlo ke změně elektronického zpracování evidence pejsků. V důsledku této změny došlo i ke změně variabilních symbolů, které jsou důležité pro správnou identifikaci platby. Plátci poplatku obdrží do 15. března 2012 složenku k úhradě poplatku, kde nově přidělený var. symbol bude uveden, případně se na něj mohou informovat u správce poplatku. Z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 20/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.22/2010 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.5/2011 upravující též podmínky hrazení místního poplatku ze psů vyplývá, že poplatek ze psů, bez ohledu na jeho výši, je za rok 2012 splatný nejpozději do 31. března 2012! ÚMČ dále upozorňuje poplatníky místního poplatku ze psů, že dle platných právních předpisů, je jejich povinností podat písemné ohlášení každé změny skutečností, která má vliv na vznik, zánik, nebo výši poplatků do 15 dnů od vzniku těchto skutečností. Vyzýváme tímto všechny poplatníky (držitele psů), kteří nesplnili svoji ohlašovací povinnost, tj. nepodali přiznání k místnímu poplatku ze psů (od 3měsíců věku psa), nepodali odhlášení psa, neoznámili změnu trvalého bydliště, změnu příjmení a jiné změny vztahující se k poplatku ze psů, aby tak neprodleně učinili u správce poplatku. V neposlední řadě ÚMČ upozorňuje osoby doprovázející pejska na veřejném prostranství, že jsou povinni mít psa na vodítku, bez vodítka psa opatřit náhubkem a odklízet po něm exkrementy! Bližší informace poskytne: Vladimíra Vedmochová, tel.: evidence psů KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 5

6 Rozlouèí se fotbal s Královým Polem? Roman Pros Populární, ale zadlužená fotbalová Zbrojovka Brno by prý mohla být brzy z nejhoršího venku. Alespoň to tvrdí jeden ze spolumajitelů klubu Roman Pros. Fanouškům tak aspoň krátce svitla naděje, že by mohlo v Brně na stoleté oslavy od vzniku klubu, v příštím roce, přece jen dojít. Ozvali se mi tři zájemci, že by chtěli do klubu vstoupit. Do začátku února by mělo být jasno, řekl Roman Pros, jeden ze dvou většinových vlastníků fotbalové Zbrojovky Brno. Nejen fanoušci si přejí, aby nešlo o další mlžení. Majitelé Zbrojovky jsou už dlouho terčem nejen brněnských fanoušků. Ti jim vyčítají vytunelování klubu. Prodali totiž lukrativně mnoho fotbalistů z Králova Pole do zahraničí za tučné částky, ale peníze asi do klubové pokladny nedali. Bratři Prosové nechali dva dny před Silvestrem vyvěsit na webové stránky prohlášení vlastníků, ve kterém oslovili nejen fanoušky, ale netradiční cestou i zástupce města Brna respektive Jihomoravského kraje s tím, že jim po osmi letech po vstupu do klubu došel elán, optimismus i finanční zázemí a údajně už vyčerpali všechny dostupné možnosti. Zatímco ještě před třemi roky si mohla fotbalová Zbrojovka po finanční stránce výskat, nyní má zcela opačné problémy. Kdyby se hospodařilo dobře, bylo by to asi někde jinde. Obklopil jsem se špatnými spolupracovníky, sype si popel na hlavu Roman Pros a dodává, informace o zadluženosti klubu jsou zcestné. Jsme na černé nule, tedy máme více pohledávek, než závazků. Věřím tomu, že tento ročník dohrajeme. Pokud by se nenašel pro Zbrojovku silný finanční partner, potom i Pros přiznává, že osud klubu může být navždy zpečetěn. Petr Podroužek, foto: autor Historii Zbrojovky se snaží zachránit i fanoušci Protože vycítili, že druholigový fotbal v Brně prožívá velkou krizi, založili družstvo fanoušků Věříme Zbrojovce. To sdružuje příznivce, kterým není lhostejný osud tohoto klubu. Předsedou představenstva se stal Roman Vaněk. Kdy se zrodil vůbec nápad založit družstvo Věříme Zbrojovce? Vloni na podzim 16. listopadu. Konkrétní okamžik vzniku již překryla historická mlha, ale to pivo, u kterého to vzniklo, byl Poutník. Jak jste se dobrali ke konkrétní částce, týkající se základního členského vkladu korun? Určitě to je pro mnohé fanoušky více, než dost nemyslíte? Navíc, když, při vší úctě, ani taková částka klub nevytrhne. Diskuse o částce byla bouřlivá a výsledek je vyváženým kompromisem. Částka jednorázově neřeší nic, je ovšem třeba zdůraznit, že v případě vstupu družstva do klubu počítáme s pravidelnými ročními platbami. Za tyto by členové mohli obdržet permanentku, případně další věci s logem klubu. Mohl by to být náš podíl v klubu, na našem vlastnictví. Roman Vaněk hodnotě klubu. Fotbalové fanouškovství je zájmová aktivita, kterou by si osoby měli hradit samostatně. A pokud jsme se hned v úvodním prohlášení přihlásili ke vstupu do klubu, bylo nám jasné, že to bude něco stát. O společném vztahu ke klubu uvažujeme jako o celoživotním spojení. V tomto směru můžeme srovnat výši vkladu člena kupříkladu s cenou jednoroční permanentní vstupenky na Kometu a potom to nevychází tak špatně. Teprve budoucnost však ukáže, co a jak bude fungovat. Nový trenér Zbrojovky Petr Čuhel to nebude mít rozhodně snadné Mnozí si řeknou: No jo, právník, ten si to může dovolit, ale my nemáme, nebo máme, ale špatně placenou práci. A o výhodách nyní moc řeč také nemůže být. Primárně se počítá s majetkovým vstupem do klubu. Může nastat situace, že s námi nebude o vstupu jednat nikdo a členská základna se rozhodne, že se peníze vyplatí zpět jednotlivým členům, nebo se za ně například pořídí vybavení pro mládež. Vše se odvíjí od počtu členů, ochotě vlastníků k prodeji a vlastní Která z první osobností se u vás už registrovala? Historicky první byl Karel Kroupa. Nemáme žádné čestné členy. Svoji volnočasovou aktivitu si u nás platí Karel Kroupa, stejně jako hejtman Michal Hašek. V tomto jsme nekompromisní. Jinak jednáme se spoustou lidí, kteří se nám hlásí nebo které sami oslovujeme. Jsme rádi, že se iniciativa Věříme Zbrojovce stává širokým prostorem příznivců klubu napříč obory a profesemi. Petr Podroužek, foto: autor NEJLÉPE, na náhradní díly prodám Ford Mondeo, r. v. 1997, najeto 250 tisíc kilometrů. Je prasklý přední nárazník a zřejmě i chladič, STK skončilo v prosinci. Za korun. Tel.: MALÍŘ pokojů. Mobil: , tel.: POCTIVÁ mokrá pedikúra, manikúra, modelář nehtů, v budově kliniky Laurea, Bulharská 29, Brno, 2. patro, tel.: VIBROJETT přesvědčte se, že i hubnutí může být zábavné. tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole. Tel.: , , ÚKLIDOVÉ služby ekologicky kvalitně, tel.: AUTOVRAKY odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ. Výkup aut, prodej ND. tel.: MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT, ST, ČT hod. Tel.: Ochutnávka medoviny zdarma Mateřská škola, Brno, Chodská 5 přijme zodpovědnou a svědomitou kuchařku na plný úvazek. Nástup co nejdříve. Tel.: /5 ŘÁDKOVÁ INZERCE KOMPLETNÍ stomatologická péče včetně bělení zubů, bezbariérový přístup. Poliklinika Dobrovského, Královo Pole, tel.: MPKNIHY.CZ internetové knihkupectví s osobním odběrem v Králově Poli CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ, tel.: , HLEDÁM ZAHRADU kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví, možno i s chatou. Finance mám. Tel.: KOUPÍM POZEMEK, pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte, rychlé jednání, tel.: KOUPÍM GARÁŽ kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá, tel.: KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Brně (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: Zn.: Brno i okraj KOUPÍM byt v Brně-Kr. Poli, tel.: PRONAJMU garáž v Řečkovicích, ul. T. Novákové za 800 Kč měsíčně. Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012

7 Mateøská škola a Základní škola pro tìlesnì postižené, Kociánka 6, Brno oznamuje Zápis dětí do prvních tříd: základní škola, základní škola praktická a základní škola speciální se bude konat v pátek 13. února 2012 v době od 13 do 16 hodin v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postižené, Brno-Kociánka, v budově Základní školy na pavilonu DEF. Zájemci se mohou kontaktovat i na tel. čísle: nebo K zápisu do školy přineste rodný list dítěte. Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Kociánka nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP: péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped) ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie) a plavání péči psychologickou, logopedickou EEG Biofeedback práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové individuální programy pro jednotlivé žáky pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety tel. MŠ: , tel./fax: ZŠ: , Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6, Brno, zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku dále nabízí: poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí souběžně postižených více vadami poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách handicapované děti individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky výjezdy do rodin handicapovaných dětí poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na druhý stupeň ZŠ informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami učení tel. SPC pro MŠ: , tel. SPC pro ZŠ: INZERCE Světová krimi Lydia Adamson Kočka na prameni Všetečná herečka divadla Off-Off Broadway Alice Nestleton je zblázněná do koček, zejména do svého mainského mývalího kocourka Bushyho a praštěného toulavého kocoura Pancha. Nyní doufá, že stráví poklidné Vánoce hlídáním osmi himálajských koček v usedlosti na Long Islandu. Místo toho zde objeví hrůzu nahánějící mrtvé tělo. Alice se tak nevědomky dostává do smrtícího spiknutí kolem sázek na koňské dostihy a ztracených peněz. Od té doby, kdy kvůli vlastní zvědavosti unikla jen o vlásek smrti, ví, že by se měla raději spoléhat na kočičí instinkt a devět životů JARNÍ PRÁZDNINY V ZOO BRNO Už celých dvacet let pořádá brněnská zoo v období jarních prázdnin příměstský tábor pro děti ve věku od 7 do 12 let. Letošní jubilejní ročník nebude výjimkou, děti čeká pět dnů prožitých v bezprostřední blízkosti exotických zvířat, řada soutěží, her, zoo-kvízů a možnosti doslova si osahat práci chovatelů. Děti se mohou na příměstský tábor přihlásit na celý týden nebo i na jednotlivé dny, přičemž jeden den tábora stojí 300 korun. V ceně je oběd, pitný režim, pedagogický dozor a výtvarné potřeby. Tábor funguje každý den od 8.00 hod. do hod. Každý den si děti projdou jiné expozice zvířat, od chovatelů se dozví řadu zajímavostí o zvířatech a zúčastní se komentovaných krmení. Malí táborníci navštíví mj. Stanici mladých přírodovědců, kde se zblízka seznámí se zvířaty, která lze chovat i v domácím prostředí. Mohou si tak na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je starat se o fretky, králíky, pískomily, křečky, morčata, skunka, osmáky, želvy, ale také hady a leguány.nebo em. Veškeré informace najdou na webu www. zoobrno.cz. Kontaktní osobou je Zuzana Sommerová, tel.: číslo: , V Klubu seniorù s H. Ch. Andersenem Již před časem byl ve středečním Klubu seniorů při DPS Štefánikova- Kartouzská představen v hlavní části programu dánský pohádkář Hans Christian Andersen. Byl to námět, který musel zajisté zaujmout nejen babičky, které, zvláště za zimních večerů, s oblibou vyprávějí pohádky svým vnoučátkům. Proto si o životě a díle slavného spisovatele povíme i na stránkách našeho časopisu. Hans Christian Andersen ( ) přišel na svět jako Obilný klíček Královo Pole zdravé jídlo na Vašem stole Odborný personál Brno Královo pole Palackého tř Tel.: Otevírací doba: po-pá 8-18, so 8-12 BioPotraviny Denně čerstvé pečivo BioVíno BioMaso Přírodní lékárna EkoDrogerie Dárky synek ševce a pradleny. Měl velký literární talent, ale také velkou životní smůlu a prý i velký nos. Nerad chodil do školy, protože se mu spolužáci smáli, že je ošklivý, že má dyslexii, že chodí ve starých odrbaných šatech, které nosil již bůhvíkdo před ním. Zemřel mu otec, kterého nakrátko vystřídal otčím, ten ale také brzy opustil tento svět, z matky se stala alkoholička, z nevlastní sestry Karen Marie prostitutka. Hans Christian se nechtěl stát řemeslníkem, ve čtrnácti letech proto odjel do Kodaně, kde získal místo zpěváka v Královském divadle. To mu však vydrželo jen do doby, než začal mutovat. Jediné, co jej potom drželo nad vodou, byly jeho spisovatelské pokusy. Prvotina mladého literáta Duch v Palnatokově hrobě (1822) sice nesklidila velký ohlas, zato román Imperátor (1835) se dočkal kladné kritiky a otevřel mu cestu k úspěchu. Proslavily ho však až různé fantaskní příběhy, v nichž ožívaly neživé věci, příběhy, které byly odleskem autorova těžkého života, a zejména pak pohádky pro děti. Mezi nejslavnější patří mj. Malá mořská víla, Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařovy nové šaty, Cínový vojáček. Život Hanse Ch. Andersena však přes všechny literární úspěchy nebyl snadný. Trvale trpěl finanční nouzí, často i hladem. Neměl štěstí v lásce, nikdy se neoženil, neměl děti. Podařilo se mu ale vystudovat univerzitu v Kodani, získat přátelství proslulého anglického romanopisce Charlese Diskense, srdce mnoha lidí, a zejména pak dětí na celém světě. Jana Novotná, foto: archiv KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 7

8 Sprejeøi opìt v akci Jako neštovice vyrazila v noci z desátého na jedenáctého ledna letošního roku hloupost a zloba v podobě sprejerského výtvoru na tváři domu Kosmova 13. V roce 2005 byla v domech Kosmova 3 11 provedena celková regenerace, včetně nové fasády. Na té se postupně začala objevovat po celém obvodovém pásu graffiti. V roce 2011 se naše radnice rozhodla, že budou odstraněna. Tak se i stalo, a navíc byl do výše parapetu prvního podlaží domu proveden antigraffitový nátěr, který umožňuje jejich snadnější odstranění. Sotva se práce rozběhly, začala se graffiti objevovat znovu, opětně byla odstraněna a stavební akce uzavřena. Dnes však máme na štítu i části průčelí Kosmovy 13 opět vymalováno. Vzhledem k tomu, že opravy fasády v roce 2011 naši obec přišly na Kč bez DPH, nevznikla zde škoda zrovna zanedbatelná. Jak je patrné ze snímku, rozhodně se v případě domu na Kosmově 13 nejedná o jeden z původních pilířů kultury Hip hopu ani o projev protestu mladé generace proti životnímu stylu rodičů, a už vůbec ne o umělecký počin. Jen o obyčejné vandalství, výzvu k boji s větrnými mlýny. Jana Novotná, foto: 1 Kateřina Šplíchalová, 2 autorka Regenerace obecního domu Na ulici Boženy Němcové 13 byla v srpnu 2011 zahájena regenerace dvoupodlažního obecního domu, dokončena byla v prosinci. Budova, ve které již v roce 2010 proběhla výměna oken, byla kompletně zateplena, uliční i dvorní část dostala novou fasádu, nová je i střecha a vodorovná kanalizace, opraveno bylo schodiště. Ve třech bytech proběhla celková rekonstrukce koupelen a WC, rozvodů vody a elektrického vedení (celková oprava čtvrtého bytu byla uskutečněna již dříve), všechny čtyři byty mají nové plynové etážové topení. Ve dvou přízemních bytech byla provedena sanace omítek, hydroizolace a položeny nové podlahy. Jana Novotná, foto: 1 Petr Podroužek, 2 Kateřina Šplíchalová VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI VOX POPULI Žiji v Králově Poli skoro padesát let, stánků, je volná nevyužitá plocha. Bylo ale co se nyní děje v naší ulici, nad tím by hezké, kdyby se tady zkultivovala zůstává rozum stát. V říjnu opravovali zeleň a umístilo pár laviček. Mohl by na naší ulici (na Kartouzské 10) střechu tak vzniknout docela hezký oddychový a půdu, a od té doby stojí na chodníku i vozovce devět europalet s cihla- kout. Kamila mi-půdovkami. Do listopadu měli vše odvézt, ale do dnešního dne se tak nestalo. Musíme chodit po silnici a auta nemají kde parkovat. Mělo by se s tím něco udělat. Jiří Brauner V proluce mezi Palackého třídou 87 a 95, kde stojí restaurace Nebeský mlýn a kde bývalo malé tržiště a dnes tu zůstalo jen několik zabedněných Každou chvilku mě v naší klidné ulici vyleká nečekaný, opakovaný zvuk klaksonu automobilu. Pokud se tak stane ve dne, člověk se s tím spíš smíří. Když ale tento pronikavý zvuk pronikne tichem po desáté hodině večer nebo před šestou ráno, je to opravdu nepříjemné. Ráda bych proto touto cestou apelovala na řidiče, aby byli ohleduplnější ke svým spoluobčanům. Občanka Králova Pole 1 2 Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktor: Mgr. Ivo Petr. Adresa: Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.:

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce

zpravodaj Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil nám. Svobody městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 6 Červen 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Velikonoční slavnosti na straně 2 Druhý ročník Velikonočních slavností městské části Brno-střed zaplnil

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko. DIESELSERVIS www.dieselservis-kromeriz.cz kontakt: 602 601 433, 602 361 471 TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.cz

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

první písemné zmínky o Otrokovicích

první písemné zmínky o Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 18. února 2011 číslo 2 - ročník 21 zdarma - neprodejné 870 let první písemné zmínky o Otrokovicích Informace ke sčítání lidu strana 5, 6 a 7 Rada města vytáhla do boje

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více