Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Veronika Vránová, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS."

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS.

2

3

4

5

6 Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména pak Mgr. Lence Nádvorníkové za velkou ochotu, důležité připomínky a cenné rady během času stráveného při konzultacích. Dále pak Ing. Antónii Dechťarové ředitelce organizace Rytmus Liberec, o. p. s. agentury pro podporované zaměstnávání a celému týmu za spolupráci, zajímavé podněty a motivaci.

7 Název bakalářské práce: Podporované zaměstnávání Název bakalářské práce: The Supported Employment Jméno a příjmení autora: Veronika Vránová, DiS. Akademický rok odevzdání bakalářské práce: 2011/2012 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Nádvorníková Anotace: Bakalářská práce se zabývala problematikou podporovaného zaměstnávání a vycházela z obtížného přístupu osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce, přičemž je za klíčový subjekt považován samotný zaměstnavatel. Jejím cílem bylo poukázat na výhody této služby i pro samotné zaměstnavatele, motivovat je ke spolupráci a nabídnout realizaci auditu pracovních příležitostí. Kdy realizace auditu by se mohla stát předmětem získání nových pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti podporovaného zaměstnávání a poukazovala na výhody pro zaměstnavatele při zaměstnání osoby se zdravotním postižením. Praktická část zjišťuje pomocí dotazníku distribuovaného mezi 100 zaměstnavatelů v Libereckém kraji, postoje a přístupy k zaměstnávání osob se zdravotním postižením a využití služeb podporovaného zaměstnávání. Výsledky ukázaly, že zaměstnavatelé upřednostňují přímou podporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením před odvody do státního rozpočtu. Služby podporovaného zaměstnávání však téměř nevyužívají. Výsledky též poukázaly na to, že nejztíženější přístup na otevřený trh práce je především pro osoby s mentálním a zrakovým postižením. Zjištění vyústila v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti předávání informací o službě pro skupinu zaměstnavatelů. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění, že ve většině dotazovaných firem se nacházejí vhodné pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením. Následně na základě dotazníkového šetření bude realizován audit pracovních příležitostí minimálně v jedné firmě, která projevila zájem o jeho provedení. Což může otevřít další možnosti práce pro osoby se zdravotním postižením v dané lokalitě.

8 Klíčová slova: podporované zaměstnávání, osoba se zdravotním postižením, zaměstnavatel, otevřený trh práce Title of Bachelor Thesis: The Supported employment Summary: The Bachelor thesis dealt with the supported employment and proceed from difficult access by persons with disabilities in the open labour market where is considered as a key subject the employer. Its aim was pointed to the benefits of this service for employers themselves, motivate them to cooperate and provide audit for job opportunities. When the realization of audit could by subject obtain new job opportunities for people with disabilities. The work consists of two main parts. It was the theoretical part which uses processing and presentation expert sources described and explained the basic terminology in supported employment and pointed to benefits for employer when the employ people with disabilities. Practical part determine by questionnaire distributed among 100 employers in the Liberec region, which attitude and approaches they have to employ people with disabilities and services of supported employment. The results showed that employer prefer directly support employment of people with disabilities before payments to the state budget. However they not to use services of supported employment mostly. Result also pointed to that the people with mentally and visual disabilities have the heaviest access to open labour market. The information obtained in bachelor thesis resulted in concrete suggesting measures in the sphere transmission information about service for group of employers. The greatest benefit of work was findings that most of respondents has a suitable job for people with disability. Subsequently, on the base of results of the questionnaire will by implement audit for job opportunities in the one company minimally, which was interested in it. This can open up new job opportunities for people with disabilities in this region. Keywords: supported employment, person with disability, employer, open labour market

9 Obsah Úvod I. Teoretické zpracování problému Význam práce pro člověka a základní pojmosloví Podporované zaměstnávání Cíle a principy podporovaného zaměstnávání Legislativní zakotvení podporovaného zaměstnávání v ČR Cílové skupiny služeb podporovaného zaměstnávání Fáze podporovaného zaměstnávání Dojednávání zakázky Fáze před nalezením vhodného zaměstnání Fáze po získání vhodného zaměstnání Zaměstnavatel a jeho role při zaměstnávání osob se zdravotním postižením Podpora zaměstnavatele ze strany podporovaného zaměstnávání Poradenství zaměstnavateli v oblasti zaměstnávání OZP Plnění povinného podílu Výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců Zaměstnanec se zdravotním postižením Povinnosti zaměstnavatele k osobám se zdravotním postižením Příspěvky Úřadu práce ČR Úlevy na daních Další nástroje, které lze užít pro zaměstnávání OZP Další příležitosti spolupráce zaměstnavatelů a podporovaného zaměstnávání Společenská odpovědnost firem Společensky odpovědné chování firem v oblasti lidských zdrojů Soutěž Stejná šance zaměstnavatel roku Business for Breakfast jako příležitost pro spolupráci Průběh setkání klubu Business for Breakfast a podporované zaměstnávání Sociální podnik aneb další příležitost pro zaměstnávání OZP Audity pracovních příležitostí Průběh auditu pracovních příležitostí Výhody auditu pracovních příležitostí Realizace auditu pracovních příležitostí v Libereckém kraji II. Praktická část Cíle praktické části Výzkumné předpoklady Použité metody Popis zkoumaného vzorku Výsledky dotazníkové šetření Ověření výzkumných předpokladů Shrnutí výsledků praktické části a diskuse Závěr Navrhovaná opatření Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů Seznam příloh... 92

10 Seznam použitých zkratek ČUPZ Česká unie pro podporované zaměstnávání MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí OZP Osoba se zdravotním postižením PM Průměrná mzda PR Pracovní rehabilitace PZ podporované zaměstnávání ÚP ČR Úřad práce ČR

11 Úvod Stejně tak jako lidé zdraví i lidé se zdravotním postižením potřebují cítit, že jsou užiteční, potřební a uznávaní. Chtějí si najít přátele, chodit se bavit do společnosti, nakupovat apod. Jedním ze zásadních faktorů pro uspokojení těchto potřeb je právě zaměstnání. Jedná se o místo, které nám umožňuje kontakt s ostatními lidmi, poskytuje nám pocit potřebnosti a užitečnosti, ale je to též prostředek pro získávání financí, které nám umožňují cestovat za kulturou, nakoupit si něco hezkého, ale též zajistit si nezbytné prostředky pro živobytí, jako je jídlo, pití, domov apod. U lidí se zdravotním postižením však může být cesta k zaměstnání důsledkem jejich handicapu mnohem náročnější. Příležitostí pak může být využití služeb podporovaného zaměstnávání. Výhodou této služby je to, že není cílena pouze na samotného klienta, ale i na zaměstnavatele, kdy se snaží propojit jejich potřeby. Pro úspěšný výsledek však nestačí pouze zájem člověka se zdravotním postižením pracovat, ale i zájem a motivace zaměstnavatele, dát těmto lidem stejnou šanci na zaměstnání, jako mají ostatní. Tato bakalářská práce se tedy zabývá službou podporovaného zaměstnávání, kdy se zaměřuje především na zaměstnavatele, jako významný subjekt v práci osob se zdravotním postižením. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část seznamuje se základním pojmoslovím, představuje cíle a principy služby podporovaného zaměstnávání. Přestože se bakalářská práce zabývá primárně skupinou osob se zdravotním postižením, je zde poukázáno i na to, že tato služba či metoda může být dobře využita i v práci s jinými cílovými skupinami. Dále se teoretická část zaměřuje na motivaci zaměstnavatelů zaměstnat osobu se zdravotním postižením v pracovním poměru. Zde pak může najít své významné uplatnění i audit pracovních příležitostí, který se cíleně zaměřuje na odhalení vhodných pracovních pozic pro osoby se zdravotním postižením přímo v prostorách zaměstnavatele. Praktická část stanovuje výzkumné předpoklady, které již dostaly svůj základ v teoretické části. Výzkumné předpoklady poté ověřuje pomocí dotazníkového šetření. V návaznosti na toto šetření doporučuje některá opatření. 11

12 Cílem bakalářské práce je představit službu podporovaného zaměstnávání, která v České republice zatím nepatří mezi příliš známé. Poukázat na její výhody nejen pro samotné klienty, ale i pro zaměstnavatele. Smyslem je i motivovat zaměstnavatele pro další spolupráci v zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném trhu práce. Kdy základním kamenem spolupráce může být právě realizace auditu pracovních příležitostí. 12

13 I. Teoretické zpracování problému 1 Význam práce pro člověka a základní pojmosloví Zaměstnání je jednou z aktivit, která naplňuje podstatnou část života člověka. Nepřináší nám pouze nutné finanční prostředky pro naši obživu, ale umožňuje nám setkávat se s kolegy a přáteli, seberealizaci, pocit potřebnosti apod. Práce však nemá důležitý význam pouze pro jedince, ale je třeba na ní nahlížet také komplexněji. Práce je určující pro ekonomický i sociální status jedinců, rodin a v podstatě také pro stabilitu a prosperitu celé společnosti (Krebs 2007, s. 287). Aby tohoto bylo skutečně dosaženo, setkáváme se ve většině vyspělých zemí s určitými aktivitami státu na trhu práce, které bývají označovány jako aktivní politika zaměstnanosti. Jejím posláním je přispívat k podpoře dynamické rovnováhy na trhu práce a k omezení nezaměstnanosti, k níž fungování trhu práce ze své logiky inklinuje. Politika zaměstnanosti je těsně propojena s celkovou hospodářskou a regionální politikou a prakticky i se všemi obory sociální politiky. Nezaměstnanost jako důsledek fungování trhu práce je nesporně jedním z nejdůležitějších problémů současného světa (Krebs 2007, s. 287). Nezaměstnanost je pojem, který v současné době slyšíme ze všech médií. A samotná myšlenka ztráty zaměstnání sebou přináší především obavu ze ztráty finančních příjmů. Slovník sociální práce nabízí tuto definici nezaměstnanosti: Stav, ve kterém člověk schopný práce a ochotný pracovat nemá placené zaměstnání. Obvykle používaným kritériem ochoty pracovat jsou kontakty s úřadem práce, resp. s potencionálním zaměstnavatelem (Matoušek 2003, s. 125). Krebs (2007, s. 290) zdůrazňuje, že k fenoménu nezaměstnanosti je možné přistoupit z různých hledisek. Lze ji považovat za výraz toho, jak je organizováno a řízeno zaměstnávání lidí v zemi, lze ji považovat za odraz nepersonálních tržních sil, kterými je ovládán lidský faktor, lze ji ale také považovat za důsledek určitých schopností, dispozic a postojů jedinců. Nic z toho samo o sobě neumožňuje pochopit problém nezaměstnanosti a najít jeho přijatelné řešení, neboť nezaměstnanost je zřejmě důsledkem toho všeho. Případná nezaměstnanost sebou pak přináší celou řadu nepříznivých situací, jako jsou problémy finanční (ztráta příjmů), sociální (spory v rodině, ztráta kontaktu s okolím), psychické (pocit méněcennosti, nepotřebnosti, neschopnosti) nebo zdravotní (bolesti 13

14 hlavy, břicha, nevolnost jako následek stresu). Není tedy pochyb, že práce a samotné zaměstnání patří mezi základní lidské potřeby, jak již poukazoval Abraham Maslow ve své pyramidě (Nakonečný 1998, s. 469). Je známo, že nezaměstnaností nejsou ohroženy všechny skupiny pracovníků stejně. K rizikovým skupinám patří zejména ženy, mladiství a absolventi škol, handicapované skupiny a pracovníci předdůchodového věku. Nezaměstnanost mnohem častěji postihuje pracovníky s nižším vzděláním a kvalifikací a je také diferencována např. podle profesí i z hlediska teritoria. Důležitá je také doba, po kterou nezaměstnanost trvá. Čím je delší, tím jsou zpravidla horší její dopady a obtížnější (i nákladnější) její řešení opatřeními politiky zaměstnanosti (Krebs 2007, s. 291). Podobně vysoká míra nezaměstnanosti může mít svůj kritický dopad i na tržní ekonomiku jako takovou. Stát tedy proto disponuje zejména těmito aktivitami: zprostředkováním zaměstnání, rekvalifikačními programy, hmotným zajištěním uchazečů o zaměstnání, podporou zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností a kontrolou dodržování pracovněprávních předpisů (Matoušek 2003, s ). V České republice za tuto kontrolu odpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a Úřad práce ČR (ÚP ČR). Bezpochyby je pro státní politiku zaměstnanosti důležitý i legislativní rámec, který stanovuje podmínky přístupu k práci. Mezi nejzákladnější lidská práva řadí právo na práci i Listina základních práv a svobod v článku 26: Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občané, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje, podmínky stanoví zákon (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., hl. IV., čl. 26, odst. 3). Podobně i Všeobecná deklarace lidských práv hovoří o svobodné volbě zaměstnání a právu na práci. Každý člověk má tedy právo na práci, stejně tak i osoba se zdravotním postižením (OZP), pro kterou je přístup na trh práce bezpochyby mnohem ztíženější, již v důsledku jeho zdravotního handicapu. Noviny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s názvem Práce a sociální politika uvádějí statistiky, kromě jiného týkající se i zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. K bylo v evidenci Úřadu práce ČR osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. 14

15 Pokud se hovoří o práci člověka se zdravotním postižením, většině lidí se vybaví práce v chráněných dílnách. Ale i člověk bez zdravotního postižení během svého života vystřídá několik zaměstnání a potřebuje mít jistotu nějaké dalšího pracovního rozvoje. Stejně tak i lidé s těžkým zdravotním postižením nemusí celý život pracovat v jedné chráněné dílně. Pro jejich další rozvoj a postup v pracovním životě může být zařazení na otevřený trh práce velmi přínosné. Rozdíl mezi otevřeným a chráněným trhem práce spočívá především v tom, že otevřený trh přináší více možností, především i ve změně zaměstnání nebo kariérním růstu i finančním ohodnocení. Chráněný trh práce vytváří pracovní podmínky pro lidi se zdravotním postižením, ale často jsou velmi omezené. Pod pojmem chráněný trh práce si můžeme představit především chráněné dílny či zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. Dále je možné sem řadit i chráněná pracovní místa, jejichž pojmosloví od roku 2012 přebírají i chráněné dílny. Zaměstnanec se zdravotním postižením je zde v kontaktu především se skupinou osob, kteří také disponují nějakým zdravotním postižením a v mnoha případech ztrácí kontakt s běžným prostředím a dochází tak k sociální izolaci. Proto je podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižení na otevřeném trhu práce zajisté namístě. Existují lidé se zdravotním postižením, kteří se dokážou na otevřeném trhu práce uplatnit sami, jiní potřebují při hledání zaměstnání a osamostatnění se v něm intenzivní individuální podporu. Právě těmto lidem může pomoci podporované zaměstnávání (PZ). 15

16 2 Podporované zaměstnávání PZ je časově omezená služba určená lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální osobní podporu poskytovanou před nástupem do práce i po něm (Vitáková 2006, s. 16) Podporované zaměstnávání vzniklo v 70. letech v USA, především pro lidi s mentálním postižením. Dále se rozvíjelo do dalších zemí jako je např. Norsko, Nový Zéland, Kanada, Austrálie, Německo, ale i Peru. Česká republika byla v důsledku politické situace do roku 1989, v oblasti péči o osoby se zdravotním postižením oproti jiným státům omezena. Uvolnění poměrů po roce 1989 znamenalo v oblasti sociálních služeb rovněž vznik a v krátkém období dramatický nárůst počtu nestátních neziskových organizací, které začaly tyto služby poskytovat. Pro nedostatek jiné právní úpravy byla většina těchto organizací založena jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružení občanů (Matoušek 2007, s. 31). V roce 1995 vznikla v Praze první agentura pro podporované zaměstnávání o. s. Rytmus. V návaznosti na podporu rozvoje podporovaného zaměstnávání vznikla později Česká unie pro podporované zaměstnávání (ČUPZ), která se v roce 2001 stala členem Evropské unie pro podporované zaměstnávání (European Union of Supported Employment EUSE). ČUPZ připravila základní dokumenty pro podporované zaměstnávání jako jsou např. standardy a etický kodex podporovaného zaměstnávání, sdružuje organizace pro podporované zaměstnávání a šíří informace o této činnosti. V současné době v ČR existuje téměř 50 organizací, které při zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce využívají metody podporovaného zaměstnávání. 1 1 Viz. příloha č. 2 Seznam poskytovatelů služeb podporovaného zaměstnání v ČR 16

17 2.1 Cíle a principy podporovaného zaměstnávání Podporované zaměstnání má dva cíle. Jeden z cílů je získání a udržení si pracovního místa na otevřeném trhu práce, které odpovídá schopnostem a možnostem daného člověka a zvýšení míry samostatnosti uživatele služby. Druhý cíl je rozvíjet dovednosti uživatele potřebné pro nalezení a udržení práce. Důležité je tedy upozornit, že podporované zaměstnání pracuje s integrací do běžných pracovních podmínek u běžného zaměstnavatele. Ne do chráněného prostředí, jako jsou chráněné dílny, terapeutické dílny, chráněná pracovní místa, práce u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. Tato pracoviště však mohou osobu se zdravotním postižením dobře připravit pro práci na otevřeném trhu. Otevřený trh práce by měl být otevřený všem bez rozdílu diskriminace. Člověk se zdravotním postižením má možnost setkávat se s kolegy, kteří nejsou zdravotně postižení. Může se snadněji integrovat do běžné společnosti a žít podobně plnohodnotným životem jako ostatní lidé. Častým rozdílem mezi prací na chráněném a otevřeném trhu práce, bývá i finanční ohodnocení. Např. v chráněných dílnách jsou výdělky osob se zdravotním postižením často mnohem nižší. Je nutné však i na otevřeném trhu práce dbát na to, aby nedošlo k diskriminaci, aby člověk se zdravotním postižením byl za stejně odvedenou práci hodnocen stejně, jako člověk zdraví. Mezi principy podporovaného zaměstnávání 2 patří právě nalezení práce na otevřeném trhu a její odměna spravedlivou mzdou. Dále je pro podporované zaměstnávání specifické individuální přizpůsobení podpory a aktivní zapojení samotného uživatele do celého procesu hledání a udržení si zaměstnání. Svoji podstatnou roli v podporovaném zaměstnávání hraje také využití formálních i neformálních zdrojů, zejména přirozené podpory na pracovišti (jedná se o podporu zaměstnavatele, kolegů, rodiny, pracovníků podporovaného zaměstnávání, opatrovníka, případně osobního asistenta, ale i úřadu práce apod.). Jedním z principů je i osamostatnění uživatele služby, proto je také poskytování služby časově omezené. Ke stanovení časového omezení vedla snaha o to, aby služba byla poskytována i využívána efektivně. Časové omezení vede uživatele i pracovníky agentury podporovaného zaměstnávání k soustředění na dosahování cíle. Období 24 měsíců odpovídá době trvání tradičních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V odůvodněných případech, 2 Viz. příloha č. 3: Leták organizace Rytmus Liberec, o. p. s. o službě 17

18 tedy tam, kde to vyžaduje charakter nebo míra znevýhodnění uživatele či situace na pracovišti, může být služba poskytována i déle. Lze ji také využít opakovaně, pokud je to v zájmu zachování pracovního místa či nalezení místa nového. Na službu podporovaného zaměstnávání může navázat jiný typ služby (osobní asistence, poradenství apod.) (Vitáková 2006, s.17). Nelze však podporované zaměstnávání zaměňovat s jinými službami, které se zaměřují pouze na aktivaci osob se zdravotním postižením, na vyplnění jejich volného času či terapii, za služby zajišťující primárně pomoc v oblasti základních životních potřeb, služby zaměřené na pracovní zkušenosti a nácvik dovedností na chráněném trhu práce nebo služby poskytované pouze před nástupem do zaměstnání. Jedná se především o takové služby, jako je osobní asistence, chráněné dílny, poradenství, programy center denních služeb, terapeutické programy apod. 2.2 Legislativní zakotvení podporovaného zaměstnávání v ČR Na rozdíl od některých jiných zemí, podporované zaměstnávání v České republice není upravováno žádným samostatným právním předpisem. Nejčastěji však bývá spojováno se sociální službou, jako jeden z určitých druhů sociální rehabilitace, která je ukotvena v zákoně č. 108/2006 o sociálních službách 70 sociální rehabilitace. Pokud je služba takto registrována a provádí službu sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání, je nutné, aby organizace kromě standardů podporovaného zaměstnávání především naplňovala standardy poskytovatelů sociálních služeb vyplývající z tohoto zákona. Registrace sociální služby je pro organizaci často velmi důležitá v otázce získávání finančních prostředků na svůj provoz. Proto se v některých směrech může podporované zaměstnávání v České republice lišit. Existují i návrhy zakotvení podporovaného zaměstnávání do zákona o zaměstnanosti a vyjmout ho ze zákona o sociálních službách, kde se některé principy samotného podporovaného zaměstnávání kříží s principy pracovní rehabilitace. Podporované zaměstnávání je zaměřené především na uživatele služby se sníženou mírou schopností a dovedností a naopak zákon o sociálních službách dělí uživatele dle typu jejich zdravotního postižení, který nemusí být pro poskytnutí služby podporovaného zaměstnávání rozhodující, jak bylo vysvětleno výše. 18

19 Pokud je služba v registru sociálních služeb je zde důležité uvést i zaměření na některou z cílových skupin. V praxi proto bývají agentury poskytující služby podporovaného zaměstnávání zaměřeny více na jednu cílovou skupinu osob se zdravotním postižením. Např. cílovou skupinou organizace Rytmus jsou osoby se zdravotním postižením, převážně osoby s mentálním postižením (50% uživatelů služby musí být osoby s mentálním postižením, poté je možné pracovat i s uživateli s jiným zdravotním postižením). Dalšími organizacemi, které se zaměřují na podporované zaměstnávání, jsou např. Fokus, který pracuje především s lidmi s duševním postižením, Agentura pro neslyšící (APPN) apod. I zde by měly platit principy podporovaného zaměstnávání, kdy se jedná o člověka, který má zájem o práci na otevřeném trhu a disponuje nižší úrovní dovedností potřebných k získání a udržení si vhodného zaměstnání. Jedna z dalších možností se podporovanému zaměstnávání otvírala i v souvislosti se sociální reformou MPSV od , ve spojitosti se zavedením sdíleného zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentury práce. Sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce je další aktivitou ze strany státní politiky zaměstnanosti, jako prevence před zvyšováním nezaměstnanosti. Uchazeče o zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce zařadit, na základě individuálního akčního plánu a s jeho předchozím písemným souhlasem, do programu tzv. sdíleného zprostředkování zaměstnání, v němž Úřad práce spolupracuje se soukromými agenturami práce. Cílem je zvýšit efektivitu zprostředkování zaměstnání a umožnit efektivní využití různých forem zprostředkování uchazečům o zaměstnání, kteří sami aktivně práci hledají. agentury práce mohou získat příspěvek na každého uchazeče o zaměstnání, kterému bude agentura práce zprostředkovávat zaměstnání k tomuto mohou získat další příspěvek, když umístí uchazeče do pracovního poměru na dobu neurčitou a také, když si tento člověk udrží zaměstnání minimálně 6 měsíců. za umístění uchazeče o zaměstnání však nebude považováno, když ho přijme do pracovního poměru agentura práce pověřená zprostředkováním zaměstnání dohoda mezi Úřadem práce ČR a agenturou práce bude obsahovat i účinné nástroje pro kontrolu prováděného zprostředkování zaměstnání (Sociální reforma 2011). 19

20 Bohužel i přesto, že celá řada organizací, které se zabývají podporovaným zaměstnáváním mají status agentury práce, především za účelem zprostředkování zaměstnání a úzkou spoluprácí s Úřadem práce ČR, na tyto příspěvky nedosáhne. Hlavním důvodem je, že novela zákona o zaměstnanosti mimo jiné ustanovuje, že: Agentura práce nebude moci dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterému byla vydána zelená karta, modrá karta, nebo kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, anebo který je osobou se zdravotním postižením (Sociální reforma 2011). Tímto ustanovením se poté tato možnost pro agentury pro podporované zaměstnávání uzavírá právě proto, že jejich činnost spočívá především v zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 2.3 Cílové skupiny služeb podporovaného zaměstnávání Služby podporovaného zaměstnávání jsou určeny lidem, jejichž dovednosti potřebné k získání a udržení si vhodného zaměstnání na otevřeném trhu práce mají oproti dovednostem jiných lidí nižší úroveň, takže tito lidé mají méně příležitostí k běžnému pracovnímu uplatnění. Zároveň však mají zájem pracovat na otevřeném trhu práce. Může se jednat i o lidi, kteří tyto dovednosti mají, ale v běžných podmínkách je nejsou schopni uplatnit (například vzhledem ke snížené odolnosti vůči stresu). Označením nižší úroveň dovednosti potřebných k získání a udržení si práce je míněna taková úroveň dovedností, že k vyrovnání příležitostí získat a udržet si vhodné pracovní uplatnění člověka potřebuje odbornou individuální podporu postavenou na osobní pomoci pracovníka. To znamená, že tomuto člověku nepostačuje k získání a udržení si pracovního místa absolvování kurzu, školícího programu, poradenství personální agentury apod. Kritériem k posouzení, zda jsou služby PZ pro zájemce o práci vhodné, tedy není jeho příslušnost k určité skupině lidí vymezené na základě jejich zdravotního problému, snížené úrovně tělesných funkcí, životní události, etnického původu (lidé s mentálním postižením, lidé s tělesným postižením, lidé se smyslovým postižením, lidé po výkonu trestu, lidé s psychickým onemocněním, příslušníci romské komunity), ale úroveň jejich dovedností. Někteří lidé z uvedených skupin potřebnými dovednostmi k vyhledávání a udržení si práce disponují, případně mají v jejich uplatňování dostatečnou podporu jiných lidí (například člověk na vozíku využívá k dopravě do zaměstnání služeb osobního asistenta). Naopak jiní lidé nejsou příslušníci žádné z těchto skupin a přesto mají dovednosti potřebné k získání 20

21 vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce v nedostatečné míře. Také jim jsou služby PZ určeny (Vitáková 2006, s. 19). V praxi však funguje, že každá agentura podporovaného zaměstnávání je konkrétněji zaměřena na některou z výše vyjmenovaných skupin. Důvodem je, že podporované zaměstnávání v českém systému stále hledá své místo a není samostatně zakotveno v žádném předpise. Proto se podporované zaměstnávání v České republice může lišit od přístupů v jiných zemích. Služba podporovaného zaměstnávání však není vhodným nástrojem pro každého, kdo má problém s nalezením zaměstnání. Není vhodné především pro nezaměstnané, kteří nepotřebují intenzivní, individuální, osobní pomoc s hledáním i udržením práce. Jedná se především o osoby, které disponují dovednostmi pro nalezení a udržení si zaměstnání, ale z důvodu vysoké nezaměstnanosti, se jim nedaří vhodné místo nalézt nebo se jedná o osoby, kterým postačí využití poradenských služeb, rekvalifikace apod. Dovednostmi vztahujícími se k získání a udržení si práce jsou míněny veškeré obecné dovednosti v oblastech, které úspěšnost v tomto ohledu ovlivňují, jimiž jsou například péče o sebe a o své prostředí, pohyb v obci včetně používání veřejné dopravy, využívání veřejných institucí, používání školních dovedností a učení se novým věcem, motivace k práci, vlastní pracovní předpoklady a kariéra, provádění pracovních úkonů, orientace v hierarchii pracovníků včetně jednání se spolupracovníky, každodenní péče o zdraví, bezpečné chování, zvládání emocí, úprava zevnějšku a společenské chování a další. Nejedná se tedy o speciální dovednosti, které člověk získá odbornou přípravou k vykonávání určité práce (např. švadlena potřebuje umět zaobroubit látku a tuto dovednost získá například v odborném učilišti, v rekvalifikačním kurzu apod.) (Vitáková 2006 s. 19). Velmi často nedostatkem dovedností vztahujícím se k získání a udržení si zaměstnání disponují právě osoby se zdravotním postižením důsledkem svého zdravotního handicapu. Služba podporovaného zaměstnávání není dále vhodná pro osoby, které mají zájem o práci na chráněném pracovním trhu. Může se také stát, že o službu podporovaného zaměstnávání zažádá osoba, která je poživatelem invalidního důchodu, ale přesto bude odmítnuta, protože disponuje veškerými dovednostmi k získání a udržení si zaměstnání. Intenzivní individuální podpora u takového člověk by pak byla kontraproduktivní (tedy zneschopňující). 21

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání

2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání 2015/11357-112 Ve věci informací a podkladů týkajících se problematiky osob se zdravotním postižením a jejich možnosti uplatnění v zaměstnání Dotaz: (ze dne 19. 2. 2015) Předmět*: Informace o zaměstnatelnosti

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Co nabízí? Komu? Jak?

Co nabízí? Komu? Jak? Co nabízí? Komu? Jak? Co je podporované zaměstnávání? individuální flexibilní podpora lidem znevýhodněným na trhu práce a jejich (potenciálním) zaměstnavatelům podpora uchazeči o práci před nástupem do

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Ekonomický rozměr diverzity

Ekonomický rozměr diverzity Ekonomický rozměr diverzity Karel Rychtář SČMVD ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM E ZDR POSTIŽEN Konference ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM ANEB DIVERZITA PO ČESKU Praha 14. dubna 2011 O čem to

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ. Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Účast na šetření: 593 zaměstnavatelů Zpracováno: 577 dotazníků 7% 4% 5% 15% 43% 26% do 19 20-49 50-99 100-199 200-499 500 a více FIRMY PODLE ODVĚTVÍ I. odvětví počet % školství 80 13,9

Více

390/2011 Sb. VYHLÁŠKA

390/2011 Sb. VYHLÁŠKA 390/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo práce a sociálních

Více

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa...

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... opatření 2.1 OP RLZ integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí územní rozsah: Brno-město a Brno-venkov doba realizace: 9.

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017

POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017 POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ROCE 2017 Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Olomouci (dále též jen KrP v Olomouci ) vychází při realizaci aktivní politiky zaměstnanosti

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 23. září 2004, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 507/2005 Sb., č. 452/2008 Sb., č. 390/2011

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Terénní sociální služba v Ralsku

Terénní sociální služba v Ralsku Terénní sociální služba v Ralsku Zpracovala: Bc. Holasová Lenka Terénní sociální služba Terénní sociální služba v Ralsku je poskytována prostřednictvím terénních programů podle 69 zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP

Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Změny v oblasti podpory zaměstnávání OZP Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti vládní návrh předložen v květnu 2013 49 novela zákona o zaměstnanosti (od 1.10. 2004) Současně jsou novelizovány zákon č.

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Navrhovaná opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Navrhovaná opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením Navrhovaná opatření k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením Jiří Vaňásek, náměstek ministryně pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, MPSV Úvod Vzhledem k tomu, že

Více

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 1 - Tisk 1997-2011 ATLAS consulting, spol. s r.o. - 2 - ČÁST TŘETÍ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 67 (1) Fyzickým osobám se zdravotním postižením

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1 Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE úvodní informace + cvičení 1 19. září 2013 Základní informace vyučující: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. cvičící: Mgr. Pavlína Zrůstová, Mgr. Martin Erlebach přednáška:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti

Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Tiskové oddě lení Vláda schválila nový zákon o zaměstnanosti Tisková zpráva Vláda České republiky schválila návrh nového zákona o zaměstnanosti. Ten vypracovalo Ministerstvo

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více