Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: Číslo jednací: ZŠD-227/2013

2 I. Základní charakteristika školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, Drnholec Zřizovatel školy: Městys Drnholec, Kostelní 368, Drnholec Ředitelka školy: RNDr. Jana Kalandrová Součástí školy jsou školní družina, školní klub, školní jídelna při ZŠ, školní jídelna při MŠ Jevišovka, výdejna v MŠ Drnholec, MŠ Dobré Pole, MŠ Nový Přerov, Mateřská škola v Drnholci, Dobrém Poli, v Jevišovce s odloučeným pracovištěm v Novém Přerově. telefon , mobil: , Školní rok celkem Počet tříd počet ročníků Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Celkem ,40 1. stupeň ,60 2. stupeň ,20 Počty žáků (dle výkazu M 3 k ) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 16 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 13,07 Školská rada Školská rada zřízena dle 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění v roce Složení: Mgr. Zabloudilová Soňa, Mgr. Bárta Dalibor, Stašová Renáta, Čížková Marcela, Kleinová Anna, Marx Petr, Seveldová Pavla, Malík Jiří, Ing. Lambot Jan. V roce 2012 se vzdala členství ve Školské radě paní Anna Kleinová a paní Marceli Čížkové zanikl mandát vzhledem k tomu, že její dítě ukončilo povinnou školní docházku. Obě zastupovaly rodiče. V prosinci 2012 proto byly do Školské rady zvoleny dvě nové zástupkyně z řad rodičů: paní Marie Abassy a paní Dagmar Jandová. Vzdělávací program Název zvoleného vzdělávacího programu: Ve všech ročnících: Základní škola C/01 č.j.: 3099/ ŠVP Drnholec č.j.: 3150/

3 Školní jídelna, která je součástí školy Typ jídelny- dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků žáci a děti škol. prac. ostatní* 921 ŠJ - úplná ŠJ - výdejna Počet pracovníků školní jídelny k Fyzické osoby: 9 Přepočtení na plně zaměstnané: 5,7 Školní družina, která je součástí základní školy počet oddělení ŠD: 2 počet dětí v ŠD: 60 počet vychovatelů ŠD: fyz. 2 / přepoč. 1,6 Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí: 2 Z činnosti školní družiny: Školní družina je součástí ZŠ a tvoří s ní jedno výchovně vzdělávací zařízení. V tomto školním roce byla otevřena dvě oddělení, do školní družiny bylo zapsáno 60 žáků z ročníku, kteří byli řádně přihlášeni. Provoz školní družiny byl zajišťován od hodin. Byla také učiněna nabídka na ranní provoz družiny, avšak rodiče tuto službu nevyužili. Ve školní družině vytváříme předpoklady k účelnému využití volného času dětí a vhodně organizujeme jejich odpočinek a relaxaci. Úkolem je vypěstovat u dětí určité návyky společenského chování a sebe-obsluhy, rozvíjet jejich aktivitu, tvořivost a smysl pro kolektiv. Naše výchovně vzdělávací činnost s dětmi nenapodobuje vyučování ve třídě, ale naopak dovoluje zcela jiné pojetí práce, zachovává určitou uvolněnost, probíhá v radostné atmosféře. Školní družina koordinuje práci se školou, spolupracuje s třídními učiteli. Výchovně vzdělávací činnost se realizuje zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Pro naplnění výchovně vzdělávací činnosti byla využívána tělocvična, učebna počítačové techniky, knihovna, dětské a školní hřiště, školní kuchyň. Děti ze školní družiny se zúčastňují kulturních akcí např. vánoční jarmark, vánoční besídka pro důchodce, oslava MDŽ pro důchodce, Den matek a také vyrábí k těmto příležitostem drobné dárky. Školní družiny pracovaly podle schváleného ŠVP a svého celoročního plánu, jehož součástí je i plán akcí na každý měsíc, jehož výčet uvádíme: Září: Říjen: Listopad: Prosinec: Leden: Únor: Dopravní výchova Pozor, děti na silnici! Barevný podzim vztah k přírodě Drakiáda Šplhoun Vánoční besídka pro důchodce Výroba dárku pro děti zápis do 1. třídy Sněhový sochař Dětské sudoku 2

4 Březen: Duben: Květen: Červen: Opičí dráha Vystoupení k MDŽ Jarní hrátky Čistá planeta Zahradní slavnost Kuličkiáda Sranda olympiáda Malý vědec Renáta Stašová vedoucí vychovatelka ŠD Školní klub počet oddělení ŠK: 1 počet dětí v ŠK: 23 počet vychovatelů ŠK: fyz. 5 / přepoč. 0,1 (DPČ) Z činnosti školního klubu: Ve školním roce 2012/2013 byla činnost klubu zaměřena pouze na ICT a sport a jeho činnost byla zkrácena a určena hlavně pro dojíždějící žáky 2. stupně. II. Údaje o pracovnících školy Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků: 18/17,20 Z toho odborně kvalifikovaných: 17/1 (94%/6%) Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 2 Věkové složení pedagogických pracovníků Věk Učitelé Muži Ženy Celkem 5 13 Rodičovská dovolená 0 0 do 35 let let 1 5 nad 50 let 4 5 pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 pracující důchodci pobírající důchod 0 0 3

5 Romský asistent: NE Jiný asistent: NE III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Opakují Celkem za školu Celkem za I. stupeň Celkem za II. stupeň Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy , ,00 4

6 3. Neomluvené hodiny Celkový počet neomluvených hodin na škole: 216 průměr na jednoho žáka: 1, Údaje o přijímacím řízení na školu Gymnázia Školní rok 2012/13 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium SOŠ SOU Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ 9. ročník: 25 nižší ročník: 3 Celkem: 28 IV. Inspekce a kontroly V tomto školním roce neproběhla inspekce. Dne proběhla veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu 13 ods. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole provedené na základě pověření zřizovatele Městyse Drnholec a vedoucího kontroly, starosty Jana Ivičiče firmou Dataxa, s.r.o. Kontrola nezjistila žádná závažná kontrolní zjištění. Dne se uskutečnila Kontrola o plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti pracovnicemi OSSZ. Kontrola nezjistila žádných pochybení a závěr je bez připomínek. Dne pracovnice KHS Brno, územní pracoviště Břeclav provedly kontrolu ve Školní jídelně Drnholec. Drobné zjištěné nedostatky byly odstraněny do konce roku V. Rozhodnutí ředitele Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i,

7 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2012/2013: 26 Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014: 22 VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy DVPP: Tvorba IVP: Bejdáková Školení BOZP: Pichanič Semináře v rámci projektu IB-KSP: Bárta, Bejdáková, Zabloudilová, Škrabalová Studium výchovného poradenství: Juřenová Studium školní metodik prevence: Vlková Chemie je hra: Zabloudilová Činnostní učení v matematice: Bejdáková Změny v zákoníku práce a dopad na školská zařízení: Kalandrová Seminář metodiků prevence: Radkovičová Extremismus: Radkovičová Čtenářská gramotnost: Šimčíková, Bejdáková Jak na zápis do 1. třídy: Juřenová Finanční matematika: Bárta, Mančíková Užití matematických programů ve výuce: Mančíková, Kalandrová, Slavík Dobré nápady ve výuce přírodních věd: Vlková, Zabloudilová, Slavík, Kalandrová Náprava dysgrafie: Šimčíková, Mrenicová Dramatická výchova: Šimčíková Konference OUP AJ: Kalandrová Hravá matematika: Škrabalová Forum Bohemicum: Krivjanský Comenia Script: Bejdáková, Škrabalová, Šimčíková, Mrenicová, Juřenová Aktiv výchovných poradců: Juřenová Porada školních metodiků prevence: Radkovičová Zaměstnanci: Hospodaření příspěvkových organizací: Dubšová Účetnictví: Dubšová Spisová služba: Václavíková VII. - Další údaje o škole Září Branně- sportovní den maraton E. Zátopka, úklid úseků ŠD: dopravní výchova, sportovní odpoledne, soutěž o nejhezčí dýni 6

8 Strojírenský veletrh Brno, žáci 8. a 9. tříd Dýňový pochod ZŠ + MŠ Plenární zasedání SRPŠ Třídní schůzky: ročník 2. A: vycházka do polí 3. A: výlet do Jevišovky 4. A: vycházka do přírody Drnholecké vinobraní: vystoupení Jarabáčku Říjen přespolní běh Břeclav CEV Mikulov: 1.A, 2.A Počtář školy 1. kolo, II. st. Bílá pastelka: sbírka + beseda: Život potmě, I. stupeň 6. AB: dějepisná exkurze Dolní Věstonice Přírodovědný klokan: 8. a 9. ročník Drakiáda s modeláři 2. A, 3. A, 4. A: Den v přírodě ŠD: Barevný podzim, Drakiáda Florbal: žáci 8. a 9. ročník Sálová kopaná: žáci 8. a 9. ročník 6. B: seznamovací výlet 7. A: výlet do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou ročník: Já na to mám - projektový týden Jarabáček: víkendové soustředění Listopad Počtář školy. 2. kolo, II. st. Přehazovaná 8. a 9. ročník děvčata Šachový turnaj v Břeclavi Beseda s ilustrátorkou Vendulou Pucharovou ŠD: Šplhoun Skok vysoký, I. a II. stupeň 1. A: Pohádkový den třídní projekt Soustředění tanečního kroužku Setkání metodického sdružení a učitelek z MŠ Drnholec a Jevišovka Prosinec 2. A, 3. A: zahájení plavání Počtář školy 3. kolo Rozsvěcování vánočního stromečku v obcích Drnholec a Jevišovka Konzultace s rodiči, vánoční jarmark a kulturní program žáků Burza škol 6. AB: Anthropos a Planetárium Brno Mikulášská nadílka na NŠ ŠD: návštěva knihovny, čas myslet na druhé výroba drobných dárků Vánoční besídka pro důchodce 7

9 Vánoční šplh 7. A: výlet do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou 2. A: Vánoční besídka s rodiči Třídní vánoční besídky a zpívání koled v kostele Leden Počtář školy 4. kolo, II. stupeň Novoroční turnaj v šachu 2. A, 3. A: plavání v Hustopečích Školní turnaj stolní tenis Školní turnaj pálkovaná ŠD: Výroba dárků k zápisu, Sněhový sochař Maškarní ples pro děti Krajské kolo v šachu Konverzační soutěž v AJ Zápis do 1. třídy Dobrovolné testování dětí IQ, Mensa ČR Návštěva dětí z MŠ Drnholec a Jevišovka v 1. třídě Únor ŠD: Dětské sudoku, Opičí dráha Počtář školy 5. kolo, II. stupeň 1. A, 2. A: Divadlo Radost Brno 2. A, 3. A: plavání v Hustopečích Výchovný koncert I. stupeň Školní kolo v ruském přednesu Pythagoriáda ročník Březen Recitační soutěž - školní kolo Počtář školy 6. kolo, II. stupeň Školní kolo v gymnastice Edukačně stimulační program pro předškoláky 8. A, 9. A: odbíjená smíšená družstva ŠD: oslava MDŽ pro seniorky, Jarní hrátky, Kuličkiáda, Návštěva knihovny Krajské závody ve SG ve Slavkově Soustředění pěveckého kroužku Mikulovský zpěváček soutěž, pěvecký sbor a Jarabáček ročník: Divadlo Radost v Brně ročník: Oslava jara Celostátní přehlídka pěveckých sborů v Brně 8. a 9. ročník: zájezd do Osvětimi Okrskové kolo v basketbalu Vystoupení Jarabáčku na místním koštu vín a v Mikulově ročník: Coca cola cup Matematický klokan ročník Školní kolo zeměpisné olympiády 8

10 Duben 8. a 9. ročník: okresní kolo v basketbalu Počtář školy 7. kolo, II. stupeň ročník: Vybíjená Oblastní kolo recitační soutěže, Mikulov 17. ročník závodů ve sportovní gymnastice Oblastní soutěž dětských folklorních souborů, Mikulov, Jarabáček Regionální kolo ve zpěvu Ukázka dravců: výukový program pro ročník ŠD: Čistá planeta Fotografování 1. stupeň Den Země: projektový den 2. Dětský krojový ples ročník: přehazovaná dívek Edukačně stimulační program pro předškoláky Soutěž Stonožka, DDM Mikulov 1. A: vycházka do jarní přírody Květen ročník: Já na to mám - projektový týden ŠD: výroba dárků na Zahradní slavnost, Kuličkiáda Počtář školy 8. kolo, II. stupeň ročník: zájezd do Londýna 8. a 9. ročník: výtvarná soutěž Život kolem nás Drnholecký slavík ročník, chlapci: Mac Donald cup 6. B: vrstevnický program Edukačně stimulační program pro předškoláky 2. A: třídní oslava Dne matek Zahradní slavnost a den otevřených dveří spojený s oslavou Dne matek 3. A: soutěž Švihadlák 4. A: projektový den Lovci mamutů CEV Pálava: 1. A Hrátky s němčinou školní kolo Atletické závody v Mikulově pro I. stupeň Oblastní kolo v přehazované dívek Školní kolo v šachu 3. A: Beseda se zdravotní sestrou Sportovní den a florbal v Mikulově 9. A: divadelní představení: Memento ročník: Divadelní představení k MDD ročník: vycházky do přírody 1. A: návštěva Dolního dvora u Dřevojánků, chov domácích zvířat Květinový den sbírka, Liga proti rakovině Červen Místní oslava MDD 9

11 1. 9. ročník: výlety 4. A, 5. A: CEV Pálava 9. A: Holocaust, Mikulov Soutěž v rozcvičkách Focení tříd Pálkovaná pro ročník 6. AB: Tajemství římské mince, Mikulov ŠD sranda olympiáda, Malý vědec Setkání rodičů budoucích prvňáčků Drnholecký trojboj a netradiční olympiáda 4. A: Besídka s rodiči Vystoupení Jarabáčku: Dolní Dunajovice, Březí, Hrušovany Slavnostní rozloučení s absolventy Červenec, srpen Příměstský tábor pro 1. stupeň: jeden týden v červenci i srpnu Dětský letní tábor v Onšově Vystoupení souboru Jarabáček v Drnholci Úspěchy v soutěžích: Tradičně výborných výsledků škola dosahuje ve sportovních soutěžích. V říjnu Erik Malik vyhrál Přespolní běh v Břeclavi v kategorii mladších žáků a družstvo skončilo na 5. místě. Mladší žáci se v listopadu v okrskovém kole umístili na 2. postupovém místě v Coca Cola Cupu. V prosinci smíšené družstvo ve složení Pavla Seveldová, Erik Malik, Táňa Trefilíková a Jaroslav Šenk získalo 1. místo v trojboji a Pohár starosty města Hrušovany nad Jevišovkou. V lednu na Hustopečském skákání vybojoval 1. místo v kategorii mladších žáků Ondřej Šenk. Družstvo starších žákyň obsadilo 2. místo v okresním kole přehazované v Břeclavi. Přeborníkem okresu ve šplhu se stal Jaroslav Šenk. Družstvo starších žáků obsadilo 2. místo v Coca Cola Cupu. Výborných výsledků dlouhodobě dosahují sportovní gymnasté a gymnastky. V krajském přeboru ve Slavkově se družstvo mladších i starších žákyň umístilo na 2. místě. Na Šlapanickém konikleci (sportovní gymnastika) se Jakub Křivánek v kategorii mladších žáků umístil druhý, v dorostenkách Karolína Mrenicová obsadila 2. místo a Eliška Marxová 3. místo. V oblastní soutěži ve sportovní gymnastice, kterou pořádala naše škola, 1. místo vybojoval Vojtěch Marx v kategorii žáků 1. a 2. ročníku, 1. místo obsadil v mladších žácích Jakub Křivánek a rovněž 1. místo v kategorii dorostenek vybojovala Eliška Marxová. Nebývalého úspěchu dosáhli šachisté v okresním přeboru v Břeclavi. Družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo a postoupilo do krajského kola, kde se umístili na 5. místě. Družstvo starších žáků obsadilo na okrese 3. místo a v krajské soutěži skončili desátí. Vynikajících výsledků dosáhli žáci také v pěveckých soutěžích. V Mikulovském zpěváčku v 1. kategorii obsadila Kateřina Jandová 2. místo, ve 2. kategorii vyhrál Tomáš Ledvina, druhý byl Petr Polák, ve 3. kategorii 1. místo obsadila Sarah Abassy a 2. místo Táňa Trefilíková. Oblastní kolo Přehlídky dětských národopisných souborů Jihomoravského kraje v Mikulově vyhrál soubor Jarabáček a reprezentoval naši oblast ve Strážnici. 10

12 V tomto roce jsme měli rovněž zastoupení v krajském kole recitační soutěže v Brně, do kterého si postup zajistila na okresním kole v Mikulově Nikola Mandíková v kategorii starších žáků. Škola veřejnosti: Kurzy jazyků angličtiny, němčiny RNDr. Jana Kalandrová, Jitka Radkovičová, Mgr. Soňa Zabloudilová Cvičení žen, aerobic Mgr. Kateřina Smíšková, Mgr. Bronislava Šimčíková VII. Zhodnocení a závěr Naše škola naplňuje své poslání, plní ŠVP, který od dozná dílčích změn. Kvalifikovanost pedagogického sboru je vysoká a snaží se plnit své úkoly zodpovědně a s pochopením k věku žáků a žákyň. Desítky akcí, které uspořádali naši učitelé, učitelky a vychovatelky přispěly k dobrému jménu školy a všem patří upřímné poděkování. Vandalismus, záškoláctví, hrubé násilí se daří zásluhou kolektivu objasňovat a řešit neprodleně a ve vysokém procentu úspěšnosti. Bohužel, snižování zájmu žáků o vzdělávání na II. stupni má vzestupnou tendenci. V tomto roce byl završen projekt EU peníze do škol, až do roku 2016 se bude pokračovat v udržování projektu Já na to mám. Škola je rovněž zapojena do projektu Ovoce do škol a IB-KSP výuka německého jazyka dětí a dospělých. Rovněž jsme podávali dva projekty na kraj a na MŠMT: Šestka utváření třídního kolektivu a Hravý jazýček k úspěchu klíček logopedická prevence. Požadovanou dotaci jsme ale ani v jednom případě nezískali. Dary škole Poděkování patří všem firmám v Drnholci i okolí, které jak finančně či věcnými dary pomáhají škole v její činnosti a akcích pro veřejnost. Jsou to: firma Ing. Sekula Hrušovany nad Jevišovkou, firma Alstav Drnholec, Česká spořitelna Mikulov, ing. Kabrhelová Drnholec, ČSZ Drnholec, TJ Dynamo Drnholec, Drnholecká chasa, Městys Drnholec, Velkoslad Sláma Drnholec, Potraviny Zdeněk Konečný Drnholec, Jitka Kršková Drnholec, Dědíkovi Jevišovka, Kovo Malík s.r.o. Drnholec, Květinářství u Lidušky Drnholec, Reda Brno, Smíšené zboží Pražák Jevišovka, Nové vinařství Drnholec, Pante s.r.o. Drnholec, Vinofol Novosedly, Rybníkářství Pohořelice a.s., Eliška Macajová Drnholec, G+M s.r.o. Hrušovany nad Jevišovkou. Zakončení školního roku Školní rok byl slavnostně ukončen rozloučením s vycházejícími žáky za účasti představitelů obecních úřadů Drnholec, Novosedly, Jevišovka. Žákyní roku se stala Táňa Trefilíková. 11

13 VIII. Poradenské služby v základní škole Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) Počty fyzický počet úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 zahájeno specializační studium na Pedagogické fakultě MU Brno vysokoškolské školní metodik prevence 1 školení středoškolské školní psycholog školní speciální pedagog Věková struktura do 35let let nad 50 let / z toho důchodci výchovný poradce / - školní metodik prevence / 0 Poradenská činnost v naší škole je žákům poskytována výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Práce výchovného poradce se zaměřuje na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, péči o děti se vzdělávacími a výchovnými problémy, na poradenství při volbě povolání, organizaci zápisu do první třídy a burzy studijních oborů. Pro svou práci má výchovný poradce dobré podmínky, bylo mu umožněno studium výchovného poradenství na PF Masarykovy univerzity v Brně, které je čtyř semestrové. Veškeré materiály jsou uloženy v elektronické podobě, kterou poskytuje školní matrika v Bakaláři a také v podobě písemných dokumentů vyšetření z PPP a SPC, legislativa k integracím, formuláře pro rodiče a učitele. V začátcích práce výchovného poradce jsem nejvíce využívala knihu Výchovné poradenství z nakladatelství Wolster Kluwer, dále čerpám ze svého studia, vzdělávacích seminářů, učitelského tisku (Učitelské noviny). Spolupracuji s PPP Břeclav a její pobočkou v Mikulově, kam nejčastěji doporučujeme žáky při podezření na vývojové poruchy učení, dále pak se SPC v Brně. Při řešení problémů se schází výchovná komise ve složení: paní ředitelka, výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitel. V uplynulém školním roce jsme nejčastěji řešili vzájemné ubližování a napadání mezi žáky, krádeže, kouření na WC, nevhodné chování žáků k vyučujícímu. Rodiče byli pozváni kvůli vysoké absenci a neprospívání svých dětí ve třech případech. Nejzávažnějším problémem bylo oznámení šikany matkou žáka. Byli jsme si vědomi závažnosti situace, a proto jsme požádali o 12

14 pomoc PPP v Břeclavi. Její pracovnice paní Mgr. Adamusová strávila v dané třídě celkem šest hodin a provedla zde diagnostiku třídy. S výsledkem seznámila třídní učitelku a ta na nejbližší třídní schůzce informovala rodiče. S tímto postupem jsme udělali velmi dobrou zkušenost, neboť účinek působení paní psycholožky i paní učitelky třídní byl téměř okamžitý. Rodiče a žáci byli o rozsahu poradenských služeb informováni prostřednictvím informačního listu na první třídní schůzce, kde svým podpisem vyjádřili souhlas s poskytováním poradenských služeb. Své požadavky a připomínky mohou vznášet buď přímo, nebo prostřednictvím třídního učitele. Informace například k přijímacímu řízení ať už do první třídy nebo k dalšímu studiu po základní škole najdou na webových stránkách školy. V závažných případech jsou rodiče vyrozuměni a zváni písemnou formou. Efektivita řešení jednotlivých problémů je podle mého názoru na velmi dobré úrovni, neboť se snažíme řešit vzniklé problémové situace okamžitě. V současné době evidujeme v naší databázi 42 žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve školním roce 2012/2013 jsme měli jednu mimořádně nadanou žákyni v první třídě, ve druhém ročníku byl jeden žák integrovaný pro specifické poruchy učení. Třetí ročník navštěvoval žák s lehkou mentální retardací. Tento žák je integrován s asistencí pedagoga. V oblasti péče o žáky a prevenci poruch učení byla rozšířena spolupráce s mateřskými školami v Drnholci a Jevišovce. Učitelky MŠ byly před zápisem dvakrát na návštěvě v první třídě, učitelky prvního stupně se zase byly na ně podívat v mateřské škole, jak pracují a chovají se ve svém prostředí. Podařilo se získat rodiče pro účast na přípravném kurzu pro předškoláky. Paní učitelky z mateřských škol byly zvány na komisi metodického sdružení, kde je paní učitelka první třídy informovala o adaptaci dětí a jejich prospěchu. V základní škole je zavedená péče o žáky se SVP, na prvním stupni dobře fungují dyslektické kroužky. V průběhu školního roku jsem provedla dotazníkové šetření mezi pedagogy ohledně jejich spolupráce s výchovnou poradkyní. Zajímalo mne, zda je pro ně dostatečná pomoc při tvorbě IVP, jak jsou spokojeni s činností výchovné komise a jak by se dala rozšířit spolupráce pedagoga s výchovným poradcem. Dotazníky vyplnilo 10 učitelů z 16. Z odpovědí vyplynula spokojenost s pomocí při tvorbě IVP i spokojenost s pomocí při začleňování žáků se SVP do výuky. Dva pedagogové si nepřáli rozšířit spolupráci na pomoc při řešení neprospěchu a vysoké absenci žáků a práci s třídním kolektivem. Mgr. Jana Juřenová, výchovná poradkyně V Drnholci, RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy 13

15 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZŠ DRNHOLEC /2013 Cílem minimálního preventivního programu bylo ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. Cílem bylo také zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování, a tím dosáhnout zlepšení vztahů v třídním kolektivu a celkově příznivého sociálního klimatu ve škole mezi žáky různých věkových kategorií. Za velmi důležitou oblast jsme považovali prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě = smysluplné využívání volného času. Dalším důležitým cílem bylo zlepšení informovanosti rodičů a celkové zlepšení spolupráce mezi školou a rodinou, což se nám díky pořádání akcí pro rodiče v letošním roce dařilo. Byl proveden průzkum formou anonymního dotazníku jak mezi žáky II. stupně ZŠ, tak mezi rodiči všech žáků, cílem bylo zjistit spokojenost s prostředím, s klimatem tříd a školy, výukou, informovaností. Žáci i v tomto školním roce byli motivováni k zásadám zdravého životního stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví, nemoc, léky - jejich pozitivní i negativní stránka). Škola poskytovala žákům základní nezkreslené informace o zakázaných, ale volně dostupných návykových látkách, škodlivosti kouření na jejich mladý a nevyvinutý organismus, riziku zneužívání drog, drogové prevenci v souvislosti s AIDS a o alkoholismu. Byly zpřístupněny kontakty na odborníky v těchto oblastech. Preventivní program zasahoval výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku, směřoval k pozitivnímu ovlivnění klimatu tříd, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a změnám vyučovacích metod. Program sledoval obecné cíle, zejména zaměřené do oblasti zdravého životního stylu, na prevenci kriminality mládeže; na prevenci zneužívání návykových látek, různé formy působení na postoje a ovlivňování chování dětí a poskytování široké nabídky pozitivních alternativ chování. Základním principem strategie prevence rizikového chování byla výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení si pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Součástí našeho programu byla i účast metodika prevence na odborných školeních a vzdělávacích programech, získané informace byly předávány ostatním pedagogickým pracovníkům. Školní metodik prevence odpovídal za plnění MPP, koordinoval práci jednotlivých učitelů, podílel se na analýze současného stavu a zároveň na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování minimálního preventivního programu informoval vedení školy a spolu s ním pravidelně vyhodnocoval aktuální situaci ve škole. 14

16 V oblasti prevence jsme se zaměřili na : rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku vytváření pozitivního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty, boj proti šikaně formování postojů ke společensky akceptovatelným hodnotám pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje apod. Dovednosti, znalosti a postoje, které si žáci osvojují, musí korespondovat s věkem a navazovat na předchozí zkušenosti. Formy vzdělávání a výchovy musí zohledňovat životní styl rodiny i působení vrstevníků. Do vzdělávacího procesu byla zapracována tato témata: oblast zdravého životního stylu výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, výživa, pohybové aktivity oblast společenskovědní formy komunikace, sociální dovednosti a kompetence oblast přírodovědná biologie člověka, fyziologie, chemie, ekologie oblast sociálně právní právní aspekty sociálně patologických jevů, postoj společnosti ke společensky nežádoucím jevům, práva dítěte, apod. oblast pracovní pracovní postupy, návyky, vztah k práci a k výsledkům práce druhých, pocit úspěchu z dobře vykonané práce Mladší školní věk: Preventivní činnost ve výuce na I. stupni Primární prevenci na prvním stupni měly jako i předcházejících letech na starosti třídní učitelky. S jednotlivými tématy se děti setkávaly především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Při výuce byly využity různé metody, např. výklad, předávání informací, samostatná práce, skupinová práce, projektové vyučování či dramatická výchova. jednotlivá témata: Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Člověk a jeho zdraví plnili vyučující s žáky průběžně během školního roku pedagogičtí pracovníci i žáci si společně stanovili pravidla harmonického soužití, navozovali příznivé psychosociální klima ve třídě zvyšovali zdravé sebevědomí žáků, zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti nacvičovali v různých situacích projevy vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvíjeli schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty rozvíjeli i schopnosti klást otázky, umění vyjádřit svůj názor osvojovali a upevňovali základní hygienické návyky hygiena, životospráva, základní informace z oblasti prevence návykových látek, umění říci ne seznamovali se se základy etické a právní výchovy snažili jsme se o včasné odhalování specifických poruch učení, o všestranný rozvoj osobnosti žáka, o diagnostikování sociálně patologických problémů ve třídě rodiče spolupracovali se školou 15

17 v rámci ekologické výchovy žáci ve třídách třídili odpad, zaměřili se na sběr hliníku byly organizovány kulturní akce návštěva divadelních a filmových představení, výchovných koncertů, besed žáci se zapojovali do různých soutěží pokračoval projekt Já na to mám v 5. ročníku Cíl - po pěti letech by děti měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat Starší školní věk: Na druhém stupni jsme se zaměřili na koordinaci, aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracovalo ve všech předmětech, zahrnovaly je především: občanská výchova (6. ročník: Naše škola, naše obec. Naše obec, region, kraj. Naše vlast. Kulturní život. Lidská setkání. Zásady lidského soužití, 8. ročník: Podobnost a odlišnost lidí. Vnitřní svět člověka. Osobní rozvoj. 9. ročník: Stát a právo. Mezinárodní vztahy, globální svět) přírodopis - člověk a zdraví (9. ročník: Vztahy mezi lidmi a formy soužití. Změny v životě člověka a jejich reflexe. Zdravý způsob života a péče o zdraví. Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence. Hodnota a podpora zdraví. Osobnostní a sociální rozvoj) výchova ke zdraví dospívání, zdraví, vztahy člověk a svět práce (8. ročník: Trh práce. Volba profesní orientace, 9. ročník: Svět práce) K práci s tématy bylo využito různých metod: výklad, samostatná práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besedy, přednášky. Zaměřili jsme se na: vzájemné poznávání a upevňování vztahů v komunitě vrstevníků vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem stanovení a dodržování pravidel soužití třídní komunity formování skupiny, která se stane pro žáky bezpečným místem, která jim pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování šikanování, užívání alkoholu a drog, vzniku různých typů závislostí apod. trénink obrany před manipulací s uměním říci ne 16

18 zvládání náročných fyzických a duševních situací umění vyrovnat se s neúspěchem. vytváření a prohlubování vztahu důvěry mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu a antisemitismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. zvýšení pozornosti prevence kouření - osvěta v rámci hodin OV dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy mentální anorexie a bulimie akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí zajištění široké nabídky volnočasových aktivit zájmové kroužky pracovaly pod DDM Mikulov účast v literárních, vzdělávacích, sportovních a jiných soutěžích ekologická výchova (třídění odpadu ve třídách, využití plastů ve výtvarné výchově), Den Země v červnu tradiční trojboj a školní olympijské hry zapojení do celostátních projektů (Člověk v tísni, Šance, Bílá pastelka, Český den proti rakovině) zapojení do soutěží projekty Já na to mám, IB-KSP a Ovoce do škol. Cíl - žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět: pojmenovat základní návykové látky znát jejich účinky na lidský organizmus orientovat se v problematice závislosti znát základní právní normy vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku správně se rozhodovat, odmítat zaujímat zdravé životní postoje orientovat se v problematice sexuální výchovy bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc zvládat základní sociální dovednosti Problémoví žáci Škola monitorovala žáky s problémovým chováním a prospěchem. Těmto žákům byl věnován zvýšený dohled třídních i ostatních učitelů, neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu rizikového chování. 17

19 Žáci se specifickými poruchami učení U každého žáka se poruchy učení projevují různě, proto učitelé na I. i II. stupni svým individuálním přístupem umožňovali dětem dosahovat dobrých studijních výsledků a zažívat pocity úspěchu ve své práci. Úkoly a činnost učitelů a jiných pedagogických pracovníků posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasná diagnostika a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení, zejména spolupráce s výchovným poradcem, školním metodikem prevence a třídními učiteli. monitorování výskytu patologických jevů věnování pozornosti problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky soustředit se zejména na problematiku šikany v rámci prevence kouření vytvoření dostatečné informovanosti sledování absence žáků prevence záškoláctví. Spolupráce s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. V problematických případech možnost vyžadovat lékařského potvrzení. sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže shromažďování a zpřístupňování materiálů pro pedagogický sbor ve sborovně byla doplňována knihovna i videotéka samostudium materiálů k prevenci zneužívání návykových látek, vzniku závislostí, poradenská činnost ze strany metodika využívání nabídky videoprogramů a dalších materiálů zapojení vedení školy i kolegů do tohoto programu Aktivity pro rodiče a veřejnost: seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek nabídka propagačních materiálů o drogách seznámení rodičů s postupem školy v případě výchovných problémů žáků (Školní řád obdrželi všichni rodiče) na třídních schůzkách hovořit o nebezpečí drog - zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách informovanost prostřednictvím místního tisku a na webových stránkách školy - Drbník konzultace pro rodiče se školním metodikem prevence a výchovným poradcem pořádání dnů otevřených dveří v tomto školním roce proběhla dvě velká setkání s rodiči prvním byly konzultace dne spojené s besídkou a jarmarkem s žákovskými výrobky, druhým potom oslava Dne matek Zahradní slavnost opět s kulturním programem, s mnoha zajímavými aktivitami pro děti i rodiče Den otevřených dveří 18

20 Informační systém na škole: metodik předával informace na pedagogických radách nástěnka s informacemi a konkrétními kontakty v případě krizových situací byla pro pedagogické pracovníky umístěna ve sborovně nástěnka a schránka důvěry pro žáky informace, kontakty telefon, webové adresy byla umístěna ve druhém poschodí, schránka nebyla využívána schránka důvěry Svěř se vrbě je umístěna na školní webové stránce Drbník informace o dění i o plánech školy obdrželi rodiče na plenární schůzi SRPŠ a na třídních schůzkách v září Klima školy Dotazníkovým šetřením prošli žáci na prvním stupni. Zúčastnilo se ho 71 žáků druhého až pátého ročníku. Otázky byly koncipovány do čtyř oblastí chuť vzdělávat se, vztahy se spolužáky, důvěra v učitele, celkový vztah ke škole. Největší motivovanost a snaha být úspěšný byla ve druhém a čtvrtém ročníku 95%. Nejmenší motivaci k učení měli žáci v pátém ročníku pouze ve čtyřech případech ze sedmnácti, ve třetí třídě osm z dvaceti. Tomu také odpovídala aktivita v hodinách a snaha dokončit úkol. 66% z dotazovaných žáků se vůbec nebojí chodit do školy, ostatní se bojí trochu nebo někdy. Osm dětí mělo pocit, že je jim ve škole ubližováno ze strany spolužáků ostatní většinou uváděly bezproblémové vztahy nebo občasný konflikt. Celkově hodnotily vztahy mezi sebou jako spíše dobré. Na otázku, komu by se svěřily v případě problému, odpovědělo celkem 58 žáků, že by se obrátili na třídní učitelku. Důvěra v třídní učitelky je tedy vysoká, což svědčí také o úzké vazbě mezi žáky a jejich učitelkou. Ve školním roce 2012/2013 jsme provedli také mezi žáky II. stupně na Základní škole v Drnholci průzkum formou anonymního dotazníku, abychom zjistili, jak se jednotliví účastníci školního procesu cítí v prostředí dané školy, jak je toto prostředí motivuje k práci a studiu, jak ovlivňuje průběh učení i učební výsledky. Na II. stupni se celkem tohoto průzkumu zúčastnilo 83 žáků z třídy. Vyjadřovali kladný, neutrální nebo záporný vztah k jednotlivým předmětům. Pouze ve dvou naukových předmětech převládal záporný vztah, u všech ostatních byl počet kladných a neutrálních symbolů na téměř stejné úrovni. U výchov převládal kladný vztah, záporný nepřevýšil počet 5 dotázaných. Někteří žáci vyjádřili své názory i mimo jednotlivé předměty, z jejich poznámek vyplynulo, že by uvítali vlídnější přístup některých vyučujících a že by učitelé měli být přístupnější jejich názorům. Ve výuce jim někdy chybí opakované vysvětlení učiva, kterému nerozumí. Sami, podle jejich sdělení, přispějí ke zlepšení prospěchu i některých vztahů tím, že se budou více učit. V průběhu druhého pololetí školního roku 2012/2013 jsme mezi rodiči provedli dotazníkové šetření o klimatu školy. Dotazník vyplnilo a poslalo zpět do školy 137 rodičů z prvního i druhého stupně (nejméně dotazníků se vrátilo z 9. ročníku, a to 4 dotazníky). Dotazník, obsahující 53 uzavřených otázek, byl členěný na několik okruhů týkající se vedení školy, spolužáků, vztahu dítěte ke škole a k učitelům, vzhledu školy a další. Rodiče mohli vybírat z odpovědí na tvrzení: rozhodně ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3) a rozhodně ne (4). Uvádíme průměrnou známku za každou oblast (někde i známku za konkrétní otázku), kde 1 je nejlepší a 4 je nejhorší. Žádná z oblastí nedostala horší známku, než 2. Pouze odpovědi na 3 konkrétní otázky byly ohodnoceny známkou 2,1 2,3 (viz níže). 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4

Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Výroční zpráva za školní rok 2012/ 2013 Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4 Čj.: MZŠ 614/2013 Spis. znak: A.09. Archivní znak/lhůta: A/10 Vyřízeno: 2023 1 1.0 Základní charakteristika školy

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více