Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra smyčcových nástrojů Hra na housle Miloš Štědroň - osobnost brněnského hudebního ţivota Bakalářská práce Autor práce: Linda Finsterlová Vedoucí práce: odb. as. MgA. Miloš Vacek Oponent práce: PhDr. Pavel Sýkora, Ph.D. Brno 2014

2 Bibliografický záznam FINSTERLOVÁ, Linda. Miloš Štedroň - osobnost brněnského hudebního ţivota [Miloš Štědroň - famous personalities in the musical life]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra strunných nástrojů, rok s.[57] Vedoucí bakalářské práce odb.as. MgA. Miloš Vacek Anotace Bakalářská práce Miloš Štedroň - osobnost brněnského hudebního ţivota pojednává o ţivotě a díle Miloše Štědroně. Zabývá se jeho ţivotopisem, kompozičními styly, komorní, vokální, scénickou, orchestrální, elektronickou a počítačovou hudbou, skladbami pro lidové nástroje a hudbou k filmu. Stěţejní část je zaměřena na analýzu skladeb Balada pro banditu a WAM WACHS Kabinet voskových figur Amadea. V závěrečné kapitole odpovídá Miloš Štědroň na otázky týkající se tvůrčího charakteru. Annotation Bachelor thesis Milos Stedron - famous personalities in the musical life discusses about the life and work of Milos Stedron. Deal with his biography, composional trends, chamber, vocal, scenic, orchestral, electronic and computer music, songs for folk instruments and music for films. Main part is focused on analysis of compositions Balada for a Bandit and WAM WACHS Cabinet Wax Amadea. In last capture Milos Stedron answered to question related to creative character. Klíčová slova Miloš Štědroň, Balada pro banditu, WAM WACHS Kabinet voskových figur Amadea, kompoziční trendy, dotazník. Keywords Milos Stedron, Ballad for a Bandit, WAM WACHS Cabinet Wax Amadea, composional trends, questionnaire.

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené prameny a literaturu. Brně, dne 18. května 2014 Linda Finsterlová

4 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Odb. as. MgA. Miloši Vackovi za cenné rady a připomínky, a dále Prof. PhDr. et MgA. Miloši Štědroňovi, CSc., za poskytnutí cenných materiálů a četných osobních konzultací. Obsah PŘEDMLUVA

5 ÚVOD ŢIVOTOPIS MILOŠE ŠTĚDRONĚ HLAVNÍ KOMPOZIČNÍ TRENDY MILOŠE ŠTĚDRONĚ KOMORNÍ TVORBA VOKÁLNÍ TVORBA SCÉNICKÁ HUDBA ORCHESTRÁLNÍ TVORBA ELEKTRONICKÁ A POČÍTAČOVÁ HUDBA SKLADBY PRO LIDOVÉ NÁSTROJE HUDBA K FILMŮM SHRNUTÍ OSOBNOSTI MILOŠE ŠTĚDRONĚ ANALYTICKÝ EXKURZ: VOLBA JEDNÉ NONARTIFICIÁLNÍ A JEDNÉ ARTIFICIÁLNÍ SKLADBY BALADA PRO BANDITU Osová píseň inscenace - Tam u řeky Milostná píseň - Ani tak nehoří Milostný duet - Šibeničky Milostný duet - Nepůjdu od Tebe Nepovídej, milá, mamince Milostná svatební píseň - Tam na hoře Milostná svatební píseň - Tmavá nocka Milostná svatební píseň - Pod javorem Píseň ţárlivosti - Jatelinka Drobná Píseň ţárlivosti - Chodí horou tři sta ovec Píseň ke smutečnímu obřadu - Kamarádi moji Sborová píseň - Horní dolní ořešín Řekněte mamce Zabili, zabili Dodatečně připsaná - Píseň Mageriho WAM WACHS Kabinet voskových figur Amadea Amadeus Alla Turca Born 49

6 4.2.4 Menuet dekadence Deym Mezihra + Laudon DOTAZNÍK PRO MILOŠE ŠTĚDRONĚ...50 ZÁVĚR...51 POUŢITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE...52 SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY...54 Předmluva Ke vzniku této bakalářské práce mě přiměla osobní zkušenost s dílem Miloše Štědroně, která mě inspirovala k hlubšímu prozkoumání jeho ţivota a tvorby. Brněnský hudební skladatel a muzikolog profesor Miloš Štědroň oslavil 9. února 2012 významné ţivotní jubileum. K jeho 70. výročí narození byl uspořádán koncert v Besedním domě dne 22. února v Brně, kde mimo jiné zazněla i skladba WAM WACHS Kabinet voskových figur Amadea, která vedle Balady pro banditu bude v této práci podrobena analýze.

7 Úvod Tato práce se bude zabývat ţivotem a dílem Miloše Štědroně. Cílem bude uvést jeho ţivotopis, hlavní kompoziční trendy, dále bude zmíněna jeho komorní, vokální a scénická hudba, orchestrální tvorba, elektronická a počítačová hudba, skladby pro lidové nástroje a hudba k filmu. Následující kapitola se zaměří na analýzu dvou děl: Balada pro banditu a WAM WACHS Kabinet voskových figur Amadea. Závěrečná kapitola bude věnována dotazníku, v němţ Miloš Štědroň odpoví na otázky týkající se jeho tvůrčího charakteru.

8 1. Ţivotopis Miloše Štědroně Brněnský rodák, muzikolog, skladatel, hudební editor, popularizátor a kritik, pedagog a profesor Masarykovy univerzity Miloš Štědroň se narodil v Brně. Vyrůstal v neobyčejně hudbymilovném a kulturním prostředí. Jeho dědeček František Štědroň měl bohatou hudební praxi. Hrál na více nástrojů, působil jako vojenský hudebník i dirigent, a samozřejmě měl i kapelu, se kterou hrával při různých příleţitostech (svatby, zábavy, atd.). Matka byla učitelkou hudby a otec (křestním jménem Miloš) byl výborný hudebník, který se ale profesionálně hudbě nikdy nevěnoval. Vystudoval přírodovědný obor geografie - kartografie, ale nikdy se tímto zaměřením neorientoval. Téměř celý ţivot pracoval jako bankovní úředník. Příleţitostně hrával na housle a violu v komorním obsazení (kvartetu či triu), často také hrával v rozhlase, ale to byla víceméně pouze výpomoc. Jeho nejstarší strýc Vladimír Štědroň vystudoval praţskou konzervatoř, na kterou poté navázal vysokoškolskými

9 studiemi na právnické fakultě a stal se z něj soudce. Působil jako okresní soudce v Klatovech, poté se od roku 1950 ţivil jako korepetitor na praţské konzervatoři. Mimo jiné absolvoval mistrovskou školu u Josefa Suka, u kterého byl oblíbeným ţákem i absolventem. Druhý strýc Bohumír Štědroň vystudoval hudební vědu u Vladimíra Helferta a stal se z něj univerzitní profesor. Vynikal jako výborný pianista (byl ţákem Viléma Kurze). Bohumír často hrával s posledním z bratrů, Janem, který vystudoval housle a celý ţivot jim byl věrný hlavně jako učitel a profesor konzervatoře. Miloš Štědroň sloţil maturitní zkoušku na gymnáziu - tehdejší Jedenáctileté střední škole v Brně na ulici Tábor. V letech studoval na filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nynější Masarykova univerzita) muzikologii a bohemistiku u profesorů Jana Racka a Bohumíra Štědroně, kde poté absolvoval. Své hudební vzdělání rozvíjel na konzervatoři v oboru kompozice u profesora Zdeňka Blaţka. Dále pak v letech pokračoval ve studiu skladby a hudební teorie na Janáčkově akademii múzických umění u Aloise Piňose, Miloslava Ištvana, Ctirada Kohoutka a Jana Kapra. Poté pokračoval postgraduální formou ve studiu elektronické a technické hudby na JAMU. Absolvoval studijní pobyty v Darmstadtu (1966), Belgii, Holandsku (1964), Německu a ve Vídni. Od té doby se začal uplatňovat také jako hudební skladatel. V posledním ročníku studia na filozofické fakultě nastoupil do Moravského muzea v Brně, kde v roce v hudebně historickém ústavu vedl Malé divadlo hudby a začal se věnovat janáčkovské problematice. Pedagogicky začal působit od sedmdesátých let na katedře muzikologie filozofické fakulty a na pedagogické fakultě brněnské univerzity, později také na JAMU (teorie skladby a další předměty). V roce 1988 se habilitoval jako docent, především na základě svých janáčkovských výzkumů. Roku 1994 byl jmenován univerzitním profesorem v oboru muzikologie. V tradicích brněnské muzikologie se začal Miloš Štědroň věnovat studiu ţivota a díla Leoše Janáčka. Vyvrcholením se stala jeho poslední monografie Leoš Janáček a hudba 20. století (Brno 1998). Dále se podílel na reedici Souborného kritického vydání děl Leoše Janáčka. Je autorem přes šedesát janáčkovských studií a statí a společně s Leošem Faltusem (skladatel a teoretik) připravili k realizaci a ke kritickému notovému vydání několik Janáčkových nedokončených děl (houslový koncert - Putování dušičky, symfonie - Dunaj, autografní skica 2. smyčcového kvartetu - Listy důvěrné, zlomek opery - Ţivá mrtvola). Miloš Štědroň je předním hudebním teoretikem. Napsal skripta: Základy polymelodiky, Základy mikrotektoniky a Formování hudby. Také patří k našim největším znalcům soudobé hudby, coţ dokázal v mnoha statích a studiích (např. monografie - Josef

10 Berg - skladatel mezi hudbou, divadlem a literaturou, Brno 1992). Podílel se také na realizaci operních děl Josefa Berga. Mimo jiné se zabýval hudbou století, kde se zaměřil zejména na období baroka, renesance a manýrismu (vydal monografii - Claudio Monteverdi - genius opery). Významná je jeho editorská činnost (např. vydání faksimilií, překladu unikátního a přepisu unikátního sborníku studentských písní z pozdně barokního Brna Písně rozmanité Cantilenae diversae, Brno ) a rekonstrukce děl hudební minulosti (např. Concertino pro housle, klarinet a orchestr Vítězslavy Kaprálové ). V šedesátých aţ osmdesátých letech recenzoval v odborném tisku mnoho muzikologických publikací. Pozoruhodné je jeho glosování hudebního dění v Univerzitních novinách Masarykovy univerzity. Úctyhodný je také počet jeho rozhlasových pořadů, televizních scénářů, sleevenotes gramofonových desek a bookletů ke kompaktním diskům (na mnohých CD /např. série Janáček neznámý a nahrávky Ivy Bittové/ se podílel i jako jejich sestavovatel a producent). V skladatelské tvorbě Miloše Štědroně najdeme několik nejrůznějších ţánrů a oborů. Jeho scénická hudba k činohrám, filmům, ale také folkem ovlivněné formy baletní, muzikální i operní (spolupráce s brněnským avantgardním divadlem Husa na provázku) je známa široké veřejnosti. Nejvíce populární je zfilmovaná verze Balady pro banditu a muzikálová podoba Pohádky máje. Na realizaci svých skladeb (např. rozhlasových, nebo jiných nahrávek) se většinou nejčastěji podílel jako hudební reţisér, dirigent, či klavírista. Významný je Štědroňův tvůrčí zájem o hudbu starých slohů, k níţ se vyjadřuje především jako skladatel, který systémově propojuje a transformuje principy soudobého a starého hudebního umění. Pouţívá metody koláţe a montáţe, dále pak prostředky vedoucí k banalizaci a zcizení aţ po uměleckou parodii. Mnoho skladeb je inspirováno lidovou hudbou a v instrumentaci se objevují netradiční nástroje. Miloš Štědroň spolupracoval s řadou umělců: housle - Milan Paľa, Jan Beránek, Bohumil Smejkal; violoncello - Bedřich Havlík, Bledar Zajmi, František Brikcius, Michaela Fukačová; klavír - Emma Kovárnová, Dagmar Pančochová, Sára Ţalčíková; cembalo - Barbara Willi, Monika Knoblochová; bicí - Martin Opršál, Martin Kleibl, Alan Vitouš, Dan Dlouhý + DAMA DAMA; flétny - Jiří Stivín, Sophia Mavrogenidou, Michala Petri; DUE BOEMI di Praga (Josef Horák - basklarinet, Emma Kovárnová - klavír); kvarteta - Moravské, Graffovo; sbory - Praţští madrigalisté, Moravští madrigalisté, Brněnští madrigalisté, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Vokální soubor AFFETTO; písně - Iva Bittová, Gabriela Vermehlo, Irena Troupová, Jan Mikušek. S řadou z nich stále spolupracuje.

11 Miloš Štědroň - je členem vědeckých a uměleckých rad, a také oborových rad pro doktorské studium; je oponentem habilitačních a profesorských jmenovacích řízení; členem Leoš Janáček Gesellschaft Zürich; byl členem správní rady Nadace Český hudební fond v Praze; působil jako proděkan pro vědu a výzkum Filozofické fakulty MU ( ). 2. Hlavní kompoziční trendy u Miloše Štědroně 2.1 Komorní tvorba: - Meditace pro basklarinet sólo, 1963; - Agonie pro housle, basklarinet a bicí, 1964; - Stazioni di Via crucis pro basklarinet, flétnu, klavír, cembalo a bicí, 1964, partitura a hlasy: Panton, 1972, LP Supraphon: Musica nova; - Lejch pro basklarinet a klavír, 1965, LP Supraphon: Due Boemi di Praga; - Aksaky pro klavír, flétnu, dvě violy, violoncello a bicí, 1972; - Obrázky ze staré Moravy (Chorál, Ozvěna staré slovnosti, Trávnica, Tanec I, Luţní les, Tanec II, Pastevecká), spoluautor Arnošt Parsch, 1977, vyd. Panton 1983; - Seikilos aus Mähren pro basklarinet a klavír, 1979, CD EGEF Records: Due Boemi di Praga; - Valachica pro basklarinet a klavír, 1980; - Aušvicata biker három (V Aušvicu je veliký hlad), pro basklarinet a klavír, 1981, LP Panton: Due Boemi di Praga; - Trium vocum pro zobcovou flétnu, violoncello a bicí, 1983; - Pět hajdúckých pro kytaru a housle, 1984; - Danze, canti e lamenti pro smyčcové kvarteto, 1986; - Sette villanelle per flauto e pianotorte sopra una melodia di Claudio Monteverdi, 1990; - Gipsy Song and Dance pro basklarinet a klavír (1990), CD NSS Records: Due Boemi di

12 Praga; - Hoj. Sternenhochovské scény pro housle a soubor bicích nástrojů, 1990; - Quadra pro basklarinet, violoncello, tenorový saxofon, klavír a bicí nebo pro 3 basklarinety a klavír, 1992; - Passacaglia pro sólovou flétnu, 1992; - Quadra, verze pro 3 basklarinety a klavír, 1992; - Trio pro housle, violoncello a klavír, 1993; - Canzona e tripla (Modlitba basklarinetu) pro 19 basklarinetů, 1993; - Ländler pro housle a bicí nástroje, 1993; - Smyčcový kvartet, 1994; - Tance krále Leara pro violoncello, staré nástroje a bicí, 1996; - Tance pro marimbu a klavír, 1996; - Horribile auditu. Cyklus pro varhany, Vokální tvorba: - Verba. Kantáta na slova Matoušova evangelia pro smíšený sbor a 2 trubky (1969); Gioia dolorosa. Madrigalová kantáta na slova nápisu z náhrobku Carlose Gesualda, 1974, LP Panton; - Bez knih jsou národy nahé. Kantáta pro smíšený sbor a instrumentální soubor, 1977, LP Panton: Brněnský akademický sbor/lubomír Mátl; - Mistr Machaut v Čechách. Pro mezzosoprán, flétnu, klarinet, violu a klavír (Cesta do Čech, Polka-Hoquet, Praga caput regni, Vokabulář hudby pro mistra Machauta aneb co se jak řekne o hudbě česky), 1982, LP Panton: Ars cameralis; - Dávná jména dávná slova. Cyklus písní na keltské texty z našeho území pro mezzosoprán, basklarinet a klavír (1982); - Sedmikvítek pro lidovou zpěvačku a orchestr (1987); - Smrt Dobrovského. Kantáta oratorium pro mezzosoprán, basbaryton, smíšený sbor a orchestr ( ); - Na dávném prosu. Deset songů pro hlasy, 2 housle, loutnu, cimbál, violoncello a bicí na texty Jana Skácela (1989), CD JOTA; Flores. Cyklus pro mezzosoprán a loutnu na slova Mikuláše Dačického, Jana Amose Komenského a Šimona Lomnického, 1991; - Pětilístek pro 2 zpěváky a orchestr na slova lidové pozie, 1991;

13 Missa sine ritu. Pro mezzosoprán a violoncello na slova Jana Skácela, ; - Lupi Cantata 3 vocum, 2001, CD Pívox. 2.3 Scénická hudba: - Balada pro banditu (muzikál, Milan Uhde), 1975, Brno, 1979, zfilmováno, videokazeta Barrandov Biografia a. s. Centrum českého videa + F1, další inscenace: Ostrava, Nitra, Most, písničky na CD, kazetách a LP (Panton, Bonton Music, Multisonic); - Pohádka máje (muzikál, Milan Uhde), 1976, Brno, další inscenace: Most, Český Těšín; - Chameleon aneb Josef Fouché ( nová opera, Ludvík Kundera, Miloš Štědroň, Petr Scherhaufer, Petr Oslzlý), 1984, Brno, 1988, Košice); - Balet Makábr. Hommage a B. B. ( nový tanec, spoluautor hudby Leoš Faltus, libreto: Ludvík Kundera, Petr Oslzlý, Petr Scherhaufer, Miloš Štědroň), 1988, Brno; - Věc Cage aneb Anály avantgardy dokořán (komorní opera týmová kompozice s Ivo Medkem a Aloisem Piňosem), 1995, Český rozhlas Brno; - Anály předchůdců avantgardy aneb Setkání slovanských velikánů (komorní opera týmová kompozice s Ivo Medkem a Aloisem Piňosem), 1997, Brno, Ostrava 2000; - Tance Rudolfa II. (balet, Marek Pivovar), 1998, Ostrava; - Hra o lásce, smrti a věčnosti na motivy hry Roman Rollanda (hudební hra, Stanislav Moša), 1998, Brno; - Šumař na svatbě (hudební hra, G. Gorin, I. Stránský), 1998, Uherské Hradiště. 2.4 Orchestrální tvorba: - Tyche pro orchestr, 1969; - Indiánům. Symfonická freska, 1972; - Kolo. Symfonie, 1973; - Sekvence na smrt Šostakoviče, 1975; - Koncert pro violoncello a orchestr, 1977; - Staré a nové renesanční tance pro basklarinet, klavír, smyčcový orchestr a bicí (Danze I Cadenza I, Danze II Cadenza II, Danze III Coda), 1981, LP a CD Panton: Due Boemi di Praga, Čeští komorní sólisté/jan Zbavitel; - Koncertní scény pro fagot a orchestr Pocta Bohumilu Matalovi, 1984; - Lamento pro housle, violu a orchestr in memoriam Miroslava Venhody, 1987; - Muránský zámek. Fantazie pro orchestr, 1988; - Šest villanell pro violoncello a smyčcový orchestr, 1987, LP Supraphon;

14 - Podtínání pro orchestr in memoriam Miloslava Ištvana, 1990; - Smíchy a smutky pro komorní orchestr, 1990; - Scény pro flétnu, housle, marimbu, kontrabas a smyčcový orchestr, 1997; - ROCK 1618 pro smyčcový orchestr a 4 hráče na bicí, Elektronická a počítačová hudba: - Utis, 1966; -Panychida Pasternakovi. Konkrétní hudba na ruský text Borise L. Pasternaka, ; BIS, 1971; - Moresca pro syntetizér, 1990; - Seconda prattica pro syntetizér, Skladby pro lidové nástroje: - Moravský Seikilos, pro cimbál a komorní soubor, 1974; - Malý koncert pro ovci, pro komorní soubor lidových nástrojů, Hudba k filmům: - Balada pro banditu, 1978; - Hořký podzim s vůní manga, 1983; - Dvojrole, 1999.

15 3. Shrnutí osobnosti Miloše Štědroně Prof. PhDr. et MgA. Miloš Štědroň, CSc. - narozen v Brně, ţenatý, 2 děti /Miloš, Petr/ Pracoviště - Ústav hudební vědy, Filosofická fakulta MU, A.Nováka 1, Brno Funkce na pracovišti - univerzitní profesor Vzdělání a akademická kvalifikace : Filosofická fakulta UJEP - hudební věda, čeština 1964: Dipl./hudební věda/: Leoš Janáček a hudební avantgarda se zvláštním zřetelem k A. Schönbergovi 1970: PhDr. L. Janáček a hudební avantgarda - 2. část 1970: Csc. L. Janáček a hudba XX. století 1978: Csc. 1988: jmenování docentem teorie hudby, od : Docent - práce Josef Berg. Skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem. 1994: jmenování univerzitním profesorem Přehled zaměstnání : hudební oddělení Moravského muzea dosud: Ústav hudební vědy FF MU Pedagogická činnost FF MU - L. Janáček - vybrané kapitoly. Kapitoly z dějin hudby 20. století. Analytická harmonie. Formy. Hudební analýza. Polyfonní techniky a kontrapunkt. Hudební terminologie století. Opera a zpívaný balet v 17. století. HUFA JAMU - Teorie skladby. Dějiny populární hudby. Dějiny opery. DIFA JAMU - Dějiny kultury. L. Janáček - vybrané kapitoly.

16 Vědeckovýzkumná činnost a/ Janáček a hudba 20. století b/ Kompoziční techniky 20. století c/ Česká hudební terminologie /spolu s Prof. PhDr.D. Šlosarem Csc./ d/ hudební myšlení se zřetelem k dějinám melodie e/ problematika manýrismu a raného baroku Autorství monografií: Claudio Monteverdi - génius opery. Praha Josef Berg - skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem. Brno Cantilenae diversae - Písně rozmanité /faksimile, transkripce, překlad/ - spolu s PhDr. Z. Frýdkovou a PhDr. P. Peňázem/. Brno Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty. Brno Autorství skript: Základy mikrotektoniky. Brno Základy polymelodiky. 12 analýz. Brno Formování hudby /spolu s Prof. PhDr. L. Faltusem/. Brno autorství více neţ 120 vědeckých a odborných studií a publikací /česky, slovensky, rusky, německy, anglicky, slovinsky, srbsky, italsky, španělsky, polsky/ - přednesení cca. 40 referátů na konferencích doma i v zahraničí v 70., 80. a 90. letech - odvysílání nejméně 40 televizních samostatných glos a podíl v několika desítkách hudebně a kulturně publicistických pořadech, autorství několika set rozhlasových a televizních scénářů. - rozsáhlá mnohaletá umělecká činnost /autor symfonické, operní, muzikálové, vokální, komorní, nástrojové hudby - autor více neţ 200 scénických hudeb pro česká, slovenská i zahraniční divadla - autor filmové, rozhlasové a televizní hudby Umělecká i vědecká činnost zhodnoceny ve významných hudebních encyklopediích jako je Riemanns Musik Lexikon, Groves Dictionary of Music and Musicians 1980, 2000, Dizionario Musicisti 1988, A. Baumgartner: Musik des 20. Jahrhunderts, Himberg-Wien 1985 a v dalších domácích i zahraničních lexikonech. Akademické stáţe Darmstadt: stipendium Institut für neue Musik /4 týdny/ Stipendium der Stadt München /4 týdny/ Washington University Saint Louis, USA /2 týdny/ Stipendium der Stadt München /4 týdny/ Wien - stáţ nadace Erasmus - 1 týden Wien - stáţ nadace Erasmus - 1 týden Wien - stáţ nadace Erasmus - 1 týden Universitní aktivity

17 člen akademického senátu FF MU, dosud člen vědecké rady FF MU, člen Poradního sboru Rady města Brna pro kulturní politiku, proděkan pro vědu a výzkum na FF MU. Mimouniversitní aktivity člen ediční rady souborného kritického vydání díla L. Janáčka, člen správní rady Nadace Českého hudebního fondu v Praze, dosud člen Leoš Janáček Gesellschaft Zürich, dosud člen umělecké rady JAMU, dosud člen umělecké rady HUFA JAMU a člen oborové komise doktorandského studia, člen oborové rady doktorandského studia pro obor hudební výchova na PedF PU Olomouc. Ocenění vědeckou komunitou - bronzová pamětní medaile FF UJEP cena svazu českých skladatelů a koncertních umělců za monografii "Claudio Monteverdi - génius opery" cena CLASSIC 1995 Nadace český hudební fond za realizace a kritické edice děl L. Janáčka - cena Nadace Universitas masarykiana cena rektora MU 1999 za monografii L. Janáček a hudba 20. století. Pozvání ke kongresům a sympoziím: - referát na sympoziu MUSICA SLAVORUM Brno referáty na 18 mezinárodních hudebních kolokviích v Brně pozvání na konferenci Janáček and Czech Music v Saint Louis pozvání na konferenci Praţského jara /2x/, 1988, pozvání ke 2 přednáškám pro GASTEIG - München, 1988, pozvání k vedení sympozia o banální hudbě /dvoudenní mezinárodní zasedání uspořádané muzikologickou sekcí Rakouské akademie věd, Wien pozvání k přednáškám a k účasti v seminářích na filozofické fakultě vídeňské univerzity - pozvání k účasti a vystoupëní s referáty na řadě konferencí v českých zemích a na Slovensku v letech pozvání k prezentaci hudebního filmu Balada pro banditu na festivalu DUBROVAČKE IGRE Dubrovnik aktivní účast na konferenci The Crossroads of European Culture Brno pozvání k projektu Janáček Studies cambridgeské univerzity /Trinity College/ - sborník vyšel 1999, do projektu jsem přispěl studií Direct Discourse and Speech Melody in Janáčeks Operas /In: Janáček Studies, edited by Paul Wingfield, CUP, Cambridge 1999,s ocenění umělëcké činnosti významnými zahraničními i domácími cenami - např: za filmovou hudbu k Baladě pro banditu cena mezinárodního festivalu v Santanderu, Hlavní cena PRIX BOHEMIA 1981 za scénickou hudbu, Grand Prix de Radio Bratislava 1975 spolu s A. Parschem, Prix musical de Radio Brno /spolu se Z Cupákem/, 2 prémie nadace ČHF, 2 ceny ministerstva kultury.

18 Vybrané publikace - ŠTĚDROŇ, Miloš a Miloslav ŠTUDENT. Claudio Monteverdi: Orfeo. In Program ND Praha. 1. vyd. Praha: Národní divadlo - opera, s. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš a Leoš FALTUS. Smyčcový kvartet č. 1. Z podnětu L. N. Tolstého "Kreutzerovy sonáty". 1. vyd. Praha: Editio Bäreneiter, s. Urtext. - ŠTĚDROŇ, Miloš. Cantilenae diversae pro distractione animi adhibendae descriptae anno nova, parerga et paralipomena (20 Jahre nach). In honorem Ivan Poledňák. In Musicologica olomucensia IX, Acta Universitatis Palackinae Olomucensis. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, s , 10 s. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš a Leoš FALTUS. Leoš Janáček: smyčcový kvartet č. 2 "Listy důvěrné". Kritické vydání a faksimile. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, s. Kritické vydání. - ŠTĚDROŇ, Miloš. Cena kolegia revue Dokořán za hudbu k muzikálu Nana. : Městské divadlo Brno, Revue Dokořán, ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček: II. smyčcový kvartet "Listy důvěrné". Úvahy před kritickým vydáním. In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference, Konzervatoř Brno vyd. Praha: Togga Praha, s , 7 s. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Dějiny české hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, s. Spisy MU, Filozofická fakulta, č ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Nová hudba v šedesátých letech v brněnském Domě umění. In 90 let Domu umění města Brna. Historie jednoho domu. Katalog výstavy. 1. vyd. Brno: Dům umění m. Brna, ISBN X. - ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkovy nápěvky mluvy. Imprese-stereotypy-výsledky analýz? Prolegomena před vydáváním úplného souboru Janáčkových nápěvků z let Hudební věda, Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 2001, XXXVII, 1-2, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš, Leoš FALTUS a Marie KUČEROVÁ. Amarus. Kantáta pro sóla, smíšený sbor a orchestr. Partitura. Souborné kritické vydání. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, sv. 1, řada B. ISBN M ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Hudební terminologie ve slovníku Kašpara Vusína. 1. vyd. Brno: SPFFBU, s. H 34. ISBN

19 - ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Česká hudební terminologie 15. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. SPFFBU H ŠTĚDROŇ, Miloš a Leoš FALTUS. Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1. Souborné kritické vydání. Předmluva, notový text, vydavatelská zpráva - pětijazyčně (česky, německy, anglicky, francouzsky, rusky). 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, s. řada E, svazek 3. ISBN M ŠTĚDROŇ, Miloš. Bezzájmová libost - hudební zápisník. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, MU Brno, s. Univezitní noviny. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Hudební termíny ve slovníku Tomáše Rešla. SFFFBU, Brno: Masarykovy univerzita, 1999, roč. 1998, H 33, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčeks Music for the Contemporary Culture Exhibition in Brno, In The Crossroads of European Culture Responsobility and Hopes.Proceedings of the Conference. 1. vyd. Brno: University of Technology Brno, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Due Boemi-ein Beispiel einmaliger interpretatorischen Ambivalenz. In Colloqium: Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Verzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik? Brno vyd. Brno: Masarykova univerzita, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Vor der Gesamtausgabe der Sprechmelodien von Leoš Janáček. Bemerkungen zum Projekt. In Colloquium: Komponist und Humanität / Prosa-vertont, tönend gestaltet und musikalisch erlebt. Brno vyd. Brno: Masarykova univerzita, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Direct Discourse and Speech Melody in Janáčeks Operas. In Janáček Studies. 1. vyd. Cambridge: Cambridge Universitty, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkův a Vrchlického Amarus: několik deklamačních i jiných marginálií. In Du podel blesku. Sborník k 70. výročí smrti Leoše Janáčka. 1. vyd. Vendryně: WELES, s ŠTĚDROŇ, Miloš. Bolek Polívka v hlavní roli. 1. vyd. Brno: Jota, s. ISBN X. - ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček a hudba 20. století. Paralely, sondy, dokumenty. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, s. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Autografní skica Janáčkova II. smyčcového kvartetu Listy důvěrné. In Kritické edice hudebních památek II. Olomouc: Univerzita Palackého, s Česká hudba dvacátého století. ISBN

20 - ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček, Dostojewski, Chlubna, Bakala: Errata in der letzten Oper. In Colloquium Stadt und Region als Schauplätze des Musikgeschehens - Brno Komponist und Literatur im Kulturambiente der Neuzeit - Brno vyd. Brno: Filozofická fakulta MU, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček and his relation to the Avant-garde of the 1920 s. In Prof. Jiří Fukač. Festschrift/Commemorative Book. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus University of Education, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček a hudba 20. století - Janáček a verismus. Univerzitní noviny, Brno: MU Brno, 1998, roč. 5, č. 10, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáčkova melodika - některé specifické rysy. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 1997, XLIV, H 30, s ISSN X. - ŠTĚDROŇ, Miloš. Cantilenae diversae. Obraz Brna 18. století v písňové tvorbě studentského anonyma. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 1997, roč. 1996, H 31, s ISSN X. - ŠTĚDROŇ, Miloš. Was war "österreichisch" an 25 - jähringem Janáček (Leipzig und Wien). In Colloquium:. 1. vyd. Brno: FF MU, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Listy důvěrné. Analytické poznámky ke skice Janáčkova II. smyčcového kvartetu. Hudební věda, Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 1997, XXXIV, č. 1, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Hesla ve Slovníku české hudební kultury. In Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, s. passim, 101 s. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Hudební terminologie Adama Michny z Otradovic (spoluautor D. Šlosar). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1994, H 29, s ISSN X. - ŠTĚDROŇ, Miloš a Miloslav ŠTUDENT. Phasma Dionysiacum musicae. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1994, H 29, s ISSN X. - ŠTĚDROŇ, Miloš. Výskyt slova burčák v německo-latinském studentském zpěvníku z Brna. In Albert Boskovice. 1. vyd. Boskovice: Albert Boskovice, s Pocta Dušanu Šlosarovi. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Jiří Fukač šedesátiletý? Neuvěřitelné... Hudební věda, Praha: Ústav pro hudební vědu AV ČR, 1996, XXXIII, č. 1, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Nový. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 3, s ISSN

21 - ŠTĚDROŇ, Miloš. Jeskyně Steve Reicha. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 1996, roč. 28, č. 1, s. 28. ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Fenomén Janáček. Hudební rozhledy: měsíčník pro hudební kulturu, Praha: Společnost Hudební rozhledy, 1996, roč. 49, č. 11, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Anketa na konci století. Literární noviny, Praha: Společnost pro Literární noviny, 1996, roč. 1996, č. 11, s. 1. ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Konec století a tisíciletí na Skleněné louce. TICHO, Brno: Skleněná louka, 1996, roč. 1996, nulté čísl, s ŠTĚDROŇ, Miloš. Monolog-dialog u Janáčka. Czech Music 95 Music Information Centre of the Czech Music Funtation, 1995, roč. 1995, č. 6, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček s "Danube": Some Notes in the Montage of the Symphony by the Comp. on the Reconstruction from an Autographic Draft. In Janáček and Czech Music Proceedings of the International Conference. 1. vyd. Saint Luis: Pendragon Press, s Janáček and Czech Music Proceedings of the Interna. ISBN x. - ŠTĚDROŇ, Miloš. Das Schlaue Füchslein - eine Oper des Walds, der Natur und der Impression. In Program ND. Praha: Národní divadlo, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. The cunning little Vixen. An opera of the forest, of nature, an impression. In Program ND. Praha: Národní divadlo, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Příhody Lišky Bystroušky - opera lesa, přírody a imprese. In Program ND. Praha: Národní divadla, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Janáček o naturalismu. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 1995, roč. 27, č. 6, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Literární texty u moravských skladatelů 60. let 20. století. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 1995, roč. 27, č. 1, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Leoš Janáček - první čestný doktor MU. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995, roč. 1995, č. 9, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Errata v libretu Janáčkovy poslední opery Z mrtvého domu (Dostojevskij-Janáček-Bakala-Chlubna). Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 1994, XXVI, č. 7, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Jméno Firkušný. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 1994, XXVI, č. 7, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš a Miloslav ŠTUDENT. Hudba v praţské slavnosti. Folia historica Bohemica, Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1994, roč. 1994, č. 17, s ISSN

22 - ŠTĚDROŇ, Miloš. Josef Berg. Skladatel mezi hudbou, literaturou a divadlem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Základy polymelodiky (12 analýz). Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš. Die tschechische Musikkultur nach Österreichische Musikzeitschrift, Wien: Musikwissenschaftlicher Verlag, 1993, Jhrg. 47, 7-8, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Česká hudební terminologie v díle J. A. Komenského. SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč , H 27-28, s ISSN X. - ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno I. část. Opus musicum, Hudební revue, Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, č. 2, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno II. část. Opus musicum, Hudební revue, Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, 4-5, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno III. část. Opus musicum, Hudební revue, Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV-1992, č. 6, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Districtione Animi adhibendae Anno IV. část. Opus musicum, Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXIV, č. 9, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš, Jiří FUKAČ a Jaroslav JIRÁNEK. Sémantizace pomocí nápěvků mluvy. In Základy hudení sémiotiky - II. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš, Petr PEŇÁZ a Zdenka FRÝDKOVÁ. Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno V. část. Opus musicum, Hudební revue, Brno: Nadace Opus musicum, 1993, XXV, č. 2, s ISSN ŠTĚDROŇ, Miloš. Opera velkoměsta i expresivity. In Národní divadlo v Praze Program ND. Praha: Národní divadlo, s ISBN ŠTĚDROŇ, Miloš a Jaroslav MALINA. Co a kdy je tvořivost v hudbě? In O tvořivosti ve vědě, politice a umění. Boskovice,Brno,Praha: Nakl.Albert Boskovice, JOTA Brno, Svoboda, Libertas, s II. díl. ISBN

23 4. Analytický exkurz: volba jedné nonartificiální a jedné artificiální sklady Pro analýzu a upřesnění některých stylových tendencí Miloše Štědroně budou uvedena díla Balada pro banditu a WAM WASCH - Kabinet voskových figur Amadea. 4.1 Balada pro banditu Tento muzikál vznikl v divadle Na provázku (tehdejší název původního a někdejšího Divadla Husa na provázku) ke konci roku Premiéra proběhla 7. dubna roku První obsáhlá studie o novém muzikálu vyšla ve sborníku THALIA BRUNENSIS CENTENARIA (filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně, UJEP, Brno 1984). Autorem je Milan Tříska, název studie je Balada pro banditu v divadle Na provázku, citovaný sborník, str Vzhledem k tomu, ţe v následujících letech vznikla i v souvislosti se zfilmováním poměrně četná literatura, nebudu ji sledovat v detailech, ale podám po detailních konzultacích s autorem analytický exkurz o jednotlivých sonzích Balady pro banditu. Autorovi jsem poloţila tyto otázky : 1. Je Balada pro banditu muzikál se vším všudy? Balada pro banditu v době vzniku sice zásluhou reţiséra inscenace Zdeňka Pospíšila byla prezentována jako muzikál. I kdyţ v inscenaci bylo při premiéře a během uvádění inscenace uvedeno 35 písní. Celková délka ţivě provozované hudby byla minut. To

24 samo by mluvilo ve prospěch toho, ţe se jedná o muzikál. Proti ovšem hovoří malá exponovanost taneční sloţky. Úroveň choreografie v muzikálu je zásadního významu, a toto nebylo v původní inscenaci zcela naplněno. Filmová verze reţiséra Vladimíra Síse s choreografií Jana Hartmanna více zohlednil taneční rovinu a přiblíţil tak dílo muzikálu. Tento proces pak dovršily některé další inscenace, například inscenace v Hradci Králové, která dosáhla více neţ 200 repríz. Zde byl choreografem vysloveně muzikálový tvůrce Radek Baláš. I úspěšná inscenace Vladimíra Morávka - druhá v pořadí v Divadle Husa na provázku - zohlednila výrazně choreografii ostrým rozlišením ţenského a muţského principu. Takţe, čím více je choreografie zangaţovaná v Baladě pro banditu, tím je blíţe muzikálu. 2. Jaká je struktura jednotlivých songů s ohledem na moţnost jejich analýz? Zadání muzikálu bylo toto: reţisér poţadoval zohlednit poetiku westernu - v prostředí easternu. Na toto zadání bylo třeba reagovat. I kdyţ jsem respektoval to, ţe reţisér chápe Baladu pro banditu jako western, nikdy jsem nešel cestou nějákého primitivního vytváření umělých českých westernů. Vzhledem k tomu, ţe jsem věděl o východní linii celé inscenace a o nutnosti zohlednit folklór, folkfolklór, šel jsem cestou syntézy. Zkombinoval jsem folklórní motivy, zkušenosti z moravského i slovenského folklóru, a vzal jsem v úvahu i country music a westernovou černobílou poetiku. V Baladě pro banditu jsou lyrické písně stavějící na fólklórních postupech, záměrně stylizované westernové bazální melodie, taneční sborové písně, jednoduché lyrické písně, svatební rituál, sborová modlitba se sólem, pohřební pochod, atd. 3. Jak to bylo a je s instrumentací Balady pro banditu? Původní kapela, pro kterou Balada od konce roku 1974 do dubna 1975 vznikala, hrála ve sloţení: housle - Aleš Jurda, kytara - Stanislav Bohadlo, Jan Svoboda, Jonatan Tomeš (+ zobcové flétny), banjo - Jiří Tlach, foukací harmoniky + akordická citera - Dalibor Lebloch, bicí - Aleš Záboj, kontrabas - Stanislav Tesař. Později docházelo v řadě inscenací na základě této partitury k úpravám a novým instrumentačním podobám. Po brněnské inscenaci Divadla Na provázku byla Balada pro banditu uvedena v Malostranské besedě v Praze, pak byla zfilmována, a v té podobě se kromě country - kapely (Zelenáči - Green horns) připojily mezihry symfonického filmového orchestru. Po těchto uvedeních byla Balada pro banditu inscenována divadly v Mostě, Ostravě, Opavě, Jihlavě, Karlových Varech, Kladně, Hradci Králové, Pardubicích, Českém Těšíně (česky i polsky), Praze (Divadlo na Fidlovačce), Ţilině, Bratislavě, Nitře, Mladé Boleslavi,

25 Šumperku, znovu v Ostravě, Brně (Divadlo Husa na Provázku v nové inscenaci Vladimíra Morávka a Divadlo Járy Pokojského - ligy vozíčkářů), Liberci, a kromě toho došlo k několika studentským inscenacím. Skoro pokaţdé jsem poskytoval veškerý materiál z naší inscenace. Divadla vesměs prováděla instrumentační úpravy. Poslední brněnskou inscenaci Divadla Husa na Provázku Vladimíra Morávka zaznamenala a vysílal ČT. Stručný obsah muzikálu Balady pro banditu: Dnes jiţ legendární muzikál, jehoţ mnohé písně dokonce zlidověly, napsal Milan Uhde na motivy románu Ivana Olbrachta Nikola Šuhaj loupeţník. Společně s Milošem Štědroněm vytvořili dílo trvalé hodnoty, které se objevilo na mnoha českých divadelních scénách a bylo také zfilmováno. Příběh se zakládá na legendě o skutečném zbojníkovi Nikolu Šuhajovi, který za první světové války zběhl z vojny a skrýval se v lesích v okolí Koločavy na Podkarpatské Rusi. Hned na počátku svého osudu byl rebelem s přirozenou touhou po svobodě. Stal se zbojníkem z vlastní vůle, ale i z nutnosti. Potřeboval peníze pro starého Drače, aby si mohl vzít jeho dceru Erţiku. V loupení se ale nezastavil. Byl pronásledován četnictvem, kterému unikal aţ do chvíle, kdy se mu zpronevěřili jeho někdejší společníci a ubili ho sekerami. Analýza vybraných písní: Osová píseň inscenace (od uvedení Vladimíra Morávka) Tuto píseň označuje autor za easternový valčík, coţ je svým způsobem ironický komentář ke snaze o western. Dvojí a trojí opakování taktu dodává písni větší melodickou setrvačnost. Vladimír Morávek ji povýšil ve své inscenaci na osovou píseň, která měla vyjádřit genderové vztahy. Proto jí otevřel celou inscenaci a zopakoval ji. Nahradila tak od té doby hlavní píseň Zabili, zabili chlapa z Koločavy.

26 Formové schéma: Milostné písně - kantilény

27 Hlavní takovou písní je Ani tak nehoří Má největší ambitus ze všech písní Balady pro banditu (g - e 2 ). V původní verzi z roku 1975 ji zpíval hlavní protagonista Miroslav Donutil podle sdělení Miloše Štědroně v D dur, takţe obsáhl rozsah a - fis 2. Formové schéma: Milostný duet - Šibeničky

28 Tento duet utvrzující vztah Erţiky a Nikoly tvoří 10 - taktová invokace Nikoly a po ní 6 - taktová odpověď Erţiky a 8 - taktový duet na text: ţe se nedostanem, leda v hrobě Harmonicky je v písni, která je situována mezi D dur a h moll, nejzajímavější přechod do mixolydické tóniny C dur a návrat přes paralelní h moll zpět do D dur. Pokles do mixolydického C dur proběhne ještě jednou, a to v mezihře. Harmonicky zajímavé je nasazení mediantního B dur do D dur - v codové situaci duetu. Formové schéma:

29 4.1.4 Milostný duet Nepůjdu od Tebe

30 Pozůstává z Nikolovy 8 taktové invokace a z dueta, do něhoţ jsou vkládány katalektické takty: Harmonický průběh dueta je zajímavý: introdukce v e moll, Nikolův zpěv (8 taktů) se přesouvá z e moll přes A dur, d moll a G dur do výchozího e moll, ale to přejde přes durovou subdominantu A dur, d moll, F dur, do C dur. Celý následující duet je v prvních 4 taktech ponechán in C (C-F-G-C). Katalektický takt je v e moll a skokem amodulačně přejde do Es dur, aby se přes C, d mi a F ustálil v C. Dvoutaktová dohra vše utvrdí. Formové schéma:

31 4.1.5 Nepovídej, milá, mamince

32 Předsvatební popěvek Nikoly prozrazuje, ţe je Erţika v jiném stavu: pověz ale, pověz tátovi, ať ti kolébečku zhotoví Píseň z posloupnosti milostných písní a duetů působí spíše jako humorněji pojatý popěvek, i kdyţ téma je rozhodně závaţné. V písni nejsou ţádné diatonické flexe - je jednoznačně v G dur a působí celkově díky tečkovanému rytmu a synkopě poněkud scherzosně. Formové schéma:

33 4.1.6 Milostné svatební písně

34 První z nich označuje autor hudby za trávnici - je to píseň milostného spojení v přírodě - muţ kosí a ţena mu poslouţí - donesla mu vína sklínku, ustála mu v rozmarýnku. Rosu měla, tu mu dala, by se kosa nezlámala Důsledně opakovaná triolová skupina dodává písni pregnantní rytmus, který nepůsobí - vzhledem ke stručnosti písně - nijak nadbytečně a předimenzovaně. Je to jedna z milostných svatebních písní a je v inscenaci interpretována Erţikou. Formové schéma: Ritornel k posouvání děje

35 Píseň o tom, ţe zlo obvykle probíhá v noci. Píseň osciluje mezi h moll a H dur a poklesem do mixolydické A dur. Je zaloţena na basovém trojtaktí a v inscenaci bylo několikrát pouţita vţdy v rozhodujících a závaţných místech dějových změn. Formové schéma: Pod javorem

36 Další svatební píseň, během které probíhá svatební obřad. Píseň je vyjádřením situace - zbojníkova svatba. Formové schéma: Jatelinka drobná

37 Píseň ţárlivosti v okamţiku, kdy Nikola zjistí Erţičin nový vztah. Nejzajímavější je dvojí zhudebnění - folkové a westernové. Došlo k němu na ţádost reţiséra. Formové schéma: Chodí horou třista ovec

38 Další píseň ţárlivosti - Erţika baladou o ţárlivci zabíjejícím nevěrnou milou připomíná svou situaci. Píseň svou jednoduchou durovou stylizací má blíţ k westernovému popěvku. Formové schéma: Kamarádi moji

39 Pochodová píseň ke smutečnímu obřadu byla pouţita vícekrát jako ritornel. Její zvláštností je záměrně ukazovaná durovost, která kontrastuje a je odcizujícím faktorem ve scéně pohřbu.

40 Formové schéma:

41 Horní dolní ořešany Jedna z několika sborových tanečních písní.

42 Formové schéma: Řekněte mamce

43 Balada uvozující smrt bratří šuhajů v hoře po příchodu Derbaka. Píseň je opět záměrně jednoznačně durová - zcizující kontrast vzhledem k situaci. Formové schéma: Zabili, zabili

44 Původně otevírací píseň celého muzikálu, po Morávkově inscenaci poněkud odsunuta z pozice osové písně. Vers je recitativní, refrén třídobý a taneční. Formové schéma: Píseň Mageriho

45 Dodatečně připsaná píseň na ţádost Boleslava Polívky po 20 letech od premiéry. Milan Uhde napsal nový text, píseň doposud ţádná reţie nezařadila do inscenace. Milan Uhde Miloši Štědroňovi: Pěkný pozdrav! Prosím o zprávu, zejména kdyby se text nehodil. Představuji si ji těsně před závěrem, neţ se Mageri rozloučí s četnickým velitelem, ale to asi není důleţité. Text: Umřu, umřu, Nevím, kdy to bude. Umřu, umřu, Nevím, kdy to bude. A kdyţ umřu, leţet bude, Hop, cink, tralala, Vesele si zpívat budu, Hop, cink, tralala. Těţko zpívat, Máš - li mrtvý leţet. Těţko zpívat, Máš - li mrtvý leţet, Jen ta s kosou bude sobě, Hop, cink, tralala. Kmotra s kosou, Zlámej moje kosti. Kmotra s kosou, Zlámej moje kosti. Mám já peněz devět sudů, Hop, cink, tralala, Mrtvý jim cinkat budu, hop, cink, tralala. 4.2 Skladba WAM WACHS - Kabinet voskových figur Amadea

46 WAM WACHS - Kabinet voskových figur Amadea napsal pro OK Percussion Duo (Martin Opršál, Martin Kleibl). Skladba patří do série jeho skladeb inspirovaných mozartovskými reáliemi. Nejčastěji vyuţívá ve vokálních skladbách texty z Mozartovy korespondence. V tomto případě jde o cyklus devíti miniatur inspirovaných Mozartovým zájmem o hudbu pro mechanické nástroje - automatofony (Flöten - Uhr). V posledních letech ţivota projevil Mozart zájem o hudbu ke Kabinetu voskových figur, který chtěl ve Vídni systematicky provozovat hrabě Deym. Cyklus, který Miloš Štědroň napsal, je inspirován těmito okolnostmi. Má tyto části : 1. Amadeus 2. Alla Turca 3. Born 4. Menuet dekadence 5. Deym 6. x x x 7. Laudon XII Amadeus Amadeus Miniatura pro melodické bicí nástroje vyuţívá stile antico a derivátu inspirovaného motivismem části Requiem aeternam z Mozartova Requiem. Synkopické traktování melodiky navazuje na fakturu, jaká se objevuje ve skladbách s touto tematikou od začátku 18. století Alla Turca Vyuţívá melodické floskule, která je typická pro melodiku morescy a pronikla i do melodiky východomoravských a slovenských písní. Melodická traktace je střídána rytmickými segmenty. Skladba je zaloţena na příkrém kontrastu melodických a rytmických ploch Born Miniatura s názvem podle jména Ignáce šlechtice Borna, známého svobodného zednáře a údajného autora Monacholigie, pamfletu z josefínské doby, který se vysmíval

47 mnichům a měl tehdy velkou odezvu. Skladby je zaloţena na raketě - sestupující melodicky v tečkovaném rytmu Menuet dekadence Menuet je zkomponován kombinací disonantních a diatonických jednoduchých tvarů. Skladba je nejrozsáhlejší z celého cyklu. Trio menuetu je zaloţeno na rytmické diminuci - tříčtvrťový takt se mění na tříosminový Dyem Tato miniatura je inspirována osobou mecenáše a provozovatele Kabinetu voskových figur hraběte Dyema. Miniatura kombinuje melodické bicí nástroje s pregnantním sonickým segmentem, který tvoří zvuk guirra, wood blocku, flexatonů, crotalů, šálků (hra na porcelánové šašky), z tom - tomů a high - hatu Mezihra + Laudon Mezihry bicích nástrojů tvoří interludia cyklu. Část označena jako Laudon parafrázuje známou vojenskou píseň. Mozart zazil ve Vídni prudký nárust kultu generála, který předtím zemřel a jehoţ figurína se těšila velké oblibě Vídeňanů. Cyklus skladatel uvedl jednak koncertně, jednak ho natočil v roce 2012 na CD u firmy Pívox. Toto CD se stalo podkladem inscenace MOC - ART autorů Milana Uhde a Miloše Štědroně. 5. Dotazník pro Miloše Štědroně 1) Co jsou Vaše hlavní stylové ambice?

48 Doznívání tzv. Nové hudby, kterou jsem prošel v 60. a 70. letech za studií a její konfrontace s radikálním folklorismem, postmodernou - a tedy i minimalismem a redukcionismem. 2) Máte nějakou vlastní tvůrčí devízu, něco, čím chcete být odlišný, zvláštní, svůj? Kromě toho, co jsem uvedl, to je stálá a dlouholetá tendence k ironizaci banálního. To znamená, ţe rád a často pozvedávám to, co by mohlo být povaţováno za odpad, triviální, obehrané nebo vysloveně niţší do konfrontačních úrovní. Toto ironizování banální hudby, které zavedl asi jako první Stravinskij a Bartók, má mnoho poloh a já se je snaţím dlouhodobě vyuţít. 3) Je Vaše tvorba rozvrţena proporcionálně, nebo něco významně dominuje? Myslím, ţe výrazně převládá hudebně scénická kompozice, hudba pro divadlo a hudební divadlo, potom vokální a komorní tvorba - poněkud méně je zastoupena symfonická tvorba. Závěr Tato bakalářská práce se věnovala osobnosti Miloše Štědroně. Vedle ţivotopisu a hlavních kompozičních trendů, byla zmíněna jeho komorní, vokální a scénická hudba, orchestrální tvorba, elektronická a počítačová hudba, skladby pro lidové nástroje a hudba k filmu. Praktická část bakalářské práce se zabývala analýzou Balady pro banditu a WAM

49 WACHS Kabinet voskových figur Amadea. Závěrečná část se pokusila odpovědět na otázky týkající se tvůrčího charakteru Miloše Štědroně formou dotazníku. Pouţité informační zdroje Literatura ŠTĚDROŇ, Miloš. Dějiny české hudební terminologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004.

50 ŠTĚDROŇ, Miloš. Základy polymelodiky: (12 analýz). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, ŠTĚDROŇ, Miloš. Příjdu za poledne, Miloš. 1. vyd. Brno: Barrister a Principal, Internetové zdroje: VYSLOUŢILOŢILOVÁ, Věra. Balada pro banditu. in: [online] 2013 [cit ]. Dostupné z BÁRTOVÁ, Jindřiška. Štědroň Miloš. in: [online] 2013 [cit ]. Dostupné z HOLOMČÍK, Radek. REPORTÁŢ: Miloš Štědroň oslavil 70 let. in: [online] 2013 [cit ]. Dostupné z ŠEBELOVÁ, Kateřina. Miloš Štědroň oslavil sedmdesátiny s noblesou koncertem a knihou. in: [online] 2013 [cit ]. Dostupné z STEINMETZ, Karel. Miloš Štědroň 2). in: [online] 2013 [cit ]. Dostupné z ord_detail&id=2665

51 Seznam příloh: Příloha č. 1 CD etiketa, Balada pro banditu, Pardubice, Příloha č. 2 CD etiketa, WAM WACHS 56 Příloha č. 3, Obrázek z knihy Příjdu za poledne, Miloš, str

52 Příloha č.1

53 Příloha č. 2

54 Příloha č. 3

55

Kdy a kde začíná janáčkovská originalita? Sedm tezí na těžko zodpověditelnou otázku

Kdy a kde začíná janáčkovská originalita? Sedm tezí na těžko zodpověditelnou otázku Kdy a kde začíná janáčkovská originalita? Sedm tezí na těžko zodpověditelnou otázku Miloš Štědroň 1. Vycházejme pracovně z premisy, že Janáček jakoby ve svém tvůrčím vývoji existoval ve dvojí podobě Mladý

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( )

ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM. Památky Slaného a Slánska ( ) ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVIC LOUTNA ČESKÁ TIŠTĚNÝ PART PRVNÍCH HOUSLÍ VE SLÁNSKÉM MUZEUM Památky Slaného a Slánska ( ) P Památky Slaného a Slánska (11) ravděpodobně nejznámější sbírkou českého baroka

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Od zrodu hudby k nadvládě jednohlasu, Když jeden hlas nestačí, Jak je možné zachytit hudbu, Od barokního majestátu k rokokové

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.12.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění a kultura PŘEDMĚT: Hudební výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky - zpívá podle svých individuálních

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37

VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 VY_32_INOVACE_13 Umělecké slohy_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

Hudební výchova 1. ročník

Hudební výchova 1. ročník 1. Vokální činnosti: Ovládá pěvecký postoj (posez), snaží se o správné dýchání a artikulaci. Snaží se o navození hlavového tónu. Ovládá slova písní, zpívá jednohlasé písně odlišného charakteru. 2. Instrumentální

Více

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7

26.5.2010 v 15.30 v učebně č.7 Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav F. X. Procházky 25 25001 Brandýs nad Labem V ážení rodiče, testu. Žáci se dostaví v 15.30 do učebny č.7, obdrží písemný test pro příslušný ročník,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Pěvecké návyky a mluvní projev Žák: upevňuje si pěvecké návyky správně dýchá, rozezpívá se - vokální dovednosti z nižších ročníků - střídavý dech - nádech, nasazení

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis

Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis 1 Stupnice fis moll má 3 křížky fis, cis, gis E dur B dur A dur a moll harmonická melodická Crescendo = Decrescendo = Moderato = Allegro = Lento = Adagio = pp = fff = 2 Petr Iljič Čajkovskij Ruský skladatel

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Univerzita třetího věku Kurzy celoživotního vzdělávání pro seniory Nabídka třídílného cyklu přednášek JAK VZNIKÁ DIVADLO Kurz č. 1: Jak vzniká

Více

5. 13 Hudební výchova

5. 13 Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 13 Hudební výchova Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV Umění a kultura. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba

BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba BÄRENREITER URTEXT to je i česká hudba Bärenreiter Urtext je pečetí kvality vědecko-kritických edic. Zaručuje, že notový text odpovídá současnému stavu bádání a je připraven podle jasně formulovaných edičních

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou tradicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

maloobchodný cenník p o p i s EURO SKK

maloobchodný cenník p o p i s EURO SKK maloobchodný cenník 20090204 Vyhradzujeme si právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia. p o p i s EURO SKK HUDOBNÉ POMÔCKY A DOPLNKY MOC MOC Zásobník trsátek GW - velmi rozšířená a nepostradatelná

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: V 1. 5. ročníku - 1

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících vždy 1 hodinu týdně.

Více

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost

TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost TALICHŮV KOMORNÍ ORCHESTR obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Talichův komorní orchestr, o.p.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Braník Tel.: +420 2 44 06 26 01-2, Fax: +420 2 44 06 26 02 IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3.

37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 37. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU STŘEDNÍCH PEDAGOGICKÝCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PEDAGOGICKÝCH V PRACHATICÍCH 26. 3. 29. 3. 2014 Výsledkové listiny KATEGORIE: PĚVECKÉ SBORY 1.místo: DATIO SPgŠ sv,

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Umění a kultura / HV I. název vyučovacího předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA (HV) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vzdělávací obor Hudební výchova je vzhledem ke své týdenní časové dotaci zaměřen především na

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37

VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 VY_32_INOVACE_12 Z minulosti hudby nejstarší písně_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno

MU TÝM WIKIPEDIE. Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno MU TÝM WIKIPEDIE Marek Blahuš & Tomáš Mozga Wikikonference 29. 11. 2014 Brno http://cs.wikipedia.org/wiki/masarykova_univerzita Vítejte na krátké wikiprocházce Masarykovou univerzitou cs.wikipedia.org/wiki/tomáš_garrigue_masaryk

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ 301 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Hudební výchova 1.-9. ročník

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni

HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1.stupni Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována v 1. - 5. ročníku - 1 hod. týdně - hudební výchova se realizuje ve vzdělávacím

Více