Historie a současnost. Parní turbíny v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a současnost. Parní turbíny v Brně"

Transkript

1

2 Historie a současnost Parní turbíny v Brně

3 Dobře vykonáno je vždy lepší, než dobře řečeno. BENJAMIN FRANKLIN Vážení čtenáři, právě otevíráte nové vydání knihy, kterou mám osobně velice rád a pevně věřím, že budete sdílet mé potěšení z tohoto díla. V našich plánech vždy hledíme do budoucna. Představujeme si, co, jak a kdy uděláme, čeho chceme dosáhnout a mnohdy při tom tak trochu opomíjíme, co už dosaženo bylo, čeho jsme byli přímými účastníky nebo co si můžeme přečíst z pamětí, které nás tak mohou obohacovat o důležitou součást našich životů poučení z historie. Okamžik, kdy moji předchůdci a kolegové dostali nápad poprvé vydat tuto knihu, považuji za velice šťastný a troufám si tvrdit, že by se měl téměř objevit i v souhrnu významných událostí, které budete procházet dále. Jsme velice hrdi na to, že Vás můžeme informovat o výjimečné společnosti, která vyvíjí, vyrábí a servisuje turbíny a jež je dnes respektovanou součástí špičkového koncernu Siemens. Bohužel ne všichni kolegové, o kterých si v této knize přečtete, jsou stále mezi námi. Zanechali ale nesmazatelný odkaz a já považuji za naši povinnost jej dále udržovat a rozvíjet pro další generace stejně tak, aby se naši následovníci mohli s hrdostí tak jako my hlásit k tomuto výjimečnému závodu. Kontext a spojení událostí ve firmě s událostmi v naší republice a ve světě má svůj význam. Jsme všichni ovlivňováni tím, co se děje kolem nás, stejně tak ale i my ovlivňujeme naše okolí. Při pohledu do minulosti naší firmy vidím, že díky inovativnosti, lidskému potenciálu a špičkově odvedené práci byl vliv naší firmy vždy pozitivní. Protože výrobky, které opustily bránu našeho závodu, našly uplatnění na všech obydlených kontinentech, věřím, že mohu říci, že i my jsme pomohli rozvoji různých průmyslových odvětví v zemích, kde jsou naše produkty instalovány. Je tomu už dávno, co uplynulo Století páry, přejme ale i tomu současnému, aby si v něm tato technologie stále nacházela své významné uplatnění. Přeji vám krásné čtení a spoustu úspěchů při realizaci vašich plánů Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., Olomoucká 7/9, Brno, Česká republika. Všechna práva vyhrazena. 3. rozšířené a doplněné vydání. ISBN: Vladimír Štěpán Generální ředitel Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

4 Hračky hříčky Giovanni de Branca zavedl roku 1629 proud páry na lopatkové kolo, objevil tak princip akční turbíny. Carl Gustav de Laval vymyslel roku 1883 akční jednostupňovou turbínu s otáčkami za minutu. Obvodová rychlost dosahovala hodnoty 400 m/s. Praktického použití se de Lavalova turbína dočkala až později. Roku 1884 sestrojil Charles Algernon Parsons dvouproudovou reakční patnáctistupňovou turbínu (10 PS, ot/min). Později byly otáčky sníženy na hodnoty použitelné pro bezpřevodové spojení. Bylo zahájeno praktické použití turbín. Staroegyptští kněží již v roce 120 př. n. l. používali tzv. Heronovu báň, která fungovala na principu reakční turbíny. PRVNÍ PRÒMYSLOVù POUÎITELNÉ TURBÍNY Charles Algernon PARSONS, Heaton on Tyne, Anglie Carl Gustav Patrik de LAVAL, Stockholm, védsko Auguste RATEAU, La Courneuve, Francie 1896 Charles CURTIS, General Electric, USA 1900 BBC Baden, systém Parsons, v carsko

5 Ve druhé polovinû 19. století do lo na Moravû a ve Slezsku, v chodní ãásti âeského království Rakousko-uherské monarchie, k zásadním spoleãensk m zmûnám. Z agrárních zemí se stávají prûmyslovû-agrární oblasti. V Brnû a v Ostravû vznikla dvû hlavní prûmyslová centra. Ostravská oblast se rozvíjela na základû tûïby kvalitního ãerného uhlí a Ïelezné rudy jako centrum hutní v roby a tûïkého strojírenství. Brno bylo jiï v druhé polovinû 19. století známo sv m textilním prûmyslem a kolem roku 1900 se zde zaãalo prudce rozvíjet strojírenství. Pfiipojení na hlavní Ïelezniãní a silniãní tahy z Vídnû a Budape ti dalo dal í mocn podnût k rychlému prûmyslovému rozvoji mûsta i jeho okolí. RovnûÏ otevfiení nûmecko-ãeského technického uãili tû v Brnû v roce 1850, ze kterého se pozdûji stala nûmecká vysoká kola, a zaloïení ãeské vysoké koly technické s fakultou strojního inïen rství v roce 1889 mûlo zásadní vliv na dal í rozvoj prûmyslu. Brno se tehdy stalo uznávan m, prûmyslovû vyspûl m stfiediskem na potfiebné kulturní a spoleãenské úrovni. Do tohoto období spadá i zaloïení spoleãnosti brnûnské strojírny, s níï je spojen ná pfiíbûh v roby parních turbín. Prvopoãátek dne ní spoleãnosti sahá aï do roku 1814, kdy vznikla ve lapanicích u Brna z tamní textilní továrny malá strojírna zab vající se opravami a v robou textilních strojû. Její zakladatelé Jan Reiff a Jindfiich Luz pocházeli z Würtenberska. Strojírna brzy roz ífiila svoji pûsobnost i na v robu dal ích zafiízení, pfiedev ím parních kotlû a parních strojû. V roce 1824 vyrobil Luz první parní stroj, jehoï model je dodnes vystaven v Technickém muzeu v Brnû. V kon prvních vyrábûn ch parních strojû byl kolem 8 PS pfii 40 otáãkách za minutu a pfii vstupní syté páfie o tlaku aï 6 barû. TéhoÏ roku vyrobil Luz i první parní kotel. V roce 1837 pfiestûhoval Luz lapanick závod do Brna, kde podstatnû roz ífiil v robní program. V roce 1872 do lo ke spojení Luzova závodu s Bracegirdlovou strojírnou. Vznikla akciová spoleãnost První brnûnská strojírna. Znamenitá technická úroveà v robkû, rychlá industrializace a obchodní úspûchy vedly k v estrannému rozvoji spoleãnosti. V roce 1900 do lo ke spojení s Wannieckovou strojírnou. PBS se stala nejvût ím strojírensk m podnikem v Brnû. Po dal ích fúzích s továrnami Paukera ve Vídni a Röcka v Budape ti se rozrostla v pfiední strojírensk podnik i v mûfiítku Rakouska-Uherska. Vyrábûla strojní zafiízení vysoké technické úrovnû pfiedev ím pro potravináfisk a chemick prûmysl a energetiku. V té dobû byla nejvût ím rakousk m v robcem parních kotlû a parních strojû, pozdûji se stala i nejvût ím v robcem parních turbín. Nejstarší dochovaný pohled na Luzův závod v Brně Od 1. ledna 1900 se v ãesk ch zemích zaãalo platit v hradnû korunou, která nahradila dosavadní zlatku. Zaãátkem roku propuklo masové stávkové hnutí horníkû v ãesk ch zemích, celkov poãet stávkujících ãinil 80 tisíc a stávka trvala aï do konce bfiezna. Nová vláda v ãele s E. von Koerberem se zamûfiila na oblast hospodáfisk ch problémû, ale fie ení jazykov ch akulturních otázek odsunula do pozadí. Na konci roku 1900 probûhly za nízké úãasti voliãû volby do fií ské rady, které v ak nepfiinesly podstatnûj í zmûny ve sloïení poslanecké snûmovny. Model parního stroje

6 Fin de siècle Ná pfiíbûh o v robû parních turbín v mûstû Brnû je star více neï sto let. Zaãal se psát v roce Na Svûtové v stavû v PafiíÏi se pod Eiffelovou vûïí nad en m davûm pfiedstavily funkãní parní turbíny rûzn ch konstrukcí hned nûkolika vynálezcû. Ne lo o nové vynálezy, véd Carl Gustav Patrik de Laval patentoval své fie ení spoãívající na postavení d z proti jednomu lopatkovému kolu v rovnotlakém reïimu jiï v roce 1883, Brit Charles A. Parsons sestavil dvû skupiny patnácti za sebou fiazen ch lopatkov ch stupàû kol do dvou skfiíní, jimiï pára prostupovala ze stfiedu na obû strany, jiï v roce RovnûÏ pfiímo na v stavû pfiedstavil francouzsk inïen r A. Rateau vícestupàovou parní turbínu, patentovanou jiï v roce Je tû rok pfied ním patentoval Ameriãan Charles Curtis rovnotlakovou turbínu se dvûma nebo tfiemi rychlostními stupni s vertikální osou rotace, která zpracovávala velk tepeln spád. PafiíÏská v stava parními turbínami pfiímo Ïila. Od tohoto období zaãaly parní turbíny vytlaãovat z pohonu dynam a generátorû doposud pouïívané pístové parní stroje. Parní turbína mûla pfies v echna svá konstrukãní omezení proti parním strojûm podstatnû vy í úãinnost i v kon. Nové fie ení mechanického pohonu na rotaãním principu bylo perspektivní. UÏ tehdy, na poãátku na eho pfiíbûhu, v roce 1900, mûla za sebou První brnûnská strojírna (PBS) vynikající v sledky. Pfiímo v PafiíÏi získala zlatou medaili za parní stroj s novou regulací brnûnského vynálezce Hugo Lentze. Techniky tehdej í PBS v ak zaujal exponát pfietlakové parní turbíny Ch. A. Parsonse. Parsons totiï postavil do roku 1896 ve Velké Británii jiï 60 turbín s celkov m v konem PS. Na evropské pevninû byla instalována první parní turbína aï v roce 1900, ale byla to opût Parsonsova koncepce. editelé brnûnsk ch strojíren Lohenstein a Hnevkovski a jejich spolupracovníci znali jiï pfied pafiíïskou v stavou v vojové moïnosti a pfiednosti parních turbín. Turbíny mûly pfiedpoklady zvy ovat jednotkov v kon témûfi bez omezení, mohly zpracovávat páru podstatnû vy ích tlakû a teplot a pfiitom dosahovat vy ích úãinností. V fuková pára byla ãistá beze stop oleje a pouïitelná pfiímo v technologii. Îivotnost a provozní spolehlivost nov ch strojû byla vy í pfiesto, Ïe mûly niï í náklady na obsluhu a údrïbu. Zástupci PBS reagovali rychle a je tû na Svûtové v stavû v PafiíÏi zahájili s Ch. A. Parsonsem jednání o licenãní smlouvû. Posíleni dosavadními úspûchy ve v robû strojû a energetick ch zafiízení v jedné z nejvût ích strojírensk ch továren na Moravû byli zástupci PBS pfiesvûdãeni, Ïe novou v robu parních turbín zvládnou.

7 Hubert Booth vynalezl v roce 1901 první praktický vysavač. Henry Ford založil v roce 1903 Fordovy automobilové závody. V těchto závodech zkonstruoval v roce 1907 model T. Automobil, který podle legendy vznikl ze dvou barelů od benzínu a odstartoval tak masový rozvoj automobilismu v USA. Bratři Lumièrové vyvinuli v roce 1903 první trojbarevnou fotografii. První turbína vyrobená v Brně Zástupci PBS zahájili ihned na Světové výstavě v Paříži s Ch. A. Par sonsem licenční jednání a předběhli tak jiné evropské výrobce, kteří měli ještě stále k parním turbínám nedůvěru. Již 20. srpna 1901 parafoval Parsons licenční smlouvu o založení nové spo lečnosti Österreichische Dampfturbinengesellschaft Rakouská paroturbínová společnost. Tento dokument opravňoval vyrábět a dodávat parní turbíny systému Parsons na území Rakousko-Uherska a do bal - kánských států. Společnost, v níž byl předsedou správní rady ředitel PBS L. A. Lohnstein, přenesla veškerá prá va plynoucí z licenční smlouvy na První brněnskou strojírnu v Brně. Lopatkovací plán z roku Hned po podpisu smlouvy se začalo s konstrukčními pracemi. První parní turbína systému P Parsons byla vyrobena v roce Byla představena na Všeobecné průmyslové výstavě v Ústí nad Labem, kde vzbudila veliký zájem návštěvníků a vedla k prvním obchodním kontaktům. Po skončení výstavy byla umístěna ve zkušebně v závodě Vaňkovka, kde byla v provozu až do ro ku PBS si díky kvalitně odváděné práci při dodávkách parních strojů vybudovala dobrou pověst a dařilo se jí vzbudit a udržet důvěru zákazníků i v parní turbíny. V roce 1903 továrna získala objednávky na 10 turbín o celkovém výkonu 7150 PS Co znamená zkratka PS? Do roku 1925 používali brněnští konstruktéři turbín jednot ku výkonu pro koňskou sílu PS (Pferdestärke). V textu je proto použito toto označení. a v roce 1904 na 17 turbín o cel - kovém výkonu PS. První parní turbína pro zákazníka byla objednána 26. března By - la to kondenzační turbína 1000 PS s 1500 ot/min se směšovací kondenzací a na parametry vstupní páry 11 bar/250 C. Do pro vozu byla uvedena 24. lis topadu téhož roku v elektrárně města Brna. Zavedení výroby turbín mělo silný vliv na výrobní úroveň PBS. Jejich výroba a montáž vyžadovala vysokou úroveň přesnosti. Zcela novým technickým prvkem Parní kondenzační turbína systému Parsons. ve srovnání s parními stroji by - ly mosazné a bronzové turbí - no vé lopatky a především jejich upevnění v rotorech. V porovnání s ostat ními stroji v tehdejší době přinesly vysoké otáčky rotorů problémy s vyvažováním a chvěním. Další novinkou byla rotorová ložiska, bezdotykové uc páv ky a vel - mi malé radiální vůle mezi rotorem a statorem. Po krátkém zaškolení několika techniků a dělníků u Par - sonse ve Velké Británii převýšila kvalita výroby turbín v Brně výrobu v mateřském závodě. Moravští inženýři založili v roce 1899 Vysoké učení technické v Brně. Centrum technické vzdělanosti se stalo alma mater mnoha budoucích špičkových a světově uznávaných odborníků. V Národním divadle v Praze měla v březnu 1901 premiéru opera Rusalka od Antonína Dvořáka za řízení Karla Kovařovice. Prvním českým sportovcem, který překonal světový rekord, se stal 16. června 1901 atlet diskař František Janda-Suk, jenž dosáhl výkonu 39,42 m. 1 PS = 0,7355 kw Němec Graf Zeppelin uskutečnil 2. července 1900 první let vzducholodi. G. B. Shaw napsal v roce 1905 hru Pygmalion. Výkon 150 PS, ot/min, vstupní pára 9 bar/180 C. Ludwig August Lohnstein Generální ředitel August Hnevkovski Hlavní ředitel Brněnské městské divadlo zaznamenalo roku 1881 evropský unikát: firma T. A. Edison sem zavedla plné elektrické osvětlení

8 Parní turbína systému PB První brněnská Lord Baden Powel založil v roce 1907 chlapecké skautské hnutí. Po počáteční nedůvěře konzervativních Britů si skauti svým důrazem na čestnost a lásku k Bohu a přírodě získali příznivce po celém světě. PBS se v konstrukci parních turbín brzy osamostatnila. Licenční, čistě přetlakové mnohostupňové turbíny byly příliš dlouhé a nevešly se například příčně do strojovny elektrárny ve Vídni, kde měly vystřídat existující parní stroje. Proto šéfkonstruktér turbín Julius Fürstenau v roce 1907 nahradil několik prvních přetlakových stupňů Parsonsovy turbíny Curtisovým kolem. Vznikla tak originální konstrukce PB První brněnská, která byla příznivě hodnocena například i prof. Aurelem Sto dolou. Brzy ji použily i jiné zahranični firmy a později byla rozšířena v četných aplikacích. Císař František Josef I. schválil v roce 1907 soubor volebních zákonů, které zavedly všeobecné a rovné hlasovací právo na území Rakouska-Uherska. Detail lopatkovacího plánu turbíny s Curtisovým kolem systému PB První brněnská. Výrobní výkres z roku Český lékař Jan Janský objevil v roce 1907 čtyři základní krevní skupiny a umožnil tím provádění transfuze krve. Rudyard Kipling, autor Knihy džunglí, se stal v roce 1907 laureátem Nobelovy ceny za literaturu. V kalifornském Los Angeles se zrodil v roce 1907 Hollywood. Několik propojených filmových studií vyrostlo během dalších let do podoby továrny na zábavu a na sny. Mezi Paříží a Londýnem se 8. listopadu 1907 uskutečnil první přenos fotografie pomocí podmořského kabelu. První turbína koncepce PB První brněnská o výkonu PS, 12 bar/300 C, při 880 ot/min byla dodána do elektrárny Engerthstrasse ve Vídni. Kdo byl Aurel Stodola? Prof. Dr. Aurel Stodola působil na Eidgenössische Technische Hochschule v Curychu ve Švýcarsku. Narodil se na Slovensku v Liptovském Mikuláši, po vysokoškolských studiích v Budapešti, v Curychu a praktické činnosti v Česko - moravské strojírně a u někdejší firmy Ruston a spol. v Praze přešel v roce 1892 na techniku v Curychu, kde přednášel o tepelných turbínách až do roku Během své činnosti na vysoké škole přispěl teoretickými a experimentálními pracemi k rozvoji tepelných turbín včetně regulace v takové míře a šíři jako nikdo jiný před ním. Neexistuje praktická otázka, jíž by se byl nezabýval. Díky svým publikacím a vlivu na rozvoj turbínářského průmyslu je dodnes považován za přední autoritu v oblasti turbín s bubnovým rotorem (viz. kruhové schéma). Jeho nejznámější knihou je publikace Dampf und Gasturbinen (Parní a plynové turbíny), která vyšla v řadě reedic. Lopatkování je hlavní částí průtočného systému turbíny. Skládá se z jednotlivých pracovních stupňů. Pracovní stupeň tvoří dvě lopatkové mříže: rozváděcí-statorová a oběžná-rotorová. V rozváděcích kanálech vzniká kinetická energie expanzí proudícího media, rozváděcí lopatky dávají mediu přesnou rychlost a směr. V oběžných kanálech dochází k předání kinetické energie media na činné plochy oběžných lopatek, které přenášejí vzniklé síly a jejich momenty do turbínového rotoru a vyvozují jeho otáčivý pohyb. V praxi se užívají pracovní stupně turbín dvou principů: rovnotlakový (akční) s kolovým rotorem a rozváděcími koly a přetlakový (reakční) s bubnovým rotorem. U rovnotlakového stupně dochází k expanzi media čistě v rozváděcích kanálech statoru. V oběžných lopatkách se využívá pouze kinetická energie proudícího media. U přetlakového stupně dochází k expanzi media v rozváděcích kanálech statoru i v oběžných lopatkách. Srovnání délek rotorů turbíny přetlakové Parsons a turbíny PB První brněnská s Curtisovým kolem. V Praze byl založen 8. listopadu 1908 Český svaz hokejový. Sdružoval 12 klubů, z toho 10 pražských. V lednu 1909 se sedmičlenné družstvo složené z pražských hráčů účastnilo poprvé mezinárodního hokejového turnaje v Chamonix. Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor, otevřel v Praze roku 1907 Divadlo živých fotografií. Založil tak první stálé kino v našich zemích

9 Francouzka Elise de Laroche vzlétla s dvouplošníkem Voisin jako vůbec první žena na světě. 22. října 1909 se jí podařilo uletět dráhu 300 m. Elise de Laroche byla také první ženou, která získala pilotní průkaz a licenci k létání. Pohony válečných lodí rakousko-uherské flotily Bitevní loď Viribus Unitis s parní turbínou PS, bar, 350 ot/min. do 500 PS a poháněly stejnosměrné elektrické palubní generátory. Technické specifikace dodávek parních turbín pro lodní systémy obsahovaly řadu zvláštních požadavků na kon - strukci, výrobu a zkouš ky v závod - ních zkušebnách. Výrobci se museli vyrovnat např. s pro blematikou provozu při stranovém a po délném náklo - nu nebo při zpětném chodu. Zkoušky lodní turbíny při podélném náklonu. 14. května 1908 byla k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. uspořádána na pražském výstavišti slavnostní výstava, na které byla veřejnosti představena řada technických novinek, jako byl železobetonový oblouk strojovny či bezdrátové telegrafní spojení výstaviště s Karlovými Vary. Roku 1910 začala stoupat obliba jihoamerického tanga v USA avevropě. V Číně bylo roku 1910 zrušeno otroctví. Od roku 1905 byly parní turbíny montovány rovněž do lodí, například osobní parník Carmania byl vybaven turbínou s výkonem na šroubové hřídeli PS. Ani toto využití parních turbín nezůstalo ve firmě bez povšimnutí. Podle zvláštních licenčních smluv poskytl Parsons Rakouské paroturbínové společnosti práva na výrobu parních turbín pro válečné a obchodní loďstvo tehdejšího Rakousko-Uherska, která později získala i PBS. Brněnská strojírna zčásti postoupila licenční práva italské firmě Stabilimento Tecnico Triestino. V letech 1910 až 1918 pak společně dodaly pro rakousko-uherské bitevní lodě, křižníky a obchodní lodě 133 lodních parních turbín o celkovém výkonu PS. Za pozornost v této souvislosti stojí výrazné zvýšení výkonů. Turbíny pro přímý pohon měly výkon až PS a 350 ot/min, turbíny pro pomocné účely měly výkon Český inženýr Jan Kašpar uskutečnil v roce 1911 první dálkový let mezi Pardubicemi a Prahou. Němec E. Mertens vyvinul roku 1910 rotační hlubotisk. V newyorské Metropolitní opeře vystupovala od roku 1909 česká pěvkyně Ema Destinnová. Císařský výnos z 31. prosince 1910 potvrdil povinnost čínských úředníků nosit cop. Cop byl symbolem vládnoucí dynastie Čching. Zkoušky lodní turbíny při stranovém náklonu 30. Velmi známými loděmi byly křižníky třídy Viribus Unitis samotný Viribus Unitis, Prinz Eugen, Szent István a Tagetthoff. Lodě byly 152 m dlouhé, 27,3 m široké s ponorem 8,8 m. Výtlak lodí byl tun. Lodě poháněly Parsonsovy turbíny. Každá byla vybavena 12 kotli na spalování uhlí a turbínami o celkovém výkonu PS. Pohonné jednotky umožňovaly lodím dosáhnout rychlost 20,3 uzlů. Dojezd lodí byl 4200 námořních mil. Vnější vzhled rakouských lodí dreadnoughtů byl velmi elegantní. Hlavní paluba probíhala v jedné linii, nástavby byly sevřené, lodě měly dva komíny stojící blízko sebe ve středu lodě a dva symetricky umístěné bojové stěžně. Ve Vodičkově ulici byl roku 1910 otevřen kabaret Lucerna první pražský velkoměstský zábavní podnik

10 Parní turbína systému PBP První brněnská Parsons Titanic, největší a nejluxusnější loď světa s pasažéry na palubě, ztroskotal 14. dubna 1912 v severním Atlantiku. Francouzka Marie Curie získala v roce 1911 druhou Nobelovu cenu za chemii. Akademie věd ji však odmítla přijmout do svých řad kvůli tomu, že je žena. Mimořádnou světovou pozornost vzbudila První brněnská strojírna v roce 1911 konstrukcí tzv. smíšené turbíny, označené jako PBP První brněnská Parsons. Curtisovo kolo a několik přetlakových stupňů za ním nahra dili konstruktéři Karl Krischke a Franz Lösel několika rovnotlakovými stupni s úplným ostřikem, NT část zůstala přetlaková, délka lopatkování se zkrátila. Konstrukce využívala výhod akčního i reakčního principu turbínových stupňů. Regulace byla rovněž skupinová s parciálním ostřikem, takže turbína získala vysokou účinnost i při částečném výkonu. Prof. Aurel Stodola popsal systém PBP a přiznal mu světovou prioritu. V březnu 1916 uveřejnila PBS výsledky provozních měření na turbíně 1 MW a v září 1917 na turbíně 12 MW ve vídeňské elektrárně Simmering. Vnitřní účinnost dosahovala u kondenzačních turbín o výkonu nad 5 MW hodnot nad 75 %, u nízkotlakového dílu až 81 %. Princip smíšené turbíny je používán v PBS a u dalších výrobců turbín v různých variantách až do současné doby, zejména u turbín kondenzačních Parní turbína systému První brněnská Parsons. Nákladní automobily Praga zvítězily v roce 1911 v soutěži na dodávku vozů pro rakouskou armádu. Zakázka významně přispěla k rozšíření automobilky. Brněnský inženýr Viktor Kaplan představil v roce 1912 vlastní konstrukci vodní turbíny. 28. června 1914 byl v bosenském Sarajevu spáchán atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d Este. Tento atentát je označován za záminku k rozpoutání první světové války. Albert Einstein publikoval v roce 1916 speciální a obecnou teorii relativity. Lopatky s obloukovitě lisovanou nožkou a mosazným mezerníkem byly typickým prvkem turbín až do 40. let. Architekt Josef Gočár spolu s Pavlem Janákem navrhli v roce 1912 dům U Černé Matky Boží, jenž je výrazným dokumentem nástupu kubismu v české architektuře. Kondenzační parní turbíny systému PBP v elektrárně Simmering, Wien. Snad nejznámější obraz Mona Lisa Leonarda da Vinciho byl ukraden 22. srpna 1911 z pařížského Louvru, kde byl vystaven už od dob krále Františka I. Obraz byl objeven v italské Florencii 7. prosince Z krádeže byl usvědčen malíř Vincenzo Perugia. Labyrint zajišťuje bezkontaktní utěsnění hřídele, vyrovnávacího pístu a lopatkování. Těsnící efekt se dosahuje prouděním páry přes velké množství v řadě za sebou uspořádaných kroužků s malou radiální vůlí a axiální vůlí umož - ňující tepelnou dilataci rotoru. Tlak páry se postupně snižuje přeměnou na kinetickou energii a unikající množství páry je omezováno rostoucím objemem expan - dující páry (současný design). a turbín s regulovanými odběry páry. Bubnový rotor byl dutý a tuhý s kri - tickými otáčkami dostatečně vysoko nad provozními, jeho šroubové spojení bylo patentováno. Odlehčovací píst podle prof. Fullagara a vnější ro torové ucpávky byly bezdotykové la by - rintové. Pokročil i vývoj kondenzačních zařízení. Paten továno bylo také upevnění oběžných lopatek s oblou kovitě vylisovanou nožkou a mosazným me zer níkem. Nové představení Její pastorkyňa, které bylo uvedeno na prknech Národního divadla roku 1916, konečně přineslo uznání hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi. Janáček složil tuto moderně pojatou operu již v roce

11 Rozvoj kogenerace Kogeneraci, tj. spoleãnou, souãasnou, kombinovanou v robu elektfiiny a tepla prosazovala PBS jiï od prvního desetiletí v roby parních turbín. První parní turbíny byly sice urãeny jen k v robû elektfiiny v prûmyslov ch a vefiejn ch elektrárnách, av ak jiï v roce 1906 vyrobila PBS první dvoutlakové turbíny na zuïitkování odpadní páry z hutí a první protitlakové turbíny dodávající kromû elektfiiny pro místní sítû i páru pro technologické úãely v cukrovarech, papírnách a chemick ch provozech. Následovaly kondenzaãní turbíny s neregulovan mi odbûry pro vytápûní, ohfievy a vafiení a od roku 1909 kondenzaãní turbíny s regulovan m odbûrem. S nástupem kogenerace pro teplárenské vyuïití v ir ím mûfiítku, jak ji pfiijímala Evropa ve 20. a 30. letech, se PBS opût uplatnila. Pfiíkladem je projekt a v stavba sdruïené Teplárny v Brnû- pitálka, v letech 1929 aï 1930, kdy z podnûtû prof. Vladimíra Lista a jeho zku eností získan ch v teplárnû Helgate v New Yorku vyrostla teplárna zásobující mûsto teplem a nahrazující 68 zastaral ch prûmyslov ch kotelen. Brnûnská strojírna dodala do nové teplárny dva kotle a dvû protitlakové turbíny po 4,5 MW na vstupní páru 65 bar/450 C, protitlak 9 bar, jednu kondenzaãní turbínu 6 MW na vstupní páru 9 bar/220 C a dal í pfiíslu enství. V hodou PBS bylo, Ïe mûla svoji vlastní v robu parních kotlû, potrubí a dal ího pfiíslu enství parních centrál a vlastní projektanty. Proto byla schopna nabízet zákazníkûm fie ení jejich energetick ch problémû na svûtové technické a ekonomické úrovni. Dokladem je mnoïství dodan ch prûmyslov ch kogenerací pro potfieby technologick ch procesû podnikû, komunálních tepláren, kogenerací sdruïen ch s dodávkou tepla pro technologii podnikû i pro terciární sféru. Srovnání toků energie a spotřeby paliva při společné (kogenerační) a oddělené výrobě elektřiny a tepla (číselné údaje v procentech) Po ãtyfiech krut ch a beznadûjn ch váleãn ch letech bylo na podzim roku 1918 uzavfieno pfiímûfií. Vítûzství státû Dohody v 1. svûtové válce nejenïe ukonãilo nesmyslné prolévání krve nevinn ch a bezejmenn ch vojákû i civilistû, ale znamenalo také obrovskou nadûji pro malé národy ve stfiední Evropû na vznik samostatn ch státû. O ãeskou a slovenskou národní nezávislost usilovala v zahraniãí Národní rada ãeskoslovenská, vedená T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky E. Bene em a M. R. tefánikem, která byla v prûbûhu fiíjna uznána Francií, Velkou Británií a Itálií jako prozatímní vláda v ãele s T. G. Masarykem. V tuzemsku pracoval na vzniku nového státu Národní v bor, sloïen ze zástupcû politick ch stran v pomûru odpovídajícímu posledním pfiedváleãn m parlamentním volbám. 27. fiíjna zaslal rakousko-uhersk ministr zahraniãí hrabû G. Andrássy prezidentu USA W. Wilsonovi nótu, v níï byl vysloven souhlas s nabízen mi podmínkami americké vlády z 18. fiíjna, coï de facto znamenalo kapitulaci habsburské monarchie a konec první svûtové války. O den pozdûji vedení Národního v boru pfievzalo Vojensk obilní ústav a ve stejnou dobu jásající davy zaplnily praïské ulice a oslavovaly nejen konec války, ale i národní nezávislost. TéhoÏ dne veãer vydal Národní v bor první zákon, jímï vyhlásil nov stát. Slovensko se pfiipojilo 30. fiíjna na základû Deklarace slovenského národa. 11. listopadu 1918 císafi Karel I. naposledy udûlil hodnosti tajn ch radû, pfiedal fiády a abdikaãní listinu a opustil Schönbrunnsk zámek ve Vídni. Rakousko-Uhersko tím definitivnû zahynulo a novû vytvofiené státy mohly zaãít rozvíjet svou politiku i hospodáfiství. Kogenerační centrála s protitlakovými turbínami a kondenzační odběrovou turbínou

12 Parní turbína systému BB Bauart Brünn V Paříži se 18. února 1921 zdařil zkušební let helikoptéry pilotované E. Oehmichenem. Roku 1923 vznikly Československé aerolinie (ČSA), které zahájily pravidelnou civilní leteckou dopravu z Prahy do Bratislavy. Podle 19. dodatku Ústavy USA získaly v roce 1920 volební právo ženy. Sovětský svaz sjednotil v roce 1922 do jednoho státu 134 milionů lidí. Z iniciativy britské spisovatelky Catherine Amy Dawson-Scottové byl roku 1921 v Londýně založen mezinárodní svaz spisovatelů, PEN klub. Balzer von Platen a Carl Munters vynalezli roku 1922 ledničku, nazvali jí Mraznička D. H. Carter a lord Carnavon objevili v roce 1922 Tutanchamonovu hrobku v Údolí králů v Egyptě. Montáž turbíny systému Bauart Brünn v elektrárně v Temešváru. Po první světové válce vzrostly požadavky na zvyšování účinnosti parních turbín. PBS na to reagovala novou koncepcí turbín systémem Bauart Brünn s mnohostupňovým rovnotlakovým lopatkováním. Tento nový přístup znamenal zásadní odklon od dosavadní tradice přetlakových Parsonsových, případně smíšených turbín. Její vynálezci vycházeli z vlastního rozboru tehdy známých energetických ztrát v pracovních lopatkových stupních a snažili se o je - jich snížení. Za optimální považovali rovnotlakové stupně s plným ostři kem, s malými stupňovými spády, malými rychlostmi páry a obvodovými rychlostmi rotorů. Vytvořili nové konstrukce rozváděcích a dýzových lopatek a kol. Místo Curtisova kola použili jako regulační stupeň parciálně ostříknutý akční stupeň s větším roztečným průměrem lopatek. U menších objemových průtoků byli nuceni využívat velmi krátké lopatky pod 10 mm s velkými celkovými ztrátami. Systém BB považovali konstruktéři za zvlášť vhodný pro vysokotlaková tělesa turbín, pro něž vytvořili a patentovali originální tzv. barelovou turbínovou skříň bez horizontální dělicí roviny. Systém Bauart Brünn a jeho detaily byly chráněny řadou celosvětových patentů, z nichž některé vyvolaly dlouhodobé konkurenční spory. Třítělesová vysokotlaková kondenzační turbína s regulovaným odběrem o výkonu 2 MW, 30 bar/400 C, ot/min. Prof. Stodola s kolektivem specialistů pro nový typ turbíny Bauart Brűnn v cukrovaru Neštěmice Celkové výhody nové koncepce se však vzhledem k nutnosti používání několikatělesového provedení turbín ukázaly jako nedostatečně průkazné. Konstruktéři a vynálezci turbín Bauart Brünn Franz Lösel a Karl Krischker podnítili svými patenty celosvětovou disku-si a snahu o výzkum účinností turbínových stupňů a zejména kvantifikaci ener - getických ztrát v pracovních stupních. Organizovali garanční a výzkumná měření na prototypu turbíny v cukrovaru v Neštěmicích. Ke zkouškám přizvali světovou autoritu v oborech parních a ply nových turbín prof. Aurela Stodolu, zá stupce technických zkušeben švý car ské ho elektrotechnického spolku a řa du zástupců konkurence i zákazníků. Podrobný popis zkoušek a dobrozdání se dochoval v archívu. Dvoutělesová protitlaková turbína Bauart Brünn pro cukrovar Neštěmice. Výkon 2,1 MW, 3000 ot/min, vstupní pára 13 bar/330 C, protitlak 1,5 až 2,0 bar. Výhody barelové skříně Barelová skříň se liší od běžně užívaných skříní tím, že nemá tzv. dělící rovinu. Dělící rovina je vodorovný šroubový spoj, který skříň rozděluje na dvě poloviny. Takto rozpůlená skříň umožňuje přístup k lopatkování, jednoduché vyjímání rotoru a nosičů s rozváděcími lopatkami a tím i jednodušší údržbu turbíny. Na druhou stranu dělící rovina bývá zdrojem netěsností. Konstrukce dělící roviny ovlivňuje nejen těsnost za provozu, ale také rychlost najíždění turbíny. Spojovací šrouby v dělící rovině patří mezi velmi namáhané prvky, vyžadující velkou péči při dimenzaci a při montáži. Nevýhody spojené s dělící rovinou nemá barelová konstrukce skříně. Utěsnění je jednodušší, kruhový tvar umožňuje rychlé najíždění turbíny. Barelovou skříň lze snáze vyrobit jako svarek. Tyto obrovské výhody jsou vykoupeny poměrně velmi obtížnou axiální montáží rotoru a rozváděcích mříží při údržbě. V sešitovém vydání vycházely od roku 1921 do roku 1923 Osudy dobrého vojáka Švejka spisovatele Jaroslava Haška. Český chemik Jaroslav Heyrovský představil v roce 1922 polarografickou analýzu jednoduchý způsob určování přítomnosti chemických prvků. V roce 1919 byla založena Masarykova univerzita v Brně. Karel Čapek představil v roce 1922 divadelní hru RUR. Pojem robot, použitý ve hře, se stal mezinárodně používaným pojmem

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE A SKUPINA ČEZ SKUPINA ČEZ 2 2 RUBRIKA OBSAH SOUČÁST VYVÁŽENÉHO ENERGETICKÉHO MIXU 5 ČEZ A OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 6 Z rodného listu obnovitelných zdrojů 7 ENERGIE VODY 9 K

Více

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK

NÁVRH A OPTIMALIZACE REGULAČNÍHO VENTILU PRO EHRS VÝMĚNÍK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností.

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností. TÉMA 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností 3 03 POMÁHÁME 12 Václav Koloušek liberecký patriot JAK TO FUNGUJE 20 Vlak bez kol Spektrum Časopis pro zákazníky a partnery Václav Koloušek

Více

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace

Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Gramofonový průmysl v komunistickém Československu se zaměřením na dobu tzv. normalizace Magisterská diplomová práce Mgr. Daniel

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti červenec 2000 ročník 5 číslo 7 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Fotbalovým králem Dopravního podniku se již podruhé stali učni Dramatické situace,

Více

Benzina v proměnách času

Benzina v proměnách času Benzina v proměnách času Motorismus se postupem času radikálně měnil, stejně jako služby čerpacích stanic. Řidiče všech generací přesto spojuje potřeba najít na svých cestách kvalitní péči. Benzina jako

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA. Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU AUTOMOTIVE INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA Diplomová

Více

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina Časopis pro studenty univerzit // 2. číslo / 2005 p r o u n i v e r z i t y Trainee program SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus Témata diplomových prací Technická angličtina Číslo 2 Slovo

Více

Antonín Slavíček 1870 1910

Antonín Slavíček 1870 1910 KŘÍŽOVKA M Ě S ÍČN Í K PRAŽ SKÉ PLYNÁ RENSKÉ, a. s. www.ppas.cz Severští paroháči Jméno herce Vyskočila Základní číslovka Listnatý strom Postava z opery Dalibor Prodloužená boční zeď Značka miliampéru

Více

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu

Systém výběru mýta: Na odměnách se vyplácí stamiliony. Celosvětová krize těžby uhlí dopadla i na Moravu a Slezsko. Měnit budeme jenom k lepšímu TO PODSTATNÉ PRO FIRMY A VEŘEJNOU SPRÁVU www.moravskehospodarstvi.cz www.facebook.com/moravskehospodarstvi zdravotnictví 2 Dostavba Temelína? Rozhodnou předčasné volby 9 Systém výběru mýta: Na odměnách

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj

Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj Tetra Pak Magazine AT.CZ.HU.SK 2/2011 Téma: Udržitelný rozvoj 1 Obsah Udržitelný rozvoj 4 7 Tetra Pak Magazine AT. CZ. HU. SK. Editorial Vážení obchodní přátelé, není vůbec náhoda, že vydání časopisu.for

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích

100 let v roby. minerálních hnojiv v Lovosicích. aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích 100 let v roby minerálních hnojiv v Lovosicích aneb z jejich historie v ãesk ch zemích Obsah Staletá zku enost s

Více

Silnice přinášejí pokrok

Silnice přinášejí pokrok V Y D Á N Í 3 2 0 0 6 n W W W. C A T. C O M CAT MAGAZINE Silnice přinášejí pokrok Ojedinělá stavba na Madagaskaru SystemOne co si o něm myslíte Cat nabízí kompletní sortiment silničních strojů Naložte

Více

KIAvision 2_2012. Nepřekonatelný prostor. nová Kia cee`d SW. www.kia.cz. Magazín společnosti kia motors czech

KIAvision 2_2012. Nepřekonatelný prostor. nová Kia cee`d SW. www.kia.cz. Magazín společnosti kia motors czech www.kia.cz KIAvision 2_2012 Magazín společnosti kia motors czech Nepřekonatelný prostor nová Kia cee`d SW Kia Carens vlastní cestou Vše o novém Sorentu Kia Mapping revoluční hra se světlem Historie značky

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

Stali jsme se centrem kultury v Evropě

Stali jsme se centrem kultury v Evropě 2. 2. 2015 1 2 POZOR! strana Příloha DJKT 2015 Ročník: 15 19-22 opět uvnitř našich novin. Stali jsme se centrem kultury v Evropě Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň tel.: 377 221 996; tel./fax: 377

Více