Historie a současnost. Parní turbíny v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a současnost. Parní turbíny v Brně"

Transkript

1

2 Historie a současnost Parní turbíny v Brně

3 Dobře vykonáno je vždy lepší, než dobře řečeno. BENJAMIN FRANKLIN Vážení čtenáři, právě otevíráte nové vydání knihy, kterou mám osobně velice rád a pevně věřím, že budete sdílet mé potěšení z tohoto díla. V našich plánech vždy hledíme do budoucna. Představujeme si, co, jak a kdy uděláme, čeho chceme dosáhnout a mnohdy při tom tak trochu opomíjíme, co už dosaženo bylo, čeho jsme byli přímými účastníky nebo co si můžeme přečíst z pamětí, které nás tak mohou obohacovat o důležitou součást našich životů poučení z historie. Okamžik, kdy moji předchůdci a kolegové dostali nápad poprvé vydat tuto knihu, považuji za velice šťastný a troufám si tvrdit, že by se měl téměř objevit i v souhrnu významných událostí, které budete procházet dále. Jsme velice hrdi na to, že Vás můžeme informovat o výjimečné společnosti, která vyvíjí, vyrábí a servisuje turbíny a jež je dnes respektovanou součástí špičkového koncernu Siemens. Bohužel ne všichni kolegové, o kterých si v této knize přečtete, jsou stále mezi námi. Zanechali ale nesmazatelný odkaz a já považuji za naši povinnost jej dále udržovat a rozvíjet pro další generace stejně tak, aby se naši následovníci mohli s hrdostí tak jako my hlásit k tomuto výjimečnému závodu. Kontext a spojení událostí ve firmě s událostmi v naší republice a ve světě má svůj význam. Jsme všichni ovlivňováni tím, co se děje kolem nás, stejně tak ale i my ovlivňujeme naše okolí. Při pohledu do minulosti naší firmy vidím, že díky inovativnosti, lidskému potenciálu a špičkově odvedené práci byl vliv naší firmy vždy pozitivní. Protože výrobky, které opustily bránu našeho závodu, našly uplatnění na všech obydlených kontinentech, věřím, že mohu říci, že i my jsme pomohli rozvoji různých průmyslových odvětví v zemích, kde jsou naše produkty instalovány. Je tomu už dávno, co uplynulo Století páry, přejme ale i tomu současnému, aby si v něm tato technologie stále nacházela své významné uplatnění. Přeji vám krásné čtení a spoustu úspěchů při realizaci vašich plánů Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., Olomoucká 7/9, Brno, Česká republika. Všechna práva vyhrazena. 3. rozšířené a doplněné vydání. ISBN: Vladimír Štěpán Generální ředitel Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

4 Hračky hříčky Giovanni de Branca zavedl roku 1629 proud páry na lopatkové kolo, objevil tak princip akční turbíny. Carl Gustav de Laval vymyslel roku 1883 akční jednostupňovou turbínu s otáčkami za minutu. Obvodová rychlost dosahovala hodnoty 400 m/s. Praktického použití se de Lavalova turbína dočkala až později. Roku 1884 sestrojil Charles Algernon Parsons dvouproudovou reakční patnáctistupňovou turbínu (10 PS, ot/min). Později byly otáčky sníženy na hodnoty použitelné pro bezpřevodové spojení. Bylo zahájeno praktické použití turbín. Staroegyptští kněží již v roce 120 př. n. l. používali tzv. Heronovu báň, která fungovala na principu reakční turbíny. PRVNÍ PRÒMYSLOVù POUÎITELNÉ TURBÍNY Charles Algernon PARSONS, Heaton on Tyne, Anglie Carl Gustav Patrik de LAVAL, Stockholm, védsko Auguste RATEAU, La Courneuve, Francie 1896 Charles CURTIS, General Electric, USA 1900 BBC Baden, systém Parsons, v carsko

5 Ve druhé polovinû 19. století do lo na Moravû a ve Slezsku, v chodní ãásti âeského království Rakousko-uherské monarchie, k zásadním spoleãensk m zmûnám. Z agrárních zemí se stávají prûmyslovû-agrární oblasti. V Brnû a v Ostravû vznikla dvû hlavní prûmyslová centra. Ostravská oblast se rozvíjela na základû tûïby kvalitního ãerného uhlí a Ïelezné rudy jako centrum hutní v roby a tûïkého strojírenství. Brno bylo jiï v druhé polovinû 19. století známo sv m textilním prûmyslem a kolem roku 1900 se zde zaãalo prudce rozvíjet strojírenství. Pfiipojení na hlavní Ïelezniãní a silniãní tahy z Vídnû a Budape ti dalo dal í mocn podnût k rychlému prûmyslovému rozvoji mûsta i jeho okolí. RovnûÏ otevfiení nûmecko-ãeského technického uãili tû v Brnû v roce 1850, ze kterého se pozdûji stala nûmecká vysoká kola, a zaloïení ãeské vysoké koly technické s fakultou strojního inïen rství v roce 1889 mûlo zásadní vliv na dal í rozvoj prûmyslu. Brno se tehdy stalo uznávan m, prûmyslovû vyspûl m stfiediskem na potfiebné kulturní a spoleãenské úrovni. Do tohoto období spadá i zaloïení spoleãnosti brnûnské strojírny, s níï je spojen ná pfiíbûh v roby parních turbín. Prvopoãátek dne ní spoleãnosti sahá aï do roku 1814, kdy vznikla ve lapanicích u Brna z tamní textilní továrny malá strojírna zab vající se opravami a v robou textilních strojû. Její zakladatelé Jan Reiff a Jindfiich Luz pocházeli z Würtenberska. Strojírna brzy roz ífiila svoji pûsobnost i na v robu dal ích zafiízení, pfiedev ím parních kotlû a parních strojû. V roce 1824 vyrobil Luz první parní stroj, jehoï model je dodnes vystaven v Technickém muzeu v Brnû. V kon prvních vyrábûn ch parních strojû byl kolem 8 PS pfii 40 otáãkách za minutu a pfii vstupní syté páfie o tlaku aï 6 barû. TéhoÏ roku vyrobil Luz i první parní kotel. V roce 1837 pfiestûhoval Luz lapanick závod do Brna, kde podstatnû roz ífiil v robní program. V roce 1872 do lo ke spojení Luzova závodu s Bracegirdlovou strojírnou. Vznikla akciová spoleãnost První brnûnská strojírna. Znamenitá technická úroveà v robkû, rychlá industrializace a obchodní úspûchy vedly k v estrannému rozvoji spoleãnosti. V roce 1900 do lo ke spojení s Wannieckovou strojírnou. PBS se stala nejvût ím strojírensk m podnikem v Brnû. Po dal ích fúzích s továrnami Paukera ve Vídni a Röcka v Budape ti se rozrostla v pfiední strojírensk podnik i v mûfiítku Rakouska-Uherska. Vyrábûla strojní zafiízení vysoké technické úrovnû pfiedev ím pro potravináfisk a chemick prûmysl a energetiku. V té dobû byla nejvût ím rakousk m v robcem parních kotlû a parních strojû, pozdûji se stala i nejvût ím v robcem parních turbín. Nejstarší dochovaný pohled na Luzův závod v Brně Od 1. ledna 1900 se v ãesk ch zemích zaãalo platit v hradnû korunou, která nahradila dosavadní zlatku. Zaãátkem roku propuklo masové stávkové hnutí horníkû v ãesk ch zemích, celkov poãet stávkujících ãinil 80 tisíc a stávka trvala aï do konce bfiezna. Nová vláda v ãele s E. von Koerberem se zamûfiila na oblast hospodáfisk ch problémû, ale fie ení jazykov ch akulturních otázek odsunula do pozadí. Na konci roku 1900 probûhly za nízké úãasti voliãû volby do fií ské rady, které v ak nepfiinesly podstatnûj í zmûny ve sloïení poslanecké snûmovny. Model parního stroje

6 Fin de siècle Ná pfiíbûh o v robû parních turbín v mûstû Brnû je star více neï sto let. Zaãal se psát v roce Na Svûtové v stavû v PafiíÏi se pod Eiffelovou vûïí nad en m davûm pfiedstavily funkãní parní turbíny rûzn ch konstrukcí hned nûkolika vynálezcû. Ne lo o nové vynálezy, véd Carl Gustav Patrik de Laval patentoval své fie ení spoãívající na postavení d z proti jednomu lopatkovému kolu v rovnotlakém reïimu jiï v roce 1883, Brit Charles A. Parsons sestavil dvû skupiny patnácti za sebou fiazen ch lopatkov ch stupàû kol do dvou skfiíní, jimiï pára prostupovala ze stfiedu na obû strany, jiï v roce RovnûÏ pfiímo na v stavû pfiedstavil francouzsk inïen r A. Rateau vícestupàovou parní turbínu, patentovanou jiï v roce Je tû rok pfied ním patentoval Ameriãan Charles Curtis rovnotlakovou turbínu se dvûma nebo tfiemi rychlostními stupni s vertikální osou rotace, která zpracovávala velk tepeln spád. PafiíÏská v stava parními turbínami pfiímo Ïila. Od tohoto období zaãaly parní turbíny vytlaãovat z pohonu dynam a generátorû doposud pouïívané pístové parní stroje. Parní turbína mûla pfies v echna svá konstrukãní omezení proti parním strojûm podstatnû vy í úãinnost i v kon. Nové fie ení mechanického pohonu na rotaãním principu bylo perspektivní. UÏ tehdy, na poãátku na eho pfiíbûhu, v roce 1900, mûla za sebou První brnûnská strojírna (PBS) vynikající v sledky. Pfiímo v PafiíÏi získala zlatou medaili za parní stroj s novou regulací brnûnského vynálezce Hugo Lentze. Techniky tehdej í PBS v ak zaujal exponát pfietlakové parní turbíny Ch. A. Parsonse. Parsons totiï postavil do roku 1896 ve Velké Británii jiï 60 turbín s celkov m v konem PS. Na evropské pevninû byla instalována první parní turbína aï v roce 1900, ale byla to opût Parsonsova koncepce. editelé brnûnsk ch strojíren Lohenstein a Hnevkovski a jejich spolupracovníci znali jiï pfied pafiíïskou v stavou v vojové moïnosti a pfiednosti parních turbín. Turbíny mûly pfiedpoklady zvy ovat jednotkov v kon témûfi bez omezení, mohly zpracovávat páru podstatnû vy ích tlakû a teplot a pfiitom dosahovat vy ích úãinností. V fuková pára byla ãistá beze stop oleje a pouïitelná pfiímo v technologii. Îivotnost a provozní spolehlivost nov ch strojû byla vy í pfiesto, Ïe mûly niï í náklady na obsluhu a údrïbu. Zástupci PBS reagovali rychle a je tû na Svûtové v stavû v PafiíÏi zahájili s Ch. A. Parsonsem jednání o licenãní smlouvû. Posíleni dosavadními úspûchy ve v robû strojû a energetick ch zafiízení v jedné z nejvût ích strojírensk ch továren na Moravû byli zástupci PBS pfiesvûdãeni, Ïe novou v robu parních turbín zvládnou.

7 Hubert Booth vynalezl v roce 1901 první praktický vysavač. Henry Ford založil v roce 1903 Fordovy automobilové závody. V těchto závodech zkonstruoval v roce 1907 model T. Automobil, který podle legendy vznikl ze dvou barelů od benzínu a odstartoval tak masový rozvoj automobilismu v USA. Bratři Lumièrové vyvinuli v roce 1903 první trojbarevnou fotografii. První turbína vyrobená v Brně Zástupci PBS zahájili ihned na Světové výstavě v Paříži s Ch. A. Par sonsem licenční jednání a předběhli tak jiné evropské výrobce, kteří měli ještě stále k parním turbínám nedůvěru. Již 20. srpna 1901 parafoval Parsons licenční smlouvu o založení nové spo lečnosti Österreichische Dampfturbinengesellschaft Rakouská paroturbínová společnost. Tento dokument opravňoval vyrábět a dodávat parní turbíny systému Parsons na území Rakousko-Uherska a do bal - kánských států. Společnost, v níž byl předsedou správní rady ředitel PBS L. A. Lohnstein, přenesla veškerá prá va plynoucí z licenční smlouvy na První brněnskou strojírnu v Brně. Lopatkovací plán z roku Hned po podpisu smlouvy se začalo s konstrukčními pracemi. První parní turbína systému P Parsons byla vyrobena v roce Byla představena na Všeobecné průmyslové výstavě v Ústí nad Labem, kde vzbudila veliký zájem návštěvníků a vedla k prvním obchodním kontaktům. Po skončení výstavy byla umístěna ve zkušebně v závodě Vaňkovka, kde byla v provozu až do ro ku PBS si díky kvalitně odváděné práci při dodávkách parních strojů vybudovala dobrou pověst a dařilo se jí vzbudit a udržet důvěru zákazníků i v parní turbíny. V roce 1903 továrna získala objednávky na 10 turbín o celkovém výkonu 7150 PS Co znamená zkratka PS? Do roku 1925 používali brněnští konstruktéři turbín jednot ku výkonu pro koňskou sílu PS (Pferdestärke). V textu je proto použito toto označení. a v roce 1904 na 17 turbín o cel - kovém výkonu PS. První parní turbína pro zákazníka byla objednána 26. března By - la to kondenzační turbína 1000 PS s 1500 ot/min se směšovací kondenzací a na parametry vstupní páry 11 bar/250 C. Do pro vozu byla uvedena 24. lis topadu téhož roku v elektrárně města Brna. Zavedení výroby turbín mělo silný vliv na výrobní úroveň PBS. Jejich výroba a montáž vyžadovala vysokou úroveň přesnosti. Zcela novým technickým prvkem Parní kondenzační turbína systému Parsons. ve srovnání s parními stroji by - ly mosazné a bronzové turbí - no vé lopatky a především jejich upevnění v rotorech. V porovnání s ostat ními stroji v tehdejší době přinesly vysoké otáčky rotorů problémy s vyvažováním a chvěním. Další novinkou byla rotorová ložiska, bezdotykové uc páv ky a vel - mi malé radiální vůle mezi rotorem a statorem. Po krátkém zaškolení několika techniků a dělníků u Par - sonse ve Velké Británii převýšila kvalita výroby turbín v Brně výrobu v mateřském závodě. Moravští inženýři založili v roce 1899 Vysoké učení technické v Brně. Centrum technické vzdělanosti se stalo alma mater mnoha budoucích špičkových a světově uznávaných odborníků. V Národním divadle v Praze měla v březnu 1901 premiéru opera Rusalka od Antonína Dvořáka za řízení Karla Kovařovice. Prvním českým sportovcem, který překonal světový rekord, se stal 16. června 1901 atlet diskař František Janda-Suk, jenž dosáhl výkonu 39,42 m. 1 PS = 0,7355 kw Němec Graf Zeppelin uskutečnil 2. července 1900 první let vzducholodi. G. B. Shaw napsal v roce 1905 hru Pygmalion. Výkon 150 PS, ot/min, vstupní pára 9 bar/180 C. Ludwig August Lohnstein Generální ředitel August Hnevkovski Hlavní ředitel Brněnské městské divadlo zaznamenalo roku 1881 evropský unikát: firma T. A. Edison sem zavedla plné elektrické osvětlení

8 Parní turbína systému PB První brněnská Lord Baden Powel založil v roce 1907 chlapecké skautské hnutí. Po počáteční nedůvěře konzervativních Britů si skauti svým důrazem na čestnost a lásku k Bohu a přírodě získali příznivce po celém světě. PBS se v konstrukci parních turbín brzy osamostatnila. Licenční, čistě přetlakové mnohostupňové turbíny byly příliš dlouhé a nevešly se například příčně do strojovny elektrárny ve Vídni, kde měly vystřídat existující parní stroje. Proto šéfkonstruktér turbín Julius Fürstenau v roce 1907 nahradil několik prvních přetlakových stupňů Parsonsovy turbíny Curtisovým kolem. Vznikla tak originální konstrukce PB První brněnská, která byla příznivě hodnocena například i prof. Aurelem Sto dolou. Brzy ji použily i jiné zahranični firmy a později byla rozšířena v četných aplikacích. Císař František Josef I. schválil v roce 1907 soubor volebních zákonů, které zavedly všeobecné a rovné hlasovací právo na území Rakouska-Uherska. Detail lopatkovacího plánu turbíny s Curtisovým kolem systému PB První brněnská. Výrobní výkres z roku Český lékař Jan Janský objevil v roce 1907 čtyři základní krevní skupiny a umožnil tím provádění transfuze krve. Rudyard Kipling, autor Knihy džunglí, se stal v roce 1907 laureátem Nobelovy ceny za literaturu. V kalifornském Los Angeles se zrodil v roce 1907 Hollywood. Několik propojených filmových studií vyrostlo během dalších let do podoby továrny na zábavu a na sny. Mezi Paříží a Londýnem se 8. listopadu 1907 uskutečnil první přenos fotografie pomocí podmořského kabelu. První turbína koncepce PB První brněnská o výkonu PS, 12 bar/300 C, při 880 ot/min byla dodána do elektrárny Engerthstrasse ve Vídni. Kdo byl Aurel Stodola? Prof. Dr. Aurel Stodola působil na Eidgenössische Technische Hochschule v Curychu ve Švýcarsku. Narodil se na Slovensku v Liptovském Mikuláši, po vysokoškolských studiích v Budapešti, v Curychu a praktické činnosti v Česko - moravské strojírně a u někdejší firmy Ruston a spol. v Praze přešel v roce 1892 na techniku v Curychu, kde přednášel o tepelných turbínách až do roku Během své činnosti na vysoké škole přispěl teoretickými a experimentálními pracemi k rozvoji tepelných turbín včetně regulace v takové míře a šíři jako nikdo jiný před ním. Neexistuje praktická otázka, jíž by se byl nezabýval. Díky svým publikacím a vlivu na rozvoj turbínářského průmyslu je dodnes považován za přední autoritu v oblasti turbín s bubnovým rotorem (viz. kruhové schéma). Jeho nejznámější knihou je publikace Dampf und Gasturbinen (Parní a plynové turbíny), která vyšla v řadě reedic. Lopatkování je hlavní částí průtočného systému turbíny. Skládá se z jednotlivých pracovních stupňů. Pracovní stupeň tvoří dvě lopatkové mříže: rozváděcí-statorová a oběžná-rotorová. V rozváděcích kanálech vzniká kinetická energie expanzí proudícího media, rozváděcí lopatky dávají mediu přesnou rychlost a směr. V oběžných kanálech dochází k předání kinetické energie media na činné plochy oběžných lopatek, které přenášejí vzniklé síly a jejich momenty do turbínového rotoru a vyvozují jeho otáčivý pohyb. V praxi se užívají pracovní stupně turbín dvou principů: rovnotlakový (akční) s kolovým rotorem a rozváděcími koly a přetlakový (reakční) s bubnovým rotorem. U rovnotlakového stupně dochází k expanzi media čistě v rozváděcích kanálech statoru. V oběžných lopatkách se využívá pouze kinetická energie proudícího media. U přetlakového stupně dochází k expanzi media v rozváděcích kanálech statoru i v oběžných lopatkách. Srovnání délek rotorů turbíny přetlakové Parsons a turbíny PB První brněnská s Curtisovým kolem. V Praze byl založen 8. listopadu 1908 Český svaz hokejový. Sdružoval 12 klubů, z toho 10 pražských. V lednu 1909 se sedmičlenné družstvo složené z pražských hráčů účastnilo poprvé mezinárodního hokejového turnaje v Chamonix. Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor, otevřel v Praze roku 1907 Divadlo živých fotografií. Založil tak první stálé kino v našich zemích

9 Francouzka Elise de Laroche vzlétla s dvouplošníkem Voisin jako vůbec první žena na světě. 22. října 1909 se jí podařilo uletět dráhu 300 m. Elise de Laroche byla také první ženou, která získala pilotní průkaz a licenci k létání. Pohony válečných lodí rakousko-uherské flotily Bitevní loď Viribus Unitis s parní turbínou PS, bar, 350 ot/min. do 500 PS a poháněly stejnosměrné elektrické palubní generátory. Technické specifikace dodávek parních turbín pro lodní systémy obsahovaly řadu zvláštních požadavků na kon - strukci, výrobu a zkouš ky v závod - ních zkušebnách. Výrobci se museli vyrovnat např. s pro blematikou provozu při stranovém a po délném náklo - nu nebo při zpětném chodu. Zkoušky lodní turbíny při podélném náklonu. 14. května 1908 byla k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. uspořádána na pražském výstavišti slavnostní výstava, na které byla veřejnosti představena řada technických novinek, jako byl železobetonový oblouk strojovny či bezdrátové telegrafní spojení výstaviště s Karlovými Vary. Roku 1910 začala stoupat obliba jihoamerického tanga v USA avevropě. V Číně bylo roku 1910 zrušeno otroctví. Od roku 1905 byly parní turbíny montovány rovněž do lodí, například osobní parník Carmania byl vybaven turbínou s výkonem na šroubové hřídeli PS. Ani toto využití parních turbín nezůstalo ve firmě bez povšimnutí. Podle zvláštních licenčních smluv poskytl Parsons Rakouské paroturbínové společnosti práva na výrobu parních turbín pro válečné a obchodní loďstvo tehdejšího Rakousko-Uherska, která později získala i PBS. Brněnská strojírna zčásti postoupila licenční práva italské firmě Stabilimento Tecnico Triestino. V letech 1910 až 1918 pak společně dodaly pro rakousko-uherské bitevní lodě, křižníky a obchodní lodě 133 lodních parních turbín o celkovém výkonu PS. Za pozornost v této souvislosti stojí výrazné zvýšení výkonů. Turbíny pro přímý pohon měly výkon až PS a 350 ot/min, turbíny pro pomocné účely měly výkon Český inženýr Jan Kašpar uskutečnil v roce 1911 první dálkový let mezi Pardubicemi a Prahou. Němec E. Mertens vyvinul roku 1910 rotační hlubotisk. V newyorské Metropolitní opeře vystupovala od roku 1909 česká pěvkyně Ema Destinnová. Císařský výnos z 31. prosince 1910 potvrdil povinnost čínských úředníků nosit cop. Cop byl symbolem vládnoucí dynastie Čching. Zkoušky lodní turbíny při stranovém náklonu 30. Velmi známými loděmi byly křižníky třídy Viribus Unitis samotný Viribus Unitis, Prinz Eugen, Szent István a Tagetthoff. Lodě byly 152 m dlouhé, 27,3 m široké s ponorem 8,8 m. Výtlak lodí byl tun. Lodě poháněly Parsonsovy turbíny. Každá byla vybavena 12 kotli na spalování uhlí a turbínami o celkovém výkonu PS. Pohonné jednotky umožňovaly lodím dosáhnout rychlost 20,3 uzlů. Dojezd lodí byl 4200 námořních mil. Vnější vzhled rakouských lodí dreadnoughtů byl velmi elegantní. Hlavní paluba probíhala v jedné linii, nástavby byly sevřené, lodě měly dva komíny stojící blízko sebe ve středu lodě a dva symetricky umístěné bojové stěžně. Ve Vodičkově ulici byl roku 1910 otevřen kabaret Lucerna první pražský velkoměstský zábavní podnik

10 Parní turbína systému PBP První brněnská Parsons Titanic, největší a nejluxusnější loď světa s pasažéry na palubě, ztroskotal 14. dubna 1912 v severním Atlantiku. Francouzka Marie Curie získala v roce 1911 druhou Nobelovu cenu za chemii. Akademie věd ji však odmítla přijmout do svých řad kvůli tomu, že je žena. Mimořádnou světovou pozornost vzbudila První brněnská strojírna v roce 1911 konstrukcí tzv. smíšené turbíny, označené jako PBP První brněnská Parsons. Curtisovo kolo a několik přetlakových stupňů za ním nahra dili konstruktéři Karl Krischke a Franz Lösel několika rovnotlakovými stupni s úplným ostřikem, NT část zůstala přetlaková, délka lopatkování se zkrátila. Konstrukce využívala výhod akčního i reakčního principu turbínových stupňů. Regulace byla rovněž skupinová s parciálním ostřikem, takže turbína získala vysokou účinnost i při částečném výkonu. Prof. Aurel Stodola popsal systém PBP a přiznal mu světovou prioritu. V březnu 1916 uveřejnila PBS výsledky provozních měření na turbíně 1 MW a v září 1917 na turbíně 12 MW ve vídeňské elektrárně Simmering. Vnitřní účinnost dosahovala u kondenzačních turbín o výkonu nad 5 MW hodnot nad 75 %, u nízkotlakového dílu až 81 %. Princip smíšené turbíny je používán v PBS a u dalších výrobců turbín v různých variantách až do současné doby, zejména u turbín kondenzačních Parní turbína systému První brněnská Parsons. Nákladní automobily Praga zvítězily v roce 1911 v soutěži na dodávku vozů pro rakouskou armádu. Zakázka významně přispěla k rozšíření automobilky. Brněnský inženýr Viktor Kaplan představil v roce 1912 vlastní konstrukci vodní turbíny. 28. června 1914 byl v bosenském Sarajevu spáchán atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d Este. Tento atentát je označován za záminku k rozpoutání první světové války. Albert Einstein publikoval v roce 1916 speciální a obecnou teorii relativity. Lopatky s obloukovitě lisovanou nožkou a mosazným mezerníkem byly typickým prvkem turbín až do 40. let. Architekt Josef Gočár spolu s Pavlem Janákem navrhli v roce 1912 dům U Černé Matky Boží, jenž je výrazným dokumentem nástupu kubismu v české architektuře. Kondenzační parní turbíny systému PBP v elektrárně Simmering, Wien. Snad nejznámější obraz Mona Lisa Leonarda da Vinciho byl ukraden 22. srpna 1911 z pařížského Louvru, kde byl vystaven už od dob krále Františka I. Obraz byl objeven v italské Florencii 7. prosince Z krádeže byl usvědčen malíř Vincenzo Perugia. Labyrint zajišťuje bezkontaktní utěsnění hřídele, vyrovnávacího pístu a lopatkování. Těsnící efekt se dosahuje prouděním páry přes velké množství v řadě za sebou uspořádaných kroužků s malou radiální vůlí a axiální vůlí umož - ňující tepelnou dilataci rotoru. Tlak páry se postupně snižuje přeměnou na kinetickou energii a unikající množství páry je omezováno rostoucím objemem expan - dující páry (současný design). a turbín s regulovanými odběry páry. Bubnový rotor byl dutý a tuhý s kri - tickými otáčkami dostatečně vysoko nad provozními, jeho šroubové spojení bylo patentováno. Odlehčovací píst podle prof. Fullagara a vnější ro torové ucpávky byly bezdotykové la by - rintové. Pokročil i vývoj kondenzačních zařízení. Paten továno bylo také upevnění oběžných lopatek s oblou kovitě vylisovanou nožkou a mosazným me zer níkem. Nové představení Její pastorkyňa, které bylo uvedeno na prknech Národního divadla roku 1916, konečně přineslo uznání hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi. Janáček složil tuto moderně pojatou operu již v roce

11 Rozvoj kogenerace Kogeneraci, tj. spoleãnou, souãasnou, kombinovanou v robu elektfiiny a tepla prosazovala PBS jiï od prvního desetiletí v roby parních turbín. První parní turbíny byly sice urãeny jen k v robû elektfiiny v prûmyslov ch a vefiejn ch elektrárnách, av ak jiï v roce 1906 vyrobila PBS první dvoutlakové turbíny na zuïitkování odpadní páry z hutí a první protitlakové turbíny dodávající kromû elektfiiny pro místní sítû i páru pro technologické úãely v cukrovarech, papírnách a chemick ch provozech. Následovaly kondenzaãní turbíny s neregulovan mi odbûry pro vytápûní, ohfievy a vafiení a od roku 1909 kondenzaãní turbíny s regulovan m odbûrem. S nástupem kogenerace pro teplárenské vyuïití v ir ím mûfiítku, jak ji pfiijímala Evropa ve 20. a 30. letech, se PBS opût uplatnila. Pfiíkladem je projekt a v stavba sdruïené Teplárny v Brnû- pitálka, v letech 1929 aï 1930, kdy z podnûtû prof. Vladimíra Lista a jeho zku eností získan ch v teplárnû Helgate v New Yorku vyrostla teplárna zásobující mûsto teplem a nahrazující 68 zastaral ch prûmyslov ch kotelen. Brnûnská strojírna dodala do nové teplárny dva kotle a dvû protitlakové turbíny po 4,5 MW na vstupní páru 65 bar/450 C, protitlak 9 bar, jednu kondenzaãní turbínu 6 MW na vstupní páru 9 bar/220 C a dal í pfiíslu enství. V hodou PBS bylo, Ïe mûla svoji vlastní v robu parních kotlû, potrubí a dal ího pfiíslu enství parních centrál a vlastní projektanty. Proto byla schopna nabízet zákazníkûm fie ení jejich energetick ch problémû na svûtové technické a ekonomické úrovni. Dokladem je mnoïství dodan ch prûmyslov ch kogenerací pro potfieby technologick ch procesû podnikû, komunálních tepláren, kogenerací sdruïen ch s dodávkou tepla pro technologii podnikû i pro terciární sféru. Srovnání toků energie a spotřeby paliva při společné (kogenerační) a oddělené výrobě elektřiny a tepla (číselné údaje v procentech) Po ãtyfiech krut ch a beznadûjn ch váleãn ch letech bylo na podzim roku 1918 uzavfieno pfiímûfií. Vítûzství státû Dohody v 1. svûtové válce nejenïe ukonãilo nesmyslné prolévání krve nevinn ch a bezejmenn ch vojákû i civilistû, ale znamenalo také obrovskou nadûji pro malé národy ve stfiední Evropû na vznik samostatn ch státû. O ãeskou a slovenskou národní nezávislost usilovala v zahraniãí Národní rada ãeskoslovenská, vedená T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky E. Bene em a M. R. tefánikem, která byla v prûbûhu fiíjna uznána Francií, Velkou Británií a Itálií jako prozatímní vláda v ãele s T. G. Masarykem. V tuzemsku pracoval na vzniku nového státu Národní v bor, sloïen ze zástupcû politick ch stran v pomûru odpovídajícímu posledním pfiedváleãn m parlamentním volbám. 27. fiíjna zaslal rakousko-uhersk ministr zahraniãí hrabû G. Andrássy prezidentu USA W. Wilsonovi nótu, v níï byl vysloven souhlas s nabízen mi podmínkami americké vlády z 18. fiíjna, coï de facto znamenalo kapitulaci habsburské monarchie a konec první svûtové války. O den pozdûji vedení Národního v boru pfievzalo Vojensk obilní ústav a ve stejnou dobu jásající davy zaplnily praïské ulice a oslavovaly nejen konec války, ale i národní nezávislost. TéhoÏ dne veãer vydal Národní v bor první zákon, jímï vyhlásil nov stát. Slovensko se pfiipojilo 30. fiíjna na základû Deklarace slovenského národa. 11. listopadu 1918 císafi Karel I. naposledy udûlil hodnosti tajn ch radû, pfiedal fiády a abdikaãní listinu a opustil Schönbrunnsk zámek ve Vídni. Rakousko-Uhersko tím definitivnû zahynulo a novû vytvofiené státy mohly zaãít rozvíjet svou politiku i hospodáfiství. Kogenerační centrála s protitlakovými turbínami a kondenzační odběrovou turbínou

12 Parní turbína systému BB Bauart Brünn V Paříži se 18. února 1921 zdařil zkušební let helikoptéry pilotované E. Oehmichenem. Roku 1923 vznikly Československé aerolinie (ČSA), které zahájily pravidelnou civilní leteckou dopravu z Prahy do Bratislavy. Podle 19. dodatku Ústavy USA získaly v roce 1920 volební právo ženy. Sovětský svaz sjednotil v roce 1922 do jednoho státu 134 milionů lidí. Z iniciativy britské spisovatelky Catherine Amy Dawson-Scottové byl roku 1921 v Londýně založen mezinárodní svaz spisovatelů, PEN klub. Balzer von Platen a Carl Munters vynalezli roku 1922 ledničku, nazvali jí Mraznička D. H. Carter a lord Carnavon objevili v roce 1922 Tutanchamonovu hrobku v Údolí králů v Egyptě. Montáž turbíny systému Bauart Brünn v elektrárně v Temešváru. Po první světové válce vzrostly požadavky na zvyšování účinnosti parních turbín. PBS na to reagovala novou koncepcí turbín systémem Bauart Brünn s mnohostupňovým rovnotlakovým lopatkováním. Tento nový přístup znamenal zásadní odklon od dosavadní tradice přetlakových Parsonsových, případně smíšených turbín. Její vynálezci vycházeli z vlastního rozboru tehdy známých energetických ztrát v pracovních lopatkových stupních a snažili se o je - jich snížení. Za optimální považovali rovnotlakové stupně s plným ostři kem, s malými stupňovými spády, malými rychlostmi páry a obvodovými rychlostmi rotorů. Vytvořili nové konstrukce rozváděcích a dýzových lopatek a kol. Místo Curtisova kola použili jako regulační stupeň parciálně ostříknutý akční stupeň s větším roztečným průměrem lopatek. U menších objemových průtoků byli nuceni využívat velmi krátké lopatky pod 10 mm s velkými celkovými ztrátami. Systém BB považovali konstruktéři za zvlášť vhodný pro vysokotlaková tělesa turbín, pro něž vytvořili a patentovali originální tzv. barelovou turbínovou skříň bez horizontální dělicí roviny. Systém Bauart Brünn a jeho detaily byly chráněny řadou celosvětových patentů, z nichž některé vyvolaly dlouhodobé konkurenční spory. Třítělesová vysokotlaková kondenzační turbína s regulovaným odběrem o výkonu 2 MW, 30 bar/400 C, ot/min. Prof. Stodola s kolektivem specialistů pro nový typ turbíny Bauart Brűnn v cukrovaru Neštěmice Celkové výhody nové koncepce se však vzhledem k nutnosti používání několikatělesového provedení turbín ukázaly jako nedostatečně průkazné. Konstruktéři a vynálezci turbín Bauart Brünn Franz Lösel a Karl Krischker podnítili svými patenty celosvětovou disku-si a snahu o výzkum účinností turbínových stupňů a zejména kvantifikaci ener - getických ztrát v pracovních stupních. Organizovali garanční a výzkumná měření na prototypu turbíny v cukrovaru v Neštěmicích. Ke zkouškám přizvali světovou autoritu v oborech parních a ply nových turbín prof. Aurela Stodolu, zá stupce technických zkušeben švý car ské ho elektrotechnického spolku a řa du zástupců konkurence i zákazníků. Podrobný popis zkoušek a dobrozdání se dochoval v archívu. Dvoutělesová protitlaková turbína Bauart Brünn pro cukrovar Neštěmice. Výkon 2,1 MW, 3000 ot/min, vstupní pára 13 bar/330 C, protitlak 1,5 až 2,0 bar. Výhody barelové skříně Barelová skříň se liší od běžně užívaných skříní tím, že nemá tzv. dělící rovinu. Dělící rovina je vodorovný šroubový spoj, který skříň rozděluje na dvě poloviny. Takto rozpůlená skříň umožňuje přístup k lopatkování, jednoduché vyjímání rotoru a nosičů s rozváděcími lopatkami a tím i jednodušší údržbu turbíny. Na druhou stranu dělící rovina bývá zdrojem netěsností. Konstrukce dělící roviny ovlivňuje nejen těsnost za provozu, ale také rychlost najíždění turbíny. Spojovací šrouby v dělící rovině patří mezi velmi namáhané prvky, vyžadující velkou péči při dimenzaci a při montáži. Nevýhody spojené s dělící rovinou nemá barelová konstrukce skříně. Utěsnění je jednodušší, kruhový tvar umožňuje rychlé najíždění turbíny. Barelovou skříň lze snáze vyrobit jako svarek. Tyto obrovské výhody jsou vykoupeny poměrně velmi obtížnou axiální montáží rotoru a rozváděcích mříží při údržbě. V sešitovém vydání vycházely od roku 1921 do roku 1923 Osudy dobrého vojáka Švejka spisovatele Jaroslava Haška. Český chemik Jaroslav Heyrovský představil v roce 1922 polarografickou analýzu jednoduchý způsob určování přítomnosti chemických prvků. V roce 1919 byla založena Masarykova univerzita v Brně. Karel Čapek představil v roce 1922 divadelní hru RUR. Pojem robot, použitý ve hře, se stal mezinárodně používaným pojmem

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Ing. Bohumil Krška Ekol, spol. s r.o. Brno

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Parní turbíny Rovnotlaký stupe Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost

Více

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power DOOSAN ŠKODA POWER pro jaderné elektrárny Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power 12.5.2016 ŠKODA POWER Historie turbín ŠKODA Významné osobnosti historie parních turbín ŠKODA Prof.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_52_INOVACE_ SZ_20. 8 Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 14. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33

Točivé redukce. www.g-team.cz. redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 Točivé redukce www.g-team.cz redukce.indd 1 14.7.2008 18:15:33 G - Team Společnost G - Team, a.s je firmou pohybující se v oblasti elektrárenských a teplárenských zařízení. V současné době je významným

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy

Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy Druhá fáze půmyslové revoluce objevy a vynálezy AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP dokáže charakterizovat druhou etapu průmyslové revoluce v jejích základních rysech, zařadí vynálezy k jejich objevitelům

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, 602 00 BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F : +420 543 212 564 ENERGETIKA -elektrárna, teplárna, výtopna, spalovna ap. ČÁST STROJNÍ A) STROJOVNA I) TURBÍNA 1.1 Turbínová skříň Ventilová komora Víko ventilové komory Spojovací materiál Regulace - součást skříně Ovládání

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Zpracovala: Jana Fojtíková

Zpracovala: Jana Fojtíková Větrné elektrárny Zpracovala: Jana Fojtíková email: Jana-Fojtikova@seznam.cz Obsah: Co je to vítr, jak vzniká? Historie využívání větrné energie. Co je to větrná elektrárna? Schéma větrné elektrárny. Princip

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny Vodní elektrárny Využití vodního toku Využití potenciální (polohové a tlakové) a čátečně i kinetické energie vodního toku Využití hydroenergetického potenciálu vodních toků má výhody oproti jiným zdrojům

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ 09 19 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo:

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií ELEKTRÁRNY KOMOŘANY Album starých pohlednic a fotografií V roce 2008 si společnost United Energy, dnešní provozovatel elektrárny Komořany, připomíná 65 let od zahájení výstavby tohoto významného energetického

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné zapis_energeticke_stroje_vodni08/2012 STR Ga 1 z 5 Energetické stroje Rozdělení energetických strojů: #1 mění pohyb na #2 dynamo, alternátor, čerpadlo, kompresor #3 mění energii na #4 27. Vodní elektrárna

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS 21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS Hydraulické Tepelné vodní motory hydrodynamická čerpadla hydrodynamické spojky a měniče parní a plynové turbiny ventilátory turbodmychadla turbokompresory

Více

Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace:

Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: - ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Prezentace diplomové práce: Vysokootáčková přídavná pneumatická vřetena Student: Školitel: Zadavatel: Klíčová slova: Anotace: Cíle práce: Bazala Zdeněk Doc. Ing.

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s.

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Ventilátory pro Vás Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Profitcentrum Ventilátory Ve výrobním programu ZVVZ a.s. je rozsáhlá řada axiálních a radiálních ventilátorů,

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie. Energie větru Energie větru Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se obvykle neustále mění. Příčiny: rotace země, sluneční energie. Energie větru Využitelný výkon větru asi 3 TW třetina současné

Více

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC BQO 426 2.98 81.03 Použití Čerpadlové

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA S LV D SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 17.01

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_20_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Tisková informace. září 2002 PI3766

Tisková informace. září 2002 PI3766 Tisková informace Autopříslušenství prvovýbava 75 let naftového vstřikování Bosch: sériová výroba vstřikovacích čerpadel způsobila revoluci ve výrobě dieselových motorů září 2002 PI3766 Právě si připomínáme

Více

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Jak již bylo v předchozích kapitolách zmíněno, větrné elektrárny je možné dělit dle různých hledisek a kritérií. Jedním z kritérií je například konstrukce větrného

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let Pracovnice finančního odboru Nejstarší přehrada na severní Moravě a ve Slezsku je v provozu 60 let. Kdy a kde se vzala myšlenka na její výstavbu? Čemu měla původně

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ_20.7. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice Alter Obrazy z novějších českých dějin Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_7 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 P 28 D 1/04 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 256987 (Bl) (22) přihlášeno 29 12 85 (21) PV 10087-85 (51) Int Cl* P 28 D 1/04 ÚftAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_24_Emil Škoda Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO Darová Řeka Berounka, největší vodní tok na Plzeňsku, byla využívána už ve středověku k pohonu mlýnů a pil. Řeka má poměrně malý spád, ale po větší část roku dost velký průtok

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (75) MAT EV MILEN NI KOLOV ing. CSc., HEINZE BEDŘICH ing. a JELÍNEK JAROMÍR ing., BRNO

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (75) MAT EV MILEN NI KOLOV ing. CSc., HEINZE BEDŘICH ing. a JELÍNEK JAROMÍR ing., BRNO ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 19 ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (6») (23) Výstavní priorita (22) PfihláSeno 27 10 77 (21) pv 6992-77 (11) (BIJ (51) Int Cl.' p 28 P 7/00 ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmapumpy@sigmapumpy.com PAX-3-160 426

Více

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ostatní speciální motory Elektromobily Ing.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6 Zásobování teplem Cvičení 2 2015 Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická 4 166 07 Praha 6 Měření tlaku (1 bar = 100 kpa = 1000 mbar) x Bar Přetlak Absolutní tlak 1 Bar Atmosférický

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST SVA SAMONASÁVACÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VĚTRNÁ ENERGIE Ing. JAROSLAV TISOT

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY Přírodověda 5.třída Kladkostroj zápis do sešitu Sestaven z několika dvojic pevné a volné kladky, gravitační síla břemene se rozloží na všechny kladky rovnoměrně. https://cs.wikipedia.org/wiki/kladka

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Přejatá vlastní jména

Přejatá vlastní jména Tematická oblast Přejatá vlastní jména Datum vytvoření 13. 4. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pravopis vesele i vážně Nižší ročníky osmiletého gymnázia Procvičení pravopisu přejatých

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie. STREN turbína automaticky redukuje tlak středotlaké páry na požadovanou hodnotu

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 60 426 2.98

Více

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY FRANTIŠEK PALÍK Křižíkova elektrická lokomotiva z roku 1905 pro Vídeňskou městskou dráhu po přestavbě v roce 1927 pro ČSD jako E 225.001 Počátkem 20. let minulého století vznikl na

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

TECHNICKÁ AKADEMIE Pozvánka na sérii odborných přednášek ve společnosti Howden ČKD Compressors s.r.o.

TECHNICKÁ AKADEMIE Pozvánka na sérii odborných přednášek ve společnosti Howden ČKD Compressors s.r.o. Pozvánka na sérii odborných přednášek ve společnosti Howden ČKD Compressors s.r.o. Howden Group 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI Howden ČKD Compressors s.r.o. vyrábí na základě požadavků zákazníka radiální turbokompresory

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001 2 ÚVOD Elektrické pohony mají jakožto řízené elektromechanické měniče energie velký význam ve většině technologických a výrobních procesů. Tyto systémy se používají zejména v oblastech jako jsou: obráběcí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech Strana 4814 Sbírka zákonů č. 344 / 2009 344 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2009 o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném

Více

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více