Historie a současnost. Parní turbíny v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a současnost. Parní turbíny v Brně"

Transkript

1

2 Historie a současnost Parní turbíny v Brně

3 Dobře vykonáno je vždy lepší, než dobře řečeno. BENJAMIN FRANKLIN Vážení čtenáři, právě otevíráte nové vydání knihy, kterou mám osobně velice rád a pevně věřím, že budete sdílet mé potěšení z tohoto díla. V našich plánech vždy hledíme do budoucna. Představujeme si, co, jak a kdy uděláme, čeho chceme dosáhnout a mnohdy při tom tak trochu opomíjíme, co už dosaženo bylo, čeho jsme byli přímými účastníky nebo co si můžeme přečíst z pamětí, které nás tak mohou obohacovat o důležitou součást našich životů poučení z historie. Okamžik, kdy moji předchůdci a kolegové dostali nápad poprvé vydat tuto knihu, považuji za velice šťastný a troufám si tvrdit, že by se měl téměř objevit i v souhrnu významných událostí, které budete procházet dále. Jsme velice hrdi na to, že Vás můžeme informovat o výjimečné společnosti, která vyvíjí, vyrábí a servisuje turbíny a jež je dnes respektovanou součástí špičkového koncernu Siemens. Bohužel ne všichni kolegové, o kterých si v této knize přečtete, jsou stále mezi námi. Zanechali ale nesmazatelný odkaz a já považuji za naši povinnost jej dále udržovat a rozvíjet pro další generace stejně tak, aby se naši následovníci mohli s hrdostí tak jako my hlásit k tomuto výjimečnému závodu. Kontext a spojení událostí ve firmě s událostmi v naší republice a ve světě má svůj význam. Jsme všichni ovlivňováni tím, co se děje kolem nás, stejně tak ale i my ovlivňujeme naše okolí. Při pohledu do minulosti naší firmy vidím, že díky inovativnosti, lidskému potenciálu a špičkově odvedené práci byl vliv naší firmy vždy pozitivní. Protože výrobky, které opustily bránu našeho závodu, našly uplatnění na všech obydlených kontinentech, věřím, že mohu říci, že i my jsme pomohli rozvoji různých průmyslových odvětví v zemích, kde jsou naše produkty instalovány. Je tomu už dávno, co uplynulo Století páry, přejme ale i tomu současnému, aby si v něm tato technologie stále nacházela své významné uplatnění. Přeji vám krásné čtení a spoustu úspěchů při realizaci vašich plánů Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o., Olomoucká 7/9, Brno, Česká republika. Všechna práva vyhrazena. 3. rozšířené a doplněné vydání. ISBN: Vladimír Štěpán Generální ředitel Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o.

4 Hračky hříčky Giovanni de Branca zavedl roku 1629 proud páry na lopatkové kolo, objevil tak princip akční turbíny. Carl Gustav de Laval vymyslel roku 1883 akční jednostupňovou turbínu s otáčkami za minutu. Obvodová rychlost dosahovala hodnoty 400 m/s. Praktického použití se de Lavalova turbína dočkala až později. Roku 1884 sestrojil Charles Algernon Parsons dvouproudovou reakční patnáctistupňovou turbínu (10 PS, ot/min). Později byly otáčky sníženy na hodnoty použitelné pro bezpřevodové spojení. Bylo zahájeno praktické použití turbín. Staroegyptští kněží již v roce 120 př. n. l. používali tzv. Heronovu báň, která fungovala na principu reakční turbíny. PRVNÍ PRÒMYSLOVù POUÎITELNÉ TURBÍNY Charles Algernon PARSONS, Heaton on Tyne, Anglie Carl Gustav Patrik de LAVAL, Stockholm, védsko Auguste RATEAU, La Courneuve, Francie 1896 Charles CURTIS, General Electric, USA 1900 BBC Baden, systém Parsons, v carsko

5 Ve druhé polovinû 19. století do lo na Moravû a ve Slezsku, v chodní ãásti âeského království Rakousko-uherské monarchie, k zásadním spoleãensk m zmûnám. Z agrárních zemí se stávají prûmyslovû-agrární oblasti. V Brnû a v Ostravû vznikla dvû hlavní prûmyslová centra. Ostravská oblast se rozvíjela na základû tûïby kvalitního ãerného uhlí a Ïelezné rudy jako centrum hutní v roby a tûïkého strojírenství. Brno bylo jiï v druhé polovinû 19. století známo sv m textilním prûmyslem a kolem roku 1900 se zde zaãalo prudce rozvíjet strojírenství. Pfiipojení na hlavní Ïelezniãní a silniãní tahy z Vídnû a Budape ti dalo dal í mocn podnût k rychlému prûmyslovému rozvoji mûsta i jeho okolí. RovnûÏ otevfiení nûmecko-ãeského technického uãili tû v Brnû v roce 1850, ze kterého se pozdûji stala nûmecká vysoká kola, a zaloïení ãeské vysoké koly technické s fakultou strojního inïen rství v roce 1889 mûlo zásadní vliv na dal í rozvoj prûmyslu. Brno se tehdy stalo uznávan m, prûmyslovû vyspûl m stfiediskem na potfiebné kulturní a spoleãenské úrovni. Do tohoto období spadá i zaloïení spoleãnosti brnûnské strojírny, s níï je spojen ná pfiíbûh v roby parních turbín. Prvopoãátek dne ní spoleãnosti sahá aï do roku 1814, kdy vznikla ve lapanicích u Brna z tamní textilní továrny malá strojírna zab vající se opravami a v robou textilních strojû. Její zakladatelé Jan Reiff a Jindfiich Luz pocházeli z Würtenberska. Strojírna brzy roz ífiila svoji pûsobnost i na v robu dal ích zafiízení, pfiedev ím parních kotlû a parních strojû. V roce 1824 vyrobil Luz první parní stroj, jehoï model je dodnes vystaven v Technickém muzeu v Brnû. V kon prvních vyrábûn ch parních strojû byl kolem 8 PS pfii 40 otáãkách za minutu a pfii vstupní syté páfie o tlaku aï 6 barû. TéhoÏ roku vyrobil Luz i první parní kotel. V roce 1837 pfiestûhoval Luz lapanick závod do Brna, kde podstatnû roz ífiil v robní program. V roce 1872 do lo ke spojení Luzova závodu s Bracegirdlovou strojírnou. Vznikla akciová spoleãnost První brnûnská strojírna. Znamenitá technická úroveà v robkû, rychlá industrializace a obchodní úspûchy vedly k v estrannému rozvoji spoleãnosti. V roce 1900 do lo ke spojení s Wannieckovou strojírnou. PBS se stala nejvût ím strojírensk m podnikem v Brnû. Po dal ích fúzích s továrnami Paukera ve Vídni a Röcka v Budape ti se rozrostla v pfiední strojírensk podnik i v mûfiítku Rakouska-Uherska. Vyrábûla strojní zafiízení vysoké technické úrovnû pfiedev ím pro potravináfisk a chemick prûmysl a energetiku. V té dobû byla nejvût ím rakousk m v robcem parních kotlû a parních strojû, pozdûji se stala i nejvût ím v robcem parních turbín. Nejstarší dochovaný pohled na Luzův závod v Brně Od 1. ledna 1900 se v ãesk ch zemích zaãalo platit v hradnû korunou, která nahradila dosavadní zlatku. Zaãátkem roku propuklo masové stávkové hnutí horníkû v ãesk ch zemích, celkov poãet stávkujících ãinil 80 tisíc a stávka trvala aï do konce bfiezna. Nová vláda v ãele s E. von Koerberem se zamûfiila na oblast hospodáfisk ch problémû, ale fie ení jazykov ch akulturních otázek odsunula do pozadí. Na konci roku 1900 probûhly za nízké úãasti voliãû volby do fií ské rady, které v ak nepfiinesly podstatnûj í zmûny ve sloïení poslanecké snûmovny. Model parního stroje

6 Fin de siècle Ná pfiíbûh o v robû parních turbín v mûstû Brnû je star více neï sto let. Zaãal se psát v roce Na Svûtové v stavû v PafiíÏi se pod Eiffelovou vûïí nad en m davûm pfiedstavily funkãní parní turbíny rûzn ch konstrukcí hned nûkolika vynálezcû. Ne lo o nové vynálezy, véd Carl Gustav Patrik de Laval patentoval své fie ení spoãívající na postavení d z proti jednomu lopatkovému kolu v rovnotlakém reïimu jiï v roce 1883, Brit Charles A. Parsons sestavil dvû skupiny patnácti za sebou fiazen ch lopatkov ch stupàû kol do dvou skfiíní, jimiï pára prostupovala ze stfiedu na obû strany, jiï v roce RovnûÏ pfiímo na v stavû pfiedstavil francouzsk inïen r A. Rateau vícestupàovou parní turbínu, patentovanou jiï v roce Je tû rok pfied ním patentoval Ameriãan Charles Curtis rovnotlakovou turbínu se dvûma nebo tfiemi rychlostními stupni s vertikální osou rotace, která zpracovávala velk tepeln spád. PafiíÏská v stava parními turbínami pfiímo Ïila. Od tohoto období zaãaly parní turbíny vytlaãovat z pohonu dynam a generátorû doposud pouïívané pístové parní stroje. Parní turbína mûla pfies v echna svá konstrukãní omezení proti parním strojûm podstatnû vy í úãinnost i v kon. Nové fie ení mechanického pohonu na rotaãním principu bylo perspektivní. UÏ tehdy, na poãátku na eho pfiíbûhu, v roce 1900, mûla za sebou První brnûnská strojírna (PBS) vynikající v sledky. Pfiímo v PafiíÏi získala zlatou medaili za parní stroj s novou regulací brnûnského vynálezce Hugo Lentze. Techniky tehdej í PBS v ak zaujal exponát pfietlakové parní turbíny Ch. A. Parsonse. Parsons totiï postavil do roku 1896 ve Velké Británii jiï 60 turbín s celkov m v konem PS. Na evropské pevninû byla instalována první parní turbína aï v roce 1900, ale byla to opût Parsonsova koncepce. editelé brnûnsk ch strojíren Lohenstein a Hnevkovski a jejich spolupracovníci znali jiï pfied pafiíïskou v stavou v vojové moïnosti a pfiednosti parních turbín. Turbíny mûly pfiedpoklady zvy ovat jednotkov v kon témûfi bez omezení, mohly zpracovávat páru podstatnû vy ích tlakû a teplot a pfiitom dosahovat vy ích úãinností. V fuková pára byla ãistá beze stop oleje a pouïitelná pfiímo v technologii. Îivotnost a provozní spolehlivost nov ch strojû byla vy í pfiesto, Ïe mûly niï í náklady na obsluhu a údrïbu. Zástupci PBS reagovali rychle a je tû na Svûtové v stavû v PafiíÏi zahájili s Ch. A. Parsonsem jednání o licenãní smlouvû. Posíleni dosavadními úspûchy ve v robû strojû a energetick ch zafiízení v jedné z nejvût ích strojírensk ch továren na Moravû byli zástupci PBS pfiesvûdãeni, Ïe novou v robu parních turbín zvládnou.

7 Hubert Booth vynalezl v roce 1901 první praktický vysavač. Henry Ford založil v roce 1903 Fordovy automobilové závody. V těchto závodech zkonstruoval v roce 1907 model T. Automobil, který podle legendy vznikl ze dvou barelů od benzínu a odstartoval tak masový rozvoj automobilismu v USA. Bratři Lumièrové vyvinuli v roce 1903 první trojbarevnou fotografii. První turbína vyrobená v Brně Zástupci PBS zahájili ihned na Světové výstavě v Paříži s Ch. A. Par sonsem licenční jednání a předběhli tak jiné evropské výrobce, kteří měli ještě stále k parním turbínám nedůvěru. Již 20. srpna 1901 parafoval Parsons licenční smlouvu o založení nové spo lečnosti Österreichische Dampfturbinengesellschaft Rakouská paroturbínová společnost. Tento dokument opravňoval vyrábět a dodávat parní turbíny systému Parsons na území Rakousko-Uherska a do bal - kánských států. Společnost, v níž byl předsedou správní rady ředitel PBS L. A. Lohnstein, přenesla veškerá prá va plynoucí z licenční smlouvy na První brněnskou strojírnu v Brně. Lopatkovací plán z roku Hned po podpisu smlouvy se začalo s konstrukčními pracemi. První parní turbína systému P Parsons byla vyrobena v roce Byla představena na Všeobecné průmyslové výstavě v Ústí nad Labem, kde vzbudila veliký zájem návštěvníků a vedla k prvním obchodním kontaktům. Po skončení výstavy byla umístěna ve zkušebně v závodě Vaňkovka, kde byla v provozu až do ro ku PBS si díky kvalitně odváděné práci při dodávkách parních strojů vybudovala dobrou pověst a dařilo se jí vzbudit a udržet důvěru zákazníků i v parní turbíny. V roce 1903 továrna získala objednávky na 10 turbín o celkovém výkonu 7150 PS Co znamená zkratka PS? Do roku 1925 používali brněnští konstruktéři turbín jednot ku výkonu pro koňskou sílu PS (Pferdestärke). V textu je proto použito toto označení. a v roce 1904 na 17 turbín o cel - kovém výkonu PS. První parní turbína pro zákazníka byla objednána 26. března By - la to kondenzační turbína 1000 PS s 1500 ot/min se směšovací kondenzací a na parametry vstupní páry 11 bar/250 C. Do pro vozu byla uvedena 24. lis topadu téhož roku v elektrárně města Brna. Zavedení výroby turbín mělo silný vliv na výrobní úroveň PBS. Jejich výroba a montáž vyžadovala vysokou úroveň přesnosti. Zcela novým technickým prvkem Parní kondenzační turbína systému Parsons. ve srovnání s parními stroji by - ly mosazné a bronzové turbí - no vé lopatky a především jejich upevnění v rotorech. V porovnání s ostat ními stroji v tehdejší době přinesly vysoké otáčky rotorů problémy s vyvažováním a chvěním. Další novinkou byla rotorová ložiska, bezdotykové uc páv ky a vel - mi malé radiální vůle mezi rotorem a statorem. Po krátkém zaškolení několika techniků a dělníků u Par - sonse ve Velké Británii převýšila kvalita výroby turbín v Brně výrobu v mateřském závodě. Moravští inženýři založili v roce 1899 Vysoké učení technické v Brně. Centrum technické vzdělanosti se stalo alma mater mnoha budoucích špičkových a světově uznávaných odborníků. V Národním divadle v Praze měla v březnu 1901 premiéru opera Rusalka od Antonína Dvořáka za řízení Karla Kovařovice. Prvním českým sportovcem, který překonal světový rekord, se stal 16. června 1901 atlet diskař František Janda-Suk, jenž dosáhl výkonu 39,42 m. 1 PS = 0,7355 kw Němec Graf Zeppelin uskutečnil 2. července 1900 první let vzducholodi. G. B. Shaw napsal v roce 1905 hru Pygmalion. Výkon 150 PS, ot/min, vstupní pára 9 bar/180 C. Ludwig August Lohnstein Generální ředitel August Hnevkovski Hlavní ředitel Brněnské městské divadlo zaznamenalo roku 1881 evropský unikát: firma T. A. Edison sem zavedla plné elektrické osvětlení

8 Parní turbína systému PB První brněnská Lord Baden Powel založil v roce 1907 chlapecké skautské hnutí. Po počáteční nedůvěře konzervativních Britů si skauti svým důrazem na čestnost a lásku k Bohu a přírodě získali příznivce po celém světě. PBS se v konstrukci parních turbín brzy osamostatnila. Licenční, čistě přetlakové mnohostupňové turbíny byly příliš dlouhé a nevešly se například příčně do strojovny elektrárny ve Vídni, kde měly vystřídat existující parní stroje. Proto šéfkonstruktér turbín Julius Fürstenau v roce 1907 nahradil několik prvních přetlakových stupňů Parsonsovy turbíny Curtisovým kolem. Vznikla tak originální konstrukce PB První brněnská, která byla příznivě hodnocena například i prof. Aurelem Sto dolou. Brzy ji použily i jiné zahranični firmy a později byla rozšířena v četných aplikacích. Císař František Josef I. schválil v roce 1907 soubor volebních zákonů, které zavedly všeobecné a rovné hlasovací právo na území Rakouska-Uherska. Detail lopatkovacího plánu turbíny s Curtisovým kolem systému PB První brněnská. Výrobní výkres z roku Český lékař Jan Janský objevil v roce 1907 čtyři základní krevní skupiny a umožnil tím provádění transfuze krve. Rudyard Kipling, autor Knihy džunglí, se stal v roce 1907 laureátem Nobelovy ceny za literaturu. V kalifornském Los Angeles se zrodil v roce 1907 Hollywood. Několik propojených filmových studií vyrostlo během dalších let do podoby továrny na zábavu a na sny. Mezi Paříží a Londýnem se 8. listopadu 1907 uskutečnil první přenos fotografie pomocí podmořského kabelu. První turbína koncepce PB První brněnská o výkonu PS, 12 bar/300 C, při 880 ot/min byla dodána do elektrárny Engerthstrasse ve Vídni. Kdo byl Aurel Stodola? Prof. Dr. Aurel Stodola působil na Eidgenössische Technische Hochschule v Curychu ve Švýcarsku. Narodil se na Slovensku v Liptovském Mikuláši, po vysokoškolských studiích v Budapešti, v Curychu a praktické činnosti v Česko - moravské strojírně a u někdejší firmy Ruston a spol. v Praze přešel v roce 1892 na techniku v Curychu, kde přednášel o tepelných turbínách až do roku Během své činnosti na vysoké škole přispěl teoretickými a experimentálními pracemi k rozvoji tepelných turbín včetně regulace v takové míře a šíři jako nikdo jiný před ním. Neexistuje praktická otázka, jíž by se byl nezabýval. Díky svým publikacím a vlivu na rozvoj turbínářského průmyslu je dodnes považován za přední autoritu v oblasti turbín s bubnovým rotorem (viz. kruhové schéma). Jeho nejznámější knihou je publikace Dampf und Gasturbinen (Parní a plynové turbíny), která vyšla v řadě reedic. Lopatkování je hlavní částí průtočného systému turbíny. Skládá se z jednotlivých pracovních stupňů. Pracovní stupeň tvoří dvě lopatkové mříže: rozváděcí-statorová a oběžná-rotorová. V rozváděcích kanálech vzniká kinetická energie expanzí proudícího media, rozváděcí lopatky dávají mediu přesnou rychlost a směr. V oběžných kanálech dochází k předání kinetické energie media na činné plochy oběžných lopatek, které přenášejí vzniklé síly a jejich momenty do turbínového rotoru a vyvozují jeho otáčivý pohyb. V praxi se užívají pracovní stupně turbín dvou principů: rovnotlakový (akční) s kolovým rotorem a rozváděcími koly a přetlakový (reakční) s bubnovým rotorem. U rovnotlakového stupně dochází k expanzi media čistě v rozváděcích kanálech statoru. V oběžných lopatkách se využívá pouze kinetická energie proudícího media. U přetlakového stupně dochází k expanzi media v rozváděcích kanálech statoru i v oběžných lopatkách. Srovnání délek rotorů turbíny přetlakové Parsons a turbíny PB První brněnská s Curtisovým kolem. V Praze byl založen 8. listopadu 1908 Český svaz hokejový. Sdružoval 12 klubů, z toho 10 pražských. V lednu 1909 se sedmičlenné družstvo složené z pražských hráčů účastnilo poprvé mezinárodního hokejového turnaje v Chamonix. Viktor Ponrepo, vlastním jménem Dismas Šlambor, otevřel v Praze roku 1907 Divadlo živých fotografií. Založil tak první stálé kino v našich zemích

9 Francouzka Elise de Laroche vzlétla s dvouplošníkem Voisin jako vůbec první žena na světě. 22. října 1909 se jí podařilo uletět dráhu 300 m. Elise de Laroche byla také první ženou, která získala pilotní průkaz a licenci k létání. Pohony válečných lodí rakousko-uherské flotily Bitevní loď Viribus Unitis s parní turbínou PS, bar, 350 ot/min. do 500 PS a poháněly stejnosměrné elektrické palubní generátory. Technické specifikace dodávek parních turbín pro lodní systémy obsahovaly řadu zvláštních požadavků na kon - strukci, výrobu a zkouš ky v závod - ních zkušebnách. Výrobci se museli vyrovnat např. s pro blematikou provozu při stranovém a po délném náklo - nu nebo při zpětném chodu. Zkoušky lodní turbíny při podélném náklonu. 14. května 1908 byla k 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. uspořádána na pražském výstavišti slavnostní výstava, na které byla veřejnosti představena řada technických novinek, jako byl železobetonový oblouk strojovny či bezdrátové telegrafní spojení výstaviště s Karlovými Vary. Roku 1910 začala stoupat obliba jihoamerického tanga v USA avevropě. V Číně bylo roku 1910 zrušeno otroctví. Od roku 1905 byly parní turbíny montovány rovněž do lodí, například osobní parník Carmania byl vybaven turbínou s výkonem na šroubové hřídeli PS. Ani toto využití parních turbín nezůstalo ve firmě bez povšimnutí. Podle zvláštních licenčních smluv poskytl Parsons Rakouské paroturbínové společnosti práva na výrobu parních turbín pro válečné a obchodní loďstvo tehdejšího Rakousko-Uherska, která později získala i PBS. Brněnská strojírna zčásti postoupila licenční práva italské firmě Stabilimento Tecnico Triestino. V letech 1910 až 1918 pak společně dodaly pro rakousko-uherské bitevní lodě, křižníky a obchodní lodě 133 lodních parních turbín o celkovém výkonu PS. Za pozornost v této souvislosti stojí výrazné zvýšení výkonů. Turbíny pro přímý pohon měly výkon až PS a 350 ot/min, turbíny pro pomocné účely měly výkon Český inženýr Jan Kašpar uskutečnil v roce 1911 první dálkový let mezi Pardubicemi a Prahou. Němec E. Mertens vyvinul roku 1910 rotační hlubotisk. V newyorské Metropolitní opeře vystupovala od roku 1909 česká pěvkyně Ema Destinnová. Císařský výnos z 31. prosince 1910 potvrdil povinnost čínských úředníků nosit cop. Cop byl symbolem vládnoucí dynastie Čching. Zkoušky lodní turbíny při stranovém náklonu 30. Velmi známými loděmi byly křižníky třídy Viribus Unitis samotný Viribus Unitis, Prinz Eugen, Szent István a Tagetthoff. Lodě byly 152 m dlouhé, 27,3 m široké s ponorem 8,8 m. Výtlak lodí byl tun. Lodě poháněly Parsonsovy turbíny. Každá byla vybavena 12 kotli na spalování uhlí a turbínami o celkovém výkonu PS. Pohonné jednotky umožňovaly lodím dosáhnout rychlost 20,3 uzlů. Dojezd lodí byl 4200 námořních mil. Vnější vzhled rakouských lodí dreadnoughtů byl velmi elegantní. Hlavní paluba probíhala v jedné linii, nástavby byly sevřené, lodě měly dva komíny stojící blízko sebe ve středu lodě a dva symetricky umístěné bojové stěžně. Ve Vodičkově ulici byl roku 1910 otevřen kabaret Lucerna první pražský velkoměstský zábavní podnik

10 Parní turbína systému PBP První brněnská Parsons Titanic, největší a nejluxusnější loď světa s pasažéry na palubě, ztroskotal 14. dubna 1912 v severním Atlantiku. Francouzka Marie Curie získala v roce 1911 druhou Nobelovu cenu za chemii. Akademie věd ji však odmítla přijmout do svých řad kvůli tomu, že je žena. Mimořádnou světovou pozornost vzbudila První brněnská strojírna v roce 1911 konstrukcí tzv. smíšené turbíny, označené jako PBP První brněnská Parsons. Curtisovo kolo a několik přetlakových stupňů za ním nahra dili konstruktéři Karl Krischke a Franz Lösel několika rovnotlakovými stupni s úplným ostřikem, NT část zůstala přetlaková, délka lopatkování se zkrátila. Konstrukce využívala výhod akčního i reakčního principu turbínových stupňů. Regulace byla rovněž skupinová s parciálním ostřikem, takže turbína získala vysokou účinnost i při částečném výkonu. Prof. Aurel Stodola popsal systém PBP a přiznal mu světovou prioritu. V březnu 1916 uveřejnila PBS výsledky provozních měření na turbíně 1 MW a v září 1917 na turbíně 12 MW ve vídeňské elektrárně Simmering. Vnitřní účinnost dosahovala u kondenzačních turbín o výkonu nad 5 MW hodnot nad 75 %, u nízkotlakového dílu až 81 %. Princip smíšené turbíny je používán v PBS a u dalších výrobců turbín v různých variantách až do současné doby, zejména u turbín kondenzačních Parní turbína systému První brněnská Parsons. Nákladní automobily Praga zvítězily v roce 1911 v soutěži na dodávku vozů pro rakouskou armádu. Zakázka významně přispěla k rozšíření automobilky. Brněnský inženýr Viktor Kaplan představil v roce 1912 vlastní konstrukci vodní turbíny. 28. června 1914 byl v bosenském Sarajevu spáchán atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d Este. Tento atentát je označován za záminku k rozpoutání první světové války. Albert Einstein publikoval v roce 1916 speciální a obecnou teorii relativity. Lopatky s obloukovitě lisovanou nožkou a mosazným mezerníkem byly typickým prvkem turbín až do 40. let. Architekt Josef Gočár spolu s Pavlem Janákem navrhli v roce 1912 dům U Černé Matky Boží, jenž je výrazným dokumentem nástupu kubismu v české architektuře. Kondenzační parní turbíny systému PBP v elektrárně Simmering, Wien. Snad nejznámější obraz Mona Lisa Leonarda da Vinciho byl ukraden 22. srpna 1911 z pařížského Louvru, kde byl vystaven už od dob krále Františka I. Obraz byl objeven v italské Florencii 7. prosince Z krádeže byl usvědčen malíř Vincenzo Perugia. Labyrint zajišťuje bezkontaktní utěsnění hřídele, vyrovnávacího pístu a lopatkování. Těsnící efekt se dosahuje prouděním páry přes velké množství v řadě za sebou uspořádaných kroužků s malou radiální vůlí a axiální vůlí umož - ňující tepelnou dilataci rotoru. Tlak páry se postupně snižuje přeměnou na kinetickou energii a unikající množství páry je omezováno rostoucím objemem expan - dující páry (současný design). a turbín s regulovanými odběry páry. Bubnový rotor byl dutý a tuhý s kri - tickými otáčkami dostatečně vysoko nad provozními, jeho šroubové spojení bylo patentováno. Odlehčovací píst podle prof. Fullagara a vnější ro torové ucpávky byly bezdotykové la by - rintové. Pokročil i vývoj kondenzačních zařízení. Paten továno bylo také upevnění oběžných lopatek s oblou kovitě vylisovanou nožkou a mosazným me zer níkem. Nové představení Její pastorkyňa, které bylo uvedeno na prknech Národního divadla roku 1916, konečně přineslo uznání hudebnímu skladateli Leoši Janáčkovi. Janáček složil tuto moderně pojatou operu již v roce

11 Rozvoj kogenerace Kogeneraci, tj. spoleãnou, souãasnou, kombinovanou v robu elektfiiny a tepla prosazovala PBS jiï od prvního desetiletí v roby parních turbín. První parní turbíny byly sice urãeny jen k v robû elektfiiny v prûmyslov ch a vefiejn ch elektrárnách, av ak jiï v roce 1906 vyrobila PBS první dvoutlakové turbíny na zuïitkování odpadní páry z hutí a první protitlakové turbíny dodávající kromû elektfiiny pro místní sítû i páru pro technologické úãely v cukrovarech, papírnách a chemick ch provozech. Následovaly kondenzaãní turbíny s neregulovan mi odbûry pro vytápûní, ohfievy a vafiení a od roku 1909 kondenzaãní turbíny s regulovan m odbûrem. S nástupem kogenerace pro teplárenské vyuïití v ir ím mûfiítku, jak ji pfiijímala Evropa ve 20. a 30. letech, se PBS opût uplatnila. Pfiíkladem je projekt a v stavba sdruïené Teplárny v Brnû- pitálka, v letech 1929 aï 1930, kdy z podnûtû prof. Vladimíra Lista a jeho zku eností získan ch v teplárnû Helgate v New Yorku vyrostla teplárna zásobující mûsto teplem a nahrazující 68 zastaral ch prûmyslov ch kotelen. Brnûnská strojírna dodala do nové teplárny dva kotle a dvû protitlakové turbíny po 4,5 MW na vstupní páru 65 bar/450 C, protitlak 9 bar, jednu kondenzaãní turbínu 6 MW na vstupní páru 9 bar/220 C a dal í pfiíslu enství. V hodou PBS bylo, Ïe mûla svoji vlastní v robu parních kotlû, potrubí a dal ího pfiíslu enství parních centrál a vlastní projektanty. Proto byla schopna nabízet zákazníkûm fie ení jejich energetick ch problémû na svûtové technické a ekonomické úrovni. Dokladem je mnoïství dodan ch prûmyslov ch kogenerací pro potfieby technologick ch procesû podnikû, komunálních tepláren, kogenerací sdruïen ch s dodávkou tepla pro technologii podnikû i pro terciární sféru. Srovnání toků energie a spotřeby paliva při společné (kogenerační) a oddělené výrobě elektřiny a tepla (číselné údaje v procentech) Po ãtyfiech krut ch a beznadûjn ch váleãn ch letech bylo na podzim roku 1918 uzavfieno pfiímûfií. Vítûzství státû Dohody v 1. svûtové válce nejenïe ukonãilo nesmyslné prolévání krve nevinn ch a bezejmenn ch vojákû i civilistû, ale znamenalo také obrovskou nadûji pro malé národy ve stfiední Evropû na vznik samostatn ch státû. O ãeskou a slovenskou národní nezávislost usilovala v zahraniãí Národní rada ãeskoslovenská, vedená T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky E. Bene em a M. R. tefánikem, která byla v prûbûhu fiíjna uznána Francií, Velkou Británií a Itálií jako prozatímní vláda v ãele s T. G. Masarykem. V tuzemsku pracoval na vzniku nového státu Národní v bor, sloïen ze zástupcû politick ch stran v pomûru odpovídajícímu posledním pfiedváleãn m parlamentním volbám. 27. fiíjna zaslal rakousko-uhersk ministr zahraniãí hrabû G. Andrássy prezidentu USA W. Wilsonovi nótu, v níï byl vysloven souhlas s nabízen mi podmínkami americké vlády z 18. fiíjna, coï de facto znamenalo kapitulaci habsburské monarchie a konec první svûtové války. O den pozdûji vedení Národního v boru pfievzalo Vojensk obilní ústav a ve stejnou dobu jásající davy zaplnily praïské ulice a oslavovaly nejen konec války, ale i národní nezávislost. TéhoÏ dne veãer vydal Národní v bor první zákon, jímï vyhlásil nov stát. Slovensko se pfiipojilo 30. fiíjna na základû Deklarace slovenského národa. 11. listopadu 1918 císafi Karel I. naposledy udûlil hodnosti tajn ch radû, pfiedal fiády a abdikaãní listinu a opustil Schönbrunnsk zámek ve Vídni. Rakousko-Uhersko tím definitivnû zahynulo a novû vytvofiené státy mohly zaãít rozvíjet svou politiku i hospodáfiství. Kogenerační centrála s protitlakovými turbínami a kondenzační odběrovou turbínou

12 Parní turbína systému BB Bauart Brünn V Paříži se 18. února 1921 zdařil zkušební let helikoptéry pilotované E. Oehmichenem. Roku 1923 vznikly Československé aerolinie (ČSA), které zahájily pravidelnou civilní leteckou dopravu z Prahy do Bratislavy. Podle 19. dodatku Ústavy USA získaly v roce 1920 volební právo ženy. Sovětský svaz sjednotil v roce 1922 do jednoho státu 134 milionů lidí. Z iniciativy britské spisovatelky Catherine Amy Dawson-Scottové byl roku 1921 v Londýně založen mezinárodní svaz spisovatelů, PEN klub. Balzer von Platen a Carl Munters vynalezli roku 1922 ledničku, nazvali jí Mraznička D. H. Carter a lord Carnavon objevili v roce 1922 Tutanchamonovu hrobku v Údolí králů v Egyptě. Montáž turbíny systému Bauart Brünn v elektrárně v Temešváru. Po první světové válce vzrostly požadavky na zvyšování účinnosti parních turbín. PBS na to reagovala novou koncepcí turbín systémem Bauart Brünn s mnohostupňovým rovnotlakovým lopatkováním. Tento nový přístup znamenal zásadní odklon od dosavadní tradice přetlakových Parsonsových, případně smíšených turbín. Její vynálezci vycházeli z vlastního rozboru tehdy známých energetických ztrát v pracovních lopatkových stupních a snažili se o je - jich snížení. Za optimální považovali rovnotlakové stupně s plným ostři kem, s malými stupňovými spády, malými rychlostmi páry a obvodovými rychlostmi rotorů. Vytvořili nové konstrukce rozváděcích a dýzových lopatek a kol. Místo Curtisova kola použili jako regulační stupeň parciálně ostříknutý akční stupeň s větším roztečným průměrem lopatek. U menších objemových průtoků byli nuceni využívat velmi krátké lopatky pod 10 mm s velkými celkovými ztrátami. Systém BB považovali konstruktéři za zvlášť vhodný pro vysokotlaková tělesa turbín, pro něž vytvořili a patentovali originální tzv. barelovou turbínovou skříň bez horizontální dělicí roviny. Systém Bauart Brünn a jeho detaily byly chráněny řadou celosvětových patentů, z nichž některé vyvolaly dlouhodobé konkurenční spory. Třítělesová vysokotlaková kondenzační turbína s regulovaným odběrem o výkonu 2 MW, 30 bar/400 C, ot/min. Prof. Stodola s kolektivem specialistů pro nový typ turbíny Bauart Brűnn v cukrovaru Neštěmice Celkové výhody nové koncepce se však vzhledem k nutnosti používání několikatělesového provedení turbín ukázaly jako nedostatečně průkazné. Konstruktéři a vynálezci turbín Bauart Brünn Franz Lösel a Karl Krischker podnítili svými patenty celosvětovou disku-si a snahu o výzkum účinností turbínových stupňů a zejména kvantifikaci ener - getických ztrát v pracovních stupních. Organizovali garanční a výzkumná měření na prototypu turbíny v cukrovaru v Neštěmicích. Ke zkouškám přizvali světovou autoritu v oborech parních a ply nových turbín prof. Aurela Stodolu, zá stupce technických zkušeben švý car ské ho elektrotechnického spolku a řa du zástupců konkurence i zákazníků. Podrobný popis zkoušek a dobrozdání se dochoval v archívu. Dvoutělesová protitlaková turbína Bauart Brünn pro cukrovar Neštěmice. Výkon 2,1 MW, 3000 ot/min, vstupní pára 13 bar/330 C, protitlak 1,5 až 2,0 bar. Výhody barelové skříně Barelová skříň se liší od běžně užívaných skříní tím, že nemá tzv. dělící rovinu. Dělící rovina je vodorovný šroubový spoj, který skříň rozděluje na dvě poloviny. Takto rozpůlená skříň umožňuje přístup k lopatkování, jednoduché vyjímání rotoru a nosičů s rozváděcími lopatkami a tím i jednodušší údržbu turbíny. Na druhou stranu dělící rovina bývá zdrojem netěsností. Konstrukce dělící roviny ovlivňuje nejen těsnost za provozu, ale také rychlost najíždění turbíny. Spojovací šrouby v dělící rovině patří mezi velmi namáhané prvky, vyžadující velkou péči při dimenzaci a při montáži. Nevýhody spojené s dělící rovinou nemá barelová konstrukce skříně. Utěsnění je jednodušší, kruhový tvar umožňuje rychlé najíždění turbíny. Barelovou skříň lze snáze vyrobit jako svarek. Tyto obrovské výhody jsou vykoupeny poměrně velmi obtížnou axiální montáží rotoru a rozváděcích mříží při údržbě. V sešitovém vydání vycházely od roku 1921 do roku 1923 Osudy dobrého vojáka Švejka spisovatele Jaroslava Haška. Český chemik Jaroslav Heyrovský představil v roce 1922 polarografickou analýzu jednoduchý způsob určování přítomnosti chemických prvků. V roce 1919 byla založena Masarykova univerzita v Brně. Karel Čapek představil v roce 1922 divadelní hru RUR. Pojem robot, použitý ve hře, se stal mezinárodně používaným pojmem

Produkty a zákaznické služby

Produkty a zákaznické služby Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power

Více

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Spalovací motor je mechanický tepelný

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetika (malé vodní elektrárny) Hydroenergetický potenciál ve světě evaporizace vody (¼ solární energie) maximální potenciál: roční srážky 10 17 kg prum výška kontinetálního povrchu nad mořem =

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR

LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR MARTIN ČÍŽEK LETECKÉ KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘE NA ÚZEMÍ BÝVALÉHO SSSR Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-01-5 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

21.4.2015. Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 21.4.2015 Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách 2 SÍDLA SPOLEČNOSTÍ 3 SCHÉMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování parní

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 - Energetický audit - príklady riešenia enia úspor v podnikoch 10. medzinárodn rodná konferencia ENEF 2012 16.10. - 18.10. 2012 Michal Židek VŠB - TU Ostrava VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM - 1 - OSNOVA 1.

Více

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s. Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s. Brno Česká republika je svou geografickou polohou (leží na rozvodí tří

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OV-3I-01-UVOD_VZNIK_HISTORIE_VYVOJ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Nešvara Pavel, Krajč Silvestr

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství

Pohony v cementárnách. Pohony ve válcovnách. Energetika. Gumárenský průmysl. Všeobecné strojírenství Jsme firma zabývající se výrobou převodovek a ozubených kol. MKV Ozubená kola s.r.o. je specializovaná na vývoj, konstrukci a výrobu mechanických převodovek s ozubenými koly se zaměřením na obory: Těžební

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN

Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Český výzkum v evropském měřítku české know-how v CERN Jiří Chýla místopředseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN Fyzikální ústav Akademie věd České republiky Základní fakta o CERN Charakter výzkumu v CERN

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Technické kreslení v elektrotechnice

Technické kreslení v elektrotechnice Technické kreslení v elektrotechnice Elektrotechnická schémata naznačují symbolicky elektrické pochody součástky a přístroje kreslíme pomocí normalizovaných značek spoje mezi nimi kreslíme II nebo, v případě

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Univerzální CNC soustruhy řady SU

Univerzální CNC soustruhy řady SU Univerzální CNC soustruhy řady SU Jde o nejnovější produkt s dílny M-MOOS s.r.o. Tato série soustruhů řady heavy duty je kompletně montována v České republice. Jde o skutečně tuhé a těžké CNC soustruhy,

Více

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h

Historie elektromobil ekonal jako první v z na sv v roce 1899 hranici 100 km/h Elektromobily Historie Za nejstarší elektromobil je uváděn elektrický vozík Skota Roberta Andersona sestrojený mezi lety 1832-1839. Vznik opravdové tržní nabídky se však např. v USA datuje až k roku 1893,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Spoje a spojovací součásti Pohybové šrouby Ing. Magdalena

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Exkurze do elektrárny Dětmarovice Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín 2 Exkurze do elektrárny Dětmarovice 5. - 7.10.2011 Podzimní setkání členů Klubu světa energie Mgr. Milan Kašpar a Mgr. Oldřich Keltner Zpracoval:

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP 2 1 V parní turbíně se přeměňuje energie

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 06 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Průmyslové převodovky Ing. Magdalena

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů

Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Měření průtoku škrtícími prvky Speciální potrubní díly Teploměrové jímky Kalibrování průtokoměrů Firma IMAHA spol.s r.o. byla založena roku 1993 a její hlavní činností je prodej regulačních ventilů firmy

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.2.12 Integrovaná střední škola

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více