O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu"

Transkript

1 Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ S VYUŽITÍM INFORMAČNĚ PORADENSKÉHO CENTRA VE ŠKOLE Kolektiv autorů 2012

2 2

3 Obsah Úvod... 4 Kariérové poradenství na základní škole v současné době... 6 Metodika k volbě povolání s využitím Informačně poradenského centra na základní škole... 9 Informačně poradenské centrum na základní škole...11 Možnosti diagnostiky žákovy osobnosti...20 Tradiční diagnostické metody...20 Využití interaktivních internetových portálů k testování...26 Možnosti interaktivní výuky ve školním IPC...30 Výuka s interaktivní tabulí...31 Práce žáků s internetovými informačními portály a zpracovávání informací...33 Ostatní multimediální, audiovizuální a textové materiály a jejich využití v IPC...44 Seznámení s trhem práce v regionu...50 Kariérové poradenství v IPC u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a u žáků mimořádně nadaných...54 Implementace volby povolání ve Školním vzdělávacím programu...60 Závěr...63 Přílohy na CD:...64 Použitá literatura a zdroje:

4 Úvod O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Projekt Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu byl zahájen na konci března 2010 a ukončen v květnu Záměrem projektu bylo vytvoření šesti Informačně poradenských center (IPC) na základních školách na Vyškovsku, s cílem zajistit žákům kvalitní kariérové poradenství odpovídající změnám na trhu práce a potřebám regionu, ale také změnám ve vyučovacích metodách a v mentalitě dnešních žáků. Cílová skupina žáků je tvořena žáky 8. a 9. ročníků. Centra zabezpečují osvětovou vzdělávací činnost směrem k žákům, usnadňují jim volbu další vzdělávací cesty a volbu povolání. Aktivně pomáhají žákům ohroženým nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, respektují rovné příležitosti. Projekt byl plně hrazen ze strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR, přičemž příjemcem grantového projektu byla Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Další partneři zapojení do projektu: Základní škola Slavkov, Komenského Základní škola a mateřská škola, Šaratice Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř Základní škola Drnovice Základní škola Bučovice, Školní 711 Výstupem klíčových aktivit projektu bylo, kromě zřízení IPC, také vytvoření systému pro sdílení dat (www.zsn5vy.ipex.cz/kpv-esf/) a vytvoření metodiky pro volbu povolání ve školních IPC s využitím jejich materiálně technického vybavení a interaktivních výukových metod. Tvorba metodiky probíhala na základě proškolení všech zúčastněných ve třech modulech: 4

5 Modul 1 Diagnostická část, vyhodnocení současného působení a předpokladů žáků. Modul 2 A) Způsoby výuky s interaktivní podporou B) Implementace ve stávajícím ŠVP C) Nastavení spolupráce s IPS ÚP Modul 3 Vazba na volbu dalšího povolání, vyhledávání na internetu, prezentační dovednosti Metodika je určena výchovným poradcům, kteří byli proškoleni pro práci v IPC v rámci projektu, vyučujícím předmětu Volba povolání v 8. a 9. ročníku i ostatním vyučujícím se zájmem o tuto problematiku. 5

6 Kariérové poradenství na základní škole v současné době Kariérové poradenství je systém poradenských služeb k podpoře profesní orientace, k volbě optimální vzdělávací a profesní dráhy. V posledních desetiletích prošlo kariérové poradenství na základní škole podstatnými změnami, které odrážely vývoj ve společnosti, měnící se strukturu pracovního trhu, změny v síti středních škol, ale i změny související s rozvojem informačních technologií. Volba budoucího vhodného povolání u žáka základní školy je dlouhodobým procesem, který v jeho průběhu ovlivňuje mnoho různých činitelů. Jsou to činitelé individuální (osobnostní), sociální (rodina, spolužáci, učitelé) a kulturní (společenské normy a kultura společnosti, ve které žák žije). Podle několika výzkumů je rozhodování o budoucím povolání u dětí a dospívajících stále ovlivňováno hlavně nejbližším okolím, tj. především rodiči. Ti předávají svým dětem vzorce chování, postoje k práci, sdělují jim svá očekávání a mnohdy na děti přenášejí své nenaplněné představy. Rozhodující vliv má také vzdělání rodičů, jejich profese i socioekonomické postavení rodiny. Zjišťujeme ale, že rodiče nejsou vždy adekvátně informováni o tom, jak svého potomka připravit na volbu povolání. Mnohdy si neumí vyhledat informace, co obnáší studium konkrétního oboru, kde se dá obor studovat, jaké klade na žáka nároky a který obor je nejvhodnější z hlediska jeho osobnostních charakteristik. Přestože vliv rodiny je většinou rozhodující, setkáváme se i se žáky, kteří jsou na pomoci školy velmi závislí a bez odborného kariérového poradenství by zřejmě zvolili zcela nevhodnou další vzdělávací cestu. Při dalším vzdělávání na střední škole by pak byli zbytečně frustrováni a pokud by studium profesního oboru vůbec dokončili, byli by zřejmě frustrováni i v budoucím zaměstnání. 6

7 Je třeba hledat hranice možností každého jedince, rozvíjet jeho motivaci a schopnosti a nalézt cesty, které ho dovedou ke spokojenosti, i když se mnohdy neslučují s představami rodiny nebo žáka samotného. A právě zde je klíčový význam systematické práce školy v oblasti kariérového poradenství. Kromě vlivu rodiny je v současné době zřejmý stále větší vliv informačních médií na žáka a možnost samostatného vyhledávání informací na internetu. Setkáváme se stále více s případy, kdy žák má rozsáhlejší obsah znalostí a jeho požadavky a představy nekorelují s názory rodičů. V tomto momentě je potřeba zásahu ze strany školy a prostřednictvím citlivé komunikace v rovině škola žák rodina najít ta správná řešení. Pozitivní komunikace v této rovině je nezbytným základem pro efektivní přípravu žáků základních škol na volbu povolání. Dalším faktorem, který musíme respektovat, je situace na trhu práce v současné době. Nezbytná je motivace k podnikavosti. Podnikání dává prostor pro seberealizaci, pro dosažení lepšího ekonomického a sociálního postavení a je hnací silou tržního hospodářství. Změny spočívají nejen v implementaci do vzdělávacích plánů, ale i ve změně metod výuky a učebního prostředí. Podněcujeme tvořivost, iniciativu, samostatnost, odpovědnost, soutěživost a prezentační schopnosti žáků, vedeme je k vzájemnému respektu a tvůrčí spolupráci s vrstevníky i pedagogy, seznamujeme je s podnikatelskou praxí a úspěšnými firmami v regionu. Současným trendem v kariérovém poradenství na základních školách by mělo být, kromě tradičních osvědčených postupů, maximální využívání dostupné techniky, snaha o stálou modernizaci a aktualizaci informačních zdrojů, schopnost žáků pracovat s informacemi, tyto informace analyzovat a používat ku prospěchu úspěšné volby další vzdělávací cesty a následné seberealizace na trhu práce. Právě tento moderní přístup umožňují žákům, ale i jejich rodičům, zřízená Informační poradenská centra na základních školách. Práce s technikou žáky baví, je jim velmi 7

8 blízká a nabízí širší možnosti uplatnění aktivizačních výukových strategií v dané vzdělávací oblasti. Činnost IPC jsme si ověřili na šesti základních školách v rámci uvedeného projektu. 8

9 Metodika k volbě povolání s využitím Informačně poradenského centra na základní škole V rámci projektu jsme vypracovali metodiku k volbě povolání s využitím školního Informačně poradenského centra (dále IPC). Metodika může pomoci vyučujícím při práci se žáky, kteří se rozhodují o další vzdělávací cestě a budoucí profesi. Lze ji využít přímo pro práci v IPC nebo i pro výuku předmětů, kde je obsahem volba povolání. Metodiku nepovažujeme za zcela vyčerpávající materiál využitelný v dlouhodobém procesu volby povolání na ZŠ. Chceme především ukázat možnosti nového přístupu při výuce Volby povolání, který jsme v rámci realizace projektu ověřili. Spočívá ve větším užití počítačové techniky, informačních médií a interaktivních metod při výuce a v přiblížení trhu práce v regionu žákovi. Metodika je určena výchovným poradcům, kteří byli proškoleni pro práci v IPC v rámci projektu, vyučujícím předmětu Volba povolání v 8. a 9. ročníku i ostatním vyučujícím se zájmem o tuto problematiku. Je rozdělena do těchto částí: V první části představujeme Informačně poradenské centrum na základní škole, jeho technicko-materiální vybavení a obsah činností z hlediska žáka, výchovného poradce (učitele předmětu volba povolání) i rodiče. Ve druhé části se zabýváme používáním možných diagnostických nástrojů na ZŠ, které vedou k poznání žákovy osobnosti. Kapitola obsahuje ukázky testovacích metod, technik a praktických aktivit, které může učitel a výchovný poradce při práci se žáky v IPC využívat. Pojednáváme jednak o některých známých tradičních metodách a současně nabízíme možnosti moderního testování žáků on-line na různých interaktivních portálech. Pomocí výsledků testů může učitel i samotný žák (a jeho rodič) poznávat charakteristiku a rozvoj své osobnosti v návaznosti na budoucí profesní uplatnění. Získané poznatky pak se žákem pečlivě analyzujeme a vedeme ho k pochopení jeho možností v další vzdělávací a profesní dráze. 9

10 Třetí část metodiky ukazuje možnosti interaktivní výuky v IPC. Je to především využití interaktivní tabule k výukovým aktivitám a využití současných schopností a dovedností žáků pracovat s elektronickými informacemi a médii při výuce volby povolání. Představujeme vhodné internetové portály a to, jak s nimi žáci mohou interaktivně pracovat: vyhledávat informace o středních školách, pracovních činnostech, pracovních prostředcích a pracovním prostředí v jednotlivých profesích. Ukazujeme i další činnosti, které je možné s žáky v IPC vykonávat. Dále popisujeme, jak prostřednictvím moderních výukových metod seznámit žáka s možnostmi trhu práce v regionu, jak se v něm orientovat, jaké jsou možnosti uplatnění, jaká je struktura firem a podniků, které obory jsou preferované apod. V návaznosti na tuto problematiku žákovi představujeme činnost úřadu práce a postupy při vstupu na trh práce. Soubor všech uvedených aktivit je k dispozici jako inspirace vyučujícím různých vzdělávacích oborů stanovených školními vzdělávacími programy. Jedná se tedy o námětovou podporu využívání vybudovaných IPC v oblasti kariérového poradenství. Předpokládáme, že jednotlivé části metodiky pro práci v IPC mohou být upravovány na základě průběžně získávaných zkušeností. Je třeba mít na zřeteli, že vývoj kariérového poradenství i metod výuky a práce výchovného poradce (učitele) musí reagovat na změny na trhu práce, měnící se podmínky ve školství, vývoj techniky přenosu informací a informačních médií apod. 10

11 Informačně poradenské centrum na základní škole Úkolem Informačně poradenského centra (dále IPC) je poskytovat kariérové poradenství žákům, využívat techniku a interaktivní metody přímo ve výuce a poskytovat poradenské služby i mimo vyučování. Cílem je řešení nových přístupů k volbě povolání z hlediska zapojení žáků, se zřetelem na trh práce a vzdělávání v regionu. Důležitým faktorem je zakomponování tématu profesní volby do stávajícího ŠVP školy a odpovídajících výukových předmětů. Organizace výuky v IPC: V IPC probíhá výuka žáků 8. a 9. tříd v rámci vzdělávací oblasti Svět práce Volba povolání (dle ŠVP) podle rozvrhu. IPC mohou využívat i ostatní třídy k interaktivním vzdělávacím aktivitám při probírání témat o profesích. Je k dispozici i v odpoledních hodinách rodičům, kteří se přijdou poradit o další vzdělávací dráze a profesních předpokladech svého dítěte. IPC má zveřejněn rozvrh vyučovacích a poradenských hodin. Umístění IPC: IPC ve škole tvoří dvě místnosti: učebna, ve které je potřebné materiálně technické vybavení (viz dále), a místnost pro individuální pohovory se žáky a rodiči. V ideálním případě by měly být tyto místnosti umístěny vedle sebe. Kariérový poradce v IPC: Kariérový poradce je většinou výchovný poradce na škole, případně jiný učitel proškolený odborník s touto kvalifikací. 11

12 Doporučené materiálně - technické vybavení IPC: počítače pro žáky s přístupem na internet počítač pro učitele notebook pro učitele interaktivní tabule s diaprojektorem a ozvučením DVD přehrávač s televizí digitální videokamera digitální fotoaparát kopírka a tiskárna magnetická tabule stojan flipchart CD a DVD s prezentacemi SŠ kartotéka typových pozic kartotéka středních škol v regionu a okolí letáky a brožury o SŠ Atlasy školství pro JM kraj CD Kam na školu soubory diagnostických testů (Dotazníky volby povolání a plánování profesní kariéry dle J. Hollanda, Testy obecných schopností, Dotazníky zájmů aj.) kartotéka různých povolání vytvořená žáky kartotéka firem a podniků vytvořená žáky 12

13 informace o ÚP a IPS ve Vyškově informace o náležitostech přijímacího řízení, dokumenty k přijímacímu řízení informace a rady při vstupu na trh práce (psaní životopisu a motivačního dopisu, přijímací pohovor ) statistiky trhu práce inzeráty s nabídkou volných míst v regionu literatura k volbě povolání fixy, pastelky, nůžky, tvrdé papíry, barevné papíry a další kancelářské potřeby drátěný program na informační brožury a letáky šanony na kartotéku typových pozic a středních škol aj. Na následujících stranách jsou fotografie z pilotních IPC: 13

14 ZŠ Nádražní 5, Vyškov 14

15 ZŠ Bučovice

16 ZŠ Drnovice 16

17 ZŠ Pustiměř 17

18 ZŠ Slavkov, Komenského 18

19 ZŠ Šaratice 19

20 Možnosti diagnostiky žákovy osobnosti Tradiční diagnostické metody Stěžejním výstupem dlouhodobého procesu kariérového poradenství na základní škole je výběr takové profese, která bude odpovídat všem osobnostním předpokladům žáka, a tedy zákonitě povede k uspokojení jeho potřeb i k uplatnění na trhu práce. Osobnost žáka poznáváme pomocí různých diagnostických nástrojů. Učitelé na základní škole využívají tradičně spíše pedagogickou diagnostiku. Takto lze v dlouhodobém procesu poznat většinu předpokladů žáka pro vhodnou profesní orientaci. Při své práci spolupracuje výchovný poradce s rodiči, třídním učitelem a ostatními pedagogy, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem. Pedagogická diagnostika zahrnuje mnoho v pedagogickém procesu běžně prováděných činností, které není třeba všechny uvádět. Dle našeho názoru mezi nejdůležitější z hlediska volby povolání patří: - komplexní sledování chování a pracovních návyků žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech i v mimoškolních činnostech (jako třídní učitel, učitel předmětu nebo podle sdělení ostatních vyučujících): o vztah k práci, preferování duševní či fyzické práce o pečlivost a vytrvalost, schopnost dokončit úkol o pořádek v pracovních pomůckách a pracovním prostředí apod. - poznávání rodinného a sociálního prostředí žáka (pohovory se žákem, s rodiči, se spolužáky, popř. se sociálními institucemi): o představy rodičů o budoucnosti dítěte o rodinné tradice o materiální zázemí rodiny apod. - pozorování sociálních vztahů a pozice žáka v kolektivu třídy (sociometrické testy lze požádat pedagogicko-psychologickou poradnu) 20

21 - sledování zájmů a hodnotového systému žáka (Dotazníky s odpověďmi ano/ne nebo s otevřenými otázkami si učitel sestaví dle vlastní potřeby. K těmto aktivitám doporučujeme také pracovní listy z již vydaných publikací o volbě povolání uvedených dále) - pozorování žákova sebepojetí (není-li příliš nízké nebo naopak příliš vysoké a jeho představy nereálné) - sledování zdravotního stavu a fyzické zdatnosti žáka z hlediska zvolené budoucí profese (pohovor se žákem nebo rodiči, schopnosti a dovednosti v tělesné výchově, popř. v mimoškolních činnostech) Posuzování žáka pouze z hlediska pedagogického není pro potřeby profesní volby dostačující. Ještě důležitější z hlediska odhalení individuálních zvláštností je psychologický rozbor osobnosti (psychologická diagnostika). Psychologickou diagnostiku žáků mohou v podmínkách základní školy provádět pouze za tímto účelem proškolení výchovní poradci (a to pouze v omezené míře při použití dále uvedených testů) a samozřejmě odborní školní psychologové, pokud jimi školy disponují. Lze využít i služeb pedagogicko-psychologických poraden a klinických psychologů. Pro vycházející žáky, kteří stojí před volbou střední školy a povolání, doporučujeme pro testování osobnostních charakteristik tyto dotazníky, které jsme pilotně ověřili v rámci projektu: A) Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry B) Test obecných schopností Ad A) Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry Tento dotazník umožňuje zjistit typ žákovy osobnosti a současně nabízí seznam profesí, které odpovídají jeho zájmům a schopnostem, a ve kterých by se s velkou pravděpodobností úspěšně realizoval. Vychází z vědecké teorie o lidech a jejich 21

22 povoláních. Autorem této teorie je Dr. John L. Holland a pochází z 60. let minulého století. Byla ověřena asi 500 vědeckými studiemi a dnes představuje jednu z hlavních vlivných teorií volby povolání. Podstatou je zjištění 6 různých osobnostních typů, které jsou označeny písmeny R,I,A,S,E,C, a každému osobnostnímu typu odpovídá vhodná skupina povolání. Jsou to ta povolání, která odpovídají jeho schopnostem a zájmům: Realistický (Realistic), Investigativní (Investigative), Umělecký (Artistic), Sociální (Social), Podnikavý (Enterprising) a Konvenční (Conventional). Každého jedince lze charakterizovat jedním typem nebo nějakou kombinací těchto typů. Hollandův model je dnes základem většiny profesních dotazníků založených na zájmové orientaci. Dotazník je určen pro věkovou kategorii od 15 let. Vzhledem k tomu, že v 9. ročníku již většina žáků tohoto věku dosáhne nebo je krátce před jeho dosažením, lze tento dotazník úspěšně použít (popř. u vycházejících žáků 8. nebo 7. ročníku). Dotazník při zodpovědném vyplnění poskytne cenné informace a pomůže při volbě další vzdělávací cesty a budoucí kariéry. Jeho vyplnění má význam i tehdy, když už je žák rozhodnutý pro určitou profesi. V tomto případě umožní ověřit si, zda je volba správná, případně žákovi ukáže další možnosti. Dotazník je vytvořen tak, že jej mohou žáci vyplňovat sami, pokud si přečtou instrukce. Vhodné je však postup vyplňování názorně vysvětlit. Šikovným žákům bude stačit k vyplnění i k vyhodnocení jedna vyučovací hodina. Většina žáků však dotazník nedokončí. V tomto případě budeme pokračovat v další vyučovací hodině. Je vhodné, aby žáci nepospíchali, otázky četli pomalu a s porozuměním. Pokud máme ve třídě žáky s dyslexií, zeptáme se jich na pochopení zadání a otázky jim budeme předčítat, pokud samostatné zpracování nezvládnou. Vyhodnocení dotazníku (popis je v manuálu testu) ponecháme na samostatnou vyučovací hodinu. Dotazník lze vyhodnotit i graficky. Výsledky dotazníku interpretujeme v případě zájmu i rodičům. Podává cenné informace o osobnosti žáka a jeho profesních perspektivách. Jako výstup získá žák mimo jiné i seznam povolání, které se hodí k jeho vlastnostem a schopnostem. 22

23 Dotazníky jsou chráněny autorskými právy a nelze je kopírovat ani jinak rozmnožovat. Do IPC si je lze objednat a zakoupit u vydavatele: Testcentrum, s.r.o., Praha 4, A. Staška 78, popř. na pod čísly: úplný testový soubor: 123, dotazník: 123 1, rejstřík profesí: (Cena kompletního testového souboru je asi 140 Kč). Ad B) Test obecných schopností Tento testový soubor obsahuje: verbální test, numerický test, prostorový test a neverbální test, záznamové archy, vyhodnocovací šablony, příručky pro administraci a vyhodnocení jednotlivých testů. Autory testů jsou Pauline Smithová a Chris Whetton, úprava českého vydání Vladimír Smékal, vydala Psychodiagnostika, s.r.o., Brno, Vyplňování těchto testů je pro žáky ZŠ dosti náročné. Jedná se v podstatě o testování obecných studijních předpokladů. Postupujeme přesně podle instrukcí. Žákům musíme velmi pečlivě přečíst všechny pokyny k testu a dát jim čas na vyplnění jednoho zácvičného testu, aby pochopili systém označování odpovědí. Tento test je vhodné realizovat pouze se žáky, kteří si chtějí zvolit maturitní studijní obor. Test je chráněn autorskými právy, proto jej nelze kopírovat a jakékoliv jeho části uveřejňovat bez souhlasu autorů. Zájemci si tento materiál mohou objednat u výše uvedeného vydavatele. Dotazníkové metody k diagnostice zájmu, hodnot a motivace jsou další kategorií osobnostních dotazníkových metod, s nimiž je oprávněn pracovat výchovný poradce, který absolvoval dvouleté kvalifikační studium výchovného poradenství. Můžeme použít například tyto: 23

24 V. Černý, V. Smékal: Test hierarchie zájmu (THZ). Psychodiagnostika, Bratislava 1992 Dotazník, který vychází z principu Sheldonovy teorie, je založen na párovém srovnávání infinitivních vět, které zastupují 17 různých zájmových oblastí rozlišitelných do 3 kategorií (orientace na lidi, věci a ideje). Vyhodnocení, které jsou schopni provádět i samotní žáci, spočívá v zjištění počtu jednotlivých zájmových preferencí jednoduchým součtem. Z výsledků je možné si vytvořit obraz o zájmové orientaci žáka ve velmi širokých kategoriích jeho zájmů o ideje, věci či sociální aktivity, které se uplatňují v mnoha profesích. M. Irle, W. Allehoff: Test profesních zájmu (B-I-T II). Testcentrum, Praha 2004 Test B-I-T II je určen žákům základních a středních škol od 14 let až do dospělosti. Je použitelný k odhadu pracovních zájmů u žáků ročníku, u kterých zjišťujeme profesní preference. A. Mezera: Obrázkový test profesní orientace. Institut pedagogickopsychologického poradenství, Praha 2005; Psychodiagnostika, Bratislava 2010 Obrázkový test profesní orientace navazuje na velmi originální přístup k měření profesních zájmů rozvíjený Johnem L. Hollandem. Žáci sami provádějí pod vedením výchovného poradce či učitele administraci, skórování i interpretaci výsledku testu a používají při tom Hollandova klasického interpretačního schématu RIASEC. Test je zaměřen na profesní orientaci žáků, neorientuje se tedy primárně na výběr konkrétní profese. Obrázkový test obsahuje sešit se 114 různými profesemi (resp. 114 kartami umožňujícími individuální administraci). Test je tedy schopen diagnostikovat individuální profesní zaměření žáka a orientovat ho na skupinu velmi podobných povolání, která se nacházejí v příbuzné vertikální a horizontální profesní oblasti. Ankety a dotazníky Z klasických metod lze využívat vlastních anket a dotazníků, které se nám v praxi osvědčily, například Dotazník zájmů, který vždy v září vyplňují žáci pro potřeby Úřadu práce. Tento dotazník je první nápovědou pro kariérového poradce, v jaké fázi rozhodování se žák nachází a kterým směrem je nutné zaměřit podporu. Při vyučování předmětu volba povolání můžeme diagnostikovat žákovu osobnost 24

25 i pomocí různých více či méně známých aktivit, zaměřených na sebepoznávání, které nabízí mnoho již vydaných metodik (např. MRÁZOVÁ, E. a kol.: Příprava na povolání. Most, Hněvín, 2002 aj.). Multimediální vybavení IPC nám však nabízí nové možnosti: tyto tradiční aktivity realizovat interaktivní formou s využitím interaktivní tabule, která žáky více zaujme. Vyžaduje to však časově poměrně náročnou elektronickou přípravu učitele, který použije některého ze známých softwarů pro přípravu interaktivních výukových materiálů viz dále. 25

26 Využití interaktivních internetových portálů k testování K zjišťování osobnostních charakteristik žáků lze dále využít v IPC několik interaktivních internetových portálů, které umožňují žákovi on-line testování. Vyplňování testů a dotazníků je pro žáky zábavné, okamžité vyhodnocení jim odhaluje mnohdy skryté stránky osobnosti a vede je k zamyšlení nad nabízenými profesemi, které by si podle výsledků testování mohli zvolit. Jako nejvhodnější se osvědčily tyto: Průvodce světem povolání: Na webových stránkách najdeme test zájmů (přímý odkaz a test dovedností (přímý odkaz Tyto testy obsahují asi 30 otázek a po vyplnění se žákovi zobrazí vyhodnocení, pro která povolání má předpoklady. Další možností, jak se on-line a zdarma dozvědět něco nového o sobě, mohou být třeba stránky Zde pod odkazem Otestujte se (v levém menu) mají žáci možnost vybrat si z cca 15 různě zaměřených testů. Jejich vyplněním mohou např. zjistit, jestli umějí spolupracovat, zda se umějí dobře prezentovat, jak řeší konflikty či zda dokážou být výkonní. Je zde i Souhrnný test kompetencí, který zjistí, jak rozvinuté máte dovednosti důležité pro uplatnění na trhu práce. Projekt Pro školy: Vynikající možnosti testování žáků on-line i jiné důležité informace žákům, učitelům i rodičům nabízejí internetové stránky Přístup k testům a vyhodnocení (přístupová hesla) obdrží škola až po zaplacení licence. Výše částky by neměla odradit, poněvadž tento server poskytuje škole širokou škálu možností v on-line testování žáků již od prvního stupně. 26

27 Z těchto stránek citujeme: Tento projekt vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký studijní obor si vybrat a kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je ještě potřeba se zaměřit. Tento portál nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností pro různé věkové kategorie a také jedinečný Test volby povolání. Najdeme zde také rozsáhlou sadu tisknutelných kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog všech škol. Test volby povolání je inspirován opět uvedenou Hollandovou teorií (osobnostní typy RIASEC) a dobře postihuje oblasti osobnostních zájmů. Oproti klasickým testům tohoto typu však tuto metodu v mnohém rozvíjí a doplňuje. Ze serveru citujeme: Nenechává volbu povolání jen na žácích samotných, ale přizývá k ní jejich blízké, kteří mohou žákovi pomoci. V rámci dotazníku lze využít i náhledu rodičů, učitelů a kamarádů. Jejich názory na to, jak žáka vidí ve světle světa povolání, pro něj mohou být potvrzením, jaký obor si vybrat obzvláště v případě, pokud se rozhoduje mezi dvěma stejně silnými preferencemi. Netvrdíme, že po vyplnění tohoto dotazníku bude mít stoprocentně jasno, jsme si vědomi celkové náročnosti volby profesní orientace. Rovněž respektujeme, že rozhodnutí bude vždy na žákovi a výsledky testu volby povolání jsou pouhým rádcem a pomocníkem. Testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak jejich komplikovaná a nákladná příprava v papírové podobě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu (ze školy, z domova). Návod na vyplňování a vyhodnocování testů je uveden ve formě video ukázky. Postup vyplňování testu je přístupný také na: Další výhody tohoto typu testování: grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání em, archivace 27

28 možnost neomezeného opakování testů školní licence pro neomezený počet žáků dotazníky jsou vhodné i pro žáky se specifickými poruchami učení Zajímavé je i testování prostřednictvím počítačového programu COMDI (www.comdi.cz). Program zjišťuje zájmy, schopnosti, dovednosti, vědomosti, profesní a studijní předpoklady žáků. Jeho výstupem je přehledně zpracovaný, komplexní popis osobnosti doplněný komentářem. Pro žáky základních škol je určen první ze sedmi modulů (modul A). Počítačové vyšetření trvá přibližně 90 minut a je vyhodnocováno akreditovaným zařízením. Program je dostupný v IPS ÚP, PPP a mohou si jej objednat za poplatek i školy. Bezplatně si lze vyzkoušet demotesty na stránce Pokud jsou žáci, resp. rodiče ochotni zaplatit za testování, nabízí internet mnoho portálů, kde lze najít testy osobnosti, IQ testy i testy k profesnímu zaměření (např. ). Pokyny k platbě obdržíte většinou prostřednictvím sms zpráv (asi 50 až 99 Kč). Platba by měla zaručovat profesionalitu, přesto však je potřeba být velmi obezřetní. Ve vyučovacím procesu testování tohoto typu rozhodně nepraktikujeme. Většinou se opět jedná o osobnostní testy Hollandova typu. V současné době, kdy mnoho základních škol využívá zkušebního testování žáků 9. ročníku společností SCIO a mnoho středních škol koná přijímací zkoušky také formou těchto testů, je vyhodnocení SCIO testů u deváťáků taktéž výborným diagnostickým ukazatelem. Poskytne možnost srovnání s ostatními (žák zjistí, kolik vrstevníků mělo více a kolik méně bodů), ukáže, zda by výsledek stačil k přijetí na vybraný typ střední školy, objeví slabší místa, na která je potřeba se zaměřit, a přiblíží žákovi testy skutečně používané u přijímacích zkoušek. Pokud základní škola testování SCIO neuskutečňuje, doporučíme žákům a jejich rodičům internetové stránky kde se nabízejí možnosti k zakoupení několika variant testů v tištěné podobě i testování on-line. 28

29 Dalším subjektem, který provádí testování žáků na základních školách, je Centrum pro zjištění výsledků vzdělávání (CERMAT). Žák opět obdrží srovnávací hodnocení a doporučení pro další formu vzdělávání. Jedná se opět o jakési přijímací zkoušky nanečisto. Seznam středních škol, které konají přijímací zkoušky formou testů CERMAT, je zveřejněn na Závěrem je třeba zdůraznit, že ke komplexnímu poznání žáka a jeho předpokladů pro další studium nebo zvolené povolání je nezbytné, aby do tohoto procesu byli dlouhodobě zapojeni všichni vyučující (mohou odhalit nadprůměrné nadání např. v matematice, fyzice, chemii, jazycích aj.) a aby hlavním pomocníkem kariérového poradce byl třídní učitel, který zná žáka nejlépe: poznává ho při výuce i při různých třídních akcích a činnostech, zná jeho rodinné zázemí. Získané poznatky z diagnostiky se žákem vždy pečlivě a citlivě analyzujeme. Každý člověk má určité zájmy, osobní vlastnosti a schopnosti a každé povolání klade na člověka určité požadavky. Poradce (učitel) musí umět správně motivovat i ty žáky, kteří mají tendence k negativnímu sebehodnocení. IPC poskytuje možnosti, jak žákům představit různá povolání z rozličných oborů, která by pro tyto žáky byla vhodná, zdůraznit jejich nepostradatelnost na trhu práce a možnosti dalšího profesního růstu. 29

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více