O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu"

Transkript

1 Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ S VYUŽITÍM INFORMAČNĚ PORADENSKÉHO CENTRA VE ŠKOLE Kolektiv autorů 2012

2 2

3 Obsah Úvod... 4 Kariérové poradenství na základní škole v současné době... 6 Metodika k volbě povolání s využitím Informačně poradenského centra na základní škole... 9 Informačně poradenské centrum na základní škole...11 Možnosti diagnostiky žákovy osobnosti...20 Tradiční diagnostické metody...20 Využití interaktivních internetových portálů k testování...26 Možnosti interaktivní výuky ve školním IPC...30 Výuka s interaktivní tabulí...31 Práce žáků s internetovými informačními portály a zpracovávání informací...33 Ostatní multimediální, audiovizuální a textové materiály a jejich využití v IPC...44 Seznámení s trhem práce v regionu...50 Kariérové poradenství v IPC u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a u žáků mimořádně nadaných...54 Implementace volby povolání ve Školním vzdělávacím programu...60 Závěr...63 Přílohy na CD:...64 Použitá literatura a zdroje:

4 Úvod O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Projekt Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu byl zahájen na konci března 2010 a ukončen v květnu Záměrem projektu bylo vytvoření šesti Informačně poradenských center (IPC) na základních školách na Vyškovsku, s cílem zajistit žákům kvalitní kariérové poradenství odpovídající změnám na trhu práce a potřebám regionu, ale také změnám ve vyučovacích metodách a v mentalitě dnešních žáků. Cílová skupina žáků je tvořena žáky 8. a 9. ročníků. Centra zabezpečují osvětovou vzdělávací činnost směrem k žákům, usnadňují jim volbu další vzdělávací cesty a volbu povolání. Aktivně pomáhají žákům ohroženým nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, respektují rovné příležitosti. Projekt byl plně hrazen ze strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR, přičemž příjemcem grantového projektu byla Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Další partneři zapojení do projektu: Základní škola Slavkov, Komenského Základní škola a mateřská škola, Šaratice Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř Základní škola Drnovice Základní škola Bučovice, Školní 711 Výstupem klíčových aktivit projektu bylo, kromě zřízení IPC, také vytvoření systému pro sdílení dat (www.zsn5vy.ipex.cz/kpv-esf/) a vytvoření metodiky pro volbu povolání ve školních IPC s využitím jejich materiálně technického vybavení a interaktivních výukových metod. Tvorba metodiky probíhala na základě proškolení všech zúčastněných ve třech modulech: 4

5 Modul 1 Diagnostická část, vyhodnocení současného působení a předpokladů žáků. Modul 2 A) Způsoby výuky s interaktivní podporou B) Implementace ve stávajícím ŠVP C) Nastavení spolupráce s IPS ÚP Modul 3 Vazba na volbu dalšího povolání, vyhledávání na internetu, prezentační dovednosti Metodika je určena výchovným poradcům, kteří byli proškoleni pro práci v IPC v rámci projektu, vyučujícím předmětu Volba povolání v 8. a 9. ročníku i ostatním vyučujícím se zájmem o tuto problematiku. 5

6 Kariérové poradenství na základní škole v současné době Kariérové poradenství je systém poradenských služeb k podpoře profesní orientace, k volbě optimální vzdělávací a profesní dráhy. V posledních desetiletích prošlo kariérové poradenství na základní škole podstatnými změnami, které odrážely vývoj ve společnosti, měnící se strukturu pracovního trhu, změny v síti středních škol, ale i změny související s rozvojem informačních technologií. Volba budoucího vhodného povolání u žáka základní školy je dlouhodobým procesem, který v jeho průběhu ovlivňuje mnoho různých činitelů. Jsou to činitelé individuální (osobnostní), sociální (rodina, spolužáci, učitelé) a kulturní (společenské normy a kultura společnosti, ve které žák žije). Podle několika výzkumů je rozhodování o budoucím povolání u dětí a dospívajících stále ovlivňováno hlavně nejbližším okolím, tj. především rodiči. Ti předávají svým dětem vzorce chování, postoje k práci, sdělují jim svá očekávání a mnohdy na děti přenášejí své nenaplněné představy. Rozhodující vliv má také vzdělání rodičů, jejich profese i socioekonomické postavení rodiny. Zjišťujeme ale, že rodiče nejsou vždy adekvátně informováni o tom, jak svého potomka připravit na volbu povolání. Mnohdy si neumí vyhledat informace, co obnáší studium konkrétního oboru, kde se dá obor studovat, jaké klade na žáka nároky a který obor je nejvhodnější z hlediska jeho osobnostních charakteristik. Přestože vliv rodiny je většinou rozhodující, setkáváme se i se žáky, kteří jsou na pomoci školy velmi závislí a bez odborného kariérového poradenství by zřejmě zvolili zcela nevhodnou další vzdělávací cestu. Při dalším vzdělávání na střední škole by pak byli zbytečně frustrováni a pokud by studium profesního oboru vůbec dokončili, byli by zřejmě frustrováni i v budoucím zaměstnání. 6

7 Je třeba hledat hranice možností každého jedince, rozvíjet jeho motivaci a schopnosti a nalézt cesty, které ho dovedou ke spokojenosti, i když se mnohdy neslučují s představami rodiny nebo žáka samotného. A právě zde je klíčový význam systematické práce školy v oblasti kariérového poradenství. Kromě vlivu rodiny je v současné době zřejmý stále větší vliv informačních médií na žáka a možnost samostatného vyhledávání informací na internetu. Setkáváme se stále více s případy, kdy žák má rozsáhlejší obsah znalostí a jeho požadavky a představy nekorelují s názory rodičů. V tomto momentě je potřeba zásahu ze strany školy a prostřednictvím citlivé komunikace v rovině škola žák rodina najít ta správná řešení. Pozitivní komunikace v této rovině je nezbytným základem pro efektivní přípravu žáků základních škol na volbu povolání. Dalším faktorem, který musíme respektovat, je situace na trhu práce v současné době. Nezbytná je motivace k podnikavosti. Podnikání dává prostor pro seberealizaci, pro dosažení lepšího ekonomického a sociálního postavení a je hnací silou tržního hospodářství. Změny spočívají nejen v implementaci do vzdělávacích plánů, ale i ve změně metod výuky a učebního prostředí. Podněcujeme tvořivost, iniciativu, samostatnost, odpovědnost, soutěživost a prezentační schopnosti žáků, vedeme je k vzájemnému respektu a tvůrčí spolupráci s vrstevníky i pedagogy, seznamujeme je s podnikatelskou praxí a úspěšnými firmami v regionu. Současným trendem v kariérovém poradenství na základních školách by mělo být, kromě tradičních osvědčených postupů, maximální využívání dostupné techniky, snaha o stálou modernizaci a aktualizaci informačních zdrojů, schopnost žáků pracovat s informacemi, tyto informace analyzovat a používat ku prospěchu úspěšné volby další vzdělávací cesty a následné seberealizace na trhu práce. Právě tento moderní přístup umožňují žákům, ale i jejich rodičům, zřízená Informační poradenská centra na základních školách. Práce s technikou žáky baví, je jim velmi 7

8 blízká a nabízí širší možnosti uplatnění aktivizačních výukových strategií v dané vzdělávací oblasti. Činnost IPC jsme si ověřili na šesti základních školách v rámci uvedeného projektu. 8

9 Metodika k volbě povolání s využitím Informačně poradenského centra na základní škole V rámci projektu jsme vypracovali metodiku k volbě povolání s využitím školního Informačně poradenského centra (dále IPC). Metodika může pomoci vyučujícím při práci se žáky, kteří se rozhodují o další vzdělávací cestě a budoucí profesi. Lze ji využít přímo pro práci v IPC nebo i pro výuku předmětů, kde je obsahem volba povolání. Metodiku nepovažujeme za zcela vyčerpávající materiál využitelný v dlouhodobém procesu volby povolání na ZŠ. Chceme především ukázat možnosti nového přístupu při výuce Volby povolání, který jsme v rámci realizace projektu ověřili. Spočívá ve větším užití počítačové techniky, informačních médií a interaktivních metod při výuce a v přiblížení trhu práce v regionu žákovi. Metodika je určena výchovným poradcům, kteří byli proškoleni pro práci v IPC v rámci projektu, vyučujícím předmětu Volba povolání v 8. a 9. ročníku i ostatním vyučujícím se zájmem o tuto problematiku. Je rozdělena do těchto částí: V první části představujeme Informačně poradenské centrum na základní škole, jeho technicko-materiální vybavení a obsah činností z hlediska žáka, výchovného poradce (učitele předmětu volba povolání) i rodiče. Ve druhé části se zabýváme používáním možných diagnostických nástrojů na ZŠ, které vedou k poznání žákovy osobnosti. Kapitola obsahuje ukázky testovacích metod, technik a praktických aktivit, které může učitel a výchovný poradce při práci se žáky v IPC využívat. Pojednáváme jednak o některých známých tradičních metodách a současně nabízíme možnosti moderního testování žáků on-line na různých interaktivních portálech. Pomocí výsledků testů může učitel i samotný žák (a jeho rodič) poznávat charakteristiku a rozvoj své osobnosti v návaznosti na budoucí profesní uplatnění. Získané poznatky pak se žákem pečlivě analyzujeme a vedeme ho k pochopení jeho možností v další vzdělávací a profesní dráze. 9

10 Třetí část metodiky ukazuje možnosti interaktivní výuky v IPC. Je to především využití interaktivní tabule k výukovým aktivitám a využití současných schopností a dovedností žáků pracovat s elektronickými informacemi a médii při výuce volby povolání. Představujeme vhodné internetové portály a to, jak s nimi žáci mohou interaktivně pracovat: vyhledávat informace o středních školách, pracovních činnostech, pracovních prostředcích a pracovním prostředí v jednotlivých profesích. Ukazujeme i další činnosti, které je možné s žáky v IPC vykonávat. Dále popisujeme, jak prostřednictvím moderních výukových metod seznámit žáka s možnostmi trhu práce v regionu, jak se v něm orientovat, jaké jsou možnosti uplatnění, jaká je struktura firem a podniků, které obory jsou preferované apod. V návaznosti na tuto problematiku žákovi představujeme činnost úřadu práce a postupy při vstupu na trh práce. Soubor všech uvedených aktivit je k dispozici jako inspirace vyučujícím různých vzdělávacích oborů stanovených školními vzdělávacími programy. Jedná se tedy o námětovou podporu využívání vybudovaných IPC v oblasti kariérového poradenství. Předpokládáme, že jednotlivé části metodiky pro práci v IPC mohou být upravovány na základě průběžně získávaných zkušeností. Je třeba mít na zřeteli, že vývoj kariérového poradenství i metod výuky a práce výchovného poradce (učitele) musí reagovat na změny na trhu práce, měnící se podmínky ve školství, vývoj techniky přenosu informací a informačních médií apod. 10

11 Informačně poradenské centrum na základní škole Úkolem Informačně poradenského centra (dále IPC) je poskytovat kariérové poradenství žákům, využívat techniku a interaktivní metody přímo ve výuce a poskytovat poradenské služby i mimo vyučování. Cílem je řešení nových přístupů k volbě povolání z hlediska zapojení žáků, se zřetelem na trh práce a vzdělávání v regionu. Důležitým faktorem je zakomponování tématu profesní volby do stávajícího ŠVP školy a odpovídajících výukových předmětů. Organizace výuky v IPC: V IPC probíhá výuka žáků 8. a 9. tříd v rámci vzdělávací oblasti Svět práce Volba povolání (dle ŠVP) podle rozvrhu. IPC mohou využívat i ostatní třídy k interaktivním vzdělávacím aktivitám při probírání témat o profesích. Je k dispozici i v odpoledních hodinách rodičům, kteří se přijdou poradit o další vzdělávací dráze a profesních předpokladech svého dítěte. IPC má zveřejněn rozvrh vyučovacích a poradenských hodin. Umístění IPC: IPC ve škole tvoří dvě místnosti: učebna, ve které je potřebné materiálně technické vybavení (viz dále), a místnost pro individuální pohovory se žáky a rodiči. V ideálním případě by měly být tyto místnosti umístěny vedle sebe. Kariérový poradce v IPC: Kariérový poradce je většinou výchovný poradce na škole, případně jiný učitel proškolený odborník s touto kvalifikací. 11

12 Doporučené materiálně - technické vybavení IPC: počítače pro žáky s přístupem na internet počítač pro učitele notebook pro učitele interaktivní tabule s diaprojektorem a ozvučením DVD přehrávač s televizí digitální videokamera digitální fotoaparát kopírka a tiskárna magnetická tabule stojan flipchart CD a DVD s prezentacemi SŠ kartotéka typových pozic kartotéka středních škol v regionu a okolí letáky a brožury o SŠ Atlasy školství pro JM kraj CD Kam na školu soubory diagnostických testů (Dotazníky volby povolání a plánování profesní kariéry dle J. Hollanda, Testy obecných schopností, Dotazníky zájmů aj.) kartotéka různých povolání vytvořená žáky kartotéka firem a podniků vytvořená žáky 12

13 informace o ÚP a IPS ve Vyškově informace o náležitostech přijímacího řízení, dokumenty k přijímacímu řízení informace a rady při vstupu na trh práce (psaní životopisu a motivačního dopisu, přijímací pohovor ) statistiky trhu práce inzeráty s nabídkou volných míst v regionu literatura k volbě povolání fixy, pastelky, nůžky, tvrdé papíry, barevné papíry a další kancelářské potřeby drátěný program na informační brožury a letáky šanony na kartotéku typových pozic a středních škol aj. Na následujících stranách jsou fotografie z pilotních IPC: 13

14 ZŠ Nádražní 5, Vyškov 14

15 ZŠ Bučovice

16 ZŠ Drnovice 16

17 ZŠ Pustiměř 17

18 ZŠ Slavkov, Komenského 18

19 ZŠ Šaratice 19

20 Možnosti diagnostiky žákovy osobnosti Tradiční diagnostické metody Stěžejním výstupem dlouhodobého procesu kariérového poradenství na základní škole je výběr takové profese, která bude odpovídat všem osobnostním předpokladům žáka, a tedy zákonitě povede k uspokojení jeho potřeb i k uplatnění na trhu práce. Osobnost žáka poznáváme pomocí různých diagnostických nástrojů. Učitelé na základní škole využívají tradičně spíše pedagogickou diagnostiku. Takto lze v dlouhodobém procesu poznat většinu předpokladů žáka pro vhodnou profesní orientaci. Při své práci spolupracuje výchovný poradce s rodiči, třídním učitelem a ostatními pedagogy, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem. Pedagogická diagnostika zahrnuje mnoho v pedagogickém procesu běžně prováděných činností, které není třeba všechny uvádět. Dle našeho názoru mezi nejdůležitější z hlediska volby povolání patří: - komplexní sledování chování a pracovních návyků žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech i v mimoškolních činnostech (jako třídní učitel, učitel předmětu nebo podle sdělení ostatních vyučujících): o vztah k práci, preferování duševní či fyzické práce o pečlivost a vytrvalost, schopnost dokončit úkol o pořádek v pracovních pomůckách a pracovním prostředí apod. - poznávání rodinného a sociálního prostředí žáka (pohovory se žákem, s rodiči, se spolužáky, popř. se sociálními institucemi): o představy rodičů o budoucnosti dítěte o rodinné tradice o materiální zázemí rodiny apod. - pozorování sociálních vztahů a pozice žáka v kolektivu třídy (sociometrické testy lze požádat pedagogicko-psychologickou poradnu) 20

21 - sledování zájmů a hodnotového systému žáka (Dotazníky s odpověďmi ano/ne nebo s otevřenými otázkami si učitel sestaví dle vlastní potřeby. K těmto aktivitám doporučujeme také pracovní listy z již vydaných publikací o volbě povolání uvedených dále) - pozorování žákova sebepojetí (není-li příliš nízké nebo naopak příliš vysoké a jeho představy nereálné) - sledování zdravotního stavu a fyzické zdatnosti žáka z hlediska zvolené budoucí profese (pohovor se žákem nebo rodiči, schopnosti a dovednosti v tělesné výchově, popř. v mimoškolních činnostech) Posuzování žáka pouze z hlediska pedagogického není pro potřeby profesní volby dostačující. Ještě důležitější z hlediska odhalení individuálních zvláštností je psychologický rozbor osobnosti (psychologická diagnostika). Psychologickou diagnostiku žáků mohou v podmínkách základní školy provádět pouze za tímto účelem proškolení výchovní poradci (a to pouze v omezené míře při použití dále uvedených testů) a samozřejmě odborní školní psychologové, pokud jimi školy disponují. Lze využít i služeb pedagogicko-psychologických poraden a klinických psychologů. Pro vycházející žáky, kteří stojí před volbou střední školy a povolání, doporučujeme pro testování osobnostních charakteristik tyto dotazníky, které jsme pilotně ověřili v rámci projektu: A) Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry B) Test obecných schopností Ad A) Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry Tento dotazník umožňuje zjistit typ žákovy osobnosti a současně nabízí seznam profesí, které odpovídají jeho zájmům a schopnostem, a ve kterých by se s velkou pravděpodobností úspěšně realizoval. Vychází z vědecké teorie o lidech a jejich 21

22 povoláních. Autorem této teorie je Dr. John L. Holland a pochází z 60. let minulého století. Byla ověřena asi 500 vědeckými studiemi a dnes představuje jednu z hlavních vlivných teorií volby povolání. Podstatou je zjištění 6 různých osobnostních typů, které jsou označeny písmeny R,I,A,S,E,C, a každému osobnostnímu typu odpovídá vhodná skupina povolání. Jsou to ta povolání, která odpovídají jeho schopnostem a zájmům: Realistický (Realistic), Investigativní (Investigative), Umělecký (Artistic), Sociální (Social), Podnikavý (Enterprising) a Konvenční (Conventional). Každého jedince lze charakterizovat jedním typem nebo nějakou kombinací těchto typů. Hollandův model je dnes základem většiny profesních dotazníků založených na zájmové orientaci. Dotazník je určen pro věkovou kategorii od 15 let. Vzhledem k tomu, že v 9. ročníku již většina žáků tohoto věku dosáhne nebo je krátce před jeho dosažením, lze tento dotazník úspěšně použít (popř. u vycházejících žáků 8. nebo 7. ročníku). Dotazník při zodpovědném vyplnění poskytne cenné informace a pomůže při volbě další vzdělávací cesty a budoucí kariéry. Jeho vyplnění má význam i tehdy, když už je žák rozhodnutý pro určitou profesi. V tomto případě umožní ověřit si, zda je volba správná, případně žákovi ukáže další možnosti. Dotazník je vytvořen tak, že jej mohou žáci vyplňovat sami, pokud si přečtou instrukce. Vhodné je však postup vyplňování názorně vysvětlit. Šikovným žákům bude stačit k vyplnění i k vyhodnocení jedna vyučovací hodina. Většina žáků však dotazník nedokončí. V tomto případě budeme pokračovat v další vyučovací hodině. Je vhodné, aby žáci nepospíchali, otázky četli pomalu a s porozuměním. Pokud máme ve třídě žáky s dyslexií, zeptáme se jich na pochopení zadání a otázky jim budeme předčítat, pokud samostatné zpracování nezvládnou. Vyhodnocení dotazníku (popis je v manuálu testu) ponecháme na samostatnou vyučovací hodinu. Dotazník lze vyhodnotit i graficky. Výsledky dotazníku interpretujeme v případě zájmu i rodičům. Podává cenné informace o osobnosti žáka a jeho profesních perspektivách. Jako výstup získá žák mimo jiné i seznam povolání, které se hodí k jeho vlastnostem a schopnostem. 22

23 Dotazníky jsou chráněny autorskými právy a nelze je kopírovat ani jinak rozmnožovat. Do IPC si je lze objednat a zakoupit u vydavatele: Testcentrum, s.r.o., Praha 4, A. Staška 78, popř. na pod čísly: úplný testový soubor: 123, dotazník: 123 1, rejstřík profesí: (Cena kompletního testového souboru je asi 140 Kč). Ad B) Test obecných schopností Tento testový soubor obsahuje: verbální test, numerický test, prostorový test a neverbální test, záznamové archy, vyhodnocovací šablony, příručky pro administraci a vyhodnocení jednotlivých testů. Autory testů jsou Pauline Smithová a Chris Whetton, úprava českého vydání Vladimír Smékal, vydala Psychodiagnostika, s.r.o., Brno, Vyplňování těchto testů je pro žáky ZŠ dosti náročné. Jedná se v podstatě o testování obecných studijních předpokladů. Postupujeme přesně podle instrukcí. Žákům musíme velmi pečlivě přečíst všechny pokyny k testu a dát jim čas na vyplnění jednoho zácvičného testu, aby pochopili systém označování odpovědí. Tento test je vhodné realizovat pouze se žáky, kteří si chtějí zvolit maturitní studijní obor. Test je chráněn autorskými právy, proto jej nelze kopírovat a jakékoliv jeho části uveřejňovat bez souhlasu autorů. Zájemci si tento materiál mohou objednat u výše uvedeného vydavatele. Dotazníkové metody k diagnostice zájmu, hodnot a motivace jsou další kategorií osobnostních dotazníkových metod, s nimiž je oprávněn pracovat výchovný poradce, který absolvoval dvouleté kvalifikační studium výchovného poradenství. Můžeme použít například tyto: 23

24 V. Černý, V. Smékal: Test hierarchie zájmu (THZ). Psychodiagnostika, Bratislava 1992 Dotazník, který vychází z principu Sheldonovy teorie, je založen na párovém srovnávání infinitivních vět, které zastupují 17 různých zájmových oblastí rozlišitelných do 3 kategorií (orientace na lidi, věci a ideje). Vyhodnocení, které jsou schopni provádět i samotní žáci, spočívá v zjištění počtu jednotlivých zájmových preferencí jednoduchým součtem. Z výsledků je možné si vytvořit obraz o zájmové orientaci žáka ve velmi širokých kategoriích jeho zájmů o ideje, věci či sociální aktivity, které se uplatňují v mnoha profesích. M. Irle, W. Allehoff: Test profesních zájmu (B-I-T II). Testcentrum, Praha 2004 Test B-I-T II je určen žákům základních a středních škol od 14 let až do dospělosti. Je použitelný k odhadu pracovních zájmů u žáků ročníku, u kterých zjišťujeme profesní preference. A. Mezera: Obrázkový test profesní orientace. Institut pedagogickopsychologického poradenství, Praha 2005; Psychodiagnostika, Bratislava 2010 Obrázkový test profesní orientace navazuje na velmi originální přístup k měření profesních zájmů rozvíjený Johnem L. Hollandem. Žáci sami provádějí pod vedením výchovného poradce či učitele administraci, skórování i interpretaci výsledku testu a používají při tom Hollandova klasického interpretačního schématu RIASEC. Test je zaměřen na profesní orientaci žáků, neorientuje se tedy primárně na výběr konkrétní profese. Obrázkový test obsahuje sešit se 114 různými profesemi (resp. 114 kartami umožňujícími individuální administraci). Test je tedy schopen diagnostikovat individuální profesní zaměření žáka a orientovat ho na skupinu velmi podobných povolání, která se nacházejí v příbuzné vertikální a horizontální profesní oblasti. Ankety a dotazníky Z klasických metod lze využívat vlastních anket a dotazníků, které se nám v praxi osvědčily, například Dotazník zájmů, který vždy v září vyplňují žáci pro potřeby Úřadu práce. Tento dotazník je první nápovědou pro kariérového poradce, v jaké fázi rozhodování se žák nachází a kterým směrem je nutné zaměřit podporu. Při vyučování předmětu volba povolání můžeme diagnostikovat žákovu osobnost 24

25 i pomocí různých více či méně známých aktivit, zaměřených na sebepoznávání, které nabízí mnoho již vydaných metodik (např. MRÁZOVÁ, E. a kol.: Příprava na povolání. Most, Hněvín, 2002 aj.). Multimediální vybavení IPC nám však nabízí nové možnosti: tyto tradiční aktivity realizovat interaktivní formou s využitím interaktivní tabule, která žáky více zaujme. Vyžaduje to však časově poměrně náročnou elektronickou přípravu učitele, který použije některého ze známých softwarů pro přípravu interaktivních výukových materiálů viz dále. 25

26 Využití interaktivních internetových portálů k testování K zjišťování osobnostních charakteristik žáků lze dále využít v IPC několik interaktivních internetových portálů, které umožňují žákovi on-line testování. Vyplňování testů a dotazníků je pro žáky zábavné, okamžité vyhodnocení jim odhaluje mnohdy skryté stránky osobnosti a vede je k zamyšlení nad nabízenými profesemi, které by si podle výsledků testování mohli zvolit. Jako nejvhodnější se osvědčily tyto: Průvodce světem povolání: Na webových stránkách najdeme test zájmů (přímý odkaz a test dovedností (přímý odkaz Tyto testy obsahují asi 30 otázek a po vyplnění se žákovi zobrazí vyhodnocení, pro která povolání má předpoklady. Další možností, jak se on-line a zdarma dozvědět něco nového o sobě, mohou být třeba stránky Zde pod odkazem Otestujte se (v levém menu) mají žáci možnost vybrat si z cca 15 různě zaměřených testů. Jejich vyplněním mohou např. zjistit, jestli umějí spolupracovat, zda se umějí dobře prezentovat, jak řeší konflikty či zda dokážou být výkonní. Je zde i Souhrnný test kompetencí, který zjistí, jak rozvinuté máte dovednosti důležité pro uplatnění na trhu práce. Projekt Pro školy: Vynikající možnosti testování žáků on-line i jiné důležité informace žákům, učitelům i rodičům nabízejí internetové stránky Přístup k testům a vyhodnocení (přístupová hesla) obdrží škola až po zaplacení licence. Výše částky by neměla odradit, poněvadž tento server poskytuje škole širokou škálu možností v on-line testování žáků již od prvního stupně. 26

27 Z těchto stránek citujeme: Tento projekt vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký studijní obor si vybrat a kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je ještě potřeba se zaměřit. Tento portál nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností pro různé věkové kategorie a také jedinečný Test volby povolání. Najdeme zde také rozsáhlou sadu tisknutelných kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog všech škol. Test volby povolání je inspirován opět uvedenou Hollandovou teorií (osobnostní typy RIASEC) a dobře postihuje oblasti osobnostních zájmů. Oproti klasickým testům tohoto typu však tuto metodu v mnohém rozvíjí a doplňuje. Ze serveru citujeme: Nenechává volbu povolání jen na žácích samotných, ale přizývá k ní jejich blízké, kteří mohou žákovi pomoci. V rámci dotazníku lze využít i náhledu rodičů, učitelů a kamarádů. Jejich názory na to, jak žáka vidí ve světle světa povolání, pro něj mohou být potvrzením, jaký obor si vybrat obzvláště v případě, pokud se rozhoduje mezi dvěma stejně silnými preferencemi. Netvrdíme, že po vyplnění tohoto dotazníku bude mít stoprocentně jasno, jsme si vědomi celkové náročnosti volby profesní orientace. Rovněž respektujeme, že rozhodnutí bude vždy na žákovi a výsledky testu volby povolání jsou pouhým rádcem a pomocníkem. Testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak jejich komplikovaná a nákladná příprava v papírové podobě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu (ze školy, z domova). Návod na vyplňování a vyhodnocování testů je uveden ve formě video ukázky. Postup vyplňování testu je přístupný také na: Další výhody tohoto typu testování: grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání em, archivace 27

28 možnost neomezeného opakování testů školní licence pro neomezený počet žáků dotazníky jsou vhodné i pro žáky se specifickými poruchami učení Zajímavé je i testování prostřednictvím počítačového programu COMDI (www.comdi.cz). Program zjišťuje zájmy, schopnosti, dovednosti, vědomosti, profesní a studijní předpoklady žáků. Jeho výstupem je přehledně zpracovaný, komplexní popis osobnosti doplněný komentářem. Pro žáky základních škol je určen první ze sedmi modulů (modul A). Počítačové vyšetření trvá přibližně 90 minut a je vyhodnocováno akreditovaným zařízením. Program je dostupný v IPS ÚP, PPP a mohou si jej objednat za poplatek i školy. Bezplatně si lze vyzkoušet demotesty na stránce Pokud jsou žáci, resp. rodiče ochotni zaplatit za testování, nabízí internet mnoho portálů, kde lze najít testy osobnosti, IQ testy i testy k profesnímu zaměření (např. ). Pokyny k platbě obdržíte většinou prostřednictvím sms zpráv (asi 50 až 99 Kč). Platba by měla zaručovat profesionalitu, přesto však je potřeba být velmi obezřetní. Ve vyučovacím procesu testování tohoto typu rozhodně nepraktikujeme. Většinou se opět jedná o osobnostní testy Hollandova typu. V současné době, kdy mnoho základních škol využívá zkušebního testování žáků 9. ročníku společností SCIO a mnoho středních škol koná přijímací zkoušky také formou těchto testů, je vyhodnocení SCIO testů u deváťáků taktéž výborným diagnostickým ukazatelem. Poskytne možnost srovnání s ostatními (žák zjistí, kolik vrstevníků mělo více a kolik méně bodů), ukáže, zda by výsledek stačil k přijetí na vybraný typ střední školy, objeví slabší místa, na která je potřeba se zaměřit, a přiblíží žákovi testy skutečně používané u přijímacích zkoušek. Pokud základní škola testování SCIO neuskutečňuje, doporučíme žákům a jejich rodičům internetové stránky kde se nabízejí možnosti k zakoupení několika variant testů v tištěné podobě i testování on-line. 28

29 Dalším subjektem, který provádí testování žáků na základních školách, je Centrum pro zjištění výsledků vzdělávání (CERMAT). Žák opět obdrží srovnávací hodnocení a doporučení pro další formu vzdělávání. Jedná se opět o jakési přijímací zkoušky nanečisto. Seznam středních škol, které konají přijímací zkoušky formou testů CERMAT, je zveřejněn na Závěrem je třeba zdůraznit, že ke komplexnímu poznání žáka a jeho předpokladů pro další studium nebo zvolené povolání je nezbytné, aby do tohoto procesu byli dlouhodobě zapojeni všichni vyučující (mohou odhalit nadprůměrné nadání např. v matematice, fyzice, chemii, jazycích aj.) a aby hlavním pomocníkem kariérového poradce byl třídní učitel, který zná žáka nejlépe: poznává ho při výuce i při různých třídních akcích a činnostech, zná jeho rodinné zázemí. Získané poznatky z diagnostiky se žákem vždy pečlivě a citlivě analyzujeme. Každý člověk má určité zájmy, osobní vlastnosti a schopnosti a každé povolání klade na člověka určité požadavky. Poradce (učitel) musí umět správně motivovat i ty žáky, kteří mají tendence k negativnímu sebehodnocení. IPC poskytuje možnosti, jak žákům představit různá povolání z rozličných oborů, která by pro tyto žáky byla vhodná, zdůraznit jejich nepostradatelnost na trhu práce a možnosti dalšího profesního růstu. 29

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno Co se dozvíte? Jaká informační média a materiály

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Příklad dobré praxe IX

Příklad dobré praxe IX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IX z realizace kariérového poradenství Mgr. Ilona Šimková 2010

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015

Kavárnička pro rodiče. Volba povolání 2014-2015 Kavárnička pro rodiče Volba povolání 2014-2015 Vážení rodiče, vítám Vás na dnešní informační schůzce, věnované Volbě povolání Dnes se dozvíte důležité informace, které Vám pomohou snadněji zvládnout období

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele SPRÁVNÁ VOLBA podpora kariérového poradenství na školách v Plzeňském kraji Příručka pro uživatele - internetové stránky Poradce v Plzeňském kraji Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie

Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Informatika je

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Poradenská role školy

Poradenská role školy Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Poradenská role školy Zpráva z evaluačního

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora e-mail Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý sipvz@gym-ul.cz Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více