O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu"

Transkript

1 Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ S VYUŽITÍM INFORMAČNĚ PORADENSKÉHO CENTRA VE ŠKOLE Kolektiv autorů 2012

2 2

3 Obsah Úvod... 4 Kariérové poradenství na základní škole v současné době... 6 Metodika k volbě povolání s využitím Informačně poradenského centra na základní škole... 9 Informačně poradenské centrum na základní škole...11 Možnosti diagnostiky žákovy osobnosti...20 Tradiční diagnostické metody...20 Využití interaktivních internetových portálů k testování...26 Možnosti interaktivní výuky ve školním IPC...30 Výuka s interaktivní tabulí...31 Práce žáků s internetovými informačními portály a zpracovávání informací...33 Ostatní multimediální, audiovizuální a textové materiály a jejich využití v IPC...44 Seznámení s trhem práce v regionu...50 Kariérové poradenství v IPC u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a u žáků mimořádně nadaných...54 Implementace volby povolání ve Školním vzdělávacím programu...60 Závěr...63 Přílohy na CD:...64 Použitá literatura a zdroje:

4 Úvod O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Projekt Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu byl zahájen na konci března 2010 a ukončen v květnu Záměrem projektu bylo vytvoření šesti Informačně poradenských center (IPC) na základních školách na Vyškovsku, s cílem zajistit žákům kvalitní kariérové poradenství odpovídající změnám na trhu práce a potřebám regionu, ale také změnám ve vyučovacích metodách a v mentalitě dnešních žáků. Cílová skupina žáků je tvořena žáky 8. a 9. ročníků. Centra zabezpečují osvětovou vzdělávací činnost směrem k žákům, usnadňují jim volbu další vzdělávací cesty a volbu povolání. Aktivně pomáhají žákům ohroženým nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, respektují rovné příležitosti. Projekt byl plně hrazen ze strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR, přičemž příjemcem grantového projektu byla Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Další partneři zapojení do projektu: Základní škola Slavkov, Komenského Základní škola a mateřská škola, Šaratice Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř Základní škola Drnovice Základní škola Bučovice, Školní 711 Výstupem klíčových aktivit projektu bylo, kromě zřízení IPC, také vytvoření systému pro sdílení dat (www.zsn5vy.ipex.cz/kpv-esf/) a vytvoření metodiky pro volbu povolání ve školních IPC s využitím jejich materiálně technického vybavení a interaktivních výukových metod. Tvorba metodiky probíhala na základě proškolení všech zúčastněných ve třech modulech: 4

5 Modul 1 Diagnostická část, vyhodnocení současného působení a předpokladů žáků. Modul 2 A) Způsoby výuky s interaktivní podporou B) Implementace ve stávajícím ŠVP C) Nastavení spolupráce s IPS ÚP Modul 3 Vazba na volbu dalšího povolání, vyhledávání na internetu, prezentační dovednosti Metodika je určena výchovným poradcům, kteří byli proškoleni pro práci v IPC v rámci projektu, vyučujícím předmětu Volba povolání v 8. a 9. ročníku i ostatním vyučujícím se zájmem o tuto problematiku. 5

6 Kariérové poradenství na základní škole v současné době Kariérové poradenství je systém poradenských služeb k podpoře profesní orientace, k volbě optimální vzdělávací a profesní dráhy. V posledních desetiletích prošlo kariérové poradenství na základní škole podstatnými změnami, které odrážely vývoj ve společnosti, měnící se strukturu pracovního trhu, změny v síti středních škol, ale i změny související s rozvojem informačních technologií. Volba budoucího vhodného povolání u žáka základní školy je dlouhodobým procesem, který v jeho průběhu ovlivňuje mnoho různých činitelů. Jsou to činitelé individuální (osobnostní), sociální (rodina, spolužáci, učitelé) a kulturní (společenské normy a kultura společnosti, ve které žák žije). Podle několika výzkumů je rozhodování o budoucím povolání u dětí a dospívajících stále ovlivňováno hlavně nejbližším okolím, tj. především rodiči. Ti předávají svým dětem vzorce chování, postoje k práci, sdělují jim svá očekávání a mnohdy na děti přenášejí své nenaplněné představy. Rozhodující vliv má také vzdělání rodičů, jejich profese i socioekonomické postavení rodiny. Zjišťujeme ale, že rodiče nejsou vždy adekvátně informováni o tom, jak svého potomka připravit na volbu povolání. Mnohdy si neumí vyhledat informace, co obnáší studium konkrétního oboru, kde se dá obor studovat, jaké klade na žáka nároky a který obor je nejvhodnější z hlediska jeho osobnostních charakteristik. Přestože vliv rodiny je většinou rozhodující, setkáváme se i se žáky, kteří jsou na pomoci školy velmi závislí a bez odborného kariérového poradenství by zřejmě zvolili zcela nevhodnou další vzdělávací cestu. Při dalším vzdělávání na střední škole by pak byli zbytečně frustrováni a pokud by studium profesního oboru vůbec dokončili, byli by zřejmě frustrováni i v budoucím zaměstnání. 6

7 Je třeba hledat hranice možností každého jedince, rozvíjet jeho motivaci a schopnosti a nalézt cesty, které ho dovedou ke spokojenosti, i když se mnohdy neslučují s představami rodiny nebo žáka samotného. A právě zde je klíčový význam systematické práce školy v oblasti kariérového poradenství. Kromě vlivu rodiny je v současné době zřejmý stále větší vliv informačních médií na žáka a možnost samostatného vyhledávání informací na internetu. Setkáváme se stále více s případy, kdy žák má rozsáhlejší obsah znalostí a jeho požadavky a představy nekorelují s názory rodičů. V tomto momentě je potřeba zásahu ze strany školy a prostřednictvím citlivé komunikace v rovině škola žák rodina najít ta správná řešení. Pozitivní komunikace v této rovině je nezbytným základem pro efektivní přípravu žáků základních škol na volbu povolání. Dalším faktorem, který musíme respektovat, je situace na trhu práce v současné době. Nezbytná je motivace k podnikavosti. Podnikání dává prostor pro seberealizaci, pro dosažení lepšího ekonomického a sociálního postavení a je hnací silou tržního hospodářství. Změny spočívají nejen v implementaci do vzdělávacích plánů, ale i ve změně metod výuky a učebního prostředí. Podněcujeme tvořivost, iniciativu, samostatnost, odpovědnost, soutěživost a prezentační schopnosti žáků, vedeme je k vzájemnému respektu a tvůrčí spolupráci s vrstevníky i pedagogy, seznamujeme je s podnikatelskou praxí a úspěšnými firmami v regionu. Současným trendem v kariérovém poradenství na základních školách by mělo být, kromě tradičních osvědčených postupů, maximální využívání dostupné techniky, snaha o stálou modernizaci a aktualizaci informačních zdrojů, schopnost žáků pracovat s informacemi, tyto informace analyzovat a používat ku prospěchu úspěšné volby další vzdělávací cesty a následné seberealizace na trhu práce. Právě tento moderní přístup umožňují žákům, ale i jejich rodičům, zřízená Informační poradenská centra na základních školách. Práce s technikou žáky baví, je jim velmi 7

8 blízká a nabízí širší možnosti uplatnění aktivizačních výukových strategií v dané vzdělávací oblasti. Činnost IPC jsme si ověřili na šesti základních školách v rámci uvedeného projektu. 8

9 Metodika k volbě povolání s využitím Informačně poradenského centra na základní škole V rámci projektu jsme vypracovali metodiku k volbě povolání s využitím školního Informačně poradenského centra (dále IPC). Metodika může pomoci vyučujícím při práci se žáky, kteří se rozhodují o další vzdělávací cestě a budoucí profesi. Lze ji využít přímo pro práci v IPC nebo i pro výuku předmětů, kde je obsahem volba povolání. Metodiku nepovažujeme za zcela vyčerpávající materiál využitelný v dlouhodobém procesu volby povolání na ZŠ. Chceme především ukázat možnosti nového přístupu při výuce Volby povolání, který jsme v rámci realizace projektu ověřili. Spočívá ve větším užití počítačové techniky, informačních médií a interaktivních metod při výuce a v přiblížení trhu práce v regionu žákovi. Metodika je určena výchovným poradcům, kteří byli proškoleni pro práci v IPC v rámci projektu, vyučujícím předmětu Volba povolání v 8. a 9. ročníku i ostatním vyučujícím se zájmem o tuto problematiku. Je rozdělena do těchto částí: V první části představujeme Informačně poradenské centrum na základní škole, jeho technicko-materiální vybavení a obsah činností z hlediska žáka, výchovného poradce (učitele předmětu volba povolání) i rodiče. Ve druhé části se zabýváme používáním možných diagnostických nástrojů na ZŠ, které vedou k poznání žákovy osobnosti. Kapitola obsahuje ukázky testovacích metod, technik a praktických aktivit, které může učitel a výchovný poradce při práci se žáky v IPC využívat. Pojednáváme jednak o některých známých tradičních metodách a současně nabízíme možnosti moderního testování žáků on-line na různých interaktivních portálech. Pomocí výsledků testů může učitel i samotný žák (a jeho rodič) poznávat charakteristiku a rozvoj své osobnosti v návaznosti na budoucí profesní uplatnění. Získané poznatky pak se žákem pečlivě analyzujeme a vedeme ho k pochopení jeho možností v další vzdělávací a profesní dráze. 9

10 Třetí část metodiky ukazuje možnosti interaktivní výuky v IPC. Je to především využití interaktivní tabule k výukovým aktivitám a využití současných schopností a dovedností žáků pracovat s elektronickými informacemi a médii při výuce volby povolání. Představujeme vhodné internetové portály a to, jak s nimi žáci mohou interaktivně pracovat: vyhledávat informace o středních školách, pracovních činnostech, pracovních prostředcích a pracovním prostředí v jednotlivých profesích. Ukazujeme i další činnosti, které je možné s žáky v IPC vykonávat. Dále popisujeme, jak prostřednictvím moderních výukových metod seznámit žáka s možnostmi trhu práce v regionu, jak se v něm orientovat, jaké jsou možnosti uplatnění, jaká je struktura firem a podniků, které obory jsou preferované apod. V návaznosti na tuto problematiku žákovi představujeme činnost úřadu práce a postupy při vstupu na trh práce. Soubor všech uvedených aktivit je k dispozici jako inspirace vyučujícím různých vzdělávacích oborů stanovených školními vzdělávacími programy. Jedná se tedy o námětovou podporu využívání vybudovaných IPC v oblasti kariérového poradenství. Předpokládáme, že jednotlivé části metodiky pro práci v IPC mohou být upravovány na základě průběžně získávaných zkušeností. Je třeba mít na zřeteli, že vývoj kariérového poradenství i metod výuky a práce výchovného poradce (učitele) musí reagovat na změny na trhu práce, měnící se podmínky ve školství, vývoj techniky přenosu informací a informačních médií apod. 10

11 Informačně poradenské centrum na základní škole Úkolem Informačně poradenského centra (dále IPC) je poskytovat kariérové poradenství žákům, využívat techniku a interaktivní metody přímo ve výuce a poskytovat poradenské služby i mimo vyučování. Cílem je řešení nových přístupů k volbě povolání z hlediska zapojení žáků, se zřetelem na trh práce a vzdělávání v regionu. Důležitým faktorem je zakomponování tématu profesní volby do stávajícího ŠVP školy a odpovídajících výukových předmětů. Organizace výuky v IPC: V IPC probíhá výuka žáků 8. a 9. tříd v rámci vzdělávací oblasti Svět práce Volba povolání (dle ŠVP) podle rozvrhu. IPC mohou využívat i ostatní třídy k interaktivním vzdělávacím aktivitám při probírání témat o profesích. Je k dispozici i v odpoledních hodinách rodičům, kteří se přijdou poradit o další vzdělávací dráze a profesních předpokladech svého dítěte. IPC má zveřejněn rozvrh vyučovacích a poradenských hodin. Umístění IPC: IPC ve škole tvoří dvě místnosti: učebna, ve které je potřebné materiálně technické vybavení (viz dále), a místnost pro individuální pohovory se žáky a rodiči. V ideálním případě by měly být tyto místnosti umístěny vedle sebe. Kariérový poradce v IPC: Kariérový poradce je většinou výchovný poradce na škole, případně jiný učitel proškolený odborník s touto kvalifikací. 11

12 Doporučené materiálně - technické vybavení IPC: počítače pro žáky s přístupem na internet počítač pro učitele notebook pro učitele interaktivní tabule s diaprojektorem a ozvučením DVD přehrávač s televizí digitální videokamera digitální fotoaparát kopírka a tiskárna magnetická tabule stojan flipchart CD a DVD s prezentacemi SŠ kartotéka typových pozic kartotéka středních škol v regionu a okolí letáky a brožury o SŠ Atlasy školství pro JM kraj CD Kam na školu soubory diagnostických testů (Dotazníky volby povolání a plánování profesní kariéry dle J. Hollanda, Testy obecných schopností, Dotazníky zájmů aj.) kartotéka různých povolání vytvořená žáky kartotéka firem a podniků vytvořená žáky 12

13 informace o ÚP a IPS ve Vyškově informace o náležitostech přijímacího řízení, dokumenty k přijímacímu řízení informace a rady při vstupu na trh práce (psaní životopisu a motivačního dopisu, přijímací pohovor ) statistiky trhu práce inzeráty s nabídkou volných míst v regionu literatura k volbě povolání fixy, pastelky, nůžky, tvrdé papíry, barevné papíry a další kancelářské potřeby drátěný program na informační brožury a letáky šanony na kartotéku typových pozic a středních škol aj. Na následujících stranách jsou fotografie z pilotních IPC: 13

14 ZŠ Nádražní 5, Vyškov 14

15 ZŠ Bučovice

16 ZŠ Drnovice 16

17 ZŠ Pustiměř 17

18 ZŠ Slavkov, Komenského 18

19 ZŠ Šaratice 19

20 Možnosti diagnostiky žákovy osobnosti Tradiční diagnostické metody Stěžejním výstupem dlouhodobého procesu kariérového poradenství na základní škole je výběr takové profese, která bude odpovídat všem osobnostním předpokladům žáka, a tedy zákonitě povede k uspokojení jeho potřeb i k uplatnění na trhu práce. Osobnost žáka poznáváme pomocí různých diagnostických nástrojů. Učitelé na základní škole využívají tradičně spíše pedagogickou diagnostiku. Takto lze v dlouhodobém procesu poznat většinu předpokladů žáka pro vhodnou profesní orientaci. Při své práci spolupracuje výchovný poradce s rodiči, třídním učitelem a ostatními pedagogy, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním psychologem. Pedagogická diagnostika zahrnuje mnoho v pedagogickém procesu běžně prováděných činností, které není třeba všechny uvádět. Dle našeho názoru mezi nejdůležitější z hlediska volby povolání patří: - komplexní sledování chování a pracovních návyků žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech i v mimoškolních činnostech (jako třídní učitel, učitel předmětu nebo podle sdělení ostatních vyučujících): o vztah k práci, preferování duševní či fyzické práce o pečlivost a vytrvalost, schopnost dokončit úkol o pořádek v pracovních pomůckách a pracovním prostředí apod. - poznávání rodinného a sociálního prostředí žáka (pohovory se žákem, s rodiči, se spolužáky, popř. se sociálními institucemi): o představy rodičů o budoucnosti dítěte o rodinné tradice o materiální zázemí rodiny apod. - pozorování sociálních vztahů a pozice žáka v kolektivu třídy (sociometrické testy lze požádat pedagogicko-psychologickou poradnu) 20

21 - sledování zájmů a hodnotového systému žáka (Dotazníky s odpověďmi ano/ne nebo s otevřenými otázkami si učitel sestaví dle vlastní potřeby. K těmto aktivitám doporučujeme také pracovní listy z již vydaných publikací o volbě povolání uvedených dále) - pozorování žákova sebepojetí (není-li příliš nízké nebo naopak příliš vysoké a jeho představy nereálné) - sledování zdravotního stavu a fyzické zdatnosti žáka z hlediska zvolené budoucí profese (pohovor se žákem nebo rodiči, schopnosti a dovednosti v tělesné výchově, popř. v mimoškolních činnostech) Posuzování žáka pouze z hlediska pedagogického není pro potřeby profesní volby dostačující. Ještě důležitější z hlediska odhalení individuálních zvláštností je psychologický rozbor osobnosti (psychologická diagnostika). Psychologickou diagnostiku žáků mohou v podmínkách základní školy provádět pouze za tímto účelem proškolení výchovní poradci (a to pouze v omezené míře při použití dále uvedených testů) a samozřejmě odborní školní psychologové, pokud jimi školy disponují. Lze využít i služeb pedagogicko-psychologických poraden a klinických psychologů. Pro vycházející žáky, kteří stojí před volbou střední školy a povolání, doporučujeme pro testování osobnostních charakteristik tyto dotazníky, které jsme pilotně ověřili v rámci projektu: A) Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry B) Test obecných schopností Ad A) Dotazník volby povolání a plánování profesní kariéry Tento dotazník umožňuje zjistit typ žákovy osobnosti a současně nabízí seznam profesí, které odpovídají jeho zájmům a schopnostem, a ve kterých by se s velkou pravděpodobností úspěšně realizoval. Vychází z vědecké teorie o lidech a jejich 21

22 povoláních. Autorem této teorie je Dr. John L. Holland a pochází z 60. let minulého století. Byla ověřena asi 500 vědeckými studiemi a dnes představuje jednu z hlavních vlivných teorií volby povolání. Podstatou je zjištění 6 různých osobnostních typů, které jsou označeny písmeny R,I,A,S,E,C, a každému osobnostnímu typu odpovídá vhodná skupina povolání. Jsou to ta povolání, která odpovídají jeho schopnostem a zájmům: Realistický (Realistic), Investigativní (Investigative), Umělecký (Artistic), Sociální (Social), Podnikavý (Enterprising) a Konvenční (Conventional). Každého jedince lze charakterizovat jedním typem nebo nějakou kombinací těchto typů. Hollandův model je dnes základem většiny profesních dotazníků založených na zájmové orientaci. Dotazník je určen pro věkovou kategorii od 15 let. Vzhledem k tomu, že v 9. ročníku již většina žáků tohoto věku dosáhne nebo je krátce před jeho dosažením, lze tento dotazník úspěšně použít (popř. u vycházejících žáků 8. nebo 7. ročníku). Dotazník při zodpovědném vyplnění poskytne cenné informace a pomůže při volbě další vzdělávací cesty a budoucí kariéry. Jeho vyplnění má význam i tehdy, když už je žák rozhodnutý pro určitou profesi. V tomto případě umožní ověřit si, zda je volba správná, případně žákovi ukáže další možnosti. Dotazník je vytvořen tak, že jej mohou žáci vyplňovat sami, pokud si přečtou instrukce. Vhodné je však postup vyplňování názorně vysvětlit. Šikovným žákům bude stačit k vyplnění i k vyhodnocení jedna vyučovací hodina. Většina žáků však dotazník nedokončí. V tomto případě budeme pokračovat v další vyučovací hodině. Je vhodné, aby žáci nepospíchali, otázky četli pomalu a s porozuměním. Pokud máme ve třídě žáky s dyslexií, zeptáme se jich na pochopení zadání a otázky jim budeme předčítat, pokud samostatné zpracování nezvládnou. Vyhodnocení dotazníku (popis je v manuálu testu) ponecháme na samostatnou vyučovací hodinu. Dotazník lze vyhodnotit i graficky. Výsledky dotazníku interpretujeme v případě zájmu i rodičům. Podává cenné informace o osobnosti žáka a jeho profesních perspektivách. Jako výstup získá žák mimo jiné i seznam povolání, které se hodí k jeho vlastnostem a schopnostem. 22

23 Dotazníky jsou chráněny autorskými právy a nelze je kopírovat ani jinak rozmnožovat. Do IPC si je lze objednat a zakoupit u vydavatele: Testcentrum, s.r.o., Praha 4, A. Staška 78, popř. na pod čísly: úplný testový soubor: 123, dotazník: 123 1, rejstřík profesí: (Cena kompletního testového souboru je asi 140 Kč). Ad B) Test obecných schopností Tento testový soubor obsahuje: verbální test, numerický test, prostorový test a neverbální test, záznamové archy, vyhodnocovací šablony, příručky pro administraci a vyhodnocení jednotlivých testů. Autory testů jsou Pauline Smithová a Chris Whetton, úprava českého vydání Vladimír Smékal, vydala Psychodiagnostika, s.r.o., Brno, Vyplňování těchto testů je pro žáky ZŠ dosti náročné. Jedná se v podstatě o testování obecných studijních předpokladů. Postupujeme přesně podle instrukcí. Žákům musíme velmi pečlivě přečíst všechny pokyny k testu a dát jim čas na vyplnění jednoho zácvičného testu, aby pochopili systém označování odpovědí. Tento test je vhodné realizovat pouze se žáky, kteří si chtějí zvolit maturitní studijní obor. Test je chráněn autorskými právy, proto jej nelze kopírovat a jakékoliv jeho části uveřejňovat bez souhlasu autorů. Zájemci si tento materiál mohou objednat u výše uvedeného vydavatele. Dotazníkové metody k diagnostice zájmu, hodnot a motivace jsou další kategorií osobnostních dotazníkových metod, s nimiž je oprávněn pracovat výchovný poradce, který absolvoval dvouleté kvalifikační studium výchovného poradenství. Můžeme použít například tyto: 23

24 V. Černý, V. Smékal: Test hierarchie zájmu (THZ). Psychodiagnostika, Bratislava 1992 Dotazník, který vychází z principu Sheldonovy teorie, je založen na párovém srovnávání infinitivních vět, které zastupují 17 různých zájmových oblastí rozlišitelných do 3 kategorií (orientace na lidi, věci a ideje). Vyhodnocení, které jsou schopni provádět i samotní žáci, spočívá v zjištění počtu jednotlivých zájmových preferencí jednoduchým součtem. Z výsledků je možné si vytvořit obraz o zájmové orientaci žáka ve velmi širokých kategoriích jeho zájmů o ideje, věci či sociální aktivity, které se uplatňují v mnoha profesích. M. Irle, W. Allehoff: Test profesních zájmu (B-I-T II). Testcentrum, Praha 2004 Test B-I-T II je určen žákům základních a středních škol od 14 let až do dospělosti. Je použitelný k odhadu pracovních zájmů u žáků ročníku, u kterých zjišťujeme profesní preference. A. Mezera: Obrázkový test profesní orientace. Institut pedagogickopsychologického poradenství, Praha 2005; Psychodiagnostika, Bratislava 2010 Obrázkový test profesní orientace navazuje na velmi originální přístup k měření profesních zájmů rozvíjený Johnem L. Hollandem. Žáci sami provádějí pod vedením výchovného poradce či učitele administraci, skórování i interpretaci výsledku testu a používají při tom Hollandova klasického interpretačního schématu RIASEC. Test je zaměřen na profesní orientaci žáků, neorientuje se tedy primárně na výběr konkrétní profese. Obrázkový test obsahuje sešit se 114 různými profesemi (resp. 114 kartami umožňujícími individuální administraci). Test je tedy schopen diagnostikovat individuální profesní zaměření žáka a orientovat ho na skupinu velmi podobných povolání, která se nacházejí v příbuzné vertikální a horizontální profesní oblasti. Ankety a dotazníky Z klasických metod lze využívat vlastních anket a dotazníků, které se nám v praxi osvědčily, například Dotazník zájmů, který vždy v září vyplňují žáci pro potřeby Úřadu práce. Tento dotazník je první nápovědou pro kariérového poradce, v jaké fázi rozhodování se žák nachází a kterým směrem je nutné zaměřit podporu. Při vyučování předmětu volba povolání můžeme diagnostikovat žákovu osobnost 24

25 i pomocí různých více či méně známých aktivit, zaměřených na sebepoznávání, které nabízí mnoho již vydaných metodik (např. MRÁZOVÁ, E. a kol.: Příprava na povolání. Most, Hněvín, 2002 aj.). Multimediální vybavení IPC nám však nabízí nové možnosti: tyto tradiční aktivity realizovat interaktivní formou s využitím interaktivní tabule, která žáky více zaujme. Vyžaduje to však časově poměrně náročnou elektronickou přípravu učitele, který použije některého ze známých softwarů pro přípravu interaktivních výukových materiálů viz dále. 25

26 Využití interaktivních internetových portálů k testování K zjišťování osobnostních charakteristik žáků lze dále využít v IPC několik interaktivních internetových portálů, které umožňují žákovi on-line testování. Vyplňování testů a dotazníků je pro žáky zábavné, okamžité vyhodnocení jim odhaluje mnohdy skryté stránky osobnosti a vede je k zamyšlení nad nabízenými profesemi, které by si podle výsledků testování mohli zvolit. Jako nejvhodnější se osvědčily tyto: Průvodce světem povolání: Na webových stránkách najdeme test zájmů (přímý odkaz a test dovedností (přímý odkaz Tyto testy obsahují asi 30 otázek a po vyplnění se žákovi zobrazí vyhodnocení, pro která povolání má předpoklady. Další možností, jak se on-line a zdarma dozvědět něco nového o sobě, mohou být třeba stránky Zde pod odkazem Otestujte se (v levém menu) mají žáci možnost vybrat si z cca 15 různě zaměřených testů. Jejich vyplněním mohou např. zjistit, jestli umějí spolupracovat, zda se umějí dobře prezentovat, jak řeší konflikty či zda dokážou být výkonní. Je zde i Souhrnný test kompetencí, který zjistí, jak rozvinuté máte dovednosti důležité pro uplatnění na trhu práce. Projekt Pro školy: Vynikající možnosti testování žáků on-line i jiné důležité informace žákům, učitelům i rodičům nabízejí internetové stránky Přístup k testům a vyhodnocení (přístupová hesla) obdrží škola až po zaplacení licence. Výše částky by neměla odradit, poněvadž tento server poskytuje škole širokou škálu možností v on-line testování žáků již od prvního stupně. 26

27 Z těchto stránek citujeme: Tento projekt vznikl v roce 2007 jako pomůcka pro žáky základních a středních škol, kteří stojí před rozhodováním, jaký studijní obor si vybrat a kam se vydat ve své další profesní specializaci. Časem uzrál v místo, kde si žáci průběžně ověřují své schopnosti a spolu se svými rodiči a učiteli nalézají oblasti, ve kterých jsou dobří, i ty, na jejichž rozvoj je ještě potřeba se zaměřit. Tento portál nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností pro různé věkové kategorie a také jedinečný Test volby povolání. Najdeme zde také rozsáhlou sadu tisknutelných kvízů z celé řady vzdělávacích oblastí a on-line katalog všech škol. Test volby povolání je inspirován opět uvedenou Hollandovou teorií (osobnostní typy RIASEC) a dobře postihuje oblasti osobnostních zájmů. Oproti klasickým testům tohoto typu však tuto metodu v mnohém rozvíjí a doplňuje. Ze serveru citujeme: Nenechává volbu povolání jen na žácích samotných, ale přizývá k ní jejich blízké, kteří mohou žákovi pomoci. V rámci dotazníku lze využít i náhledu rodičů, učitelů a kamarádů. Jejich názory na to, jak žáka vidí ve světle světa povolání, pro něj mohou být potvrzením, jaký obor si vybrat obzvláště v případě, pokud se rozhoduje mezi dvěma stejně silnými preferencemi. Netvrdíme, že po vyplnění tohoto dotazníku bude mít stoprocentně jasno, jsme si vědomi celkové náročnosti volby profesní orientace. Rovněž respektujeme, že rozhodnutí bude vždy na žákovi a výsledky testu volby povolání jsou pouhým rádcem a pomocníkem. Testy jsou vytvořeny tak, aby probíhaly pouze v prostředí a výsledek byl vyhodnocen ihned po ukončení testu. Odpadá tak jejich komplikovaná a nákladná příprava v papírové podobě a zdlouhavé vyhodnocování výsledků. Testy lze absolvovat z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu (ze školy, z domova). Návod na vyplňování a vyhodnocování testů je uveden ve formě video ukázky. Postup vyplňování testu je přístupný také na: Další výhody tohoto typu testování: grafické výstupy výsledků, možnost tisku, odeslání em, archivace 27

28 možnost neomezeného opakování testů školní licence pro neomezený počet žáků dotazníky jsou vhodné i pro žáky se specifickými poruchami učení Zajímavé je i testování prostřednictvím počítačového programu COMDI (www.comdi.cz). Program zjišťuje zájmy, schopnosti, dovednosti, vědomosti, profesní a studijní předpoklady žáků. Jeho výstupem je přehledně zpracovaný, komplexní popis osobnosti doplněný komentářem. Pro žáky základních škol je určen první ze sedmi modulů (modul A). Počítačové vyšetření trvá přibližně 90 minut a je vyhodnocováno akreditovaným zařízením. Program je dostupný v IPS ÚP, PPP a mohou si jej objednat za poplatek i školy. Bezplatně si lze vyzkoušet demotesty na stránce Pokud jsou žáci, resp. rodiče ochotni zaplatit za testování, nabízí internet mnoho portálů, kde lze najít testy osobnosti, IQ testy i testy k profesnímu zaměření (např. ). Pokyny k platbě obdržíte většinou prostřednictvím sms zpráv (asi 50 až 99 Kč). Platba by měla zaručovat profesionalitu, přesto však je potřeba být velmi obezřetní. Ve vyučovacím procesu testování tohoto typu rozhodně nepraktikujeme. Většinou se opět jedná o osobnostní testy Hollandova typu. V současné době, kdy mnoho základních škol využívá zkušebního testování žáků 9. ročníku společností SCIO a mnoho středních škol koná přijímací zkoušky také formou těchto testů, je vyhodnocení SCIO testů u deváťáků taktéž výborným diagnostickým ukazatelem. Poskytne možnost srovnání s ostatními (žák zjistí, kolik vrstevníků mělo více a kolik méně bodů), ukáže, zda by výsledek stačil k přijetí na vybraný typ střední školy, objeví slabší místa, na která je potřeba se zaměřit, a přiblíží žákovi testy skutečně používané u přijímacích zkoušek. Pokud základní škola testování SCIO neuskutečňuje, doporučíme žákům a jejich rodičům internetové stránky kde se nabízejí možnosti k zakoupení několika variant testů v tištěné podobě i testování on-line. 28

29 Dalším subjektem, který provádí testování žáků na základních školách, je Centrum pro zjištění výsledků vzdělávání (CERMAT). Žák opět obdrží srovnávací hodnocení a doporučení pro další formu vzdělávání. Jedná se opět o jakési přijímací zkoušky nanečisto. Seznam středních škol, které konají přijímací zkoušky formou testů CERMAT, je zveřejněn na Závěrem je třeba zdůraznit, že ke komplexnímu poznání žáka a jeho předpokladů pro další studium nebo zvolené povolání je nezbytné, aby do tohoto procesu byli dlouhodobě zapojeni všichni vyučující (mohou odhalit nadprůměrné nadání např. v matematice, fyzice, chemii, jazycích aj.) a aby hlavním pomocníkem kariérového poradce byl třídní učitel, který zná žáka nejlépe: poznává ho při výuce i při různých třídních akcích a činnostech, zná jeho rodinné zázemí. Získané poznatky z diagnostiky se žákem vždy pečlivě a citlivě analyzujeme. Každý člověk má určité zájmy, osobní vlastnosti a schopnosti a každé povolání klade na člověka určité požadavky. Poradce (učitel) musí umět správně motivovat i ty žáky, kteří mají tendence k negativnímu sebehodnocení. IPC poskytuje možnosti, jak žákům představit různá povolání z rozličných oborů, která by pro tyto žáky byla vhodná, zdůraznit jejich nepostradatelnost na trhu práce a možnosti dalšího profesního růstu. 29

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol

Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol Informační média a materiály využitelné v tematickém okruhu Svět práce a při volbě povolání žáků základních škol PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, Brno Co se dozvíte? Jaká informační média a materiály

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: Volba povolání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volba povolání CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM INFOABSOLVENT A JEHO FUNKCIONALITY

INFORMAČNÍ SYSTÉM INFOABSOLVENT A JEHO FUNKCIONALITY INFORMAČNÍ SYSTÉM INFOABSOLVENT A JEHO FUNKCIONALITY VÝVOJ SYSTÉMU INFOABSOLVENT Informační systém Infoabsolvent (ISA+) vznikl v rámci projektu VIP II Kariéra (květen 2010 červen 2015) Hlavní cíl projektu:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku

PROJEKT. Třídní učitelé 9. ročníků, výchovný poradce, vyučující českého jazyka v 9. ročníku PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Burza

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,

Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní, Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (kód: 75-004- R) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Kariérový poradce pro zaměstnanost

Kariérový poradce pro zaměstnanost Kariérový poradce pro zaměstnanost (kód: 75-005-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Pedagogika, učitelství a sociální péče (kód: 75) Týká se povolání: Kariérový poradce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO KURZU V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TVORBA E-LEARNINGOVÉHO

Více

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105

Viola Horská, Helena Zemánková: Pracovní sešit Volba povolání, nakl. Hněvín, Most, 2001, ISBN 80-902651-0-3, počet stran 105 Pořadové číslo I-1-8.r. Název materiálu Dotazník - Co je nutné zvážit před volbou povolání Autor Použitá literatura a zdroje Metodika ročníku pro úvod a motivaci k výuce nového předmětu. Žáci diskutují

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET CHEMIE Název metodického

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra

Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Vzdělávání Informace Poradenství VIP Kariéra Rozvoj a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání Priorita 3 Rozvoj celoživotního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Příklad dobré praxe XV

Příklad dobré praxe XV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XV pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Jaroslav Žáček

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně

Článek I Úvod. Článek II Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně Vnitřní směrnice ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace k postupu školy při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Článek I Úvod Tato vnitřní směrnice

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více