než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí."

Transkript

1 Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na i nemocnici Na snímku vítá vzácného hosta přednosta Kliniky dětského lékařství... přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, přednosta kliniky a děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., primář Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., a vrchní sestra tohoto oddělení Věra Wolffová. Poté premiér a jeho doprovod zamířili do konferenční místnosti kliniky, kde se setkali s vrcholovým vedením naší fakultní nemocnice. Přítomni této vzácné návštěvě byli i předseda Dozorčí rady FNsP Ostrava ing. Jan Skipala, Ph.D., rektor Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. a další hosté. Ředitel fakultní nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček v úvodu setkání premiérovi ve stručnosti představil naše zdravotnické zařízení. Dovolte ještě jeden údaj, vzhledem k tomu, že návštěva pana premiéra je prioritně věnována podpoře a spolupráci s neziskovým sektorem, tato záležitost je pro nás aktuální, oslovil všechny přítomné, než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Foto: Jana Gojová (Pokračování na straně 3) Vážené kolegyně a kolegové! Rád bych Vám prostřednictvím Nemocničních listů ještě jednou popřál do roku 2006 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v profesním i osobním životě. Co nás a naši nemocnici v letošním roce čeká? Pokud bych to měl vyjádřit jednou větou, tak to bude velmi náročný rok plný změn. Zásadní změna by měla spočívat v přeměně poněkud těžkopádné a zbyrokratizované instituce v moderně řízenou a fungující organizaci. Organizaci, která pružně reaguje na aktuální vývojové trendy a využívá je ve svůj prospěch. Organizaci, která poskytuje špičkovou péči (odborně i lidsky) každému pacientovi. Organizaci, ve které budou mít zelenou zaměstnanci, kteří tvrdě pracují, snaží se odvádět špičkové výkony a odborně růst. Organizaci s vysokou ekonomickou efektivitou a trvale rostoucí produktivitou. Organizaci, která ve všech svých činnostech porazí své konkurenty. Možná se taková myšlenka zdá být příliš odvážná, ale jsem přesvědčen, že na to potenciál máme. A budu dělat všechno pro to, aby se nám tato změna podařila. Nezastírejme ale, že to nikoho nebude bolet. Je lidskou přirozeností bránit se změnám. V případě naší nemocnice to navíc bude znamenat větší nároky, více práce, více aktivity. Bude to znamenat snižování počtu zaměstnanců na některých pracovištích. Bez těchto změn by ale v nedaleké době hrozila marginalizace naší nemocnice a ztráta konkurenceschopnosti. Ale to nejsou jediné výzvy, se kterými se musíme v letošním roce úspěšně vyrovnat. Informace o v bûrov ch fiízeních V měsíci prosinci proběhla výběrová řízení, na základě jejichž výsledků ředitel jmenoval s účinností od : MUDr. Tomáše Hrbáče do funkce zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky pro léčebnou péči MUDr. Janku Franekovou do funkce zástupce přednosty Ústavu klinické biochemie pro léčebnou péči RNDr. Ludmilu Nováčkovou do funkce zástupce přednosty Ústavu klinické biochemie pro analytický provoz Bc. Věru Žídkovou do funkce vrchní sestry Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Bc. Oldřišku Lakotovou do funkce vedoucí laborantky Krevního centra MUDr. Martina Kořístku do funkce zástupce primáře Krevního centra. S účinností od vykonává funkci tiskového mluvčího FNsP Ostrava ing. Tomáš Oborný. MUDr. Jiří Michalík, náměstek ředitele pro personální řízení a vnější vztahy ROK 2006 V ZVA KE ZMùNÁM Ředitel FNsP Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček. Pokud aspoň trochu sledujete média, tak jste jistě zaregistrovali, že stát rozhodl o výrazných úsporách v systému zdravotnictví s cílem jeho finanční stabilizace. V praxi to bude znamenat, že i přes výrazný nárůst mzdových nákladů dojde jen k nepatrnému nárůstu příjmů od pojišťoven. Bude to tedy znamenat i dosti tvrdou regulaci veškerých nákladů, včetně léčiv na recepty a bohužel se v některých případech nevyhneme zastropování počtu výkonů či jejich redukci. Aktuální nastavení systému financování zdravotnictví ale nezměníme a musíme se proto i s touto výzvou úspěšně vypořádat. Přeji nám všem, abychom si za rok mohli říci, že jsme naše záměry úspěšně zrealizovali. Nebude to Foto: Jana Gojová lehké, ale jsem přesvědčen, že na to máme! Rok 2006 je proto velkou výzvou! MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel FNsP Ostrava

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY Nové platové tarify od V závěru roku 2005 obdrželi lékaři, sanitáři, ošetřovatelé a všichni nezdravotničtí zaměstnanci nové platové výměry s vyššími platovými tarify. Důvodem bylo uplatnění Nařízení vlády č. 537/2005 Sb. (o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) z , podle něhož se všem zaměstnancům zvyšují platové tarify o cca 5 %, což v průměru představuje částku 770 Kč na zaměstnance a 40 milionů Kč na zvýšení plánovaných osobních nákladech za nemocnici celkem. Ostatním zdravotnický zaměstnancům, tj. sestrám, porodním asistentkám, laborantům, fyzioterapeutům, aj. budou předány platové výměry v průběhu měsíce ledna U těchto zaměstnanců dochází nejen ke zvýšení platových tarifů, ale u většiny také k posunu platových tříd. S platností od byl aktualizován katalog prací (Nařízení vlády č. 533/2005 Sb.), v němž došlo ke zpřesnění popisů pracovních činností, změnám v rozpětí platových tříd a změnám názvů některých povolání tak, aby byla zajištěna návaznost na již dříve vydané předpisy, především zákony č. 95 a č. 96/2004 Sb. V těchto zákonech se zásadně změnily podmínky k výkonu povolání, a to především u nelékařských zdravotnických povolání, kde došlo k podstatnému zvýšení nároků na kvalifikaci. Převedení do vyšších platových tříd je provedeno s přihlédnutím ke konkrétním pracovním náplním a plnění kvalifikačních požadavků. Letošní rok bude z pohledu nároků na osobní náklady velmi náročný a bude znamenat maximální snahu o úsporu v jiných vynakládaných nákladech a samozřejmě i v hledání rezerv v počtech zaměstnanců. Ing. Lenka Nétková, vedoucí odboru personální práce a mezd Ministrovo uznání U příležitosti 15. výročí Interní grantové agentury MZ ČR odměnil ministr David Rath devět univerzitních profesorů. Tři z nich obdrželi ceny za výzkum, dalších šest mezi nimi také náš prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. obdrželo uznání za mimořádný přínos pro české zdravotnictví. Profesor Doleček nám řekl: Bylo to nečekané a mám z ocenění velkou radost. Ve slavnostní chvíli jsem si vzpomenul i na padesát let práce v KÚNZ a FNsP, na své milé spolupracovníky i na zážitky z cest na různé kongresy doma i v zahraničí, kdy jsem byl hrdý na to, že mohu úspěšně hájit prestiž dříve Československa, nyní České republiky. Panu profesorovi k zaslouženému uznání blahopřejeme! (neš) Foto: Marie Psotková Ing. Tomá Oborn nov m tiskov m mluvãím Od ledna roku 2006 převzal roli tiskového mluvčího FNsP Ostrava ing. Tomáš Oborný, v této souvislosti jsme jej požádali o první rozhovor pro Nemocniční listy. Můžete nám v krátkosti nastínit vaši představu fungování tiskového mluvčího ve Fakultní nemocnici? Pozice tiskového mluvčího není ve Fakultní nemocnici pro většinu zaměstnanců neznámá. Můj předchůdce zde vykonal po dobu svého dlouholetého působení hodně dobré práce a já bych rád pokračoval v podobném duchu i nadále. Význam komunikace s veřejností rok od roku roste. Veřejnost začíná být k dění v nemocnici také mnohem vnímavější. A právě proto chci do této oblasti vnést i něco nového, zejména pokud jde o způsob práce s médii, chci nabídnout také nové informační materiály k účelům vnější i vnitřní komunikace a podobně. Jak budete postupovat při získávání informací? Informace jsou základním prvkem mé práce. Musejí být samozřejmě co nejméně zkreslené a co nejvíce aktuální. Takové informace mohu získávat pouze osobní komunikací se zaměstnanci na všech úrovních. Vzhledem k tomu, že S ukončením roku 2005 bychom vás rádi seznámili s výsledky činnosti oddělení veřejných zakázek naší fakultní nemocnice. Pro vaši informaci úvodem několik čísel. V roce 2005 jsme uzavřeli celkem 497 smluv na dodávky zboží, stavební práce a služby, bylo podepsáno 22 smluv o klinických studiích a 12 klinických studií bylo prodlouženo, vyhlásili jsme 43 veřejných zakázek a 67 zakázek v celkovém finančním objemu Kč. V této souvislosti bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům nemocnice (odboru zásobování a vrchním sestrám), kteří se podíleli na zpracování zadávací dokumentace, která je pro zdárný průběh řízení o veřejné zakázce rozhodující. Pro zlepšení informovanosti o průběhu veřejných zakázek bylo koncem roku 2005 poradou vedení rozhodnuto o uveřejnění seznamu veřejných zakázek na internetu. Blok informací bude členěn na čtyři oddíly připravované veřejné zakázky, vyhlášené veřejné zakázky, ukončené veřejné zakázky a zakázky (všechny zakázky na dodávky zboží, služeb a stavebních prací nad Kč nepřevyšující Kč bez DPH). Zvýšená informovanost o průběhu jednotlivých veřejných zakázek, jak doufáme, přinese ovoce ve způsobu nazírání na tuto problematiku a hlavně zvýšenou odpovědnost všech zaměstnanců podílejících se na přípravě a průběhu vlastního řízení o veřejné zakázce. Odpovědný přístup bude rozhodujícím faktorem v souvislosti s přijetím nového zákona o veřejných zakázkách, jenž by měl nabýt účinnosti Tiskový mluvčí naší nemocnice ing. Tomáš Oborný. v nemocnici již určitou dobu pracuji, vím, že vstřícnost zaměstnanců zejména na zdravotnických pracovištích je veliká, za což jim velice děkuji. Funkci jste přebíral již na konci prosince. Jaký byl pro vás, z pracovního pohledu, Nový rok? Nový rok byl trošičku hektický, s čímž jsem ovšem počítal. Novinářská veřejnost pracuje Foto: Jana Gojová prakticky nepřetržitě, od čehož se odvíjí i mé fungování. Takže jen v krátkosti mohu říci, že jsem toho na Nový rok mnoho nenaspal, ale to patří k věci. (Smích) Děkujeme za rozhovor. Více informací o vefiejn ch zakázkách Opět zažijeme v jednom roce řízení o veřejných zakázkách souběžně podle dvou různých právních norem, což bude navíc vyžadovat změnu stávajících směrnic o nákupu, uzavírání smluv a vyhlašování veřejných zakázek. Ing. Petra Lampartová, náměstkyně pro ekonomiku a finance JUDr. František Kostelník, vedoucí oddělení veřejných zakázek Pozvánka na ples Srdečně zveme všechny zaměstnance a příznivce Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava na tradiční společenský ples, který pořádá naše nemocnice v sobotu 11. února 2006 od hodin v prostorách hotelu Atom. Hlavním hostem večera bude populární zpěvák Michal David. K tanci a poslechu zahrají FRANEL BAND a Petr Rezek se svou kapelou. Moderátorem večera bude jako již tradičně Roman Pastorek. Slosovatelné vstupenky ve výši 400 Kč je možno zakoupit na sekretariátu ředitele FNsP Ostrava (1. patro Domova sester). Kancelář ředitele FNsP Ostrava

3 Pfiedseda vlády nav tívil na i nemocnici (Pokračování ze strany 1) Chci využít této své návštěvy, abych vás seznámil s úkolem, který se týká nových přístupů k aktivní politice zaměstnanosti a který vyplynul z jednání vlády, uvedl premiér ing. Jiří Paroubek. Program, který se vztahuje právě k vašemu kraji a potažmo i k vaší nemocnici je významnou částí Nové politiky integrace. Tato politika spočívá v propojování resortních politik tak, aby bylo využito synergického účinku nadresortního přístupu. Projekt nazvaný Program občanské společnosti je zaměřený na podporu rozvoje oblasti sociální a zdravotní péče v neziskových organizacích a jeho pilotní projekt vymezuje druh poskytované podpory, podmínky a postup při jejím poskytování a výkon státní správy s tím související. Program doplňuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro skupinu osob, která je schopná pracovat za zvýhodněných podmínek v neziskových organizacích zaměřených na sféru naléhavého veřejného zájmu, kterým je péče o zdraví lidu. Tento program by v mnohém vyřešil i váš problém související s výpadkem, jak jste tady naznačili, civilkářů, a který se prakticky stal obecným problémem všech našich zdravotnických zařízení. Rád bych se dále zmínil o technice podpory těchto aktivit. Za prvé budeme vytvářet nová pracovní místa tím, že zvýhodníme nízkopříjmové skupiny zaměstnanců, pokud za účelem Ředitel nemocnice v úvodu setkání premiérovi ve stručnosti představil naše zdravotnické zařízení. Návštěva dětské hematologie a dětské resuscitace zanechala v premiérovi hluboký dojem. Foto: Jana Gojová práce v rámci tohoto programu sníží svůj pracovní úvazek v hlavním zaměstnání na polovinu. Česká republika má totiž obrovský potenciál v rozšiřování nabídky částečných pracovních úvazků. Podíl částečných úvazků na celkové zaměstnanosti byl u nás v roce 2003 pou- NEMOCNIČNÍ LISTY 3 Na ím prvním dítûtem je letos Krist nka Kristýnka v náručí vrchní sestry Bc. Hany Chalupové. hé 3,2 procenta. Patnáctka Evropské unie měla ve stejném období podíl částečných úvazků 16,6 %. Velmi zajímavý je příklad Nizozemska, kde podíl částečných úvazků činil 35 % při míře nezaměstnanosti necelých 4 %. Z toho se dá vyvodit, že více možností zkráceného úvazku té správné formy by bylo v ČR žádoucí. Všechny země s podílem částečných úvazků nad 20 % všech zaměstnaných mají poměrně nízkou míru nezaměstnanosti, necelých 5 %. Za druhé uchazečům evidovaným na úřadu práce nabídneme výhodnější podmínky, samozřejmě finanční, za zapojení do tohoto pilotního projektu, než kdyby zůstali doma. Lidé se musí přesvědčit, že pracovat se vyplatí. Tím, že uchazeči o za- Jako první v tomto roce se narodila v naší Porodnicko-gynekologické klinice Kristýna Kosmová. Na svět přišla v neděli 1. ledna 2006 v půl sedmé ráno... Holčička vážila 2800 gramů a měřila 46 centimetrů, uvedla pro Nemocniční listy Bc. Hana Chalupová, vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky. Maminka se po porodu cítila dobře. Vyjádřila se velmi pochvalně o personálu, se kterým se v průběhu pobytu na naší klinice setkala, komentovala pocity rodičky vrchní sestra. V pondělí 2. ledna 2006 dopoledne navštívil Kristýnku i její maminku, Lenku Kosmovou, ředitel naší fakultní nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček. Popřál jim hodně zdraví, a aby spolu prožily mnoho radosti a šťastných chvil... Ředitel nemocnice blahopřeje mamince dítěte, které se narodilo u nás letos jako první... Foto: Jana Gojová městnání neztratí pracovní návyky navíc zabráníme růstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných. V tom spočívá nejvlastnější smysl těchto opatření. Podle premiéra by první účastníci projektu mohli čerpat jeho výhody už v červnu tohoto roku. Děkuji panu premiérovi za informace o projektu, který určitě v naší nemocnici využijeme, konstatoval ředitel fakultní nemocnice. V další části setkání ředitel představil premiérovi koordinátorku dobrovolnického hospicového hnutí v naší nemocnici Marii Karáskovou, vedoucí úseku sociálních pracovnic a dále dobrovolnice Andreu Radomskou, sestru z Kliniky nukleární medicíny a Kláru Janoštíkovou, studentku oboru ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které ve svém volném čase navštěvují pacienty Radioterapeutické kliniky. Chtěl bych jim, pane premiére, za jejich práci a obětavost před vámi poděkovat, uvedl. Dobrovolnice komentovaly toto ocenění slovy, že poděkování určitě není určeno Premiér předal dobrovolnicím hospicového hnutí kytice. pouze jim, ale i všem dalším kolegyním, které se snaží onkologicky nemocným pacientům jejich utrpení ulehčit. Ještě před tiskovou konferencí si premiér prohlédl dvě pracoviště dětskou hematologii a dětskou resuscitaci. Novinářům se pak v závěru brífinku svěřil, že tato návštěva v něm zanechala hluboký dojem. Chci poděkovat panu řediteli k vynikající práci, kterou tady kolektiv zaměstnanců odvádí, řekl. V průběhu návštěvy se premiér zmínil, že jej příjemně překvapil vzhled budovy Kliniky dětského lékařství, ocenil rovněž přístrojové vybavení a barevný interiér navštívených pracovišť. Helena Šímová

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY Lékafii mezi studenty Dovolte nám poděkovat touto cestou zaměstnankyni FNsP paní MUDr. Jitce Kolčákové, která přijala pozvání mezi studenty našeho gymnázia a připravila si pro ně nesmírně zajímavou a poučnou besedu ke Světovému dni boje proti AIDS. Jsme si vědomi závažnosti této pandemické choroby, proto pořádáme každoročně mnoho akcí, jejichž cílem je mladé lidi formou Světovému dni boje proti AIDS věnovali pozornost také gymnazisté... ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY Dnem 1. ledna 2006 nabývá účinnosti nařízení vlády, kterým se zvyšuje minimální mzda. Výše minimální mzdy pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou činí 7570 Kč s výjimkou zaměstnanců ve věku let po dobu 6 měsíců od vzniku prvního pracovního poměru (90 % minimální mzdy), mladistvých (80 %) a poživatelů částečného (75 %) a plného (50 %) invalidního důchodu. Od se zvyšuje minimální mzda na částku 7955 Kč. ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍHO MINIMA Částka na výživu a ostatní osobní potřeby od dříve dítě do 6 let 1750 Kč 1720 Kč od 6 do 10 let 1950 Kč 1920 Kč od 10 do 15 let 2310 Kč 2270 Kč nezaopatřené děti od 15 do 26 let 2530 Kč 2490 Kč ostatní občané 2400 Kč 2360 Kč Částka na nezbytné náklady domácnosti od dříve jednotlivec 2020 Kč 1940 Kč dvě osoby 2630 Kč 2530 Kč tři nebo čtyři os Kč 3140 Kč pět nebo více os Kč 3520 Kč Ve druhém pololetí 2006 by měl vstoupit v platnost nový zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tyto právní normy, které v současné době projednává parlament, přinesou podstatnou změnu systému sociálních dávek. NOVÉ ČÁSTKY PRO STANOVENÍ VÝPOČTOVÝCH ZÁKLADŮ PRO ÚČELY DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ her, výzdobou školy, osvětovými tabulemi, pietní rozhlasovou relací a besedou s paní doktorkou informovat o původci nemoci a o jejím průběhu, především pak o způsobech nákazy, prevenci proti nemoci, ale také o solidaritě a chování k takto nemocným lidem. Pověření žáci prodávali mezi našimi studenty a zaměstnanci stužky ve tvaru kapky krve, vyjadřující solidaritu s nemocnými HIV/AIDS. Tímto prodejem se nám podařilo získat částku 8600 Kč, která jako každým rokem putuje prostřednictvím našeho Občanského sdružení OKNA do střediska AIDS centra FNsP Ostrava. Nutno dodat, že vybraná částka je nejvyšší sumou za uplynulé roky. Věříme, že z této částky lze alespoň trochu zajistit příjemnější prostředí a péči pacientům, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni nebo dojíždějí na ambulantní vyšetření do nemocnice. Denní vyměřovací základ se zjistí jako podíl započitatelného příjmu a kalendářních dnů v evidenčním počtu, který je snížen o dny pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) v rozhodném období. Započítá se za prvních 14 dnů PN nebo OČR 90 % z částky do 510 Kč 60 % z částky nad 510 Kč do 730 Kč 0 % z částky nad 730 Kč od 15. dne trvání PN nebo OČR a pro peněžitou pomoc v mateřství (PPM) od 1. dne poskytování dávky 100 % z částky do 510 Kč 60 % z částky nad 510 Kč do 730 Kč 0 % z částky nad 730 Kč. Procentní sazba se nemění. Po výše uvedených změnách činí maximální denní dávka 1. až 3. den 148 Kč 4. až 14. den 408 Kč od 15. dne 443 Kč. DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2006 Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zák. č. 545/2005 Sb., od dochází k zásadním změnám v tomto zákoně: nahrazení nezdanitelných částí základu daně, které se vztahují k osobě poplatníka, slevami na dani snížení sazby daně v prvním a druhém daňovém pásmu rozšíření prvního daňového pásma Slevy na dani od : poplatník 7200 Kč ročně 600 Kč měsíčně dítě 6000 Kč ročně 500 Kč měsíčně částečně invalid. důch Kč ročně 125 Kč měsíčně plně invalid. důch Kč ročně 250 Kč měsíčně držitel ZTP/P 9600 Kč ročně 800 Kč měsíčně student do 26 let2400 Kč ročně200 Kč měsíčně manžel(ka) 4200 Kč ročně (jeli roční příjem < Kč) MUDr. Jitka Kolčáková připravila pro studenty zajímavou besedu. Spolupráce s FNsP se stala součástí naší výchovně vzdělávací práce, jsme rádi, že naším společným cílem je snaha vést mladou generaci ke zdravému způsobu a stylu života, kterým lze chorobám předejít. Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci. Mgr. Hana Pávková Mgr. Jaroslav Verlík (Gymnázium Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba) NOVINKY V PRACOVNù-PRÁVNÍ LEGISLATIVù OD Měsíční daňová pásma od : Kč 12 % Kč % z částky nad Kč Kč % z částky nad Kč % z částky nad Kč V povinnosti podat daňové přiznání za rok 2005 nejsou žádné změny, informace byla uveřejněna v Nemocničních listech v únoru SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ Manželům, kteří vyživují alespoň jedno dítě, umožňuje zákon o daních z příjmů počínaje zúčtováním daně za rok 2005 využít výpočtu daně ze společného základu daně podle 13a zákona o daních z příjmů, čili tzv. společného zdanění manželů. Ten za určitých okolností, zejména v případě, kdy jeden z manželů nemá zdanitelné příjmy, nebo příjmy obou manželů jsou rozdílné, může, a to i významně, snížit jejich celkovou daňovou povinnost. Manželé si mohou mezi sebe rozdělit společný základ daně (každý jednu polovinu, a to po uplatnění nezdanitelných částek, u kterých splní podmínky pro jejich uplatnění.). Společné zdanění manželů je možné pouze formou daňového přiznání, které podají oba manželé společně na příslušný finanční úřad. Abychom vám usnadnili vyplnění těchto formulářů, budeme pořádat od 13. února několik seminářů, kde budete mít možnost vyplnit si daňová přiznání pod dohledem odborné referentky odboru PAM. K vyplnění těchto formulářů budete potřebovat potvrzení o příjmu obou manželů. O podrobnostech budete informováni na intranetu a na nástěnkách. Termín pro podání daňových přiznání je 31. března Ing. Věra Pazdziorová, ved. odd. personalistiky a mzdové účtárny

5 Mezinárodní kongres Pohyb a zdraví uï po ãtvrté Fakulta tělesné kult u r y Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala ve spolupráci s Českou společností sportovní medicíny 23. až 25. listopadu už 4. mezinárodní kongres Pohyb a zdraví. Do Olomouce přijelo na 450 odborníků zabývajících se problematikou tělesného pohybu, mezi nimi byli také lékaři, učitelé tělesné výchovy a trenéři ze Slovenska, Polska, Izraele, Velké Británie a z USA. Poprvé se tohoto multidisciplinárního kongresu zúčastnili také zástupci naší fakultní nemocnice MUDr. Jiří Demel z Traumatologického centra a Mgr. Anna Gregorková z Kliniky léčebné rehabilitace. Kongres byl opravdu velký, jednal ve třiadvaceti sekcích, konstatuje MUDr. Jiří Demel, který se zabývá mj. právě i sportovní traumatologií (je lékařem v HC SAREZA v hokejovém oddíle a současně také konzultantem-lékařem v FC Vítkovice). Součástí sjezdu byla i posterová sekce, která zahrnovala na šedesát výstupů informujících o nejnovějších poznatcích léčení poškození pohybového aparátu vznikajících u sportovců po různých sportovních úrazech či u pacientů po ztrátách končetin a informace o vývoji protéz, ortéz, atd. Pokud jde o přednášky, mě osobně nejvíce zaujaly práce pana docenta Miroslava Janury z Fakulty tělesné kultury Univerzity Ústřední vojenská nemocnice Praha zorganizovala 24. a kongres na téma Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek. Záštitu nad touto významnou akcí ANESTEZIE A INTENZIVNÍ PÉâE ZA MIMO ÁDN CH PODMÍNEK určenou vojenským i civilním anesteziologům (do Prahy se jich sjelo z Česka, Slovenska a Polska na 150) převzala Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Kongres zahájil předseda zmiňované odborné společnosti prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. Jedné ze sekcí (sekci vzdělávání) předsedal spolu s plk. MUDr. Zbyňkem Fuksou, primářem oddělení urgentního příjmu a spojené jednotky intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice Praha, také zástupce primáře Oddělení pediatrické Kongres o anestezii a intenzivní péči za mimořádných podmínek proběhl v Ústřední vojenské nemocnici Praha. resuscitační a intenzivní péče MUDr. Jan Neiser. Sekce edukace jednala o vzdělávání a přípravě týmů zdravotnických pracovníků, především velkých nemocnic, na mimořádné události. MUDr. Neiser ve své přednášce zdůraznil význam přesně definovaného systému výuky život zachraňujících dovedností, který ve světě probíhá (především na základě anglosaského systému BATLS Battlefield Advanced Trauma Life Support). Hovořil o vývoji a také o svých zkušenostech s praktickým využitím tohoto systému v zahraničí v letech 2002 a V souvislosti se světovými událostmi bude význam připravenosti na mimořádné události stoupat a příprava se bude muset neustále přizpůsobovat novým podmínkám, uvedl pro Nemocniční listy MUDr. Neiser. Je proto nezbytně nutné zavést ve velkých a středních nemocnicích periodická cvičení, která by se měla týkat celého personálu. Účastníci kongresu zdůraznili, že v souladu s koncepcí zdravotnictví u nás a vůbec s koncepcí činností nemocnic, jsou to především anestezio- NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Palackého v Olomouci, věnující se změně pohybové aktivity u amputovaných pacientů. Velmi zajímavé bylo rovněž sdělení, se kterým vystoupil prof. Zeevi Dvir, Ph.D., z Izraele, a to o excentrických a koncentrických kontrakcích při poranění zkříženého vazu kolenního kloubu. O zkušenostech s léčbou poranění předního zkříženého vazu v naší fakultní nemocnici přednášel také MUDr. Jiří Demel, který celou sekci Současné trendy v diagnostice a terapii sportovních úrazů i moderoval. V posterové sekci vzbudil velký zájem poster z Traumatologického centra naší nemocnice Léčení Jonesovy zlomeniny pomocí Herbertova šroubu. V současné době jsme jediným pracovištěm v republice, které tuto metodu používá, říká MUDr. Demel. Mgr. Anna Gregorková z Kliniky léčebné rehabilitace vystoupila na kongresu s přednáškou o léčbě vybočeného palce u dětí. Rádi bychom připravili v naší fakultní nemocnici podmínky pro léčbu sportovců, a to na multidisciplinární bázi, uzavírá MUDr. Jiří Demel. Podrobili by se zátěžovým, rehabilitačním a traumatologickým vyšetřením a poté následné léčbě diagnostikovaných poruch. Tento projekt je ale teprve v samotném začátku. Sport provozuje dnes téměř každý. Vznikají nové sportovní disciplíny, nové soutěže a v těch dochází také k řadě úrazů. I u nás na traumatologii máme podstatně hodně pacientů, kteří se zranili právě při sportování. MUDr. Jiří Demel u posteru z našeho Traumatologického centra, který v sekci vzbudil velký zájem. Podûkování kolektivu Interní kliniky stanice C Mé poděkování patří staniční lékařce MUDr. Naděždě Petejové a ošetřující lékařce MUDr. Alexandře Ligové a kolektivu sester pod vedením staniční sestry Moniky Čorné, DiS., za vzornou a obětavou péči, která byla poskytována mé mamince paní Zdeňce Sýkorové v době hospitalizace na této stanici. Jako zdravotní sestra dokáži ohodnotit náročnost práce sester na lůžkovém oddělení. Proto ještě jednou všem sestrám i lékařům děkuji za vstřícný a laskavý přístup nejen k mé mamince, ale ke všem pacientům. Věra Sýkorová, dcera logové a lékaři odbornosti urgentní medicíny, kteří v tomto směru nemocnice povedou. Dalším problémem, o kterém se zde diskutovalo, je vybavení dostatečným množstvím materiálu nad jeho běžnou spotřebu. V poslední době z úsporných důvodů v nemocnicích tento materiál prostě chybí, uzavřel zástupce primáře Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče MUDr. Jan Neiser.

6 6 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 7 Celosvûtové setkání mikrochirurgû Poúrazová amputace palce. Ve dnech jsem se zúčastnil III. Celosvětového kongresu rekonstrukční mikrochirurgie konaného v Buenos Aires v Argentině. Součástí kongresu byl praekongres, který ve dnech 21. a v místě privátní nemocnice Fleni institutu zahrnoval kromě menšího počtu účastníků (zhruba kolem 50) i živý přenos z operačního sálu s komentářem operatéra. V příjemném komorním prostředí bylo možné diskutovat o samotné operaci i o jednotlivých problémech rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie. Vlastní kongres začal večerním slavnostním zahájením s ukázkou videoprojekce celé Argentiny, otevírajícími proslovy a s typickým tancem pro Buenos Aires tangem. Následující den ráno pokračoval prezidentskou sekcí, která zahrnovala čtyři sdělení pozvaných přednášejících o budoucnosti rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie z biotechnologického a genetického pohledu (např. na myši vypěstované lidské ucho...). Takto byl zahájen kongresový den pokaždé, poté již následovalo rozdělení přednášek do dvou pracovních skupin. Naše přednáška autorů Kempný T., Vřeský B., Němeček J., Rozprým M., Hándlová M.: Thumb reconstruction using twisted two toes technique byla zařazena na program první den, v první sekci po prezidentských přednáškách. Technika, kterou jsme použili v rekonstrukci palce u deseti pacientů, umožňuje i rekonstrukci odběrového místa na noze s přijatelnou odběrovou morbiditou a celkově přináší velmi dobrý výsledek. Jedná se o metodu, při které kombinací kůže a nehtu palce s kostmi, Vlevo nově rekonstruovaný palec, vpravo palec druhostranný neporaněný. klouby a šlachami vznikne na noze palec, který je přenesen na ruku. Na noze je z měkkých tkání II. prstce a kosti palce rekonstruován palec na noze. V předsednictvu této sekce seděl Wayne Morrison z Austrálie prezident kongresu a Fusa Ogata žačka japonské školy Isaa Koshimy. V osmi přednáškách byly představeny různé techniky mikrochirurgických rekonstrukcí palce, ať už s vrozenými, nebo získanými vadami. Největší soubor přenesených prstů z nohy na ruky, a tím i největší zkušenosti v této oblasti má Fu Chan Wei z Taiwanu (prezident II. Celosvětového mikrochirurgického kongresu v Heidelbergu konaného v roce 2003). Jeho soubor čítá 1520 přenesených prstů z nohy, z nichž 102 bylo použito na rekonstrukci palce. Toto pro nás nepředstavitelné množství přenosů je v asijských zemích dáno dvěma faktory. Jednak náboženským cítěním, kdy u buddhistů přetrvává představa pokud možno dokonale zrekonstruovaného těla (v tomto případě jde o rekonstrukce rukou) a také velmi vysokým renomé nemocnice v Taipei (v nemocnici s 3000 lůžky je současně k dispozici 96 operačních sálů, takže není výjimkou provádění až pěti mikrochirurgických výkonů současně). Zde je nutné připomenout, že tento komplex má výsadní postavení v rámci rekonstrukční mikrochirurgie nejen v Asii, ale na celém světě. Kuloární diskuze se týkaly především pokud co nejmenší deformity odběrového místa. Byl znatelný především filozofický pohled na rekonstrukce palce, jehož rozdíly jsou podmíněny odlišnou mentalitou jednotlivých kultur. Běžnými metodami rekonstrukce palce v Asii (především přenosy prstců z nohy nebo jejich částí) se například neřídí celá oblast Jižní Ameriky. Chůze naboso v sandálech je zde důležitější než úchopová kvalita ruky, a proto se zde rekonstruují palce především posuny na rukou. Evropská filozofie rekonstrukcí je poté směsicí obou kulturních pohledů, s převahou mikrochirurgických rekonstrukcí, ale vždy s přihlédnutím k individualitě pacienta. Samozřejmě, že rekonstrukční mikrochirurgie se netýká pouze rekonstrukcí palců, ale předmětem kongresu byly všechny oblasti rekonstrukce těla. A tak se tradičně diskutovalo i o rekonstrukcích prsou po mastektomiích (TRAM, DIEP, SIEA volnými mikrochirurgickými laloky). Nejen typ laloku, ale i doba od amputace prsu k rekonstrukci byla tradičně velkou výzvou pro rekonstrukční mikrochirurgy. Byla srovnávána skupina pacientek z primárních rekonstrukcí v době mastektomie (přibližně 45 % všech pacientek) se skupinou, kdy byla rekonstrukce odložena na druhou dobu po mastektomii. Vystopovaným trendem je Prof. Fu Chan Wei a Dr. Tomáš Kempný v kongresovém sále... Ve dnech proběhl pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje v prostorách výstaviště Černá louka již XI. ročník výstavy Moravskoslezské dny zdraví. Stalo se tradicí, že na tomto veletrhu zdraví je pravidelně zastoupena také naše nemocnice, a to prostřednictvím činnosti nejrůznějších poraden. Tentokrát se zde prezentovala poradna Kliniky léčebné rehabilitace, kde se odborníci nejčastěji setkávali s dotazy týkajícími se problematiky poté celosvětový vzestup primárních rekonstrukcí nad skupinou rekonstrukcí sekundárních. Za jedinou absolutní kontraindikaci primární rekonstrukce prsu je považována nutná radioterapie po mastektomii. Další velkou skupinou, kterou se mikrochirurgové zabývali, byly rekonstrukce měkkých tkání u poúrazových defektů. Důraz byl kladen na dvě skutečnosti. Za prvé rekonstruovat podobné podobným (kůže kůží, sval svalem...), druhou skutečností je pak pokud možno co nejmenší trauma odběrového místa laloku. Nepřeberná škála laloků vyústila v tzv. free style free flap. V podstatě je jedno, jakou lokalitu na odběr laloku, a tím i definované cévy použijeme, ale rozhodujícím faktorem je přání pacienta, na kterém místě je ochoten jizvu akceptovat. Podle lokality výběru se naleznou výživné cévy daného okrsku a celá oblast (většinou kůže) se mikrochirurgicky anastomozuje na příjmové místo. Skupinou výrazně specializovanou je poté část společnosti, která se zabývá poraněním periferních nervů a to především poraněním plexus brachialis. Využití nervových primárních štěpů je základním prvkem mikrochirurgických rekonstrukcí i u nás. Celý program kongresu byl velmi náročný a vyčerpávající, s množstvím nových informací, které jistě uplatníme v každodenní praxi u našich pacientů. MUDr. Tomáš Kempný, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky bolesti zad a vadného držení těla. Velikou pozornost budil tzv. posturomed, návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak je velmi obtížné správné držení těla si udržet. V poradně Krevního centra jste mohli zhlédnout film, který vás zavedl do zákulisí tohoto pracoviště. Dárci se také dozvěděli, jakým způsobem je jejich krev dále zpracovávána. Více než 400 zájemců si rovněž nechalo vyšetřit svou krevní skupinu. Pro myšlenku dárcovství krve se podařilo získat několik nových mladých lidí, takže se s nimi budeme pravidelně setkávat v odběrových místnostech Krevního centra. Dalším zpestřením výstavy byla poradna Diabetologického centra. Nabídky nechat si vyšetřit hladinu cukru v krvi využili nejen občané staršího věku, ale i mnozí mladí lidé. Celkem bylo vyšetřeno takřka 650 zájemců z řad široké veřejnosti, kteří si vyslechli i odborné rady z oblasti léčby diabetes mellitus. Tradiční součástí prezentace FNsP Ostrava je již poradna Psychiatrického oddělení, která v předvánočním shonu nabízí návštěvníkům na chvíli se zastavit a porozprávět s odborníky na nemoci lidské duše. Součástí této poradny byla rovněž nabídka širokého spektra informačních materiálů o problematice toxikomanie, alkoholismu, Ve Frýdku-Místku v hotelu Centrum probíhala ve dnech národní konference Bazální stimulace s mezinárodní účastí. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY ZDRAVÍ 2005 V poradně Krevního centra si mohli návštěvníci nechat vyšetřit krevní skupinu. HISTORICKY 1. NÁRODNÍ KONFERENCE BAZÁLNÍ STIMULACE Přednáškový sál byl přeplněn lidmi... deprese, úzkosti, poruchy výživy a dalších onemocnění. Výstava přilákala, jako vlastně už každoročně, velké množství zájemců, a to všech věkových kategorií. S určitostí lze konstatovat, že k vyšší informovanosti populace našeho regionu přispěli mnoha dobrými radami rovněž odborníci z naší fakultní nemocnice, patří jim za to upřímné poděkování. Výstava byla Velký zájem byl také o poradnu Kliniky léčebné rehabilitace. Foto: Marie Psotková připravena za výrazného přispění Tiskového a informačního centra FNsP Ostrava. Bc. Jiří Hynčica, koordinátor medicinální soustavy První den, ihned po zahájení konference ředitelkou INSTITUTU Bazální stimulace, s.r.o., Mgr. Karolínou Friedlovou následovala dvouhodinová přednáška profesorky Christel Bienstein z Univerzity Witten/Herdecke, SRN. Tato žena stála u zrodu bazální stimulace spolu s prof. Andreas Fröhlichem, který dnes působí na Univerzitě v Landau, SRN. Profesor Fröhlich je speciální pedagog a koncept bazální stimulace rozvinul při práci s dětmi s těžkým psychosomatickým postižením. Christel Bienstein se s konceptem seznámila díky svému o 4 roky mladšímu bratrovi, který byl Fröhlichovým kolegou. Christel byla konceptem natolik zaujata, že i když v 70. letech byla striktně uznávána pouze klinická medicína a veškeré alternativní postupy byly přinejmenším divné, pokusila se o zavedení konceptu do intenzivní péče. Tento záměr se jí podařil a dnes je koncept uznáván nejen v intenzivní péči, ale ve všech ošetřovatelských oborech celé západní Evropy. Přestože je Christel díky své záslužné práci považována za velikána ve svém oboru, její projev byl citlivý, upřímný a lidský. Všichni v sále byli fascinováni při pohledu na profesorku Beinstein, která se nám hrdě představila: Jmenuji se Christel Beinstein a jsem zdravotní sestra. Z jejích slov byla znatelná hrdost na své původní povolání zdravotní sestry. Faktem však zůstává, že sestry v západních zemích mají proti nám zcela odlišné společenské a sociální postavení. Christel hovořila o zážitcích ze své praxe a o důležitosti užívání konceptu v péči o bezvědomé pacienty. Z jejích úst zazněla věta, kterou si budu navždy pamatovat: Dokaž mi, že pacient v bezvědomí nevnímá, a já ti uvěřím. Zajímavostí bylo odvysílání pořadu Klíč, České televize, který byl souběžně vysílán na ČT 2 v hod. V tomto dokumentu byl zmapován vývoj bazální stimulace v České republice s ukázkami zdravotnických pracovišť, kde tento koncept včlenili do ošetřovatelské péče. Dokument byl obohacen vyprávěním rodičů dětí, u nichž byl koncept bazální stimulace úspěšně použit, a názory zdravotníků, kteří s konceptem Ředitelka INSTITUTU Bazální stimulace, s.r.o., Mgr. Karolína Friedlová na snímku s kyticí. bazální stimulace pracují. V tomto pořadu naši nemocnici reprezentovalo Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. Obohacující byly názory, které zazněly z úst našeho pana primáře h. doc. MUDr. Michala Hladíka, Ph.D., a MUDr. Andrei Olosové, Ph.D., coby zástupců klinické medicíny. Druhý den probíhaly přednášky a workshopy souběžně ve třech přednáškových sálech. Přednášejícími byli naši i zahraniční hosté. Lektor Franz Kitzler (Krankenpflegeschule Horn) přednášel o integraci konceptu bazální stimulace do výuky na zdravotnických školách. Lektorka Karin Wegsada (Waldviertel Klinikum Horn) vystoupila s přednáškou o integraci konceptu do intenzivní péče. Muzikoterapeut Eyjólfur Melsted (Rakousko) se v praktickém workshopu rozdělil o 36leté zkušenosti s muzikoterapií. Přednáškový sál, kde prezentovaly zkušenosti s konceptem bazální stimulace naše kolegyně z celé republiky, byl přeplněn lidmi, kteří měli zájem o poznatky z praktického využití konceptu. Přednášky byly velmi zajímavé, poučné a nechyběly slzy dojetí. Zajímavá byla trilogie přednášek kolegyň z dětské JIP Městské nemocnice Ostrava. Z jejich prezentace bylo patrné, že o svou práci mají nejen zájem, ale umí ji i dobře prodat. Naši nemocnici reprezentovaly přednášky Bc. Evy Lapčíkové, Bc. Hany Neiserové, Jany Růžičkové a Věry Wolffové z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. Sdělení Jany Růžičkové bylo předneseno z duše a s velkou dávkou lidskosti. Přínosem byla přednáška MUDr. Jana Vodičky z ORL Kliniky FN v Pardubicích, který nás seznámil s fyziologií čichu a olfaktorickou stimulací. V některých přednáškách zaznělo, že někde jsou kolegyně nuceny provádět bazální stimulaci tajně. Nepochopení jejich středního a top managementu pro tento koncept vyvolal ve tvářích většiny účastníků více než údiv. Touto cestou bych ráda poděkovala naší náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Bc. Márii Dobešové a PhDr. Zdeňce Šináglové z oddělení ošetřovatelské péče za pochopení a podporu při zavádění konceptu bazální stimulace v naší nemocnici. Lektoři Karin Wegsada a Franz Kitzler projevili zájem navštívit naši nemocnici, konkrétně Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. Byli překvapeni nápaditostí pomůcek, určených pro bazální stimulaci, prostory našeho oddělení, které nám pomohla výtvarně ztvárnit naše aranžérka Alena Mazurová. Z jejich slov byl patrný údiv nad rozpracovaností konceptu, který v Hornu provozují již několik let, na rozdíl od nás, kde se konceptem zabýváme řádově několik měsíců. Průvodci naším oddělením se jim stali MUDr. Bořek Trávníček a Bc. Hana Neiserová. Tak, to bylo letem světem o přednáškách a přednášejících, ale hlavní důvod, proč tento článek píši, je poděkování mým kolegyním z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, které zajišťovaly chod celého kongresu. Staraly se o registrace a byly terčem celé řady dotazů a požadavků. Přijely na kongres s cílem pomoci, a ve skrytu duše doufaly, že si poslechnou i některou z přednášek. Organizace kongresu však byla velmi náročná a vyčerpávající. Po celé dva dny seděly i běhaly v chladném vestibulu hotelu Centrum a mohly pouze sledovat tváře účastníků, kteří přecházeli mezi jednotlivými přednáškovými sály. Viděly údiv, úsměvy, slzy dojetí, gestikulace v živé diskuzi jednotlivců i celých skupin zúčastněných lidí. Velmi ráda bych jmenovitě poděkovala Jitce Coufalové, Markétě Gerykové, Květě Křenkové, Olince Němcové a také Lukáši Juchelkovi. Jejich pomoc při organizaci historicky první národní konference o bazální stimulaci byla opravdu vysoce profesionální. Věra Wolffová, vrchní sestra Odd. pediatrické resuscitační a intenzivní péče

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY ManÏelka znovu zkou í své první krûãky Vminulých dnech obdržel přednosta Neurochirurgické kliniky MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., dopis, který mu zaslal Mgr. Jaromír Plečka z Frýdku- Místku. Z dopisu citujeme: Vážený pane přednosto, před více než pěti měsíci vážný úraz mé manželky podstatně změnil život naší rodiny, příbuzných a přátel. V ten den jsem si sám prožil emotivní scény ze známého Hubačova seriálu Sanitka, kdy se minuty neskutečně vlečou při čekání na anděly ze záchranné služby, na které jsem se ve zmíněném seriálu díval s lehkým úsměvem tvrďáka. V České televizi, v době, kdy jste spolu s mojí ženou bojovali v nemocnici o její život, vrcholila anketa Největší Čech a mi bylo zcela jasné, že pro mne jsou největšími Čechy čeští lékaři, záchranáři a zdravotníci. Můj nesmírný dík, obdiv a úcta patří Vám, pane přednosto, MUDr. Mrůzkovi, MUDr. Lipinovi, MUDr. Kurkové, Mgr. Čentíkové, MUDr. Lišaníkovi ze záchranné služby a dalším Vašim kolegům, spolupracovníkům a Vám podřízeným za záchranu života mé manželky a za to, že jste ji doslova a do písmene postavili na nohy, aby mohla znovu zkoušet své první krůčky. Můj dík Vám všem patří i za to, že jste výrazně kultivovali moji osobu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům. Ne, že bych předtím nebral na tyto osoby ohled a vyhýbal se jim pomoci, ale přece jen si musím přiznat, že jsem kupříkladu, byť jen na pět minut, než jsem si koupil noviny, zaparkoval u sníženého chodníku pro vozíčkáře. Dnes už bych to neudělal. Douška: Na dostavbě jedné rodinné chaty se o víkendu sešla spolu s majiteli chaty parta zedníků a přátelé majitelů, kteří přišli pomoci s finálními pracemi ve funkcích pomocníků zedníků, tzv. přidavačů. Večer, po práci, když se sedělo u piva a štamprličky, zedník Lojza něžně objal toho svého přidavače Karla a řekl: Karlíku, ty jsi takový šikovný, pracovitý synek, jestli chceš, budu tě brát jako helfra o víkendech na fušky. Čím ty jsi vlastně vyučený? Karel se laskavě na Lojzu usmál a odvětil: Víš, Lojzíku, já jsem se vyučil neurochirurgem. Děkuji Vám všem, že jste se na univerzitách, středních školách, pomaturitních studiích a v kurzech tak skvěle vyučili. KONGRES EVROPSKÉ SPOLEâNOSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V závěru loňského roku proběhl v hlavním tureckém městě Istanbulu (kde dnes žije již 16 milionů obyvatel) v Istanbul Convention & Exhition Centre každoroční Kongres Evropské společnosti nukleární medicíny (EANM), kde bylo prezentováno 494 přednášek a 836 posterů z 62 zemí celého světa (přihlášených abstrakt bylo 1670, přijatých 1400 a to z onkologie 25 %, z kardiologie 13 %, neurologie/psychiatrie 10 %, s tématikou fyzika/přístroje 9 %, radiofarmacie/radiochemie 8 %, radionuklidová terapie/dozimetrie 7 %). Jsou nové trendy v diagnostice s nástupem hybridních systémů, především PET/CT a SPECT/CT s výrazným přínosem především v NM onkologii. Feochromocytomy a jiné nádory nadledvinek jsou lépe detekovány celou škálou radiofarmak pro PET než MIBG značeným 131 I nebo 123 I (SPECT/CT). Významná je role PET a PET/CT pro molekulární diagnozu neuroendokrinních tumorů (NET), stoupají zkušenosti s PRRT (peptidová receptorová radionuklidová terapie), která využívá radiofarmaka značená 90 Y, 177 Lu. Ta se váží na somatostatinové receptory. Velkou sestavu takto úspěšně léčených pacientů má prof. Baum z kliniky v německém Bad Berka. Pro diagnostiku NET by scintigrafie měla být první zobrazovací metodou. Nejčastěji pomocí Octreoscanu. Ten je však dosti drahý (přes 700 euro). Nově je vyvinuto radiofarmakum značené techneciem ( 99m Tc EDDA-HYNIC-TOC). Slibné jsou generátory 68 Ge/ 68 Ga. 68 Ga emituje pozitrony. PET centra tak budou moci získávat tento radionuklid přímo na svém oddělení z generátoru a připravit si např. 68 Ga-DOTA-NOC, který je vhodný pro scintigrafické zobrazení NET (staging, re-staging, sledování) před PRRT. Novým přístupem pro léčbu NET je kombinovaná vnitřní (PRRT) a zevní (IMRT) radiační terapie COMBIERT. U ní se sčítají efekty různých radiačně biologických charakteristik. Zkušenosti prof. Bauma s PRRT u 217 léčených pacientů s NET: částečná nebo úplná remise OKÉNKO PRO ODBORNÍKY v 89 %. U pacientů s velkými metastázemi je vyléčení nemožné, ale může být dosažena dobrá paliace ( 90 Y je radionuklidem první volby). NM onkologie s FDG FDG-PET zobrazením přínosem je monitorování efektu léčby, diagnostika, detekce recidiv, stanovení prognózy, dále automatizovaná interpretace. Planární scintigrafie a SPECT: má význam pro diagnózu, prognózu a hodnocení odpovědi tumoru na léčbu. NM kardiologie: význam NM pro diagnózu, prognózu, efekt léčby. U ischemických kardiomyopatií s EF LK pod 30 % je užitečné zobrazení perfuze a metabolismu pomocí PET. Identifikuje pacienty s vysokým rizikem kardiální smrti, ovlivňuje klinické rozhodnutí, poskytuje prognostické informace o zlepšení přežívání po revaskularizaci, o srdeční funkci. Byly uváděny první vcelku slibné výsledky intravaskulární radiační terapie s tekutým 188 Re plněným do balonkového katetru k prevenci restenozy koronárních tepen. Neurologie: scintigrafie s využitím receptororové vazby radiofarmak, detekce tumorů, monitorování efektu léčby. Z několika studií bylo patrné, že se zlepšují výsledky detekce a biopsie sentinelové uzliny u karcinomů hlavy a krku, děložního čípku a endometria, plic. U karcinomu tlustého střeva a žaludku byly uváděny vysoké hodnoty falešné negativity sentinelové uzliny. Pro diagnostiku plicní embolizace (PE) není žádný zlatý standard zobrazovacích m e t o d. Senzitivita a specificita planární V/Q scintigrafie je zvýšená užitím SPECT. Přesnost multislice spirálního CT je vyšší než planární V/Q scintigrafie a je podobná angiografii. Senzitivita V/Q SPECT je však vyšší nebo srovnatelná jako u spirálního CT. Angiografie a single-slice spirální CT nejsou užitečné, protože mají nízkou senzitivitu. Velmi dobré jsou výsledky s 64 slice CT. V/Q scintigrafie může být stále užívána ve stejném rozsahu jako CT a je metodou volby zvláště v těchto situacích: u pacientů bez těžké kardiopulmonální choroby, u pacientů s normálním rtg plic, u PE vzniklé před několika dny s vizualizací reziduální PE, u pacientů se známou intolerancí na kontrastní látky, u nemocných mladších než 35 let. Text a foto: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., přednosta Kliniky nukleární medicíny Jedna z četných tureckých památek UNESCO istanbulský chrám Hagia Sophia.

8 Tématem celoústavního odborného semináře sester, který se uskutečnil v zasedací místnosti malého internátu 1. prosince 2005, byly moderní přístupy hojení ran. Pořadateli akce byl tým konzultantů pro hojení ran z naší fakultní nemocnice a Česká asociace sester Moravskoslezský region. Vedoucí týmu konzultantů pro hojení ran Bc. Lenka Gavlasová. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Bc. Mária Dobešová v úvodním slovu vyzvedla aktivitu sester, které už nejsou pouze pasivními účastníky v ošetřovatelském procesu, ale jsou aktivními spolupracovníky lékařů a používají nové způsoby ošetřování ran. Dnes v týmu pracuje patnáct sester... Se způsobem práce sester-konzultantek, které se zabývají koordinací péče o dekubity a chronické rány v naší fakultní nemocnici přítomné seznámila vedoucí týmu konzultantů pro hojení ran. Bc. Lenka Gavlasová, vrchní sestra Kožního oddělení. Ve svém vystoupení jsem se vrátila i k prvopočátkům naší práce, uvedla pro Nemocniční listy Bc. Gavlasová. V roce 2004 začala v naší nemocnici působit desetičlenná skupina sester konzultantek, jenž byly vybrány pro tuto práci na základě jejich vlastního zájmu o danou problematiku a doporučení vrchní sestry konkrétního oddělení. Cílem bylo vytvořit tým sester, které by měly pod svým dohledem péče o rány a dekubity v rámci svěřeného úseku. Musely jsme všechny absolvovat akreditovaný kurz pro ošetřování ran, tuto svou kvalifikaci stále zvyšujeme kontinuálním vzděláváním v nových trendech ošetřování ran. Hlavním úkolem pro nás bylo nabytí vědomostí a zkušeností, abychom MODERNÍ P ÍSTUPY HOJENÍ RAN mohly být adekvátními partnery lékařům a kvalitními odborníky pro pacienty, kteří naši pomoc potřebují. Současně jsme se měly stát mentory v klinické praxi v péči o rány pro kolegyně nynější i budoucí. Byla vypracována náplň činnosti konzultanta pro hojení ran, která je součástí Standardu ošetřovatelské péče v naší fakultní nemocnici. Dnes v našem týmu pracuje patnáct sester. Scházíme se pravidelně jednou měsíčně, navzájem si radíme jak postupovat v terapii a čeho se vyvarovat. Našich schůzek se účastní i lékaři jednotlivých klinik a tak jejich prostřednictvím získáváme odborné informace k dané problematice. Zúčastňujeme se rovněž vzdělávacích akcí, které nám rozšiřují teoretické vědomosti a kde se můžeme také setkat s dalšími sestrami-konzultantkami z jiných pracovišť v republice. Zároveň zajišťujeme semináře na svých odděleních. Nedílnou součástí práce sestry konzultantky je prevence, sledování a ošetřování pacientů s dekubity. Oddělení zdravotnických informací a analýz vytvořilo na základě našich požadavků program v Clinicomu pro vyhodnocování rizika dekubitů. Mohli jsme se tak zapojit do programu fakultních nemocnic ke sledování prevalence dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče. Na základě našich zkušeností a ekonomických kalkulací jsme vytvořily pozitivní objednávkový list pro materiály k vlhké terapii, který se ve spolupráci s oddělením Tentokrát se semináře zúčastnilo téměř o polovinu více zdravotnických pracovníků než na posledním setkání... Foto: Marie Psotková zdravotnického zásobování pravidelně pololetně aktualizuje. NEMOCNIČNÍ LISTY 9 Upřímně vítám spolupráci mezi jednotlivými pracovišti v nemocnici. Je to totiž důkaz toho, že péče o nemocného není zajišťována jen v rámci mateřského oddělení, ale že je mu poskytována komplexně, a to včetně zapojení jeho rodiny do realizace ošetřovatelského plánu. Jsem přesvědčena o tom, že se nám společně podaří vytvořit co nejlepší tým v péči hojení ran pomocí materiálů k vlhké terapii, který nám umožní zlepšit kvalitu života pacientů, zlepšit efektivitu naší práce a v neposlední řadě snížit celkové náklady na léčbu. Z odborných přednášek, které zazněly na semináři, můžeme zmínit například sdělení RNDr. Věry Toršové ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, které se zabývalo mikrobiologickými aspekty a spoluprací při detekci bakteriálního osídlení ran. Aktivitu sester vyzvedla v úvodu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Na snímku zleva vidíme MUDr. Igora Satinského a RNDr. Věru Toršovou. Velice poutavou přednášku měl také MUDr. Igor Satinský z Chirurgické kliniky, doplnila Bc.Gavlasová, který hovořil o malnutrici možnostech jejího ovlivnění, poněvadž jak se všeobecně ví, stav výživy nám určuje i hojení rány jako takové. MUDr. Marek Honka z Interní kliniky věnoval pozornost diabetické noze. Právě u diabetiků je hojení ran velmi ztížené... Podle prezenční listiny se odborného semináře zúčastnilo 140 zdravotnických pracovníků a tedy téměř o polovinu více než na našem posledním setkání. Nebyly zde jen sestřičky, ale danou problematikou se dnes zabývají už i lékaři naší nemocnice. Jejich přítomnost jsme uvítaly s velkým nadšením. Příští seminář bude opět za rok a budeme rády, když se takováto účast bude opakovat. Na závěr bych chtěla lékaře naší fakultní nemocnice informovat o tom, že při Kožním oddělení existuje ambulance pro chronické rány, kterou vede MUDr. Táňa Weczerková. Ráda se ujme každého pacienta, který by měl být i po propuštění z nemocnice léčen metodou vlhké terapie, konstatovala Bc. Lenka Gavlasová, vedoucí týmu konzultantů pro hojení ran. Helena Šímová

9 10 NEMOCNIČNÍ LISTY Univerzitní nemocnice Maastricht EDUKAâNÍ STÁÎ V HOLANDSKU Ve dnech jsem navštívila, společně s dalšími čtyřmi sestrami z Olomouce, Brna, Plzně a Prahy a jednou lékařkou z Hradce Králové, Univerzitní nemocnici Maastricht (AzM) v Holandsku. Vše probíhalo pod finanční záštitou Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie sídlící v Hradci Králové. Univerzitní nemocnice Maastricht má 715 lůžek, včetně lůžek na chirurgické denní klinice a denním stacionáři pro onkologicky nemocné pacienty, kde bylo v minulém roce dohromady ošetřeno přes pacientů. V samotné nemocnici pak bylo hospitalizováno přes pacientů a průměr hospitalizovaných dnů nepřesáhl 8. Dále jsme byli obeznámeni se stupni vzdělávání sester v Holandsku, s jejich pracovní náplní a finančním ohodnocením. Od roku 1997 došlo ke změně ve struktuře vzdělávání sester, která nabízí 2 stupně čtyřletého studia pojmenované stupeň 4 a stupeň 5. Obě kvalifikace zapadají do zákonem dané povinné registrace sester v rámci EU. Oba dva stupně mají dva rozdílné způsoby výuky. První způsob je rozdělen na 70 % teoretické části a 30 % praktické průpravy, pro druhý způsob výuky je opačná varianta, a to 70 % praxe a30% teorie. Oba dva stupně a obě varianty studia musí projít jednoletou teoretickou průpravou ve škole. Zajímavostí je, že studenti jak 4., tak i 5. stupně, ale druhého způsobu studia Denní stacionář pro onkologicky nemocné pacienty (70 % praxe a 30 % teorie) podepisují se zdravotnickým zařízením smlouvu a stávají se tak zaměstnanci, kteří jsou placeni za svou práci. Studenti prvního způsobu výuky jsou po celou dobu pod stálým dohledem vyučujícího. Po celý náš pobyt jsme se seznamovali s Univerzitní nemocnicí Maastricht a s organizací práce sester na různých odděleních. Byli jsme pozváni k vizitě nutričního týmu sestaveného z nutričních specialistů, kteří rozepisují parenterální výživu podle aktuálních laboratorních výsledků pacienta. Mile překvapující bylo složení sesterského personálu, kdy větší část zastupovalo mužské pohlaví. Po vložení zaměstnanecké karty s osobními daty do automatu a zvolení požadované velikosti máte k dispozici čistý pracovní oděv... Překvapilo nás také, že takzvanou papírovou práci, kterou u nás provádí z větší části sestra na oddělení, zastává administrativní pracovnice (například zadávání odběrů na další den, zakládání výsledku či objednávání výkonu pro pacienta). Měli jsme možnost navštívit předsálí operačních sálů, jednotky intenzivní péče, urgentní příjem, lékárnu s centrální přípravnou infúzní terapie a chemoterapie, místnost, âinnost kodní komise v roce 2005 V průběhu roku 2005 bylo ve škodní komisi (ŠK) projednáváno 44 případů škod vzniklých odcizením osobních věcí, poškozením majetku FNsP, poškozením vozidel, atd. Přehled škodních událostí: osobní věci pacientů 8 případů osobní věci zaměstnanců 6 případů dopravní přestupky (řidiči FNsP) 2 případy škody na majetku FNsP 16 případů poškození automobilu na parkovištích FNsP 8 případů živelní pohromy 4 případy Přehled o úhradách škod na zdraví pacientů je na úseku majetkoprávním (případy jsou v šetření pojišťoven). Z důvodů četných škod vzniklých na majetku FNsP a ztrát osobních věcí zaměstnanců je nutné dbát na důsledné zamykání dveří a odkládání osobních věcí na určená místa (šatny zaměstnanců uzamykatelné skříňky). Taktéž je nutné důsledně poučit pacienty, aby osobní cenné věci odkládali na lůžkových odděleních do uzamykatelných skříněk nebo trezorů. Ing. Petra Lampartová, předsedkyně ŠK Dáša Krchňáková, tajemnice ŠK ve které se provádějí odběry krve pro celou ambulantní část, a rovněž samotnou univerzitu. Kolegové nás také provedli ambulantní částí nemocnice a ukázali nám chod chirurgické denní kliniky a denního stacionáře pro onkologicky nemocné pacienty. Jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit této stáže. Dala mi mnoho nových poznatků, a to jak vylepšit sesterskou práci, tak i atmosféru na pracovišti. Nemůžu nevzpomenout například na centrální přípravnu lůžek, potrubní poštu pro biologický materiál, personální obsazení vůči počtu pacientů, hydraulický vozík na přemísťování lůžek či automaty na kávu v celé nemocnici zdarma. Snad se v budoucnu setkáme s některými z těchto novinek i v naší nemocnici. Naopak musím podotknout, že ošetřovatelská úroveň v maastrichtské nemocnici je srovnatelná s tou naší. Text a foto: Zuzana Neshodová, Klinika dětského lékařství Celá nemocnice je vybavena těmito jednotnými lůžky pro pacienty

10 Autorem dopisu adresovaného přednostovi Otorinolaryngologické kliniky doc. MUDr. Jiřímu Mrázkovi, CSc., a MUDr.Evě Mrázkové, Ph.D., je bývalý pacient pan Zdeněk Horák ze Starojické Lhoty: Chtěl bych Vám sdělit, že se po operaci Zenkerova divertiklu cítím zcela v pořádku. Požádal jsem pojišťovnu o výpis nákladů a zůstal jsem, jak říkal pan Miroslav Horníček,stife. Kdybych to měl platit ze svého důchodu, žil bych asi rok o chlebu a vodě. V závěru dopisu pacient vyslovuje přání, aby se náklady vynaložené na jeho léčbu nemocnici co nejdříve vrátily. Děkuji touto cestou Kardiochirurgickému centru v čele s panem primářem MUDr. Radimem Brátem, Ph.D., za péči věnovanou paní Věře Pastrňákové po dobu její hospitalizace, uvádí v dopise dcera B. Žáčková. Zatímco ve zdravotnictví přetrvávají letité problémy, na Klinice nukleární medicíny došlo jednoznačně ke zkvalitnění práce, citujeme z dopisu ing. Lubomíra Páska z Ostravy. Nejde jen o pokrok v diagnostických metodách, ale zejména ve vztahu k nám pacientům. Kolektiv přednosty MUDr. Otakara Krafta, Ph.D., léčí nejen tělo, ale i naši duši. Nejlépe je to znát na lůžkové jednotce. Tato všestranná péče o pacienta je námi všemi vděčně kvitována právě vzhledem k zákeřnosti našeho onemocnění, a tím i často psychické labilitě. Děkuji za vzornou péči personálu Léčebny pro dlouhodobě nemocné Klokočov, píše paní Ludmila Gancarčíková z Ostravy-Poruby. Jmenovitě panu primáři MUDr. Rudolfu Mazurovi, MUDr. Milanu Stoličkovi a všem sestrám oddělení plynových injekcí, elektroléčby, vodoléčby a posilovny, rovněž i personálu v kuchyni a jídelně léčebny. Z DùKOVN CH DOPISÒ PACIENTÒ Dopis paní Marie Budzinské z Karviné je adresován MUDr. Tomáši Posoldovi, primáři Oddělení operačních sálů: Děkuji z celého srdce za jeho nevšední lidský přístup a zájem, který věnoval mé osobě, za operační zákrok na vysoce profesionální úrovni, což dokazuje můj současný zdravotní stav bez ohledu na jeho další vývoj. Autorka dopisu za péči děkuje také MUDr. Pavlu Svobodovi z odborné interní ambulance, personálu Interní kliniky-stanice D, jednotky intenzivní péče i chirurgického oddělení D. Chtěla bych tímto dopisem vřele poděkovat celému oddělení gynekologie všem lékařům a sestřičkám lůžkové části, a to za vzornou péči, kterou mi věnovali, svěřuje se v dopise paní Ilona Grocholová z Orlové-Lutyně. Děkuji rovněž MUDr. Peteru Gráfovi a všem, kteří asistovali u mé operace. Jsem již zdravá a dopis píšu teprve až teď, trochu opožděně. Pane přednosto, ještě jednou děkuji za vzorný tým zdravotního personálu. Z dopisu pana Libora Václavíka z Ostravy-Poruby, který je určen primáři Urologického oddělení MUDr. Karlu Mainerovi, Ph.D.: Chtěl bych Vám velice poděkovat za bezproblémový zákrok na Vašem oddělení a vyzvednout celý kolektiv zaměstnanců. Víte, byl jsem překvapen milou vstřícností veškerého personálu, od pana ošetřovatele Ondry a milé starší paní provádějící úklid na pokojích a rozvážejících jídlo, přes všechny sestřičky, jménem znám jenom sestřičku Martu Prokůpkovou, až po ošetřujícího lékaře mým je MUDr. Roman Král. Všichni jsou báječní. Cením si toho, že jsem byl vždy přesně informován jak o mém stavu, tak o tom, jak a proč bude má léčba pokračovat. Můžete být na tak sehraný tým profesionálů hrdý, pane primáři. Chtěly bychom touto cestou poděkovat veškerému personálu Neurologické kliniky-stanice B za to, že v prvé řadě vidí v pacientu člověka, uvádí v dopise paní Ilona Austová a Svatava NEMOCNIČNÍ LISTY 11 Petriková. Člověk cítí a ví, že mu bude vždy ve všem vyhověno a to velmi pomáhá tlumit bolesti a problémy, se kterými sem přichází. Je zde pocit domácí pohody a klidu. Jak z dopisu dále vyplývá, pacientky se léčily i na jiných neurologických odděleních, ale s tak příkladnou péčí, která by měla být ve všech zdravotnických zařízeních samozřejmostí, se ještě nesetkaly. Pravděpodobně po antibiotiku Augmentin v kombinaci s chladovou kopřivkou jsem dostal celkem silnou alergickou reakci (generalizovaný toxoallergický exantém) a proto jsem byl nucen vyhledat lékařskou péči na vašem kožním oddělení, píše pan Tomáš Březný. Následně jsem byl hospitalizován na nezbytně nutnou dobu. Touto cestou děkuji za velmi seriózní přístup MUDr. Moniky Mikitové a MUDr. Lady Baručákové a celého ošetřujícího personálu. Další dopis je od patnácti pacientů Radioterapeutické kliniky: Jistě chápete, že na léčení nikdo z nás nenastupoval v psychické pohodě, byli jsme plni obav a strachu. Ocitli jsme se v péči personálu, který o nás pečoval po zdravotní stránce, to ale každý z nás očekával. Co nás mile překvapilo, až šokovalo, bylo a je to, jak každou volnou chvilku všichni věnují tomu, aby nám rozehnali chmury z našich nemocí. Doslova nás vyprovokovali k činnosti, kterou byste nazvali psychoterapií nebo nějak podobně. A tak se na oddělení objevují žertovné plakátky, nástěnky a básničky. Cokoli jsme k výrobě potřebovali, v osobním volnu nám to někdo z personálu nakoupil a donesl. Po krátkém, asi dvoutýdenním léčení se situace díky tomuto personálu obrátila tak, že někteří pacienti jsou schopni být větší psychickou oporou svým příbuzným než oni jim. A tuto sílu dodávají vaši zaměstnanci, a určitě nad rámec své pracovní náplně. Nikdo z nás neví, kdy se při naší diagnóze na oddělení vrátí, přesto většina získala alespoň naději. Vděční pacienti ještě jednou děkují celému personálu oddělení A5. Ilustrační foto: Jaroslav Kubík

11 12 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci lednu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Jana Homolová Božena Stulíková Jolana Chybová Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. Eva Hrabovská MUDr. Hana Podešvová Ing. Vladimír Bartoš Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Prodám projektor se zabudovaným DVD. Zn. HEWLETTE PACKARD model 9219, vhodný pro domácí použití. Původní cena 65 tisíc Kč, nyní Kč. Nerozbaleno! Plná záruka. Nevhodný dárek. Informace na mobilu Prodám Viaredin koktejl (vanilka, jahoda, čokoláda) s malým elektrickým šlehačem. Vše za 500 Kč. Nevhodný dárek. Informace na mobilu Má Vaše dítě potíže s učením? Pomůže Základní studijní příručka! DIANETIKA Čs. legií 5, Ostrava Tel.: A pfiece zazpíval... Kdo jiný než Vlastík Horváth, který byl oním milým překvapením, jež nemocným dětem před časem slíbilo rádio KISS MORAVA. Objevil se na pódiu sportovní haly Kliniky dětského lékařství v pondělí sice se šálou kolem krku, ale s milým úsměvem. Jsem už čtrnáct dní nachlazený, takže se omlouvám, že nebudu moci zazpívat, řekl na úvod téměř čtyřem desítkám dětských pacientů doprovázených sestrami z různých klinik a oddělení naší nemocnice. Potom nastala malá show, kdy zpívaly děti, nebo se na čas měnily z pacientů na moderátory a kladly Vlastíkovi dotěrné dotazy, jako například: Jak se jmenuješ? Každé z účinkujících dětí dostalo dárek, kterých na pódiu bylo velké množství v několika řadách. Rádio Kiss Morava se tak opět projevilo jako skvělý organi- Žádáme Vás o průběžné zasílání Vaší publikační činnosti za rok 2005 do Předmětem evidence a hodnocení jsou: 1. knihy 2. kapitoly z knih 3. články v odborných vědeckých časopisech včetně abstrakt z kongresů 4. práce ve vědeckých sbornících 5. odborné práce na internetu. U knih zasílejte kopii titulního listu, u odborných prací uvedených v bodě 2 až 5 kopii V Galerii Ametyst můžete v těchto dnech zhlédnout výstavu ostravského výtvarníka Jaroslava Vilíma. Jeho obrazy najdete v soukromých sbírkách u nás i na Slovensku, dále v Německu, Rakousku a USA. Zúčastnil se už několika desítek samostatných i kolektivních výstav... Absolvoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, říká Vilím. Pak jsem u akademického malíře Jaroslava Kapce a Jaromíra Záhela studoval malbu, u Jaroslava Domitera jsem se věnoval kresbě. JAROSLAV VILÍM A JEHO NÁLADY Přednost dávám olejomalbě. Zobrazuji své pocity a nálady, snové představy nebo vnímanou hudbu. Trvalou inspirací se však pro mě stává příroda se svými motivy a atmosférou. Výstava obrazů autora Jaroslava Vilíma, člena výtvarné skupiny GAMA, potrvá až do soboty 11. února. PUBLIKAâNÍ âinnost ZA LO SK ROK Milým překvapením pro nemocné děti byl Vlastík Horváth (na snímku vpravo). Foto: Marie Psotková článku, u abstrakt kopii abstraktu a titulní stranu, u sborníků nezapomeňte uvést ISBN. Zasílejte, prosím, do lékařské knihovny ke zpracovávání publikační činnosti. Za všechny spoluautory zasílá 1 kopii práce první autor. Přednášky, u kterých nevyšel abstrakt, vědecké aktivity a citace zasílejte do online formuláře umístěného na Intranetu FNsPO. Helena Ertlová, vedoucí lékařské knihovny zátor i sponzor, jenž už v čase vánočním několik let přijíždí potěšit a obdarovat naše malé pacienty. Jste bezprostřední a milí, řekl host a dodal: Přece jen jsem se rozhodl, že se pokusím o jednu písničku. Zazpíval ji s velkým nasazením a skvěle. Potom rozdal dárky všem přítomným, uspořádal malou autogramiádu a nakonec zamířil za nemocnými dětmi, jimž zdravotní stav nedovolil opustit lůžka, aby i jim předal v malém dárku velké poselství: Vraťe se co nejdříve zdravé domů! Za příjemnou hodinku i za skvělé dárky patří poděkování Vlastíku Horváthovi a redakci rádia Kiss Morava. (neš) TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

TANELI Táborské nemocniční listy

TANELI Táborské nemocniční listy ročník 10 / č.106 jaro 2013 Táborské nemocniční listy NEMOCNICE TÁBOR, a.s. PROMO AKCE v lékárnách str. 7-8 obsah Slovo předsedy představenstva 2 Medailonek primářky MUDr. Voldánové 3 Představuje se oddělení:

Více

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře

V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře ROČNÍK XI / ČÍSLO 4 / DUBEN 2011 V roce 2010 si naše nemocnice vedla dobře Hodnotící komise, pod vedením ing. Simony Piperkové, náměstkyně primátora města Ostravy, se sešla na půdě nemocnice v úterý 31.

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit!

Bulletin č.4. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala. Půjdu volit! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.4 www.zdravotnickeodbory.cz 26. 4. 2010 Radka Sokolová se stala místopředsedkyní ČMKOS Delegáti V. sjezdu Českomoravské konfederace odborových

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2015

Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2015 Děkovné dopisy FN Plzeň za rok 2015 KVĚTEN Transfuzní oddělení Dobrý den, chtěla bych touto cestou velmi poděkovat lékařce, sestřičkám a ostatnímu personálu z Transfuzního oddělení v Plzni na Borech za

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem

Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 3 září 2006 2. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Třetí kulatý stůl Bude v sociálních službách revoluce? Jak se Jan Skopeček stal workoholikem 1 Hon na čarodějnice

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Centrum v prostějovské nemocnici slavnostně otevřeli Marek Jankulovski, Petra Kvitová a Tomáš Berdych. VII. ročník sympozia AGEL

Centrum v prostějovské nemocnici slavnostně otevřeli Marek Jankulovski, Petra Kvitová a Tomáš Berdych. VII. ročník sympozia AGEL ročník 7 číslo 6 Prosinec 2013 V Prostějově otevřeli centrum sportovní a preventivní medicíny Centrum v prostějovské nemocnici slavnostně otevřeli Marek Jankulovski, Petra Kvitová a Tomáš Berdych STRANA

Více