než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí."

Transkript

1 Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na i nemocnici Na snímku vítá vzácného hosta přednosta Kliniky dětského lékařství... přivítala náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová, přednosta kliniky a děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., primář Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., a vrchní sestra tohoto oddělení Věra Wolffová. Poté premiér a jeho doprovod zamířili do konferenční místnosti kliniky, kde se setkali s vrcholovým vedením naší fakultní nemocnice. Přítomni této vzácné návštěvě byli i předseda Dozorčí rady FNsP Ostrava ing. Jan Skipala, Ph.D., rektor Ostravské univerzity doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. a další hosté. Ředitel fakultní nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček v úvodu setkání premiérovi ve stručnosti představil naše zdravotnické zařízení. Dovolte ještě jeden údaj, vzhledem k tomu, že návštěva pana premiéra je prioritně věnována podpoře a spolupráci s neziskovým sektorem, tato záležitost je pro nás aktuální, oslovil všechny přítomné, než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Foto: Jana Gojová (Pokračování na straně 3) Vážené kolegyně a kolegové! Rád bych Vám prostřednictvím Nemocničních listů ještě jednou popřál do roku 2006 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v profesním i osobním životě. Co nás a naši nemocnici v letošním roce čeká? Pokud bych to měl vyjádřit jednou větou, tak to bude velmi náročný rok plný změn. Zásadní změna by měla spočívat v přeměně poněkud těžkopádné a zbyrokratizované instituce v moderně řízenou a fungující organizaci. Organizaci, která pružně reaguje na aktuální vývojové trendy a využívá je ve svůj prospěch. Organizaci, která poskytuje špičkovou péči (odborně i lidsky) každému pacientovi. Organizaci, ve které budou mít zelenou zaměstnanci, kteří tvrdě pracují, snaží se odvádět špičkové výkony a odborně růst. Organizaci s vysokou ekonomickou efektivitou a trvale rostoucí produktivitou. Organizaci, která ve všech svých činnostech porazí své konkurenty. Možná se taková myšlenka zdá být příliš odvážná, ale jsem přesvědčen, že na to potenciál máme. A budu dělat všechno pro to, aby se nám tato změna podařila. Nezastírejme ale, že to nikoho nebude bolet. Je lidskou přirozeností bránit se změnám. V případě naší nemocnice to navíc bude znamenat větší nároky, více práce, více aktivity. Bude to znamenat snižování počtu zaměstnanců na některých pracovištích. Bez těchto změn by ale v nedaleké době hrozila marginalizace naší nemocnice a ztráta konkurenceschopnosti. Ale to nejsou jediné výzvy, se kterými se musíme v letošním roce úspěšně vyrovnat. Informace o v bûrov ch fiízeních V měsíci prosinci proběhla výběrová řízení, na základě jejichž výsledků ředitel jmenoval s účinností od : MUDr. Tomáše Hrbáče do funkce zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky pro léčebnou péči MUDr. Janku Franekovou do funkce zástupce přednosty Ústavu klinické biochemie pro léčebnou péči RNDr. Ludmilu Nováčkovou do funkce zástupce přednosty Ústavu klinické biochemie pro analytický provoz Bc. Věru Žídkovou do funkce vrchní sestry Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Bc. Oldřišku Lakotovou do funkce vedoucí laborantky Krevního centra MUDr. Martina Kořístku do funkce zástupce primáře Krevního centra. S účinností od vykonává funkci tiskového mluvčího FNsP Ostrava ing. Tomáš Oborný. MUDr. Jiří Michalík, náměstek ředitele pro personální řízení a vnější vztahy ROK 2006 V ZVA KE ZMùNÁM Ředitel FNsP Ostrava MUDr. Svatopluk Němeček. Pokud aspoň trochu sledujete média, tak jste jistě zaregistrovali, že stát rozhodl o výrazných úsporách v systému zdravotnictví s cílem jeho finanční stabilizace. V praxi to bude znamenat, že i přes výrazný nárůst mzdových nákladů dojde jen k nepatrnému nárůstu příjmů od pojišťoven. Bude to tedy znamenat i dosti tvrdou regulaci veškerých nákladů, včetně léčiv na recepty a bohužel se v některých případech nevyhneme zastropování počtu výkonů či jejich redukci. Aktuální nastavení systému financování zdravotnictví ale nezměníme a musíme se proto i s touto výzvou úspěšně vypořádat. Přeji nám všem, abychom si za rok mohli říci, že jsme naše záměry úspěšně zrealizovali. Nebude to Foto: Jana Gojová lehké, ale jsem přesvědčen, že na to máme! Rok 2006 je proto velkou výzvou! MUDr. Svatopluk Němeček, ředitel FNsP Ostrava

2 2 NEMOCNIČNÍ LISTY Nové platové tarify od V závěru roku 2005 obdrželi lékaři, sanitáři, ošetřovatelé a všichni nezdravotničtí zaměstnanci nové platové výměry s vyššími platovými tarify. Důvodem bylo uplatnění Nařízení vlády č. 537/2005 Sb. (o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) z , podle něhož se všem zaměstnancům zvyšují platové tarify o cca 5 %, což v průměru představuje částku 770 Kč na zaměstnance a 40 milionů Kč na zvýšení plánovaných osobních nákladech za nemocnici celkem. Ostatním zdravotnický zaměstnancům, tj. sestrám, porodním asistentkám, laborantům, fyzioterapeutům, aj. budou předány platové výměry v průběhu měsíce ledna U těchto zaměstnanců dochází nejen ke zvýšení platových tarifů, ale u většiny také k posunu platových tříd. S platností od byl aktualizován katalog prací (Nařízení vlády č. 533/2005 Sb.), v němž došlo ke zpřesnění popisů pracovních činností, změnám v rozpětí platových tříd a změnám názvů některých povolání tak, aby byla zajištěna návaznost na již dříve vydané předpisy, především zákony č. 95 a č. 96/2004 Sb. V těchto zákonech se zásadně změnily podmínky k výkonu povolání, a to především u nelékařských zdravotnických povolání, kde došlo k podstatnému zvýšení nároků na kvalifikaci. Převedení do vyšších platových tříd je provedeno s přihlédnutím ke konkrétním pracovním náplním a plnění kvalifikačních požadavků. Letošní rok bude z pohledu nároků na osobní náklady velmi náročný a bude znamenat maximální snahu o úsporu v jiných vynakládaných nákladech a samozřejmě i v hledání rezerv v počtech zaměstnanců. Ing. Lenka Nétková, vedoucí odboru personální práce a mezd Ministrovo uznání U příležitosti 15. výročí Interní grantové agentury MZ ČR odměnil ministr David Rath devět univerzitních profesorů. Tři z nich obdrželi ceny za výzkum, dalších šest mezi nimi také náš prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. obdrželo uznání za mimořádný přínos pro české zdravotnictví. Profesor Doleček nám řekl: Bylo to nečekané a mám z ocenění velkou radost. Ve slavnostní chvíli jsem si vzpomenul i na padesát let práce v KÚNZ a FNsP, na své milé spolupracovníky i na zážitky z cest na různé kongresy doma i v zahraničí, kdy jsem byl hrdý na to, že mohu úspěšně hájit prestiž dříve Československa, nyní České republiky. Panu profesorovi k zaslouženému uznání blahopřejeme! (neš) Foto: Marie Psotková Ing. Tomá Oborn nov m tiskov m mluvãím Od ledna roku 2006 převzal roli tiskového mluvčího FNsP Ostrava ing. Tomáš Oborný, v této souvislosti jsme jej požádali o první rozhovor pro Nemocniční listy. Můžete nám v krátkosti nastínit vaši představu fungování tiskového mluvčího ve Fakultní nemocnici? Pozice tiskového mluvčího není ve Fakultní nemocnici pro většinu zaměstnanců neznámá. Můj předchůdce zde vykonal po dobu svého dlouholetého působení hodně dobré práce a já bych rád pokračoval v podobném duchu i nadále. Význam komunikace s veřejností rok od roku roste. Veřejnost začíná být k dění v nemocnici také mnohem vnímavější. A právě proto chci do této oblasti vnést i něco nového, zejména pokud jde o způsob práce s médii, chci nabídnout také nové informační materiály k účelům vnější i vnitřní komunikace a podobně. Jak budete postupovat při získávání informací? Informace jsou základním prvkem mé práce. Musejí být samozřejmě co nejméně zkreslené a co nejvíce aktuální. Takové informace mohu získávat pouze osobní komunikací se zaměstnanci na všech úrovních. Vzhledem k tomu, že S ukončením roku 2005 bychom vás rádi seznámili s výsledky činnosti oddělení veřejných zakázek naší fakultní nemocnice. Pro vaši informaci úvodem několik čísel. V roce 2005 jsme uzavřeli celkem 497 smluv na dodávky zboží, stavební práce a služby, bylo podepsáno 22 smluv o klinických studiích a 12 klinických studií bylo prodlouženo, vyhlásili jsme 43 veřejných zakázek a 67 zakázek v celkovém finančním objemu Kč. V této souvislosti bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům nemocnice (odboru zásobování a vrchním sestrám), kteří se podíleli na zpracování zadávací dokumentace, která je pro zdárný průběh řízení o veřejné zakázce rozhodující. Pro zlepšení informovanosti o průběhu veřejných zakázek bylo koncem roku 2005 poradou vedení rozhodnuto o uveřejnění seznamu veřejných zakázek na internetu. Blok informací bude členěn na čtyři oddíly připravované veřejné zakázky, vyhlášené veřejné zakázky, ukončené veřejné zakázky a zakázky (všechny zakázky na dodávky zboží, služeb a stavebních prací nad Kč nepřevyšující Kč bez DPH). Zvýšená informovanost o průběhu jednotlivých veřejných zakázek, jak doufáme, přinese ovoce ve způsobu nazírání na tuto problematiku a hlavně zvýšenou odpovědnost všech zaměstnanců podílejících se na přípravě a průběhu vlastního řízení o veřejné zakázce. Odpovědný přístup bude rozhodujícím faktorem v souvislosti s přijetím nového zákona o veřejných zakázkách, jenž by měl nabýt účinnosti Tiskový mluvčí naší nemocnice ing. Tomáš Oborný. v nemocnici již určitou dobu pracuji, vím, že vstřícnost zaměstnanců zejména na zdravotnických pracovištích je veliká, za což jim velice děkuji. Funkci jste přebíral již na konci prosince. Jaký byl pro vás, z pracovního pohledu, Nový rok? Nový rok byl trošičku hektický, s čímž jsem ovšem počítal. Novinářská veřejnost pracuje Foto: Jana Gojová prakticky nepřetržitě, od čehož se odvíjí i mé fungování. Takže jen v krátkosti mohu říci, že jsem toho na Nový rok mnoho nenaspal, ale to patří k věci. (Smích) Děkujeme za rozhovor. Více informací o vefiejn ch zakázkách Opět zažijeme v jednom roce řízení o veřejných zakázkách souběžně podle dvou různých právních norem, což bude navíc vyžadovat změnu stávajících směrnic o nákupu, uzavírání smluv a vyhlašování veřejných zakázek. Ing. Petra Lampartová, náměstkyně pro ekonomiku a finance JUDr. František Kostelník, vedoucí oddělení veřejných zakázek Pozvánka na ples Srdečně zveme všechny zaměstnance a příznivce Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava na tradiční společenský ples, který pořádá naše nemocnice v sobotu 11. února 2006 od hodin v prostorách hotelu Atom. Hlavním hostem večera bude populární zpěvák Michal David. K tanci a poslechu zahrají FRANEL BAND a Petr Rezek se svou kapelou. Moderátorem večera bude jako již tradičně Roman Pastorek. Slosovatelné vstupenky ve výši 400 Kč je možno zakoupit na sekretariátu ředitele FNsP Ostrava (1. patro Domova sester). Kancelář ředitele FNsP Ostrava

3 Pfiedseda vlády nav tívil na i nemocnici (Pokračování ze strany 1) Chci využít této své návštěvy, abych vás seznámil s úkolem, který se týká nových přístupů k aktivní politice zaměstnanosti a který vyplynul z jednání vlády, uvedl premiér ing. Jiří Paroubek. Program, který se vztahuje právě k vašemu kraji a potažmo i k vaší nemocnici je významnou částí Nové politiky integrace. Tato politika spočívá v propojování resortních politik tak, aby bylo využito synergického účinku nadresortního přístupu. Projekt nazvaný Program občanské společnosti je zaměřený na podporu rozvoje oblasti sociální a zdravotní péče v neziskových organizacích a jeho pilotní projekt vymezuje druh poskytované podpory, podmínky a postup při jejím poskytování a výkon státní správy s tím související. Program doplňuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro skupinu osob, která je schopná pracovat za zvýhodněných podmínek v neziskových organizacích zaměřených na sféru naléhavého veřejného zájmu, kterým je péče o zdraví lidu. Tento program by v mnohém vyřešil i váš problém související s výpadkem, jak jste tady naznačili, civilkářů, a který se prakticky stal obecným problémem všech našich zdravotnických zařízení. Rád bych se dále zmínil o technice podpory těchto aktivit. Za prvé budeme vytvářet nová pracovní místa tím, že zvýhodníme nízkopříjmové skupiny zaměstnanců, pokud za účelem Ředitel nemocnice v úvodu setkání premiérovi ve stručnosti představil naše zdravotnické zařízení. Návštěva dětské hematologie a dětské resuscitace zanechala v premiérovi hluboký dojem. Foto: Jana Gojová práce v rámci tohoto programu sníží svůj pracovní úvazek v hlavním zaměstnání na polovinu. Česká republika má totiž obrovský potenciál v rozšiřování nabídky částečných pracovních úvazků. Podíl částečných úvazků na celkové zaměstnanosti byl u nás v roce 2003 pou- NEMOCNIČNÍ LISTY 3 Na ím prvním dítûtem je letos Krist nka Kristýnka v náručí vrchní sestry Bc. Hany Chalupové. hé 3,2 procenta. Patnáctka Evropské unie měla ve stejném období podíl částečných úvazků 16,6 %. Velmi zajímavý je příklad Nizozemska, kde podíl částečných úvazků činil 35 % při míře nezaměstnanosti necelých 4 %. Z toho se dá vyvodit, že více možností zkráceného úvazku té správné formy by bylo v ČR žádoucí. Všechny země s podílem částečných úvazků nad 20 % všech zaměstnaných mají poměrně nízkou míru nezaměstnanosti, necelých 5 %. Za druhé uchazečům evidovaným na úřadu práce nabídneme výhodnější podmínky, samozřejmě finanční, za zapojení do tohoto pilotního projektu, než kdyby zůstali doma. Lidé se musí přesvědčit, že pracovat se vyplatí. Tím, že uchazeči o za- Jako první v tomto roce se narodila v naší Porodnicko-gynekologické klinice Kristýna Kosmová. Na svět přišla v neděli 1. ledna 2006 v půl sedmé ráno... Holčička vážila 2800 gramů a měřila 46 centimetrů, uvedla pro Nemocniční listy Bc. Hana Chalupová, vrchní sestra Porodnicko-gynekologické kliniky. Maminka se po porodu cítila dobře. Vyjádřila se velmi pochvalně o personálu, se kterým se v průběhu pobytu na naší klinice setkala, komentovala pocity rodičky vrchní sestra. V pondělí 2. ledna 2006 dopoledne navštívil Kristýnku i její maminku, Lenku Kosmovou, ředitel naší fakultní nemocnice MUDr. Svatopluk Němeček. Popřál jim hodně zdraví, a aby spolu prožily mnoho radosti a šťastných chvil... Ředitel nemocnice blahopřeje mamince dítěte, které se narodilo u nás letos jako první... Foto: Jana Gojová městnání neztratí pracovní návyky navíc zabráníme růstu počtu dlouhodobě nezaměstnaných. V tom spočívá nejvlastnější smysl těchto opatření. Podle premiéra by první účastníci projektu mohli čerpat jeho výhody už v červnu tohoto roku. Děkuji panu premiérovi za informace o projektu, který určitě v naší nemocnici využijeme, konstatoval ředitel fakultní nemocnice. V další části setkání ředitel představil premiérovi koordinátorku dobrovolnického hospicového hnutí v naší nemocnici Marii Karáskovou, vedoucí úseku sociálních pracovnic a dále dobrovolnice Andreu Radomskou, sestru z Kliniky nukleární medicíny a Kláru Janoštíkovou, studentku oboru ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které ve svém volném čase navštěvují pacienty Radioterapeutické kliniky. Chtěl bych jim, pane premiére, za jejich práci a obětavost před vámi poděkovat, uvedl. Dobrovolnice komentovaly toto ocenění slovy, že poděkování určitě není určeno Premiér předal dobrovolnicím hospicového hnutí kytice. pouze jim, ale i všem dalším kolegyním, které se snaží onkologicky nemocným pacientům jejich utrpení ulehčit. Ještě před tiskovou konferencí si premiér prohlédl dvě pracoviště dětskou hematologii a dětskou resuscitaci. Novinářům se pak v závěru brífinku svěřil, že tato návštěva v něm zanechala hluboký dojem. Chci poděkovat panu řediteli k vynikající práci, kterou tady kolektiv zaměstnanců odvádí, řekl. V průběhu návštěvy se premiér zmínil, že jej příjemně překvapil vzhled budovy Kliniky dětského lékařství, ocenil rovněž přístrojové vybavení a barevný interiér navštívených pracovišť. Helena Šímová

4 4 NEMOCNIČNÍ LISTY Lékafii mezi studenty Dovolte nám poděkovat touto cestou zaměstnankyni FNsP paní MUDr. Jitce Kolčákové, která přijala pozvání mezi studenty našeho gymnázia a připravila si pro ně nesmírně zajímavou a poučnou besedu ke Světovému dni boje proti AIDS. Jsme si vědomi závažnosti této pandemické choroby, proto pořádáme každoročně mnoho akcí, jejichž cílem je mladé lidi formou Světovému dni boje proti AIDS věnovali pozornost také gymnazisté... ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY Dnem 1. ledna 2006 nabývá účinnosti nařízení vlády, kterým se zvyšuje minimální mzda. Výše minimální mzdy pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou činí 7570 Kč s výjimkou zaměstnanců ve věku let po dobu 6 měsíců od vzniku prvního pracovního poměru (90 % minimální mzdy), mladistvých (80 %) a poživatelů částečného (75 %) a plného (50 %) invalidního důchodu. Od se zvyšuje minimální mzda na částku 7955 Kč. ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍHO MINIMA Částka na výživu a ostatní osobní potřeby od dříve dítě do 6 let 1750 Kč 1720 Kč od 6 do 10 let 1950 Kč 1920 Kč od 10 do 15 let 2310 Kč 2270 Kč nezaopatřené děti od 15 do 26 let 2530 Kč 2490 Kč ostatní občané 2400 Kč 2360 Kč Částka na nezbytné náklady domácnosti od dříve jednotlivec 2020 Kč 1940 Kč dvě osoby 2630 Kč 2530 Kč tři nebo čtyři os Kč 3140 Kč pět nebo více os Kč 3520 Kč Ve druhém pololetí 2006 by měl vstoupit v platnost nový zákon o životním a existenčním minimu a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tyto právní normy, které v současné době projednává parlament, přinesou podstatnou změnu systému sociálních dávek. NOVÉ ČÁSTKY PRO STANOVENÍ VÝPOČTOVÝCH ZÁKLADŮ PRO ÚČELY DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ her, výzdobou školy, osvětovými tabulemi, pietní rozhlasovou relací a besedou s paní doktorkou informovat o původci nemoci a o jejím průběhu, především pak o způsobech nákazy, prevenci proti nemoci, ale také o solidaritě a chování k takto nemocným lidem. Pověření žáci prodávali mezi našimi studenty a zaměstnanci stužky ve tvaru kapky krve, vyjadřující solidaritu s nemocnými HIV/AIDS. Tímto prodejem se nám podařilo získat částku 8600 Kč, která jako každým rokem putuje prostřednictvím našeho Občanského sdružení OKNA do střediska AIDS centra FNsP Ostrava. Nutno dodat, že vybraná částka je nejvyšší sumou za uplynulé roky. Věříme, že z této částky lze alespoň trochu zajistit příjemnější prostředí a péči pacientům, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni nebo dojíždějí na ambulantní vyšetření do nemocnice. Denní vyměřovací základ se zjistí jako podíl započitatelného příjmu a kalendářních dnů v evidenčním počtu, který je snížen o dny pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) v rozhodném období. Započítá se za prvních 14 dnů PN nebo OČR 90 % z částky do 510 Kč 60 % z částky nad 510 Kč do 730 Kč 0 % z částky nad 730 Kč od 15. dne trvání PN nebo OČR a pro peněžitou pomoc v mateřství (PPM) od 1. dne poskytování dávky 100 % z částky do 510 Kč 60 % z částky nad 510 Kč do 730 Kč 0 % z částky nad 730 Kč. Procentní sazba se nemění. Po výše uvedených změnách činí maximální denní dávka 1. až 3. den 148 Kč 4. až 14. den 408 Kč od 15. dne 443 Kč. DAŇ Z PŘÍJMŮ V ROCE 2006 Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zák. č. 545/2005 Sb., od dochází k zásadním změnám v tomto zákoně: nahrazení nezdanitelných částí základu daně, které se vztahují k osobě poplatníka, slevami na dani snížení sazby daně v prvním a druhém daňovém pásmu rozšíření prvního daňového pásma Slevy na dani od : poplatník 7200 Kč ročně 600 Kč měsíčně dítě 6000 Kč ročně 500 Kč měsíčně částečně invalid. důch Kč ročně 125 Kč měsíčně plně invalid. důch Kč ročně 250 Kč měsíčně držitel ZTP/P 9600 Kč ročně 800 Kč měsíčně student do 26 let2400 Kč ročně200 Kč měsíčně manžel(ka) 4200 Kč ročně (jeli roční příjem < Kč) MUDr. Jitka Kolčáková připravila pro studenty zajímavou besedu. Spolupráce s FNsP se stala součástí naší výchovně vzdělávací práce, jsme rádi, že naším společným cílem je snaha vést mladou generaci ke zdravému způsobu a stylu života, kterým lze chorobám předejít. Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci. Mgr. Hana Pávková Mgr. Jaroslav Verlík (Gymnázium Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba) NOVINKY V PRACOVNù-PRÁVNÍ LEGISLATIVù OD Měsíční daňová pásma od : Kč 12 % Kč % z částky nad Kč Kč % z částky nad Kč % z částky nad Kč V povinnosti podat daňové přiznání za rok 2005 nejsou žádné změny, informace byla uveřejněna v Nemocničních listech v únoru SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ Manželům, kteří vyživují alespoň jedno dítě, umožňuje zákon o daních z příjmů počínaje zúčtováním daně za rok 2005 využít výpočtu daně ze společného základu daně podle 13a zákona o daních z příjmů, čili tzv. společného zdanění manželů. Ten za určitých okolností, zejména v případě, kdy jeden z manželů nemá zdanitelné příjmy, nebo příjmy obou manželů jsou rozdílné, může, a to i významně, snížit jejich celkovou daňovou povinnost. Manželé si mohou mezi sebe rozdělit společný základ daně (každý jednu polovinu, a to po uplatnění nezdanitelných částek, u kterých splní podmínky pro jejich uplatnění.). Společné zdanění manželů je možné pouze formou daňového přiznání, které podají oba manželé společně na příslušný finanční úřad. Abychom vám usnadnili vyplnění těchto formulářů, budeme pořádat od 13. února několik seminářů, kde budete mít možnost vyplnit si daňová přiznání pod dohledem odborné referentky odboru PAM. K vyplnění těchto formulářů budete potřebovat potvrzení o příjmu obou manželů. O podrobnostech budete informováni na intranetu a na nástěnkách. Termín pro podání daňových přiznání je 31. března Ing. Věra Pazdziorová, ved. odd. personalistiky a mzdové účtárny

5 Mezinárodní kongres Pohyb a zdraví uï po ãtvrté Fakulta tělesné kult u r y Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala ve spolupráci s Českou společností sportovní medicíny 23. až 25. listopadu už 4. mezinárodní kongres Pohyb a zdraví. Do Olomouce přijelo na 450 odborníků zabývajících se problematikou tělesného pohybu, mezi nimi byli také lékaři, učitelé tělesné výchovy a trenéři ze Slovenska, Polska, Izraele, Velké Británie a z USA. Poprvé se tohoto multidisciplinárního kongresu zúčastnili také zástupci naší fakultní nemocnice MUDr. Jiří Demel z Traumatologického centra a Mgr. Anna Gregorková z Kliniky léčebné rehabilitace. Kongres byl opravdu velký, jednal ve třiadvaceti sekcích, konstatuje MUDr. Jiří Demel, který se zabývá mj. právě i sportovní traumatologií (je lékařem v HC SAREZA v hokejovém oddíle a současně také konzultantem-lékařem v FC Vítkovice). Součástí sjezdu byla i posterová sekce, která zahrnovala na šedesát výstupů informujících o nejnovějších poznatcích léčení poškození pohybového aparátu vznikajících u sportovců po různých sportovních úrazech či u pacientů po ztrátách končetin a informace o vývoji protéz, ortéz, atd. Pokud jde o přednášky, mě osobně nejvíce zaujaly práce pana docenta Miroslava Janury z Fakulty tělesné kultury Univerzity Ústřední vojenská nemocnice Praha zorganizovala 24. a kongres na téma Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek. Záštitu nad touto významnou akcí ANESTEZIE A INTENZIVNÍ PÉâE ZA MIMO ÁDN CH PODMÍNEK určenou vojenským i civilním anesteziologům (do Prahy se jich sjelo z Česka, Slovenska a Polska na 150) převzala Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Kongres zahájil předseda zmiňované odborné společnosti prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA. Jedné ze sekcí (sekci vzdělávání) předsedal spolu s plk. MUDr. Zbyňkem Fuksou, primářem oddělení urgentního příjmu a spojené jednotky intenzivní péče Ústřední vojenské nemocnice Praha, také zástupce primáře Oddělení pediatrické Kongres o anestezii a intenzivní péči za mimořádných podmínek proběhl v Ústřední vojenské nemocnici Praha. resuscitační a intenzivní péče MUDr. Jan Neiser. Sekce edukace jednala o vzdělávání a přípravě týmů zdravotnických pracovníků, především velkých nemocnic, na mimořádné události. MUDr. Neiser ve své přednášce zdůraznil význam přesně definovaného systému výuky život zachraňujících dovedností, který ve světě probíhá (především na základě anglosaského systému BATLS Battlefield Advanced Trauma Life Support). Hovořil o vývoji a také o svých zkušenostech s praktickým využitím tohoto systému v zahraničí v letech 2002 a V souvislosti se světovými událostmi bude význam připravenosti na mimořádné události stoupat a příprava se bude muset neustále přizpůsobovat novým podmínkám, uvedl pro Nemocniční listy MUDr. Neiser. Je proto nezbytně nutné zavést ve velkých a středních nemocnicích periodická cvičení, která by se měla týkat celého personálu. Účastníci kongresu zdůraznili, že v souladu s koncepcí zdravotnictví u nás a vůbec s koncepcí činností nemocnic, jsou to především anestezio- NEMOCNIČNÍ LISTY 5 Palackého v Olomouci, věnující se změně pohybové aktivity u amputovaných pacientů. Velmi zajímavé bylo rovněž sdělení, se kterým vystoupil prof. Zeevi Dvir, Ph.D., z Izraele, a to o excentrických a koncentrických kontrakcích při poranění zkříženého vazu kolenního kloubu. O zkušenostech s léčbou poranění předního zkříženého vazu v naší fakultní nemocnici přednášel také MUDr. Jiří Demel, který celou sekci Současné trendy v diagnostice a terapii sportovních úrazů i moderoval. V posterové sekci vzbudil velký zájem poster z Traumatologického centra naší nemocnice Léčení Jonesovy zlomeniny pomocí Herbertova šroubu. V současné době jsme jediným pracovištěm v republice, které tuto metodu používá, říká MUDr. Demel. Mgr. Anna Gregorková z Kliniky léčebné rehabilitace vystoupila na kongresu s přednáškou o léčbě vybočeného palce u dětí. Rádi bychom připravili v naší fakultní nemocnici podmínky pro léčbu sportovců, a to na multidisciplinární bázi, uzavírá MUDr. Jiří Demel. Podrobili by se zátěžovým, rehabilitačním a traumatologickým vyšetřením a poté následné léčbě diagnostikovaných poruch. Tento projekt je ale teprve v samotném začátku. Sport provozuje dnes téměř každý. Vznikají nové sportovní disciplíny, nové soutěže a v těch dochází také k řadě úrazů. I u nás na traumatologii máme podstatně hodně pacientů, kteří se zranili právě při sportování. MUDr. Jiří Demel u posteru z našeho Traumatologického centra, který v sekci vzbudil velký zájem. Podûkování kolektivu Interní kliniky stanice C Mé poděkování patří staniční lékařce MUDr. Naděždě Petejové a ošetřující lékařce MUDr. Alexandře Ligové a kolektivu sester pod vedením staniční sestry Moniky Čorné, DiS., za vzornou a obětavou péči, která byla poskytována mé mamince paní Zdeňce Sýkorové v době hospitalizace na této stanici. Jako zdravotní sestra dokáži ohodnotit náročnost práce sester na lůžkovém oddělení. Proto ještě jednou všem sestrám i lékařům děkuji za vstřícný a laskavý přístup nejen k mé mamince, ale ke všem pacientům. Věra Sýkorová, dcera logové a lékaři odbornosti urgentní medicíny, kteří v tomto směru nemocnice povedou. Dalším problémem, o kterém se zde diskutovalo, je vybavení dostatečným množstvím materiálu nad jeho běžnou spotřebu. V poslední době z úsporných důvodů v nemocnicích tento materiál prostě chybí, uzavřel zástupce primáře Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče MUDr. Jan Neiser.

6 6 NEMOCNIČNÍ LISTY NEMOCNIČNÍ LISTY 7 Celosvûtové setkání mikrochirurgû Poúrazová amputace palce. Ve dnech jsem se zúčastnil III. Celosvětového kongresu rekonstrukční mikrochirurgie konaného v Buenos Aires v Argentině. Součástí kongresu byl praekongres, který ve dnech 21. a v místě privátní nemocnice Fleni institutu zahrnoval kromě menšího počtu účastníků (zhruba kolem 50) i živý přenos z operačního sálu s komentářem operatéra. V příjemném komorním prostředí bylo možné diskutovat o samotné operaci i o jednotlivých problémech rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie. Vlastní kongres začal večerním slavnostním zahájením s ukázkou videoprojekce celé Argentiny, otevírajícími proslovy a s typickým tancem pro Buenos Aires tangem. Následující den ráno pokračoval prezidentskou sekcí, která zahrnovala čtyři sdělení pozvaných přednášejících o budoucnosti rekonstrukční chirurgie a mikrochirurgie z biotechnologického a genetického pohledu (např. na myši vypěstované lidské ucho...). Takto byl zahájen kongresový den pokaždé, poté již následovalo rozdělení přednášek do dvou pracovních skupin. Naše přednáška autorů Kempný T., Vřeský B., Němeček J., Rozprým M., Hándlová M.: Thumb reconstruction using twisted two toes technique byla zařazena na program první den, v první sekci po prezidentských přednáškách. Technika, kterou jsme použili v rekonstrukci palce u deseti pacientů, umožňuje i rekonstrukci odběrového místa na noze s přijatelnou odběrovou morbiditou a celkově přináší velmi dobrý výsledek. Jedná se o metodu, při které kombinací kůže a nehtu palce s kostmi, Vlevo nově rekonstruovaný palec, vpravo palec druhostranný neporaněný. klouby a šlachami vznikne na noze palec, který je přenesen na ruku. Na noze je z měkkých tkání II. prstce a kosti palce rekonstruován palec na noze. V předsednictvu této sekce seděl Wayne Morrison z Austrálie prezident kongresu a Fusa Ogata žačka japonské školy Isaa Koshimy. V osmi přednáškách byly představeny různé techniky mikrochirurgických rekonstrukcí palce, ať už s vrozenými, nebo získanými vadami. Největší soubor přenesených prstů z nohy na ruky, a tím i největší zkušenosti v této oblasti má Fu Chan Wei z Taiwanu (prezident II. Celosvětového mikrochirurgického kongresu v Heidelbergu konaného v roce 2003). Jeho soubor čítá 1520 přenesených prstů z nohy, z nichž 102 bylo použito na rekonstrukci palce. Toto pro nás nepředstavitelné množství přenosů je v asijských zemích dáno dvěma faktory. Jednak náboženským cítěním, kdy u buddhistů přetrvává představa pokud možno dokonale zrekonstruovaného těla (v tomto případě jde o rekonstrukce rukou) a také velmi vysokým renomé nemocnice v Taipei (v nemocnici s 3000 lůžky je současně k dispozici 96 operačních sálů, takže není výjimkou provádění až pěti mikrochirurgických výkonů současně). Zde je nutné připomenout, že tento komplex má výsadní postavení v rámci rekonstrukční mikrochirurgie nejen v Asii, ale na celém světě. Kuloární diskuze se týkaly především pokud co nejmenší deformity odběrového místa. Byl znatelný především filozofický pohled na rekonstrukce palce, jehož rozdíly jsou podmíněny odlišnou mentalitou jednotlivých kultur. Běžnými metodami rekonstrukce palce v Asii (především přenosy prstců z nohy nebo jejich částí) se například neřídí celá oblast Jižní Ameriky. Chůze naboso v sandálech je zde důležitější než úchopová kvalita ruky, a proto se zde rekonstruují palce především posuny na rukou. Evropská filozofie rekonstrukcí je poté směsicí obou kulturních pohledů, s převahou mikrochirurgických rekonstrukcí, ale vždy s přihlédnutím k individualitě pacienta. Samozřejmě, že rekonstrukční mikrochirurgie se netýká pouze rekonstrukcí palců, ale předmětem kongresu byly všechny oblasti rekonstrukce těla. A tak se tradičně diskutovalo i o rekonstrukcích prsou po mastektomiích (TRAM, DIEP, SIEA volnými mikrochirurgickými laloky). Nejen typ laloku, ale i doba od amputace prsu k rekonstrukci byla tradičně velkou výzvou pro rekonstrukční mikrochirurgy. Byla srovnávána skupina pacientek z primárních rekonstrukcí v době mastektomie (přibližně 45 % všech pacientek) se skupinou, kdy byla rekonstrukce odložena na druhou dobu po mastektomii. Vystopovaným trendem je Prof. Fu Chan Wei a Dr. Tomáš Kempný v kongresovém sále... Ve dnech proběhl pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje v prostorách výstaviště Černá louka již XI. ročník výstavy Moravskoslezské dny zdraví. Stalo se tradicí, že na tomto veletrhu zdraví je pravidelně zastoupena také naše nemocnice, a to prostřednictvím činnosti nejrůznějších poraden. Tentokrát se zde prezentovala poradna Kliniky léčebné rehabilitace, kde se odborníci nejčastěji setkávali s dotazy týkajícími se problematiky poté celosvětový vzestup primárních rekonstrukcí nad skupinou rekonstrukcí sekundárních. Za jedinou absolutní kontraindikaci primární rekonstrukce prsu je považována nutná radioterapie po mastektomii. Další velkou skupinou, kterou se mikrochirurgové zabývali, byly rekonstrukce měkkých tkání u poúrazových defektů. Důraz byl kladen na dvě skutečnosti. Za prvé rekonstruovat podobné podobným (kůže kůží, sval svalem...), druhou skutečností je pak pokud možno co nejmenší trauma odběrového místa laloku. Nepřeberná škála laloků vyústila v tzv. free style free flap. V podstatě je jedno, jakou lokalitu na odběr laloku, a tím i definované cévy použijeme, ale rozhodujícím faktorem je přání pacienta, na kterém místě je ochoten jizvu akceptovat. Podle lokality výběru se naleznou výživné cévy daného okrsku a celá oblast (většinou kůže) se mikrochirurgicky anastomozuje na příjmové místo. Skupinou výrazně specializovanou je poté část společnosti, která se zabývá poraněním periferních nervů a to především poraněním plexus brachialis. Využití nervových primárních štěpů je základním prvkem mikrochirurgických rekonstrukcí i u nás. Celý program kongresu byl velmi náročný a vyčerpávající, s množstvím nových informací, které jistě uplatníme v každodenní praxi u našich pacientů. MUDr. Tomáš Kempný, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky bolesti zad a vadného držení těla. Velikou pozornost budil tzv. posturomed, návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak je velmi obtížné správné držení těla si udržet. V poradně Krevního centra jste mohli zhlédnout film, který vás zavedl do zákulisí tohoto pracoviště. Dárci se také dozvěděli, jakým způsobem je jejich krev dále zpracovávána. Více než 400 zájemců si rovněž nechalo vyšetřit svou krevní skupinu. Pro myšlenku dárcovství krve se podařilo získat několik nových mladých lidí, takže se s nimi budeme pravidelně setkávat v odběrových místnostech Krevního centra. Dalším zpestřením výstavy byla poradna Diabetologického centra. Nabídky nechat si vyšetřit hladinu cukru v krvi využili nejen občané staršího věku, ale i mnozí mladí lidé. Celkem bylo vyšetřeno takřka 650 zájemců z řad široké veřejnosti, kteří si vyslechli i odborné rady z oblasti léčby diabetes mellitus. Tradiční součástí prezentace FNsP Ostrava je již poradna Psychiatrického oddělení, která v předvánočním shonu nabízí návštěvníkům na chvíli se zastavit a porozprávět s odborníky na nemoci lidské duše. Součástí této poradny byla rovněž nabídka širokého spektra informačních materiálů o problematice toxikomanie, alkoholismu, Ve Frýdku-Místku v hotelu Centrum probíhala ve dnech národní konference Bazální stimulace s mezinárodní účastí. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY ZDRAVÍ 2005 V poradně Krevního centra si mohli návštěvníci nechat vyšetřit krevní skupinu. HISTORICKY 1. NÁRODNÍ KONFERENCE BAZÁLNÍ STIMULACE Přednáškový sál byl přeplněn lidmi... deprese, úzkosti, poruchy výživy a dalších onemocnění. Výstava přilákala, jako vlastně už každoročně, velké množství zájemců, a to všech věkových kategorií. S určitostí lze konstatovat, že k vyšší informovanosti populace našeho regionu přispěli mnoha dobrými radami rovněž odborníci z naší fakultní nemocnice, patří jim za to upřímné poděkování. Výstava byla Velký zájem byl také o poradnu Kliniky léčebné rehabilitace. Foto: Marie Psotková připravena za výrazného přispění Tiskového a informačního centra FNsP Ostrava. Bc. Jiří Hynčica, koordinátor medicinální soustavy První den, ihned po zahájení konference ředitelkou INSTITUTU Bazální stimulace, s.r.o., Mgr. Karolínou Friedlovou následovala dvouhodinová přednáška profesorky Christel Bienstein z Univerzity Witten/Herdecke, SRN. Tato žena stála u zrodu bazální stimulace spolu s prof. Andreas Fröhlichem, který dnes působí na Univerzitě v Landau, SRN. Profesor Fröhlich je speciální pedagog a koncept bazální stimulace rozvinul při práci s dětmi s těžkým psychosomatickým postižením. Christel Bienstein se s konceptem seznámila díky svému o 4 roky mladšímu bratrovi, který byl Fröhlichovým kolegou. Christel byla konceptem natolik zaujata, že i když v 70. letech byla striktně uznávána pouze klinická medicína a veškeré alternativní postupy byly přinejmenším divné, pokusila se o zavedení konceptu do intenzivní péče. Tento záměr se jí podařil a dnes je koncept uznáván nejen v intenzivní péči, ale ve všech ošetřovatelských oborech celé západní Evropy. Přestože je Christel díky své záslužné práci považována za velikána ve svém oboru, její projev byl citlivý, upřímný a lidský. Všichni v sále byli fascinováni při pohledu na profesorku Beinstein, která se nám hrdě představila: Jmenuji se Christel Beinstein a jsem zdravotní sestra. Z jejích slov byla znatelná hrdost na své původní povolání zdravotní sestry. Faktem však zůstává, že sestry v západních zemích mají proti nám zcela odlišné společenské a sociální postavení. Christel hovořila o zážitcích ze své praxe a o důležitosti užívání konceptu v péči o bezvědomé pacienty. Z jejích úst zazněla věta, kterou si budu navždy pamatovat: Dokaž mi, že pacient v bezvědomí nevnímá, a já ti uvěřím. Zajímavostí bylo odvysílání pořadu Klíč, České televize, který byl souběžně vysílán na ČT 2 v hod. V tomto dokumentu byl zmapován vývoj bazální stimulace v České republice s ukázkami zdravotnických pracovišť, kde tento koncept včlenili do ošetřovatelské péče. Dokument byl obohacen vyprávěním rodičů dětí, u nichž byl koncept bazální stimulace úspěšně použit, a názory zdravotníků, kteří s konceptem Ředitelka INSTITUTU Bazální stimulace, s.r.o., Mgr. Karolína Friedlová na snímku s kyticí. bazální stimulace pracují. V tomto pořadu naši nemocnici reprezentovalo Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. Obohacující byly názory, které zazněly z úst našeho pana primáře h. doc. MUDr. Michala Hladíka, Ph.D., a MUDr. Andrei Olosové, Ph.D., coby zástupců klinické medicíny. Druhý den probíhaly přednášky a workshopy souběžně ve třech přednáškových sálech. Přednášejícími byli naši i zahraniční hosté. Lektor Franz Kitzler (Krankenpflegeschule Horn) přednášel o integraci konceptu bazální stimulace do výuky na zdravotnických školách. Lektorka Karin Wegsada (Waldviertel Klinikum Horn) vystoupila s přednáškou o integraci konceptu do intenzivní péče. Muzikoterapeut Eyjólfur Melsted (Rakousko) se v praktickém workshopu rozdělil o 36leté zkušenosti s muzikoterapií. Přednáškový sál, kde prezentovaly zkušenosti s konceptem bazální stimulace naše kolegyně z celé republiky, byl přeplněn lidmi, kteří měli zájem o poznatky z praktického využití konceptu. Přednášky byly velmi zajímavé, poučné a nechyběly slzy dojetí. Zajímavá byla trilogie přednášek kolegyň z dětské JIP Městské nemocnice Ostrava. Z jejich prezentace bylo patrné, že o svou práci mají nejen zájem, ale umí ji i dobře prodat. Naši nemocnici reprezentovaly přednášky Bc. Evy Lapčíkové, Bc. Hany Neiserové, Jany Růžičkové a Věry Wolffové z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. Sdělení Jany Růžičkové bylo předneseno z duše a s velkou dávkou lidskosti. Přínosem byla přednáška MUDr. Jana Vodičky z ORL Kliniky FN v Pardubicích, který nás seznámil s fyziologií čichu a olfaktorickou stimulací. V některých přednáškách zaznělo, že někde jsou kolegyně nuceny provádět bazální stimulaci tajně. Nepochopení jejich středního a top managementu pro tento koncept vyvolal ve tvářích většiny účastníků více než údiv. Touto cestou bych ráda poděkovala naší náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Bc. Márii Dobešové a PhDr. Zdeňce Šináglové z oddělení ošetřovatelské péče za pochopení a podporu při zavádění konceptu bazální stimulace v naší nemocnici. Lektoři Karin Wegsada a Franz Kitzler projevili zájem navštívit naši nemocnici, konkrétně Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče. Byli překvapeni nápaditostí pomůcek, určených pro bazální stimulaci, prostory našeho oddělení, které nám pomohla výtvarně ztvárnit naše aranžérka Alena Mazurová. Z jejich slov byl patrný údiv nad rozpracovaností konceptu, který v Hornu provozují již několik let, na rozdíl od nás, kde se konceptem zabýváme řádově několik měsíců. Průvodci naším oddělením se jim stali MUDr. Bořek Trávníček a Bc. Hana Neiserová. Tak, to bylo letem světem o přednáškách a přednášejících, ale hlavní důvod, proč tento článek píši, je poděkování mým kolegyním z Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, které zajišťovaly chod celého kongresu. Staraly se o registrace a byly terčem celé řady dotazů a požadavků. Přijely na kongres s cílem pomoci, a ve skrytu duše doufaly, že si poslechnou i některou z přednášek. Organizace kongresu však byla velmi náročná a vyčerpávající. Po celé dva dny seděly i běhaly v chladném vestibulu hotelu Centrum a mohly pouze sledovat tváře účastníků, kteří přecházeli mezi jednotlivými přednáškovými sály. Viděly údiv, úsměvy, slzy dojetí, gestikulace v živé diskuzi jednotlivců i celých skupin zúčastněných lidí. Velmi ráda bych jmenovitě poděkovala Jitce Coufalové, Markétě Gerykové, Květě Křenkové, Olince Němcové a také Lukáši Juchelkovi. Jejich pomoc při organizaci historicky první národní konference o bazální stimulaci byla opravdu vysoce profesionální. Věra Wolffová, vrchní sestra Odd. pediatrické resuscitační a intenzivní péče

7 8 NEMOCNIČNÍ LISTY ManÏelka znovu zkou í své první krûãky Vminulých dnech obdržel přednosta Neurochirurgické kliniky MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., dopis, který mu zaslal Mgr. Jaromír Plečka z Frýdku- Místku. Z dopisu citujeme: Vážený pane přednosto, před více než pěti měsíci vážný úraz mé manželky podstatně změnil život naší rodiny, příbuzných a přátel. V ten den jsem si sám prožil emotivní scény ze známého Hubačova seriálu Sanitka, kdy se minuty neskutečně vlečou při čekání na anděly ze záchranné služby, na které jsem se ve zmíněném seriálu díval s lehkým úsměvem tvrďáka. V České televizi, v době, kdy jste spolu s mojí ženou bojovali v nemocnici o její život, vrcholila anketa Největší Čech a mi bylo zcela jasné, že pro mne jsou největšími Čechy čeští lékaři, záchranáři a zdravotníci. Můj nesmírný dík, obdiv a úcta patří Vám, pane přednosto, MUDr. Mrůzkovi, MUDr. Lipinovi, MUDr. Kurkové, Mgr. Čentíkové, MUDr. Lišaníkovi ze záchranné služby a dalším Vašim kolegům, spolupracovníkům a Vám podřízeným za záchranu života mé manželky a za to, že jste ji doslova a do písmene postavili na nohy, aby mohla znovu zkoušet své první krůčky. Můj dík Vám všem patří i za to, že jste výrazně kultivovali moji osobu ve vztahu ke zdravotně postiženým občanům. Ne, že bych předtím nebral na tyto osoby ohled a vyhýbal se jim pomoci, ale přece jen si musím přiznat, že jsem kupříkladu, byť jen na pět minut, než jsem si koupil noviny, zaparkoval u sníženého chodníku pro vozíčkáře. Dnes už bych to neudělal. Douška: Na dostavbě jedné rodinné chaty se o víkendu sešla spolu s majiteli chaty parta zedníků a přátelé majitelů, kteří přišli pomoci s finálními pracemi ve funkcích pomocníků zedníků, tzv. přidavačů. Večer, po práci, když se sedělo u piva a štamprličky, zedník Lojza něžně objal toho svého přidavače Karla a řekl: Karlíku, ty jsi takový šikovný, pracovitý synek, jestli chceš, budu tě brát jako helfra o víkendech na fušky. Čím ty jsi vlastně vyučený? Karel se laskavě na Lojzu usmál a odvětil: Víš, Lojzíku, já jsem se vyučil neurochirurgem. Děkuji Vám všem, že jste se na univerzitách, středních školách, pomaturitních studiích a v kurzech tak skvěle vyučili. KONGRES EVROPSKÉ SPOLEâNOSTI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY V závěru loňského roku proběhl v hlavním tureckém městě Istanbulu (kde dnes žije již 16 milionů obyvatel) v Istanbul Convention & Exhition Centre každoroční Kongres Evropské společnosti nukleární medicíny (EANM), kde bylo prezentováno 494 přednášek a 836 posterů z 62 zemí celého světa (přihlášených abstrakt bylo 1670, přijatých 1400 a to z onkologie 25 %, z kardiologie 13 %, neurologie/psychiatrie 10 %, s tématikou fyzika/přístroje 9 %, radiofarmacie/radiochemie 8 %, radionuklidová terapie/dozimetrie 7 %). Jsou nové trendy v diagnostice s nástupem hybridních systémů, především PET/CT a SPECT/CT s výrazným přínosem především v NM onkologii. Feochromocytomy a jiné nádory nadledvinek jsou lépe detekovány celou škálou radiofarmak pro PET než MIBG značeným 131 I nebo 123 I (SPECT/CT). Významná je role PET a PET/CT pro molekulární diagnozu neuroendokrinních tumorů (NET), stoupají zkušenosti s PRRT (peptidová receptorová radionuklidová terapie), která využívá radiofarmaka značená 90 Y, 177 Lu. Ta se váží na somatostatinové receptory. Velkou sestavu takto úspěšně léčených pacientů má prof. Baum z kliniky v německém Bad Berka. Pro diagnostiku NET by scintigrafie měla být první zobrazovací metodou. Nejčastěji pomocí Octreoscanu. Ten je však dosti drahý (přes 700 euro). Nově je vyvinuto radiofarmakum značené techneciem ( 99m Tc EDDA-HYNIC-TOC). Slibné jsou generátory 68 Ge/ 68 Ga. 68 Ga emituje pozitrony. PET centra tak budou moci získávat tento radionuklid přímo na svém oddělení z generátoru a připravit si např. 68 Ga-DOTA-NOC, který je vhodný pro scintigrafické zobrazení NET (staging, re-staging, sledování) před PRRT. Novým přístupem pro léčbu NET je kombinovaná vnitřní (PRRT) a zevní (IMRT) radiační terapie COMBIERT. U ní se sčítají efekty různých radiačně biologických charakteristik. Zkušenosti prof. Bauma s PRRT u 217 léčených pacientů s NET: částečná nebo úplná remise OKÉNKO PRO ODBORNÍKY v 89 %. U pacientů s velkými metastázemi je vyléčení nemožné, ale může být dosažena dobrá paliace ( 90 Y je radionuklidem první volby). NM onkologie s FDG FDG-PET zobrazením přínosem je monitorování efektu léčby, diagnostika, detekce recidiv, stanovení prognózy, dále automatizovaná interpretace. Planární scintigrafie a SPECT: má význam pro diagnózu, prognózu a hodnocení odpovědi tumoru na léčbu. NM kardiologie: význam NM pro diagnózu, prognózu, efekt léčby. U ischemických kardiomyopatií s EF LK pod 30 % je užitečné zobrazení perfuze a metabolismu pomocí PET. Identifikuje pacienty s vysokým rizikem kardiální smrti, ovlivňuje klinické rozhodnutí, poskytuje prognostické informace o zlepšení přežívání po revaskularizaci, o srdeční funkci. Byly uváděny první vcelku slibné výsledky intravaskulární radiační terapie s tekutým 188 Re plněným do balonkového katetru k prevenci restenozy koronárních tepen. Neurologie: scintigrafie s využitím receptororové vazby radiofarmak, detekce tumorů, monitorování efektu léčby. Z několika studií bylo patrné, že se zlepšují výsledky detekce a biopsie sentinelové uzliny u karcinomů hlavy a krku, děložního čípku a endometria, plic. U karcinomu tlustého střeva a žaludku byly uváděny vysoké hodnoty falešné negativity sentinelové uzliny. Pro diagnostiku plicní embolizace (PE) není žádný zlatý standard zobrazovacích m e t o d. Senzitivita a specificita planární V/Q scintigrafie je zvýšená užitím SPECT. Přesnost multislice spirálního CT je vyšší než planární V/Q scintigrafie a je podobná angiografii. Senzitivita V/Q SPECT je však vyšší nebo srovnatelná jako u spirálního CT. Angiografie a single-slice spirální CT nejsou užitečné, protože mají nízkou senzitivitu. Velmi dobré jsou výsledky s 64 slice CT. V/Q scintigrafie může být stále užívána ve stejném rozsahu jako CT a je metodou volby zvláště v těchto situacích: u pacientů bez těžké kardiopulmonální choroby, u pacientů s normálním rtg plic, u PE vzniklé před několika dny s vizualizací reziduální PE, u pacientů se známou intolerancí na kontrastní látky, u nemocných mladších než 35 let. Text a foto: MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., přednosta Kliniky nukleární medicíny Jedna z četných tureckých památek UNESCO istanbulský chrám Hagia Sophia.

8 Tématem celoústavního odborného semináře sester, který se uskutečnil v zasedací místnosti malého internátu 1. prosince 2005, byly moderní přístupy hojení ran. Pořadateli akce byl tým konzultantů pro hojení ran z naší fakultní nemocnice a Česká asociace sester Moravskoslezský region. Vedoucí týmu konzultantů pro hojení ran Bc. Lenka Gavlasová. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Bc. Mária Dobešová v úvodním slovu vyzvedla aktivitu sester, které už nejsou pouze pasivními účastníky v ošetřovatelském procesu, ale jsou aktivními spolupracovníky lékařů a používají nové způsoby ošetřování ran. Dnes v týmu pracuje patnáct sester... Se způsobem práce sester-konzultantek, které se zabývají koordinací péče o dekubity a chronické rány v naší fakultní nemocnici přítomné seznámila vedoucí týmu konzultantů pro hojení ran. Bc. Lenka Gavlasová, vrchní sestra Kožního oddělení. Ve svém vystoupení jsem se vrátila i k prvopočátkům naší práce, uvedla pro Nemocniční listy Bc. Gavlasová. V roce 2004 začala v naší nemocnici působit desetičlenná skupina sester konzultantek, jenž byly vybrány pro tuto práci na základě jejich vlastního zájmu o danou problematiku a doporučení vrchní sestry konkrétního oddělení. Cílem bylo vytvořit tým sester, které by měly pod svým dohledem péče o rány a dekubity v rámci svěřeného úseku. Musely jsme všechny absolvovat akreditovaný kurz pro ošetřování ran, tuto svou kvalifikaci stále zvyšujeme kontinuálním vzděláváním v nových trendech ošetřování ran. Hlavním úkolem pro nás bylo nabytí vědomostí a zkušeností, abychom MODERNÍ P ÍSTUPY HOJENÍ RAN mohly být adekvátními partnery lékařům a kvalitními odborníky pro pacienty, kteří naši pomoc potřebují. Současně jsme se měly stát mentory v klinické praxi v péči o rány pro kolegyně nynější i budoucí. Byla vypracována náplň činnosti konzultanta pro hojení ran, která je součástí Standardu ošetřovatelské péče v naší fakultní nemocnici. Dnes v našem týmu pracuje patnáct sester. Scházíme se pravidelně jednou měsíčně, navzájem si radíme jak postupovat v terapii a čeho se vyvarovat. Našich schůzek se účastní i lékaři jednotlivých klinik a tak jejich prostřednictvím získáváme odborné informace k dané problematice. Zúčastňujeme se rovněž vzdělávacích akcí, které nám rozšiřují teoretické vědomosti a kde se můžeme také setkat s dalšími sestrami-konzultantkami z jiných pracovišť v republice. Zároveň zajišťujeme semináře na svých odděleních. Nedílnou součástí práce sestry konzultantky je prevence, sledování a ošetřování pacientů s dekubity. Oddělení zdravotnických informací a analýz vytvořilo na základě našich požadavků program v Clinicomu pro vyhodnocování rizika dekubitů. Mohli jsme se tak zapojit do programu fakultních nemocnic ke sledování prevalence dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče. Na základě našich zkušeností a ekonomických kalkulací jsme vytvořily pozitivní objednávkový list pro materiály k vlhké terapii, který se ve spolupráci s oddělením Tentokrát se semináře zúčastnilo téměř o polovinu více zdravotnických pracovníků než na posledním setkání... Foto: Marie Psotková zdravotnického zásobování pravidelně pololetně aktualizuje. NEMOCNIČNÍ LISTY 9 Upřímně vítám spolupráci mezi jednotlivými pracovišti v nemocnici. Je to totiž důkaz toho, že péče o nemocného není zajišťována jen v rámci mateřského oddělení, ale že je mu poskytována komplexně, a to včetně zapojení jeho rodiny do realizace ošetřovatelského plánu. Jsem přesvědčena o tom, že se nám společně podaří vytvořit co nejlepší tým v péči hojení ran pomocí materiálů k vlhké terapii, který nám umožní zlepšit kvalitu života pacientů, zlepšit efektivitu naší práce a v neposlední řadě snížit celkové náklady na léčbu. Z odborných přednášek, které zazněly na semináři, můžeme zmínit například sdělení RNDr. Věry Toršové ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, které se zabývalo mikrobiologickými aspekty a spoluprací při detekci bakteriálního osídlení ran. Aktivitu sester vyzvedla v úvodu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Bc. Mária Dobešová. Na snímku zleva vidíme MUDr. Igora Satinského a RNDr. Věru Toršovou. Velice poutavou přednášku měl také MUDr. Igor Satinský z Chirurgické kliniky, doplnila Bc.Gavlasová, který hovořil o malnutrici možnostech jejího ovlivnění, poněvadž jak se všeobecně ví, stav výživy nám určuje i hojení rány jako takové. MUDr. Marek Honka z Interní kliniky věnoval pozornost diabetické noze. Právě u diabetiků je hojení ran velmi ztížené... Podle prezenční listiny se odborného semináře zúčastnilo 140 zdravotnických pracovníků a tedy téměř o polovinu více než na našem posledním setkání. Nebyly zde jen sestřičky, ale danou problematikou se dnes zabývají už i lékaři naší nemocnice. Jejich přítomnost jsme uvítaly s velkým nadšením. Příští seminář bude opět za rok a budeme rády, když se takováto účast bude opakovat. Na závěr bych chtěla lékaře naší fakultní nemocnice informovat o tom, že při Kožním oddělení existuje ambulance pro chronické rány, kterou vede MUDr. Táňa Weczerková. Ráda se ujme každého pacienta, který by měl být i po propuštění z nemocnice léčen metodou vlhké terapie, konstatovala Bc. Lenka Gavlasová, vedoucí týmu konzultantů pro hojení ran. Helena Šímová

9 10 NEMOCNIČNÍ LISTY Univerzitní nemocnice Maastricht EDUKAâNÍ STÁÎ V HOLANDSKU Ve dnech jsem navštívila, společně s dalšími čtyřmi sestrami z Olomouce, Brna, Plzně a Prahy a jednou lékařkou z Hradce Králové, Univerzitní nemocnici Maastricht (AzM) v Holandsku. Vše probíhalo pod finanční záštitou Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie sídlící v Hradci Králové. Univerzitní nemocnice Maastricht má 715 lůžek, včetně lůžek na chirurgické denní klinice a denním stacionáři pro onkologicky nemocné pacienty, kde bylo v minulém roce dohromady ošetřeno přes pacientů. V samotné nemocnici pak bylo hospitalizováno přes pacientů a průměr hospitalizovaných dnů nepřesáhl 8. Dále jsme byli obeznámeni se stupni vzdělávání sester v Holandsku, s jejich pracovní náplní a finančním ohodnocením. Od roku 1997 došlo ke změně ve struktuře vzdělávání sester, která nabízí 2 stupně čtyřletého studia pojmenované stupeň 4 a stupeň 5. Obě kvalifikace zapadají do zákonem dané povinné registrace sester v rámci EU. Oba dva stupně mají dva rozdílné způsoby výuky. První způsob je rozdělen na 70 % teoretické části a 30 % praktické průpravy, pro druhý způsob výuky je opačná varianta, a to 70 % praxe a30% teorie. Oba dva stupně a obě varianty studia musí projít jednoletou teoretickou průpravou ve škole. Zajímavostí je, že studenti jak 4., tak i 5. stupně, ale druhého způsobu studia Denní stacionář pro onkologicky nemocné pacienty (70 % praxe a 30 % teorie) podepisují se zdravotnickým zařízením smlouvu a stávají se tak zaměstnanci, kteří jsou placeni za svou práci. Studenti prvního způsobu výuky jsou po celou dobu pod stálým dohledem vyučujícího. Po celý náš pobyt jsme se seznamovali s Univerzitní nemocnicí Maastricht a s organizací práce sester na různých odděleních. Byli jsme pozváni k vizitě nutričního týmu sestaveného z nutričních specialistů, kteří rozepisují parenterální výživu podle aktuálních laboratorních výsledků pacienta. Mile překvapující bylo složení sesterského personálu, kdy větší část zastupovalo mužské pohlaví. Po vložení zaměstnanecké karty s osobními daty do automatu a zvolení požadované velikosti máte k dispozici čistý pracovní oděv... Překvapilo nás také, že takzvanou papírovou práci, kterou u nás provádí z větší části sestra na oddělení, zastává administrativní pracovnice (například zadávání odběrů na další den, zakládání výsledku či objednávání výkonu pro pacienta). Měli jsme možnost navštívit předsálí operačních sálů, jednotky intenzivní péče, urgentní příjem, lékárnu s centrální přípravnou infúzní terapie a chemoterapie, místnost, âinnost kodní komise v roce 2005 V průběhu roku 2005 bylo ve škodní komisi (ŠK) projednáváno 44 případů škod vzniklých odcizením osobních věcí, poškozením majetku FNsP, poškozením vozidel, atd. Přehled škodních událostí: osobní věci pacientů 8 případů osobní věci zaměstnanců 6 případů dopravní přestupky (řidiči FNsP) 2 případy škody na majetku FNsP 16 případů poškození automobilu na parkovištích FNsP 8 případů živelní pohromy 4 případy Přehled o úhradách škod na zdraví pacientů je na úseku majetkoprávním (případy jsou v šetření pojišťoven). Z důvodů četných škod vzniklých na majetku FNsP a ztrát osobních věcí zaměstnanců je nutné dbát na důsledné zamykání dveří a odkládání osobních věcí na určená místa (šatny zaměstnanců uzamykatelné skříňky). Taktéž je nutné důsledně poučit pacienty, aby osobní cenné věci odkládali na lůžkových odděleních do uzamykatelných skříněk nebo trezorů. Ing. Petra Lampartová, předsedkyně ŠK Dáša Krchňáková, tajemnice ŠK ve které se provádějí odběry krve pro celou ambulantní část, a rovněž samotnou univerzitu. Kolegové nás také provedli ambulantní částí nemocnice a ukázali nám chod chirurgické denní kliniky a denního stacionáře pro onkologicky nemocné pacienty. Jsem velice ráda, že jsem se mohla zúčastnit této stáže. Dala mi mnoho nových poznatků, a to jak vylepšit sesterskou práci, tak i atmosféru na pracovišti. Nemůžu nevzpomenout například na centrální přípravnu lůžek, potrubní poštu pro biologický materiál, personální obsazení vůči počtu pacientů, hydraulický vozík na přemísťování lůžek či automaty na kávu v celé nemocnici zdarma. Snad se v budoucnu setkáme s některými z těchto novinek i v naší nemocnici. Naopak musím podotknout, že ošetřovatelská úroveň v maastrichtské nemocnici je srovnatelná s tou naší. Text a foto: Zuzana Neshodová, Klinika dětského lékařství Celá nemocnice je vybavena těmito jednotnými lůžky pro pacienty

10 Autorem dopisu adresovaného přednostovi Otorinolaryngologické kliniky doc. MUDr. Jiřímu Mrázkovi, CSc., a MUDr.Evě Mrázkové, Ph.D., je bývalý pacient pan Zdeněk Horák ze Starojické Lhoty: Chtěl bych Vám sdělit, že se po operaci Zenkerova divertiklu cítím zcela v pořádku. Požádal jsem pojišťovnu o výpis nákladů a zůstal jsem, jak říkal pan Miroslav Horníček,stife. Kdybych to měl platit ze svého důchodu, žil bych asi rok o chlebu a vodě. V závěru dopisu pacient vyslovuje přání, aby se náklady vynaložené na jeho léčbu nemocnici co nejdříve vrátily. Děkuji touto cestou Kardiochirurgickému centru v čele s panem primářem MUDr. Radimem Brátem, Ph.D., za péči věnovanou paní Věře Pastrňákové po dobu její hospitalizace, uvádí v dopise dcera B. Žáčková. Zatímco ve zdravotnictví přetrvávají letité problémy, na Klinice nukleární medicíny došlo jednoznačně ke zkvalitnění práce, citujeme z dopisu ing. Lubomíra Páska z Ostravy. Nejde jen o pokrok v diagnostických metodách, ale zejména ve vztahu k nám pacientům. Kolektiv přednosty MUDr. Otakara Krafta, Ph.D., léčí nejen tělo, ale i naši duši. Nejlépe je to znát na lůžkové jednotce. Tato všestranná péče o pacienta je námi všemi vděčně kvitována právě vzhledem k zákeřnosti našeho onemocnění, a tím i často psychické labilitě. Děkuji za vzornou péči personálu Léčebny pro dlouhodobě nemocné Klokočov, píše paní Ludmila Gancarčíková z Ostravy-Poruby. Jmenovitě panu primáři MUDr. Rudolfu Mazurovi, MUDr. Milanu Stoličkovi a všem sestrám oddělení plynových injekcí, elektroléčby, vodoléčby a posilovny, rovněž i personálu v kuchyni a jídelně léčebny. Z DùKOVN CH DOPISÒ PACIENTÒ Dopis paní Marie Budzinské z Karviné je adresován MUDr. Tomáši Posoldovi, primáři Oddělení operačních sálů: Děkuji z celého srdce za jeho nevšední lidský přístup a zájem, který věnoval mé osobě, za operační zákrok na vysoce profesionální úrovni, což dokazuje můj současný zdravotní stav bez ohledu na jeho další vývoj. Autorka dopisu za péči děkuje také MUDr. Pavlu Svobodovi z odborné interní ambulance, personálu Interní kliniky-stanice D, jednotky intenzivní péče i chirurgického oddělení D. Chtěla bych tímto dopisem vřele poděkovat celému oddělení gynekologie všem lékařům a sestřičkám lůžkové části, a to za vzornou péči, kterou mi věnovali, svěřuje se v dopise paní Ilona Grocholová z Orlové-Lutyně. Děkuji rovněž MUDr. Peteru Gráfovi a všem, kteří asistovali u mé operace. Jsem již zdravá a dopis píšu teprve až teď, trochu opožděně. Pane přednosto, ještě jednou děkuji za vzorný tým zdravotního personálu. Z dopisu pana Libora Václavíka z Ostravy-Poruby, který je určen primáři Urologického oddělení MUDr. Karlu Mainerovi, Ph.D.: Chtěl bych Vám velice poděkovat za bezproblémový zákrok na Vašem oddělení a vyzvednout celý kolektiv zaměstnanců. Víte, byl jsem překvapen milou vstřícností veškerého personálu, od pana ošetřovatele Ondry a milé starší paní provádějící úklid na pokojích a rozvážejících jídlo, přes všechny sestřičky, jménem znám jenom sestřičku Martu Prokůpkovou, až po ošetřujícího lékaře mým je MUDr. Roman Král. Všichni jsou báječní. Cením si toho, že jsem byl vždy přesně informován jak o mém stavu, tak o tom, jak a proč bude má léčba pokračovat. Můžete být na tak sehraný tým profesionálů hrdý, pane primáři. Chtěly bychom touto cestou poděkovat veškerému personálu Neurologické kliniky-stanice B za to, že v prvé řadě vidí v pacientu člověka, uvádí v dopise paní Ilona Austová a Svatava NEMOCNIČNÍ LISTY 11 Petriková. Člověk cítí a ví, že mu bude vždy ve všem vyhověno a to velmi pomáhá tlumit bolesti a problémy, se kterými sem přichází. Je zde pocit domácí pohody a klidu. Jak z dopisu dále vyplývá, pacientky se léčily i na jiných neurologických odděleních, ale s tak příkladnou péčí, která by měla být ve všech zdravotnických zařízeních samozřejmostí, se ještě nesetkaly. Pravděpodobně po antibiotiku Augmentin v kombinaci s chladovou kopřivkou jsem dostal celkem silnou alergickou reakci (generalizovaný toxoallergický exantém) a proto jsem byl nucen vyhledat lékařskou péči na vašem kožním oddělení, píše pan Tomáš Březný. Následně jsem byl hospitalizován na nezbytně nutnou dobu. Touto cestou děkuji za velmi seriózní přístup MUDr. Moniky Mikitové a MUDr. Lady Baručákové a celého ošetřujícího personálu. Další dopis je od patnácti pacientů Radioterapeutické kliniky: Jistě chápete, že na léčení nikdo z nás nenastupoval v psychické pohodě, byli jsme plni obav a strachu. Ocitli jsme se v péči personálu, který o nás pečoval po zdravotní stránce, to ale každý z nás očekával. Co nás mile překvapilo, až šokovalo, bylo a je to, jak každou volnou chvilku všichni věnují tomu, aby nám rozehnali chmury z našich nemocí. Doslova nás vyprovokovali k činnosti, kterou byste nazvali psychoterapií nebo nějak podobně. A tak se na oddělení objevují žertovné plakátky, nástěnky a básničky. Cokoli jsme k výrobě potřebovali, v osobním volnu nám to někdo z personálu nakoupil a donesl. Po krátkém, asi dvoutýdenním léčení se situace díky tomuto personálu obrátila tak, že někteří pacienti jsou schopni být větší psychickou oporou svým příbuzným než oni jim. A tuto sílu dodávají vaši zaměstnanci, a určitě nad rámec své pracovní náplně. Nikdo z nás neví, kdy se při naší diagnóze na oddělení vrátí, přesto většina získala alespoň naději. Vděční pacienti ještě jednou děkují celému personálu oddělení A5. Ilustrační foto: Jaroslav Kubík

11 12 NEMOCNIČNÍ LISTY Blahopřejeme V měsíci lednu oslaví významné životní jubileum naši kolegové: Jana Homolová Božena Stulíková Jolana Chybová Doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. Eva Hrabovská MUDr. Hana Podešvová Ing. Vladimír Bartoš Děkujeme za práci, kterou jste pro naši nemocnici vykonali a do dalších let Vám přejeme radost a spokojenost v osobním životě. Vedení FNsP Ostrava INZERCE ZDARMA Prodám projektor se zabudovaným DVD. Zn. HEWLETTE PACKARD model 9219, vhodný pro domácí použití. Původní cena 65 tisíc Kč, nyní Kč. Nerozbaleno! Plná záruka. Nevhodný dárek. Informace na mobilu Prodám Viaredin koktejl (vanilka, jahoda, čokoláda) s malým elektrickým šlehačem. Vše za 500 Kč. Nevhodný dárek. Informace na mobilu Má Vaše dítě potíže s učením? Pomůže Základní studijní příručka! DIANETIKA Čs. legií 5, Ostrava Tel.: A pfiece zazpíval... Kdo jiný než Vlastík Horváth, který byl oním milým překvapením, jež nemocným dětem před časem slíbilo rádio KISS MORAVA. Objevil se na pódiu sportovní haly Kliniky dětského lékařství v pondělí sice se šálou kolem krku, ale s milým úsměvem. Jsem už čtrnáct dní nachlazený, takže se omlouvám, že nebudu moci zazpívat, řekl na úvod téměř čtyřem desítkám dětských pacientů doprovázených sestrami z různých klinik a oddělení naší nemocnice. Potom nastala malá show, kdy zpívaly děti, nebo se na čas měnily z pacientů na moderátory a kladly Vlastíkovi dotěrné dotazy, jako například: Jak se jmenuješ? Každé z účinkujících dětí dostalo dárek, kterých na pódiu bylo velké množství v několika řadách. Rádio Kiss Morava se tak opět projevilo jako skvělý organi- Žádáme Vás o průběžné zasílání Vaší publikační činnosti za rok 2005 do Předmětem evidence a hodnocení jsou: 1. knihy 2. kapitoly z knih 3. články v odborných vědeckých časopisech včetně abstrakt z kongresů 4. práce ve vědeckých sbornících 5. odborné práce na internetu. U knih zasílejte kopii titulního listu, u odborných prací uvedených v bodě 2 až 5 kopii V Galerii Ametyst můžete v těchto dnech zhlédnout výstavu ostravského výtvarníka Jaroslava Vilíma. Jeho obrazy najdete v soukromých sbírkách u nás i na Slovensku, dále v Německu, Rakousku a USA. Zúčastnil se už několika desítek samostatných i kolektivních výstav... Absolvoval jsem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, říká Vilím. Pak jsem u akademického malíře Jaroslava Kapce a Jaromíra Záhela studoval malbu, u Jaroslava Domitera jsem se věnoval kresbě. JAROSLAV VILÍM A JEHO NÁLADY Přednost dávám olejomalbě. Zobrazuji své pocity a nálady, snové představy nebo vnímanou hudbu. Trvalou inspirací se však pro mě stává příroda se svými motivy a atmosférou. Výstava obrazů autora Jaroslava Vilíma, člena výtvarné skupiny GAMA, potrvá až do soboty 11. února. PUBLIKAâNÍ âinnost ZA LO SK ROK Milým překvapením pro nemocné děti byl Vlastík Horváth (na snímku vpravo). Foto: Marie Psotková článku, u abstrakt kopii abstraktu a titulní stranu, u sborníků nezapomeňte uvést ISBN. Zasílejte, prosím, do lékařské knihovny ke zpracovávání publikační činnosti. Za všechny spoluautory zasílá 1 kopii práce první autor. Přednášky, u kterých nevyšel abstrakt, vědecké aktivity a citace zasílejte do online formuláře umístěného na Intranetu FNsPO. Helena Ertlová, vedoucí lékařské knihovny zátor i sponzor, jenž už v čase vánočním několik let přijíždí potěšit a obdarovat naše malé pacienty. Jste bezprostřední a milí, řekl host a dodal: Přece jen jsem se rozhodl, že se pokusím o jednu písničku. Zazpíval ji s velkým nasazením a skvěle. Potom rozdal dárky všem přítomným, uspořádal malou autogramiádu a nakonec zamířil za nemocnými dětmi, jimž zdravotní stav nedovolil opustit lůžka, aby i jim předal v malém dárku velké poselství: Vraťe se co nejdříve zdravé domů! Za příjemnou hodinku i za skvělé dárky patří poděkování Vlastíku Horváthovi a redakci rádia Kiss Morava. (neš) TENTO ZPRAVODAJ TISKNE Ringier Print s.r.o. Novinářská 1254/ Ostrava 9 Tel.: Vydavatel: FNsP Ostrava Odpovědná redaktorka a grafická úprava: Helena Šímová Tel.: Uzávěrka: Každý poslední pátek v měsíci Určeno pro vnitřní potřebu FNsP Ostrava

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XIII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 5. 7. října 2016 Prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Vědecký

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce

PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce PROGRAM 1. JEDNACÍHO DNE čtvrtek 11. října 2012 Kongresový sál Hotelu Palcát společný program pro všechny pracovní sekce Dopolední blok Předsedající dopoledního bloku: Ing. Jiří Horecký, MBA, Bc. Andrea

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 6. června 2012 Havířov Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 9 8 0 6 IČZ smluvního ZZ 4 4 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 P 4 4 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

187/2009 Sb. VYHLÁKA

187/2009 Sb. VYHLÁKA 187/2009 Sb. VYHLÁKA ze dne 10. června 2009 o minimálních požadavcích na studijní programy veobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program veobecné praktické lékařství Ministerstvo

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG?

QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG? QUA VADIS PLASTICKÁ CHIRURGIE VSOUČASNÉM SYSTÉMU DRG? Sukop A., Fibír A., Veselý J., Dražan L. 1) Klinika plastické chirurgie 3.LF UK, FN Královské Vinohrady Praha 2) Oddělení plastické a estetické chirurgie

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat...

Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Pavel Dubina Vážení, vím, že jste si vědomi významu vaší práce pro pacienty a pro společnost. Přesto vám musím opravdově poděkovat... Jitka Říhová Vážený pane řediteli, byla jsem hospitalizována na oddělení

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Nařízení vlády o specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31 Částka 10/2010 Platnost

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 26. 9. 2012 Přítomni: Nepřítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MUDr. Pavel Holík Eva Fischerová Ing.

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014

Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014 Zhodnocení akce Den pro zdraví 2014 Projekt byl uskutečněn pod záštitou primátora města K. Vary Ing. Petra Kulhánka a náměstka hejtmana pro zdravotnictví a sociální věci Karlovarského kraje Bc. Miloslava

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

PORADA HLAVNÍCH SESTER

PORADA HLAVNÍCH SESTER PORADA HLAVNÍCH SESTER MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 14.12.2010 PROGRAM JEDNÁNÍ 10, 00 hodin Zahájen jení,, uvítání 15 min. Informace z odboru VZV Pracovní komise k transformaci nelékařských zdravotnických

Více

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz)

Názvy pracovišť. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Názvy pracovišť název pracoviště plný / zkrácený Anatomický ústav Centrum bioinformatiky Děkanát Děkanát správa budov Dermatovenerologická

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ

SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ SPIRITUÁLNÍ PÉČE VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Eva Kalvínská Sekce krizové asistence Společnosti lékařské etiky ČLS JEP eva.kalvinska@fnmotol.cz Konference Vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ 14.12.2007 Spirituální

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory

Konference a semináře pro nelékařské obory Pozvánka a program Konference a semináře pro nelékařské obory Možnosti nelékařských profesí v péči o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci s Českou

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Cerebro vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 29. března 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více