LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11."

Transkript

1 LL 19 / 2008 STRANA 1 19 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VIII. 10. října 2008 Cena 12 Kč LANŠKROUN PO MNICHOVU O historii města v pohnutých okamžicích 20. století více čtěte na straně 11. Člověče, všímej si! Str. 3 Na Zámečku bylo letos živo str. 7 Běh ulicemi města Str. 9 Výtvarnále 2008 str. 12 Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: archiv muzea v Lanškrouně

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 19 / 2008 Rada města jednala dne Finanční záležitosti: RM schvaluje rozpočtová opatření v položkách 148 až 155 dle přílohy. Investice: RM rozhodla přidělit veřejnou za kázku malého rozsahu na stavební prá ce Regenerace panelového sídliště Dvorské Lány v La, III. etapa 2008 firmě VAKSTAV, spol. s r.o., za pod mínek uvedených v nabídce ve výbě rovém řízení. Kácení stromu: RM projednala podnět IO o pokácení 1 ks smrku ztepilého rostoucího na poz. ppč. 480/1 z důvodu výstavby Technické infrastruktury v lokalitě La Podměstí. RM souhlasí s po kácením této dřeviny a ukládá IO po dat žádost o povolení kácení na odbor životního prostředí. RM projednala podnět IO k pokácení 3 ks jeřábu obecného na ppč. 3071/4, 1 ks smrku pichlavého stříbrného na ppč. 3089/2, 1 ks smrku pichlavého stříbrného a 1 ks thuje na ppč. 3089/ 7 a 3 ks javoru jasanolistého na ppč. 3089/13 v k.ú. La z důvodu výstavby parkovišť a chodníků v rámci stavby Regenerace sídliště Dvorské Lány, III. etapa. RM souhlasí s pokácením těchto dřevin a ukládá IO podat žá dost o povolení kácení na odbor ži votního prostředí. Nájmy nemovitostí: RM projednala žádost nájemce re staurace Koupaliště, společnosti Gur man La, s.r.o., o povolení rekonstruk ce II. nadzemního podlaží restaurace v budově čp. 416, OP, ulice T. G. Masaryka v La a ukládá OPPSMM zajistit od žádající společnosti dokla dy dle důvodové zprávy a projednat s ní podmínky rekonstrukce ve smys lu jednání RM. RM rozhodla zveřejnit úmysl města pronajmout areál Společenského domu. Věcná břemena: RM projednala žádost společnosti BE TA CZ, s.r.o., o souhlas s uložením kabelů a zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch společ nosti ČEZ Distribuce, a.s., a poz. ve vlastnictví města ppč. 3701, 3669/45, 211/4, 4186 a stpč. 3075, souhlasí s ulo žením kabelů na výše uvedených poz. a rozhodla o zřízení věcného práva s ob sahem dle návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Bezúplatný převod nemovitostí: RM projednala žádost Krajského ú řadu PK o bezúplatný převod pozem ků stpč. 398, 401 a 402, vše v k.ú. DT, a ukládá OPPSMM zveřejnit úmysl města bezúplatně převést do vlastnictví PK zmíněné pozemky. Bezúplatné užívání nemovitostí: RM projednala ústní žádost o bezplat né užívání poz. u Dlouhého rybníka, rozhodla povolit žadateli bezplatné užívání poz. části ppč. 1026/6 a části ppč. 994/1 o výměře cca 400 m 2 a u kládá OPPSMM sepsat se žadatelem smlouvu o bezplatném užívání výše uvedených pozemků. Směna nemovitostí: RM projednala podnět OPPSMM o směnu částí pozemků po dokončení investiční akce propojení ulice Hra dební a 5. května a doporučuje ZM směnit díl d oddělený z poz. ppč. 174/2 (PK) o výměře 2 m 2 v majetku Města La s dílem b z poz. ppč. 174/ 1 (PK) v majetku v majetku fyzic kých osob dle geometrického plánu. Veřejná finanční podpora: RM dle Pravidel rozhodla o poskyt nutí veřejné podpory v částkách do Kč , na provozování aktivit v oblasti cestovního ruchu a partner ských styků dle přílohy. Různé: RM rozhodla udělit Pamětní medaile podle Směrnice pro zřízení a udělo vání Pamětní medaile Města La. Doprava ve městě: RM projednala žádost společnosti Energetik 2, s.r.o., o vyznačení záka zu stání v ul. Strážní, schvaluje úpra vu dle předloženého návrhu a ukládá tajemníkovi dopravní komise odpo vědět žadateli. RM projednala žádost společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., o zří zení vyhrazeného parkoviště v ul. B. Němcové, nesouhlasí s navrženou ú pravou a ukládá tajemníkovi dopravní komise odpovědět žadateli ve smyslu jednání rady města. RM projednala žádost příspěvkové organizace Školní jídelna MADO RET o posunutí dopravního označení placeného parkoviště v ul. Nádražní, schvaluje navrženou úpravu a ukládá tajemníkovi dopravní komise zajistit potřebné náležitosti k úpravě doprav ního značení. Použité zkratky: OPPSMM odbor právní, přestupků a správy majetku města, RM Rada města, ZM Zastupitelstvo města, pozemek poz., OP Ostrovské Předměstí, La Lanškroun, DT Dolní Třešňovec, PK Pardu bický kraj. Všechny uvedené poz. se, pokud není uvedeno jinak, nacházejí v katastrálním území La. Výtah z usnesení zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka. Nájemné za pozemky upozornění Upozorňujeme všechny nájemce městských pozemků, že nájemné za rok 2008 je splatné do konce měsíce října. Nájemné můžete uhradit hotově v pokladně městského úřadu (finanční odbor, budova bývalé pošty nám. J. M. Marků čp. 8) nebo bezhotovostní platbou na účet města, bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., číslo účtu /0100, variabilní symbol je uveden ve Vaší nájemní smlouvě. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Z kalendáře starosty 10. září Setkání starostů obcí se členy Rady Pardubického kraje v Pardu bicích; jednání zastupitelstva města 11. září Setkání starostů obcí s rozšířenou působností Pardubického kraje ve Svitavách 12. září Vernisáž Výtvarnále v Lanškrouně Kopa a Městské slavnosti v Lanškrouně, návštěva delegací z part nerských měst Starosta na Kopě s hosty politiky 14. září Slavnostní zahájení Dnů česko německé kultury v Moravské Třebové 15. září Jednání rady města 16. září Aktualizace projektů v oblasti cestovního ruchu; jednání s p. Tomášem Lepinem, zájemcem o pronájem Společenského domu; podpis smlouvy na zpracování územního plánu města Lanškroun 17. září Projednání závěru bezpečnostního auditu městského úřadu; valná hromada Místní akční skupiny Karel v Ústí nad Orlicí; slavnostní odhalení sochy Kvido Kociána u Hernychovy vily v Ústí nad Orlicí; cyklistické závody mládeže u Haly B. Modrého 18. září Regionální setkání CZECH TOP 100 REGION v České Třebové; návštěva studentů z Norska, kteří spolupracují se Střední zemědělskou školou v Dolním Třešňovci, na lanškrounské radnici 19. září Zámecká slavnost u příležitosti zhodnocení úvěru Evropské inves tiční banky poskytnutého Pardubickému kraji na modernizaci krajských silnic v Pardubicích; výroční schůze oddílu ledního hokeje TJ Lanškroun 22. září Jednání s p. Jiřím Škvařilem ve věci jeho požadavku na vyplacení odměny za údajné zprostředkování prodeje areálu pivovaru 23. září Pracovní jednání s p. Věrou Šverclovou, ředitelkou gymnázia Lanš kroun, o potřebách oprav a investic do budovy gymnázia; jednání rady Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska; pracovní schůzka s p. Josefem Marešem, ředitelem Technických služeb Lanškroun, s.r.o. 24. září Pracovní schůzka o návrhu koncepce nakládání s městským byto vým fondem; jednání se zástupci spol. OMEGA TECH, s.r.o., o zakázce na městský kamerový systém 25. září Seminář o rozpočtování a rozpočt. určení daní pro r v Praze 26. září Turnaj Zastupitelské bowlení v Ústí nad Orlicí Služební cesta na XIV. dzierżoniowské prezentace do partnerského města Dzierżoniow (PL) 29. září Jednání rady města; regionální setkání Sdružení historických sídel ČMS ve Svitavách; beseda s p. Ivanem Langerem (ODS), ministrem vnitra ČR, v Pardubicích 30. září Pracovní jednání TO Orlické hory a Podorlicko v Rychnově nad Kněžnou; setkání při příležitosti 110. výročí založení společnosti Konzum Ústí nad Orlicí v Letohradě 1. října Pracovní setkání s pí Ludmilou Müllerovou (KDU ČSL), senátorkou Parlamentu ČR; setkání s p. Janem Tichým, Ladislavem Effenberkem a Ja roslavem Lechnýřem (všichni ČSSD) na lanškrounské radnici 2. října Pracovní schůzka s p. Milanem Slezákem, ředitelem Městského bytového podniku Lanškroun, s.r.o. Uzavírka silnice II. třídy č. 315 V době od 1. do probíhá z důvodu rekonstrukce kanalizace úplná uzavírka silnice II/315 ul. Dukelských hrdinů v Lanškrouně v km 42,535 až 42,745 v úseku od čp. 171 k čp. 91 (mezi křižovatkami s ul. Svobody a s ul. Sázavská). Objízdná trasa je vedena přes silnici I/43 ul. Komenského, přes silnici III/36810 ul. Lidická a přes místní komunikace ul. Polní a Sázavská. Doprava s hmotností nad 3,5 t je vedena po objízdné trase přes obce Sázava a Žichlínek. Objízdná trasa neplatí pro linkové autobusy. Mimo pracovní do bu je ul. Dukelských hrdinů v jednom pruhu průjezdná. Helena Poláková

3 LL 19 / 2008 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Poznávání čichem a chutí Hlasy ptáků Výroba recyklovaného papíru Člověče, všímej si! Odbor životního prostředí Městského úřadu Lanškroun pořádal ve dnech akci Den pro životní prostředí s názvem Člověče, všímej si!. Cílem této akce bylo seznámit širokou veřejnost s náplní práce odboru ŽP, s přírodními zajímavost mi v okolí Lanškrouna a poskytnout inspiraci k to mu, jak pomáhat přírodě ve svém okolí. Na tuto akci zavítaly děti z mateřských, základ ních i speciálních škol z Lanškrouna. Jedna škola přijela i z Rudoltic. Celkem akci navštívilo kolem 350 dětí ve věku 3 16 let. Bohužel z řad dospělých o tuto akci přílišný zájem nebyl. Své znalosti si děti i dospělí mohli ověřit u při pravených soutěží. Poznávali hlasy ptáků, určovali druhy zvířat, rostlin a stromů, třídili odpady, po znávali stopy a lebky zvířat. Mohli si také vyzkoušet výrobu recyklovaného papíru, kterou zajišťovalo Ekocentrum PALETA. Pro malé děti bylo připraveno promítání o lese. Při soutěžích nám pomáhali žáci z lanškroun ského gymnázia, za což jim patří srdečné díky. Byli nám skvělou oporou. Také bychom chtěli poděkovat vedení Kulturního centra, které nás ochotně přijalo a vyšlo nám vstříc. Odbor ŽP Děkujeme odboru životního prostředí Městského úřadu v Lanškrouně za pozvání na akci Člověče, všímej si! Prožili jsme pestrou vyučovací hodinu a odnesli si pěkné odměny. Těšíme se na další setkání. Žáci ZŠ speciální Autor kresby: Jirka Stejskal Lanškroun dokončuje strategický plán rozvoje města Od začátku letošního roku připravují úředníci, členové zastupitelstva města i komisí rady města strategický plán rozvoje města Lanškrouna tak, aby mohl být v listopadu letošního roku předložen ke schválení zastupitelstvu města. Jak sdělil starosta města Ing. Martin Košťál, tento dokument má napomoci lépe řídit a komunikovat smělé, ale reálné záměry města. Starosta upřesňuje: Plán bude dohodou samosprávy nad budoucností a umožní efektivněji vy užívat omezených finančních prostředků k rozvoji správným směrem. Zároveň je v tomto dokumentu zmapován výchozí stav včetně slabých stránek a ohro žení, které je třeba respektovat, zmírňovat jejich dopady nebo je v ideálním případě postupně odstraňovat. Ve strategickém plánu rozvoje města dává Lanškroun otevřeně najevo své záměry. Přejeme si, aby byl Lanškroun stále více atraktivní, moderní a úspěšný a aby v těchto smělých záměrech jeho vý znam daleko přesáhl hranice mikroregionu. Tvůrci strategického plánu defi novali vizi města: Lanškroun, jednička pro aktivní život a podnikání. Mezi priority města navrhujeme budování občanské vybavenosti a zázemí pro aktivní život občanů, podporu podnikání, dopravu a místní komunikace a životní prostředí. Navrhujeme zvyšovat vybavenost Lanškrouna, zejména využít Lanškrounské rybníky k rekreaci občanů, vystavět lehkoatletický areál, budovat cyklostezky a cyklotrasy, podporovat bytovou výstavbu, školství a podnikání. Zásadní je vyřešit problematiku parkování ve městě. Budeme podporovat a rozvíjet dopravu. Cílem je zajistit napojení města na přivaděče k R35, podpořit rozvoj železničních spojů a budovat obchvat města a příměst skou dopravu. Rádi bychom urychlili rekonstrukci místních komunikací a zajis tili občanům modernější a bezpečnější pohyb po městě i mimo něj. V oblasti ži votního prostředí se budeme věnovat zejména zlepšení odpadového hospodář ství a rádi bychom zajistili ve městě více zeleně a zázemí pro odpočinek a relaxaci. Všechny naše plány závisí nejen na výši vlastních příjmů města a na schop nosti získat dotace, ale především na ochotě lidí podílet se na realizaci těchto plánů. Tím, že se všichni občané, podnikatelé a hosté našeho města mohou s našimi záměry seznámit a reagovat na ně, zvyšujeme otevřenost samosprávy vůči okolí. Nejraději bych byl, abychom usilovali o naplnění cílů města všichni společně, proto znovu vyzývám všechny občany města, aby si návrh strate gického plánu přečetli a poslali nám případné připomínky a náměty. Návrh strategického plánu, který byl na základě došlých připomínek již ně kolikrát aktualizován, je k dispozici na webu města lanskroun.cz v elektronické podobě a v kanceláři informací městského úřadu v podobě tištěné. Petra Brejšová Soutěž Město pro byznys Lanškroun je čtvrtý v kraji Čtvrtým nejzajímavějším místem pro podnikání je v Pardubickém kraji Lanškroun. Ukázal to žebříček soutěže o Cenu týdeníku Ekonom Město pro byznys, který na základě vyhodnocení 50 kritérií hledá města s nejvyšším pod nikatelským potenciálem. Prvenství získal Žamberk, na druhém místě se umístily Pardubice a třetí Králíky. Města byla hodnocena na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí. Do porovnání bylo automaticky zařazeno všech 15 obcí s rozšířenou působností v Pardubickém kraji. Žebříček zahrnuje podporu podnikání ze strany regio nálních správ, porovnává podnikatelské prostředí, situaci na pracovním trhu, atraktivitu lokality, cenové podmínky dané oblasti a výsledky výzkumu na rad nicích a mezi podnikateli. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Město Lanškroun začalo čerpat dotaci z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis Dne 3. září 2008 se v polském Zieleńcu konalo1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko pro období získalo město Lanškroun na mikroprojekt Cesty poznávání přátel dotaci ve výši EUR ,71. Tato částka tvoří 85% uznatelných nákladů a zbylými 15% se bude podílet město. Peníze budou vy užity zejména na aktivity spojené se spoluprací s polským partnerským městem Dzierżoniow. Z dotačních prostředků již byl pořízen Almanach k 40. výročí dálkového pochodu Lanškrounská kopa a uhrazeny náklady na ubytování polských hostů na Kopě. Také díky této dotaci se mohlo město prezentovat na výstavě Dzier żoniowské prezentacie. Tento hojně navštěvovaný veletrh se konal v partner ském městě již počtrnácté. Z Lanškrouna tu vystavovala i společnost Citic Marmes Bicycle CZ, která se zabývá výrobou jízdních kol. Na konci letošního roku bude pořízen infokiosek, který bude umístěn v pří zemí radnice a na jaře příštího roku bude stejný umístěn v areálu u Dlouhého rybníka. Na těchto kioscích získají turisté informace o městě v českém, polském i anglickém jazyce. Evropské peníze poslouží i k překladům oficiálních stránek města do zmíněných jazyků. Již nyní spolupracuje kancelář starosty a tajemníka s ře ditelkou Městského muzea PaedDr. Marií Borkovcovou na přípravě 53tis. kusů vícejazyčných informačních tiskovin. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 19 / 2008 Ze zpravodajství Policie ČR V Lanškrouně při svépomocné demolici propadla sklepní klenbou domu 67letá žena. Po pádu z třímetrové výšky byla letecky transportována do Pardubické nemocnice. V sobotu odpoledne kontrolovali policisté v Lanškrouně18letého řidiče fiesty. Zjistili ale, že si chlapec ještě nestihl udělat řidičák. Za svoji nezodpovědnost se v brzké době ocitne před soudem. V Žichlínku si od stavební firmy půjčil 33letý muž bourací kladivo. Místo práce ho ale obratem ruky prodal do bazaru. Nyní mu hrozí trestní stíhání. Během 30. září se v Lanškrouně vloupal do dvou bytů panelového domu neznámý zloděj. Oba byty důkladně prohledal. Z prvního z nich sebral dvacet tisíc korun, ve druhém vyházel věci ze skříní a sebral šperky za 12 tisíc korun. Na vstupních dveřích obou bytů pak způsobil škodu dalších dvanáct tisíc ko run. Po pachateli policisté intenzivně pátrají. V úterý krátce po sedmnácté hodině došlo k velmi vážné dopravní nehodě v Lanškrouně. Šestadvacetiletý řidič osobního automobilu značky Opel Astra nedal na místní křižovatce přednost autobusu. V době nehody ne byli v autobuse žádní cestující. Řidič osobáku byl s těžkým zraněním letecky transportován do nemocnice v Olomouci, jeho ani ne dvouletou dceru přepravil druhý vrtulník do Královehradecké nemocnice, manželka pak byla s lehčím zraněním převezena do nemocnice v Ústí nad Orlicí. Policisté pátrají po neznámém pachateli, který se v minulých dnech vloupal do neobydleného rodinného domku v Cotkytli. Celý dům důkladně prohledal, z krabice sebral jističe a zase odešel. Majiteli způsobil škodu devět tisíc korun. V případě dopadení hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody. Ve čtvrtek 2. října odpoledne došlo k vážné dopravní nehodě v Lanškrouně. Na křižovatce ulic Dobrovského a 28. října nedal přednost řidič motorového invalidního vozíku motocyklu Kawasaki. Šedesátiletý invalida byl těžce zraněn a převezen do nemocnice. Motorista zraněn nebyl, ale škoda na jeho stroji dosahuje korun. Jaké mohou být triky při poskytování půjček Nejdůležitější podmínky nemusí být ve smlouvě, ale ve smluvních pod mínkách žádejte i smluvní podmínky. Smlouva a smluvní podmínky jsou psány drobným písmem nebo obsahují cizí slova nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Poskytovatelé půjček Vám nechtějí pomoci, ale Vaše půjčka jim přinese zisk vždy se dozvíte výhody, kdežto nevýhody Vám budou buď zatajeny, nebo budou ve světle výhod představeny jako okrajové. Poskytnutí půjčky je vázáno na povolení k inkasu nebo k podepsání nevy plněného šeku za žádnou cenu nic takového nepodepisujte. Poskytovatel půjčky tak bude moci vždy zasáhnout do Vašich financí. Výše úroku ani RPSN (roční procentuelní sazba nákladů) nejsou nejdůleži tějšími ukazateli pro porovnání půjčky. Udělejte si vlastní výzkum a sdělte, jakou částku si chcete půjčit, na kolik měsíců jste ochotni se zadlužit a jakou měsíční splátku můžete splácet. Dále se ptejte na všechny platby a úhrady spojené s půjčkou, jako je např. povinné pojištění, vedení účtu aj. Všechny platby pak sečtěte a porovnejte. Pokud reklama uvádí, že úrok nebo RPSN je např. od 6 %, jedná se o pod mínky, které uvádí banka, ale tyto podmínky nemusí být vhodné pro Vás (např. splacení úvěru do 3 měsíců, výše měsíčních splátek aj.). Smluvní pokuty za zpožděné platby mohou být nepřiměřeně vysoké zjistěte si výši pokut, nikdy nevíte, co se může stát. Někteří poskytovatelé půjček při zpožděné platbě žádají okamžité uhrazení celé půjčky, jejíž nesplacení může být vázáno vyššími úroky nenechávejte nic náhodě a dbejte na včasné úhrady půjček. Někteří poskytovatelé půjček požadují úhradu první a poslední splátky v ji ný den než je den pravidelné splátky. Zjistěte si všechny termíny plateb, aby ste předešli zbytečným (zúročeným) pokutám za pozdní platby. MN Kontakt: Občanská poradna Ústí nad Orlicí, 17.listopadu 69, Ústí n/o, tel.: , e mail: Zpráva Městského úřadu Lanškroun za rok 2007 Benchmarkingová iniciativa (pokračování) Školství a kultura Počet škol a školských zařízení s právní subjektivitou ve správním obvodu Běž. výdaje na kult. zař. a služby celk. (v tis. Kč) Běžné příjmy z činnosti kulturních zařízení a poskytovaných služeb celkem (v tis. Kč) Počet žáků předškolních zařízení k předcházejícího roku Běžné výdaje na předškolská zařízení (v tis. Kč) Běžné příjmy na předškolská zařízení Běžné výdaje na ZŠ a školní stravování Běžné příjmy na ZŠ a školní stravování Počet všech mateřských škol Celkový počet dětí k sledovaného roku Počet všech základních škol s právní subjektivitou Počet žáků k sledovaného roku Památková péče Počet nemovitých kulturních památek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Počet movitých kulturních památek ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Počet památkových zón, rezervací, ochranných pásem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Počet žádostí o finanční podporu na obnovu kulturních památek (podpora obce) Počet uspokojených žádostí (podpora obce) Odbor školství a kultury: Město Lanškroun je zřizovatelem 4 základních škol: Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí, Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí, Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí, Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okr. Ústí n/o.; 5 mateřských škol: Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí, Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí, Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí, Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí, Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okr. Ústí n/o.; 1 školní jídelny: Školní jídelna MADORET Lanškroun, B. Smetany 493 a 4 kulturních zařízení: Kulturní centrum Lanškroun, Kino Lanškroun, Městská knihovna Lanškroun, Městské muzeum Lanškroun. Odbor školství a kultury spravuje na úseku státní správy 30 příspěvkových organizací: základní školy, mateřské školy a školní jídelny obcí: Albrechtice, Cotkytle, Horní Heřmanice, Horní Čermná, Horní Třešňovec, Damníkov, Dolní Čermná, Luková, Ostrov, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Tatenice, Vý prachtice, Žichlínek. Město přispívá svým příspěvkovým organizacím na provoz: energie, opravy, služby, materiální vybavení a kulturním zařízením i na mzdy zaměstnanců. Z tabulky je patrné, že ubývá žáků základních škol, ale zároveň přibývá dětí v mateřských školách. Co se týče výrazných skoků v roce 2006: Běžné výdaje na předškolská zařízení: proběhla rekonstrukce rozvodů vody a soc.zařízení jednoho pavilonu v MŠ na ul. Vančurově (1 400 tis.), 1. etapa rekonstrukce MŠ Na Výsluní (1 098 tis). Běžné výdaje na ZŠ a školní stravování: proběhla velká rekonstrukce ZŠ A. Jiráska výměna oken a klempířské práce (3 800tis.), rekonstrukce top. systému+vymalování bazénu ZŠ Dobrovského (1 120 tis), výměna oken, oprava podlah, odvodnění a sanace omítek v ZŠ B. Smetany na ulici Palackého (415 tis.), hydroizolace střešní krytiny ŠJ MADORET (55 tis.). Běžné příjmy: sponzorský dar AVX na rozvoj školství a kultury v Lanš krouně (2 330 tis.). Památková péče: Pod památkovou péči spadají objekty v městské památkové zóně Lanškroun, prohlášené nemovité kulturní památky na území Lanškrouna a obcí v jeho správním obvodu. Podle 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydává odbor školství a kultury ke každé údrž bě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky zá vazné stanovisko. Podle výše uvedeného zákona je vydáváno závazné stano visko i ke stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení či stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím nemovitosti, která se nachází na území městské památkové zóny Lanškroun. Odbor školství a kultury vede i agendu válečných hrobů. V evidenci má 39 válečných hrobů nacházejících se na území ORP Lanškroun. Komentář k tabulce: Do počtu žádostí o finanční podporu byly v roce 2005 započítány i žádosti o grant Pardubického kraje, které každoročně podávají vlastníci památek prostřednictvím ORP Lanškroun. Odbor školství a kultury podle potřeby pomáhá vlastníkům s vyplněním žádostí a jejich kompletací a po kontrole odesílá žádosti hromadně Krajskému úřadu Pardubického kraje. Od roku 2006 jsou uváděny pouze žádosti o finanční příspěvek z rozpočtu Města Lanškroun.

5 LL 19 / 2008 Z MĚSTA STRANA 5 Oslavy 110 let ČSSD v Lanškrouně Lanškrounští sociální demokraté oslavili v sobotu 20. záři 110. výročí vzniku or ganizovaného dělnického hnutí v našem městě. Posezení s hudbou a přáteli v útulném prostředí restaurace Na Maninách bylo více než příjemnou alter nativou k sychravému počasí, které po celou sobotu panovalo. Připomenout si kulaté jubileum, ale i diskutovat o současné politické situaci a o nastávajících volbách do krajského zastupitelstva přišli členové místní or ganizace, krajští a okresní představitelé ČSSD, regionální politici a lanškroun ští občané. Mezi hosty byli např. poslanci Parlamentu ČR paní Ladislava Ze lenková a pánové Miroslav Váňa a Miroslav Soušek, kandidát na post hejtma na Pardubického kraje pan Radko Martínek, pan farář Zbigniew Czendlik, tajemník Městského úřadu pan Petr Kotěra a další. Milá návštěva přijela z Chocně paní Božena Bezdíčková, narozená v roce 1920, byla předválečnou členkou soc. demokracie a DTJ v Lanškrouně a její otec pan Resler patřil k čelným funkcionářům místní organizace. Poděkování za vydařenou akci patří personálu restaurace Na Maninách, krajskému a okresnímu výboru ČSSD, našim sponzorům a všem příznivcům. Jaroslav Skalický Vystoupení v Domově pro seniory V Domově pro seniory opět začínají vystoupení. Jako každý rok i letos na podzim se oslovují či hlásí různé školy, školky, sdružení a zájmové kluby, aby seniorům v Domově přišli ukázat své dovednosti. Jako první nás oslovil již podruhé taneční soubor z Orliček. Seniorům před vedli několik dru hů tanců od Čes ké besedy, přes vy stoupení malých dětí až po orien tální břišní tance. Tanců bylo mno hem víc a každý si mohl vybrat, co je jeho srdíčku blízké. Rádi bychom touto cestou po děkovali všem z Orliček, kteří si ve svém volném čase udělali chvilku i na nás a přijeli nám zkrátit naše dlouhé chvíle. Obyvatelé Domova pro seniory Lanškroun Přehlídka pracovního uplatnění Institut trhu práce při Úřadu práce v Ústí nad Orlicí připravuje ve spolupráci se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm v Lanškrouně a s vytipovanými zaměstnavateli v regionu na čtvrtek 16. října 2008 akci s názvem Prezentace zaměstnavatelů a přehlídka pracovního uplatnění. Přehlídka je určena především pro studenty školy a pro žáky základních škol, ale také pro širokou veřejnost, kterou zajímá vzdělávací a pracovní nabídka na trhu práce. Cílem této prezentace je informovat studenty o možnostech uplatnění na trhu práce po ukončení studia, žáky ZŠ seznámit s nabídkou studijních a u čebních oborů v návaznosti na následné pracovní uplatnění a nejširší veřejnost informovat o nabídce pracovních míst jednotlivých zaměstnavatelů. Akce se uskuteční: od do hodin ve sportovní hale, Sokolská 288, Lanškroun Více informací: p. Hladilová, tel V Lanškrouně se staví i opravuje Výstavba bytového domu proti pivovaru pokračuje. Zároveň vznikla i nová komunikace podél domu, která spojí ulice T.G.Masaryka a Kollárovu (foto nahoře). V sobotu 27. září pozval investor všechny zvědavé či zvídavé ko lemjdoucí na den otevřených dveří (foto dole). Foto: Lada Sitová INTERNÍ A DIABETOLOGICKÁ ORDINACE MUDr. JITKY HOMOLÁČOVÉ PŘESTĚHOVÁNA do 1. patra budovy Lékárny U milosrdného Samaritána, náměstí J.M. Marků 119 (= nad gymnáziem). Ordinační dny a hodiny zůstávají: PO ST hod., ČT hod., čtvrtek od 14. hod. a v pátek jen pro objednané. Přestávka na oběd v pondělí až čtvrtek od do hodin. Telefonní spojení zůstává pracovní mobil: Vchod je z náměstí společný s lékárnou do 1. patra se dostanete širokým schodištěm se zábradlím nebo výtahem uvnitř budovy v zadní části chodby. Diabetici a chřipka v 2008 Všichni diabetici ČR mají bezplatné očkování proti chřipce bez ohledu na věk, trvání cukrovky a způsob léčby cukrovky. Toto garantují všechny zdra votní pojišťovny ČR. Na termínu očkování se včas domluvte u svého prak tického lékaře. MUDr. Jitka Homoláčová internista, diabetolog Historická budova Krčmy dostává novou střechu. Foto: Jaroslav Killar Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Beranová Renata, Jablonné, U Koupaliště 149, MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: MUDr. Dunglová St., Letohrad, žel. stanice ul.tyršova,

6 STRANA 6 Z KRAJE I Z REGIONU LL 19 / jednání Rady Pardubického kraje Zdravotnictví: Litomyšlská nemocnice, a.s., bude mít nový tomograf. Roz hodla o tom Rada Pk, když coby jediný akcionář nemocnice souhlasila s modernizací a vybavením vyšší verzí počítačového programu stávajícího přístroje. Toto zdokonalení přijde na 14,5 mil. Kč, kterou bude hradit nemocnice ze svých zdrojů a možná i z výhodného úvěru od města Litomyšl. Zlepšovat své přístrojové vybavení bude i Orlickoústecká nemocnice, a.s. Má v havarij ním stavu CT, které je třeba obnovit. Nemocnice k tomu využije kontokorentní úvěr až do výše 10 mil. korun, který má uzavřený s ČSOB, a.s. Rozhodli jsme také o dodavatelích dvou zakázek v nemocnicích kraje. První se týká rekonstrukce dvou výtahů v Pardubické krajské nemocnici, a.s., a druhá modernizace přístrojového vybavení Vysokomýtské nemocnice. Tento druhý projekt bude spolufinancován z evropských zdrojů a obnáší ob novu rentgenového pracoviště, řekl náměstek hejtmana Josef Janeček. Radní také schválili investiční záměr na přístavbu traumatologického centra pro u místění CT přístroje. Grantový program na podporu rozvoje zahraničních vztahů kraje na rok 2009: Grantový program, jehož cílem je rozvíjení vztahů s partnerskými regiony kraje a napomáhání spolupráce subjektů z kraje se zahraničními part nery, je vyhlašován už od roku Žadateli vždy mohou být fyzické i práv nické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem organizace na území kraje. Grantový program na rok 2009 rozebíháme dnem 13. října V rozpoč tu na příští rok navrhujeme celkovou částku 800 tisíc korun. Cíle programu, témata projektů a další informace jsou v zásadách poskytování grantu, které jsou uveřejněny na internetových stránkách kraje. Termín pro podání žádosti o grant jsme stanovili na 30. leden 2009, řekl hejtman Ivo Toman. Investiční akce ve školství v rámci ROP NUTS II SV: Rada Pardubického kraje schválila výsledky výběrového řízení na dodavatele dvou staveb Moder nizace dětského domova rodinného typu v Dolní Čermné a Metodicko vzdělá vací středisko v Ústí nad Orlicí. Oba projekty jsou financovány z Regionálního operačního programu regionu NUTS II Severovýchod. Na obě zakázky se přihlásily vždy dva uchazeči. Komise vyhodnotila jejich nabídky a rozhodla o tom, že první zakázku zrealizuje Chládek a Tintěra Par dubice, druhou firma shp, s.r.o., z Brna. Projekt Metodicko vzdělávacího střediska v Ústí nad Orlicí je v celkových nákladech cca 22 mil. Kč, projekt modernizace dětského domova rodinného typu v Dolní Čermné s celkovými náklady cca 40 mil. Kč. Na obě akce při spěje Evropská unie s podílem státního rozpočtu dotací ve výši 92,5 % skuteč ných nákladů, zbývající část doplatí kraj ze svého rozpočtu, řekl vicehejtman Roman Línek. A náměstkyně hejtmana pro školství Marie Málková doplnila: Metodicko vzdělávací středisko i dětský domov bychom měli dokončit v listopadu příštího roku. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pk Chcete pomoct s přípravou projektu v rámci evropských dotací? Nepropásněte příležitost! Centrum evropského projektování jako žadatel projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity (PAAK) ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Liberec, Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a dále s partnery projektu Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním pro jektům při přípravě v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Se verovýchod, cílenou do oblasti podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání. Předmětem výzvy je předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům ve fázi přípravy projektových žádostí. Projektový záměr pilotního projektu musí být zaměřen do oblasti podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání, Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Asistence vybraným pilotním projektům bude poskytována bezplatně, formou individuálních osobních konzultací a dále skupinově prostřednictvím seminářů, workshopů a vzdělávacích akcí zaměřených na tvorbu projektových žádostí. Cílem výzvy je vybrat typové (pilotní) projekty, kterým bude poskytnuta asistence při přípravě, a které se tak stanou inspirací a vzorem pro projekty ostatních žadatelů o finanční podporu z ROP SV zaměřenou do oblasti podpory 4.1. Vyhlášení výzvy: , ukončení příjmu žádostí: , hodin Kontaktní údaje vyhlašovatele Centrum evropského projektování, a.s., Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, Hradec Králové. Podrobné informace k výzvě naleznete na internetových stránkách projektu PAAK rra.cz/paak. Průmyslová střední škola Letohrad pořádá dne a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ( ). Přečetli jsme: Třebová postaví terminál Ani Pardubice, ani Hradec Králové, ale dokonce ani Brno nebo Praha nemají takové zázemí pro cestování vlakem, autobusem a autem jako Česká Třebová. Město dostalo stošedesátimilionovou dotaci z Unie, aby mohlo postavit radními vysněné spojení autobusového a vlakového nádraží spolu s podzemními garážemi. Stavba multifunkčního dopravního terminálu, jak město projekt nazývá, začne vyrůstat už na přelomu roku. Přijde na 315 milionů korun. Podle starosty Třebové Jaroslava Zedníka jde o investici s významem nejméně pro statisícový region v okolí Třebové a Ústí nad Orlicí. Česká Třebová je regionální stanice, jezdí odtud všichni cestující z regionu do center, ať už do Prahy, nebo do Brna a Ostravy. Stavějí tady všechny rychlíky kromě Pendolina. Cestující se od nás dostanou na všechny směry, zdůvodňuje investici Zedník. Podle něj terminál pomůže rozvoji cestovního ruchu a zvýší dostupnost vlakové dopravy. Městu má stavba přinést důstojnou vstupní bránu pro jeho návštěvníky. Jde vlastně o kompletní přestavbu Bezručova náměstí. Jsem přesvědčen, že terminál také přinese rozvoj cestovního ruchu, říká Zedník. Česká Třebová se teď ale musí připravit na dlouhodobý zásah do života v centru města. Stavba potrvá dvacet dva měsíců. Vyroste na ploše dlouhé dvě stě metrů a široké přes třicet metrů. Je to největší stavba za celé období působení tohoto managementu města, a to rozsahem, finančním objemem i dobou výstavby, říká vedoucí investic města Karel Švercl. Hlavní části stavby tvoří jednopodlažní podzemní garáže. Nabídnou 259 stání běžných a dalších 13 pro tělesně postižené. Cestující, který tady vystoupí z auta, bude moci přímo projít novým propojovacím tunelem pod železniční stanicí do podchodů k nástupištím. Pokud si potřebuje ještě koupit lístek, vyjede z garáží k hale po eskalátorech nebo bezbariérovým výtahem. Na Bezručově náměstí vznikne zastřešené autobusové nádraží. Bude mít šest stání nástupních, tři odstavná a další prostor pro výstup z autobusů nebo stání pro taxíky. V dolní části náměstí vznikne oddychová zóna, novou podobu dostane i park naproti nádraží. Třetí částí stavby bude kruhový objezd u hotelu Padevět v dolní části náměstí. Z něj budou auta vjíždět do podzemí i na okolní komunikace. Město spolu se stavbou upraví přilehlé ulice Nádražní, Sadovou a Slovanskou. Pode Švercla nabídne terminál cestujícím v každé chvíli a téměř v každém prostoru informace o spojích. Cestují na autobusovém nádraží i v podzemních garážích budou vědět, kdy odjíždějí vlaky. Stejně tak při průchodu z garáží k vlakům se dozvědí, na jaké nástupiště jít. A ten, kdo vystoupí z vlaku, se už v podzemním podchodu do hlavní haly dočte, kdy a z jakého stání odjíždí autobus třeba do Lanškrouna, říká Švercl. Světelné tabule budou také na vjezdu do garáží. Spočítají ještě volná místa. Stání budou placená, podle Švercla ale tak, aby řidiče poplatky neodradily. Právě auta cestujících chce totiž město dostat z okolních ulic. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, ) Přečetli jsme: AVX zvýšil tržby o pětinu Společnost AVX Czech Republic z Lanškrouna meziročně zvýšila tržby z běžné činnosti více než o pětinu. Výrobce elektronických součástek utržil přes 5,5 miliardy korun. Zisk před zdaněním činil necelých 300 milionů korun, což znamená nárůst téměř o 83 procent. Vyplývá to z výroční zprávy za obdo bí od 1. dubna 2007 do 31. března letošního roku. Hospodářské výsledky ovlivnila situace v oboru sdělovací techniky a mikro elektroniky, kdy došlo zejména ve třetím čtvrtletí loňského roku k zlepšení v segmentu pasivních elektronických součástek. Firma se ovšem potýkala se snižováním jejich cen. Lanškrounský závod se proto zaměřuje na výrobu s vyšší přidanou hod notou a běžnou výrobu přesouvá do sesterských závodů v Číně a v Salvadoru. Výhodou těchto zemí jsou nižší náklady na mzdy. Tento tlak na přesun výroby běžného artiklu do nízkonákladových zemí výrazně zesílil v poslední době též v důsledku pokračujícího zhodnocení koruny vůči americkému dolaru, kdy nežádoucí kurzový vývoj v poslední dekádě náklady živé práce v ČR zdvojnásobil, uvedl ve zprávě jednatel a ředitel společnosti Jiří Skála. Společnost, která vyrábí tantalové a niobové čipové kondenzátory, patří do japonské průmyslové skupiny Kyocera Corporation. V lanškrounském závodě pracuje přibližně 1850 lidí, většina je zaměstnaná v dělnických profesích. Na jaře letošního roku se odbory nemohly dohodnout s vedením o navýšení mezd. Výsledek jednání nakonec skončil na osmi procentech, přičemž mateřská firma v USA navrhovala tři procenta. Jde o částečný úspěch, mzdy ve firmě jsou celkově na velmi nízké úrovni. Navýšení ještě musejí podepsat v Americe, ale už jde o formální krok, řekla ČTK Marie Hubálková z odborové organizace. Průměrná mzda v podniku před navýšením činila korun, dělníci brali Kč hrubé mzdy. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, )

7 LL 19 / 2008 REGION STRANA 7 NA ZÁMEČKU BYLO LETOS ŽIVO Stavební úpravy Zámeček toho letos zažil opravdu hodně. Od začátku letošního roku si ho každý týden přicházeli návštěvníci prohlédnout a také probíhaly další sta vební úpravy.ve sklepení byly vybudovány nové nádrže na vodu, bylo zprovozněno WC v přízemí, jsou rozestavěna dvě další. Velké úpravy terénu byly za věží, byla odbagro vána zemina z původních základů zámku a po dal ších úpravách vznikla venkovní terasa, na které si návštěvníci mohli posedět u piva. To se letos v létě točilo v zatím provizorním stánku. Než bude vybu dována restaurace v přízemí věže, kde bývala i v mi nulosti, tak to zatím jinak nepůjde. Na jaře byly znovu položeny některé podlahy v malých bočních místnostech, které byly v minu losti strženy, ve sklepení byly vybudovány dvě nádrže na vodu a upraven vchod do sklepů. Upra vují se také provizorní schody k zadnímu východu ze sklepení. Bylo také vybudováno dřevěné podium pro hudebníky u venkovní terasy, kamenné schody a skalky. Na podzim byla opravena střecha poškozená vichřicemi, momentálně probíhají práce na izolová ní střechy a budoucí terasy na kuchyňském přístavku. Co bylo na Zámečku k vidění Návštěvníci si mohli ve věži i sklepení toho pro hlédnout rozhodně víc než minulý rok. Výstava velkoplošných fotografií zorganizovaná Lanš krounským fotoklubem měla velký úspěch a vý razně oživila rozsáhlé sklepní prostory. Ve věži přibyly další nové informační materiály, v 1. patře zase výstavka kopií starých pohlednic Lanškrouna, Rudoltic, Zámečku a okolních míst.ta se líbí zejména dříve narozeným návštěvníkům, kteří si některá ta místa ještě pamatují. V květnu si Zámeček poprvé mohli prohlédnout také účastníci už 27. ročníku Běhu do zámeckého vrchu, vstup jim majitelé umožnili zdarma. 3. patro věže postupně oživila výstavka obrázků Zámečku, které namalovali účastníci dvou kol sou těže Namaluj Zámeček, která probíhala přes prázdniny. Dva výherci si odnesli MP 3, ostatní umístění byla odměněna sladkostmi a drobnými cenami. Ty čtyři, které si děti nevyzvedly, do pří slušných škol v nejbližší době dopravím. Namalované obrázky se musí přes zimu uklidit, jako všechna ostatní tabla, protože ve věži mrzne a na všem bývá jinovatka, některé vybrané budou ještě využity na výzdobu 3. patra v dalších obdobích. Podařilo se přeložit některé části 300 let starých dopisů mezi staviteli Nového zámku a knížetem J.A.Ondřejem Liechtensteinem a díky pomoci ně kolika obětavých lidí se podařilo získat velmi zají mavé údaje z dalších dokumentů psaných starým písmem. Po troškách se tak dozvídáme víc o vý stavbě i bourání zámku a další podrobnosti z dří vějších dob. O akcích na Zámeckém vrchu Při všech letošních akcích, které byly pořádány, na jaře Běhu do vrchu, vzápětí zahájení letní sezony i Rozloučení s létem naštěstí vyšlo i počasí. Návštěvníci, kteří při nich měli možnost vidět Dámu v sedle, ukázky break dance, vystoupení dětského souboru Kos atd., je vesměs hodnotili kladně a drobné nedostatky brali s humorem a po chopením. Za to si zaslouží od pořadatelů poděko vání. Ještě bude trvat, než bude Zámeček zařízen tak, aby to vyhovělo všem požadavkům, proto nás těší, kolik návštěvníků se vždycky přišlo podívat a pobavit. Na Zámečku se také hrálo a zpívalo, členové skupiny Somebody s Singing si přišli zahrát už několikrát, vždycky tom byl pěkný zážitek. Také nás těší, že si Zámeček přicházejí prohlédnout se svými žáky učitelé z okolních škol, je dobře, že děti zajímá historie a budoucnost této zajímavé pa mátky. Vyptávají se na různé věci, ve sklepení se sice někdo trochu bojí, zato si tam mohou prohléd nout také zámecké skřítky, kteří hlídají ve výklenku poklad. Zde chci poděkovat všem, kteří mi na něj věnovali nebo sehnali potřebný materiál. Hlavně knoflíky, těch je potřeba ještě hodně, doufám, že se mi postupně podaří udělat opravdu pěkný zá mecký poklad. Pokud by někomu doma knof líky přebývaly a chtěl je věnovat na vylepšení po kladu, může je přinést do fotoateliéru na náměstí v Lanškrouně nebo mi zavolat na tel Předem děkuji všem. Návštěvníci Setkání s některými návštěvníky bylo velmi zají mavé, ti dříve narození se ještě pamatují, jak na Zámeček chodili s rodiči třeba na pohár. Přijeli se také podívat občané německé národnosti, kteří jako děti na Zámeček s rodiči chodívali (na fotografii s majitelem p. Kokešem). Zatím nejstaršímu náv štěvníku, který vyšel až nahoru do věže, bylo 86 let, nejmladší byla 14 denní holčička. Od 1. ledna do 1. října 2008 si Zámeček prohléd lo kolem 4000 návštěvníků, někteří se byli podívat už vloni a přišli srovnávat, co se za rok udělalo. S těmi zhruba 6000 loňskými návštěvníky se dá říci, že si Zámeček prohlédlo kolem lidí, což nás opravdu těší. Letos alespoň už bylo v pro vozu občerstvení pod věží a také se dalo posedět na nově upravené venkovní terase. Doufáme, že se příští rok dočkají návštěvníci dalších zlepšení. Návštěvníci přijížděli také na zajímavých do pravních prostředcích, jednotlivci na různých mo torkách (buď veteránech, nebo super moderních mašinách), nebo skupiny jako třeba Babeťáci z Čes ké Třebové si přijela Zámeček prohlédnout Markova jízda asi 20 westernových jezdců na nádherných koních v dobovém oblečení. Předběžně jsme se domluvili, že by nám příští rok uspořádali ukázku westernového ježdění s možností pro děti svézt se na koni, už se na to moc těším. Od října do května příštího roku je možno si Zá meček prohlédnout po telefonické domluvě, vý stavní tabla z věže budou na zimní období přemís těna, aby nepřemrzla, částečně do pečovatelského domu v Lanškrouně, část bude letos možná v Ru dolticích, kde také na podzim proběhne beseda o Zámečku. Přes zimu se zase bude pátrat v archivech po dal ších dokumentech, hlavně se ještě nepodařilo nalézt žádné plány sklepení. Také nás potěšilo, že si další tři studentky vybraly Nový zámek jako téma své školní práce. Pomohu jim, jak budu moci. Vypadá to, že se zřejmě už nikdy nebudu nudit, vždycky bude co připravovat, shánět a objevovat o historii i současnosti Zámečku, těší mě, že mám možnost přispět svým dílem k jeho záchraně a ob nově, a doufám, že se podaří připravit na příští se zonu co nejlépe, a předem děkuji všem, kteří s čím koli na Zámečku pomohou. Krasava Šerkopová, foto: autorka

8 STRANA 8 DĚTI LL 19 / 2008 Zajímavosti ze školství školní rok 2008/2009 Škola ZŠ Dobr. ZŠ AJ ZŠ Smet. Třešňovec 1. třída A B C třída A B třída A B třída A B třída A B I. stupeň: 7 tříd 11tříd 10 tříd 2 třídy 147 žáků 238 žáků 203 žáků 20 žáků Průměr (žáků/třída): 21,00 21,64 20,3 6. třída A B třída A B třída A B třída A B stupeň: 6 tříd 8 tříd 8 tříd 139 žáků 182 žáků 167 žáků Průměr (žáků/třída): 23,17 22,75 20,88 Celkem: 13 tříd 19 tříd 18 tříd 286 žáků 420 žáků 370 žáků CELKEM V LANŠKROUNSKÝCH ŠKOLÁCH: 1.stupeň 588 žáků + 20 Třešňovec =608; 2. stupeň 488 žáků; celkem 1076 žáků + 20Třešňovec = 1096 Dojíždějící žáci: Mají zabezpečenou škol. docházku v místě? z Albrechtic 34 z Anenské Studánky 4 z Cotkytle+Herbortic+Mezilesí 2 z České Třebové (Rybníka) 1 ANO z Damníkova 10 ANO z Horní Čermné 6 ANO z Horní Dobrouče 1 ANO z Horního Třešňovce 33 (z toho 7 ANO) z Horních Heřmanic+Chudoby 4 (ANO Výprachtice) z Krasíkova 2 z Lukové+Květné 26 (z toho 14 ANO) z Lubníka 27 z Moravské Třebové 1 ANO z Ostrov 42 (z toho 6 ANO) z Pardubic 1 ANO z Rudoltic 86 (z toho 29 ANO) z Rychnova na Moravě 3 ANO ze Sázavy 66 z Trpíka 3 z Výprachtic 6 ANO ze Žichlínka 50 (z toho 8 ANO) CELKEM dojíždějících: 408 z toho 97 má zabezpečenou školní docházku v místě. Z porovnání s loňským rokem, kdy dojíždělo 405 dětí a 89 z nich mělo zajiš těnou docházku v místě bydliště, je zřejmé, že do lanškrounských škol dochází stále více dětí z okolních obcí (např. do ZŠ v Lukové chodí letos 16 dětí a 14 dojíždí do Lanškrouna, do ZŠ a MŠ v Rudolticích chodí 46 dětí a 29 dojíždí do Lanškrouna). Jitka Krejčová, OŠK Setkání na Mariánské hoře u příležitosti 70 let od úmrtí A. B. Svojsíka 20. září 1938 proběhlo poslední rozloučení s člověkem, který celý svůj život věnoval práci s mládeží. Anto nín Benjamín Svojsík byl v mnoha ohledech neobyčejný muž. Před lety udělal krok, který ovlivnil nejen jeho život, ale dodnes ovlivňuje životy spousty lidí v celé republice. Založil organizaci Junák. Organizace od své ho vzniku prošla různými úskalími, ale nepodlehla. Myšlenka zakladatele českého skautingu je tak stále živá. Toto významné jubileum jsme si připomenuli 20. září 2008 okresním setkáním skautů a skautek. Památku A. B. Svojsíka jsme uctili sv. mší v kostele sv. Panny Marie, kterou slou žil páter Pavel Seidl br. Číl. Řady skautů rozšířili i starostové okolích obcí. Z Horního Třešňovec přijel pan Jiří Marek a z Dolní Čerm né dorazil Ing. Vlastimil Vyhnálek. Po sv. mši se mohli všichni zapojit do různorodých aktivit připravených přítomnými středisky. Například to byla lukostřelba, lanové aktivity, Člo věče nezlob se ve velkém, práce na hrnčířském kruhu, linoryty, drátkování. I přes nepřízeň počasí se nás sešlo přibližně 140 skautů a skautek. Přijeli členové střediska Orlice Ústí n/o., Skály Choceň, Medvěd Jablonné nad Orlicí, Zubr a Dikobraz Lanškroun, Bílá liška Červená Voda, Žamberk a ze střediska Bratra Robina Letohrad oddíly z Dolní Čermné. Účastníci si na památku odvezli nádhernou ná šivku a samolepku. Úsloví Skauti nejsou z cukru se na této akci oprav du potvrdilo. Žádný z přítomných skau tů a skautek se v dešti nerozpustil. Setkání připravila Okresní rada Junáka v Ústí nad Orlicí za finanční podpory Krajské rady Junáka Pardubického kraje. Petra Dušánková Z ČINNOSTI MATEŘSKÉHO CENTRA DĚTSKÝ SVĚT Na konci září se výprava čítající 5 dětí, 5 maminek a 1 tatínka vydala na výlet do pražské ZOO. Kvůli spojení jsme dojeli do České Třebové auty, po tom vlakem do Prahy, metrema pak autobusem do Troje. V ZOO jsme využili možnost bezplatného zapůjčení golfáčku a dřevěného vozíčku (viz foto). Po časí nám přálo, viděli jsme spoustu zvířátek a všichni jsme si to krásně užili. Celkově hodnotím výlet jak úspěšný! Jana Slánská ZVEME VÁS NA AKCE V MC V ŘÍJNU: V pondělí 20. října v 10 hodin maňáskové divadlo Perníková chaloupka Ve čtvrtek 23. října malování a tiskání na textil dopoledne pro děti a od poledne pro maminky.

9 LL 19 / 2008 DĚTI STRANA 9 Cyklistický závod mládeže již poosmnácté Tradiční akcí v Lanškrouně se stal kromě jiného i cyklistický závod mládeže. Organizátoři Cyklistický klub a Dům dětí a mládeže jsou sehraná parta, takže závod po této stránce neměl chybu. Jenom to počasí nějak nejde objednat A to se právě podepsalo na účasti samotných závodníků. Proti předešlým ročníkům byla účast nižší (56 mladých cyklistů). Ceny těmto nejúspěšnějším předávali: starosta města Ing. Martin Košťál, místopředseda CK pan Jan Morávek a ředitel závodu pan Antonín Chládek. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh závodu, dále Městu Lanškroun za finanční podporu celé akce. DDM Lanškroun Foto: Lenka Honzalová 9. ročník Běhu ulicemi města za námi Dne se konal již 9. ročník Běhu ulicemi města, který pořádá ZŠ A. Jiráska. Akce se konala za poměrně příznivého počasí a za rekordní účasti žáků ZŠ z Lanškrouna ZŠ A. Jiráska, ZŠ Smetanova, ZŠ Dobrovského, ZŠ praktická, ZŠ Dolní Třešňovec i ze škol z okolních obcí ZŠ Rudoltice, ZŠ Luková, ZŠ Damníkov, ZŠ Žichlínek, ZŠ Horní Třešňovec, ZŠ Dolní Čermná, ZŠ Horní Čermná. Celkem ze závodu zúčastnilo 239 dětí!! Děkujeme všem sponzorům, díky kterým byli odměněni nejen nejlepší v deseti kategoriích, ale proběhlo i losování cen ze všech závodníků. Jsou to: Město Lanškroun, p.ing. Vaňous ALEMA, CYKLOFOŘT, VIVA Lanš kroun, MIRVA p. Šrámek, pan Pokorný. Děkujeme městské policii a tech nickým službám za pomoc a spolupráci. Hep. Výsledky: 1. třída chlapci: dívky: 1. Gregora Filip, ZŠ A. Jiráska 1. Borková Agáta, ZŠ H. Čermná 2. Zvára Jakub, ZŠ Dobrovského 2. Křížková Natálie, ZŠ Smetanova 3. Šípek Matěj, ZŠ Damníkov 3. Všetulová Marie, ZŠ A. Jiráska 2. třída chlapci: dívky: 1.Kolomý Adam, ZŠ Dobrovského 1. Benešová Natálie, ZŠ Dobrovského 2. Skála Stanislav, ZŠ Žichlínek 2. Marková Kristýna, ZŠ A. Jiráska 3. Krňávek Vojtěch, ZŠ Žichlínek 3. Chrobáková Karolína, ZŠ Smetanova 3. třída chlapci: dívky: 1. Kubín Lukáš, ZŠ Dobrovského 1. Snítilová Zuzana, ZŠ A.Jiráska 2. Sládek Jaroslav, ZŠ A. Jiráska 2. Obstová Kateřina, ZŠ Smetanova 3. Calda Jakub, ZŠ D.Třešňovec 3. Paukertová Eliška, ZŠ Dobrovského 4. třída chlapci: dívky: 1. Marek Matyáš, ZŠ A. Jiráska 1. Pánková Pavlína, ZŠ A. Jiráska 2. Gregora Jakub, ZŠ A. Jiráska 2. Urbanová Natálie, ZŠ A. Jiráska 3. Kačerovský Michal, ZŠ Smetanova 3. Rybková Martina, ZŠ A. Jiráska 5. třída chlapci: dívky: 1. Masopust Petr, ZŠ A. Jiráska 1. Stará Michaela, ZŠ A. Jiráska 2. Vu Antonín, ZŠ A. Jiráska 2. Brumlová Karolína, ZŠ Smetanova 3. Holubec Martin, ZŠ H. Třešňovec 3. Budinová Natálie, ZŠ Dobrovského HURÁ NA KOLA! Dne se pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ A. Jiráska v Lanškrouně usku tečnilo již potřetí netradiční dopoledne s dopravní výchovou s názvem Hurá na kola! Přesně 68 žáků školy se ráno sešlo u haly B. Modrého a téměř všich ni si s sebou vzali svá vlastní kola. Jejich úkolem bylo si vyzkoušet svoje zna losti a dovednosti cyklisty. Všichni prošli celkem pěti stanovišti. K dobrému zvládání jízdy na kole zde byly připraveny 2 překážkové dráhy, k procvičení jízdy v silničním provozu malý okruh na komunikaci s dopravní značkou STOP. Na dalším stanovišti si cyklisté zopakovali dopravní značky, na jiném potom vybavení svého jízdního kola a podmínky, za kterých mohou být sami účast níky silničního provozu. Všichni si potom mohli také vyzkoušet poskytování první pomoci a ošetřování drobných poranění. Nejšikovnější účastníci této akce byli odměněni věcnými cenami a titulem VZORNÝ CYKLISTA, všichni dostali drobnosti a malé občerstvení. Celé dopo ledne rychle uběhlo a my, pořadatelé, doufáme, že akce alespoň trochu při spěla ke zvýšení bezpeč nosti našich dětí. Děkuji touto cestou za finanční podporu spon zorům: Městu Lanškroun, firmě Alema p. Ing. Va ňous a sdružení MůjLan škroun, které věnovalo mladým cyklistům drob né dárky. J. Dostálová Výsledky v jednotlivých kategoriích: Předškoláci dívky: 2. Luboš Bednář ZŠ Dobrovského 1. Julie Svatošová 3. Karel Vavřín ZŠ A. Jiráska 2. Sabina Langerová 3. Kateřina Krejbichová 4. třída: 1. Tomáš Kern ZŠ Rudoltice Předškoláci chlapci: 1. Jan Markytán 2. Matěj Maršík 2. Karolína Kolomá ZŠ Rudoltice 3. Zbyšek Černohous ZŠ B. Smetany 5. třída: 3. Jonáš Kolomý 1. Pavel Bednář ZŠ Dobrovského 1. třída: 1. Vilém Jílek ZŠ Rudoltice 2. Aneta Chrobáková ZŠ B. Smetany 3. Adéla Hacurová ZŠ A. Jiráska 2. Daniel Prokop ZŠ Rudoltice 6. třída: 3. Kar. Knápková ZŠ B. Smetany 1. Dominik Vávra ZŠ Dobrovského 2. třída: 7. třída: 1. Adam Chrobák ZŠ B. Smetany 1. Matyáš Černohous Gymnázium 2. Kar. Chrobáková ZŠ B. Smetany 8. třída: 3. Bar. Maršíková ZŠ Dobrovského 1. Roman Chovanec ZŠ A. Jiráska 3. třída: 9. třída: 1. Tomáš Krč ZŠ Dobrovského 1. Michal Marek ZŠ Dobrovského Memoriál Martina Schejbala potřinácté Vzpomínkový turnaj v malé kopané základních škol a gymnázia Memoriál Martina Schejbala se tradičně váže k začátku školního roku. Letošní již 13. ročník se konal 30. září 2008 na stadionu fotbalového oddílu v Lanškrouně. Vítězství v turnaji je natolik prestižní, že o dramatické situace není opravdu nouze. Zatěžkávací zkouškou projdou i hlasivky učitelů. Letos se jako nejlepší celek představili žáci ZŠ Dobrovského, kteří po dlou hé době opět vybojovali prvenství. 2.místo obsadila ZŠ Smetanova, 3. ZŠ Ji ráskova a 4. Gymnázium Lanškroun. Nejlepším střelcem turnaje se stal Erik Bambušek, nejlepším brankářem Michal Kováč, oba ze ZŠ Dobrovského. Letošního ročníku se poprvé zúčastnila i dívka, Kateřina Šindelářová ze ZŠ Smetanova, která byla chlapcům rovnocenným soupeřem i spoluhráčem. Vítězné družstvo převzalo putovní pohár, všichni účastníci získali ceny. Poděkování patří fotbalovému oddílu a městu Lanškroun za podporu při organizaci turnaje. Mgr. Martin Joza, Mgr.Ivo Toncr, ŠSK Gymnázia Lanškroun, foto: L. Sitová

10 STRANA 10 PŘEDSTAVUJEME VÁM LL 19 / 2008 VZDĚLÁVACÍ A JAZYKOVÁ AGENTURA LIRA Vzdělávací a jazyková agentura LIRA, která otevřela svoji další po bočku v Lanškrouně, působí v oblasti jazykového vzdělávání dospělých od roku V současnosti zaujímá sta bilní pozici mezi největšími institu cemi v Pardubickém kraji, které se za bývají výukou jazyků jako nedílnou součástí celoživotního vzdělávání. Agentura se zabývá komplexní rea lizací jazykových kurzů pro firmy, or ganizace a veřejnost a překladatelskou činností. Každoročně otevírá jednole té pomaturitní studium, jazykové kur zy angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny všech úrovní, přípravné kurzy na jazykové zkoušky a mezinárodní certifikáty, kurzy obchodního a technického ja zyka, kurzy určené pro sekretářky asistentky, pracovníky státní správy, bank, pojišťoven a hotelů, kurzy češtiny pro cizince. K novinkám v tomto ro ce patří kurz průvodce cestovního ruchu. K hlavním cílům v činnosti agentury patří poskytování vzdělávání za při jatelné ceny, v optimálním prostředí pohodlných učeben, při zajištění indi viduálního přístupu lektorů k posluchačům, využívání efektivních metod a pomůcek a respektování podmínek klientů. Ředitelku agentury Mgr. Hanu Ketzlovou jsme požádali o krátký rozhovor. Paní Ketzlová, byla to všeobecně nízká jazyková vybavenost Čechů, co vás v roce 1995 inspirovalo k založení firmy zaměřené na poskytování slu žeb a vzdělávání v jazykové oblasti? Netroufám si říct nízká jazyková vybavenost, ale všichni víme, jak to zde do roku 1990 fungovalo, když prvořadým jazykem na školách byla ruština. Na základě dlouholetých zkušeností s výukou anglického jazyka, kdy jsem působila jako středoškolská učitelka, jsem se rozhodla,že si splním svůj sen a založím agenturu. Mému rozhodnutí také přispělo upozornění mých přátel a známých, že se nemají kde učit jazyky. Začátky ale nebyly jednoduché jako asi u každého podnikání. Co se vám nejčastěji vybavuje z těch prvních pionýrských let vašeho pod nikání? Léto 1995, radost z vybudování prvních dvou učeben a kanceláře v Chocni. Velké nadšení tvořit něco nového, ale současně nejistota, jestli se někdo při jde přihlásit do kurzu, zda lidé budou spokojeni se stylem výuky a moderními učebnicemi. A posléze vedle řízení agentury vlastní lektorská činnost od rána do večera po dobu pěti let, což jsem zvládala díky výbornému rodinnému zá zemí a také proto, že zájem veřejnosti i firem rostl, což byla ta nejsilnější moti vace pro moji práci a další plány. Za posledních třináct let se mnohé změnilo. Jak moc to ovlivnilo současné portfolio vaší firmy? V průběhu dalších let se agentura rozrůstala i počtem frekventantů a lektorů. Otevřeli jsme další pobočky v Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě a Litomyšli. V každé pobočce začala působit asistentka, která zajišťuje organizaci dne, kon takt s lektory i posluchači, učební materiály, vyřizuje administrativní agendu, komunikuje s firmami a organizacemi, kde vyučujeme. V současné době tvo ří náš tým přibližně 80 lektorů, kteří s námi spolupracují ať už na plný nebo částečný úvazek. Stejně tak máme i 10 smluvních překladatelů a tlumočníků. Zatímco v polovině devadesátých let byl velký zájem o německý jazyk, bě hem dalších let převážila angličtina natolik, že dnes tvoří 60% z celkové ka pacity naší jazykové výuky. Také se objevil i zvýšený zájem o italštinu, špa nělštinu, francouzštinu a ruštinu. Tyto jazyky se převážně realizují formou individuální výuky nebo v malých skupinách. Je to celorepublikový trend, kdy nejen zaneprázdnění manažeři, ale i účastníci běžných veřejných kurzů volí tento efektivní typ studia, který umožňuje celkovou flexibilitu časového i učebního programu. Lektor úzce spolupracuje s posluchačem a vytváří mu program výuky podle jeho přání a možností. Mezi významné změny, které přinesl celkový vývoj v jazykovém vzdělávání a vstup České republiky do Evropské unie, patří nové hodnocení jazykových znalostí. Zařazení posluchačů do jazykových úrovní se provádí podle evropských jazykových standardů vytvořených Radou Evropy jako jednotný rámec pro hodnocení jazykových znalostí členských zemí EU. Tyto jazykové standardy představují 6 úrovňových stupňů v jazyce s označením A1 A2 B1 B2 C1 C2 od začátečníků po profesionály. Zvládnutí jednoho stupně znamená nejméně 140 vyučovacích hodin a usilovnou domácí přípravu. Nabízíte překladatelství, tlumočení i vzdělávání. Který z těchto oborů je pro firmu Lira dominantní? Rozhodně je to jazykové vzdělá vání. Naše nabídka obsahuje široké spektrum jazykových kurzů pro ve řejnost, firmy a instituce. Ucelený sys tém studia jazyků je založen na moder ní komunikativní metodice, která vy chází z kvalitních učebnic a je posílena týmem kvalifikovaných českých a za hraničních lektorů. Našim cílem je při rozené osvojení cizího jazyka se zamě řením na překonání jazykové bariéry a častých obav z nedokonalého vy jádření. Posluchači si mohou vybrat skupinovou nebo individuální výuku v kurzech základních, intenzivních, konverzačních, přípravných k jazyko vým zkouškám a certifikátům a jinak speciálně zaměřených. Jaká jsou specifika výuky pro firmy a instituce? Při realizaci jazykových kurzů se snažíme vycházet z požadavků zadavatele. Provádíme analýzu potřeb dané firmy a nabízíme optimální řešení. Obsah a organizační struktura kurzů je vždy přizpůsobena dosaženému vzdělání po sluchačů, jejich profesnímu zařazení, požadavku znalosti cizího jazyka ze strany zaměstnavatele, cílovému stupni pokročilosti, možnosti kurzů v pracovní či v mimopracovní době, příslušné délce studia, motivačním stimulům aj. Ve vaší nabídce je také pomaturitní jednoleté studium. O jaký typ studia se jedná? Jednoleté pomaturitní studium angličtiny/němčiny/ruštiny je určeno pře devším absolventům středních škol. Studium je zahrnuto v příloze vyhlášky MŠMT ČR pro střední školství. Výuka probíhá v rozsahu 20 hodin týdně od září do června. Studenti se cíleně připravují na složení mezinárodních certifikátů a státních jazykových zkoušek. Tento typ studia organizujeme již desátý rok, máme s ním velké zkušenosti a také je pro nás velmi potěšující vysoké procento úspěšnosti studentů u zkoušek i při dalším studiu jazyků na vysokých školách. Nabízíte obvykle také konverzace s rodilými mluvčími. Jak se shání kvalitní zahraniční lektor? Velký zájem cizinců o lektorská místa byl hlavně v devadesátých letech. Za dobu existence naší agentury se jich vystřídaly desítky a musím přiznat, že ně kteří opravdu přijeli spíše za dobrodružstvím než s úmyslem odvést kvalitní práci. V současné době je stále obtížnější získat kvalitní zahraniční lektory. Je to úskalí, na které narážejí všechny jazykové školy. Řada z nich už tento problém vzdala a rodilé mluvčí nezaměstnávají. Já jsem přesvědčena, že rodilý mluvčí je nezbytný pro výuku, zejména pro okruh posluchačů s vyšší jazykovou úrovní. Nabízíte také výuku češtiny pro cizince. Využívají této nabídky spíše sami zaměstnanci, nebo je to především zájmem zaměstnavatelů, aby jejich za městnanci zvládli základy našeho jazyka? Domnívám se, že poptávka je z obou stran. Čeština je pro cizince velmi ob tížná a od lektora vyžadujeme dobrou znalost obou jazyků a vhodný metodický postup. Vyučujeme na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny a ruštiny. Výuka probíhá zpravidla individuální formou a vyžaduje si specifický přístup. V Lanškrouně cizinců v posledních letech přibývá. Byla pro vás i tato skutečnost motivací proč zřídit místní pobočku, nebo to bylo něco jiného? Samozřejmě vyučujeme cizince a vítáme zájem každého, kdo se na nás obrátí. V nejbližší době začneme se studijním programem, podle kterého se cizí státní příslušníci budou moci připravovat na zkoušku z českého jazyka, která bude od příštího roku nezbytná pro získání trvalého pobytu v ČR. Ale skutečnou motivací zřídit místní pobočku byla snaha vyjít vstříc lidem z Lan škrouna a okolí, kteří dojížděli do kurzů v Ústí nad Orlicí. A také v lanškroun ských firmách již delší dobu učíme, proto jsme zde chtěli vybudovat zázemí a přímý administrativní servis. Současně chceme umožnit nejširší veřejnosti, aby se mohla účastnit kurzů v naší jazykové agentuře a využívat překladatelské a tlumočnické služby. František Teichmann Jazyková agentura LIRA Svatopluka Čecha Lanškroun lira.cz E mail: Informace: Tel.: Mob.: icq.:

11 LL 19 / 2008 HISTORIE STRANA let od podepsání Mnichovské dohody a záboru města Lanškrouna Jak je známo, na kon ferenci v Mnichově, kde se sešli před stavitelé čtyř zemí Hitler (Německo), Mussolini (Itálie), Daladier (Francie) a Chamberlain (Anglie), bylo rozhod nuto o odstoupení sudetských oblastí Německu. Československá vláda se musela pod nátlakem podvolit tomuto požadavku. V prvních říjnových dnech obsadilo německé vojsko naše pohraničí odstoupil prezident republiky Eduard Beneš a odebral se do exilu do Londýna. Vedení státu se ujal generál Jan Syrový. V následujících týdnech převzala německá říše sudetské oblasti. Pro Čechy znamenala Mnichovská dohoda symbol bezmoci, konec naše ho teprve v roce 1918 vybojovaného státu. Pro západní mocnosti je Mnichov symbolem chybné politiky zbabělého ustupování před agresivním protiv níkem. Sudetští Němci tehdy vnímali při pojení k Říši jako uskutečnění dlouho požadovaného práva na sebeurčení, brzy však poznali, že se zmýlili. Samostatné sudetoněmecké svépomocné organizace byly rozbity. Se sudetskými oblastmi ne bylo nakládáno jako se samostatnou jed notkou. Chebsko, severní Čechy a se veromoravské Slezsko byly spojeny v Říškou župu Sudety s hlavním městem Libercem, také město Lanškroun se stalo její součástí. Okres Lanškroun patřil k Obvodu vládního prezidenta v Opavě. Šumava, jižní Čechy a jižní Morava byly rozděleny po sousedních říšských župách. Jak v Sudetech, tak i v Říši za počala vláda bezpráví byla zatčena opozice a Židé byli pronásledováni. V kronice města Lanškrouna je u vedeno, že byla zahájena evakuace českého obyvatelstva z Lanškrouna. (V roce 1930 se k československé ná rodnosti hlásilo občanů, k národ nosti německé občanů a dále zde žilo 85 cizinců.) Lidé ze strachu utíkali do vnitrozemí a zanechali na místě svůj majetek, který buď lacino prodali nebo opustili. Většina uprchlíků se u sazovala prozatímně ve sběrných tá borech v České Třebové a v Ústí nad Orlicí. V těchto podzimních dnech o dešlo z Lanškrouna a okolí přes Čechů. (Někteří zemřeli na útěku z na chlazení nebo spáchali sebevraždu.) Čeští zaměstnanci státní tabákové to várny byli přeloženi do Českých Bu dějovic, Tábora, Jihlavy a Hodonína. V Lanškrouně zůstaly na svých grun tech, zemědělských usedlostech a v do mech rodiny českých rolníků. Předtím, již , do Lanškrouna přijel na manifestaci Konrád Henlein a jeho projevu bylo přítomno asi Němců z Lanškrouna a okolí. Dne přišel rozkaz k eva kuaci úřadů z Lanškrouna při jela první auta s německou Tajnou státní policií (Gestapo) směrem od Šilperku (Štíty). Dosavadní německý starosta Ru dolf Zoffl, odpůrce nacismu, který byl oblíben u demokratických Němců a Če chů, byl zbaven své funkce. Vedení měs ta převzal zdejší rodák JUDr. Franz Dvě horní fotografie: Vojáci Wehrmachtu při záboru města na lanškroun ském náměstí, , fotoarchiv Městského muzea Lanškroun Děkovná listina majoru Otto Flügelovi za vykonanou práci při výstavbě branného ohlašovacího úřadu v Lanškrouně od , podepsaná starostou Nagelem, ze sbírek Městského muzea Lanškroun, darovaná v roce 2008 dcerou a synem výše uvedeného Vedení úřadu, listopad 1939, fotoarchiv Městského muzea Lanškroun Nagl. Do úřadů přicházeli později říšští úředníci se usnesla městská rada, aby příchod německé armády byl uví tán vyzváněním zvonů děkanského kos tela sv. Václava a aby město bylo slav nostně osvětleno. Hlavní náměstí bylo přejmenováno na náměstí Adolfa Hitlera a postupně došlo ke změně všech ve řejných nápisů. Večer se objevila ve městě první motorizovaná jednotka ně mecké armády, vítaná nadšeně němec kým obyvatelstvem přijely do Lanškrouna jednot ky vojenských elitních nacistických oddílů vedené generálem von Briesenem a generálmajorem Knochenhauerem svážela německá policejní auta první zatčené sociální demokraty, pří slušníky německé rolnické strany s Če chy k výslechu. Ve společenském životě došlo k zásadním změnám: např. mno ho spolků bylo zrušeno nebo přešly do nových organizací. Sudetoněmecká stra na byla převedena automaticky do NS DAP. Změny zasáhly samozřejmě také školy. Ke konverzi došlo i v lanškroun ských firmách, obchodech, v dopravě a spojích vstoupilo na celé území Čech, Moravy a Slezska německé voj sko. Zbytkové Čechy byly prohlášeny za Protektorát Čechy a Morava a včle něny do Velkoněmecké říše. Hitler u kázal před celým světem, že mu nešlo o uvedení Němců do jedné německé říše, ale byla to jen záminka k bezmeznému rozšiřování moci. M. Borkovcová

12 STRANA 12 KULTURA LL 19 / 2008 VÝTVARNÁLE 2008 O poslední květnové sobotě roku 2008 se sešlo patnáct fotografů ve Šporkově mlýně nedaleko Kuksu na dvoudenní fotografické dílně na téma Voda ká men Špork. Někteří se znali z před chozích setkání, ale mnozí se tu viděli poprvé. Přijali pozvání dvou kamará dů, organizátorů celé akce, Vladimíra Skalického a Radka Lepky, kteří je in spirovali k zachycení krásy krajiny ko lem východočeského Kuksu. V parném dni plném slunce a ost rých stínů, po přednášce kastelána z Kuksu o zajímavých místech okolní krajiny se se vší vervou vrhli do práce. Snažili se zaznamenat charakter kra jiny, která je výrazně poznamenána cí levědomou činností hraběte Šporka. Kultivována před třemi sty léty do barokní podoby v nás zanechává ještě dnes silné prožitky a emoce. Množství soch Matyáše Brauna a jeho žáků, vyjímečných staveb i přírodních zajímavostí hovoří tichou řečí o dávné minulosti zdejšího kraje. Účastníci fotodílny měli tak možnost nahlédnout pootevřenými dveřmi do dávné historie. Svými citli vými smysly zachytit a svými fotoaparáty zaznamenat zdejšího genia loci. V pozdních odpoledních hodinách bylo připraveno v divadle Theatrum Kuks setkání s panem PhDr. Stanislavem Bohadlem z pedagogické fakulty v Hradci Králové, který pohovořil o historii Kuksu. Poté měli účastníci akce možnost nejen shlédnout, ale i fotografovat představení tohoto divadla. Večerní diskuse autorů na Šporkově mlýně se nesla nad fotografiemi vzniklými v tom to zajímavém a inspirujícím kraji. Nedělní ráno bylo ve znamení malé improvizované výstavy (na šňůrkách) vytištěných fotografií, které vznikly během sobotního focení. I nad nimi pro běhla společná diskuze a vzájemné hodnocení jistě přispělo k sebereflexi a inspiraci každého autora. Poté měl možnost každý sám pokračovat ve foto grafické tvorbě v krajině Kuksu. Samotná výstava již šestého ročníku Výtvarnále proběhla tradičně o druhém záříjovém víkendu v termínu Lanškrounské kopy v překrásných sklepních pro storách Základní školy na náměstí A. Jiráska v Lanškrouně. Při páteční ver nisáži 12. září zazněla vážná barokní hudba v interpretaci tria ŠOK. Na výstavě se představilo svými fotografiemi 18 autorů: Tomáš Zedníček, Radek Lepka, Vladimír Skalický, Lubomír Jelínek, Jan Odehnal, Libor Peichl, Radovan Zoubele, Stanislav Odvářka a Kateřina Kokešová z lanškrounského fotoklubu a dále hosté Radek Homola, Marián Lechnýř, Kristýna Šimková, Pavel Po la, Petr Jiskra, Jakub Kencl, Ivan Nehera, Attila Hazay a Tomáš Straka. Na projektu se tak podíleli a vzájemě se inspirovali fotografové nejen z Lanškrouna a jeho okolí, ale i například fotografové z Prahy, Náchoda nebo Poličky. V letošním ročníku měli návštěvníci již tradičně hojně navštěvované výstavy možnost hlasovat o nejzajímavější kolekci fotografií vhazováním jedné fazole do sklenice zvolenému autorovi. Letos se divácky nejatraktivnějším autorem stal Tomáš Zeníček z Lanškrouna se 101 hlasy, na druhém místě se umístil Ra dek Lepka z Lanškrouna s 65 hlasy a na třetím místě Stanislav Odvářka z Po ličky se 49 hlasy. Všichni tři autoři jsou členové lanškrounského fotoklubu. Autoři projektu tímto děkují Pardubickému kraji a městu Lanškroun za podporu, bez které by tato akce jen těžko vznikala. Děkují také všem autorům za jejich podíl na zdařilé fotografické akci. Text a foto: Radek Lepka Účastnící fotografické dílny Stanislav Odvářka Tomáš Zedníček Přečetli jsme: Chybí vám v ulicích umění? Jednoznačně ano. Především současné umění dostává velice málo pro storu. To se netýká jenom soch, ale i třeba květinové výzdoby. Z měst v Par dubickém kraji, kde jsem byl, se mi nejvíce líbilo v Litomyšli, kde se o veřejné prostory hezky starají, a také v Brandýse nad Labem, kde je na náměstí sou časná socha. Problém je podle mě v tom, že města nedávají na rozvoj tímto směrem tolik peněz. Městům nejen v Pardubickém kraji, ale i zbytku republiky chybějí hezká zákoutí a výzdoba. Přemysl Kokeš, architekt (MF DNES Pardubický kraj, ) ZUŠ Jindřicha Pravečka spolu se Sdružením rodičů při ZUŠ a Kulturní centrum Lanškroun Vás zvou na tradiční výtvarný happening SLAVNOSTI SVĚTLA aneb KLOBOUKOVÁ PÁRTY Bez klobouku či jiné pokrývky hlavy není vstup povolen! Sraz účastníků: na nám. A. Jiráska u fontány v 17 hodin V rámci Kloboukové párty budou vyhlášeny soutěže v různých věkových kategoriích: o nejoriginálnější pokrývku hlavy hodnotí se nápad, provedení (podpora a pomoc rodičů vítána); o nejlepší svítidlo (dýně, světelný objekt). Program doplní taneční vystoupení ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a ZUŠ I. Godina Vráble (Slovensko) Klik Klak. Sladkosti i lektvary pro zahřátí dětí i dospělých účastníků párty jsou zajištěny. V případě deštivého počasí se akce bude konat v prostorách lanškrounského zámku. Akce se koná v rámci projektu Společně tvoříme tančíme, malujeme, hrajeme a zpíváme za finanční podpory Pardubického kraje a Města Lanškroun.

13 LL 19 / 2008 KULTURA, POSTŘEHY STRANA 13 NA MALOVÁNÍ KYTIČEK MOC NEJSEM Rozhovor s malířkou a hudebnicí Radu Tesaro Umělecky všestranná světoběžnice Radu Tesaro se narodila v Praze, ale putování po světě křížem krážem ji zaválo až do subsaharské Zambie. Zem, kde ještě dnes doslova platí pra staré pořekadlo cestovatelů Hic sunt leones, se jí stala domovem. A není divu, mnozí cestovatele ji považují za jednu z nejkrásněj ších zemí na světě. Na pozvání své kamarádky Šárky Kotěrové přijede do Lanš krouna na jednodenní výstavu svých obrazů a koncert, který společně připravila s kytarovým triem Jáchym Štětka, Miroslav Nosek a Michal Šinka (absol venti konzervatoře J. Ježka v Pra ze obor klasika a jazz u profe sora Milana Tesaře) Pro Listy Lanškrounska je její blížící se výstava skvělým námě tem pro rozhovor. Z obrazů je zřejmé, že Vás fascinuje Afrika. Cítím z nich však i smutek a nostalgii, jako by svět, který malujete někam mizel. Mění se a mizí tvář současné Afriky? Afrika ovlivnila moc moji tvorbu, to mě asi na celé Africe fascinuje nejvíce. To, jak místo, kde člo věk na chvíli žije, může změnit pohled na život, a tak i tvorbu. Asi by fascinovala každého umělce, ať je to malba, hudba, tanec, divadlo. Je to jiný svět a strašně působivý. Nutí člověka být stale ve střehu a vnímat okolí. Určitě se mění tvář Afriky jako se mění tvář Ev ropy, tvář Čech a vlastně celý svět a musím uznat, že je to spíše smutné. Je zajímavé, že z mé tvorby cítíte nostalgii a smu tek, protože si myslím, že je to hodně vnitřní záleži tost a spíš maluji radostné motivy s pozitivními bar vami a náladou. V Čechách mi přijde, že malebnost, ať už měst, krajin nebo lidí, se pomalu vytrácí a pohledů, které umělce nutí malovat v duchu, je míň a míň. Přes všechnu tu podmanivost a exotičnost bývá pro Evropana Afrika vzdálená. Fascinuje ho tem perament, barvy i horkost slunce, ale ví, že tam ne patří. Že žije v jiném světě a zůstává tak trochu pře de dveřmi afrického domova. Ztotožňujete se s tímto názorem, nebo vám vaše světoběžnictví dalo jinou zkušenost? Pro mě jako Evropana Afrika není až tak vzdálená, jako spíš mentalita a přemyšlení Afričanů. Mám výhodu v tom, že mě nikdo nenutí v Africe zůstávat na celý život a mám volbu zůstat, či Afriku opustit. Tím, že maluji a hledím si svého, mám asi vše jed nodušší. Stále mi však připadá, že žiji vedle nich a ne s nimi. Vždycky pro ně budeme jen MUZUN GU běloši. Ať již jim k srdci zázračným způsobem přirosteme, či ne. Mé světoběžnictví mi v tomto smyslu dalo asi jedinou zkušenost, a to že doma je doma. Cestová ní je krásná, užitečná věc, ale často komplikuje li dem život. Ve vašich obrazech jsou zřejmé odkazy ke klasické malbě, dáváte jí však lehkost a jiskru. Nezapřete obdiv k francouzskému im presionismu, ale kde se v ženě bere ten razantní, a promiňte mi ten nefeministický výraz, až chlapský rukopis? Zajímavé, nedávno jsem tento komentář slyšela i od jiného člověka, který mou tvorbu viděl poprvé. Osobně jsem nad tím nikdy nepře mýšlela. Ale asi to bude tím, že jsem razantnější, temperamentnější a nefeministický typ. Je pravda, že na malování kytiček moc nejsem. Mezi vašimi obrazy jsem objevil také pohled na Prahu nebo motiv české krajiny. Nic méně jsou to výjimky. Proč se vaši tvorbě objevují obrazy z domoviny tak poskrovnu? Asi jsem hodně ovlivněná prostředím, kde mo mentálně žiji, a v posledních deseti letech jsem v Čechách moc času netrávila. Nyní jsem ovšem často v jižních Čechách a už mám v hlavě hodně českých motivů. Nedá se odolat, hlavně krajinám. Jak propojujete vystavování v Čechách s životem v Zambii? Není to poněkud z ruky? Z ruky to je, ale návštěvu doma mohu kombino vat s výstavami a tím v podstatě i pracuji. Zdá se mi to ideální. S rodinou, přáteli, známými se tak mohu dělit o víc. Co vlastně rozhodlo o tom, že žijete, malujete a vychováváte svou dceru v této vzdálené exotické zemi? Rozhodly o tom životní okolnosti, byla jsem tam spokojená, pohodlný život, pro tvorbu ideální. František Teichmann Koho by rozhovor s Radu Tesaro zaujal, upo zorňuji, že v listopadovém čísle časopisu Koktejl s ní bude uveřejněn rozhovor TRPĚLIVOST, TO JE LEKCE AFRIKY. Kam s nimi Po zrušení druhé kašny na lanškrouském ná městí, jejíž nepovedenou nádrž dodnes naznačují zachované obvodové zdi, zmizela i její dominanta. Sousoší chlapce a dívky. I s rybou. Později jsem ho objevil u základní školy na Dobrovského ulici. Stojí na pouze 40 cm vysokém hranolovitém podstavci o patřeném poněkud nepochopitelným štítkem, ozna mujícím, že budova školy byla založena v září 1929 a rekonstruována v letech Lanškroun skou stavební společností. Socha dnes zarůstá lišej níkem a chlapec má ulomený kus pískovcové nohy. Radnice při řešení, kam s nadbytečnou skulp turou, měla asi problém jako kdysi Jan Neruda se slamníkem. Byla doba, kdy jsem si myslel, že svým námětem by mohla najít uplatnění na nově upra veném koupališti. Po jejím osudu mně napadlo, jestli by se necítila bezpečněji v areálu Technických služeb, kde se ocitly kamenné fragmenty ze zanik lých historických objektů. Lapidárium Lanškroun ještě nemá. Zdeněk Brokeš Kultura Minulý týden jsem s velkou radostí navštívil své ho strýce v Bavorsku, v šestitisícovém městečku asi hodinu jízdy před Mnichovem. Strýc sem přišel v roce 1946 z vesničky u Bíliny, později pohlcené povrchovým dolem. Nesnáší označení sudetský Němec. Říká: Já jsem Němec původem z Čech. Oženil se s místní dívkou a na rozhraní 50. a 60. let si postavili dvoubytový domek, celý podsklepený. Hospodářský zázrak šedesátých let odvál po třebu mít ve sklepě uhlí a brambory, a tak si strýc přestavěl dost velkou část sklepa na příjemné místo k posezení, i s malým barečkem. Po dlouhá léta byl zastupitelem v jednadvace tičlenné obecní radě za SPD (sociální demokracii). V silně klerikálním městě representovali tři čtyři členové SPD frakce sociálně orientovanou men šinu, a strýc v ní dělal předsedu. A jednou měl 60. narozeniny, a celou obecní radu, 21 lidí, pozval na oslavu k sobě do útulného sklepa. Přišli všichni, mohutně slavili, a nakonec se všichni podepsali fixkou na stěnu, jak se to dělá v televizních Krásných ztrátách. Ty podpisy jsem viděl. Nešlo tomu uvěřit. Jak to, že všichni přišli? Vždyť se pořád o něco v zastupitelstvu přete?. Podíval se na mně naprosto nechápavě. Přece nebudeme naše technické spory přenášet ven do města! Vždyť žijeme vedle sebe dlouhá léta, zdravíme se, pomáháme si, a každý má přece právo na svůj názor, ne? Jiří Kohout

14 STRANA 14 NÁZORY LL 19 / 2008 Mnichovanství Jsou slova polozapomenutá a zcela zapomenutá, Nejčastěji se jimi stala proto, že věci, od nichž jsou odvo zena, v čase se rozplynuly. Někdy je tomu naopak: věci zůstávají, na slova se zapomnělo. Mnichov. Každé slůvko smlouvy v něm podepsané je prozkoumáno. Poznání smlouvy samotné však ne stačí. Do popředí se dere otázka, jak se zapsala do historie našeho ná roda. Co národy budou existovat jako jednotky lidského společenství, naši K PLÁNOVANÉ VÝSTAVBĚ SPOLKOVÉHO DOMU V LL č.18 se pan starosta ve svém sloupku vyjadřuje k projektu Spol kového domu (jeho součástí má být tzv. Středisko názorné výuky ) a vy zývá kulturní nadšence, aby ve věci oslovili své zastupitele a sdělili jim svá přání. Dovolujeme si, seznámit lanškrounskou veřejnost s připomínkami, které jsme v této věci radnici předložili písemně dne 18. července Spolkový dům na Pivovarském náměstí Umístění Spolkového domu do centra města považujeme za nevhodné. K situování objektu měla podle našeho názoru proběhnout širší diskuse. Stavba na plánovaném místě se pravděpodobně zbytečně prodraží nutným statickým zabezpečením svahu mezi ulicí Na Valech a Pivovarským náměstím. V části plánovaného Spolkového domu má být umístěn Dům dětí a mládeže. Směřování volnočasových aktivit našich dětí do prostor náměstí nepovažujeme za příliš šťastné. Ve Spolkovém domě nenaleznou děti tělocvičnu, plánovaná zahrada je malá. Středisko názorné výuky Předpokládáme, že náklady na výstavbu střediska resp. na zhotovení jed notlivých aparatur pro demonstraci fyzikálních či jiných zákonitostí budou velmi vysoké. Počet návštěvníků střediska v kalendářním roce potom prav děpodobně příliš nepřevýší počet žáků v lanškrounských školách. Provoz střediska tak bude muset město celoročně dotovat. Investice do školství sice považujeme za jednu z priorit, za daných okolností jsme ovšem přesvědčeni, že pro zefektivnění polytechnické výchovy by bylo např. vhodnější investovat do budování audiovizuálních a specializovaných učeben v místních základních školách. Dodáváme, že pokud by uvedené projekty získaly dotace z EU, bude na víc nutná mnohamilionová finanční spoluúčast města. Na dotazy našich zastupitelů, o jakou konkrétní částku z rozpočtu města by se mělo jednat, nedokázalo vedení radnice odpovědět. V Lanškrouně dne potomci se budou o ní učit jako o ná rodní katastrofě. Srazila nás na kolena. Ale vnitřní sílu, mízu, která před dvěstěpadesáti lety holému, orubanému kmenu dala větve a větvím květy, jsme si zacho vali. Na bojištích ničivé války jsme to dokazovali jako spojenci západních velmocí a Ruska. Také domácím bojem proti oku pantům jsme svět přesvědčili, že mo bilizační nadšení svobodu bránit bylo pravdivé. Lidice jako trnová koruna proletěly civilizovaným světem. Při konečném účtování jako partneři jsme MO ČSSD LANŠKROUN Strany na ženy zapomněly, podpořte je alespoň vy! Volby do krajských zastupitelstev se rychle blíží. Největší politické strany bohužel opět nebyly schopny vyhovět přání svých voličů a voliček a nomi novaly velmi málo žen. A to i přesto, že podle průzkumů veřejného mínění téměř 90 % obyvatel považuje vyšší zapojení žen do politiky za užitečné (průzkum pro Fórum 50 % realizovalo CVVM v listopadu 2007). Podle ana lýz, které naše organizace aktuálně zpracovala, kandiduje do krajů jen ne patrně více političek než v minulých volbách. Jediný způsob jak podpořit ženy ve volbách je teď už přímo v rukou voličů a voliček. Proto o.s. Fórum 50 % vyzývá k využití preferenčních hlasů, které jsou jediným prostředkem jak ovlivnit pořadí na kandidátních listinách. Celkem můžeme zakroužkovat čtyři kandidáty/ky. Způsob hlasování je velmi podobný jako při volbách do Sněmovny: voliči/ky se musí rozhodnout pro kandidátní listinu jedné strany, díky přednostním hlasům pak můžou podpo řit konkrétní kandidáty/ky. Ženy tradičně získávají hodně preferenčních hlasů, ve Sněmovně jsou cel kem tři poslankyně (Alena Páralová, Zuzka Rujbrová a Milada Halíková), které byly zvoleny výhradně díky nim. Preference mají ve volebním systému poměrně slabou váhu, je to ovšem jediná zbraň, kterou máme k dispozici. Dejme tedy alespoň my ženám šanci, kterou jim politické strany odmítají dát! Jana Smiggels Kavková stáli po boku vítězů nad poraženým Německem. Je mi líto, že lidé mluvící stejným jazykem jako já jako amorální odpad mého národa na území ovládaném Rusy páchali činy, za které se stydím a omlouvám. Mnichovanství. Bůhví, kdo to slovo vymyslil. Ale ať to byl kdokoliv a kde koliv, svůj národ neměl rád. Pro něho a jemu podobné Mnichov není tragic ká, časově omezená a navýsost vý stražná kapitola našich dějin. Kapitulaci vydávají za takové po litické a morální zhroucení národa, ZAVŘENO pro Listy V minulém čísle LL je článek o soutěži OTEVŘENO x ZAVŘENO. Článek informuje o tom, že nominováni jsou letos město Lanškroun a o.s. můjlan škroun. Informace o tom, že Lanškroun je kromě kategorie Otevřeno (za příkladné informování o své činnosti) nominován také v kategorii ZAVŘENO (za schválení protiprávního postupu vyloučení rozpravy a možnosti ob čanů vystoupit na zastupitelstvu), se paní redaktorce do článku nevešla. Namísto toho cítila potřebu okomentovat projekt transparentního zveřejňování z dílny občanského sdružení MůjLanškroun. Z obou nominací na Otevřeno mám radost. Mám samozřejmě radost z no minace našeho projektu ale i z nominace města, neboť je moc dobře, že se za poslední dva roky informovanost občanů na městských stránkách výrazně zlepšuje. Co vše zlepšování předcházelo, není třeba v tomto okamžiku komentovat. Paní redaktorka Sitová se dopustila velkého faux pas, když se více než fak tům věnovala svým domněnkám a zcela nepravdivě kritizovala domnělou ne průhlednost našeho počinu. Pravidelní čtenáři LL vědí, že v případě sdělení, která se týkají někoho kon krétního, dává redakce často prostor k vyjádření dotčené osobě ještě v tomtéž vydání. Velice často alternativní názor paní redaktorka Sitová okamžitě opatří svým nápravným komentářem. To se však týká pouze názorů, které směřují vůči vedení města, nebo jim spřátelených osob. V případě kritiky můjlanškrou na dosud redakce nedala NIKDY možnost reagovat ihned. Tečku všemu dá vá paní radní Sitová, která sama kritizuje něco, co se zrodilo v její hlavě a ne má s realitou nic společného. Paní radní Sitová nejen, že nedává opozici pro stor k okamžité reakci, ale v útocích proti ní si už ani neověřuje fakta! Listy Lanškrounska, svojí názorovou nevyvážeností, propojením s radnicí a napojením na městský rozpočet, pro mne tímto získávají titul ZAVŘENO! Hynek Brýdl, předseda můjlanškroun o.s. Zvuky Každý uchováváme v paměti ně které zvuky, které nám někdy na háněly husí kůži. Prvních šest let mého života repre zentoval hluboký zvuk vrtulových letadel akutní nebezpečí a nutnost utíkat do nejbližšího domu označo vaného bílými písmeny LSR (Luft schutzraum protiletadlový kryt) s bí lou šipkou ukazující na sklepní okno krytu. Strach z toho zvuku u mne pře trvával až do padesátých let. Pak přišel děs z lidských slov: živě si pamatuji, jak jsem jednou v něja kém obchodě slyšel odpoledne z roz hlasu po drátě přímý přenos z procesu s Rudolfem Slánským, a mě, třinácti letého kluka, šokovalo, jak neuvěři telně monotonní řečí hovoří vý znamný státník o svých zločinech, jak řezavými výkřiky na něj křičí prokurátor, a jak jsou ostatní lidé v obchodě zkoprnělí. O nějakých 15 let později jsem od září 1968 do dubna 1969 bydlel s ro dinou v Káhiře ve čtvrti zabírající že se do něho vlilo a jako jedovatá krev otravuje jeho charakter. Mnichov a jím oslabený morální duch národa, to je to, co nazývají mni chovanství. Jací jsou to lidé? Některý je za pšklý, jiný jako kouli vleče pocit u křivděnosti, třetí červenou lampou si svítil v komunistickém příšeří. Když Gorbačova perestrojka po otevřela nám vrátka, mládež svobodě okna otevřela dokořán. Mládež odko jená lží o socialistickém hodokvasu. Jí věřím a o národ se nebojím. Jaroslav Špaček severní část nilského ostrova Zama lek, protože odtud měl syn blízko do české školy. Obývací část bytu směřo vala do ulice s mnoha stromy, v zadní části do dvora byla kuchyně a od ní vzdušnou čarou asi 40 metrů daleko stála budova medresy školy, kde se vyučoval islám. Tam odpoledne cho dívali mladíci mezi 15 a 20 lety a učí vali se nazpaměť texty z Koránu, svaté knihy islámu. Všichni víme, že nejlépe se učí na zpamět přeříkáváním nahlas. Nikdy nezapomenu, jak to zní, když něja kých 50 mladíků hodinu i víc jednotně křičí nejsilnějším hlasem, a v hr delní arabštině, rytmické texty je jich svaté knihy. Myslím, že si už umím představit, jak asi muselo být křižákům, když z dálky slyšeli u Domažlic zpěv blí žících se husitů. Nejde to srovnat s hlukem dneš ních hudebních produkcí ten je jen rytmický a nesnesitelně hlasitý, ale takové odhodlání neuslyšíme ani od extrémních kapel. Jiří Kohout

15 LL 19 / 2008 KULTURA, NÁZORY STRANA 15 Malé podzimně koncertní povídání Když začne školní rok, vždycky se ptám svého manžela, učitele zdejší ZUŠ: Kdy už budou abonentky? A odpověď je zde brzy, tedy byla brzy, čtyřiadvacetkrát. A co teď, v pětadvacátém podzimu? Snad opět prozářeném hudbou? Nebo ne? Nic se neví! Nikdo nic neví! Tož se, ústním podáním, dozvídám, že koncert Orlicko kladského var hanního festivalu bude. A na plakátku uvedeno, že, pokud jde o Kruh přátel hudby, je sto devadesátý sedmý. Tedy přece? Ale abonentní průkazky, česky řečeno předplatné? Všichni se ptají, ale nikdo neví! Tak tedy onoho 30. září vycházíme v drobném dešti. A koho před kostelem nepotkáme? Pana Petráka, jednoho ze svatováclavských varhaníků. Má prý vážný úkol zjistit, kdo bude mít k tomu koncertu průvodní slovo. To se časem ukázalo, ale mezi tím bylo nutné koupit lístek, k dispozici byl i program, a za ujmout místo v lavici.o prostor k usednutí nebyla nouze, ale z jiných let má me v paměti, že varhany táhly víc než koncerty v sále. Ovšem nebylo zcela prázdno. Ale proč ta menší účast? Snad seriály? Nebo lezavé podzimní počasí, a to vše doplněno nedostatečnou reklamou? Chvíli čekáme, pak se ozve příjemný hlas samotného interpreta, je to pan Piotr Rojek, po koncertu se dozvídáme, že vyučuje ve Wroclavi a brázdí Polskem od našich hranic až po Balt. Ale kdepak měl tu čest se sám uvést? Někde musí být nějaký nelad. Že by mezi organizátory z Kulturního centra a Kruhu přátel hudby? Tahle otázka musí napadnout i mnohem neinformo vanějšího svědka události, než jsem byla já. Ale konečně hudba. Přátelsky bezstarostná, ale i hluboce, také radostně, vážná! Staří polští autoři a Bachovy chorály. Mohla bych dlouze psát, jaká byla škoda, že jste tam, komu koncert ušel, nebyli, že jste se nepotěšili impro vizacemi, korunou mnoha varhanních koncertů. Je sympatické, že pan Rojek byl zcela nad věcí, aspoň působil tím dojmem, když jsme s ním s několika dalšími účastníky chvíli u kostela pohovořili. S manželem sice umíme mírně polsky, ale na jeho dojmy z úvodu jistě zpří jemněné závěrečnou kytičkou z Kulturního centra, jsme se nezeptali. Neměl štěstí se potěšit příjemným a zasvěceným výkladem paní učitelky Šteflové, to by od nás určitě odjížděl ještě spokojenější. Je milé, když se s námi někdo rozloučí, ale není nad to být veřejně a přátelsky uvítán! Tedy končím, vlastně nekončím. Nehodlala jsem napsat recenzi, neměla bych k tomu sílu, i kdybych něco takového ovládala; hlavní dojem z večera byla nekonečně smutná trapnost. A navíc otázka: Bude či nebude? Myslím tím Kruh přátel hudby, jak jsme ho znali. Vím, že se neptám jediná, a rozu mím obavám těch, kdo mají o kulturu v této zemi strach. Bylo by škoda zůstat malým městem, kam přichází z daleka televize a roz hlas, ale večer není kam vyjít, kde je hlavní starost občanů, kolik ušetří na kterém zboží a kdo vyhraje v hokeji! Tož co si přát nakonec? Vzájemnou dohodu těch, kdož vědí? Nevědí? A také hodně dobré kultury v Lanškrouně! Vždyť na ni, jak jsme se dověděli v minulém Sloupku starosty, padne 8 milionů. Všechny zdraví, a snad má zbytečné obavy Eva Budzáková Přečetli jsme: Kina v menších městech zachraňují radnice V prvních šesti měsících roku 2007 dorazilo na jedno promítání v cho ceňském kině v průměru 25 lidí a biograf utržil 300 tisíc korun. V tom samém období letos přišlo na jeden film v průměru jen 16 lidí a biograf inkasoval 190 tisíc korun. Příklad choceňského kina jen dokazuje jasný trend lidé chodí méně do biografů. Propad návštěvnosti je zjevný. Z velké části za to může prodej levných DVD v trafikách, ale své sehrají i další faktory. Třeba počasí nebo nabídka filmů, uvedl ředitel pardubického multikina CineStar Petr Provazník. Jeho společnost však smutnit nemusí. V Hradci Králové a v Par dubicích její biografy za prvních šest měsíců letošního roku získaly ze vstup ného dohromady 34 milionů korun. To kina v menších městech si o takových částkách mohou nechat jen zdát. Nebýt podpory ze strany radnic, už by zkrachovala. Bez dotací v řádech sta tisíců ročně by kino ve městě dávno zaniklo, shodují se starosta Svitav Jiří Brýdl a starosta Chocně Miroslav Kučera. Oba zároveň dodávají, že kino se ve městě v nejbližší době rušit nebude. A to i přesto, že ho navštěvuje stále méně lidí. Kultura vždy něco stojí a tak to i be reme. Navíc si myslím, že máme schopnou ředitelku, která dokáže zajistit po měrně brzo filmové novinky. Kino budeme určitě dál podporovat, uvedl Ku čera. Podobné štěstí však neměla klasická kina v Pardubicích. Sirius, Dukla i Jas velmi rychle podlehly tlaku multikina. Město jim pomocnou ruku nepo dalo. My žádné peníze na provoz kina dávat nebudeme. Přispíváme nemalé částky na kulturu i sport. Kdybychom měli vyřešenou dopravu a jiné věci, tak bychom mohli dávat prostředky i na kino. Ale to nemáme, pronesl po otevření multikina primátor Pardubic Jaroslav Deml. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, ) Osud Kruhu přátel hudby v Lanškrouně Přibližně před třiceti lety se zásluhou tehdejšího Společenského domu Tesla začaly občas objevovat i koncerty tzv. vážné hudby. Byl to třeba Spirituál kvintet, pěvecký koncert sólisty Národního divadla Eduarda Hakena a řada dalších. Důležitým mezníkem v kulturní historii města se stal koncert pianisty Rado slava Kvapila, po němž se rozproudila živá beseda o hudbě a jejím zpřístupnění i posluchačům z malých měst. Tehdy se zrodila myšlenka na zřízení pobočky Kruhu přátel hudby i v Lanškrouně. Nebylo to jednoduché. Kruh přátel hudby je celostátní organizace a její po bočky v jednotlivých městech musejí dodržovat jistá pravidla, a to: musí mít vlastní výbor, jehož předsedou nesmí být profesionální hudebník ani učitel hudby. Dále musí mít kronikáře, který vede záznamy o všech koncertech. K dispozici musejí být abonentní vstupenky, které mají zároveň charakter členských průkazů. Výbor má charakter poradního sboru a má za úkol sesta vovat program jednotlivých sezón tak, aby koncerty splňovaly i jakýsi vý chovný či vzdělávací charakter, tj. měly by se střídat nástroje, styl hudby, spojení hudby a slova atd., zároveň je kladen důraz i na koncerty mladých u mělců, jimž je v tomto systému věnována zvláštní pozornost. Z tohoto důvodu také koncerty mají být uváděny průvodním slovem. Po řadě jednání k ustavení Kruhu a jeho zápisu do celostátní organizace došlo. Jednotlivé sezóny byly co do počtu členů úspěšnější či méně úspěšné. Trochu problematické bylo členění abonentů na staré, kteří měli slevy, a nové, kde cena abonentní vstupenky někdy skoro přesahovala cenu jednotli vých koncertů, proto se málokdo nový přihlásil. Cena abonentek však byla záležitostí Kulturního centra. Jako výbor jsme požadovali pouze členění na a bonenty bez slev a druhou skupinu by tvořili studenti a senioři, přičemž cena abonentky by měla být víc než o jeden koncert nižší než cena volně kupovaných vstupenek. K tomu však nikdy nedošlo. Program na každou sezónu se připravoval už v průběhu dubna a května, aby byl čas na případné doladění, vytvoření programových brožurek atd. Letos měla být už 25. sezóna. Její program byl nastíněn 31. března a doladěn v první polovině dubna. Od té doby jsme čas od času žádali pana ředitele Knápka, aby nám sdělil, které koncerty jsou už definitivně potvrzeny a s který mi potřebuje naši pomoc. Vždy se nám dostalo ujištění, že vše je skoro hoto vo a že program zítra (za dva dny, v pátek...) pošle mailem, jenže nikdy nic nedošlo. Zároveň zpočátku hovořil i o nové organizaci koncertů, jejich pro pagaci výraznými plakáty a na měsíčních přehledech akcí, nechal si sezónu do konce zpracovat brněnskou koncertní agenturou. Když mu to v červenci udělali, do konce září jim nebyl schopen sdělit, zda smlouvu podepíše, nebo ji odmítne. Koncem srpna už bylo dost zřejmé, že se KPH asi nerozjede. Členky vý boru sice několikrát pozval na schůzku, ale těsně před jejím začátkem jim po slal SMS, že se nemůže dostavit. Jeho jednání bylo natolik nezodpovědné, že jsme se 9. září 2008 oficiálním dopisem vzdaly svých funkcí a kroniky předaly do Městského muzea. V úterý 30. září se konal první koncert, jenž bývá pořádaný v rámci Orlicko kladského varhanního festivalu, tj. bez organizačních zásluh ředitele Kultur ního centra. Návštěvníci očekávali, že pan ředitel Knápek vystoupí s vysvětle ním nové situace, přivítá polského varhaníka Piotra Rojka a koncertní sezónu zahájí, byť ne už v rámci KPH. Nikdo však nepřišel, takže po mnohaminutovém trapném čekání nakonec sám interpret posluchače pozdravil a koncert zahájil. Je to všechno zapotřebí? Za bývalý výbor KPH Růžena Šteflová Ve středu 22. října 2008 se uskuteční koncert legendárního bandu LACO DECZI CELULA NEW YORK, v letohradském společenském centru Nový Dvůr v 19 hodin. Laco Deczi zde oslaví své 70. narozeniny. Srdečně zvou pořadatelé Pavel Tacl a Vladimír Zamazal. Předprodej vstupenek: IC Letohrad, tel.: a Společenské centrum Nový Dvůr. Omluva (k článku z minulého čísla) Při přípravě minulého čísla jsem aktuálně zařadila informaci o soutěži OTEVŘENO X ZAVŘENO. Ta obsahovala i adresu serveru kde si každý zájemce mohl přečíst podrobnosti, mj. adresu stránek o.s. Můj Lanškroun zařazených do soutěže. Informovala jsem navíc i o tom, že při po kusu vstoupit na stránku bylo po mě vyža dováno heslo a že jsem tam neobjevila žádný návod, jak heslo získat. Na této části svého článku trvám. V zadání adresy jsem ale UDĚLALA CHYBU, pře hlédla jsem, že ač je poměrně běžná shoda adres s www a bez něj, zde adresa uvedená v informacích o soutěži byla pouze lanskroun.transparentni.cz a na ní žádné přístupové informace nejsou vyžadovány. Názor Zdá se, že projekt, usilující o průhlednost, je určen jen pro vyvolené, kteří poskytnou nějaké in formace o své osobě jsem tedy vyvodila z nesprávného předpokladu. Bohužel, odlišná stránka s tou velmi podobnou adresou existovala, jinak bych byla na svůj omyl ihned automaticky upozorněna a k politováníhodné záměně by nedošlo. Omlouvám se. Příště si dám větší pozor. Lada Sitová

16 STRANA 16 KRAJSKÉ VOLBY 2008 LL 19 / 2008 Budeme volit do krajského zastupitelstva. Víme, co od něj můžeme očekávat? Odpovídá Ing. Jan Šebrle, který jako jediný z Lanškrouna v právě končícím období v krajském zastupitelstvu působil. Co patří do kompetencí kraje? Působnost krajů je možno rozdělit, podobně jako u měst a obcí, na výkon státní správy a samosprávy. Do přenesené působnosti ve státní správě patří v prvoinstančním řízení např. povolování stavebních prací a uzavírek na silnicích I. třídy nebo povolování některých vodních děl (např. kanalizačních sběračů, čistíren odpadních vod apod.). Ve státní správě dále kraje působí jako metodické a odvolací orgány pro městské a obecní úřady. S touto činností se občané nejčastěji setkávají, pokud podávají odvolání např. proti územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení, popř. povolení či nepovolení kácení stromů rostoucích mimo les, ale i v dalších případech. V souvislosti s volbami je zajímavější působnost samosprávy, tedy právě voleného krajského zastupitelstva. Samostatná působnost krajů je velmi široká a zřejmě by přesáhla možnosti tohoto článku. Proto se jen na příkladech zmíním o některých oblastech. Kra je mají svůj majetek a péče o něj patří mezi základní povinnosti krajského za stupitelstva. Vedle budov a pozemků, sloužících pro činnost kraje a jím zříze ných nebo založených organizací, sem patří např. silnice II. a III. třídy, nemoc nice akutní péče (je jich 5 Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Svitavy), střední školy, jejichž je kraj zřizovatelem atd. Prostřednictvím kraje jsou přerozdělovány peníze např. na sociální dávky, na platy učitelů a dalších pracovníků, mateřských a základních škol, i když jejich zřizovatelem je obec. Z rozpočtu kraje jsou financovány opravy památek ve vlastnictví kra je, měst, obcí, církví i fyzických osob. Nezanedbatelné částky jdou do kultury, pro podporu mládeže, sportu, volnočasových aktivit, do grantových programů vyhlašovaných krajem, do obnovy venkova atd. Do působnosti krajů patří také krizové řízení zvládání mimořádných situací při živelních pohromách, haváriích nebo likvidacích látek ohrožujících životní prostředí. Kraj proto vě nuje velkou pozornost akceschopnosti hasičů a finančně podporuje jejich vy bavení a činnost. Na jednáních krajského zastupitelstva se rozhodovalo o ú zemním plánu Pardubického kraje a v jeho rámci o trase rychlostní silnice R 35 a přivaděčích k této jediné rychlostní silnici na území kraje. Nezanedbatelnou roli má kraj při posuzování projektů, které se ucházejí o financování z fondů EU. K volbám do zastupitelstev krajů jdeme již potřetí Volby do zastupitelstev krajů na území České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek od hodin do hodin a v sobotu od 8.00 hodin do hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb, tj , dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci. Voličské průkazy se k volbám do zastupitelstev krajů nevydávají, volič musí volit v obci, kde má trvalý pobyt. Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní ob čanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestov ním dokladem České republiky. Neprokáže li volič totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Městský úřad Lanškroun a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů se tisknou samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, na každém hlaso vacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí a koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na dodaných hlasovacích lístcích úplná. Takto je tomu i v souboru hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, tento soubor obsahuje 16 hlasovacích lístků (čísla 1, 4, 8, 9, 11, 18, 19, 32, 33, 37, 42, 44, 47, 48, 53, a 54). Hlasovací lístky budou voličům distri buovány prostřednictvím České pošty nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj V případě, že dojde jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, může požádat ve dnech voleb ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového kom pletního souboru hlasovacích lístků. Ve volební místnosti obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku, do které v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží jeden hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Na tomto hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Marcela Štrauchová Rozsah působnosti krajů závisí také na tom, jaký podíl na rozpočtovém u rčení daní na něj ze státního rozpočtu připadne. Snad největší finanční zátěž na kraje přešla převedením silniční sítě II. a III. třídy, která byla ve značně za nedbaném stavu a stále silnějším provozem se stav těchto silnic zhoršoval. Obdobná situace byla s převodem okresních nemocnic, které byly silně zadlu žené a dluh se dále prohluboval. Na druhou stranu je tím kraji umožněno o těchto záležitostech svobodně rozhodovat. Jak jsem již uvedl, není zde zcela vyčerpán celý rozsah kompetencí. Ještě je mnoho dalších oblastí působnosti krajského zastupitelstva, které jsem nezmínil. Co krajští zastupitelé ovlivnit nemohou? Jednoduše je možno říci, že je to všechno, co je v kompetenci obcí, záko nodárných sborů (tj. Poslanecké sněmovny a Senátu) nebo Vlády ČR. Ná zorným příkladem je již zmíněné financování škol. Z rozpočtu kraje jdou pe níze na platy učitelů, avšak o výši platu kraj rozhodnout nemůže, protože ta je dána tabulkami, které vydává Vláda ČR. Podobně kraj neovlivní zavedení školného na vysokých školách, nemůže určovat výši důchodů, nemůže zrušit poplatky u lékařů, v nemocnicích a lékárnách, nemůže zavést dětské přídavky atd. protože toto vše je v kompetenci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Kraj rovněž nesmí zasahovat do samostatné působnosti obcí s výjimkou pří padů, kdy usnesení zastupitelstva obce odporuje zákonu, protože kraj vyko nává pouze dohled na samosprávnou činností obcí a měst. Očekávají se v nejbližší době nějaké změny v kompetencích krajů? Pokud je mi známo, nepřipravují se žádné změny v zákoně o krajích, které by nějak měnily kompetence krajů. Kdo a kdy dosud z Lanškrounska dosud působil v krajském zastupitelstvu? Odpověď na tuto otázku bych rozdělil na dvě části. Přímo z Lanškrouna ve volebním období to byli Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc. (za KPK) a Jan Kolomý (za ODS), v tomto volebním období jsem to byl jen já (za KPK). Ze zastupitelů bydlících na Lanškrounsku, tj. z obcí v ob lasti působnosti MěÚ Lanškroun, to dosud nebyl nikdo. Vztah k tomuto úze mí však má určitě Ing. Petr Šilar (za KPK), který pochází z Horní Čermné Nepomuk a od vzniku krajů je členem Rady Pardubického kraje. Red. KRAJSKÉ VOLBY 2008 PŘEDSTAVENÍ STRAN Volebním stranám jsme nabídli pro prezentaci v tomto čísle 1/4 strany zdarma. Inzeráty těch, které nabídku využily, jsou seřazeny podle čísel, pod nimiž kandidují. Redakce LL

17 LL 19 / 2008 KRAJSKÉ VOLBY 2008 STRANA 17 VOLTE ZDRAVÝ ROZUM!!! Rozhovor s Ing. Marií Nechutovou, kandidátkou Strany zdravého rozumu volební č. 32 Máte bohaté zkušenosti z komunální politiky. Osm let jste byla místosta rostkou města Moravská Třebová a v současnosti se v komunální politice angažujete jako zastupitel. V nadcházejících krajských volbách kandi dujete jako č. 2 na kandidátce Strany zdravého rozumu. Čím je vám po litika SZR blízká? Plně se ztotožňuji s názorem, že politik musí být zodpovědný za svou práci. Pokud svoji práci neodvede dobře, měl by následovat postih nebo přímo jeho odvolání. Jsem rovněž pro zavedení přímé volby prezidenta, hejtmanů a starostů. Myslíte si, že je v silách vaší strany po případném úspěchu v krajských volbách alespoň část volebního programu prosadit? Věřím, že ano, i z krajské úrovně lze ovlivnit záležitosti s celostátním dopadem. Jsem si plně vědoma, že např. jen přímá volba starosty s sebou nese výraznou úpravu řady legislativních předpisů. Kraj, resp. zastupitelstvo, však má právo iniciovat změny v legislativě a předkládat vlastní návrhy zákonů Poslanecké sněmovně. Bohužel, kraje této možnosti z mého pohledu plně nevyužívají. Čemu konkrétnímu byste se chtěla vy osobně věnovat? Blízkým tématem mi je venkov resp. jeho obnova. Pocházím z malé ves nice, kde jsme do mých 21 let hospodařili. Venkov je pro mě neoddělitelně spjat se zemědělstvím. Vystudovala jsem Vysokou školu zemědělskou v Praze a řadu let pracovala jako agronom. V posledních letech jsem se na pozem kovém úřadě zabývala komplexními pozemkovými úpravami, které mají klí čový význam pro využití zemědělského půdního fondu. Český venkov se po týká z celou řadou problémů (vyšší nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst, nevyhovující veřejná doprava, vysoký podíl malých obcí, jejichž malé příjmy ve většině případů neumožňují výraznější investiční činnost, atd.). Ze strany Ministerstva pro místní rozvoj je sice venkov podporován pro střednictvím Programu obnovy venkova, z mého pohledu je však potřeba se otázce venkova věnovat systematičtěji, ve větší provázanosti s ostatními resorty, kraji a samotnými obecními samosprávami. Více informací naleznete na 32

18 STRANA 18 SPORT, INZERCE LL 19 / 2008 Hokej výsledky přípravných utkání Neděle Starší žáci: Moravská Třebová LA ORLI 9:0 (3:0, 3:0, 3:0) Mladší žáci: M. LA ORLI 8:1 (3:0, 2:1, 3:0), branka: Kačerovský Dominik Muži: V prvním přípravném utkání měli lanškrounští Orli za soupeře Spartak Polička. Domácí zvítězili 8:5 (2:1, 2:1, 4:3). V dresu domácích nastoupili dva hráči z Turecka brankář Ezbajdyan a útočník Coskun. Za domácí skóro vali Doha 3x, Pilavka, Langr David, Kotoulek, Konečný a Pachl Miroslav. Sobota Přípravka (minihokej ve třetinách, hráno 4 x 15 minut hrubého času): LA ORLI HC Slovan Moravská Třebová 8:6 (2:0, 3:0, 2:3, 1:3) A týmy složené z ročníků 1999 a 2000, branky LA: 4 Krč Tomáš, 2 Vogel Radek, Čada Jakub, Doležal David 8:3 (1:1, 2:1, 3:0, 2:1) B týmy složené z ročníků 2000 a 2001, branky LA: 3 Kadavý Roman, 3 Preisner Šimon, Hepnar Jiří, Mareš Daniel Junioři: LA ORLI HC Slovan Moravská Třebová 5:8 (3:4, 1:2, 1:2), na samostatné nájezdy 3:5, branky LA: Kollert Jiří, Pachl Tomáš, Nastoupil Jan, Konečný Patrik, Minář Jan Neděle Starší žáci: LA ORLI HC Slovan Mor. Třebová 2:7 (1:3, 0:3, 1:1), branky LA: Nastoupil Jan, Markl Tomáš Mladší žáci: LA ORLI HC Slovan Mor. Třebová 9:1 (1:1, 5:0, 3:0), branky: 4 Kačerovský Dominik, 2 Svatoš Denis, 2 Masopust Petr, Janisch Jakub Muži: LA ORLI HC Skuteč 2:7 (0:3, 1:2, 1:2), branky LA: 26. a 52. Novák Radek (asistence u první Kotoulek Vít a Pachl Miroslav, u druhé Janků Michal) Do utkání jsme nastoupili nekoncentrování a se zbytečným respektem, kterého soupeř využil již v 57. vteřině utkání. V utkání chybělo 8 hráčů základní se stavy, navíc v průběhu utkání odstoupil Langr a Pachl Miroslav, a tak jsme do hrávali utkání na dvě obranné dvojice a tři útoky. Příležitost dostala kompletní juniorská pětka, od které bych očekával větší pohyb. Po katastrofální 1. třetině jsme pozpřehazovali složení pětek a chtěli víc hrát o střední pásmo, ve kterém jsme velmi často po ztrátách kotoučů v útočném pásmu propadali a soupeř chodil do přečíslení. To se nám v celém utkání nedařilo. Od 2.třetiny jsme si vypraco vali několik brankových příležitostí, ale velký problém byl v důrazném zakon čení, kde několik šancí měl Konečný, Doha (neproměnil nařízené trestné stří lení), a tak soupeř zvítězil. Vicenec Miroslav, hokej Lanškroun VÝSLEDKY LHL: 1. liga: CBA Nuget Hoštejn odloženo Soma Hopr Zábřeh 5:2 (Najman 2, Janků 2, Fišer Charvát, Horák) HC Soren Klas Nekoř 2:2 (Gremlica F., Hejč Motyčka, Šulc) 2. liga: Forez Ostrov Žraloci D.Čermná 4:4 (Marek J. 2, Adler, Křivánek Kostelecký 2, Resler, Karpíšek) Šumavští Tygři Customs RW 8:3 (Macháček 3, Pabl 3, Jandík, Mareš Švéda, Milták J., Šverák) HC Lazy Neckers RYDO Č.Třebová 5:4 (Dostál 2, Brandejs Mil., Kříž P., Černovský Řehák R., Svěrák, Hajsler, Bílý) Ostrov HC Sršni Zábřeh 2:9 (Nagy, Karlík Ptáček R. 3, Přidal 2, Stejskal 2, Schon, Kolčava) 3. liga: HC Petrovice Greenhorns 7:4 ( Marek L. 2, Beneš 2, Novák Mir., Bednář, Moravec K. Jačisko 2, Dobšíček, Šourek) Tatenice Rybníkáři 6:1 (Holčák 2, Steidl 2, Smrkal P., Žák Floch) OEZ Letohrad Medvědi Bystřec 6:1 (Škorpil 3, Řehák T., Vítek, Řehák M. Hejl) Snakes D.Dobrouč Cyklo Team 2:2 (Kudr 2 Krč 2) 4. liga: Horní Třešňovec LA Yellow Sharks 2:9 (Hryzlík, Cink B. Hubina 4, Mareš 3, Stejskal, Markl) Horní Čermná Format Verměřovice 0:3 (Ptáček, Sklenář M., Kroulík) Bobři Wild Band Zábřeh 4:2 (Kárský P. 2, Beneš R., Kárský J. Sváda 2) Nový ročník LHL brankově zahájil již ve 12. sekundě úvodního utkání Michal Kudr ze Snakes Dolní Dobrouč. Zápas s Cyklo Teamem skončil dělbou bodů. V první lize se odehrála pouze dvě utkání, když Hoštejn neměl dostatek hráčů a Nugeti souhlasili s přeložením. Favorizovaná Soma prohrávala s Hoprem Zá břeh po dvou třetinách 1:2, ale čtyřmi góly během 11 minut zápas otočila. Klas Nekoř vedl celé utkání nad Sorenem Třebovice a alespoň bod zajistil 19 s před koncem Milan Hejč, ještě vloni opora lanškrounského A týmu v krajském přeboru. První výhru Tygrů ve druhé lize zajistily hned dva hattricky Macháčka a Pabla. Žraloci ztratili vedení nad Forezem až 73 s před koncem. Dobrý start předvedli Lazy Neckers. Nad Rydem vedli již 5:2, ale českotřebovský tým v posledních dvou minutách snížil až na závěrečných 5:4. Sršni Zábřeh rozstříleli Ostrov 9:2 především díky čtyřbovým R. Ptáčkovi (3+1) a obránci Stejskalovi (2+2). Třetí liga přinesla tři jednoznačná vítězství a jednu výše uvedenou remízu. Největším překvapením čtvrté ligy je výhra Bobrů nad Wild Bandem Zábřeh 4:2, o které rozhodla poslední třetina s výsledkem 3:0. První nulu sezóny vy chytal brankář nováčka soutěže Formatu Verměřovice Josef Hofman a zaslou žil se tak o výhru 3:0. V souboji dvou nováčků si s chutí zastříleli Žlutí žralo ci, kteří vyprovodili devíti kousky Horní Třešňovec. Brankově se zaskvěl nej lepší střelec prvního kola čtyřgólový Michal Hubina. Jan Ruščák ZPOVĚĎ kandidáta do krajského zastupitelstva Jana Hradila z Lanškrouna na kandidátce S.O.S. č. 8. Proč kandiduji? Jednak chci být zvolen! A ta ké, aby občané mohli volit někoho svého, ni koliv pouze kandidáty bohatých parlamentních stran z ODS, ČSSD, KDU ČSL apod.! S jakým programem? Programy jsou u všech seskupení stejné. Jsou dány mírou kompetencí a možností krajských zastupitelstev. Rozdíl je pouze v lidech, zda li dávají přednost osobním či skupinovým zájmům, nebo hájí zájmy veřejné. Je třeba hledat nejlepší řešení pro společnost a občany, nikoliv schvalovat kompromisy typu já na bráchu, brácha na mne! Jakou mám prioritu? S.O.S. prosazuje otevřenou občanskou společnost. Nejsem tak svázán žádnou stranickou disciplínou a muset tak hlasovat proti svému svědomí! Moji hlavní prioritou je zabránit realizaci blbostí, které se rodí v pomazaných hlavách. Mé přání? Aby lidé přišli k volbám s vědomím, že nové věci chtějí nové li di. Aby zvolili kandidátku S.O.S. pod číslem 8 a mně dali preferenční hlas! Zpověď kompilovala M.J. Jedná se o soukromou placenou inzerci kandidáta! Fotbal podzim 2008 výsledky MU TJ Lanškroun AFK Chrudim, středa (PK 3 : 4) Pohár Předsedy ČMFS st. žáků 1 : 1(0 : 0) Branka: Moučka R. FK Kerhartice TJ Lanškroun B, sobota OP II.třídy dospělých 0 : 4 (0 : 0) Branky: Šána P. 3, Macháček O. SK Masokombinát Polička TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor staršího dorostu 1 : 1 (0 : 1) Branka: Majer J. SK Masokombinát Polička TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 2 : 2 (1 : 1) B: Květenský D., Jačisko J. Turnaj Lanškroun, sobota : Krajská miniliga starších přípravek: TJ Lanškroun Jablonné n/o. 0 : 4 (0 : 3) TJ Lanškroun Svitavy B 0 : 2 (0 : 1) TJ Lanškroun Sokol Libchavy 3 : 2 (1 : 1) Branky: Krejčiřík J. 2, Filipi D. Krajská miniliga mladších přípravek: TJ Lanškroun Jablonné n/o. 0 : 1(0 : 0) TJ Lanškroun Svitavy B 0 : 2 (0 : 0) TJ Lanškroun Sokol Libchavy 0 : 1 (0 : 0) TJ Lanškroun SK Masokombinát Polička, neděle Krajský přebor starších žáků 2 : 0 (1 : 0) Branky: Moučka R., Skalický D. TJ Lanškroun SK Masokombinát Polička, neděle Krajský přebor mladších žáků 3 : 1 (2 : 0) Branky: Junek T., Kolomý Š., Doležal O. TJ Lanškroun SK Masokombinát Polička, neděle Krajský přebor dospělých 2 : 1 (2 : 1) Branky: Farkaš M., vlastní FC Skuteč TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor dospělých 0 : 4 (0 : 2) Branky: Smejkal T. 2, Šilar D.ml., Kristek D. TJ Lanškroun FK Česká Třebová, sobota Krajský přebor staršího dorostu 1 : 3 (1 : 2) Branka: Stasiowski O. TJ Lanškroun FK Česká Třebová, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 0 : 0 (0 : 0) TJ Lanškroun B FC Jiskra Králíky Č.Voda B,neděle OP II.třídy dospělých 1 : 0 (1 : 0) Branka: vlastní FK OEZ Letohrad TJ Lanškroun, neděle Krajský přebor starších žáků 4 : 0 (1 : 0) FK OEZ Letohrad TJ Lanškroun, neděle Krajský přebor mladších žáků 9 : 0 (6 : 0) Turnaj Polička, neděle Krajská miniliga starších přípravek: TJ Lanškroun Jablonné n/o. 1 : 2 (1 : 1) Branka: Filipi D. TJ L SKP Slovan M.Třebová 1 : 3 (0 : 2) Branka: Filipi D. TJ Lanškroun SK Mas.Polička 0 : 8 (0 : 3) Krajská miniliga mladších přípravek: TJ Lanškroun Jablonné n/o. 0 : 0 (0 : 0) TJ La SKP Slovan M.Třebová 0 : 9 (0 : 5) TJ La SK Masokombinát Polička 0 : 0 (0 : 0)

19 LL 19 / 2008 INZERCE STRANA 19

20 STRANA 20 INZERCE LL 19 / 2008 REGENERACE REKONDICE ALTERNATIVNÍ TERAPIE Shiatsu, Čchi kung, Jóga, Tai či čuan Jaromír Pokorný, DiS. Výprachtice 71 (Halda), tel.: * Prodám stavební parcelu v Rudolticích. Tel.: POZEMKY NEJEN S KRÁSNÝM VÝHLEDEM Obec Dolní Dobrouč nabízí pozemky pro stavbu rodinných domů v lokalitě Havlův palouk Jedná se o atraktivní lokalitu na dosah centra obce, s krásným výhledem do kraje v nově se rozrůstající části Dolní Dobrouče, která plynule navazuje na stávající zástavbu. První etapa zahrnuje 35 stavebních parcel o rozloze par cely m 2. Lokalita bude během roku 2009 vybavena technickou infrastrukturou s přivedením inž. sítí na hranici pozemku (voda, plyn, el. přípojka, kanalizace). V obci je široká občanská vybavenost (mateřská a základní škola, obchody, zdravotní zařízení, kino, pošta, sportoviště, služby apod.). Více informací získáte na internetových stránkách obce tel Žádosti o koupi pozemku jsou přijímány do Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatel skou inzerci tyto podmínky: cena 12 Kč / 1 cm 2. Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6 a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: foto, logo, grafické zpracování Kč. Umístění na poslední straně + 20%. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inz. soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná 6 Kč/ 1 cm 2. * Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, nové z neuskutečněné stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní 4800 a 9800 Kč. Dopra vu zajistím zdarma. Tel.: * Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nej vyšší možné ceny. Informace na tel. :

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 03.02.2014 38/2014 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 1609/2014 ze dne 14.01.2014) o připojení

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise.

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne /2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 05.03.2012 92/2012 Rada města Lanškroun jmenovala Romana Ehla členem sportovní komise. Mgr. Kateřina Kárská, asistentka starostky Datum realizace

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 4 ze dne 14.09.2016 USNESENÍ č. 103/ZM/2016 Veřejnoprávní smlouva - Římskokatolická farnost - děkanství Lanškroun Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Pořadí Jméno a příjmení Škola Výkon. Pořadí Jméno a příjmení Škola Výkon. Pořadí Jméno a příjmení Škola Výkon. Skok daleký

Pořadí Jméno a příjmení Škola Výkon. Pořadí Jméno a příjmení Škola Výkon. Pořadí Jméno a příjmení Škola Výkon. Skok daleký 1. ročník 1. místo Vogel Radek Ostrov 2,39m 2. místo Skalický Michal LA. Jiráskova 2,33(1,9)m 3. místo Krňávek Vojtěch Žichlínek 2,33(1,47)m 2. ročník 1. místo Kubín Lukáš LA. Dobrovského 2,97m 2. místo

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 04.12.2006 859/2006 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku Města Lanškroun č. 6/2006 ze dne 13.12.2006, kterou se

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.04.2009 157/2009 Rada města Lanškroun schvaluje převod finančních prostředků z příspěvku na provoz na investiční dotaci ve výši Kč 10.000,-- u příspěvkové organizace

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

Veřejné služby v obcích DSO Lanškrounsko

Veřejné služby v obcích DSO Lanškrounsko Veřejné služby v obcích DSO Lanškrounsko Obsah Anenská Studánka... 2 Damníkov... 3 Krasíkov... 4 Lanškroun... 5 Lubník... 6 Luková... 6 Rudoltice... 7 Sázava... 9 Tatenice... 9 Trpík... 10 Žichlínek...

Více

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010

150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 150. U S N E S E N Í ze dne 19. dubna 2010 2957/2010 RM s c h v a l u j e dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu ze dne 26.10.2005 mezi Českou republikou Katastrálním

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 998 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Česká Třebová Truby rekonstrukce knn na pozemku Města Česká Třebová

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 26.11.2012 509/2012 Rada města Lanškroun v souladu s ust. 102 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanovila výši peněžitých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 09.12.2013 533/2013 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek.

UR02/40/2016 Kontrola zápisu z 39. schůze Rady města Uničova Rada města Uničova bere na vědomí zápis z 39. schůze Rady města Uničova bez připomínek. USNESENÍ ze 40. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 31. května 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 v Uničově UR01/40/2016 Schválení programu 40. schůze Rady města

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 17 ze dne 25.07.2016 USNESENÍ č. 387/RM/2016 Zahraniční služební cesta do Göppingenu Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu PaedDr. Marie Borkovcové

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010

U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 5. U S N E S E N Í ze dne 22. prosince 2010 75/2010 RM s c h v a l u j e Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zajištění sběru, svozu, třídění, využití a odstranění

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 6. 2. 2006 76/2006 Rada města Lanškroun bere na vědomí zápis z kontrolního dne na akci Domov důchodců ze dne 19. 1. 2006. 77/2006 Rada města Lanškroun bere na

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 142 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 305 o výměře

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne

Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne Výtah z usnesení Zastupitelstva města Lanškroun č. 1 ze dne 10.02.2016 USNESENÍ č. 1/ZM/2016 Návrh Ing. Martina Košťála - prověření zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky " KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN"

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

Dotační program vyhlášený městem Rosice

Dotační program vyhlášený městem Rosice Dotační program vyhlášený městem Rosice Podpora poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016. 1 Právní

Více