Zdravotnická škola v Příbrami. Almanach. 60 llet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnická škola v Příbrami. Almanach. 60 llet"

Transkript

1 Almanach llet

2 I. Prolog Mládeţi studující, naději vlasti,... Z tichnoucího proscéní v čase usínajícím uzavírají se příběhy naše, příběhy Tvé. Obsahy rozprav, souznění i míjení, okouzlení i nepohody,... Odvahou ţivota vstupují ti, kdoţ jsou vnášeni do tajemné hry setkávání na cestě za poznáním, na cestě ke vzdělanosti s moţným prozřením, z něhoţ nezaplašena stoupá naděje, ţe jsme poblíţ na otisk dlaně, ţe jsme pochopili, ţes pochopil. Ve hře slov je cosi neviditelného, co nic, ani nikdo nepolapí; totiţ věčná víra zapadající ve smysl lásky i pravdy, věčná víra mládí, ţe naplní ţivot nejen sny v ideálech otisknutých. Ale mládí je vţdy vlněním nezdolné energie, je vţdy otevřeným nebem, neboť odsouvá pochyby. Škola jest věčné mládí? Pročpak Achille, křičíš k Hektórovi, kdyţ jen milujícím Člověkem jest? Ţe nemají význam předmluvy symbolické? Jistěţe ne, Achille! Ţe jsou poblíţ esencí ţivota? Ovšemţe ano, Hektóre. Václav Kočovský

3 II. Poznámky k. výročí Kaţdá škola je svým způsobem jedinečná, někdy i výjimečná. Je to vţdy ţivý organizmus, který tvoří v čase se proměňující společenství lidských bytostí setkávajících se v podivuhodné logice času; v pozoruhodném fenoménu, v němţ dobrá škola propojuje přítomné s budoucností. Vţdy zde musí jít o vyváţenost, uměřenost, projít kompromisem mezi autoritou a demokratismem, mezi dobrou vzdělávací sluţbou a nepřijatelnou servilitou. Škola jako dílna lidství a lidskosti, škola jako místo náročné, avšak tvořivé odbornosti, škola jako otevřené vzdělanostní centrum, jako místo s plně vyuţitým odborným a lidským potenciálem, škola jako místo důvěry mezi všemi zaměstnanci, pedagogy zvláště, jako místo důvěry mezi ţáky/studenty a pedagogy; důvěra mezi rodiči/veřejností a školou musí být podloţena kvalitní, formálně přesnou, ale především obsahově přínosnou prací. Předpoklady a cíle, které potřebují k realizaci velké časové plátno s trpělivým, jasným postupem při neuvadající ochotě učit se, abych mohl učit, vstřebávat budoucí přítomnost, protoţe mládí je v přítomnosti časem budoucím. Zdravotnická škola je vzdělávací institucí, kterou studovali a nadále by měli studovat ať jiţ jde o její střední školu nebo o vyšší odbornou školu především ti, kteří v sobě nalézají velikou odvahu k pomoci bliţnímu, který se ocitá v opravdové nouzi, jeho zdraví je ohroţeno, jeho radost z daru ţivota otřesena. V údělu pomáhat takovému člověku je skryta pokora, nezištnost, sdílení a ovšem sluţba v onom výsostném, humanitou prodchnutém smyslu slova. Ţáci a studenti zdravotnické školy se vţdy připravovali a připravují na profese nelehké, vyţadující trpělivost, empatii, v ohodnocení často nedoceněné, které ale mohou být nalezením smyslu ţivota. Toto jsou některé erbovní, totiţ jedinečné znaky této školy, ovšem kromě specifik praktické výuky, která se nikdy nemohla obejít bez spolupráce se zdravotnickými zařízeními, bez spolupráce se sociálními partnery. 1

4 Příbramská zdravotnická škola sídlí v budově, která byla dostavěna v roce 1882 v historizujícím slohu, je z doby významného rozkvětu Příbrami, kdy se toto nevelké hornické město pod vedením purkmistra Karla Haila pyšnilo přízviskem Podbrdské Atény. Budova se stala sídlem reálného gymnázia a dedikace, jeţ dnes působící poněkud pateticky MLÁDEŢI STUDUJÍCÍ, NADĚJI VLASTI VYSTAVĚLA A VĚNUJE OBEC KRÁL. HOR. MĚSTA PŘÍBRAM I, A = MDCCCLXXXII ZA PURKMISTRA KARLA HAILA - je svědectvím toho, jaký význam tehdejší příbramské zastupitelstvo vzdělání přikládalo. Je zde zřetelný vlastenecký i patriotský náboj, protoţe na konci 19. stol. je český národ stále ne zcela samostatný a obrozenecké ideály v této době docházejí postupně svého naplnění; péče o vzdělanost, duchovní úroveň národa, kterou je potřeba neustále povznášet, zde vrcholí. Gymnázium zde bylo do roku 1949 a byť jen zmínkou nemohu z této doby nevzpomenout tragických událostí z června 1942, kdy byli v době tzv. heydrichiády popraveni tehdejší ředitel PhDr. Josef Lukeš a student Antonín Stočes. Ve škole je jejich statečnost, s níţ unesli svůj lidský úděl, připomenuta pamětními deskami, etickou výzvou - zastavením na odpočívadle hlavního schodiště, kde promlouvá přes hranici času úryvkem básně Antonín Stočes. V letech byla v budově tzv. sociální škola a následně, tedy od roku 1953, zde začala vzdělávat své studenty zdravotnická škola. Nejdříve byla typickou střední odbornou školou zaměřenou na výchovu středního zdravotnického personálu zabezpečujícího ve zdravotnických zařízeních ošetřování nemocných; absolventkami školy, absolvent byl vzácnou výjimkou, byly především všeobecné zdravotní sestry. 2

5 Velké změny v nabídce studia nastaly od poloviny 90. let minulého století ( ), vedle střední zdravotnické školy zde byla zřízena vyšší odborná škola zdravotnická pro absolventy maturitních studijních programů, v její nabídce byly studijní obory Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný fyzioterapeut, Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaný asistent hygienické sluţby. V letech došlo administrativními rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství k převedení řady těchto studijních programů na akademickou půdu vysokých škol. V současné době lze na příbramské zdravotnické škole studovat v pěti oborech vzdělání, z nichţ tři maturitní jsou poskytovány školou střední - Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Masér sportovní a rekondiční a dva zakončené absolutoriem pro absolventy maturitních oborů vzdělává vyšší odborná škola zdravotnická - Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Absolventi vyšší odborné školy zdravotnické ukončují své studium absolutoriem a je jim přiznáván titul Diplomovaný specialista ve zkratce DiS. Velmi důleţitým svědectvím o smysluplnosti tohoto studia je fakt, ţe velká většina absolventů vyšší odborné školy zdravotnické, nejméně 90%, se po ukončení studia realizuje ve zdravotnictví; odcházejí pracovat do zdravotnických zařízení nebo se dále vzdělávají pro výkon kvalifikovanější zdravotnické práce. Součástí školy je také domov mládeţe, dokončený v roce 1990, ve kterém můţe být a je ubytováno 84 studentů. Přestoţe je tato přístavba poněkud nešetrným zásahem do celkové architektonické kompozice školy, velmi dobře slouţí svému účelu; vybavením a hygienickými parametry patří do tzv. první kategorie a za zmínku stojí také to, ţe od roku 2009 jsou všechny ubytovací buňky vybaveny moţností připojení na internet. K pohodovému kaţdodennímu provozu školy přispívá také školní jídelna, která je součástí školy od druhé poloviny čtyřicátých let. Pro ţáky, studenty i zaměstnance je pak příjemné to, ţe vše je pod jednou střechou všechny součásti školy jsou dostupné, aniţ by byl opuštěn interiér budovy. 3

6 Škola si v čase své existence vytvořila pevné místo v povědomí města Příbram i v širokém regionu; utvářela se povětšině pod prozíravým a smysluplným vedením ředitelů, kteří byli odborně na výši, měli jasnou vizi o vývoji, kvalitě i poslání této instituce a prokázali v sloţitých, ba těţkých společenských situacích kvalitu lidskou, totiţ morální a charakterovou. Dále jsou uvedeni všichni ředitelé příbramské zdravotnické školy, datace v závorce uvádí dobu, po kterou stáli v čele školy. František Kuchař ( ), vyučoval dějepis, německý jazyk a tělesnou výchovu. Byl člověkem, který se těšil, jak dosvědčují pamětníci, obecné váţnosti, školu provedl historicky mimořádně obtíţnými údobími. Vyuţil prostory školy k zřízení dalších potřebných učeben. Se školou je ovšem spojen nepoměrně dříve, v letech byl pověřen správou školy, od roku 1945 pak byl ustanoven ředitelem (gymnázium, pak sociální škola viz výše). Karel Eisenreich ( ), vyučoval latinský jazyk a občanskou nauku, studenti ho vnímali jako učitele náročného, ale spravedlivého. Také on obstál v nelehké době, provedl školu obdobím nejtuţší normalizace. Zaslouţil se o zvelebení odborných učeben. 4

7 Marie Čiháková ( ), vyučovala matematiku, zaslouţila se o zahájení přístavby domova mládeţe a o otevření dvouletého nástavbového pomaturitního studia (pomaturitní kvalifikační studium rehabilitační pracovník). PhDr. Josef Brodníček ( ), vyučoval a vyučuje, jako důchodce škole dosud vypomáhá, dějepis, základy společenských věd, občanskou nauku, ruský jazyk a německý jazyk. Jeho největší zásluhou je zřízení vyšší odborné školy zdravotnické jako součásti školy, pěstování tohoto vzdělávacího segmentu (viz výše, počet a pestrost oborů vyšší školy) a hledání spolupráce s vysokými školami zdravotnického zaměření. V době, kdy stál v čele školy, se tato značně proměnila i vybavením, byl předán k uţívání domov mládeţe, ve škole byly modernizovány učebny, zvláště odborné. Mgr. Václav Kočovský (2007 dosud), vyučuje český jazyk a literaturu. Usiluje o to, aby navázal na dobré tradice školy; jeho cílem je utvářet školu jako otevřené dobře vybavené vzdělávací centrum příbramského regionu, spolehlivě a smysluplně propojené s ţivotem, sociálními partnery, Škola, dle jeho názoru, má být místem kolegiality, dobré vůle a soustředěné výpravy za poznáním. 5

8 Dále jsou vzpomenuti interní učitelé, z nichţ mnozí zasvětili této škole svůj profesní ţivot, jejichţ věrnost této škole je časově nejdelší a kvalita jejich pedagogické práce je přitom nezpochybnitelná. Datace v závorce vymezuje dobu, po kterou ve zdravotnické škole působili, někteří pak působí dosud. Ze současných pedagogů jsou jmenováni ti, kteří ve zdravotnické škole působí jiţ nejméně 30 let, tedy polovinu doby existence zdravotnické školy. Mgr. Václav Blaţek ( ), vyučoval matematiku a fyziku. Ředitel školy mu u příleţitosti Dne učitelů v r předal Plaketu J. Á. Komenského za celoţivotní pedagogickou práci. Anna Dušková ( ), odborná učitelka, vyučovala péči o nemocné a ošetřování nemocných, byla učitelkou odborné praxe. Jindřiška Dvořáková ( ), odborná učitelka, vyučovala péči o nemocné a ošetřování nemocných. Alena Hasilová ( ), odborná učitelka, vyučovala péči o nemocné a ošetřování nemocných. Jaroslava Křivánková ( ), odborná učitelka, vyučovala péči o nemocné a ošetřování nemocných, byla vedoucí učitelkou, později učitelkou odborné praxe. Ředitel školy jí u příleţitosti Dne učitelů v r předal Plaketu J. Á. Komenského za celoţivotní pedagogickou práci. Miloslava Plačková ( , ), vyučovala psychologii a péči o nemocné. V letech působila ve funkci zástupkyně ředitele školy. Irena Rybková Kadeřábková ( ), vyučovala český jazyk a literaturu. Eliška Řondíková ( ), odborná učitelka, vyučovala péči o nemocné a ošetřování nemocných, byla učitelkou odborné praxe. Ředitel školy jí u příleţitosti ukončení aktivní pedagogické činnosti ( ) předal Plaketu J. Á. Komenského za celoţivotní pedagogickou práci. Helena Strnadová ( ), odborná učitelka, vyučovala péči o nemocné a ošetřování nemocných. Marie Zavadská ( ), odborná učitelka, vyučovala péči o nemocné a ošetřování nemocných. 6

9 PhDr. Věra Kaiferová (1974 dosud), odborná učitelka, vyučuje péči o nemocné a ošetřování nemocných od školního roku vypomáhá škole jako důchodce. Do byla vedoucí učitelkou oboru vzdělání Zdravotnický asistent. Ředitel školy jí předal Plaketu J. Á. Komenského za pedagogickou práci. Mgr. Eva Lehocká (1979 dosud), vyučuje především tělesnou výchovu, její aprobací je ruský jazyk tělesná výchova; byla koordinátorkou tvorby školních vzdělávacích programů, v současné době koordinuje praktickou realizaci těchto programů. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. (1980 dosud), odborná učitelka, vyučovala péči o nemocné a ošetřování nemocných, byla učitelkou odborné praxe. Od r působí ve funkci zástupkyně ředitele školy, současně je, od srpna roku 2011, vedoucí učitelkou oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra. PaedDr. Hana Bláţová (1982 dosud), vyučovala ruský jazyk, dějepis, občanskou nauku, v současnosti vyučuje anglický jazyk. Mgr. Alena Šedivá (1983 dosud), odborná učitelka, vyučuje péči o nemocné a ošetřování nemocných, je vedoucí učitelkou oboru vzdělání Diplomovaný zdravotnický záchranář. Externími učiteli školy byli nejčastěji lékaři příbramské nemocníce, coţ trvá dosud a k nim v souvislosti s procesem společenských změn přibyli někteří privatizovaní lékaři a také primář a lékaři příbramské záchranky. Je velmi obtíţné jmenovat a neopomenout; z externích učitelů osobností vesměs primářů - jsou v šedesátileté historii školy nesmazatelně zapsáni: MUDr. Václav Trnka, MUDr. František Kadeřábek, MUDr. František Trefný, MUDr. Miroslav Kosek, MUDr. Jiří Lisický, MUDr. Karel Šedivý, MUDr. Petr Svoboda, MUDr. Luděk Baumruk, MUDr. Čestmír Kalík, Jsou-li vytvořeny tradice na dobré je třeba navazovat či je pěstovat a uchovávat, protoţe jsou prospěšné, ověřené, nepostradatelné. Jsou vize, za kterými je dobré jít, protoţe lidský rod motivují, posouvají, včleňují do kolozpěvu laskavých lidských srdcí. 7

10 Jsou spolupráce, které je potřeba pěstovat, protoţe prokázaly nepostradatelnost a schopnost reagovat na potřeby současného ţivota, ze kterého se ale neztratil hluboký duchovní rozměr, nesou v sobě tvůrčí činnost, která vstupuje v logiku nadčasové smysluplnosti. Spolupráce mezi příbramskou nemocnicí a zdravotnickou školou je nepostradatelnou tradicí a dobrá vize školy se bez této tradiční spolupráce neobejde. Pro ţáky a studenty školy je totiţ trvale velmi důleţitou součástí výuky praxe, která je realizována v řadě zdravotnických, často i mimopříbramských pracovišť. Největším sociálním partnerem praktické výuky je ale po celou dobu existence zdravotnické školy příbramská nemocnice. Nemohu při této příleţitosti nepřipomenout to, ţe spolupráce s nemocnicí je na výborné úrovni; společná hledání řešení v případě problémů, pochopení vedení nemocnice i vedení jednotlivých oddělení pro specifika praktické výuky střední i vyšší školy, škola se snaţí reagovat na poţadavky nemocnice. Vedení nemocnice se zúčastňuje dnů otevřených dveří školy, slavnostních vyřazování našich ţáků a studentů; nemohu zde vyjmenovat vše, ale tuto vzájemnou spolupráci povaţuji za příklad dobré praxe. Nic v tomto světě není dokonalé. K tomuto poznatku dospívá člověk zpravidla jiţ ve velmi raném věku. Zdravotnická škola v Příbrami není dokonalá, ale troufám si říci, maje přitom na mysli i to, jak cenné a vstřícné má sociální partnery (Středočeský kraj jako zřizovatel, Město Příbram jako vlastník nemovitého majetku školy, Nemocnice Příbram, a.s. jako nejvýznamnější místo výkonu praxe našich ţáků a studentů, ), nespouštěje přitom ze zřetele nesmlouvavý kriticizmus, ţe ve své dnes jiţ šedesátileté historii vţdy byla a je i v současnosti školou velmi dobrou. Příbram, srpen 2013 Mgr. Václav Kočovský ředitel školy 8

11 III. Současnost - obory vzdělání Zdravotnické lyceum Obor vzdělávání Zdravotnické lyceum byl otevřen na naší škole v roce Podle nového ŠVP je výuka realizována od školního roku 2010/2011. Absolventi oboru vzdělání Zdravotnické lyceum jsou připravováni především pro další studium zdravotnických oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách vysokých škol a vyšších odborných školách. Studium tohoto oboru však vytváří i velmi dobré předpoklady pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy. Naši absolventi studují např. na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích obory Učitelství, Zdravotnický záchranář, Všeobecná sestra, na Lékařské fakultě UK v Plzni, na Západočeské univerzitě obor Radiologický asistent, na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, na VŠCHT, na Zemědělské univerzitě v Praze apod. Studium je rozděleno do několika prolínajících se vzdělávacích oblastí: vzdělávání a komunikace v českém jazyce, vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání a vzdělávání pro zdraví. V rámci studia se klade velký důraz zejména na vzdělávání přírodovědné a vzdělávání pro zdraví. Vzhledem k hodinové dotaci věnované těmto předmětům lze probírat jednotlivá témata do větší hloubky, také lze v rámci těchto hodin pracovat projektově, coţ vede ţáky k větší samostatnosti v získávání informací i jejich prezentaci. 9

12 V rámci jednotlivých projektů- např. v somatologii, biologii, v projektech EVVO je velmi často vyuţíváno mezipředmětových vztahů. Velmi důleţitá je v přírodovědném vzdělávání i moţnost praktických cvičení. Naši ţáci proto pravidelně absolvují laboratorní cvičení z chemie, biologie i fyziky. Zde mají moţnost aplikovat své znalosti a výsledky svých prací pak také vyhodnotit. Vhodně zde také mohou uplatňovat schopnost komunikace a práce ve skupině. Ţáci vyuţívají svých znalostí nejen v rámci laboratorních cvičení, ale také v rámci tematicky zaměřených exkurzí a v neposlední řadě i při zpracování svých praktických maturitních prací. Ţáci zdravotnického lycea se zúčastňují olympiád, a to zejména z českého a anglického jazyka, astrologické olympiády a olympiády biologické a chemické. V chemické olympiádě se tři ţákyně dostaly i do krajského kola, kde byla jinak zastoupena pouze gymnázia. Kaţdoročně se ţáci účastní soutěţe v první pomoci, soutěţe SOČ zde se umístil ţák Jakub Drmla na 1. místě v krajském kole. Ţáci oboru Zdravotnické lyceum se aktivně zapojují do přípravy, organizace a průběhu dnů otevřených dveří a Dne pro zdravý ţivotní styl. Představují vlastní tematicky zaměřené 10

13 práce, které prezentují a ověřují si je prakticky pomocí krátkých dotazníkových šetření, zúčastňují se aktivit školy dobročinné akce, tělovýchovné soutěţe atd. Dále se naši ţáci měli moţnost zúčastnit v rámci Týdne vědy a techniky přednášky v angličtině o evoluční teorii a prezentace výsledků prací, především s přírodovědnou tematikou, studentů z různých zemí. Další moţností, kde mohli propojit své jazykové dovednosti a znalosti ze zdravotnických oborů, byla akce Speaker s Bureau - interaktivní beseda s americkým záchranářem. Na vzdělávání ţáků se podílí kolektiv aprobovaných vyučujících. Vzhledem k zaměření oboru a odborným kompetencím jsou to především: Mgr. Hana Sentenská vedoucí oboru Mgr. Jiřina Hamzová Ing. Hana Divišová, Ph.D. Mgr. Luboš Velfl a další V dalším období máme před sebou několik cílů. Mezi nejpodstatnější patří - kvalitní vzdělávání a motivace. Budujeme obor, který připravuje úspěšné absolventy pro jejich další vzdělávání. Toho lze dosáhnout vytvořením náročných vzdělávacích cílů a jejich plněním, nadstandardním individuálním přístupem k těm, kteří o obor opravdu mají zájem. O obor, který učí ţáky úctě k člověku, podporuje jejich smysl pro poctivost a spravedlnost a který od ţáků očekává: cílevědomost, pracovitost a odpovědnost. V současné době je naším úkolem lepší prezentace oboru, především aktivním zapojením ţáků do kvalitnějšího informování veřejnosti, např. prostřednictvím místního tisku, na webu školy. Cílem je představit obor jako součást stabilní vzdělávací instituce se silným regionálním charakterem a osobitou identitou. Mgr. Hana Sentenská 11

14 Zdravotnický asistent Ošetřovatelství prošlo dlouhým vývojem od jednoduchého pojetí péče o nemocného aţ po dnešní propracovanou koncepci ošetřovatelství, od ošetřovatelství Florence Nightingalové po moderní koncepci ošetřovatelství. V roce 1953/54 vznikly ošetřovatelské školy, vyšší sociálně zdravotnické školy a k nim se připojily i odborné školy pro ţenská povolání. Ve stejném školním roce je zahájena výuka na naší škole. Od školního roku 1957/58 se stává školou čtyřletou s názvem zdravotnická škola a od školního roku 1959/ je nazývána střední zdravotnickou školou. V roce 1955 byla ke škole přičleněna téţ závodní škola práce pro doškolování zdravotních sester. Školský zákon č. 186/19 Sb. zařadil zdravotnické školy od roku 19 mezi školy druhého cyklu s názvem střední zdravotnické školy. Dvouleté studium bylo prodlouţeno na čtyřleté, později pro nedostatek vzdělaných sester zkráceno na tříleté studium a z důvodu nízkého věku absolventek bylo brzy prodlouţeno opět na čtyřleté. V roce 19 bylo v naší škole zahájeno vyučování v I. ročníku večerního studia zdravotních sester při zaměstnání, které bylo nejdříve čtyřleté a od r pětileté. V roce 1961 otevřen při škole I. ročník pro studium oboru Dětská sestra, v r dvouleté denní studium pro ošetřovatelky. SZŠ Příbram spadala do pod OÚNZ Příbram a poté pod KÚNZ aţ do roku Náplň vzdělávacích programů do roku 1989: Učební plány a osnovy středních zdravotnických škol ovlivnilo usnesení Ústředního výboru Komunistické strany Československa O těsném spojení školy se ţivotem z dubna roku Předmět výrobní práce prošel sloţitým vývojem od praxe v průmyslových závodech po výcvik ve zdravotnických zařízeních. Ve snaze přiblíţit ţákům problematiku výroby chodily v prvních ročnících sestry/ţákyně do místních továren, aby lépe pochopily dělnickou třídu. 12

15 V druhém ročníku byla výrobní práce nahrazena pracovní výchovou, jejímţ cílem bylo seznámit ţákyně s prací pomocnic ve zdravotnických zařízeních. Ve výuce ţákyň nechyběla výuka psaní na stroji ani branná výchova. Hodiny věnované branné výchově měly za úkol rozvíjet tělesnou zdatnost a rozmanité dovednosti, dokonce i střelbu ze vzduchovky. Osnovy prvních ročníků čtyřletého studia obsahovaly hlavně všeobecně vzdělávací předměty a z odborných předmětů pak byly zařazeny biologie a somatologie. Ve druhých ročnících byly vyučovány předměty patologická anatomie a fyziologie, hygiena a epidemiologie a úvod do interny, chirurgie a pediatrie. V posledních dvou ročnících převaţovala praxe a výuka klinických a odborných předmětů. Speciální patologie je obsaţena v klinických oborech a předmět patologická anatomie byl přednášen jen obecně. Ve všech oborech byla po přestavbě v roce 19/61 posílena výuka chorob vnitřních, aby studenti získali vědomosti o nejdůleţitějších onemocněních, jejich příčinách, projevech, léčení a prevenci. Předmět chirurgie obsahoval zásady chirurgické práce, ale také poskytování první pomoci, krevní transfúze a organizaci rehabilitační péče. Součástí osnov byly také poznatky z ortopedie a urologie. 13

16 Nové učební osnovy studijního oboru Zdravotní sestra vydalo Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky po dohodě s Ministerstvem školství ČR od 1. září 1984 od prvního ročníku střední zdravotnické školy. Studium na střední zdravotnické škole bylo i nadále organizováno jako čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Od absolventů se očekávala potřeba soustavného celoţivotního zvyšování kvalifikace (MZ ČR 1983). Od roku 1989: Mnichovská deklarace z roku 2000 klade důraz na souvislosti vzdělání a praxe a na kompetence sester ve zdravotnických sluţbách. Praţskou deklarací z roku 2003 dochází k uznávání kvalifikace zdravotnického pracovníka v EU. Významnou úlohu pro postavení sester a jejich vzdělávání má jejich profesní organizace Česká asociace sester, která vzniká v roce Po roce 1989: obor Všeobecná sestra Dne 1. září 1991 byl dosavadní obor Zdravotní a dětská sestra nahrazen oborem Všeobecná sestra. Studium bylo čtyřleté nebo dvouleté pomaturitní. V učebních osnovách bylo kromě změny názvu oboru zaznamenáno také mnoho úprav studijních programů. Preferovala se odbornost, coţ vedlo k rozšiřování odborného základu na úkor všeobecného vzdělávání. Vedle zvládnutí základní komunikace byl kladen důraz na pouţívání znalosti cizího jazyka ke studiu odborné literatury. Největší pozornost byla věnována výuce ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Výuka byla vedena tak, aby budoucí sestry chápaly proţívání nemocného a na podkladě toho přizpůsobily provádění ošetřovatelských činností. 14

17 Odborné předměty se nevyučovaly samostatně, ale jako součást ošetřovatelství. Cílem výuky ošetřování nemocných byl nácvik a osvojení odborných činností ve zdravotnických zařízeních a formování profesionálních vlastností budoucích sester. V roce 1995 byla vydána učební osnova psychologie, změny se týkaly především pojetí základních funkcí psychiky a pojetí osobnosti. Po roce 2004: obor Zdravotnický asistent Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních významně změnil studium ošetřovatelských oborů. Od školního roku 2004/2005 došlo na středních zdravotnických školách ke zrušení oboru Všeobecná sestra. Tento obor nahradil obor Zdravotnický asistent M/007. V učebních dokumentech oboru Zdravotnický asistent došlo k navýšení všeobecného vzdělávání, nově byl zařazen vyučovací předmět ekonomika, první pomoc, klinická propedeutika a vyřazeny byly některé odborné (lékařské) předměty jako např.: vnitřní lékařství, chirurgie, pediatrie, gynekologie, neurologie a psychiatrie. Tyto lékařské předměty se jiţ nevyučují samostatně, ale pouze v rámci výuky předmětu ošetřovatelství. V předmětech ošetřovatelství a ošetřování nemocných byla navýšena hodinová dotace. Praktické vzdělávání se uskutečňuje formou cvičení ve škole, formou praktického vyučování na zdravotnickém pracovišti a formou odborné praxe. Základem praktické výuky je předmět ošetřovatelství, na který navazuje výuka v předmětech ošetřovatelská péče a odborná praxe. Ošetřovatelské péče je prováděna metodou ošetřovatelského procesu, kdy se ţáci zaměřují na biopsychosociální potřeby pacientů. V naší škole byly ve školním roce 2004/2005 otevřeny první dvě třídy oboru Zdravotnický asistent. Následující roky uţ jsme měli po jedné třídě oboru Zdravotnický asistent - ZA a oboru Zdravotnické lyceum ZL. Po roce 2004 mírně klesl zájem o tento obor, laická veřejnost byla nedostatečně informována o kompetencích ZA. 15

18 Nejvíce ovlivnila budoucí uchazeče skutečnost, ţe ZA poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem. V roce 2011 byly posíleny kompetence ZA tzv. malou novelou - zákonem č. 105/2011 Sb. 29 odst. 3, jenţ rozšiřuje okruh činností, které mohou zdravotničtí asistenti vykonávat bez odborného dohledu. Jde o ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů, za kterou jsou zdravotničtí asistenti plně odpovědní. Přes počáteční rozpaky nad novým oborem se obavy rozplynuly a v současné chvíli se ukazuje, ţe je těchto absolventů nakonec nedostatek. Management nemocnic si začíná uvědomovat výhody, které plynou z nových kompetencí ZA. Ţáci tohoto oboru se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůţkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postiţením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče. Výuku na naší škole zajišťují v současné době tito vyučující: Mgr. Jarmila Milcová vedoucí oboru PhDr. Ivana Pokorná PhDr. Věra Kaiferová Mgr. Věra Severová Mgr. Dagmar Maršálková Mgr. Martina Šlapáková Mgr. Jiří Vacek a další Absolventi, kteří ukončí studium ZA, mohou pokračovat ve studiu buď na vyšší odborné škole zdravotnické v oboru Diplomovaná všeobecná sestra, nebo na vysoké škole s bakalářským studijním programem ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra, popřípadě vysokoškolským studiem magisterského a doktorandského ošetřovatelského směru. 16

19 Naši ţáci oboru ZA se aktivně zapojují do mimoškolních činností. Ve spolupráci s městem Příbram se účastní preventivních programů,,podpora zdraví v regionu města Příbram a,,primární prevence rizikového chování a podpora zdraví dětí a mládeţe v okrese Příbram, kde seznamují ţáky základních škol s prevencí zubního kazu, se základy první pomoci, s prevencí kouření a s první pomocí při záchraně ţivotů. Aktivně se podílejí na Dni zdravého ţivotního stylu a dnech otevřených dveří, kde prezentují svůj obor. Někteří spolupracují s dobrovolnou pečovatelskou sluţbou, po absolvování odborného školení jsou schopni zpříjemňovat chvíle nemocným v lůţkových zařízeních naší nemocnice a domova důchodců. Zdravotničtí asistenti se zapojují do jiţ tradičních humanitárních akcí. Zabezpečují Srdíčkový den občanského sdruţení Pomozte dětem, podílejí se na charitativním projektu Bílá pastelka, Červená stuţka, celostátní sbírce Pomerančový den, sbírce na pomoc lidem s Alzheimerovou chorobou. Ţáci ZA organizovali v minulosti mikulášské besídky v MŠ a na dětském oddělení. Spolupracovali s Domem pečovatelské sluţby, velmi dobrá byla spolupráce s organizací stomiků. Kaţdoročně zajišťují hlídky první pomoci při kulturních akcích města Příbram a ČČK. Pravidelně realizujeme soutěţ první pomoci a nejúspěšnější druţstva reprezentují naši školu v krajském kole. Mgr. Jarmila Milcová 17

20 Masér sportovní a rekondiční Obor Masér sportovní a rekondiční je otevřen na naší škole čtvrtým rokem, výuka probíhá od školního roku 2010/11, jiţ od začátku je studium plněno dle ŠVP. Absolventi oboru vzdělání Masér sportovní a rekondiční se uplatní v povolání masér pro poskytování profesionálních masérských sluţeb v provozovnách, studiích a salonech, poskytují sluţby z hlediska péče o tělo, správné ţivotosprávy a zdravého ţivotního stylu. V průběhu studia jsou ţáci připravováni nejen pro dobré uplatnění na trhu práce, ale i pro moţnost dalšího studia v terciární sféře. Ţáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce, k ochotě a trpělivosti při poskytování masérské péče a jednání s klienty. Důleţitým aspektem je výchova ţáků k péči o vlastní zdraví. Praktická výuka je realizována ve třech odborných učebnách, které jsou vybaveny pro výuku různých typů masáţních technik. Ţáci absolvují odbornou praxi ve spolupráci se smluvními sociálními partnery školy (masérské salóny, fitness centra, pečovatelská sluţba, atd.), zde si rozvíjejí své praktické a komunikační dovednosti. Ţáci oboru Masér sportovní a rekondiční se aktivně zapojují do přípravy, organizace a průběhu dnů otevřených dveří (názorné ukázky masáţí a cvičebních jednotek zaměřených na odstranění svalových dysbalancí), zúčastňují se rozličných aktivit školy dobročinné akce, soutěţe PP a dalších. Několik ţáků se velmi úspěšně zapojuje do mimoškolních aktivit, vzhledem i k zaměření oboru především sportovních (Martina Severová, ţákyně 4. MSR mistryně světa ve step aerobiku 2011, 3. místo - ME ve sportovním aerobiku, fitness týmech a hip hop 2011, 2. místo ME 2012 ve sportovním aerobiku, fitness týmech a hip hop, 1. místo MS 2012 ve sportovním aerobiku, fitness týmech a hip hop; Daniela Beerová, ţákyně 18

21 3. MSA 1. místo MČR v TEAMGYMU nominace na ME v TEAMGYMU 2012, Patrik Červeňák, ţák bývalé 2. MSB fotbal, juniorská reprezentace). Na vzdělávání ţáků se podílí kolektiv plně aprobovaných vyučujících. Vzhledem k zaměření oboru a odborným kompetencím jsou to především: Mgr. Jana Hlinecká vedoucí oboru Mgr. Marie Polívková Mgr. Blanka Chrastinová Mgr. Eva Lehocká Mgr. Eva Koutná Mgr. Helena Šíblová Mgr. Ilona Kolková Zuzana Němcová a další Do dalšího období máme před sebou několik cílů. Tyto jsou nejpodstatnější: Příprava ţáků pro plnění odborných kompetencí, mezi něţ patří volba a aplikace jednotlivých typů masáţí v souladu s poţadavky klienta, poskytování poradenské sluţby v oblasti preventivně rekondičních a regeneračních programů a správné výţivy, profesionální vystupování, vhodná a empatická komunikace s klientem, dodrţování zdravotně hygienických předpisů a BOZP, vyhotovení provozního řádu, ceníku úkonů a obchodních písemností a další. Motivace ţáků k zájmu o studium - v rámci odborných předmětů se zaměřujeme na kultivaci a rozvoj osobnosti budoucího maséra tím, ţe vycházíme z přímého vztahu mezi tělem 19

22 fyzickým a mentálním pruţné tělo - pruţná mysl - dobrý výkon - spokojený klient. Plně respektujeme etický kodex maséra a v maximální míře vyuţíváme mezipředmětových vztahů včetně spolupráce se školním psychologem tak, aby si ţáci uvědomovali, ţe hodnota našich absolventů oproti frekventantům masérských kurzů je právě v ucelené výchově, ve schopnosti poskytovat vedle masérských sluţeb také poradenskou činnost v oblasti preventivně rekondičních a regeneračních programů a správné výţivy. Studium tohoto oboru je dobrým základem pro další vzdělávání v terciární sféře, především pro obor Fyzioterapie. V odborných předmětech ţáci získávají některé ze základních vědomostí, které mohou vyuţít v dalším vysokoškolském studiu. Byl akreditován kvalifikační kurz v oboru masér tak, aby byla pro absolventy oboru MSR rozšířena moţnost pracovního uplatnění i v oblasti zdravotnictví. Absolvent kurzu se uplatní ve zdravotnických zařízeních při výkonu rehabilitační a léčebné péče pod přímým vedením fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny. Mgr. Jana Hlinecká Diplomovaný zdravotnický záchranář Boj o přeţití sebe sama je přirozenou vlastností člověka. Někdo si ve svém ţivotě vybere boj o moc, o peníze, o pohodlí My jsme si vybrali boj o ţivot, boj se smrtí Je to boj nerovný, nekonečný a nikdy nevíme, jak dopadne. Obor vzdělání Zdravotnický záchranář, pomaturitní kvalifikační studium, zakončený 20

23 maturitní zkouškou, byl v naší škole otevřen v roce 1995/1996. Začátky nebyly lehké, osnovy nebyly ještě dobře propracovány. Hlavně předměty ošetřování v neodkladné péči a léčebně ošetřovatelské základy v neodkladné péči bylo nutné upravit. Ale během prvního roku práce jsme se vypořádali s problémy a výuka zdárně pokračovala. U zrodu tohoto oboru v čele s ředitelem PhDr. Josefem Brodníčkem a zástupkyní PhDr. Dagmar Kalátovou Ph.D., stály učitelky: Mgr. Alena Šedivá, Mgr. Eva Lehocká, Eliška Řondíková. Záštitu nad oborem převzal Mudr. Čestmír Kalík, tehdejší ředitel Zdravotnické záchranné sluţby Příbram. Ve školním roce 1996/1997 nastala změna, kdy se z dvouletého pomaturitního studia stal tříletý obor Diplomovaný zdravotnický záchranář. Studium bylo ukončeno absolutoriem, v jehoţ rámci studenti skládali zkoušku z odborných předmětů, jazyka a psali absolventské práce, které následně obhajovali. Tato forma studia probíhá doposud. Součástí studia byly a jsou odborné kurzy soustředění (slaňovací a lyţařský v prvním ročníku a plavecký ve druhém ročníku). Se vznikem DZZ začaly fungovat na naší škole aktivity, které organizovaly odborné učitelky a do kterých byli zapojeni studenti oboru DZZ. Byl to Den zdraví a školení dětí na základních školách v Příbrami. Postupně byly do těchto aktivit zapojovány všechny 21

24 obory na škole, ve stejném duchu pokračují doposud. Ve školním roce 1996/1997 posílila naše řady v oboru Mgr. Jana Oktábcová, která nahradila kolegyni Elišku Řondíkovou. Od nástupu nového ředitele Mgr. Václava Kočovského ve školním roce 2007/2008 přijímáme studenty kaţdým rokem. Bylo nutné rozšířit řady učitelů oboru. Dalším ročníkovým učitelem se stal MVDr. Zbyněk Machuta. V současné době výuku zajišťují především: Mgr. Alena Šedivá vedoucí oboru Mgr. Jana Oktábcová PhDr. Jana Veličová PhD. MVDr. Zbyněk Machuta a externí lékaři Obor DZZ je zapojen do projektů školy: - Podpora zdraví v regionu města Příbram - Podpora zdravého ţivotního stylu v regionu města Příbram Cílem těchto projektů je sníţení rizikových faktorů, které ohroţují zdravý vývoj dětí a mládeţe, a zvládnutí poskytnutí první pomoci a znalost zásad a postupů v situacích ohroţení zdraví a ţivota. Tato činnost je ve své podstatě náplní práce záchranáře. Od roku 1995, kdy se obor na naší škole začal vyučovat, do současnosti úspěšně ukončilo studium mnoho studentů. Uplatnění ve zdravotnictví najde většina z nich. Od roku 2010 mohou zdravotničtí záchranáři pracovat kromě záchranné sluţby i na odděleních akutní péče. Na výchově a vzdělávání budoucích záchranářů se podílí velké mnoţství vyučujících interních i externích. Mgr. Alena Šedivá 22

25 Diplomovaná všeobecná sestra Budoucí zdravotní sestry studovaly od roku 1953 na tříletých zdravotnických školách, které vznikly reorganizací vyšších sociálních škol. Od školního roku 1957/1958 se tyto školy stávají čtyřletými, od roku 1959 s úředním názvem střední zdravotnická škola. Tento vzdělávací model skončil posledním přijetím ţáků oboru Všeobecná sestra ve školním roce 2003/04 dle znění zákona č. 96/2004Sb., v platném znění. V současné době je vzdělávání sester realizováno na vyšších odborných školách zdravotnických a vysokých školách. Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra je na naší škole realizován od roku 1997 dosud. Tento vzdělávací program připravuje k výkonu povolání všeobecné sestry - všeobecného ošetřovatele jako zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Program splňuje poţadavky právních dokumentů ČR a směrnic EU na odbornou teoretickou a praktickou přípravu všeobecných sester. Absolvování vzdělávacího programu vede k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry. Cílem realizace vzdělávacího programu je příprava studentů k výkonu činností, které provádí všeobecná sestra v rámci své odborné způsobilosti bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem na základě indikace lékaře. V průběhu realizace vzdělávacího programu jsou studenti vedeni k vytváření ţádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka, tedy k odpovědnosti za kvalitu své práce, k empatii, altruismu a angaţovanosti ve prospěch pacientů, klientů, k dodrţování bezpečných pracovních postupů, k ekologickému a ekonomickému chování. 23

26 Jsou vzděláváni tak, aby získali lásku k povolání a pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní, osobní i občanský ţivot, aby byli připraveni se celoţivotně vzdělávat a úspěšně se vyrovnávat s problémy. Důraz se klade na vytváření pozitivního vztahu studentů k vlastnímu zdraví a k vědomí významu prevence nemoci. Vzdělávací obsah vychází z minimálních poţadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených právními předpisy ČR a směrnicemi EU. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství. Jsou to anatomie, fyziologie, patologie, mikrobiologie, ošetřovatelství ve vztahu ke všeobecnému a specializovanému lékařství, ke všeobecné a specializované chirurgii, k péči o dítě a pediatrii, péči o ţenu, matku a dítě, k péči o duševní zdraví a psychiatrii, péči o staré lidi a geriatrii, k domácí a primární péči a k profesní etice. Součástí jsou i vybrané sociální disciplíny, které umoţňují lépe pochopit chování zdravých i nemocných osob a změny ve společnosti, jakoţ i vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, a které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Jedná se např. o psychologii a komunikaci, sociologii, právo, problematiku národnostních menšin atd. 24

27 Studenti jsou seznámeni s vybranými výzkumnými metodami pouţívanými v ošetřovatelství. Odborné vzdělání sestry prohlubují také poznatky z přírodních a aplikovaných věd. Program rozvíjí počítačovou gramotnost studentů. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích (IKT) má především aplikační charakter a je zaměřeno na seznámení studentů se speciálními programy pro zdravotnictví, na vyuţívání IKT v ošetřovatelské praxi a jako zdroj informací. Významnou sloţku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímţ cílem je osvojení si ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu. Výuku zajišťují především tyto interní vyučující: PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. vedoucí oboru Mgr. Marie Břendová, PhD. Mgr. Olga Bürgerová PhDr. Jana Veličová, PhD. Absolventi VOŠ DVS jsou vybaveni kompetencemi umoţňujícími vykonávat profesi všeobecné sestry bez odborného dohledu. Bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti. Jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Připravují pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádějí nebo při nich asistují, zajišťují při těchto výkonech ošetřovatelskou péči. Tyto kompetence umoţňují vykonávat profesi všeobecné sestry na poţadované úrovni a podporují její další vzdělávání i profesionální růst. Doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD. 25

28 V obou oborech vyšší odborné školy je velmi důleţitá spolupráce s externími vyučujícími především lékaři. Na naší škole vyučují: MUDr. Čestmír Kalík, PhDr. Lenka Průšová, PhD., JUDr. Jarmila Enţlová, MUDr. Luděk Baumruk, doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MUDr. Jiří Vavřík, CSc., MUDr. Jaroslav Kolář, MUDr. Josef Vosátka, Mgr. Jiří Vacek, MUDr. Jiří Jiroušek, MUDr. Pavel Marček, MUDr. Jan Rapsa, MUDr. Václav Pavliňák, MUDr. Hana Kotásková, Bc. Jiří Tymeš, MUDr. Otto Lang, Ph.D., MUDr., Mgr. Jan Bydţovský, PhD. Cizí jazyky Anglický jazyk Anglický jazyk se na střední škole začal vyučovat ve školním roce 1990/1991. První maturitní zkoušky z ANJ se konaly ve školním roce 1992/1993. Anglický i německý jazyk se staly i součástí absolutorií na vyšší škole. Velkým obohacením výuky jsou poznávací zájezdy do Velké Británie. Historicky prvního jazykového a poznávacího zájezdu do anglicky mluvící země se účastnilo ve školním roce 2002/2003 dvanáct ţáků střední školy. Od té doby se uskutečnilo jiţ několik dalších takových výjezdů, které se staly velice oblíbenými mezi ţáky střední a studenty vyšší školy. Za zmínku stojí zájezd do Anglie konaný ve školním roce 2006/2007, kterého se pod patronátem vyučujících Lucie Sirotkové a Milana Míky účastnilo 37 ţáků naší školy. Poslední zájezd se uskutečnil ve školním roce 2011/2012. Tentokrát jsme vycestovali do Skotska a projeli jsme celou Velkou Británii. Vzhledem k velké popularitě těchto zahraničních výjezdů budeme ve školním roce 2013/2014 organizovat zájezd do Irska. Mezinárodní spolupráce a mobilita ( ) 26

29 Nesporným přínosem pro jazykovou a odbornou přípravu našich ţáků a studentů je dlouhodobá spolupráce se zdravotnickou sekcí regionálního vzdělávacího centra ROC HORIZON COLLEGE Hoorn, Nizozemsko. Naše vzájemné vztahy se začaly rozvíjet v roce 1993 v rámci partnerství měst Příbram Hoorn. Během uplynulých dvaceti let spolupráce byly kaţdoročně realizovány buď týdenní vzájemné výměnné pobyty ţáků SŠ, nebo několikatýdenní pracovní stáţe studentů VOŠ v rámci projektu Mobility Leonardo da Vinci, který roku 2003 získal pečeť kvality. Ţákům a studentům obou škol, učitelům i zdravotnickým pracovníkům našich smluvních zařízení bylo umoţněno seznámit se s historií, kulturou i kaţdodenním ţivotem hostitelské země, s chodem a organizací práce na jednotlivých pracovištích nemocnic, ústavů sociální péče, domovů pro seniory, pečovatelské sluţby a v agenturách domácí a komunitní péče v České republice i Nizozemsku. Pro ţáky a studenty naší školy znamenala a znamená tato spolupráce velmi dobrou příleţitost k uplatnění a prohloubení jazykových znalostí a komunikačních dovedností, rozvoji osobnostních kvalit a zvýšení přitaţlivosti odborné výuky. Německý jazyk Německý jazyk je na střední škole vyučován jako první i druhý cizí jazyk. Také na vyšší odborné škole se vyučuje němčina s odborným zaměřením a student skládá u absolutoria i závěrečnou zkoušku. Přínosem pro výuku německého jazyka je přítomnost rodilého mluvčího na vyučovacích hodinách. Ten představuje pro ţáky významný motivační faktor učit se cizí jazyk a zdokonalovat se v něm. Na hodinách německého jazyka jsme přivítali rodilé mluvčí, kteří vykonávali dobrovolnou zdravotnickou sluţbu ve stacionárním zařízení Sanco Příbram. Byli z různých spolkových zemí Německa. Velmi oblíbené jsou také kaţdoroční vánoční trhy v Německu. 27

30 Ve školním roce 2009/2010 se uskutečnil poznávací zájezd Zámky Ludvíka II. Při prohlídkách ţáci zhlédli historické budovy a památky tohoto panovníka na území Německa. Vyučující jsou členkami SGUN, spolku germanistů a učitelů němčiny. SGUN se zabývá dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a sídlí v Goethe Institutu v Praze. Zve učitele na semináře a workshopy, umoţňuje jim výměnu zkušeností a informací. Projekt Šprechtíme začal ve školním roce 2012/2013 a je zaměřen na podporu rozvoje německého jazyka. V závěru kalendářního roku připravují učitelé anglického a německého jazyka školní kolo olympiády. Ţáci s nejlepšími výsledky se kaţdým rokem účastní okresního kola Olympiády v anglickém a německém jazyce. Latinský jazyk Výuka latinského jazyka má na naší škole dlouholetou tradici. Základům gramatiky a odborné terminologie se v prvním ročníku učí ţáci všech oborů střední i studenti vyšší školy. Osvojení si latinského a řeckého jazyka významně ovlivňuje studium odborných předmětů. Ţáci a studenti se seznamují také s historickým, kulturním kontextem a antickou mytologií. Důkazem atraktivity předmětu byl zájem o rozšířenou nepovinnou výuku klasické latiny, který ve školním roce 2006/2007 vyústil v historicky první dobrovolnou maturitní zkoušku 2 ţákyň oboru Zdravotní sestra. Maturitní témata obsahovala texty jak s tématikou zdravotnickou či mytologickou, tak i původní originální výňatky např. z děl G. I. Caesara nebo Tacita. Mezipředmětové vztahy výuka latiny posiluje v rovině odborných předmětů, cizích jazyků (zejména španělštiny), literární a historické. Ačkoli je latina spolu s klasickou řečtinou řazena mezi tzv. jazyky mrtvé, zásada přejímat, čerpat a volit z antických zdrojů je stále ţivá ve všech současných světových jazycích. 28

31 Ruský jazyk Ruský jazyk se vrátil do výuky i na naší škole. Nabízí se především jako druhý cizí jazyk a počet ţáků, kteří se ruštinu učí, rok od roku roste. Ruština je stejně jako čeština slovanský jazyk, má mnoho shodných a podobných rysů v mluvnici i slovní zásobě. Ţáci tak snadněji porozumí rusky vedeným rozhovorům a čtenému textu. Psaní azbuky není tak obtíţné, jak by se na první pohled mohlo zdát, naopak to mnohé ţáky láká a baví. Ţáci vyuţívají také často pomoci rodičů, protoţe většina z nich se ruštinu dříve učila. U nás se ke studiu ruského jazyka vrací i studenti dálkového studia tzn. střední generace. Ti ruštinu znají ze školy, potřebují si ji oţivit a doplnit svoje znalosti, aby mohli vykonat státní maturitní zkoušku. Také máme několik absolventů, kteří zakončili studium na vyšší škole absolutoriem z ruského jazyka. Jiţ druhým rokem se uskutečnila návštěva učitelů ze střední školy ve Voroněţi. Komunikace s ruskými hosty je velkým přínosem pro ţáky i učitele ruského jazyka. Ţákům je rovněţ nabízen pobyt na letním českoruském táboře v Čechovu. Španělský jazyk Od školního roku 2010/2011 (tedy jiţ třetím rokem) je na střední škole vyučován španělský jazyk, který si mohou vybírat ţáci a ţákyně oborů: Zdravotnické lyceum a Masér sportovní a rekondiční jako svůj druhý cizí jazyk. Tento krásný románský jazyk je jedním z nejrozšířenějších, přičemţ počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 400 miliónů a je mateřštinou v 21 zemích světa. Naše škola je v rámci tohoto jazyka zapojena do projektu: TARJETA POSTAL POHLEDNICE (Místo, kde ţiji, kde mám přátele a které mám rád). 29

32 Mezi partnerské školy patří IES Alixar ze Španělska a Nannestad videregående skole z Norska, jeţ obě mají ve své vzdělávací nabídce zdravotnické obory. Základním cílem tohoto projektu je pouţívání španělského jazyka pro komunikaci s vrstevníky a prohloubení jazykových kompetencí. Další aktivitou, do které jsou naši studenti zapojeni, je spolupráce s Nadačním fondem Inka, jemuţ budou naši ţáci pomáhat s překlady. Na výuce cizích jazyků se podílejí především tito vyučující: Mgr. Milan Míka vedoucí předmětové komise Ing. Bohdana Mrvíková PaedDr. Hana Bláţová Mgr. Lucie Kutláková Mgr. Stanislav Pokorný Mgr. Hana Blaţková Ing. Hana Divišová, Ph.D. Eva Karasová Mgr. Mária Mýtniková Mgr. Alena Šimůnková vedoucí předmětové komise Zpracoval: Mgr. Milan Míka Informační a komunikační technologie na SZŠ Střední zdravotnická škola v Příbrami v tomto roce slaví tři významná výročí:. výročí SZŠ, 70. výročí historických událostí z období 2. světové války a 130. výročí otevření školy. Přesto bych rád skromně připomněl ještě jedno výročí. Před 25 lety se na naší škole začal vyučovat nový předmět - výpočetní technika. Do června roku 1989 byla výuka výpočetní techniky zajišťována pracovníky výpočetního střediska příbramské nemocnice. Od září 1989, kdy jsem nastoupil jako čerstvý absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s aprobací matematika, se výuka přemístila do budovy školy. Kromě svého hlavního předmětu jsem začal vyučovat i tento poměrně nový předmět. Tehdy byl ředitelem školy 30

33 PhDr. Josef Brodníček (do roku 2007). Byl jsem velmi zapálený pro věc, často nedočkavý, stále jsem ho přesvědčoval o nákupu další a další techniky. Teď zpětně si uvědomuji, jak se škola jeho zásluhou postupně z ničeho vybavila na solidní úroveň. Výuka nejprve probíhala na počítačích IQ150 a zdokonalených IQ 151. Byly určeny pouze výhradně pro školy jako nástroj pro výuku. Volný prodej nebyl povolen a orgány KSČ schválen. Patřily do osmibitové komunity počítačů vyráběných závodem ZPA Nový Bor a byly velmi poruchové. Vyučoval se na nich programovací jazyk Basic. Z pohledu dnešního uţivatele pro další profesní zaměření našich ţákyň moc k potřebě nebyl. Přesto to byla v té době nová, neznámá a pro mnoho ţáků atraktivní oblast. S nástupem počítačů řady PC verze IQ 151 nebo PMD-85, ZX Spectrum či Didaktika skončily. V roce 1990 škola díky centrální dodávce didaktické techniky získala počítač PP06 v řadě SMEP Tesla. Bylo to klasické PC XT. V počtu 1 kusu se pro vlastní výuku nedal vyuţít. Rok 1991 byl pro výuku, vyuţití výpočetní techniky v praxi ţáků i pro zpracování běţné agendy školy zlomový. Objevily se nové typy osobních počítačů PC AT vybavené procesorem Intel Pouţíval se operační systém MS DOS a ze softwaru především T2 (textový editor české firmy). V tomto roce jsem se podílel prostřednictvím počítačového vybavení na přepisu příspěvků a tisku Almanachu k 50. výročí vzniku zdravotnické školy. Kvalita tisku na jehličkové tiskárně byla sice špatná, tisk zdlouhavý, ale náklad několika stovek výtisků jsme si zajistili sami. V té době škola nakoupila 11 počítačů pro výuku a 1 počítač pro potřeby sekretariátu školy. Tehdy jsme patřili mezi nejlépe vybavené školy Příbramska. Kromě vlastní výuky jsem v naší počítačové učebně lektoroval kurzy práce s počítačem pro lékaře Okresní nemocnice v Příbrami, zaměstnance školy, později i pro úřad práce a nejširší veřejnost. Tyto kurzy probíhaly přibliţně 10 let. Učebna informatiky byla umístěna nejprve v dnešní jazykové učebně (učebna č. 13), potom z důvodu stále se rozšiřujícího počtu počítačů 31

34 se vybudovala učebna nová, ve které výuka probíhá aţ do současnosti. Tento obor se velmi dynamicky rozvíjel, bylo málo počítačové literatury nebo byla velmi drahá. Z toho důvodu jsem napsal a na naší první laserové tiskárně vytiskl výukový materiál, který našim ţákům nahrazoval učebnici. Kaţdý rok jsem pořádal zájezdy na podzimní veletrh výpočetní techniky INVEX do Brna. Zájem ze strany ţáků byl velký. Tak jsme se mohli také i díky veletrhu mezi prvními seznámit s revolučním operačním systémem Windows 95. Do té doby nevábné prostředí operačního systému MS DOS s nutností znát alespoň několik základních příkazů, pouţívat bílé písmo na černém podkladu atd. nahradilo krásné graficky zpracované uţivatelské rozhraní s pozadím modré oblohy s bílými oblaky, vše ovládané myší. Převratnou novinkou pro tehdejší uţivatele bylo intuitivní ovládání. V té době i ti největší pochybovači začali tušit, ţe brzy přijde doba, kdy se člověk bez znalosti práce na počítači neobejde. V rámci osnov byla do výuky zařazena nová témata: Microsoft WORD a Microsoft Excel. Ţáci tak často přicházeli do praxe, kde ještě tyto druhy programů neměli nebo je neuměli pouţívat. Škola se postupně počtem počítačů určených pro výuku vybavila tak, ţe se skupiny tříd ve výpočetní technice mohly půlit a kaţdý ţák měl PC jen pro sebe. Také hospodářka školy, vedoucí kuchyně, sekretářka, mzdová účetní i pracovnice studijního oddělení mohli vyuţívat výpočetní techniku. Dalším zlomovým bodem byl konec roku 1996, kdy se naše škola připojila na Internet. Od té doby spolupracujeme s firmou Internet Příbram, která nám zajišťuje veškeré sluţby s připojením, včetně hlasových sluţeb. Protoţe se začalo vyuţívat připojení k internetu, škola musela vynakládat další finanční prostředky na provoz. Novými výdaji byl nákup novějších operačních systémů a programů, které škola pouţívala. Nový software kladl větší nároky na výkon počítačů, takţe počítače se modernizovaly (prováděl se tzv. upgrade PC), nebo se nakoupily nové PC. Cena výpočetní techniky naštěstí začala klesat, přesto financovat výpočetní techniku stálo obrovské částky. 32

35 Ve výuce se také začaly pouţívat dataprojektory. Vyučovací hodina se stala zajímavější a efektivnější. Vlastní didaktickou technikou jsme v letech mohli zabezpečit v sálech Kulturního domu v Příbrami a bývalého Okresního úřadu konference Ošetřovatelství s mezinárodní účastí a mohu říct, ţe jsme se ctí obstáli. V roce 2007 nastoupil na naši školu nový ředitel Mgr. Václav Kočovský. Podpora výuky ICT z jeho strany navázala na činnost dřívějšího pana ředitele PhDr. Josefa Brodníčka. V tomto roce jsme získali z KÚ Středočeského kraje 16 ks starších PC jako dar. Díky tomu jsme mohli vybudovat další učebnu výpočetní techniky. V roce 2008 se ze dvou stávajících učeben výpočetní techniky vytvořila současná učebna s 31 PC. Vybavila se novými počítačovými stoly a ţidlemi. Staré monitory byly nahrazeny novými LCD monitory. Na chodbě školy v druhém poschodí mohou ţáci a studenti vyuţívat k přípravě na vyučování nebo jen k odpočinku mezi výukou 5 PC připojených k internetu a laserové tiskárně. Na počítače mají přístup kdykoliv během vyučování i po něm. V roce 2009 se celá škola zasíťovala, včetně všech učeben a sboroven. Kaţdý učitel získal připojení na internet ze svého pracovního místa. Technicky bylo vše řešeno kabelovou sítí z důvodu nadčasovosti, bezpečnosti, kvality a rychlosti připojení. Celou technicky nesnadnou akci jsem zajistil ve spolupráci s našimi zaměstnanci - panem Novotným a panem Froňkem. Práce, které se často prováděly i po pracovní době, ušetřily škole nemalé prostředky, které bychom museli zaplatit 33

36 specializované firmě. Do té doby pouţívaný síťový operační systém Linux jiţ nestačil nárokům kladeným systémem Bakaláři, a proto od října 2011 je pro síťové prostředí pouţíván operační systém Windows Server 2008 R. Získali jsme tím bezpečnou síť s elektronickým úloţištěm dat pro ţáky, studenty i učitele. Celý provoz je chráněn přístupovými jmény a hesly. V květnu 2012 škola získala jiţ po druhé dar KÚ Středočeského kraje, tentokrát 10 ks starších PC. Od roku 2007 škola vyuţívá ke své agendě Školní internetový informační systém. Ţáci a studenti mohou pomocí uţivatelského jména a hesla pouţívat download studijních materiálů, provádět přihlašování ke zkouškám, získávat informace o výuce, změnách výuky atd. Mají zde moţnost společně s rodiči vstoupit do webové aplikace Bakaláři, kde naleznou informace o známkách a všem s tím souvisejícím. Učitelé a třídní učitelé v tomto systému mohou provádět běţnou agendu školy vzdáleným přístupem z domova, kterou by museli jinak provádět ve škole. Na našich stránkách je moţné vstoupit i do E-learningového prostředí některých učitelů, kteří tento systém vyuţívají jak pro práci se ţáky v hodinách, tak i pro zadávání samostatné práce pro domácí přípravu ţáku na vyučování. Ve školním roce 2009/2010 škola díky zapojení do projektu Středočeského kraje Moderní technologie ve výuce obdrţela dvě interaktivní tabule, 2 dataprojektory, 2 sestavy stolních počítačů s kvalitním ozvučením, 10 notebooků, 2 vizualizéry a 2 sady hlasovacích zařízení. Projekt byl spolufinancován z ESF (EU) a ze státního rozpočtu ČR, realizoval ho Středočeský kraj. Dalším projektem "Šablony v SZŠ Příbram" se škola zapojila do výzvy EU Peníze středním školám v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky tomu máme moţnost alespoň částečně nahradit dosluhující výpočetní techniku novou a výkonnější. Jiţ dva roky škola pouţívá elektronické třídní knihy. Samozřejmostí jsou i další moduly - tvorba rozvrhu, suplování, přijímací řízení, evidence, evidence třídního, zápis známek, webová aplikace atd. Vše klade vysoké nároky na ICT znalosti a dovednosti celého pedagogického sboru v čele 34

37 s panem Mgr. Kočovským. Bez jeho podpory by ICT na škole nebylo moţné udrţet na takové úrovni, jakou máme dnes. Vyučujícími předmětu informační a komunikační technologie a zároveň i matematiky jsou: Mgr. Luboš Velfl (vedoucí oboru) a Mgr. Jan Chvál. Mgr. Luboš Velfl ICT metodik Předmětová komise společenských věd Předmětovou komisi společenských věd tvoří vyučující českého jazyka a literatury, dějepisu, základů společenských věd, občanské nauky a ekonomiky. Jsou to tito vyučující: Mgr. Alena Šimůnková vedoucí předmětové komise Mgr. Bohdana Soukupová Mgr. Hana Blaţková PhDr. Josef Brodníček Mgr. Václav Kočovský Mgr. Lucie Kutláková Ing. Kateřina Tymešová Hlavním cílem, kromě výchovně-vzdělávacích cílů dle ŠVP, je především podpora čtenářské a sociální gramotnosti ţáků školy s ohledem na zdravotnické zaměření školy, kde soucítění s bliţním, nezištná pomoc a ochrana slabých jsou přímo náplní budoucí práce absolventů všech oborů na škole. Vzdělávání ve společenskovědních předmětech přispívá ke kultivaci jazykového a celkového osobnostního projevu ţáků, vede k rozvoji jejich komunikačních schopností a dovedností. 35

38 Především práce s texty a archivními materiály v hodinách dějepisu, základů společenských věd a občanské nauky, ale i vlastní interpretace přečtených knih (v písemné i ústní podobě) v hodinách českého jazyka a literatury napomáhají tvorbě samostatných souvislých projevů, rozvíjejí schopnosti ţáků pracovat s informacemi, objektivně je hodnotit a výstiţně pojmenovávat. Je podporována také schopnost empatie, rovněţ i dosaţení zdvořilého chování Důraz je kladen také na rozvoj kritického myšlení a utváření systému hodnot, rozvoj schopnosti prezentovat se, rozvíjení tolerance a odpovědnosti, schopnosti řešit kontroverzní situace. Ve výuce jsou vyuţívány i všechny dostupné prostředky informační a komunikační technologie. Ta však nemůţe nahradit ţivou komunikaci, která zůstává základem výuky. Minimálně jednou ročně téţ navštěvujeme divadelní či filmová představení. PK společenských věd pro své ţáky připravuje i další aktivity. Mezi ně patří kaţdoroční plánované i jednorázové exkurze. Ţáci 3. ročníků pravidelně navštěvují Památník Karla Čapka ve Strţi u Dobříše. Nejen zajímavá expozice, ale i nádherné prostředí památníku láká k bliţšímu poznání ţivota a pochopení díla našeho významného spisovatele. V rámci výuky dějepisu a občanské nauky jsou kaţdoročně pořádány exkurze do Hornického muzea v Příbrami, Muzea 3. odboje v Příbrami, památníku Vojna a také do Prahy, např. do Národního památníku na Vítkově, na Praţský hrad, Vyšehrad atd. V rámci tematického celku Občanské a rodinné právo mají ţáci 3. ročníků moţnost vidět soudní jednání. Zajímavými exkurzemi v minulých letech byly např. výstava k dvousetletému výročí narození K. H. Máchy v letohrádku Hvězda, Europa Jagellonica v Kutné Hoře, výstava Ţidé v protektorátu v Zámečku v Příbrami. Projektová činnost je další významnou součástí a obohacením klasické výuky. Od školního roku 2012/2013 je škola zapojena do projektu Šablony v SZŠ Příbram jedná se o individualizaci výuky pro zvýšení čtenářské 36

39 a informační gramotnosti ţáků v předmětech český jazyk a literatura a dějepis. Ţáci jsou rozděleni podle zájmu do skupin, pracuje se s nimi individuálně. V rámci výuky ČJL měli letos podpoření ţáci 4.ZL moţnost zhlédnout představení Zkrocení zlé ţeny v Divadle na Vinohradech. Jiţ čtvrtým rokem je škola zapojena do projektu Příběhy bezpráví cílem je představit ţákům osudy konkrétních lidí, kteří byli perzekvováni minulým reţimem. Po zhlédnutí videa probíhá beseda na dané téma. Dalším podobným projektem jsou Oběti a hrdinové, který je konkrétně zde zaměřen na smutné události roku 1942 na naší škole. Ţáci zpracovávají dostupnou literaturu za pomoci Státního okresního archivu v Příbrami. Velmi dobrá je také spolupráce s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami jiţ v 1. ročnících se ţáci učí vyhledávat informace pomocí systému Clavius a Carmen. Vyuţívají také systém meziknihovní výpůjční sluţby. Od letošního roku se někteří zapojili do projektu MF DNES Studenti čtou a píší noviny. Rozvoj kulturního povědomí je podporován činností Klubu mladého diváka. Ţáci mají moţnost navštívit během roku 8 divadelních a 8 filmových představení. Škola je téţ zapojena do soutěţí. Kaţdoročně probíhá Olympiáda v českém jazyce. Před dvěma lety naše studentka Marie Kašpárková postoupila do krajského kola, kde naši školu velmi úspěšně reprezentovala. Jsme také účastníky soutěţe zřizovatele o problematice Evropské unie. Letos jsme uspořádali i Studentské prezidentské volby a podepsali petici na podporu kandidatury Nicolase Wintona na Nobelovu cenu za mír. Je toho mnoho, co naši studenti společně se svými učiteli dělají nejen pro své vzdělání, ale i pro svůj osobnostní růst s uvědoměním si toho, ţe kaţdý jedinec je součástí celku a ţe princip vzájemné důvěry a spolupráce je jednou ze základních zkoušek našeho lidství. Mgr. Alena Šimůnková 37

40 Projekty školy Projektový tým vznikl v roce 2008 ve sloţení: Mgr. Lucie Sirotková, Mgr. Jana Hlinecká a Mgr. Milan Míka. V roce 2009 došlo ke změně ve sloţení týmu: Mgr. Václav Kočovský, Mgr. Jana Hlinecká, PhDr. Ivana Pokorná. Od roku 2011 jsou členy projektového týmu Mgr. Václav Kočovský, Mgr. Alena Šimůnková a PhDr. Ivana Pokorná. Projektový tým se pravidelně 1x týdně setkává na schůzkách vedení projektového týmu a 1x měsíčně (+ operativně dle potřeby) se schází celý projektový tým (vedení + jednotliví pedagogové, kteří jsou zapojeni do aktuálně probíhajících projektů). Během pěti let působení projektového týmu na škole bylo realizováno několik (níţe uvedených) projektů, na které byly naší škole přiděleny finanční dotace. Projekt č. 1 Program celoţivotního učení Leonardo da Vinci Jiţ dvacet let spolupracuje naše škola v rámci programu Leonardo da Vinci se zdravotnickou školou v ROC Horizon College v Hoornu (Nizozemí). Tato spolupráce přináší našim studentům hlavně zkušenosti z pracovních stáţí. Do projektu jsou zapojeni studenti oborů Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář. Cílem projektu je ověření teoretických a praktických poznatků našich studentů v evropské dimenzi a podpoření jejich uplatnění na evropském trhu práce. Odborná praxe v zařízeních holandského partnera přispívá ke schopnosti studentů prezentovat sebe a výsledky své práce, zvyšuje zájem o vlastní odborný rozvoj a umoţňuje navázání cenných kontaktů. 38

41 Studenti si prohlubují jazykové dovednosti a komunikační schopnosti, které uplatní nejen po dobu studia, ale i při budování vlastní profesní kariéry, učí se schopnosti začlenit se, pracovat a účinně spolupracovat v multidisciplinárním týmu. Naučí se pracovat s rozdílnou ošetřovatelskou dokumentací a realizovat ošetřovatelský proces v odlišném prostředí a ověří si schopnost obstát v odlišném sociálním i kulturním prostředí. Finanční podporu na výše uvedený projekt čerpáme jednak od Národního fondu Leonardo, dále od zřizovatele školy, od Města Příbram a část finančních prostředků je vţdy uhrazena z provozních prostředků školy. V současné době byla schválena dotace od Města Příbram na projekt: Propagace města Příbram a podpora mezinárodních vztahů měst Příbram Hoorn (Realizace odborné pracovní stáţe studentů z Hoornu v rámci projektu Mobility LdV ve zdravotnických a sociálních zařízeních města Příbram). Projekt č. 2 Podpora zdraví v regionu města Příbram V období září - listopad 2009 naše škola zrealizovala aktivity vycházející z programu Zdraví pro všechny v 21. století, které byly zaměřeny na ochranu zdraví a podporu zdravého ţivotního stylu, především dětí a mládeţe. Cílem tohoto projektu bylo sníţení výskytu rizikových faktorů, které ohroţují zdravý vývoj dětí a mládeţe, zvládnutí poskytnutí první pomoci a znalost zásad a postupů v situacích ohroţení zdraví a ţivota. Předmětem projektu byl soubor aktivit, které měly za úkol u dětí a mládeţe předcházet neţádoucím vlivům a závislostem, a tím podporovat jejich zdravý vývoj. Mezi plánované aktivity tohoto projektu jsme zařadili: prevenci zubního kazu, základy první pomoci, prevenci kouření, poskytování první pomoci při záchraně ţivota, problematiku interkulturního 39

42 vzdělávání, prevenci úrazů, zlepšení reprodukčního zdraví a ozdravění výţivy. V rámci projektu byly jednotlivé aktivity (v přednáškové i praktické formě) realizovány ţáky a studenty školy za odborného dohledu a ve spolupráci s vyučujícími školy. Tento projekt byl realizován za podpory Města Příbram. Projekt č. 3 Moderní technologie ve výuce Ve školním roce 2009/2010 škola obdrţela díky zapojení do projektu Středočeského kraje Moderní technologie ve výuce dvě interaktivní tabule, 2 dataprojektory, 2 sestavy stolních počítačů s ozvučením, 10 notebooků, 2 vizualizéry a 2 sady hlasovacích zařízení. Projekt, který je spolufinancován z ESF (EU) a ze státního rozpočtu ČR, realizuje Středočeský kraj. Projekt č. 4 Primární prevence rizikového chování a podpora zdraví u dětí a mládeţe v okrese Příbram Projekt Primární prevence byl realizován za podpory Středočeského kraje v období leden 2010 červen 2010 a měl za úkol napomoci výchově dětí a mládeţe vedoucí ke zlepšování zdravotního stavu, k osvojení pozitivního sociálního chování, k rozvoji osobnosti a ke zdravému způsobu ţivota. Cílem tohoto projektu byla podpora primární prevence, ochrana zdraví dětí a mládeţe a posilování povědomí, jeţ pozitivně ovlivní způsob ţivota mladé populace (výchova ke zdravému ţivotnímu stylu). Projekt volně navázal svými aktivitami na obdobný předchozí projekt Podpora zdraví v regionu města Příbram a byl realizován v MŠ a ZŠ v regionu města Příbram. 40

43 Projekt č. 5 Podpora zdravého ţivotního stylu v regionu města Příbram V roce 2010 (září prosinec) v rámci praktické výuky oborů vzdělání Zdravotnický asistent, Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaný zdravotnický záchranář byl realizován projekt Podpora zdravého ţivotního stylu v regionu města Příbram, který navazoval na dva předchozí projekty naší školy: Podpora zdraví v regionu města Příbram a projekt Primární prevence rizikového chování a podpora zdraví dětí a mládeţe v okrese Příbram. Oba tyto projekty patřily mezi preventivní programy a byly zaměřeny na ochranu zdraví a podporu zdravého ţivotního stylu u dětí a mládeţe v regionu města Příbram. Cílem projektu bylo zvládnutí poskytnutí první pomoci a znalost zásad a postupů v situacích ohroţení zdraví a ţivota. Projekt č. 6 Třídění odpadů ve SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram Od června 2012 je škola zapojena do projektu s názvem Třídění odpadů ve SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram, který je realizován za podpory Středočeského kraje Odborem ţivotního prostředí a zemědělství. Hlavním smyslem projektu je nákup a instalace kontejnerů na tříděný odpad ve škole. Ţáci si vytvořili nástěnku, na kterou postupně doplňují aktuální informace týkající se třídění odpadu, smyslu této činnosti, vyuţití recyklovaného materiálu apod. Získané informace jsou zveřejňovány na webových stránkách školy. 41

44 Projekt č. 7 Šablony v SZŠ Příbram Projekt Šablony v SZŠ Příbram je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od září Ukončení projektu je plánováno na červen Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaţeno metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným pouţíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se ţáky ve vybraných prioritních tématech probíhá formou individualizace výuky. Témata vybraná naší školou se zaměřují na individualizaci (dělení hodin výuky, individuální přístup k jednotlivým ţákům) a tvorbu nových vzdělávacích materiálů. Důvodem pro výběr těchto témat bylo podpořit rozvoj vědomostí ţáků v oblastech, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání. Mezi podpořené aktivity ve vztahu k ŠVP jsme zařadili informační gramotnost, cizí jazyky a vyuţívání ICT ve výuce. PhDr. Ivana Pokorná 42

45 Klíčová aktivita: III/1 = Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií Šablony v SZŠ Příbram - Přednáškové dopoledne na Univerzitě Karlově v Praze zpráva z exkurze. Zpracovali žáci 3. ZL SZŠ a VOŠ zdravotnické v Příbrami: Jakub Slaboň a Daniela Kadlecová. Ve středu se na Karlově Univerzitě V Praze konalo přednáškové dopoledne k oslavě 20. výročí vstupu České republiky do CERNu (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire - Evropská organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ţenevě). Hlavními tématy byly základní poznatky o hmotě, částicích a CERNu. Akce začala v devět hodin, kdy se nám představili jednotliví přednášející a seznámili nás s programem. V 9:15 hod byla zahájena první přednáška s p. RNDr. Vladimírem Wagnerem z ÚJF AV ČR a FJFI ČVUT, která zahrnovala základní poznatky o hmotě, urychlovačích a detektorech. Na konci prezentace měli všichni studenti moţnost se na cokoliv zeptat. Poté byla přibliţně čtvrthodinová přestávka a v 10:15 hod jsme se mohli těšit na druhou přednášku s p. RNDr. Jiřím Ramešem, CSc. z AV ČR o standardním modelu částic a jejich interakcí. Prezentace šla mnohem více do hloubky, a proto jsme si z ní odnesli velmi zajímavé informace, například o tzv. pozitronu, coţ je antičástice k elektronu, kterou vyuţívá i PET (pozitronová emisní terapie) spadající do oboru nukleární medicíny. Poslední promítání s p. doc. RNDr. Jiřím Dolejším, CSc. z MFF UK nás poučilo o CERNu z historického hlediska, o dalších výsledcích největšího urychlovače na světě LHC (Large Hadron Collider) a o tom, co je tzv. Higgsův boson. Jiţ víme, ţe úkolem detektorů částic, jako jsou L3 nebo ATLAS, je zaznamenat, co se stalo při sráţce částic. 43

46 Jedním z detektorů na urychlovači LEP (Large Electon-Positron) je DELPHI - detekční zařízení, která získává podrobné údaje o drahách částic v oblasti, kde vyletují z místa sráţky. Kolem dvanácté hodiny se účinkující rozloučili a akce skončila. Studenti, kteří pak ještě měli nějaké dotazy, mohli k výše jmenovaným přednášejícím zajít k osobní konzultaci. Všechny přednášky byly velmi zajímavé, zvláště pak témata byla svým obsahem velmi poutavá. Vysokoškolští pedagogové nás dokázali zaujmout svými vědomostmi a názorným výkladem, který byl doplňován vhodnými prezentacemi. Na závěr bychom chtěli také poděkovat paní profesorce Ing. Haně Divišové, Ph.D. za umoţnění účasti na tomto přednáškovém dopoledni. Projekt č. 8 Projekt,,TARJETA POSTAL POHLEDNICE (Místo, kde ţiji, kde mám přátele a které mám rád) Ve spolupráci s partnerskými školami ze zahraničí je realizován projekt Místo, kde ţiji, kde mám přátele a které mám rád na naší škole od roku Cílem projektu je pouţívat španělský jazyk pro komunikaci s vrstevníky, zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení znalostí v oblasti geografických reálií a historie. Cílovou skupinou jsou ţáci SZŠ a VOŠ zdravotnické v Příbrami, kteří studují jako druhý cizí jazyk španělštinu. Záměrem projektu je zmapovat zajímavá místa z pohledu studentů SZŠ a VOŠ zdravotnické v Příbrami, vytvořit pohlednici (formou videa, prezentace, apod.) pomocí digitálních technologií a prostřednictvím této pohlednice komunikovat (formou u, videokonference apod.) se zahraničními partnery. 44

47 Pomocí moderních komunikačních prostředků chceme zpřístupnit zahraničním partnerským školám méně známá a zajímavá místa v regionu města Příbram a jeho blízkém okolí. V první fázi projektu seznámili naši ţáci ostatní zahraniční účastníky projektu s naším regionem. Španělé nás seznamovali s Andalusií a norská strana s okolím Osla. V další fázi budou účastníci projektu zpracovávat gastronomii daných regionů - půjde o seznamování se s reáliemi v daných zemích zábavnější a zajímavější formou, kde komunikačním jazykem bude španělština. Výstupy z dílčích fází projektu nebudou kopírovat turistické průvodce, nýbrţ půjde o zmapování dané lokality z pohledu,,náctiletých. V následujících letech chceme pokračovat v projektové činnosti - úspěšně zrealizovat projekty schválené; realizovat projekty k významným mezníkům školy, vést studenty a ţáky k tvůrčí činnosti na této platformě (např. Navrhni svůj projekt ) a zapojovat se do nových výzev jednotlivých operačních programů. Ing. Hana Divišová, Ph.D. 45

48 IV. Z historie - budova školy Budova, v níţ od roku 1953 sídlí Zdravotnická škola, byla dokončena v roce Díky vstřícnosti ředitelky Státního okresního archivu Příbram, paní PhDr. Věry Smolové, můţeme předloţit váţeným návštěvníkům našich webových stránek dále uvedené dokumenty, které jsou svědectvím událostí proběhnuvších před více neţ 130 léty, které jsou současně svědectvím péče našich předků o vzdělanost, které jsou pro nás výzvou a inspirací. Následuje pět dobových dokumentů. Příjemné čtení! Václav Kočovský ředitel školy 46

49 č. 1. Výstavba budovy pro reálné gymnázium Příbram. 47

50 č. 2. Výběr plánu budovy a realizace stavby. 48

51 č. 3. Zhotovení detailních plánů. 49

52 50

53 č. 4. Přenechání stavby. 51

54 č. 5. Kolaudace budovy. Zdroj: Archiv města Příbramě s karton uloţeno v SOKA PŘÍBRAM

55 Historické události Vyšší princip ozvěna z paměti naší školy Mgr. Bohdana Soukupová, prosinec 2012 Příběh zla, mladické upřímnosti, svobody a statečnosti i individuality zralého věku nás oslovuje i po 70 letech. Tento se odehrál na příbramském gymnáziu v období heydrichiády. V budově bývalého gymnázia se nyní nachází Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Příbram. Tuto smutnou událost nám připomíná pamětní deska v odpočívadle školy. Byli popraveni sextán Antonín Stočes, jeho otec Vojtěch Stočes a ředitel školy PhDr. Josef Lukeš. PhDr. Josef Lukeš se narodil v Plzni, studoval klasickou filologii na Karlově univerzitě, aprobaci pro střední školy (latina a řečtina) završil doktorátem filozofie. Od roku 1923 pomáhal při obnově školství na Slovensku. Zajímal se také o sociální postavení svých studentů, pomáhal zaloţit spolek pro podporu chudých ţaček, byl členem dalších školských organizací. Publikoval studie o antických dějinách, byl také členem komise pro Slovník středověké latiny při FFUK v Praze. V roce 1936 se stal ředitelem reálného gymnázia v Topoľčanech. Po vyhlášení samostatného Slovenského státu musel Slovensko opustit. V čele příbramského gymnázia stál od roku Přebírá odpovědnost za školní knihovnu, nevyřazuje závadné knihy. Pověstný výrok z filmu Vyšší princip Z hlediska vyššího principu mravního vraţda na tyranu není zločinem pronesl jiţ v roce 1940 (tyranem označil nacistický reţim). Gestapo a SD zaměřilo svou pozornost na gymnázium jiţ na počátku roku 1941/42, kdy se měla konat slavnost u příleţitosti 70. výročí vzniku školy. Veřejná slavnost nebyla povolena. Ve školním rozhlase se PhDr. Josef Lukeš krátce zmínil o historii ústavu a profesor František Francouz přečetl vzpomínky tří bývalých významných ţáků. 53

56 Germanizační politika postihla ţáky i profesorský sbor. Bylo zavedeno úřadování v německém jazyce, němčina byla ve výuce rozšířena i na úkor jiných předmětů. Všechny předměty se musely přednášet pouze německy včetně češtiny a matematiky. Známka z němčiny byla velmi přísná, dle jedné z pamětnic měli předem stanoveno, kolik studentů k maturitě pustí. Z celé třídy maturovalo jen 17 studentů. Na jaře 1942 školu dvakrát navštívil německý školní inspektor Werner, po něm komise vedená šéfem ministerstva školství Willingerem. Řediteli PhDr. J. Lukešovi byla vytýkána muzeální výzdoba chodeb a tříd a bylo mu nařízeno výzdobu dobově upravit. Komise nebyla také spokojena s neloajální výukou některých pedagogů, hlavně profesora Francouze, Staňka, Poláka, Praibiše a dalších. Ve třídě 8. A zabavil inspektor Werner primusovi třídy Karlu Kubátovi německy vypracovanou charakteristiku Karla Havlíčka Borovského. Zakázal připustit tohoto studenta k maturitě. Ředitel Lukeš a profesor Francouz však intervenovali na Zemské školní radě. Kubát tak odmaturoval mimo abecední pořadí jako první. Záminkou pro zatčení ředitele Lukeše se stala událost, kdy sextán Antonín Stočes, listuje v časopise Zdroj zábavy a poučení, při nalistování stránky s Adolfem Hitlerem tuto vytrhává se slovy: To sem nepatří! Antonín byl dle pamětníků dobrý, samorostlý, sečtělý kluk, píšící básně. I kdyţ nepatřil ve škole mezi premianty, zajímal se o světovou literaturu, malířství, básníky. Ve třídě byl vůdčí osobností byli oba - PhDr. Josef Lukeš a Antonín Stočes - zatčeni. Spolu s nimi byl zatčen i Antonínův otec Vojtěch Stočes. Tento úspěšný podnikatel, představitel nedávno rozpuštěného a zakázaného Sokola, si došel pro svého syna na četnickou stanici. Na zatčení ředitele pak vzpomínají pamětníci takto: Ředitel PhDr. Josef Lukeš byl odvolán ze třídy v první den maturitních zkoušek 8. B do ředitelny. Jiná vzpomínka upřesňuje: Ředitel školy byl přítomen u právě probíhající maturitní zkoušky, kdyţ vstoupili tři muţi v koţených kabátech s klobouky na hlavě. Studenti museli vyjít na chodbu, vytvořit jakýsi špalír. Pak byl ředitel odveden. Po odvezení do táborské věznice byl popraven byli popraveni také Antonín a Vojtěch Stočesovi. 54

57 Těla popravených byla zpopelněna a popel pak odvezen gestapem na neznámé místo. Ve vyhláškách stanného soudu byl uváděn jako důvod odsouzení schvalování atentátu na Heydricha. Později se objevilo podezření, ţe se stali obětí udavače. V roce 1945 po přelíčení s bývalými příslušníky táborského gestapa, SD a získání usvědčujících nacistických archivních materiálů, se objevila nová fakta. 29. srpna 1945 stanul před vyšetřující komisí ONV Příbram bývalý spoluţák Antonína Stočese Miroslav Červenka, který byl označen posledním článkem udavačského řetězu. Miroslav Červenka do ročníku Antonína Stočese propadl, z gymnázia byl na konci školního roku pro neprospěch vyloučen. Snad moţnost snadného zisku maturity ho přiměla k dalšímu předání informací, o které se podělil s oktavánem Karlem Kepkou. Kepka na to nic neřekl, ale pak jsem byl zavolán na Městskou policii v Příbrami. Při výslechu příslušníkem SS Teufelem vypověděl událost s Antonínem Stočesem i výrok PhDr. Lukeše v hodině řečtiny o říších na vrcholu začínajících upadat. Později se Červenka přiznal zástupci ředitele prof. Francouzovi, ţe si vede dva zápisníky s údaji o ţácích a profesorech. Gestapo si také jiţ od roku 1939 vedlo tzv. A-kartotéku osob, u nichţ se dal předpokládat nepřátelský postoj k nacistickému reţimu. V průběhu II. stanného práva byly vybírány oběti hlavně z této kartotéky, zejména lidé z řad inteligence a podezřelí z odbojové činnosti. Při uvádění důvodů k předloţení vybraných obětí k jednání stanného soudu se vţdy připsala stručná poznámka z A-kartotéky. Velmi nepohodlným byl pro nacisty i ředitel příbramského gymnázia PhDr. Josef Lukeš. Karel Kepka byl i se svým otcem členem pronacistické organizace Vlajka, r rodina Kepkova získala německou státní příslušnost, poté z Vlajky vystupují. Karel Kepka starší byl v období první republiky aktivním funkcionářem Sokola, členem Svazových skautů a členem Svazu československých záloţních důstojníků, nabádá na schůzi dvou příbramských skautských oddílů k vlastenectví. Svému staršímu spoluţáku Kepkovi předával zprávy o Lukešovi a Stočesovi Miroslav Červenka. Ten pak prostřednictvím svého otce je měl sdělovat H. Teufelovi. 55

58 To však nebylo bezpečně prokázáno. Herbert Teufel stál v čele blokové ústředny SD v Příbrami, napojené na táborské gestapo. Bývalý tajemník táborského gestapa Georg Adam uvedl, ţe na písemném udání Lukeše a obou Stočesů byl Teufelův podpis. Potud rekapitulace fakt příběhu. A lidská spravedlnost? Červenka při vyšetřování uvedl, ţe Kepka po něm chtěl informace. Ten však vypověděl, ţe o ně nestál, nechtěl se s Červenkou kamarádit, bylo to pod jeho úroveň. V srpnu 1945 byl Miroslav Červenka odsouzen Lidovým soudem v Příbrami k patnácti letům vězení, po osmi letech propuštěn, zemřel při práci v lese. Herbert Teufel, učitel z pohraničí, člen NSDAP, příslušník SS, šéf příbramské blokové ústředny SD, který v době heydrichiády označené osoby předával gestapu, trestu unikl i přesto, ţe se jeho jméno objevuje na seznamu válečných zločinců. Ţil pod jiným jménem v Německu. Po ţádosti našich úřadů o vydání přišla odpověď, ţe Herbert Teufel alias Senfeld jiţ zemřel. Karel Kepka mladší byl v říjnu 1942 povolán do německé armády, slouţil u letectva, v březnu 1945 zajat Američany, byl převezen do zajateckého tábora v jiţní Francii, pak po válce ţil v NSR, pracoval jako prokurista, obchodní zástupce. ČSSR navštívil v roce 1963, aby zjistil, co se o něm ví, další návštěva proběhla v roce Roku 1966 byl zadrţen Státní bezpečností a posléze vyhoštěn. Pro nedostatek důkazů nebyl souzen. Před rokem 1989 údajně zemřel. Tyto události nám znovu připomínají, jak důleţité je chránit a pěstovat demokracii a odvahu k lidské svobodě. Závěrem mi prosím ještě dovolte malou vzpomínku na nechtěné, ale o to statečnější hrdiny těchto událostí. Ladislav Bízek vzpomínal: Postavou, na kterou nelze zapomenout, byl PhDr. Josef Lukeš. Učil nás řečtině. Nekladl však důraz na mluvnici tohoto mrtvého jazyka, ale vykládal nám o ceně svobody, o občanské statečnosti, o tyranii a tyranech, o demokracii i o trvalých hodnotách v lidském ţivotě. Řečtí myslitelé a řecká historie mu k tomu dávali dostatek moţností. I další profesoři si dle pamětníků zachovali lidskou důstojnost a zůstali věrni humanitním ideálům. 56

59 Na Antonína Stočese nezapomeneme! Před popravou v táborské věznici napsal báseň Vězňův pláč, z níţ je tento úryvek: Ó, odpusť, poutníče, jenţ neseš tuto zprávu, ţe pláči! Já vím, ţe nejsou v právu! Odpusť! Ty spěcháš v domovinu, zatím co já zde v cele bídně svou marně hledám vinu, za níţ mám na smrt jít, za níţ jiţ nemám ţít, za vinu, která není. Ó, Boţe, přijde rozednění? Pouţité zdroje: J. Velfl, E. Dalasová, O událostech na příbramském gymnáziu za heydrichiády, Příbram 1982 J. Velfl, Příbramsko za heydrichiády, Příbram 1989 V. Struska, Byla to zlá doba - vzpomínka na Antonína Stočese, Podbrdsko VII/2000 Televizní dokument ČT - Zapomenutí hrdinové Skutečný Vyšší princip,

60 Tajné záběry Státní bezpečnosti z roku 1967 odvysílané v rámci cyklu ČT Heydrich konečné řešení, 2012 Pamětní deska v budově školy pocta popravenému řediteli PhDr. Josefu R. Lukešovi ( archiv SZŠ a VOŠZ Příbram) Pamětní deska obětí heydrichiády, ředitele Lukeše a studenta Stočese (archiv SZŠ a VOŠZ Příbram) 58

61 59

62

63 61

64 Zamyšlení nad Vyšším principem Bohdana Soukupová, září 2013 V červnu 2012 proběhl na naší škole projekt Skutečný Vyšší princip, jehoţ cílem bylo připomenutí tragických událostí z temného období našich dějin - heydrichiády. Projekt se uskutečnil z podnětu ředitele školy Mgr. Václava Kočovského. V červnu 1942 byli nacistickým reţimem popraveni tři nevinní avšak totalitní ideologii nepohodlní lidé. Ředitel gymnázia PhDr. Josef Lukeš, sextán Antonín Stočes a jeho otec Vojtěch. Příbramské gymnázium se v tomto období nacházelo v budově naší školy. Široká veřejnost zná tento smutný příběh z filmu nedávno zemřelého reţiséra Jiřího Krejčíka Vyšší princip a nic na kvalitě tohoto snímku neubírá ani to, ţe některá fakta neodpovídají realitě. O lidech, kteří nechvalně zasáhli do jejich ţivotů, zde nebude zmínka. Ale je opravdu tak snadné čelit zlu? Historie zná mnoho příkladů lidí, kteří boji se zlem obětovali mnoho, někdy i to nejcennější, lidský ţivot. Naši nechtění hrdinové také přinesli oběť nejvyšší. Cesta k dobru je dlouhá, klikatá a trnitá, lemovaná nepohodlím a nedostatkem. Oproti tomu zlo láká cestou snadnou a pohodlnou. Nadějí však zůstává, ţe odbočky z cesty někdy vedou zpět. Totalitní ideologie jsou si podobné v tom, ţe omezují svobodu jednotlivce a nastolují systém, který umoţní chování lidí, které nemůţeme pochopit. Tak dodnes na nás hrůzně působí koncentrační tábory a zničené ţivoty rodin několika generací. Je svoboda nutná? Lidská bytost má kromě základních potřeb i potřeby vyšší. Mezi tyto patří i potřeba bezpečí, lásky, seberealizace vlastní a nejbliţších, potřeba moci se svobodně vyjadřovat, svobodně si vybrat povolání i náboţenské vyznání. To však totalitní ideologie nabízí jen těm, kteří s ní sympatizují. Dnešní doba nabízí také mnoho otázek. Zajištění sociálního smíru, pozornost k nejchudším má být prioritou. Neexistují však rychlá, snadná řešení. Historie jiţ prověřila jejich nefunkčnost. Jak by se asi dnes ti, kteří obětovali svůj ţivot, dívali na fakt, ţe i dnes existují skupiny, které nacistickou ideologii propagují? I nynější celosvětové události nám znovu připomínají, jak je rovnováha křehká. Vraťme se však k událostem za heydrichiády. Tereza Kolaříková ze 4. ZL vytvořila velmi emotivní filmovou verzi tohoto tragického příběhu. 62

65 Můţeme jí zhlédnout na webových stránkách naší školy. Oslovuje naše studenty znovu a znovu, vzbuzuje lítost, někdy i slzy. Ty však nejsou jen symbolem utrpení nebo lítosti. Navozují nový klid a jsou jasným signálem schopnosti cítit nespravedlnost, smutek, soucítit s druhými, odpustit. I další prezentace, které studentky vytvářely na toto téma, přinesly mnoho podnětů k zamyšlení. Naše doba přináší jistě také mnohé problémy. Na pozadí tohoto dramatu však blednou. Nebo se jedná o nesnáze jiného typu? Nevíme snad, kam směřujeme, co je v ţivotě důleţité, jak proţít ţivot smysluplně, kde končí svoboda jednotlivce a začíná svoboda druhého? Moţná nám jen chybí dobré zprávy a schopnost vnímat krásu. Nechme se tedy inspirovat dobrem v podobě Vyššího principu. Pan ředitel byl vysoký, štíhlý, šedovlasý pán. Z jeho obličeje vyzařoval klid. Záhy jsme si ho oblíbili, zejména pro ryzost jeho charakteru. Byl tím, čemu říkali staří Římané a římští básníci animo candida. Za jeho působení jsme ţili ve škole jako v idyle, kdyţ vezmete v úvahu onu dobu. Učili jsme se jako dříve, půjčovali jsme si knihy z profesorské knihovny, jejíţ správu vzal po předchozím knihovníkovi sám ředitel Lukeš. Teprve po jeho popravě jsme se dozvěděli, ţe nevyřadil ani jednu knihu, ačkoliv měl k tomu příkaz. Tento tichý člověk, mluvící nevzrušeným, spíš přitlumeným hlasem, kterého jsme povaţovali za samotáře zahloubaného jen do své práce, na první pohled snad i trochu neprůbojného, byl ve skutečnosti statečný a nesmlouvavý. Nesouhlasil s vyřazením knih, ale nechtěl, aby někdo druhý kvůli tomu riskoval. Ředitel Lukeš byl opravdu Vyšší princip - vzpomínka Marie Jandové - Kahovcové, profesorky gymnázia (J. Velfl, E. Dalasová: Odkaz budoucnosti, o událostech na příbramském gymnáziu za heydrichiády, Příbram 1982). Toník se zajímal o světovou literaturu, malířství, básníky. Ve třídě byl vůdčí osobností. Proţívali jsme spolu období mládí, dospívání. Trávili jsme spolu ve společném stanu nezapomenutelné skautské tábory pod Orlíkem u hájovny Vilemíny. Spolu jsme chodili do tanečních, spolu četli světové klasiky a hádali se o různých směrech v malířství, v hudbě. Spojovala nás i výměna svačin. V sobotu před jeho zatčením jsme chodili Praţskou ulicí a byli naprosto bez nálady a stísněni, vzpomínal Vladimír Struska, 63

66 spoluţák a kamarád Antonína Stočese (V. Struska: Byla to zlá doba, Podbrdsko VII, 2000). byl to náš milovaný bratr PhDr. Josef Lukeš, ředitel příbramského gymnázia od roku 1939, popravený (archiv SZŠ a VOŠZ Příbram) Antonín Stočes, student VI. A příbramského gymnázia v letech 1941/42, popravený (archiv SZŠ a VOŠZ Příbram) 64

67 V. Mozaika ze ţivota školy Florence Nightingalová Narodila se 12. května 1820 ve vzdělané a vlivné anglické rodině. Její otec William Edward Nightingale se svou manţelkou Frances vedli společenský ţivot. Jejich dvě dcery Parthenope a Florence byly pojmenovány podle míst v Itálii, kde se narodily. Florence dosáhla na svou dobu vynikajícího vzdělání. Milovala matematiku a statistiku. Nebylo jí však umoţněno, aby některou z těchto věd studovala. Rodina ţila v Lea Hurst na venkovském panství, tam také strávila většinu svého dětství. Podle zmínek byla Florence velmi plaché a bázlivé dítě. Pamětníci ve svých vzpomínkách uvádějí, ţe Florence, jako mladá, byla vysoká, štíhlá a okouzlující. Říká se o ní, ţe byla vysloveně studijní typ. Dá se říci, ţe docela náhodně navštívila venkovskou nemocnici, a kdyţ viděla tu bídu, prohlásila, ţe bude ošetřovatelkou. Jiţ od roku 1845 docházela do nemocnic a zdravotnických zařízení, aby si udělala představu o této práci. Rozhodla se také sbírat zkušenosti v zahraničí. Florence procestovala Německo, Itálii, Francii, ale také Turecko a Egypt. Kdyţ rodičům oznámila, ţe se cítí povolána stát se ošetřovatelkou, upřímně se zděsili. 65

POZNÁMKY K 60. VÝROČÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY

POZNÁMKY K 60. VÝROČÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POZNÁMKY K 60. VÝROČÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY Kaţdá škola je svým způsobem jedinečná, někdy i výjimečná. Je to vţdy

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Identifikační údaje. Kód a název oboru: 78 42-M/04 Zdravotnické lyceum. Délka a forma studia: 4 roky denního studia

PROFIL ABSOLVENTA. Identifikační údaje. Kód a název oboru: 78 42-M/04 Zdravotnické lyceum. Délka a forma studia: 4 roky denního studia 1/10 PROFIL ABSOLVENTA Identifikační údaje Kód a název oboru: 78 42-M/04 Zdravotnické lyceum Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou Délka a forma studia: 4 roky denního studia Typ školy: církevní

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G.

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G. OBSAH Identifikační údaje.. 2 Charakteristika školy... 3 Charakteristika ŠVP.... 4 Učební plán.. 11 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura... 14 Anglický jazyk. 27 Konverzace v anglickém

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Zdravotnické lyceum - profil absolventa

Zdravotnické lyceum - profil absolventa Zdravotnické lyceum - profil absolventa Kmenový obor: 78-42-M Lyceum Studijní obor: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení a certifikace: 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum úplné střední odborné maturitní

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události

Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události MEDICÍNA KATASTROF traumatologické plánování a příprava Hradec Králové 14.-15.11.2006 Příprava nelékařského zdravotnického personálu na mimořádné události Hana Vraspírová Národní centrum ošetřovatelství

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení obyvatelstva a ozbrojených sloţek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik,

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více