Žamberské listy www. zamberk. cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské listy www. zamberk. cz"

Transkript

1 Žamberské listy www. zamberk. cz 1 15 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. S PŘÍLOHOU 15. ZÁŘÍ 2005 Dlouhá léta byla ulice Za Kopečkem jako přístupová komunikace pro obyvatele Albertina a jeho okolí ve velmi špatném stavu, který bylo nutno ze strany majitele, tj. města, řešit. A tak i v souvislosti s bytovou výstavbou rodinných domů v této lokalitě bylo rozhodnuto o rekonstrukci celé komunikace. PROMĚNA ZA 135 DNÍ 28. července 2005 v hod. byla slavnostně otevřena nová komunikace. Všem obyvatelům i zamě-stnancům Albertina a přilehlého okolí na podměstí Žamberka tak patří velký dík za trpělivost, kterou měli s celou stavbou, a statečně snášeli čtyřměsíční útrapy. JAK PROBÍHALA STAVBA Velký dík patří těm, kteří měli co dočinění s celou stavbou, zejména generálnímu dodavateli SKANSKA DS a.s., středisko Litomyšl (10 pracovníků) a jeho subdodavatelům: STRABAG a.s. (10 pracovníků) a Chládek & Tintěra (8 pracovníků). Stavba v délce cca 280 m započala 16.března 2005 převzetím staveniště a byla předána uživateli po 135 dnech ve velmi vysoké kvalitě. Na stavbě byly použity těžké mechanismy, jako kolové bagry (MF 860, CAT, VNC 750, Komatu, DH 113), vibrační válec VV111 či WACKER, vibrační desky, nákladní vozidla Tatra 815 (5 ks), autodomíchávače. Bylo položeno celkem 270 m kanalizačního potrubí 13 osazeného 11 ks kanalizačních vpustí, zámková dlažba v ploše m 2, téměř ks betonových obrubníků a krajníků. Spotřebováno bylo 370m 3 betonových směsí, 36 tun ocele a t štěrkovin. Opěrná zeď lemující celou komunikaci má délku 175 m, opěrná zídka měří 43 m. Obyvatelé mohou využívat celkem m 2 vozovky a 300 m 2 chodníku. K osvětlení komunikace bylo použito 12 ks stožárů propojených 250 m kabelu, pro bezpečnost provozu bylo osazeno 12 ks dopravních značek. Rekonstrukce komunikace ul. Za Kopečkem patří svou cenou investice k nejvýznamnějším dílům prováděným v Žamberku v roce Na celou stavbu byly vyčerpány investiční prostředky ve výši 14 milionů Kč a 100% investorem bylo Město Žamberk. Ing. Vladimír Fabián, REÚP

2 2 www. zamberk. cz Žamberské listy PODĚKOVÁNÍ V pondělí 29. srpna 2005 přijal starosta a místostarosta města organizátory významné mezinárodní akce MY A NOVÁ EVROPA, která se konala v Žamberku poslední týden v červenci. Všem, kteří se na zdárném průběhu setkání mládeže podíleli, představitelé města poděkovali a za vydařenou akci vyjádřili své uznání především ředitelce paní Aleně Němcové a kolektivu zaměstnanců Domu dětí a mládeže ANIMO Žamberk. -red- Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na místo ředitele - ředitelky právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Sluníčko, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí s nástupem od Požadavky: - vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů - občanská a morální bezúhonnost - organizační a řídící schopnosti - dobrý zdravotní stav K přihlášce přiložte: - ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (včetně dalšího vzdělávání) - koncepci rozvoje mateřské školy v rozsahu max. 5 stran - strukturovaný životopis - čestné prohlášení o předchozích zaměstnáních včetně časového vymezení, potvrzené posledním zaměstnavatelem - výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele Přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do na adresu: Město Žamberk, Odbor školství a kultury, Ing. Jana Hlaváčová Masarykovo nám. 166, Žamberk Obálku označte slovy KONKURS MŠ - NEOTVÍRAT UPOZORNĚNÍ Živnostenského úřadu Ve dnech bude z důvodu metodického školení omezena provozní činnost odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu v Žamberku. Děkujeme za pochopení. Mgr. Roman Hájek, vedoucí odboru obecního živnost. úřadu Město Žamberk VYHLAŠUJE NÁJEM BYTŮ PRO PŘÍJMOVĚ VYMEZENÉ OSOBY dle pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka pro příijmově vymezené osoby KARTA VOLNÝCH BYTŮ Adresa bytů: Žamberk, U Polikliniky č.p. 1063, č.bytu 13, 14, 15; č.p. 1064, č.bytu 13, 14, 15 Velikost všech bytů: Kategorie: I. Nadzemní podlaží: 5 Základní měsíční nájemné (bez záloh na služby) cca až 2 100,- Kč/měsíc..p byt.13 vlevo.p byt.14 uprost ed.p byt.15 vpravo.p byt.13 vlevo Nájemné se přepočítá dle cenového výměru nebo jiného právního předpisu (zákona, rozhodnutí Rady Města) v termínu určeném dle právního předpisu. Vratná záloha na nájemné 5 000,- Kč. Složit na účet č /0800 vedený u České spořitelny nebo uhradit do pokladny Správy budov Žamberk s.r.o. před sepsáním nájemní smlouvy do 10 dnů po vyrozumění o přidělení bytu. Prohlídka bytů je možná v pondělí dne 10. října 2005 od do hod. Datum posledního dne, kdy je možné podat žádost na předepsaném formuláři: pátek 14. října 2005 do hod. na Městský úřad Žamberk (radnici). Formulář možno vyzvednout na Městském úřadě radnici na stavebním úřadě u paní Duškové nebo v sekretariátu pana starosty. Datum zveřejnění: 12. září 2005 Město Žamberk zastoupené Správou budov Žamberk s.r.o. PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ŽÁDOSTI O BYT:.p byt.14 uprost ed.p byt.15 vpravo Pokoj 15,75 m 2 19,41 m 2 19,71 m 2 19,57 m 2 19,37 m 2 15,70 m 2 Pokoj 11,83 m 2 11,83 m 2 15,95 m 2 15,81 m 2 11,83 m 2 11,83 m 2 Kuchy 6,67 m 2 8,90 m 2 11,66 m 2 11,27 m 2 9,05 m 2 6,59 m 2 P edsí 7,98 m 2 5,32 m 2 5,62 m 2 5,63 m 2 5,29 m 2 7,85 m 2 Koupelna 3,35 m 2 3,55 m 2 2,52 m 2 2,55 m 2 3,54 m 2 4,04 m 2 WC 1,02 m 2 0,99 m 2 0,96 m 2 0,97 m 2 0,99 m 2 0,95 m 2 Komora /// /// 1,95 m 2 2,06 m 2 /// /// Sklep 2,46 m 2 2,46 m 2 1,52 m 2 1,52 m 2 2,46 m 2 2,46 m 2 Celkem 49,06 m 2 52,46 m 2 59,89 m 2 59,38 m 2 52,53 m 2 49,42 m 2 - žadatel je příjmově vymezenou osobou dle nař. vl. č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby, - žadatel ani členové jeho domácnosti nemají vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemeni, - žadatel nebyl za posledních 24 měsíců veden v seznamu dlužníků města Žamberka, - žadatel souhlasí s vypočteným nájemným, - žadatel souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí vratné zálohy, jejíž výše nepřesáhne trojnásobek měsíčního nájemného, - jedna rodina může podat pouze jednu žádost o byt, - v případě, že žadatel nebo člen jeho domácnosti je nájemcem bytu ve vlastnictví města, bude smlouva o nájmu bytu uzavřena za podmínky, že ukončí nájem dosavadního městského bytu a tento byt předá zpět městu. PŘÍJMEM SE ROZUMÍ: Příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle zvláštního právního předpisu ( 6 zák.č. 463/1991 Sb., o životním minimu ve znění pozdějších předpisů). PŘÍJMOVĚ VYME- ZENOU OSOBOU SE ROZUMÍ: Samostatně žijící osoba, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za minulý kalendářní rok. - Osoba s dalšími členy domácnosti ( 115 občanského zákoníku), která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za minulý kalendářní rok. Se žadatelem o byt, který bude splňovat podmínky pravidel a bude vybrán, bude sepsána nájemní smlouva na dobu určitou dva roky. Nájemce bude moci žádat o prodloužení této smlouvy, pokud bude nadále splňovat podmínky dle pravidel. Pravidla pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby jsou zveřejněna na webových stránkách města Žamberka, dále je možné nahlédnout do těchto pravidel na Městském úřadu Žamberk, sekretariátu starosty města a odboru právním. JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ. Na základě Usnesení Rady města Žamberka č. 3169/05 dojde od ke změně evidence a výběru výše uvedeného místního poplatku. Evidence bude převedena do informačního systému úřadu. Tím dojde k ujednocení a upřesnění této evidence. Touto změnou dojde k tomu, že od nebudou možné platby přes Sipo. Poplatek bude možno hradit bankovním převodem, v hotovosti na Městském úřadě, popřípadě složenkou. Složenky budou rozesílány během měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Za účelem včasné přípravy programu pro jeho fungování od budou začátkem října rozesílány formuláře Prohlášení poplatníka, které musí poplatníci vyplnit a vrátit zpět na MÚ. Bližší informace lze získat na Městském úřadě, Masarykovo.nám. 166, finanční odbor (radnice), č. dv. 205, tel Děkujeme všem, kteří poskytli materiální pomoc potřebným občanům a podpořili humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Příjem věcí končí dnem 30. září Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

3 Žamberské listy www. zamberk. cz 3 SLUŽEBNA MP V KOSTELNÍ ULICI Po čtyřech měsících strávených v kasárnách z důvodu rekonstrukce je od umístěna služebna Městské policie zpět v Kostelní ulici č.p.446 (1.patro). Tel. kontakt: Pracovní doba MP: ŽAMBERSKÁ POUŤ MĚSTSKÁ POLICIE aktuálně Ve dnech 3. a proběhla na Masarykově náměstí tradiční pouť. Městské policii je mimo jiné svěřen výběr poplatků dle vyhlášky města o poplatcích. Po oba víkendové dny bylo na Masarykově náměstí a v Nádražní ulici umístěno 36 prodejních stánků a velké množství různých atrakcí. Na poplatcích za stánkový prodej vybrala Městská policie Kč. Za Městskou policii Kamil Luňáček MODRÁ PYRAMIDA Stavební spořitelna - stavební spoření - úvěry (vyřízení překlenovacích a přidělených úvěrů) - HYPOÚVĚR (0% akontace, bez ručitelů, od 300 tisíc) - Penzijní připojištění KB - poradenství Nově otevřená kancelář v Žamberku: Tyršova 1359 (u sokolovny), tel , Dne jsme pro Vás otevřeli nové prostory DÁRKOVÉ GALERIE na Masarykově nám. nad cukrárnou. Najdete zde: - keramiku - svíčky, obrázky - velký výběr čajů - esoterickou literaturu - a jiné drobnosti pro radost Přijďte se podívat otevřeme vedlejší prostor atelieru, kde se budeme setkávat na přednáškách, výstavách. Tímto Vás srdečně zveme na povídání u šálku čaje MUDr. D. Kačerase Psychosomatická onemocnění v sobotu od do hod. SETKÁNÍ dárková galerie, tvořivý ateliér, tel Vážení čtenáři, v tomto policejním okénku bych Vás chtěl seznámit s několika zajímavými případy z letošního prázdninového období, které se podařilo zdejšímu Obvodnímu oddělení Žamberk objasnit. V období od poloviny měsíce července do konce měsíce srpna roku 2005 bylo na zdejším OOP ČR Žamberk evidováno pět případů, kdy neznámý pachatel v obcích Lukavice, Klášterec nad Orlicí a Kunvald odcizil motorovou naftu ze strojů zpravidla v místních zemědělských areálech, ale také z pracovních strojů odstavených mimo bytovou zástavbu. Provedeným šetřením, z ohledání místa činů, z výpovědí zástupců poškozených organizací a dalších osob bylo zjištěno, že v uvedených případech se jedná o sériovou trestnou činnost páchanou skupinou shodných pachatelů. Šetřením v rámci služebního obvodu se podařilo neznámé pachatele uvedené trestné činnosti ustanovit. Na základě zjištěných důkazních materiálů bylo těmto sděleno podezření z trestného činu krádeže dle ust. 247, odst. 1, písm a, e) tr. zákona, za kterou podezřelým hrozí trestní sazba peněžitý trest, nebo odnětí svobody až na dvě léta. Při objasňování této trestné činnosti se podařilo jednomu z pachatelů prokázat případ krádeže hliníkových příček z pásů na sněžný stroj v hodnotě ,-Kč z areálu zemědělské organizace v obci Klášterec nad Orlicí, za které bylo podezřelému sděleno obvinění z trestného činu krádeže dle ust. 247, odst. 1b, odst. 2 tr. zákona, kdy podezřelému hrozí trestní sazba odnětí svobody šest měsíců až tři léta. Další objasněná trestná činnost se týká konkrétně lokality města Žamberka. Jedná se o sérii tří případů krádeží z prázdninového období, z odstavených uzamčených a zajištěných osobních vozidel, kterých Vážená paní ředitelko Otavová, je od Vás milé, že jste svůj článek ve 14. čísle Žamberských listů věnovala oslavě žamberského knihaře pana Jiřího Faltuse a žamberským knihařům vůbec. Avšak než jste tento výtvor vypustila do tisku, snad jste si ho mohla alespoň jednou kriticky přečíst a případné nejasnosti konzultovat s někým oboru znalým. Už titulek článku je zavádějící a snad i češtinářsky nepřesný: Žamberk město knihařské vazby. Známe vyšetřovací vazbu, vězeňskou vazbu, vazbu květin, ale pokud jde o knihy, tak se jedná o knižní vazbu. To na okraj. Ve výčtu vyučenců a zaměstnanců jste uvedla mnoho jmen knihařů a knihařek (někteří Vámi jmenovaní byli na konzultacích u p. Jiřího Faltuse), ale na mnohé, dlouholeté zaměstnance a vyučence, jste zapomněla. Pro Vaši informaci uvádím: paní Hana Bulvová (r. Žroutová), paní Stáňa Křivková (r. Stejskalová), pan Julius Riznič, paní Věra Vrbová (r. Šlamborová). Většina uvedených dodnes pracuje v oboru a jejich praktické znalosti a řemeslné dovednosti tvoří základ současné žamberské knižní vazby. Ve svém, jinak poměrně obsáhlém článku, jste se ani nezmínila o dlouholeté spolupráci pana Jiřího Faltuse s místní všestrannou kulturní osobností s panem učitelem Františkem Šaškem, autorem mnoha návrhů jeho knižních vazeb. Nakladatelský spolupracovník a přítel pana Faltuse, znalec a milovník krásné knihy, ředitel nakladatelství Lyra Pragensis, pan Milan Friedl by si zasloužil z Vašeho pera alespoň křestní jméno. Nazvat cílevědomost pana Faltuse tvrdohlavostí je necitlivost ve výběru pojmů, která by se také dala nazvat Vaší natvrdlostí. Výraz do jisté míry v případě práce pana Tomáše Peltana a jeho manželky je toho důkazem. Jakou jistou míru jste měla na mysli, když jistě víte, že každý pracujeme podle svých možností. Nepřesnou formulací jste mě dala do souvislosti s návrhem na vazbu knihy Kámen a bolest Karla Schulze. Tento návrh vytvořil výše jmenovaný se dopouštěli mladiství pachatelé, kteří zcizovali instalovaná rádia z vozidel a jejich příslušenství. Při objasňování výše uvedených skutků byl dále objasněn případ krádeže snowboardového prkna ze sklepa činžovního domu v Žamberku. Po zadokumentování případu na základě zjištěných důkazních materiálů bylo mladistvým pachatelům, za uvedené případy, sděleno obvinění pro podezření z provinění krádeže dle ust. 247/1b) a porušování domovní svobody dle 238/1 trestního zákona. V policejním okénku uzavírám prázdninové období, kdy policie mimo uvedených případů šetřila a dokumentovala další trestnou činnost, podílela se na hlídkové a obchůzkové činnosti, vyřizovala přestupky v dopravě, zajišťovala veřejný pořádek a prováděla kontroly na požívání alkoholu mladistvých v zábavných nočních klubech na území Města Žamberka, přičemž poděkování za dobrou součinnost patří kolektivu strážníků Městské Policie Žamberk, kteří se na těchto vyjmenovaných činnostech taktéž podílí. Na závěr tohoto okénka bych chtěl upozornit rodiče žáků všech věkových skupin, aby upozornili své děti, že do začátku nového školního roku vstupují zpravidla nově vybavení různými školními potřebami, ale také jinými věcmi, jako např. mobilními telefony, jízdními koly a dalším hodnotným majetkem. Je důležité, aby Vaše děti věděly, že tyto drahé věci volně odložené, bez dozoru a co se týče jízdních kol, bez uzamčení, jsou snadnou kořistí pachatelů, kteří využijí každé takové chvilky a nebo nedostatečné pozornosti majitele věci. Po takovémto skutku následují slzy a slova, kdybych si to lépe hlídal, kdybych si kolo uzamkl, kdyby, kdyby... A ve většině případů k zamezení těchto skutků stačí tak málo. Pouhé upozornění: Své jízdní kolo před opuštěním řádně uzamkni, mobilní telefon a jiné hodnotné věci nikde neodkládej a nenechávej bez dozoru, ke svým věcem se chovej svědomitě. pprap. Miroslav Kalášek, Policejní inspektor p. F. Šašek a je jednou ze stěžejních prací pana Faltuse. A na závěr se Vám podařilo nechat mě vyučit v Novém Boru rytcem skla, zatímco jsem absolvoval Průmyslovou školu sklářskou (výtvarný obor rytí skla) v Železném Brodě a ujišťuji Vás, že ani v Novém Boru a ani v Železném Brodě se grafika jako obor nevyučovala. Tím rytcem skla jsem nebyl, ale snad dosud jsem. Tyto obory se zrovna tak jako plavání či jízda na kole nezapomínají. A když už jsem, podle Vás, práci v Žamberku nenašel, odešel jsem k panu Faltusovi. To jste myslela jako z nouze, nebo jak? Abyste si nemusela vymýšlet, tak Vám to prozradím: K panu Faltusovi jsem šel rád, hrozně rád a rád na něj vzpomínám jako na dobrého a vzácného člověka. Jaroslav Kerschbaum, Březinova 692, Žamberk P. S. Jako odborná pracovnice muzea jistě dobře víte, jak lehko se zkreslí historie. Pro nepřesnost ve faktech a ve formulacích, zvláště v tištěné formě, dochází někdy k omylům, které se obtížně a dlouho napravují. Městská doprava na podměstí 1. září 2005 byl zahájen pravidelný provoz na autobusové lince č ČSAD Ústí nad Orlicí na podměstí Žamberka. Jízdní řád platný do : Pozn. - jede pouze v pracovní dny. Za REÚP Ing.Fabián Vladimír

4 4 www. zamberk. cz Žamberské listy JUNÁK svaz skautů a skautek ČR v Žamberku si Vás dovoluje pozvat na akce, které jsme pro Vás k tomuto výročí uspořádali. V minulých Listech jste si jistě všimli upoutávky na koncert Honzy Nedvěda (20. září v hodin v Divišově divadle) a výstavu, která proběhne v Městském muzeu (16. září v hodin začátek vernisáže). Nyní bychom Vás rádi informovali o další akci, kterou pro Vás připravujeme a na kterou si Vás dovolujeme také pozvat bez ohledu na ročník narození. 24. září 2005 SKAUTSKÝ DEN Místo konání: louka u stadionu Pod Černým lesem Od hodin bude pro Vás připraveno množství soutěží, her, předvádění dovedností, táborového vybavení atd. Děvčata i kluci si zde mohou například vyzkoušet chůzi bludištěm, zahrát si indiánskou plácanou, také vyzkoušet netradiční fotbálek, při kterém se do míče nekope. Zasoutěžit si v zatloukání hřebíků, vyzkoušet si svoji paměť a některé smysly. Atd., atd. Rodiče a ostatní mohou zatím odpočívat při prohlížení historických totemů, stanu tee-pee s průměrem 7 metrů, stanů s podsadami, které používáme na táborech včetně jejich vybavení. Poznáte obsah krabičky poslední záchrany a uvidíte, co má mít správný skaut, když jde do přírody. Občerstvení pro všechny věkové kategorie je zajištěno. Budou pro Vás také otevřeny naše klubovny v Remízku, kde v chlapecké klubovně (to je ta zadní) bude nainstalován počítač, na kterém si budete moci prohlédnout naše webové stránky a fotogalerii, která obsahuje fotografií od roku 1945 do srpna V hodin zapálíme slavnostní táborák s programem pro Vás. Při zapalování uvidíte i malý obřad, kterým skauti vzdávají úctu ohni. Součástí zahájení bude i symbolické převzetí klíčů od skautských kluboven z rukou zástupců města. Následovat budou písničky, scénky, výstupy a povídání, které mají připraveny naše skautky a skauti. Všichni jste srdečně zváni. Rádi ve svých řadách také přivítáme nové správné holky a kluky od 6 let. Naučí se, jak se neztratit v lese i jinde, jak si uvařit na ohýnku, že i mamince by to chutnalo. Poznají, že les je jejich kamarád i v noci. Naučí se mít odvahu a jak pomoci jiným, kteří jsou bezradní. A také zjistí, že jsme správná parta, kde není rozhodující, jestli je vlčeti 6 nebo oldskautovi 70 let. Informace o členství Vám rádi podáme i telefonicky. Martin Kroul , Vladislav Severin Za skautské středisko Žamberk Vladislav Severin ml. Robin JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM Vzdělávací a jazyková agentura LIRA slaví 10. výročí svého založení Vzdělávací a jazyková agentura LIRA zahájila svou činnost v září Zpočátku probíhala výuka pouze ve vlastních prostorách v Chocni, kde je stálé sídlo firmy. Rozšiřování nabídky a zvyšující se zájem o studium daly podnět k založení dalších poboček v Ústí nad Orlicí, Vysokém Mýtě a v Litomyšli. Zabýváme se komplexní realizací jazykových kurzů pro firmy, organizace a veřejnost, včetně vypracování jazykového auditu, a dále konzultační, poradenskou a překladatelskou činností. V současnosti zaujímáme stabilní pozici mezi největšími institucemi v Pardubickém kraji, které se zabývají výukou cizích jazyků jako nedílnou součástí celoživotního vzdělávání.ve srovnání s r. 1995, kdy v agentuře studovalo 80 posluchačů, v letošním roce jich je Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, Asociace jazykových škol a agentur, Jednoty tlumočníků a překladatelů ČR, Asociace podnikatelek a manažerek ČR a dalších asociací sdružujících učitele cizích jazyků. Získali jsme certifikaci lektora vzdělávání dospělých a akreditaci MŠMT ČR pro jednoleté pomaturitní studium. Naše nabídka obsahuje široké spektrum jazykových kurzů anglického, německého, francouzského, italského, španělského a ruského jazyka. Posluchači si mohou vybrat skupinovou nebo individuální výuku v kurzech základních, intenzivních, konverzačních, přípravných k jazykovým certifikátům a jinak speciálně zaměřených. Individuální kurzy jsou považovány za velice úspěšný typ studia, protože umožňují celkovou flexibilitu časového i učebního programu. Lektor úzce spolupracuje s posluchačem a vytváří mu program výuky podle jeho přání. Vychází ze speciálního individuálního učebního plánu včetně učebního materiálu. Způsob učení i rychlost se přizpůsobuje posluchači. Účastníci skupinové výuky jsou rozděleni do skupin podle jazykových úrovní s maximálním počtem 12 účastníků. Rozdělení se provádí podle evropských jazykových standardů vytvořených Radou Evropy jako jednotný rámec pro hodnocení jazykových znalostí členských zemí EU. Tyto jazykové standardy představují 6 úrovňových stupňů v jazyce s označením A1-A2-B1-B2-C1-C2 (od začátečníků po profesionála). Zvládnutí 1 stupně představuje nejméně 140 vyučovacích hodin a usilovnou domácí přípravu. Jednoleté pomaturitní studium angličtiny/němčiny s možností kombinace studia dalších jazyků je určeno čerstvým maturantům i všem dalším zájemcům o intenzivní jazykové vzdělávání. Studium má akreditaci MŠMT ČR. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny denně v dopoledních hodinách od září do června. Studenti se cíleně připravují na složení mezinárodních certifikátů a státních jazykových zkoušek. Při realizaci jazykových kurzů pro firmy a organizace se snažíme vycházet z požadavků zadavatele. Provádíme analýzu potřeb dané firmy a nabízíme optimální řešení. Pro letošní rok 2005/2006 jsme připravili novinku intenzivní pobytové kurzy AJ, NJ, FJ, ŠJ, IJ, RJ, které budou probíhat 1x za měsíc (pátek - neděle) ve vybraném hotelovém zařízení. Kurzy jsou určeny posluchačům, kteří nemohou docházet do kurzů pravidelně, potřebují rychle zlepšit svoji jazykovou znalost a rozmluvit se. Výuka probíhá v malých skupinách, které jsou rozděleny podle úrovní. Tento typ kurzu je určen jak pro veřejnost, tak pro firmy a organizace. Další novinkou jsou speciální kurzy AJ, FJ, NJ pro sekretářky asistentky, které jsou zaměřené na obchodní korespondenci, vyřizování telefonátů, jednání s klienty atd. V rámci desátého výročí jsme připravili bonusy pro naše stálé i nové posluchače z řad veřejnosti ve formě hodin zdarma, slevy pro rodinné příslušníky a účastníky více než jednoho jazykového kurzu, možnost splátek kurzovného pro nezaměstnané, ženy na MD, invalidní osoby a pro posluchače intenzivních kurzů. Pro zájemce zajistíme učebnice (učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu). Mgr. Hana Ketzlová, majitelka a ředitelka agentury PLAVEME S VZP Všeobecná zdravotní pojištovna ČR, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí oznamuje všem svým pojištěncům, že mohou ZDARMA využívat plavecké bazény, a to v měsíci září, říjen, listopad 2005 v Lanškrouně a Vysokém Mýtě každé úterý po dobu 60 min.v hodinách určených pro veřejnost. V České Třebové každé pondělí po dobu 90 min. v hodinách určených pro veřejnost. Vstup na průkazky VZP ČR Děti do 10 let mají vstup povolen pouze s rodiči. Před vstupem do bazénu jsou pojištěnci povinni seznámit se s provozním řádem. ÚP VZP ČR Ústí nad Orlicí a Angelika Nováková Svět dětí Náchod pořádá AKCI PRO POJIŠŤĚNCE VZP ČR V RÁMCI PROGRAMU PÉČE O MATKU A DÍTĚ Desetitýdenní kurzy plavání kojenců, batolat a dětí v dětské části Krytého bazénu v České Třebové, každý pátek v termínu od do Pojištěncům VZP ČR jsou poskytovány slevy ve výši 300,- a 500,- Kč z ceny kurzovného. Informace: ÚP VZP Ústí nad Orlicí tel Přihlášky: Angelika Nováková

5 Žamberské listy www. zamberk. cz 5 KÁMEN JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE GENERACÍ Žamberští řezbáři a kamenosochaři: JAN VÁCLAV HAYSLER A ALEXIUS CYRIAK Ve východních Čechách působila v období baroka i pozdního baroka řadu významných řezbářů, sochařů i architektů, byla vytvořena díla obdivuhodné kvality. Materiálem plastik bylo nejenom dřevo, ale také kámen, nejčastěji pískovec. Obličeje plastik byly naplněny neobyčejnou dynamikou, jejich roucha plná bohatých drapérii. Příchodem Matyáše Bernarda Brauna získávají východní Čechy obrovský impuls, který doslova otřásl tehdejším uměleckým cítěním. Jeho pokračovateli se východních Čechách stávají František Jiří Pacák, Řehoř Thény, Ignác Rohrbach, Jan Albert Devoty, Ignác Tomášek, bratři Melničtí a mnozí další. Také v Žamberku bychom našli na počátku 18. století kamenosochařskou dílnu, jejím zakladatelem byl Jan Václav Haysler někde Hazler /1670?- 1740/. V žamberských městských knihách je k roku 1701 záznam o koupi domu, který získává Hans Wenzel Haysler, řezbář za 120 zl. za Lukavskou ulicí při zahradě panské. Přičemž hned následujícího roku 1702 mu vrchnost z této částky odpustila 20 zl. za zhotovení řezbářské práce. Víme tedy, že zadavateli řezbářských a později sochařských prací byli Bubnové / František Adam z Bubna, Antonín Ignác, Antonín Vít z Bubna/. Jan Václav Haysler vytvořil v letech spolu s vamberským kameníkem Matějem Melnickým / Mielnickým/ mariánský sloup v Kostelci nad Orlicí a roku 1714 mariánský sloup v Solnici./Ottův slovník naučný, str. 76/. Poslední průzkumy vykazují tvarovou shodu u mariánských sloupů v Kostelci nad Orlicí a Žamberku, jde o shodu vrcholových figur a hlavic sloupů, stejně tak jako identický postoj postav, naklonění hlavy, gesta ruky držící liliový květ i tvarování roucha. I když není s konečnou platností dořešeno autorství, mariánský sloup na náměstí v Žamberku je Janu Václavu Hayslerovi připisován. Odpovídá tomu i datace před rokem V mohutném podstavci jsou exedry se sochami sv. Anny, sv.antonína, sv.rocha, sv. Félixe, mezi výklenky na pilířích jsou sochy sv. Vavřince, Floriana, Václava a Jana Nepomuckého, uprostřed se tyčí na několikrát odstupňovaném podstavci sloup s pozlacenou sochou Panny Marie, všechny sochy světců jsou v životní velikosti. Do kamene vytesali také prosbu s hlubokým obsahem zdejší město ať prospívá stále v blahu i pokoji.. Spolupráce s Matějem Melnickým byla velmi šťastná, týkala se nejen nově zadávaných zakázek, ale také renovací, díky jejich invenci a dokonalému zvládnutí řemesla vznikla řada hodnotných děl. Pro Žamberk dále vytvořil mariánský sloup s plastikou Panny Marie Immakuláty na Jiráskově náměstí, kde vpředu na podstavci spatříme v kartuši znak města Žamberka a datování rokem Sloup je nejenom datován, ale také signován I.W.H. Na jednotlivých částech byly zjištěny zbytky starých nátěrů žluté, modré, zelené a červené barvy, což nepochybně umocňovalo celkový dojem. Pro Alliprandiho chrám Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, který byl významným poutním místem, zhotovil v roce 1734 hraběcí znaky pro hlavní portál ( 1734 udělal kameník ze Žamberka Kronika obce Neratova Eduarda Allingera). Je velká škoda, že Jan Václav Haysler nemohl předat své zkušenosti sochaře a řezbáře svému vnukovi, budoucímu sochaři Alexiu Cyriakovi, ten se narodil dceři Josefě a Josefu Cyriakovým. Jan Václav Haysler umírá ve věku 70 let 6. února roku 1740, tedy před 265 lety. K pozoruhodným pracím ještě mladého Alexia Cyriaka patří plastika Ukřižování z roku 1761 za kněžištěm kostela sv. Václava v Žamberku. Postavy jsou v životní velikosti a spočívají na masivním podstavci. Plastika vznikla nákladem Josefy Krupičkové. Podle Pamětí žamberských bydlel Alexius Cyriak trvale v domě č.p. 100 a měl zde i svoji dílnu. Nepochybně významnou zakázkou bylo pověření zhotovit kamenné průčelí pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí s alegorickými plastikami Lásky a Naděje, středovým erbem a sochami apoštolů Petra a Pavla. (Tomanův slovník výtvarného umění) a plastiku sv. Anny pro stejnojmennou kapli v Hylvátech. Mezi zakázkami, v nichž měl prokázat své řezbářské nadání, bylo zhotovení tří postranních oltářů pro kostel v Horním Jelení. Zde se podle průzkumů R. Zrůbka pravděpodobně setkal s renomovaným řezbářem a sochařem Jakubem Teplým z Pardubic, který byl pověřen pracemi na hlavním oltáři. V roce 1773 byl pro týž kostel požádán ještě o svícny, mensu a v roce 1782 o dřevěnou polychromovanou křtitelnici. K velmi prestižním zakázkám patřilo provedení rekonstrukce hlavního oltáře v kostele sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, který shořel při požáru, a nový byl převezen ze zrušeného kláštera v Sedlci. Alexius Cyriak byl v roce 1774 postaven před úkol rozebrat a znovu sestavit 20 m vysoký oltář. Zkušenosti s rekonstrukcí oltáře a způsob řezby figur později ještě několikráte využil, a to přímo v Žamberku a později v nedalekých Bartošovicích. V kostele Máří Magdalény rekonstruoval v roce 1780 dva postranní oltáře, pravý věrně stylizuje svatováclavskou orlici s korunkou./ R. Zrubek : Řezbář a sochař A. Czyliak, Umění XLI, 1993 str /. V roce 1777 objednal žamberský měšťan Josef Martínek kamenný kříž, který je signován iniciálami A.C., proto se domníváme, že jde rovněž o práci Alexia Cyriaka. Dnes je sousoší u kostela sv. Václava v Žamberku. Soupis památek Čech díl II. a III. doplňuje bohatý výčet prací A. Cyriaka rovněž o sousoší Nejsvětější Trojice v Jakubovicích z roku 1772, kříž u hřbitova v Dolní Čermné, Kalvárie v Lukavici u Letohradu, sousoší nejsvětější Trojice mezi Nekoří a Pastvinami. V roce 1781 byl pověřen vytvořením kazatelny pro literáty z Kunvaldu. K vyzrálým pracím připisovaným Alexiu Cyriakovi patří také votivní plastika Panny Marie v Pěčíně. / R. Zrůbek : Řezbář a sochař A. Czyliak, Umění XLI, 1993 str /. Kvalitou i počtem realizovaných prací se žamberští řezbáři a kamenosochaři Alexius Cyriak a J.V. Haysler řadí k významným mistrům období vrcholného baroka a nastupujícího klasicismu. Přestože ještě nebyl pořízen konečný soupis jejich prací, je důležité, že se Žamberk mohl pochlubit sochaři, kterým byly zadávány významné zakázky od majitelů panství, církve i zámožných měšťanů. V plastikách i řezbách Alexia Cyriaka se poněkud zjemňuje barokní exprese ve prospěch něžnějšího výrazu. Snoubí se dokonalé ovládání řemeslné práce s invencí a výtvarným nadáním. Žamberk měl v Janu Václavu Hayslerovi i Alexiu Cyriakovi významné sochaře a řezbáře, kteří svými pracemi obohatili region a vytvořili tradici, na kterou mohli navázat žamberští sochaři 19. a 20. století. Jejich plastiky, morové sloupy, ozvučné skříně varhan, oltáře i další součásti chrámového vybavení dávají dodnes půvab východočeským městům i interiérům kostelů a chrámů. Mnohé plastiky a sloupy nás téměř po třech stech letech informují, k čemu se upírala mysl našich předchůdců a jakou budoucnost přáli zadavatelé dalším generacím. Mgr. M. Otavová, ředitelka muzea UPOZORNĚNÍ Od 7. září do 15. listopadu 2005 JE UZAVŘENA silnice 1/11 v Žamberku. Délka uzavírky je v délce 150 m. Objízdná trasa je značena a vede po nové silnici. Jiří Dytrt, místostarosta

6 6 www. zamberk. cz Žamberské listy 17. září sobota ve 20 hod. 18. září - neděle ve 20 hod. KINSEY (USA, SRN, VB) životopisný Liam Neeson v roli profesora Alfreda Kinseyho, který se proslavil otevřenou studií lidské sexuality a lidského chování při té nejoblíbenější činnosti. širokoúhlý titulky 119 min. od 15 let 60,- Kč 21. září středa v 17 ve 20 hod. ŠUP SEM, ŠUP TAM (Dánsko) hořká komedie Film o tom, co je nejdůležitější - láska nebo sex? Středoškolák Jakob prožívá období, v němž musí řešit problémy s nejlepšími kamarády a také citové vztahy k dívkám. titulky 96 min. od 12 let 60,- Kč 24. září sobota v 17 hod. 25. září neděle v 17 hod. RYCHLÝ STRIPES (USA) rodinná animovaná komedie Proužek, mládě zebry omylem opuštěné potulným cirkusem, má sen vyhrát dostihy. Na farmě se seznámí s ostatními zvířátky (poníkem, moudrou kozou, potrhlým kohoutem) a také s holčičkou Channing, která má stejný tajný sen česky 84 min. přístupný 60,- Kč 27. září úterý ve 20 hod. 28. září středa ve 20 hod. MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA (VB, SRN) romantická komedie Film inspirovaný klasickým románem J.Austenové Pýcha a předsudek se odehrává v indickém Amritsaru. Emancipovaná dívka Lalita se tu setká s bohatým Američanem širokoúhlý titulky 112 min. přístupný 60,- Kč 22. září čtvrtek v hod. Taking Off USA Režie: Miloš Forman Vstupné : 35,- Kč pro členy FK, ostatní 60,- Kč PŘIPOMÍNÁME, že probíhá SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ FILMOVÝ KLIP ŽAMBERSKÝ KALOUS Pořádá Filmový Klub FIDIKO Žamberk Filmy označené Vaším jménem a kontaktní adresou odevzdávejte do kanceláře FIDIKA Divišovo divadlo Žamberk - do Informační centrum Žamberk, Kostelní 446, Žamberk NABÍZÍ V PŘEDPRODEJI vstupenky na koncert ELÁN ON TOUR 2005, který se uskuteční v Pardubicích , Duhová aréna, začátek ve hod. Cena vstupenky: 460,- Kč. tel./fax.: , Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk pořádá Honza Nedvěd a Vojta Nedvěd se skupinou 20. září úterý v hod. v Divišově divadle Vstupné: 150,- Kč Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk zve na VARHANNÍ KONCERT pořádaný v rámci Orlicko - kladského varhanního festivalu 28.září 2005 v hod. v kostele sv.václava v Žamberku. Vystoupí zde italský varhaník Angelo Castaldo (italská varhanní hudba století). Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti a důchodci 30,- Kč Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk a agentura Kings Production, s.r.o. srdečně zvou na koncert českého chlapeckého sboru Boni pueri z Hradce Králové BONI PUERI NA CESTÁCH 9. října 2005 v hod. v kostele sv.václava v Žamberku Vstupné : 90,- Kč Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk a umělecká a divadelní agentura K+M Uherské Hradiště zve všechny příznivce divadla na představení podle W.Shakespeara ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY v podání Hoffmanova divadla z Uherského Hradiště TAK SE KROTÍ ŽENSKÉ 14. října v hod. v Divišově divadle Vstupné 120,- Kč Zveme Vás na IX. valnou hromadu SPOLKU DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ, která se koná v pátek 23. září 2005 od hod. v Divišově divadle. PROGRAM: 1) Zhodnocení divadelní sezony ) Dramaturgický plán na r ) Zpráva o hospodaření spolku 4) Diskuze Přineste s sebou 50,- Kč členský příspěvek a dobrou náladu. Občerstvení zajištěno! Na Vaši účast se těší jednatelka Spolku M.J.Trejtnarová Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk zve na VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ MÍRY LANGRA z Ústí nad Orlicí, která probíhá od 12.září v předsálí Divišova divadla. Témata : Fotografie z divadla a Lidé z pouště. Ke zhlédnutí během provozní doby kanceláře Divišova divadla a vždy před každým představením. VÝSTAVA OBRAZŮ Miloslava Krále se uskuteční od 19. září do 21.října 2005 v Městské knihovně v Žamberku. Navštívit ji můžete dle půjčovní doby knihovny. Prodej některých obrazů je možný dle dohody. Na Vaši návštěvu se těší Miloslav Král, tel JUNÁK svaz skautů a skautek ČR spolu s Městským muzeem v Žamberku Vás zvou na výstavu 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SKAUTU V ŽAMBERKU VERNISÁŽ SE USKUTEČNÍ v pátek 16. září v hod. Sváteční chvíle zpříjemní skautské písničky a soutěže Výstava trvá do 4. října Otevírací doba muzea : ÚT PÁ : a SO NE: hod. Jezdecký klub Polsko srdečně zve všechny příznivce koní a přírody na VI. HUBERTOVU JÍZDU V ŽAMBERKU 8. října 2005 u myslivecké chaty u kapličky Pod Suticí. PROGRAM: hod. zahájení hod. odjezd na hon za liškou hod. parkurové skákání a další soutěže V době Hubertovy jízdy zajišťují občerstvení členové MS Hůrka. Těšíme se na Vaši účast.

7 USNESENÍ RADY MĚSTA č.j. 05/RADA/79 ze dne Usnesení č. 3276/05 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 263/03, 2721/05, 2836/05, 2914/05, 2915/05, 2954/05, 2956/05, 3012/05, 3014/05, 3017/05, 3020/05, 3051/05, 3065/05, 3075/05, 3102/05, 3113/05, 3119/05, 3132/05, 3137/05, 3139/05, 3140/05, 3148/05, 3171/05, 3173/05, 3174/05, 3175/05, 3198/05, 3199/05 a souhlasí s jejich vyřazením ze sledování. Usnesení č. 3277/05 RM bere na vědomí sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk: - rozhodnutí Stavebního úřadu MÚ Žamberk o povolení k předčasnému užívání stavby stavební úpravy příjezdové komunikace k lokalitě U Albertina. - rozhodnutí Stavebního úřadu MÚ Žamberk o povolení částečné uzavírky místní komunikace v ul. Havlenova v Žamberku od do rozhodnutí Stavebního úřadu MÚ Žamberk o povolení částečné uzavírky místní komunikace (parkovací plochy) před č.p v ul. U Polikliniky v Žamberku od do v pracovní dny od 7.00 do hod. - rozhodnutí Stavebního úřadu MÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace na Železném mostu mezi ul. Hluboká a Albertovým nám. v Žamberku od do oznámení Stavebního úřadu MÚ Žamberk o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu regenerace a nástavba bytového domu č.p a 1064 na pozemcích parc.č. 4273, 4272 a 747/1 v k.ú. Žamberk. - oznámení Stavebního úřadu MÚ Žamberk o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu stavební úpravy v budově školy ve 4.NP na pozemku parc.č. 314/1 v k.ú. Žamberk. - sdělení Stavebního úřadu MÚ Žamberk k ohlášení stavebních úprav Divišova divadla na pozemku parc.č. 365 v k.ú. Žamberk. - sdělení Stavebního úřadu MÚ Žamberk k ohlášení stavebních úprav komunikace ul. Dymlovská na pozemku parc.č. 3813/1 v k.ú. Žamberk. - sdělení Stavebního úřadu MÚ Žamberk k ohlášení stavebních úprav budovy č.p. 433 na nám. Gen. Knopa na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk. - sdělení Stavebního úřadu MÚ Žamberk k ohlášení stavebních úprav parkoviště u Divišova divadla na pozemku parc.č. 366/1 v k.ú. Žamberk. - oznámení sloučeného územního a stavebního řízení Stavebního úřadu MÚ Žamberk na stavbu chodník podél průtahu silnice II/310 Žamberk na pozemcích parc.č. 749/3, 749/6 a 769/2 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 3278/05 RM bere na vědomí sdělení odboru ŽPZE MěÚ Žamberk: - souhlas s odnětím pozemku ze ZPF, trvale parc. č. 749/3, 749/6, 769/2 pro stavbu chodníku podél průtahu II/ rozhodnutí o neregistraci významného krajinného parku: Stromořadí pyramidálních dubů na pozemku parc. č v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 3279/05 RM bere na vědomí sdělení odboru SPDO MěÚ Žamberk: - rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání sil. II/310 průtahu od kruhové křižovatky po vyústění na ulici Nádražní. Usnesení č. 3280/05 RM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni uvedené v tabulce číslo 1. Usnesení č. 3281/05 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2005 přidělená městu Žamberku rozhodnutím Pardubického kraje Krajského úřadu: 1. RO č Dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost informačních center na území Pardubického kraje ve výši Kč ,-. 2. RO č Grant na podporu programů protidrogové politiky na realizaci projektu Výtvarná soutěž pro žáky a studenty, e.č. PP/14/ 05 ve výši Kč 5 000,-. Usnesení č. 3282/05 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2005 číslo uvedená v tabulce číslo 3. Usnesení č. 3283/05 RM schvaluje vyhlášení Oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky Dovybavení areálu Pod Černým lesem. RM jmenuje komisi pro výběr dodavatele akce Dovybavení areálu Pod Černým lesem ve složení Ing. Miroslav Stejskal (náhradník Ing.Jiří Adamec), Ing. Jiří Dvořák (náhradník Ing. Jiří Šmok), Jaroslav Bajt (náhradník Václav Dudek), Jan Kulhánek (náhradník Ing.Stanislav Tajbr), Jiří Dytrt (náhradník Mgr.Tomáš Kalous), jednání komise proběhne dne ve hod. Usnesení č. 3284/05 RM revokuje usnesení č z RM č. 05/RADA/ 77 ze dne a ruší tímto výběrové řízení akce Stavba sběrného dvora v areálu TS Žamberk, s.r.o. v Žamberku z důvodu podmínek SFŽP dle Směrnice 12/2004, která upravuje právní podmínky pro projekty Operačního programu Infrastruktura. Usnesení č. 3285/05 RM schvaluje novou smlouvu s Českou pojišťovnou, a.s. o pojištění elektronických zařízení, pověřuje starostu podpisem této smlouvy a zároveň ruší pojistnou smlouvu o pojištění elektronických zařízení číslo Usnesení č. 3286/05 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodat pozemek parc.č. 3160/91 orná půda o výměře 115 m 2 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 3287/05 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 835/2 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 3288/05 RM bere na vědomí obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2005, 5/2005, 6/2005, 7/2005, 8/2005, 9/2005 a doporučuje ZM jejich schválení. Usnesení č. 3289/05 RM pověřuje starostu Mgr. Kalouse podáním žádosti o svolání mimořádné valné hromady společnosti Poliklinika Žamberk s.r.o. z důvodu projednání prodeje garáží městu Žamberku pro účely vybudování střediska ZZS. Usnesení č. 3290/05 RM pověřuje starostu zasláním nesouhlasného stanoviska o převodu části pozemku p.č. 1320/1 v obci a k.ú. Žamberk advokátní kanceláři JUDr. Šícha. Usnesení č. 3291/05 RM schvaluje pořádání veřejné hudební produkce od v pátek a sobotu od 20 hod. do 02 hod. ve Sportbaru Brooklyn. Usnesení č. 3292/05 RM schvaluje pořádání veřejné hudební produkce dne od 20 hod. do 02 hod.v Pivnici na Kopečku. Usnesení č. 3293/05 RM schvaluje pořádání veřejné hudební produkce od září do listopadu v pátek a sobotu od 21 hod. do 01 hod. v Toboganu Clubu. Usnesení č. 3294/05 RM bere na vědomí návrh zřizovacích listin škol a školských zařízení a doporučuje ZM jejich schválení. Usnesení č. 3295/05 RM bere na vědomí informaci o připravované obecně závazné vyhlášce o školských obvodech spádové školy a ukládá vedoucí ŠKKU podat informaci v ŽL. Usnesení č. 3296/05 RM schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu volnočasových aktivit a spolkového života z rozpočtu města Žamberka a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Jiří Dytrt (předseda), Ing. Ryan Strnad, MUDr. Jiřina Jirešová, Miloslav Chvátil, Václav Tobiška, Ing. Petr Friml, PaedDr. Hana Štětinová, Ing. Jana Hlaváčová, náhradníci Lucie Charfreitagová, Robert Charfreitag. Usnesení č. 3297/05 RM schvaluje Mateřské škole Sluníčko, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí a Mateřské škole Čtyřlístek, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí výjimku z počtu dětí ve třídě na období školního roku 2005/2006. Usnesení č. 3298/05 RM schvaluje rozdělení finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na MPE pro rok 2005 dle návrhu komise pro MPE viz. příloha č.1. Usnesení č. 3299/05 RM ukládá odboru REÚP připravit a vyhlásit výběrové řízení na provedení veřejné zakázky: Svoz a odstranění směsného komunálního odpadu města Žamberka v letech 2006 a Usnesení č. 3300/05 RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE a ukládá odboru REÚP zadat zpracování technické dokumentace akce Odstranění skládkovaného materiálu (rybárna most k Royanu). Usnesení č. 3301/05 RM doporučuje ZM schválit prodej požárního vozidla T 148 CAS 32, získanou finanční hotovost z prodeje převést na samostatný účet, kde jsou ukládány finanční částky na nákup moderního vozidla. Usnesení č. 3302/05 RM přijímá návrhy na odstranění nedostatků z povodňové prohlídky uvedené v zápise z povodňové prohlídky ze dne a jednotlivým osobám, orgánům a složkám ukládá splnit opatření v uvedeném termínu, viz. zápis. Usnesení č. 3303/05 RM schvaluje prominutí poplatků z veřejného prostranství pí S., Žamberk za měsíc srpen a září Usnesení č. 3304/05 RM bere na vědomí záměr založení nového zájmového kroužku skateklubu pod DDM ANIMO a schvaluje využívání skateboardového hřiště pro jeho potřebu dle pravidel. Usnesení č. 3305/05 RM bere na vědomí žádost pí T. o vybudování odstavného pruhu před obchodem SILVA a ukládá dopravní komisi podat v této věci stanovisko do Usnesení č. 3306/05 RM souhlasí s umístěním dopravní značky zákaz 1

8 stání s časovým omezením do chodníku před dům č.p. 128 ( restaurace, sportbar). Usnesení č. 3307/05 RM neschvaluje žádost o finanční příspěvek na PHM pro spanilou jízdu historické techniky spol. ARMY FORT s.r.o. Usnesení č. 3308/05 RM schvaluje komisi pro výběrové řízení na pozici manažer kulturních zařízení města Žamberka ve složení Mgr. J. Štandera ( psycholog), L. Kloučková ( Personal Consult), Ing. J. Hlaváčová ( odbor ŠKKÚ), MUDr. M. Jaslovská a J. Dytrt. Usnesení č. 3309/05 RM bere na vědomí vyjádření spol. RELS elektro s.r.o. k zámyslu rekonstrukce chodníku na Drahách a neschvaluje investici do veřejného osvětlení v roce Usnesení č. 3310/05 RM schvaluje bezúplatné zapůjčení vysoušeče vlhkosti Obci Pastviny a ukládá Ing. Fikejsovi připravit Smlouvu o zápůjčce. Usnesení č. 3311/05 RM schvaluje Smlouvu o dílo s firmou Kombit spol. s.r.o. o opravě MK u koupaliště a pověřuje starostu podpisem. Usnesení č. 3312/05 RM schvaluje pronájem prodejní plochy na Masarykově náměstí dne pro Českou poštu Žamberk za účelem prezentace zboží. Usnesení č. 3313/05 RM schvaluje používání Masarykova náměstí pro účely závodů III. Ročníku automobilové soutěže Labské Rallye, pro účely veřejné hudební produkce a pro instalaci stánků s občerstvením. RM vyslovuje souhlas s používám Orlických kasáren pro účely závodu a zřízení servisní zóny od do Usnesení č. 3314/05 RM schvaluje propagaci města na III. Ročníku automobilové soutěže Labské Rallye konané v sobotu 8.října 2005 ve výši Kč z kapitoly propagace města. Usnesení č. 3315/05 RM schvaluje provedení opravy komunikace Ve Vrbí ve výši Kč firmou Kombit s.r.o. Choceň a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. Usnesení č. 3316/05 RM schvaluje Mandátní smlouvu na provoz IS v Žamberku pro rok 2005 se sdružením obcí Orlicko a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 3317/05 RM bere na vědomí opakovanou žádost o opravu místní komunikace v ulici Ořechová a sděluje, že je tato investice naplánována na rok USNESENÍ RADY MĚSTA č.j.05/rada/80 ze dne Usnesení č. 3318/05 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č /05, 3243/05, 3248/05, 3251/05, 3253/05, 3254/05, 3257/05, 3258/05, / 05, /05, /05, /05, /05, 3304/05, /05, 3312/05, 3317/05 a souhlasí s jejich vyřazením ze sledování. Usnesení č. 3319/05 RM bere na vědomí sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk: - Rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace pro žadatele STELY s.r.o. Usnesení č. 3320/05 RM bere na vědomí sdělení Přestupkové komise MěÚ Žamberk o vyrozumění poškozeného o odložení věci. Usnesení č. 3321/05 RM bere na vědomí informaci o vývoji plnění plánu investičních akcí města Žamberka ( akce velkého rozsahu ) a ukládá Finančnímu odboru připravit příslušná rozpočtová opatření na nejbližší jednání RM a ZM. Usnesení č. 3322/05 RM bere na vědomí informaci týkající se žádosti podané 1. FC Žamberk na změnu účelu poskytnuté investiční dotace ve výši Kč ,- z dotace na výstavbu oplocení na nově vybudované travnaté ploše na dotaci na dostavbu oplocení na stadionu Pod Černým lesem. Usnesení č. 3323/05 RM nedoporučuje ZM schválit změnu účelu poskytnuté investiční dotace ve výši Kč ,- z dotace na výstavbu oplocení na nově vybudované travnaté ploše na dotaci na dostavbu oplocení na stadionu Pod Černým lesem a zároveň doporučuje zrušit Smlouvu o příspěvku. Usnesení č. 3324/05 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr zřídit úplatně věcné břemeno ve veřejném zájmu ( 3 zák.458/2000 Sb.) na pozemcích 2336/1, 3792 v k.ú. Žamberk. Žadatel: Východočeská energetika, a.s., Sladkovského 215, Hradec Králové. Usnesení č. 3325/05 RM doporučuje ZM prodej pozemku parc.č zastavěná plocha o výměře 2 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města 50,- Kč/m 2 J. a B. D. Usnesení č. 3326/05 RM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodat pozemek parc.č. 3160/90 orná půda o výměře 153 m 2 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 3327/05 RM nedoporučuje ZM prodat ani směnit pozemek parc.č.2336/2 orná půda v k.ú. Žamberk z důvodu vedení inženýrských sítí. Žadatel: STANDEKO s.r.o., Žamberk, Nádražní 815. Usnesení č. 3328/05 RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise zhotovitelem akce Rekonstrukce hromosvodného systému Gymnázia Žamberk firmu RELS elektro, s.r.o., Žamberk a ukládá odboru REÚP objednat provedení a dodání všech prací a služeb s akcí souvisejících. Usnesení č. 3329/05 RM schvaluje prodej stožárové transformační stanice s příslušenstvím za cenu dle znaleckého posudku č.180/4721/ ,- Kč VČE, a.s. Hradec Králové. Žadatel: Východočeská energetika, a.s., Hradec Králové, Sladkovského 215 Usnesení č. 3330/05 RM revokuje usnesení č. 3268/05 z RM č. 05/ RADA/78 ze dne a ukládá vedoucímu odboru REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Žamberku záměr prodat pozemek parc.číslo 4616 zastavěná plocha o výměře 572 m 2 a budovu dílen na pozemku 4616 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 3331/05 RM schvaluje Pravidla pro pronájem bytů pro příjmově vymezené osoby s účinností od Usnesení č. 3332/05 RM vyhlašuje konkursní řízení na pozici ředitele/ ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO, Žamberk, okr. Ústí nad Orlicí s předpokládaným nástupem Usnesení č. 3333/05 RM schvaluje komisi pro konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky Mateřské školy SLUNÍČKO, Žamberk, okr. Ústí n. O. ve složení: Jan Kulhánek (předseda), Jaroslav Bajt, Irena Tlapáková, Hana Marešová, Ludmila Burešová, PaedDr. Jaroslava Břízová.Tajemníkem konkursní komise jmenuje Ing. Janu Hlaváčovou. Usnesení č. 3334/05 RM doporučuje ZM nákup akcií v nově vznikající společnosti EVO Energetické využívání odpadů v regionu Pardubického a Královéhradeckého kraje. Usnesení č. 3335/05 RM doporučuje ZM prodej obchodního podílu v Ekola s.r.o. České Libchavy. Usnesení č. 3336/05 RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo pod názvem Smlouva o vykonání dotačního managementu č.: DM 63/ 2005 s firmou RAVEN Consulting, a. s., Jakubské nám. 2, Brno. Usnesení č. 3337/05 RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk a pověřuje vedoucího odboru ŽPZE vedením dalších jednání s firmou RENARDS, s. r. o., Jana Uhra 10, Brno, o možnosti zajištění výše uvedených služeb. Usnesení č. 3338/05 RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk o rozhodnutí povolení ke kácení 1 ks stromu na pozemkové parcele č Usnesení č. 3339/05 RM bere na vědomí protokol o převzetí výstavy Petr Eben od statutárního města Opavy. Usnesení č. 3340/05 RM schvaluje Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti osobní dopravou s ČSAD Ústí nad Orlicí a pověřuje starostu podpisem. Usnesení č. 3341/05 RM bere na vědomí oznámení Městského muzea o ukončení pracovně právního sporu a zprávu o uspořádaných výstavách a dalších aktivitách muzea v roce Usnesení č. 3342/05 RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise konané dne Usnesení č. 3343/05 RM schvaluje žádost provozovatele Divadelní kavárny o opravu čalounění do výše 5 000, -Kč a ukládá odboru Práv. připravit podmínky změny nájemní smlouvy od Usnesení č. 3344/05 RM ruší své usnesení č. 3296/05 ze dne ( Pravidla pro volnočasové aktivity ). Usnesení č. 3345/05 RM schvaluje přidělení městské ubytovny p. Z.C., Žamberk. Mgr. Tomáš Kalous, starosta 2

9 Absolventi SŠ nedaří se Vám získat zaměstnání? Zaměstnavatelé chcete si vyzkoušet absolventy SŠ dříve, než je zaměstnáte? Podpora z ESF v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti Společnost a trend, s.r.o. podala žádost o přidělení grantu do Operačního programu lidských zdrojů v rámci ESF. Projekt nese název Získaná praxe jako příležitost uplatnit se na trhu práce. S projektem jsme uspěli. Cílem tohoto projektu je vybudovat systém prakti-kantských míst, na kterých mohou absolventi středních škol poskytujících ÚSV a ÚSO získat praxi a tím: a) umožnit absolventům tuto praxi získat, to znamená dát jim větší šanci uplatnit se na trhu práce a zároveň využít období, kdy jsou v evidenci ÚP pro svůj další rozvoj tak, aby se zvyšovala jejich kvalifikace a připravenost na vstup do zaměstnání, b) ukázat zaměstnavatelům, že při dobře naplánovaném adaptačním procesu a jeho důsledném řízení je zaměstnávání absolventů škol bez praxe stejně přínosné, jako zaměstnávání ostatních skupin uchazečů o zaměstnání. Často lze naopak využít toho, že absolventi nemají pracovní návyky z minulých zaměstnání, které nemusí být vždy žádoucí. Zaměstnavatelům, kteří chtějí využít možností projektu: 1. Pomůžeme navrhnout a vytvořit praktikantská místa, včetně metodik, hodnotících kriterií, sys-tému absolvování, popisu pracovních činností, které bude absolvent vykonávat. 2. Každé praktikantské místo bude obsazeno vybraným absolventem. Pro zaměstnavatele to nemá žádné přímé ani mzdové náklady. 3. Absolvent setrvá na praktikantském místě 12, případně 24 týdnů. Uchazeči o zaměstnání z řad absolventů SŠ: 1. Budou seznámeni s osnovou získání praxe. 2. Zúčastní se s námi úvodního pětidenního kurzu, v rámci kterého budou podrobně informováni o možnostech projektu a způsobech spolupráce, proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zúčastní se motivačního semináře vedeného našimi zkušenými lektory, kteří standardně realizují podobné aktivity ve firmách. 3. Absolvují praxi podle předem připravené koncepce a po jejím ukončení obdrží certifikát. Zároveň jim budou metodici projektu připraveni pomoci s přípravou na výběrová řízení, případně poskytnou reference. Projekt je koncipován jako dvouletý a průběžně budeme veřejnost informovat o jednotlivých etapách. Pokud máte absolventi, i zaměstnavatelé zájem o bližší informace, kontaktujte naši kancelář: pevná linka: , mobil: a trend, s.r.o., Andrlíkova 972, Ústí nad Orlicí KLUB AUTORŮ LITERATURY FAKTU společně s MĚSTEM LETOHRADEM a SPRÁVOU ODKAZU E. E. KISCHE při Obci spisovatelů v Praze pořádají pod záštitou MINISTERSTVA KULTURY ČR a PARDUBICKÉHO KRAJE JUBILEJNÍ XX. SETKÁNÍ AUTORŮ LITERATURY FAKTU spojené s udílením mezinárodních Cen E. E. KISCHE za rok 2005 a oznámením výsledků Cen Miroslava IVANOVA ve dnech 21. a 22. září 2005 v prostorách letohradského zámku. Petr Cink, Město Letohrad Kostelní ul., bývalý Autosalon Frydrych) 3

10 4

11 Žamberské listy www. zamberk. cz 7 MANŽELSTVÍ UZAVŘELI Miloslav Brožovský, Hnátnice 31 Markéta Nováková, Hnátnice 31 Petra Šulcová, matrikářka Poděkování... Děkuji rodině Parishových za nalezení a odevzdání mého mobilního telefonu, který jsem ztratil v Zámeckém parku v Žamberku. -pz- Milí přátelé, dovoluji si poděkovat Sboru pro občanské záležitosti, Klubu důchodců, členům Sokola, zahrádkářům, všem sousedům z našeho domu a všem přátelům za milé pozornosti a blahopřání projevená k mým narozeninám. A. Žilková Vzpomínka září 2005 uplyne 10 let od úmrtí pana Kamila Kalouse, dlouholetého pracovníka ZZN v Žamberku. Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, v tento den tichou vzpomínku. Vzpomíná syn Jiří Kalous VZPOMÍNKA na Františka Bednáře Letošního roku v červenci zemřel ve věku osmdesáti dvou let dlouholetý člen Českého svazu ochránců přírody ze základní organizace v Žamberku pan František Bednář. Narodil se v Líšnici u Žamberka, později se přestěhoval do Kameničné, kde prožil celý další život. Byl to člověk velice činorodý a všestranný. Vykonával funkce agronoma i předsedy tamějšího zemědělského družstva, byl dlouholetým starostou obce, za svého působení se například zasloužil o vybudování obecního vodovodu, což i zajímavě popsal ve vydané publikaci. Pro své organizační schopnosti byl pověřen výstavbou a vedením Agrochemického podniku v Žamberku a rozvojem zemědělských služeb. Ředitelem ACHP byl až do odchodu do důchodu v roce Během svého života měl blízký vztah k přírodě, a to nejen jako zemědělec, byl výborným znalcem a ochranářem lokální historie Žamberska, včetně krajinných a přírodních hodnot regionu. Mnoho let prováděl pravidelná meteorologická pozorování na stanici v Kameničné, výsledky vyhodnocoval a poskytoval k praktickému využití. Dílo, kterým pan Bednář ovlivnil své okolí, bylo vydání publikace Život a dílo profesora Františka Bílka, zakladatele české genetiky. S profesorem Bílkem se osobně znal a zhodnotil, jakou měrou se podílel na záchraně chovu starokladrubských koní, koně Przewalského, ozdravění chovu prasat atd. Stejně tak později popsal své vzpomínky na významného textiláka Františka Rohlenu. Pan František Bednář byl zakládajícím členem ZO ČSOP v Žamberku v r Od r.1985 až do r.1990 byl jejím předsedou a dokázal organizaci udržet akceschopnou i v období let 1989 až Po předání funkce předsedy zůstal aktivním členem a zúčastňoval se pravidelně všech akcí organizace a obětavě pomáhal např. při údržbě genofondové plochy Na Špitálce, čištění bledulových polí na přírodní památce Záhorský potok, vybudování naučné stezky Žamberk Kunvald, výběru a značení památných stromů atd. Zůstal členem výboru ZO, kde pomáhal svou radou a organizačními schopnostmi. Rád jezdil i na zasedání a instruktáže pořádané okresním sdružením ČSOP v Ústí nad Orlicí. Za svou obětavou práci v ČSOP a charakterové vlastnosti byla panu Františku Bednářovi v roce 2002 udělena pamětní plaketa Příroda děkuje jako svazové vyznamenání. Pan František Bednář ve svém osobním i veřejném životě vždy ctil skutečné principy ochrany přírody a životního prostředí a těmito vlastnostmi zůstává v podvědomí všech, kteří jej znali. Výbor ZO ČSOP Žamberk VZPOMÍNKA 24. září 2005 uplyne 10 let od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka a dědečka pana Františka Hradílka ze Žamberka. Se zármutkem a bolestí v srdci stále vzpomínají manïelka Jarmila Hradílková, dcera Renata a Milan Îabkovi, vnuci Milan, Michal a Jaroslav, dcera Stanislava Zajícová, vnuãky Petra, Andrea a Veronika. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte v tento den společně s námi. Všem moc děkujeme. Oznamujeme všem známým a přátelům, že nás 3. září 2005 ve věku 80 let opustil p a n Z d e n ě k Ne t t l. Za vzpomínku a slova útěchy děkuje manïelka Jarmila Nettlová s rodinou. Pouťový výlet... Již podruhé v tomto roce uspořádal Sbor pro občanské záležitosti Města Žamberka setkání pro osamělé seniory z našeho města. Tentokrát byla cílem nově zrekonstruovaná kaple sv.rozálie, která byla těsně před vysvěcením. Její historii účastníkům výletu zajímavě přednesla paní M. Mikysková. Dále společné putování pokračovalo autobusem podél Divoké Orlice Betlémem až do sportovního areálu Pod Černým lesem. V restauraci Babeta na ně čekalo pohoštění, které členky SPOZu přichystaly na téma pouť a podzim. Na stolech vyzdobených podzimními květinami a ovocem nemohly samozřejmě chybět KLUB DŮCHODCŮ OTEVŘEN od 5. září 2005 Po prázdninové přestávce se opět budeme scházet každé pondělí a středu od do hod. v jídelně Centra sociální péče v Žamberku (Penzion). Všichni jste srdečně vítáni. Eliška Faltusová, předsedkyně Klubu důchodců v Žamberku pouťové koláčky, které si v malém balíčku každý z účastníků také odnesl s sebou domů. Starosta města odpovídal na dotazy, ze kterých bylo patrno, že lidem na chodu našeho města záleží, že se o mnoho věcí zajímají. Fotografiemi Z. Vanického si připomeneme příjemnou atmosféru, kterou v tento den všichni přítomní společně prožívali. -pavvl- O Z N Á M E N Í Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá na sobotu 1.října 2005 od hod. HUMANITÁRNÍ SBÍRKU za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. Darovat můžete šatstvo, lůžkoviny, přikrývky, závěsy, záclony, látky, vlnu, hračky, školní potřeby. Prosíme noste vše čisté a použitelné na faru v Žamberku, Kostelní 65-garáž. Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P. Mgr. Oldřich Kučera Do Městské knihovny přibylo v srpnu hodně nových knížek. Na některé upozorňujeme: Druon: Železný král, Davis: Poslední dějství v Palmýře, Thomovi: Japonská mozaika, Gruber: Obratník noci, Budinský: Sri Lanka, Schmidt: Efektivní myšlení, Hughes: Hitlerovo Německo, Mathé a Špaček: Etiketa, Wieke: Rétorika v praxi, Blažke: Kouzelné zrcadlo literatury, kol.autorů: Tajné operace, 2.světová válka, Zähne: Co by děti měly znát, kol. autorů: 1001 otázek a odpovědí. V případě, že kniha je již půjčena, je možné si výtisk zamluvit. Děkujeme všem občanům, kteří přinášejí do knihovny knížky formou darů. Postupně budou tyto knihy zpracovány. Upozorňujeme na půjčovní dobu: Pondělí hod. Úterý hod. Středa hod. Čtvrtek hod. Pátek hod. Vyzýváme ty čtenáře, kteří mají výpůjčky doma delší dobu, k jejich vrácení.ušetříte si tak upomínací výlohy a v knihovně čeká mnoho dalších pěkných knih. Hana Absolonová, ředitelka městské knihovny

12 8 www. zamberk. cz Žamberské listy Ohlédnutí za letní činností DDM ANIMO Hvězdná brána Vysoké Žibřidovice Rok se s rokem sešel a naše táborová parta (12 dospělých a 6 mládežníků) se opět vydala na úpatí Králického Sněžníku pobavit a potěšit našich 84 dětiček. Jakmile jsme prošli Hvězdnou branou, začal šílený let galaxií. Dostali jsme se na planetu Ohně (táborové dovednosti, hry - elektrárna, Pako II, stěhování; táborák s písněmi a tanci), planetu Tmy (portréty poslepu, hry - najdi si svůj strom, odhad času; výsadek na neznámé místo, psaní cestovních deníků /nejlepší uveřejníme/, stínové divadlo), planetu Pohádek (hry fax, trpaslíci; putování za duhovou vílou, pohádkový AZ kviz a noční hra Sněhurka a 7 trpaslíků), planetu Ticha (vojín Ryan, pantomima přísloví a hádanek, tajný závod a pantomima duel), planetu Naruby (večeře v pyžamu, hry - lesgolf, bingo; historky ze života, příprava snídaně), planetu Zvířat ( hry - zvířecí závod, lvi; o nejlepší zvíře vyhrála žirafa), planetu Zimy (zimní olympijské hry, výroba vánočních dárků, oslava Vánoc zdobení stromečků, zpěv koled, rozdávání dárků), planetu Vody (výlet Šumperk Aquacentrum, vodní válka) a planetu Masek (havárie modulu, výroba masek, karneval s výukou tanců, večer stezka odvahy). Mezi planetami jsme si udělali výlet po krásách okolí Ramzová, chata Paprsek, Staré Město pod Sněžníkem a celý tábor jsme završili zpětným průletem galaxií (sportovní dopoledne, cesta pro klíč od Hvězdné brány, slavnostní shromáždění a večeře, průchod branou zpět, táborák a diskotéka). VÝSLEDKY CELOTÁBOROVÉ HRY: 1. místo Xargové vedoucí Ondra Riegl, vůdce Matěj Vašek 2. místo Insektoidi vedoucí Míša Halbrštátová, vůdce Martin Pavlát Mimici vedoucí Lucie Kalousková, vůdce Kužák (Michal Poláček) 3. místo Orioňané vedoucí Lucie Krajníková, vůdce Michal Honskus 4. místo Denebiané vedoucí Petra Fikejsová, vůdce Martin Doleček 5. místo Vaaxové vedoucí Martin Vojtěch, vůdce Jonáš Ulrych. Jak se dětem tábor líbil (podle ohlasů velmi), nechť se na těchto stránkách vyjádří samy. Nám se líbil moc a odjížděli jsme s pocitem dobře vykonané práce dík patří vynikající kuchyni (to vánoční menu bylo skvělé), Honzíkovi Kalandrovi za program plný nových nápadů a všem vedoucím za příkladnou péči o jejich svěřence. Zvláštní dík pak Tomášovi Strnadovi za odvoz i přívoz našich batožin, kufrů a jiné havěti. Za všechny táborníky Lucie Kluková, hlavní vedoucí POBYT V CHORVATSKU Podgora - Makarská riviéra, Chorvatsko Do Chorvatska jsme se vydali sice již poosmé, ale letos to bylo na jiné místo Biograd na Moru jsme vyměnili za Podgoru na Makarské riviéře. A nápad to byl skvělý malé plážičky, téměř soukromé, azurové moře, impozantní výhled na pohoří Biokovo, ubytování v apartmánech a tradičně dobrá kuchyně, to vše přispělo ke krásné letní dovolené. Ta byla obohacena o cvičení jógy, orientální tance, soutěže a hry pro děti a vystoupení breakové taneční skupiny. Jen počasí mohlo být trochu lepší! Pobytu se zúčastnilo 44 dětí, mládežníků a rodičů. Alena Němcová, vedoucí zájezdu Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2005/2006 Letáček s nabídkou kroužků Vám byl doručen prostřednictvím České pošty ve dnech září. Veškeré informace o kroužcích najdete právě v letáku. Pokud jste ho ve své poštovní schránce nenašli, můžete si ho vyzvednout v kanceláři DDM ANIMO. A protože tiskařský šotek řádil letos zase, opravte si prosím: ANGLIČTINA II. Pro žáky od 12 let. S dětmi mohou chodit i rodiče. Schůzky: PO DDM ANIMO Zahájení: v DDM Zápisné: 1 150,- Kč (dospělí 2 050,- Kč) FRANCOUZŠTINA Pro žáky od 12 let. S dětmi mohou chodit i rodiče. Schůzky: PO DDM ANIMO. Zahájení: v DDM Zápisné: 1 150,- Kč (dospělí 2 050,- Kč) PALETA I. pro dívky i chlapce od 3. do 5. třídy. Základy kresby a malby, práce s přírodninami, papírem, textilem a kůží. Schůzky: PO v DDM ANIMO. Zahájení: PO v DDM Vedoucí: Anna Richtrová. Zápisné: 550,- Kč PALETA II. pro dívky i chlapce od 6. třídy. Činnosti budou zaměřeny na kresbu, malbu, koláže a další náročnější výrobky. Schůzky: PO v DDM ANIMO. Zahájení: PO v DDM Vedoucí: Anna Richtrová. Zápisné: 590,- Kč VOLEJBAL I Pro děvčata od 1.třídy začátečnice. Pohybové aktivity, míčové hry, základy volejbalu. Schůzky: ÚT Velký sál gymnázia (VSG) Zahájení: ÚT VSG. Vedoucí: Mgr. Hana Štětinová. Zápisné: 520,- Kč VOLEJBAL I Pro děvčata od 3.třídy pokročilé. Pohybové aktivity, míčové hry, technika a pravidla volejbalu. Schůzky: ÚT Velký sál gymnázia (VSG). Zahájení: ÚT VSG Vedoucí: Mgr. Hana Štětinová. Zápisné: 550,- Kč Firma NO+BL Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO a Sokolem Žamberk pořádají 15. Žamberský NO+BL duatlon, a to v sobotu Místo závodu: Žamberk, Zámecký park, prezentace v DDM ANIMO hodin Start žactvo: 9.15 hodin Start hlavní závod: hodin Startovné žactvo: 60,- Kč Startovné hlavní závod: 120,- Kč přihlášení, 150,- Kč nepřihlášení Trať závodu: žactvo 1 km běh, 3 km kolo, 1 km běh hlavní závod 5 km běh, 20 km kolo, 3 km běh Ceny: triko s emblémem závodu a sponzory pro každého závodníka, věcné ceny pro nejlepší v jednotlivých kategoriích. OD 1. ZÁŘÍ JE OPĚT PLNĚ OTEVŘENO: KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN od 8-12 hodin a od hodin. PŘIPRAVEN MÁME OPĚT PRAVIDELNÝ PROGRAM PRO DĚTI OD 2 LET, začátek od 9.30 hod. - trvá přibližně hodinu: pondělí cvičení a pohybové hry úterý středa zpívání pro maminky kojenců a batolat a pro nastávající maminky NOVĚ čtvrtek výtvarná činnost pátek zpívání OD ZÁŘÍ JE OPĚT OTEVŘEN KLUB BEZ KLÍČE pro děti a mládež ve věku 9-17 let. Vstup zdarma od do hodin. AEROBIK Pro dívky a ženy z důvodu rekonstrukce tělocvičny odpadly schůzky 5. a 8.9., zpětně se omlouváme a děkujeme za pochopení. Schůzky: PO a ČT tělocvična u Žirafy. Vedoucí: Mgr. Alena Dorčincová. Zápisné: 490,- 1 h/týdně/pololetí, 950,- Kč 2 h/ týdně/pololetí DDM Animo zahajuje DANCE AEROBIK pro mládež od 14 let a dospělé s instruktorkou aerobiku Světlou Temnyákovou - každé úterý v prostorách ZŠ Nádražní (sálek pro sportovní aktivity). Začínáme Dance aerobik (taneční aerobik) vychází z klasických forem aerobiku, využívá jeho názvosloví i způsob učení. Odlišuje se tím, že do klasických choreografií začleňuje taneční prvky. Dance aerobik je proto vhodný pro cvičící, kteří již mají zkušenost s klasickými formami aerobiku. Informace a přihlášky : Dům dětí a mládeže ANIMO, 28.října 713 Žamberk, telefon , , Otevřeno PO PÁ a hodin (od 1.9. do hodin) Přihlášky možno získat i na 1. schůzce, vyplněné odevzdávejte v DDM nebo přímo na kroužku do 30.září. Zápisné nutno zaplatit do 31.října Upozornění: 1. a 2. schůzky kroužku se můžete účastnit ZDARMA počet účastníků v kroužku: min. 10 (pokud není uvedeno jinak), jinak bude kroužek zrušen zápisné se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů DDM ANIMO Žamberk ve spolupráci s firmou NO+BL Žamberk pořádá 5. MINIDUATLON - pro předškolní děti i školáky Tratě: Předškoláci - 30 m běh (chůze), 30 m jízda na kole (koloběžka, tříkolka, odstrkovadlo) Školáci (do ročníku 1994) m běh, 200 m kolo Start: Předškoláci - po 12. hodině Školáci - po 13. hodině (po skončení hlavního závodu) Startovné: 0,- Kč Ceny: pro každého čokoládová medaile, triko a v cíli pravý závodnický čaj. Za DDM ANIMO Lucie Kluková Přihlásit se můžete již nyní na tyto kroužky: Pondělí nebo úterý od do hod. keramický kroužek pro děti od 7 let. Kurzovné na pololetí je 350,-Kč. Pondělí keramika hod. Kurz pro začínající i pokročilé pod vedením Mgr. Jany Starenkové. Kurzovné je 20,-Kč za lekci + 50,- Kč/kg hotového výrobku. Úterý jóga hod. Cvičení hathajógy, vhodné i pro osoby se zdravotními potížemi, pod vedením Hany Lhotské. Kurzovné 500,-Kč/pololetí. Středa angličtina hod. Výuka angličtiny pro mírně pokročilé z učebnice Headway - elementary, pod vedením Mgr. Jany Fialové. Kurzovné 65,-Kč/lekce, nebo 500,-Kč/10 lekcí. Kurz točení keramiky na hrnčířském kruhu 2 až 3 členné skupinky, individuální dohoda konání kurzu, minimálně v rozsahu deseti lekcí. Kurzovné 600,-Kč/10 dvou až tří hodinových lekcí. ZAČÁTEK VŠECH KURZŮ od pondělí 19. do středy 21. září Za Pohodu Eva Chládková

13 Žamberské listy www. zamberk. cz 9 MISTROVSTVÍ SVĚTA V KVADRIATLONU SEDLČANY V sobotu 20.8.se v Sedlčanech konalo mistrovství světa ve středním kvadriatlonu a světový pohár ve sprint kvadriatlonu na tratích - plavání 1 km, kajak 5 km, kolo 25 km, běh 5 km. Letos se závodu ve sprint kvadriatlonu zúčastnili kanoisté Sportovního klubu Žamberk Aleš Dytrt, Tomáš Strnad a Petr Kalous. Přesto, že meteorologové předpovídali bouřky, byl krásný teplý slunečný den s teplotou vody 19,5 C. Bouřka se silným lijákem přišla v okamžiku ukončení závodu asi v 16 hodin. Mokré disciplíny, tj. plavání a jízda na vodě, probíhaly na Sedlčanské přehradě. Suché disciplíny kolo se jelo do Sedlce-Prčic a zpět a běh probíhal po asfaltových a parkových cestách s cílem na vyzdobeném Sedlčanském náměstí. Celkově se závodu zúčastnilo 122 závodníků z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Velké Británie a Maďarska. Výsledky: Nejlépe se umístil Aleš Dytrt na 4. místě. Ve své věkové kategorii byl 1. Nejlépe absolvoval kolo, kde byl celkově 2. Nejhorší měl plavání 22.místo. Tomáš Strnad se celkově umístil 8. Ve své věkové kategorii byl 3. Nejlepší měl kolo, kde byl celkově 3., a nejhorší plavání 25.místo. Petr Kalous se celkově umístil 13. Ve své věkové kategorii byl 4. Nejlépe se mu dařil běh, kde skončil celkově 2. Nedařilo se mu tak, jako všem našim závodníkům, plavání byl 27. Rovněž kolo nebylo nejlepší 22.místo. K zamyšlení stojí výsledky našich závodníků v plavání přes velmi dobré výsledky v ostatních disciplínách. Přesně to koresponduje s podmínkami pro plavání v našem městě. -vkal- V Českých Petrovicích se lyžovalo na trávě Ve dnech se ve Sport areálu České Petrovice sešli nejlepší závodníci České republiky v lyžování na trávě.třetí závod Českého poháru pořádala Lyžařská škola SKI-BAIER ve svém lyžařském areálu pod záštitou Pardubického kraje. Závodilo se ve všech disciplínách od nejmenších talentů, až po zkušené borce, včetně několikanásobného mistra světa Jana Němce. Ten nezaváhal a znovu zde zvítězil ve všech třech disciplínách. Nové terénní úpravy závodní trati zde ocenili nejen závodníci, ale i čestní hosté, předseda úseku travního lyžování Ing. Václav Mačát a předseda světového FIS travního lyžování Jiří Ruswurm, kteří se do Českých Petrovic přijeli podívat na průběh závodů. Tak jako v loňském roce, i letos, panovalo nad závodní tratí slunné počasí, což potěšilo jistě každého, kdo přijel zhlédnout nejen závody, ale i doprovodný program. Mgr. M. Baier, předseda org. výboru závodu Orlická noc 2005 Za krásného slunečního dne 3.září 2005 se uskutečnil 5.ročník soutěže AOS Penalta Rallye, kterého se zúčastnil rekordní počet startujících této soutěže - 13 posádek. Na závod se dostavily i dvě posádky z Dobřan u Plzně, dvě posádky z Prahy a jedna z Nymburka. Ostatní byly z Podorlicka. Přijel i velký počet nováčků. Soutěž proběhla ve třech etapách, při kterých soutěžící mohli zhlédnout krásy našeho okolí z Tyršovy rozhledny na Kapelském vrchu a zámecký park na Žampachu, odkud je z vyhlídky překrásný výhled na část Orlických hor. Soutěžní posádky v průběhu dne absolvovaly trať celkové délky cca 60 km mezi Žamberkem a tradičním cílem v Kostelecké Lhotě na hřišti, kde se na závěr podávaly grilované mňamky. Všichni překonali nástrahy jednotlivých etap závodu a to bez újmy na zdraví či ztráty barvy na plechu svých kolových miláčků. Soutěžilo se v jízdě zručnosti ochucené tzv. Sobí jízdou ( jízda na kolech značky SOBI), soutěžící se pobavili na dovednostní soutěži s labyrintem pomůcka pro mateřské školky, odpovídali na otázky z historie Tyršovy rozhledny, zjišťovali údaje v zámeckém parku Žampach a také se nechali nalákat na špeky, které pro ně připravili pořadatelé. Pro tentokrát krásné vzpomínky zůstanou posádce startovní číslo 27 Zajíček, Kovář z Rychnova nad Kněžnou, kteří si odvezli putovní pohár a kov nejcennější. Na druhém místě se umístila posádka č. 10 Tvrdý - Tvrdá z Nymburka. Třetí místo obsadila posádka č. 17 Fabiánová - Stejskalová ze Žamberka. Více o letošní soutěži, učebnici základních itinerářů a další informace na cz/aos nebo Srdečně Vás zveme na další sportovní zápolení v roce Za pořadatele Ing. Fabián Vladimír Mistrovství ČR Labská Trotina Rallye října 2005 H. Králové - Žamberk Za účasti předních tuzemských posádek, včetně vozů WRC a kategorie veteránů, se ve dnech října 2005 bude konat v Žamberku a jeho okolí Mistrovství ČR - Labské rallye. INFORMACE: Jaroslav Petr, tel , fax: GSM: , PROGRAM: pátek hod. - Masarykovo nám. Žamberk - skupina Ready Kirken hod. slavnostní představení posádek, Trial Show, mažoretky, modelky, ohňostroj hod. - sportovní stadion,,pod Lízátky Hradec Králové - show při umělém osvětlení. sobota hod.- start na náměstí v Žamberku V průběhu dne se uskuteční rychlostní zkoušky v okolí obcí České Petrovice, Mladkov, Pastviny, Klášterec, Králíky, Hedeč a Zlatý Potok hod. - slavnostní ukončení závodu na Masarykově nám. v Žamberku, dekorování vítězů, hudební koncert Burma Jones. Jaroslav Petr PLAVECKÝ VÝCVIK ZAHAJUJE už 29. sezonu a chce tímto způsobem upozornit všechny rodiče dětí neplavců na možnost přihlásit své ratolesti do plaveckého kurzu. Plavecká výuka začne 14. října 2005, každý pátek a na rozdíl od minulých let se bude jezdit do krytého plaveckého bazénu ve Vysokém Mýtě. Bazén v Ústí nad Orlicí je připravován na přestavbu a bude na jistou dobu mimo provoz. Nástup a výstup bude jako obvykle před mateřskou školkou na náměstí Gen. Knopa s časem odjezdu v hod. Příjezd je plánován na dobu hod. V některých publikacích jsou chybně uvedeny údaje o místu a čase plaveckého výcviku. Platí proto jen ty, které jsou napsány v tomto článku! Plavecký výcvik bude mít 9 lekcí s časovým rozmezím od do Výuky se mohou zúčastnit jednak děti, které se chtějí naučit plavat a patří zatím mezi neplavce, a rovněž děti s plaveckým základem, který si mohou v kurzu zdokonalit. Do výcviku lze přihlásit po dohodě s vedoucími plaveckého kurzu i děti předškolního věku. Pro tyto děti je zvlášť připravován dlouhodobý výcvik od 13.ledna do 2.června Pro dospělé neplavce nebo skoro plavce se v tomto podzimním kurzu opět otvírá možnost naučit se plavat a zvýšit si tak svoje sebevědomí ve spojení s vodním odpočinkem. Na posílení cvičitelské skupiny rádi uvítáme takové zájemce o plavání, kteří by po zaškolení mohli věnovat svůj čas a trpělivost pro výuku dětí. Protože se očekává zvýšený zájem o výcvik (školy pravděpodobně nebudou mít povinnou plaveckou výuku), budou evidováni do kurzu jen ti účastníci, kteří se přihlásí pouze telefonicky na č Milan Sobotka. Sraz takto přihlášených dětí nebo dospělých bude v pátek 14.října ve hod. na místě nástupu do autobusu a tam také bude mj. možnost zaplatit kurzovní poplatek. Cena výcviku pro dítě je 600,- Kč, pro dospělého 800,- Kč. Užitečnou náplň pro Vaše dítě nebo dospělého účastníka v každé páteční odpoledne zajistí tým cvičitelů a vedoucí plaveckého výcviku. Milan Sobotka

14 10 www. zamberk. cz Žamberské listy SPORTOVNÍ GYMNASTIKA NÁBOR gymnastických nadějí pro Přípravku do oddílu SG při DDM ANIMO Žamberk proběhne v pondělí !! Kdy : od 15:30 hod. Kde : malý Sálek Gymnázia Žamberk ( 1. patro, na konci chodby ) Kdo : dívky narozené Požadavky: - dobrý zdravotní stav - ohebnost, síla, odvaha - sportovní oblečení Upozornění : podmínkou přijetí do oddílu je zdárné absolvování náborového testu síly, ohebnosti a kreativity, nikoli pouhé podání přihlášky!!! Tréninky Přípravky budou probíhat : pondělí 15:30 17:00 hod. čtvrtek 15:30 17:00 hod. Místo konání tréninků malý sálek gymnázia Jan BUŇATA, ved.odd.sg 1. FC Žamberk ROZPIS UTKÁNÍ - PODZIM 2005 NÁBOR BASKETBALISTŮ Basketbalový klub při Gymnáziu Žamberk provádí nepřetržitě nábor chlapců ročník narození 1992, Uvítáme chlapce s fyzickými předpoklady s tím, že budou pravidelně hrát oblastní přebor mladších žáků. Tréninky probíhají ve středu a v pátek vždy od hodin v hale gymnázia. Vladimír Šmirous NETRAPTE SE PŘEBYTEČNÝMI KILOGRAMY a přijďte mezi nás! 13. KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY pro všechny věkové kategorie, ženy i muže Vám pomůže vytvořit správné stravovací a pohybové návyky, které povedou k redukci váhy. NOVINKY: - Sleva kurzovného pro klienty VZP - Ukázka metody Tanec jako lék a radost Kurz trvá 12 týdnů každý týden tříhodinová lekce POZOR ZMĚNA! Zahájení v hod. Informace a přihlášky na tel od do hod., mob POČET MÍST JE OMEZEN Na setkání s Vámi se těší lektor společnosti STOB Soňa Šmajzrová OBEC ORLIČKY PRODÁ LES. Výměra cca 28 ha (prodej pouze jako celek). Věkové zastoupení: 0-53 let 25,9 ha, let 2,75 ha. Převažující dřevina: SMRK Informace na tel , kor - NABÍDKA BYTŮ PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM ZÁJMU: POPIS OBJEKTU : Novostavba 3 podlažního terasového bytového domu v lokalitě Na Rozálce v Žamberku Nabídka se týká celkem 11 bytových jednotek s balkony, lodžiemi nebo terasami, které budou mít vlastní parkovací stání přímo před objektem a sklepní kóji v suterénu. V prostoru schodiště bude k dispozici místnost na kola a kočárky. Dle zájmu klientů možnost vlastní zahrady nebo společného zahradního prostranství Plánované velikosti bytů : 1+kk (cca 40 m²), 2+kk (cca 60 m²) a 3(4)+kk (cca 94 m²) se zahradou Předběžná cena bytů cca ,- / m². K platbě možno využít stavební spoření nebo hypoteční úvěr Předpokládaná výstavba objektu: rok 2006 Dům bude postaven v klidné části města s výhledem na jeho historickou část a Orlické hory. Lokalita je velmi příjemná svou polohou na východním svahu nad městem, přírodním zázemím (park Na Rozálce) a blízkostí městské sítě obchodů. V rámci vybudování přístupové komunikace bude prostor mezi stávající zástavbou a novostavbou nově upraven jako odpočinkový prostor s lavičkami, zelení, hřištěm pro děti a parkovacími plochami. Základní informace o objektu : Architektonické řešení domu plně využívá svažitého terénu - část zapuštěná do svahu bude sloužit jako sklepy, ploché střechy budou využity jako terasy apod. Celý objekt je řešen jako zděný ze systému Porotherm. Fasády budou opatřeny zateplovacím omítkovým systémem s tepelnou izolací tl.10 cm v kombinaci s obkladem z desek Cembrit. Střešní konstrukci bude tvořit pultová střecha s dřevěnými krokvemi na ocelových podélných nosnících s klempířskými prvky z titanzinku. Střešní plášť bude tvořen skladbou s hydroizolační fólií a kačírkem. Objekt bude mít centrální plynovou kotelnu (vytápění a ohřev TUV) Každý byt bude mít vlastní měření el.energie, studené a teplé vody Možnost individuálního dispozičního řešení a vybavení bytu dle požadavků klienta Prosíme případné zájemce, aby kontaktovali firmu STANDEKO s.r.o., Nádražní 815, Žamberk tel./fax: , mobil: , p. Jiří Pelinka Případně: Ing. arch. V. Středová

15 Žamberské listy www. zamberk. cz 11 PRONAJMU V ŽAMBERKU, ul.polní,150 m 2 zateplených ploch + 2 kanceláře a soc. zařízení. Vhodné pro dílnu možnost manipulace s destou. 200 m od silnice č.11. Parkovací plocha. Tel VYMĚNÍM státní byt 1+1 za státní byt 2+1. Tel PRODÁM tmavěmodrou Felicii combi, rok výroby Tažné zařízení, 4x zimní a 4x letní pneu. Cena: ,- Kč. Tel PRODÁM dětský pokoj. Levně. Tel PRODÁM PEUGEOT 405 D, po STK - výborný stav, v zimě nejetý. Cena dohodou. Tel PRODÁM velkou zahradní chatu a PŘENECHÁM pronájem pozemku v zahrádkářské kolonii v Dlouhoňovicích. Cena: ,-Kč. IHNED VOLNÉ. Tel (navečer), PRODÁM automatickou pračku zn.indesit a žaluzie na paneláková okna. Zájemci ozvěte se na tel ( ) nebo ( hod.). AUTOŠKOLA TRANS Žamberk, provádí výuku skupin A a B, kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení. Kontakt: , ALBERTINUM, ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV V ŽAMBERKU Za Kopečkem 353, ŽAMBERK PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU: PROVOZÁŘE(KU) VEDOUCÍ STRAVOVACÍHO PROVOZU podmínky k přijetí : 1. Znalost organizace provozu stravovacího zařízení (ve zdravotnictví výhodou) včetně hygienických předpisů 2. Schopnosti řídit svěřený úsek a pracovní kolektiv 3. Znalost práce na PC (WORD, EXCEL, INTERNET) 4. Vzdělání ÚSO ukončené maturitou, hotelová škola výhodou 5. Bezúhonnost, výpis z rejstříku trestů N á s t u p m o ž n ý n e j p o z d ě j i k Platové podmínky dle tarifů platných pro příspěvkové organizace. Zájemci o zaměstnání, dostavte se dne ve hodin do klubovny stravovacího provozu v Albertinu k ústnímu pohovoru. Nejpozději do tohoto termínu podejte písemné přihlášky s přiloženým strukturovaným životopisem správci ústavu. Kontakt: Ing. Rudolf Bulíček, tel

16 12 www. zamberk. cz Žamberské listy ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. redakce tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel UZÁVĚRKA Žamberských listů č. 16 je do hod., vyjdou

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 1/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 16.1.2017 POŘ.Č. 1/2017 1/1/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-163-035-14 ze dne 24.6.2014 Vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Oáza v Praze 12 a pověření

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 73 DNE: 25.09.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1223/2017/STAR NÁZEV: Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace KULTURA ŽĎÁR ANOTACE: Rada města vyhlašuje

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do:

Číslo vyhlášky: 8/2010 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01. Platnost od: Účinnost od : Platnost do: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Host: Zápis z jednání č. 38 rady města konané 26.09.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Rada města Usnesení č. 19/10

Rada města Usnesení č. 19/10 Rada města Usnesení č. 19/10 z jednání rady města konaného dne 29.11.2010 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 49 90 RM schvaluje 49) opatření k zabezpečení průběhu inventarizačních prací na majetku MěÚ

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5. Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Základní škola, Praha 5, Pod Radnicí 5 č.j. 81/05/2015 Informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vypracovala: Mgr. Bušková Věra Schválila: Mgr. Bušková Věra Vydáno dne:

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA

STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 01.02.2010 24/2010 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 9 až 12 k rozpočtu města na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: 28.02.2010 Odpovídá:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 18. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. října 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: Program jednání 5 členů rady města + tajemnice

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 83. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 25.06.2014 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty.

Město Horní Benešov USNESENÍ. ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne v 6 00 hod. v kanceláři starosty. Město Horní Benešov USNESENÍ ze 48 schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne 27.8.2008 v 6 00 hod. v kanceláři starosty. S R P E N 2008 Po projednání přednesených zpráv a rozpravy byla přijata

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 22/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 22/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 22. zasedání Rady

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40

1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Informace z usnesení 73. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 6.2.2013 1. Žádost o prominutí nájmu z bytu po požáru, nájemci Zuzana a Roland Schatzova, Sevastopolská č.o. 7, byt č. 40 Rada MČ Brno-Starý

Více

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.4.2017 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2017 Občanská komise zápis ze zasedání občanské komise ze dne 20. 3. 2017. 2/9/RM/2017

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 1.9.2014 kancelář starosty 1. (27) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace Jiří Prouza 2. (28)

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 33. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční v pondělí 7.12.2015 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 28 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Najman, Papež, Roubal, Sekyra Omluveni: pp. Horek, Chabr, Navrátilová, Škývara Nepřítomni: p.

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne 26. 3. 2012 Usnesení č. 77/12 RM u k l á d á starostovi Stanislavu Jirků zažádat o grant na SFŽP v rámci projektu Vybudování záložních vodních

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více