2013/14. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2013/14. Výroční zpráva Gymnázia BMA. Gymnázium Beskydy Mountain Academy Frýdlant nad Ostravicí, Czech Republic"

Transkript

1 2013/14 Výroční zpráva Gymnázia BMA

2 2 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. Charakteristika školy I. I. Základní údaje o škole I. II. Základní údaje o oboru žácích, pracovnících školy I. II. I. Obory zařazené do sítě škol I. II. II. Počet žáků a tříd I. II. III. Změny v počtech žáků a v docházce v průběhu školního roku I. II. IV. Cizí státní příslušníci I. II. V. Údaje o pracovnících školy - gymnázium I. III. Materiálně technické vybavení I. IV. Organizace školy, spolupráce s rodiči I. V. Poslání a cíle školy II. Průběh a výsledky výchovy a vzdělávání II. I. Učební plány Učební plán podle ŠVP, učební plán dobíhající II. I. I. Volitelné a nepovinné předměty II. I. II. Výuka cizích jazyků II. II. Údaje o pedagogických pracovnících školy II. II. I. Odborná a pedagogická způsobilost II. II. II. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků II. III. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků II. III. I. Hodnocení v jednotlivých předmětech II. III. II. Souhrnná statistika tříd II. III. III. Souhrnná statistika za školu (prospěch a chování) II. III. IV. Průběh a výsledky maturitních zkoušek II. III. V. Přijímací řízení na vyšší typ školy II. III. VI. Přijímací řízení do 1. ročníku II. III. VII. Ověřování výsledků vzdělávání III. Údaje o výsledcích kontrol a stížnosti IV. Aktivity a prezentace školy IV. I. Sportovní a prožitkové kurzy IV. II. Exkurze, akce, pobyty IV. III. Soutěže a olympiády IV. IV. Další aktivity, prezentace IV. V. Další vzdělávání realizované školou V. Výchovné a kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů VI. Stručná zpráva o hospodaření za rok 2012

3 3 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY I. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE I. I. I. Údaje Název zařízení: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Sídlo: Frýdlant nad Ostravicí, Dvořákova 1269 Právní forma: Společnost s ručením omezeným IČO: IZO: Zřizovatel: Občanské sdružení The Beskydy Mountain Academy Ředitel Mgr. Petr Hermann Datum zařazení do sítě: I. I. II. Komentář Výuka ve školním roce 2013/2014 probíhala podle učebního plánu Gymnázium čtyřleté (kód K/41). I. II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBORU, ŽÁCÍCH, PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY I. II. I. Obory zařazené do sítě K/41 Gymnázium I. II. II. Počet žáků a tříd Počet tříd Počet žáků Průměr na třídu 2003/ / / / / / / / /06 10,7 2006/ / /07 11, / / /08 14, / / /09 20, / / /10 24, / / /11 26, / / /12 29, / / / / / /14 30 Pozn.: podle stavu ke

4 4 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. II. III. Změny v počtech žáků a v docházce v průběhu školního roku - přerušili studium: - nastoupili po přerušení studia: - ukončili studium: - vyloučeni ze studia: - nepostoupili do vyššího ročníku: nebylo povoleno opakování: - přestoupili z jiné školy: - přestoupili na jinou školu: - jiný důvod změny: - individuální plán: I. II. IV. Cizí státní příslušníci Stát počet USA 2 I. II. V. Údaje o pracovnících školy Počty zaměstnanců Fyzické osoby celkem 24 Pedagogičtí pracovníci 10,05 přepočtený počet (celkem) Pedagogičtí pracovníci přepočtený počet (interní) 7,81 Nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet 1,25 * přepočtený počet u pedagogických zaměstnanců vychází z úvazku 21hodin přímé vyuč. povinnosti za týden I. III. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ I. III. I. Budova G ymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY (dále také Gymnázium BMA) působí v budově na Dvořákově 1269 ve Frýdlantu nad Ostravicí. V budově je celkem 7 místností vhodných k výuce, z toho 2 menší (do 15 žáků). Ve školním roce 2013/2014 sloužily čtyři větší učebny jako kmenové, z toho jedna jako multimediální počítačová učebna. Poslední větší učebna byla využívána pro dělenou výuku. Ze dvou menších místností se jedna používá taktéž pro dělenou výuku, druhá je sborovnou pro učitele. Gymnázium BMA se neustále při naplnění své kapacity potýká s nedostatkem prostor pro výuku. Chybí samostatná počítačová učebna (počítače jsou umístěny v jedné z kmenových učeben, při výuce je rovněž využíváno netbooků), chybí odborné učebny a při výuce dělených skupin (v rámci jazyků a povinně volitelných předmětů) nedostačuje ani počet učeben pro dělení skupin.

5 5 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Ve školním roce byly pořízeny nové šatní skříňky umístěné v suterénu školy na chodbě. Z prostoru bývalých šaten byly odstraněny šatní klece, aby se připravil prostor pro novou školní jídelnu. I.III. II. ICT vybavení a vybavení učeben Š kola je napojena do sítě intranet prostřednictvím školního serveru se systémem Windows server Ten slouží také pro sdílení dat a jako webový server pro přístup do klasifikace administrativního systému Bakaláři (vstup do administrace pro učitele a žákovská knížka pro žáky a rodiče z webové stránky školy). Pro sdílení dat v rámci sítě intranet slouží i dva NAS servery přístupné též z internetu. Připojení k internetu je realizováno optickým kabelem. Rychlost připojení je 4 Mb/s. Druhé, alternativní, spojení, které slouží zároveň jako oddělená wifi síť, je realizováno prostřednictvím ADSL modemu. Poskytovatelem služby je Telefonika O2. Do sítě internet jsou připojeny všechny počítače ve škole (pevné spojení nebo wifi). Všechny kmenové učebny mohou sloužit k interaktivní výuce. Tři kmenové učebny jsou vybaveny počítačem, interaktivní tabulí Active Board a dataprojektory, čtvrtá učebna je vybavena interaktivním dataprojektorem Benq. Všechny učebny jsou vybaveny keramickou tabulí (ve třech učebnách na pojezdu, ve zbývající učebně napevno). Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány formou pronájmu prostory subjektů ve Frýdlantě nad Ostravicí: tělocvična ZŠ T. G. Masaryka, místního TJ Sokol a střediska Kotelna (bazén). Škola nemá dosud odpovídající materiální zázemí ve výuce chemie a fyziky, takže pronajímá v případě potřeby odborné učebny taktéž prostřednictvím ZŠ T. G. Masaryka. I. IV. ORGANIZACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI O rganizace školy se řídí platnou legislativou a souborem vnitřních směrnic, které jsou pravidelně aktualizovány a upravují práva a povinnosti žáků, pedagogů a podmínky vzdělávání. Poradním orgánem ředitele školy je pedagogická rada (zasedá čtyřikrát v roce). Pracovníci školy získávají potřebné informace především na pravidelných poradách, v případě nutnosti mohou být informováni ústně, prostřednictvím informačních nástěnek, webové stránky školy a ů. Nástěnky pro učitele s aktuálními informacemi a pokyny jsou umístěny ve sborovně a v kabinetech. Rodiče jsou informováni o prospěchu a chování žáků prostřednictvím studijních průkazů, na pravidelných třídních schůzkách (2 krát ročně) a prostřednictvím elektronické žákovské knížky systému Bakaláři. Rada školy byla zřízena Rada má tři členy po jednom za občanské sdružení THE BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, za pedagogy a rodiče. Rada projednává organizaci studia, hospodaření školy a výroční zprávu. Provozujeme vlastní webovou stránku školy, která přináší informace o dění ve škole.

6 6 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY I. V. POSLÁNÍ A CÍLE ŠKOLY C ílem vzdělávání je poskytnout žákům kvalitní středoškolské všeobecné vzdělání s nadstandardními výstupy ve výuce jazyků, zejm. v jazyce anglickém a pozitivně přispět k formování jejich osobnosti. Ve spolupráci se zřizovatelem školy bylo přeformulováno poslání školy, které spočívá v: poskytování kvalitního gymnaziálního vzdělávání s nadstandardní výukou angličtiny, podpoře formování jejich osobnosti prostřednictvím motivujícího prostředí založeného na křesťanských hodnotách. Koncepce výuky jazyků spočívá v těchto bodech: - zvýšený počet hodin jazyka, zejm. anglického, v učebním plánu; - výuka angličtiny prostřednictvím rodilých mluvčích, německý jazyk s rodilým mluvčím; - přesah angličtiny do vzdělávacích oblastí; - rozvíjení komunikace prostřednictvím týmových projektů se studenty zahraničních škol; - krátkodobé prožitkové a studijní pobyty zaměřené na rozvíjení jazykových kompetencí, zejm. v USA.

7 7 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. Průběh a výsledky výchovy a vzdělávání II. I. UČEBNÍ PLÁNY II. I. I. Učební plán podle ŠVP Janua Linguarum (1. 4. ročník) Předmět/ročník I. II. III. IV. CELKEM Jazyk a jazyková komunikace 46 Český jazyk a literatura Anglický jazyk Cizí jazyk Matematika a její aplikace 14 Matematika Člověk a příroda 28 Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Člověk a společnost 16 Etika Společenské vědy Dějepis Informatika a informační a komunikační technologie Informatika a výpočetní technika Umění a kultura Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volitelné předměty 7 Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem hodin

8 8 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Poznámky: 1) U druhého cizího jazyka je po celou dobu studia výběr: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 2) Součástí vzdělávacího obsahu předmětů chemie, biologie a tělesné výchovy je část vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 3) Součástí vzdělávacího obsahu předmětu zeměpis je vzdělávací oblast Geologie. 4) Součástí vzdělávacího obsahu předmětu společenské vědy je vzdělávací oblast Člověk a svět práce. 5) V rámci výuky tělesné výchovy škola organizuje sportovní kurzy (lyžařské, vodácké). 6) V rámci praktické výuky chemie probíhá tzv. týden praxe na smluvním pracovišti, praktická výuka v předmětech fyzika a biologie rovněž probíhá v laboratoři smluvního pracoviště. 7) V povinně volitelných předmětech si žák vybírá vždy jeden z nabídky (uvedena níže). O konkrétní nabídce povinně volitelných předmětů v daném školním roce rozhoduje ředitel školy. 8) Předmět anglický jazyk realizuje vzdělávací obsah oboru Cizí jazyk v RVP G. 9) Předmět matematika realizuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace v RVP G. 10) Předmět zeměpis realizuje vzdělávací obsah oboru Geografie v RVP G. 11) Předměty společenské vědy a etika se realizují jako vzdělávací obsah oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP G. 12) Předmět informatika realizuje část vzdělávacího obsahu oboru Informatika a informační a komunikační technologie v RVP G. 13) Předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah oboru Výtvarná výchova včetně obsahu integrovaného tématu Umělecká tvorba a komunikace v RVP G. 14) Výuka některých předmětů výchovného či praktického (praktika, semináře) zaměření se uskutečňuje v blocích. II. I. III. Volitelné a nepovinné předměty v aktuálním školním roce Volitelné předměty: VP1: konverzace v AJ, ruský jazyk, přípravný kurz na zkoušku FCE (Cambridge); VP 2: chemický seminář, matematický seminář, zeměpisný seminář, biologický seminář, dějepisný seminář; VP 3: literární seminář, moderní dějiny, dějiny filmu, psychologie; VP 4: seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu seminář z chemie, seminář z psychologie, seminář z biologie, seminář z matematiky, seminář z programování, seminář ze společenských věd, seminář ze španělského jazyka, programování. Nepovinné předměty: psychologie, matematický seminář, konverzace ve španělském jazyce. II. I. IV. Výuka cizích jazyků Anglický jazyk celkem Francouzský jazyk celkem Německý jazyk celkem Ruský jazyk celkem Španělský jazyk celkem Italský jazyk celkem Latinský jazyk celkem

9 9 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. II. ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY II. II. I. Odborná a pedagogická způsobilost P racovníci školy jsou v souladu se zákonem 563/2004 Sb. odborně kvalifikováni ve všech předmětech vyučovaných v rámci studijního programu s výjimkou německého jazyka, kde část úvazku vyučuje rodilá mluvčí, která nastupuje ve školním roce 2014/15 oborové pedagogické studium v magisterském studijním programu. II. II. II. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Kritické myšlení, Janského 2437, Praha Kurz k získání způsobilosti k výkonu funkce Školní maturitní komisař, CERMAT Praha Kurz Matematika ve světle výsledků MZ 2013 k didakt. testu z M (Cermat), NIDV Ostrava Kurz Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede, Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

10 10 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ II. III. I. Hodnocení v jednotlivých předmětech Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Španělský jazyk Společenské vědy Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Výtvarná výchova Tělesná výchova Konverzace v AJ - VP Příprava na FCE - VP Ruský jazyk - VP Seminář z informačních technologií - VP Matematický seminář - VP Seminář ze spol. věd - VP Psychologie - VP Dějiny filmu - VP Literární seminář - VP Seminář z dějepisu - VP Seminář ze zeměpisu - VP Seminář z chemie - VP Seminář z biologie - VP Konverzace ve španělštině - VP

11 11 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. II. Souhrnná statistika tříd Stupeň hodnocení prospěchu k I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl nehodnocen Celkový průměrný prospěch 1,455 1,542 1,701 1,933 Absence za školní rok celkem z toho neomluvená na žáka (oml./neoml.) 67,129/0 85,323/0, ,138/0 46,621/0 II. III. III. Souhrnná statistika za školu (prospěch a chování) Prospěch žáků 2012/ /2014 z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 0 0 nebylo klasifikováno 1 2 povoleno opakování ročníku 0 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j. % z celkového počtu žáků 99 98% celkový průměr školy 1,80 1,66 průměrný počet zameškaných hodin na žáka 80,65 78,72 Chování žáků Školní rok velmi dobré uspokojivé neuspokojivé průměr školy 2013/ , 00 Výchovná opatření ve školním roce pochvala ŘŠ pochvala TU napomenutí důtka TU důtka ŘŠ

12 12 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. IV. Průběh a výsledky maturitních zkoušek V e školním roce 2013/2014 se maturitní zkouška skládala ze dvou částí společné ( státní ) a profilové ( školní ). Didaktické testy a písemné práce společné části proběhly od 2. do Ústní profilové zkoušky se konaly v Gymnáziu BMA Výsledky maturitních zkoušek jarní termín podzimní termín Počet žáků u maturitních zkoušek celkem 29 1 z toho opakovaně - 1 opravná zkouška celá zkouška 0 0 Počet žáků nepřipuštěných k MZ 0 0 Písemné zkoušky konali 29 0 Ústní zkoušky konali 29 1 prospěli s vyznamenáním 18 0 V rámci maturitních zkoušek v Gymnáziu BMA maturovalo v jarním termínu celkem 29 žáků. 1 žákyně nebyla úspěšná v ústní části zkoušky z českého jazyka. 28 žáků vykonalo zkoušky společné i profilové části úspěšně. 17 žáků maturovalo s vyznamenáním, z toho 8 se samými jedničkami. Ve společné části maturitní zkoušky jsme dosáhli v některých parametrech výsledků průměrných, v jiných nadprůměrných, jak ukazují hodnoty v tabulkách: PRŮMĚRNÝ DOSAŽENÝ % SKÓR (ŽÁCI, KTEŘÍ ZKOUŠKU DOKONČILI) ČESKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK MATEMATIKA ČR celkem 73,3 76,1 51,0 Gymnázia (4 letá) 81,2 88,7 64,5 Gymnázium BMA 78,2 96,3 100,0 Jako minulý rok měli žáci nejlepší výsledky v anglickém jazyce. Vezmeme-li v úvahu počet žáků konajících zkoušku (92, 3 %) a dosažený skór (96, 3 %) v rámci zkoušky z anglického jazyka, byly výsledky nadprůměrné celorepublikově (jednotlivá data lze získat na Po vyhodnocení dat na tomto webu CERMATu a sestavení žebříčku v segmentu čtyřletých gymnázií v Moravskoslezském kraji bylo Gymnázium BMA v rámci kraje nejúspěšnější. V českém jazyce byli žáci mezi čtyřletými gymnázii mírně pod průměrem. Ze tří částí zkoušky dopadli žáci nejlépe v didaktickém testu, kde bylo dosaženo skóru 82, 6 %. Relativně nejlepší výsledky dosáhli žáci ve zkoušce z matematiky, což však není údaj statisticky relevantní vzhledem k tomu, že zde šlo pouze o jednoho žáka.

13 13 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY II. III. V. Přijímací řízení na vyšší typ školy šk. rok 2012/2013 šk. rok 2013/2014 Celkový počet přijatých počet % počet % na VŠ Nezj. Nezj na VOŠ na jiný typ školy Celkový počet přihlášek šk. rok 2012/2013 šk. rok 2013/2014 na VŠ nezjištěno 27 na VOŠ 3 0 Školy, na které byli žáci přijati: University College Birmingham (UK) Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Bezpečnostní a strategická studia Ekonomická fakulta VŠB-TU Illinois Central College (USA) Filozofická fakulta Univerzity v Hradci Králové, obor Archeologie Newton College Brno, International Business and Management Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU, obor Biomedicínský technik Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity, Management obchodní činnosti, Brno Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity, obor Teritoriální studia Právnická fakulta Masarykovy univerzity, obor Mezinárodněprávní obchodní studia Právnická fakulta Univerzity Palackého, obor Právo Filozofická fakulta Univerzity Palackého, obor Čínská filologie Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Český jazyk se specializací počítačová lingvistika Fakulta socialních studií Ostravské univerzity, obor Sociální práce a sociální politika Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity, obor Mezinárodní rozvojová studia Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Ekonomika a management Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno,, obor Právo a právní věda Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, obor Psychologie Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Psychologie Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Historie-Základy společenských věd Přírodovědecká fakulta, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci,, obor Biologie- Tělesná výchova

14 14 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Fakulta Informatiky Masarykovy univerzity Brno, obor Počítačové systémy a zpracování dat Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Chemie a technologie potravin Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, obor Farmacie Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor Němčina pro manažerskou praxi Erhvervsakademi Kolding (DK), International Bachelor in Business Management-Marketing University of Stirling (UK) II. III. VI. Přijímací řízení do I. ročníku V roce 2014 se konaly v Gymnáziu BMA písemné zkoušky z českého jazyka a z matematiky a ústní přijímací zkouška z anglického jazyka. Dalším hodnoceným kritériem byl prospěch ze základní školy (období hodnocené na přihlášce) a další skutečnosti podle určených kritérií (účast v soutěžích a olympiádách atd.). Celkově se přihlásilo 61 uchazečů. 56 z devátého ročníku ZŠ, 5 z víceletých gymnázií. Přijato bylo 28 uchazečů, nadto jeden uchazeč byl přijat na přestup. 26 uchazečů odevzdalo zápisový lístek, dva byli přijati na odvolání. Přijímací řízení proběhlo v rámci jednoho kola. Průměrný prospěch přijatých žáků byl 1, 16. II. III. VII. Ověřování výsledků vzdělávání K aždým rokem se škola zúčastňuje projektů, které jsou součástí externí evaluace školy. Základem autoevaluačních aktivit je každoročně projekt srovnávacích testů společnosti SCIO s názvem Vektor. Projekt Vektor Modul 1 (I. ročník) Úkolem srovnávacích testů je rozdělit testované podle úrovně jejich znalostí a vědomostí od nejlepších k nejhorším. Testy srovnávají skóre testovaného se skórem všech ostatních, kteří absolvovali daný test. Cílem srovnávacích testů tedy není zjistit, zda žáci umí všechnu probranou látku nebo zda umí nějakou vybranou část kurikula. Na tuto oblast jsou zaměřeny ověřovací testy testy absolutního výkonu. Testování probíhá v několika předmětech vždy v I. ročníku a je završeno po třech letech studia testováním téže třídy ve stejných předmětech. Porovnáním výsledků obou testování spolu ve skupině tříd jiných škol, zúčastněných v testování, se dochází ke zjištění tzv. relativního posunu u jednotlivých žáků i celé třídy, tzn. zda došlo za sledované období k posunu, případně kterým směrem: kladným či záporným. Testování Vektor Modul 1 se v celé ČR zúčastnilo: žáků, 225 tříd, 104 škol. Nejvíce škol se zúčastnilo v Hl. m. Praha a Jihomoravském kraji, nejméně v Libereckém kraji. V testování Vektor Modul 1 bylo zastoupeno široké spektrum středních škol. Největší zastoupení měla čtyřletá gymnázia (38 %), víceletá gymnázia (30 %) a střední odborné školy (26 %). V projektu byly nejméně zastoupeny střední průmyslové školy a střední odborná učiliště.

15 15 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY V předmětném školním roce se v rámci modulu Vektor 1 nekonaly zkoušky z anglického jazyka z důvodu organizační změny zkoušky společnosti SCIO. V rámci testu obecných studijních předpokladů (OSP) dosáhli žáci percentilu 48 procentních bodů oproti 56 procentním bodům dosaženým čtyřletými gymnázii, které se testování zúčastnily. Nad průměrem se žáci ocitli v analytické části a v analýze informací, v ostatních částech byli žáci ve srovnání s ostatními testovanými školami - čtyřletými gymnázii pod průměrem (verbální část, kvantitativní část, slovní zásoba, logické hlavolamy, porovnávání hodnot, číselné operace). V českém jazyce byly výsledky ve srovnání s jinými gymnázii mírně nadprůměrné (stejně jako minulý rok o 2 procentní body), stejně tak tomu bylo v dílčích oblastech literatura (tady byli žáci výrazněji lepší : 64 oproti 50) a sloh a komunikace (53 oproti 52), naproti tomu ve slohu byli o 4 body horší (48 orpti 52). Oproti minulému prvnímu ročníku, kdy žáci byli v matematice nadprůměrní, ve školním roce 2013/14 se ocitli pod průměrem ve všech testovaných oblastech (základní poznatky, algebra, aritmetika, geometrie a funkce). Celkem bylo dosaženo v testu pouze 27 procentních bodů oproti průměru 43.

16 16 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Projekt Vektor Modul 4 (IV. ročník) Do vstupního testování se před třemi lety zapojilo 8556 žáků z 152 škol. Výstupního testování Vektor 4 se v roce 2013 zúčastnilo celkem 6325 žáků ze 123 škol. Nejvíce škol se zúčastnilo v Hlavním městě Praha, nejméně v Moravskoslezském kraji. V následující tabulce vidíme hodnoty relativního posunu třídy:

17 17 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY III. Údaje o výsledcích kontrol a stížnosti III. II. ÚČETNÍ AUDIT, KONTROLA OSSZ A ČŠI V roce 2014 proběhl každoroční audit k ověření roční účetní závěrky za rok Podle zprávy auditora vedení účetnictví a výsledek hospodaření byly v souladu s českými účetními předpisy provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR kontrolu placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola byla provedena na základě předem stanoveného plánu. Jednotlivé body kontroly byly: 1. Kontrola plnění oznamovací povinnosti a počtu přihlášených zaměstnanců za kontrolované období, zasílání přehledů o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele; 2. Kontrola zasílání kopií záznamů pracovních úrazů; 3. Kontrola správnosti výpočtu pojistného za období 3/2011-7/2013: a) odvod za zaměstnance, b) odvod za zaměstnavatele; 4) kontrola úhrady pojistného za období 3/2011-7/2013. Ve sledovaných oblastech nebylo shledáno pochybení. Dne proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Hygienickým šetřením byly zjištěny tyto nedostatky: Učebna výtvarné výchovy není vybavena dřezem s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody. Ne u všech umyvadel v hygienickém zázemí dívek a chlapců je zajištěn přívod teplé vody. V hygienickém zázemí dívek a chlapců v přízemí školy není zajištěna možnost hygienického osušení rukou. Není k dispozici hygienická kabina pro dívky.

18 18 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY IV. Aktivity a prezentace školy IV. I. CHARAKTERISTIKA AKTIVIT Š kola organizuje sportovní a prožitkové kurzy. Tradičně každým rokem je to především adaptační pobyt žáků I. ročníku ve středisku KAM v Malenovicích, který proběhl v září. Ze sportovních kurzů byl organizován vodácký kurz, a to od v lokalitě Dunajec (Polsko). Kurzu se zúčastnilo 31 žáků. P ořádány byly pobyty i exkurze na českém území i v zahraničí. Žáci měli možnost navštívit několik evropských měst. Tradičně se vybraní žáci účastnili konference ACSI (Mezinárodní asociace křesťanských škol) v Budapešti. A daptační kurz I. ročníku proběhl od 10. do 12. září 2013 v roubenkách hotelu KAM v Malenovicích. První den nováčky čekal výšlap na Lysou, v jehož průběhu měli čtvrťáci připravená tři stanoviště. Na prvním se prolézalo pavučinou, poté se střílelo na živý terč (vždy jeden ze čtvrťáků). Druhé stanoviště bylo pojato jako narozeninová párty pro prváky, kde si mohli kupříkladu pochutnat na cupkakes, na třetím stanovišti před výstupem k vysílači měli zase Vánoce. První den se počasí vydařilo, ale pak už moc nepřálo. Přesto si prváci s přípravným týmem čtvrťáků a učiteli BMA užili spoustu legrace během her a programů jako Fashion Model Show, Olympijské odpoledne, Crazy cow (Šílená kráva) nebo Mission Imposible. Každý člen týmu si namaloval svůj originální béemácký hrníček. Hrál se také florbal (baseball odpadl kvůli dešti). Smyslem akce každoročně je také navázat vztahy mezi prvním a čtvrtým ročníkem, který se aktivně podílí na přípravě programu. Všichni zúčastnění svorně potvrzovali, že si adapťák skvěle užili a hodnotili tuto akci velmi pozitivně, jak vyplývá i z vybraných postřehů: Program byl velmi zábavný... Chtěla bych, aby se něco jako adapťáky konalo v každém ročníku... Nejraději bych se tam vrátila a užila si skvělé tři dny znovu. Čtvrťáci si pro nás připravili skvělý program. Byl zábavný. Po celou dobu pobytu jsem se cítila skvěle... Náš třídní kolektiv se vzájemně doplňuje a myslím, že během adapťáku se mezi námi všemi vytvořilo pouto, které se den ze dne zpečeťuje. Jsem ráda, že jsem studentkou béemáčka. Celý adapťák proběhl na jedničku a ještě jednou bych chtěla poděkovat čtvrťákům, p. uč. Tillovi, Lobelovi a p. uč. Ramíkové, že jsme spolu mohli strávit krásné tři dny plné zábavy a poznání. Tenhle adapťák byl nejbožejší ze všech... Adaptační pobyt byl jednou z nejvydařenějších akcí, které jsem se kdy zúčastnil... Hodnotím kladně krásné prostředí (+ ubytování), výborné jídlo, super společnost, učitele a hlavně perfektní program čtvrtého ročníku!!! Nechtělo se mi odjíždět! Musím říct, že jsem byla už na několika adaptačních pobytech s bývalými školami, ale tento se mi líbil ze všech nejvíc! Seznámili jsme se, byla tam legrace a moc se mi líbil program, krásná krajina, ubytování a jídlo. Zkrátka všechno bylo super a moc se mi tam líbilo!!! V e čtvrtek navštívili Gymnázium BMA pastoři z církví v Jižním Súdánu s přednáškou a besedou o své zemi. Mimo jiné mluvili o válce mezi severní (muslimskou) a jižní (převážně křesťanskou) částí Súdánu i o současném Jižním Súdánu.

19 19 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY Hosté líčili, jak se cítili se osamocení proti dobře vyzbrojenému muslimskému severu, který měl velkou podporu ze zahraničí. Vyprávěli, že zpočátku, než se vyzbrojili, neměli žádné zbraně, jen luky a šípy. Používali taktiku rychlých přepadů a útěků do buše. Terén jim byl pomocí i proti letadlům. Byli jsme sami, neměli jsme nikoho, jen Boha, ke kterému jsme se modlili, aby nás zachránil. A dnes jsme samostatní... řekl jeden ze Súdánců, biskup Bernard. Již zhruba dva roky mají Súdánci na jihu samostatnost, čeká je ale ještě dlouhá cesta, než se jim podaří dát svou zemi do pořádku. V zemi je po válce obrovské množství invalidů a sirotků, chybí komunikace, je potřeba znovu vybudovat školy a nemocnice. Přesto bylo patrné, jak jsou velmi vděční za svobodu, kterou si vybojovali. Pro žáky mohla být beseda povzbuzením, aby si ještě více vážili svobody, které se těší naše země. V závěru se Súdánci zúčastnili výukové hry v hodině angličtiny, kde měli možnost prostřednictvím studentů získat základní poznatky o naší zemi. N a přelomu září a října se několik žáků ze 3. a 4. ročníku zúčastnilo školního zájezdu do jižního Katalánska se zastávkou v Monackém knížectví. Poznali něco málo ze španělské kultury, jídla, zvyků, prostředí. Studenti si procvičili španělštinu při svých nákupech, na recepci v hotelu, na ulici. Navštívili Tarragonu, Barcelonu, horský klášter Montserrat a jiné zajímavé lokality. V e dnech 9. až se čtvrtý ročník zúčastnil tradičního zahraničního školního zájezdu, který každoročně čtvrťáci absolvují v některém z evropských měst. Tento rok cestovali do Říma. Navštívili Koloseum, shlédli umění Vatikánského muzea, a také prošli archeologickou lokalitou Ostia Antica. Někteří žáci navštívili mši na Svatopetrském náměstí celebrovanou papežem, jiní zase katakomby. Vyhledávanými objekty zájmu byly nejlepší římské restaurace a obchůdky s typickou italskou zmrzlinou gelato. O d pátku 4.4. do soboty se vydalo sedm žáků na školní zájezd do jižního Německa a Švýcarska. Průvodci jim byli Nicole Valeš a Justin Loy. Po cestě do Curychu se vydali přes Lucern do kleine Wiesental v Německu. V Lörrach navštívili německé gymnázium (FREIE EVANGELISCHE SCHULE), budoucí partnerskou školu. Během pobytu se střídaly návštěvy místních sborů, turistika a prohlídky měst (Basilej, Freiburg, Alsasko). Žáci přespávali v místních rodinách. Kromě zážitků z návštěv krásných míst byly navázány i nové vztahy. Pobyt byl pro německy mluvící žáky Gymnázia BMA dobrou příležitostí ke zdokonalování komunikačních dovedností. J iž potřetí se žáci Gymnázia BMA zúčastnili sponzorovaného výletu do Londýna. I letos byli vybráni vítězové soutěže v anglicky psané eseji. Samotní žáci (Anička, Kuba, Markéta, Veronika) napsali několik postřehů: V pátek, první den pobytu, jsme měli možnost navštívit hodně londýnských památek. Den začal vydatnou anglickou snídaní a dlouhou cestou luxusním vlakem. Na anglickém nádraží jsme okusili americké koblihy a cestou k Big Benu jsme pořídili hodně krasných fotek s Londýnským okem. Po prohlídce budovy parlamentu jsme se vydali pěšky na Trafalgar Square, kde jsme si dali místní specialitu, tradiční fish and chips. Odpoledne jsme se setkali s bývalou absolventkou BMA Bětkou Semsch (Baránkovou), s níž jsme se metrem přepravili na Portobello Road a Oxford Street. Následovaly dlouhé a vyčerpávající hodiny nakupování. I přes únavu jsme byli odhodláni příští den vstávat brzy ráno (v 6:30), abychom poznali další krásy Londýna. Od Londýnského oka jsme se plavili lodí až k The Tower Of London a po prohlídce jsme přešli Millennium Bridge směrem k Tate Modern Gallery. Pan Till byl unešen vystavenými exponáty, unavení studenti si potřebovali doplnit dávku kofeinu. Avšak bez pana Tilla, s nímž jsme se měli opět

20 20 Výroční zpráva Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY sejít v Starbucksu. Nějak jsme jen pozapomněli na to, že těch jsou v okoli tisíce. Každému se ulevilo, když jsme se opět po dlouhém čekání zahlédli vousatou tvář našeho učitele. Studenti chtěli pana Tilla překvapit, a tak se mu složili na extra silnou kávu. K Anglii také patří pití anglického čaje. Před návštěvou St. Paul s Cathedral jsme se při čaji ponořili do typické atmosféry Anglie. Také jsme nemohli vynechat jízdu doubledeckrem, užili jsme si ji při zpáteční cestě. Třetí den jsme strávili s rodinou Kinesových, která pobyt pro BMA každoročně sponzoruje a se kterou jsme se celý den poznávali. Sledovali jsme hokej, filmy, jezdili na kole, procházeli jsme se po parku a den jsme zakončili tradiční kanadskou večeří (Kinesovi jsou Čechokanaďané). Příjemné zakončení večera bylo shromáždění v církvi, všichni byli nadšeni z kázání. Pondělní buckinghamská výměna stráží byla příjemným kulturním zážitkem, i když nám její výsost nezamávala. Během oběda jsme měli příležitost ochutnat indickou kuchyni. Na výběr bylo jídlo o třech různých stupních pálivosti. Většina z nás si naivně zvolila medium. Pocity z jídla byly smíšené, jeden z studentů byl nucen vložit si led do úst, druhý běžel hledat hadici. Na London Eye se nic neutrhlo, přežili jsme ve zdraví. Celé centrum Londýna jsme měli z kabiny jako na dlani. Lidé vypadali jako mravenci a měli jsme pokušení vzít na ně velkou lupu. Návštěva 4-D kina byla jedním z posledních zážitků před návratem domů. P rojektu Studentské volby do Evropského parlamentu 2014 se ve dnech 28. až 29. dubna 2014 zúčastnilo 254 škol gymnázií, 118 středních odborných škol (SOŠ) a 20 učilišť (SOU). Žáci zúčastněných škol odevzdali celkem platných hlasovacích lístků. Výsledky studentských voleb v Gymnáziu BMA (nad 5%) Ano ,90% Koruna Česká 16,10% TOP 09 a Starostové 12,90% KDU-ČSL 9,7% Celostátní výsledky (nad 5%) Česká pirátská strana 19,19% ANO ,20% TOP 09 a Starostové 12,09% Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 7,14%

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Výroční zpráva 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy... 3 2.2 Materiálně technické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více