Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době."

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Červen ZDARMA Nymburk Aktuality str. 3 Nymburk získal dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. V létě se začne pracovat, hotovo bude do konce letošního listopadu. Aktuality str. 4 Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době. Téma měsíce str Známe logo ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala Soutěže se zúčastnilo mnoho výtvarníků. Vyhrál návrh Jiřího Puldy, který pochází z Nymburka. Úvodem Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, Z Obsahu Kalendář akcí MěKS 2 Labe je odemčeno 4 Daň z nemovitosti a poplatky za odpad 6 Vodní skauti slaví dvacet let ve vile Tortuga 9 Jak šel čas Nymburkem 12 Program kina a divadla 13 Kulturní tipy Foto měsíce Hrabalovo Kersko Již 15. Hrabalovo Kersko se uskutečnilo v sobotu 18. května, a to i přes intenzivní ranní déšť za tradičního slunečného počasí. Dopoledne patřilo jako každý rok turistické procházce Po místech, která měl Bohumil Hrabal rád a cyklojízdě po Hrabalově Tištěno na recyklovaném papíru cyklostezce z Nymburka do Kerska. V odpoledním programu na zahradě Lesního ateliéru Kuba vystoupili divadelní soubor Hálek s jednoaktovkou Chcete vidět Zlatou Prahu? v dramatizaci Honzy Řehounka, písničkář Standa Haláček, duo Flexiband, HURÁ NA PRÁZDNINY! Zábavné odpoledne s městskými strážníky a již známými nymburskými vodníky Čochtanem a Vodněnou. Bohatý program plný her, při kterém se dozvíte, jak bezpečně strávit prázdniny, projížďky po Labi v člunu MP a HZS Nymburk a nakonec velké překvapení. dívčí trio Přelet MS a hosté: herec Pavel Nový, herec a kaskadér Zdeněk Srstka a režisér Jiří Menzel, kteří zavzpomínali na natáčení v příštím roce si 28. března připomeneme 100 let od narození Bohumila Hrabala. Město Nymburk se hrdě hlásí k jeho odkazu, a proto již nyní chystá výtvarné a literární soutěže, divadelní představení, odborné publikace, výstavy fotografií, speciální Hrabalovo Kersko, turistická razítka či nové pivní etikety. O všech akcích budete informováni i prostřednictvím připravovaných internetových stránek. První kamínek do mozaiky již byl položen. V sobotu 18. května bylo v Kersku představeno logo oslav. Za pozornost všech mladých zájemců o historii stojí též literární soutěž u příležitosti 100. výročí narození československého stíhače ve Velké Británii Bedřicha Krátkorukého (více na straně 9). PhDr. Pavel Fojtík hrabalovských filmů. Mezi několika stovkami účastníků byli i Hrabalovi obdivovatelé ze Slovenska a Polska. Jan Řehounek Jarda Kříž si povídal se Zdeňkem Srstkou, Jiřím Menzelem a Pavlem Novým ÚTERÝ 25. ČERVNA OD 14 DO 17 HODIN pod hradbami Tištěno na recyklovaném papíru

2 Kalendář akcí MěKS Červenec Zahájení pøedprodeje na Posvícenskou P zábavu v Obecním domì (31. 8.) Obecní dùm, od 19:00 hod. / Cena 70,- Kè MìKS uzavøeno Z dùvodu èerpání dovolené. V tomto termínu se nebude provádìt výlep plakátù. Září Výstava fotografií Miroslava Bøeského: Èechy, zemì ostrovù Unikátní výstava leteckých snímkù. Kaple sv. Jana Nepomuckého, otevøeno všední dny, 10:00 16:00 hod Hýbeme se po prázdninách P Cvièení, pøednášky, kosmetika, kadeønice a mnoho dalšího. (Nutno rezervovat pøedem) Obecní dùm, 9:00 15:00 hod. / Cena 200,- Kè. Říjen Koncert v rámci festivalu B. M. Èernohorského vystoupí Chrámový sbor Sv. Cecílie Podìbrady Kaple sv. Jana Nepomuckého, od hod. / Cena 30,- Kè Burza podzimního a zimního obleèení Obecní dùm. Podmínky a informace budou bìhem mìsíce záøí na webových stránkách a plakátovacích plochách Felix Holzmann Vèera, dnes a zítra P Legendární scénky s interaktivní diváckou úèastí. Obecní dùm, od 19:00 hod. / Cena 120,- Kè. Prosinec Vánoèní jarmark Námìstí Pøemyslovcù, 9:00 17:00 hod Vánoèní koncert Andrea Kalivodová P Na programu slavné melodie velkých mistrù: W. A. Mozart, J. J. Ryba, F. X. Brixi, T. N. Koutník, F. Chaun, G. Bizet a další. Vystoupí: Andrea Kalivodová, Lubomír Havlák, Ladislava Vondráèková. Tento koncert je zároveò závìreèným koncertem festivalu B. M. Èernohorského. Obecní dùm, od hod. / Cena 50,- Kè. Srpen Výstava obrazù Petra Øíhy Kaple sv. Jana Nepomuckého, otevøeno všední dny od 10:00 16:00 hod Pøístavní slavnost Vystoupí: Soumrak Band, Little Fish, Roxor, Benjaming's clan, Anna K. Obèerstvení, doprovodný program pro dìti. Park pod hradbami, 15:00 22:00 hod Kinematograf bratøí Èadíkù Park pod hradbami, vždy po setmìní Nymburské posvícení letos s Rádiem Jizera Na Rejdišti, od 9:00-19:00 hod. / Program bude vèas upøesnìn Posvícenská zábava v Obecním domì P Ve velkém sále hraje Fortuna 77 a v Malém sále DJ Tomáš Bøezina diskotéka léta. Obecní dùm, 19:00 hod. / Cena 70,- Kè. Listopad Z louže pod okap P Po velkém úspìchu inscenace Zmýlená platí, pøinášíme komedii od stejné autorky. Hrají: Vladimír Kratina, Michaela Dolinová, Dana Homolová, Filip Tomsa. Autor: Zora Kostková Obecní dùm, od 19:00 hod. / Cena 180,- Kè Koncert v rámci festivalu P B. M. Èernohorského vystoupí VOX Nymburgensis a Tomáš Reindl Obecní dùm od 19:30 hod. / Cena 30,- Kè Zahájení pøedprodeje P lístkù na Ples mìsta ( ) Obecní dùm, od 19:00 hod. / Cena 250,- Kè Rozsvícení vánoèního stromeèku Námìstí Pøemyslovcù. Program zaèíná od 17:00 hod. U programu, kde najdete znak P, si mùžete již nyní lístky zakoupit v pøedprodeji v budovì MìKS, Palackého 449, tel.: , v Obecním domì, Smetanova 55, tel.: , v Infocentru na Námìstí Pøemyslovcù 165 tel.: Foto a text: Markéta Tomčíková Foto na titulní straně: Městská knihovna Nymburk, PMS Poděbrady, M. Tomčíková a TIC Nymburk získal dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. Ministerstvo pro místní rozvoj městu na tuto akci přidělilo z programu Podpora bydlení a podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť požadované čtyři miliony korun. Ulice Letců R. A. F. si revitalizaci rozhodně zaslouží Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery je celková dotace na kompletní revitalizaci ulice osm milionů korun. Rozdělení stavby do dvou etap se nám tedy skutečně vyplatilo. V regeneraci sídliště bychom chtěli pokračovat i příští rok. Nyní vybíráme nejvhodnější lokalitu, informoval Miloš Petera. A jaký bude přibližný harmonogram a rozpočet celé investiční akce? Začátkem května byla vypsána veřejná soutěž na zhotovitele. Pokud vše půjde hladce, měla by být v červnu uzavřena smlouva a v červenci by se mohlo začít pracovat. Největší objem práce bychom chtěli zvládnout během prázdnin. Stavba by měla být kompletně dokončena v listopadu letošního roku. Cena druhé etapy bude pochopitelně předmětem soutěže, předpokládám ale, že to bude méně než deset milionů korun, odhadl Miloš Petera. V rámci revitalizace budou opraveny povrchy a dořešena bezbariérovost komunikace, dojde k navýšení počtu parkovacích míst, vysadí se nové stromy, instaluje mobiliář a dokončí se oprava severní části ulice. Nové chodníky a komunikace budou, stejně jako na již opravené části ulice, ze zámkové dlažby. Opět počítáme s odfrézováním Obyvatelé se mohou těšit i na nová pouliční svítidla Po revitalizaci bude ulice kompletně bezbariérová svrchní vrstvy živičného povrchu, dlažba bude položena do nového lože s případnou vyrovnávací vrstvou. Tento postup je ekonomicky nejvýhodnější. Každý jiný by byl dražší, řekl Miloš Petera. Podél zrekonstruované komunikace vzniknou parkovací místa. Celkem by to v této etapě mělo být 86 parkovacích stání. Na jižní straně ulice jich bude 62, což je o třicet víc než doposud. Celková kapacita parkovacích míst na ulici Letců R. A. F. bude po rekonstrukci 129 stání, z toho jich sedm bude vyhrazeno pro handicapované spoluobčany, informoval starosta. Na jižní straně ulice se nový chodník posune blíže k parkovacím místům. V trase původního chodníku vznikne zelený pás. Zde vysázíme třicet jedna nových stromů a vybudujeme několik nových odpočinkových míst s lavičkami a odpadkovými koši. Občanům mohu slíbit, že v této etapě revitalizace nedojde k žádnému kácení, doplnil Miloš Petera. Během května by měla být vypsána veřejná zakázka na instalaci městského mobiliáře v dokončené části ulice Letců R. A. F. Předmětem zakázky bude instalace laviček, kolostavů, odpadkových košů a plakátovacích ploch. Předpokládaná maximální cena zakázky je 400 tisíc korun bez DPH. Instalace by měla být hotova do konce července, přislíbil starosta města. investice Část koordinační studie stavby 2 3

3 Aktuality Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů konečně přestane hyzdit město Již brzy vypukne přestavba bývalého KDŽ. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery by stavba měla být zahájena koncem května 2013, jižní část objektu by pak měla být dokončena do jednoho roku. Jsem velmi rád, že se investiční akce rozjíždí. Nedokončená budova kulturního domu dlouhá léta město hyzdila. Nedostatek reprezentativních prostor pro kulturní vyžití se nám podařilo vyřešit rekonstrukcí sálů v Obecním domě, takže je dobře, že se investor rozhodl objekt proměnit v bytový dům, okomentoval projekt společnosti PMS Poděbrady starosta města. Podle investora, společnosti PMS Poděbrady, nebyla příprava projektu vzhledem k dispozici budovy nijak snadná. V jižní části objektu vznikne 23, v severní pak 15 bytových jednotek. Většina bytů bude mít vlastní balkony nebo francouzská okna a horní dva byty se budou moci pochlubit velkou terasou a výhledem na celé město. Počítáme i s jedním větším nebytovým prostorem v 1. PP, který bude mít vlastní vstup z ulice 28. října. V případě zájmu jsme schopni realizovat další nebytové prostory. Ohledně parkování bude každá jednotka disponovat vlastním parkovacím nebo garážovým stáním v 1. NP v uzavřeném krytém prostoru a na navazujícím pozemku. Vlastní, dobře přístupné a uzavřené parkování v této části města Starosta odemkl Labe V Nymburce se jednalo o dopravě Ve středu 15. května proběhlo v Nymburce setkání, jehož se zúčastnil náměstek hejtmana a radní pro oblast dopravy Miloš Petera, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák, vedoucí Odboru dopravy Středočeského kraje Lukáš Kopřiva a poskytovatelé dopravních služeb. Na setkání se hodnotila zimní údržba, hovořilo se o plánovaných opravách krajských komunikací. Od poskytovatelů služeb zazněl požadavek na lepší plánování prací. Letošní zima stála kraj na údržbě 377 milionů korun. V současné době již musíme začít plánovat další zimní sezonu, konstatoval Petera. je určitě obrovským plusem. Výhodou také je, že každý byt bude mít vlastní plynové nebo elektrické vytápění a ohřev vody. Soukromí obyvatel bude zajištěno tím, že měřidla všech médií budou na společných chodbách. Dům bude dobře zateplen a byty budou mít nízké provozní náklady. Bude zde vybudován výtah a dostatek sklepů. Velkou výhodou je možnost úpravy dispozice a výběr vybavení a materiálů podle přání zákazníků. Na přání bude možné rovněž jednotlivé jednotky slučovat a měnit jejich velikosti, sdělil jednatel PMS Poděbrady Ing. Pavel Němeček. Podobně by v budoucnu mohla vypadat Boleslavská třída Labe je odemčeno V sobotu 4. května 2013 bylo pod hradbami v Nymburce neobyčejně živo, Labská stezka o. s. zde zahajovala cyklistickou sezonu a otevírala Labe. Sešlo se zde mnoho atrakcí. Zájemci se mohli projet na koloběžce, užít si komentovanou prohlídku Po stopách Bohumila Hrabala a vyzkoušet jízdu na longboardech. K poslechu zahrála kapela Trampstejk. Všichni si užívali krásné slunečné počasí a nenechali se odradit májovým deštíkem. Ostatně dlouho netrval a odpoledne opět na konec akce svítilo sluníčko. Sezonu slavnostně zahájil a Labe odemkl nymburský starosta Miloš Petera s pomocí místostarosty Pavla Fojtíka a kolínského starosty Víta Rakušana. Další etapa Tour de Labe pro všechny proběhne od 21. do 23. června a pojede se z Hradce Králové k pramenům Labe. inzerce Strojní a tlakové čištění ucpané kanalizace tel.: , voda, kanalizace, topení, rekonstrukce koupelen, obchod instalatérské potřeby Text: M. Tomčíková, Foto: PMS Poděbrady, Jana Štočková a Markéta Tomčíková Start půlmaratonu a čtvrtky Město uctilo památku obětí II. světové války Odpor proti německým okupantům byl v Nymburce zahájen již 2. května Místostarosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík proto v tento den položil věnce na hřbitově u hrobu sovětských hrdinů, kteří padli při osvobození v roce 1945, dále u pomníku Mistra Jana Husa k uctění památky obětem první světové války a druhého národního odboje a u pomníku věnovaného obětem první a druhé světové války, který se nachází v Drahelicích U Huličků. Podle Pavla Fojtíka vše v Nymburce začalo železniční stávkou, která zde vypukla 2. května 1945 po zprávě o smrti Adolfa Hitlera. Jednalo se vůbec o první povstání v Čechách. Situace byla velmi vyhrocená, hrozil vojenský zásah proti povstalcům. Drážní dělníci z vojenských transportů odstavovali lokomotivy. Povstání se postupně přeneslo i do centra města. Demonstrace byla nakonec nenásilně ukončena a ke krveprolití naštěstí nedošlo. S gestapem a vojenským velením tehdy vyjednával Nymburák Ing. Viktor Boháč, který se později stal předsedou okresního Revolučního národního výboru. Podobné akce proběhly toho dne například v Poděbradech, Jičíně, Chlumci nad Cidlinou či v Novém Bydžově, přiblížil historické události místostarosta Fojtík. Petici pro šmejdům můžete podepsat i v Nymburce Předváděcí akce a smlouvy na nich uzavírané patří k nejproblematičtějším formám prodeje v České republice. Manipulace, nátlak, ponižování a agrese zástupců společností vede k tomu, že si senioři často koupí zboží, které nepotřebují, ani nechtějí. Produkty jsou navíc často nekvalitní a nesmyslně předražené. Splácení horentních sum prohlubuje bídu seniorů a je jednou z příčin, proč je na více než důchodců uvalena exekuce. Z těchto důvodů inicioval deník Blesk ve spolupráci s autorkou a producentkou filmu Šmejdi a spotřebitelským časopisem dtest petici proti šmejdům. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery mohou občané Nymburka připojit podpis na Petici proti šmejdům a za zvýšení ochrany seniorů při nekalém předváděcím a podomním prodeji od pondělí 22. dubna i v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců, a to denně od 9 do 18 hodin. Dokumentární snímek Šmejdi o nekalých praktikách prodejců na předváděcích akcích natočila Silvie Dymáková. V nymburském kině Sokol byl k vidění 2. června, doplnil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Petici můžete podepsat na náměstí v TICu Více informací naleznete zde: smejdi. inzerce andrlík petr fotograf aktuality První nymburský půlmaraton měl úspěch V sobotu 5. května se v Nymburce běžel historicky první půlmaraton. Závod odstartoval přesně v půl jedenácté výstřelem starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Na start dvou tratí, které měřily deset a něco málo přes dvacet jedna kilometrů, se nakonec postavilo 248 závodníků z různých koutů republiky. Mezi těmi, kteří okusili čtvrtku, byli i fotbalista Radek Bejbl a basketbalový trenér Michal Ježdík. Oběma se podařilo uběhnout čtvrtmaraton do 50 minut. Výsledky půlmaraton muži: Hynek Frauenber 1:19:32,41, Petr Klika 1:20:32,41 a Pavel Vichera 1:22:09,74. Ženy: Veronika Andršová 1:35:21,36, Dita Punčochářová 1:36:49,99, Dana Jiřičná 1:37:18,92. Výsledky čtvrtka muži: Martin Telipský 38:58,49, Pavel Bezděk 38:59,00, Jan Kupr 39:06,27. Ženy: Vendula Petrová 46:37,02, Iva Šímová 48:10,36 a Lenka Myslivcová 48:43,88. Pavel Fojtík a Jiří Černý u pomníku v Drahelicích svatby těhotné novorozenci děti portrét jednoduché, přirozené a originální fotogra e Udělejte radost sobě i blízkým a využijte profesionálních služeb našeho ateliéru. Originalita a individuální přístup. Více informací naleznete na webových stránkách. 10% sleva při předložení tohoto kupónu na veškeré námi nabízené služby 4 5

4 Text: M. Tomčíková. Foto: Ing. Vlastimil Janda, Jiří Teper aktuality Daň z nemovitosti a poplatky za odpad V poslední době se množí dotazy občanů, jak a proč se zvýšily některé daně a poplatky. Daň z nemovitosti je stanovena zákonem. V poslední době se dvakrát zvýšila. Poprvé to bylo v roce 2010 změnou zákona, kterou navrhl a schválil parlament. Druhá změna přišla v roce Město využilo zákonné možnosti a zvýšilo místní koeficient v návaznosti na trvající deficity v rozpočtových příjmech. Zastupitelstvo města vydalo v květnu minulého roku Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, její ekonomický dopad byl pro podnikatele následně zmírněn vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012. Ve výsledku bylo jedinou změnou stanovení místního koeficientu ve výši 2, což znamená, že počínaje rokem 2013 dochází ke zvýšení daně z nemovitostí pro všechny poplatníky o sto procent. Návrhy obou vyhlášek byly projednány ve finančním výboru města a následně v radě města. Obě vyhlášky byly projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva města, kde měl každý občan dostatek prostoru, aby se v této souvislosti vyjádřil. Program jednání zastupitelstva města je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn na úřední desce města. Všichni občané měli možnost sdělit své výhrady k obsahu navrhované vyhlášky a vyjádřit obavy z neúměrného navýšení daně z nemovitosti přímo na tomto veřejném jednání a dříve, než byla vyhláška zastupitelstvem města vydána. Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je tvořena z částky 10 Kč za kalendářní rok, jež je stanovena zákonem, a z částky 750 Kč za kalendářní rok. Ta je stanovena na základě skutečných nákladů města z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok a počítá se podle následujícího klíče: Náklady Kč (skutečné náklady roku 2011) děleno ( aktuální počet osob s trvalým pobytem na území obce včetně cizinců počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 756,63 Kč, po zaokrouhlení 750 Kč. Do tohoto poplatku nejsou zahrnuty náklady ve výši čtyř milionů korun na svoz tříděného odpadu a provoz separačního dvora. Regionální značky se představily v Senátu V dubnu uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s., seminář na téma Regionální značení domácích produktů. Dopolední program moderoval jeden ze zakladatelů systému regionálního značení v ČR Tomáš Kažmierski. Zahájil jej senátor Petr Šilar, dále vystoupila předsedkyně Asociace regionálních značek Kateřina Čadilová a pět koordinátorů značek z různých regionů ČR. V Polabí je podle ředitelky MAS Podlipansko Markéty Pošíkové značka postavena na spolupráci několika místních akčních skupin (MAS) a od samého počátku (tj. výběru motivu a diskuse nad pravidly) ctí jejich principy práce: mezisektorové partnerství, metoda bottom up a síťování. Ve druhé neformální části měli účastníci možnost obdivovat a ochutnat produkty a seznámit se s informačními materiály mnoha z dvaceti dvou regionů sdružených v Asociaci regionálních značek. Zástupci pěti značek se zaměřili na specifika svých regionů i celého systému značení. Náš region se může pyšnit celkem třiceti značkami, mezi něž patří například Postřižinské pivo a ostatní piva z Pivovaru Nymburk, drátované výrobky Lady Borecké z Krchleb, keramické kočky z Lesního ateliéru Kuba v Kersku, cukrové homole, Mezi Regionální produkt Polabí patří i výrobky nymburského pivovaru Svoz tříděného odpadu a provoz separačního dvora stojí radnici ročně 4 miliony korun které se vyrábějí v dobrovickém cukrovaru Tereos TTD, a. s., hlavenecké mini rajče ze zemědělské farmy, která se nachází uprostřed příjemné polabské vesničky Hlavenec či ovocné stromky a růže ze školky Rostislava Kalvody ze Mcel. inzerce Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 06/2013. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: 170x257mm_nymburskyzpravodaj_kveten.indd 1 5/19/13 10:55 PM 6 7

5 Foto: Hendicap centrum Srdce o. s. Foto a text: Markéta Tomčíková. Text: Mgr. Ivan Černovcký seriál o sociálních službách Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Občanské sdružení Handicap centrum Srdce na následujících řádcích přestaví jednu ze svých služeb pro osoby se zdravotním postižením. V současné době organizace uvažuje o rozšíření služby do našeho města. V té souvislosti bychom chtěli čtenáře požádat o projevení případného zájmu o využití této služby. Pro další informace můžete kontaktovat paní Pavlínu Hájkovou, DiS. Odbor sociálních věcí MěÚ Nymburk, tel.: , Denní stacionář Handicap centra Srdce, o. p. s. je ambulantní sociální služba s každodenním provozem od 7 do hodin s celkovou kapacitou 25 uživatelů. V současné době službu využívá čtrnáct klientů. Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním, převážně mentálním a kombinovaným postižením. Denní stacionář nabízí klientům pestrý denní program, jehož součástí jsou především výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti, zdravotní tělesná výchova, velký výběr volnočasových aktivit a praktických dovedností jako například ergoterapie, kroužek vaření, pletení pedigu, práce Farní charita Nymburk má ředitele Dne byl jmenován novým ředitelem Farní charity Nymburk pan Václav Walzner. Mezi hlavní cíle organizace pro nejbližší období patří opětovné spuštění charitní pečovatelské služby a půjčovny kompenzačních pomůcek. Dlouhodobým cílem je rekonstrukce objektu v Hrubém Jeseníku, kde by mělo vzniknout speciální zařízení pro seniory. Více informací naleznete na s textilem, práce s keramickou hmotou, návštěva solnojodové jeskyně, muzikoterapie, canisterapie a mnoho dalších. Pravidelně pořádáme jednodenní, víkendové i vícedenní rekreační a rehabilitační pobyty v tuzemsku i zahraničí, exkurze, společenské a sportovní akce. Měsíční částka za poskytnutí služby denního stacionáře činí V Nymburce vzniká první nízkoprahový klub korun. Pro nymburské občany Handicap centrum Srdce nabízí fakultativní službu svozové dopravy. Klienti jsou každý den přímo z domova sváženi do zařízení a v odpoledních hodinách rozváženi domů. Cena svozové dopravy činí pouhých 25 korun za jednu cestu. Více informací naleznete na Závěrečné setkání účastníků komunitního plánování Občanské sdružení Semiramis nabídne v Nymburce nové služby určené pro děti a mládež, jedná se o tzv. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Klub začne fungovat od Základním cílem služeb je nabídnout dětem a mládeži prostor pro vhodné trávení volného času. Podrobnější informace o této službě nabídneme v prázdninovém zpravodaji. Tréninková kavárna otevřena v Nymburce! Ve středu 22. května byla slavnostně otevřena první kavárna ve středních Čechách, která poskytuje pracovní rehabilitaci lidem s duševním onemocněním. Na Palackého třídě vás ve Strejda Burgeru nově obslouží klienti sdružení Fokus. Připravte se na příjemné prostřední, velmi milou obsluhu a zajímavý a také cenově dostupný sortiment. V nabídce jsou sladké i slané palačinky, V kavárně pracují dva terapeuti a čtyři klienti skvělé koláče, plněné bagety, křupavé tousty a burgery z grilu, výborná káva, limonády i míchané nápoje. Ve Strejda Interiér je útulný a příjemný Burgeru si nejen pochutnáte, ale svou návštěvou také pomůžete. Otevřeno je ve všední dny od 7 do 17 hodin. Dům čp. 282 v Kolínské ulici, zvaný vila Tortuga, byl dlouhá léta rodinným sídlem Rumlových. Komunisté jim ho však zabavili a vrácen byl až po roce Eva Rumlová (1930) vystudovala Lékařskou fakultu UK Praha a pracovala na oddělení dětské chirurgie Nemocnice Na Bulovce v Praze. Na podzim roku 1968 emigrovala do Švýcarska, kde v nemocnici v Lucernu dlouhodobě pracovala jako dětský chirurg. Karel Ruml (1928) začal studovat v roce 1947 Právnickou fakultu UK v Praze, ale byl z ní při prověrkách v roce 1949 vyloučen. Od září roku 1951 byl veden v evidenci města Nymburka jako nezvěstný. Už 11. září 1951 se mu totiž podařilo ujet tzv. vlakem svobody do Bavorska. Odtud jeho kroky vedly do Kanady a pak se v roce 1961 usadil v USA, kde ve státě Ohio léta provozoval právnickou praxi. Zájem sourozenců o Nymburk neopadl ani po letech. Když jim byl majetek vrácen, rozhodli se jako bývalí aktivní skauti podpořit skautské hnutí a darovali vilu na Zálabí právě nymburským vodním skautům, kteří tak získali pevné zázemí pro svou činnost. Městu pak darovali dům čp. 171 na Náměstí Přemyslovců. Karel Ruml byl v roce 1998 iniciátorem přípravy vydání publikace Nymburk kniha dobových pohlednic, historie Vodní skauti slaví dvacet let ve vile Tortuga Klíče od vily skauti převzali od sourozenců Rumlových. Toto kulaté výročí si hodlají spolu s městem důstojně připomenout. Poté studoval Vojenskou akademii ve Vyškově. Po obsazení země wehrmachtem a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava odešel do Polska, kde se po přepadení Německem účastnil leteckých bojů. Po pádu Polska se přesunul do Francie, kde bojoval ve slavné letecké peruti Groupe de Chasse Armee de L Air GC III/3 spolu s generálem Karlem Kuttelwascherem. Po pádu Francie odletěl do Velké Británie, kde se po absolvování výcviku na letounech Hawker Hurricane 4. října 1940 zúčastnil bitvy o Británii. Podruhé byl operačně nasazen již jako poručík letectva RAF a odvelen k 313. Československé stíhací peruti 24. srpna Dále se například účastnil leteckých bojů s německou Luftwaffe, doprovázel a chránil bombardéry na jejich misích nad okupovanou Francii, chránil kanál La Manche. 15. ledna 1943 po nešťastné srážce se Spitfirem VB EP 449 F/ Sgt. Bláhy nouzově přistál na hladinu kanálu La Manche. Okamžitě odstartovala záchranná akce. Tělo poručíka RAF Bedřicha Krátkorukého se však nikdy nenašlo. Informace o soutěži naleznete i na webových stránkách města. jejíž základ položila sbírka Nymburáka Stanislava Randáka. Sourozenci Rumlovi uhradili polovinu nákladů spojených s vydáním této knihy. Město Nymburk ocenilo nevšední iniciativy sourozenců Rumlových nejvyšším uznáním: v roce 2001 jim bylo zastupitelstvem města uděleno čestné občanství za stálou péči o město. V roce 2001 vydal Karel Ruml své vzpomínky na poválečné poměry v Nymburce a popis svého útěku na Západ v knize Z deníku Vlaku svobody. Kniha se čte doslova jedním dechem jako napínavý i láskyplný příběh. Město Nymburk v letošním roce iniciovalo její 2. vydání v nákladu 500 kusů. Dvacáté výročí převzetí vily Tortuga si nymburští vodní skauti ve spolupráci s městem připomenou 11. června 2013, kdy bude sourozencům Rumlovým u vily odhalena pamětní deska v českém i anglickém jazyce, doplněná historií domu a fotografiemi. Slavnostní akce se zúčastní paní Eva Rumlová. Literární soutěž u příležitosti 100. výročí narození stíhače Bedřicha Krátkorukého Poručík letectva RAF Bedřich Krátkoruký se narodil 8. řijna 1913 v Hořátvi. Po skončení základní školy studoval na reálném gymnáziu Nymburk, kde má pamětní desku. Eva Rumlová Karel Ruml Text: Ing. Jiří Černý, foto: Mgr. Klára Čenovská 8 9

6 téma měsíce Známe logo ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala Město Nymburk vyhlásilo soutěž o logo, které bude v roce 2014 provázet oslavy 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Podle místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka měla opravdu úspěch 51 soutěžících zaslalo celkem 156 návrhů. Návrhy byly skutečně velmi různorodé. Logo zaslali jak profesionální výtvarníci a grafici, tak i amatéři. Hodně jich vytvořily děti, z čehož jsem měl opravdu radost. Je vidět, že Bohumil Hrabal oslovuje všechny generace, konstatoval Fojtík. Soutěže se zúčastnilo mnoho místních výtvarníků, několik návrhů přišlo z Prahy, další například z Brna, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Havlíčkova Brodu, Olomouce a jeden opravdu velmi povedený až z Košic. Porota vybrala vítěze v úterý 14. května v Hrabalově hospůdce v nymburském Vlastivědném muzeu. V patnáctičlenné komisi byli zástupci města, grafici, nakladatel, spisovatel, ředitel divadla, ředitelka knihovny, ředitel pivovaru a dále například Jitka Janků, která léta vede děti ve výtvarném oboru v místní základní umělecké škole. Všichni porotci měli k dispozici anonymizovaná loga v digitální podobě. V úterý pak měli možnost si jednotlivé výtvory prohlédnout a posoudit, jak vypadají v černobílé variantě a ve zmenšeném formátu. Každý porotce mohl udělit 6 bodů 3 získal podle jeho názoru nejlepší návrh, po dvou a po jednom pak návrhy na druhém a třetím místě, 10 Místostarosta Pavel Fojtík předal Jiřímu Puldovi šek na deset ticíc přiblížil způsob hlasování Pavel Fojtík. Jsem rád, že se nám podařilo vítěze vybrat hned v prvním kole hlasování. Návrh Jiřího Puldy získal 22 bodů, na druhém místě se se 14 body umístilo logo Jana Pošíka a na třetím se ziskem 8 bodů dílo Petra Koláčného, řekl Fojtík. Vítězné logo bylo veřejnosti představeno v sobotu 18. května na patnáctém ročníku Hrabalova Kerska. Zde si také Jiří Pulda převzal šek na deset tisíc korun. Třicetiletý výtvarník Jiří Pulda pochází z Nymburka. Od dětství maloval nejraději tužkou. V současnosti maluje portréty, fotografuje a pracuje jako grafik v krchlebské tiskárně F-Print. Své portréty vystavoval v nymburské galerii Papyrus. Během kariéry se zúčastnil několika soutěží, hrabalovské logo je jeho největším úspěchem. A jaký má vztah k Bohumilu Hrabalovi? Četl jsem řadu jeho knih, některé mě opravdu nadchly. Mezi mé nejoblíbenější patří Obsluhoval jsem anglického krále. Také mám moc rád filmové adaptace především Postřižiny a Slavnosti sněženek, řekl Jiří Pulda. Jsem rád, že soutěž vyhrál mladý výtvarník a také člověk, pro kterého je práce opravdu koníčkem. Ještě bych ale chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se soutěže zúčastnili. Vybrat jednoho vítěze nebylo jednoduché. Řada návrhů byla opravdu mimořádně kvalitních, doplnil místostarosta Fojtík. Veřejnost si bude moci všechny soutěžní návrhy prohlédnout od 28. května ve foyer nymburské radnice. Logo bude využito v průběhu oslav v roce 2014 bude na webových stránkách, publikacích, pivních etiketách a dalších propagačních předmětech. Foto: Jan Řehounek, text: Markéta Tomčíková téma měsíce Jan Pošík z Cerhenic se umístil na druhém místě. Petr Koláčný z Nymburka se umístil na třetím místě. Loga, která také zaujala porotu: Marcela Pachmanová Kristýna Kubová Kafka Design s. r. o. Lada Janišová Matěj Görner Peter Pačaj Nikola Skondrojani Michal Novák Bronislav Kuba 11

7 historie Jak šel čas Nymburkem Stavební jáma elektrárny v roce 1916 Původní technické zařízení je dodnes v provozu V roce 1923, tedy před devadesáti lety, byla dostavěna nymburská hydroelektrárna s jezem a plavební komorou. Elektřinu do sítě dodala 24. října Architektonické řešení stavby je dílem architekta Františka Roitha, technické řešení navrhl Ing. Josef Bartovský, stavbu prováděla pražská firma Lanna, strojovnu a rozvodnu inženýři Nekvasil a Skorkovský. Strojní a hydraulická zařízení dodala Českomoravská Kolben Daněk. Hydroelektrárna byla vybavena čtyřmi Francisovými turbínami a jednou turbínou Kaplanovou. Po modernizaci v letech zůstala jedna původní Kaplanova a Francisova a byly instalovány tři Kaplanovy turbíny. Roční výkon elektrárny je 5 milionů kwh. Technické vybavení malé vodní elektrárny je do dnešní doby původní a stále funkční. Jez má tři hrazená pole o šířce 22 metrů, překlenutá železobetonovou obloukovou lávkou. Jezové uzávěry se obsluhují zařízením ve věžových nástavbách pilířů s nezaměnitelnými plechovými helmicemi na střechách. Vodní elektrárna s pěti turbínami je monumentální jednolodní stavba členěná polosloupy s robustní věžovitou budovou na jižní straně. Zajímavostí je, že téměř celé dílo bylo vlastně postaveno na suchu, aby následně došlo k vytvoření průkopů pro spojení s původním korytem řeky, z jehož spodní části vznikl přístav. Zdravotnická škola Nymburk stálice ve vzdělávání zdravotníků v našem okrese Od roku 1990 se začíná psát historie Střední zdravotnické školy Nymburk. U vzniku školy stál ředitel OÚNZ Nymburk MUDr. Ladislav Moc s provozním náměstkem Ing. Ervínem Severou a dalšími zaměstnanci. Za ministerstvo zdravotnictví schválil vznik školy tehdejší ministr MUDr. Martin Bojar. Prvním ředitelem školy byl PaedDr. Willibald Knob, jeho zástupkyní PhDr. Dagmar Sitná, současná ředitelka školy. Začínalo se s jediným oborem Všeobecná sestra. Tento obor byl natolik žádaný, že v některých letech byly otevírány i tři třídy jednoho ročníku. V roce 1995 byl přidán obor Zubní technik, později obor Sociální činnost a Zdravotnické lyceum. V roce 2009 vznikla vedle střední zdravotnické školy i Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk s oborem Diplomovaný zubní technik. Škola ale nabídku neustále rozšiřuje. Od příštího školního roku 2013/14 přidává další studijní obory: dvouletý obor Zubní instrumentářka, určený pro žáky základních škol i maturanty, a obor Diplomovaná dentální hygienistka, obor vyššího vzdělání. Na zdravotnické škole v Nymburce je ale možné studivat i večerně pomaturitní studium v oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost. Tímto zkráceným studiem si mohou zaměstnaní lidé rozšířit kvalifikaci o další profesi (vyučování probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách). Pravidelně je též otvírán dvouměsíční kurz Ošetřovatel. V současné době mohou tedy na Střední a Vyšší zdravotnické škole v Nymburce studovat jak děti po ukončení základní školy (čtyři čtyřleté studijní obory a jeden dvouletý obor), tak maturanti (dva studijní obory Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka) i zaměstnaní uchazeči (dvouleté pomaturitní studium, kurz Ošetřovatel). Školu najdete v Soudní ulici, minutu od náměstí, v historické budově, postavené na sklonku 19. století. PhDr. Dagmar Sitná Ph.D. Žáci Střední zdravotnické školy Nymburk Foto a text: Jan Řehounek a jeho archiv Foto: SZŠ Nymburk 12 Do 12 let nevhodné 15 Do 15 let nepřístupné T V původním znění s titulky Program kina NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE v 17 hod., 80 Kč, 90 min. Animovaná španělská komedie Tad je omylem vyslán na expedici do Peru a pokusí se zachránit bájné Ztracené město Inků před lovci pokladů. ŠMEJDI v 16 hod., 70 Kč, 78 min. Dokument Silvie Dymákové Skryté kamery zachytily předváděcí akce pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Diváci nad 65 let věku mají vstupné zdarma. IRON MAN a v 19 hod., 100 Kč, 129 min. Akční trhák USA/Čína Tony Stark alias Iron Man je nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic. Hrají: R. Downey Jr., G. Paltrow, D. Cheadle, B. Kingsley, P. Bettany. Režie S. Black FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA v 19 hod., 80 Kč, 76 min. Český dokumentární film Příběh Doroty Nvotové, která se vydala na dlouhou pouť s cílem najít sebe sama. Režie V. Bradáčová VEDLEJŠÍ ÚČINKY T a v 19 hod., 100 Kč, 106 min Americký thriller Mrazivý a promyšlený příběh o penězích a antidepresivech. Hrají: R. Mara, J. Law, C. Zeta-Jones, Ch. Tatum. Režie Steven Soderbergh PÁNI MAJÍ RADŠI T BLONDÝNKY (Marylin) v 19 hod., 70 Kč, 91 min. Americká hudební komedie, 1953 A ženy mají rády muže, ale ještě raději diamanty! Marilyn Monroe v nestárnoucím muzikálu Howarda Hawkse. STAR TREK: DO TEMNOTY T a v 19 hod., 120 Kč, 132 min. Americké akční sci-fi Kapitán James T. Kirk se spolu s posádkou Enterprise pokusí dopadnout záhadného intergalaktického teroristu. Hrají: Ch. Pine, Z. Quinto, Z. Saldana, S. Pegg, K. Urban. Režie J. J. Abrams ŠIMON A DUBY (art kino) T v 19 hod., 90 Kč, 122 min. Drama Šv./Dán./Něm./Norsko, 2011 Příběh dvou rodin a jejich přátelství během druhé světové války. Hrají: B. Skarsgård, H. Sjöholm. Režie L. Ohlin PAŘBA NA TŘETÍ T a v 19 hod., 100 Kč, 90 min. Americká komedie Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem nevěsty. A nyní budou zapíjet smrt Alanova otce Hrají: B. Cooper, J. Chung, E. Helms, Z. Galifianakis, M. Tyson. Režie T. Phillips Program divadla PAŠÁCI & HADI v hod., 120 Kč Komediálně laděný horor ze střední školy, kde se blbost stala principem a kde účel posvětil všechny prostředky. Na motivy Čapkova R.U.R., podle scénáře Michala Douši a chlapců z undergroundového plátku nazvaného ZDUŘ a v režii Oskara Holoubka uvádí DS JeLiTa. Dopravní legrácky v 8.30 a v 10 hod., 60 Kč Dopolední představení nejen pro školy a školky. ABONMÁ Říjen: Hráči, 340 Kč Tragikomedie z atraktivního prostředí falešných hráčů. Hrají: Michal Dlouhý, Martin Písařík. Produkce: Městská divadla pražská. LISTOPAD: Nebe?, 280 Kč Dámská jízda. Chlapi, pozor, jedu je dost! Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská. Produkce: Divadlo MALÉhRY. LISTOPAD: EDITH A MARLENE, 360 Kč Nejslavnější písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith Piaf. Hrají: Hana Seidlová, Renata Drössler, Eva Kodešová. Produkce: Divadlo Pod Palmovkou. prosinec: prachy!!!, 370 Kč Brilantní fraška. Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný. Produkce: Divadlo Palace. prosinec: VÁNOČNÍ mše JAKUBA JANA RYBY Bonusová nabídka pro abonenty. Únor: koule, 320 Kč Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry. Hrají: Pavla Tomicová, Zora kulturní tipy HURÁ NA FRANCII T a v 19 hod., 100 Kč, 97 min. Francouzská komedie Pasáci ovcí z Taboulistanu se rozhodnou zničit Eiffelovku. Hrají: J. Garcia, M. Youn, C. Perron. Režie M. Youn PODFUKÁŘI T 21. a v 19 hod., 100 Kč, 100 min. Americký thriller Skupina čtyř špičkových iluzionistů v napínavé hře na kočku a myš s FBI a finančními magnáty. Hrají: J. Eisenberg, M. Laurent, M. Ruffalo, M. Freeman. Režie L. Leterrier BIG LEBOWSKI T 25. a v 19 hod., 80 Kč, 117 min. Komedie USA/VB, 1998 Jeff Bridges a John Goodman v absurdní komedii bratří Coenů o výkupném a brčálově zelených nehtech. LORE (art kino) T v 19 hod., 80 Kč, 108 min. Drama, Něm./Austr./VB Příběh dívky, která musela předčasně dospět kvůli hříchům svých rodičů a postarat se o mladší sourozence v prohrou zničeném Německu. Hrají: S. Rosendahl, N. Trebs, P. Wiegratz. Režie C. Shortland NĚKDO TO RÁD HORKÉ (Marylin) v 19 hod., 70 Kč, 120 min. T Americká komedie, 1959 Slavná kombinace hudební komedie, parodie na gangsterské filmy a bláznivé crazy komedie. Hrají: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon. Režie B. Wilder Valchařová-Poulová. Produkce: Klicperovo divadlo Hradec Králové. DUBEN: RANDE S DUCHEM, 360 Kč Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Vojtěch Záveský. Produkce: Divadlo A. Dvořáka Příbram. květen: kutloch, 360 Kč Černá komedie o těžkém údělu muže v současném světě. Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/Václav Jílek. Produkce: Studio DVA. ČERVEN: deštivé dny, 380 Kč Americké krimidrama o síle přátelství. Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík. Produkce: Divadlo Ungelt. Prodej abonmá 2013/2014 bude zahájen 3. června 2013 pouze na pokladně divadla. Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 28. června Prodej abonmá potrvá do 13. září Cena: říjen prosinec: Kč (do Kč), únor červen Kč, říjen červen Kč

8 inzerce inzerce Vaše dovolená PALMASOL Andalusie šest zážitků, které stojí zato ochutnat ALBA SELEQTTA Costa Brava BEVERLY PLAYA Mallorca LA VILLA Ischia od Kč AI Kč CLUB SUMMER TIME Kerkyra od Kč AI Kč od Kč AI Kč ALFA BEACH Rhodos HURÁÁÁ k moři! od Kč ŠPANĚLSKO Costa Brava / Maresme La Carolina 3* HB červen Kč červenec-srpen Kč Montemar 3*+ FB červen Kč červenec-srpen Kč Don Juan Tossa 4* FB červen Kč červenec-srpen Kč AI od Kč OSTROV ISCHIA AI od Kč Villa Al Parco 3* HB červen Kč červenec-srpen Kč Casa Bianca 2* HB červen Kč červenec-srpen Kč Park Imperial 3* HB červen Kč červenec-srpen Kč Náměstí Přemyslovců 169, Nymburk, telefon Monatour-170x128-Nymburk indd :13 15

9 kultura a sport Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši Denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin ve Vlastivědném muzeu Nymburk. Výstava je doplněna komentovanými prohlídkami a vzdělávacím programem pro školy i objednané skupiny. Rezervace a info: RNDr. Martin Šandera, Ph.D., nebo tel taneční odpoledne dobrá pohoda Od 14 hod. v Dělnickém domě. K tanci i poslechu hraje Rail Band DANCE REVOLUTION Od 18 hodin ve Velkém sále Obecního domu. Vystoupení tanečních skupin Promodance a taneční show profi tanečníků. Show vás provede moderátor Martin Vencl (TV Nova). Vstupné dobrovolné Dragon fest 2013 Od 9.30 hodin pod hradbami. 9. ročník tradičních závodů pro fun posádky. Od 20 hod. dragon party s kapelou Kabát revival vstup volný lodě na labi Od 10 do 18 hod. na břehu Labe u Šafaříkova mlýna. Ukázky lodí, plavby lodi Král Jiří, létající vodní muž. Plavby lodi Král Jiří: hod. Poděbrady Nymburk, hod. Nymburk Poděbrady, hod. Nymburk Poděbrady, a hod. okružní plavby v Poděbradech. Pořádá Zlatý pruh Polabí sprinty nymburk Dvojzávod v orientačním běhu. Dopolední závod se startem v 10 hod. u Vodárenské věže je soutěží registrovaných závodníků, odpolední se startem v 15 hod. je otevřený i široké veřejnosti. Přihlášky před startem v ulici Na Ostrově od do hod tančíme v klubu Od 15 do 18 hod. v Malém sále Obecního domu. Vstupné 60 Kč Nymburský komorní orchestr Od 19 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. Dirigent: M. Veselý, sólisté: A. Smrtka (housle), J. Sebera (zpěv).více na Křest básnické sbírky Lukáše Trejbala Na dnešek jsem spal líp Od hod. v kavárně U Strejčka. Kromě autora budou mít autorská čtení ještě kmotr knížky Pavel Zdražil, Honza Výška a Ondřej Óňa Urbanec. Na křtu bude sbírka vůbec poprvé k dostání. Hudbou večer dokreslí Aran Epochal a Víťa Karásek. V areálu kavárny bude též ke shlédnutí výstava Martina Böhma, ilustrátora knížky Musica Florea Od hodin v chrámu sv. Jiljí. Účinkují: Musica Florea. Vstupné: 250 Kč, studenti a senioři 50 % sleva, na nebo hodinu před začátkem koncertu tančíme v klubu Od 15 do 18 hod. v Malém sále Obecního domu. Vstupné 60 Kč Tour de Labe 2013 Nymburk Neratovice, pořádá Labská stezka o. s., 16 Oceněný Jan Řehounek Nymburáci zabodovali na Světu knihy Na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze získali Nymburáci dvě významná ocenění. V desátém ročníku soutěže Tourmap, vyhlašované agenturou CzechTourism, získalo v kategorii Mapy s turistickým obsahem druhou cenu občanské sdružení Labská stezka za mapu Labská cyklotrasa v České republice 2011 autorů Ing. arch. Jana Rittera st. a Ing. arch. Jana Rittera ml. Takto zabodovat v konkurenci 382 turistických map je pro nás obrovským úspěchem! prohlásil Jan Ritter starší, když přebral diplom a křišťálový jehlan za druhé místo. Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř-Josefov udělovaly na Světu knihy již potřinácté Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Hlavní regionální cenu Miroslava Ivanova převzal z rukou starosty Jaroměře Jiřího Klepsy Jan Řehounek za knihu Nymburk královské město v červených hradbách. Za touto knihou se skrývá mnohaletá systematická práce, proto je příjemné, že byla oceněna, řekl autor. Nymburská divadelní školička má za sebou úspěšnou premiéru V sobotu 11. května se uskutečnila premiéra pohádkového cyklu Z pohádky do pohádky. První pohádkou tohoto cyklu jsou Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Úspěšně se tak na prknech, co znamenají svět, předvedli absolventi nymburské divadelní školičky pod vedením Petra Pištěka. Ten spolu s dětmi v představení také hrál. Podílel se ale i na tvorbě scénáře a režii. Návštěvníci premiéry si mohli užít hezkou sobotní podívanou s příjemnými písničkami. Od září 2013 bude kroužek pro malé herecké naděje znovu otevřen. Nabídka příměstských a pobytových táborů Tradiční příměstský tábor pro děti od 4 let pořádaný MC Svítání startuje v červenci ve třech turnusech. I. turnus: , II. turnus: , III. turnus: Jednotlivé turnusy jsou tematicky zaměřeny. Bližší info na Doba pobytu je pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Cena pobytu Kč. Dům dětí a mládeže pořádá pro děti od 7 do 15 let letní tábor s keramikou. Koná se od neděle do soboty v Mukařově u Mnichova Hradiště. Cena: Kč. Bližší informace a přihlášky: Halka Johanová, tel.: Dům dětí a mládeže nabízí pro děti od 7 do 15 let letní příměstský tábor. Výlety, hry v přírodě, koupání, soutěže... I. termín: , cena 800 Kč, II. termín: , cena Kč, III. termín: , cena Kč, IV. termín: , cena Kč, V. termín: , cena Kč. Bližší informace a přihlášky v DDM Nymburk. Řádková inzerce: Prodám: borovice, prkna coulová, fošny tloušťka 53 mm, vše nesámované, délka 4,10 m a 2,10 m, vlhkost 8-9 %, cena dohodou, info: Poradenská, konzultační firma hledá anketáře. Výplata týdně, výdělek měsíčně, proplacená doprava a ubytování. Vhodné pro všechny věkové sk. s ochotou cestovat. Volejte Foto:Ilona Pluhařová a Divadlo Nymburk městská knihovna local Lada Licková a Vojtěch Zikmunda, studenti Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Výstava plakátů, fotografií a tisků reflektujících město Nymburk a jeho okolí. Vernisáž 4. června od hod o soše Proměny českého moderního sochařství Přednáška Jana Červinky od 9 hodin. Volné pokračování kurzu Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění. Vstupné 40 Kč LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, které jsou s Nymburkem spjaty životem a tvorbou. Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně v 10 hod. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně, nebo telefonicky Energie a její vliv na naše zdraví Mistr Reiki Tomáš Brož. O práci s energií, problematice geopatogenních zón. O čakrách, akupunkturních dráhách. Vstupné 40 Kč. Začátek v 15 hodin. Knihovna dětem Piknik v trávě s knížkou Park U Vodárenské věže od 9 do 11,30 hodin. S hosty v pohádkových kostýmech se vydáme do říše fantazie, pohádek a pohádkových příběhů. Záštitu nad celou akcí převzal starosta města Ing. Miloš Petera. Mezinárodní týden čtení probíhá od 1. do komiks Beseda se spisovatelem, editorem, redaktorem a překladatelem Ondřejem Müllerem, autorem populárněnaučných textů, povídek a sci-fi. Začátek v 9 hodin Pasování prvňáčků Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, kašpárek Háček a rytíř Písmenko čerstvé čtenáře z prvních tříd. Než budou děti pasovány na rytíře, musí své dovednosti předvést. Meč rytíře Písmenka je pak pasuje. Zveme rodiče i prarodiče prvňáčků ke slavnostní ceremonii. Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete i na V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím u: knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle: V červnu PRO VÁS MÁME OTEVŘENO také V SOBOTU 1. června OD 9 DO 11 HOD. fotbal Krajský fotbalový přebor Neděle 16. června od 17 hodin na Vesláku SK Polaban Nymburk FK Bohemia Poděbrady kultura Městské kulturní středisko Mezinárodní folklorní festival Polabská vonička Wihanovo kvarteto Koncert v rámci Dvořákova festivalu kaple sv. Jana Nepomuckého od 19 hodin, vstupné 30 Kč Zahájení předprodeje na Posvícenskou zábavu, která se bude konat od 20 hodin v Obecním domě, cena 70 Kč MěKS uzavřeno z důvodu čerpání dovolené PŘEDPRODEJ: MěKS, OBECNÍ DŮM, TIC klub důchodců Dechové cvičení na židli, volná zábava Tajemství hradů a zámků o čem průvodce mlčí Dechové cvičení na židli, volná zábava Bavíme se v klubu, vzpomínáme na zájezdy promítnutím DVD Autobusový zájezd Jilemnicko Dechové cvičení na židli, volná zábava Bavíme se v klubu sami Autobusový zájezd Náchodsko a polské pohraničí Dechové cvičení na židli, volná zábava Poslední předprázdninové setkání v Klubu Od hod. nám zahraje pan Šturma na harmoniku, budova B Změna programu vyhrazena. Změny budou za oknem Klubu důchodců. V období od do bude klub uzavřen, v tomto období se budou konat vlakové zájezdy nutno průběžně sledovat vývěsní skříňku. V termínu až bude uskutečněn rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. S tímto pobytem jsou spojeny i léčebné procedury. Řádková inzerce: Nabízíme k prodeji: Garáž, ulice Na Splavech, Nymburk, info:

10 inzerce inzerce Osobní zabezpečený elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE Získejte přehled o Vašem zdraví. Zaregistrujte se na pobočkách ZPŠ a aktivně využívejte dostupné informace. -50% uplatníte po předložení inzerátu k leteckému zájezdu v červnu 2013 budova KB, vchod z ul. U Staré sladovny na parkování na letišti v Praze nebo na komplexní cestovní pojištění pro všechny platící cestující nejširší nabídka LAST MINUTE s garancí nejnižší ceny nabídka od více než 300 CK Možnost platby kartou nebo následujícími poukázkami: Sodexo Passy: Flexi, Fokus, Dárkový, Holiday Cheque Déjeuner: šek Dovolená, Cadhoc, Unišek + a FKSP Edenred Tickety: Holiday, Multi, Complimets Dárkový Jazyková škola Lingua Effect Nymburk pořádá: LETNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ CELÉ LÉTO TVOŘÍME SKUPINY POUZE PO 2 OSOBÁCH intenzivní zaměření na konverzaci!!! angličtina němčina francouzština italština ruština španělština Týdenní kurzy: pondělí až pátek 16 až 18 hod. nebo 18 až 20 hod. Kurzy probíhají po celé prázdniny, zahájení je vždy v pondělí Cena Kč. Přihlášky přijímáme již nyní rozřazení do dvojic podle úrovní bude probíhat formou vstupního pohovoru. Rezervujte si termín co nejdříve! DĚTSKÉ A STŘEDOŠKOLSKÉ LETNÍ KURZY ANGLIČTINY Týdenní kurzy s rodilým mluvčím nebo českou lektorkou. Od pondělí do pátku 9.30 až 11 hod. Skupiny 4 až 6 osob, cena: 950 Kč ABSOLUTNÍ NOVINKA: STUDUJTE CIZÍ JAZYKY CELÉ LÉTO POD VEDENÍM OSOBNÍHO TRENÉRA CENA: Kč Úvodní konzultační hodina, prozkoušení (v průběhu června ) Vypracování vstupního hodnocení se zaměřením na silné a slabé stránky Sestavení osobního plánu postupu na míru + výběr a příprava vhodných materiálů Učební materiály : učebnice, CD, interaktivní cvičení a testy, osobní plán + autoevaluační list Kniha zjednodušené četby ve vaší úrovni včetně audia CD 4 individuální konverzační lekce k vybrání kdykoli během léta dle dohody s vaším lektorem 6 x osobní konzultace kdykoli během léta (mail, skype nebo telefon dle dohody) v rozsahu 15 minut na konzultaci Závěrečné prozkoušení (není povinné) Přihlášky a více informací na mail: Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Vrány se sídlem Pod Višňovkou 33/1661, Praha 4 si dovoluje oznámit, že od 1. června 2013 bude v Nymburce otevřena nová pobočka advokátní kanceláře. Najdete nás na adrese: Bedřicha Smetany 55 (Obecní dům) vchod nalevo od hlavního vchodu. Poskytujeme profesionální právní pomoc v rámci celé generální praxe, rychlé a kvalitní služby. Tel.: ,

11 Optimalizátor úvěrů stlačí všechny vaše splátky a ušetříte Vše vyřídíme za vás OPTIMALIZACE ÚVĚRŮ UniCredit Bank Expres Palackého tř. 2553, Nymburk _UCB_Nymburk_OPTIMALIZACE_Inzerce_170x257_V03.indd :21

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Vaše dovolená 21. SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! GO PARKING ZDARMA DÍTĚ ZDARMA VÝLET ZDARMA

Vaše dovolená 21. SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! GO PARKING ZDARMA DÍTĚ ZDARMA VÝLET ZDARMA SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! Vaše dovolená chuť žít, chuť snít, chuť cestovat 2013 omamná jako MALLORCA léčivá jako ISCHIA voňavá jako KERKYRA divoká jako COSTA BRAVA bájná jako RHODOS ohnivá jako ANDALUSIE

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

MYNADOVOLENÉ U MOŘE NA PLÁŽI POD SLUNCEM SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! léčivá ISCHIA. bájný RHODOS.

MYNADOVOLENÉ U MOŘE NA PLÁŽI POD SLUNCEM SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! léčivá ISCHIA. bájný RHODOS. SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! MYNADOVOLENÉ 2014 léčivá ISCHIA bájný RHODOS voňavá KERKYRA ohnivá ANDALUSIE divoká COSTA BRAVA U MOŘE POD SLUNCEM NA PLÁŽI CHUŤ SNÍT, CHUŤ ŽÍT, CHUŤ CESTOVAT! Andalusie do 15.

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105

1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne svým usnesením č. 105 1) Zastupitelstvo města Nymburka na svém zasedání dne 7.12.2016 svým usnesením č. 105 s c h v a l u j e rozpočet města Nymburka na rok 2017 takto: a) celkové příjmy rozpočtu města Nymburka na rok 2017

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013

Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Program akcí Matice české na období září až prosinec 2013 Září 2013 Čtvrtek 26. září 2013 (pro očekávaný velký zájem je náhradní termín čtvrtek 3. října 2013), 16 hod. NUTNÁ REZERVACE PŘEDEM! Podrobná

Více

MYNADOVOLENÉ 2015 U MOŘE NA PLÁŽI POD SLUNCEM SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! ISCHIACENÍK. ... to je zážitek! léčivá ISCHIA. voňavá KERKYRA.

MYNADOVOLENÉ 2015 U MOŘE NA PLÁŽI POD SLUNCEM SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! ISCHIACENÍK. ... to je zážitek! léčivá ISCHIA. voňavá KERKYRA. SBALTE SI KUFRY, LETÍTE! MYNADOVOLENÉ 2015 ISCHIACENÍK léčivá ISCHIA voňavá KERKYRA ohnivá ANDALUSIE divoká COSTA BRAVA čarokrásná ČERNÁ HORA U MOŘE POD SLUNCEM NA PLÁŽI... to je zážitek! Andalusie do

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Elšíková 777 92 92 16 soc. pracovnice Mgr.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013

KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 KRONIKA ZŠ HORNÍ KOSTELEC 2012/2013 3.9. zahájení školního roku 2012/2013 6.9. Třídní schůzka společná část prezentace psycholožky I. Vašátkové, představení psycholožky Z. Romáškové, ukázka práce na interaktivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu

VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015. Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu VÝROČNÍ ZPRÁVA KDK SKIP LIBERECKÉHO KRAJE ZA ROK 2015 Zpracovala Eva Kordová, předsedkyně klubu Výroční zpráva KDK SKIP Libereckého kraje za rok 2015 Z P R A C O VA L A E VA K O R D O V Á, P Ř E D S E

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více