Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuality str. 4. Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město. Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době."

Transkript

1 Městský zpravodaj Informační měsíčník XXX Červen ZDARMA Nymburk Aktuality str. 3 Nymburk získal dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. V létě se začne pracovat, hotovo bude do konce letošního listopadu. Aktuality str. 4 Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů přestane hyzdit město Přestavba na bytový dům začne v nejbližší době. Téma měsíce str Známe logo ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala Soutěže se zúčastnilo mnoho výtvarníků. Vyhrál návrh Jiřího Puldy, který pochází z Nymburka. Úvodem Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, Z Obsahu Kalendář akcí MěKS 2 Labe je odemčeno 4 Daň z nemovitosti a poplatky za odpad 6 Vodní skauti slaví dvacet let ve vile Tortuga 9 Jak šel čas Nymburkem 12 Program kina a divadla 13 Kulturní tipy Foto měsíce Hrabalovo Kersko Již 15. Hrabalovo Kersko se uskutečnilo v sobotu 18. května, a to i přes intenzivní ranní déšť za tradičního slunečného počasí. Dopoledne patřilo jako každý rok turistické procházce Po místech, která měl Bohumil Hrabal rád a cyklojízdě po Hrabalově Tištěno na recyklovaném papíru cyklostezce z Nymburka do Kerska. V odpoledním programu na zahradě Lesního ateliéru Kuba vystoupili divadelní soubor Hálek s jednoaktovkou Chcete vidět Zlatou Prahu? v dramatizaci Honzy Řehounka, písničkář Standa Haláček, duo Flexiband, HURÁ NA PRÁZDNINY! Zábavné odpoledne s městskými strážníky a již známými nymburskými vodníky Čochtanem a Vodněnou. Bohatý program plný her, při kterém se dozvíte, jak bezpečně strávit prázdniny, projížďky po Labi v člunu MP a HZS Nymburk a nakonec velké překvapení. dívčí trio Přelet MS a hosté: herec Pavel Nový, herec a kaskadér Zdeněk Srstka a režisér Jiří Menzel, kteří zavzpomínali na natáčení v příštím roce si 28. března připomeneme 100 let od narození Bohumila Hrabala. Město Nymburk se hrdě hlásí k jeho odkazu, a proto již nyní chystá výtvarné a literární soutěže, divadelní představení, odborné publikace, výstavy fotografií, speciální Hrabalovo Kersko, turistická razítka či nové pivní etikety. O všech akcích budete informováni i prostřednictvím připravovaných internetových stránek. První kamínek do mozaiky již byl položen. V sobotu 18. května bylo v Kersku představeno logo oslav. Za pozornost všech mladých zájemců o historii stojí též literární soutěž u příležitosti 100. výročí narození československého stíhače ve Velké Británii Bedřicha Krátkorukého (více na straně 9). PhDr. Pavel Fojtík hrabalovských filmů. Mezi několika stovkami účastníků byli i Hrabalovi obdivovatelé ze Slovenska a Polska. Jan Řehounek Jarda Kříž si povídal se Zdeňkem Srstkou, Jiřím Menzelem a Pavlem Novým ÚTERÝ 25. ČERVNA OD 14 DO 17 HODIN pod hradbami Tištěno na recyklovaném papíru

2 Kalendář akcí MěKS Červenec Zahájení pøedprodeje na Posvícenskou P zábavu v Obecním domì (31. 8.) Obecní dùm, od 19:00 hod. / Cena 70,- Kè MìKS uzavøeno Z dùvodu èerpání dovolené. V tomto termínu se nebude provádìt výlep plakátù. Září Výstava fotografií Miroslava Bøeského: Èechy, zemì ostrovù Unikátní výstava leteckých snímkù. Kaple sv. Jana Nepomuckého, otevøeno všední dny, 10:00 16:00 hod Hýbeme se po prázdninách P Cvièení, pøednášky, kosmetika, kadeønice a mnoho dalšího. (Nutno rezervovat pøedem) Obecní dùm, 9:00 15:00 hod. / Cena 200,- Kè. Říjen Koncert v rámci festivalu B. M. Èernohorského vystoupí Chrámový sbor Sv. Cecílie Podìbrady Kaple sv. Jana Nepomuckého, od hod. / Cena 30,- Kè Burza podzimního a zimního obleèení Obecní dùm. Podmínky a informace budou bìhem mìsíce záøí na webových stránkách a plakátovacích plochách Felix Holzmann Vèera, dnes a zítra P Legendární scénky s interaktivní diváckou úèastí. Obecní dùm, od 19:00 hod. / Cena 120,- Kè. Prosinec Vánoèní jarmark Námìstí Pøemyslovcù, 9:00 17:00 hod Vánoèní koncert Andrea Kalivodová P Na programu slavné melodie velkých mistrù: W. A. Mozart, J. J. Ryba, F. X. Brixi, T. N. Koutník, F. Chaun, G. Bizet a další. Vystoupí: Andrea Kalivodová, Lubomír Havlák, Ladislava Vondráèková. Tento koncert je zároveò závìreèným koncertem festivalu B. M. Èernohorského. Obecní dùm, od hod. / Cena 50,- Kè. Srpen Výstava obrazù Petra Øíhy Kaple sv. Jana Nepomuckého, otevøeno všední dny od 10:00 16:00 hod Pøístavní slavnost Vystoupí: Soumrak Band, Little Fish, Roxor, Benjaming's clan, Anna K. Obèerstvení, doprovodný program pro dìti. Park pod hradbami, 15:00 22:00 hod Kinematograf bratøí Èadíkù Park pod hradbami, vždy po setmìní Nymburské posvícení letos s Rádiem Jizera Na Rejdišti, od 9:00-19:00 hod. / Program bude vèas upøesnìn Posvícenská zábava v Obecním domì P Ve velkém sále hraje Fortuna 77 a v Malém sále DJ Tomáš Bøezina diskotéka léta. Obecní dùm, 19:00 hod. / Cena 70,- Kè. Listopad Z louže pod okap P Po velkém úspìchu inscenace Zmýlená platí, pøinášíme komedii od stejné autorky. Hrají: Vladimír Kratina, Michaela Dolinová, Dana Homolová, Filip Tomsa. Autor: Zora Kostková Obecní dùm, od 19:00 hod. / Cena 180,- Kè Koncert v rámci festivalu P B. M. Èernohorského vystoupí VOX Nymburgensis a Tomáš Reindl Obecní dùm od 19:30 hod. / Cena 30,- Kè Zahájení pøedprodeje P lístkù na Ples mìsta ( ) Obecní dùm, od 19:00 hod. / Cena 250,- Kè Rozsvícení vánoèního stromeèku Námìstí Pøemyslovcù. Program zaèíná od 17:00 hod. U programu, kde najdete znak P, si mùžete již nyní lístky zakoupit v pøedprodeji v budovì MìKS, Palackého 449, tel.: , v Obecním domì, Smetanova 55, tel.: , v Infocentru na Námìstí Pøemyslovcù 165 tel.: Foto a text: Markéta Tomčíková Foto na titulní straně: Městská knihovna Nymburk, PMS Poděbrady, M. Tomčíková a TIC Nymburk získal dotaci na druhou etapu revitalizace ulice Letců R. A. F. Ministerstvo pro místní rozvoj městu na tuto akci přidělilo z programu Podpora bydlení a podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť požadované čtyři miliony korun. Ulice Letců R. A. F. si revitalizaci rozhodně zaslouží Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery je celková dotace na kompletní revitalizaci ulice osm milionů korun. Rozdělení stavby do dvou etap se nám tedy skutečně vyplatilo. V regeneraci sídliště bychom chtěli pokračovat i příští rok. Nyní vybíráme nejvhodnější lokalitu, informoval Miloš Petera. A jaký bude přibližný harmonogram a rozpočet celé investiční akce? Začátkem května byla vypsána veřejná soutěž na zhotovitele. Pokud vše půjde hladce, měla by být v červnu uzavřena smlouva a v červenci by se mohlo začít pracovat. Největší objem práce bychom chtěli zvládnout během prázdnin. Stavba by měla být kompletně dokončena v listopadu letošního roku. Cena druhé etapy bude pochopitelně předmětem soutěže, předpokládám ale, že to bude méně než deset milionů korun, odhadl Miloš Petera. V rámci revitalizace budou opraveny povrchy a dořešena bezbariérovost komunikace, dojde k navýšení počtu parkovacích míst, vysadí se nové stromy, instaluje mobiliář a dokončí se oprava severní části ulice. Nové chodníky a komunikace budou, stejně jako na již opravené části ulice, ze zámkové dlažby. Opět počítáme s odfrézováním Obyvatelé se mohou těšit i na nová pouliční svítidla Po revitalizaci bude ulice kompletně bezbariérová svrchní vrstvy živičného povrchu, dlažba bude položena do nového lože s případnou vyrovnávací vrstvou. Tento postup je ekonomicky nejvýhodnější. Každý jiný by byl dražší, řekl Miloš Petera. Podél zrekonstruované komunikace vzniknou parkovací místa. Celkem by to v této etapě mělo být 86 parkovacích stání. Na jižní straně ulice jich bude 62, což je o třicet víc než doposud. Celková kapacita parkovacích míst na ulici Letců R. A. F. bude po rekonstrukci 129 stání, z toho jich sedm bude vyhrazeno pro handicapované spoluobčany, informoval starosta. Na jižní straně ulice se nový chodník posune blíže k parkovacím místům. V trase původního chodníku vznikne zelený pás. Zde vysázíme třicet jedna nových stromů a vybudujeme několik nových odpočinkových míst s lavičkami a odpadkovými koši. Občanům mohu slíbit, že v této etapě revitalizace nedojde k žádnému kácení, doplnil Miloš Petera. Během května by měla být vypsána veřejná zakázka na instalaci městského mobiliáře v dokončené části ulice Letců R. A. F. Předmětem zakázky bude instalace laviček, kolostavů, odpadkových košů a plakátovacích ploch. Předpokládaná maximální cena zakázky je 400 tisíc korun bez DPH. Instalace by měla být hotova do konce července, přislíbil starosta města. investice Část koordinační studie stavby 2 3

3 Aktuality Nedostavěný bývalý Kulturní dům železničářů konečně přestane hyzdit město Již brzy vypukne přestavba bývalého KDŽ. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery by stavba měla být zahájena koncem května 2013, jižní část objektu by pak měla být dokončena do jednoho roku. Jsem velmi rád, že se investiční akce rozjíždí. Nedokončená budova kulturního domu dlouhá léta město hyzdila. Nedostatek reprezentativních prostor pro kulturní vyžití se nám podařilo vyřešit rekonstrukcí sálů v Obecním domě, takže je dobře, že se investor rozhodl objekt proměnit v bytový dům, okomentoval projekt společnosti PMS Poděbrady starosta města. Podle investora, společnosti PMS Poděbrady, nebyla příprava projektu vzhledem k dispozici budovy nijak snadná. V jižní části objektu vznikne 23, v severní pak 15 bytových jednotek. Většina bytů bude mít vlastní balkony nebo francouzská okna a horní dva byty se budou moci pochlubit velkou terasou a výhledem na celé město. Počítáme i s jedním větším nebytovým prostorem v 1. PP, který bude mít vlastní vstup z ulice 28. října. V případě zájmu jsme schopni realizovat další nebytové prostory. Ohledně parkování bude každá jednotka disponovat vlastním parkovacím nebo garážovým stáním v 1. NP v uzavřeném krytém prostoru a na navazujícím pozemku. Vlastní, dobře přístupné a uzavřené parkování v této části města Starosta odemkl Labe V Nymburce se jednalo o dopravě Ve středu 15. května proběhlo v Nymburce setkání, jehož se zúčastnil náměstek hejtmana a radní pro oblast dopravy Miloš Petera, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeněk Dvořák, vedoucí Odboru dopravy Středočeského kraje Lukáš Kopřiva a poskytovatelé dopravních služeb. Na setkání se hodnotila zimní údržba, hovořilo se o plánovaných opravách krajských komunikací. Od poskytovatelů služeb zazněl požadavek na lepší plánování prací. Letošní zima stála kraj na údržbě 377 milionů korun. V současné době již musíme začít plánovat další zimní sezonu, konstatoval Petera. je určitě obrovským plusem. Výhodou také je, že každý byt bude mít vlastní plynové nebo elektrické vytápění a ohřev vody. Soukromí obyvatel bude zajištěno tím, že měřidla všech médií budou na společných chodbách. Dům bude dobře zateplen a byty budou mít nízké provozní náklady. Bude zde vybudován výtah a dostatek sklepů. Velkou výhodou je možnost úpravy dispozice a výběr vybavení a materiálů podle přání zákazníků. Na přání bude možné rovněž jednotlivé jednotky slučovat a měnit jejich velikosti, sdělil jednatel PMS Poděbrady Ing. Pavel Němeček. Podobně by v budoucnu mohla vypadat Boleslavská třída Labe je odemčeno V sobotu 4. května 2013 bylo pod hradbami v Nymburce neobyčejně živo, Labská stezka o. s. zde zahajovala cyklistickou sezonu a otevírala Labe. Sešlo se zde mnoho atrakcí. Zájemci se mohli projet na koloběžce, užít si komentovanou prohlídku Po stopách Bohumila Hrabala a vyzkoušet jízdu na longboardech. K poslechu zahrála kapela Trampstejk. Všichni si užívali krásné slunečné počasí a nenechali se odradit májovým deštíkem. Ostatně dlouho netrval a odpoledne opět na konec akce svítilo sluníčko. Sezonu slavnostně zahájil a Labe odemkl nymburský starosta Miloš Petera s pomocí místostarosty Pavla Fojtíka a kolínského starosty Víta Rakušana. Další etapa Tour de Labe pro všechny proběhne od 21. do 23. června a pojede se z Hradce Králové k pramenům Labe. inzerce Strojní a tlakové čištění ucpané kanalizace tel.: , voda, kanalizace, topení, rekonstrukce koupelen, obchod instalatérské potřeby Text: M. Tomčíková, Foto: PMS Poděbrady, Jana Štočková a Markéta Tomčíková Start půlmaratonu a čtvrtky Město uctilo památku obětí II. světové války Odpor proti německým okupantům byl v Nymburce zahájen již 2. května Místostarosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík proto v tento den položil věnce na hřbitově u hrobu sovětských hrdinů, kteří padli při osvobození v roce 1945, dále u pomníku Mistra Jana Husa k uctění památky obětem první světové války a druhého národního odboje a u pomníku věnovaného obětem první a druhé světové války, který se nachází v Drahelicích U Huličků. Podle Pavla Fojtíka vše v Nymburce začalo železniční stávkou, která zde vypukla 2. května 1945 po zprávě o smrti Adolfa Hitlera. Jednalo se vůbec o první povstání v Čechách. Situace byla velmi vyhrocená, hrozil vojenský zásah proti povstalcům. Drážní dělníci z vojenských transportů odstavovali lokomotivy. Povstání se postupně přeneslo i do centra města. Demonstrace byla nakonec nenásilně ukončena a ke krveprolití naštěstí nedošlo. S gestapem a vojenským velením tehdy vyjednával Nymburák Ing. Viktor Boháč, který se později stal předsedou okresního Revolučního národního výboru. Podobné akce proběhly toho dne například v Poděbradech, Jičíně, Chlumci nad Cidlinou či v Novém Bydžově, přiblížil historické události místostarosta Fojtík. Petici pro šmejdům můžete podepsat i v Nymburce Předváděcí akce a smlouvy na nich uzavírané patří k nejproblematičtějším formám prodeje v České republice. Manipulace, nátlak, ponižování a agrese zástupců společností vede k tomu, že si senioři často koupí zboží, které nepotřebují, ani nechtějí. Produkty jsou navíc často nekvalitní a nesmyslně předražené. Splácení horentních sum prohlubuje bídu seniorů a je jednou z příčin, proč je na více než důchodců uvalena exekuce. Z těchto důvodů inicioval deník Blesk ve spolupráci s autorkou a producentkou filmu Šmejdi a spotřebitelským časopisem dtest petici proti šmejdům. Podle starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery mohou občané Nymburka připojit podpis na Petici proti šmejdům a za zvýšení ochrany seniorů při nekalém předváděcím a podomním prodeji od pondělí 22. dubna i v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců, a to denně od 9 do 18 hodin. Dokumentární snímek Šmejdi o nekalých praktikách prodejců na předváděcích akcích natočila Silvie Dymáková. V nymburském kině Sokol byl k vidění 2. června, doplnil starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Petici můžete podepsat na náměstí v TICu Více informací naleznete zde: smejdi. inzerce andrlík petr fotograf aktuality První nymburský půlmaraton měl úspěch V sobotu 5. května se v Nymburce běžel historicky první půlmaraton. Závod odstartoval přesně v půl jedenácté výstřelem starosta města Nymburk Ing. Miloš Petera. Na start dvou tratí, které měřily deset a něco málo přes dvacet jedna kilometrů, se nakonec postavilo 248 závodníků z různých koutů republiky. Mezi těmi, kteří okusili čtvrtku, byli i fotbalista Radek Bejbl a basketbalový trenér Michal Ježdík. Oběma se podařilo uběhnout čtvrtmaraton do 50 minut. Výsledky půlmaraton muži: Hynek Frauenber 1:19:32,41, Petr Klika 1:20:32,41 a Pavel Vichera 1:22:09,74. Ženy: Veronika Andršová 1:35:21,36, Dita Punčochářová 1:36:49,99, Dana Jiřičná 1:37:18,92. Výsledky čtvrtka muži: Martin Telipský 38:58,49, Pavel Bezděk 38:59,00, Jan Kupr 39:06,27. Ženy: Vendula Petrová 46:37,02, Iva Šímová 48:10,36 a Lenka Myslivcová 48:43,88. Pavel Fojtík a Jiří Černý u pomníku v Drahelicích svatby těhotné novorozenci děti portrét jednoduché, přirozené a originální fotogra e Udělejte radost sobě i blízkým a využijte profesionálních služeb našeho ateliéru. Originalita a individuální přístup. Více informací naleznete na webových stránkách. 10% sleva při předložení tohoto kupónu na veškeré námi nabízené služby 4 5

4 Text: M. Tomčíková. Foto: Ing. Vlastimil Janda, Jiří Teper aktuality Daň z nemovitosti a poplatky za odpad V poslední době se množí dotazy občanů, jak a proč se zvýšily některé daně a poplatky. Daň z nemovitosti je stanovena zákonem. V poslední době se dvakrát zvýšila. Poprvé to bylo v roce 2010 změnou zákona, kterou navrhl a schválil parlament. Druhá změna přišla v roce Město využilo zákonné možnosti a zvýšilo místní koeficient v návaznosti na trvající deficity v rozpočtových příjmech. Zastupitelstvo města vydalo v květnu minulého roku Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, její ekonomický dopad byl pro podnikatele následně zmírněn vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012. Ve výsledku bylo jedinou změnou stanovení místního koeficientu ve výši 2, což znamená, že počínaje rokem 2013 dochází ke zvýšení daně z nemovitostí pro všechny poplatníky o sto procent. Návrhy obou vyhlášek byly projednány ve finančním výboru města a následně v radě města. Obě vyhlášky byly projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva města, kde měl každý občan dostatek prostoru, aby se v této souvislosti vyjádřil. Program jednání zastupitelstva města je vždy v dostatečném předstihu zveřejněn na úřední desce města. Všichni občané měli možnost sdělit své výhrady k obsahu navrhované vyhlášky a vyjádřit obavy z neúměrného navýšení daně z nemovitosti přímo na tomto veřejném jednání a dříve, než byla vyhláška zastupitelstvem města vydána. Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je tvořena z částky 10 Kč za kalendářní rok, jež je stanovena zákonem, a z částky 750 Kč za kalendářní rok. Ta je stanovena na základě skutečných nákladů města z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok a počítá se podle následujícího klíče: Náklady Kč (skutečné náklady roku 2011) děleno ( aktuální počet osob s trvalým pobytem na území obce včetně cizinců počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 756,63 Kč, po zaokrouhlení 750 Kč. Do tohoto poplatku nejsou zahrnuty náklady ve výši čtyř milionů korun na svoz tříděného odpadu a provoz separačního dvora. Regionální značky se představily v Senátu V dubnu uspořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s., seminář na téma Regionální značení domácích produktů. Dopolední program moderoval jeden ze zakladatelů systému regionálního značení v ČR Tomáš Kažmierski. Zahájil jej senátor Petr Šilar, dále vystoupila předsedkyně Asociace regionálních značek Kateřina Čadilová a pět koordinátorů značek z různých regionů ČR. V Polabí je podle ředitelky MAS Podlipansko Markéty Pošíkové značka postavena na spolupráci několika místních akčních skupin (MAS) a od samého počátku (tj. výběru motivu a diskuse nad pravidly) ctí jejich principy práce: mezisektorové partnerství, metoda bottom up a síťování. Ve druhé neformální části měli účastníci možnost obdivovat a ochutnat produkty a seznámit se s informačními materiály mnoha z dvaceti dvou regionů sdružených v Asociaci regionálních značek. Zástupci pěti značek se zaměřili na specifika svých regionů i celého systému značení. Náš region se může pyšnit celkem třiceti značkami, mezi něž patří například Postřižinské pivo a ostatní piva z Pivovaru Nymburk, drátované výrobky Lady Borecké z Krchleb, keramické kočky z Lesního ateliéru Kuba v Kersku, cukrové homole, Mezi Regionální produkt Polabí patří i výrobky nymburského pivovaru Svoz tříděného odpadu a provoz separačního dvora stojí radnici ročně 4 miliony korun které se vyrábějí v dobrovickém cukrovaru Tereos TTD, a. s., hlavenecké mini rajče ze zemědělské farmy, která se nachází uprostřed příjemné polabské vesničky Hlavenec či ovocné stromky a růže ze školky Rostislava Kalvody ze Mcel. inzerce Městský zpravodaj Nymburk Informační měsíčník. Číslo 06/2013. Vychází Evidenční číslo: MKČR E Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, IČO Šéfredaktor: Markéta Tomčíková ( tel: ). Redakční rada: Ing. Miloš Petera (předseda), PhDr. Pavel Fojtík, Mgr. Markéta Literová, Ing. Jiří Černý, Jana Štočková, Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, Bc. Martina Martincová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka: Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7100 výtisků. Příjem inzerce: Ivana Rambousková, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk ( tel.: , fax: ). Statut Městského zpravodaje a Pravidla Městského zpravodaje a Ceník inzerce: 170x257mm_nymburskyzpravodaj_kveten.indd 1 5/19/13 10:55 PM 6 7

5 Foto: Hendicap centrum Srdce o. s. Foto a text: Markéta Tomčíková. Text: Mgr. Ivan Černovcký seriál o sociálních službách Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Občanské sdružení Handicap centrum Srdce na následujících řádcích přestaví jednu ze svých služeb pro osoby se zdravotním postižením. V současné době organizace uvažuje o rozšíření služby do našeho města. V té souvislosti bychom chtěli čtenáře požádat o projevení případného zájmu o využití této služby. Pro další informace můžete kontaktovat paní Pavlínu Hájkovou, DiS. Odbor sociálních věcí MěÚ Nymburk, tel.: , Denní stacionář Handicap centra Srdce, o. p. s. je ambulantní sociální služba s každodenním provozem od 7 do hodin s celkovou kapacitou 25 uživatelů. V současné době službu využívá čtrnáct klientů. Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním, převážně mentálním a kombinovaným postižením. Denní stacionář nabízí klientům pestrý denní program, jehož součástí jsou především výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti, zdravotní tělesná výchova, velký výběr volnočasových aktivit a praktických dovedností jako například ergoterapie, kroužek vaření, pletení pedigu, práce Farní charita Nymburk má ředitele Dne byl jmenován novým ředitelem Farní charity Nymburk pan Václav Walzner. Mezi hlavní cíle organizace pro nejbližší období patří opětovné spuštění charitní pečovatelské služby a půjčovny kompenzačních pomůcek. Dlouhodobým cílem je rekonstrukce objektu v Hrubém Jeseníku, kde by mělo vzniknout speciální zařízení pro seniory. Více informací naleznete na s textilem, práce s keramickou hmotou, návštěva solnojodové jeskyně, muzikoterapie, canisterapie a mnoho dalších. Pravidelně pořádáme jednodenní, víkendové i vícedenní rekreační a rehabilitační pobyty v tuzemsku i zahraničí, exkurze, společenské a sportovní akce. Měsíční částka za poskytnutí služby denního stacionáře činí V Nymburce vzniká první nízkoprahový klub korun. Pro nymburské občany Handicap centrum Srdce nabízí fakultativní službu svozové dopravy. Klienti jsou každý den přímo z domova sváženi do zařízení a v odpoledních hodinách rozváženi domů. Cena svozové dopravy činí pouhých 25 korun za jednu cestu. Více informací naleznete na Závěrečné setkání účastníků komunitního plánování Občanské sdružení Semiramis nabídne v Nymburce nové služby určené pro děti a mládež, jedná se o tzv. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Klub začne fungovat od Základním cílem služeb je nabídnout dětem a mládeži prostor pro vhodné trávení volného času. Podrobnější informace o této službě nabídneme v prázdninovém zpravodaji. Tréninková kavárna otevřena v Nymburce! Ve středu 22. května byla slavnostně otevřena první kavárna ve středních Čechách, která poskytuje pracovní rehabilitaci lidem s duševním onemocněním. Na Palackého třídě vás ve Strejda Burgeru nově obslouží klienti sdružení Fokus. Připravte se na příjemné prostřední, velmi milou obsluhu a zajímavý a také cenově dostupný sortiment. V nabídce jsou sladké i slané palačinky, V kavárně pracují dva terapeuti a čtyři klienti skvělé koláče, plněné bagety, křupavé tousty a burgery z grilu, výborná káva, limonády i míchané nápoje. Ve Strejda Interiér je útulný a příjemný Burgeru si nejen pochutnáte, ale svou návštěvou také pomůžete. Otevřeno je ve všední dny od 7 do 17 hodin. Dům čp. 282 v Kolínské ulici, zvaný vila Tortuga, byl dlouhá léta rodinným sídlem Rumlových. Komunisté jim ho však zabavili a vrácen byl až po roce Eva Rumlová (1930) vystudovala Lékařskou fakultu UK Praha a pracovala na oddělení dětské chirurgie Nemocnice Na Bulovce v Praze. Na podzim roku 1968 emigrovala do Švýcarska, kde v nemocnici v Lucernu dlouhodobě pracovala jako dětský chirurg. Karel Ruml (1928) začal studovat v roce 1947 Právnickou fakultu UK v Praze, ale byl z ní při prověrkách v roce 1949 vyloučen. Od září roku 1951 byl veden v evidenci města Nymburka jako nezvěstný. Už 11. září 1951 se mu totiž podařilo ujet tzv. vlakem svobody do Bavorska. Odtud jeho kroky vedly do Kanady a pak se v roce 1961 usadil v USA, kde ve státě Ohio léta provozoval právnickou praxi. Zájem sourozenců o Nymburk neopadl ani po letech. Když jim byl majetek vrácen, rozhodli se jako bývalí aktivní skauti podpořit skautské hnutí a darovali vilu na Zálabí právě nymburským vodním skautům, kteří tak získali pevné zázemí pro svou činnost. Městu pak darovali dům čp. 171 na Náměstí Přemyslovců. Karel Ruml byl v roce 1998 iniciátorem přípravy vydání publikace Nymburk kniha dobových pohlednic, historie Vodní skauti slaví dvacet let ve vile Tortuga Klíče od vily skauti převzali od sourozenců Rumlových. Toto kulaté výročí si hodlají spolu s městem důstojně připomenout. Poté studoval Vojenskou akademii ve Vyškově. Po obsazení země wehrmachtem a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava odešel do Polska, kde se po přepadení Německem účastnil leteckých bojů. Po pádu Polska se přesunul do Francie, kde bojoval ve slavné letecké peruti Groupe de Chasse Armee de L Air GC III/3 spolu s generálem Karlem Kuttelwascherem. Po pádu Francie odletěl do Velké Británie, kde se po absolvování výcviku na letounech Hawker Hurricane 4. října 1940 zúčastnil bitvy o Británii. Podruhé byl operačně nasazen již jako poručík letectva RAF a odvelen k 313. Československé stíhací peruti 24. srpna Dále se například účastnil leteckých bojů s německou Luftwaffe, doprovázel a chránil bombardéry na jejich misích nad okupovanou Francii, chránil kanál La Manche. 15. ledna 1943 po nešťastné srážce se Spitfirem VB EP 449 F/ Sgt. Bláhy nouzově přistál na hladinu kanálu La Manche. Okamžitě odstartovala záchranná akce. Tělo poručíka RAF Bedřicha Krátkorukého se však nikdy nenašlo. Informace o soutěži naleznete i na webových stránkách města. jejíž základ položila sbírka Nymburáka Stanislava Randáka. Sourozenci Rumlovi uhradili polovinu nákladů spojených s vydáním této knihy. Město Nymburk ocenilo nevšední iniciativy sourozenců Rumlových nejvyšším uznáním: v roce 2001 jim bylo zastupitelstvem města uděleno čestné občanství za stálou péči o město. V roce 2001 vydal Karel Ruml své vzpomínky na poválečné poměry v Nymburce a popis svého útěku na Západ v knize Z deníku Vlaku svobody. Kniha se čte doslova jedním dechem jako napínavý i láskyplný příběh. Město Nymburk v letošním roce iniciovalo její 2. vydání v nákladu 500 kusů. Dvacáté výročí převzetí vily Tortuga si nymburští vodní skauti ve spolupráci s městem připomenou 11. června 2013, kdy bude sourozencům Rumlovým u vily odhalena pamětní deska v českém i anglickém jazyce, doplněná historií domu a fotografiemi. Slavnostní akce se zúčastní paní Eva Rumlová. Literární soutěž u příležitosti 100. výročí narození stíhače Bedřicha Krátkorukého Poručík letectva RAF Bedřich Krátkoruký se narodil 8. řijna 1913 v Hořátvi. Po skončení základní školy studoval na reálném gymnáziu Nymburk, kde má pamětní desku. Eva Rumlová Karel Ruml Text: Ing. Jiří Černý, foto: Mgr. Klára Čenovská 8 9

6 téma měsíce Známe logo ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala Město Nymburk vyhlásilo soutěž o logo, které bude v roce 2014 provázet oslavy 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala. Podle místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka měla opravdu úspěch 51 soutěžících zaslalo celkem 156 návrhů. Návrhy byly skutečně velmi různorodé. Logo zaslali jak profesionální výtvarníci a grafici, tak i amatéři. Hodně jich vytvořily děti, z čehož jsem měl opravdu radost. Je vidět, že Bohumil Hrabal oslovuje všechny generace, konstatoval Fojtík. Soutěže se zúčastnilo mnoho místních výtvarníků, několik návrhů přišlo z Prahy, další například z Brna, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Havlíčkova Brodu, Olomouce a jeden opravdu velmi povedený až z Košic. Porota vybrala vítěze v úterý 14. května v Hrabalově hospůdce v nymburském Vlastivědném muzeu. V patnáctičlenné komisi byli zástupci města, grafici, nakladatel, spisovatel, ředitel divadla, ředitelka knihovny, ředitel pivovaru a dále například Jitka Janků, která léta vede děti ve výtvarném oboru v místní základní umělecké škole. Všichni porotci měli k dispozici anonymizovaná loga v digitální podobě. V úterý pak měli možnost si jednotlivé výtvory prohlédnout a posoudit, jak vypadají v černobílé variantě a ve zmenšeném formátu. Každý porotce mohl udělit 6 bodů 3 získal podle jeho názoru nejlepší návrh, po dvou a po jednom pak návrhy na druhém a třetím místě, 10 Místostarosta Pavel Fojtík předal Jiřímu Puldovi šek na deset ticíc přiblížil způsob hlasování Pavel Fojtík. Jsem rád, že se nám podařilo vítěze vybrat hned v prvním kole hlasování. Návrh Jiřího Puldy získal 22 bodů, na druhém místě se se 14 body umístilo logo Jana Pošíka a na třetím se ziskem 8 bodů dílo Petra Koláčného, řekl Fojtík. Vítězné logo bylo veřejnosti představeno v sobotu 18. května na patnáctém ročníku Hrabalova Kerska. Zde si také Jiří Pulda převzal šek na deset tisíc korun. Třicetiletý výtvarník Jiří Pulda pochází z Nymburka. Od dětství maloval nejraději tužkou. V současnosti maluje portréty, fotografuje a pracuje jako grafik v krchlebské tiskárně F-Print. Své portréty vystavoval v nymburské galerii Papyrus. Během kariéry se zúčastnil několika soutěží, hrabalovské logo je jeho největším úspěchem. A jaký má vztah k Bohumilu Hrabalovi? Četl jsem řadu jeho knih, některé mě opravdu nadchly. Mezi mé nejoblíbenější patří Obsluhoval jsem anglického krále. Také mám moc rád filmové adaptace především Postřižiny a Slavnosti sněženek, řekl Jiří Pulda. Jsem rád, že soutěž vyhrál mladý výtvarník a také člověk, pro kterého je práce opravdu koníčkem. Ještě bych ale chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se soutěže zúčastnili. Vybrat jednoho vítěze nebylo jednoduché. Řada návrhů byla opravdu mimořádně kvalitních, doplnil místostarosta Fojtík. Veřejnost si bude moci všechny soutěžní návrhy prohlédnout od 28. května ve foyer nymburské radnice. Logo bude využito v průběhu oslav v roce 2014 bude na webových stránkách, publikacích, pivních etiketách a dalších propagačních předmětech. Foto: Jan Řehounek, text: Markéta Tomčíková téma měsíce Jan Pošík z Cerhenic se umístil na druhém místě. Petr Koláčný z Nymburka se umístil na třetím místě. Loga, která také zaujala porotu: Marcela Pachmanová Kristýna Kubová Kafka Design s. r. o. Lada Janišová Matěj Görner Peter Pačaj Nikola Skondrojani Michal Novák Bronislav Kuba 11

7 historie Jak šel čas Nymburkem Stavební jáma elektrárny v roce 1916 Původní technické zařízení je dodnes v provozu V roce 1923, tedy před devadesáti lety, byla dostavěna nymburská hydroelektrárna s jezem a plavební komorou. Elektřinu do sítě dodala 24. října Architektonické řešení stavby je dílem architekta Františka Roitha, technické řešení navrhl Ing. Josef Bartovský, stavbu prováděla pražská firma Lanna, strojovnu a rozvodnu inženýři Nekvasil a Skorkovský. Strojní a hydraulická zařízení dodala Českomoravská Kolben Daněk. Hydroelektrárna byla vybavena čtyřmi Francisovými turbínami a jednou turbínou Kaplanovou. Po modernizaci v letech zůstala jedna původní Kaplanova a Francisova a byly instalovány tři Kaplanovy turbíny. Roční výkon elektrárny je 5 milionů kwh. Technické vybavení malé vodní elektrárny je do dnešní doby původní a stále funkční. Jez má tři hrazená pole o šířce 22 metrů, překlenutá železobetonovou obloukovou lávkou. Jezové uzávěry se obsluhují zařízením ve věžových nástavbách pilířů s nezaměnitelnými plechovými helmicemi na střechách. Vodní elektrárna s pěti turbínami je monumentální jednolodní stavba členěná polosloupy s robustní věžovitou budovou na jižní straně. Zajímavostí je, že téměř celé dílo bylo vlastně postaveno na suchu, aby následně došlo k vytvoření průkopů pro spojení s původním korytem řeky, z jehož spodní části vznikl přístav. Zdravotnická škola Nymburk stálice ve vzdělávání zdravotníků v našem okrese Od roku 1990 se začíná psát historie Střední zdravotnické školy Nymburk. U vzniku školy stál ředitel OÚNZ Nymburk MUDr. Ladislav Moc s provozním náměstkem Ing. Ervínem Severou a dalšími zaměstnanci. Za ministerstvo zdravotnictví schválil vznik školy tehdejší ministr MUDr. Martin Bojar. Prvním ředitelem školy byl PaedDr. Willibald Knob, jeho zástupkyní PhDr. Dagmar Sitná, současná ředitelka školy. Začínalo se s jediným oborem Všeobecná sestra. Tento obor byl natolik žádaný, že v některých letech byly otevírány i tři třídy jednoho ročníku. V roce 1995 byl přidán obor Zubní technik, později obor Sociální činnost a Zdravotnické lyceum. V roce 2009 vznikla vedle střední zdravotnické školy i Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk s oborem Diplomovaný zubní technik. Škola ale nabídku neustále rozšiřuje. Od příštího školního roku 2013/14 přidává další studijní obory: dvouletý obor Zubní instrumentářka, určený pro žáky základních škol i maturanty, a obor Diplomovaná dentální hygienistka, obor vyššího vzdělání. Na zdravotnické škole v Nymburce je ale možné studivat i večerně pomaturitní studium v oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost. Tímto zkráceným studiem si mohou zaměstnaní lidé rozšířit kvalifikaci o další profesi (vyučování probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách). Pravidelně je též otvírán dvouměsíční kurz Ošetřovatel. V současné době mohou tedy na Střední a Vyšší zdravotnické škole v Nymburce studovat jak děti po ukončení základní školy (čtyři čtyřleté studijní obory a jeden dvouletý obor), tak maturanti (dva studijní obory Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná dentální hygienistka) i zaměstnaní uchazeči (dvouleté pomaturitní studium, kurz Ošetřovatel). Školu najdete v Soudní ulici, minutu od náměstí, v historické budově, postavené na sklonku 19. století. PhDr. Dagmar Sitná Ph.D. Žáci Střední zdravotnické školy Nymburk Foto a text: Jan Řehounek a jeho archiv Foto: SZŠ Nymburk 12 Do 12 let nevhodné 15 Do 15 let nepřístupné T V původním znění s titulky Program kina NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE v 17 hod., 80 Kč, 90 min. Animovaná španělská komedie Tad je omylem vyslán na expedici do Peru a pokusí se zachránit bájné Ztracené město Inků před lovci pokladů. ŠMEJDI v 16 hod., 70 Kč, 78 min. Dokument Silvie Dymákové Skryté kamery zachytily předváděcí akce pro seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Diváci nad 65 let věku mají vstupné zdarma. IRON MAN a v 19 hod., 100 Kč, 129 min. Akční trhák USA/Čína Tony Stark alias Iron Man je nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic. Hrají: R. Downey Jr., G. Paltrow, D. Cheadle, B. Kingsley, P. Bettany. Režie S. Black FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA v 19 hod., 80 Kč, 76 min. Český dokumentární film Příběh Doroty Nvotové, která se vydala na dlouhou pouť s cílem najít sebe sama. Režie V. Bradáčová VEDLEJŠÍ ÚČINKY T a v 19 hod., 100 Kč, 106 min Americký thriller Mrazivý a promyšlený příběh o penězích a antidepresivech. Hrají: R. Mara, J. Law, C. Zeta-Jones, Ch. Tatum. Režie Steven Soderbergh PÁNI MAJÍ RADŠI T BLONDÝNKY (Marylin) v 19 hod., 70 Kč, 91 min. Americká hudební komedie, 1953 A ženy mají rády muže, ale ještě raději diamanty! Marilyn Monroe v nestárnoucím muzikálu Howarda Hawkse. STAR TREK: DO TEMNOTY T a v 19 hod., 120 Kč, 132 min. Americké akční sci-fi Kapitán James T. Kirk se spolu s posádkou Enterprise pokusí dopadnout záhadného intergalaktického teroristu. Hrají: Ch. Pine, Z. Quinto, Z. Saldana, S. Pegg, K. Urban. Režie J. J. Abrams ŠIMON A DUBY (art kino) T v 19 hod., 90 Kč, 122 min. Drama Šv./Dán./Něm./Norsko, 2011 Příběh dvou rodin a jejich přátelství během druhé světové války. Hrají: B. Skarsgård, H. Sjöholm. Režie L. Ohlin PAŘBA NA TŘETÍ T a v 19 hod., 100 Kč, 90 min. Americká komedie Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem nevěsty. A nyní budou zapíjet smrt Alanova otce Hrají: B. Cooper, J. Chung, E. Helms, Z. Galifianakis, M. Tyson. Režie T. Phillips Program divadla PAŠÁCI & HADI v hod., 120 Kč Komediálně laděný horor ze střední školy, kde se blbost stala principem a kde účel posvětil všechny prostředky. Na motivy Čapkova R.U.R., podle scénáře Michala Douši a chlapců z undergroundového plátku nazvaného ZDUŘ a v režii Oskara Holoubka uvádí DS JeLiTa. Dopravní legrácky v 8.30 a v 10 hod., 60 Kč Dopolední představení nejen pro školy a školky. ABONMÁ Říjen: Hráči, 340 Kč Tragikomedie z atraktivního prostředí falešných hráčů. Hrají: Michal Dlouhý, Martin Písařík. Produkce: Městská divadla pražská. LISTOPAD: Nebe?, 280 Kč Dámská jízda. Chlapi, pozor, jedu je dost! Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská. Produkce: Divadlo MALÉhRY. LISTOPAD: EDITH A MARLENE, 360 Kč Nejslavnější písně zlaté éry šansonu na pozadí dramatických osudů Edith Piaf. Hrají: Hana Seidlová, Renata Drössler, Eva Kodešová. Produkce: Divadlo Pod Palmovkou. prosinec: prachy!!!, 370 Kč Brilantní fraška. Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný. Produkce: Divadlo Palace. prosinec: VÁNOČNÍ mše JAKUBA JANA RYBY Bonusová nabídka pro abonenty. Únor: koule, 320 Kč Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry. Hrají: Pavla Tomicová, Zora kulturní tipy HURÁ NA FRANCII T a v 19 hod., 100 Kč, 97 min. Francouzská komedie Pasáci ovcí z Taboulistanu se rozhodnou zničit Eiffelovku. Hrají: J. Garcia, M. Youn, C. Perron. Režie M. Youn PODFUKÁŘI T 21. a v 19 hod., 100 Kč, 100 min. Americký thriller Skupina čtyř špičkových iluzionistů v napínavé hře na kočku a myš s FBI a finančními magnáty. Hrají: J. Eisenberg, M. Laurent, M. Ruffalo, M. Freeman. Režie L. Leterrier BIG LEBOWSKI T 25. a v 19 hod., 80 Kč, 117 min. Komedie USA/VB, 1998 Jeff Bridges a John Goodman v absurdní komedii bratří Coenů o výkupném a brčálově zelených nehtech. LORE (art kino) T v 19 hod., 80 Kč, 108 min. Drama, Něm./Austr./VB Příběh dívky, která musela předčasně dospět kvůli hříchům svých rodičů a postarat se o mladší sourozence v prohrou zničeném Německu. Hrají: S. Rosendahl, N. Trebs, P. Wiegratz. Režie C. Shortland NĚKDO TO RÁD HORKÉ (Marylin) v 19 hod., 70 Kč, 120 min. T Americká komedie, 1959 Slavná kombinace hudební komedie, parodie na gangsterské filmy a bláznivé crazy komedie. Hrají: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon. Režie B. Wilder Valchařová-Poulová. Produkce: Klicperovo divadlo Hradec Králové. DUBEN: RANDE S DUCHEM, 360 Kč Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Vojtěch Záveský. Produkce: Divadlo A. Dvořáka Příbram. květen: kutloch, 360 Kč Černá komedie o těžkém údělu muže v současném světě. Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/Václav Jílek. Produkce: Studio DVA. ČERVEN: deštivé dny, 380 Kč Americké krimidrama o síle přátelství. Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík. Produkce: Divadlo Ungelt. Prodej abonmá 2013/2014 bude zahájen 3. června 2013 pouze na pokladně divadla. Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 28. června Prodej abonmá potrvá do 13. září Cena: říjen prosinec: Kč (do Kč), únor červen Kč, říjen červen Kč

8 inzerce inzerce Vaše dovolená PALMASOL Andalusie šest zážitků, které stojí zato ochutnat ALBA SELEQTTA Costa Brava BEVERLY PLAYA Mallorca LA VILLA Ischia od Kč AI Kč CLUB SUMMER TIME Kerkyra od Kč AI Kč od Kč AI Kč ALFA BEACH Rhodos HURÁÁÁ k moři! od Kč ŠPANĚLSKO Costa Brava / Maresme La Carolina 3* HB červen Kč červenec-srpen Kč Montemar 3*+ FB červen Kč červenec-srpen Kč Don Juan Tossa 4* FB červen Kč červenec-srpen Kč AI od Kč OSTROV ISCHIA AI od Kč Villa Al Parco 3* HB červen Kč červenec-srpen Kč Casa Bianca 2* HB červen Kč červenec-srpen Kč Park Imperial 3* HB červen Kč červenec-srpen Kč Náměstí Přemyslovců 169, Nymburk, telefon Monatour-170x128-Nymburk indd :13 15

9 kultura a sport Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši Denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin ve Vlastivědném muzeu Nymburk. Výstava je doplněna komentovanými prohlídkami a vzdělávacím programem pro školy i objednané skupiny. Rezervace a info: RNDr. Martin Šandera, Ph.D., nebo tel taneční odpoledne dobrá pohoda Od 14 hod. v Dělnickém domě. K tanci i poslechu hraje Rail Band DANCE REVOLUTION Od 18 hodin ve Velkém sále Obecního domu. Vystoupení tanečních skupin Promodance a taneční show profi tanečníků. Show vás provede moderátor Martin Vencl (TV Nova). Vstupné dobrovolné Dragon fest 2013 Od 9.30 hodin pod hradbami. 9. ročník tradičních závodů pro fun posádky. Od 20 hod. dragon party s kapelou Kabát revival vstup volný lodě na labi Od 10 do 18 hod. na břehu Labe u Šafaříkova mlýna. Ukázky lodí, plavby lodi Král Jiří, létající vodní muž. Plavby lodi Král Jiří: hod. Poděbrady Nymburk, hod. Nymburk Poděbrady, hod. Nymburk Poděbrady, a hod. okružní plavby v Poděbradech. Pořádá Zlatý pruh Polabí sprinty nymburk Dvojzávod v orientačním běhu. Dopolední závod se startem v 10 hod. u Vodárenské věže je soutěží registrovaných závodníků, odpolední se startem v 15 hod. je otevřený i široké veřejnosti. Přihlášky před startem v ulici Na Ostrově od do hod tančíme v klubu Od 15 do 18 hod. v Malém sále Obecního domu. Vstupné 60 Kč Nymburský komorní orchestr Od 19 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. Dirigent: M. Veselý, sólisté: A. Smrtka (housle), J. Sebera (zpěv).více na Křest básnické sbírky Lukáše Trejbala Na dnešek jsem spal líp Od hod. v kavárně U Strejčka. Kromě autora budou mít autorská čtení ještě kmotr knížky Pavel Zdražil, Honza Výška a Ondřej Óňa Urbanec. Na křtu bude sbírka vůbec poprvé k dostání. Hudbou večer dokreslí Aran Epochal a Víťa Karásek. V areálu kavárny bude též ke shlédnutí výstava Martina Böhma, ilustrátora knížky Musica Florea Od hodin v chrámu sv. Jiljí. Účinkují: Musica Florea. Vstupné: 250 Kč, studenti a senioři 50 % sleva, na nebo hodinu před začátkem koncertu tančíme v klubu Od 15 do 18 hod. v Malém sále Obecního domu. Vstupné 60 Kč Tour de Labe 2013 Nymburk Neratovice, pořádá Labská stezka o. s., 16 Oceněný Jan Řehounek Nymburáci zabodovali na Světu knihy Na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze získali Nymburáci dvě významná ocenění. V desátém ročníku soutěže Tourmap, vyhlašované agenturou CzechTourism, získalo v kategorii Mapy s turistickým obsahem druhou cenu občanské sdružení Labská stezka za mapu Labská cyklotrasa v České republice 2011 autorů Ing. arch. Jana Rittera st. a Ing. arch. Jana Rittera ml. Takto zabodovat v konkurenci 382 turistických map je pro nás obrovským úspěchem! prohlásil Jan Ritter starší, když přebral diplom a křišťálový jehlan za druhé místo. Klub autorů literatury faktu a město Jaroměř-Josefov udělovaly na Světu knihy již potřinácté Ceny Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Hlavní regionální cenu Miroslava Ivanova převzal z rukou starosty Jaroměře Jiřího Klepsy Jan Řehounek za knihu Nymburk královské město v červených hradbách. Za touto knihou se skrývá mnohaletá systematická práce, proto je příjemné, že byla oceněna, řekl autor. Nymburská divadelní školička má za sebou úspěšnou premiéru V sobotu 11. května se uskutečnila premiéra pohádkového cyklu Z pohádky do pohádky. První pohádkou tohoto cyklu jsou Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Úspěšně se tak na prknech, co znamenají svět, předvedli absolventi nymburské divadelní školičky pod vedením Petra Pištěka. Ten spolu s dětmi v představení také hrál. Podílel se ale i na tvorbě scénáře a režii. Návštěvníci premiéry si mohli užít hezkou sobotní podívanou s příjemnými písničkami. Od září 2013 bude kroužek pro malé herecké naděje znovu otevřen. Nabídka příměstských a pobytových táborů Tradiční příměstský tábor pro děti od 4 let pořádaný MC Svítání startuje v červenci ve třech turnusech. I. turnus: , II. turnus: , III. turnus: Jednotlivé turnusy jsou tematicky zaměřeny. Bližší info na Doba pobytu je pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Cena pobytu Kč. Dům dětí a mládeže pořádá pro děti od 7 do 15 let letní tábor s keramikou. Koná se od neděle do soboty v Mukařově u Mnichova Hradiště. Cena: Kč. Bližší informace a přihlášky: Halka Johanová, tel.: Dům dětí a mládeže nabízí pro děti od 7 do 15 let letní příměstský tábor. Výlety, hry v přírodě, koupání, soutěže... I. termín: , cena 800 Kč, II. termín: , cena Kč, III. termín: , cena Kč, IV. termín: , cena Kč, V. termín: , cena Kč. Bližší informace a přihlášky v DDM Nymburk. Řádková inzerce: Prodám: borovice, prkna coulová, fošny tloušťka 53 mm, vše nesámované, délka 4,10 m a 2,10 m, vlhkost 8-9 %, cena dohodou, info: Poradenská, konzultační firma hledá anketáře. Výplata týdně, výdělek měsíčně, proplacená doprava a ubytování. Vhodné pro všechny věkové sk. s ochotou cestovat. Volejte Foto:Ilona Pluhařová a Divadlo Nymburk městská knihovna local Lada Licková a Vojtěch Zikmunda, studenti Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem. Výstava plakátů, fotografií a tisků reflektujících město Nymburk a jeho okolí. Vernisáž 4. června od hod o soše Proměny českého moderního sochařství Přednáška Jana Červinky od 9 hodin. Volné pokračování kurzu Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění. Vstupné 40 Kč LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, které jsou s Nymburkem spjaty životem a tvorbou. Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně v 10 hod. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně, nebo telefonicky Energie a její vliv na naše zdraví Mistr Reiki Tomáš Brož. O práci s energií, problematice geopatogenních zón. O čakrách, akupunkturních dráhách. Vstupné 40 Kč. Začátek v 15 hodin. Knihovna dětem Piknik v trávě s knížkou Park U Vodárenské věže od 9 do 11,30 hodin. S hosty v pohádkových kostýmech se vydáme do říše fantazie, pohádek a pohádkových příběhů. Záštitu nad celou akcí převzal starosta města Ing. Miloš Petera. Mezinárodní týden čtení probíhá od 1. do komiks Beseda se spisovatelem, editorem, redaktorem a překladatelem Ondřejem Müllerem, autorem populárněnaučných textů, povídek a sci-fi. Začátek v 9 hodin Pasování prvňáčků Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, kašpárek Háček a rytíř Písmenko čerstvé čtenáře z prvních tříd. Než budou děti pasovány na rytíře, musí své dovednosti předvést. Meč rytíře Písmenka je pak pasuje. Zveme rodiče i prarodiče prvňáčků ke slavnostní ceremonii. Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete i na V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím u: knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle: V červnu PRO VÁS MÁME OTEVŘENO také V SOBOTU 1. června OD 9 DO 11 HOD. fotbal Krajský fotbalový přebor Neděle 16. června od 17 hodin na Vesláku SK Polaban Nymburk FK Bohemia Poděbrady kultura Městské kulturní středisko Mezinárodní folklorní festival Polabská vonička Wihanovo kvarteto Koncert v rámci Dvořákova festivalu kaple sv. Jana Nepomuckého od 19 hodin, vstupné 30 Kč Zahájení předprodeje na Posvícenskou zábavu, která se bude konat od 20 hodin v Obecním domě, cena 70 Kč MěKS uzavřeno z důvodu čerpání dovolené PŘEDPRODEJ: MěKS, OBECNÍ DŮM, TIC klub důchodců Dechové cvičení na židli, volná zábava Tajemství hradů a zámků o čem průvodce mlčí Dechové cvičení na židli, volná zábava Bavíme se v klubu, vzpomínáme na zájezdy promítnutím DVD Autobusový zájezd Jilemnicko Dechové cvičení na židli, volná zábava Bavíme se v klubu sami Autobusový zájezd Náchodsko a polské pohraničí Dechové cvičení na židli, volná zábava Poslední předprázdninové setkání v Klubu Od hod. nám zahraje pan Šturma na harmoniku, budova B Změna programu vyhrazena. Změny budou za oknem Klubu důchodců. V období od do bude klub uzavřen, v tomto období se budou konat vlakové zájezdy nutno průběžně sledovat vývěsní skříňku. V termínu až bude uskutečněn rekondiční pobyt v Sezimově Ústí. S tímto pobytem jsou spojeny i léčebné procedury. Řádková inzerce: Nabízíme k prodeji: Garáž, ulice Na Splavech, Nymburk, info:

10 inzerce inzerce Osobní zabezpečený elektronický účet pojištěnce KARTA MÉHO SRDCE Získejte přehled o Vašem zdraví. Zaregistrujte se na pobočkách ZPŠ a aktivně využívejte dostupné informace. -50% uplatníte po předložení inzerátu k leteckému zájezdu v červnu 2013 budova KB, vchod z ul. U Staré sladovny na parkování na letišti v Praze nebo na komplexní cestovní pojištění pro všechny platící cestující nejširší nabídka LAST MINUTE s garancí nejnižší ceny nabídka od více než 300 CK Možnost platby kartou nebo následujícími poukázkami: Sodexo Passy: Flexi, Fokus, Dárkový, Holiday Cheque Déjeuner: šek Dovolená, Cadhoc, Unišek + a FKSP Edenred Tickety: Holiday, Multi, Complimets Dárkový Jazyková škola Lingua Effect Nymburk pořádá: LETNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ CELÉ LÉTO TVOŘÍME SKUPINY POUZE PO 2 OSOBÁCH intenzivní zaměření na konverzaci!!! angličtina němčina francouzština italština ruština španělština Týdenní kurzy: pondělí až pátek 16 až 18 hod. nebo 18 až 20 hod. Kurzy probíhají po celé prázdniny, zahájení je vždy v pondělí Cena Kč. Přihlášky přijímáme již nyní rozřazení do dvojic podle úrovní bude probíhat formou vstupního pohovoru. Rezervujte si termín co nejdříve! DĚTSKÉ A STŘEDOŠKOLSKÉ LETNÍ KURZY ANGLIČTINY Týdenní kurzy s rodilým mluvčím nebo českou lektorkou. Od pondělí do pátku 9.30 až 11 hod. Skupiny 4 až 6 osob, cena: 950 Kč ABSOLUTNÍ NOVINKA: STUDUJTE CIZÍ JAZYKY CELÉ LÉTO POD VEDENÍM OSOBNÍHO TRENÉRA CENA: Kč Úvodní konzultační hodina, prozkoušení (v průběhu června ) Vypracování vstupního hodnocení se zaměřením na silné a slabé stránky Sestavení osobního plánu postupu na míru + výběr a příprava vhodných materiálů Učební materiály : učebnice, CD, interaktivní cvičení a testy, osobní plán + autoevaluační list Kniha zjednodušené četby ve vaší úrovni včetně audia CD 4 individuální konverzační lekce k vybrání kdykoli během léta dle dohody s vaším lektorem 6 x osobní konzultace kdykoli během léta (mail, skype nebo telefon dle dohody) v rozsahu 15 minut na konzultaci Závěrečné prozkoušení (není povinné) Přihlášky a více informací na mail: Advokátní kancelář Mgr. Jiřího Vrány se sídlem Pod Višňovkou 33/1661, Praha 4 si dovoluje oznámit, že od 1. června 2013 bude v Nymburce otevřena nová pobočka advokátní kanceláře. Najdete nás na adrese: Bedřicha Smetany 55 (Obecní dům) vchod nalevo od hlavního vchodu. Poskytujeme profesionální právní pomoc v rámci celé generální praxe, rychlé a kvalitní služby. Tel.: ,

11 Optimalizátor úvěrů stlačí všechny vaše splátky a ušetříte Vše vyřídíme za vás OPTIMALIZACE ÚVĚRŮ UniCredit Bank Expres Palackého tř. 2553, Nymburk _UCB_Nymburk_OPTIMALIZACE_Inzerce_170x257_V03.indd :21

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR

Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR Doprovodné závody AMS 2014 - WUOC TOUR Mezinárodní 4 denní závody v orientačním běhu Pokyny Pořadatel: Středomoravské sdružení orientačních sportů ve spolupráci s oddílem orientačního sportu Sportovního

Více

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP,

PROJEKT MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA NEJEN PRO OSOBY NESLYŠÍCÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP, Oblastní unie neslyšících Olomouc Jungmannova 25,77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12.

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12. V.. ročníík Konfference na podporu regiionállníího cesttovníího ruchu Krállovéhradeckého krajje téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny místo konání:

Více

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12.

téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny úterý 17. 9. 2013 / blok I. / 8.30 12. V.. ročníík Konfference na podporu regiionállníího cesttovníího ruchu Krállovéhradeckého krajje téma: Dostupnost turistických cílů Královéhradeckého kraje a Labská cyklotrasa pro všechny místo konání:

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR

Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR Jednotná klasifikace oblastí informací pro ICM v ČR 1. Vzdělávání v ČR 1.1. Aktuality 1.2. Legislativa 1.3. Dokumenty 1.4. Rámcové vzdělávací programy 1.4.1. RVP pro MŠ 1.4.2. RVP pro ZŠ 1.4.3. RVP pro

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna

Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Ceník svatebních obřadů a doplňkových služeb pro rok 2014 Zámek Karlova Koruna Nabízíme tato místa obřadů: 1) Svatební obřad v Mramorovém sále zámku Karlova Koruna Počet míst k sezení: 50 osob, kapacita

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY SRPEN 2015 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Elšíková 777 92 92 16 soc. pracovnice Mgr.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014

PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Mělnické kulturní PROGRAM MEKUC ÚNOR 2014 Neděle 2. února v 15.00 hodin - divadelní sál MKD ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI Nedělní pohádka pro děti v rámci festivalu Divadlo dětem. Hrají členové divadla Karla Čapka

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více