DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů"

Transkript

1 DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p (dále jen Společenství), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi Společenstvím a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem o vlastnictví bytů, občanským zákoníkem a stanovami Společenství. 2) Účelem Domovního řádu je přispět k řádnému užívání domu, jeho hospodárnému provozu a udržování na požadované úrovni, zajištění bezpečnosti uživatelů domu a k dobrým vztahům mezi jednotlivými uživateli bytů a nebytových prostor. 3) Ustanovení tohoto Domovního řádu jsou závazná pro vlastníky (spoluvlastníky) bytů, jejich nájemce (podnájemce) a členy jejich domácnosti, vlastníky nebytových prostorů a jejich nájemce, osoby užívající zařízení v budově na základě věcného práva a pro všechny osoby, kterým je jimi umožněn vstup do domu (uživatel jednotky). Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: Čl. 2 Vymezení základních pojmů 1) Budovou bytový dům, č.p. 1571, 1572, 1573 a 1574, ulice Mikulova, Praha 4, Chodov, postavený na pozemcích parcel č. 2967, 2968, 2969 a zastavěná plocha. 2) Bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení; jeho příslušenstvím jsou vedlejší místnosti a prostory, určené k tomu, aby byly používané s bytem (např. sklepní kóje). 3) Společnými částmi domu části domu, které jsou určené pro společné užívání vlastníků bytů a nebytových prostor. Jsou jimi zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, zábradlí, společné chodby včetně sklepních a osvětlovací tělesa, sušárny, prádelny, žehlírny, sklady, dílny, místnosti s vodoměry, rozvody vody a tepelné energie včetně hlavních uzavíracích ventilů, rozvody elektřiny, kanalizace, výtahy včetně výtahové šachty a strojovny, předávací stanice Pražské teplárenské, a.s. (předávací stanice tepla), dále příslušenství domu (např. kontejnerová stání) a jiná společná zařízení domu (např. antény pro společný příjem televizního signálu, hromosvody, hasící přístroje a zařízení, zvonková signalizace a domácí telefon). 4) Nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jiným účelům, než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu. 5) Jednotkou samostatná jednotka, ohraničená vstupními dveřmi včetně zárubní, vnějšími okny, vnitřní stranou obvodových zdí, výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro studenou vodu, resp. teplou vodu jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu a jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu. Součástí jednotky jsou veškerá její vnitřní instalace, potrubí rozvodu vody, teplé 1/8

2 vody, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení, které je začínající nebo zakončeno v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, elektrických jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace a elektroinstalace apod., počínaje místy napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody. K jednotce dále patří podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech, nenosné příčky, vstupní a vnitřní dveře a okna příslušející k jednotce včetně zárubní, zámků a parapetů, vnitřní malby, omítky stěn a stropů, vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí, vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, zásuvky, světla, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku. 6) Uživatelem bytu vlastník, jeho nájemce a členové jejich domácnosti. 7) Uživatelem nebytového prostoru vlastník a jeho nájemce. Čl. 3 Základní práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů 1) Vlastník bytu a nebytového prostoru užívá svého vlastnictví včetně společných částí domu jen podle jejich určení. Přitom udržuje byt nebo nebytový prostor ve stavu způsobilém k řádnému užívání, dodržuje technické normy stanovené pro zařízení, které v domě používá a dbá, aby v domě byly vytvářeny podmínky zajišťující ostatním vlastníkům výkon jejich práv. 2) Výkon práv a povinností, vyplývajících z vlastnického vztahu k bytu nebo nebytovému prostoru, nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 3) Uživatel bytu má právo užívat byt spolu se členy své domácnosti v souladu s pravidly stanovenými právními předpisy, stanovami Společenství a tímto Domovním řádem. Obdobným způsobem má právo užívat nebytový prostor uživatel nebytového prostoru. 4) Vlastník bytu nebo nebytového prostoru má právo byt nebo nebytový prostor či jeho část pronajmout a brát užitky z nájmu; je však povinen seznámit nájemce se všemi dokumenty Společenství, zejména se stanovami. 5) Vlastník bytu a nebytového prostoru je povinen o prodeji a nájmu bytu nebo nebytového prostoru informovat výbor Společenství. 6) Uživatel bytu je povinen neprodleně oznámit výboru Společenství počet osob žijících v jeho domácnosti a jejich změny. 7) Uživatel bytu a nebytového prostoru je povinen umožnit zaměstnanci smluvní firmy provést odečet hodnot měřidel spotřeby vody, plynu, elektřiny a tepla nebo výměnu měřidel. 8) Uživatel bytu a nebytového prostoru je povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně. Zabezpečit, aby v bytu, nebytovém prostoru a ve společných částech domu nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, jinak nebezpečné a aby věci zde uložené nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců. Zneužití protipožárního zařízení domu (hasicí přístroje, hydranty apod.) je trestné. 9) Vlastník bytu nebo nebytového prostoru nesmí provádět takové úpravy bytu nebo nebytového prostoru, jimiž by ohrozil výkon vlastnického práva ostatních vlastníků. Pokud to nezbytně vyžadují opravy, provoz a úpravy ostatních bytů a nebytových prostor, popřípadě domu jako celku, je vlastník bytu nebo nebytového prostoru povinen po 2/8

3 předchozím vyzvání oprávněné osoby umožnit přístup do svého bytu nebo nebytového prostoru. 10) Porušuje-li uživatel bytu Domovní řád, je vlastník bytu povinen zjednat nápravu. Způsobí-li uživatel bytu nebo nebytového prostoru škodu na společných částech domu, je uživatel bytu nebo nebytového prostoru povinen ji Společenství nahradit; učiní tak především uvedením v původní stav, pokud to není možné, potom v penězích. Čl. 4 Užívání společných částí domu 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů mají právo užívat společné části domu a povinnost podílet se na nákladech vzniklých v souvislosti s jejich provozem a údržbou. S těmito právy je spojené právo využívat za úhradu služby příslušející k užívání bytu nebo nebytového prostoru (např. dodávky vody, tepla, používání výtahu apod.). 2) Společné části domu jsou povinni uživatelé bytů a nebytových prostorů využívat jen k účelům odpovídajícím jejich určení a tak, aby nedocházelo k omezení práv spojených s užíváním domu ostatních uživatelů bytů, zejména vyvarovat se jednání porušující dobré mravy a dodržovat klid a pořádek. Dbají na to, aby při užívání společných částí domu nevznikla Společenství škoda. 3) Ve společných částech domu, kde není instalováno automatické zhasínání světla je uživatel bytu a nebytového prostoru povinen při odchodu zhasnout světla. 4) V době mrazů musejí být chodbová okna dobře uzavřena. 5) Umisťování jakýchkoliv předmětů do prostoru společných částí domu, které nepatří k jejich vybavení, není dovoleno. Umístí-li uživatel bytu nebo nebytového prostoru takové věci ve společných částech domu, je povinen je na výzvu výboru Společenství v dané lhůtě odstranit. Nevyklidí-li je ani po druhé výzvě, nechá je výbor Společenství odstranit na náklad uživatele bytu nebo nebytového prostoru. Čl. 5 Zajištění pořádku a čistoty v domě a jeho okolí 1) Úklid společných částí domu, včetně sněhu na chodníku před domem, provádí firma, zajištěná výborem Společenství. Výbor Společenství může touto činností na základě smlouvy pověřit člena Společenství nebo jinou osobu. 2) Uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Způsobí-li tyto osoby, nebo jimi chované zvíře mimořádné znečištění společných části domu nebo chodníku, jsou povinny toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad. 3) Vyklepávat koberce a rohožky apod. je možné pouze na místech k tomu určených. 4) Povinnost udržování pořádku a čistoty platí i pro okolí domu a prostorů u kontejnerů na odpad. Komunální odpad (smetí, odpadky apod.) jsou uživatelé bytů a nebytových prostorů povinni vysypávat pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Při třídění komunálního odpadu dodržují právní předpisy o odpadech. 3/8

4 5) Ve společných částech domu, včetně výtahů, je zakázáno kouřit, čistit šaty, zvířata či jiné předměty. 6) Větrání bytů do vnitřních prostorů domu není dovoleno. 7) K udržování čistoty a hygieny je v okolí domu zakázáno krmit holuby. Čl. 6 Klíče a jejich užívání 1) Každý uživatel bytu a nebytového prostoru má právo na jeden klíč nebo jeden čip od vchodových dveří do domu a ke každé ze společných uzamykatelných místností, s výjimkou prostorů, do nichž je vstup povolen pouze členům výboru Společenství nebo oprávněným osobám s jeho souhlasem. Klíč nebo čip od těchto společně uzamykatelných místností bude uživateli bytu nebo nebytového prostoru předán proti jeho vlastnoručnímu podpisu. 2) Klíče od uzamykatelných prostorů, kde jsou umístěny uzávěry vody a plynu, od vstupů na střechy, do strojoven výtahů a ostatních společných částí domu a nebytových prostorů, jsou uloženy u smluvního správce domu a určeného člena výboru Společenství. Vstup na střechu, do strojoven výtahů a předávací stanice tepla je dovolen pouze oprávněným osobám. Místo, kde jsou klíče uloženy a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů je uvedeno na veřejné tabuli umístěné v prostoru vchodu do domu. 3) Uživatel bytu je povinen při prodeji bytu nebo ukončení nájmu všechny klíče nebo čipy od vchodových dveří a ostatních uzamykatelných místností společných částí domu, které obdržel, odevzdat určenému členu výboru Společenství. Obdobně tyto klíče odevzdá uživatel nebytového prostoru při ukončení činnosti, pro kterou tento prostor užíval. 4) Při dlouhodobé nepřítomnosti uživatele bytu nebo nebytového prostoru, tj. po dobu delší než dva týdny, je jejich uživatel povinen oznámit výboru Společenství kontaktní adresu a telefonní číslo, aby v případě havárie nebo neodkladných oprav v domě byl dosažitelný; uživatel bytu nebo nebytového prostoru to může splnit oznámením osoby a jejího telefonního čísla, u které klíče uložil. 5) Rezervní klíče (čipy) jsou uloženy u určených členů výboru Společenství. Čl. 7 Otvírání a zamykání domu 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni zavírat vchodové dveře domu z důvodů bezpečnosti po celý den a noc. 2) Celodenně se musí zamykat i dveře společných částí domu, např. sklepních chodeb, prádelen, sušáren apod. 3) Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám, dodavatelům služeb nebo zhotovitelům díla, které uživatel bytu nebo nebytového prostoru doprovází již od vchodových dveří. Ostatním osobám nelze vstup do domu umožnit, kromě případů stanovených zákonem. 4) Výbor Společenství je povinen zajistit, aby byl na požádání umožněn oprávněným osobám přístup do domu, kdy je dům uzavřen. 4/8

5 Čl. 8 Klid v domě 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů a osoby, které je navštěvují, jsou povinni učinit vhodná opatření a chovat se v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních uživatelů bytů nadměrným hlukem v domě. 2) V době nočního klidu, od 22,00 hod. do 6,00 hod., není dovoleno hrát na hudební nástroje, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné přístroje nebo vykonávat činnost působící hluk, např. provádět úpravy v bytu. Při sledování rozhlasových, televizních a obdobných přístrojů je třeba přijmout opatření, aby hluk nepronikal do okolí. 3) Provádí-li uživatel bytu úpravy či opravy v bytě, které způsobují nadměrný hluk (např. vrtání, sekání do zdiva apod.), smí tak činit v pracovní dny a v sobotu od 8,00 do 19,00 hod., s dodržením poledního klidu od 12,00 do 14,00 hod. a v neděli od 8,00 do 12,00 hod. Čl. 9 Sklepy 1) Pokud je sklep součástí bytu, musí být přístupný a umožněno jeho uzamčení. 2) Jsou-li ve sklepě ukládány potraviny, musí uživatel bytu učinit opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hmyzu a hlodavců. 3) Kouření a používání otevřeného ohně je ve sklepě zakázáno. V době mrazů musejí být sklepní okénka dobře uzavřena. Čl. 10 Sušárny prádla 1) Uživatel bytu má právo užívat sušárnu prádla, prádelnu a žehlírnu výhradně pro účely k tomu určenými, jsou-li v provozu. V těchto místnostech není dovoleno používat otevřeného ohně, kouřit a uskladňovat jakékoliv předměty. V době mrazů nesmějí být okna v těchto místnostech otevřená. 2) Klíče od těchto místností si opatří uživatel bytu od člena výboru Společenství, který je uveden na dveřích těchto místností a pověřen péčí o ně, včetně vedení potřebné evidence. 3) Za spotřebu vody a elektrického proudu v prádelně a žehlírně a tepla v sušárně se platí paušální poplatek, stanovený výborem Společenství; vybírá jej člen výboru Společenství, pověřený péčí o tyto prostory. Čl. 11 Ostatní zařízení v domě 1) Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtah a osvětlení společných částí domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám, s výjimkou havarijních situací. 5/8

6 2) K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím vstupům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných částech domu, musí být zajištěn přístup. Pokud není volně přístupný, klíče od těchto prostor jsou uloženy u určeného člena výboru Společenství. 3) Osoba, která uzavřela hlavní uzávěry vody, plynu apod., musí také zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření uzávěrů bylo všem dotčeným uživatelům bytů a nebytových prostorů včas a předem oznámeno. To se netýká havarijních situací, kdy tato osoba zajistí oznámení o uzavření a opětovném otevření uzávěrů v nejbližší možné době. 4) Uživatelům bytů a nebytových prostorů je zakázáno neoprávněně manipulovat s vodoměry a indikátory tepla umístěné v jejich prostorech nebo je poškozovat. Škody vzniklé těmito zásahy budou odstraněny na jejich náklad. Čl. 12 Chov zvířat v domě 1) Zvířata mohou být majiteli držena pouze v jejich bytě. 2) V zájmu zajištění bezpečnosti obyvatel domu a ochrany zdraví, zachování čistoty a pořádku je uživatel bytu chovající zvíře v domě povinen: a) zamezit volnému nebo nekontrolovatelnému pohybu zvířete ve společných částech domu, b) zajistit, aby chované zvíře neobtěžovalo ostatní obyvatele domu nadměrným hlukem, zápachem či jiným způsobem, c) důsledně dbát na dodržování hygienických pravidel, zejména na to, aby zvíře neznečišťovalo společné části ani okolí domu; pokud se tak stane, musí uvést znečištěný prostor do původního stavu, d) oznámit chov zvířete (druh, počet) výboru Společenství. 3) Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě chována a za škody jimi způsobené. Čl. 13 Umísťování věcí do oken a na balkony (lodžie) 1) Pokud má uživatel bytu v oknech nebo na balkonu (lodžii) květiny, musí je zabezpečit proti pádu. Při jejich zalévání musí dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi, okna nebo balkony (lodžie) v nižších patrech. 2) Z oken a balkonů (lodžií) je zakázáno cokoli vyhazovat či vylévat nebo vystřelovat zábavnou pyrotechniku. 3) Na balkonu (lodžii) není dovoleno ukládat předměty, které mohou být zdrojem zápachu. Čl. 14 Informační zařízení v domě 1) Společenství na veřejné tabuli, umístěné v prostoru vchodu do domu, informuje uživatele bytů a nebytových prostorů o spojení na pověřeného správce domu, policii, lékaře, 6/8

7 hasiče, úklid, havarijní službu apod. Na této tabuli zveřejňuje všechna důležitá oznámení a opatření, týkající se užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostorů. O veřejnou tabuli pečuje určený člen výboru Společenství. 2) Informační zařízení, např. vývěsky, nápisy, reklamy, poutače na balkonu (lodžii), fasádě apod., mohou být umístěny na domě jen s předchozím souhlasem výboru Společenství. Jakmile povolení na umístění informačního zařízení zanikne, uvede uživatel bytu nebo nebytového prostoru místo s informačním zařízením neprodleně do původního stavu. 3) Zveřejňování informačních materiálů mimo veřejnou tabuli umístěné v prostoru vchodu do domu není dovoleno. Čl. 15 Stavební a jiné úpravy v bytech a nebytových prostorech 1) Vlastník bytu a nebytového prostoru nesmí provádět stavební či jiné úpravy bez předchozího oznámení výboru Společenství a souhlasu příslušných orgánů, je-li takový souhlas nutný podle právních předpisů. Jde zejména o úpravy, jimiž by byl měněn způsob užívání domu, velikost spoluvlastnických podílů, jednotný vzhled domu, ohrožena jeho statika, požární bezpečnost nebo narušena funkce technického zařízení domu (vytápění, voda, elektroinstalace, domácí telefon, výtah apod.). Především se jedná o vysekávání otvorů, zazdívání, přemísťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. 2) Vlastník bytu a nebytového prostoru je povinen vhodným způsobem a v dostatečném předstihu o provádění stavebních a jiných úprav informovat ostatní uživatelé bytů a nebytových prostorů, včetně uvedení doby provádění těchto úprav, např. oznámením na veřejné tabuli umístěné v prostoru vchodu do domu. 3) Výtahy lze použít při stěhování či přepravy materiálu pouze s pomůckami, zajišťující ochranu interiéru výtahu a dodržení výrobcem stanovených podmínek pro provoz výtahu (max. zatížení kabiny, rovnoměrné rozmístění břemen, jejich upevnění proti posunutí). 4) Při stavebních a jiných úpravách dbá na to, aby nepoškozoval společné části domu i jeho okolí. V souvislosti s tím je zakázáno, zejména: a) vjíždět vozidly a ukládat materiál a odpad na plochy trávníků a jiné zeleně, b) ukládat stavební odpad a jiný materiál do odpadních kontejnerů určených Společenství, c) znečišťovat okolí domu (trávníky, chodníky) materiálem a odpadem, d) dlouhodobě parkovat na chodnících, e) vytvářet meziskládky materiálu a odpadu na chodbách domu včetně schodišť a sklepních chodeb, f) odebírat elektřinu a vodu bez předchozího souhlasu výboru Společenství, g) uzavírat a otevírat stoupačky vody a plynu bez předchozího oznámení uživatelům bytů a nebytových prostorů, s výjimkou havárie. 5) Vlastník bytu a nebytového prostoru odpovídá za škody, které na společných částech domu nebo vlastníkům bytů a nebytových prostor při provádění stavebních prací a jiných úprav vzniknou. 7/8

8

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí:

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytového domu, zejména bytů a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p. 1571-1572-

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4

Domovní řád. Společenství pro dům Ružinovská 1227/16, Praha 4 Domovní řád SVJ Ružinovská 1227 1/ Domovní řád Společenství pro dům Ružinovská 1227/1, Praha 4 Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domě, k zajištění podmínek řádného užívání bytových jednotek a společných

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM VONDROUŠOVA 1161-1166 N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD. ČI. 1 Úvodní ustanovení N Á V R H DOMOVNÍ ŘÁD ČI. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D

Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Příloha č. 2 zápisu ze shromáždění vlastníků objektu nad Školou 1408 ze dne 6.10.2009 D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků bytů Nad Školou 1408, Liberec 30 čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk

Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp , Hrnčířova, Nymburk Pravidla pro užívání bytu, společných částí a zařízení domu čp. 1923-1927, Hrnčířova, Nymburk I. Úvodní ustanovení Pravidla upravují podmínky a způsob užívání bytového domu, bytů, společných částí domu

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy. Článek I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 467, Praha - Horní Měcholupy Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA BYTOVÉ DRUŽSTVO JEZÍRKA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JEZÍRKA OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu...2 4. Držení domácích zvířat... 2

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO OBSAH: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat...

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00

Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Domovní řád domu Nad Královskou oborou 504/27, Praha 7, 170 00 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí v domě Nad

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ

Bytové družstvo Nechvílova Praha 4 Nechvílova 1858/4, Praha 4 - Chodov IČ: DIČ: CZ Domovní řád čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky, způsob užívání domů, bytů a nebytových prostorů a společných částí domu v domech ve vlastnictví Bytového družstva Nechvílova 1857 1859

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Společenství vlastníků jednotek Michnova č.p. 1620-1621, se sídlem Michnova 1621/9, Praha 4 (dále jen "společenství") vydává v souladu se Stanovami společenství, schválenými dne 21.05.2013, tento Domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW BYTOVÉ DRUŽSTVO JW DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Práva a povinnosti vyplývající z užívání bytu... 2 4. Držení domácích zvířat... 3 5. Údržba

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Nad Přehradou 619 Praha 10 IČ 017 74 956 čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob používání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domů

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo U 16 Brno, Uzbecká 16 Domovní řád upravuje podmínky pro užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu Uzbecká 16. Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3.

DOMOVNÍ ŘÁD. v domě s pečovatelskou službou v Plané. Čl. 1. Povinnosti nájemce. Čl. 2. Udržovací povinnost správy domu. Čl. 3. Město Planá DOMOVNÍ ŘÁD v domě s pečovatelskou službou v Plané Čl. 1. Povinnosti nájemce Nájemce je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu v majetku města Vrbna pod Pradědem (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému

Více

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD

PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO SPRÁVU DOMU dále jen DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek SVJ Frostova 331-333, Praha 10 Petrovice Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů,

Více

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Bytového družstva Zázvorkova 1995 1999 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu v pěti bytových

Více

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í

Návrh domovního řádu. Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Návrh domovního řádu Společenství Ústecká č. p. 3039 3043, Kladno vydává v souladu se stanovami Společenství tento D O M O V N Í Ř Á D Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává zastupitelstvo městyse Opatov tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele bytů, nebytových prostor a společných částí

Více

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje

1. Práva a povinnosti bydlících v domě a uživatelů nebytových prostor v domě upravuje Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu vytvoření prostředí zajišťujícího všem uživatelům výkon jejich

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva VLABYT TYLOVA 18, 20, 22, PROSTĚJOV Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytových jednotek, nebytových prostor a společných částí domu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK 1. Vlastník jednotky má právo na nerušené bydlení ve svém bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu s tímto domovním řádem. Je

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10. I. Úvod

DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10. I. Úvod DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10 I. Úvod Domovní řád Společenství vlastníků Na Stezce 489/6,Praha 10 (dále jen společenství ) je součástí základních dokumentů společenství a je

Více

Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní , Praha 4

Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní , Praha 4 1 Domovní řád Společenství vlastníků pro dům Ohradní 1358-1360, Praha 4 Článek č. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu,

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod

D O M O V N Í Ř Á D. Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha. Úvod D O M O V N Í Ř Á D Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha Úvod Tato pravidla jsou součástí základních dokumentů Společenství vlastníků Milánská 458, 459, 460, Praha (dále jen společenství

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového Družstva SOPO adresa: Sokolovská 29/75, Praha 8 186 00 Návrh pro jednání členské schůze MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA TOHO DRUHÉHO čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko

DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko DOMOVNÍ ŘÁD MACOCHA, stavební bytové družstvo, Pražská 66 Blansko Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a čistoty v domě, vydává shromáždění delegátů družstva tento "Domovní řád", který je závazný pro všechny

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice

DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Mír Teplice DOMOVNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva "Mír" Teplice Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytům, společných částí domu a nebytových prostor,

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Přesličková 2886 (dále jen družstvo) Domovní řád upravuje podmínky

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Bytového družstva Na Malovance 14. čl.1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Na Malovance 14 čl.1. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy Bytového družstva Na Malovance 14 (dále jen družstvo) upravuje Domovní řád podmínky a

Více

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky

Domovní řád. Čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu a nebytového prostoru/jednotky Domovní řád Za účelem zabezpečení klidu, pořádku a bezpečnosti v domě, vydává představenstvo Oblastního stavebního bytového družstva Kopřivnice tento Domovní řád, který je závazný pro všechny uživatele

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství pro dům Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů a společných částí domů a pozemků Společenství

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967

Domovní řád. Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Domovní řád Společenství vlastníků jednotek domu Brno, Svatoplukova 5, 7, č. p. 3966, 3967 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů a společných částí domu Společenství

Více

D O M O V N Í Ř Á D d o m u / 4 C i o l k o v s k é h o

D O M O V N Í Ř Á D d o m u / 4 C i o l k o v s k é h o S p o l e č e n s t v í v l a s t n í k ů d o m u 8 5 6 C i o l k o v s k é h o D O M O V N Í Ř Á D d o m u 8 5 6 / 4 C i o l k o v s k é h o čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád domu 856 Ciolkovského upravuje

Více

Domovní řád společenství vlastníků jednotek

Domovní řád společenství vlastníků jednotek Domovní řád společenství vlastníků jednotek I. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků domu čp. 347, Rožnovská ulice ve Frenšátě p.r., vychází ze stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185

DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 DOMOVNÍ ŘÁD Bytové družstvo Republika 277 11 Neratovice, nám. Republiky 993, IČ 256 95 185 Článek I. Úvodní ustanovení Domovní řád je vnitřním předpisem bytového družstva Bytové družstvo Republika (dále

Více

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD

Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Vyhláška č. 19/93 DOMOVNÍ ŘÁD Městské zastupitelstvo v Šumperku na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (v úplném znění zákona č. 410/1992 Sb. 16 a 36 odst. 1 písm.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE

DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE DOMOVNÍ ŘÁD STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOBĚTICE ČÁST. I čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) upravuje podmínky a způsob užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostorů v domech

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva

Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 Směrnice č. 1/2002 DOMOVNÍ ŘÁD pro obytné domy ve vlastnictví a správě družstva Stanislav KUREČKA Ing. Dana KOUTNÍKOVÁ předseda družstva

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova , Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova , Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Španielova 1267-1269, Praha 6 se sídlem Španielova 1269/1, Praha 6 Čl. I Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DEVON čl.1 Užívání společných prostor a zařízení 1. Společné prostory a zařízení jsou všechny prostory a zařízení, které jsou užívány uživateli k účelům, ke kterým jsou určeny.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206

DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 DOMOVNÍ ŘÁD SV Batelovská 1205 a 1206 A. ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků Batelovská 1205 a 1206 (dále jen SV) vychází ze stanov tohoto SV schválených na shromáždění dne 12/3 2015 a zahrnuje

Více

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Oblastního stavebního bytového družstva Děčín. Úvodní ustanovení Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 Domovní řád Oblastního stavebního bytového

Více

Domovní řád. domu čp v ulici Nad Lesním divadlem, Praha 4 - Braník. Bezpečnost, protipožární opatření, prevence poruch

Domovní řád. domu čp v ulici Nad Lesním divadlem, Praha 4 - Braník. Bezpečnost, protipožární opatření, prevence poruch Domovní řád domu čp. 1116 v ulici Nad Lesním divadlem, Praha 4 - Braník 1. Tento domovní řád navazuje na stanovy Společenství vlastníků jednotek domu Nad Lesním divadlem čp. 1116/12 v Praze 4 Braníku (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků pro dům Mimoňská 633-643 Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 - Působnost domovního řádu Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v objektu Přesličková čp.

Více

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886

Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 Domovní řád Bytového družstva Přesličková 2886 čl.1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony (např. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. o Obchodních společnostech

Více

návrh DOMOVNÍHO ŘÁDU Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno (po právní revizi a následném odsouhlasení)

návrh DOMOVNÍHO ŘÁDU Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno (po právní revizi a následném odsouhlasení) návrh DOMOVNÍHO ŘÁDU Společenství vlastníků jednotek Ukrajinská 541/11, Brno (po právní revizi a následném odsouhlasení) Některé pojmy 1. Jednotkou se rozumí jednotky bytové i nebytové. 2. Příslušenstvím

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově

DOMOVNÍ ŘÁD. bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov Počet stran: 5 DOMOVNÍ ŘÁD bytového domu sídliště Tyršova 666/8, 667/10, 668/12, 669/14 a 670/16 ve Vyškově 1.1 Domovní řád upravuje základní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Část I. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Část I Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky pro výkon uživatelských práv, způsob užívání domů,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Nájem bytu

D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení. Článek 1 Nájem bytu D O M O V N Í Ř Á D Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Nájem bytu 1.Základní práva a povinnosti pronajímatele a nájemců při užívání bytů, místností nesloužících k bydlení a nebytových prostor upravuje

Více

pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I.

pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I. D O M O V N Í Ř Á D pro domy a byty v majetku města Stráž pod Ralskem, schválený dne 28. března 2007 usnesením Rady města č. R/152/2007 I. Úvodní ustanovení 1. V souladu s potřebou zabezpečení řádného

Více

DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení ČIánek 2 - Základní pojmy ČIánek 3 - Užívání jednotek

DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení ČIánek 2 - Základní pojmy ČIánek 3 - Užívání jednotek Areál Fabrika, s.r.o., Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5, IČO 25673921 DOMOVNÍ ŘÁD ČIánek 1 - Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání apartmánů a nebytových prostor v Apartmánech

Více

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určený k jiným účelům než k bydlení.

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určený k jiným účelům než k bydlení. DOMOVNÍ ŘÁD SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ŠPANIELOVA 1270 1276 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Preambule Domovní řád doplňuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domu Společenství vlastníků jednotek Mazovská 476 a 477 (dále jen SVJ ), přičemž základní

Více

MĚSTO SLAVONICE DOMOVNÍ ŘÁD

MĚSTO SLAVONICE DOMOVNÍ ŘÁD MĚSTO SLAVONICE DOMOVNÍ ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku města Slavonice se Rada města Slavonice dne 3. 3. 2016 usnesla vydat

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM LESSNEROVA 268-270, PRAHA 10 se sídlem Lessnerova 269, Praha 10 Petrovice, PSČ 109 00, IČO: 02982871, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. I Základní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. I Základní ustanovení Společenství vlastníků bytových jednotek Jerevanská 1064,1065,1066,1067 (dále jen společenství) vydává v souladu se Stanovami společenství tento DOMOVNÍ ŘÁD Čl. I Základní ustanovení Tento domovní řád

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ----------------------------------------------------------------------

DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ---------------------------------------------------------------------- DOMOVNÍ ŘÁD Trávníky, bytové družstvo, Příčná 1541, 765 02 Otrokovice ---------------------------------------------------------------------- Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA. Neratovice č. p. 985 1000 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA REPUBLIKA Neratovice č. p. 985 1000 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony, Občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Republika, upravuje domovní řád

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 Společenství vlastníků domů Notečská 563, 564, 565 Notečská 564/10, Troja, 181 00 Praha 8 I. Základní ustanovení Společenství vlastníků bytových jednotek se

Více

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově

Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov. Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Bytové družstvo Osvobození 678, Vyškov Vyškov, Dědice, sídliště Osvobození 620/7, PSČ 682 01, IČ: 283 05 671 Pravidla užívání domu sídliště Osvobození 619/6, 620/7, 621/8 ve Vyškově Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů

VZOR Domovní řád. I. Závazky vlastníků bytů VZOR Domovní řád Shromáždění společenství vlastníků, jako zástupce vlastníků bytů v domě???????, vydává za účelem zabezpečení pořádku, čistoty a zachování společných prostor v domě pro vlastníky bytů tento

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197,1198 a 1199, Pelhřimov Čl. I. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197,1198 a 1199, Pelhřimov Čl. I. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Pražská 1197,1198 a 1199, Pelhřimov Čl. I. Úvodní ustanovení I/1. V návaznosti na příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, městské vyhlášky a stanovy Společenství

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Domovní řád. Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Domovní řád Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu Obsah: I. Klid v domě II. Otvírání a zavírání domu III. Osvětlení domu

Více

Domovní řád. Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská (návrh) I. Úvodní ustanovení

Domovní řád. Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská (návrh) I. Úvodní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků Sečská 27/1855 pro dům Sečská 1855 (návrh) I. Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony* a stanovy,,společenství vlastníků Sečská 27/1855 (dále jen Společenství)

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 2837 DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ZÁKLADNÍ POJMY 1.1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností

Více

D o m o v n í ř á d Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa 2-002-0903 ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, příslušenství k bytu, společných částí domu

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu MČ Praha 9

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu MČ Praha 9 Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu MČ Praha 9 (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci

Více

Společenství V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem D O M O V N Í Ř Á D MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO

Společenství V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem D O M O V N Í Ř Á D MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO Společenství V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem D O M O V N Í Ř Á D MOTTO: MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO I ÚVOD 1. Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek vychází

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18. Čl. 1. Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BD KŘÍŽKOVSKÉHO 18 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů v domech ve vlastnictví Bytového

Více

Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti. (Domovní řád)

Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti. (Domovní řád) Pravidla pro užívání společných a přilehlých prostor domu a jejich vybavenosti (Domovní řád) Společenství vlastníků pro dům Nad Smetankou 222, se sídlem Praha 9 Hrdlořezy, ul. Nad Smetankou 222/1, PSČ

Více

DOMOVNÍ ŘÁD SVJ KRUŠNOHORSKÁ 1655, 1656 a 1657, JIRKOV

DOMOVNÍ ŘÁD SVJ KRUŠNOHORSKÁ 1655, 1656 a 1657, JIRKOV DOMOVNÍ ŘÁD SVJ KRUŠNOHORSKÁ 1655, 1656 a 1657, JIRKOV Čl. I. Účel domovního řádu Výbor společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1655, 1656 a 1657 na ulici Krušnohorská, Jirkov, vydává za účelem zajištění

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více