DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. 2 Vymezení základních pojmů"

Transkript

1 DOMOVNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v péči Společenství vlastníků jednotek Mikulova č.p (dále jen Společenství), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi Společenstvím a jeho členem je v této oblasti stanovena zákonem o vlastnictví bytů, občanským zákoníkem a stanovami Společenství. 2) Účelem Domovního řádu je přispět k řádnému užívání domu, jeho hospodárnému provozu a udržování na požadované úrovni, zajištění bezpečnosti uživatelů domu a k dobrým vztahům mezi jednotlivými uživateli bytů a nebytových prostor. 3) Ustanovení tohoto Domovního řádu jsou závazná pro vlastníky (spoluvlastníky) bytů, jejich nájemce (podnájemce) a členy jejich domácnosti, vlastníky nebytových prostorů a jejich nájemce, osoby užívající zařízení v budově na základě věcného práva a pro všechny osoby, kterým je jimi umožněn vstup do domu (uživatel jednotky). Pro účely tohoto Domovního řádu se rozumí: Čl. 2 Vymezení základních pojmů 1) Budovou bytový dům, č.p. 1571, 1572, 1573 a 1574, ulice Mikulova, Praha 4, Chodov, postavený na pozemcích parcel č. 2967, 2968, 2969 a zastavěná plocha. 2) Bytem místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení; jeho příslušenstvím jsou vedlejší místnosti a prostory, určené k tomu, aby byly používané s bytem (např. sklepní kóje). 3) Společnými částmi domu části domu, které jsou určené pro společné užívání vlastníků bytů a nebytových prostor. Jsou jimi zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, zábradlí, společné chodby včetně sklepních a osvětlovací tělesa, sušárny, prádelny, žehlírny, sklady, dílny, místnosti s vodoměry, rozvody vody a tepelné energie včetně hlavních uzavíracích ventilů, rozvody elektřiny, kanalizace, výtahy včetně výtahové šachty a strojovny, předávací stanice Pražské teplárenské, a.s. (předávací stanice tepla), dále příslušenství domu (např. kontejnerová stání) a jiná společná zařízení domu (např. antény pro společný příjem televizního signálu, hromosvody, hasící přístroje a zařízení, zvonková signalizace a domácí telefon). 4) Nebytovým prostorem místnost nebo soubor místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jiným účelům, než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části domu. 5) Jednotkou samostatná jednotka, ohraničená vstupními dveřmi včetně zárubní, vnějšími okny, vnitřní stranou obvodových zdí, výstupem potrubí vnitřních rozvodů vodovodní instalace z vodoměru pro studenou vodu, resp. teplou vodu jednotky a vyústěním odpadního potrubí jednotky do hlavního odpadního svodu a jističi vnitřních rozvodů elektroinstalace v jednotce, přičemž část vedení od bytového elektroměru s hlavním jističem pro jednotku na chodbě domu k jističům v jednotce patří do společných částí domu. Součástí jednotky jsou veškerá její vnitřní instalace, potrubí rozvodu vody, teplé 1/8

2 vody, topení, kanalizace, elektroinstalace, telefonní vedení, které je začínající nebo zakončeno v jednotce včetně uzavíracích ventilů (uzávěrů), měřičů, elektrických jističů a přípojky telefonu a televizní a rozhlasové antény s výjimkou stoupacích rozvodů a vedení vody, kanalizace a elektroinstalace apod., počínaje místy napojení na uzavírací ventily, kohouty, jističe, případně v místě jiného napojení na vnitřní rozvody. K jednotce dále patří podlahová krytina a stropní vystrojení prostor v místnostech, nenosné příčky, vstupní a vnitřní dveře a okna příslušející k jednotce včetně zárubní, zámků a parapetů, vnitřní malby, omítky stěn a stropů, vnitřní rozvody vody včetně odpadního potrubí, vnitřní elektrické rozvody a k nim připojené instalační předměty (jističe, zásuvky, světla, vypínače) od elektroměru pro danou jednotku. 6) Uživatelem bytu vlastník, jeho nájemce a členové jejich domácnosti. 7) Uživatelem nebytového prostoru vlastník a jeho nájemce. Čl. 3 Základní práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů 1) Vlastník bytu a nebytového prostoru užívá svého vlastnictví včetně společných částí domu jen podle jejich určení. Přitom udržuje byt nebo nebytový prostor ve stavu způsobilém k řádnému užívání, dodržuje technické normy stanovené pro zařízení, které v domě používá a dbá, aby v domě byly vytvářeny podmínky zajišťující ostatním vlastníkům výkon jejich práv. 2) Výkon práv a povinností, vyplývajících z vlastnického vztahu k bytu nebo nebytovému prostoru, nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 3) Uživatel bytu má právo užívat byt spolu se členy své domácnosti v souladu s pravidly stanovenými právními předpisy, stanovami Společenství a tímto Domovním řádem. Obdobným způsobem má právo užívat nebytový prostor uživatel nebytového prostoru. 4) Vlastník bytu nebo nebytového prostoru má právo byt nebo nebytový prostor či jeho část pronajmout a brát užitky z nájmu; je však povinen seznámit nájemce se všemi dokumenty Společenství, zejména se stanovami. 5) Vlastník bytu a nebytového prostoru je povinen o prodeji a nájmu bytu nebo nebytového prostoru informovat výbor Společenství. 6) Uživatel bytu je povinen neprodleně oznámit výboru Společenství počet osob žijících v jeho domácnosti a jejich změny. 7) Uživatel bytu a nebytového prostoru je povinen umožnit zaměstnanci smluvní firmy provést odečet hodnot měřidel spotřeby vody, plynu, elektřiny a tepla nebo výměnu měřidel. 8) Uživatel bytu a nebytového prostoru je povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně. Zabezpečit, aby v bytu, nebytovém prostoru a ve společných částech domu nebyly ukládány látky snadno vznětlivé, jinak nebezpečné a aby věci zde uložené nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců. Zneužití protipožárního zařízení domu (hasicí přístroje, hydranty apod.) je trestné. 9) Vlastník bytu nebo nebytového prostoru nesmí provádět takové úpravy bytu nebo nebytového prostoru, jimiž by ohrozil výkon vlastnického práva ostatních vlastníků. Pokud to nezbytně vyžadují opravy, provoz a úpravy ostatních bytů a nebytových prostor, popřípadě domu jako celku, je vlastník bytu nebo nebytového prostoru povinen po 2/8

3 předchozím vyzvání oprávněné osoby umožnit přístup do svého bytu nebo nebytového prostoru. 10) Porušuje-li uživatel bytu Domovní řád, je vlastník bytu povinen zjednat nápravu. Způsobí-li uživatel bytu nebo nebytového prostoru škodu na společných částech domu, je uživatel bytu nebo nebytového prostoru povinen ji Společenství nahradit; učiní tak především uvedením v původní stav, pokud to není možné, potom v penězích. Čl. 4 Užívání společných částí domu 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů mají právo užívat společné části domu a povinnost podílet se na nákladech vzniklých v souvislosti s jejich provozem a údržbou. S těmito právy je spojené právo využívat za úhradu služby příslušející k užívání bytu nebo nebytového prostoru (např. dodávky vody, tepla, používání výtahu apod.). 2) Společné části domu jsou povinni uživatelé bytů a nebytových prostorů využívat jen k účelům odpovídajícím jejich určení a tak, aby nedocházelo k omezení práv spojených s užíváním domu ostatních uživatelů bytů, zejména vyvarovat se jednání porušující dobré mravy a dodržovat klid a pořádek. Dbají na to, aby při užívání společných částí domu nevznikla Společenství škoda. 3) Ve společných částech domu, kde není instalováno automatické zhasínání světla je uživatel bytu a nebytového prostoru povinen při odchodu zhasnout světla. 4) V době mrazů musejí být chodbová okna dobře uzavřena. 5) Umisťování jakýchkoliv předmětů do prostoru společných částí domu, které nepatří k jejich vybavení, není dovoleno. Umístí-li uživatel bytu nebo nebytového prostoru takové věci ve společných částech domu, je povinen je na výzvu výboru Společenství v dané lhůtě odstranit. Nevyklidí-li je ani po druhé výzvě, nechá je výbor Společenství odstranit na náklad uživatele bytu nebo nebytového prostoru. Čl. 5 Zajištění pořádku a čistoty v domě a jeho okolí 1) Úklid společných částí domu, včetně sněhu na chodníku před domem, provádí firma, zajištěná výborem Společenství. Výbor Společenství může touto činností na základě smlouvy pověřit člena Společenství nebo jinou osobu. 2) Uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu. Způsobí-li tyto osoby, nebo jimi chované zvíře mimořádné znečištění společných části domu nebo chodníku, jsou povinny toto znečištění neprodleně odstranit, jinak bude odstraněno na jejich náklad. 3) Vyklepávat koberce a rohožky apod. je možné pouze na místech k tomu určených. 4) Povinnost udržování pořádku a čistoty platí i pro okolí domu a prostorů u kontejnerů na odpad. Komunální odpad (smetí, odpadky apod.) jsou uživatelé bytů a nebytových prostorů povinni vysypávat pouze do nádob k tomu určených a takovým způsobem, aby byla zachována co největší čistota. Při třídění komunálního odpadu dodržují právní předpisy o odpadech. 3/8

4 5) Ve společných částech domu, včetně výtahů, je zakázáno kouřit, čistit šaty, zvířata či jiné předměty. 6) Větrání bytů do vnitřních prostorů domu není dovoleno. 7) K udržování čistoty a hygieny je v okolí domu zakázáno krmit holuby. Čl. 6 Klíče a jejich užívání 1) Každý uživatel bytu a nebytového prostoru má právo na jeden klíč nebo jeden čip od vchodových dveří do domu a ke každé ze společných uzamykatelných místností, s výjimkou prostorů, do nichž je vstup povolen pouze členům výboru Společenství nebo oprávněným osobám s jeho souhlasem. Klíč nebo čip od těchto společně uzamykatelných místností bude uživateli bytu nebo nebytového prostoru předán proti jeho vlastnoručnímu podpisu. 2) Klíče od uzamykatelných prostorů, kde jsou umístěny uzávěry vody a plynu, od vstupů na střechy, do strojoven výtahů a ostatních společných částí domu a nebytových prostorů, jsou uloženy u smluvního správce domu a určeného člena výboru Společenství. Vstup na střechu, do strojoven výtahů a předávací stanice tepla je dovolen pouze oprávněným osobám. Místo, kde jsou klíče uloženy a jméno osoby odpovědné za uložení klíčů je uvedeno na veřejné tabuli umístěné v prostoru vchodu do domu. 3) Uživatel bytu je povinen při prodeji bytu nebo ukončení nájmu všechny klíče nebo čipy od vchodových dveří a ostatních uzamykatelných místností společných částí domu, které obdržel, odevzdat určenému členu výboru Společenství. Obdobně tyto klíče odevzdá uživatel nebytového prostoru při ukončení činnosti, pro kterou tento prostor užíval. 4) Při dlouhodobé nepřítomnosti uživatele bytu nebo nebytového prostoru, tj. po dobu delší než dva týdny, je jejich uživatel povinen oznámit výboru Společenství kontaktní adresu a telefonní číslo, aby v případě havárie nebo neodkladných oprav v domě byl dosažitelný; uživatel bytu nebo nebytového prostoru to může splnit oznámením osoby a jejího telefonního čísla, u které klíče uložil. 5) Rezervní klíče (čipy) jsou uloženy u určených členů výboru Společenství. Čl. 7 Otvírání a zamykání domu 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů jsou povinni zavírat vchodové dveře domu z důvodů bezpečnosti po celý den a noc. 2) Celodenně se musí zamykat i dveře společných částí domu, např. sklepních chodeb, prádelen, sušáren apod. 3) Do domu lze umožnit vstup pouze vlastním návštěvám, dodavatelům služeb nebo zhotovitelům díla, které uživatel bytu nebo nebytového prostoru doprovází již od vchodových dveří. Ostatním osobám nelze vstup do domu umožnit, kromě případů stanovených zákonem. 4) Výbor Společenství je povinen zajistit, aby byl na požádání umožněn oprávněným osobám přístup do domu, kdy je dům uzavřen. 4/8

5 Čl. 8 Klid v domě 1) Uživatelé bytů a nebytových prostorů a osoby, které je navštěvují, jsou povinni učinit vhodná opatření a chovat se v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních uživatelů bytů nadměrným hlukem v domě. 2) V době nočního klidu, od 22,00 hod. do 6,00 hod., není dovoleno hrát na hudební nástroje, hlučně se bavit, používat vysavače prachu, pračky a jiné hlučné přístroje nebo vykonávat činnost působící hluk, např. provádět úpravy v bytu. Při sledování rozhlasových, televizních a obdobných přístrojů je třeba přijmout opatření, aby hluk nepronikal do okolí. 3) Provádí-li uživatel bytu úpravy či opravy v bytě, které způsobují nadměrný hluk (např. vrtání, sekání do zdiva apod.), smí tak činit v pracovní dny a v sobotu od 8,00 do 19,00 hod., s dodržením poledního klidu od 12,00 do 14,00 hod. a v neděli od 8,00 do 12,00 hod. Čl. 9 Sklepy 1) Pokud je sklep součástí bytu, musí být přístupný a umožněno jeho uzamčení. 2) Jsou-li ve sklepě ukládány potraviny, musí uživatel bytu učinit opatření, aby uložené potraviny nebyly zdrojem rozšiřování hmyzu a hlodavců. 3) Kouření a používání otevřeného ohně je ve sklepě zakázáno. V době mrazů musejí být sklepní okénka dobře uzavřena. Čl. 10 Sušárny prádla 1) Uživatel bytu má právo užívat sušárnu prádla, prádelnu a žehlírnu výhradně pro účely k tomu určenými, jsou-li v provozu. V těchto místnostech není dovoleno používat otevřeného ohně, kouřit a uskladňovat jakékoliv předměty. V době mrazů nesmějí být okna v těchto místnostech otevřená. 2) Klíče od těchto místností si opatří uživatel bytu od člena výboru Společenství, který je uveden na dveřích těchto místností a pověřen péčí o ně, včetně vedení potřebné evidence. 3) Za spotřebu vody a elektrického proudu v prádelně a žehlírně a tepla v sušárně se platí paušální poplatek, stanovený výborem Společenství; vybírá jej člen výboru Společenství, pověřený péčí o tyto prostory. Čl. 11 Ostatní zařízení v domě 1) Hlavní uzávěry vody, plynu, domovní elektrické rozvodny (pro výtah a osvětlení společných částí domu) a rozvodné skříně do jednotlivých bytů musí být označeny. Manipulace s těmito zařízeními je povolena pouze oprávněným osobám, s výjimkou havarijních situací. 5/8

6 2) K hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím vstupům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných částech domu, musí být zajištěn přístup. Pokud není volně přístupný, klíče od těchto prostor jsou uloženy u určeného člena výboru Společenství. 3) Osoba, která uzavřela hlavní uzávěry vody, plynu apod., musí také zajistit, aby jejich uzavření a opětovné otevření uzávěrů bylo všem dotčeným uživatelům bytů a nebytových prostorů včas a předem oznámeno. To se netýká havarijních situací, kdy tato osoba zajistí oznámení o uzavření a opětovném otevření uzávěrů v nejbližší možné době. 4) Uživatelům bytů a nebytových prostorů je zakázáno neoprávněně manipulovat s vodoměry a indikátory tepla umístěné v jejich prostorech nebo je poškozovat. Škody vzniklé těmito zásahy budou odstraněny na jejich náklad. Čl. 12 Chov zvířat v domě 1) Zvířata mohou být majiteli držena pouze v jejich bytě. 2) V zájmu zajištění bezpečnosti obyvatel domu a ochrany zdraví, zachování čistoty a pořádku je uživatel bytu chovající zvíře v domě povinen: a) zamezit volnému nebo nekontrolovatelnému pohybu zvířete ve společných částech domu, b) zajistit, aby chované zvíře neobtěžovalo ostatní obyvatele domu nadměrným hlukem, zápachem či jiným způsobem, c) důsledně dbát na dodržování hygienických pravidel, zejména na to, aby zvíře neznečišťovalo společné části ani okolí domu; pokud se tak stane, musí uvést znečištěný prostor do původního stavu, d) oznámit chov zvířete (druh, počet) výboru Společenství. 3) Uživatel bytu nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě chována a za škody jimi způsobené. Čl. 13 Umísťování věcí do oken a na balkony (lodžie) 1) Pokud má uživatel bytu v oknech nebo na balkonu (lodžii) květiny, musí je zabezpečit proti pádu. Při jejich zalévání musí dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi, okna nebo balkony (lodžie) v nižších patrech. 2) Z oken a balkonů (lodžií) je zakázáno cokoli vyhazovat či vylévat nebo vystřelovat zábavnou pyrotechniku. 3) Na balkonu (lodžii) není dovoleno ukládat předměty, které mohou být zdrojem zápachu. Čl. 14 Informační zařízení v domě 1) Společenství na veřejné tabuli, umístěné v prostoru vchodu do domu, informuje uživatele bytů a nebytových prostorů o spojení na pověřeného správce domu, policii, lékaře, 6/8

7 hasiče, úklid, havarijní službu apod. Na této tabuli zveřejňuje všechna důležitá oznámení a opatření, týkající se užívání bytů, společných částí domu a nebytových prostorů. O veřejnou tabuli pečuje určený člen výboru Společenství. 2) Informační zařízení, např. vývěsky, nápisy, reklamy, poutače na balkonu (lodžii), fasádě apod., mohou být umístěny na domě jen s předchozím souhlasem výboru Společenství. Jakmile povolení na umístění informačního zařízení zanikne, uvede uživatel bytu nebo nebytového prostoru místo s informačním zařízením neprodleně do původního stavu. 3) Zveřejňování informačních materiálů mimo veřejnou tabuli umístěné v prostoru vchodu do domu není dovoleno. Čl. 15 Stavební a jiné úpravy v bytech a nebytových prostorech 1) Vlastník bytu a nebytového prostoru nesmí provádět stavební či jiné úpravy bez předchozího oznámení výboru Společenství a souhlasu příslušných orgánů, je-li takový souhlas nutný podle právních předpisů. Jde zejména o úpravy, jimiž by byl měněn způsob užívání domu, velikost spoluvlastnických podílů, jednotný vzhled domu, ohrožena jeho statika, požární bezpečnost nebo narušena funkce technického zařízení domu (vytápění, voda, elektroinstalace, domácí telefon, výtah apod.). Především se jedná o vysekávání otvorů, zazdívání, přemísťování dveří, odstraňování nebo zřizování příček apod. 2) Vlastník bytu a nebytového prostoru je povinen vhodným způsobem a v dostatečném předstihu o provádění stavebních a jiných úprav informovat ostatní uživatelé bytů a nebytových prostorů, včetně uvedení doby provádění těchto úprav, např. oznámením na veřejné tabuli umístěné v prostoru vchodu do domu. 3) Výtahy lze použít při stěhování či přepravy materiálu pouze s pomůckami, zajišťující ochranu interiéru výtahu a dodržení výrobcem stanovených podmínek pro provoz výtahu (max. zatížení kabiny, rovnoměrné rozmístění břemen, jejich upevnění proti posunutí). 4) Při stavebních a jiných úpravách dbá na to, aby nepoškozoval společné části domu i jeho okolí. V souvislosti s tím je zakázáno, zejména: a) vjíždět vozidly a ukládat materiál a odpad na plochy trávníků a jiné zeleně, b) ukládat stavební odpad a jiný materiál do odpadních kontejnerů určených Společenství, c) znečišťovat okolí domu (trávníky, chodníky) materiálem a odpadem, d) dlouhodobě parkovat na chodnících, e) vytvářet meziskládky materiálu a odpadu na chodbách domu včetně schodišť a sklepních chodeb, f) odebírat elektřinu a vodu bez předchozího souhlasu výboru Společenství, g) uzavírat a otevírat stoupačky vody a plynu bez předchozího oznámení uživatelům bytů a nebytových prostorů, s výjimkou havárie. 5) Vlastník bytu a nebytového prostoru odpovídá za škody, které na společných částech domu nebo vlastníkům bytů a nebytových prostor při provádění stavebních prací a jiných úprav vzniknou. 7/8

8

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky

DOMOVNÍ ŘÁD. Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno. Čl. 1. Užívání jednotky DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek domu Majdalenky 3,5,7 Brno Čl. 1 Užívání jednotky Základní práva a povinnosti vlastníků jednotek upravuje zákon č. zákon č. 72/1994 Sb., stanovy a přijatá usnesení

Více

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů a nebytových prostor a společných částí domu, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi

Více

Domovní a provozní řád

Domovní a provozní řád Domovní a provozní řád ČI. I Úvodní ustanovení Domovní a provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ

Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD. Článek I VYMEZENÍ POJMŮ Statutární město Kladno D O M O V N Í ŘÁD V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovými domy, byty a nebytovými prostory v majetku Statutárního města Kladna se Rada města Kladna dne 2.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy

DOMOVNÍ ŘÁD článek 1 Úvodní ustanovení článek 2 Základní pojmy DOMOVNÍ ŘÁD Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa se sídlem v České Lípě, Barvířská 738, PSČ 470 01, IČO 00005622, podle Čl. 67 odst. 13 písm. m) Stanov družstva schválilo dne

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu

DOMOVNÍ ŘÁD. Užívání bytu Za účelem zabezpečení pořádku v domě na ulici Okružní č.p. 1755 a 1756, v zájmu dobrého občanského soužití a zajištění soukromí jednotlivých nájemníků a dobrých sousedských vztahů, podmínek řádného užívání

Více

Domovní řád Bytového družstva Slancova

Domovní řád Bytového družstva Slancova Domovní řád Bytového družstva Slancova Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na obecně závazné právní předpisy a Stanovy Bytového družstva Slancova (dále jen stanovy), obsahuje domovní řád pravidla pro užívání

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1 Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento DOMOVNÍ ŘÁD ( dále jen DŘ) má přispět k tomu, aby domy byly

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora

D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora D O M O V N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Kutná Hora Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání bytů a společných prostor v domech a v zájmu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130 Domovní řád Domovní řád Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 Článek I Úvodní

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo,

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Dvorská 86, družstvo, ul. Dvorská 1868/86, 678 03 Blansko - Sever III. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob využívání domu, bytů a nebytových

Více

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 článek 1. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny vlastníky, případně spoluvlastníky

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek l Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových objektů

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád)

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád) PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR (Domovní řád) Čl. I Vymezení pojmů 1. Budovami se rozumí budovy č.p. 933, nacházející se v Podkovářské ulici resp. v ulici Pod Harfou, v Praze 9. 2. Společenstvím se

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. I Vymezení pojmů. Čl. II Základní ustanovení. Čl. III Společné části budovy

DOMOVNÍ ŘÁD. Čl. I Vymezení pojmů. Čl. II Základní ustanovení. Čl. III Společné části budovy strana 1/ 8 Společenství vlastníků jednotek bytového domu č. p. 2241, č. p. 2242, č. p. 2243, č. p. 2244 a č. p. 2245, k. ú. Stodůlky, obec Praha (dále jen "společenství") vydává v souladu se stanovami

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Datum: 05. ledna 2004 Místo: Opava, okr. Opava Prohlášení vlastníka (podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD V Praze 06/2011 ZÁKLADNÍ UDAJE O OBJEKTU Název: Polyfunkční objekt Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4 Majitel:Společenství Vlastníků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo INSTART IČ: 00549380 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr., vložka 417, se dnem zápisu 23. 11. 1990 1 Úvodní ustanovení 1.1 V souladu

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Bytové družstvo občanů Máj

Bytové družstvo občanů Máj Bytové družstvo občanů Máj Vnitrodružstevní směrnice č. 01/14 Pravidla pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice (1) Tyto směrnice upravují Čl. 1 Předmět úpravy a) pravidla

Více

Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5

Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5 Společenství pro dům Svitákova 2729, Praha 5 se sídlem Svitákova 2729/4, 155 00 Praha 5 vydává v souladu s právním řádem a Stanovami společenství tento DOMOVNÍ ŘÁD Preambule Domovní řád společenství vychází

Více

DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice

DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice DOMOVNÍ ŘÁD platný pro všechny bytové domy, jejichž vlastníkem, spoluvlastníkem nebo správcem je Stavební bytové družstvo Družba Pardubice Úvodní ustanovení Domovní řád se vydává k zabezpečení pořádku

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská I. Základní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Štětínská č.345 v Praze 8 vychází ze Stanov tohoto společenství.

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

D O M O V N Í Ř Á D. Čl. 1 Úvodní ustanovení

D O M O V N Í Ř Á D. Čl. 1 Úvodní ustanovení BUDOVATEL, stavební bytové družstvo, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 --------------------------------------------------------------------------------------------------- BUDOVATEL, stavební bytové družstvo

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY ve smyslu 4 zákona č. 72/1994, Sb., zákon o vlastnictví bytů Obsah: 1. Označení a popis budovy 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných částí budovy 4. Označení pozemku

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

1 Vymezení základních pojmů ( 4)

1 Vymezení základních pojmů ( 4) Informace k uplatňování zákona o DPH ve věci sazeb daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení po 1. 1. 2008, podle právního stavu k 15. 2. 2009 1 Vymezení základních pojmů ( 4)... 1 2 Sazby

Více

Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice

Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice Domovní řád bytového domu Tusarova 1384/25, Praha 7 Holešovice Správcem bytového domu je BD Derby, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9490. Zástupce správy:

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou

Změny oproti původnímu prohlášení ze dne 8.6.2009, právní účinky vkladu práva ke dni 8.6.2009 pod č.j. V 6231/2009 jsou vyznačeny kurzívou Prohlášení vlastníka budovy-změna podle zákona.72/1994 Sb.,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám ve znění pozdějších předpisů.

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha Smlouva o převodu bytu - jednotky č..../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha I. Smluvní strany U labutě, Černého 511-516, bytové družstvo

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stavební bytové družstvo, Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato

Více

Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924

Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924 Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář červenec 2011 speciál daňový poradce č. 3924 Téma: Uplatňování DPH ve výstavbě po 1.4.2011 Základní principy zdaňování ve výstavbě: A. Změny na stávajících

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Jak a kdo hradí opravy v bytě?

Jak a kdo hradí opravy v bytě? Jak a kdo hradí opravy v bytě? Stávající úpravy vztahů nájemník, pronajímatel, vlastník, podnájemník, společenství vlastníků, bytové družstvo apod. a jejich vzájemné vztahy zejména v oblasti úhrady oprav

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa ZÁSADY PRO PROVOZ I. Základní ustanovení Tyto Zásady pro provoz upravují soužití nájemníků, způsob užívání bytu, jakož i společných částí objektu a

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2.

Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2. Společenství vlastníků jednotek Dolnokubínská 2438, 2439 a 2440, vydává v souladu se stanovami společenství schválenými dne 10. 2. 2010 tento DOMOVNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Účelem Domovního řádu je vytvoření

Více

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce

Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce Smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dle ust. 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 6 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více