PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem"

Transkript

1 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň M/02 střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem A. Uplatnění absolventa Absolvent tohoto oboru se uplatní na trhu práce především v profesích s ekonomickým, administrativním a obchodně podnikatelským zaměřením, a to například v následujících pozicích: ekonom, účetní, pracovník středního managementu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, atd. je připraven také pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Úspěšné ukončení tohoto oboru zároveň vytváří předpoklady pro realizaci vlastních podnikatelských aktivit. B. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělání v tomto oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, řadu klíčových a odborných kompetencí. Klíčové kompetence K UČENÍ k rozvoji této kompetence dochází ve všech předmětech vyučovaných na naší škole. Žáci jsou vedeni k tomu, aby získali pozitivní vztah k učení, osvojili si různé techniky učení, dokázali získávat vědomosti nejen ve škole, ale i z dalších informačních zdrojů. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní jsou seznamováni s možnostmi dalšího pomaturitního studia a zároveň motivováni k celoživotnímu vzdělávání. K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ i tato kompetence je rozvíjena ve předmětech, především při projektovém učení. Žáci jsou směrováni k tomu, aby dokázali problém řešit samostatně, ale i v týmu. Za tímto účelem jsou seznamováni s různými metodami myšlení, prostředky a způsoby vedoucími ke splnění daných aktivit. KOMUNIKATIVNÍ úroveň písemného i ústního projevu je neustále kultivována ve všech předmětech. Zvláštní důraz na formulování myšlenek, na jazykovou správnost a vyjádření se přiměřeně účelu sdělení je kladen hlavně v Českém jazyce a literatuře. Dále také v Cizích jazycích, kde je navíc rozvíjena schopnost komunikovat v cizojazyčném prostředí a porozumět cizímu jazyku i v pracovním procesu. Zpracování administrativních písemností se žáci učí zvládat v rámci Písemné a elektronické komunikace. Logickou správnost a přesnost výpovědi podporují také Matematika a Právní nauka. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ tato kompetence je rozvíjena v širokém spektru vyučovacích předmětů. Hodnotit své skutečné fyzické i duševní možnosti a na tomto základě

2 si stanovit priority a určit si svoji zájmovou i pracovní orientaci napomáhají následující aktivity: zahraniční exkurze, výměnné pobyty a praxe v SRN, kulturní akce školy, lyžařské a turistické kurzy. Největší podíl zde mají tyto předměty: Cizí jazyky, Český jazyk, Občanská nauka, Psychologie a Tělesná výchova. V rámci všech předmětů se žáci zapojují do nejrůznějších soutěží (školních, městských i celostátních), což významnou měrou přispívá k rozvoji této kompetence. K osobní zájmové a profesní orientaci také výrazně napomáhá možnost bohatého výběru volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku. OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ - žáci jsou systematicky vedeni k uznávání a dodržování hodnot důležitých pro život v demokratické společnosti. Právní povědomí a povědomí o evropském a světovém kontextu je rozvíjeno v těchto předmětech: Občanská nauka, Dějepis, Právní nauka, Cizí jazyky (např. mezinárodní projekty s partnerskou školou v SRN). K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM na úspěšné uplatnění na pracovním trhu jsou žáci připravováni především v odborných předmětech, ve kterých jsou vedeni k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti. Pracovně - právní problematika je obsahem předmětu Právní nauka. Každoročně pořádáme exkurze na Úřad práce Plzeň. MATEMATICKÉ k funkčnímu využívání matematických dovedností jsou žáci vedeni nejen v Matematice a Cvičeních z matematiky, ale aplikovaně v předmětech Účetnictví, Cvičení z účetnictví, Daně a Fiktivní firma. VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO- LOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI práce s osobním počítačem a dalšími informačními a komunikačními technologiemi se promítá do výuky všech předmětů. Při výuce jsou často využívány multimediální tabule. Nosnými předměty k získání této kompetence jsou Informační technologie a Písemná a elektronická komunikace, k jejímu významnému rozvoji napomáhají také Cvičení na počítačích a Cvičení z účetnictví. Odborné kompetence získat pozitivní vztah k učení a vzdělávání dokázat pochopit zadání úkolu či identifikovat podstatu problému, získat informace, vyhodnotit je, prezentovat řešení a ověřit správnost postupu používat různé metody myšlení a vhodně volit prostředky a způsoby pro úspěšné vyřešení daného problému pracovat nejen individuálně, ale i spolupracovat v týmu získávat znalosti při školním vyučování, ale také z dalších informačních zdrojů průběžně získávat informace o možnostech svého dalšího vzdělávání v oboru formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory logicky a srozumitelně v písemné i mluvené formě zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na běžná i odborná témata dosáhnout takové úrovně znalosti nejméně jednoho cizího jazyka, která umožní nejen komunikovat, ale také se pracovně uplatnit v cizojazyčném prostředí chápat důležitost dobré znalosti cizích jazyků pro uplatnění na pracovním trhu i v soukromém životě, být motivováni ke zdokonalování svých jazykových dovedností v rámci celoživotního vzdělávání

3 hodnotit reálně své fyzické a duševní možnosti a na tomto základě si stanovovat cíle a priority přiměřené osobním schopnostem dokázat pracovat týmově, odpovědně plnit zadané úkoly, objektivně hodnotit postoje, jednání a výsledky práce ostatních lidí v týmu mít odpovědný vztah ke svému zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu dodržovat zákony, respektovat práva ostatních, aktivně vyjadřovat svůj nesouhlas s jakoukoli diskriminací a xenofobií ctít tradice a hodnoty svého národa, uvědomovat si svoji vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu v rámci multikulturního kontextu současného světa orientovat se v politickém a společenském dění u nás i ve světě jednat a chovat se v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování odpovědně přistupovat k vlastní profesní budoucnosti a růstu, to znamená nejen svědomitě studovat, ale také si uvědomovat význam celoživotního učení, sledovat možnosti uplatnění, pracovní, platové a další podmínky na trhu práce a aktuální změny ve svém oboru orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců, dokázat využít poradenských a zprostředkovatelských služeb, vhodným způsobem komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem chápat podstatu podnikatelské činnosti, mít přehled o právních, ekonomických, administrativních a dalších předpokladech podnikání funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích (používat pojmy kvantifikujícího charakteru, efektivně aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžném životě, používat, ale také vytvářet různé formy grafického znázornění tabulky, grafy, schémata, apod.) pracovat s osobním počítačem a používat další prostředky informačních a komunikačních technologií ovládat běžné základní a aplikační programové vybavení, orientovat se v nových aplikacích a umět je využívat vyhledávat informace na internetu i v dalších médiích, dokázat kriticky posoudit věrohodnost získaných informací komunikovat elektronickou poštou a pracovat s dalšími prostředky online a offline komunikace orientovat se v právní úpravě účetnictví, dokázat efektivně vyhledávat v jednotlivých právních normách orientovat se v daňových zákonech, dokázat efektivně vyhledávat zejména v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o dani z přidané hodnoty využívat účetních i daňových právních předpisů při řešení konkrétních praktických situací vypočítávat povinnost k daním z příjmů, dani z přidané hodnoty, sociálnímu a zdravotnímu pojištění orientovat se v právní úpravě pracovněprávních a závazkových vztahů, vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob provádět výpočty odpisů, výpočty využití kapacity dlouhodobého majetku a efektivnosti investic zpracovávat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru

4 provádět základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, srážek ze mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě, sociálního a zdravotního pojištění) zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, nákupu a prodeje zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem účtovat o zásobách, dlouhodobém majetku, krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech provádět účetní uzávěrku a účetní závěrku sestavovat rozpočty a kalkulace provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s obchodními partnery při nákupu i prodeji vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet její image na veřejnosti orientovat se v činnostech bank a pojišťoven dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky provádět reálný odhad výsledku řešení zadaných praktických úkolů osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Průřezová témata OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI toto téma je prezentováno především ve výuce humanitních předmětů, zejména v Českém jazyce a literatuře, Dějepisu, Občanské nauce, Cizích jazycích, Psychologii a Právní nauce. Principy demokracie, plurality, tolerance k právům ostatních a k menšinám se promítají i do ostatních předmětů a tvoří také podstatnou součást celkového klimatu školy. Stejně tak se tyto principy přenášejí do všech mimovýukových aktivit. ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ s principy udržitelného rozvoje, udržení kvality životního prostředí a úctě k životu ve všech jeho formách jsou žáci vedeni především v Základech přírodních věd, Hospodářském zeměpisu, ale dílčí témata týkající se ochrany životního prostředí jsou řešena také v Českém jazyce a literatuře, Cizích jazycích, Občanské nauce a Právní nauce. Na výše uvedené principy je kladen velký důraz při mimovýukových aktivitách. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE základní cíl vzdělávání, tedy příprava absolventa s takovým odborným profilem, aby se mohl úspěšně uplatnit na trhu práce, prostupuje všemi vyučovanými předměty. Představuje nedílnou součást především odborných předmětů, a to Ekonomiky, Účetnictví, Cvičení z účetnictví, Právní nauky a Fiktivní firmy. Další předměty prezentují žákům, jak správně sestavit životopis či jak postupovat při přijímacím pohovoru. Jsou to zejména Český jazyk a literatura, Cizí jazyky a Právní nauka. Ve Fiktivní firmě jsou žáci seznamováni se základy podnikání. Všichni žáci ve 2. a 3. ročníku absolvují odbornou praxi ve firmách a podnicích, vybraní žáci tuto praxi vykonávají v SRN.

5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE výpočetní technika a moderní technologie jsou využívány ve všech předmětech, samozřejmě nosnými předměty pro toto téma jsou Informační technologie, Cvičení na počítačích, Písemná a elektronická komunikace a Cvičení z účetnictví. C. Způsob ukončování studia Studium oboru Obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Podle 78 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se společná část maturitní zkoušky skládá z komplexní zkoušky z českého jazyka a komplexní zkoušky z cizího jazyka, nebo didaktického testu z matematiky. se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika). V profilové části maturity žáci konají ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví, praktická maturitní zkouška má formu písemnou. se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám stanoveným ředitelem školy (viz tabulka). Po úspěšném vykonání všech částí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky a mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass dodatek k osvědčení. Část zkoušky Společná Profilová Forma závěrečné zkoušky komplexní zkouška z českého jazyka komplexní zkouška z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika) maturitní zkouška z ekonomiky (ústní) maturitní zkouška z účetnictví (ústní) praktická maturitní zkouška (písemná) nepovinná zkouška (další cizí jazyk, matematika, informatika ústní)

6 D. Přijímací řízení Uchazeči o studium (žáci základních škol, žáci kvart osmiletých gymnázií, sekund šestiletých gymnázií a ostatní uchazeči) budou přijímáni na základě studijních výsledků osmé třídy (resp. tercie nebo primy) a studijních výsledků prvního pololetí deváté třídy (resp. kvarty nebo sekundy). Algoritmus určení pořadí uchazečů Žáci budou přijímáni podle nejnižší hodnoty H: H = S B S = p 1 + p 2 + p 3 p 1 * p 2 p 3 průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za 1. pololetí 8. třídy ZŠ (resp. tercie nebo primy víceletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za 2. pololetí 8. třídy ZŠ (resp. tercie nebo primy víceletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za 1. pololetí 9. třídy ZŠ (resp. kvarty nebo sekundy víceletého gymnázia) B BONIFIKACE b1 uchazeči z víceletých gymnázií... 1,5 b2 uchazeči, kteří podají přihlášku do obou oborů... 0,5 b3 umístění do 3. místa v okresních a vyšších olympiádách z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka... 0,4 b4 sociální důvody (pouze oboustranně osiřelé dítě)... 0,2 b5 změněná pracovní schopnost (ZPS)... 0,2 B = b i * příklad výpočtu p 1 : má studijní průměr 1,27. Čtyři chvalitebné: z matematiky, chemie, fyziky a tělesné výchovy. Profilující předměty jsou matematika, český jazyk a anglický jazyk: matematika = 2, český jazyk = 1, anglický jazyk = 1 průměrný prospěch z profilujících předmětů je 1,33 p 1 1,27 1,33 1,30 2

7 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdělání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Počet vyučovacích hodin za studium: 464 (14) Platnost: od počínaje 1. ročníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Anglický jazyk jako první cizí jazyk základní učebnice Maturita Solutions PRE-INTERMEDIATE 2 nd edition úroveň B1 SERR (1. a 2. ročník) New Headway INTERMEDIATE Third Edition úroveň B2 SERR (3. a 4. ročník) Obchodní korespondence v angličtině doplňkové studijní materiály: časopisy (Bridge, Gate) konverzační učebnice gramatické učebnice reálie anglicky mluvících zemí filmy anglicky mluvících zemí, video, internet Předmět: Anglický jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 1. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu obsahujícímu probrané jazykové prostředky i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, - v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně, pohotově a jazykově relativně správně reagovat v běžných situacích každodenního života, - umí vést přirozený dialog, zeptat se na smysl nepochopeného výrazu či věty, požádat o zpřesňující informace a podobné informace podat, Tematické celky 1. Charakteristika osobnosti - vlastnosti, koníčky, zájmy přítomný čas prostý a průběhový slovesné vazby: sloveso + infinitiv, sloveso + infinitiv bez to sloveso + gerundium výměna názorů vyjádření míry vytvoření os. profilu 2. Sport, hry a volný čas min. čas prostý: pravidelná, nepravidelná slovesa min. čas průběhový: způsob použití v kombinaci s prostým vyprávění o minulosti děkovný dopis 1. PPP Počet hodin Čas plnění 28 září říjen 28 listopad prosinec

8 - dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého či přečteného textu obsahujícího známý jazykový materiál i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, - dokáže volně reprodukovat jednoduchý nepřipravený text, - umí souvisle hovořit v rámci probraných tematických okruhů i na základě vizuální opory (obrázek, tabulka, formulář apod.), - čte výrazně, foneticky správně vybrané texty, - čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně či odborně orientované texty, - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu, - dovede využívat dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky, - je schopen vyplnit různé typy formulářů, - dovede sestavit neformální i jednoduchý formální dopis i jiná písemná sdělení, - dokáže zaznamenat (zformulovat hlavní myšlenky) informace z vyslechnutého či přečteného textu, - je schopen písemně vyjádřit své myšlenky, - s použitím slovníku dokáže samostatně sestavit popis, vyprávění, charakteristiku osoby, jednoduchý životopis. Jazykové prostředky - systematicky si upevňuje návyky správné výslovnosti se zdůrazněním suprasegmentálních prvků (rytmus, přízvuk, intonace, redukce slabik a slov), - aktivně si osvojuje nová slova, idiomy a slovní spojení, včetně frazeologie běžného společenského styku 3. Domov a jeho okolí místí předložky vyjadřování kvantity počitatelná, nepočitatelná podst. jména použití členů vyjádření (ne)souhlasu popis obrázku blog z dovolené 4. Film a televize stupňování přídavných jmen a porovnávání přídavná jména s koncovkami ed a ing ověření porozumění vyjádření kontrastu shrnutí děje filmu 5. Nakupování a peníze předpřítomný čas kontrast s min. časem obchody a jejich zboží stížnost v obchodě sepsání stížnosti 2. PPP 28 leden únor 32 březen duben 26 květen červen

9 - při práci s textem průběžně poznává základní způsoby tvoření slov a nejčastější druhy konverze, - ovládá základní časy, - správně tvoří otázky, - správně používá tázací zájmena a příslovce. Země příslušné jazykové oblasti - zná základní geografické údaje, hlavní města, nejvýznamnější kulturní památky, nejnavštěvovanější města a oblasti Předmět: Anglický jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 2. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu i s méně pečlivou výslovností (autentické nahrávky) v rámci probraného učiva i s přiměřeným množstvím neznámých výrazů či tvarů, v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně, pohotově a jazykově správně reagovat v běžných situacích společenského života, v reakcích vyjádřit i své postoje, - dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z delšího vyslechnutého či přečteného přiměřeně náročného textu, umí text komentovat, hodnotit apod., - dokáže volně reprodukovat nepřipravený vyslechnutý či přečtený text, Tematické celky 1. Moderní technologie a nová média, sociální sítě budoucí čas příslovce frázová slovesa podmínkové věty typ 0 modální slovesa 1. část přijetí/ odmítnutí pozvání vytvoření vzkazu 2. Svět a cestování modální slovesa 2. část podmínkové věty typ I další frázová slovesa gesta a řeč těla svátky v informačním centru rady a doporučení odpověď na pozvání 1. PPP Počet hodin Čas plnění 28 září říjen 28 listopad prosinec

10 - umí souvisle hovořit v rámci Země a přírodní katastrofy probraných tematických okruhů podmínkové věty typ II na všeobecná témata, přací věty - je schopen aktivně se zúčastnit tvoření slov diskuze, vyjádřit své názory, porovnání a zdůvodnění oponovat či souhlasit s názory nápadů, pro a proti ostatních, požádat o zpřesnění sepsání návrhu na údajů apod., zlepšení situace v místě - dovede připravit a realizovat bydliště anketu, interview apod., - dovede vyplnit dotazník na 4. Zločin úřadu práce, sepsat žádost - předminulý čas o zaměstnání, - jeho použití v kombinaci - umí se písemně i ústně prezentovat při vstupu na trh práce, - souslednost časová s min. časem - čte s porozuměním přiměřeně - tvoření slov náročné všeobecně či odborně - zdvořilé žádosti orientované texty, - popis zločinu - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či 5. Psané slovo tvarů z kontextu, - trpný rod - dovede využívat výkladový - druhy tištěných médií slovník. - knihy a literatura - domlouvání schůzky Jazykové prostředky - návrhy co dělat - neformální dopis - dovede rozlišovat a používat - 2. PPP přítomný čas prostý a průběhový, 10 - dovede rozlišovat a používat minulý čas prostý a průběhový, - umí spojovat věty, - správně tvoří slova pomocí předpon a přípon, dokáže správně používat kvantitativní výrazy, zájmena a členy, - umí rozlišit používání předpřítomného času prostého a průběhového, - dovede vyjadřovat časové a podmínkové vztahy, - umí spojovat věty v souvětí vhodnými spojkami, - dovede formulovat otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého reagování na otázky, - zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů. 28 leden únor 32 březen duben 18 květen červen

11 Země příslušné jazykové oblasti - zná základní geografické, historické a politicko-společenské informace, - identifikuje objekty významné z hlediska kulturního a turistického, - orientuje se v aktuálním kulturním, politickém a společenském dění i životě, zná významné osobnosti, společenské zvyklosti a tradice. Předmět: Anglický jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 3. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - dokáže porozumět obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých mluvčích z různých oblastí i v rychlejším tempu a s méně pečlivou výslovností, - umí pohotově reagovat v rozhovoru a v diskusi i v náročnějších situacích společenského a pracovního styku, - je schopen vyjadřovat své postoje a obhajovat své názory, - čte s porozuměním delší náročnější obsahově různorodé texty, s důrazem na profesně orientované texty, - dokáže písemně zaznamenat podstatné myšlenky a údaje z delšího vyslechnutého i přečteného textu, - je schopen vyjádřit své pocity a názory na na umělecká díla, - je schopen stylisticky vhodně a srozumitelně zformulovat vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů. Tematické celky 1. Člověk a svět - pomocná slovesa - opakování časů - tvoření otázek, záporů - krátké odpovědi - Velká Británie 2. Volný čas a koníčky - přítomný čas prostý a průběhový - dějová a stavová slovesa - vlastnosti - Londýn 3. Výtvarné umění, hudba, literatura - min. čas prostý, průběhový - používání minulého a předminulého času - předložky časové - Kanada - 1. PPP Počet hodin Čas plnění 22 září říjen 12 listopad 20 prosinec leden

12 Jazykové prostředky - orientuje se v odborném názvosloví a hierarchii anglických slovesných časů, dokáže je správně používat, - je schopen používat správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů, - dovede vyjadřovat podmínku neskutečnou, - rozumí frázovým slovesům a vhodně je používá, - umí tvořit slova z již známých slov, - dovede vyjádřit předčasnost v minulosti - dovede správně uvozovat a gramaticky zpracovat nepřímou řeč, nepřímé otázky a nepřímý rozkaz, - chápe význam trpného rodu v anglickém textu, zejména odborném, dovede jej sám vytvářet a používat, - chápe posuny časů v časové souslednosti a dovede je sám uplatňovat ve svém projevu písemném i mluveném, - rozumí symbolům užívaným při opravách jazykových chyb, dovede relativně samostatně opravit své i cizí chyby, Země příslušné jazykové oblasti - osvojuje si další, detailnější geografická a demografická fakta, informace o kulturních památkách, turist. atrakcích, - orientuje se ve státním zřízení jednotlivých zemí, - má povědomí o společenských zvycích a konvencích, - je obeznámen s problémy každodenního života, 4. Práva a povinnosti modální slovesa vyjadřování pravidel frázová slovesa zdvořilostní fráze Austrálie 5. Počasí, příroda, ochrana životního prostředí - vyjadřování budoucnosti - tvoření slov - domlouvání setkání - Práce sekretářky a vybavení kanceláře 6. Opakování - 2. PPP 22 únor březen 18 duben květen 8 červen

13 - orientuje se v nejvýznamnějších historických etapách a událostech příslušných zemí, - seznamuje se s nejvýznamnějšími představiteli umění, vědy a techniky, sleduje aktuální informace z kulturního, politického a společenského života anglicky mluvících zemí, - je schopen relativně samostatně formulovat věty v rámci schématu Předmět: Anglický jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 4. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých mluvčích v rychlém hovorovém tempu s méně pečlivou výslovností a s některými základními sociolingvistickými a regionálními variantami jazyka, - umí pohotově, jazykově správně a přirozeně reagovat i v náročnějších situacích společenského a pracovního styku s cizinci, - v rámci osvojených jazykových prostředků dovede s předchozí přípravou souvisle hovořit na přiměřeně náročná témata všeobecná, témata zeměvědného charakteru i na témata týkající se vlastní profesní orientace, - čte s porozuměním texty se stupňující se náročností, umí se orientovat v různých typech textů i v odborné literatuře vlastního oboru, Tematické celky 1. Popis osoby, rodina - otázky - přídavná jména a příslovce - nakupování - USA - New York - Washington DC 2. Záliby a zájmy - předpřítomný čas - móda, sport - předložkové vazby - Banky a pojišťovnictví - EU a mezinár. spolupráce 3. Cestování 1. PPP slovesné vazby další frázová slovesa řeč těla Reklama a inzeráty 4. Vyjadřování návrhů - podmínková souvětí - slova podobného významu - peníze - slovesa make a do - Literatura a významní autoři ang. mluvících zemí Počet hodin Čas plnění 22 září říjen 18 listopad prosinec 18 leden únor 18 únor březen

14 - dokáže odhadnout význam neznámých slov v kontextu, - je schopen využívat různých typů čtení (orientační, informativní, studijní) podle daného účelu, - umí správně, výstižně a stylisticky vhodně zformulovat vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů. Jazykové prostředky - dovede vyjadřovat časové a podmínkové vztahy, - umí spojovat věty v souvětí vhodnými spojkami, - je schopen používat správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů, - dovede vyjádřit podmínku neskutečnou, - rozumí nejběžnějším frázovým slovesům a vhodně je používá, - umí tvořit slova z již známých slov, - dovede vyjádřit předčasnost, současnost a následnost v minulosti, - správně reprodukuje výroky, otázky a rozkazy formou nepřímé řeči, - orientuje se v odborném názvosloví a hierarchii anglických slovesných časů a dokáže je správně používat, - dovede formulovat otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého reagování na otázky, - dovede relativně samostatně opravit své i cizí chyby, - chápe význam trpného rodu v anglickém textu (zejména odborném), dovede jej sám vytvářet a používat, - zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů. 5. Obchodní a soukromá korespondence úprava, části obchodního dopisu, používané fráze nabídka, poptávka, objednávka, reklamace hlavní rozdíly mezi obchodním a soukromým dopisem 2. PPP 8 duben

15 Země příslušné jazykové oblasti - relativně samostatně získává geografické a demografické údaje v návaznosti na již osvojené a utříděné poznatky z předchozích ročníků, - osvojuje si další informace z historie a současnosti anglofonních zemí s důrazem na aktuální události a jejich hodnocení, výrazné tendence v myšlení, dějinách a umění daných zemí, - seznamuje se s významnými představiteli politického života, umění, vědy a techniky (nositelé Nobelovy ceny a jiných významných vyznamenání), - zvládá formální úpravu obchodní korespondence, umí stylizovat jednoduchý obchodní dopis, fax i , - je schopen vyplnit formulář objednávky, - umí zdvořile, avšak přesvědčivě a důrazně, formulovat reklamaci i sepsat odpověď na ni, ať již odmítavou nebo omluvnou, - je schopen nabídnout přiměřenou kompenzaci v případě oprávněné stížnosti, - rozumí rozdílům mezi jednotlivými platebními prostředky. Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Plzeň

16 Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdělání: 6341M/004 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Počet vyučovacích hodin za studium: 464 (14) Platnost: od počínaje 2. ročníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Německý jazyk jako první cizí jazyk základní učebnice: DIREKT neu 1 úroveň A1 SERR DIREKT neu 2 úroveň B1 SERR DIREKT 3 úroveň B1, B2 SERR DIREKT neu 3- úroveň B1, B2 SERR učebnice obchodní korespondence doplňkové studijní materiály: časopis Freundschaft internet konverzační učebnice Deutschsprachige Länder Předmět: německý jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 2. Výsledky a kompetence Řečové dovednosti se naučí informovat o problémech a potížích, umí vyjádřit prosbu o pomoc, odmítnout a uvést důvod, vyjádřit lítost, žádat o dovolení, diskutovat na téma postižených osob, nabídnout pomoc si procvičí metodu řízeného rozhovoru, získávání a sdělování informací, argumentaci, formuluje vlastní myšlenky dokáže se informovat o významných událostech, napsat svůj životopis a rozumí životopisu jiných osob si procvičí formu diskuse Tematické celky L: Škola a plány do budoucna dokončení a opakování lekce minulý čas opakování L: Moje zkušenosti ze zahraničí opakovací lekce opakování témat moje rodina, koníčky, charakteristika, zážitky z prázdnin a zahraničí, výměnný pobyt reálie vybraných měst německy mluvících zemí Počet hodin Čas plnění 8 Září 6 6 Září Říjen

17 se naučí sdělovat, jak se cítí a dokáže se zeptat na totéž, dovede popsat nemoci, svůj životní styl a vést rozhovor u lékaře připraví, provede a vyhodnotí anketu dokáže vylíčit nějakou událost a vyjádřit posloupnost událostí dokáže popsat a vysvětlit cestu zvládne přečíst s porozuměním novinový text zdokonalí se v práci se slovníkem napíše krátký písemný útvar pohlednici, dopis, jednoduchý obchodní dopis poptávku vypráví o známých osobnostech, charakterizuje osoby a dokáže je srovnat, vyjádřit vlastní názor na téma Lidé kolem nás si procvičí metodu řízeného rozhovoru o trhu práce s vysvětlováním, napíše inzerát vypráví o svých zážitcích, diskutuje o světě kolem nás včetně politických událostí dokáže interpretovat statistické údaje, vyjádřit představu o své budoucnosti i budoucnosti světa, vyprávět o svých plánech do budoucna zvládne vyjádřit obavy a naděje mladých lidí ohledně budoucnosti umí diskutovat o problémech životního prostředí a vyhlídkách do budoucna, sdělí své pocity a emoce Jazykové prostředky vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti má dostatečnou slovní zásobu, včetně frazeologie dodržuje základní pravopisné normy L: Rychle k cíli minulý čas Perfektum (3) perfektum sloves s odlučitelnou předponou perfektum sloves s neodlučitelnou předponou perfektum sloves na ieren L: Dovolená a více zeměpisné názvy předložky s geografickými názvy souvětí podřadné a spojky dass, weil, wenn préteritum způsobových sloves souvětí souřadné (1) a spojky und, oder, aber, sondern, denn L: Co děláš pro své zdraví? zvratná slovesa a zájmeno sich časové předložky časový 4. pád L: Lidé jako ty a já (?) stupňování přídavných jmen skloňování příd. jmen po členu určitém skloňování příd. jmen po členu neurčitém tázací zájmena welcher, was für ein L: Práce a povolání sloveso werden vedlejší věty účelové, spojka damit, konstrukce um zu závislý infinitiv s zu zkracování vedlejších vět spojkami dass, damit L: Přání a sny konjunktiv II: opisný tvar würde + infinitiv vedlejší věta podmínková konjunktiv II sloves nepravidelných Říjen Listopad Listopad Prosinec 14 Leden 14 Únor 13 Březen 13 Duben

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Ekonomické lyceum, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plzeň 78 4 M/0 střední vzdělání s maturitní

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (druhý cizí jazyk) (NEJ) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (9 resp. 12 hodiny

Více

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání:

Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 414 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 5 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Německý jazyk 7. ročník

Německý jazyk 7. ročník Německý jazyk 7. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Psaní Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři. Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK (ANJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Vzdělávací obsah předmětu získávání zájmu o studium angličtiny a vytváření pozitivního

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Francouzský jazyk (druhý cizí jazyk) (FRJ) Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12

Více

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

6.39 Německý jazyk. Jazyk a jazyková komunikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Cizí jazyk VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk 6.39 Německý jazyk CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Německý jazyk je předmět, který jeho postupným osvojováním ţákovi

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - III. období (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu V tomto období shrnujeme a prohlubujeme vědomosti žáků ve všech oblastech jazykového vzdělávání na základní škole. K tomu jsou využívány

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení

Školní vzdělávací plán: Delfin B1. Stoffverteilung Delfin B1, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk. Obsahové, organizační a časové vymezení Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk 5.1. 5.1.3. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR Další cizí jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA: Vyučovací předmět Základy německého jazyka je začleněn

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Německý jazyk 1.cizí jazyk

Německý jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Německý jazyk 1.cizí jazyk Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Zdravá škola pro každého č.j. ZSG 383/2009 Škola: Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Květoslava

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. záporu, základní Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Anglický jazyk Osobní údaje Obory

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8.

Předmět: Německý jazyk Beste Freunde 2 Ročník: 8. Plán je napsán pro výuku němčiny od sedmé třídy, to znamená, že 1. díl Beste Freunde je probírán v celém sedmém ročníku a v 1. pololetí osmého ročníku. Následuje Beste Freunde 2. Beste Freunde 2 se probírá

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ

Cizí jazyk. Předmět: Německý jazyk. 2. stupeň ZŠ Cizí jazyk Předmět: Německý jazyk 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním,

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka

5.23 Učební osnovy: Seminář z německého jazyka Zpracování osnov předmětu Seminář z německého jazyka koordinovala Mgr. Zuzana Böhmová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny 3.V 2 hodiny 6.N 2 hodiny 4.V 2 hodiny Celková dotace: vyššího gymnázia

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 6. Poznámky: ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit jednoduché

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK

CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení podporuje zájem o studium cizích jazyků obecně, bývá zpravidla volen jako první cizí jazyk v návaznosti na výuku angličtiny

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Další cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení V rámci výuky dalšího cizího jazyka nabízí škola dva volitelné předměty německý jazyk a

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A2. Stoffverteilung Schritte international A2, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1.

Školní vzdělávací plán: Schritte international A2. Stoffverteilung Schritte international A2, 2010 Hueber Verlag, Ismaning 1. Německý jazyk Obsahové, organizační a časové vymezení Hlavním cílem jazykového vzdělávání je podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a žákova smyslu pro vlastní identitu na základě zkušeností

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk)

4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) 4.1.6. Španělský jazyk (vzdělávací obor Další cizí jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Španělský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Je určen žákům prvního až

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Angličtina přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996

Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Tato učebnice respektuje nová pravidla německého pravopisu z r. 1996 Recenzovali: Mgr. Vanda Mališová Mgr. Tobias Cramer, PhD. Mgr. Eva Payerl Za kritické připomínky, rady a všestrannou pomoc děkuji Janu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více