PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem"

Transkript

1 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň M/02 střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje prvním ročníkem A. Uplatnění absolventa Absolvent tohoto oboru se uplatní na trhu práce především v profesích s ekonomickým, administrativním a obchodně podnikatelským zaměřením, a to například v následujících pozicích: ekonom, účetní, pracovník středního managementu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, atd. je připraven také pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Úspěšné ukončení tohoto oboru zároveň vytváří předpoklady pro realizaci vlastních podnikatelských aktivit. B. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělání v tomto oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, řadu klíčových a odborných kompetencí. Klíčové kompetence K UČENÍ k rozvoji této kompetence dochází ve všech předmětech vyučovaných na naší škole. Žáci jsou vedeni k tomu, aby získali pozitivní vztah k učení, osvojili si různé techniky učení, dokázali získávat vědomosti nejen ve škole, ale i z dalších informačních zdrojů. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní jsou seznamováni s možnostmi dalšího pomaturitního studia a zároveň motivováni k celoživotnímu vzdělávání. K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ i tato kompetence je rozvíjena ve předmětech, především při projektovém učení. Žáci jsou směrováni k tomu, aby dokázali problém řešit samostatně, ale i v týmu. Za tímto účelem jsou seznamováni s různými metodami myšlení, prostředky a způsoby vedoucími ke splnění daných aktivit. KOMUNIKATIVNÍ úroveň písemného i ústního projevu je neustále kultivována ve všech předmětech. Zvláštní důraz na formulování myšlenek, na jazykovou správnost a vyjádření se přiměřeně účelu sdělení je kladen hlavně v Českém jazyce a literatuře. Dále také v Cizích jazycích, kde je navíc rozvíjena schopnost komunikovat v cizojazyčném prostředí a porozumět cizímu jazyku i v pracovním procesu. Zpracování administrativních písemností se žáci učí zvládat v rámci Písemné a elektronické komunikace. Logickou správnost a přesnost výpovědi podporují také Matematika a Právní nauka. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ tato kompetence je rozvíjena v širokém spektru vyučovacích předmětů. Hodnotit své skutečné fyzické i duševní možnosti a na tomto základě

2 si stanovit priority a určit si svoji zájmovou i pracovní orientaci napomáhají následující aktivity: zahraniční exkurze, výměnné pobyty a praxe v SRN, kulturní akce školy, lyžařské a turistické kurzy. Největší podíl zde mají tyto předměty: Cizí jazyky, Český jazyk, Občanská nauka, Psychologie a Tělesná výchova. V rámci všech předmětů se žáci zapojují do nejrůznějších soutěží (školních, městských i celostátních), což významnou měrou přispívá k rozvoji této kompetence. K osobní zájmové a profesní orientaci také výrazně napomáhá možnost bohatého výběru volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku. OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ - žáci jsou systematicky vedeni k uznávání a dodržování hodnot důležitých pro život v demokratické společnosti. Právní povědomí a povědomí o evropském a světovém kontextu je rozvíjeno v těchto předmětech: Občanská nauka, Dějepis, Právní nauka, Cizí jazyky (např. mezinárodní projekty s partnerskou školou v SRN). K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM na úspěšné uplatnění na pracovním trhu jsou žáci připravováni především v odborných předmětech, ve kterých jsou vedeni k odpovědnému postoji k vlastní profesní budoucnosti. Pracovně - právní problematika je obsahem předmětu Právní nauka. Každoročně pořádáme exkurze na Úřad práce Plzeň. MATEMATICKÉ k funkčnímu využívání matematických dovedností jsou žáci vedeni nejen v Matematice a Cvičeních z matematiky, ale aplikovaně v předmětech Účetnictví, Cvičení z účetnictví, Daně a Fiktivní firma. VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO- LOGIÍ A PRACOVAT S INFORMACEMI práce s osobním počítačem a dalšími informačními a komunikačními technologiemi se promítá do výuky všech předmětů. Při výuce jsou často využívány multimediální tabule. Nosnými předměty k získání této kompetence jsou Informační technologie a Písemná a elektronická komunikace, k jejímu významnému rozvoji napomáhají také Cvičení na počítačích a Cvičení z účetnictví. Odborné kompetence získat pozitivní vztah k učení a vzdělávání dokázat pochopit zadání úkolu či identifikovat podstatu problému, získat informace, vyhodnotit je, prezentovat řešení a ověřit správnost postupu používat různé metody myšlení a vhodně volit prostředky a způsoby pro úspěšné vyřešení daného problému pracovat nejen individuálně, ale i spolupracovat v týmu získávat znalosti při školním vyučování, ale také z dalších informačních zdrojů průběžně získávat informace o možnostech svého dalšího vzdělávání v oboru formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory logicky a srozumitelně v písemné i mluvené formě zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na běžná i odborná témata dosáhnout takové úrovně znalosti nejméně jednoho cizího jazyka, která umožní nejen komunikovat, ale také se pracovně uplatnit v cizojazyčném prostředí chápat důležitost dobré znalosti cizích jazyků pro uplatnění na pracovním trhu i v soukromém životě, být motivováni ke zdokonalování svých jazykových dovedností v rámci celoživotního vzdělávání

3 hodnotit reálně své fyzické a duševní možnosti a na tomto základě si stanovovat cíle a priority přiměřené osobním schopnostem dokázat pracovat týmově, odpovědně plnit zadané úkoly, objektivně hodnotit postoje, jednání a výsledky práce ostatních lidí v týmu mít odpovědný vztah ke svému zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu dodržovat zákony, respektovat práva ostatních, aktivně vyjadřovat svůj nesouhlas s jakoukoli diskriminací a xenofobií ctít tradice a hodnoty svého národa, uvědomovat si svoji vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu v rámci multikulturního kontextu současného světa orientovat se v politickém a společenském dění u nás i ve světě jednat a chovat se v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování odpovědně přistupovat k vlastní profesní budoucnosti a růstu, to znamená nejen svědomitě studovat, ale také si uvědomovat význam celoživotního učení, sledovat možnosti uplatnění, pracovní, platové a další podmínky na trhu práce a aktuální změny ve svém oboru orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců, dokázat využít poradenských a zprostředkovatelských služeb, vhodným způsobem komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem chápat podstatu podnikatelské činnosti, mít přehled o právních, ekonomických, administrativních a dalších předpokladech podnikání funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích (používat pojmy kvantifikujícího charakteru, efektivně aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžném životě, používat, ale také vytvářet různé formy grafického znázornění tabulky, grafy, schémata, apod.) pracovat s osobním počítačem a používat další prostředky informačních a komunikačních technologií ovládat běžné základní a aplikační programové vybavení, orientovat se v nových aplikacích a umět je využívat vyhledávat informace na internetu i v dalších médiích, dokázat kriticky posoudit věrohodnost získaných informací komunikovat elektronickou poštou a pracovat s dalšími prostředky online a offline komunikace orientovat se v právní úpravě účetnictví, dokázat efektivně vyhledávat v jednotlivých právních normách orientovat se v daňových zákonech, dokázat efektivně vyhledávat zejména v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o dani z přidané hodnoty využívat účetních i daňových právních předpisů při řešení konkrétních praktických situací vypočítávat povinnost k daním z příjmů, dani z přidané hodnoty, sociálnímu a zdravotnímu pojištění orientovat se v právní úpravě pracovněprávních a závazkových vztahů, vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob provádět výpočty odpisů, výpočty využití kapacity dlouhodobého majetku a efektivnosti investic zpracovávat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru

4 provádět základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, srážek ze mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě, sociálního a zdravotního pojištění) zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, nákupu a prodeje zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem účtovat o zásobách, dlouhodobém majetku, krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech provádět účetní uzávěrku a účetní závěrku sestavovat rozpočty a kalkulace provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s obchodními partnery při nákupu i prodeji vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet její image na veřejnosti orientovat se v činnostech bank a pojišťoven dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky provádět reálný odhad výsledku řešení zadaných praktických úkolů osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Průřezová témata OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI toto téma je prezentováno především ve výuce humanitních předmětů, zejména v Českém jazyce a literatuře, Dějepisu, Občanské nauce, Cizích jazycích, Psychologii a Právní nauce. Principy demokracie, plurality, tolerance k právům ostatních a k menšinám se promítají i do ostatních předmětů a tvoří také podstatnou součást celkového klimatu školy. Stejně tak se tyto principy přenášejí do všech mimovýukových aktivit. ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ s principy udržitelného rozvoje, udržení kvality životního prostředí a úctě k životu ve všech jeho formách jsou žáci vedeni především v Základech přírodních věd, Hospodářském zeměpisu, ale dílčí témata týkající se ochrany životního prostředí jsou řešena také v Českém jazyce a literatuře, Cizích jazycích, Občanské nauce a Právní nauce. Na výše uvedené principy je kladen velký důraz při mimovýukových aktivitách. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE základní cíl vzdělávání, tedy příprava absolventa s takovým odborným profilem, aby se mohl úspěšně uplatnit na trhu práce, prostupuje všemi vyučovanými předměty. Představuje nedílnou součást především odborných předmětů, a to Ekonomiky, Účetnictví, Cvičení z účetnictví, Právní nauky a Fiktivní firmy. Další předměty prezentují žákům, jak správně sestavit životopis či jak postupovat při přijímacím pohovoru. Jsou to zejména Český jazyk a literatura, Cizí jazyky a Právní nauka. Ve Fiktivní firmě jsou žáci seznamováni se základy podnikání. Všichni žáci ve 2. a 3. ročníku absolvují odbornou praxi ve firmách a podnicích, vybraní žáci tuto praxi vykonávají v SRN.

5 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE výpočetní technika a moderní technologie jsou využívány ve všech předmětech, samozřejmě nosnými předměty pro toto téma jsou Informační technologie, Cvičení na počítačích, Písemná a elektronická komunikace a Cvičení z účetnictví. C. Způsob ukončování studia Studium oboru Obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Podle 78 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se společná část maturitní zkoušky skládá z komplexní zkoušky z českého jazyka a komplexní zkoušky z cizího jazyka, nebo didaktického testu z matematiky. se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám (cizí jazyk, matematika). V profilové části maturity žáci konají ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví, praktická maturitní zkouška má formu písemnou. se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám stanoveným ředitelem školy (viz tabulka). Po úspěšném vykonání všech částí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce, protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky a mezinárodní doklad o kvalifikaci Europass dodatek k osvědčení. Část zkoušky Společná Profilová Forma závěrečné zkoušky komplexní zkouška z českého jazyka komplexní zkouška z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky nepovinné zkoušky (cizí jazyk, matematika) maturitní zkouška z ekonomiky (ústní) maturitní zkouška z účetnictví (ústní) praktická maturitní zkouška (písemná) nepovinná zkouška (další cizí jazyk, matematika, informatika ústní)

6 D. Přijímací řízení Uchazeči o studium (žáci základních škol, žáci kvart osmiletých gymnázií, sekund šestiletých gymnázií a ostatní uchazeči) budou přijímáni na základě studijních výsledků osmé třídy (resp. tercie nebo primy) a studijních výsledků prvního pololetí deváté třídy (resp. kvarty nebo sekundy). Algoritmus určení pořadí uchazečů Žáci budou přijímáni podle nejnižší hodnoty H: H = S B S = p 1 + p 2 + p 3 p 1 * p 2 p 3 průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za 1. pololetí 8. třídy ZŠ (resp. tercie nebo primy víceletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za 2. pololetí 8. třídy ZŠ (resp. tercie nebo primy víceletého gymnázia) průměr z průměrného prospěchu a klasifikace z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka za 1. pololetí 9. třídy ZŠ (resp. kvarty nebo sekundy víceletého gymnázia) B BONIFIKACE b1 uchazeči z víceletých gymnázií... 1,5 b2 uchazeči, kteří podají přihlášku do obou oborů... 0,5 b3 umístění do 3. místa v okresních a vyšších olympiádách z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka... 0,4 b4 sociální důvody (pouze oboustranně osiřelé dítě)... 0,2 b5 změněná pracovní schopnost (ZPS)... 0,2 B = b i * příklad výpočtu p 1 : má studijní průměr 1,27. Čtyři chvalitebné: z matematiky, chemie, fyziky a tělesné výchovy. Profilující předměty jsou matematika, český jazyk a anglický jazyk: matematika = 2, český jazyk = 1, anglický jazyk = 1 průměrný prospěch z profilujících předmětů je 1,33 p 1 1,27 1,33 1,30 2

7 Název vyučovacího předmětu: ANGLICKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdělání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Počet vyučovacích hodin za studium: 464 (14) Platnost: od počínaje 1. ročníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Anglický jazyk jako první cizí jazyk základní učebnice Maturita Solutions PRE-INTERMEDIATE 2 nd edition úroveň B1 SERR (1. a 2. ročník) New Headway INTERMEDIATE Third Edition úroveň B2 SERR (3. a 4. ročník) Obchodní korespondence v angličtině doplňkové studijní materiály: časopisy (Bridge, Gate) konverzační učebnice gramatické učebnice reálie anglicky mluvících zemí filmy anglicky mluvících zemí, video, internet Předmět: Anglický jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 1. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu obsahujícímu probrané jazykové prostředky i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, - v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně, pohotově a jazykově relativně správně reagovat v běžných situacích každodenního života, - umí vést přirozený dialog, zeptat se na smysl nepochopeného výrazu či věty, požádat o zpřesňující informace a podobné informace podat, Tematické celky 1. Charakteristika osobnosti - vlastnosti, koníčky, zájmy přítomný čas prostý a průběhový slovesné vazby: sloveso + infinitiv, sloveso + infinitiv bez to sloveso + gerundium výměna názorů vyjádření míry vytvoření os. profilu 2. Sport, hry a volný čas min. čas prostý: pravidelná, nepravidelná slovesa min. čas průběhový: způsob použití v kombinaci s prostým vyprávění o minulosti děkovný dopis 1. PPP Počet hodin Čas plnění 28 září říjen 28 listopad prosinec

8 - dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z vyslechnutého či přečteného textu obsahujícího známý jazykový materiál i přiměřené množství neznámých výrazů či tvarů, - dokáže volně reprodukovat jednoduchý nepřipravený text, - umí souvisle hovořit v rámci probraných tematických okruhů i na základě vizuální opory (obrázek, tabulka, formulář apod.), - čte výrazně, foneticky správně vybrané texty, - čte s porozuměním přiměřeně náročné všeobecně či odborně orientované texty, - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či tvarů z kontextu, - dovede využívat dvojjazyčný slovník i mluvnické příručky, - je schopen vyplnit různé typy formulářů, - dovede sestavit neformální i jednoduchý formální dopis i jiná písemná sdělení, - dokáže zaznamenat (zformulovat hlavní myšlenky) informace z vyslechnutého či přečteného textu, - je schopen písemně vyjádřit své myšlenky, - s použitím slovníku dokáže samostatně sestavit popis, vyprávění, charakteristiku osoby, jednoduchý životopis. Jazykové prostředky - systematicky si upevňuje návyky správné výslovnosti se zdůrazněním suprasegmentálních prvků (rytmus, přízvuk, intonace, redukce slabik a slov), - aktivně si osvojuje nová slova, idiomy a slovní spojení, včetně frazeologie běžného společenského styku 3. Domov a jeho okolí místí předložky vyjadřování kvantity počitatelná, nepočitatelná podst. jména použití členů vyjádření (ne)souhlasu popis obrázku blog z dovolené 4. Film a televize stupňování přídavných jmen a porovnávání přídavná jména s koncovkami ed a ing ověření porozumění vyjádření kontrastu shrnutí děje filmu 5. Nakupování a peníze předpřítomný čas kontrast s min. časem obchody a jejich zboží stížnost v obchodě sepsání stížnosti 2. PPP 28 leden únor 32 březen duben 26 květen červen

9 - při práci s textem průběžně poznává základní způsoby tvoření slov a nejčastější druhy konverze, - ovládá základní časy, - správně tvoří otázky, - správně používá tázací zájmena a příslovce. Země příslušné jazykové oblasti - zná základní geografické údaje, hlavní města, nejvýznamnější kulturní památky, nejnavštěvovanější města a oblasti Předmět: Anglický jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 2. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí souvislému projevu vyučujícího i reprodukovanému kultivovanému projevu rodilého mluvčího pronášenému v běžném hovorovém tempu i s méně pečlivou výslovností (autentické nahrávky) v rámci probraného učiva i s přiměřeným množstvím neznámých výrazů či tvarů, v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků dokáže vhodně, pohotově a jazykově správně reagovat v běžných situacích společenského života, v reakcích vyjádřit i své postoje, - dovede sdělit hlavní myšlenky či informace z delšího vyslechnutého či přečteného přiměřeně náročného textu, umí text komentovat, hodnotit apod., - dokáže volně reprodukovat nepřipravený vyslechnutý či přečtený text, Tematické celky 1. Moderní technologie a nová média, sociální sítě budoucí čas příslovce frázová slovesa podmínkové věty typ 0 modální slovesa 1. část přijetí/ odmítnutí pozvání vytvoření vzkazu 2. Svět a cestování modální slovesa 2. část podmínkové věty typ I další frázová slovesa gesta a řeč těla svátky v informačním centru rady a doporučení odpověď na pozvání 1. PPP Počet hodin Čas plnění 28 září říjen 28 listopad prosinec

10 - umí souvisle hovořit v rámci Země a přírodní katastrofy probraných tematických okruhů podmínkové věty typ II na všeobecná témata, přací věty - je schopen aktivně se zúčastnit tvoření slov diskuze, vyjádřit své názory, porovnání a zdůvodnění oponovat či souhlasit s názory nápadů, pro a proti ostatních, požádat o zpřesnění sepsání návrhu na údajů apod., zlepšení situace v místě - dovede připravit a realizovat bydliště anketu, interview apod., - dovede vyplnit dotazník na 4. Zločin úřadu práce, sepsat žádost - předminulý čas o zaměstnání, - jeho použití v kombinaci - umí se písemně i ústně prezentovat při vstupu na trh práce, - souslednost časová s min. časem - čte s porozuměním přiměřeně - tvoření slov náročné všeobecně či odborně - zdvořilé žádosti orientované texty, - popis zločinu - umí využívat logického odhadu významu neznámých výrazů či 5. Psané slovo tvarů z kontextu, - trpný rod - dovede využívat výkladový - druhy tištěných médií slovník. - knihy a literatura - domlouvání schůzky Jazykové prostředky - návrhy co dělat - neformální dopis - dovede rozlišovat a používat - 2. PPP přítomný čas prostý a průběhový, 10 - dovede rozlišovat a používat minulý čas prostý a průběhový, - umí spojovat věty, - správně tvoří slova pomocí předpon a přípon, dokáže správně používat kvantitativní výrazy, zájmena a členy, - umí rozlišit používání předpřítomného času prostého a průběhového, - dovede vyjadřovat časové a podmínkové vztahy, - umí spojovat věty v souvětí vhodnými spojkami, - dovede formulovat otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého reagování na otázky, - zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů. 28 leden únor 32 březen duben 18 květen červen

11 Země příslušné jazykové oblasti - zná základní geografické, historické a politicko-společenské informace, - identifikuje objekty významné z hlediska kulturního a turistického, - orientuje se v aktuálním kulturním, politickém a společenském dění i životě, zná významné osobnosti, společenské zvyklosti a tradice. Předmět: Anglický jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 3. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - dokáže porozumět obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých mluvčích z různých oblastí i v rychlejším tempu a s méně pečlivou výslovností, - umí pohotově reagovat v rozhovoru a v diskusi i v náročnějších situacích společenského a pracovního styku, - je schopen vyjadřovat své postoje a obhajovat své názory, - čte s porozuměním delší náročnější obsahově různorodé texty, s důrazem na profesně orientované texty, - dokáže písemně zaznamenat podstatné myšlenky a údaje z delšího vyslechnutého i přečteného textu, - je schopen vyjádřit své pocity a názory na na umělecká díla, - je schopen stylisticky vhodně a srozumitelně zformulovat vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů. Tematické celky 1. Člověk a svět - pomocná slovesa - opakování časů - tvoření otázek, záporů - krátké odpovědi - Velká Británie 2. Volný čas a koníčky - přítomný čas prostý a průběhový - dějová a stavová slovesa - vlastnosti - Londýn 3. Výtvarné umění, hudba, literatura - min. čas prostý, průběhový - používání minulého a předminulého času - předložky časové - Kanada - 1. PPP Počet hodin Čas plnění 22 září říjen 12 listopad 20 prosinec leden

12 Jazykové prostředky - orientuje se v odborném názvosloví a hierarchii anglických slovesných časů, dokáže je správně používat, - je schopen používat správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů, - dovede vyjadřovat podmínku neskutečnou, - rozumí frázovým slovesům a vhodně je používá, - umí tvořit slova z již známých slov, - dovede vyjádřit předčasnost v minulosti - dovede správně uvozovat a gramaticky zpracovat nepřímou řeč, nepřímé otázky a nepřímý rozkaz, - chápe význam trpného rodu v anglickém textu, zejména odborném, dovede jej sám vytvářet a používat, - chápe posuny časů v časové souslednosti a dovede je sám uplatňovat ve svém projevu písemném i mluveném, - rozumí symbolům užívaným při opravách jazykových chyb, dovede relativně samostatně opravit své i cizí chyby, Země příslušné jazykové oblasti - osvojuje si další, detailnější geografická a demografická fakta, informace o kulturních památkách, turist. atrakcích, - orientuje se ve státním zřízení jednotlivých zemí, - má povědomí o společenských zvycích a konvencích, - je obeznámen s problémy každodenního života, 4. Práva a povinnosti modální slovesa vyjadřování pravidel frázová slovesa zdvořilostní fráze Austrálie 5. Počasí, příroda, ochrana životního prostředí - vyjadřování budoucnosti - tvoření slov - domlouvání setkání - Práce sekretářky a vybavení kanceláře 6. Opakování - 2. PPP 22 únor březen 18 duben květen 8 červen

13 - orientuje se v nejvýznamnějších historických etapách a událostech příslušných zemí, - seznamuje se s nejvýznamnějšími představiteli umění, vědy a techniky, sleduje aktuální informace z kulturního, politického a společenského života anglicky mluvících zemí, - je schopen relativně samostatně formulovat věty v rámci schématu Předmět: Anglický jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 4. Výsledky vzdělávání Řečové dovednosti - rozumí obsahu souvislého ústního projevu i dialogu rodilých mluvčích v rychlém hovorovém tempu s méně pečlivou výslovností a s některými základními sociolingvistickými a regionálními variantami jazyka, - umí pohotově, jazykově správně a přirozeně reagovat i v náročnějších situacích společenského a pracovního styku s cizinci, - v rámci osvojených jazykových prostředků dovede s předchozí přípravou souvisle hovořit na přiměřeně náročná témata všeobecná, témata zeměvědného charakteru i na témata týkající se vlastní profesní orientace, - čte s porozuměním texty se stupňující se náročností, umí se orientovat v různých typech textů i v odborné literatuře vlastního oboru, Tematické celky 1. Popis osoby, rodina - otázky - přídavná jména a příslovce - nakupování - USA - New York - Washington DC 2. Záliby a zájmy - předpřítomný čas - móda, sport - předložkové vazby - Banky a pojišťovnictví - EU a mezinár. spolupráce 3. Cestování 1. PPP slovesné vazby další frázová slovesa řeč těla Reklama a inzeráty 4. Vyjadřování návrhů - podmínková souvětí - slova podobného významu - peníze - slovesa make a do - Literatura a významní autoři ang. mluvících zemí Počet hodin Čas plnění 22 září říjen 18 listopad prosinec 18 leden únor 18 únor březen

14 - dokáže odhadnout význam neznámých slov v kontextu, - je schopen využívat různých typů čtení (orientační, informativní, studijní) podle daného účelu, - umí správně, výstižně a stylisticky vhodně zformulovat vlastní myšlenky a názory ve formě různých slohových útvarů. Jazykové prostředky - dovede vyjadřovat časové a podmínkové vztahy, - umí spojovat věty v souvětí vhodnými spojkami, - je schopen používat správně infinitivní konstrukce k vyjádření základních významů a vztahů, - dovede vyjádřit podmínku neskutečnou, - rozumí nejběžnějším frázovým slovesům a vhodně je používá, - umí tvořit slova z již známých slov, - dovede vyjádřit předčasnost, současnost a následnost v minulosti, - správně reprodukuje výroky, otázky a rozkazy formou nepřímé řeči, - orientuje se v odborném názvosloví a hierarchii anglických slovesných časů a dokáže je správně používat, - dovede formulovat otázky i záporné věty, ovládá způsob krátkého reagování na otázky, - dovede relativně samostatně opravit své i cizí chyby, - chápe význam trpného rodu v anglickém textu (zejména odborném), dovede jej sám vytvářet a používat, - zná způsob zapisování i čtení číselných výrazů. 5. Obchodní a soukromá korespondence úprava, části obchodního dopisu, používané fráze nabídka, poptávka, objednávka, reklamace hlavní rozdíly mezi obchodním a soukromým dopisem 2. PPP 8 duben

15 Země příslušné jazykové oblasti - relativně samostatně získává geografické a demografické údaje v návaznosti na již osvojené a utříděné poznatky z předchozích ročníků, - osvojuje si další informace z historie a současnosti anglofonních zemí s důrazem na aktuální události a jejich hodnocení, výrazné tendence v myšlení, dějinách a umění daných zemí, - seznamuje se s významnými představiteli politického života, umění, vědy a techniky (nositelé Nobelovy ceny a jiných významných vyznamenání), - zvládá formální úpravu obchodní korespondence, umí stylizovat jednoduchý obchodní dopis, fax i , - je schopen vyplnit formulář objednávky, - umí zdvořile, avšak přesvědčivě a důrazně, formulovat reklamaci i sepsat odpověď na ni, ať již odmítavou nebo omluvnou, - je schopen nabídnout přiměřenou kompenzaci v případě oprávněné stížnosti, - rozumí rozdílům mezi jednotlivými platebními prostředky. Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Plzeň

16 Název vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK První cizí jazyk Obor vzdělání: 6341M/004 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Počet vyučovacích hodin za studium: 464 (14) Platnost: od počínaje 2. ročníkem REALIZACE ODBORNÝCH KOMPETENCÍ Německý jazyk jako první cizí jazyk základní učebnice: DIREKT neu 1 úroveň A1 SERR DIREKT neu 2 úroveň B1 SERR DIREKT 3 úroveň B1, B2 SERR DIREKT neu 3- úroveň B1, B2 SERR učebnice obchodní korespondence doplňkové studijní materiály: časopis Freundschaft internet konverzační učebnice Deutschsprachige Länder Předmět: německý jazyk 1. cizí jazyk Ročník: 2. Výsledky a kompetence Řečové dovednosti se naučí informovat o problémech a potížích, umí vyjádřit prosbu o pomoc, odmítnout a uvést důvod, vyjádřit lítost, žádat o dovolení, diskutovat na téma postižených osob, nabídnout pomoc si procvičí metodu řízeného rozhovoru, získávání a sdělování informací, argumentaci, formuluje vlastní myšlenky dokáže se informovat o významných událostech, napsat svůj životopis a rozumí životopisu jiných osob si procvičí formu diskuse Tematické celky L: Škola a plány do budoucna dokončení a opakování lekce minulý čas opakování L: Moje zkušenosti ze zahraničí opakovací lekce opakování témat moje rodina, koníčky, charakteristika, zážitky z prázdnin a zahraničí, výměnný pobyt reálie vybraných měst německy mluvících zemí Počet hodin Čas plnění 8 Září 6 6 Září Říjen

17 se naučí sdělovat, jak se cítí a dokáže se zeptat na totéž, dovede popsat nemoci, svůj životní styl a vést rozhovor u lékaře připraví, provede a vyhodnotí anketu dokáže vylíčit nějakou událost a vyjádřit posloupnost událostí dokáže popsat a vysvětlit cestu zvládne přečíst s porozuměním novinový text zdokonalí se v práci se slovníkem napíše krátký písemný útvar pohlednici, dopis, jednoduchý obchodní dopis poptávku vypráví o známých osobnostech, charakterizuje osoby a dokáže je srovnat, vyjádřit vlastní názor na téma Lidé kolem nás si procvičí metodu řízeného rozhovoru o trhu práce s vysvětlováním, napíše inzerát vypráví o svých zážitcích, diskutuje o světě kolem nás včetně politických událostí dokáže interpretovat statistické údaje, vyjádřit představu o své budoucnosti i budoucnosti světa, vyprávět o svých plánech do budoucna zvládne vyjádřit obavy a naděje mladých lidí ohledně budoucnosti umí diskutovat o problémech životního prostředí a vyhlídkách do budoucna, sdělí své pocity a emoce Jazykové prostředky vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti má dostatečnou slovní zásobu, včetně frazeologie dodržuje základní pravopisné normy L: Rychle k cíli minulý čas Perfektum (3) perfektum sloves s odlučitelnou předponou perfektum sloves s neodlučitelnou předponou perfektum sloves na ieren L: Dovolená a více zeměpisné názvy předložky s geografickými názvy souvětí podřadné a spojky dass, weil, wenn préteritum způsobových sloves souvětí souřadné (1) a spojky und, oder, aber, sondern, denn L: Co děláš pro své zdraví? zvratná slovesa a zájmeno sich časové předložky časový 4. pád L: Lidé jako ty a já (?) stupňování přídavných jmen skloňování příd. jmen po členu určitém skloňování příd. jmen po členu neurčitém tázací zájmena welcher, was für ein L: Práce a povolání sloveso werden vedlejší věty účelové, spojka damit, konstrukce um zu závislý infinitiv s zu zkracování vedlejších vět spojkami dass, damit L: Přání a sny konjunktiv II: opisný tvar würde + infinitiv vedlejší věta podmínková konjunktiv II sloves nepravidelných Říjen Listopad Listopad Prosinec 14 Leden 14 Únor 13 Březen 13 Duben

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Rámcový vzdělávací program pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 2009 OBSAH ČÁST A... 2 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 1 OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více