na FF UP se studuje FILOLOGIE Diskuzní brožura o místě a funkci studia filologie/filologií na FF UP v Olomouci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "na FF UP se studuje FILOLOGIE Diskuzní brožura o místě a funkci studia filologie/filologií na FF UP v Olomouci"

Transkript

1 na FF UP se studuje FILOLOGIE Diskuzní brožura o místě a funkci studia filologie/filologií na FF UP v Olomouci

2 Název projektu: Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu němčina jako jazyk humanitních věd Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/ na FF UP se studuje FILOLOGIE Diskuzní brožura o místě a funkci studia filologie/filologií na FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Olomouc 2011

3 Oponenti: prof. PhDr. Jan Kořenský prof. PhDr. Libuše Spáčilová 1. vydání Ingeborg Fialová, Dan Faltýnek a kol., 2011 Univerzita Palackého v Olomouci, 2011 ISBN Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost.

4 Obsah 1. Úvod 5 2. Současný stav filologických oborů na FF UP v Olomouci 7 3. Workshop I: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP východiska Workshop II výsledky diskuze Ideální curriculum filologického oboru Jak sdělit uchazečům, aby přišli na FF UP studovat filologii? Pozvěme ke studiu studenty z cizích zemí! O jazyce a jazycích obecně Výsledky sociologického průzkumu 60

5

6 1. Úvod 1 ÚVOD Milí kolegové na Filozofické fakultě UP, tato brožura je určena čtenářům uvnitř fakulty, případně univerzity, a má sloužit jako podklad k přemýšlení o funkci filologických oborů/filologie (a jazyka či jazyků nakonec také), jejich místě v univerzitním vzdělání, konkrétně na naší fakultě, a jejich dalším směřování a osudu. Vznikala za účasti tuctu mladých filologů (asistentů, doktorandů) různých filologických oborů, za přispění starších a vážených kolegů různých oborů a také s přispěním doktorandek Katedry sociologie FF UP, které prováděly sociologický průzkum, jehož výsledky najdete v závěru brožury. Úvahy, které jsme vtělili do textů této brožury, byly rozvíjeny v průběhu roku 2010, tedy v době, kdy strukturní, organizační a finanční rámec naší mateřské Filozofické fakulty neposkytoval ideální prostor pro život filologických oborů (o tom hned první text). Diskuze během řízených setkání/workshopů i neřízených schůzek měly proto často příchuť utopičnosti, která sice dovoluje svobodný rozlet fantazii nespoutané limitujícími hranicemi reality, na druhé straně je ta příchuť mnohdy hořká, odkazující všechny ideje, nápady, návrhy, aktivity a snahy do krajin neproveditelnosti, neprosaditelnosti, tudíž nezávaznosti a marnosti. Tento osten zbytečnosti by mohl být otupen návrhem ke zřízení jisté autonomie filologických oborů. K úvahám o této možnosti naše brožura mimo jiné vyzývá. IFF 5

7 6

8 2 Současný stav filologických oborů na FF UP 2 SOUČASNÝ STAV FILOLOGICKÝCH OBORŮ NA FF UP 1. Nový pohled na filologické obory. Dopad modelu dělení financí dle studentokreditů na filologické obory na FF UP Způsob dělení finančních prostředků z příspěvku MŠMT, který se etabloval na FF v roce 2007/08 a který má dvě základní charakteristiky: sugeruje, že kopíruje metodiku a praxi MŠMT, 1 a že tudíž nelze postupovat jinak, bere v úvahu jen kvantitativní ukazatele (počty hodin, kreditů, studentů), nebere ohled na jakákoliv kvalitativní kritéria a na kritéria vědeckého výkonu, se negativně dotýká nejvíce filologických oborů, které patří k nejstarším na této fakultě. Filologické obory většinou vznikly v roce znovuzaložení univerzity, mají tudíž dobrou kariérní strukturu, což ale paradoxně negativně dopadá na finance jejich kateder, neboť ty musí živit drahé docenty a profesory. Tyto katedry mají také vysoký vědecký výkon, který není modelem dělení financí nijak hodnocen. Negativní není pro filologické obory dělení financí pouze v tom smyslu, že by byly podfinancovány (dvě z devíti filologických kateder nejsou), nýbrž především ve smyslu ideovém. Model dělení financí legalizoval myšlenkový postup, že vzdělávat můžeme jen natolik, nakolik si na to vyděláme, 2 měl za následek bezhlavou honbu na studenty, která se ale povinností dodržovat při přijímání do prvních ročníků směrná čísla MŠMT stala obsoletní, a etabloval pohled na filologické obory jako na zbytečně drahé, aniž by přihlížel ke specifikům těchto oborů, které, zvláště jedná-li se o cizojazyčné filologie, nemohou vzdělávat masově a které, chtějí-li obstát v konkurenci českých i evropských institucí, musí vyvíjet vysoký tvůrčí výkon, což ovšem jejich existenci prodražuje. Chce-li některý filologický obor akreditovat a saturovat nový typ/obsah studia, musí počítat s tím, že mu budou ze strany tzv. silných oborů 3 kladeny překážky z obavy před vznikem dalšího nevýdělečného oboru. Debaty o potřebnosti případných nových filologických oborů, které ve spektru filologických disciplín chybí a na prestižní vědeckou fakultu patří (např. komparatistika, arabistika, ugrofinistika, nordistika atd.), jsou v podstatě zapovězeny. Děkan Filozofické fakulty UP naopak stále hlasitěji mluví o spojování kateder s finančním propadem klasická filologie má být spojena s historií, nederlandistika s germanistikou. To by v důsledku znamenalo likvidaci samostatných filologických oborů. 4 V diskuzích vedených od roku 2007 v předpolí přijímacího řízení o tom, kolik smí který obor přijmout nových studentů, dochází k postupnému snižování počtů pro filologie, a tedy k postupné marginalizaci filologických oborů na Filozofické fakultě UP. Filologické obory ohrožuje i Institut celoživotního vzdělávání UP, o počty studentů tam zapsaných (to jsou většinou studenti společenských věd, filologie participují na Institutu celoživotního vzdělávání jen minimálně, neboť cizí jazyky nelze s dobrým svědomím vyučovat dálkově) je nutno snížit počty studentů denního studia, tedy i počty filologů. 7

9 2 Současný stav filologických oborů na FF UP 2. Aplikovaná filologie V důsledku tlaku novodobé ekonomické ideologie mnohé filologické obory zavedly nějaký typ aplikované filologie (nejčastěji pro ekonomickou praxi, tzv. apleko) s tím, že aplikovaný obor zajistí příliv studentů i peněz. Příliv studentů skutečně nastal v letech , je ale nyní ukončen, další expanze není možná. Peníze ovšem v důsledku modelu dělení odplývají z filologických kateder (garantujících akreditaci) směrem ke Katedře aplikované ekonomie FF UP. Etablování aplikovaných oborů proběhlo navíc živelně, bez předchozí odborné diskuze o smyslu, typech (dalších) možných filologických aplikací, bez úvah o dopadu změny obsahu a cíle studia na původní filologický obor atd. Navíc množství práce vložené do aplikovaných bakalářských oborů ubírá filologům energii, kterou by jinak věnovali například péči o magisterské či doktorské obory nebo úvahám o společném filologickém základu, o nutné interdisciplinární prostupnosti atd. Jednostranné akcentování aplikovaných bakalářských oborů nás kromě toho staví do jedné kvalitativní řady s mnohem mladšími a méně kvalitními ústavy jazyků vzniklými po roce 1989 na filozofických, ale i pedagogických a jiných fakultách, které také všechny vyučují aplikovanou filologii v bakalářském stupni. 3. Strukturní rámec Model dělení financí zřejmě stojí i v pozadí stále sílícího byrokratického tlaku k egalizaci ( všichni jsme stejní, protože si všichni vyděláváme stejným způsobem peníze ), který poškozuje zvláště filologické katedry, neboť se nijak neohlíží na specifika filologických oborů ať už se jedná o neutichající debaty o harmonogramu studijního roku, o zářijovém termínu závěrečných zkoušek, o nechuť k zavedení modulárního systému studia, o zavedení placeného studia učitelské způsobilosti, což vylidňuje magisterské obory atd. Egalizační tlaky hrozí i stále vedené diskusi o hodnotě kreditu jakožto základní jednotky pro výpočet ekonomické výnosnosti kateder a následné přidělení rozpočtu jednotlivým katedrám. Budou-li tyto debaty a výpočty vedeny napříč celou FF, budou filologické obory následně znovu upozaděny a poškozeny, neboť nákladnost jejich kreditů je vyšší než u společenskovědních oborů. Přidělování financí jednotlivým katedrám ale na druhé straně vyvolalo i opačný efekt, dalo vzniknout namísto původní jednotné struktury fakulty dvaceti relativně samostatným, neboť s vlastním rozpočtem hospodařícím, vzájemně si konkurujícím jednotkám jednotlivých kateder. Interdisciplinární spolupráce je v této struktuře nemyslitelná, z pohledu jednotlivých kateder finančně nežádoucí, a proto také v posledních třech letech inexistentní. Zvláště filologické obory, které si jsou svými obsahy i metodami nanejvýš blízké, doplácejí na neexistenci mezioborové spolupráce či alespoň odborné diskuze poklesem kvality. 5 Tato vnucená hospodářská samostatnost a z ní logicky vyplývající konkurenční vztahy (namísto vztahů partnerských) ve svém důsledku nakonec paradoxně prodražují výuku ve filologických oborech, neboť každý 8

10 2 Současný stav filologických oborů na FF UP obor si sám zajišťuje výuku předmětů, které by mohly být kvalitněji a levněji vyučovány pro všechny filology společně např. v rámci společného filologického základu. Trpí také grantová úspěšnost, protože každý obor hraje za sebe a domluva o společném postupu při žádosti o nějaký grant či o společném vědeckém výzkumu leží mimo rámec představitelnosti. Ze stejného důvodu nelze koordinovat, či dokonce sjednotit názory na funkci a místo Katedry aplikované lingvistiky FF UP (už název by po dlouhých 50 letech zasloužil inovaci) ve svazku filologických oborů. Zatím tato katedra funguje jako jakási přivěšená neplacená jazyková škola zdarma, není využíváno jejího kvalitního personálního a vědeckého potenciálu. 4. Působení navenek Jednotlivé filologické obory na FF UP vedle sebe nesouvztažně, ba konkurenčně působící nenabízejí jasnou výpověď o své existenci, cílech, obsazích ani případným uchazečům o studium, 6 ani tuzemským a zahraničním partnerům. Současná amorfní struktura FF snižuje čitelnost fakulty na minimum, neumožňuje učinit jasnou výpověď typu v tomto jsme jiní než ostatní ústavy, kde se také vyučují jazyky, neumožňuje dokonce ani sdělit uchazečům i případným poskytovatelům grantů, jaký je rozdíl mezi studiem filologie a výukou cizího jazyka. Chybějící silná struktura a znemožněné partnerství filologických oborů nám brání zapojit se do evropského multilingvního diskurzu, dále snižuje naši grantovou a vědeckou úspěšnost. 5. Závěrem Závěrem nutno konstatovat, že existenční rámec, který FF poskytuje svým filologickým oborům, není ideální, poměrně prudce se zhoršil v posledních třech letech v důsledku zavedení popsaných finančních a organizačních mechanizmů. Další upevňování pozic popsaného modelu dělení financí a s ním spojeného myšlení a organizace fakulty povede k prohlubování trendu, při němž je o životě filologických oborů rozhodováno zvenčí, na základě cizorodých kritérií, bez ohledu na specifika filologie, a k pomalé či rychlejší demontáži filologií na FF UP, což nakonec poškodí celou fakultu, i její nefilologickou část. Jednou z možných cest k lepším podmínkám by mohla být emancipace filologických oborů ustavením jisté finanční a rozhodovací autonomie svazku filologických oborů. Poznámky 1/ Což je již na první pohled nonsens, neboť MŠMT přiděluje univerzitám peníze dle fyzického počtu studentů, nikoli dle počtu studentokreditů. 2/ Viz text doc. Kubátové Jak živí studenti své učitele, který koloval po Filozofické fakultě UP v roce 2008, a mnohé podobné texty. 3/ O tom, že jde o obory tzv. silné, nerozhodl jejich vědecký výkon či věhlas, nýbrž jen současný model dělení financí platný na FF UP. 9

11 2 Současný stav filologických oborů na FF UP 4/ V prvním kroku to bude znamenat radikální snížení počtu tabulkových míst vyučujících oboru. 5/ Pěkným příkladem je rozvojový projekt řešený v roce 2007 doc. Pechalem. Ten úspěšně vytvořil tzv. filologický modul, jeho uvedení v život ale ztroskotalo, a to patrně na nezájmu filologických oborů, které by přicházely o finanční prostředky, kdyby své počitatelné studenty posílali na výuku jiných kateder. Příkladů ztroskotavší mezioborové spolupráce je ale možno uvést mnohem více. 6/ Výmluvný obraz roztříštěnosti a nesouvztažnosti jednotlivých filologických oborů skýtá reprezentativní brožura FF UP Gaudeamus, jejíž pochybná a pro uchazeče velmi neprůhledná struktura nejen tříští strukturu filologických oborů, nýbrž trhá od sebe i jednotlivé části jednoho jediného oboru (bakalářské, magisterské, doktorské studium). 10

12 3 WORKSHOP I: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Východiska 3 WORKSHOP I: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Východiska 1. K účasti na workshopu byli následujícím dopisem vyzváni především mladí kolegové ze všech filologických oborů. Myslím, že je načase začít se vážně zabývat problematikou, smyslem, významem, směřováním oboru filologie, a to ačkoli (nebo právě proto), že situace obecně jazyková (vytlačování ostatních jazyků novou lingua franca, angličtinou, obecná destrukce jazykových projevů vlivem elektronických médií), situace v českém vysokém školství (potlačování humanitních věd a humanitního vzdělání principy pragmaticko-utilitárními) i situace na naší fakultě (systém dělení financí, který poškozuje obory vyrábějící drahé kredity, tedy především obory filologické a uměnovědné) takovým úvahám není nijak nakloněna. Ve spolupráci s děkanem prof. Bartečkem se nám podařilo získat něco peněz pro rozvojový projekt Emancipace filologických oborů na FF UP, jehož výstupem by neměl být pouze dříve či později zvětralý a zrezivělý poster na olomouckém nároží či dříve či později nudící brožura či webová stránka, nýbrž také diskuze a její formulovatelné výsledky o tom, jak by měla filologie při současném stavu světa na FF UP vypadat. Protože z vlastní zkušenosti vím, že v jistém věku není už člověk schopen vyvíjet nové zajímavé myšlenky a nápady, a protože další osud filologických oborů bude ležet na bedrech nejmladší generace, dnešních doktorandů a mladých asistentů, vyzývám k diskusi právě Vás. Workshop, na který Vás tímto zvu, a jehož výsledkem by měla být představa o ideální podobě kurikula filologických oborů na FF, má současně výhodu i nevýhodu: Je velmi nepravděpodobné, že to, co na něm vymyslíme/vymyslíte, bude také opravdu uskutečněno, neboť naše představy jistě narazí na finanční překážky, na uzavřenost jednotlivých filologických oborů vůči ostatním a na ochranu partikulárních zájmů kateder. To nám na druhé straně dává neomezenou svobodu formulovat ideální utopii neokleštěnou ohledy na realitu. IFF 2. Workshopu, čtyř diskusních odpolední, se v průměru účastnilo 15 kolegů z různých filologických kateder (včetně katedry žurnalistiky), nikoli však ze všech (chyběli zástupci katedry anglistiky, asijských studií a slavistiky). Před každým diskusním sezením dostali účastníci úkol: zamyslet se nad formulovanými problémovými okruhy. Výsledky zamyšlení a diskusí prezentujeme nejprve ve verbální formě (článek Mgr. Dana Faltýnka z katedry bohemistiky, který veškeré diskuze workshopu zapisoval a zápis obohacoval o podněty zaslané písemně), v další kapitole pak v podobě graficko-verbální (hrubé rysy ideálního kurikula filologie). 11

13 3 WORKSHOP I: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Východiska 3. Soubor problémových okruhů, ke kterým se účastníci workshopu vyjadřovali v diskuzi i písemných příspěvcích: I. Interdisciplinarita/Společný základ Má společný základ smysl? V bakalářském/magisterském/doktorském stupni studia? Jaký by měl tvořit podíl? Které předměty by měly být součástí společného základu? Je, kromě společného základu, smysluplný ještě i nějaký jiný interdisciplinární filologický modul? Kolik cizích jazyků by měl znát filolog? Na jaké úrovni, s jakým zacílením? Jaká by měla být role/funkce katedry aplikované lingvistiky ve svazku filologických oborů? Existují smysluplná interdisciplinární spojení s nefilologickými obory? Jaká? Jak je podpořit? II. Poměr teoretických a aplikovaných cílů a disciplín Je vůbec úkolem univerzity vyučovat aplikované disciplíny, neponechat aplikaci trhu práce, dalšímu školení absolventů vzdělaných čistě filologicky? Které aplikace se zdají být smysluplné? Například translatologie, ekonomická praxe, kulturní transfer, spotřební jazykový průmysl, tedy žurnalistika, nakladatelství atd.? Jaký je ideální poměr aplikovaných a teoretických disciplín v bakalářském, magisterském a doktorském studiu? Patří učitelská aplikace na FF? Je akceptovatelný současný stav (teoretická průprava a didaktika oboru na FF, vlastní pedagogické disciplíny na PdF, placený certifikát)? III. Cíle filologického studia/společenská závažnost oboru Jaké by měly být výstupní kompetence absolventů filologického studia obecně, opět v bakalářském, magisterském a doktorském stupni? Je vedle aplikovatelných výstupních kompetencí (s přímou návazností na určitý typ povolání) možno charakterizovat i obecně filologické výstupní kompetence? Které to jsou? Jakou roli hrají filologické dovednosti/schopnosti v dnešním světě? Jak vysvětlovat potřebnost filologických oborů? Jak vyjádřit rozdíl mezi činnostmi studovat filologii a učit se cizímu jazyku? Jak obhajovat potřebnost znalosti i jiných jazyků než je angličtina? IV. Organizace studia Je smysluplné dělení na bakalářský a magisterský stupeň dle Boloňské deklarace? Je smysluplná modulární skladba a organizace filologického studia? (S tím souvisí 12

14 3 WORKSHOP I: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Východiska jasně stanovené výstupní kompetence, výběr předmětů a jejich pořadí/návaznosti studenty i ponechání výběru způsobu atestace z velké části v kompetenci studentů, vysoká míra specializace.) Má smysl uvažovat o etablování dosud chybějících oborů, např. jako speciálních modulů (arabistika, ugrofinistika, nordistika, literárněvědná komparatistika atd.)? Jaká je hodnota kreditu různých filologických disciplín, a to z hlediska vložené studentovy práce i z hlediska vložené pedagogické práce? Je možno/je účelné dospět k obecně platným výpočtům? V. Propagace Jak vzbudit zájem zejména o studium filologie, o magisterský stupeň studia především? VI. Věda a výzkum Jaké jsou zkušenosti s podporou vědy a výzkumu na filologických katedrách ze strany vlastní fakulty/univerzity? Jaké jsou zkušenosti se získáváním grantů? Je možné/smysluplné formulovat společné, interdisciplinární výzkumné cíle (např. ve společném výzkumném záměru)? Které/jaké? Jaké jsou způsoby zapojení výzkumných aktivit do vyučovacího procesu, jaké jsou s tímto zkušenosti? 13

15 4 WORKSHOP II: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Výsledky diskuze 4 WORKSHOP II: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Výsledky diskuze 1. V roce 2010 probíhalo několik provázaných setkání, workshopů, na téma budoucnost filologií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. V jejich rámci se sešli mladí asistenti a doktorandi filologických oborů a rozmýšleli v rozhovorech s ničím nelimitovanou volností nad tím, jak studium filologií přiblížit možným novým uchazečům, jak jej přizpůsobit měnícímu se stavu tohoto světa a bez ustání reformovaného školství, jestli vůbec, a jak jej přivést v uvozovkách k dokonalosti; jestliže měl celý projekt utopické rozměry, neznamená to, že v jeho intencích nelze pokračovat s filologiemi dál, že se přece jen cosi realizovat nedá, snadno a rychle či pomalu a úporně. Diskuze nad tímto textem, který celý projekt resumuje, může pokračovat. Na pozadí projektu stojí dnes stále zřetelnější okolnosti studia filologických oborů, a to jak jsou znatelné v celém vysokém školství v České republice a pak tedy i na naší fakultě. Je zřejmé, že všechny filologie jsou vytlačovány filologií anglickou, u jednotlivých filologických kateder je to poznat především z klesajícího zájmu o jejich obor. Klesající počty uchazečů ohrožují katedry na kvalitě studia, když snižují požadavky na studenta, a v současném ekonomickém modelu financování se stávají ohrožením samotné existence jednotlivých pracovišť. Angličtina je v tuto chvíli v České republice prvním druhým jazykem, a tato její pevná pozice je a dále bude posilována klíčovým postavením v mediální, technické a dalších oblastech. Jen letmý pohled do slovníku neologizmů ukazuje, jak je to u češtiny s dalšími jazyky v kontaktu. Pro ostatní filologie zbývá prostor někde na okraji, jsou především užitné pro výchovu pracovníků v obchodě či turizmu, stávají se jedním z garantů jazykového vzdělání pro praxi. A vůle na některých filologiích přizpůsobovat studium ekonomickým a dalším aplikacím je zbytečně velká. Při tomto zbrklém vycházení vstříc ruce trhu pak ovšem postrádá smysl jméno i obsah filologie. Problém na té nejelementárnější úrovni zřejmě spočívá v tom, že v obecném povědomí je studium filologie neprohlédnutelné, je těžko rozeznatelné od jazykové školy. Pojem filologie je esoterický a klasická instituce filologického vzdělání i z toho důvodu upadá. Ale jestliže právě prostřednictvím filologie je, nebo může být, studium jazyka nejkomplexnější, nejživější a filologie by měla svému adeptovi garantovat přístup k nejširším jazykovým dovednostem, jestliže je a bude muset být stále zájem o studium jazyků, už jen pro vzrůstající multilingualitu Evropy a celého světa, mělo by postačovat dvojí: a/ aby se zde dosahovalo nejvyšší kvality filologického vzdělání, k čemuž by mohlo dále napomáhat těsnější semknutí jednotlivých filologií, racionalizace a interdisciplinarizace jejich studijních programů, b/ aby se pro případné uchazeče filologické obory na FF UP zviditelnily, aby se srozumitelně a zajímavě představily, nejlépe skrze problémy, které řeší. Jedním z výstupů diskuze proto bude naznačení možného způsobu propagační 14

16 4 WORKSHOP II: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Výsledky diskuze kampaně, jejímž mottem by mělo být jednoduché sdělení: Na FF UP v Olomouci se studuje filologie. Kampaň by měla oslovit nejen zájemce o bakalářské studium, ale zejména potenciální studenty navazujících magisterských a doktorských studijních programů, kteří by na svém základním a většinou aplikovaném jazykovém vzdělání vybudovali hlubší vzdělání filologické. Stejnou cestou může být také senzibilizována širší veřejnost ve smyslu uvědomění si různých funkcí jazyka (vedle základní funkce komunikační další funkce noetická, ideologická, estetická, identifikační atd.) a role filologie při poznávání a rozkrývání světa coby textu. Provazovat filologie a zvyšovat kvalitu a racionálnost jejich výuky v rámci složitého celku fakulty je v současné finančně tíživé situaci jistě problematické, ne všechno však musí mít peněžní konsekventy. Mělo by být snadné objasnit nejširší veřejnosti, co se studiem filologie míní, co obnáší, v čem jsou jeho nezpochybnitelné klady. Přesto se to zatím nijak výrazně nedělo. Níže je snad pro oba body více či méně funkční návod. 2. Jedním z nejdiskutovanějších témat v rámci emancipace a transformace filologií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, ať již jako samostatných studijních domén či komplexního kooperujícího celku, byla a znovu by být měla instituce společného základu. Společný základ má smysl i přes nepříznivé ekonomické faktory; je třeba, aby na něm ekonomicky participovaly všechny zúčastněné katedry, ne aby se od něj upouštělo. Již bakalářské studium by mohlo probíhat v rámci modulů, mělo by být kreativnější, měl by být kladen větší důraz na alespoň parciální výzkum studentů. Od výzkumu se musí odvíjet podoba a smysl univerzitního studia. Proto je třeba co nejdříve předávat základní teoretické informace o současné lingvistice a literární vědě, jejich metodách, obecně metodologických otázkách, jazyku v umění a filozofii, vědě a médiích apod. Na fakultě tohoto zaměření má místo v rámci společného základu kromě ve jméně fakulty obsažené filozofie především obecná jazykověda a literární věda a dále obor pracovně nazvaný kořeny evropské kultury. Klasická filologie latina je a měla by být organickou součástí výuky filologií, ale jistě i dalších programů. Toto vzdělání je marginalizováno na středních školách, přestože je základem veškerého filologického diskurzu. Rezignace na ně není překračováním jakési pomyslné rigidnosti filologie ve jménu modernosti, ale ignorací samozřejmých součástí filologického vzdělání. Vezměme jako modelový příklad úvod do studia jazyka/obecnou jazykovědu: V rámci filologických studijních programů realizovaných na FF UP (a je jich celkem 15: filologie česká, anglická, německá, nizozemská, francouzská, španělská, italská, portugalská, ruská, ukrajinská, polská, hebrejská, čínská, japonská a klasická) jsou obligatorní součástí počátečního studia obecně lingvistické předměty. V nich se studenti seznamují s teoretickými předpoklady přístupů k jazyku a ke komunikaci, s metodami lingvistické práce, s historií nejrůznějších jazykovědných koncepcí. Zde 15

17 4 WORKSHOP II: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Výsledky diskuze získané znalosti a dovednosti zásadním způsobem zakládají úspěšnost studentů v dalším studiu, budoucí náhled na jazyk, zapojení se do výzkumu. Jednotlivé filologie k obecně lingvistickým předmětům přistupují různě, výuka je často zatížena tradicí dané filologie, utilitárně je koncipována jako sloužící studiu jen a pouze té dané filologie, vyučována je pedagogy, jejichž specializace se obecně lingvistické problematiky dotýká jen vzdáleně. Tímto je znesnadňována prostupnost jednotlivých oborů, především při přechodu z bakalářského do magisterského stupně studia, jsou tak ale především nedostatečně rozvíjeny základní teoretické lingvistické kompetence studentů, což komplikuje jejich další studium, a negativně je ovlivněna jejich flexibilita v následném pracovním životě. Špatné výsledky studentů a jejich problémy při dalším studiu pramení často právě odtud. Cílem by mělo být vytvoření jednotné koncepce výuky obecně lingvistických předmětů v rámci celé FF, s tímto spojená inovace jejich výuky a jejího zajišťování. Studentům jednotlivých filologií by mělo být poskytnuto kompatibilní obecně lingvistické vzdělání. Studenti díky němu budou moci kvalifikovaně vybírat a reflektovat své metody přístupu k jednotlivým jazykům, což zvýší jejich studijní předpoklady a pozdější případnou konkurenceschopnost ve znalostní ekonomice v souvislosti se schopností řešit rozmanité problémy jazyka, navrhovat řešení komunikačních problémů všech typů atd. Případ obecné lingvistiky je modelový, pro úvody do studia literatury, respektive literární vědy, klasickou filologii apod. platí vše zmíněné bezvýhradně stejně. Katedry disponují odborníky v nejrůznějších oblastech, kteří by mohli participovat na přednáškách těchto úvodových disciplín, vždy jen několika hodinami, štafetově, semináře by zajišťoval buď všemi katedrami dotovaný tým pro tyto úvodové disciplíny nebo již jednotlivé katedry samy s ohledem na specifické požadavky dané problematikou konkrétní filologie. Zvýšila by se tak prestiž elementárních disciplín, provázaly se jednotlivé filologie a nutně by mnohonásobně mohutněly filologické kompetence studentů. Zároveň tak fakulta představí své vědce, jejich výzkum a studentům bude umožněno zapojit se do něj, identifikovat se s některým vědeckým programem fakulty. V prvních semestrech by se navíc měly objevit předměty orientované na základy teoretického myšlení, základy práce s odbornou literaturou, bibliografií apod. Vzhledem k počtu studentů prvního ročníku by bylo vhodné řešit to formou masových přednášek. Podobně orientované semináře, respektive prosemináře, na mnohých katedrách zavedeny jsou, místy se pak při studiu konkrétního studenta zbytečně překrývají. Proč? Proč toto školení dublovat? Proč studijní čas neinvestovat lépe, do konkrétního programu filologií? V podstatě praktické vědecké kurikulum aspiruje na zřízení jednotné/katedrám společné platformy, na jednoduché koordinované chování kateder při výuce tohoto trivia. Ve hře jsou varianty a/všem totožný společný základ, b/společný základ částečně v rámci studia konkrétního programu; rozhodovací pravomoc by ale měla být dána především studentovi a katedře. Zavedení společného základu a dalších možných 16

18 4 WORKSHOP II: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Výsledky diskuze společných kurzů znesnadňuje jazyková úroveň studentů, u specializovaných kurzů, např. psycholingvistika, dějiny jednotlivých literárních epoch, naratologie, pak vyvstává problém s jazykem přednášky. Zopakujme ještě, že velkou výhodou společného základu ve všech variantách je pozdější propustnost studijních programů. I v magisterském stupni je společný základ více než smysluplný. Mnoho kurzů je univerzálních, vyučují se na většině kateder, například filozofie jazyka, dějiny lingvistiky, literární věda, řada disciplín je filologicky univerzální: psycholingvistika, sociolingvistika, naratologie. Nebylo by vhodné alespoň parciálně je delegovat na největší vědecké osobnosti fakulty, odborníky v dané oblasti, ať již jsou z kterékoliv katedry? 3. Druhým okruhem traktovaných otázek byly cizí jazyky. Kolik jich má student filologie znát/ovládat, jaký je ideální stav a jak k němu lze prakticky cílit? Jak učit jazyky mezi filologiemi? Zřejmě je záhodno nejdříve vědět, s jakým cílem se má daný jazyk učit. Komunikační schopnosti v rámci sociální interakce řeší v současné chvíli Katedra aplikované lingvistiky FF UP (dále KAL), v této základní jazykové výbavě je přístup KALu dostačující problém jazykové výuky je tak ovšem prakticky odsunut mimo vědní filologickou oblast. Komplikace i v této čistě komunikační oblasti vyvstanou při četbě cizojazyčných textů v rámci odborného diskurzu. Navíc KAL ekonomicky oslabuje filologické katedry. Nakonec se ptáme, proč nemohou filologie, excelentní jazyková pracoviště, připravovat studenty jazykově samy? Pro i proti současnému přístupu k výuce cizích jazyků na fakultě lze shromáždit množství argumentů. Převáží však v posledku ty, které podporují návrat výuky cizího jazyka zpět jednotlivým filologiím. Fungování KALu je nesystémové zajišťuje výuku angličtiny, němčiny a některých románských jazyků, ale např. ruštinu (která je také světový jazyk) si zajišťuje sama katedra slavistiky, z čehož jí plynou i příslušné studentokredity, kterých není málo. Proč by jiné katedry (germanistika, anglistika, romanistika) měly být takto znevýhodněny? Je více než na místě, aby studenti disponovali komunikačními schopnostmi ve více jazycích. Lze tedy těžko cokoliv namítat proti případnému navyšování podílu jazykové výuky v rámci jednotlivých studijních programů. Ale budou se chtít katedry potýkat s výukou jazyka? Mají-li to být především vědecká pracoviště, je požadavek příslušnosti výuky konkrétního jazyka ke konkrétní filologii v kontradikci. Vyučujícím na katedrách bude výuka jazyka přítěží a stavět ji na doktorandech je velice nestabilní. Základním komunikačním schopnostem se nemusí věnovat filolog KAL má smysl proto, že se základní kurz může odehrát právě u nich. Na druhou stranu by však na univerzitě neměla řešit sekundární vzdělávání jazyková škola gratis, ta sem nepatří. Ekonomické faktory velí neoslabovat katedry delegováním výuky jejich jazyka na jazykovou školu. Katedry mají kapacity doktorandy, studenty, pedagogy, kteří by se mohli na tuto výuku částečně i plně specializovat. Ona by navíc mohla podporovat jejich setrvávání na katedře, účast na výzkumu, 17

19 4 WORKSHOP II: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Výsledky diskuze finančně by je saturovala. Tuto jazykovou přípravu by pak bylo třeba organicky prolnout s utvářením širších jazykových dovedností, a to i v rámci četby specializovaného/odborného textu. Studenti se naučí komunikovat, ale především by se měli dobře uplatňovat v rámci oboru, jejich cizojazyčná kompetence by měla být součástí vzdělání v rámci dané filologie a především jejich specializace. Otázka základu v cizích jazycích by měla být při studiu dořešena v prvních ročnících, následně by se věnovala pozornost odbornému diskurzu. Prezentace vlastní práce v druhém jazyce je vhodná zřejmě až v doktorském stupni. K tomu nakonec směřuje očekávatelná výtka: Proč není nijak koncepčně řešena výuka jazyka v doktorandském studiu? Nabízí se také výuka příslušných jazyků tam, kde jsou potřeba a využitelné; tak je to např. s němčinou a latinou pro historii, filozofii, bohemistiku. Preferování kombinací dvouoborů tak, aby se vzdělání studenta funkčně propojovalo, není ničím bráněno, proč se zde tedy nerozvíjí těsnější spolupráce? Dosavadní atomizace oborů (nejen filologií) v rámci FF, akcelerovaná ještě více ekonomickým modelem (což znamená jít si po krku, urvat větší kus ), je patologická. Jen minimum ze společných aktivit je realizováno nebo celofakultně naplňováno: spolupráce ve výuce, filologický časopis, filologické vědecké fórum, soutěže a konference atd. (Student a věda, konference Mladí lingvisté). Kromě jiného by společné platformy měly i větší lobbyistickou sílu než jednotlivé katedry/filologie. 4. Výše bylo zmíněno, že se filologie sebezáchovně obracejí k výchově studentů pro jazykovou praxi v některé atraktivní oblasti, jako je obchod či turismus. I noví uchazeči projevují větší zájem o ty obory, které profilem absolventa garantují přímé zacílení k některé profesní oblasti, příkladem je studium editorství na katedře bohemistiky či tzv. apleko na většině cizojazyčných filologií. Teoretický rozměr studia je často chápán jako neužitečný, nepoužitelný, odtržený od života. To je ale zjevně desinterpretace filologického kurikula. Filologie jako vysoce teoretické studium má pro svého absolventa totiž ve vztahu k jeho možnému praktickému profilování se v pracovním životě absolutní výhody. Výhodou filologa je při jeho vysoké teoretické, metodologické či historické erudici velká míra flexibility. Filolog je nejen odborník na jednu jazykovou oblast, to garantuje odlišnost filologie a jazykové školy, filolog je odborník schopný ve vysoké míře adaptace, a tento zdánlivě druhotný výstup studia by měl být zviditelňován. Příkladem jsou, což celou záležitost pro celek fakulty pozitivně hyperbolizuje, absolventi klasické filologie, u kterých praxe ukazuje, že jsou vynikající v ekonomických, manažerských a podobných profesních specializacích, kterým se v průběhu praktického života doučili; klasická filologie jim k tomu byla průpravou. Vnímejme filologa jako někoho, kdo se bude schopen v profesním životě dále vzdělávat, a studium filologie jako vytvářející/vychovávající samostatně uvažujícího 18

20 4 WORKSHOP II: Projekt emancipace filologických oborů na FF UP Výsledky diskuze odborníka nejen na filologii. Musíme dávat najevo, že filologie produkuje obecně vzdělaného člověka schopného hledat a relevantně zpracovávat informace, schopného rozumět textům všeho druhu, tedy schopného rozumět světu, z něhož se čím dál víc stává virtuální realita, text. Filolog je flexibilní. Trvejme na obecných schopnostech filologa, jeho další široké umístitelnosti, univerzálnosti a propagujme to mezi budoucími uchazeči a zaměstnavateli. Vždyť právě v intenzifikované evropské integraci poskytují filologie studentům potřebnou a náležitou průpravu, hledané spektrum požadovaných dovedností. Dejme to vědět všem, když použijeme parafrázi výroku Umberta Eca o sémiotice, že filologie je sexy. Téma aplikací, prakticky zaměřeného studia, obsahuje relativně mohutný celek souvisejících faktorů, které je třeba zohlednit, rozmýšlíme-li se nad ideální a nakonec logickou a pro fakultu benefitní profilací. Má si vůbec univerzita brát úkol vyučovat aplikované disciplíny, není přirozené ponechat aplikaci trhu práce, dalšímu školení absolventů vzdělaných čistě filologicky? Které aplikace jsou pro prostředí filozofické fakulty olomouckého typu vhodné? Které bude dobře zachovávat jako smysluplné? Filologie by měla vyučovat filologii, ne např. cestovní ruch nebo jiné ekonomicky aktualizované dovednosti. Výše popsaný ideální model filologa jako flexibilního, teoreticky a vzdělanostně disponovaného jedince je přímo proti jakékoliv aplikaci v rámci studia. Odlučování se od filologického jádra musí mít pro fakultu negativní vliv na kvalitu výuky, když bude chtít poskytovat sobě nenáležité vzdělání. Ekonomická studia, ať již jakkoliv orientovaná v rámci zájmů filozofické fakulty, přece musejí odborně i výukově živořit za profesionální ekonomií, a ta je zde jen jedním z možných příkladů. Jakkoli se z krátkodobého hlediska může zdát ekonomicky výhodné naplnit poloprázdné učebny filologií těmi, kteří se chtějí jen naučit jazyk, potažmo psát v daném cizím jazyce obchodní dopis, v dlouhodobém horizontu takto směřovaná FF nedokáže konkurovat a/ skutečně ekonomicky zaměřeným školám, které studenty také učí cizí jazyky, b/ mladým a soukromým školám, které jsou velmi dynamické a toto pragmatické nižší vzdělání je pro ně často jedinou možností. FF UP je jak tradicí, tak svými prostorovými dispozicemi předurčena k akcentování kvality, nikoliv kvantity. Již léta zde žijeme ze jména a z tradice, k jejímuž rozvoji mnoho nepřispíváme. Volba studentů je přeci daná zdejší nabídkou studovat jazykovou školu se jménem, potažmo ekonomickou jazykovou školu se jménem, v čemž jsou ale stejně schopné mladé/soukromé univerzity, a jsou na tomto poli dynamičtější a úspěšnější. Z dlouhodobého hlediska je toto chování FF neudržitelné, důsledné zaměření se na expertní filologii, elitní vzdělání naopak udržitelné je. Olomoucká univerzita, její filozofická fakulta zvlášť, by měla být malým Heidelbergem, vysoce kvalitní filologickou fakultou bez zaměření na marginální a módní aplikace. To je jediný smysluplný způsob přežití, když ne pro olomouckou filozofickou fakultu, tak pro její filologie určitě. Množství osobností, které na fakultě působily a působí právě mezi filology, hovoří samo za sebe. 19

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc

Průvodce praktickým vzděláváním. na CARITAS VOŠ sociální Olomouc 1 Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS VOŠ sociální Olomouc Olomouc 2012 2 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce. Registrační

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol)

Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Jak vnímat estetiku měst, vesnic a krajiny (učební pomůcka pro žáky základních a středních škol) Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav urbanismu Textový a grafický doprovod k disertační práci Doktorský

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden

Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden Vzděláním překonat bariéry Barrieren durch Bildung Überwinden VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů VIII. Jahreskonferenz des Deutsch-Tschechischen

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl

Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR. Karel Rýdl Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel Rýdl VLIV GLOBALIZACE A POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR Karel

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s.

2Vydrží kultura (bez) plánování? zkušenosti ze strategického plánování Johan o.s. 1 2 3 Úvod: Jsme organizace, která potřebuje strategicky plánovat? 5 1. Situace neziskového sektoru v České republice 6 Roman Černík / Neziskové organizace v kultuře 7 Stanislava Brejchová / Co znamená

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více