VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP"

Transkript

1 I Up 68/2017 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SKLEP Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki Vladimir Balažic kot predsednik ter dr. Mile Dolenc in Franc Seljak kot člani, v postopku sodnega varstva tožeče stranke: AA, ki jo zastopa Odvetniška družba iz Ljubljane, zoper toženo stranko: AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV, Poljanski nasip 6, Ljubljana, ob udeležbi stranke z interesom: BB d.o.o., ki jo zastopa Odvetniška družba iz Ljubljane, zaradi prevzemov, o pritožbi tožeče stranke zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča I U 1177/ z dne , v zvezi s sklepom Agencije za trg vrednostnih papirjev št / z dne in odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št / z dne , na seji 20. junija

2 SKLENILO: I. Pritožba se zavrne ter se sodba in sklep v izpodbijanem delu potrdita. II. Tožeča stranka je dolžna stranki z interesom povrniti stroške pritožbenega postopka v znesku 357,00 EUR, v roku 15 dni od vročitve tega sklepa, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Dosedanji potek postopka OBRAZLOŽITEV: 1. Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) je z odločbo / z dne (v nadaljevanju Odločbo) prevzemnici BB d. o. o., (v nadaljevanju prevzemnici) izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo 3, navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno oznako XXXX, zmanjšano za delnic oznake XXXX, ki jih ima prevzemnica že v lasti, ter 1, delnic oznake XXXX, ki jih ima v lasti družba CC d. d. - v likvidaciji, ki deluje usklajeno s prevzemnikom in delnic oznake XXXX, ki jih ima v lasti DD, ki deluje usklajeno s prevzemnico, torej skupno za navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake XXXX ciljne družbe EE, d. d., (v nadaljevanju tudi ciljne družbe). 2. V teku upravnega postopka je Agencija prejela zahtevo tožeče stranke za udeležbo v prevzemnem postopku v zvezi z objavo prevzemne namere prevzemnice za odkup delnic EE ter zahtevo za vpogled v spis. Agencija je s sklepom / z dne (v nadaljevanju Sklepom) zahtevo tožeče stranke za udeležbo v prevzemnem postopku zavrnila (1. točka izreka sklepa), prav tako pa je zavrnila tudi zahtevo tožeče stranke za vpogled v spis (2. točka izreka sklepa). Tožeči stranki je naložila plačilo sodne takse za vloženo zahtevo v višini 400,00 EUR (3. točka izreka sklepa). 3. Zoper Odločbo in Sklep Agencije je tožena stranka vložila tožbo na Upravno sodišče. V delu, relevantnem za odločanje v pritožbenem postopku, je Upravno sodišče tožbo zoper prvo in drugo točko Sklepa Agencije zavrglo (I. točka izreka sodbe in sklepa), prav tako pa je zavrglo tudi tožbo zoper Odločbo Agencije (III. točka izreka sodbe in sklepa). 2

3 4. Tožeča stranka je v skladu s tretjim odstavkom 519. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI) proti odločbi, s katero sodišče odloči v postopku sodnega varstva proti odločbam o potrditvi prospekta in odločbam v postopku po Zakonu o prevzemih (v nadaljevanju ZPre-1) vložila pritožbo. Vrhovnemu sodišču je predlagala, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo in sklep spremeni tako, da tožbi tožeče stranke ugodi, toženi stranki pa naloži v plačilo stroške postopka pred sodiščem prve stopnje ter stroške pritožbenega postopka, oboje z zakonskimi zamudnimi obrestmi; podrejeno je predlagala, da Vrhovno sodišče izpodbijano sodbo in sklep razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. 5. Pritožba tožeče stranke je bila vročena toženi stranki, ki v odgovoru predlaga njeno zavrnitev. 6. Na pritožbo tožeče stranke je odgovorila tudi družba BB, d. o. o., ki ima v obravnavanem postopku položaj stranke z interesom (prvi odstavek 19. člena ZUS-1). O (ne)utemeljenosti pritožbe zoper I. točko izreka sodbe in sklepa 7. Vsakdo, ki v upravnem sporu 1 zahteva varstvo svojih pravic in pravnih koristi, mora ves čas postopka izkazovati svoj pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo. 2 To pomeni, da mora kot verjetno izkazati, da bi ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči, oziroma da bi si v primeru ugoditve izboljšal svoj pravni položaj. Kadar si stranka ne more več izboljšati svojega pravnega položaja, preneha tudi pravovarstvena potreba za odločanje v upravnem sporu Upravno sodišče je tožbo zoper prvo in drugo točko Sklepa Agencije, ki se nanaša na zahtevo tožeče stranke za udeležbo v prevzemnem postopku ter zahtevo tožeče stranke za vpogled v prevzemni spis, pravilno zavrglo, saj tožeča stranka zanjo nima pravnega interesa. Za obstoj pravnega interesa bi namreč morala tožeča stranka izkazati, da bi ugoditev njeni tožbi zanjo pomenila določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogla doseči, oziroma da bi si v primeru ugoditve tožbi izboljšala svoj pravni položaj. 4 Vendar pa tožeča stranka nima več pravnega interesa (ki mora obstajati do konca postopka), da se udeleži postopka odločanja o prevzemni ponudbi, saj je Agencija z odločbo / z dne ugotovila, "da je prevzemna ponudbo za odkup 3, navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno oznako XXXX, zmanjšano za 1 Za postopek sodnega varstva proti odločbam agencije se smiselno uporablja ZUS-1, če v ZTFI ni določeno drugače (drugi odstavek 506. člena ZTFI). 2 Sodba VS RS I Up 683/2011 z dne , sklep I Up 627/2002 z dne in drugi. 3 Sklep VS RS X Ips 312/2012 z dne Glej razloge sklepa VS RS G 21 /2002 z dne in sodbe G 3/2005 z dne

4 delnic oznake XXXX, ki jih ima prevzemnica že v lasti, ter 1, delnic oznake XXXX, ki jih ima v lasti družba CC d. d. - v likvidaciji, ki deluje usklajeno s prevzemnikom in delnic oznake XXXX, ki jih ima v lasti DD, ki deluje usklajeno s prevzemnico, torej skupno za navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake XXXX ciljne družbe, kije trajala od do , uspešna". Z izdajo navedene odločbe je bil postopek v zvezi s prevzemno ponudbo pred Agencijo zaključen, iz obrazložitve odločbe Agencije ter iz spisa pa izhaja, da do situacije, ki jo predvideva zakonski dejanski stan določbe 68. člena ZPre-1 ne bo prišlo, saj je prevzemno ponudbo sprejelo (le) 11 imetnikov delnic, tako da prevzemnik (skupaj z subjektoma s katerima deluje usklajeno) ni dosegel prevzemnega praga. 9. Glede na pojasnjeno je torej pravilno stališče Upravnega sodišča v zvezi s I. in II. točko izreka njegove odločbe, da tožnik svojega pravnega položaja na podlagi določbe 68. člena ZPre-1 ne more več utemeljevati, saj do situacije, ki jo predvideva zakonski dejanski stan te določbe, ni in ne bo prišlo, zato tožeča stranka nima (več) interesa, da bi v upravnem postopku nadzirala višino cene, določene v prevzemni ponudbi, posledično pa je tožba tožnika zoper Sklep Agencije pravilno zavržena. O (ne)utemeijenosti pritožbe zoper III. točko izreka sodbe in sklepa 10. Ob zgoraj obrazloženem pa Vrhovno sodišče v zvezi z zgoraj navedenimi razlogi za zavrnitev pritožbe, kot tudi v zvezi z izpodbijano III. točko izreka odločbe sodišča prve stopnje ugotavlja tudi, da tožeči stranki udeležbo v (upravnem) prevzemnem postopku izrecno preprečuje določba prvega odstavka 553. člena ZTFI. Z njo je namreč jasno predpisano, da je ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 541. člena ZTFI stranka v postopku izdaje dovoljenja za ponudbo za odkup delnic samo ponudnik, 5 s čimer je izrecno izključena uporaba določb prvega in drugega odstavka 541. člena ZTFI ter uporaba splošne ureditve udeležbe po ZUP člen ZUP, ki položaj stranskega udeleženca daje osebi, ki izkaže pravni interes, namreč na učinek določbe prvega odstavka 553. člena ZTFI ne more vplivati. 11. Glede na določbo 17. člena ZUS-1, ki določa, daje tožnik v upravnem sporu lahko le oseba, ki je bila stranka ali stranski udeleženec v postopku izdaje upravnega akta (prvi odstavek) in glede na dejstvo, da pritožnica v postopku izdaje 5 Tako tudi sklep VS RS G 3/2008 z dne ZUP, ki povezuje pravico do udeležbe v postopku s priznavanjem pravnega interesa določene osebe in s potrebo po varovanju pravnih koristi te osebe, vsebuje splošno ureditev. Poleg stranke se ima pravico udeleževati postopka tudi oseba, ki izkaže pravni interes. Tega izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi (prvi odstavek 43. člena ZUP). Pravna korist je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist (drugi odstavek istega člena). 4

5 izpodbijane odločbe ni imela priznanega statusa stranske udeleženke oziroma ji takšen status specialni predpis izrecno odreka ter ob potrditvi odločbe sodišča prve stopnje, ki se nanaša na tožbo zoper nepriznanje statusa stranskega udeleženca, v skladu z ustaljeno upravnosodno prakso Vrhovnega sodišča ni izpolnjen pogoj za vsebinsko obravnavanje tožbe zoper Odločbo Agencije. 7 S tem se torej za pravilne izkažejo zaključki sodišča prve stopnje, da niso izkazani pogoji za vsebinsko obravnavo tožbe zoper Odločbo, saj tožniku v predmetnem postopku ni bil priznan status stranke, zato s tožbo zoper Odločbo Agencije ne izkazuje pravovarstvenega interesa. Odločitev o stroških 12. V obravnavanem primeru gre za spor o zakonitosti posamičnega akta, zato je Vrhovno sodišče o stroških odločalo na podlagi določb ZPP (prvi odstavek 25. člena ZUS-1), ki v prvem odstavku 154. člena v skladu z načelom uspeha določa, da mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki povrniti stroške postopka. Tožena stranka stroškov ni priglasila, priglasila pa jih je družba BB, d. o. o., ki ima v obravnavanem postopku sodnega varstva položaj stranke z interesom (prvi odstavek 19. člena ZUS-1). Vrhovno sodišče ji je v skladu s tarifno št. 30 Odvetniške tarife za odgovor na pritožbo priznalo 625 točk in 2 % za materialne stroške, oboje povečano za 22 % DDV, kar skupaj znaša 357,00 EUR. Ljubljana, 20. junij 2017 Predsednik senata: Vladimir Balažic, l.r. 7 Glej tudi sklepe VS RS v zadevah I Up 49/2010, I Up 334/2010, 1 Up 18/2011, I Up 512/2012, I Up 104/2013,1 Up 131/ Up 289/

5. Naslov za korespondenco, če ni isti kot stalni:

5. Naslov za korespondenco, če ni isti kot stalni: Dotazník pro účely posouzení žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých

Více

CENIK OSTALIH STORITEV

CENIK OSTALIH STORITEV Velja od. 4. 208 CENIK OSTALIH STORITEV Vrsta storitve z Telegram - notranji promet 7,20 5,906 Storitve na telegram - notranji promet Prednostno - telegram 7,20 5,906 LXx telegram* ter Cenik LX daril Obvestilo

Více

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 2500 MARIBOR SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA DRUGIH POŠTNIH STORITEV Maribor, december 2016 VSEBINA STRAN I. SPLOŠNE DOLOČBE 5 vsebina 5 izvajanje drugih poštnih storitev 5 pojmi 5 II.

Více

PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: ) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1)

PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: ) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1) PRILOGA 3: PREDLOG (EVA: 2015-1611-0018) ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN (ZMVN-1) I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1.1. Ocena stanja Zakon o množičnem vrednotenju

Více

URADNI LIST R E P U B L I K E S L O V E N I J E. dne LJUBLJANA. Temeljno sodišče v Ljubljani

URADNI LIST R E P U B L I K E S L O V E N I J E. dne LJUBLJANA. Temeljno sodišče v Ljubljani Št. 13 7. III. 1997 LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 917 URADNI LIST R E P U B L I K E S L O V E N I J E Številka 13 Razglasni del z dne 7. marca 1997 ISSN 1318-9182 Leto VII Sodni register Popravek V Uradnem

Více

Intervalna ocena parametra

Intervalna ocena parametra Psihologija UL,. st., Statistično 5.. Ocenjevanje araetrov Univerza v Ljubljani, ilozofska fakulteta, Oddelek za sihologijo Študij rve stonje Psihologija. seester, redet Statistično Izr. rof. dr. Anja

Více

Spoštovana generalna direktorica,

Spoštovana generalna direktorica, Svet Evropske unije Bruselj, 13. oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 DOPIS Pošiljatelj: Dr. Martin Povejšil, veleposlanik/stalni predstavnik, Stalno predstavništvo Češke republike

Více

TISKOVINA URADNI VESTNIK ZASAVJA VSEBINA

TISKOVINA URADNI VESTNIK ZASAVJA VSEBINA TISKOVINA URADNI VESTNIK ZASAVJA LETO XXXXIII 25.3.2008 Št. 10 VSEBINA Občina TRBOVLJE 13. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV GOSPODINSTVOM ZA OBNOVO IN IZOLOACIJO FASAD, IZOLACIJO PODSTREŠIJ

Více

(UL L 157, , str. 49)

(UL L 157, , str. 49) 2003L0049 SL 01.05.2004 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B DIREKTIVA SVETA 2003/49/ES z dne 3. junija

Více

Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200

Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200 Navodila za uporabo Garmin Nüvi 1200 Kratek povzetek navodil in uporabniški priročnik ste dobili zraven aparata. Tukaj bomo še enkrat omenili pomembnejše postopke uporabe. 1. Predpriprava Prižgite aparat

Více

R NAGRADNA Igra KUPI IZDELKE ZA ŠOLO V VREDNOSTI 10 IN SODELUJ V NAGRADNI IGRI. POŠLJI SMS S KODO NA 4080 OD 3. 8. DO 3. 9. 2017 GLAVNA NAGRADA: DRUŽINSKI IZLET V GARDALAND 2. NAGRADA: 2 X ROLLJET NAHRBTNIK

Více

PRIMERJAVA LOKACIJ BEŽIGRAD STOŽICE BR 3/3

PRIMERJAVA LOKACIJ BEŽIGRAD STOŽICE BR 3/3 Stadion d.o.o., Ljubljana PRIMERJAVA LOKACIJ BEŽIGRAD IN STOŽICE BR 3/3 Ljubljana, junij 2004 Stadion d.o.o., Ljubljana 2 1. UVOD Trenutno je v Sloveniji samo osem primernih stadionov na katerih se igra

Více

INFORMATIKA. Uvod v HTML - 2. del

INFORMATIKA. Uvod v HTML - 2. del 1. Povezave Uvod v HTML - 2. del Del besedila lahko naredimo aktivnega. To pomeni, da se bo uporabniku, če bo kliknil nanj, odprla neka druga datoteka ali pa drug del istega dokumenta. Ta druga datoteka

Více

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DELOVNIH RAZMERJIH S m e r n i c e I n f o r m a c i j s k e g a p o o b l a š č e n c a Stran 1 Namen dokumenta: Ciljne javnosti: Status: Smernice podajajo odgovore na najpogosteje

Více

Predstavitev komercialnih zapisov družbe Nika d.d.

Predstavitev komercialnih zapisov družbe Nika d.d. Predstavitev komercialnih zapisov družbe Nika d.d. Opis podjetja Nika d. d. je najstarejša slovenska delniška družba, ki kotira na Ljubljanski borzi in bo letos praznovala 25 let delovanja. Nika d. d.

Více

Carinski postopki po

Carinski postopki po Carinski postopki po 1. 5. 2016 April 2016 Selena Rauter Razboršek mag. Milan Kušer Darja Medle Laste Naumovski Barbara Balaban Ana Maček Liljana Jordan Barbara Merhar Vsebina 1. Carinski zakonik Unije

Více

MIFID_FORMS_LIST_SLV

MIFID_FORMS_LIST_SLV MIFID_FORMS_LIST_SLV Obrazec: Nalog za dvig finančnih sredstev Obrazec: Nalog za prenos denarja Obrazec: Naročilo za prevod denarja v okviru družbe Obrazec: Dopolnitve in spremembe kontaktnih podatkov

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

Bedimo nad potmi javnega denarja

Bedimo nad potmi javnega denarja REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA DRUZBE STADION TER SMOTRNOSTI POSLOVANJA MESTNE OBCINE LJUBLJANA IN DRUZBE STADION PRI GRADNJI NOGOMETNEGA STADIONA V LJUBLJANI Bedimo nad potmi javnega denarja

Více

IBAN plačnika. Referenca plačnika. Janez Novak Maribor. Znesek ***14,71 Datum plačila EUR. Namen plačila SI

IBAN plačnika. Referenca plačnika. Janez Novak Maribor. Znesek ***14,71 Datum plačila EUR. Namen plačila SI TEHNIČNI STANDARD UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG Obrazec Lepa cesta 10 2000 Maribor - potrdilo Ravn. z odpadki 04/2016 0040098579, 25.06.2016 Lepa cesta 10 ***14,71 2000 Maribor SI12 1084257451 Snaga d.o.o.

Více

CENIK BETONSKIH MEŠANIC 2014

CENIK BETONSKIH MEŠANIC 2014 Betonarna Hoče, Miklavška cesta 72, SI - 2311 SPODNJE HOČE; Tel.: 02 / 320-71-23, Tel.: 02 / 320-71-31 CENIK BETONSKIH MEŠANIC 2014 veljavnost : od 01. 07. 2014 do izdaje novega cenika SVEŽE BETONSKE MEŠANICE

Více

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Ljubljana, petek. Leto XXVII ISSN

Republike Slovenije. Razglasni del Javni razpisi. Št. Ljubljana, petek. Leto XXVII ISSN Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Více

ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století. Národní knihovna ČR Slovanská knihovna

ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století. Národní knihovna ČR Slovanská knihovna Národní knihovna ČR Slovanská knihovna ZOFKA KVEDROVÁ (1878 1926) Recepce její tvorby ve 21. století Sestavily Doc. Dr. Jasna Honzak Jahič Doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. Praha 2008 KATALOGIZACE

Více

DELOVNO PRAVO SPLOŠNO

DELOVNO PRAVO SPLOŠNO DELOVNO PRAVO SPLOŠNO 1. RAZMERJE MED DELOVNIM IN GOSP. STATUSNIM PRAVOM Gospodarsko statusno pravo vsebuje pravna pravila, kakšne statusne oblike imamo ( zavode, podjetja, ). Ureja oblike in organe v

Více

NLB Tarifa za prebivalstvo Veljavnost od Kazalo 1. NLB Osebni računi Odprtje NLB Osebnega računa Vodenje NLB Osebnega

NLB Tarifa za prebivalstvo Veljavnost od Kazalo 1. NLB Osebni računi Odprtje NLB Osebnega računa Vodenje NLB Osebnega NLB Tarifa za prebivalstvo Veljavnost od 1.12.2017 Kazalo 1. NLB Osebni računi...2 1.1. Odprtje NLB Osebnega računa...2 1.2. Vodenje NLB Osebnega računa...2 1.3. Blokiranje računa...3 1.4. Opomini o nedovoljenem

Více

Šolski center Celje. Srednja šola za gradbeništvo. Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI. Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B

Šolski center Celje. Srednja šola za gradbeništvo. Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI. Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B Šolski center Celje Srednja šola za gradbeništvo Pot na lavo 22, 3000 Celje NADSTREŠKI Avtorji : Simona Žnidaršič, G-3B Gorazd Kunšek, G-3B Denis Jošt, G-3B Mentor: Arnold Ledl, univ.dip.inž.arh. Mestna

Více

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR NAVODILA ZA DELO Z WEB APLIKACIJO POŠTNO OKENCE PRI VAS

POŠTA SLOVENIJE d. o. o MARIBOR NAVODILA ZA DELO Z WEB APLIKACIJO POŠTNO OKENCE PRI VAS POŠTA SLOVENIJE d. o. o. 2500 MARIBOR NAVODILA ZA DELO Z WEB APLIKACIJO POŠTNO OKENCE PRI VAS Maribor, 28. marec 2014 1. UVOD... 4 2. NAMESTITEV APLIKACIJE... 4 2.1 Zahteve za strojno in programsko opremo...

Více

RIMSKO PRAVO KONZULTACIJE

RIMSKO PRAVO KONZULTACIJE RIMSKO PRAVO KONZULTACIJE Alja Podlesnik I. STVARNO PRAVO Na izpitu je od 80 do 90 % stvarnega in obligacijskega prava. Bistveni pojem rimskega prava je pojem actio, tj. procesni zahtevek (je več kot tožba).

Více

ň ť Č Á ť ň ň Ú Ú Á Ň ď Ú Ů Ý É Ů Ď Č ň ď ň ň ň ň Č ň ň Ď Č ň Š ň Š Š Č ň Ú Š Š Š Ě Ú ť ď ď Á Ď ť É Č ť Ó ň ť Ď Ď Ď Ý Ď Ž Ď Ď Ý Ď Ú ň ň Ď Ď Ý Ď Ď Ď ň ť Ť Ů Ú ň ď ň Ř Ů ň Á Š ť Č ň Š Š ň ň ň ť ť ť ť ť ť

Více

Ě Ě Á Á Č É ŘÍČÍ ř š ž ý ý ý ř š ě š ť Ť ě č Í č ž ň É č ř š ě ř ý ř ř ý č ě ě ě ý ž ě ý ě ý ř ř ě ř č ř č ž š š č š č ř ř š č ě č ž ýěž ťž ž š ě ě ý č ž š ž ř ý ě ý ř ů ě ž ý č ý ý ň č ž ž ů č ý ě ů č

Více

2 3 4 5 8 9 10 12 112 13 14 17 18 19 20 4 5 8 9 21 4 1 3 5 6 7 2 24 25 26 27 28 30 31 Slog n karoserja Srednja všna strehe (H2) (n na voljo za zvedenke L4) Vsoka všna strehe (H3) (serjsko pr zvedenkah

Více

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED

Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Prodaja, servis, svetovanje za KRIO SAVNO in izvajanje KRIO TERAPIJE CRYO SAUNA SPACE CABIN BY CRYOMED Zakaj naše Krio savne? Cryomed je vodilni proizvajalec Krio savn na svetu. Krio savne proizvajajo

Více

snažte umístit na slunném místě, bez převislých objektů. Místo musí být chráněné

snažte umístit na slunném místě, bez převislých objektů. Místo musí být chráněné Návod na montáž a údržbu fóliovníku Navodila za sestavo 794113 - fóliovník Dim. 250x179x211 Splošna navodila Rastlinjak poskušajte postaviti na sončnem mestu, brez objektov, ki bi zakrivali sonce. Mesto

Více

veljavnost od

veljavnost od veljavnost od 1.7.2017 Stran 2 od 21 Kazalo 1. NLB Osebni računi... 3 1.1. Odprtje NLB Osebnega računa... 3 1.2. Vodenje NLB Osebnega računa... 3 1.3. Blokiranje računa... 4 1.4. Opomini o nedovoljenem

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Platný od 24.3.2014. Hydrantová skříň nástěnná plná - HS DN 25 hadice DN 25-20 m, 30m

Platný od 24.3.2014. Hydrantová skříň nástěnná plná - HS DN 25 hadice DN 25-20 m, 30m Cena A HYDRANTY DN 25 Barva bez DPH vč. DPH Hydrantová skříň nástěnná plná - DN 25 DN25/20 Č, B 20m červená, bílá 3 850,00 4 892,00 250 mm DN25/20 N 20m nerez 8 663,00 11 006,00 hmotnost 29 kg - 20m DN25/30

Více

PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE

PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PRIROČNIK CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE IZDAJATELJ: Državna volilna komisija, zanjo Dušan Vučko AVTORICA: Tanja Užmah, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Univerza v Ljubljani MENTOR: izr. prof. Boštjan

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

B-panel. C-panel. S-panel. Osnovni enobarvni paneli. Zasteklitve. strani strani strani

B-panel. C-panel. S-panel. Osnovni enobarvni paneli. Zasteklitve. strani strani strani Zgodba vaše hiše B-panel strani 8-11 Osnovni enobarvni 3020 3021 3023 paneli 3040 3041 Zasteklitve C-panel strani 12-20 S-panel strani 26-33 1012 1010 1013 2090 2091 1022 1023 1021 2020 1040 1041 1042

Více

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE OBČINA BOROVNICA

PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE OBČINA BOROVNICA PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO ZA OBDOBJE 2014 2017 OBČINA BOROVNICA Žig in podpis odgovorne osebe mag. Brgita Šen Kreže Vrhnika, december 2013 JP KPV, d.o.o. 2 KAZALO: 1 OSNOVNI PODATKI...5 1.1 Izvajalec

Více

only Service Digitalni tahograf DTCO 1381 Release Navodila za uporabo podjetje & voznik DTCO SmartLink (Opcija)

only Service Digitalni tahograf DTCO 1381 Release Navodila za uporabo podjetje & voznik DTCO SmartLink (Opcija) Digitalni tahograf DTCO 1381 Release 2.0 2.1 Navodila za uporabo podjetje & voznik only www.dtco.vdo.com DTCO SmartLink (Opcija) Service Imprint Spoštovani uporabnik, digitalni tahograf DTCO 1381 je s

Více

Í š Ť š ň ň Í Ř Ť Ť ň Ť Ť š Ť š Ď š š š ň š š š š š Í Ť Ť š ň š Ť š š É š ť Í Ť š Ž Š Ť Ť Ť Ť š š š š š Ť š Ť Í š Ť š Ť š Í š Ě Í š ň Ť š Ť Ť Ó š š š š š Ť Ž Ť Í Ř Ř Ť š š ť Ť š Ť š Ó š Ť Ť ň Ť š š š Ť

Více

Modul 3 Primer učnega projekta Pridobitev socialnega stanovanja

Modul 3 Primer učnega projekta Pridobitev socialnega stanovanja Modul 3 Primer učnega projekta Pridobitev socialnega stanovanja Vloga za pridobitev socialnega stanovanja Javni stanovanjski sklad MO Ljubljana Pripravila: Natalija Žalec Izvedba tega projekta je financirana

Více

Bytový dům Bohdalec přehled a ceny sklepů

Bytový dům Bohdalec přehled a ceny sklepů dům A 1 BOHDALEC, 02. patro, sklep S 01 S 01 A 2 2,89 57 800 Kč prodáno 19% 2 BOHDALEC, 02. patro, sklep S 02 S 02 A 2 2,76 55 200 Kč k dispozici 19% 3 BOHDALEC, 02. patro, sklep S 03 S 03 A 2 2,76 55

Více

LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU

LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU František Čermák Filozofska fakulteta Karlove univerze v Pragi Inštitut za češki nacionalni korpus UDK 811.162.3 374.81 LEKSIKOGRAFOVI ZAPISKI O KORPUSNEM SLOVARJU V prispevku skušamo izpostaviti nekatere

Více

OSNOVNE KOMPONENTE BU OSNOVNE KOMPONENTE BARVNEGA UPRAVLJANJA. Tadeja Muck govorilne ure: ponedeljek 12:00 13:00

OSNOVNE KOMPONENTE BU OSNOVNE KOMPONENTE BARVNEGA UPRAVLJANJA. Tadeja Muck   govorilne ure: ponedeljek 12:00 13:00 STANDARDIZACIJA GRAFIČNIH PROCESOV OSNOVNE KOMPONENTE BARVNEGA UPRAVLJANJA Tadeja Muck e-mail: tadeja.muck@ntf.uni-lj.si govorilne ure: ponedeljek 12:00 13:00 OSNOVNE KOMPONENTE BU q q PCS upodobitveni

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

O D L O K. o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško. 1. člen

O D L O K. o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško. 1. člen OSNUTEK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno

Více

Knjiga prejetih računov

Knjiga prejetih računov Navodila za uporabo SAOPprac Knjiga prejetih računov SAOP d.o.o. PRAC 1 Vsebina SAOP knjiga prejetih računov 8 O programu 8 Glavno programsko okno 9 Zagon programa 9 Nastavitve 11 Nastavitve programa (Alt

Více

č ž Ť č č ň Ó Ó ž ž š š š ť š ž ň š ž ž š ž Ť ž Ó č Ě Í š š ž ž ř Ť š Ť ž ž ž č č č č Ó ž š ž č š š š š Ť č š č č Ó čř ž č ž š č ž š Ť ž č ž Ž š Ť ž š š č Ť ň Ť š č Ť č Ž Ť č Ť š š š Ť ť č ž Í Ť č š č

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA.

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA. VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO EKOL. ÚJMA Katalog 2013 Upozorňujeme, že ceny níže uvedených výrobků se mohou změnit v

Více

Í Í Ě É č ě é č ě č é é ž ě é ý Č é é č ě é ž é ý ž ý ů ž ů é é ů é ž é ý ě ď ě Ž ů ě ů é ý ě č ý ě é ž ě ě Ř é ě ů é ď é ě é ě é é ě é é ě é č é ě ů ý č é é é ě é Í ý ů ý ě é é ž é é ď ý ý ěž é ě ě ě

Více

Rešitve 1. in 2. letnik (DRŽAVNO)

Rešitve 1. in 2. letnik (DRŽAVNO) Rešitve 1. in 2. letnik (DRŽAVN) 1. naloga Simon Jakob Janez Peter Tomaž Andrej Filip Matej Juda Jakob Tadej Bartolomej Razlaga: Sedeže označimo z A do K v nasprotni smeri urinega kazalca, z začetkom pri

Více

Cena / mesec Mesečna naročnina za paket Rumeni 92 digitalnih tv programov 18,90

Cena / mesec Mesečna naročnina za paket Rumeni 92 digitalnih tv programov 18,90 Cenik storitev KRS Analogna televizija * Osnovna zelena KTV naročnina 13,53 Osnovna zelena KTV naročnina-nekodiran rumen paket DTV brez opreme 16,90 Naročnina osnovna analogna in digitalna TV-nekodiran

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Zpráva ze služební cesty do Slovinska

Zpráva ze služební cesty do Slovinska Zpráva ze služební cesty do Slovinska Místo: Lublaň, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana Termín: 9. 15.10.2005 Účel cesty: Výzkum bohemik týkajících se období kolem 1. světové války v materiálech bývalých

Více

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ENOTNA UNIFORMA OBČINSKEGA REDARJA JUNIJ 2010 AVTORICA: LEA PISANI 1 KAZALO ŠT. ARTIKEL STRAN 1. KAPA S ŠČITNIKOM 5-9 2. KLOBUČEK 10-11 3. DELOVNA KAPA - LETNA 12-15 4. DELOVNA KAPA

Více

É Ý Ú Ó ď Ý Ý Í ň ř Í É Š Ý Í Ž š ř ď ť Ž ř č š š čš ž ř č ů ď š ů ů řš ž ž ř ž ž č ů č ú ž č ř š ž ů ř ž ž šš Ť ň š ů ť č š ř Í ů ž úč ů ř ř Ž š š č ť úč ů č ď š Š ř ř ř ď ď Í č ž š ůž ř úč ůž č ď ž ž

Více

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou SL Navodila za uporabo 19 Hladilnik z zamrzovalnikom S53620CSW2 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Št. 083 APRIL Številka prodajalca: Časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja 1 EUR. Polovico dobi prodajalec.

Št. 083 APRIL Številka prodajalca: Časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja 1 EUR. Polovico dobi prodajalec. Št. 083 APRIL 2013 Časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja 1 EUR Polovico dobi prodajalec. Številka prodajalca: 02 Kralji ulice April 2013 Odgovorna in izvršna urednica: Mirjam Gostinčar Tehnični

Více

Ť č č š Í š ž ň č ŘÍ Í š ť č Í Ž Ž Ž ť Í É ť ž ž Ť ž ř č č č ž Ž Ť Ť ň š ž Ť Ý ž Ť Ť Ť š Ť Ť č Ť ú Ť Ť ň Ť š ť č č ť Š ť Ť č ň š Ť š Ť Ť š Ť Ž č Ť šť č č č č š š č Ť č ž š ž Ž č Í Í ť ž Ť ž Ť č Ť č Ž Ť

Více

Uporabniški priročnik

Uporabniški priročnik Merilnik dolžine kablov SeeSnake CountPlus Tools For The Professional Splošne varnostne informacije OPOZORILO Pred uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Nerazumevanje in neupoštevanje

Více

PREDLOG (EVA ) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU

PREDLOG (EVA ) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU PRILOGA 3 (jedro gradiva): PREDLOG (EVA 2015-2430-0014) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA V zadnjih petnajstih

Více

UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov

UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov ČLAN La Prevention Routiere Internationale UČNA URA: Spoznavanje prometnih znakov Cilji: spoznavanje osnovnih skupin prometnih znakov, pomen posameznih prometnih znakov, spoznavanje različnih geometrijskih

Více

Ter mo sta ti s po top no tul ko (pri bor), de lu joči po prin ci pu razte - zanja kapljevin

Ter mo sta ti s po top no tul ko (pri bor), de lu joči po prin ci pu razte - zanja kapljevin Ter mo sta ti Var nost ni nad zor ni ki tem pe ra tu re (STW) tipa 5343 Tem pe ra tur ni re gu la tor ji (TR) tipa 5344 Var nost ni ome je val ni ki tem pe ra tu re (STB) tipa 5345 Dvojni ter mo sta ti

Více

19,99. AVGUST 2014 Ponudba velja od 21. avgusta do 10. septembra 2014, oziroma do prodaje zalog ,99

19,99. AVGUST 2014 Ponudba velja od 21. avgusta do 10. septembra 2014, oziroma do prodaje zalog ,99 AVGUST 2014 Ponudba velja od 21. avgusta do 10. septembra 2014, oziroma do prodaje zalog 39,99 69,99 ADIDAS Otroška trenirka Kimana ali Testa Fleece ec 19,99 29,99 McKINLEY Šolski nahrbtnik Santa Cruz

Více

MOJE 360 FINANČNO POROČILO

MOJE 360 FINANČNO POROČILO MOJE 360 FINANČNO POROČILO Iva julij 2017 Pripravil: Miha UREK, osebni finančni svetovalec Stran: 1 / 51 KAZALO KAKO NAČRTUJEMO VAŠ USPEH 1. KJE SEM DANES? Moja 360 finančna ocena Moja 360 finančna ocena

Více

kolektivní vyjednávání přeshraniční spolupráce

kolektivní vyjednávání přeshraniční spolupráce Meziregionální odborové rady (MEROR) kolektivní vyjednávání přeshraniční spolupráce Evropská odborová konfederace (EOK) meziregionální odborové rady (MEROR) kolektivní vyjednávání přeshraniční spolupráce

Více

Nacionalni program SEPA v Sloveniji

Nacionalni program SEPA v Sloveniji Nacionalni program SEPA v Sloveniji Namen dokumenta Nacionalni program SEPA v Sloveniji kot dokument ponudnikov plačilnih storitev v Sloveniji določa okvir in omogoča seznanitev deležnikov z uresničevanjem

Více

NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015

NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI OBČINE LOGATEC ZA LETO 2015 Logatec, januar 2015 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno

Více

INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI. Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih smrtih, v 1.5

INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI. Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih smrtih, v 1.5 INFORMACIJSKI SISTEM SPREMLJANJA FETALNIH SMRTI Definicije in metodološka navodila za sprejem podatkov o fetalnih smrtih, v 1.5 Ljubljana, november 2015 Pomembno Vključuje vse smrti plodov, ki so ob teh

Více

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20.

Vzájemným pohledem. V očeh drugega. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. Národní knihovna České republiky Slovanská knihovna Vzájemným pohledem Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století V očeh drugega Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju Monografie

Více

INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA

INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA INTERREG V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020 CCI 2014TC16RFCB036 JAVNI RAZPIS ZA STANDARDNE PROJEKTE št. 04/2016 11 ETS Za prednostno os 4: Izboljšanje krepitve zmogljivosti in čezmejnega upravljanja KONČNA

Více

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12

5 VITAM IN Y R IB O F L A V IN STRUKT U R A A N Á Z V O S L O V Í...12 OBSAH 5 VITAM IN Y...1 5.1 T H IA M IN...З 5.1.1 STRUKTU RA A N Á Z V O S L O V Í... З 5.1.2 B IO C H E M IE... З 5.1.3 FY ZIO LO G IE A V Ý Ž IV A... З 5.1.4 PO U ŽITÍ...4 5.1.5 V Ý SK Y T...4 5.1.5.1

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Ť Í ň š Ť ň Ú Ú Ť č č č č ň ů š Ť ňš č š ť Ť š š č š ň č š č ť č š č Ť Ž Ť Ť š č Í š š ť š Ť ň č š Í ňč ň č š ň Ž č č ú č ť ď č Ť Ť ň ň š Ť č š ů ň ň Ů Í š š ň š ť Ů ň č Ž Ž ť č č Í Ď ť Ťč š ť š Ž Ď Ž

Více

ž ů Ž ž ž Ž Ž š ř Ž ž ď ř ó š ž š Ž ž ď ž š ď Ž ů ř ž ž ř Š ž ř ř š ň ůž ž ř ý ř š ď š ů ž ý ž š Ž ř ř ř ř ž š š ř ž ř ř š ó ř ž š ž ž ž ý ú ú ž ž ó ó ď ť ž š ž š ý ž ý ď ž ř ž ž ž ý ř ž Ť ž ž ž ž ý ř

Více

NTA s.r.o. Komenského 365 763 16 Fryšták www.nta.cz ntaoffice@nta.cz Tel.: 571 117 847 Fax: 571 118 402

NTA s.r.o. Komenského 365 763 16 Fryšták www.nta.cz ntaoffice@nta.cz Tel.: 571 117 847 Fax: 571 118 402 IX- 1 NÁHRADNÍ DÍLY PRO AUTOMATICKÉ SOUSTRUHY NTA s.r.o. Komenského 365 763 16 Fryšták www.nta.cz ntaoffice@nta.cz Tel.: 571 117 847 Fax: 571 118 402 IX IX- 2 POUZDRA A MATICE (B) = SG 30-3 (C) = utahovací

Více

PRIROČNIK ZA NADALJEVALNI TEČAJ MICROSOFT WORD-A

PRIROČNIK ZA NADALJEVALNI TEČAJ MICROSOFT WORD-A PRIROČNIK ZA NADALJEVALNI TEČAJ MICROSOFT WORD-A Avtor: Drago Perc 1 KAZALO: 1. POLJA V WORDU... 3 2. PREDLOGE IN SLOGI... 5 2.1. PREDLOGE... 5 2.2. SLOGI... 7 2.3. ČAROVNIKI... 8 3. PRESLIKOVALNIK OBLIK...

Více

Nova akademska slovnica knjižne češčine

Nova akademska slovnica knjižne češčine Nova akademska slovnica knjižne češčine Petra Stankovska Cobiss: 1.19 František Štícha idr., Akademická gramatika spisovné češtiny, Praha: Academia 2013, 974 str. Novo, Akademsko slovnico knjižne češčine

Více

é é é ý š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř Ů é ř é é é é Č ý Š ř é ě Č é ř Ý ě ě Š ř š ť ě ž Ě Ě Á é é é š ř é ě ř š ř ě ě Č ě ý ů ř ů é ž é ý š é ř š Č ý ř š ě ě š ť ťď ď ě ř š ř ý Č É Á é É é é é ý š ř é ě

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

S53WW. č č Je čas na radikální zásah do 2m řetězce nebo skončit se závoděním?

S53WW. č č Je čas na radikální zásah do 2m řetězce nebo skončit se závoděním? S53WW č č Je čas na radikální zásah do 2m řetězce nebo skončit se závoděním? Nemčavci 2011 20.08.2011 S59DEM analýza závodů za 15 let Points - julij Points - september 270000 250000 230000 210000 190000

Více

BESEDJA SLOVENSKEGA JEZIKA IN SLOVARJA NOVÁ SLOVA V ^E[TINÌ. SLOVNÍK NEOLOGIZMÙ

BESEDJA SLOVENSKEGA JEZIKA IN SLOVARJA NOVÁ SLOVA V ^E[TINÌ. SLOVNÍK NEOLOGIZMÙ NOVO BESEDJE V LU^I PRIMERJAVE SLOVARJA NOVEJ[EGA BESEDJA SLOVENSKEGA JEZIKA IN SLOVARJA NOVÁ SLOVA V ^E[TINÌ. SLOVNÍK NEOLOGIZMÙ David Bla`ek Slovanský ústav Akademie vìd ÈR, Praga UDK 811.163.6'373.43:811.162.3'373.43

Více

Na podlagi 70. člena Statuta Doma Lukavci števi1ka 24/94 z dne je svet Doma Lukavci na svoji 23. seji dne sprejel.

Na podlagi 70. člena Statuta Doma Lukavci števi1ka 24/94 z dne je svet Doma Lukavci na svoji 23. seji dne sprejel. Na podlagi 70. člena Statuta Doma Lukavci števi1ka 24/94 z dne 20.01.1994 je svet Doma Lukavci na svoji 23. seji dne 11.12.2002 sprejel. AKT O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST ZAVODA DOM LUKAVCI 1. člen Akt

Více

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa 1 6 8 6 7 31 3 33 36 38 1 3 1 A - jede jen do zastávky Americká P - jede jen do zastávky Průmyslová zóna Jih,# - Nejede..,$ - Nejede.. a 1.1.,% - Nejede 31.. Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna

Více

Kanam d.o.o. Medenska 83/E 1210 Ljubljana POSLOVNI NAČRT PODJETIJ KANAM D.O.O. IN EVP D.O.O.

Kanam d.o.o. Medenska 83/E 1210 Ljubljana POSLOVNI NAČRT PODJETIJ KANAM D.O.O. IN EVP D.O.O. Kanam d.o.o. Medenska 83/E 1210 Ljubljana POSLOVNI NAČRT PODJETIJ KANAM D.O.O. IN EVP D.O.O. Ljubljana, november 2005 KAZALO: 1 POVZETEK POSLOVNEGA NAČRTA... 1 2 PREDSTAVITEV INVESTITORJA KANAM D.O.O...

Více

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa 1 6 8 6 7 31 3 33 36 38 1 3 A - jede jen do zastávky Americká P - jede jen do zastávky Průmyslová zóna Jih Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa Mrštíkova 3, Liberec 3, Tel: 8 3 1, e-mail:

Více

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa

Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa 1 5 6 8 6 7 31 3 33 36 38 1 3 5 A - jede jen do zastávky Americká P - jede jen do zastávky Průmyslová zóna Jih Kunratice Mšenská - Fügnerova - Prům. zóna Jih - OC Nisa Mrštíkova 3, Liberec 3, Tel: 85 3

Více

Maloobchodní ceník motorů Honda 2016 Platnost od do

Maloobchodní ceník motorů Honda 2016 Platnost od do Maloobchodní ceník motorů Honda 2016 Platnost od 1.1.2016 do 30.6.2016 Model Typ Verze Kód Doporučená cena Doporučená cena barvy bez DPH s DPH GCV140A N2 EE SD 8 339 Kč 10 090 Kč GCV160A0 A1 G7 SD 8 194

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17

EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17 EGT6343 CS VARNÁ DESKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SL KUHALNA PLOŠČA NAVODILA ZA UPORABO 17 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ... 7 5. TIPY

Více

Zvezek za začetek

Zvezek za začetek Zvezek za začetek 2004 6 RAZVEZANI JEZIK Prosti slovar žive slovenščine Zvezek za začetek 2004 6 Uredili Inge Pangos in Alenka Pirman Oblikovala Irena Woelle http://razvezanijezik.org/ Izdalo Društvo za

Více

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: SKLADIŠČE REPROMATERIALA

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: SKLADIŠČE REPROMATERIALA IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE Objekt: SKLADIŠČE REPROMATERIALA Lokacija: Investitor: Naročnik: Vrsta projektne dokumentacije Jadranska cesta 28, 2000 Maribor JP ENERGETIKA MARIBOR d.o.o., Jadranska cesta

Více

2. PRAVNO VARSTVO MANJŠIN

2. PRAVNO VARSTVO MANJŠIN 2. PRAVNO VARSTVO MANJŠIN Sodoben koncept pojmovanja človekovih pravic opredeljuje zavest o prirojenem dostojanstvu vsakega posameznika, bogastvu različnosti, pravici do izbire in solidarnosti med ljudmi.

Více